Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
 Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***II
 Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z medzinárodnej leteckej dopravy) ***I
 Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I
 Platobné služby na vnútornom trhu ***I
 Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***I
 Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ***I
 Štatutárny audit subjektov verejného záujmu ***I
 Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné závierky ***I
 Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine ***I
 Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ
 Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry
 Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2012
 Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
 Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
 Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
 Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
 Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl
 Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo
 Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra
 Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva
 Absolutórium za rok 2012: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2012: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
 Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
 Absolutórium za rok 2012: Európsky inovačný a technologický inštitút
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2012: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2012: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra
 Absolutórium 2012: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
 Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium 2012: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2012: Eurojust
 Absolutórium za rok 2012: Europol
 Absolutórium za rok 2012: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
 Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre európsky GNSS
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik ARTEMIS
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik Čisté nebo
 Absolutórium 2012: spoločný podnik ENIAC
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre palivové články a vodík
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik SESAR
 Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom
 Situácia v Iráne
Texty (2412 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia