Index 
Antagna texter
Torsdagen den 3 april 2014 - Bryssel
Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II
 Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (internationell luftfart) ***I
 Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I
 Betaltjänster på den inre marknaden ***I
 Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I
 Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I
 Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ***I
 Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I
 Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I
 Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
 Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2012
 Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen
 Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet för 2012: EU:s byråer - verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet för 2012: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
 Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
 Ansvarsfrihet för 2012: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska polisakademin
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska bankmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kemikaliemyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fiskerikontrollbyrån
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska jämställdhetsinstitutet
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska institutet för innovation och teknik
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska järnvägsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2012: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet för 2012: Eurojust
 Ansvarsfrihet för 2012: Europol
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
 Ansvarsfrihet för 2012: Tillsynsbyrån för det europeiska GNSS-systemet
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Artemis
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Clean Sky
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget Eniac
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel
 Ansvarsfrihet för 2012: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet för 2012 : Det gemensamma företaget Sesar
 Årsrapporten för 2012 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 Situationen i Iran

Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***II
PDF 360kWORD 40k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (18086/1/2013 – C7-0093/2014 – 2011/0310(COD))
P7_TA(2014)0277A7-0236/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (18086/1/2013 – C7‑0093/2014),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0704),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A7‑0236/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med alla uttalanden som bifogats denna resolution, i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om översynen av systemet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner betydelsen av att kontinuerligt förbättra effektiviteten och enhetligheten i EU:s ordning för strategisk exportkontroll och då garantera en hög säkerhetsnivå och lämplig insyn utan att hämma konkurrenskraften och den lagliga handeln med produkter med dubbla användningsområden.

De tre institutionerna anser att modernisering och ytterligare konvergens av systemet behövs för att man ska kunna hålla jämna steg med nya hot och snabba teknologiska förändringar, minska snedvridningarna, skapa en verklig gemensam marknad för produkter med dubbla användningsområden (enhetliga villkor för exportörerna) samt fortsätta att tjäna som en exportkontrollmodell för tredjeländer.

Det är därför viktigt att förenkla processen för uppdatering av kontrollförteckningarna (bilagor till förordningen), stärka riskbedömningen och informationsutbytet, utveckla förbättrade branschnormer samt minska skillnaderna i genomförandet.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är medvetna om problemen avseende export av viss informations- och kommunikationsteknik (IKT) som kan användas i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt för att undergräva EU:s säkerhet, särskilt för teknik som används för massövervakning, kontroll, spårning och censurering samt för sårbarheter i mjukvara.

Tekniska samråd har initierats i detta avseende, inbegripet inom ramen för EU:s besök av utomstående experter när det gäller produkter med dubbla användningsområden, samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden samt expertkontrollordningarna, och man fortsätter att vidta åtgärder för att hantera brådskande situationer genom restriktiva åtgärder (i enlighet med artikel 215 i EUF-fördraget) eller nationella åtgärder. Insatserna kommer också att intensifieras för att främja multilaterala avtal i samband med exportkontrollordningarna, och olika sätt att behandla denna fråga kommer att utforskas i samband med den pågående översynen av EU:s politik för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden samt utarbetandet av ett meddelande från kommissionen. I detta sammanhang noterade de tre institutionerna överenskommelsen den 4 december 2013 mellan Wassenaar-arrangemangets deltagande stater om att införa kontroller av komplexa övervakningsverktyg som möjliggör otillbörligt tillträde till datorsystem och om övervakningssystem för IP-nätverk.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen stöder också vidareutvecklingen av befintliga s.k. catch-all-mekanismer för produkter med dubbla användningsområden som faller utanför bilaga I i förordningen i syfte att ytterligare förbättra exportkontrollsystemet och dess tillämpning inom den europeiska inre marknaden.

Uttalande från kommissionen om delegerade akter

I samband med denna förordning erinrar kommissionen om att den i punkt 15 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har åtagit sig att ge parlamentet fullständig information och dokumentation om sina möten med nationella experter inom ramen för arbetet med att förbereda delegerade akter.

Uttalande från kommissionen om uppdatering av förordningen

För att säkerställa ett mer integrerat, effektivt och enhetligt europeiskt synsätt på strategiska produkters rörlighet (export, överföring, förmedling och transitering) kommer kommissionen att snarast möjligt att lägga fram ett förslag om uppdatering av förordningen.

(1) EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 112.


Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (internationell luftfart) ***I
PDF 72kWORD 34k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD))
P7_TA(2014)0278A7-0079/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0722),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0374/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 januari 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A7-0079/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet senast 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

P7_TC1-COD(2013)0344


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 421/2014.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I
PDF 419kWORD 184k
Europaparlamentets ändringar antagna den 3 april 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)
P7_TA(2014)0279A7-0167/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)   Flera medlemsstater utarbetar för närvarande lagstiftning21 för att reglera förmedlingsavgifter vilket omfattar ett antal ärenden, däribland tak på förmedlingsavgifter på olika nivåer, handelns avgifter, regler om att alla kort ska godtas eller styråtgärder. I vissa medlemsstater varierar de gällande administrativa besluten avsevärt. Eftersom förmedlingsavgifterna är skadliga för både detaljhandlare och konsumenter emotses ytterligare regleringsåtgärder på nationell nivå som ska åtgärda nivån på eller skillnaderna mellan dessa avgifter. Sådana nationella åtgärder skulle antagligen leda till avsevärda svårigheter att slutföra den inre marknaden på området kort- och internetbetalning samt mobil betalning och skulle utgöra ett hinder för tillhandahållandet av tjänster.
(7)   Flera medlemsstater utarbetar för närvarande eller har redan utarbetat lagstiftning21 för att reglera förmedlingsavgifter vilket omfattar ett antal ärenden, däribland tak på förmedlingsavgifter på olika nivåer, handelns avgifter, regler om att alla kort ska godtas eller styråtgärder. I vissa medlemsstater varierar de gällande administrativa besluten avsevärt. För att öka samstämmigheten mellan de olika förmedlingsavgifterna emotses ytterligare regleringsåtgärder på nationell nivå som ska åtgärda nivån på eller skillnaderna mellan dessa avgifter. Sådana nationella åtgärder skulle antagligen leda till avsevärda svårigheter att slutföra den inre marknaden på området kort- och internetbetalning samt mobil betalning och skulle utgöra ett hinder för tillhandahållandet av tjänster.
__________________
__________________
21 Italien, Ungern, Polen och Förenade kungariket.
21 Italien, Ungern, Polen och Förenade kungariket.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)   Betalkort är det vanligaste elektroniska betalningsmedlet vid inköp i detaljhandeln. Integrationen av EU:s betalkortsmarknad är dock långt ifrån slutförd eftersom många betalningslösningar inte kan utvecklas utanför de nationella gränserna och nya alleuropeiska leverantörer inte kan etablera sig på marknaden. Avsaknaden av en integrerad marknad leder för närvarande till högre priser och ett mindre urval av betalningstjänster för konsumenter och detaljhandlare samt begränsade möjligheter att utnyttja den inre marknaden. Därför behöver hindren för en effektivt fungerande kortmarknad undanröjas, bland annat mobil betalning och internetbetalningar som baseras på korttransaktioner, som fortfarande hindrar utvecklingen av en fullt integrerad marknad.
(8)   Betalkort är det vanligaste elektroniska betalningsmedlet vid inköp i detaljhandeln. Integrationen av EU:s betalkortsmarknad är dock långt ifrån slutförd eftersom många betalningslösningar inte kan utvecklas utanför de nationella gränserna och nya alleuropeiska leverantörer inte kan etablera sig på marknaden. För att den inre marknaden ska kunna utnyttjas fullt ut behöver hindren för införandet av nya betallösningar med kort undanröjas, bland annat mobil betalning och internetbetalningar som baseras på korttransaktioner.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)   För att den inre marknaden ska fungera effektivt bör användningen av elektroniska betalningar främjas och underlättas till förmån för detaljhandlare och konsumenter. Kort och andra elektroniska betalningsmedel kan användas på ett mer flexibelt sätt, bl.a. genom internetbetalningar för att den inre marknaden och e-handeln ska kunna utnyttjas, och elektroniska betalningar också ger detaljhandlare potentiellt säkra betalningar. Kort och kortbaserade betalningar i stället för kontanter kan därför gynna detaljhandlare och konsumenter, under förutsättning att avgifterna för betalningssystemen fastställs till en nivå som är ekonomiskt effektiv och samtidigt bidrar till innovationer och att nya aktörer kan etablera sig på marknaden.
(9)   För att den inre marknaden ska fungera effektivt bör användningen av elektroniska betalningar främjas och underlättas till förmån för detaljhandlare och konsumenter. Kort och andra elektroniska betalningsmedel kan användas på ett mer flexibelt sätt, bl.a. genom internetbetalningar för att den inre marknaden och e-handeln ska kunna utnyttjas, och elektroniska betalningar också ger detaljhandlare potentiellt säkra betalningar. Kort och kortbaserade betalningar i stället för kontanter kan därför gynna detaljhandlare och konsumenter, under förutsättning att avgifterna för betalningssystemen fastställs till en nivå som är ekonomiskt effektiv och samtidigt bidrar till lojal konkurrens, innovationer och att nya aktörer kan etablera sig på marknaden.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)   Ett av de huvudsakliga hindren för en fungerande inre marknad för kort och kortbetalningar är de vanligt förekommande förmedlingsavgifterna som i de flesta medlemsstater ännu inte omfattas av lagstiftning. Förmedlingsavgifter är avgifter mellan banker som vanligtvis tillämpas mellan inlösande och utfärdande betaltjänstleverantörer som tillhör ett särskilt kortsystem. Förmedlingsavgifter utgör huvuddelen av de avgifter som återförsäljare betalar till inlösande betaltjänstleverantörer för varje korttransaktion. Återförsäljarna överför i sin tur dessa kortkostnader till priserna på varor och tjänster. Konkurrensen mellan kortsystemen verkar i praktiken vara inriktad på att övertyga så många utfärdande betaltjänstleverantörer (t.ex. banker) som möjligt att utfärda deras kort, vilket vanligen leder till högre snarare än lägre förmedlingsavgifter på marknaden, i motsats till konkurrensens normala verkan på priserna i en marknadsekonomi. En reglering av förmedlingsavgifterna skulle förbättra den inre marknadens funktion.
(10)   I flertalet medlemsstater omfattas inte förmedlingsavgifterna av någon lagstiftning utan av beslut från nationella konkurrensmyndigheter. Förmedlingsavgifter är avgifter mellan banker som vanligtvis överförs från inlösande till utfärdande betaltjänstleverantörer som tillhör det aktuella kortsystemet. Förmedlingsavgifter utgör huvudkomponenten av de avgifter som återförsäljare betalar till inlösande betaltjänstleverantörer för varje korttransaktion. Återförsäljarna överför i sin tur dessa kortkostnader, liksom samtliga övriga kostnader, till priserna på varor och tjänster. En enhetlig tillämpning av konkurrensbestämmelserna när det gäller förmedlingsavgifterna skulle minska transaktionskostnaderna för konsumenterna och på så sätt förbättra den inre marknadens funktion.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)   De olika förmedlingsavgifterna och deras nivåer leder till att ”nya” alleuropeiska aktörer vilkas affärsmodeller har lägre förmedlingsavgifter inte får tillträde till marknaden vilket hindrar potentiella stordriftsfördelar och resulterande effektivitetsvinster. Detta påverkar detaljhandlare och konsumenter negativt och hämmar innovationer. Eftersom alleuropeiska aktörer skulle behöva erbjuda utfärdande banker åtminstone den högsta förmedlingsavgiftsnivån på den marknad som de vill tillträda leder detta också till en bestående marknadsfragmentering. Nuvarande nationella system som har låga eller inga förmedlingsavgifter kan också tvingas att lämna marknaden till följd av trycket från bankerna om högre intäkter från förmedlingsavgifter. Detta resulterar i ett begränsat urval för konsumenter och återförsäljare, högre priser och en lägre kvalitet på betaltjänster samt begränsade möjligheter att använda alleuropeiska betalningslösningar. Dessutom kan detaljhandlare inte utnyttja skillnaden i avgifter genom att använda kortbetalningstjänster som tillhandahålls av banker i andra medlemsstater. Betalningssystemen tillämpar särskilda regler som kräver att förmedlingsavgiften för varje betalningstransaktion debiteras av försäljningsstället (detaljhandlarens land). Detta hindrar de inlösande bankerna från att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla sina tjänster över gränserna. Dessutom kan detaljhandlarna inte minska sina betalningskostnader till gagn för konsumenterna.
(11)   De olika förmedlingsavgifterna och deras nivåer leder till att ”nya” alleuropeiska aktörer vilkas affärsmodeller har lägre eller inga förmedlingsavgifter inte får tillträde till marknaden vilket hindrar potentiella stordriftsfördelar och resulterande effektivitetsvinster. Detta påverkar detaljhandlare och konsumenter negativt och hämmar innovationer. Eftersom alleuropeiska aktörer skulle behöva erbjuda utfärdande banker åtminstone den högsta förmedlingsavgiftsnivån på den marknad som de vill tillträda leder detta också till en bestående marknadsfragmentering. Nuvarande nationella system som har låga eller inga förmedlingsavgifter kan också tvingas att lämna marknaden till följd av trycket från bankerna om högre intäkter från förmedlingsavgifter. Detta resulterar i ett begränsat urval för konsumenter och återförsäljare, högre priser och en lägre kvalitet på betaltjänster samt begränsade möjligheter att använda alleuropeiska betalningslösningar. Dessutom kan detaljhandlare inte utnyttja skillnaden i avgifter genom att använda kortbetalningstjänster som tillhandahålls av banker i andra medlemsstater. De internationella betalkortssystemen tillämpar, på basis av sina territoriella licensbestämmelser, särskilda regler som kräver att förmedlingsavgiften för varje betalningstransaktion debiteras av försäljningsstället (detaljhandlarens land). Detta hindrar inlösare från att på ett ändamålsenligt sätt tillhandahålla sina tjänster över gränserna. Detta kan dessutom hindra detaljhandlarna från att minska sina betalningskostnader till gagn för konsumenterna.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)   Denna förordning genomförs stegvis. Först är det nödvändigt att underlätta utfärdande och inlösen av betalkortstransaktioner över gränserna. Att tillåta företagen att välja inlösande bank utanför den egna medlemsstaten (”gränsöverskridande inlösen”) och att fastställa en högsta nivå på förmedlingsavgifter för gränsöverskridande inlösentransaktioner bör ge nödvändig rättslig klarhet. Dessutom bör licenser för utfärdande eller inlösen av betalningsinstrument vara giltiga inom unionen utan geografiska begränsningar. Dessa åtgärder skulle underlätta den inre marknadens funktion vad gäller kort-, internet- och mobilbetalningar och gynna konsumenter och detaljhandlare.
(15)   För att förbättra den inre marknadens funktion vad gäller kort-, internet- och mobilbetalningar och gynna konsumenter och detaljhandlare tillämpas denna förordning på utfärdande och inlösen av betalkortstransaktioner inom och över de nationella gränserna. Om företagen kan välja inlösande bank utanför den egna medlemsstaten (”gränsöverskridande inlösen”), vilket gynnas av att det fastställs samma högsta nivå på förmedlingsavgifter för både inhemska och gränsöverskridande inlösentransaktioner och förbud mot territoriella licensavtal, bör nödvändig rättslig klarhet kunna tryggas och snedvridning av konkurrensen mellan olika betalkortssystem undvikas.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)   Till följd av ensidiga initiativ och åtaganden som gjorts i samband med konkurrensförfaranden genomförs redan nu många gränsöverskridande kortbetalningstransaktioner i unionen i enlighet med de maximala förmedlingsavgifter som är tillämpliga under den första fasen av denna förordning. Bestämmelserna om dessa transaktioner bör därför träda i kraft snarast för att göra det möjligt för detaljhandlarna att söka billigare inlösentjänster över gränserna och ge incitament till inhemska banksammanslutningar eller system att sänka inlösenavgifterna.
(16)   Till följd av ensidiga initiativ och åtaganden som gjorts i samband med konkurrensförfaranden genomförs redan nu många gränsöverskridande kortbetalningstransaktioner i unionen i enlighet med de maximala förmedlingsavgifterna. För att åstadkomma lojal konkurrens på marknaden för inlösentjänster bör bestämmelserna om inhemska och gränsöverskridande kortbaserade transaktioner tillämpas samtidigt och inom en rimlig period efter denna förordnings ikraftträdande, med hänsyn till svårigheterna och komplikationerna i samband med den omställning av betalkortssystem som fastställs i denna förordning.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)   För inhemska transaktioner är en övergångsperiod nödvändig så att leverantörer av betalningstjänster och system får tid att anpassa sig till de nya kraven. För att slutföra den inre marknaden för kortbetalningar bör taken på förmedlingsavgifter för konsumenters korttransaktioner omfatta alla gränsöverskridande och inhemska betalningar inom två år från den dag då denna förordning träder i kraft.
(17)   En övergångsperiod är emellertid nödvändig så att leverantörer av betalningstjänster och system får tid att anpassa sig till de nya kraven. För att slutföra den inre marknaden för kortbetalningar bör taken på förmedlingsavgifter för konsumenters korttransaktioner omfatta alla gränsöverskridande och inhemska betalningar inom ett år från den dag då denna förordning träder i kraft.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)   För att underlätta gränsöverskridande inlösen bör den maximala förmedlingsavgiften för samtliga (gränsöverskridande och inhemska) konsumentbetalkortstransaktioner och kortbaserade betalningstransaktioner vara 0,20 % och den maximala förmedlingsavgiften för alla (gränsöverskridande och inhemska) konsumentkreditkortstransaktioner och kortbaserade betalningstransaktioner som baseras på dem bör vara 0,30 %.
(18)   Den maximala förmedlingsavgiften för samtliga betalkortstransaktioner och kortbaserade betalningstransaktioner bör vara 0,2 % och den maximala förmedlingsavgiften för alla kreditkortstransaktioner och kortbaserade betalningstransaktioner som baseras på dem bör vara 0,3 %.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

(18a)  Av konsekvensbedömningen framgår att ett förbud mot förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner skulle främja kortacceptans, kortanvändning och den inre marknadens utveckling samt medföra fler fördelar för näringsidkare och konsumenter än ett tak som fastställs på en högre nivå. Man skulle dessutom undvika att nationella system med mycket låga eller inga förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner skulle påverkas negativt av ett högre tak på grund av gränsöverskridande expansion eller aktörer som är nya på marknaden och som höjer avgiftsnivåerna till taknivån. Ett förbud mot förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner kan också möta hotet från export av förmedlingsavgiftsmodellen till nya, innovativa betaltjänster såsom mobila system eller onlinesystem.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

(19a)  I enlighet med den inre marknadens grundprinciper bör inlösare kunna erbjuda sina tjänster till näringsidkare i hela unionen med tillämpning av de multilaterala förmedlingsavgifter som de tillämpar på den inhemska marknaden. De bör inte tillämpa högre multilaterala förmedlingsavgifter på gränsöverskridande transaktioner än vad de tillämpar på sina inhemska transaktioner.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Betalkortstransaktioner utförs normalt på grundval av två huvudsakliga affärsmodeller, s.k. trepartssystem för betalkort (kortinnehavare ― system för inlösen och utfärdande ― återförsäljare) och fyrpartssystem för betalkort (kortinnehavare ― utfärdande bank ― inlösande bank- återförsäljare). Många fyrpartssystem för betalkort använder en särskild förmedlingsavgift, oftast en multilateral sådan. Förmedlingsavgifter (avgifter som inlösande banker betalar för att ge incitament till utfärdande av kort och kortanvändning) är implicita i trepartssystem för betalkort. För att beakta förekomsten av implicita förmedlingsavgifter och bidra till skapandet av lika villkor bör de trepartssystem för betalkort som använder betaltjänstleverantörer som utfärdare eller inlösare anses vara fyrpartssystem för betalkort och de bör följa samma regler, samtidigt som öppenhet och andra företagsrelaterade regler bör gälla för alla leverantörer.
(22)  Betalkortstransaktioner utförs normalt på grundval av två huvudsakliga affärsmodeller, s.k. trepartssystem för betalkort (kortinnehavare ― system för inlösen och utfärdande ― återförsäljare) och fyrpartssystem för betalkort (kortinnehavare ― utfärdande bank ― inlösande bank- återförsäljare). Många fyrpartssystem för betalkort använder en särskild förmedlingsavgift, oftast en multilateral sådan. Förmedlingsavgifter (avgifter som inlösande banker betalar för att ge incitament till utfärdande av kort och kortanvändning) är implicita i trepartssystem för betalkort. För att beakta förekomsten av implicita förmedlingsavgifter och bidra till skapandet av lika villkor bör de trepartssystem för betalkort som använder betaltjänstleverantörer som utfärdare eller inlösare anses vara fyrpartssystem för betalkort och de bör följa samma regler, samtidigt som öppenhet och andra företagsrelaterade regler bör gälla för alla leverantörer. Trepartssystem bör tillåta transaktioner som genomförs med användning av deras kort från alla inlösare i enlighet med allmänna kortransaktionsnormer och inlösensregler som är jämförbara med handelns regler för det specifika trepartssystemet och med förmedlingstak i enlighet med denna förordning.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)   Det är viktigt att se till att bestämmelserna om de förmedlingsavgifter som ska betalas eller mottas av betaltjänstleverantörer inte kringgås genom alternativa avgiftsflöden till utfärdande betaltjänstleverantörer. För att detta ska undvikas bör ”nettokompensationen” för de avgifter som den utfärdande betaltjänstleverantören betalat och mottagit från ett betalkortssystem anses vara en förmedlingsavgift. När man beräknar förmedlingsavgiften för att kontrollera om åtgärderna kringgås bör man beakta det totala beloppet på betalningar eller incitament som en utfärdande betaltjänstleverantör mottagit av ett betalkortssystem för reglerade transaktioner med avdrag för de avgifter som den utfärdande betaltjänstleverantören betalat till systemet. De betalningar, incitament och avgifter som beaktas kan vara direkta (dvs. volymbaserade eller transaktionsspecifika) eller indirekta (bl.a. incitament till marknadsföring, bonusar, rabatter för att nå upp till vissa transaktionsvolymer).
(23)   Det är viktigt att se till att bestämmelserna om de förmedlingsavgifter som ska betalas eller mottas av betaltjänstleverantörer inte kringgås genom alternativa avgiftsflöden till utfärdande betaltjänstleverantörer. För att detta ska undvikas bör ”nettokompensationen” för de avgifter som den utfärdande betaltjänstleverantören betalat och mottagit från ett betalkortssystem, inklusive eventuella auktorisationsavgifter, anses vara en förmedlingsavgift. När man beräknar förmedlingsavgiften för att kontrollera om åtgärderna kringgås bör man beakta det totala beloppet på betalningar eller incitament som en utfärdande betaltjänstleverantör mottagit av ett betalkortssystem för reglerade transaktioner med avdrag för de avgifter som den utfärdande betaltjänstleverantören betalat till systemet och de monetära incitament eller motsvarande som en kortinnehavare mottagit från ett betalkortssystem. Alla betalningar, incitament och avgifter bör beaktas, oavsett om de är direkta (dvs. volymbaserade eller transaktionsspecifika) eller indirekta (bl.a. incitament till marknadsföring, bonusar, rabatter för att nå upp till vissa transaktionsvolymer). Vid bedömning av huruvida denna förordning, där tak för förmedlingsavgifter fastställs, kringgås, bör särskild hänsyn tas till de vinster som tillfaller utfärdare av betalkort som resultat av särskilda program som utfärdare av betalkort driver gemensamt med betalkortssystem, samt intäkter från behandlingsavgifter, licensavgifter och andra avgifter som genererar intäkter för kortorganisationerna.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)   För att begränsningarna av regeln om att alla kort måste godtas ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är viss information nödvändig. För det första bör betalningsmottagarna ha möjlighet att identifiera de olika kortkategorierna. Därför bör de olika kategorierna kunna identifieras visuellt och elektroniskt på apparaten. För det andra bör också betalaren informeras om att hans eller hennes betalningsinstrument godtas av ett visst försäljningsställe. Det är nödvändigt att betalningsmottagaren meddelar betalaren om eventuella begränsningar i användningen av ett visst kortvarumärke samtidigt och på samma villkor som information ges om godtagande av ett visst varumärke.
(30)   Betalningsmottagare och betalare bör ha möjlighet att identifiera de olika kortkategorierna. Därför bör de olika kategorierna kunna identifieras elektroniskt och, för nyligen utfärdade kortbaserade betalningsinstrument, även visuellt på apparaten eller betalterminalen. För det andra bör också betalaren informeras om att hans eller hennes betalningsinstrument godtas av ett visst försäljningsställe.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

(30a)  En betalning innebär en överenskommelse mellan betalare och mottagare. Om olika märken ska kunna konkurrera på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att valet av betalningsapplikation görs på användarnivå och inte av marknaden i föregående led, oavsett om det gäller betalkortssystem, betaltjänstleverantörer eller betalningshandläggare. Ett sådant arrangemang bör inte hindra betalare och betalningsmottagare från att, när det är tekniskt möjligt, påbörja ett automatiskt val av applikation, förutsatt att detta val kan ändras inför varje transaktion. Om betalningsmottagaren väljer en applikation som båda stöder, bör användaren ändå kunna avvisa den och välja en annan applikation.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)   För att det ska finnas möjlighet till prövning vid inkorrekt tillämpning av denna förordning eller vid tvist mellan betaltjänstanvändare och betaltjänstleverantörer bör medlemsstaterna införa lämpliga och effektiva förfaranden för klagomål och prövning utanför domstol. Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelse av denna förordning och se till att dessa påföljder är effektiva, proportionella och avskräckande samt att de tillämpas.
(31)   För att det ska finnas möjlighet till prövning vid inkorrekt tillämpning av denna förordning eller vid tvist mellan betaltjänstanvändare och betaltjänstleverantörer bör medlemsstaterna införa lämpliga och effektiva förfaranden för klagomål och prövning utanför domstol. Medlemsstaterna bör i enlighet med riktlinjer från den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, EBA), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/20101a, fastställa bestämmelser om vilka påföljder som ska tillämpas vid överträdelse av denna förordning och se till att dessa påföljder är effektiva, proportionella och avskräckande samt att de tillämpas.

_________________

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.   I denna förordning fastställs enhetliga tekniska krav och verksamhetskrav för sådana betalkortstransaktioner inom Europeiska unionen där både betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är etablerade i unionen.
1.   I denna förordning fastställs enhetliga tekniska krav och verksamhetskrav för sådana kortbaserade betalningstransaktioner inom Europeiska unionen där både betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är etablerade i unionen.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.   Denna förordning tillämpas inte på betalningsinstrument som endast kan användas inom ett begränsat nätverk som är utformat för att hantera vissa specifika behov med hjälp av betalningsinstrument med ett begränsat användningsområde eftersom en särskild instrumentinnehavare endast kan förvärva varor eller tjänster i lokaler som tillhör utgivaren, inom ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer enligt ett direkt kommersiellt avtal med en professionell utgivare, eller eftersom de endast kan användas för att förvärva ett begränsat utbud av varor eller tjänster.
2.   Denna förordning tillämpas inte på betalningsinstrument som endast kan användas inom ett begränsat nätverk som är utformat för att hantera vissa specifika behov med hjälp av betalningsinstrument med ett begränsat användningsområde eftersom en särskild instrumentinnehavare endast kan förvärva varor eller tjänster i lokaler som tillhör utgivaren, inom ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer enligt ett direkt kommersiellt avtal med en professionell utgivare, eller eftersom de endast kan användas för att förvärva ett mycket begränsat utbud av varor eller tjänster.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a
(a)  Transaktioner med företagskort,
utgår
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led b
(b)   kontantuttag från bankautomater, och
(b)   kontantuttag eller andra transaktioner än försäljning av varor eller tjänster som utförs vid bankautomater och kontanta utbetalningar över disk i betaltjänstleverantörens lokaler, och
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led c
(c)   transaktioner med kort som utfärdats av trepartsbetalkortssystem.
(c)   transaktioner med kort som utfärdats av trepartsbetalkortssystem om deras volym inte överskrider ett tröskelvärde som fastställts av kommissionen,
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

4a.  Artiklarna 6 och 7 ska inte gälla för inhemska betalkortssystem som fungerar med en genomsnittlig förmedlingsavgift eller nettokompensation som kan påvisas ligga under det tröskelvärde som anges i artiklarna 3 och 4.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
(4)   Betalkortstransaktion: en kortbetalningstransaktion, bl.a. med förbetalda kort som är knutna till ett girokonto eller ett inlåningskonto som transaktionen debiteras från högst 48 timmar efter det att transaktionen har godkänts eller inletts.
(4)   Betalningstransaktion med kort: en kortbaserad betalningstransaktion som är knuten till ett girokonto eller ett inlåningskonto som transaktionen debiteras från omedelbart, så snart som den clearats, samt även en transaktion med ett förbetalt kort.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
(5)   Kreditkortstransaktion: en kortbetalningstransaktion där transaktionen avräknas mer än 48 timmar efter det att transaktionen har godkänts eller inletts.
(5)   Kredittransaktion med kort: en kortbaserad betalningstransaktion som debiteras minst två arbetsdagar efter det att transaktionen har godkänts eller inletts.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8
(8)   Gränsöverskridande betalningstransaktion: en kortbetalning eller en kortbaserad betalningstransaktion som initierats av en betalare eller en betalningsmottagare där betalarens och betalningsmottagarens betaltjänstleverantörer är etablerade i olika medlemsstater eller där betalkortet utfärdats av en utfärdande betaltjänstleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat än försäljningsstället.
(8)   Gränsöverskridande betalningstransaktion: en kortbetalning eller en kortbaserad betalningstransaktion som initierats av en betalare eller en betalningsmottagare där betalarens betaltjänstleverantör är etablerad, eller där betalarens försäljningsställe är etablerat, i en annan medlemsstat än betalningsmottagarens betaltjänstleverantör eller där betalkortet utfärdats av en utfärdande betaltjänstleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat än försäljningsstället, inklusive om en betalningsmottagare utnyttjar tjänster från en inlösare i en annan medlemsstat.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt)

(12a)  Betalkort: ett kort – antingen ett bankkort eller ett kreditkort – som ger kortinnehavaren tillgång till sina likvida medel, eller ger kortinnehavaren möjlighet att göra en betalning via en inlösare, och som är godkänt av en betalningsmottagare för att genomföra en betalningstransaktion.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13
(13)  Betalkortssystem: en uppsättning regler, förfaranden och standarder och/eller genomföranderiktlinjer för att genomföra betalningstransaktioner i hela unionen och inom medlemsstaterna och som är avskilda från den infrastruktur eller det betalningssystem som ligger till grund för dess drift.
(13)  Betalsystem: en uppsättning regler, förfaranden och standarder och/eller genomföranderiktlinjer för att genomföra betalningstransaktioner i hela unionen och inom medlemsstaterna och som är avskilda från den infrastruktur eller det betalningssystem som ligger till grund för dess drift.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15
(15)   Trepartssystem för betalkort: ett betalkortssystem där betalningarna görs från ett betalkonto som innehas av systemet på kortinnehavarens vägnar till ett betalkonto som innehas av systemet på betalningsmottagarens vägnar och kortbaserade transaktioner som grundas på samma struktur. När ett trepartsbetalkortssystem ger andra betaltjänstleverantörer tillstånd att utfärda och/eller förvärva betalkort anses det vara ett fyrpartsbetalkortssystem.
(15)   Trepartssystem för betalkort: ett betalkortssystem där betalningarna görs från ett betalkonto som innehas av systemet på kortinnehavarens vägnar till ett betalkonto som innehas av systemet på betalningsmottagarens vägnar och kortbaserade transaktioner som grundas på samma struktur. När ett trepartsbetalkortssystem ger andra betaltjänstleverantörer tillstånd att utfärda och/eller förvärva betalkort, eller utfärdar betalkort med partner under samma varumärke eller genom en agent, anses det vara ett fyrpartsbetalkortssystem.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
Förmedlingsavgifter för konsumenters gränsöverskridande bank- eller kreditkortstransaktioner
Förmedlingsavgifter för konsumenters gränsöverskridande bank- eller kreditkortsbaserade betalningstransaktioner.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.   Med verkan från och med två månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av en gränsöverskridande betalkortstransaktion.
1.   Med verkan från och med den …* ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger det lägre värdet av 7 cent eller 0,2 procent av transaktionsvärdet av en betalningstransaktion med kort.

____________

* Ett år efter det datum då denna förordning träder i kraft.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.   Med verkan från och med två månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av en gränsöverskridande kreditkortstransaktion.
2.   Med verkan från och med den …* ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av en kredittransaktion med kort.

____________

* Ett år efter det datum då denna förordning träder i kraft.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

2a.  Medlemsstaterna kan genom nationell lagstiftning behålla eller införa lägre tak eller åtgärder i motsvarande syfte eller med motsvarande verkan.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 4
Artikel 4
utgår
Förmedlingsavgifter för konsumenters samtliga bank- eller kreditkortstransaktioner

1.  Med verkan från och med två år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift per transaktion eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger 0,2 % av transaktionsvärdet av en betalkortstransaktion.

2.  Med verkan från och med två år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska leverantörer av betalningstjänster inte erbjuda eller begära en förmedlingsavgift per transaktion eller någon annan överenskommen ersättning med motsvarande syfte eller effekt som överstiger 0,3 % av transaktionsvärdet av en kreditkortstransaktion.

Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 5
Vid tillämpningen av de tak som avses i artiklarna 3 och 4 ska eventuell nettoersättning som en utfärdande bank mottagit från ett betalkortssystem vid betalningstransaktioner eller relaterad verksamhet behandlas som en del av förmedlingsavgiften.
Vid tillämpningen av de tak som avses i artikel 3 ska eventuell nettoersättning som en utfärdande betaltjänstleverantör mottagit vid betalningstransaktioner behandlas som en del av förmedlingsavgiften.

De behöriga myndigheterna ska förhindra alla försök från betaltjänstleverantörer att kringgå denna förordning, inklusive utfärdande av betalkort i tredjeländer.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

4a.  Alla begränsningar i reglerna för tillhandahållandet av betalningsrelaterade tjänster i betalkortssystem ska vara förbjudna om de inte är icke-diskriminerande och objektivt sett nödvändiga för att betalningssystemet ska fungera.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a

Gränsöverskridande transaktioner

För gränsöverskridande transaktioner ska förmedlingsavgiften i inlösarens land vara den som gäller.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.   Betalkortsystemen ska medge att meddelanden om godkännande och clearing av enskilda korttransaktioner kan separeras och bearbetas av olika bearbetningsenheter.
2.   Betalkortssystemen och utfärdarna ska medge att meddelanden om godkännande och clearing av enskilda korttransaktioner kan separeras och bearbetas av olika bearbetningsenheter. Systemregler och regler i licensavtal eller andra avtal som leder till en begränsning av friheten att välja en betalningsförmedlare ska vara förbjudna.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.   Bearbetningsenheter inom unionen ska se till att deras system är tekniskt driftskompatibla med andra bearbetningsenheters system inom unionen genom att använda standarder som utvecklats av internationella och europeiska standardiseringsorgan. Dessutom ska bearbetningsenheterna inte anta eller tillämpa affärsregler som begränsar driftskompatibiliteten med andra bearbetningsenheter inom unionen.
4.   Bearbetningsenheter inom unionen ska senast den …* se till att deras system är tekniskt driftskompatibla med andra bearbetningsenheters system inom unionen genom att använda standarder som utvecklats av internationella och europeiska standardiseringsorgan. Dessutom ska bearbetningsenheterna inte anta eller tillämpa affärsregler som begränsar driftskompatibiliteten med andra bearbetningsenheter inom unionen.

4a.  I syfte att trygga en konsekvent harmonisering av denna artikel, ska EBA, efter samråd med den rådgivande panel som avses i förordning (EU) nr 1093/2010, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som fastställer de krav som betalningssystemen och bearbetningsenheterna ska uppfylla för att säkra en till fullo öppen och konkurrensutsatt marknad för kortförmedling.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ...**.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

De krav som avses i första stycket ska träde i kraft senast den ...*** och ska regelbundet uppdateras vid behov.

________________

* Ett år efter det att denna förordning trätt i kraft.

**Datum …

***Två år efter det att denna förordning trätt i kraft.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4b (ny)

4b.  Medlemsstaterna får med avvikelse från artiklarna 1–4b, och efter att ha hört kommissionen, under en begränsad period undanta nyligen införda kortbaserade betalningssystem från kravet på tillämpning av denna artikel.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.   Systemregler och regler i licensavtal som hindrar en utfärdare från att kombinera två eller flera betalmärken på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning ska vara förbjudna.
1.   Systemregler och regler i licensavtal eller åtgärder med motsvarande effekt som hindrar en utfärdare från att kombinera två eller flera betalmärken på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning ska vara förbjudna.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

1a.  När konsumenterna tecknar avtal med en betaltjänstleverantör kan de bestämma att de vill ha två eller fler olika betalmärken på ett betalkort, en telekommunikationsapparat eller en digital eller it-baserad anordning. I god tid innan avtalet tecknas ska betaltjänstleverantören ge konsumenten tydlig och objektiv information om tillgängliga kortvarumärken och deras egenskaper, inbegripet deras funktionalitet, kostnad och säkerhet.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.   Skillnader i behandlingen av utfärdare eller förvärvare i systemregler och regler i licensavtal om att kombinera flera betalmärken på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning ska vara objektivt motiverade och icke-diskriminerande.
2.   Skillnader i behandlingen av utfärdare eller förvärvare i systemregler och regler i licensavtal om att kombinera flera betalmärken på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning, eller motsvarande samexistens av varumärken eller tillämpningar, ska vara objektivt motiverade och icke-diskriminerande.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Betalkortsystemen får inte införa rapporteringskrav, skyldigheter att erlägga avgifter eller andra skyldigheter med samma syfte eller effekt för kortutfärdande och kortinlösande betaltjänstleverantörer vid transaktioner som genomförs med en apparat där deras varumärke är företrätt i förhållande till transaktioner där deras system inte används.
3.  Betalkortsystemen får inte införa rapporteringskrav, skyldigheter att erlägga avgifter eller liknande skyldigheter med samma syfte eller effekt för kortutfärdande och kortinlösande betaltjänstleverantörer vid transaktioner som genomförs med en apparat där deras varumärke är företrätt i förhållande till transaktioner där deras system inte används.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.   Förekommande principer för styrning av transaktioner genom en särskild kanal eller process och andra tekniska och säkerhetsmässiga standarder och krav vid hantering av mer än ett betalkortsvarumärke på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning ska vara icke-diskriminerande och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
4.   Förekommande principer eller motsvarande åtgärder för styrning av transaktioner genom en särskild kanal eller process och andra tekniska och säkerhetsmässiga standarder och krav vid hantering av mer än ett betalkortsvarumärke eller motsvarande på ett kort eller en apparat för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknisk utrustning ska vara icke-diskriminerande och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
6.   Betalkortssystem, utfärdare, förvärvare och tillhandahållare av infrastruktur för hantering av betalkort ska inte införa automatiska mekanismer, programvara eller anordningar i de betalningsinstrument eller i den utrustning som används på försäljningsstället som begränsar betalarens val av tillämpning när ett betalningsinstrument med flera betalmärken används.
6.   Betalkortssystem, utfärdare, förvärvare och tillhandahållare av infrastruktur för hantering av betalkort ska inte införa automatiska mekanismer, programvara eller anordningar i de betalningsinstrument eller i den utrustning som används på försäljningsstället som begränsar betalarens och betalningsmottagarens val av tillämpning när ett betalningsinstrument med flera betalmärken används. Betalningsmottagarna ska ha kvar möjligheten att på försäljningsställets befintliga utrustning installera automatiska mekanismer som prioriterar valet av ett visst varumärke eller en viss applikation. Betalningsmottagarna får emellertid inte förhindra att betalaren, för de kategorier av kort eller relaterade betalningsinstrument som godtas av betalningsmottagaren, åsidosätter ett automatiskt prioriterat val som betalningsmottagaren gjort i sin anordning.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.   Förvärvarna ska erbjuda och ta ut separat specificerade serviceavgifter för olika kategorier och olika märken av betalkort, om inte näringsidkarna skriftligen begär att de inlösande betaltjänstleverantörerna debiterar blandade serviceavgifter.
1.   Förvärvarna ska erbjuda och ta ut separat specificerade serviceavgifter för olika kategorier och olika märken av betalkort med olika förmedlingsavgiftsnivåer, om inte näringsidkarna skriftligen begär att de inlösande betaltjänstleverantörerna debiterar blandade serviceavgifter.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.   Betalningssystem och betaltjänstleverantörer ska inte tillämpa någon regel som kan tvinga betalningsmottagare som godtar betalkort och andra betalningsinstrument som utfärdats av en utfärdande betaltjänstleverantör inom ramen för ett system för betalningsinstrument att även godta andra betalningsinstrument av samma varumärke och/eller kategori som utfärdats av andra utfärdande betaltjänstleverantörer inom ramen för samma system, utom när de omfattas av samma reglerade förmedlingsavgift.
1.   Betalningssystem och betaltjänstleverantörer ska inte tillämpa någon regel som kan tvinga betalningsmottagare som godtar betalkort och andra betalningsinstrument som utfärdats av en utfärdande betaltjänstleverantör inom ramen för ett system för betalningsinstrument att även godta andra betalningsinstrument av samma varumärke och/eller kategori som utfärdats av andra utfärdande betaltjänstleverantörer inom ramen för samma system, utom när de omfattas av samma förmedlingsavgift. Avgiften ska dessutom respektera de tak som fastställs i denna förordning.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
4.   Utfärdande betaltjänstleverantörer ska se till att deras betalningsinstrument är visuellt och elektroniskt identifierbara så att betalningsmottagarna otvetydigt kan fastställa vilka märken och kategorier av förbetalda kort, bank-, kredit- eller företagskort eller kortbaserade betalningar baserade på dessa som betalaren har valt.
4.   Senast den ...* ska utfärdande betaltjänstleverantörer se till att deras betalningsinstrument är elektroniskt och, när det gäller deras nyutfärdade kortbaserade betalningsinstrument, också visuellt identifierbara, så att betalningsmottagarna och betalarna otvetydigt kan fastställa vilka märken och kategorier av förbetalda kort, bank-, kredit- eller företagskort eller kortbaserade betalningar baserade på dessa som betalaren har valt.

________________

* Ett år efter det datum då denna förordning träder i kraft.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.   Första och andra stycket påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser om avgifter, prisavdrag och annan styrning som anges i artikel 55 i förslaget COM (2013) 547 och i artikel 19 i direktiv 2011/83/EU22.
3.   Punkterna 1 och 2 i denna artikel påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser om avgifter, prisavdrag och annan styrning som anges i artikel 55 i direktiv 2014/…/EU [betaltjänstdirektivet] och i artikel 19 i direktiv 2011/83/EU22.
__________________
__________________
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter.
22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

2a.  När konsumenterna tecknar avtal med en betaltjänstleverantör ska de också regelbundet få tydlig och objektiv information om hur betalningssättet fungerar och vilka avgifter som tillämpas på betalningstransaktionerna.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.   Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna tillämpas. Dessa påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
1.   Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna tillämpas. EBA får utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 i syfte att se till att dessa påföljder är effektiva, proportionella och avskräckande.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga och effektiva förfaranden för klagomål och prövning utanför domstol för att avgöra tvister mellan betalningsmottagare och deras betaltjänstleverantörer som uppkommit i samband med tillämpningen av denna förordning. För detta ändamål ska medlemsstaterna antingen utse befintliga organ, om så är lämpligt, eller inrätta nya organ.
1.  Medlemsstaterna ska inrätta oberoende, lämpliga och effektiva förfaranden för klagomål och prövning utanför domstol för att avgöra tvister mellan betalningsmottagare och deras betaltjänstleverantörer som uppkommit i samband med tillämpningen av denna förordning. För detta ändamål ska medlemsstaterna antingen utse befintliga organ, om så är lämpligt, eller inrätta nya organ. Betaltjänstleverantörerna ska ansluta sig till minst en alternativ tvistlösningsinstans.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa organ senast två år efter det att denna förordning trätt i kraft. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella efterföljande ändringar beträffande dessa organ.
2.   Medlemsstaterna ska senast den …* underrätta kommissionen om dessa organ. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella efterföljande ändringar beträffande dessa organ.

* Två månader efter det datum då denna förordning träder i kraft.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

2a.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörerna deltar i förfaranden för klagomål enligt punkt 1.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 16
Fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen överlämna en rapport om förordningens genomförande till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska i sin rapport särskilt granska huruvida nivån på förmedlingsavgifterna är lämplig samt styrmekanismerna, som t.ex. avgifter, varvid hänsyn ska tas till användningen av och kostnaderna för olika betalningsmedel och andelen av nya aktörer och ny teknik på marknaden.
Senast den …* ska kommissionen till Europaparlamentet och till rådet överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning. Kommissionen ska i sin rapport särskilt granska huruvida nivån på förmedlingsavgifterna är lämplig samt styrmekanismerna, som t.ex. avgifter, varvid hänsyn ska tas till användningen av och kostnaderna för olika betalningsmedel och andelen av nya aktörer, ny teknik och nyskapande affärsmodeller på marknaden. Vid granskningen ska särskilt följande beaktas:

(a)  Utvecklingen när det gäller avgifter för kortinnehavare.

(b)  Konkurrensnivån bland betalkortsleverantörer och -system.

(c)  Kostnadseffekterna för betalare och betalningsmottagare.

(d)  I vilken omfattning näringsidkarna låter sänkningen av förmedlingsnivåerna komma nästa led till godo.

(e)  De tekniska kraven och konsekvenserna av dessa för alla berörda parter.

(f)  Effekterna av kombinerandet av flera betalmärken för användarvänligheten, särskilt för äldre och andra utsatta användare.

Kommissionens rapport ska om så är lämpligt åtföljas av ett lagstiftningsförslag som kan inbegripa en föreslagen ändring av taket för förmedlingsavgifterna.

_______________

* Två år efter det datum då denna förordning träder i kraft.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0167/2014).


Betaltjänster på den inre marknaden ***I
PDF 747kWORD 511k
Europaparlamentets ändringar antagna den 3 april 2014 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Direktiv 2007/64/EG antogs i december 2007 på grundval av ett kommissionsförslag från december 2005. Sedan dess har stora tekniska innovationer skett på marknaden för massbetalningar. Tillväxten har varit stark för antalet elektroniska betalningar och mobilbetalningar och nya typer av betaltjänster har uppkommit på marknaden.
(2)  Direktiv 2007/64/EG antogs i december 2007 på grundval av ett kommissionsförslag från december 2005. Sedan dess har stora tekniska innovationer skett på marknaden för massbetalningar. Tillväxten har varit stark för antalet elektroniska betalningar och mobilbetalningar och nya typer av betaltjänster har uppkommit på marknaden, vilket utgör en utmaning för det nuvarande regelverket.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)   Översynen av unionens regelverk om betaltjänster, särskilt konsekvensbedömningen av direktiv 2007/64/EG och samrådet om kommissionens grönbok Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar24, har visat att utvecklingen har gett upphov till stora utmaningar ur ett rättsligt perspektiv. Viktiga områden av betalningsmarknaden, särskilt kort-, internet- och mobilbetalningar, är ofta fortfarande splittrade efter nationsgränserna. Många innovativa betalningsprodukter eller tjänster omfattas inte av tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG överhuvudtaget eller omfattas i mycket liten utsträckning. Tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG, och särskilt de delar som undantas, exempelvis undantagen från de allmänna reglerna för vissa betalningsrelaterade verksamheter, har i vissa fall visat sig vara oklara, för allmänna eller helt enkelt omoderna med hänsyn till marknadsutvecklingen. Detta har i sin tur gett upphov till rättsosäkerhet, eventuella säkerhetsrisker i betalningskedjan och bristande konsumentskydd på vissa områden. Innovativa och lättanvända digitala betaltjänster har haft svårt att komma igång och erbjuda konsumenter och näringsidkare effektiva, bekväma och säkra betalningsmetoder inom unionen.
(3)   Översynen av unionens regelverk om betaltjänster, särskilt konsekvensbedömningen av direktiv 2007/64/EG och samrådet om kommissionens grönbok Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar24, har visat att utvecklingen har gett upphov till stora utmaningar ur ett rättsligt perspektiv. Viktiga områden av betalningsmarknaden, särskilt kort-, internet- och mobilbetalningar, är ofta fortfarande splittrade efter nationsgränserna. Många innovativa betalningsprodukter eller tjänster omfattas inte av tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG överhuvudtaget eller omfattas i mycket liten utsträckning. Tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG, och särskilt de delar som undantas, exempelvis undantagen från de allmänna reglerna för vissa betalningsrelaterade verksamheter, har i vissa fall visat sig vara oklara, för allmänna eller helt enkelt omoderna med hänsyn till marknadsutvecklingen. Detta har i sin tur gett upphov till rättsosäkerhet, eventuella säkerhetsrisker i betalningskedjan och bristande konsumentskydd på vissa områden. Innovativa, säkra och lättanvända digitala betaltjänster har haft svårt att komma igång och erbjuda konsumenter och näringsidkare effektiva, bekväma och säkra betalningsmetoder inom unionen. Det finns en stor positiv potential i detta som behöver utnyttjas mer konsekvent.
__________________
__________________
24 COM(2012) 941 final.
24 COM(2012)0941.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Den digitala ekonomins utveckling gör det mycket viktigt att en integrerad inre marknad för elektroniska betalningar inrättas för att säkra att konsumenter, näringsidkare och företag kan utnyttja den inre marknaden fullt ut.
(4)  Den digitala ekonomins utveckling gör det mycket viktigt att en integrerad inre marknad för säkra elektroniska betalningar inrättas för att stödja tillväxten inom unionens ekonomi och säkra att konsumenter, näringsidkare och företag har valfrihet och insyn när det gäller betalningstjänster så att de kan utnyttja den inre marknaden fullt ut.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Det behövs nya regler för att åtgärda dessa luckor i lagstiftningen, samtidigt som den rättsliga klarheten ökas och en enhetlig tillämpning av regelverket i EU säkras. Likvärdiga driftsvillkor bör garanteras för både befintliga och nya aktörer på marknaden genom åtgärder som gör det lättare för betalningsmetoder att nå ut till en större marknad och säkerställer en hög konsumentskyddsnivå vid användningen av dessa betaltjänster i hela unionen. Detta bör i sin tur tendensiellt sänka kostnader och priser för betaltjänstanvändare och öka valfrihet och insyn i betaltjänsterna.
(5)  Det behövs nya regler för att åtgärda dessa luckor i lagstiftningen, samtidigt som den rättsliga klarheten ökas och en enhetlig tillämpning av regelverket i EU säkras. Likvärdiga driftsvillkor bör garanteras för både befintliga och nya aktörer på marknaden genom åtgärder som gör det lättare för betalningsmetoder att nå ut till en större marknad och säkerställer en hög konsumentskyddsnivå vid användningen av dessa betaltjänster i hela unionen. Detta förväntas öka effektiviteten inom betalningssystemet som helhet och sänka kostnader och priser för betaltjänstanvändare och öka valfrihet och insyn i betaltjänsterna, samtidigt som konsumenternas förtroende för en harmoniserad betalningsmarknad stärks.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Det gemensamma eurobetalningsområdet (”Sepa”) kommer att nå en viktig milstolpe under 2014 i samband med övergången för nationella betalningar och autogireringar i euro till Sepa-kompatibla betalningar och autogireringar. Uppbyggnaden av en integrerad, konkurrenskraftig, innovativ marknad med lika villkor för alla när det gäller massbetalningar i euro inom euroområdet bör fortsätta så att en verklig inre marknad för betaltjänster i Europa kan uppnås. Denna pågående uppbyggnad bör stödjas genom förstärkt styrning under Europeiska centralbankens (ECB) ledning. ECB:s tillkännagivande av inrättandet av ERPB (Euro Retail Payments Board), som efterträder Sepa-rådet, förväntas bidra till och underlätta uppnåendet av detta mål. ERPB:s sammansättning, som baseras på en bättre balans mellan utbudssidans och efterfrågesidans intressen på betalningsmarknaden, bör kunna garantera effektiv rådgivning om Sepa-projektets framtida inriktning och de potentiella hindren för dess förverkligande, om sätten att hantera dessa hinder och om sätten att främja innovation, konkurrens och integration på området för massbetalningar i euro inom unionen. Kommissionen bör delta som observatör för att se till att ERPB:s uppgifter, sammansättning och funktion bidrar till att främja Sepa-projektet.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Säkerhetsriskerna för elektroniska betalningar har ökat under de senaste åren, vilket beror på att elektroniska betalningar har blivit mer tekniskt komplicerade samtidigt som elektroniska betalningars globala volymer hela tiden har ökat och nya betaltjänster har uppkommit. Eftersom säkra och tillförlitliga betaltjänster är en grundläggande förutsättning för en välfungerande marknad för betaltjänster, bör betaltjänstanvändarna skyddas väl mot sådana risker. Betaltjänster är viktiga för upprätthållandet av ekonomiska och samhälleliga nyckelverksamheter och betaltjänstleverantörer som kreditinstitut har därför kvalificerats som marknadsoperatörer i enlighet med artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv [pls insert number of NIS Directive after adoption]25.
(6)  Säkerhetsriskerna för elektroniska betalningar har ökat under de senaste åren, vilket beror på att elektroniska betalningar har blivit mer tekniskt komplicerade samtidigt som elektroniska betalningars globala volymer hela tiden har ökat och nya betaltjänster har uppkommit. Eftersom säkra och tillförlitliga betaltjänster är en grundläggande förutsättning för en välfungerande marknad för betaltjänster, bör betaltjänstanvändarna skyddas väl mot sådana risker. Betaltjänster är viktiga för upprätthållandet av ekonomiska och samhälleliga nyckelverksamheter och betaltjänstleverantörer som kreditinstitut har därför kvalificerats som marknadsoperatörer i enlighet med artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv [pls insert number of NIS Directive after adoption]25. Vid behandling av personuppgifter inom ramen för detta direktiv ska säkerhetskraven i artiklarna 16 och 17 i direktiv 95/46/EG efterlevas.
__________________
__________________
25 Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen EUT L […] , […], s. […].
25 Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen EUT L […] , […], s. […].
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Förutom de allmänna åtgärder som medlemsstaterna ska vidta enligt direktiv [pls insert number of NIS Directive after adoption] bör säkerhetsrisker i samband med betalningstransaktioner även behandlas på betaltjänstleverantörernas nivå. De säkerhetsåtgärder som betaltjänstleverantörerna ska vidta måste stå i proportion till de berörda säkerhetsriskerna. Ett system för regelbunden rapportering bör inrättas för att säkra att betaltjänstleverantörerna årligen förser de berörda myndigheterna med uppdaterad information om bedömningen av deras säkerhetsrisker och om de (kompletterande) åtgärder som de har vidtagit som svar på dessa risker. För att minimera skador för andra betaltjänstleverantörer och betalningssystem och för användarna, exempelvis allvarliga störningar i betalningssystemet, är det viktigt att betaltjänstleverantörerna är skyldiga att utan dröjsmål rapportera allvarliga säkerhetsincidenter till Europeiska bankmyndigheten.
(7)  Förutom de allmänna åtgärder som medlemsstaterna ska vidta enligt direktiv [pls insert number of NIS Directive after adoption] bör säkerhetsrisker i samband med valet av tekniskt system för att erbjuda betalningstransaktioner även behandlas på betaltjänstleverantörernas nivå, vilka bör stå för kostnaderna och bära ansvaret för detta. De säkerhetsåtgärder som betaltjänstleverantörerna ska vidta måste stå i proportion till de berörda säkerhetsriskerna för deras kunder. Ett system för regelbunden rapportering bör inrättas för att säkra att betaltjänstleverantörerna minst tre gånger per år förser de berörda myndigheterna med uppdaterad information om bedömningen av deras säkerhetsrisker och om de (kompletterande) åtgärder som de har vidtagit som svar på dessa risker. För att minimera skador för andra betaltjänstleverantörer och betalningssystem och för användarna, exempelvis allvarliga störningar i betalningssystemet, är det viktigt att betaltjänstleverantörerna är skyldiga att utan dröjsmål rapportera allvarliga säkerhetsincidenter till Europeiska bankmyndigheten, som varje år bör offentliggöra en rapport om säkerheten i förbindelse med digitala betaltjänster i unionen.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  För att konsumenterna ska förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv, måste de informeras på ett tydligt och begripligt sätt. Inom två år efter direktivets ikraftträdande bör kommissionen därför utarbeta en konsumentvänlig elektronisk broschyr, som på ett tydligt och lättbegripligt sätt redogör för konsumenternas rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv och relaterad unionslagstiftning om betaltjänster. Informationen bör göras tillgänglig på kommissionens, den europeiska tillsynsmyndighetens (Europeiska bankmyndigheten, EBA), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/20101a, och nationella banktillsynsorgans webbplatser. Medlemsstaterna bör se till att betaltjänstleverantörerna gratis gör broschyren tillgänglig i originalformat för alla sina befintliga och nya kunder, elektroniskt på sina webbplatser och i pappersform i sina filialer, hos sina ombud och vid de enheter till vilka verksamheter utkontrakterats.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)   Det reviderade regelverket för betaltjänster kompletteras dessutom med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [XX/XX/XX]26. Genom förordningen införs regler för uttag av multilaterala och bilaterala förmedlingsavgifter för alla betal- och kreditkorttransaktioner för privatpersoner samt elektroniska betalningar och mobilbetalningar som baseras på dessa transaktioner, och begränsningar införs för vissa affärsregler med avseende på korttransaktioner. Denna förordning syftar också till att ytterligare skynda på inrättandet av en effektiv integrerad marknad för kortbaserade betalningar.
(8)   Det reviderade regelverket för betaltjänster kompletteras dessutom med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [XX/XX/XX]26. Genom förordningen införs regler för uttag av multilaterala och bilaterala förmedlingsavgifter för alla betal- och kreditkorttransaktioner för privatpersoner samt elektroniska betalningar och mobilbetalningar som baseras på dessa transaktioner, vilket undanröjer ett viktigt hinder mellan nationella betalningsmarknader, och begränsningar införs för vissa affärsregler med avseende på korttransaktioner. Denna förordning syftar också till att ytterligare skynda på inrättandet av en effektiv integrerad marknad för kortbaserade betalningar.
__________________
__________________
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX/XX (datum) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner.
26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX/XX (datum) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  För att undvika att olika metoder tillämpas i medlemsstaterna till nackdel för konsumenterna bör bestämmelserna om öppenhets- och informationskrav för betaltjänstleverantörer i detta direktiv även gälla för transaktioner där betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) och den andra betaltjänstleverantören är etablerad utanför EES. Det är även lämpligt att tillämpningen av öppenhets- och informationsbestämmelserna utvidgas till transaktioner i alla valutor mellan betaltjänstleverantörer som är etablerade inom EES.
(9)  För att undvika att olika metoder tillämpas i medlemsstaterna till nackdel för konsumenterna bör bestämmelserna om öppenhets- och informationskrav för betaltjänstleverantörer och om rättigheter och skyldigheter i samband med tillhandahållandet och användningen av betaltjänster i detta direktiv även gälla för transaktioner där betalarens eller betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES) och den andra betaltjänstleverantören är etablerad utanför EES. På grundval av en översyn som kommissionen ska utföra och, i förekommande fall, ett lagstiftningsförslag, bör tillämpningen av detta direktiv på sådana transaktioner också utvidgas till att omfatta större delen av bestämmelserna om rättigheter och skyldigheter i samband med tillhandahållande och användning av betaltjänster. Det är även lämpligt att tillämpningen av öppenhets- och informationsbestämmelserna utvidgas till transaktioner i alla valutor mellan betaltjänstleverantörer som är etablerade inom EES.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Definitionen av betaltjänster bör vara teknikneutral och medge utveckling av nya typer av betaltjänster, samtidigt som likvärdiga driftsvillkor garanteras för både befintliga och nya betaltjänstleverantörer.
(10)  Definitionerna av betaltjänster, betalningsprotokoll och betalningsstandarder bör vara teknikneutrala och medge utveckling av nya typer av betaltjänster, samtidigt som likvärdiga driftsvillkor garanteras för både befintliga och nya betaltjänstleverantörer.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Återkoppling från marknaden visar att de betalningsverksamheter som omfattas av undantaget för begränsade nätverk ofta handlar om mycket stora betalningsvolymer och värden och erbjuder konsumenterna hundra- eller tusentals olika produkter och tjänster, vilket strider mot syftet med undantaget för begränsade nätverk i enlighet med direktiv 2007/64/EG. Detta medför ökade risker och avsaknad av rättsligt skydd för betaltjänstanvändare, särskilt konsumenter, och innebär klara nackdelar för reglerade marknadsaktörer. För att begränsa dessa risker krävs en mer exakt definition av begränsade nätverk i enlighet med direktiv 2009/110/EG. Det bör alltså anses att ett betalningsinstrument används inom ett sådant begränsat nätverk om det endast kan användas vid inköp av varor eller tjänster i en särskild affär eller affärskedja eller också för ett begränsat urval av varor eller tjänster, oavsett var försäljningsstället befinner sig geografiskt. Sådana instrument kan omfatta affärskort, bensinkort, medlemskort, kollektivtrafikskort, rabattkuponger för måltider eller kuponger för särskilda tjänster som ibland omfattas av särskild beskattning eller en arbetsrättslig ram som utformats för att främja användningen av sådana instrument för att uppfylla målen i social lagstiftning. När ett sådant instrument för särskilda ändamål utvvecklas till att bli ett allmänt instrument, bör det inte längre undantas från detta direktivs tillämpningsområde. Instrument som kan användas för inköp i affärer hos näringsidkare som är upptagna i en förteckning, bör inte vara undantagna från direktivs tillämpningsområde, eftersom sådana instrument typiskt sett är utformade för ett nätverk av tjänstleverantörer som växer kontinuerligt. Undantaget bör tillämpas i kombination med en skyldighet för potentiella betaltjänstleverantörer att anmäla sådan verksamhet som omfattas av definitionen på ett begränsat nätverk.
(12)  Återkoppling från marknaden visar att de betalningsverksamheter som omfattas av undantaget för begränsade nätverk ofta handlar om mycket stora betalningsvolymer och värden och erbjuder konsumenterna hundra- eller tusentals olika produkter och tjänster, vilket strider mot syftet med undantaget för begränsade nätverk i enlighet med direktiv 2007/64/EG. Detta medför ökade risker och avsaknad av rättsligt skydd för betaltjänstanvändare, särskilt konsumenter, och innebär klara nackdelar för reglerade marknadsaktörer. För att begränsa dessa risker krävs en mer exakt definition av begränsade nätverk i enlighet med direktiv 2009/110/EG. Det bör alltså anses att ett betalningsinstrument används inom ett sådant begränsat nätverk om det endast kan användas vid inköp av varor eller tjänster hos en särskild detaljhandlare eller detaljhandelskedja eller också för ett begränsat urval av varor eller tjänster, oavsett var försäljningsstället befinner sig geografiskt. Sådana instrument kan omfatta affärskort, bensinkort, medlemskort, kollektivtrafikskort, parkeringsbiljetter, rabattkuponger för måltider eller kuponger för särskilda tjänster som ibland omfattas av särskild beskattning eller en arbetsrättslig ram som utformats för att främja användningen av sådana instrument för att uppfylla målen i social lagstiftning. När ett sådant instrument för särskilda ändamål utvvecklas till att bli ett allmänt instrument, bör det inte längre undantas från detta direktivs tillämpningsområde. Instrument som kan användas för inköp i affärer hos näringsidkare som är upptagna i en förteckning, bör inte vara undantagna från direktivs tillämpningsområde, eftersom sådana instrument typiskt sett är utformade för ett nätverk av tjänstleverantörer som växer kontinuerligt. Undantaget bör tillämpas i kombination med en skyldighet för potentiella betaltjänstleverantörer att anmäla sådan verksamhet som omfattas av definitionen på ett begränsat nätverk.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)   Undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG är vissa betalningstransaktioner som utförs med hjälp av teleutrustning eller informationsteknisk utrustning där operatören inte bara är en mellanhand vid digitala varors och tjänsters leverans genom utrustningen utan även tillför dessa varor eller tjänster ett mervärde. Genom undantaget tillåts s.k. operatörsfakturering eller inköp där faktureringen sker via telefon vilket började med köp av ringsignaler och premium-sms-tjänster vilket bidrar till nya affärsmodeller som grundas försäljning av digitalt innehåll till låga belopp. Återkopplingen från marknaden visar inga tecken på att denna betalningsmetod – som konsumenterna anser vara pålitlig vid betalning av låga belopp – skulle ha blivit en allmän betalningsförmedlingstjänst. Det gällande undantagets oklara formulering har dock gjort att det tillämpats olika i medlemsstaterna. Detta innebär att operatörer och konsumenter inte har någon rättssäkerhet och att andra betalningsförmedlingstjänster ibland har kunnat åberopa undantaget om att direktiv 2007/64/EG inte ska tillämpas. Det är därför lämpligt att begränsa direktivets tillämpningsområde. Undantaget bör således specifikt fokusera på mikrobetalningar för digitalt innehåll som exempelvis ringsignaler, bakgrundsbilder, musik, spel, videor eller applikationer. Undantaget bör endast tillämpas på betalningstjänster som erbjuds som tjänster anknutna till elektroniska kommunikationstjänster (dvs. den berörda operatörens kärnverksamhet).
(13)   Undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG är vissa betalningstransaktioner som utförs med hjälp av teleutrustning eller informationsteknisk utrustning där operatören inte bara är en mellanhand vid digitala varors och tjänsters leverans genom utrustningen utan även tillför dessa varor eller tjänster ett mervärde. Genom undantaget tillåts s.k. operatörsfakturering eller inköp där faktureringen sker via telefon vilket började med köp av ringsignaler och premium-sms-tjänster vilket bidrar till nya affärsmodeller som grundas försäljning av digitalt innehåll till låga belopp. Återkopplingen från marknaden visar inga tecken på att denna betalningsmetod – som konsumenterna anser vara pålitlig vid betalning av låga belopp – skulle ha blivit en allmän betalningsförmedlingstjänst. Det gällande undantagets oklara formulering har dock gjort att det tillämpats olika i medlemsstaterna. Detta innebär att operatörer och konsumenter inte har någon rättssäkerhet och att andra betalningsförmedlingstjänster ibland har kunnat åberopa undantaget om att direktiv 2007/64/EG inte ska tillämpas. Det är därför lämpligt att begränsa direktivets negativa tillämpningsområde. För att inte lämna storskaliga betalningsverksamheter oreglerade bör undantaget fokusera på mikrobetalningar för digitalt innehåll som exempelvis ringsignaler, bakgrundsbilder, musik, spel, videor eller applikationer. Undantaget bör endast tillämpas på betalningstjänster som erbjuds som tjänster anknutna till elektroniska kommunikationstjänster (dvs. den berörda operatörens kärnverksamhet).
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG är leverantörer av tekniska tjänster vilka stöder tillhandahållandet av betaltjänster utan att de vid någon tidpunkt kommer i besittning av de medel som ska överföras. Typiska tjänster som omfattas av detta undantag är behandling och lagring av uppgifter, integritetsskydd och informationsteknik. Undantaget omfattar även utveckling av tekniska betalningslösningar för betaltjänstleverantörer (ibland kallade digitala plånböcker), vilket vanligtvis innebär att deras betaltjänster görs tillgängliga via mobil eller informationsteknisk utrustning.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Tjänsteleverantörer som vill utnyttja ett undantag enligt direktiv 2007/64/EG frågar ofta inte myndigheterna om deras verksamheter omfattas av eller är undantagna från direktiv 2007/64/EG, utan förlitar sig på sina egna bedömningar. Betaltjänstleverantörer verkar till och med ha utnyttjat vissa undantag för att ändra affärsmodeller, så att betalningsverksamheter står utanför direktivets tillämpningsområde. Detta kan medföra ökade risker för användare av betaltjänster och olika villkor för betaltjänstleverantörer på den inre marknaden. Tjänsteleverantörerna bör därför vara skyldiga att anmäla vissa verksamheter till de behöriga myndigheterna för att säkra en enhetlig tolkning av reglerna på hela den inre marknaden.
(15)  Tjänsteleverantörer som vill utnyttja ett undantag enligt direktiv 2007/64/EG frågar ofta inte myndigheterna om deras verksamheter omfattas av eller är undantagna från direktiv 2007/64/EG, utan förlitar sig på sina egna bedömningar. Betaltjänstleverantörer verkar till och med ha utnyttjat vissa undantag för att ändra affärsmodeller, så att betalningsverksamheter står utanför direktivets tillämpningsområde. Detta kan medföra ökade risker för användare av betaltjänster och olika villkor för betaltjänstleverantörer på den inre marknaden. Tjänsteleverantörerna bör därför vara skyldiga att anmäla sina verksamheter till de behöriga myndigheterna för att säkra en enhetlig tolkning av reglerna på hela den inre marknaden.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Sedan direktiv 2007/64/EG antogs har nya typer av betalningstjänster uppkommit, särskilt på området internetbetalningar. Ett särskilt nytt tillskott på marknaden är tredjepartsleverantörer som tillhandahåller så kallade betalningsinitieringstjänster till konsumenter och handlare, ofta utan att de kommer i besittning av de medel som ska överföras. Dessa tjänster underlättar e-handelsbetalningar genom att med hjälp av programvara skapa en ”bro” mellan handlarens webbplats och konsumentens internetbankplattform för att via internet initiera betalningar eller autogirering. Tredjepartsleverantörerna erbjuder ett lågkostnadsalternativ till kortbetalningar för både handlare och konsumenter och ger konsumenterna möjlighet att handla på nätet även om de inte har kreditkort. Eftersom tredjepartsleverantörer för närvarande inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG övervakas de inte nödvändigtvis av en behörig myndighet och behöver inte följa kraven i direktiv 2007/64/EG. Detta reser en rad rättsliga frågor, exempelvis konsumentskydds-, säkerhets- och ansvarsfrågor samt konkurrens- och uppgiftsskyddsfrågor. Dessa problem bör därför åtgärdas genom de nya reglerna.
(18)  Sedan direktiv 2007/64/EG antogs har nya typer av betalningstjänster uppkommit, särskilt på området internetbetalningar. Ett särskilt nytt tillskott på marknaden är tredjepartsleverantörer som tillhandahåller så kallade betalningsinitieringstjänster till konsumenter och handlare, ofta utan att de kommer i besittning av de medel som ska överföras. Dessa tjänster underlättar e-handelsbetalningar genom att med hjälp av programvara skapa en ”bro” mellan handlarens webbplats och konsumentens internetbankplattform för att via internet initiera betalningar eller autogirering. Tredjepartsleverantörerna erbjuder ett lågkostnadsalternativ till kortbetalningar för både handlare och konsumenter och ger konsumenterna möjlighet att handla på nätet även om de inte har betalkort. Tredjepartsleverantörerna har också en lovande potential när det gäller att underlätta gränsöverskridande e-handel på den inre marknaden. Tredjepartsleverantörer utgör också viktiga säkerhetsutmaningar när det gäller att garantera integriteten för betalningar och personuppgifter som betalarna gör tillgängliga för dem. Eftersom tredjepartsleverantörer för närvarande inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2007/64/EG övervakas de inte nödvändigtvis av en behörig myndighet och behöver inte följa kraven i direktiv 2007/64/EG. Detta reser en rad rättsliga frågor, exempelvis konsumentskydds-, säkerhets- och ansvarsfrågor samt konkurrens- och uppgiftsskyddsfrågor. De nya reglerna bör därför på lämpligt sätt behandla dessa problem och säkerställa att tredjepartsleverantörer som är verksamma i unionen har tillstånd eller är registrerade och att de övervakas som betalningsinstitut.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Penningöverföring är en enkel betaltjänst, som normalt grundas på att en betalare lämnar kontanter till en betaltjänstleverantör som förmedlar motsvarande belopp, exempelvis via ett kommunikationsnät, till en betalningsmottagare eller en betaltjänstleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar. I vissa medlemsstater erbjuder snabbköp, grossister och andra återförsäljare allmänheten en motsvarande tjänst, som innebär att räkningar från allmännyttiga företag och andra återkommande hushållsräkningar kan betalas. Sådana betaltjänster bör behandlas som penningöverföring, såvida inte de behöriga myndigheterna anser att verksamheten avser en annan betaltjänst.
(19)  Penningöverföring är en enkel betaltjänst, som normalt grundas på att en betalare lämnar kontanter till en betaltjänstleverantör som förmedlar motsvarande belopp, exempelvis via ett kommunikationsnät, till en betalningsmottagare eller en betaltjänstleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar. I vissa medlemsstater erbjuder uttagsautomater, snabbköp, grossister och andra återförsäljare allmänheten en motsvarande tjänst, som innebär att räkningar från allmännyttiga företag och andra återkommande hushållsräkningar kan betalas. Sådana betaltjänster bör behandlas som penningöverföring, såvida inte de behöriga myndigheterna anser att verksamheten avser en annan betaltjänst.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)
(19a)  För att fullborda den inre marknaden för betalningar och se till att den främjar en förstärkning av den elektroniska handeln och ekonomisk tillväxt, är det viktigt att potentiella nya aktörer och befintliga betaltjänstleverantörer kan erbjuda andra alternativ än kortbetalningar för att utveckla och förbättra sina tjänster till konsumenter och detaljhandlare. Inom två år efter det att detta direktiv trätt i kraft ska EBA, i nära samarbete med ECB, därför lägga fram en omfattande bedömning av huruvida det är genomförbart och önskvärt att införa ett krav på att göra Iban-kontonumret, såsom det definieras i artikel 2.15 i förordning (EU) nr 260/2012, eller en liknande identifieringskod, tillgängligt i elektroniskt läsbar form på betalkort och andra betalningsinstrument, beroende på vad som är lämpligt. Bedömningen ska beakta reglerna om förebyggande av bedrägeri och uppgiftsskydd.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)   När betalningsleverantörer ägnar sig åt att tillhandahålla en eller flera av de betaltjänster som omfattas av detta direktiv, bör alltid ha betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner. För att betalningsinstituten ska kunna tillhandahålla betaltjänster måste de ha tillträde till betalkonton. Medlemsstaterna bör se till att tillträdet ges på ett sätt som är proportionellt mot det berättigade syftet.
(27)   När betalningsleverantörer ägnar sig åt att tillhandahålla en eller flera av de betaltjänster som omfattas av detta direktiv, bör de alltid ha betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner. För att betalningsinstituten ska kunna tillhandahålla betaltjänster måste de ha tillträde till betalkonton. Medlemsstaterna bör se till att tillträdet ges på ett sätt som är icke-diskriminerande och proportionellt mot det berättigade syftet. Tillträdet kan vara av grundläggande karaktär, men bör alltid vara omfattande nog för att betalningsinstitutet ska kunna tillhandahålla sina tjänster på ett obehindrat och effektivt sätt. De avgifter som tas ut för sådant tillträde bör inte vara oskäliga eller avvika från vanlig kommersiell praxis.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 29
(29)  Samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheter som auktoriserar betalningsinstitut, utför kontroller och beslutar om återkallande av auktorisationerna har generellt visat sig fungera tillfredsställande. Samarbetet mellan de behöriga myndigheterna bör emellertid förbättras både med avseende på den information som utbyts och en konsekvent tillämpning och tolkning av direktivet, när den auktoriserade betalninsinstitutionen vill tillhandahålla betaltjänster även i andra medlemsstater än i sin hemmedlemsstat genom att utnyttja etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster (”passförfaranden”). Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör därför uppmanas att utarbeta riktlinjer om samarbete och informationsutbyte.
(29)  Samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheter som auktoriserar betalningsinstitut, utför kontroller och beslutar om återkallande av auktorisationerna har generellt visat sig fungera tillfredsställande. Samarbetet mellan de behöriga myndigheterna bör emellertid förbättras både med avseende på den information som utbyts och en konsekvent tillämpning och tolkning av direktivet, när den auktoriserade betalninsinstitutionen vill tillhandahålla betaltjänster även i andra medlemsstater än i sin hemmedlemsstat genom att utnyttja etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster (”passförfaranden”). EBA bör utarbeta riktlinjer om samarbete och informationsutbyte, efter att ha hört en rådgivande panel, som inrättats för genomförandet av detta direktiv i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010 och som bland annat företräder intressenter som verkar utanför banksektorn.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 30
(30)   För att öka insynen i betalningsinstitut som auktoriserats eller registrerats av behöriga myndigheter, inklusive deras ombud och filialer, bör en webbportal som fungerar som en europeisk elektronisk kontaktpunkt inrättas hos EBA där de nationella registren är sammankopplade. Dessa genomförandeåtgärder bör bidra till att stärka samarbetet mellan de behöriga myndigheterna.
(30)   För att öka insynen i betalningsinstitut som auktoriserats eller registrerats av behöriga myndigheter, inklusive deras ombud och filialer, bör en webbportal som fungerar som en europeisk elektronisk kontaktpunkt inrättas hos EBA där de nationella registren är sammankopplade. Dessa genomförandeåtgärder bör bidra till att stärka samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och till fullo bidra till ett betalningsklimat som främjar konkurrens, innovation och säkerhet till förmån för alla intressenter och särskilt konsumenter.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 32
(32)   I detta direktiv anges de minimibefogenheter som behöriga myndigheter bör ha vid övervakning av betalningsinstituten men dessa befogenheter ska utövas med respekt för de grundläggande rättigheterna, bl.a. rätten till ett privatliv. Vid utövandet av de befogenheter som kan innebära allvarliga intrång i rätten till ett privat- och familjeliv bör medlemsstaterna införa lämpliga och effektiva skyddsåtgärder mot alla former av missbruk eller godtycklighet, exempelvis genom ett förhandsgodkännande av den berörda medlemsstatens rättsliga myndighet, när så är lämpligt.
(32)   I detta direktiv anges de minimibefogenheter som behöriga myndigheter bör ha vid övervakning av betalningsinstituten men dessa befogenheter ska utövas med respekt för de grundläggande rättigheterna, bl.a. rätten till ett privatliv. Utan att det påverkar en oberoende myndighets (nationella dataskyddsmyndigheten) kontroll enligt artikel 8.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör medlemsstaterna, vid utövandet av de befogenheter som kan innebära allvarliga intrång i rätten till ett privat- och familjeliv, införa lämpliga och effektiva skyddsåtgärder mot alla former av missbruk eller godtycklighet, exempelvis genom ett förhandsgodkännande av den berörda medlemsstatens rättsliga myndighet, när så är lämpligt.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 34
(34)   För alla betaltjänstleverantörer är det av avgörande betydelse att ha tillträde till betalningssystemens tekniska infrastruktur. Tillträdet bör dock vara underställt lämpliga krav, så att systemens integritet och stabilitet garanteras. Varje betaltjänstleverantör som ansöker om att få delta i ett betalningssystem bör för systemdeltagarna styrka att dess interna organisation har tillräcklig motståndskraft mot alla former av risker. I dessa betalningssystem ingår ofta exempelvis fyrpartskortsystemen samt andra större system för behandling av betalningar och autogirering. För att i hela unionen säkerställa lika behandling av de olika kategorierna av auktoriserade betaltjänstleverantörer enligt villkoren i deras auktorisation, är det nödvändigt att klargöra reglerna för tillträde till tillhandahållande av betaltjänster och tillträde till betalningssystem.
(34)   För alla betaltjänstleverantörer är det av avgörande betydelse att ha tillträde till betalningssystemens tekniska infrastruktur. Tillträdet bör dock vara underställt lämpliga krav, så att systemens integritet och stabilitet garanteras. Varje betaltjänstleverantör som ansöker om att få delta i ett betalningssystem bör bära risken av sitt eget val av system och för systemdeltagarna styrka att dess interna organisation har tillräcklig motståndskraft mot alla former av risker och bedrägligt missbruk från en tredje parts sida på grund av valet av operativsystem. I dessa betalningssystem ingår ofta exempelvis fyrpartskortsystemen samt andra större system för behandling av betalningar och autogirering. För att i hela unionen säkerställa lika behandling av de olika kategorierna av auktoriserade betaltjänstleverantörer enligt villkoren i deras auktorisation, är det nödvändigt att klargöra reglerna för tillträde till tillhandahållande av betaltjänster och tillträde till betalningssystem.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 41
(41)   Detta direktiv bör specificera betaltjänstleverantörernas skyldigheter att lämna information till betaltjänstanvändarna, som bör få lika klar information om betaltjänster, så att de kan fatta välgrundade beslut och fritt välja bland erbjudanden inom EU. För att insynen ska värnas, bör i direktivet fastställas harmoniserade krav, vilka behövs för att garantera att nödvändig och tillräcklig information lämnas till betaltjänstanvändarna om betaltjänstavtalet och betalningstransaktionerna. För en väl fungerande inre marknad för betaltjänster bör medlemsstaterna inte få anta andra bestämmelser om information än bestämmelserna i detta direktiv.
(41)   Detta direktiv bör specificera betaltjänstleverantörernas skyldigheter att lämna information till betaltjänstanvändarna, som bör få lika klar information om betaltjänster så att de kan fatta välgrundade beslut, baserade på en jämförelse av de olika leverantörernas villkor (särskilt vad gäller avgiftsstrukturen) och fritt välja bland erbjudanden inom EU. För att insynen ska värnas, bör i direktivet fastställas harmoniserade krav, vilka behövs för att garantera att nödvändig, tillräcklig och begriplig information lämnas till betaltjänstanvändarna om betaltjänstavtalet och betalningstransaktionerna. För en väl fungerande inre marknad för betaltjänster bör medlemsstaterna få anta de bestämmelser om information som anges i detta direktiv samt i direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 43
(43)  Den begärda informationen bör stå i proportion till användarnas behov och meddelas i standardiserad form. Informationskraven på enstaka betalningstransaktioner bör dock skilja sig från kraven på ramavtal om en serie betalningstransaktioner.
(43)  Den begärda informationen bör stå i proportion till användarnas behov och meddelas i standardiserad och tydlig form, för ökad effektivitet. Informationskraven på enstaka betalningstransaktioner bör dock skilja sig från kraven på ramavtal om en serie betalningstransaktioner.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 46
(46)   I detta direktiv bör det föreskrivas att konsumenten har rätt till kostnadsfri relevant information innan denne binds av ett betaltjänstavtal. När som helst under avtalsförhållandet bör konsumenten också kunna begära att få förhandsinformation och ramavtalet på papper kostnadsfritt för att kunna jämföra betaltjänstleverantörernas tjänster och villkor och vid tvist kontrollera sina avtalade rättigheter och skyldigheter. Dessa bestämmelser bör vara förenliga med direktiv 2002/65/EG. De utförliga bestämmelserna om kostnadsfri information i det här direktivet bör inte medföra att avgifter kan tas ut för information till konsumenter enligt andra tillämpliga direktiv.
(46)   I detta direktiv bör det föreskrivas att konsumenten har rätt till kostnadsfri relevant information innan denne binds av ett betaltjänstavtal. När som helst under avtalsförhållandet bör konsumenten också kunna begära att få förhandsinformation och ramavtalet på papper kostnadsfritt för att kunna jämföra betaltjänstleverantörernas tjänster och villkor och vid tvist kontrollera sina avtalade rättigheter och skyldigheter, så att en hög nivå på konsumentskyddet upprätthålls. Dessa bestämmelser bör vara förenliga med direktiv 2002/65/EG. De utförliga bestämmelserna om kostnadsfri information i det här direktivet bör inte medföra att avgifter kan tas ut för information till konsumenter enligt andra tillämpliga direktiv.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 49
(49)   För att underlätta kundernas rörlighet bör konsumenterna kunna avsluta ett ramavtal efter ett år utan att debiteras avgifter. För konsumenter bör den avtalade uppsägningstiden inte vara längre än en månad och för betaltjänstleverantörer inte kortare än två månader. Detta direktiv bör inte påverka betaltjänstleverantörens skyldighet att enligt annan relevant unionslagstiftning eller nationell lagstiftning avsluta ett betaltjänstavtal vid extraordinära omständigheter, exempelvis enligt lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder för att frysa tillgångar eller varje annan särskild åtgärd i samband med förebyggande och utredning av brott.
(49)   För att underlätta kundernas rörlighet bör konsumenterna kunna avsluta ett ramavtal utan att debiteras avgifter. För konsumenter bör den avtalade uppsägningstiden inte vara längre än en månad och för betaltjänstleverantörer inte kortare än tre månader. Detta direktiv bör inte påverka betaltjänstleverantörens skyldighet att enligt annan relevant unionslagstiftning eller nationell lagstiftning avsluta ett betaltjänstavtal vid extraordinära omständigheter, exempelvis enligt lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder för att frysa tillgångar eller varje annan särskild åtgärd i samband med förebyggande och utredning av brott.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 51
(51)  Det är nödvändigt att fastställa kriterier för när tredjepartsleverantörer bör få tillträde till och använda information om tillgängliga medel på konton som betaltjänstanvändare har hos en annan betaltjänstleverantör. Nödvändiga dataskydds- och säkerhetskrav som fastställs eller som det hänvisas till i detta direktiv eller som ingår i Europeiska bankmyndighetens riktlinjer bör följas av både tredjepartsleverantören och den betaltjänstleverantör som förvaltar betaltjänstanvändarens konto. Betalarna bör ge sitt uttryckliga samtycke till att tredjepartsleverantörer får åtkomst till deras betalkonton och bör informeras på lämpligt sätt om åtkomstens omfattning. För att andra betaltjänstleverantörer som inte kan motta insättningar ska kunna utvecklas är det nödvändigt att kreditinstituten lämnar information till dem om tillgängliga medel, om betalaren har gett sitt samtycke till att denna information får meddelas till den betaltjänstleverantör som utfärdar betalningsinstrumentet.
(51)  Det är nödvändigt att fastställa kriterier för när tredjepartsleverantörer bör få tillträde till och använda information om tillgängliga medel på konton som betaltjänstanvändare har hos en annan betaltjänstleverantör. Nödvändiga dataskydds- och säkerhetskrav som fastställs eller som det hänvisas till i detta direktiv eller som ingår i Europeiska bankmyndighetens tekniska standarder för genomförande bör följas av både tredjepartsleverantören och den betaltjänstleverantör som förvaltar betaltjänstanvändarens konto. EBA bör utarbeta dessa tekniska standarder för genomförande efter att ha hört den rådgivande panel som avses i skäl 29. Betalare bör på ett otvetydigt sätt informeras om att de utnyttjar en tredjepartsleverantörs tjänster och bör ge sitt uttryckliga samtycke till att tredjepartsleverantörer får åtkomst till deras betalkonton och bör informeras på lämpligt sätt om åtkomstens omfattning. Utöver tredjepartsleverantörer finns det andra tredjepartsaktörer på marknaden som, liksom tredjepartsleverantörerna, inte kan motta insättningar men vilka, till skillnad från tredjepartsleverantörerna, bygger sina affärsmodeller på utfärdandet av kortbaserade betalningsinstrument. För att göra det möjligt för dessa tredjepartsutgivare av betalningsinstrument att utvecklas är det nödvändigt att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer lämnar information till dem om tillgängliga medel, om betalaren har gett sitt samtycke till att denna information får meddelas till dem. För att garantera fritt tillträde till marknaden för innovativa betaltjänstleverantörer, bör det inte krävas ett avtal eller en överenskommelse mellan en kontoförvaltande betaltjänstleverantör och en tredjepartsleverantör.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)
(51a)  För att underlätta innovation och upprätthålla lika villkor, bör tredjepartsleverantörer inte vara skyldiga att ingå avtalsförbindelser med kontoförvaltande betaltjänstleverantörer i samband med betalningsinitieringstjänster eller kontoinformationstjänster. Tredjepartsleverantörer bör endast vara skyldiga att följa den allmänna lagstiftnings- och tillsynsramen.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 54
(54)   I händelse av icke auktoriserade betalningstransaktioner bör beloppet för respektive transaktion omedelbart återbetalas till betalaren. För att förhindra nackdelar för betalaren bör valuteringsdagen för krediteringen av återbetalningen inte infalla senare än det datum då respektive belopp har debiterats. För att skapa incitament för betaltjänstanvändaren att utan onödigt dröjsmål underrätta sin leverantör om ett stulet eller förlorat betalningsinstrument och således minska risken för icke auktoriserade betalningstransaktioner, bör användaren enbart vara ansvarig för ett mycket begränsat belopp, såvida inte denne har handlat bedrägligt eller visat grov vårdslöshet. I detta sammanhang förefaller ett belopp på 50 euro vara lämpligt för att garantera ett harmoniserat och starkt skydd för användare inom unionen. Så snart som en användare har underrättat en betaltjänstleverantör om att vederbörandes betalningsinstrument har kommit i orätta händer, bör användaren inte vara skyldig att stå för några ytterligare förluster till följd av icke auktoriserad användning av instrumentet. Detta direktiv bör inte påverka betaltjänstleverantörens ansvar för sina egna produkters tekniska säkerhet.
(54)   I händelse av icke auktoriserade betalningstransaktioner bör beloppet för respektive transaktion återbetalas till betalaren inom en arbetsdag. För att förhindra nackdelar för betalaren bör valuteringsdagen för krediteringen av återbetalningen inte infalla senare än det datum då respektive belopp har debiterats. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, bör betalaren även ersättas för ränteförluster. För att skapa incitament för betaltjänstanvändaren att utan onödigt dröjsmål underrätta sin leverantör om ett stulet eller förlorat betalningsinstrument och således minska risken för icke auktoriserade betalningstransaktioner, bör användaren enbart vara ansvarig för ett mycket begränsat belopp, såvida inte denne har handlat bedrägligt eller visat grov vårdslöshet. I detta sammanhang förefaller ett belopp på 50 euro vara lämpligt för att garantera ett harmoniserat och starkt skydd för användare inom unionen. Så snart som en användare har underrättat en betaltjänstleverantör om att vederbörandes betalningsinstrument har kommit i orätta händer, bör användaren inte vara skyldig att stå för några ytterligare förluster till följd av icke auktoriserad användning av instrumentet. Detta direktiv bör inte påverka betaltjänstleverantörens ansvar för sina egna produkters tekniska säkerhet.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 57
(57)   I detta direktiv bör det fastställas regler för återbetalning för att skydda konsumenten, när den utförda betalningstransaktionen överstiger det belopp som rimligen kunde ha förväntats. För att förhindra att betalaren lider ekonomisk nackdel är det nödvändigt att säkerställa att valuteringsdagen för krediteringen av eventuell återbetalning inte infaller senare än det datum då respektive belopp debiterats. När det gäller autogireringstjänster bör betaltjänstleverantörerna kunna erbjuda sina kunder ännu förmånligare villkor med en ovillkorlig rätt till återbetalning av varje omtvistad betalningstransaktion. En ovillkorlig rätt till återbetalning som garanterar den högsta konsumentskyddsnivån förefaller emellertid inte motiverad i fall där handlaren redan har genomfört avtalet och den motsvarande varan eller tjänsten redan har konsumerats. Om användaren begär återbetalning av en betalningstransaktion, bör återbetalningsrätten inte påverka betalarens skyldigheter mot betalningsmottagaren för den bakomliggande förbindelsen, exempelvis för varor eller tjänster som beställts, konsumerats eller rättmätigt fakturerats, eller användarens rätt att återkalla en betalningsorder.
(57)   I detta direktiv bör det fastställas regler för återbetalning för att skydda konsumenten, när den utförda betalningstransaktionen överstiger det belopp som rimligen kunde ha förväntats. För att förhindra att betalaren lider ekonomisk nackdel är det nödvändigt att säkerställa att valuteringsdagen för krediteringen av eventuell återbetalning inte infaller senare än det datum då respektive belopp debiterats. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, bör betalaren även ersättas för ränteförluster. När det gäller autogireringstjänster bör betaltjänstleverantörerna kunna erbjuda sina kunder ännu förmånligare villkor med en ovillkorlig rätt till återbetalning av varje omtvistad betalningstransaktion. Om användaren begär återbetalning av en betalningstransaktion, bör återbetalningsrätten inte påverka betalarens skyldigheter mot betalningsmottagaren för den bakomliggande förbindelsen, exempelvis för varor eller tjänster som beställts, konsumerats eller rättmätigt fakturerats, eller användarens rätt att återkalla en betalningsorder.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 63
(63)   Olika nationell praxis för avgiftsuttag vid användning av ett visst betalningsinstrument (nedan kallat tilläggsavgifter) har lett till att unionens betalningsmarknad är ytterst heterogen. Detta har blivit en källa till förvirring för konsumenterna, särskilt när det gäller e-handel och i gränsöverskridande sammanhang. Handlare som är etablerade i medlemsstater där tilläggsavgifter är tillåtna erbjuder produkter och tjänster i medlemsstater där sådana avgifter är förbjudna, men tar ändå ut tilläggsavgifter av konsumenterna. Ett starkt skäl till att se över användningen av tilläggsavgifter är att regler om multilaterala förmedlingsavgifter för kortbetalningar fastställs i förordning (EU) xxx/yyyy. Eftersom förmedlingsavgifter är den största orsaken till att (de flesta) kortbetalningar blir dyra – och uttag av tilläggsavgifter i praktiken är begränsade till kortbaserade betalningar – bör reglerna om förmedlingsavgifter kompletteras med en översyn av reglerna för uttag av tilläggsavgifter. För att främja insyn i kostnaderna och användningen av de mest effektiva betalningsinstrumenten bör medlemsstaterna och betaltjänstleverantörerna inte förhindra betalningsmottagaren från att begära en avgift från betalaren för användning av ett betalningsinstrument, med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i direktiv 2011/83/EU. Betalningsmottagarens rätt att begära en tilläggsavgift bör emellertid endast gälla för betalningsinstrument vars förmedlingsavgifter är oreglerade. Detta borde utgöra en styrmekanism mot de billigaste betalningsmedlen.
(63)   Olika nationell praxis för avgiftsuttag vid användning av ett visst betalningsinstrument (nedan kallat tilläggsavgifter) har lett till att unionens betalningsmarknad är ytterst heterogen. Detta har blivit en källa till förvirring för konsumenterna, särskilt när det gäller e-handel och i gränsöverskridande sammanhang. Handlare som är etablerade i medlemsstater där tilläggsavgifter är tillåtna erbjuder produkter och tjänster i medlemsstater där sådana avgifter är förbjudna, men tar ändå ut tilläggsavgifter av konsumenterna. Det finns också många exempel på handlare som tar ut tilläggsavgifter till mycket högre belopp än den kostnad som användningen av ett visst betalinstrument medfört för handlaren. Ett starkt skäl till att se över användningen av tilläggsavgifter är att regler om multilaterala förmedlingsavgifter för kortbetalningar fastställs i förordning (EU) xxx/yyyy. Eftersom förmedlingsavgifter är den största orsaken till att (de flesta) kortbetalningar blir dyra – och uttag av tilläggsavgifter i praktiken är begränsade till kortbaserade betalningar – bör reglerna om förmedlingsavgifter kompletteras med en översyn av reglerna för uttag av tilläggsavgifter. För att stärka unionens marknad för betalningar, minska förvirringen bland konsumenterna och sätta stopp för överdrivna tilläggsavgifter bör medlemsstaterna förbjuda tilläggsavgifter genom att genomgående förhindra betalningsmottagarna från att begära en avgift från betalaren för användning av ett visst betalningsinstrument.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 66
(66)   Det är viktigt att betaltjänstanvändarna känner till de faktiska kostnaderna och avgifterna för betaltjänster, så att de kan göra sitt val. I linje med detta bör otydligt redovisade prissättningsmetoder inte vara tillåtna, eftersom det är allmänt känt att sådana metoder gör det ytterst svårt för användarna att fastställa det faktiska priset för en betaltjänst. I synnerhet bör användning av valuteringsdagar som missgynnar användarna inte tillåtas.
(66)   För att stärka konsumenternas förtroende för en harmoniserad betalningsmarknad är det viktigt att betaltjänstanvändarna känner till de faktiska kostnaderna och avgifterna för betaltjänster, så att de kan göra sitt val. I linje med detta bör otydligt redovisade prissättningsmetoder inte vara tillåtna, eftersom det är allmänt känt att sådana metoder gör det ytterst svårt för användarna att fastställa det faktiska priset för en betaltjänst. I synnerhet bör användning av valuteringsdagar som missgynnar användarna inte tillåtas.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 68
(68)  Betalarens betaltjänstleverantör bör ha ansvaret för att betalningar utförs korrekt, särskilt vad gäller betalning av betalningstransaktionens hela belopp och tiden för utförandet, samt fullt ansvar om andra parter i betalningskedjan fram till betalningsmottagarens konto eventuellt inte agerar på rätt sätt. Om hela beloppet inte eller för sent krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, följer av detta ansvar att betalarens betaltjänstleverantör bör korrigera betalningstransaktionen eller utan onödigt dröjsmål omedelbart återbetala den berörda delen av transaktionsbeloppet till betalaren, utan att detta påverkar eventuella andra anspråk som kan resas enligt nationell lagstiftning. Till följd av betaltjänstleverantörens ansvar bör varken betalaren eller betalningsmottagaren behöva bära eventuella kostnader i samband med en felaktig betalning. I händelse av icke genomförda, bristfälliga eller sent gjorda betalningstransaktioner bör medlemsstaterna se till att valuteringsdagen för de korrigerande betalningar som görs av betaltjänstleverantören alltid är densamma som valuteringsdagen för en korrekt genomförd transaktion.
(68)  Betalarens betaltjänstleverantör bör, i egenskap av kontoförvaltande betaltjänstleverantör eller, när berörda, tredjepartsleverantör, ha ansvaret för att betalningar utförs korrekt, särskilt vad gäller betalning av betalningstransaktionens hela belopp och tiden för utförandet, samt fullt ansvar om andra parter i betalningskedjan fram till betalningsmottagarens konto eventuellt inte agerar på rätt sätt. Om hela beloppet inte eller för sent krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantör, följer av detta ansvar att betalarens betaltjänstleverantör bör korrigera betalningstransaktionen eller utan onödigt dröjsmål omedelbart återbetala den berörda delen av transaktionsbeloppet till betalaren samma dag som betaltjänstleverantören fått kännedom om misstaget, utan att detta påverkar eventuella andra anspråk som kan resas enligt nationell lagstiftning. Till följd av betaltjänstleverantörens ansvar bör varken betalaren eller betalningsmottagaren behöva bära eventuella kostnader i samband med en felaktig betalning. I händelse av icke genomförda, bristfälliga eller sent gjorda betalningstransaktioner bör medlemsstaterna se till att valuteringsdagen för de korrigerande betalningar som görs av betaltjänstleverantören alltid är densamma som valuteringsdagen för en korrekt genomförd transaktion. Motståndarna till en ovillkorlig rätt till återbetalning understryker risken för missbruk från konsumenternas sida. Det finns inget belägg för missbruk av denna rätt i de länder där konsumenterna har en ovillkorlig rätt till återbetalning. Eventuellt missbruk skulle bestraffas i form av ett förnyat betalningskrav från betalningsmottagaren, merkostnader som ska betalas av den part som orsakat R-transaktionen och svartlistning eller förbud för konsumenten att använda tjänsten genom att det underliggande avtalet upphävs. Ett återkallande av betalningen skulle inte upphäva skyldigheten att betala för de konsumerade varorna.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 71
(71)   För att göra det möjligt att effektivt förebygga bedrägerier och bekämpa betalningsbedrägerier i hela unionen bör ett effektivt uppgiftsutbyte föreskrivas mellan betaltjänstleverantörerna, som bör tillåtas att samla in, behandla och utbyta personuppgifter om personer som ägnar sig åt betalningsbedrägerier. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG37 och de nationella regler varigenom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200138 införlivas är tillämpliga på den behandling av personuppgifter som fastställs i detta direktiv.
(71)   Vid tillhandahållande av betaltjänster kan behandling av personuppgifter förekomma. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG37 och de nationella regler varigenom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200138 införlivas är tillämpliga på den behandling av personuppgifter som fastställs i detta direktiv.
__________________
__________________
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.
38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 72a (nytt)
(72a)  Skyldigheten att rapportera säkerhetsincidenter får inte påverka andra skyldigheter att rapportera incidenter som fastställs i annan lagstiftning, i synnerhet de skyldigheter i samband med brott mot hantering av personuppgifter som fastställs i direktiv 2002/58/EG, i förordning (EU) nr …/… [allmänna uppgiftsskyddsförordningen] och de skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter som planeras inom ramen för direktiv .../.../EU [it-säkerhetsdirektivet].
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 74
(74)   Medlemsstaterna bör, utan påverkan på kundernas rätt att väcka talan inför domstol, säkerställa lättillgängliga och smidiga lågkostnadslösningar utanför domstol, vid tvister mellan betaltjänstleverantörer och konsumenter om de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/200840 fastställs att det skydd som tillförsäkras konsumenten enligt tvingande regler i lagen i det land där denne har sin hemvist inte kan undergrävas genom avtalsbestämmelser om tillämplig lag. För ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör medlemsstaterna se till att betaltjänstleverantörerna inför ett effektivt klagomålsförfarande som konsumenterna kan följa innan tvisten hänskjuts för lösning utanför eller i domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för betaltjänstleverantörens besvarande av klagomål.
(74)   Medlemsstaterna bör, utan påverkan på kundernas rätt att väcka talan inför domstol, säkerställa att lättillgängliga, oberoende, objektiva, transparenta och effektiva prövningsförfaranden utanför domstol inrättas och upprätthålls för att lösa tvister mellan betaltjänstleverantörer och betaltjänstanvändare om de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/200840 fastställs att det skydd som tillförsäkras konsumenten enligt tvingande regler i lagen i det land där denne har sin hemvist inte kan undergrävas genom avtalsbestämmelser om tillämplig lag. För ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör medlemsstaterna se till att betaltjänstleverantörerna inför ett effektivt klagomålsförfarande som betaltjänstanvändarna kan följa innan tvisten hänskjuts för lösning utanför eller i domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för betaltjänstleverantörens besvarande av klagomål.
__________________
__________________
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.
40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 74a (nytt)
(74a)  I ljuset av ECB:s åtagande att inrätta och leda ERPB och kommissionens åtagande att aktivt delta i ERPB, bör kommissionen se till att styrningen av Sepa stärks utan onödigt dröjsmål efter ikraftträdandet av detta direktiv. Kommissionen bör se till att unionsmetoden tillämpas när detta är möjligt och samtidigt att intressenternas egenansvar, både på utbuds- och efterfrågesidan, uppmuntras genom aktivt deltagande, samråd och full transparens. Betaltjänstleverantörer och betaltjänstanvändare bör företrädas i lika hög grad för att säkerställa en aktiv involvering av intressenterna, bidra till att ge slutanvändarna tillräcklig information om Sepa-processen och övervaka genomförandet av Sepa-processen.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 80
(80)  För att garantera en enhetlig tillämpning av detta direktiv bör kommissionen kunna förlita sig på Europeiska bankmyndighetens sakkunskap och stöd, som bör få uppgiften att utarbeta riktlinjer och utforma tekniska tillsynsstandarder för betaltjänsters säkerhetsaspekter och om medlemsstaternas samarbete kring tillhandahållande av tjänster och inrättande av auktoriserade betalningsinstitut i andra medlemsstater. Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska tillsynsstandarder. Dessa särskilda uppgifter är helt förenliga med Europeiska bankmyndighetetens funktion och ansvar i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättandet av EBA.
(80)  För att garantera en enhetlig tillämpning av detta direktiv bör kommissionen kunna förlita sig på Europeiska bankmyndighetens sakkunskap och stöd, som bör få uppgiften att utarbeta tekniska standarder för genomförande för betaltjänsters säkerhetsaspekter och om medlemsstaternas samarbete kring tillhandahållande av tjänster och inrättande av auktoriserade betalningsinstitut i andra medlemsstater. Om de tekniska standarderna för genomförande gäller säkerhetsaspekter för betalningar, bör EBA också beakta de rekommendationer som har antagits av europeiska forumet om betalningssäkerhet för massbetalningar (SecurePay forum) beträffande säkra internetbetalningar och tillgång till betalkontotjänster. Vid uppfyllandet av dessa krav bör EBA höra den rådgivande panel som avses i skäl 29. Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska standarder för genomförande. Dessa särskilda uppgifter är helt förenliga med Europeiska bankmyndighetetens funktion och ansvar i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättandet av EBA.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 80a (nytt)
(80a)  För att betaltjänsterna ska fungera på ett smidigt sätt och det utökade Sepa-projektet ska kunna nå sin fulla potential, är det mycket viktigt att alla intressenter, särskilt användarna, inklusive konsumenterna, nära involveras och kan delta helt och fullt. Upprättandet av Sepas styrorgan är ett steg framåt för styrningen av Sepa och ytterligare betaltjänster på grund av den förbättrade representationen av intressenterna, men beslutsfattandet i fråga om betaltjänster är fortfarande inriktat på leverantörsidan och i synnerhet de europeiska bankerna genom Europeiska betalningsrådet (EPC). Det är därför mycket viktigt att kommissionen bland annat ser över sammansättningen av EPC, samverkan mellan EPC och en övergripande styrningsstruktur såsom Sepa-rådet och rollen för denna övergripande struktur. Om kommissionens översyn bekräftar att det behövs ytterligare initiativ för att förbättra styrningen av Sepa, bör kommissionen när detta är lämpligt överväga att lägga fram ett lagstiftningsförslag.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 83a (nytt)
(83a)  Enligt principerna om ömsesidigt erkännande och om hemlandstillsyn bör medlemsstaternas behöriga myndigheter inte bevilja eller återkalla auktorisationer om sådana faktorer som verksamhetsplanernas innehåll, verksamhetens geografiska spridning eller den verksamhet som faktiskt utförs tydligt visar att betalningsinstitutet har valt en viss medlemsstats rättssystem för att undkomma striktare regler i en annan medlemsstat, inom vars gränser det avser att bedriva eller bedriver huvuddelen av sin verksamhet. Ett betalningsinstitut bör auktoriseras i den medlemsstat där den har sitt säte eller, om det enligt nationell lagstiftning inte har något säte, där den har sitt huvudkontor. Medlemsstaterna bör dessutom kräva att ett betalningsinstitut har huvudkontor i sin hemmedlemsstat och att det faktiskt bedriver verksamhet där.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska se över tillämpningen av denna punkt. Kommissionen ska senast den ...*, på grundval av denna översyn, lägga fram ett lagstiftningsförslag och, i förekommande fall, utvidga tillämpningen av bestämmelserna i avdelning IV med undantag för artikel 78 till betalningstransaktioner där endast en av betaltjänstleverantörerna är etablerad inom unionen med avseende på de delar av betalningstransaktionen som utförs i unionen, när detta är tekniskt genomförbart.
________________
* Två år efter det datum då detta direktiv träder i kraft.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d
(d)  Betalningstransaktioner som består av ej yrkesmässig insamling och leverans av kontanter inom ramen för ideell verksamhet eller välgörenhet.
(d)  Betalningstransaktioner som består av insamling utan vinstsyfte och behandling av donationer inom ramen för ideell verksamhet som utförs av en auktoriserad organisation.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led j
(j)  Tjänster som tillhandahålls av leverantörer av tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster, utan att de vid någon tidpunkt kommer i besittning av de medel som ska överföras, inklusive behandling och lagring av uppgifter, förtroendeskapande tjänster och integritetsskydd, autentisering av uppgifter och enheter, tillhandahållande av nät för informationsteknik (IT) och kommunikationsnät samt tillhandahållande och underhåll av terminaler och utrustning för betaltjänster, med undantag för tjänster för betalningsinitiering och kontoinformationstjänster.
(j)  Tjänster som tillhandahålls av leverantörer av tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster, utan att de vid någon tidpunkt kommer i besittning av de medel som ska överföras, inklusive behandling och lagring av uppgifter, förtroendeskapande tjänster och integritetsskydd, autentisering av uppgifter och enheter, tillhandahållande av nät för informationsteknik (IT) och kommunikationsnät samt säkra kanaler för tillhandahållande och underhåll av terminaler och utrustning för betaltjänster, med undantag för tjänster för betalningsinitiering och kontoinformationstjänster.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led k
(k)  Tjänster som baseras på särskilda instrument som är avsedda för specifika behov och som endast kan användas i begränsad omfattning, eftersom de gör det möjligt för dess innehavare att köpa varor eller tjänster i utfärdarens lokaler eller inom ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer som har ett direkt kommersiellt avtal med en professionell utfärdare eller eftersom de endast kan användas för att köpa ett begränsat urval varor eller tjänster.
(k)  Tjänster som baseras på särskilda instrument som är avsedda för specifika behov och som endast kan användas i begränsad omfattning, eftersom de gör det möjligt för dess innehavare att köpa varor eller tjänster från endast en utfärdare eller inom ett begränsat nätverk av tjänsteleverantörer som har ett direkt kommersiellt avtal med en utfärdare eller eftersom de endast kan användas för att köpa ett snävt urval varor eller tjänster.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ka (nytt)
(ka)  Ett instrument som endast är giltigt i en enda medlemsstat och som regleras av särskilda beskattningsmässiga eller sociala bestämmelser, vilket tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligt organ och ger en enskild person rätt att från leverantörer som har ett kommersiellt avtal med utfärdaren erhålla varor eller tjänster som inte kan bytas ut mot pengar.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l
(l)  Betalningstransaktioner som genomförs av en leverantör av elektroniska kommunikationsnätverk eller tjänster där transaktionen tillhandahålls en abonnent av nätverket eller tjänsten för inköp av digitalt innehåll som en tjänst anknuten till elektroniska kommunikationstjänster, oavsett vilken anordning som används för inköp eller konsumtion av innehållet, förutsatt att den enskilda betalningstransaktionens värde inte överstiger 50 euro och att betalningstransaktionernas sammanlagda värde inte överstiger 200 euro under en faktureringsmånad.
(l)  Betalningstransaktioner som genomförs av en förmedlande leverantör av elektroniska kommunikationsnätverk eller tjänster och betalningstransaktioner som är anknutna till leverantörens kärnverksamhet, där transaktionen tillhandahålls en abonnent av nätverket eller tjänsten för inköp av digitalt innehåll eller tjänster, oavsett vilken anordning som används för inköp eller konsumtion av det digitala innehållet eller tjänsten, förutsatt att den enskilda betalningstransaktionens värde inte överstiger 20 euro och att betalningstransaktionernas sammanlagda värde inte överstiger 100 euro under en kalendermånad.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 12
12.  betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en betaltjänst i egenskap av betalare och/eller betalningsmottagare.
12.  betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en betaltjänst i egenskap av betalare, betalningsmottagare eller båda, men som utesluter en tredjepartsbetaltjänstleverantör som specifikt agerar för en annan betalningsanvändares räkning.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 18
18.  betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras.
18.  betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin betaltjänstleverantör, oavsett om den har initierats direkt eller via en tredjepartsbetaltjänstleverantör, om att en betalningstransaktion ska genomföras.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 21
21.  autentisering: ett förfarande genom vilket en betaltjänstleverantör kan kontrollera identitetsuppgifter för en användare av ett specifikt betalningsinstrument, inklusive personliga säkerhetsanordningar eller kontroll av personliga identitetshandlingar.
21.  autentisering: förfaranden genom vilka en betaltjänstleverantör kan kontrollera giltigheten när det gäller användningen av ett specifikt betalningsinstrument, inklusive användarens personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter eller kontroll av personliga identitetshandlingar, eller identifiera en interaktiv tredjepartsbetaltjänstleverantör.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 22
22.  sträng kundautentisering: ett förfarande för att validera identifieringen av en fysisk eller juridisk person som grundas på användning av två eller flera element som kategoriseras som kunskap, innehav och oupplöslig förbindelse, och som är oberoende i förhållande till varandra i den bemärkelsen att överträdelse av ett av elementen inte äventyrar de andra elementens tillförlitlighet, och som är utformat för att skydda autentiseringsuppgifternas sekretess.
22.  sträng kundautentisering: ett förfarande för att kontrollera giltigheten hos ett betalningsinstrument som grundas på användning av två eller flera element som kategoriseras som kunskap (något som bara användaren känner till), innehav (något som bara användaren innehar) och oupplöslig förbindelse (något som användaren är), och som är oberoende i förhållande till varandra i den bemärkelsen att överträdelse av ett av elementen inte äventyrar de andra elementens tillförlitlighet, och som är utformat för att skydda autentiseringsuppgifternas sekretess.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 26
26.  betalningsinstrument: varje form av personliga(a) konstruktion(er) och/eller rutiner som betaltjänstanvändaren och betaltjänstleverantören har avtalat om och som används av betaltjänstanvändaren för att initiera en betalningsorder.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 32
32.  betalningsinitieringstjänst: en betaltjänst som ger tillgång till ett betalkonto som tillhandahålls av en tredjepartsbetaltjänstleverantör, där betalaren kan delta aktivt i betalningsinitieringen eller använda tredjepartsbetaltjänstleverantörens programvara, eller där betalningsinstrument kan användas av betalaren eller betalningsmottagaren för att överföra betalarens identifieringsinformation till den betaltjänstleverantör som förvaltar kontot.
32.  betalningsinitieringstjänst: en betaltjänst som ger tillgång till ett betalkonto där en betalningstransaktion initieras av en tredjepartsbetaltjänstleverantör på begäran av betalaren, från ett betalkonto som betalaren innehar hos en kontoförvaltande betaltjänstleverantör.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 33
33.  kontoinformationstjänst: en betaltjänst där sammanställd och användarvänlig information lämnas till en betaltjänstanvändare om ett eller flera betalkonton som denne innehar hos en eller flera betaltjänstleverantörer som förvaltar kontona.
33.  kontoinformationstjänst: en tjänst som tillhandahålls av en tredjepartsbetaltjänstleverantör på begäran av betaltjänstanvändaren för att lämna sammanställd information om ett eller flera betalkonton som betaltjänstanvändaren innehar hos en eller flera betaltjänstleverantörer.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38a (nytt)
38a.  personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter: information som används för att bekräfta en fysisk eller juridisk persons identitet.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38b (nytt)
38b.  tredjepartsutgivare av betalningsinstrument: en icke-kontoförvaltande betaltjänstleverantör som bedriver affärsverksamhet enligt punkt 3 eller 5 i bilaga I.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38c (nytt)
38c.  betalning: en nationell eller gränsöverskridande betaltjänst för kreditering av en betalningsmottagares betalkonto med en betalningstransaktion eller en rad betalningstransaktioner från en betalares betalkonto som utförs av en betaltjänstleverantör som har tillgång till betalarens betalkonto på grundval av en instruktion som lämnats av betalaren.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38d (nytt)
38d.  känsliga betalningsuppgifter: uppgifter som skulle kunna användas för bedrägerier, med undantag av kontoinnehavarens namn och kontonumret, bestående av uppgifter som gör det möjligt att initiera en betalningsorder, uppgifter som används för autentisering, uppgifter som används för att beställa betalningsinstrument eller autentiseringsverktyg som ska skickas till kunder, samt uppgifter, parametrar och programvaror, som om de ändras kan inverka på den legitima partens förmåga att kontrollera betalningstransaktionerna, tillåta e-mandat eller kontrollera kontot.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 38e (nytt)
38e.  inlösen av betalningstransaktion: en betaltjänst som tillhandahålls, direkt eller indirekt, av en betaltjänstleverantör som har ingått ett avtal med en betalningsmottagare om att denne ska acceptera och bearbeta betalningsmottagarens betalningstransaktioner som initierats av betalarens betalningsinstrument och som leder till att medel överförs till betalningsmottagaren. Tjänsten kan omfatta autentisering, auktorisation och andra betaltjänster som rör förvaltningen av finansiella flöden till betalningsmottagaren oavsett om betaltjänstleverantören innehar medlen för betalningsmottagarens räkning eller ej.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1 – led g
(g)   En beskrivning av den process som har införts för att övervaka, spåra och begränsa åtkomsten till känsliga betalningsuppgifter samt logiska och fysiska kritiska resurser, som nät, system och databaser.
(g)   En beskrivning av den process som har införts för att övervaka, spåra och begränsa åtkomsten till känsliga betalningsuppgifter som nät, system och databaser.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1 – led k
(k)  En beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som sökanden har fastställt för att fullgöra skyldigheterna i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG45 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/200646.
(k)  För betalningsinstitut som ska uppfylla skyldigheterna i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG45 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/200646, en beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som sökanden har fastställt för att uppfylla dessa skyldigheter.
__________________
__________________
45Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 3a (nytt)
3a.  EBA ska, efter att ha hört en rådgivande panel, som inrättats i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1093/2010 och som representerar samtliga intressenter, inklusive intressenter som är verksamma utanför banksektorn, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att närmare fastställa den information som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i ansökningen om auktorisering som betalningsinstitut, inbegripet de krav som fastställs i punkt 1 a, b, c, e och g till j.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a - stycke 2 (nytt)
EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... .
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a - stycke 3 (nytt)
Kommissionen ska anta de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
1.   Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna ska kräva att ett betalningsinstitut som tillhandahåller någon betaltjänst och samtidigt bedriver annan affärsverksamhet som avses i artikel 17.1 c på följande sätt ska skydda alla medel som för genomförandet av betalningstransaktioner har tagits emot av betaltjänstanvändare eller genom en annan betaltjänstleverantör på något av följande sätt:
1.   Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna ska kräva att ett betalningsinstitut som tillhandahåller någon betaltjänst som anges i bilaga 1 eller utför någon sådan affärsverksamhet som avses i artikel 17.1 c på följande sätt ska skydda alla medel som för genomförandet av betalningstransaktioner har tagits emot av betaltjänstanvändare eller genom en annan betaltjänstleverantör på något av följande sätt:
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a
(a)   Medlen ska inte vid någon tidpunkt sammanblandas med de medel som innehas för någon annan fysisk eller juridisk persons räkning än betaltjänstanvändarnas och ska, när medlen fortfarande innehas av betalningsinstitutet men ännu inte har sänts till betalningsmottagaren eller överförts till en annan betaltjänstleverantör vid slutet av bankdagen efter den dag då medlen mottogs, deponeras på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut eller investeras i säkra, likvida lågrisktillgångar i enlighet med vad hemmedlemsstatens behöriga myndigheter fastställer, och i betaltjänstanvändarnas intresse hållas åtskilda i enlighet med nationell lagstiftning mot anspråk från betalningsinstitutets övriga kreditorer, särskilt vid insolvens.
(a)   Medlen ska inte vid någon tidpunkt sammanblandas med de medel som innehas för någon annan fysisk eller juridisk persons räkning än betaltjänstanvändarnas och ska, när medlen fortfarande innehas av betalningsinstitutet men ännu inte har sänts till betalningsmottagaren eller överförts till en annan betaltjänstleverantör vid slutet av bankdagen efter den dag då medlen mottogs, efter denna tidpunkt deponeras på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut eller investeras i säkra, likvida lågrisktillgångar i enlighet med vad hemmedlemsstatens behöriga myndigheter fastställer, och i betaltjänstanvändarnas intresse hållas åtskilda i enlighet med nationell lagstiftning mot anspråk från betalningsinstitutets övriga kreditorer, särskilt vid insolvens.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
3.  Ett betalningsinstitut som enligt den nationella lagstiftningen i sin hemmedlemsstat är skyldig att ha ett säte ska ha sitt huvudkontor i den medlemsstat där det har sitt säte.
3.  Ett betalningsinstitut som enligt den nationella lagstiftningen i sin hemmedlemsstat är skyldigt att ha ett säte ska ha sitt huvudkontor i den medlemsstat där det har sitt säte och där det faktiskt utför sin affärsverksamhet.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  De behöriga myndigheterna får endast återkalla en auktorisation som beviljats ett betalningsinstitut om institutet omfattas av något av följande fall:
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d
(d)  skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om det fortsatte att bedriva sin betaltjänstverksamhet,
(d)  skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om det fortsatte att bedriva sin betaltjänstverksamhet, eller
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 13 – stycke 2a (nytt)
Registret ska vidare identifiera och ange skälen till varje återkallelse av auktorisation, som gjorts av den behöriga myndigheten.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1
4.  EBA ska utarbeta utkast till tekniska tillsynsstandarder på EU-nivå som fastställer tekniska krav för åtkomst till informationen i de offentliga registren som anges i artikel 13. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den […Två år efter det att detta direktiv trätt i kraft.].
4.  EBA ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder på EU-nivå som fastställer tekniska krav för åtkomst till informationen i de offentliga registren som anges i artikel 13 efter att ha hört den rådgivande panel som avses i artikel 5.3a.
EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den […]…*.
*Två år efter det datum då detta direktiv träder i kraft.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
2.  När betalningsinstitut tillhandahåller en eller flera av de betaltjänster, får de endast ha betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner. Medlemsstaterna ska se till att tillgången till dessa betalkonton är proportionell.
2.  När betalningsinstitut tillhandahåller en eller flera av dessa betaltjänster, får de endast ha betalkonton som uteslutande används för betalningstransaktioner. Medlemsstaterna ska se till att betalningsinstitut beviljas tillgång till kreditinstitutens betal- och sparkontotjänster, på objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder. Denna tillgång ska vara tillräckligt omfattande så att betalningsinstituten obehindrat och effektivt kan tillhandahålla betaltjänster.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3
3.   Om det i en medlemsstat finns mer än en myndighet med behörighet i frågor som omfattas av denna avdelning, ska medlemsstaterna försäkra sig om att myndigheterna har ett nära samarbete, så att de kan genomföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Detsamma ska gälla, om myndigheterna med behörighet i frågor enligt denna avdelning inte är behöriga myndigheter med ansvar för tillsyn av kreditinstitut.
3.   Om den myndighet med behörighet i frågor som omfattas av denna avdelning inte är behörig myndighet med ansvar för tillsyn över kreditinstitut, ska medlemsstaterna försäkra sig om att myndigheterna har ett nära samarbete, så att de kan genomföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a
(a)   Kräva att betalningsinstitutet tillhandahåller all information som krävs för att övervaka efterlevnaden.
(a)   Kräva att betalningsinstitutet tillhandahåller all information som krävs för att övervaka efterlevnaden, genom att fatta formella beslut, specificera den rättsliga grunden och syftet med kravet, vilken information som krävs och när informationen senast ska ha lämnats.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
2a.  Alla krav från medlemsstaternas behöriga myndigheter på information eller dokument ska göras på grundval av ett formellt beslut som anger den rättsliga grunden för beslutet, syftet med kravet, vilken information som krävs, när den senast ska lämnas och hur länge informationen eller dokumentet ska sparas.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta med varandra och, i lämpliga fall, med Europeiska centralbanken och medlemsstaternas nationella centralbanker, Europeiska bankmyndigheten samt andra relevanta behöriga myndigheter som utsetts enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som är tillämplig på betaltjänstleverantörer.
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta med varandra och, i lämpliga fall, med Europeiska centralbanken och medlemsstaternas nationella centralbanker, Europeiska bankmyndigheten samt andra relevanta behöriga myndigheter som utsetts enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som är tillämplig på betaltjänstleverantörer. När dessa myndigheter bearbetar personuppgifter ska de specificera i vilket syfte de gör detta och hänvisa till lämplig rättslig grund i unionslagstiftningen.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – led da (nytt)
(da)  Europol, som är unionens brottsbekämpande organ och ansvarar för att bistå och samordna en gemensam strategi för behöriga polismyndigheter i medlemsstaterna när det gäller kampen mot organiserad brottslighet, annan allvarlig brottslighet och terrorism, däribland förfalskning av euron, penningförfalskning och förfalskning av andra betalningsmedel.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)
2a.  EBA ska ha mandat att inleda och främja bindande medling för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter till följd av utbyte av information.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1a (ny)
1a.  Betalningsinstitut i EU som önskar tillhandahålla betaltjänster i en värdmedlemsstat ska inte påläggas ytterligare krav av medlemsstaterna som inte gäller för betalningsinstitut som auktoriserats av värdmedlemsstaten.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3
3.  De behöriga myndigheterna ska till varandra överlämna all väsentlig och/eller relevant information, särskilt vad gäller överträdelser eller misstänkta överträdelser från ombud, filialer eller enheter vars verksamhet har utkontrakterats. De behöriga myndigheterna ska i detta avseende på begäran lämna all relevant information och på eget initiativ all väsentlig information.
3.  De behöriga myndigheterna ska till varandra överlämna all väsentlig och/eller relevant information, särskilt vad gäller överträdelser eller misstänkta överträdelser från ombud, filialer eller enheter vars verksamhet har utkontrakterats. De behöriga myndigheterna ska i detta avseende på begäran lämna all relevant information och på eget initiativ all väsentlig information. Om personuppgifter bevaras, ska de behöriga myndigheterna inte lagra personuppgifter längre än tio år. Lagringen av personuppgifter ska under alla omständigheter uppfylla kraven i direktiv 95/46/EG.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5
5.   Europeiska bankmyndigheten ska i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för behöriga myndigheter om vilka faktorer som ska beaktas vid beslut om huruvida etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster omfattar den verksamhet som betalningsinstitutet har uppgett att det har för avsikt att tillhandahålla i en annan medlemsstat enligt punkt 1 i denna artikel. Dessa riktlinjer ska utfärdas den [Två år efter det att detta direktiv trätt i kraft.].
5.   Europeiska bankmyndigheten ska i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för behöriga myndigheter om vilka faktorer som ska beaktas vid beslut om huruvida etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster omfattar den verksamhet som betalningsinstitutet har uppgett att det har för avsikt att tillhandahålla i en annan medlemsstat enligt punkt 1 i denna artikel. Dessa riktlinjer ska utfärdas senast den …*.
______________
* Tolv månader efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1 – led a
(a)  Genomsnittet av de föregående tolv månadernas sammanlagda betalningstransaktioner som den berörda personen genomfört, inklusive varje ombud som den tar fullt ansvar för, inte överstiger 1 miljon euro per månad; detta krav ska bedömas med hänsyn till de förväntade totala betalningstransaktionerna i dennes affärsplan om inte de behöriga myndigheterna kräver en ändring i denna plan.
(a)  Genomsnittet av de föregående tolv månadernas sammanlagda betalningstransaktioner som den berörda personen genomfört eller initierat, inklusive varje ombud som den tar fullt ansvar för, inte överstiger 1 miljon euro per månad; detta krav ska bedömas med hänsyn till de förväntade totala betalningstransaktionerna i dennes affärsplan om inte de behöriga myndigheterna kräver en ändring i denna plan.
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska se till att enskilda personer får tillgång till lämplig information om behandlingen av personuppgifter i enlighet med nationella bestämmelser för genomförande av artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG och med artikel 11 i förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 84
Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 3
3.  När betaltjänstleverantören får ta ut avgifter för information i enlighet med punkt 2, ska avgifterna vara rimliga och stå i proportion till betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 85
Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska se till att konsumenter som byter till ett nytt betalkonto kan erhålla, på begäran och för en rimlig avgift, en förteckning på ett varaktigt medium från den överförande betaltjänstleverantören över de transaktioner som utfördes på det tidigare betalkontot.
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 34
Medlemsstaterna får föreskriva att bevisbördan ska ligga på betaltjänstleverantören när det gäller att visa att denne har uppfyllt informationskraven i denna avdelning.
Medlemsstaterna ska föreskriva att bevisbördan ska ligga på betaltjänstleverantören när det gäller att visa att denne har uppfyllt kraven på information i denna avdelning.
Ändring 87
Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 1
1.   Medlemsstaterna ska kräva att betaltjänstleverantören innan betaltjänstanvändaren är bunden av ett avtal om en enstaka betaltjänst eller ett erbjudande om en sådan tjänst, på ett lättåtkomligt sätt ger betaltjänstanvändaren tillgång till den information och de villkor som närmare anges i artikel 38. Betaltjänstleverantören ska på betaltjänstanvändarens begäran tillhandahålla informationen och villkoren på papper eller något annat varaktigt medium. Informationen och villkoren ska vara enkla att förstå och uttryckas klart och lättbegripligt på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller på något annat språk som parterna kommit överens om.
1.   Medlemsstaterna ska kräva att betaltjänstleverantören innan betaltjänstanvändaren är bunden av ett avtal om en enstaka betaltjänst eller ett erbjudande om en sådan tjänst, på ett lättåtkomligt sätt ger betaltjänstanvändaren tillgång till den information och de villkor som närmare anges i artikel 38 med avseende på dennes egna tjänster. Betaltjänstleverantören ska på betaltjänstanvändarens begäran tillhandahålla informationen och villkoren på papper eller något annat varaktigt medium. Informationen och villkoren ska vara enkla att förstå och uttryckas klart och lättbegripligt på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller på något annat språk som parterna kommit överens om.
Ändring 88
Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska kräva att om en betalningsorder initieras av en tredjepartsbetaltjänstleverantör, ska denne ge betaltjänstanvändaren tillgång till den information och de villkor som avses i artikel 38. Informationen och villkoren ska uttryckas i klar och lättbegriplig form på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller på något annat språk som parterna kommit överens om.
Ändring 89
Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 2
2.  När det gäller betalningsinitieringstjänster ska medlemsstaterna se till att tredjepartsbetaltjänstleverantören lämnar information till betalaren om den erbjudna tjänsten samt kontaktuppgifter avseende tredjepartsbetaltjänstleverantören.
2.  När det gäller betalningsinitieringstjänster ska medlemsstaterna se till att tredjepartsbetaltjänstleverantören, innan tjänsten initieras, lämnar betalaren följande tydliga och uttömmande information:
a)  Tredjepartsbetaltjänstleverantörens kontaktuppgifter och registreringsnummer och namnet på den ansvariga tillsynsmyndigheten.
b)  Om tillämpligt, den längsta tidsfrist inom vilken betalningsordern ska initieras.
c)  Alla eventuella avgifter som betaltjänstanvändaren ska betala till tredjepartsbetaltjänstleverantören och, i tillämpliga fall, en specificering av beloppen för alla avgifter.
d)  I tillämpliga fall, den faktiska växelkurs eller referensväxelkurs som ska gälla.
Ändring 90
Förslag till direktiv
Artikel 39 – inledningen
När en tredjepartsbetaltjänstleverantör initierar en betalningsorder på betalarens begäran ska den till betalaren och i förekommande fall betalningsmottagaren omedelbart efter initieringen tillhandahålla eller göra tillgängliga följande uppgifter:
När en tredjepartsbetaltjänstleverantör initierar en betalningsorder på betalarens begäran ska den till betalaren och i förekommande fall betalningsmottagaren omedelbart efter initieringen tillhandahålla eller göra tillgängliga följande uppgifter på ett klart och otvetydigt sätt:
Ändring 91
Förslag till direktiv
Artikel 39 – led a
(a)  En bekräftelse av att betalningsordern initierats med betalarens betaltjänstleverantör som förvaltar betalarens konto.
(a)  En bekräftelse av att betalningstransaktionen initierats med betalarens betaltjänstleverantör som förvaltar betalarens konto.
Ändring 92
Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 - led d
(d)  I tillämpliga fall betalningstransaktionens alla avgiftsbelopp och, i tillämpliga fall, en specificering av beloppen.
(d)  I tillämpliga fall betalningstransaktionens alla avgiftsbelopp som ska betalas till tredjepartsbetaltjänstleverantören med varje enskilt avgiftsbelopp angett i detalj.
Ändring 93
Förslag till direktiv
Artikel 39 – stycke 1a (nytt)
Denna artikel påverkar inte de skyldigheter i fråga om uppgiftsskydd som gäller för tredjepartsbetaltjänstleverantören och betalningsmottagaren.
Ändring 94
Förslag till direktiv
Artikel 41 – inledningen
Omedelbart efter det att betalningsordern tagits emot ska betalarens betaltjänstleverantör på samma sätt som anges i artikel 37.1 lämna eller göra tillgängliga för betalaren samtliga följande uppgifter:
Omedelbart efter det att betalningsordern tagits emot ska den kontoförvaltande betaltjänstleverantören på samma sätt som anges i artikel 37.1 lämna eller göra tillgängliga för betalaren samtliga följande uppgifter med avseende på leverantörens egna tjänster:
Ändring 95
Förslag till direktiv
Artikel 42 – inledningen
Omedelbart efter det att betalningstransaktionen genomförts ska betalningsmottagarens betaltjänstleverantör på samma sätt som anges i artikel 37.1 lämna eller göra tillgänglig för betalningsmottagaren samtliga följande uppgifter:
Omedelbart efter det att betalningstransaktionen genomförts ska betalningsmottagarens betaltjänstleverantör på samma sätt som anges i artikel 37.1 lämna eller göra tillgänglig för betalningsmottagaren samtliga följande uppgifter om sina egna tjänster, då denne direkt förfogar över dessa:
Ändring 96
Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1
1.   Medlemsstaterna ska kräva att betaltjänstleverantören på papper eller via något annat varaktigt medium lämnar den information och de villkor som närmare anges i artikel 45 till betaltjänstanvändaren, i god tid innan en denne binds av något ramavtal eller erbjudande. Informationen och villkoren ska vara enkla att förstå och uttryckas klart och lättbegripligt på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller på något annat språk som parterna kommit överens om.
1.   Medlemsstaterna ska kräva att betaltjänstleverantören på papper eller via något annat varaktigt medium tillgängliggör eller, på betaltjänstleverantörens begäran, lämnar den information och de villkor som närmare anges i artikel 45 till betaltjänstanvändaren, i god tid innan en denne binds av något ramavtal eller erbjudande. Informationen och villkoren ska vara enkla att förstå och uttryckas klart och lättbegripligt på ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller på något annat språk som parterna kommit överens om.
Ändring 97
Förslag till direktiv
Artikel 45 – led 2 – led a
(а)  En beskrivning av huvuddragen i den betaltjänst som tillhandahålls.
(а)  En tydlig beskrivning av huvuddragen i den betaltjänst som tillhandahålls.
Ändring 98
Förslag till direktiv
Artikel 45 – led 2 – led c
(c)   Vilken form och vilket förfarande som används för att godkänna initiering eller genomförande av en betalningstransaktion och för återkallande av detta godkännande i enlighet med artiklarna 57 och 71.
(c)   Vilken form och vilket förfarande som används för att godkänna initiering av en betalningsorder eller genomförande av en betalningstransaktion och för återkallande av detta godkännande i enlighet med artiklarna 57 och 71.
Ändring 99
Förslag till direktiv
Artikel 45 – led 6 – led a
(a)  Om så avtalats, uppgift om att betaltjänstanvändaren ska anses ha godkänt de ändrade villkoren i enlighet med artikel 47, om denne innan de föreslås träda i kraft inte underrättar betaltjänstleverantören om att vederbörande inte godkänner dem.
(a)  Om så avtalats, förutom när ändringen klart och otvetydigt är mer fördelaktig för betaltjänstanvändarna i enlighet med artikel 47.2, uppgift om att betaltjänstanvändaren ska anses ha godkänt de ändrade villkoren i enlighet med artikel 47, om denne innan de föreslås träda i kraft inte underrättar betaltjänstleverantören om att vederbörande inte godkänner dem, då sådana underrättelser är utan verkan om förändringen klart och otvetydigt är mer gynnsam för betaltjänstanvändaren.
Ändring 100
Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1
1.   Minst två månader före den dag som de föreslås börja tillämpas ska betaltjänstleverantören föreslå de eventuella ändringar av ramavtalet liksom av den information och villkoren enligt artikel 45, på samma sätt som anges i artikel 44.1.
1.   Minst två månader före den dag som de föreslås börja tillämpas ska betaltjänstleverantören föreslå de eventuella ändringar av ramavtalet, som inte klart och tydligt är fördelaktigare för betaltjänstanvändarna, liksom av den information och villkoren enligt artikel 45, på samma sätt som anges i artikel 44.1.
Ändring 101
Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2
2.   Ändringar av räntesatser eller växelkurser får tillämpas omedelbart och utan underrättelse, om denna rättighet har avtalats i ramavtalet och ändringarna grundas på den avtalade referensräntesatsen eller referensväxelkursen enligt artikel 45.3 b och c. Betaltjänstanvändaren ska snarast möjligt informeras om alla ändringar av räntesatsen på samma sätt som anges i artikel 44.1, såvida inte parterna har avtalat om att informationen ska lämnas eller göras tillgänglig med viss regelbundenhet eller på visst sätt. Ändringar av räntesatsen eller växelkursen som är fördelaktigare för betaltjänstanvändarna får dock tillämpas utan underrättelse.
2.   Ändringar av räntesatser eller växelkurser får tillämpas omedelbart och utan underrättelse, om denna rättighet har avtalats i ramavtalet och ändringarna av räntesatsen eller växelkursen grundas på den avtalade referensräntesatsen eller referensväxelkursen enligt artikel 45.3 b och c. Betaltjänstanvändaren ska snarast möjligt informeras om alla ändringar av räntesatsen på samma sätt som anges i artikel 44.1, såvida inte parterna har avtalat om att informationen ska lämnas eller göras tillgänglig med viss regelbundenhet eller på visst sätt. Ändringar av räntesatsen eller växelkursen som är fördelaktigare för betaltjänstanvändarna, och ändringar av ramavtalen som klart och tydligt är fördelaktigare för betaltjänstanvändarna, får dock tillämpas utan underrättelse
Ändring 102
Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 2
2.   Att avsluta ett ramavtal som ingåtts på bestämd tid av mer än tolv månader eller på obestämd tid ska vara kostnadsfritt för betaltjänstanvändaren efter tolv månader. I alla andra fall ska avgifterna för avslutandet vara rimliga och stå i proportion till kostnaderna.
2.   Att avsluta ett ramavtal ska vara kostnadsfritt för betaltjänstanvändaren.
Ändring 103
Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2
2.   Ramavtal får innehålla villkoret att informationen enligt punkt 1 regelbundet ska lämnas eller göras tillgänglig minst en gång i månaden och på ett överenskommet sätt så att betalaren kan lagra och återskapa informationen i oförändrad form.
2.   Ramavtal ska innehålla villkoret att informationen enligt punkt 1 regelbundet ska lämnas eller göras tillgänglig minst en gång i månaden, kostnadsfritt och på ett överenskommet sätt så att betalaren kan lagra och återskapa informationen i oförändrad form.
Ändring 104
Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 3
3.   Medlemsstaterna får emellertid kräva att betaltjänstleverantörerna en gång i månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna information på papper.
3.   Medlemsstaterna får emellertid kräva att betaltjänstleverantörerna en gång i månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna information på papper eller annat varaktigt medium.
Ändring 105
Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1 – led a
(a)   En uppgift som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen och betalaren, om så är lämpligt, samt information som överförts tillsammans med betalningstransaktionen.
(a)   En uppgift som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen och betalaren, samt information som överförts tillsammans med betalningstransaktionen.
Ändring 106
Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3
3.   Medlemsstaterna får emellertid kräva att betaltjänstleverantörerna en gång i månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna information på papper.
3.   Medlemsstaterna får emellertid kräva att betaltjänstleverantörerna en gång i månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna information på papper eller annat varaktigt medium.
Ändring 107
Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 2 – stycke 1
2.  Om en valutakonverteringstjänst erbjuds före initierandet av betalningstransaktionen och om denna tjänst erbjuds på försäljningsplatsen eller av betalningsmottagaren, ska den part som erbjuder betalaren tjänsten för betalaren uppge alla avgifter samt den växelkurs som ska användas för konvertering av betalningstransaktionen.
2.  Om en valutakonverteringstjänst erbjuds före initierandet av betalningstransaktionen och om denna tjänst erbjuds i uttagsautomater, på försäljningsplatsen eller av betalningsmottagaren, ska den part som erbjuder betalaren tjänsten för betalaren uppge alla avgifter samt den växelkurs som ska användas för konvertering av betalningstransaktionen.
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2
2.  Om en betaltjänstleverantör eller en tredje part begär en avgift vid användning av ett visst betalningsinstrument, ska denne underrätta betaltjänstanvändaren om detta innan betalningstransaktionen initieras.
utgår
Ändring 109
Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2a (ny)
2a.  Om en betaltjänstleverantör har rätt att lägga över tredjepartskostnader på betalaren, är betalaren endast skyldig att betala för dessa om den totala summan meddelades innan betalningstransaktionen initierades.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1
1.  Betaltjänstleverantören får inte ta ut någon avgift av betaltjänstanvändaren för fullgörandet av sina informationsskyldigheter eller korrigeringsåtgärder och förebyggande åtgärder enligt denna avdelning, såvida inte annat föreskrivs i artiklarna 70.1, 71.5 och 79.2. Betaltjänstanvändaren och betaltjänstleverantören ska komma överens om dessa avgifter, som ska vara rimliga och stå i proportion till betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.
1.  Betaltjänstleverantören får inte ta ut någon avgift av betaltjänstanvändaren för fullgörandet av sina informationsskyldigheter eller korrigeringsåtgärder och förebyggande åtgärder enligt denna avdelning, såvida inte annat föreskrivs i artiklarna 70.1, 71.5 och 79.2. Betaltjänstanvändaren och betaltjänstleverantören ska komma överens om dessa avgifter, som ska vara rimliga och stå i proportion till betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. Betaltjänstleverantören ska på begäran meddela de faktiska kostnaderna för betalningstransaktionen.
Ändring 111
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3
3.  Betaltjänstleverantören får inte hindra betalningsmottagaren att av betalaren begära en avgift, erbjuda en nedsättning eller på annat sätt styra betalaren mot användning av ett visst betalningsinstrument. Eventuella avgifter som tillämpas får emellertid inte överskrida betalningsmottagarens kostnader för att använda ett visst betalningsinstrument.
3.  Betaltjänstleverantören får inte hindra betalningsmottagaren att av betalaren begära en avgift, erbjuda en nedsättning eller på annat sätt styra betalaren mot användning av ett visst betalningsinstrument. Eventuella avgifter som tillämpas ska emellertid inte överskrida betalningsmottagarens direkta kostnader för att använda ett visst betalningsinstrument.
Ändring 112
Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4a (ny)
4a.  Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 4, får medlemsstaterna föreskriva att betalningsmottagaren inte får begära några avgifter för användningen av ett betalningsinstrument.
Ändring 113
Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1
2.   Godkännande att genomföra en betalningstransaktion eller en serie betalningstransaktioner ska lämnas i den form som avtalats mellan betalaren och dennes betaltjänstleverantör. Godkännande kan också ges direkt eller indirekt via betalningsmottagaren. Betalaren ska också anses ha godkänt genomförandet av en betalningstransaktion, om denne auktoriserar en tredjepartsbetaltjänstleverantör att initiera en betalningstransaktion med den kontoförvaltande betaltjänstleverantören.
2.   Godkännande att genomföra en betalningstransaktion eller en serie betalningstransaktioner (inklusive autogirering) ska lämnas i den form som avtalats mellan betalaren och dennes betaltjänstleverantör. Godkännande kan också ges direkt eller indirekt via betalningsmottagaren. Betalaren ska också anses ha godkänt genomförandet av en betalningstransaktion, om denne auktoriserar en tredjepartsbetaltjänstleverantör att initiera en betalningstransaktion med en kontoförvaltande betaltjänstleverantör som förvaltar ett konto som innehas av betalaren.
Ändring 114
Förslag till direktiv
Artikel 58 – rubriken
Tredjepartsbetaltjänstleverantörers tillgång till och användning av betalkontoinformation
Tillgång till och användning av betalkontoinformation för tredjepartsbetaltjänstleverantörer och tredjepartsutgivare av betalningsinstrument
Ändring 115
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att betalaren har rätt att utnyttja en tredjepartsbetaltjänstleverantör för betaltjänster som möjliggör tillgång till betalkonton enligt punkt 7 i bilaga I.
1.  Medlemsstaterna ska se till att betalaren, förutsatt att denna innehar ett betalkonto som kan utnyttjas via internet, har rätt att utnyttja en auktoriserad tredjepartsbetaltjänstleverantör för betaltjänster som möjliggör tillgång till betalkonton enligt punkt 7 i bilaga I. Medlemsstaterna ska se till att betalaren har rätt att utnyttja en auktoriserad tredjepartsutgivare av betalningsinstrument för att få ett betalningsinstrument som möjliggör betalningstransaktioner.
Ändring 116
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1a (ny)
1a.  Den kontoförvaltande betaltjänstleverantören ska inte neka en tredjepartsbetaltjänstleverantör eller tredjepartsutgivare av ett betalningsinstrument tillträde enligt denna artikel om denna har auktoriserats att genomföra en viss betalning för betalarens räkning, under förutsättning att betalaren uttryckligen ger sitt godkännande i enlighet med artikel 57.
Ändring 117
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1b (ny)
1b.  Betalningsmottagare som erbjuder betalare möjligheten att utnyttja tredjepartsbetaltjänstleverantörer eller tredjepartsutgivare av betalningsinstrument ska klart och tydligt tillhandahålla betalarna information om sådana trepartsbetaltjänstleverantörer, inbegripet deras registreringsnummer och namnet på deras ansvariga tillsynsmyndighet.
Ändring 118
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – inledningen
2.  Om betalaren har auktoriserat en tredjepartsbetaltjänstleverantör att tillhandahålla betaltjänster enligt punkt 1 ska denne ha följande skyldigheter:
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 119
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led a
(a)   Sörja för att betalningstjänstanvändarens personliga säkerhetsanordningar inte är tillgängliga för andra parter.
(a)   Sörja för att betalningstjänstanvändarens personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter inte är tillgängliga för andra parter.
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led b
(b)   Själv kunna autentisera sig på ett otvetydigt sätt gentemot den eller de betaltjänstleverantörer som förvaltar kontoninnehavaren konto.
(b)   Varje gång en betalning initieras eller kontoinformation samlas in, själv kunna autentisera sig på ett otvetydigt sätt gentemot den eller de betaltjänstleverantörer som förvaltar kontoinnehavarens konto
Ändring 121
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led c
(c)  Inte lagra känsliga betalningsuppgifter eller personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter som tillhör betaltjänstanvändaren.
(c)  Inte lagra personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter som tillhör betaltjänstanvändaren.
Ändring 122
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 2 – led ca (nytt)
(ca)  Inte använda uppgifter för andra ändamål än de som uttryckligen krävs av betalaren.
Ändring 123
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 3a (ny)
3a.  Om en tredjepartsutgivare av betalningsinstrument har gett betalaren tillgång till ett betalningsinstrument och betalaren har tillåtit denne att kontrollera om det finns tillräckliga medel för en angiven betalningstransaktion på ett specifikt betalkonto som betalaren har, ska den betaltjänstleverantör som förvaltar det specifika betalkontot lämna sådan information till tredjepartsutgivaren av betalningsinstrumentet omedelbart vid mottagandet av betalarens betalningsorder. Informationen om tillgången till tillräckliga medel bör bestå av ett svar i form av ett enkelt ”ja” eller ”nej” och inte av kontoutdrag, i enlighet med direktiv 95/46/EG.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 4
4.  Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer får inte utan objektiva skäl behandla betalningsorder som överförs via en tredjepartsbetaltjänstleverantör på ett skiljaktigt sätt när det gäller val av tidpunkt och prioritering jämfört med betalningsorder som betalaren överför direkt.
4.  Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer får inte utan objektiva skäl behandla betalningsorder som överförs via en tredjepartsbetaltjänstleverantör eller en tredjepartsutgivare av betalningsinstrument på ett skiljaktigt sätt, särskilt när det gäller val av tidpunkt och prioritering eller avgifter jämfört med betalningsorder som betalaren överför direkt.
Ändring 125
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 4a (ny)
4a.  Tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska inte åläggas att ingå avtalsförhållanden med kontoförvaltande betaltjänstleverantörer i samband med initiering av betalningar eller kontoinformationstjänster.
Ändring 126
Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 4b (ny)
4b.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstanvändaren, så snart gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder har inrättats och genomförts av den kontoförvaltande betaltjänstleverantören för tredjepartsbetaltjänstleverantörers kunder i enlighet med artikel 94a, får använda den säkraste och mest aktuella tekniska lösningen i samband med initieringen av e-betalningstransaktioner via tredjepartsbetaltjänstleverantörer.
Ändring 127
Förslag till direktiv
Artikel 59
Artikel 59
utgår
Tillgång till och användning av betalkontoinformation för tredjepartsutgivare av betalningsinstrument
1.  Medlemsstaterna ska sörja för att betalaren har rätt att utnyttja en tredjepartsutgivare av betalningsinstrument för att få betalkortstjänster.
2.  Om en tredjepartsutgivare av betalningsinstrument har gett betalaren tillgång till ett betalningsinstrument och betalaren har tillåtit denne att kontrollera om det finns tillräckliga medel för en angiven betalningstransaktion på ett specifikt betalkonto som betalaren har, ska den betaltjänstleverantör som förvaltar det specifika betalkontot lämna sådan information till tredjepartsutgivaren av betalningsinstrumentet omedelbart vid mottagandet av betalarens betalningsorder.
3.  Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer får inte utan objektiva skäl behandla betalningsorder som överförs via en tredjepartsutgivare av ett betalningsinstrument på ett skiljaktigt sätt när det gäller val av tidpunkt och prioritering jämfört med betalningsorder som betalaren överför direkt och personligen.
Ändring 128
Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2
2.   Vid tillämpningen av punkt 1 a ska betaltjänstanvändaren, så snart denne mottar ett betalningsinstrument, vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dess specifika säkerhetsanordningar. Betaltjänstanvändarens skyldigheter att vara aktsam ska inte hindra användning av betalningsinstrument och betalningstjänster som är tillåtna enligt detta direktiv.
2.   Vid tillämpningen av punkt 1 a ska betaltjänstanvändaren, så snart denne mottar ett betalningsinstrument, vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter. Betaltjänstanvändarens skyldigheter att vara aktsam ska inte hindra användning av betalningsinstrument och betalningstjänster som är tillåtna enligt detta direktiv.
Ändring 129
Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 1 – led a
(a)   Förvissa sig om att betalningsinstrumentets specifika säkerhetsanordningar inte är tillgängliga för andra än den betaltjänstanvändare som har rätt att använda det, utan att detta påverkar betaltjänstanvändarens skyldigheter enligt artikel 61.
(a)   Förvissa sig om att betalningsinstrumentets personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter verkligen är säkra och inte är tillgängliga för andra än den betaltjänstanvändare som har rätt att använda det, utan att detta påverkar betaltjänstanvändarens skyldigheter enligt artikel 61.
Ändring 130
Förslag till direktiv
Artikel 62 – punkt 2
2.   Betaltjänstleverantören ska svara för risken att skicka betalningsinstrumentet till betalaren eller att skicka personliga säkerhetsanordningar som hör till det.
2.   Betaltjänstleverantören ska bära risken att skicka betalningsinstrumentet till betalaren eller att skicka personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter som hör till det.
Ändring 131
Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 2
2.  Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör deltar ska betaltjänstanvändaren också få rättelse av den kontoförvaltande betaltjänstleverantören i enlighet med punkt 1 i denna artikel, utan att det påverkar artiklarna 65.2 och 80.1.
2.  Om betaltjänstanvändaren har valt att utnyttja en tredjepartsbetaltjänstleverantör ska betaltjänstanvändaren underrätta denna och informera den kontoförvaltande betaltjänstleverantören. Betaltjänstanvändaren ska få rättelse av den kontoförvaltande betaltjänstleverantören i enlighet med punkt 1 i denna artikel, utan att det påverkar artiklarna 65.2 och 80.1.
Ändring 132
Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 2a (ny)
2a.  Betaltjänstanvändaren ska till sin kontoförvaltande betaltjänstleverantör rapportera alla kända incidenter som påverkar betaltjänstanvändaren i samband med dennes utnyttjande av en tredjepartsbetaltjänstleverantör eller en tredjepartsutgivare av betalningsinstrument. Den kontoförvaltande betaltjänstleverantören ska underrätta de nationella behöriga myndigheterna om alla incidenter som inträffar. De nationella behöriga myndigheterna ska därefter följa de förfaranden som fastställts av EBA, i nära samarbete med ECB, i enlighet med artikel 85.
Ändring 133
Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1
1.   Om en betaltjänstanvändare nekar till att ha auktoriserat en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte har genomförts på korrekt sätt, ska medlemsstaterna kräva att betaltjänstanvändarens betaltjänstleverantör och i förekommande fall tredjepartsbetaltjänstleverantören om en sådan deltar, ska kunna styrka att betalningstransaktionen har autentiserats, registrerats korrekt, kontoförts och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan brist.
1.   Om en betaltjänstanvändare nekar till att ha auktoriserat en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte har genomförts på korrekt sätt, ska medlemsstaterna kräva att betaltjänstanvändarens betaltjänstleverantör, och tredjepartsbetaltjänstleverantören om en sådan deltar, ska kunna styrka att betalningstransaktionen har autentiserats, registrerats korrekt, kontoförts och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan brist.
Ändring 134
Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 2
Om betalningstransaktionen har initierats genom en tredjepartsbetaltjänstleverantör ska bevisbördan ligga på denne att visa att betalningstransaktionen inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan brist i samband med den betalningstjänst som den leverantören har ansvar för.
Om betaltjänstanvändaren initierar betalningstransaktionen genom en tredjepartsbetaltjänstleverantör ska bevisbördan ligga på denne att visa att betalningstransaktionen har autentiserats, registrerats korrekt och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan brist i samband med den betalningstjänst som den leverantören har ansvar för.
Ändring 135
Förslag till direktiv
Artikel 64 – punkt 2
2.  Om en betaltjänstanvändare nekar till att ha auktoriserat en genomförd betalningstransaktion ska användningen av ett betalningsinstrument som betaltjänstleverantören registrerat, inklusive tredjepartsbetaltjänstleverantören i förekommande fall, inte nödvändigtvis räcka som bevis för att betalaren auktoriserat betalningstransationen eller att denne handlat bedrägligt, eller avsiktligen eller av grov vårdslöshet försummat att uppfylla en eller flera av sina skyldigheter enligt artikel 61.
2.  Om en betaltjänstanvändare nekar till att ha auktoriserat en genomförd betalningstransaktion ska användningen av ett betalningsinstrument som betaltjänstleverantören registrerat, inklusive tredjepartsbetaltjänstleverantören i förekommande fall, inte nödvändigtvis räcka som bevis för att betalaren auktoriserat betalningstransationen eller att denne handlat bedrägligt, eller avsiktligen eller av grov vårdslöshet försummat att uppfylla en eller flera av sina skyldigheter enligt artikel 61. Enbart antaganden utan ytterligare bevis utöver registrerad användning av betalningsinstrumentet, ska inte godkännas som bevis mot betaltjänstanvändaren i sådana fall. Styrkande bevis ska lämnas av betaltjänstleverantören, i förekommande fall även av tredjepartsbetaltjänstleverantören, för att bevisa bedrägeri eller grov vårdslöshet från betalarens sida.
Ändring 136
Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 1
1.  Vid icke auktoriserade betalningstransaktioner ska medlemsstaterna, utan påverkan på tillämpningen av artikel 63, se till att betalarens betaltjänstleverantör omedelbart betalar tillbaka den icke auktoriserade betalningstransaktionens belopp till betalaren och i tillämpliga fall återställer det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke auktoriserade betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Detta ska också säkerställa att valuteringsdagen för krediteringen av betalarens betalkonto inte infaller senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats.
1.  Vid icke auktoriserade betalningstransaktioner ska medlemsstaterna, utan påverkan på tillämpningen av artikel 63, se till att betalarens betaltjänstleverantör omedelbart, senast inom 24 timmar från det att leverantören upptäckt eller meddelats transaktionen, betalar tillbaka den icke auktoriserade betalningstransaktionens belopp till betalaren och i tillämpliga fall återställer det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke auktoriserade betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Detta ska också säkerställa att valuteringsdagen för krediteringen av betalarens betalkonto inte infaller senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats.
Ändring 137
Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 2
2.  Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör deltar, ska den kontoförvaltande betaltjänstleverantören betala tillbaka den icke auktoriserade betalningstransaktionens belopp och i tillämpliga fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat, om den icke auktoriserade betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Ekonomisk ersättning från tredjepartsbetaltjänstleverantören till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören kan bli tillämplig.
2.  Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör deltar, ska den kontoförvaltande betaltjänstleverantören betala tillbaka den icke auktoriserade betalningstransaktionens belopp och i tillämpliga fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat, om den icke auktoriserade betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Om tredjepartsbetaltjänstleverantören inte kan visa att den inte bär ansvaret för den icke auktoriserade betalningstransaktionen, ska tredjepartsbetaltjänstleverantören inom en bankdag ersätta den kontoförvaltande betaltjänstleverantören för rimliga kostnader som uppstått till följd av återbetalningen till betalaren, inklusive beloppet för den icke auktoriserade betalningstransaktionen.
Ändring 138
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1
1.  Genom avvikelse från artikel 65 kan betalaren upp till 50 euro åläggas stå för sådana förluster vid alla icke auktoriserade betalningstransaktioner som är en följd av att ett förlorat eller stulet betalningsinstrument använts eller av att ett betalningsinstrument missbrukats.
1.  Genom avvikelse från artikel 65 kan betalaren åläggas stå för sådana förluster upp till 50 euro eller motsvarande belopp i en annan valuta vid alla icke auktoriserade betalningstransaktioner som är en följd av att ett förlorat eller stulet betalningsinstrument använts eller av att ett betalningsinstrument missbrukats. Detta gäller inte om förlusten, stölden eller missbruket av ett betalningsinstrument inte kunde upptäckas av betalaren innan en betalning utfördes.
Ändring 139
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2a (ny)
2a.  EBA ska, i nära samarbete med ECB och efter att ha hört den rådgivande panel som avses i artikel 5.3a, utfärda riktlinjer för betaltjänstleverantörer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om tolkningen och den praktiska användning av begreppet ”grov vårdslöshet” i detta sammanhang. Dessa riktlinjer ska utfärdas senast [insert date - twelve months from the date of entry into force of this Directive] och uppdateras regelbundet när så är nödvändigt.
Ändring 140
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2b (ny)
2b.  I de fall där betalaren varken har handlat bedrägligt eller avsiktligen underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 61, får medlemsstaterna minska det ansvar som avses i punkt 1, varvid särskild hänsyn ska tas till arten av de personliga säkerhetsanordningar som hör till betalningsinstrumentet och till de omständigheter under vilka det förlorades, stals eller missbrukades.
Ändring 141
Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2c (ny)
2c.  Betalaren ska inte bära några finansiella konsekvenser av användningen av ett förlorat, stulet eller missbrukat betalningsinstrument, om den resulterande icke auktoriserade betalningen gjordes möjlig genom en metod eller säkerhetsöverträdelse som redan var känd och dokumenterad och betaltjänstleverantören underlåtit att förbättra sina säkerhetssystem för att effektivt blockera nya attacker av detta slag, såvida inte betalaren själv har handlat bedrägligt.
Ändring 142
Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2
På betaltjänstleverantörens begäran ska betalaren bära bevisbördan om att dessa villkor är uppfyllda.
På betaltjänstleverantörens begäran ska betalaren redovisa de faktiska förhållandena rörande dessa villkor.
Ändring 143
Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 3
Återbetalningen ska motsvara den genomförda betalningstransaktionens oavkortade belopp. Detta innebär också att valuteringsdagen för krediteringen för betalarens betalkonto inte får infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats.
utgår
Ändring 144
Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 4
För autogireringar har betalaren en ovillkorlig rätt till återbetalning inom tidsfristerna enligt artikel 68, utom när betalningsmottagaren redan har uppfyllt avtalsförpliktelserna och tjänsterna redan har tillhandahållits eller varorna redan har konsumerats av betalaren. På betaltjänstleverantörens begäran ska betalningsmottagaren bära bevisbördan om villkoren enligt tredje stycket.
Medlemsstaterna ska se till att betalaren, utöver den rätt som avses i punkt 1, för autogireringar har en ovillkorlig rätt till återbetalning inom tidsfristerna enligt artikel 68.
Ändring 145
Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3a (ny)
3a.  Återbetalningen ska motsvara den genomförda betalningstransaktionens fullständiga belopp. Krediteringens valuteringsdag för betalarens betalkonto ska inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats. Att utföra en återbetalning av själva betalningen ska inte påverka betalningsmottagarens underliggande rättsliga anspråk.
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3b (ny)
3b.  Medlemsstaterna får tillåta sina betaltjänstleverantörer att erbjuda mer gynnsamma återbetalningsvillkor i enlighet med sina autogireringssystem, förutsatt att de är mer fördelaktiga för betalaren.
Ändring 147
Förslag till direktiv
Artikel 67a (ny)
Artikel 67a
Betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet inte är känt i förväg
1.  För betalningstransaktioner där transaktionsbeloppet inte är känt vid köptillfället ska medlemsstaterna fastställa det högsta belopp som får blockeras på betalarens betalkonto och den längsta tillåtna tid som medlen får blockeras av betalningsmottagaren.
2.  Betalningsmottagaren ska vara ålagd att informera betalaren före transaktionen om medel som överstiger köpbeloppet skulle blockeras på betalarens betalkonto.
3.  Om medel som överstiger köpbeloppet har blockerats på betalarens betalkonto ska denna information ges till betalaren av dennes betaltjänstleverantör i kontoutdraget.
Ändring 148
Förslag till direktiv
Artikel 68 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att betalaren under åtta veckor från den dag då medlen debiterades kan begära att återbetalning sker enligt artikel 67 av en auktoriserad betalningstransaktion initierad av eller via en betalningsmottagare.
1.  Medlemsstaterna ska se till att betalaren under minst åtta veckor från den dag då medlen debiterades kan begära att återbetalning sker enligt artikel 67 av en auktoriserad betalningstransaktion initierad av eller via en betalningsmottagare.
Ändring 149
Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att mottagandetidpunkten är den tidpunkt då betalarens betaltjänstleverantör tar emot den betalningsorder som initierats direkt av betalaren eller av en tredjepartsbetaltjänstleverantör på dennes vägnar eller också indirekt av eller via en betalningsmottagare. Om mottagandetidpunkten inte är en bankdag för betalarens betaltjänstleverantör ska betalningsordern anses ha mottagits under följande bankdag. Betaltjänstleverantören får fastställa en bryttidpunkt nära bankdagens slut efter vilken alla betalningsorder som tas emot ska anses ha mottagits under följande bankdag.
1.  Medlemsstaterna ska se till att mottagandetidpunkten är den tidpunkt då betalarens betaltjänstleverantör tar emot den betalningsorder som initierats direkt av betalaren eller av en tredjepartsbetaltjänstleverantör på dennes vägnar eller också indirekt av eller via en betalningsmottagare. Mottagandetidpunkten kan inte vara senare än den tidpunkt då betalarens konto debiteras. Om mottagandetidpunkten inte är en bankdag för betalarens betaltjänstleverantör ska betalningsordern anses ha mottagits under följande bankdag. Betaltjänstleverantören får fastställa en bryttidpunkt nära bankdagens slut efter vilken alla betalningsorder som tas emot ska anses ha mottagits under följande bankdag.
Ändring 150
Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 1 – stycke 1
1.  Om betaltjänstleverantören vägrar att utföra en betalningsorder, ska vägran och om möjligt skälen till denna samt förfarandet för att korrigera eventuella sakfel som lett till vägran meddelas betaltjänstanvändaren, om inte detta förbjuds enligt annan relevant unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.
1.  Om betaltjänstleverantören, inklusive tredjepartsbetaltjänstleverantören i förekommande fall, vägrar att utföra en betalningsorder eller att initiera en betalningstransaktion, ska vägran och om möjligt skälen till denna samt förfarandet för att korrigera eventuella sakfel som lett till vägran meddelas betaltjänstanvändaren, om inte detta förbjuds enligt annan relevant unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.
Ändring 151
Förslag till direktiv
Artikel 70 – punkt 1 – stycke 3
Ramavtalet får innehålla villkoret att betaltjänstleverantören får ta ut en avgift för denna underrättelse om vägran är objektivt betingad.
Betaltjänstleverantören ska inte ta ut någon avgift av betaltjänstanvändaren för denna underrättelse.
Ändring 152
Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 2
2.   Detta avsnitt ska tillämpas på andra betalningstransaktioner, om inte annat avtalats mellan betaltjänstanvändaren och dennes betaltjänstleverantör, med undantag av artikel 78, som parterna inte disponerar över. När betaltjänstanvändaren och dennes betaltjänstleverantör enas om en längre period än enligt artikel 74, får emellertid en sådan period för betalningstransaktioner inom unionen inte överstiga fyra bankdagar efter mottagandetidpunkten enligt artikel 69.
2.   Detta avsnitt ska tillämpas på andra betalningstransaktioner, om inte annat avtalats mellan betaltjänstanvändaren och dennes betaltjänstleverantör, med undantag av artikel 78, som parterna inte disponerar över. När betaltjänstanvändaren och dennes betaltjänstleverantör enas om en längre period än enligt artikel 74, får emellertid en sådan period för betalningstransaktioner inom unionen inte överstiga fyra bankdagar, eller en sådan tidsperiod som är tillåten enligt andra rättsliga krav enligt nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, efter mottagandetidpunkten enligt artikel 69.
Ändring 153
Förslag till direktiv
Artikel 74 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska kräva att betalarens betaltjänstleverantör ser till att betalningstransaktionens belopp, efter mottagandetidpunkten enligt artikel 69, krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto senast vid slutet av nästföljande bankdag. Vid betalningstransaktioner som initierats på papper får dock dessa tider förlängas med ytterligare en bankdag.
1.  Medlemsstaterna ska kräva att betalarens betaltjänstleverantör ser till att betalningstransaktionens belopp, efter mottagandetidpunkten enligt artikel 69, krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto senast vid slutet av nästföljande bankdag. Vid betalningstransaktioner som initierats på papper får dock denna tid förlängas med ytterligare en bankdag.
Ändring 154
Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 5a (ny)
5a.  Om åtgärderna för att återvinna medlen i enlighet med punkt 3 misslyckas ska medlemsstaterna se till att den felaktigt angivna betalningsmottagarens betaltjänstleverantör förser betalaren med alla nödvändiga upplysningar för att kunna kontakta mottagaren och vid behov påbörja ett rättsligt förfarande för att återvinna medlen.
Ändring 155
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 1 – stycke 3
Om betalarens betaltjänstleverantör eller en tredjepartsbetaltjänstleverantör är ansvarig enligt det första eller andra stycket, ska den berörda betaltjänstleverantören utan onödigt dröjsmål återbetala den icke genomförda eller bristfälliga betalningstransaktionens belopp till betalaren och i förekommande fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Krediteringens valuteringsdag för betalarens betalkonto får inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats.
Om betalarens betaltjänstleverantör eller en tredjepartsbetaltjänstleverantör är ansvarig enligt det första eller andra stycket, ska den berörda betaltjänstleverantören utan onödigt dröjsmål återbetala den icke genomförda eller bristfälliga betalningstransaktionens belopp till betalaren och i förekommande fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Krediteringens valuteringsdag för betalarens betalkonto får inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, ska betalaren även ersättas för ränteförluster.
Ändring 156
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 1 – stycke 6
Om en betalningstransaktion inte genomförs eller vid bristfälligt genomförande och betalningsordern har initierats av betalaren, ska dennes betaltjänstleverantör oavsett dennes ansvar enligt denna punkt på begäran omedelbart försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta betalaren om resultatet. Detta ska vara avgiftsfritt för betalaren.
Om en betalningstransaktion inte genomförs eller vid bristfälligt genomförande och betalningsordern har initierats av betalaren, ska betalarens betaltjänstleverantör oavsett dennes ansvar enligt denna punkt på begäran omedelbart försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta betalaren om resultatet. Detta ska vara avgiftsfritt för betalaren.
Ändring 157
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 2 – stycke 1
2.  Om en betalningsorder har initierats av eller via betalningsmottagaren, ska dennes betaltjänstleverantör inför denne vara ansvarig för att betalningsordern överförs korrekt till betalarens betaltjänstleverantör i enlighet med artikel 74.3 utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är ansvarig enligt detta stycke ska denne omedelbart på nytt överföra den berörda betalningsordern till betalarens betaltjänstleverantör. Om en betalningsorder överförs sent får den dag då beloppet valuteras på betalningsmottagarens betalkonto inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd överföring.
2.  Om en betalningsorder har initierats av eller via betalningsmottagaren, ska dennes betaltjänstleverantör inför denne vara ansvarig för att betalningsordern överförs korrekt till betalarens betaltjänstleverantör i enlighet med artikel 74.3 utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är ansvarig enligt detta stycke ska denne omedelbart på nytt överföra den berörda betalningsordern till betalarens betaltjänstleverantör. Om en betalningsorder överförs sent får den dag då beloppet valuteras på betalningsmottagarens betalkonto inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd överföring. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, ska betalaren även ersättas för ränteförluster.
Ändring 158
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 2 – stycke 2
Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör ska dessutom inför betalningsmottagaren vara ansvarig för hanteringen av betalningstransaktionen i enlighet med sina skyldigheter enligt artikel 78, utan påverkan på tillämpningen av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är ansvarig enligt detta stycke ska denne se till att betalningstransaktionens belopp ställs till betalningsmottagarens förfogande omedelbart efter det att detta belopp krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto. Beloppet får inte valuteras betalningsmottagarens betalkonto senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd transaktion.
Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör ska dessutom inför betalningsmottagaren vara ansvarig för hanteringen av betalningstransaktionen i enlighet med sina skyldigheter enligt artikel 78, utan påverkan på tillämpningen av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör är ansvarig enligt detta stycke ska denne se till att betalningstransaktionens belopp ställs till betalningsmottagarens förfogande omedelbart efter det att detta belopp krediteras betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto. Beloppet får inte valuteras betalningsmottagarens betalkonto senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd transaktion. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, ska betalaren även ersättas för ränteförluster.
Ändring 159
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 2 – stycke 3
Om en betalningstransaktion inte genomförs eller genomförs bristfälligt och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör inte är ansvarig enligt det första och det andra stycket, ska betalarens betaltjänstleverantör vara ansvarig inför betalaren. Om betalarens betaltjänstleverantör är ansvarig, ska denne på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala den icke genomförda eller bristfälliga betalningstransaktionens belopp till betalaren och återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Krediteringens valuteringsdag för betalarens betalkonto får inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats.
Om en betalningstransaktion inte genomförs eller genomförs bristfälligt och betalningsmottagarens betaltjänstleverantör inte är ansvarig enligt det första och det andra stycket, ska betalarens betaltjänstleverantör vara ansvarig inför betalaren. Om betalarens betaltjänstleverantör är ansvarig, ska denne på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala den icke genomförda eller bristfälliga betalningstransaktionens belopp till betalaren och återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Krediteringens valuteringsdag för betalarens betalkonto får inte infalla senare än den dag då beloppet skulle ha debiterats. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, ska betalaren även ersättas för ränteförluster.
Ändring 160
Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 2 – stycke 4
Om en betalningstransaktion genomförs sent får betalaren besluta att den dag då beloppet valuteras på betalningsmottagarens konto inte får infalla senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd transaktion.
Om en betalningstransaktion genomförs sent får betalaren besluta att den dag då beloppet valuteras på betalningsmottagarens konto inte får infalla senare än den dag då beloppet skulle ha valuterats vid en korrekt genomförd transaktion. Om detta inte längre är tekniskt möjligt, ska betalaren även ersättas för ränteförluster.
Ändring 161
Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 1
1.   Om en betaltjänstleverantörs ansvar enligt artikel 80 kan hänföras till en annan betaltjänstleverantör eller till en mellanhand ska denna betaltjänstleverantör eller mellanhand ersätta den första betaltjänstleverantören för förluster eller betalda belopp enligt artikel 80. Detta ska omfatta ersättning om någon av betaltjänstleverantörerna underlåter att använda sträng kundautentisering.
1.   Om en betaltjänstleverantörs ansvar enligt artiklarna 65 och 80 kan hänföras till en annan betaltjänstleverantör eller till en mellanhand ska denna betaltjänstleverantör eller mellanhand ersätta den första betaltjänstleverantören för förluster eller betalda belopp enligt artiklarna 65 och 80. Detta ska omfatta ersättning om någon av betaltjänstleverantörerna underlåter att använda sträng kundautentisering.
Ändring 162
Förslag till direktiv
Artikel 82 – punkt 2a (ny)
2a.  EBA ska ha mandat att inleda och förespråka bindande förlikning för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter som har uppstått till följd av utövandet av de rättigheter som föreskrivs i denna artikel.
Ändring 163
Förslag till direktiv
Artikel 84 - punkt 1
Behandling av personuppgifter enligt detta direktiv ska följa direktiv 95/46/EG, de nationella införlivandereglerna för direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.
1.  Medlemsstaterna ska tillåta betalningssystem och betaltjänstleverantörer att behandla personuppgifter när detta är nödvändigt för att möjliggöra förebyggande, undersökning och avslöjande av betalningsbedrägerier. Behandlingen av sådana personuppgifter ska följa direktiv 95/46/EG, de nationella införlivandereglerna för direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 164
Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1a (ny)
1a.  Vid behandling av personuppgifter i enlighet med detta direktiv ska principerna om nödvändighet, proportionalitet, begränsning av syfte och proportionerlig lagringstid för uppgifter tillämpas.
Ändring 165
Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1b (ny)
1b.  Alla leverantörer, ombud och användare som behandlar personuppgifter ska framför allt endast ha tillgång till, behandla och lagra sådana personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av deras betaltjänster.
Ändring 166
Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1c (ny)
1c.  Inbyggda integritetsskyddsmekanismer (privacy by design/privacy by default) ska ingå i alla system för uppgiftsbehandling som utvecklas och används inom ramen för detta direktiv.
Ändring 167
Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1d (ny)
1d.  De dokument som avses i artikel 5 j ska, bland annat, också ange de åtgärder som vidtas för att uppfylla principerna om säkerhet och sekretess och för att tillämpa principen om inbyggda integritetsskyddsmekanismer (privacy by design/privacy by default).
Ändring 168
Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 1e (ny)
1e.  Framtagandet av standarder och säkerställandet av kompatibilitet i enlighet med detta direktiv ska grundas på en konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd, som ska göra det möjligt att fastställa riskerna i samband med vart och ett av de befintliga tekniska alternativen och vilka skyddsåtgärder som kan införas för att minimera hot mot dataskydd.
Ändring 169
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1
1.  Betaltjänstleverantörer ska omfattas av direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted], särskilt kraven på riskhantering och incidentrapportering i artiklarna 14 och 15 i direktivet.
1.  Betaltjänstleverantörer ska fastställa en ram för lämpliga begränsningsåtgärder och kontrollmekanismer för att hantera operativa risker, inbegripet säkerhetsrisker, relaterade till de betaltjänster som de tillhandahåller. Som en del av denna ram ska betaltjänstleverantörer fastställa och upprätthålla effektiva incidenthanteringsförfaranden, inbegripet klassificering av allvarliga incidenter.
Ändring 170
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 2
2.   Den myndighet som utsetts enligt artikel 6.1 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten samt Europeiska bankmyndigheten om anmälningar av nät- och informationssäkerhetsincidenter som mottagits från betaltjänstleverantörer.
2.   Betaltjänstleverantörer ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i betaltjänstleverantörens hemmedlemsstat om alla allvarligare operativa incidenter, inbegripet säkerhetsincidenter.
Ändring 171
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 2a (ny)
2a.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska, efter det att den mottagit underrättelsen, utan onödigt dröjsmål låta EBA ta del av relevanta uppgifter om incidenten.
Ändring 172
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 3
3.   Vid mottagande av en anmälan och i förekommande fall ska EBA underrätta de behöriga myndigheterna övriga medlemsstater.
3.   Vid mottagande av en anmälan ska EBA, i samarbete med den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, bedöma hur relevant incidenten är och, på basis av denna bedömning, underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.
Ändring 173
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 3a (ny)
3a.  Den behöriga nationella myndigheten ska om nödvändigt agera i förebyggande syfte för att skydda det finansiella systemets omedelbara säkerhet.
Ändring 174
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4
4.  Om en säkerhetsincident kan påverka betaltjänstleverantörens betaltjänstanvändares ekonomiska intressen, ska denne förutom bestämmelserna i artikel 14.4 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] utan dröjsmål underrätta sina betaltjänstanvändare om incidenten och informera dem om möjliga begränsningsåtgärder som de kan vidta för att begränsa incidentens negativa effekter.
4.  Om en säkerhetsincident kan påverka betaltjänstleverantörens betaltjänstanvändares ekonomiska intressen, ska denne utan dröjsmål underrätta sina betaltjänstanvändare om incidenten och informera dem om alla tänkbara möjliga begränsningsåtgärder som de kan vidta för att begränsa incidentens negativa effekter.
Ändring 175
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4a (ny)
4a.  EBA ska i nära samarbete med ECB och efter att ha hört den rådgivande panel som avses i artikel 5.3a, utarbeta riktlinjer för en ram för underrättelse av sådana allvarliga incidenter som avses i föregående punkter. Riktlinjerna ska specificera omfattningen och behandlingen av de uppgifter som ska lämnas, däribland kriterier för incidentens relevans samt standardiserade underrättelsemallar för att säkra ett konsekvent och effektivt underrättelseförfarande.
Ändring 176
Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4b (ny)
4b.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer regelbundet tillhandahåller uppgifter om bedrägerier i samband med olika betalningsmetoder till behöriga nationella myndigheter och EBA.
Ändring 177
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer till den myndighet som utsetts enligt artikel 6.1 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] årligen lämnar uppdaterad information om bedömningen av drifts- och säkerhetsrisker hos de betaltjänster som de tillhandahåller och om lämpligheten av de begränsningsåtgärder och kontrollsystem som tillämpas för att hantera dessa risker. Den myndighet som utsetts i enlighet med artikel 6.1 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] ska utan onödigt dröjsmål översända en kopia av denna information till den behöriga myndigheten i hemmedlemstaten.
1.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer till den behöriga myndigheten årligen lämnar uppdaterad och omfattande information om bedömningen av drifts- och säkerhetsrisker hos de betaltjänster som de tillhandahåller och om lämpligheten av de begränsningsåtgärder och kontrollsystem som tillämpas för att hantera dessa risker.
Ändring 178
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar artiklarna 14 och 15 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] ska Europeiska bankmyndigheten i nära samarbete med ECB utarbeta riktlinjer för inrättande, genomförande och övervakning av säkerhetsåtgärderna, bland annat certifieringsförfaranden om så är relevant. Den ska bland annat beakta de standarder och/eller specifikationer som kommissionen offentliggör i enlighet med artikel 16.2 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted].
2.  Europeiska bankmyndigheten ska i nära samarbete med ECB utarbeta tekniska standarder för genomförande för inrättande, genomförande och övervakning av säkerhetsåtgärderna, bland annat certifieringsförfaranden om så är relevant. Den ska bland annat beakta de standarder och/eller specifikationer som kommissionen offentliggör och Eurosystemets rekommendationer för säkra internetbetalningar, framtagna av SecurePay Forum.
EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den ….
Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Ändring 179
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 3
3.  EBA ska i nära samarbete med ECB se över dessa riktlinjer regelbundet, men minst vartannat år.
3.  EBA ska i nära samarbete med ECB se över de tekniska standarder för genomförande som avses i punkt 2 regelbundet, men minst vartannat år.
Ändring 180
Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 4
4.  Utan påverkan på artiklarna 14 och 15 i direktiv [NIS Directive] [OP please insert number of Directive once adopted] ska EBA utfärda riktlinjer för att underlätta för betaltjänstleverantörerna att kvalificera allvarligare incidenter och under vilka omständigheter ett betalningsinstitut ska anmäla en säkerhetsincident. Dessa riktlinjer ska utfärdas senast den [insert date - two years of the date of entry into force of this Directive].
4.  EBA ska samordna utbytet av information om operativa risker och säkerhetsrisker relaterade till betaltjänster med de behöriga myndigheterna och ECB.
Ändring 181
Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 2
2.  När en betaltjänstleverantör tillhandahåller tjänsterna enligt punkt 7 i bilaga I ska den autentisera sig mot den betaltjänstleverantör som förvaltar kontoägarens konto.
2.  När en betaltjänstleverantör tillhandahåller tjänsterna enligt punkt 7 i bilaga I ska den autentisera sig mot den betaltjänstleverantör som förvaltar kontoägarens konto i enlighet med de allmänna och säkra öppna standarder för kommunikation som fastställs i artikel 94a.
Ändring 182
Förslag till direktiv
Artikel 87 – punkt 3
3.  Till betaltjänstleverantörer enligt artikel 1.1 i detta direktiv ska EBA i nära samarbete med ECB utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 avseende den aktuella tekniska nivån på kundautentisering och eventuellt undantag från stark kundautentisering. Riktlinjerna ska utfärdas senast den [insert date - two years from the date of entry into force of this Directive] och uppdateras regelbundet när så är nödvändigt.
3.  Till betaltjänstleverantörer enligt artikel 1.1 i detta direktiv ska EBA i nära samarbete med ECB, och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen och den rådgivande panel som avses i artikel 5.3a, utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om hur tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska autentisera sig mot kontoförvaltande betaltjänstleverantörer, om den aktuella tekniska nivån på kundautentisering och om eventuellt undantag från stark kundautentisering. Riktlinjerna ska träda i kraft före …* och uppdateras regelbundet när så är nödvändigt.
_______________
* Datumet för införlivandet av detta direktiv (två år efter det datum då detta direktiv har antagits).
Ändring 183
Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att det inrättas förfaranden för att göra det möjligt för betaltjänstanvändare och andra berörda parter, däribland konsumentorganisationer, att till de behöriga myndigheterna anmäla klagomål som rör betaltjänstleverantörers påstådda överträdelser av detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska se till att det inrättas förfaranden för att göra det möjligt för betaltjänstanvändare och andra berörda parter, däribland konsumentorganisationer, att till de behöriga myndigheterna eller alternativa tvistlösningsinstanser anmäla klagomål som rör betaltjänstleverantörers påstådda överträdelser av detta direktiv.
Ändring 184
Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter för att säkerställa och övervaka att detta direktiv följs effektivt. De behöriga myndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att så sker. De ska vara oberoende av betaltjänstleverantörerna. De ska vara behöriga myndigheter enligt artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1039/2010.
1.  Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter för att säkerställa och övervaka att detta direktiv följs effektivt. De behöriga myndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att så sker. De ska vara oberoende av betaltjänstleverantörerna. De ska vara behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Ändring 185
Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 2
2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska ha alla befogenheter som krävs för att fullgöra sina uppdrag. När mer än en behörig myndighet bemyndigas att säkerställa och övervaka att detta direktiv följs effektivt ska medlemsstaterna se till att de myndigheterna har ett nära samarbete, så att de kan fullgöra sina respektive uppdrag effektivt.
2.  De myndigheter som avses i punkt 1 ska ha alla befogenheter och resurser som krävs för att fullgöra sina uppdrag.
Ändring 186
Förslag till direktiv
Artikel 89 – punkt 4a (ny)
4a.  EBA ska, efter samråd med ECB, utfärda riktlinjer för behöriga myndigheter i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om vilka förfaranden för klagomål som ska övervägas för att säkra efterlevnaden av de relevanta bestämmelserna i detta direktiv enligt punkt 1 i denna artikel. Riktlinjerna ska utfärdas senast den …* och uppdateras regelbundet när så är nödvändigt.
* Två år efter det datum då detta direktiv trätt i kraft.
Ändring 187
Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer inför lämpliga och effektiva förfaranden för hantering av konsumentklagomål för att reglera betaltjänstanvändares klagomål som gäller de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer inför och tillämpar lämpliga och effektiva förfaranden för hantering av konsumentklagomål för att reglera betaltjänstanvändares klagomål som gäller de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv, och ska kontrollera deras åtgärder på detta område.
Ändring 188
Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska föreskriva att betaltjänstleverantörer gör allt för att skriftligen och på varje punkt besvara betaltjänstanvändares klagomål i rimlig tid och senast inom 15 arbetsdagar. Under särskilda omständigheter som betaltjänstleverantören inte kan påverka och svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska denne skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när konsumenten ska få det definitiva svaret. Denna tidsfrist får aldrig överskrida 30 arbetsdagar.
2.  Medlemsstaterna ska föreskriva att betaltjänstleverantörer gör allt för att skriftligen och på varje punkt besvara betaltjänstanvändares klagomål i rimlig tid och senast inom 15 arbetsdagar. Under särskilda omständigheter som betaltjänstleverantören inte kan påverka och svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska denne skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när konsumenten ska få det definitiva svaret. Denna tidsfrist får aldrig överskrida 15 arbetsdagar. Om en medlemsstat har mer omfattande förfaranden för hantering av klagomål, som sorterar under den nationella behöriga myndigheten, får medlemsstatens bestämmelser tillämpas.
Ändring 189
Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 4
4.   Informationen enligt punkt 2 ska vara enkel, direkt, tydlig och alltid tillgänglig på betaltjänstleverantörens webbplats, om sådan finns, i de allmänna villkoren för avtal mellan betaltjänstleverantören och betaltjänstanvändaren samt på fakturor och kvitton avseende dessa avtal. Det ska anges var ytterligare information kan inhämtas om det berörda organet för tvistlösning utanför domstol och villkoren för att anlita ett sådant organ.
4.   Informationen enligt punkt 3 ska vara tydlig, begriplig och lättillgänglig på näringsidkarens webbplats, om sådan finns, och i förekommande fall i de allmänna villkoren för avtal om försäljning eller tjänster mellan näringsidkaren och en konsument.
Ändring 190
Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att det i enlighet med relevant nationell lagstiftning och unionslagstiftning införs lämpliga och effektiva förfaranden för klagomål och tvistlösning för att avgöra tvister mellan betaltjänstanvändare och deras betaltjänstleverantörer om rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv, varvid befintliga organ ska utnyttjas när så är lämpligt. Medlemsstaterna ska se till att sådana förfaranden är tillämpliga betaltjänstleverantörer och att de även omfattar utsedda ombuds verksamhet.
1.  Medlemsstaterna ska se till att det i enlighet med relevant nationell lagstiftning och unionslagstiftning införs lämpliga, oberoende, opartiska, transparenta och effektiva förfaranden för klagomål och tvistlösning för att avgöra tvister mellan betaltjänstanvändare och deras betaltjänstleverantörer om rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv, varvid befintliga behöriga organ ska utnyttjas när så är lämpligt. Medlemsstaterna ska se till att sådana förfaranden är tillämpliga och tillgängliga för såväl betaltjänstanvändare som betaltjänstleverantörer och att de även omfattar utsedda ombuds verksamhet.
Ändring 191
Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska se till att betaltjänstleverantörer använder sig av ett eller flera alternativa tvistlösningsorgan.
Ändring 192
Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska kräva att de organ som avses i punkt 1 samarbetar för att lösa gränsöverskridande tvister om de rättigheter och skyldigheter som gäller detta direktiv.
2.  Medlemsstaterna ska kräva att de organ som avses i punkt 1 samarbetar för att lösa gränsöverskridande tvister om de rättigheter och skyldigheter som gäller detta direktiv. Medlemsstaterna ska se till att dessa organ har tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i ett sådant gränsöverskridande samarbete.
Ändring 193
Förslag till direktiv
Artikel 92 – punkt 2a (ny)
2а.  EBA ska utfärda riktlinjer om påföljderna enligt punkt 2 och se till att de är effektiva, proportionerliga och avskräckande.
Ändring 194
Förslag till direktiv
Avdelning V
DELEGERADE AKTER
DELEGERADE AKTER OCH TEKNISKA STANDARDER
Ändring 195
Förslag till direktiv
Artikel 93a (ny)
Artikel 93a
Tekniska standarder
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar villkoren för tillämpning av kraven på kapitalbas i artiklarna 7 och 8 och skyddskraven i artikel 9.
EBA ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ….
Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.
Ändring 196
Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 93 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 93 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 197
Förslag till direktiv
Artikel 94a (ny)
Artikel 94a
Allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarder
1.  EBA ska i nära samarbete med ECB och efter att ha hört den rådgivande panel som avses i artikel 5.3a, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i form av allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarder, i syfte att fastställa hur kontoförvaltande betaltjänstleverantörer och tredjepartsbetaltjänstleverantörer eller tredjepartsutgivare av betalningsinstrument ska kommunicera med varandra.
EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den … *.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.
2.  De allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarder som avses i punkt 1 ska omfatta tekniska och funktionsrelaterade specifikationer för översändning av information och ska fokusera på att optimera säkerheten och effektiviteten i samband med kommunikation.
3.  De allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarderna ska särskilt, på grundval av bestämmelserna i artiklarna 58 och 87, specificera hur tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska autentisera sig mot kontoförvaltande betaltjänstleverantörer och hur kontoförvaltande betaltjänstleverantörer ska underrätta och informera tredjepartsbetaltjänstleverantören.
4.  EBA ska, i nära samarbete med ECB, se till att de allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarderna utarbetas efter lämpligt samråd med alla intressenter på betaltjänstmarknaden, inbegripet intressenter som verkar utanför banksektorn.
5.  Medlemsstaterna ska se till att de allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarderna tillämpas av de kontoförvaltande betaltjänstleverantörerna, tredjepartsbetaltjänstleverantörerna och tredjepartsutgivare av betalningsinstrument.
6.  De allmänna och säkra öppna kommunikationsstandarderna ska ses över regelbundet för att ta hänsyn till innovationer och teknisk utveckling.
7.  Denna artikel påverkar inte tillämpningen av andra krav som fastställs i detta direktiv.
______________
* 12 månader efter det datum då detta direktiv trätt i kraft.
Ändring 198
Förslag till direktiv
Artikel 94b (ny)
Artikel 94b
1.  EBA ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över alla auktoriserade betaltjänstleverantörer inom unionen.
2.  Denna förteckning ska hänvisa till alla auktoriserade betaltjänstleverantörer vars registrering har återkallats och skälen till detta.
3.  Alla betaltjänstleverantörer ska på sina webbplatser erbjuda direkta länkar till hemmedlemsstatens behöriga myndighets webbplats där alla auktoriserade betaltjänstleverantörer förtecknas.
Ändring 199
Förslag till direktiv
Artikel 94c (ny)
Artikel 94c
Skyldighet att informera konsumenterna om deras rättigheter
1.  Senast den …* , ska kommissionen, på basis av en offentlig utfrågning om ett utkast, ta fram en användarvänlig elektronisk broschyr med tydlig och lättförståelig information om konsumenternas rättigheter enligt detta direktiv och relaterad unionslagstiftning.
2.  Den broschyr som avses i punkt 1 ska göras tillgänglig för alla konsumenter i unionen och övriga berörda parter på kommissionens, EBA:s och nationella banktillsynsorgans webbplatser, och den ska vara lätt att ladda ner och överföra till andra webbplatser. Kommissionens ska informera medlemsstaterna, betaltjänstleverantörer och konsumentorganisationer om offentliggörandet av broschyren.
3.  Betaltjänstleverantörer ska se till att alla konsumenter, inbegripet personer som inte är kunder, kan få tillgång till broschyren i originalformat, i elektronisk form på deras webbplats, och i pappersform vid deras filialer, hos deras ombud och vid de enheter till vilka verksamheter utkontrakterats.
Vid dessa filialer och hos dessa ombud och enheter ska ett tydligt anslag med följande text finns uppsatt väl synligt för konsumenterna: ”Vid disken kan du få ett exemplar av den text som anger dina rättigheter som betaltjänstanvändare”.
Följande väl synliga anslag ska finnas på deras webbplats: ”Klicka här för att ta del av dina rättigheter som betaltjänstanvändare". Betaltjänstleverantörer ska även se till att sådan information alltid är lättillgänglig för kunderna via deras online-konton, om sådana finns.
4.  Broschyren ska i synnerhet spridas elektroniskt eller i pappersform när en kund ingår någon form av avtal eller, för personer som redan är kunder vid datumet då broschyren offentliggörs, genom ett meddelande till dessa inom ett år efter det att kommissionen offentliggjort broschyren.
5.  Alla betaltjänstleverantörer ska på sina webbplatser erbjuda direkta länkar till den behöriga myndighets webbplats där alla auktoriserade betaltjänstleverantörer förtecknas.
6.  Betaltjänstleverantörer får inte ta ut någon avgift av sina kunder för den information som ges enligt denna artikel.
7.  Lämpliga alternativa medel ska användas vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel med avseende på blinda och synskadade personer.
_____________
* Två år efter det att detta direktiv trätt i kraft.
Ändring 200
Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 2
2.  Om en medlemsstat utnyttjar någon av de möjligheter som avses i punkt 1, ska den informera kommissionen om detta och om alla följande ändringar. Kommissionen ska offentliggöra informationen på en webbplats eller på annat sätt som ger lätt åtkomst.
2.  Om en medlemsstat utnyttjar någon av de möjligheter som avses i punkt 1, ska den informera kommissionen om detta och om alla följande ändringar. Kommissionen ska offentliggöra informationen på en webbplats eller på annat sätt som ger lätt åtkomst och samtidigt underrätta Europaparlamentet.
Ändring 201
Förslag till direktiv
Artikel 96 – stycke 1a (nytt)
Senast den ...* ska kommissionen lägga fram en rapport, i tillämpliga fall tillsammans med ett lagstiftningsförslag, om konsekvenserna av att inkludera trepartssystem inom ramen för bestämmelserna om tillträde till betalningssystem, med särskilt beaktande av konkurrensnivån och betalkortsystemens marknadsandel.
____________
* Två år efter det datum då detta direktiv trätt i kraft.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0169/2014).


Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***I
PDF 825kWORD 494k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder avseende den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
P7_TA(2014)0281A7-0190/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0627),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0267/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det irländska underhuset och den irländska senaten, Maltas parlament, det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014(2),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0190/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och för att skapa en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 och beslut nr 243/2012/EU [Ändr. 1]

P7_TC1-COD(2013)0309


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(1)  EU måste utnyttja alla tillväxtkällor för att ta sig ur krisen, skapa arbetstillfällen och återfå sin konkurrenskraft. Att åter få fart på tillväxten och skapa arbetstillfällen i unionen är syftet med Europa 2020-strategin. Den digitala sfären har dessutom blivit en del av det offentliga rummet där nya former av gränsöverskridande handel etableras och affärstillfällen för europeiska företag inom den globala digitala ekonomin skapas tillsammans med innovativ marknadsutveckling och social och kulturell samverkan. Vid sitt vårmöte 2013 betonade Europeiska rådet hur viktig den digitala inre marknaden är för tillväxten och efterlyste konkreta åtgärder för att så snabbt som möjligt skapa en inre marknad för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Enligt målen för Europa 2020-strategin och rådets uttalande syftar denna förordning till att bidra till inrättandet av inrätta en inre marknad för elektronisk kommunikation (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG(6), 2002/20/EG(7), 2002/21/EG(8), 2002/22/EG(9) och 2002/58/EG(10), kommissionens direktiv 2002/77/EG(11), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009(12), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012(13) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU(14)) genom att komplettera och anpassa unionens befintliga regelverk för elektronisk kommunikation i vissa avseenden och genom att fastställa det allmänna innehållet, målet och tidpunkten för nästa översyn av det regelverket. [Ändr. 2]

(2)  Redan i En digital agenda för Europa, som är ett av flaggskeppsinitiativen i EU:s Europa 2020-strategi, betonades den centrala roll som IKT och nätanslutning spelar för utvecklingen av vår ekonomi och för samhället. För att unionen ska kunna dra bästa nytta av den digitala omvandlingen krävs en dynamisk inre marknad för elektronisk kommunikation för alla branscher och i hela EU. En sådan verklig inre marknad för kommunikationer kommer att utgöra ryggraden i en innovativ och ”smart” digital ekonomi och ligga till grund för en inre digital marknad där onlinetjänster flödar fritt över gränserna i ett inre sammanhang som är öppet, standardiserat och interoperabelt. [Ändr. 3]

(3)  På en sömlös inre marknad för elektronisk kommunikation bör Friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster till alla kunder i unionen och varje slutanvändares rätt att välja bästa tillgängliga erbjudande på marknaden bör garanteras, och får inte hindras av att marknaderna splittras upp vid de nationella gränserna. Med det befintliga regelverket, som erkänner och medger förekomsten av objektivt olika villkor i medlemsstaterna, är det inte möjligt att helt lösa problemet med denna uppsplittring på grund av andra orsaker, med olika, som yttrar sig i nationella tillämpningar av deti stället för unionsomfattande allmänna auktorisationssystem auktorisationssystemet, nationella system för spektrumtilldelning, skillnader mellan de tillträdesprodukter som är tillgängliga för leverantörer av elektronisk kommunikation i de olika medlemsstaterna samt skilda branschspecifika konsumentbestämmelser. Unionen kan i många fall endast fastställa grundläggande bestämmelser, som ofta genomförs på olika sätt av medlemsstaterna. Medan direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet) begränsar den typ av information som erfordras kräver till exempel 12 medlemsstater ytterligare detaljer, såsom en kategorisering av de avsedda verksamhetstyperna, verksamhetens geografiska omfattning, den avsedda marknaden, företagsstruktur, inklusive aktieägarnas namn, och namnen på aktieägarnas aktieägare, handelskammarens certifiering och ett utdrag ur belastningsregistret för företagets representant. Sådana ytterligare krav framhäver vikten av att kommissionen intar en fast hållning när det gäller överträdelseförfaranden. [Ändr. 4]

(4)  En verklig inre marknad för elektronisk kommunikation bör bidra till att främja konkurrens, samordning, investeringar och innovation och mer kapacitet för att skapa nya och förbättrade nät och tjänster genom att främja marknadsintegration och gränsöverskridande erbjudanden av tjänster och bör minska de onödiga administrativa bördorna för företagen till ett minimum. Detta bör i sin tur bidra till målen att uppnå de ambitiösa mål för höghastighetsbredband som anges i den digitala agendan för Europa uppnås och till med överträffas. Detta skulle även främja uppkomsten av tjänster och tillämpningar som kan utnyttja data och öppna format på ett sätt som är interoperabelt, standardiserat och säkert, och som finns tillgängliga med samma grad av funktionalitet och icke-funktionalitet i hela unionen. Den ökande tillgången till digitala infrastrukturer och tjänster bör i sin tur öka konsumenternas valfrihet, tjänsternas kvalitet och mångfald i innehållet, bidra till territoriell och social sammanhållning och underlätta rörligheten inom unionen. [Ändr. 5]

(4a)  Utredningsavdelning B för struktur- och sammanhållningspolitik vid Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik publicerade 2013 en studie om internet, den digitala agendan och de europeiska regionernas ekonomiska utveckling, och i denna studie underströk man att gynnsamma villkor vad gäller hur man i regionerna accepterar och tar till sig IKT och informationssamhällets utveckling är en viktig och till och med avgörande faktor, med tanke på att just den regionala nivån är särskilt betydelsefull för utvecklingen av IKT-efterfrågan. [Ändr. 6]

(4b)  I ovan nämnda studie påpekas även att den regionala nivån är relevant för kartläggning av de möjligheter som informationssamhället för med sig och för genomförande av program som syftar till att främja informationssamhällets utveckling. Samverkan mellan de olika myndighetsnivåerna kan enligt studien också vara en viktig tillväxtmotor. Man bör kombinera bottom-up- och top-down-strategier, eller åtminstone utveckla dem parallellt, för att uppnå målet att skapa en digital inre marknad. [Ändr. 7]

(4c)  För att få till stånd en enhetlig europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation och en ökad territoriell och social sammanhållning måste därför den investeringsprioritering som anges i artikel 5.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013(15), för såväl en ökad utbyggnad av bredband och höghastighetsnät som stöd av valet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin, genomföras och alla europeiska regioner ges möjlighet till investering på dessa områden, vilket också föreskrivs i artikel 4 i samma förordning. [Ändr. 8]

(4d)  Investeringar i den senaste infrastrukturen, som är oundgänglig för att människor i unionen ska kunna utnyttja nya, innovativa tjänster, bör inte begränsas till de centrala och tättbefolkade områdena, där lönsamhet är garanterad. Investeringar bör göras samtidigt även i randområden och yttersta randområden, glesbefolkade regioner och mindre utvecklade regioner så att deras utvecklingssvårigheter inte förvärras ännu mer. [Ändr. 9]

(5)  Fördelarna med en inre marknad för elektronisk kommunikation bör spridas till det bredare digitala ekosystemet, som omfattar unionens utrustningstillverkare, innehålls-, mjukvaru- och tillämpningsleverantörer och den bredare ekonomin, till exempel utbildning, banksektorn, bilindustrin logistiksektorn, detaljhandeln, energisektorn, läkemedelsindustrin, rörlighets- och transportindustrin samt arrangemang för samordning vid kriser och naturkatastrofer. Dessa sektorer är beroende av anslutningsmöjligheter och bredband för att öka produktiviteten, kvaliteten och sitt erbjudande till slutanvändaren, till exempel genom molntillämpningar som kan nås överallt, avancerad analys av stordata från kommunikationsnäten, uppkopplade och interoperabla föremål samt möjligheter till ett integrerat tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster för olika delar av ett företag. Detta sker från en utgångspunkt med öppen interoperabilitet, standardiserade system samt öppna data. Medborgarna, de offentliga förvaltningarna och sjuk-och hälsovården kommer också att vinna på en bredare tillgång till e-förvaltnings- och e-hälsotjänster. Utbudet på kulturinnehåll och kulturtjänster och utbildningsinnehåll och utbildningstjänster, och den allmänna kulturella mångfalden kan också öka på en inre marknad för elektronisk kommunikation. Tillhandahållande av kommunikation anslutning via elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster är så viktigt för den bredare ekonomin och samhället i stort och framtidens smarta städer att obefogade branschspecifika bördor, vare sig rättsliga eller andra, bör undvikas. [Ändr. 10]

(6)  Denna förordning syftar till att ta ytterligare steg mot att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation genom åtgärder längs tre inbördes sammankopplade huvudaxlar. För det första bör förordningen bidra till att bekräfta friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna och över olika nät i olika medlemsstater genom att harmonisera och förenkla tillämpningen av det allmänna auktorisationssystemet. på grundval av en gemensam EU-auktorisation, i syfte att skapa förutsättning för ökad enhetlighet och förutsägbarhet i innehållet och för genomförandet av sektorsspecifika bestämmelser inom unionen.För det andra är det nödvändigt att ta itu med villkoren och förfarandena för att bevilja spektrumlicenser införa mycket mer enhetliga villkor för tillträdet till grundläggande insatsvaror för gränsöverskridande tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, inte bara för trådlösa bredbandskommunikationer som är beroende av både licensbelagda och samt för användningen av licensfria spektrum, utan även för anslutning via fasta nät.

För det tredje bör reglerna för skydd av användare slutanvändare, särskilt konsumenter, diskuteras harmoniseras i syfte att tillnärma affärsvillkoren och bygga upp ett digitalt förtroende bland medborgarna. Detta omfattar bestämmelser om icke-diskriminering, avtalsinformation, uppsägning av avtal och leverantörsbyte, om tillträde till onlineinnehåll, tillämpningar och tjänster och om trafikstyrning samt gemensamma och allmänna standarder för användarnas integritetsskydd, uppgiftsskydd och säkerhet, som inte bara skyddar användarna, slutanvändarna utan samtidigt garanterar att internetekosystemet fortsätter att fungera som en motor för tillväxt. Dessutom bör ytterligare reformer på roamingområdet genomföras för att skapa förtroende hos användarna slutanvändarna att bibehålla sin uppkoppling när de reser inom unionen, utan att utsättas för extra avgifter utöver de taxor som de betalar i den medlemsstat där de har tecknat sitt avtal.och förordningen bör med tiden därför bli en drivkraft för enhetliga prissättningsvillkor och andra villkor inom unionen [Ändr. 11]

(7)  Denna förordning bör komplettera unionens befintliga regelverk och de tillämpliga nationella rättsakter som har antagits i enlighet med unionsrätten, genom att det vidtas vissa riktade åtgärder som fastställer fastställs särskilda rättigheter och skyldigheter för både leverantörer och slutanvändare av elektronisk kommunikation, och görs relevanta ändringar av de befintliga direktiven och av förordning (EU) nr 531/2012 för att öka konsekvensen samt vissa väsentliga ändringar för att skapa en mer konkurrenskraftig inre marknad. [Ändr. 12]

(8)  Åtgärderna i denna förordning respekterar principen om teknikneutralitet, det vill säga de varken föreskriver eller gynnar användningen av en viss typ av teknik.

(9)  Tillhandahållande av elektronisk kommunikation är fortfarande föremål för större bördor om de är gränsöverskridande än om de är nationella. Gränsöverskridande leverantörer måste i synnerhet fortfarande anmäla sig och betala avgifter i de olika värdmedlemsstaterna. Innehavare av en gemensam EU-auktorisation bör omfattas av ett gemensamt anmälningssystem och göra anmälan i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga driftsställe (hemmedlemsstaten), vilket kommer att minska den administrativa bördan för gränsöverskridande operatörer. Den gemensamma EU-auktorisationen bör gälla alla företag som tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät i fler än en medlemsstat, vilket innebär att de åtnjuter de rättigheter som omfattas av Ett visst mått av samordning av den allmänna auktorisationen med organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) som mottagare av anmälan, bör ytterligare säkra de praktiska möjligheterna att utöva friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät i alla medlemsstater i enlighet med denna förordning.

En gemensam EU-auktorisation där det tillämpliga regelverket för operatörer av elektronisk kommunikation som tillhandahåller tjänster i olika medlemsstater på grundval av en allmän auktorisation i hemmedlemsstaten bör bidra till att friheten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät kan utövas effektivt i hela unionen. Anmälan är dessutom inte obligatorisk för att kunna utnyttja det allmänna auktorisationssystemet och krävs inte av samtliga medlemsstater. Eftersom kravet på anmälan medför en administrativ börda för operatören bör de medlemsstater som kräver anmälan visa att den är motiverad och överensstämmer med unionens politik att avskaffa onödiga byråkratiska bördor. Kommissionen bör vara skyldig att utvärdera sådana krav och i förekommande fall få behörighet att kräva att de avskaffas. [Ändr. 13]

(10)  Tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät över gränserna kan ha olika former beroende på olika faktorer, till exempel vilken typ av nät eller tjänst som tillhandahålls, omfattningen av den fysiska infrastruktur som krävs eller antalet abonnenter i de olika medlemsstaterna. Avsikten att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna eller driva ett elektroniskt kommunikationsnät i fler än en medlemsstat kan påvisas genom aktiviteter såsom förhandling om avtal om nättillträde i en viss medlemsstat eller marknadsföring via en internetsida på den avsedda medlemsstatens språk. [Ändr. 14]

(11)  Oavsett hur en leverantör väljer att driva elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster över gränserna, bör det regelverk som gäller för leverantörer av elektronisk kommunikation inom EU vara neutralt i fråga om de kommersiella val som ligger till grund för leverantörens organisation av funktioner och verksamheter i de olika medlemsstaterna. Oavsett företagets struktur bör hemmedlemsstaten för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation anses vara den medlemsstat där de strategiska besluten om tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster fattas. [Ändr. 15]

(12)  Den gemensamma EU-auktorisationen bör grundas på den allmänna auktorisationen i hemmedlemsstaten. Den bör inte omfattas av villkor som redan är tillämpliga enligt annan befintlig nationell lagstiftning som inte är specifik för sektorn för elektronisk kommunikation. Dessutom bör bestämmelserna i denna förordning och förordning (EU) nr 531/2012 även gälla för EU-leverantörer av elektronisk kommunikation. [Ändr. 16]

(13)  De flesta sektorsspecifika villkor, exempelvis om nättillträde, nätsäkerhet och nätintegritet eller tillträde till larmtjänster, är starkt kopplade till den plats där nätet är beläget eller tjänsten tillhandahålls. EU-leverantörer av elektronisk kommunikation kan följaktligen omfattas av villkor som är tillämpliga i den medlemsstat där leverantören bedriver sin verksamhet om inget annat anges i denna förordning. [Ändr. 17]

(14)  Om medlemsstaterna kräver bidrag från sektorn för finansiering av skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och för regleringsmyndigheternas administrativa kostnader, bör kriterierna och förfarandena för fördelningen av bidrag mellan EU-leverantörer av elektronisk kommunikation vara proportionella och icke-diskriminerande för att inte hindra gränsöverskridande marknadstillträde, särskilt av nya marknadsdeltagare och mindre operatörer. Bidragen från de enskilda företagen bör därför fastställas utifrån varje företags marknadsandel räknat i realiserad omsättning i den berörda medlemsstaten, och ett tröskelvärde bör tillämpas.

(15)  Principen om likabehandling är en grundläggande princip i unionslagstiftningen och är nu inskriven i artiklarna 20 och 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt domstolen innebär likabehandlingsprincipen att jämförbara situationer inte får behandlas olika och att olikartade situationer inte får behandlas lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling. Det är nödvändigt att säkerställa att europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation inte behandlas på ett diskriminerande sätt av olika medlemsstater och att en enhetlig regleringspraxis tillämpas på den inre marknaden, särskilt med avseende på åtgärder som omfattas av artiklarna 15 eller 16 EU-leverantörer av elektronisk kommunikation bör därför ha rätt till lika behandling av medlemsstaterna i objektivt likvärdiga situationer för att möjliggöra mer integrerade verksamheter som täcker flera territorier. Dessutom bör det i sådana fall finnas särskilda förfaranden på unionsnivå för granskning av utkast till beslut om korrigeringsåtgärder i den mening som avses i artikel 7a i i direktiv 2002/21/EG eller artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG.för att undvika omotiverade skillnader i de skyldigheter som är tillämpliga på EU-leverantörer av elektronisk kommunikation i de olika medlemsstaterna. [Ändr. 18]

(16)  Reglerings- och tillsynsbefogenheterna avseende EU-leverantörer av elektronisk kommunikation bör fördelas mellan leverantörens hemmedlemsstat och värdmedlemsstat(er) för att minska hindren för marknadstillträde, samtidigt som det på lämpligt sätt bör kontrolleras att de tillämpliga villkoren för dessa leverantörers tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät iakttas. Varje nationell regleringsmyndighet bör därför övervaka efterlevnaden av de villkor som är tillämpliga på respektive territorium i enlighet med unionslagstiftningen, bland annat genom sanktioner och provisoriska åtgärder, men endast den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten bör ha rätt att återkalla eller tillfälligt återkalla rätten för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i hela eller delar av unionen. [Ändr. 19]

(17)  Radiospektrum är en kollektiv nyttighet och en viktig ändlig resurs som är nödvändig för uppnåendet av många olika sociala, kulturella och ekonomiska värden för den inre marknaden för mobilt trådlöst bredband, utsändning och satellitkommunikationer i unionen. Radiospektrumpolitiken i unionen bör bidra till yttrandefriheten, inklusive åsiktsfriheten och friheten att motta och sprida information och idéer oavsett gränser, liksom mediernas frihet och mångfald. Utvecklingen av trådlösa bredbandskommunikationer bidrar till genomförandet av en digital agenda för Europa, särskilt målet om att garantera en tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s för alla senast 2020, och tillhandahålla unionen högsta möjliga bredbandshastigheter och bredbandskapacitet. Unionen har Emellertid finns det vissa halkat efter andra stora regioner inom unionen som har nått långt, både när det gäller de politiska målen i den digitala agendan för Europa och på det globala planet, medan andra har släpat efter. Detta beror delvis på fragmenteringen av unionens process för att tillgängliggöra spektrum som är särskilt lämpat för snabb, trådlös bredbandsaccess, vilket äventyrar uppnåendet av Nordamerika, Afrika och delar av Asien – när det gäller införande och spridning av den senaste generationen trådlös bredbandsteknik som krävs för att uppnå dessa politiska mål för unionen som helhet.

Över hälften av medlemsstaterna har beviljats ansökt om undantag från den gradvisa tillståndsprocessen av kommissionen för att möjliggöra användningen av 800 MHz-bandet för trådlösa bredbandskommunikationer eller har på annat sätt underlåtit att genomföra detta till den tidsgräns som fastställs i beslut nr 243/2012/EU, vilket visar att det krävs snabba åtgärder även inom det befintliga programmet för radiospektrumpolitik. Det visar också på behovet av förbättringar av kommissionens sätt att utöva sina behörigheter, som är av avgörande betydelse för en lojal tillämpning av unionsåtgärder och ett lojalt samarbete mellan medlemsstaterna. Energiska insatser från kommissionens sida för att genomdriva unionens redan antagna åtgärder för att harmonisera villkoren för tillträde till och effektiv användning av radiospektrumet för trådlösa bredbandskommunikationer i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG(16) har inte varit tillräckliga bör i sig lämna viktiga bidrag till att lösa detta problem. [Ändr. 20]

(17a)  Handel med och uthyrning av spektrum som samordnats för trådlös bredbandskommunikation ökar flexibiliteten och leder till en effektivare fördelning av spektrumresurser. Detta bör därför ytterligare underlättas och stimuleras, bland annat genom att säkerställa att alla nyttjanderätter, inklusive dem som redan beviljats, har en tillräckligt lång varaktighet. [Ändr. 21]

(18)  Den nationella politiken skiljer sig åt på detta område, vilket ger upphov till inkonsekvens och skapar splittringar på den inre marknaden. Detta förhindrar i sin tur genomförandet av unionsomfattande tjänster och fullbordandet av den inre marknaden för trådlösa bredbandskommunikationer. Detta kan skapa olika villkor för tillgång till sådana tjänster, hindra konkurrensen mellan företag som är etablerade i olika medlemsstater, avskräcka från investeringar i mer avancerade nät och tekniker och hindra uppkomsten av innovativa tjänster. Konsekvensen blir att medborgarna och företagen förvägras allmänt utbredda och integrerade tjänster av hög kvalitet och operatörerna av trådlöst bredband inte har möjlighet att utnyttja de större effektivitetsvinsterna från storskaliga och mer integrerade verksamheter. Åtgärder på unionsnivå när det gäller vissa aspekter av radiospektrumtilldelning bör därför komplettera utvecklingen av de avancerade trådlösa bredbandskommunikationstjänsternas täckning så att den blir bred och integrerad i hela unionen. Samtidigt behövs tillräcklig flexibilitet för att tillgodose specifika nationella krav, och medlemstaterna bör få behålla rätten att vidta åtgärder för att organisera sina radiospektrum med hänsyn till den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten och försvaret och slå vakt om och främja mål av allmänt intresse, såsom språklig och kulturell mångfald och mediemångfald. [Ändr. 22]

(19)  Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, inklusive mobiloperatörer eller konsortier av sådana operatörer, bör gemensamt kunna organisera en effektiv, teknologiskt modern, avancerad och prismässigt överkomlig täckning av en stor del av unionens territorium som på lång sikt gynnar slutanvändarna, och bör därför kunna använda radiospektrum i flera medlemsstater med tillämpning av liknande villkor, förfaranden, kostnader, tidpunkter och varaktighet i harmoniserade band, och med kompletterande radiospektrumpaket, såsom en kombination av lägre och högre frekvenser för täckning av tätbefolkade och mindre tätbefolkade områden. Initiativ för ökad samordning och konsekvens bidrar även till att öka förutsägbarheten för investeringar i nät. Förutsägbarheten skulle också gynnas stort av en tydlig politik syftande till långa giltighetstider för nyttjanderätter till radiospektrum, utan att det påverkar den obegränsade karaktären hos sådana rätter i vissa medlemsstater, vilket i sin tur bör kopplas till tydliga förbättrade villkor för överlåtande, uthyrning eller gemensam användning av delar av eller hela det radiospektrum som omfattas av en sådan individuell nyttjanderätt. [Ändr. 23]

(20)  Samordningen av och enhetligheten hos nyttjanderätterna till radiospektrum bör också förbättras., åtminstone för de band som har harmoniserats för trådlösa, fasta, nomadiska och mobila bredbandskommunikationer. Detta omfattar de band som har identifierats av Internationella teleunionen för IMT-advanced-system (International Mobile Telecommunications-Advanced) samt de band som används för RLAN (Radio Local Area Networks), såsom 4 GHz och 5 GHz. Det bör även utökas till att omfatta band som kan harmoniseras i framtiden för trådlösa bredbandskommunikationer enligt vad som förutses i artikel 3 b i beslutet om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik och i yttrandet från gruppen för radiospektrumpolitik om strategiska utmaningar för Europa när det gäller att hantera den ökade efterfrågan på spektrum för trådlöst bredband som antogs den 13 juni 2013., till exempel banden 700 MHz, 1.5 GHz och 3.8–4.2 GHz inom en snar framtid. Med tanke på de stora samhälleliga, kulturella, sociala och ekonomiska konsekvenserna av beslut som rör spektrum bör sådana beslut vederbörligen beakta de överväganden som anges i artikel 8a i direktiv 2002/21/EG och, i tillämpliga fall, de mål av allmänt intresse som anges i artikel 9.4 i det direktivet. [Ändr. 24]

(21)  De olika nationella förfarandena för radiospektrumtilldelning skulle bli enhetligare genom mer uttryckliga bestämmelser om kriterierna för tidsplaner för auktoriseringsförfarandena, giltighetstiden för nyttjanderätterna, avgifter och hur de ska betalas, kapacitets- och täckningsskyldigheter, fastställande av vilka radiospektrum och spektrumblock som omfattas av ett auktorisationsförfarande, objektiva tröskelkrav för främjande av en effektiv konkurrens samt villkor för omsättningsbarheten för nyttjanderätter, inklusive fördelningsvillkor.

(22)  Genom att begränsa avgiftsbördan till vad som krävs för en optimal radiospektrumförvaltning med en balans mellan omedelbara betalningar och regelbundna avgifter skulle investeringar i infrastruktur och införande av teknik främjas, och de kostnadsfördelar som detta medför skulle överföras till slutanvändarna.

(23)  Mer synkroniserade radiospektrumtilldelningar som stimulerar införandet av trådlöst bredband i hela unionen skulle skapa stordriftsfördelar i de berörda industrierna, till exempel nätutrustning och terminaler. Dessa sektorer bör i sin tur ta hänsyn till unionens initiativ och politik för radiospektrumanvändning i en större utsträckning än vad som varit fallet den senaste tiden. Det bör därför inrättas ett förfarande för harmonisering av tidtabellerna för tilldelning samt införas bestämmelser om kortaste eller gemensam giltighetstid för nyttjanderätter till banden.

(24)  När det gäller andra viktiga och väsentliga villkor som skulle kunna kopplas till nyttjanderätter till radiospektrum för trådlöst bredband skulle Medlemsstaternas tillämpning av de rättsliga principer och kriterier som fastställs i unionens regelverk skulle denna förordning bli mer enhetlig om det infördes en samordningsmekanism genom vilken kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter på förhand skulle kunna ge synpunkter på en viss medlemsstats förslag till beviljande av nyttjanderätter, och kommissionen med beaktande av de övriga medlemsstaternas synpunkter skulle kunna förhindra genomförandet av sådana förslag som inte är förenliga med unionens lagstiftning. [Ändr. 25]

(25)  Med tanke på den stora ökningen av efterfrågan på radiospektrum för trådlöst bredband bör lösningar för en alternativ spektrumeffektiv tillgång till trådlöst bredband främjas uppmuntras och inte förhindras. Detta omfattar för närvarande, bland annat, användning av trådlösa tillträdessystem med låg effekt och kort räckvidd, till exempel så kallade hotspots (även kallade Wi-Fi) i trådlösa lokala nätverk samt nätverk med små cellulära tillträdespunkter med låg effekt (även kallade femto-, pico- eller metroceller). Dynamiskt tillträde till spektrum, inklusive på licensfri basis, och andra innovativa tekniska lösningar och användningar av spektrum bör uppmuntras och möjliggöras. [Ändr. 26]

(26)  Kompletterande trådlösa accessystem såsom RLAN, särskilt allmänt tillgängliga RLAN-accesspunkter, gör internet allt mer lättåtkomligt för slutanvändarna och gör det möjligt för mobiloperatörerna att avlasta trafiken genom användning av harmoniserade radiospektrumresurser som inte kräver en individuell auktorisation eller nyttjanderätt till radiospektrumet.

(27)  De flesta RLAN-accesspunkterna används i dag av privata slutanvändare som en lokal trådlös utökning av deras fasta bredbandsanslutning. Om slutanvändarna inom sina egna internetabonnemang väljer att dela anslutningen till sitt RLAN med andra kan tillgången till ett stort antal sådana accesspunkter, särskilt i tätbefolkade områden, bidra till att maximera den trådlösa datakapaciteten genom återanvändning av radiospektrumet och skapa en kostnadseffektiv och kompletterande trådlös bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig för andra slutanvändare. Onödiga begränsningar för användare som vill dela åtkomsten till sina egna RLAN-anslutningspunkter med andra slutanvändare eller som vill ansluta sig till sådana accesspunkter bör därför undanröjas eller förebyggas.

(28)  Onödiga begränsningar av utbyggande och sammanlänkning av RLAN-accesspunkter bör också avskaffas. Offentliga myndigheter och leverantörer av offentliga tjänster använder allt oftar de RLAN-accesspunkter som inrättats i de egna lokalerna för egna ändamål, till exempel för personalens användning, till att underlätta en kostnadseffektiv tillgång på plats till e-förvaltningstjänster för medborgarna eller för att stödja tillhandahållandet av smart samhällsservice med realtidsinformation, till exempel kollektivtrafik eller trafikstyrning. De skulle även kunna ge tillträde till sådana accesspunkter till allmänheten i stort, som en sidotjänst till de tjänster som erbjuds allmänheten i deras lokaler, och bör ges möjlighet att göra detta i enlighet med konkurrensreglerna och reglerna för offentlig upphandling. Tillhandahållande av lokalt tillträde till elektroniska kommunikationsnät inom eller kring privat egendom eller ett begränsat offentligt område som en sidotjänst till en annan verksamhet som inte är beroende av anslutning, såsom RLAN-hotspots som görs tillgängliga för kunder som utnyttjar andra kommersiella verksamheter eller allmänheten i det området, bör inte innebära att en sådan leverantör betraktas som en leverantör av elektronisk kommunikation.

(29)  Trådlösa accesspunkter med låg effekt och liten räckvidd är mycket små och diskreta utrustningar som liknar Wi-Fi-routrar för hushållsbruk. Sådana accesspunkters tekniska egenskaper bör specificeras på unionsnivå så att de kan byggas ut och användas i olika lokala sammanhang som fordrar ett allmänt tillstånd utan onödiga begränsningar som följer av individuell planering eller andra tillstånd. Proportionaliteten hos de åtgärder för att ange de tekniska egenskaperna som vidtas för att ett allmänt tillstånd för sådana användningsområden ska kunna ges bör garanteras genom att de tekniska egenskaper som fastställs görs mycket mer begränsande än de tillämpliga maxgränserna för parametrar i unionsåtgärder, till exempel uteffekt.

(30)  Medlemsstaterna bör se till att förvaltningen av radiospektrum på nationell nivå inte hindrar andra medlemsstater från att använda de radiospektrum som de har rätt till eller uppfylla sina skyldigheter angående band vars användning är harmoniserad på unionsnivå. Det är nödvändigt att inrätta en samordningsmekanism som bygger på det arbete som utförs av gruppen för radiospektrumpolitik för att se till att varje medlemsstat har likvärdigt tillträde till radiospektrum och för att se till att resultaten av samordningen är enhetliga och genomförbara. [Ändr. 27]

(31)  Erfarenheten av genomförandet av unionens regelverk har visat att de gällande bestämmelserna om konsekvent tillämpning av bestämmelser och målet att bidra till utvecklingen av den inre marknaden inte har utgjort tillräckliga incitament att utforma accessprodukter som bygger på harmoniserade standarder och processer, särskilt inte på området fasta nät. Operatörer som bedriver verksamhet i olika medlemsstater har svårt att finna accessinsatsvaror som kvalitetsmässigt och i fråga om driftskompatibilitet hos nät och tjänster ligger på rätt nivå, och om de finns så har de olika tekniska egenskaper. Detta leder till ökade kostnader och hindrar tillhandahållandet av tjänster över de nationella gränserna. [Ändr. 28]

(32)  Integrationen av den inre marknaden för elektronisk kommunikation skulle påskyndas om det inrättades en ram baserad på nyckelparametrar och minimiegenskaper inom vilken det fastställdes vissa centrala europeiska virtuella produkter som är särskilt viktiga för att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska kunna tillhandahålla gränsöverskridande tjänster, och inom vilken det skapades en unionsomfattande strategi som tar hänsyn till den alltmer IP-baserade miljön. [Ändr. 29]

(33)  De driftsmässiga behoven av olika virtuella produkter bör tillgodoses. Europeiska produkter för virtuell bredbandsaccess bör finnas tillgängliga för operatörer med ett betydande marknadsinflytande som enligt ramdirektivet och tillträdesdirektivet åläggs att ge tillträde till en viss accesspunkt i sina nät enligt reglerade villkor. För det första bör ett effektivt inträde på marknader i andra länder underlättas genom harmoniserade produkter som gör det möjligt för gränsöverskridande leverantörer att utan dröjsmål göra en första leverans av tjänster som är förutsägbara och av lämplig kvalitet till sina slutkunder, inklusive företagskunder med många driftsställen i olika medlemsstater, om detta är nödvändigt och proportionellt enligt en marknadsanalys. Dessa harmoniserade produkter bör finnas tillgängliga under en tillräckligt lång tid för att de som söker tillträde och leverantörerna av detta tillträde ska kunna planera sina investeringar på medellång och lång sikt. [Ändr. 30]

(34)  För det andra är sofistikerade virtuella accessprodukter som kräver större investeringar av de som söker tillträde och ger dem större kontroll och ökad differentiering, särskilt genom tillhandahållande av tillträde på en mer lokal nivå, centrala för att skapa förutsättning för hållbar konkurrens på den inre marknaden. Dessa centrala tillträdesprodukter i grossistledet till nästa generations accessnät bör därför också harmoniseras för att underlätta gränsöverskridande investeringar. Sådana virtuella bredbandstillträdesprodukter bör utformas så att de har likvärdiga funktioner för fysiskt tillträde med målsättningen att bredda antalet möjliga korrigeringsåtgärder i grossistledet som kan övervägas av de nationella regleringsmyndigheterna i en proportionalitetsanalys i enlighet med direktiv 2002/19/EG. [Ändr. 31]

(35)  För det tredje är det nödvändigt att skapa en harmoniserad accessprodukt i grossistledet för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser med stärkta gränssnitt för att möjliggöra gränsöverskridande tillhandahållande av operativt viktiga anslutningstjänster för de mest krävande företagsanvändarna. [Ändr. 32]

(35a)  Det finns ett behov av att harmonisera villkoren för högkvalitativa produkter i grossistledet som används för tillhandahållande av företagstjänster för att möjliggöra sömlösa tjänster till gränsöverskridande och multinationella företag i hela unionen. Sådan harmonisering kan spela en viktig roll för konkurrenskraften för EU:s företag när det gäller kommunikationskostnader. [Ändr. 33]

(36)  Inom ramen för den gradvisa migrationen till helt IP-baserade nät hindrar den bristande tillgången på produkter baserade på IP-protokollet för olika typer av tjänster med garanterad servicekvalitet som möjliggör kommunikationsvägar genom nätdomäner och över nätgränser, både inom och mellan medlemsstaterna, utvecklingen av tillämpningar som är beroende av tillträde till andra nät, vilket i sin tur begränsar den tekniska innovationen. Denna situation hindrar dessutom en spridning i bredare skala av effektivitetsvinster som görs i samband med förvaltning och tillhandahållande av IP-baserade nät och tillträdesprodukter med garanterad servicekvalitetsnivå, särskilt ökad säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet, kostnadseffektivitet och snabbare anskaffning, vilket gynnar nätoperatörer, tjänsteleverantörer och slutanvändare. Det krävs därför en harmoniserad strategi för utformning av och tillgänglighet hos dessa produkter på rimliga villkor, bland annat, vid behov, möjlighet till korsvisa leveranser av de berörda leverantörerna av elektronisk kommunikation. [Ändr. 34]

(37)  De europeiska produkterna för virtuell bredbandsaccess som inrättas genom denna förordning bör beaktas i de nationella tillsynsmyndigheternas bedömningar av vilka korrigeringsåtgärder för att underlätta access som är lämpligast för nät som drivs av operatörer som anses ha ett betydande marknadsinflytande, samtidigt som en överreglering genom onödigt många accessprodukter i grossistledet bör undvikas, vare sig de införs enligt en marknadsanalys eller andra villkor. I synnerhet bör införandet av europeiska virtuella accessprodukter inte i sig leda till en ökning av det antal reglerade accessprodukter som fastställts för en viss operatör. De nationella regleringsmyndigheternas behov av att efter antagandet av denna förordning bedöma om en europeisk produkt för bredbandsaccess bör införas i stället för de korrigerande åtgärder som underlättar tillträde i grossistledet, och att bedöma om det är lämpligt att införa en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess i samband med framtida marknadsundersökningar där en betydande marknadsmakt har konstaterats, bör inte påverka deras ansvar för att fastställa det lämpligaste och bäst avvägda korrigerande åtgärden för att avhjälpa det konstaterade konkurrensproblemet i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG. [Ändr. 35]

(38)  För att skapa rättslig förutsägbarhet bör lagstiftningen också avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas enligt det gällande regelverket vilka påverkar villkoren för hur accessprodukter i grossistledet, inklusive europeiska virtuella bredbandsaccessprodukter, görs tillgängliga för nästa generations accessnät. Detta bör omfatta bestämmelser som avspeglar vilken betydelse förhållandet mellan konkurrensbegränsningar från alternativa fasta och trådlösa infrastrukturer, effektiva garantier för icke-diskriminerande tillträde och den rådande konkurrensen när det gäller priser, valfrihet och kvalitet på slutkundsnivå har för analysen av grossistmarknaden för tillträde, och särskilt om det finns behov av priskontroller av tillträde till nästa generations accessnät. Det sistnämnda övervägandet avgör i slutändan fördelarna för slutanvändarna. Till exempel när de nationella regleringsmyndigheterna gör sin bedömning från fall till fall enligt artikel 16 i direktiv 2002/21/EG och utan att det påverkar bedömningen av betydande marknadsmakt kan de slå fast att marknadsvillkoren när det finns två fasta nästa generations accessnät är tillräckligt konkurrenspräglade för att stimulera nätuppgraderingar och utvecklas mot tillhandahållande av ultrasnabba tjänster, som är en viktig parameter för konkurrensen på slutkundsnivå. [Ändr. 36]

(39)  Det förväntas att ökad konkurrens på en gemensam marknad med tiden kommer att leda till en minskning av sektorsspecifik lagstiftning som grundas på marknadsanalys. Ett av resultaten av fullbordandet av den inre marknaden är i själva verket att den effektiva konkurrensen ökar på de relevanta marknaderna, och att efterhandstillämpning av konkurrenslagstiftningen alltmer anses vara tillräckligt för att se till att marknaden fungerar. För att garantera klarhet och förutsägbarhet i regelgivningen över gränserna bör tydliga och bindande kriterier utformas för bedömningen av om förhandsreglering fortfarande är motiverat på en viss marknad, med hänvisning till varaktigheten hos flaskhalsar, konkurrensutsikterna, särskilt infrastrukturbaserad konkurrens, och konkurrensvillkoren på slutkundsnivå när det gäller parametrar som pris, valfrihet och kvalitet, vilket i sista hand är det relevanta för slutanvändarna och för EU-ekonomins globala konkurrenskraft i stort. Detta bör ligga till grund för successiva översyner av förteckningen över marknader som går att reglera på förhand och bör vara till hjälp för de nationella regleringsmyndigheterna, så att de kan inrikta sina insatser på områden där konkurrensen fortfarande inte är effektiv och göra detta på ett enhetligt sätt. Inrättandet av en verklig inre marknad för elektronisk kommunikation kan dessutom påverka marknadernas geografiska omfattning, både när det gäller sektorsspecifik lagstiftning som grundas på konkurrensprinciperna och tillämpningen av konkurrenslagstiftningen i sig.

(40)  Skillnader i det nationella genomförandet av sektorsspecifika regler för skydd av slutanvändare skapar stora hinder för den inre digitala marknaden, särskilt i form av ökade efterlevnadskostnader för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som vill erbjuda tjänster i olika medlemsstater. Splittringen av och osäkerheten angående nivån på skyddet i olika medlemsstater leder dessutom till att slutanvändarnas fortroende minskar och avskräcker dem från att köpa elektroniska kommunikationstjänster utomlands. För att unionen ska uppnå målet att undanröja hinder för den inre marknaden är det nödvändigt att ersätta dagens åtskilda nationella regler med en enda och fullständigt harmoniserad uppsättning sektorsspecifika regler som bidrar till att skapa en hög och enhetlig nivå på skyddet av slutanvändarna. En fullständig harmonisering av bestämmelserna bör emellertid inte hindra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten från att erbjuda slutanvändarna avtalsvillkor som är strängare än den skyddsnivån. [Ändr. 37]

(41)  Eftersom endast vissa sektorsspecifika regler harmoniseras genom denna förordning, bör förordningen Förordningen bör inte påverka de allmänna konsumentsskyddsbestämmelserna i unionslagstiftningen och motsvarande nationella genomförandelagstiftning. [Ändr. 38]

(42)  Bestämmelserna i kapitlen 4 och 5 i denna förordning avser slutanvändare, och dessa bestämmelser bör inte endast gälla konsumenter, utan även andra kategorier av slutanvändare, främst mikroföretag. Andra slutanvändare än konsumenter bör på begäran kunna enas om undantag från vissa bestämmelser i ett enskilt avtal. [Ändr. 39]

(43)  För att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation är det också nödvändigt att undanröja hindren för slutanvändarnas tillgång till elektroniska kommunikationstjänster inom unionen. Offentliga myndigheter bör därför inte skapa eller bibehålla hinder för gränsöverskridande köp av sådana tjänster. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte avslå eller begränsa tillträde eller diskriminera slutanvändare på grundval av deras nationalitet eller bosättningsmedlemsstat. En differentiering utifrån objektivt motiverade skillnader i kostnader, risker och marknadsförhållanden såsom variationer i efterfrågan och prissättning av konkurrenter bör emellertid vara möjlig.

(44)  Både för fasta kommunikationer och mobilkommunikationer är prisskillnaderna fortfarande mycket stora mellan nationella samtals- och sms-kommunikationer och kommunikationer som terminerar i en annan medlemsstat. Det finns stora variationer mellan länder, operatörer och tariffpaket och mellan mobila och fasta tjänster, vilket fortfarande drabbar sårbara kundgrupper och hindrar en sömlös kommunikation inom unionen. Detta sker trots en mycket stor minskning och konvergens i absoluta termer av termineringsavgifterna i medlemsstaterna samt låga priser på transitmarknaderna. Dessutom bör övergången till helt IP-baserade elektronisk kommunikation i sinom tid ge upphov till ytterligare kostnadsminskningar. Varje väsentlig skillnad i taxor för slutkunder mellan nationella fasta långdistanskommunikationer, dvs. andra än kommunikationer inom ett lokalt område som identifieras av en geografisk områdeskod i den nationella nummerplanen, och fasta kommunikationer som terminerar i en annan medlemsstat bör därför motiveras utifrån objektiva kriterier.

Slutkundstaxorna för internationella mobilkommunikationer för reglerade roamingsamtal respektive sms-meddelanden bör inte överstiga den eurotaxa för rösttelefoni och sms som fastställs i förordning (EU) nr 531/2012, om det inte är motiverat på grundval av objektiva kriterier. Sådana kriterier kan vara extrakostnader och en rimlig relaterad marginal. Andra objektiva faktorer kan vara skillnader i priselasticitet och för alla slutanvändare lätt tillgängliga alternativa taxor från leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som erbjuder gränsöverskridande kommunikationer inom unionen till en liten extraavgift eller kostnadsfritt, eller för alla slutanvändare lätt tillgängliga informationssamhällstjänster med jämförbara funktioner, under förutsättning att slutanvändarna aktivt informeras om sådana alternativ av sina leverantörer. [Ändr. 40]

(45)  Under de senaste årtiondena har internet utvecklats till en öppen plattform för innovation med få tillträdeshinder för slutanvändare användare, innehålls- och tillämpningsleverantörer och internettjänstleverantörer. Principen om nätneutralitet på det öppna internet innebär att all trafik bör behandlas lika, utan diskriminering, begränsning eller störningar, oberoende av avsändare, mottagare, typ, innehåll, apparat, tjänst eller tillämpning. Såsom konstateras i Europaparlamentets resolution(17) av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa1 har ett öppet internet varit en viktig pådrivande faktor för konkurrens, ekonomisk tillväxt, social utveckling och innovation och skapat en otrolig utveckling av tillämpningar, innehåll och tjänster online och därmed en ökad tillgång och efterfrågan på innehåll och tjänster. Det öppna internet har haft en avgörande betydelse för en snabb och fri spridning av kunskap, idéer och information, även i länder där tillgången till oberoende medier är begränsad. Syftet med det befintliga regelverket är att ge slutanvändarna användarna möjlighet att ha tillgång till och kunna distribuera information eller använda de tillämpningar och tjänster som de väljer. En rapport från Berec om trafikstyrningspraxis som publicerades i maj 2012 och en undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor om funktionen hos marknaden för anslutning till och tillhandahållande av internet ur ett konsumentperspektiv som publicerades i december 2012, har visat att ett betydande antal slutanvändare användare påverkas av trafikstyrningspraxis som blockerar specifika tillämpningar eller gör dem långsammare. Dessa tendenser kräver tydliga regler på unionsnivå för att upprätthålla ett öppet internet och undvika en uppsplittring av den inre marknaden till följd av enskilda medlemsstaters åtgärder. [Ändr. 41]

(46)  Slutanvändarnas Användarnas frihet att få tillträde till och distribuera information och lagligt innehåll och använda de tillämpningar och tjänster som de väljer regleras av unionens lagstiftning och tillämplig nationell lag. I denna förordning fastställs gränser för alla inskränkningar i denna frihet som görs av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, men utan att det påverkar annan unionslagstiftning, bland annat upphovsrättsreglerna och direktiv 2000/31/EG. [Ändr. 42]

(47)  För att internet ska vara öppet bör leverantörerna av internetaccesstjänsterelektronisk kommunikation till allmänheten, inom de avtalsenliga gränserna för datavolymer och hastigheter för internetaccesstjänsterna, inte blockera, sakta ned, försämra eller diskriminera visst specifikt innehåll, vissa tillämpningar eller vissa tjänster eller specifika delar av dessa, förutom genom ett begränsat antal rimliga trafikstyrningsåtgärder. Sådana åtgärder bör vara tekniskt nödvändiga, öppna, proportionella och icke-diskriminerande. Åtgärder för att hantera nättrafikbelastning bör vara tillåtna om nättrafikbelastningen endast uppstår tillfälligt eller under exceptionella omständigheter. Nationella regleringsmyndigheter bör ha möjlighet att kräva att leverantören visar att det skulle vara betydligt mindre effektivt att behandla trafiken lika.En skälig trafikstyrning omfattar förebyggande eller förhindrande av allvarliga brott, inklusive frivilliga åtgärder från leverantörernas sida för att förhindra tillträde till och distribution av barnpornografi. [Ändr. 43]

(47a)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG. [Ändr. 44]

(48)  Volymbaserade taxor bör anses vara förenliga med principen om ett öppet internet så länge användarna slutanvändarna kan välja taxor som motsvarar deras normala datakonsumtion baserat på tydlig, öppen och explicit information om villkoren och följderna av sitt val. Samtidigt bör taxorna vara utformade så att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten internetaccesstjänster kan anpassa nätkapaciteten till de förväntade datavolymerna på ett bättre sätt. Det är viktigt att kunderna slutkunderna får fullständig information innan de samtycker till datavolymer eller hastighetsbegränsningar samt tillämpliga taxor, att de kontinuerligt kan övervaka sin konsumtion och på ett enkelt sätt utöka de tillgängliga datavolymerna om de så önskar. [Ändr. 45]

(49)  Slutanvändarna efterfrågar också Det bör vara möjligt att tillgodose användarnas efterfrågan på tjänster och tillämpningar som kräver en höjd nivå av garanterad servicekvalitet, som erbjuds av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller av innehålls-, tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. Sådana tjänster kan bland annat bestå av utsändning via internetprotokoll (IP-tv), videokonferenser och vissa hälsovårdstillämpningar. Användarna Slutanvändarna bör därför också fritt kunna ingå avtal om tillhandahållande av specialiserade tjänster med ökad servicekvalitet, antingen med leverantörer av internetaccesstjänster eller med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller med innehålls-, tillämpnings- eller tjänsteleverantörer. När ett sådant avtal ingås med en internetaccessleverantör bör leverantören säkerställa att den ökade tjänstekvaliteten inte på ett betydande sätt försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccessen. Vidare bör trafikstyrningsåtgärder inte tillämpas på ett sådant sätt att de skapar diskriminering mellan konkurrerande tjänster. [Ändr. 46]

(50)  Dessutom efterfrågar innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna överföringstjänster som grundas på flexibla kvalitetsparametrar, bland annat lägre prioritet för trafik som inte är tidskänslig. Dessa leverantörer kan också behöva måste ha möjlighet att förhandla om flexibel kvalitet på servicenivåerna med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten när det gäller tillhandahållande av specialiserade tjänster. Detta förväntas spela en viktig roll för utvecklingen av nya tjänster, till exempel kommunikation från maskin till maskin (M2M). Samtidigt bör sådana arrangemang ge leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten möjlighet att balansera trafiken på ett bättre sätt och undvika överbelastning av nätet. Innehålls-, tillämpnings- och tjänsteleverantörerna och leverantörerna av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför även fortsättningsvis vara fria att ingå specialtjänsteavtal om fastställda kvalitetsnivåer på tjänsterna, om inte sådana avtal väsentligt försämrar den allmänna kvaliteten på internetaccesstjänster. [Ändr. 239]

(51)  De nationella regleringsmyndigheterna har en viktig roll när det gäller att garantera att slutanvändarna verkligen kan utöva sin frihet att utnyttja ett öppet internet. Därför bör de nationella regleringsmyndigheterna omfattas av övervaknings- och rapporteringsskyldigheter och se till att leverantörer av internetaccesstjänster, andra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten och andra tjänsteleverantörer uppfyller kraven och säkerställa en icke-diskriminerande tillgång till internetaccesstjänster av hög kvalitet som inte försämras av de specialiserade tjänsterna. När de nationella regleringsmyndigheterna bedömer om en försämring av internetaccesstjänsterna föreligger bör de ta hänsyn till kvalitetsparametrar såsom tidsplaner, och tillförlitlighetsparametrar (latens, jitter, paketförlust), nivåer på och effekter av överbelastning i nätverket, faktiska och annonserade hastigheter, internetaccesstjänsternas prestanda jämfört med specialiserade tjänster med ökad kvalitet, samt kvaliteten som slutanvändarna upplever den. De nationella regleringsmyndigheterna bör fastställa klagomålsförfaranden med effektiva, enkla och lättillgängliga prövningsmekanismer för slutanvändare och ha befogenhet att införa minimikrav på tjänstekvalitet för samtliga eller enskilda leverantörer av internetaccesstjänster, andra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten och andra tjänsteleverantörer, om detta är nödvändigt för att förebygga en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster. [Ändr. 240]

(52)  Syftet med åtgärderna för ökad insyn i och jämförbarhet hos priser, taxor och villkor samt parametrar för tjänstekvalitet, inklusive särskilda parametrar för tillhandahållande av internetaccesstjänster, är att slutanvändarna ska kunna välja leverantör på bästa sätt och på så vis dra fullständig nytta av konkurrensen. Alla frivilliga certifieringssystem för interaktiva jämförelsewebbplatser, guider eller liknande verktyg ska vara fristående från alla leverantörer av elektronisk kommunikation, använda enkelt och tydligt språk, använda fullständiga och aktuella uppgifter, bygga på genomskådlig metodik, vara tillförlitliga och lättillgängliga enligt Web Content Accessibility Guidelines 2.0 och ha ett effektivt förfarande för hantering av klagomål. [Ändr. 49]

(53)  Slutanvändarna bör på lämpligt sätt informeras om priset och typen av erbjuden tjänst innan de köper tjänsten. Denna information bör lämnas omedelbart före kopplingen av ett samtal om samtalet till ett visst nummer eller en viss tjänst omfattas av särskilda prisvillkor, till exempel samtal till betalteletjänster, som ofta har en speciell taxa. Om denna skyldighet är oproportionerlig med hänsyn till varaktigheten och kostnaden för taxeuppgifterna för tjänsteleverantören jämfört med den genomsnittliga varaktigheten för samtal och den kostnadsrisk som slutanvändaren utsätts för, får de nationella regleringsmyndigheterna bevilja undantag. Slutanvändarna bör också informeras om huruvida gratisnummer är föremål för ytterligare avgifter. [Ändr. 50]

(54)  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör på lämpligt sätt informera slutanvändarna om sina tjänster och taxor, parametrar för tjänstekvalitet, tillgång till larmtjänster och eventuella begränsningar samt om utbud av tjänster och produkter som är utformade för konsumenter med funktionsnedsättning. När det gäller taxeplaner med på förhand definierade kommunikationsvolymer bör leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten även ge information om konsumenternas och andra intresserade slutanvändares möjlighet att överföra outnyttjade volymer från den föregående faktureringsperioden till den innevarande faktureringsperioden. Informationen bör vara tydlig och klar och vara specifik för de medlemsstater där tjänsterna tillhandahålls. Den bör uppdateras vid eventuella ändringar. Leverantörerna bör undantas från dessa informationskrav för erbjudanden som förhandlas fram enskilt. [Ändr. 51]

(55)  Att ha tillgång till jämförbar information om produkter och tjänster är av avgörande betydelse för att slutanvändarna ska kunna göra en oberoende bedömning av erbjudanden. Erfarenheten visar att tillgång till tillförlitlig och jämförbar information ökar slutanvändarnas förtroende för att använda tjänsterna och gör att de är villigare att utöva sin valfrihet.

(56)  Avtal är ett viktigt verktyg för att ge slutanvändarna fullständigt öppen information och rättssäkerhet. Leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten bör ge slutanvändaren tydlig och utförlig information om alla väsentliga delar av avtalet innan slutanvändaren blir bunden av avtalet. Informationen bör vara obligatorisk och får inte ändras, förutom genom senare avtal mellan slutanvändaren och leverantören. Kommissionen och flera nationella tillsynsmyndigheter har nyligen funnit stora skillnader mellan annonserad hastighet för internetaccesstjänster och den hastighet som verkligen finns tillgänglig för användarna slutanvändarna. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör därför innan avtalets ingående informera användarnaslutanvändarna om den hastighet och andra parametrar för tjänsternas kvalitet som de realistiskt kan leverera vid användarens slutanvändarens primära accesspunkt.

För fasta och mobila dataanslutningar är den tillgängliga hastigheten vanligtvis den hastighet på en kommunikationstjänst som en konsument oftast kan förväntas få vid åtkomst till tjänsten, oavsett tid på dygnet. Den tillgängliga hastigheten bör normalt sett beräknas utifrån uppskattade hastighetsintervaller, genomsnittshastigheter, hastigheter vid högtrafik samt minimihastigheter. Metoden bör vara fastställd i Berecs riktlinjer och regelbundet ses över och uppdateras för att spegla teknik- och infrastrukturutvecklingen. Medlemsstaterna bör se till att leverantörerna ger slutanvändarna tillgång till jämförbar information om mobilnätens täckning, inklusive olika tekniker i deras medlemsstater, innan avtalet ingås, så att dessa slutanvändare kan fatta välgrundade inköpsbeslut. [Ändr. 52]

(57)  När det gäller terminalutrustning bör avtalet innehålla information om de begränsningar som leverantören kan ha lagt på kundens användning av sådan utrustning, till exempel i form av SIM-låst mobilutrustning, och eventuella avgifter som ska betalas om avtalet sägs upp innan det löper ut. Inga avgifter bör betalas efter det att avtalet löpt ut. I avtalen ska det också anges vilka typer av tjänster efter ingånget avtal, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls. Om möjligt bör denna information på begäran inbegripa teknisk information om slutanvändarens valfria terminalutrustning fungerar väl. Förutsatt att ingen teknisk inkompatibilitet har kunnat fastställas bör informationen vara kostnadsfri. [Ändr. 53]

(58)  För att undvika oväntat höga fakturor för abonnemangstjänster bör användarna slutanvändarna ha möjlighet att sätta ett på förhand fastställt kostnadstak för avgifterna för sina samtal och internetaccesstjänster. Denna möjlighet bör omfatta att finnas tillgänglig kostnadsfritt, det bör ges ett lämpligt meddelande, som även kan läsas igen vid ett senare tillfälle, när taket snart är nått. När det har nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång till eller faktureras för dessa tjänster om de inte särskilt begär att tjänsten enligt överenskommelsen med leverantören även fortsättningsvis ska tillhandahållas. [Ändr. 54]

(58a)  Den behandling av personuppgifter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent bör överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (18), som reglerar behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna enligt denna förordning och under översyn av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, i synnerhet de oberoende myndigheter som utsetts av medlemsstaterna samt med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG , [Ändr. 55]

(58b)  Den behandling av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent bör följa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(19). [Ändr. 56]

(59)  Erfarenheter från medlemsstaterna och en färsk undersökning som beställts av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor visar att långa avtalsperioder och automatiska förlängningar eller förlängningar genom tyst medgivande av avtal utgör betydande hinder för att byta leverantör. Slutanvändarna bör därför utan kostnad kunna säga upp avtal sex månader efter det att det ingåtts. I sådana fall kan slutanvändarna behöva ersätta leverantörerna för återstående värde av eventuell subventionerad utrustning eller det tidsproportionella värdet av andra eventuella kampanjer. Avtal som har förlängts genom tyst medgivande bör ha en uppsägningsfrist på en månad. [Ändr. 57]

(60)  Eventuella betydande ändringar av avtalsvillkor som fastställts av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är till nackdel för slutanvändaren, till exempel avseende avgifter, taxor, datavolymbegränsningar, datahastigheter, täckning eller behandling av personuppgifter, bör anses ge upphov till rättighet för slutanvändaren att säga upp avtalet utan kostnad.

(61)  Paket som består av elektronisk kommunikation och andra tjänster såsom linjära utsändningstjänster blir allt vanligare och är en viktig konkurrensfaktor. Om olika avtalsbestämmelser för uppsägning och byte gäller för de tjänster som ingår i sådana paket kan slutanvändarna inte byta till konkurrenskraftiga erbjudanden för hela eller delar av paketet. Bestämmelserna om uppsägning av avtal och byte i denna förordning bör därför tillämpas på alla delar av sådana paket.

(62)  För att utnyttja den konkurrenspräglade miljön bör slutanvändarna kunna göra väl underbyggda val och byta leverantör när de vill. Slutanvändarna bör därför kunna byta leverantör utan att hindras av juridiska, tekniska eller praktiska hinder, inklusive avtalsvillkor och avgifter. Nummerportabilitet är centralt för att förenkla konsumenternas val och för en effektiv konkurrens. Denna tjänst bör genomföras med minsta möjliga dröjsmål så att numret aktiveras inom en arbetsdag efter det att ett avtal om nummerportabilitet ingåtts. Betalning av utestående fakturor bör inte vara ett villkor för verkställande av en nummerportering.

(63)  För att stödja tillhandahållandet av en enda kontaktpunkt för slutanvändaren och se till att han eller hon användaren smidigt kan byta leverantör bör Berec få i uppdrag att utarbeta riktlinjer där bytesprocessen ledas av den mottagande leverantörens och leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. den överförande leverantörens respektive ansvarsområden under bytes- eller porteringsprocessen fastställs, så att det bland annat garanteras att den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte försenar försena eller hindra hindrar bytesprocessen, att processen automatiseras så mycket Automatiska processer bör användas så ofta som möjligt och en hög skyddsnivå för personuppgifter bör garanteras. Riktlinjerna bör även ge svar på frågan om hur kontinuitet för användarna ska garanteras, bland annat när det gäller identifierare såsom e-postadresser, genom exempelvis möjligheten att välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postmeddelanden. Tillgång till öppen och exakt information i rätt tid om bytet bör bidra till att öka slutanvändarnas förtroende för bytet av leverantör och göra dem villigare att aktivt medverka i konkurrensen mellan leverantörerna. [Ändr. 58]

(64)  Avtal med överförande leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten bör hävas automatiskt efter bytet utan ytterligare åtgärder från slutanvändarnas sida. Tjänster betalda med kontantkort och eventuella tillgodohavanden som inte har utnyttjats bör återbetalas till den bytande konsumenten. [Ändr. 59]

(65)  Slutanvändarna behöver kontinuitet när de byter viktiga identifierare, såsom e-postadresser. I detta syfte och för att se till att e-postkommunikationerna inte går förlorade bör slutanvändarna ges möjlighet att kostnadsfritt välja att utnyttja en tjänst för vidarebefordran av e-postbrev som erbjuds av den överförande leverantören av internetaccesstjänsten i fall där slutanvändaren har en adress som tillhandahållits av den överförande leverantören. [Ändr. 60]

(66)  De behöriga nationella myndigheterna får reglera de övergripande processerna för nummerportering och byte med beaktande av den tekniska utvecklingen och behovet av att garantera en snabb, effektiv och konsumentvänlig bytesprocess. De behöriga nationella myndigheterna bör också kunna vidta proportionella åtgärder för att skydda slutanvändarna på lämpligt sätt under bytesprocessen, inbegripet lämpliga sanktioner som är nödvändiga för att minimera risken för missbruk eller förseningar och risken för att slutanvändarna överförs till en annan leverantör utan att de har lämnat sitt samtycke. De bör dessutom kunna införa ett automatiskt ersättningssystem för slutanvändare i sådana fall.

(67)  De nationella regleringsmyndigheterna bör kunna vidta effektiva åtgärder för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning, och bör bland annat vara behöriga att ålägga effektiva ekonomiska eller administrativa påföljder vid överträdelser av förordningens bestämmelser.

(68)  För att ta hänsyn till marknaden och den tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller anpassning av bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen under det förberedande arbetet kan genomföra lämpliga samråd, även på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 61]

(69)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter när det gäller beslutet om att medlemsstaterna ska anpassa sina planer för regelefterlevnaden till en gemensam tidsplan för beviljande av nyttjanderätter och medgivande till det faktiska nyttjandet.

(70)  Genomförandebefogenheterna för harmonisering och samordning av auktorisation av radiospektrum, egenskaper hos trådlösa accesspunkter med liten räckvidd och kriterierna för skälig användning, samordning mellan medlemsstaterna när det gäller fördelning av radiospektrum, närmare tekniska och metodologiska regler för europeiska virtuella tillträdesprodukter och skyddet av internetanslutning samt skälig trafikstyrning och kvalitet på tjänster, bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(20). [Ändr. 62]

(71)  För att säkerställa ett konsekvent genomförande av de åtgärder som krävs för att uppfylla syftet fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation i enlighet med denna förordning och vissa befintliga rättsliga bestämmelser, och för att avspegla viktiga faktorer i den beslutspraxis som håller på att utvecklas, bör direktiven 2002/21/EG, 2002/20/EG och 2002/22/EG samt förordning (EU) nr 531/2012 och förordning (EU) nr 1211/2009 samt beslut nr 2012/243/EU ändras. Detta innebär att man bör möjliggöra att direktiv 2002/21/EG och de relaterade direktiven läses i jämförelse med denna förordning, att kommissionen ges ökade befogenheter att säkerställa enhetlighet i de åtgärder som åläggs EU-leverantörer av elektronisk kommunikation som har ett betydande marknadsinflytande inom ramen för den europeiska samrådsmekanismen, att de kriterier som tillämpas vid bedömningen av vilka marknader som är av betydelse och konkurrensförhållandena på dessa harmoniseras, att anmälningssystemet enligt direktivet anpassas med hänsyn till den gemensamma EU-auktorisationen och att bestämmelserna om minimiharmonisering av slutanvändarnas rättigheter enligt direktiv 2002/22/EG, som blir överflödiga i och med bestämmelserna om fullständig harmonisering i denna förordning, upphävs. [Ändr. 63]

(72)  Unionens marknad för mobilkommunikationer är fortfarande splittrad och det finns inget mobilnät somt täcker samtliga medlemsstater. Till följd av detta måste roamingleverantörer köpa roamingtjänster i grossistledet från operatörer i den besökta medlemsstaten för att kunna tillhandahålla mobilkommunikationstjänster till sina nationella kunder som reser inom unionen. Dessa grossistavgifter utgör ett stort hinder för tillhandahållandet av roamingtjänster till prisnivåer som motsvarar de nationella mobiltjänsterna. Ytterligare åtgärder bör därför införas för att underlätta en sänkning av dessa avgifter. Kommersiella eller tekniska avtal mellan roamingleverantörer som möjliggör en virtuell utökning av deras nättäckning inom unionen är ett sätt att internalisera kostnaderna i grossistledet. För att skapa lämpliga incitament bör vissa regleringskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 531/2012(21) anpassas. När roamingleverantörer via sin egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal ser till att alla deras kunder i unionen som standard erbjuds roamingtaxor till samma nivå som de nationella taxorna till alla sina kunder, bör skyldigheten för nationella leverantörer att ge sina kunder tillträde till röst-, sms- och dataroamingtjänster från en alternativ roamingleverantör inte gälla för sådana leverantörer, med en övergångsperiod i de fall där sådant tillträde redan har beviljats. [Ändr. 64]

(73)  Genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal kan mobiloperatörerna i betydande utsträckning behandla roaming av sina nationella kunder på nät som tillhör en partner på samma sätt som tillhandahållandet av tjänster till sådana kunder i sina egna nät, vilket i sin tur påverkar prissättningen i slutkundsledet för sådan virtuell täckning på nätet inom unionen. Sådana arrangemang på grossistnivå möjliggör utveckling av nya roamingprodukter och bidrar därför till ökad valfrihet och konkurrens på slutkundsnivå. [Ändr. 65]

(74)  I En digital agenda för Europa och förordning (EU) nr 531/2012 fastställs det politiska målet att skillnaden mellan roamingtaxor och nationella taxor bör närma sig noll. I praktiken innebär detta att en konsument som tillhör någon av de breda observerbara kategorierna av nationell konsumtion, vilka identifieras med hänvisning till en parts olika nationella slutkundspaket, tryggt bör kunna följa sitt typiska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då han eller hon reser inom unionen, utan ytterligare kostnader utöver de normala kostnaderna i hemmedlemsstaten. Sådana breda kategorier kan identifieras via aktuell kommersiell praxis, till exempel genom differentiering i nationella slutkundspaket mellan kunder som har kontantkort och kunder som har abonnemang, paket som endast innehåller GSM (dvs. rösttelefoni- och sms-tjänster), paket som anpassats för olika konsumtionsvolymer, företagspaket respektive konsumentpaket, slutkundspaket med priser per konsumerad enhet och paket som innehåller samlade enheter (t.ex. samtalsminuter, datamegabytes) till en standardavgift, oavsett den faktiska konsumtionen. Den mångfald taxeplaner för slutkunder och paket som finns tillgängliga för kunderna på de nationella mobilmarknaderna i unionen tillgodoser varierande användarbehov på en konkurrenspräglad marknad. Denna flexibilitet på de nationella marknaderna bör också avspeglas i roamingmiljön inom unionen, samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till att roamingleverantörer behöver insatsvaror i grossistledet från oberoende nätoperatörer i olika medlemsstater, vilket fortfarande kan motivera införandet av gränser med hänvisning till skälig användning om nationella taxor tillämpas på sådan roamingkonsumtion. [Ändr. 66]

(75)  Samtidigt som Det är i första hand roamingleverantörerna som själva bedömer vad som utgör skäliga vilka volymer av samtal, sms-meddelanden och data i roaming som ska täckas av nationella taxor i deras olika slutkundspaket får de, trots avskaffandet av roamingavgifter i slutkundsledet senast den 15 december 2015, tillämpa en ”klausul om skälig användning” på konsumtionen av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå, genom hänvisning till kriterier för skälig användning. De kriterierna bör tillämpas på ett sådant sätt att konsumenterna tryggt kan följa sitt typiska inhemska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då de reser inom unionen. De nationella regleringsmyndigheterna bör övervaka roamingleverantörernas tillämpning av sådana gränser för skälig konsumtion och se till att de uttryckligen definieras med detaljerad och kvantifierad information i avtalen på ett sätt som är tydligt och klart för kunderna. I detta sammanhang bör de nationella regleringsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till relevant vägledning från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec), baserat på resultaten från offentligt samråd, när det gäller tillämpningen av kriterier för skälig användning i slutkundsavtal som erbjuds av roamingleverantörer. I sin vägledning bör Berec kartlägga flera olika användningsmönster som underbyggs av de underliggande tendenserna för användning av samtals-, data- och sms-tjänster på unionsnivå samt utvecklingen av förväntningarna, särskilt trådlös datakonsumtion. Maxtaken för eurotaxor bör fortsätta att tjäna som skyddsgräns för avgifter för konsumtion som går utöver gränserna för skälig användning, fram till dess att förordning (EU) nr 531/2012 upphör att gälla. [Ändr. 67]

(76)  Dessutom bör den senaste tidens avsevärda sänkning av mobiltermineringstaxor inom unionen nu göra det möjligt att avskaffa extra roamingavgifter för inkommande samtal. För att skapa klarhet i rättsligt hänseende bör den 15 december 2015 fastställas som datum för den definitiva utfasningen av roamingavgifter i slutkundsledet, som inleddes med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007(22). Dessutom bör kommissionen senast den 30 juni 2015, före detta definitiva avskaffande av roamingavgifter för slutkundsledet, rapportera om eventuella nödvändiga förändringar av taxorna för grossistledet eller marknadsmekanismerna för grossistledet, även med beaktande av de mobiltermineringsavgifter som gäller för roaming i hela unionen. [Ändr. 68]

(77)  För att säkra stabilitet och ett strategiskt ledarskap för Berecs verksamhet bör Berecs tillsynsnämnd företrädas av en ordförande på heltid som utses av tillsynsnämnden på grundval av dennes meriter, färdigheter, kunskaper om marknadsaktörer och marknader inom elektronisk kommunikation och erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering, efter ett öppet urvalsförfarande som organiseras och administreras av tillsynsnämnden med bistånd av kommissionen. När den första ordföranden utses bör kommissionen bland annat fastställa en lista över sökande som är kvar till slutomgången utifrån deras meriter, färdigheter, kunskaper om marknadsaktörer och marknader inom elektronisk kommunikation och erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering. För senare utnämningar bör möjligheten att låta kommissionen fastställa en sådan lista ses över i en rapport som ska utarbetas i enlighet med denna förordning. Berecs byrå ska därmed omfatta ordföranden för tillsynsnämnden, en förvaltningskommitté och en förvaltningsdirektör. [Ändr. 69]

(78)  Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 samt beslut nr 243/2012/EU bör därför ändras i enlighet med detta. [Ändr. 70]

(79)  I enlighet med förordning (EG) nr 1211/2009 bör kan kommissionen alltid inhämta ett yttrande från Berec när det anses vara är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning. [Ändr. 71]

(79a)  Regelverket för elektronisk kommunikation bör granskas i enlighet med kravet i Europaparlamentets resolution om rapporten om genomförandet av regelverket för elektronisk kommunikation(23). Granskningen bör grundas på en utvärdering i efterhand av regelverkets effekter sedan 2009, ett komplett samråd och en grundlig utvärdering i efterhand av de förväntade effekterna av de förslag som blir resultatet av granskningen. Förslagen bör läggas fram i tillräckligt god tid så att lagstiftaren får möjlighet att genomföra en grundlig analys och diskussion av dem. [Ändr. 72]

(80)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8 (skydd av personuppgifter), artikel 11 (yttrandefrihet och informationsfrihet), artikel 16 (näringsfrihet), artikel 21 (icke-diskriminering) och artikel 38 (konsumentskydd).

(81)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa de regleringsprinciper och detaljerade regler som krävs för att fullborda EU:s inre marknad för elektronisk kommunikation, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på grund av dess omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs de regler regleringsprinciper och detaljerade regler som krävs för att fullborda EU:s inre marknad för elektronisk kommunikation, på vilken [Ändr. 73]

a)  det är lättare för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät att i praktiken utöva sin har rättatt driva sina nät och tillhandahålla tjänster oavsett var de är etablerade eller var i unionen deras kunder finns, genom ett harmoniserat och förenklat anmälningssystem baserat på en harmoniserad mall, och [Ändr. 74]

b)  det är lättare för medborgare och företag att i praktiken utöva sin har rätt och möjlighet att få tillträde till konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga kommunikationstjänster med gemensamma regler för förbättrade standarder när det gäller skydd, sekretess och säkerhet för deras personliga data, oavsett varifrån i unionen de tillhandahålls och detta inte hämmas av gränsöverskridande restriktioner eller omotiverade merkostnader och påföljder, [Ändr. 75]

ba)  det skapas bättre samordnade ramar för samordnade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationstjänster, [Ändr. 76]

bb)  det tas itu med utfasningen av omotiverade avgifter för roamingkommunikation inom unionen. [Ändr. 77]

2.  I denna förordning fastställs i synnerhet följande regleringsprinciper enligt vilka kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella och regionala behöriga myndigheterna ska agera, var och en inom ramen för sina egna befogenheter, och vilka ska läsas i jämförelse med bestämmelserna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG: [Ändr. 78]

a)  Att säkerställa förenklade, förutsägbara och konvergerande regleringsvillkor avseende viktiga administrativa och kommersiella parametrar, inbegripet proportionaliteten hos individuella skyldigheter som kan åläggas enligt en marknadsanalys. [Ändr. 79]

b)  Att främja en hållbar konkurrens på den inre marknaden och unionens globala konkurrenskraft samt minska den sektorsspecifika marknadsregleringen allt eftersom dessa mål uppnås. [Ändr. 80]

c)  Att främja investeringar och innovation i nya och förbättrade högkapacitetsinfrastrukturer som och se till att de täcker hela unionen och kan tillgodose slutanvändarnas föränderliga behov, oavsett var inom unionens territorium slutanvändarna befinner sig. [Ändr. 81]

d)  Att underlätta tillhandahållande av innovativa tjänster av hög kvalitet. [Ändr. 82]

e)  Att garantera tillgänglighet hos och effektiv användning av radiospektrum på grundval av antingen en allmän auktorisation eller individuella nyttjanderätter, för trådlösa bredbandstjänster till stöd för innovation, investeringar och arbetstillfällen och till förmån för slutanvändarna. [Ändr. 83]

f)  Att tillgodose medborgarnas och slutanvändarnas intressen när det gäller anslutningsmöjlighet genom att skapa de rätta investeringsförhållandena för att öka valfriheten och kvaliteten i fråga om nättillträde och tjänster, och genom att underlätta rörligheten inom unionen och främja både social och territoriell integration. [Ändr. 84]

3.  För att säkerställa genomförandet av de övergripande regleringsprinciper som anges i punkt 2 fastställs i denna förordning nödvändiga detaljerade regler för

a)  en gemensam EU-auktorisation för EU-leverantörer av elektronisk kommunikation,

b)  ökad enhetlighet i regleringsvillkoren när det gäller nödvändigheten av och proportionaliteten hos de korrigeringsåtgärder som nationella tillsynsmyndigheter ålägger EU-leverantörer av elektronisk kommunikation,

c)  ett harmoniserat tillhandahållande på unionsnivå av vissa produkter i grossistledet för bredband enligt enhetliga regleringsvillkor,

d)  en samordnad EU-ram för tilldelning av harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationstjänster, för att på så sätt skapa ett europeiskt trådlöst område.

e)  harmonisering av reglerna för slutanvändares rättigheter och främjande av effektiv konkurrens på slutkundsmarknaderna, för att därigenom skapa ett europeiskt konsumentområde för elektronisk kommunikation,

f)  en utfasning av omotiverade tilläggsavgifter för kommunikation inom unionen och roamingkommunikation inom unionen. [Ändr. 85]

3a.  Bestämmelserna i denna förordning ska inte påverka unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. [Ändr. 86]

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG och 2002/77/EG gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

(1)  EU-leverantör av elektronisk kommunikation: ett företag som är etablerat i unionen och som tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster, antingen direkt eller genom en eller flera filialer, vilka riktas till fler än en medlemsstat, och vilket inte kan anses utgöra ett dotterbolag till en annan leverantör av elektronisk kommunikation. [Ändr. 87]

2.  leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: ett företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

(3)  dotterbolag: ett företag i vilket ett annat företag direkt eller indirekt

i)  har befogenhet att använda mer än hälften av rösträttigheterna, eller

ii)  har befogenhet att utse mer än hälften av ledamöterna i kontrollorganet, styrelsen eller de organ som rättsligt företräder företaget, eller

iii)  har rätt att leda företagets verksamhet. [Ändr. 88]

(4)  gemensam EU-auktorisation: det regelverk som är tillämligt på en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i hela unionen, på grundval av en allmän auktorisation i hemmedlemsstaten och i enlighet med denna förordning. [Ändr. 89]

(5)  hemmedlemsstat: den medlemsstat där en EU-leverantör av elektronisk kommunikation har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. [Ändr. 90]

(6)  huvudsakligt verksamhetsställe: den verksamhetsort i medlemsstaten där de huvudsakliga besluten om investeringar i och tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät i unionen fattas. [Ändr. 91]

(7)  värdmedlemsstat: varje annan medlemsstat än hemmedlemsstaten där en EU-leverantör av elektronisk kommunikation tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster. [Ändr. 92]

8.  harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer: radiospektrum vars villkor för tillgång, effektivitet och primär och effektiv användning är harmoniserade på unionsnivå, särskilt i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2002/21/EG och beslut nr 676/2002/EG, och som används för andra elektroniska kommunikationstjänster än utsändning. [Ändr. 93]

9.  trådlös accesspunkt med liten räckvidd: liten trådlös nätanslutningsutrustning med låg effekt och liten räckvidd, som använder licensbelagda spektrum eller en kombination av licensbelagda och licensfria spektrum, som kan ingå i ett allmänt markbundet kommunikationsnät, och är utrustad med en eller flera antenner med låg visuell inverkan, som möjliggör trådlös anslutning för allmänheten till elektroniska kommunikationsnät, oberoende av den underliggande nättopologin. [Ändr. 94]

10.  radio local area network (RLAN): trådlöst anslutningssystem med låg effekt och liten räckvidd, med låg risk för störningar av andra RLAN-system vilka utnyttjas av andra användare i omedelbar närhet, och vilket på licensfriicke-exklusiv grund använder spektrum vars villkor för tillträde och effektiv användning är harmoniserade på unionsnivå. [Ändr. 95]

(11)  virtuell bredbandsaccess: en typ av åtkomst till bredbandsnät i grossistledet som består av en virtuell anslutningslänk till kunden via någon accessnätinfrastruktur, undantaget fysiskt tillträde, tillsammans med en överföringstjänst till en fastställd uppsättning överlämningspunkter, inklusive specifika nätelement, specifika nätfunktioner och anknutna it-system. [Ändr. 96]

(12)  anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet: en produkt som tillhandahålls vid IP-växeln (Internet Protocol) som gör det möjligt för kunderna att skapa en IP-kommunikationslänk mellan en sammanlänkningspunkt och en eller flera fasta nättermineringspunkter, och möjliggör definierade nivåer av obruten nätprestanda för tillhandahållande av särskilda tjänster till slutanvändare på grundval av en garanterad tjänstekvalitet som baseras på angivna parametrar. [Ändr. 97]

12a.  nätneutralitet: principen att all internettrafik behandlas lika, utan diskriminering, begränsning eller störning, oberoende av sändare, mottagare, typ, innehåll, hårdvara, tjänst eller tillämpning. [Ändr. 234 och 241]

(13)  långdistanskommunikation: samtals- eller meddelandetjänst som terminerar utanför det område vilket omfattas av den lokala växeln och regionaltaxan och vilket identifieras av en geografisk områdeskod i den nationella nummerplanen. [Ändr. 98]

14.  internetaccesstjänst: en allmänt tillgänglig kommunikationstjänst som erbjuder internetanslutning i enlighet med principen om nätneutralitet, och därigenom möjlighet till anslutning mellan praktiskt taget alla slutpunkter som är uppkopplade mot internet, oberoende av vilken nätteknik eller terminalutrustning som används.

15.  specialiserad tjänst: elektronisk kommunikationstjänst eller annan tjänst som möjliggör anslutning till specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller en kombination av dessa, och vars tekniska egenskaper kontrolleras genomgående eller gör det möjligt att sända eller motta data från ett fastställt antal parter eller slutpunkter, som är optimerad för specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller specifika tjänster eller en kombination av dessa, och som tillhandahålls via logiskt distinkt kapacitet och med strikt åtkomstkontroll och som erbjuder funktioner som kräver ökad kvalitet i alla led och som inte saluförs eller allmänt används som ersättning för internetaccesstjänst. [Ändr. 235 och 242]

(16)  mottagande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten till vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs. [Ändr. 101]

(17)  överförande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten från vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs. [Ändr. 102]

Kapitel II

Gemensam EU-auktorisation

Artikel 3

Frihet att tillhandahålla elektronisk kommunikation inom unionen

1.  Alla leverantörer av elektronisk kommunikation har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster inom hela unionen och att utöva de rättigheter som gäller för tillhandahållande av sådana nät och tjänster i varje medlemsstat där de bedriver verksamhet enligt en gemensam EU-auktorisation som endast omfattas av de anmälningskrav som anges i artikel 4. [Ändr. 103]

2.  EU-leverantörer av elektronisk kommunikation omfattas av de regler och villkor som tillämpas i varje berörd medlemsstat i enlighet med unionens lagstiftning om inte annat anges i denna förordning och utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 531/2012. [Ändr. 104]

3.  Genom undantag från artikel 12 i direktiv 2002/20/EG får EU-leverantörer av elektronisk kommunikation endast omfattas av administrativa avgifter tillämpliga i värdmedlemsstaten om de har en årlig omsättning för elektroniska kommunikationstjänster i den medlemsstaten som överstiger 0,5 % av den totala nationella omsättningen för elektronisk kommunikation. När sådana avgifter tas ut ska endast omsättningen för elektroniska kommunikationstjänster i den berörda medlemsstaten beaktas. [Ändr. 105]

4.  Genom undantag från artikel 13.1 b i direktiv 2002/22/EG får EU-leverantörer av elektronisk kommunikation endast omfattas av skyldigheten att dela nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i värdmedlemsstaten om de har en årlig omsättning för elektroniska kommunikationstjänster i den medlemsstaten som överstiger 3 % av den totala nationella omsättningen för elektronisk kommunikation. När sådana bidrag tas ut ska endast omsättningen för elektroniska kommunikationstjänster i den berörda medlemsstaten beaktas. [Ändr. 106]

5.  Leverantörer av elektronisk kommunikation ska ha rätt till lika behandling av de nationella regleringsmyndigheterna i likvärdiga situationer, oavsett i vilken medlemsstat de har sitt säte. [Ändr. 107]

6.  I händelse av tvist mellan företag där en av parterna är en EU-leverantör av elektronisk kommunikation om tillämpliga skyldigheter i enlighet med direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EC, denna förordning eller förordning (EU) nr 531/2012 i en värdmedlemsstat får EU-leverantören av elektronisk kommunikation rådgöra med den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten, som får avge ett yttrande i syfte att bidra till spridningen av en enhetlig regleringspraxis. Den nationella regleringsmyndigheten i värdmedlemsstaten ska ta största möjliga hänsyn till yttrandet från den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten när den avgör tvisten. [Ändr. 108]

7.  EU-leverantörer av elektronisk kommunikation som på dagen för ikraftträdandet av denna förordning har rätt att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i fler än en medlemsstat ska lämna in den anmälan som avses i artikel 4 senast den 1 juli 2016. [Ändr. 109]

Artikel 4

Anmälningsförfarande för EU-leverantörer av elektronisk kommunikation

1.  EU-leverantörer av elektronisk kommunikation ska i enlighet med denna förordning lämna in en gemensam anmälan till den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten innan de inleder verksamhet i åtminstone en medlemsstat.

2.  Anmälan ska innehålla en förklaring om tillhandahållande eller avsikt att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och ska endast åtföljas av följande uppgifter:

a)  leverantörens namn, rättsliga ställning och juridiska form, registreringsnummer, om leverantören är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register, geografisk adress för leverantörens huvudsakliga verksamhetsställe, en kontaktperson, en kort beskrivning av de nät eller tjänster som leverantören tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla samt angivelse av hemmedlemsstat.

b)  Den eller de värdmedlemsstater där leverantören tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla tjänster och nät direkt eller via dotterbolag, och i det senare fallet namn, rättsliga ställning och juridiska form, geografisk adress, registreringsnummer, om leverantören är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register i värdmedlemsstaten och kontaktuppgifter till eventuella berörda dotterbolag samt respektive verksamhetsområden. Om ett dotterbolag kontrolleras gemensamt av minst två leverantörer av elektronisk kommunikation som har sina huvudsakliga verksamhetsställen i olika medlemsstater ska dotterbolaget ange relevant hemmedlemsstat bland moderbolagets hemmedlemsstater enligt denna förordning, och ska anmälas av moderbolaget i den hemmedlemsstaten i enlighet med detta.

Anmälan ska lämnas in på det eller de språk som används i den tillämpligahemmedlemsstaten och i eventuella värdmedlemsstater.

3.  Eventuella ändringar av de uppgifter som lämnas in i enlighet med punkt 2 ska anges till den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten inom en månad efter ändringen. Om anmälda ändringar rör avsikten att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en värdmedlemstat som inte omfattas av en tidigare anmälan får EU-leverantören av elektronisk kommunikation inleda verksamhet i den värdmedlemsstaten vid anmälan.

4.  Bristande efterlevnad av det anmälningskrav som fastställs i denna artikel ska utgöra en överträdelse av de gemensamma villkor som är tillämpliga på EU-leverantören av elektronisk kommunikation i hemmedlemsstaten.

5.  Den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska vidarebefordra de uppgifter som mottas i enlighet med punkt 2 samt eventuella ändringar av dessa uppgifter i enlighet med punkt 3 till de nationella regleringsmyndigheterna i de berörda värdmedlemsstaterna och till Berecs byrå inom en vecka efter mottagande av sådana uppgifter eller eventuella ändringar.

Berecs byrå ska driva ett offentligt tillgängligt register över anmälningar som görs i enlighet med denna förordning.

6.  På begäran från en EU-leverantör av elektronisk kommunikation ska den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten utfärda en förklaring i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/20/EG, där det anges att företaget i fråga innehar en gemensam EU-auktorisation.

7.  Om en eller flera nationella tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater anser att angivelsen av hemmedlemsstat i en anmälan som gjorts i enlighet med punkt 2 eller eventuella ändringar av inlämnade uppgifter i enlighet med punkt 3 inte motsvarar eller har upphört att motsvara företagets huvudsakliga verksamhetsställe i enlighet med denna förordning, ska myndigheten hänskjuta frågan till kommissionen och bestyrka grunderna för sin bedömning. En kopia av det hänskjutna ärendet ska lämnas till Berecs byrå för information. Kommissionen ska, efter att ha gett den berörda EU-leverantören av elektronisk kommunikation och de nationella regleringsmyndigheterna i den omtvistade hemmedlemsstaten tillfälle att yttra sig, inom tre månader efter hänskjutandet av ärendet utfärda ett beslut där den fastställer det berörda företagets hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning. [Ändr. 110]

Artikel 5

Efterlevnad av den gemensamma EU-auktorisationen

1.  Den nationella regleringsmyndigheten i varje berörd medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftning som genomför de förfaranden som anges i artikel 10 i direktiv 2002/20/EG övervaka och säkerställa att EU-leverantörer av elektronisk kommunikation följer de regler och villkor som är tillämpliga på dess territorium i enlighet med artikel 3.

2.  Den nationella regleringsmyndigheten i en värdmedlemsstat ska till den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten översända all relevanta information om enskilda åtgärder som vidtagits med avseende på EU-leverantörer av elektronisk kommunikation i syfte att säkerställa efterlevnad av de regler och villkor som är tillämpliga på dess territorium i enlighet med artikel 3. [Ändr. 111]

Artikel 6

Återkallande och tillfälligt återkallande av rätten för EU-leverantörer av elektronisk kommunikation att tillhandahålla elektronisk kommunikation

1.  Utan att det påverkar åtgärder för återkallande eller tillfälligt återkallande av nyttjanderätter till spektrum eller nummer som beviljats av en berörd medlemsstat och provisoriska åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 3, får endast den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten återkalla eller tillfälligt återkalla rätten för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation att tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i hela eller delar av unionen i enlighet med den nationella lagstiftning som genomför artikel 10.5 i direktiv 2002/20/EG.

2.  Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av de regler och villkor som är tillämpliga i en värdmedlemsstat i enlighet med artikel 3, och då åtgärder för att säkerställa efterlevnad som har vidtagits av den nationella regleringsmyndigheten i värdmedlemsstaten i enlighet med artikel 5 inte har gett verkan, ska den myndigheten informera den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten och begära att den vidtar de åtgärder som anges i punkt 1.

3.  Till dess att ett slutligt beslut om en begäran som lämnats in i enlighet med punkt 2 har fattats av den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemssaten får den nationella regleringsmyndigheten i värdmedlemsstaten vidta brådskande provisoriska åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning som genomför artikel 10.6 i direktiv 2002/20/EG om den har bevis för att de regler och villkor som är tillämpliga på dess territorium i enlighet med artikel 3 har överträtts. Genom undantag från den tremånadersgräns som anges i artikel 10.6 i direktiv 2002/20/EG, får sådana provisoriska åtgärder gälla till dess att den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten antar ett slutligt beslut.

Kommissionen, Berec och de nationella regleringsmyndigheterna i hemmedlemsstaten och andra värdmedlemsstater ska informeras om den vidtagna tillfälliga åtgärden i god tid.

4.  Om den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten, antingen på eget initiativ eller på begäran av den nationella regleringsmyndigheten i en värdmedlemsstat, överväger att fatta ett beslut om att återkalla eller tillfälligt återkalla rättigheterna för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i enlighet med punkt 1 ska den meddela detta till de nationella regleringsmyndigheterna i eventuella värdmedlemsstater som påverkas av ett sådant beslut. Den nationella regleringsmyndigheten i en värdmedlemsstat får avge ett yttrande inom en månad.

5.  Med största möjliga hänsyn till eventuella yttranden från den nationella regleringsmyndigheten i den berörda värdmedlemsstaten ska den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten fatta ett slutligt beslut och ska inom en vecka från det att beslutet antagits meddela det till kommissionen, Berec och de nationella regleringsmyndigheterna i de värdmedlemsstater som berörs av ett sådant beslut.

6.  Om den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten har beslutat att återkalla eller tillfälligt återkalla rättigheter för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i enlighet med punkt 1, ska den nationella regleringsmyndigheten i eventuella berörda värdmedlemsstater vidta lämpliga åtgärder för att förhindra leverantören från att fortsätta att tillhandahålla tjänster eller nät som berörs av detta beslut inom sitt territorium. [Ändr. 112]

Artikel 7

Samordning av verkställighetsåtgärder

1.  Vid tillämpningen av artikel 6 ska den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten vidta tillsyns- eller verkställighetsåtgärder i samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät som tillhandahålls i en annan medlemsstat eller som har orsakat skada i en annan medlemsstat lika noggrant som den skulle ha gjort om den berörda tjänsten eller det berörda nätet hade tillhandahållits i hemmedlemsstaten.

2.  Medlemsstaterna ska se till att det inom deras territorier är möjligt att delge juridiska dokument som avser åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 5 och 6. [Ändr. 113]

Kapitel III

Europeiska insatsvaror

Avsnitt 1

Samordning av användning av radiospektrum inom den inre marknaden

Artikel 8

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

1.  Detta avsnitt ska tillämpas på harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer i enlighet med direktiv 2002/21/EG, beslut nr 676/2002/EG och beslut nr 243/2012/EU. [Ändr. 114]

2.  Detta avsnitt ska inte påverka medlemsstaternas rätt att dra fördel av avgifter som tas ut för att garantera en optimal användning av radiospektrumresurserna i enlighet med artikel 13 i direktiv 2002/20/EG och att organisera och använda sina radiospektrum för radiospektrum för den allmänna ordningen, statens säkerhet och försvar och slå vakt om mål av allmänt intresse, såsom kulturell mångfald och mediepluralism. [Ändr. 115]

3.  När kommissionen utövar de befogenheter som den tilldelas enligt detta avsnitt ska den ta största möjliga hänsyn till eventuella yttranden som utfärdas av Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG), inrättad genom kommissionens beslut nr 2002/622/EG(24) och alla exempel på bästa regelpraxis samt alla rapporter och råd från Berec i frågor som ligger inom dess behörighet. [Ändr. 116]

Artikel 8a

Samordning av vissa aspekter rörande överlåtelse eller uthyrning av individuella rättigheter att använda radiofrekvenser och deras varaktighet

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2002/21/EG eller av konkurrensreglerna för företag ska följande gälla för överlåtelse eller uthyrning av rättigheter att använda spektrum, eller delar därav, som anges i artikel 6.8 i beslut nr 243/2012/EU:

a)  Medlemsstaterna ska offentliggöra de aktuella detaljerna för alla sådana nyttjanderätter i ett standardiserat elektroniskt format.

b)  Medlemsstaterna får inte vägra att medge överlåtelse eller uthyrning till en befintlig innehavare av sådan nyttjanderätt.

c)  I de fall som inte omfattas av led b ovan får medlemsstaterna vägra överlåtelse enbart om det framkommer att det finns en klar risk för att den nya innehavaren inte skulle kunna uppfylla de gällande villkoren för nyttjanderätten.

d)  I de fall som inte omfattas av led b ovan får medlemsstaterna inte vägra en uthyrning om den uthyrande parten åtar sig att förbli ansvarig för att uppfylla de gällande villkoren för nyttjanderätten.

2.  Alla administrativa avgifter som åläggs företagen i samband med behandlingen av en ansökan om överlåtelse eller uthyrning av spektrum ska totalt enbart täcka de administrativa kostnader, inklusive kompletterande steg som utfärdandet av en ny nyttjanderätt, som uppkommer under behandlingen av ansökan. Alla sådana avgifter ska åläggas på ett objektivt, öppet och proportionellt sätt som minimerar de ytterligare administrativa kostnaderna och motsvarande avgifter. Artikel 12.2 i direktiv 2002/20/EG ska gälla för avgifter som införs enligt denna punkt.

3.  Alla nyttjanderätter till spektrum ska beviljas med en varaktighet på minst 25 år, och åtminstone under en sådan tidsperiod som är lämplig för att stimulera investering och konkurrens och motverka underutnyttjande och ”hamstring” av spektrum. Medlemsstaterna får bevilja nyttjanderätter på obestämd tid.

4.  Medlemsstaterna får föreskriva proportionerliga och icke-diskriminerande återkallanden av nyttjanderätter, även av sådana med minst 25 års giltighetstid, för att säkerställa en effektiv spektrumanvändning med hänsyn, bland annat, men inte uteslutande, till spektrumförvaltning, nationell säkerhet, licensbrott, harmoniserad ändring av bandanvändning och utebliven betalning av avgifter.

5.  Varaktigheten för alla befintliga nyttjanderätter förlängs härmed till 25 år från den dag de beviljades, utan att detta påverkar övriga villkor i samband med nyttjanderätterna och nyttjanderätter som beviljats på obestämd tid.

6.  En varaktighet för nyttjanderätter på minst 25 år bör inte utgöra något hinder för regleringsmyndigheterna att utfärda tillfälliga rättigheter och rättigheter för annan användning inom ett harmoniserat band. [Ändr. 117]

Artikel 9

Användning av radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer: regleringsprinciper

1.  Utan att det påverkar mål av allmänt intresse ska de nationella myndigheter som är behöriga för radiospektrum ska bidra till utvecklingen av ett trådlöst område med enhetliga investerings- och konkurrensvillkor för trådlösa höghastighetsbredbandskommunikationer som möjliggör planering och tillhandahållande av integrerade, interoperabla, öppna flerterritoriella nät och tjänster och stordriftsfördelar, vilket i sin tur främjar innovation, ekonomisk tillväxt och långsiktiga fördelar för slutanvändarna.

De nationella behöriga myndigheterna ska avstå från att tillämpa förfaranden eller införa villkor för användning av radiospektrum som på ett oskäligt sätt kan hindra europeiska leverantörer av elektronisk kommunikation från att tillhandahålla integrerade elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i flera medlemsstater eller inom hela unionen. De ska se till att utvecklingen av ett sådant trådlöst område inte på ett oskäligt sätt, genom att orsaka störningar, hindrar befintliga tjänster eller tillämpningar i de berörda spektrumbanden eller i angränsande band. [Ändr. 118]

2.  De nationella behöriga myndigheterna ska tillämpa ett auktorisationssystem som är så lite betungande som möjligt för att tillåta användning av radiospektrum på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionerliga kriterier, på ett sådant sätt att flexibiliteten och effektiviteten i radiospektrumanvändningen maximeras och jämförbara villkor främjas i hela unionen när det gäller integrerade flerterritoriella investeringar och verksamheter för leverantörer av elektronisk kommunikation. [Ändr. 119]

3.  När de nationella behöriga myndigheterna fastställer villkor och förfaranden för auktorisation av användning av radiospektrum ska de särskilt ta hänsyn till objektiv, öppet redovisad och icke-diskriminerande behandling försäkra sig om att det råder lika behandling mellan befintliga och potentiella operatörer och till kollektiv, delad och licensfri användning av spektrum. De nationella behöriga myndigheterna ska också se till att det råder samexistens mellan EU-leverantörer av elektronisk kommunikation och andra företag befintliga och nya radiospektrumanvändare. De ska i detta syfte genomföra en heltäckande konsekvensbedömning samt samråd och ska i båda fallen involvera alla intressenter. [Ändr. 120]

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska de nationella behöriga myndigheterna när de fastställer villkor och förfaranden för auktorisation av nyttjanderätter till radiospektrum ta hänsyn till och vid behov förena följande regleringsprinciper:

a)  Maximera slutanvändarnas intressen, bland annat både effektiva långsiktiga investeringar och innovation i trådlösa nät och tjänster och effektiv konkurrens.

b)  Säkerställa en så effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av radiospektrumet som möjligt, liksom tillgång till licensfritt spektrum.

c)  Garantera förutsägbara och jämförbara villkor för att möjliggöra planering av långsiktiga investeringar i nät och tjänster i ett flerterritoriellt sammanhang och skapa stordriftsfördelar.

d)  Se till att de tillämpliga villkoren är nödvändiga och proportionella, bland annat genom en objektiv och öppet redovisad bedömning av om det är motiverat att införa ytterligare villkor som kan vara till fördel eller nackdel för vissa operatörer.

e)  Säkerställa en bred territoriell täckning av trådlösa höghastighetsbredbandsnät och en bred spridning och konsumtion av berörda tjänster, och samtidigt beakta allmänintresset samt det sociala, kulturella och ekonomiska värdet hos spektrum som helhet.

ea)  Se till att eventuella ändringar i politiken för effektiv spektrumanvändning görs med hänsyn till konsekvenserna för allmänintresset i form av skadliga störningar och kostnader. [Ändr. 121]

5.  När de nationella behöriga myndigheterna bedömer om de ska införa något av de särskilda villkor för radiospektrumanvändning som avses i artikel 10 ska de särskilt beakta de kriterier som fastställs i den artikeln.

5a.  Nationella behöriga myndigheter ska garantera att informationen finns tillgänglig i auktoriseringsvillkoren och förfarandet för användning av radiospektrum, och låta intressenterna lägga fram sina åsikter under processen. [Ändr. 122]

Artikel 10

Relevanta kriterier som ska beaktas vid radiospektrumanvändning

1.  De nationella behöriga myndigheterna ska beakta följande när de fastställer mängd och typ av radiospektrum som ska fördelas i ett visst förfarande för beviljande av nyttjanderätter till radiospektrum:

a)  De tekniska egenskaperna hos och den nuvarande och planerade användningen av olika tillgängliga radiospektrumband. [Ändr. 123]

b)  En eventuell kombination i ett gemensamt förfarande för kompletterande band.

c)  Relevansen av sammanhängande portföljer av nyttjanderätter till radiospektrum i olika medlemsstater för tillhandahållande av nät eller tjänster på hela eller en betydande del av unionens marknad.

2.  De nationella behöriga myndigheterna ska beakta följande när de beslutar om huruvida de ska ange minimi- eller maximimängder av radiospektrum som kan fastställas för nyttjanderätter i ett visst band eller i kombination med kompletterande band:

a)  Effektivast möjliga användning av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b, med hänsyn till egenskaperna hos och den nuvarande och planerade användningen av berörda band (ett eller flera). [Ändr. 124]

b)  Effektiva nätinvesteringar i enlighet med artikel 9.4 a.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av punkt 5 när det gäller villkor för maximala mängder radiospektrum.

3.  De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa följande när det gäller de eventuella avgifterna för nyttjanderätter till alla typer av radiospektrum:

a)  De ska på lämpligt sätt spegla radiospektrumets sociala, kulturella och ekonomiska värde, inklusive fördelaktiga externa effekter.

b)  Undvika underutnyttjande och främja investeringar i nätens och tjänsternas kapacitet, täckning och kvalitet.

c)  Undvika diskriminering och säkerställa lika möjligheter mellan operatörer, även mellan befintliga och potentiella operatörer.

d)   De ska uppnå en optimal fördelning mellan betalning i förskott och, företrädesvis, avbetalning, särskilt med tanke på behovet av att stimulera en snabb utbyggnad av nät och utnyttjande av radiospektrum i enlighet med artikel 9.4 b och e.

da)  De ska se till att de inte betalas mer än ett år innan operatörerna kan börja använda radiospektrumet.

De tekniska villkor och regleringsvillkor som är kopplade till nyttjanderätterna till radiospektrum ska definieras och finnas tillgängliga för operatörer och intressenter innan auktionsförfarandet inleds. [Ändr. 125]

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av punkt 5 när det gäller eventuella villkor som leder till olika avgifter mellan operatörer som fastställs i syfte att främja en effektiv konkurrens.

4.  De nationella behöriga myndigheterna får ålägga skyldigheter att uppnå en minimal territoriell täckning endast när detta är nödvändigt och proportionellt i enlighet med artikel 9.4 d, i syfte att uppnå särskilda mål av allmänt intresse på nationell nivå. De nationella behöriga myndigheterna ska beakta följande när de ålägger sådana skyldigheter:

a)  Eventuell befintlig täckning av det nationella territoriet av de relevanta tjänsterna eller av andra elektroniska kommunikationstjänster.

b)  Minimering av antalet operatörer som eventuellt kan omfattas av sådana skyldigheter.

c)  Möjlighet till bördefördelning och ömsesidighet mellan flera operatörer, även leverantörer av andra elektroniska kommunikationstjänster.

d)  Nödvändiga investeringar för att uppnå en sådan täckning och behovet av att avspegla dessa investeringar i de tillämpliga avgifterna.

e)  De relevanta bandens tekniska ändamålsenlighet för ett effektivt tillhandahållande med bred territoriell täckning.

5.  De behöriga myndigheterna ska när de beslutar om huruvida de ska vidta några av de åtgärder för att främja en effektiv konkurrens som anges i artikel 5.2 i beslut nr 243/2012/EU grunda sitt beslut på en objektiv och framåtblickande bedömning av följande, med beaktande av marknadsförhållanden och tillgängliga riktmärken:

a)  Om en effektiv konkurrens kan eller inte kan upprätthållas eller uppnås om åtgärderna inte vidtas.

b)  Sannolika effekter av sådana tillfälliga åtgärder på marknadsoperatörernas befintliga och framtida investeringar.

6.  De nationella behöriga myndigheterna ska fastställa villkor enligt vilka företagen får överlåta eller hyra ut delar av eller hela sina individuella nyttjanderätter till radiospektrum till andra företag, inklusive fördelning av sådana radiospektrum. De nationella behöriga myndigheterna ska beakta följande när de fastställer sådana villkor:

a)  Optimera en effektiv radiospektrumanvändning i enlighet med artikel 9.4 b.

b)  Utnyttja fördelaktiga fördelningsmöjligheter.

c)  Förena befintliga och potentiella rättsinnehavares intressen.

d)  Skapa en bättre fungerande och mer likvid marknad för tillträde till radiospektrum.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna på företagen.

7.  De nationella behöriga myndigheterna ska ge tillstånd till delning av passiv och aktiv infrastruktur och gemensamt anläggande av infrastruktur för trådlösa bredbandskommunikationer, och ska därvid beakta följande:

a)  Konkurrenssituationen avseende infrastrukturbaserad konkurrens och eventuell tjänstebaserad konkurrens.

b)  Kraven på effektiv radiospektrumanvändning.

c)  Ökad valfrihet och högre kvalitet på tjänsterna för slutanvändare.

d)  Teknisk innovation.

Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av konkurrensreglerna på företagen.

Artikel 11

Ytterligare bestämmelser om villkor för användning av radiospektrum

1.  När de tekniska förhållandena för tillträde till och effektiv användning av harmoniserade radiospektrum för trådlösa bredbandskommunikationer gör det möjligt att använda relevanta radiospektrum enligt ett allmänt auktorisationssystem, ska de nationella behöriga myndigheterna undvika att införa ytterligare villkor och ska se till att eventuell alternativ användning inte hindrar en effektiv tillämpning av ett sådant harmoniserat system. Detta ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.8. [Ändr. 126]

2.  De nationella behöriga myndigheterna ska fastställa villkor för auktorisation, varigenom en individuell auktorisation eller nyttjanderätt kan återkallas eller upphävas vid upprepad underlåtande att använda det relevanta radiospektrumet. Återkallandet eller upphävandet kan omfattas av en lämplig ersättning när underlåtandet att använda det berörda radiospektrumet beror på orsaker som står utanför operatörens kontroll och är objektivt motiverade.

3.  De nationella behöriga myndigheterna ska, i enlighet med konkurrensreglerna och för att snabbt frigöra eller fördela tillräckligt harmoniserade radiospektrum i kostnadseffektiva band för trådlösa bredbandstjänster med hög kapacitet, överväga behovet av att införa

a)  lämplig ersättning eller stimulansbetalningar till befintliga användare eller innehavare av nyttjanderätter till radiospektrum, bland annat genom att inbegripa dem i budsystemet eller genom fasta belopp för nyttjanderätter,

b)  stimulansbetalningar som ska betalas av befintliga användare eller innehavare av nyttjanderätter till radiospektrum.

4.  De nationella behöriga myndigheterna ska överväga behovet av att i enlighet med artikel 6.3 i beslut nr 243/2012/EU fastställa lämpliga miniminivåer för teknisk prestanda för olika band för att förbättra spektrumeffektiviteten och utan att det påverkar de åtgärder som vidtas enligt beslut nr 676/2002/EG.

När de fastställer dessa nivåer ska de särskilt

a)  ta hänsyn till den tekniska utvecklingscykeln och förnyelse av utrustning, särskilt terminalutrustning.

b)  tillämpa principen om teknikneutralitet för att uppnå den angivna prestandanivån i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/21/EG.

Artikel 12

Harmonisering av vissa auktorisationsvillkor för trådlösa bredbandskommunikationer

1.  De nationella behöriga myndigheterna ska fastställa tidtabeller för beviljande eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter eller för förlängning av sådana rätter enligt villkoren för befintliga rätter, vilka ska gälla för radiospektrum som harmoniserats för trådlösa bredbandskommunikationer. samtidigt som de i alla avseenden beaktar direktiv 2002/21/EG, framför allt artiklarna 7, 8, 8a, 9 och 9a, beslut nr 676/2002/EG och beslut nr 243/2012/EU, framför allt artiklarna 2, 3, 5 och 6. [Ändr. 127]

Giltighetstiden för nyttjanderätter eller datum för förlängning ska fastställas i god tid före det relevanta förfarande som fastställs i den tidtabell som avses i första stycket. När de nationella behöriga myndigheterna fastställer tidtabeller, giltighetstider och förlängningsperioder ska de beakta behovet av förutsägbara investeringsförhållanden, möjligheter att frigöra eventuella relevanta nya radiospektrumband som harmoniserats för trådlösa bredbandskommunikationer och amorteringstiden för relaterade investeringar enligt konkurrenskraftiga villkor. [Ändr. 128]

2.  För att säkerställa ett enhetligt genomförande av punkt 1 i hela unionen och särskilt möjliggöra synkroniserad tillgång till trådlösa tjänster inom unionen får ska kommissionen genom genomförandeakter som ska antas inom ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande

a)  fastställa en gemensam tidtabell för hela unionen eller lämpliga tidtabeller för de rådande omständigheterna för olika kategorier av medlemsstater, det eller de datum då individuella nyttjanderätter för ett harmoniserat band eller en kombination av kompletterande harmoniserade band ska beviljas och faktisk användning av radiospektrum ska tillåtas för exklusivt eller delat tillhandahållande av trådlösa bredbandskommunikationer inom unionen,

b)  fastställa en kortaste giltighetstid på minst 25 år för de rätter som beviljas i de harmoniserade banden, och i vilket fall som helst en giltighetstid som är lämplig för att stimulera investeringar och konkurrens och motverka underanvändning eller ”hamstring” av spektrum, eller fastställa att rätterna ska beviljas med obegränsad giltighetstid,

c)  när det gäller rättigheter som inte är obegränsade, fastställa ett samordnat förfallo- eller förlängningsdatum för hela unionen,

d)  fastställa det datum då en befintlig nyttjanderätt till spektrum, i harmoniserade band för trådlös bredbandskommunikation, ska ändras för att möjliggöra tillhandahållande av trådlösa bredbandskommunikationer.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2 och utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG. [Ändr. 129]

3.  Om inte annat följer av artikel 8a.4 ska kommissionen får också anta genomförandeakter senast ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande för att harmonisera utgångs- eller förlängningsdatumet för individuella nyttjanderätter till radiospektrum för trådlöst bredband i harmoniserade band, som redan finns den dag sådana akter antas, för att samordna datumet för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till sådana band, inklusive en eventuell samordning med datum för förlängning eller förnyad tilldelning av andra band som harmoniserats genom genomförandeakter som antagits i enlighet med punkt 2 eller denna punkt. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

Om det i de genomförandeakter som avses i denna punkt fastställs ett harmoniserat datum för förlängning eller förnyad tilldelning av nyttjanderätter till radiospektrum som infaller efter förfallo- eller förlängningsdatumet för eventuella befintliga individuella nyttjanderätter till sådana radiospektrum i medlemstaterna, ska varaktigheten för de nationella behöriga myndigheterna förlänga de befintliga nyttjanderätterna fram till det harmoniserade datumet enligt samma väsentliga auktorisationsvillkor som tidigare tillämpats, inklusive eventuella tillämpliga avgifter förlängas utan att det ska påverka andra villkor i anslutning till rätterna.

Om den förlängningsperiod som beviljats i enlighet med andra stycket är avsevärt längre än den ursprungliga giltighetstiden för nyttjanderätterna får de nationella behöriga myndigheterna anpassa förlängningen av rätterna till tidigare tillämpliga auktorisationsvillkor som är nödvändiga mot bakgrund av förändrade omständigheter, inklusive uttag av ytterligare avgifter. Dessa ytterligare avgifter ska beräknas tidsproportionellt utifrån den eventuella inledande avgiften för de ursprungliga nyttjanderätterna som uttryckligen beräknades enligt den ursprungliga giltighetstiden. [Ändr. 130]

De genomförandeakter som anges i detta stycke ska inte fordra att giltighetstiden för befintliga nyttjanderätter i medlemstaterna förkortas, förutom i enlighet med artikel 14.2 i direktiv 2002/20/EG, och ska inte gälla befintliga rätter med obegränsad giltighetstid.

När kommissionen antar en genomförandeakt enligt punkt 2 får den tillämpa bestämmelserna i denna punkt på motsvarande sätt på nyttjanderätter till det berörda harmoniserade bandet för trådlöst bredband.

4.  Kommissionen ska beakta följande när den antar de genomförandeakter som anges i punkterna 2 och 3:

a)  De regleringsprinciper som anges i artikel 9.

b)  Objektiva variationer av behoven av ytterligare radiospektrum för tillhandahållande av trådlöst bredband inom unionen, samtidigt som den tar hänsyn till gemensamma behov av radiospektrum för integrerade nät som täcker flera medlemsstater.

c)  Förutsägbarhet i driftsvillkoren för befintliga radiospektrumanvändare.

d)  Användnings-, utvecklings- och investeringscykler för successiva generationer av trådlös bredbandsteknik.

e)  Efterfrågan från slutanvändarna på trådlösa bredbandskommunikationer med hög kapacitet.

När kommissionen fastställer tidtabeller för olika kategorier av medlemsstater som inte redan har beviljat individuella nyttjanderätter och tillåtit faktisk användning av det berörda harmoniserade bandet, ska den vederbörligen beakta eventuella synpunkter från medlemsstaterna om hur radiospektrumrätter har beviljats historiskt sett, grunderna för begränsningar i enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG, eventuella behov av att utrymma bandet i fråga, konkurrenseffekter eller geografiska eller tekniska begränsningar, med hänsyn till följderna för den inre marknaden. Kommissionen ska se till att genomförandet inte skjuts upp i onödan och att eventuella variationer i tidtabellerna mellan medlemsstaterna inte leder till olämpliga skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller konkurrens eller reglering.

5.  Punkt 2 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att bevilja nyttjanderätter till och tillåta faktisk användning av ett harmoniserat band före antagandet av en genomförandeakt som gäller det bandet om inte annat följer av andra stycket i denna punkt, eller före det harmoniserade datum som fastställts i en genomförandeakt för detta band.

Om de nationella behöriga myndigheterna beviljar nyttjanderätter till ett harmoniserat band innan en genomförandeakt som gäller det bandet antas ska de fastställa villkor för beviljandet på ett sådant sätt att innehavarna av nyttjanderätterna är medvetna om att kommissionen kommer att anta genomförandeakter i enlighet med punkt 2 för hela unionen. Detta stycke ska inte tillämpas på beviljande av nyttjanderätter med obegränsad giltighetstid. [Ändr. 131]

6.  När det gäller harmoniserade band för vilka en gemensam tidtabell för beviljande av nyttjanderätter och tillåtelse av faktisk användning har fastställts i en genomförandeakt som antagits i enlighet med punkt 2, ska de behöriga myndigheterna i rätt tid lämna tillräckligt detaljerad information till kommissionen om sina planer för att säkerställa efterlevnaden. Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa format och förfaranden för inlämnandet av sådan information inom ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. [Ändr. 132]

Om kommissionen vid en granskning av de detaljerade planer som lämnats in av medlemsstaterna anser att det är osannolikt att medlemsstaten i fråga kommer att kunna uppfylla sin tidtabell får kommissionen anta ett beslut genom en genomförandeakt för att kräva att medlemsstaten anpassar sina planer på lämpligt sätt för att garantera efterlevnad.

Artikel 12a

Gemensamt auktorisationsförfarande för att bevilja individuella nyttjanderätter till radiospektrum

1.  Två eller flera medlemsstater får samarbeta med varandra, och med kommissionen, för att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med artiklarna 6 och 7 i auktorisationsdirektivet i syfte att införa ett gemensamt auktorisationsförfarande för att bevilja individuella nyttjanderätter till radiospektrum, och då följa, där så är möjligt, de eventuella gemensamma tidtabeller som fastställts i enlighet med artikel 12.2. Det gemensamma auktorisationsförfarandet ska uppfylla följande kriterier:

a)  De individuella nationella auktorisationsförfarandena ska inledas och genomföras av de nationella behöriga myndigheterna enligt en gemensam tidtabell.

b)  Det ska, där så är lämpligt, föreskriva gemensamma villkor och förfaranden för urval och beviljande av individuella rättigheter till de berörda medlemsstaterna.

c)  Det ska, där så är lämpligt, föreskriva gemensamma eller jämförbara villkor som ska vara knutna till de individuella nyttjanderätterna för de berörda medlemsstaterna rörande, bland annat, tillåtelse för operatörer att tilldelas enhetliga spektrumportföljer med avseende på de spektrumblock som ska tilldelas.

2.  Om medlemsstaterna avser att införa ett gemensamt auktorisationsförfarande ska de berörda nationella behöriga myndigheterna på samma gång göra sina förslag till åtgärder tillgängliga för kommissionen och de behöriga myndigheterna. Kommissionen ska underrätta de andra medlemsstaterna.

3.  Ett gemensamt auktorisationsförfarande ska hela tiden vara öppet för andra medlemsstater. [Ändr. 133]

Artikel 13

Samordning av auktorisationsförfaranden och villkor för användning av radiospektrum för trådlöst bredband på den inre marknaden

1.  Om en nationell behörig myndighet har för avsikt att göra användningen av radiospektrum beroende av en allmän auktorisation eller bevilja individuella nyttjanderätter till radiospektrum eller ändra rättigheter eller skyldigheter för användningen av radiospektrum i enlighet med artikel 14 i direktiv 2002/20/EG, ska den samtidigt göra förslaget till åtgärd tillgängligt för kommissionen och de behöriga myndigheterna för radiospektrum i andra medlemsstater, liksom den motivering som åtgärden grundar sig på, om så är tillämpligt när det offentliga samråd som avses i artikel 6 i direktiv 2002/21/EG har avslutats och i alla händelser först i ett skede av utarbetandet där den kan lämna tillräcklig och definitiv information om alla relevanta frågor till kommissionen och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

De nationella behöriga myndigheterna ska minst lämna information om följande frågor, om så är tillämpligt:

a)  Typ av auktorisationsförfarande.

b)  Tidpunkt för auktorisationsförfarandet.

c)  Nyttjanderätternas giltighetstid, som inte ska understiga 25 år, och i vilket fall som helst lämpa sig för att stimulera investeringar och konkurrens och motverka underanvändning eller ”hamstring” av spektrum. [Ändr. 134]

d)  Typ och mängd av tillgängligt radiospektrum, totalt eller till ett visst företag.

e)  Belopp och struktur för eventuella avgifter som ska betalas.

f)  Ersättning eller incitament när det gäller utrymmande eller fördelning av radiospektrum av befintliga användare.

g)  Täckningsskyldigheter.

h)  Tillträde för grossister, nationella eller regionala roamingkrav.

i)  Reservering av radiospektrum för vissa typer av operatörer eller uteslutande av vissa typer av operatörer.

j)   Villkor för tilldelning, förnyad tilldelning, överlåtelse eller ackumulering av nyttjanderätter. [Ändr. 135]

k)  Möjlighet till delad användning av radiospektrum.

l)  Infrastrukturdelning.

m)  Miniminivåer för teknisk prestanda.

n)  Begränsningar som tillämpas i enlighet med artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG.

o)  Upphävande eller återkallande av en eller flera nyttanderätter eller ändring av rättigheter eller skyldigheter som är knutna till sådana rätter som inte kan anses vara mindre betydande i den mening som avses i artikel 14.1 i direktiv 2002/20/EG.

2.  De nationella behöriga myndigheterna och kommissionen får yttra sig till den berörda behöriga myndigheten inom en period av två månader. Tvåmånadersperioden kan inte förlängas.

Kommissionen ska särskilt beakta följande när den bedömer en föreslagen åtgärd i enlighet med denna artikel:

a)  Bestämmelserna i direktiven 2002/20/EG och 2002/21/EG samt i beslut nr 243/2012/EU.

b)  De regleringsprinciper som anges i artikel 9.

c)  Relevanta kriterier för vissa särskilda villkor som anges i artikel 10 samt de kompletterande bestämmelser som anges i artikel 11.

d)  Eventuella genomförandeakter som antagits i enlighet med artikel 12. [Ändr. 136]

e)  Konsekvens med nyligen införda, ej avslutade eller planerade förfaranden i andra medlemsstater samt eventuella effekter på handeln mellan medlemsstaterna.

Om kommissionen inom denna tidsperiod meddelar den behöriga myndigheten att förslaget till åtgärd utgör ett hinder för den inre marknaden eller om den hyser allvarliga tvivel om huruvida åtgärden är förenlig med unionsrätten, ska förslaget till åtgärd inte antas under en ytterligare period av två månader. I sådana fall ska kommissionen även informera de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om sin ståndpunkt.

3.  Under den tidsfrist på två månader som avses i punkt 2 ska kommissionen och den berörda behöriga myndigheten ha ett nära samarbete för att identifiera den lämpligaste och effektivaste åtgärden mot bakgrund av de kriterier som avses i punkt 2 med beaktande av marknadsaktörernas yttranden och behovet av att säkerställa spridningen av en enhetlig regleringspraxis.

4.  Den behöriga myndigheten får ändra eller dra tillbaka förslaget till åtgärd när som helst under förfarandet, med största möjliga hänsyn till kommissionens meddelande enligt punkt 2.

5.  Inom den ytterligare tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 får kommissionen

a)  lägga fram ett utkast till beslut för kommunikationskommittén med ett krav på att den berörda behöriga myndigheten ska dra tillbaka förslaget till åtgärd. Utkastet till beslut ska åtföljas av en detaljerad och objektiv analys av varför kommissionen anser att förslaget till åtgärd inte bör antas i den form som det lämnats in. Vid behov ska kommissionen lämna specifika förslag för ändring av förslaget till åtgärd, eller

b)  fatta ett beslut om att ändra sin ståndpunkt om det berörda förslaget till åtgärd.

6.  Om kommissionen inte har lagt fram ett utkast till beslut i enlighet med punkt 5 a eller om den fattar ett beslut i enlighet med punkt 5 b får den berörda behöriga myndigheten anta förslaget till åtgärd.

Om kommissionen har lagt fram ett utkast till beslut i enlighet med punkt 5 a får den behöriga myndigheten inte anta åtgärden under en period av högst sex månader från det datum då det meddelande som avses i punkt 2 skickades till den behöriga myndigheten.

Kommissionen får när som helst under förfarandet besluta att ändra sin ståndpunkt om det berörda förslaget till åtgärd, även efter det att utkastet till beslut har lagts fram för kommunikationskommittén.

7.  Kommissionen ska anta eventuella beslut med krav på att den behöriga myndigheten ska dra tillbaka sitt förslag till åtgärd genom genomförandeakter. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

8.  När kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med punkt 7 ska den behöriga myndigheten ändra eller dra tillbaka förslaget till åtgärd inom sex månader från datumet för meddelandet av kommissionens beslut. Om förslaget till åtgärd ändras ska den behöriga myndigheten i tillämpliga fall genomföra ett offentligt samråd och ska göra förslaget till åtgärd tillgängligt för kommissionen i enlighet med punkt 1.

9.  Den berörda behöriga myndigheten ska ta största möjliga hänsyn till eventuella synpunkter från de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen och får, förutom i de fall som omfattas av tredje stycket i punkt 2, andra stycket i punkt 6 och punkt 7, anta förslaget till åtgärd och meddela kommissionen detta.

10.  Den behöriga myndigheten ska informera kommissionen om resultaten av det förfarande som åtgärden avser när förfarandet i fråga har avslutats.

Artikel 14

Tillträde till RLAN

1.  De nationella behöriga myndigheterna ska tillåta tillhandahållande av tillträde genom RLAN till nät som tillhör en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten samt användning av harmoniserade radiospektrum för sådant tillhandahållande, med förbehåll endast för en allmän auktorisation.

2.  De nationella behöriga myndigheterna får inte förhindra leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten att ge allmänheten tillträde till sina nät genom RLAN som kan vara belägna i en slutanvändares lokaler, under förutsättning att de allmänna auktorisationsvillkoren följs samt att användaren lämnar sitt förhandsgodkännande.

3.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte ensidigt begränsa

a)  slutanvändares rätt att ansluta sig till RLAN efter eget val som tillhandahålls av tredje parter,

b)  slutanvändarnas rätt att ömsesidigt eller mer allmänt tillåta tillträde till sådana leverantörers nät för andra slutanvändare genom RLAN, även på grundval av initiativ från tredje parter som förenar och ger tillgång till olika slutanvändares RLAN.

4.  De nationella behöriga myndigheterna får inte begränsa slutanvändarnas rätt att ömsesidigt eller mer allmänt tillåta tillträde till sina RLAN-nät för andra slutanvändare, även på grundval av initiativ från tredje parter som förenar och ger tillgång till olika slutanvändares RLAN.

5.  De nationella regleringsmyndigheterna får inte begränsa tillhandahållande av allmänt tillträde till RLAN

a)  av offentliga myndigheter eller i omedelbar närhet till lokaler där sådana myndigheter är inhysta, när tillträdet är en sidotjänst till de offentliga tjänster som tillhandahålls i sådana lokaler,

b)  genom initiativ från icke-statliga organisationer eller offentliga myndigheter att förena och ömsesidigt eller mer allmänt göra RLAN tillgängligt för olika slutanvändare, i tillämpliga fall inklusive RLAN med allmänt tillträde i enlighet med led a.

6.  Ett företag, en offentlig myndighet eller en annan slutanvändare ska inte anses vara en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten endast på grund av att de ger allmänt tillträde till RLAN om tillhandahållandet inte är av kommersiell karaktär eller endast är en sidotjänst till andra kommersiella verksamheter eller offentliga tjänster som inte är beroende av överföring av signaler via sådana nät.

Artikel 15

Utbyggande och drift av anslutningspunkter med kort räckvidd

1.  De nationella behöriga myndigheterna ska tillåta utbyggnad, anslutning och drift av småskaliga trådlösa anslutningspunkter med kort räckvidd enligt det allmänna auktorisationssystemet och får inte begränsa sådan utbyggnad, anslutning eller drift i onödan genom enskilda stadsplaneringstillstånd eller på något annat sätt om sådan användning uppfyller de genomförandeåtgärder som antagits i enlighet med punkt 2.

Denna punkt påverkar inte auktorisationssystemet för radiospektrum som byggs ut för att driva anslutningspunkter med kort räckvidd.

2.  För att genomförandet av det allmänna auktorisationssystemet för utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa anslutningspunkter med kort räckvidd i enlighet med punkt 1 ska vara enhetligt får ska kommissionen genom en genomförandeakt, som ska antas ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, ange tekniska egenskaper för utformning, utbyggnad och drift av trådlösa anslutningspunkter med kort räckvidd. Det ska garanteras att sådana trådlösa anslutningspunkter inte är störande när de används i olika lokala sammanhang. Kommissionen ska ange sådana tekniska egenskaper med hänvisning till maximal storlek, effekt och elektromagnetiska egenskaper samt visuellt intryck av utbyggda trådlösa anslutningspunkter med kort räckvidd. Dessa tekniska egenskaper för användning av trådlösa anslutningspunkter med kort räckvidd ska minst uppfylla kraven i direktiv 2013/35/EU(25) och de gränsvärden som anges i rådets rekommendation nr 1999/519/EG(26). [Ändr. 137]

De tekniska egenskaper som anges för att utbyggnad, anslutning och drift av trådlösa anslutningspunkter med låg räckvidd ska omfattas av punkt 1 ska inte påverka de väsentliga kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om utsläppande på marknaden av sådana produkter.(27) [Ändr. 138]

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

Artikel 16

Samordning av radiospektrum mellan medlemsstaterna

1.  Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas skyldigheter enligt relevanta internationella avtal, inbegripet Internationella telekommunikationsunionens (ITU) radioreglemente ska de behöriga myndigheterna säkerställa att användningen av radiospektrum är organiserad på deras territorier, och ska särskilt vidta alla nödvändiga åtgärder för fördelning eller tilldelning av spektrum så att inga andra medlemsstater förhindras att tillåta användning av ett visst harmoniserat band på sina territorier i enlighet med unionens lagstiftning.

2.  Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra i den gränsöverskridande samordningen av användningen av radiospektrum för att säkerställa efterlevnad med punkt 1 och se till att ingen medlemsstat förvägras rättvist tillträde till radiospektrumet.

3.  Varje berörd medlemsstat får uppmana gruppen för radiospektrumpolitik att medla för att hjälpa den och eventuella andra medlemsstater att uppfylla denna artikel.

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder för att se till att de samordnade resultaten uppfyller kravet på rättvist tillträde till radiospektrumet mellan de relevanta berörda medlemsstater, lösa eventuella praktiska inkonsekvenser mellan olika samordnade resultat mellan olika medlemsstater och säkerställa genomförandet av samordnade lösningar enligt unionsrätten. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. [Ändr. 139]

Avsnitt 2

Europeiska produkter för virtuell access

Artikel 17

Europeiska produkter för virtuell bredbandsaccess

1.  Tillhandahållande av en virtuell produkt för bredbandsaccess i enlighet med artiklarna 8 och 12 i direktiv 2002/19/EG ska anses utgöra tillhandahållande av en europeisk virtuell produkt för bredbandsaccess om den levereras i enlighet med de minimiparametrar som anges i ett av de erbjudanden som fastställs i bilaga I och tillsammans uppfyller följande väsentliga krav:

a)  Produkten erbjuds som en högkvalitetsprodukt i hela unionen.

b)  Högsta möjliga grad av driftskompatibilitet för nät och tjänster och icke-diskriminerande nätförvaltning mellan operatörerna i konsekvens med nättopologin.

c)  Kapacitet att ge service till slutanvändarna på konkurrenskraftiga villkor.

d)  Kostnadseffektivitet, med hänsyn till produktens kapacitet att tillämpas på befintliga och nybyggda nät och samverka med andra accessprodukter som kan tillhandahållas på samma nätstruktur.

e)  Driftsmässig effektivitet, särskilt att i så stor utsträckning som möjligt begränsa eventuella hinder för genomförandet och utbyggnadskostnader för leverantörer av virtuellt bredbandsaccess och sökande som vill ha tillträde till virtuellt bredband.

f)  Efterlevnad av reglerna för integritets- och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet och integritet samt insyn i enlighet med unionsrätten.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att anpassa bilaga I mot bakgrund av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen så att de väsentliga krav som anges i punkt 1 kan fortsätta att uppfyllas. [Ändr. 140]

Artikel 17a

Högkvalitativa accessprodukter för tillhandahållande av kommunikationstjänster för företag

1.  De nationella regleringsmyndigheterna ska, med beaktande av de riktlinjer från Berec som avses i punkt 2, överväga om det är proportionerligt att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, som i enlighet med artikel 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) anses ha ett betydande marknadsinflytande på en relevant marknad för tillhandahållandet av högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster för grossistledet, åläggs offentliggöra ett referenserbjudande för grossister. Dessa överväganden bör göras inom en månad efter det att Berecs riktlinje har offentliggjorts.

2.   Senast den 31 december 2015 ska Berec, efter samråd med intressenter och i samarbete med kommissionen, fastställa riktlinjer för vilka delar som ska ingå i referenserbjudandet. Riktlinjerna bör åtminstone omfatta terminerande avsnitt i hyrda linjer och får även omfatta andra accessprodukter för företag i grossistledet som Berec anser vara lämpliga, med beaktande av efterfrågan i slutkunds- och grossistledet samt bästa regleringspraxis. De nationella regleringsmyndigheterna får kräva att ytterligare delar ska ingå i referenserbjudandet. Berec ska se över riktlinjerna regelbundet mot bakgrund av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. [Ändr. 141]

Artikel 18

Regleringsvillkor för europeiska produkter för virtuell bredbandsaccess

1.  En nationell regleringsmyndighet som tidigare i enlighet med artiklarna 8 och 12 i direktiv 2002/19/EG har ålagt en operatör en skyldighet att tillhandahålla tillträde i grossistledet till nästa generations nät ska bedöma huruvida det är lämpligt och proportionellt att i stället införa en skyldighet att leverera en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess som har minst likvärdiga funktioner som de befintliga accessprodukter i grossistledet som införts.

De nationella tillsynsmyndigheter som avses i första stycket ska utföra den erforderliga bedömningen av befintliga åtgärder för tillträde i grossistledet så snart som möjligt efter ikraftträdandet av denna förordning, oavsett tidpunkten för analys av de relevanta marknaderna i enlighet med artikel 16.6 i direktiv 2002/21/EG.

När den nationell regleringsmyndighet som tidigare har infört en skyldighet att tillhandahålla virtuell bredbandaccess efter sin bedömning enligt första stycket anser att en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess inte är lämplig under de specifika omständigheterna ska den lämna en motiverad förklaring i sitt utkast till åtgärd i enlighet med det förfarande som avses i artiklarna 6 och 7 i direktiv 2002/21/EG.

2.  När en nationell regleringsmyndighet har för avsikt att ålägga en operatör skyldigheten att tillhandahålla access i grossistledet till ett nästa generations nät i enlighet med artiklarna 8 och 12 i direktiv 2002/19/EG ska den, förutom de faktorer som anges i artikel 12.2 i det direktivet, särskilt bedöma respektive fördelar med att införa

i)  en passiv insatsvara i grossistledet, såsom fysiskt separat tillträde till accessnätet eller delaccessnätet eller

ii)  en icke-fysisk eller virtuell insatsvara för grossistledet som erbjuder motsvarande funktioner, särskilt en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess som uppfyller de väsentliga krav och parametrar som anges i artikel 17.1 och punkt 1 i bilaga I till denna förordning.

3.  Genom undantag från artikel 12.3 i direktiv 2002/19/EG ska en nationell regleringsmyndighet när den har för avsikt att ålägga en operator skyldigheten att tillhandahålla virtuell bredbandsaccess i enlighet med artiklarna 8 och 12 i det direktivet, införa en skyldighet att tillhandahålla en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess som har de mest relevanta funktionerna för att uppfylla det regleringsbehov som myndigheten har fastställt i sin bedömning. När en nationell regleringsmyndighet anser att en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess inte är lämplig under de specifika omständigheterna ska den lämna en motiverad förklaring i sitt utkast till åtgärd i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 6 och 7 i direktiv 2002/21/EG.

4.  Den nationella regleringsmyndigheten ska, när den i enlighet med punkterna 1, 2 eller 3 bedömer huruvida en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess ska införas i stället för andra möjliga accessprodukter i grossistledet, beakta behovet av enhetliga regleringsvillkor inom unionen för korrigeringsåtgärder avseende tillträde i grossistledet, den rådande och framtida konkurrenssituationen avseende infrastrukturbaserad konkurrens och utvecklingen av marknadsförhållandena mot tillhandahållande av konkurrerande nästa generations nät samt investeringar som görs av den operatör som anses ha ett betydande marknadsinflytande respektive av tillträdessökande och amorteringstiden för sådana investeringar.

Den nationella regleringsmyndigheten ska fastställa en övergångsperiod för ersättandet av en befintlig accessprodukt för grossistledet med en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess om så är nödvändigt.

5.  Genom undantag från artikel 9.3 i direktiv 2002/19/EG ska de nationella regleringsmyndigheterna om en operatör i enlighet med artiklarna 8 och 12 i det direktivet har skyldigheter att tillhandahålla en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess, säkerställa att ett referenserbjudande som åtminstone innehåller de delar som anges i bilaga i punkt 1, 2 eller 3 i bilaga I, allt efter omständigheterna.

6.  Genom undantag från artikel 16.3 i direktiv 2002/21/EG ska en nationell regleringsmyndighet inte införa en obligatorisk uppsägningstid innan den upphäver en tidigare införd skyldighet att erbjuda en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess som uppfyller de väsentliga krav och parametrar som anges i artikel 17.1 och i punkt 2 i bilaga I till denna förordning om den berörda operatören frivilligt åtar sig att på rättvisa och rimliga villkor göra en sådan produkt tillgänglig på begäran av tredje parter under en ytterligare period av tre år.

7.  Om en nationell regleringsmyndighet inom ramen för en bedömning i enlighet med punkterna 2 och 3 överväger om priskontroller för tillträde i grossistledet till nästa generationsens nät ska införas eller upprätthållas i enlighet med artikel 13 i direktiv 2002/19/EG, vare sig genom en av de europeiska produkterna för virtuell bredbandsaccess eller på annat sätt, ska den överväga konkurrenssituationen i fråga om priser, valfrihet och kvalitet på de produkter som erbjuds på slutkundsnivå. Myndigheten ska ta hänsyn till hur effektivt skyddet mot diskriminering är på grossistnivå och till situationen för den infrastrukturbaserade konkurrensen från andra fasta linjenät eller trådlösa nät, och ska lägga vederbörlig vikt rollen för befintlig infrastrukturbaserad konkurrens mellan nästa generations nät när det gäller att stimulera ytterligare kvalitetsförbättringar för slutanvändarna, i syfte att fastställa huruvida priskontroller för tillträde för grossistledet inte är nödvändigt eller proportionellt i det specifika fallet. [Ändr. 142]

Artikel 19

Anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet

1.  Varje operatör ska ha rätt att tillhandahålla europeiska anslutningsprodukter med garanterad tjänstekvalitet enligt vad som anges i punkt 4.

2.  Varje operatör ska uppfylla en rimlig begäran som lagts fram skriftligt av en auktoriserad leverantör av elektroniska kommunikationstjänster om att tillhandahålla en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet enligt vad som anges i punkt 4. Avslag på begäran om att tillhandahålla en europeisk produkt med garanterad tjänstekvalitet ska grundas på objektiva kriterier. Operatören ska ange skälen till eventuella avslag inom en månad från den skriftliga begäran.

Om den part som begär leverans av en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet inte kan eller inte vill göra en europeisk anslutningsprodukt tillgänglig för den part som lämnat in begäran på rimliga villkor, vare sig inom unionen eller i tredjeländer ska detta anses utgöra ett objektivt skäl till avslag om den senare parten begär detta.

3.  Om begäran avslås eller om en överenskommelse om specifika villkor, inklusive pris, inte har nåtts inom två månader från den skriftliga begäran har ingen av parterna rätt att hänskjuta frågan till den relevanta nationella regleringsmyndigheten i enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/21/EG. I sådant fall kan artikel 3.6 i denna förordning vara tillämplig.

4.  Tillhandahållande av en anslutningsprodukt ska anses utgöra tillhandahållande av en europeisk anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet om den levereras i enlighet med de minimiparametrar som anges i bilaga II och tillsammans uppfyller följande väsentliga krav:

a)  Produkten erbjuds som en högkvalitetsprodukt i hela unionen.

b)  Tjänsteleverantörerna kan tillgodose sina slutanvändares behov.

c)  Kostnadseffektivitet, med hänsyn till befintliga lösningar som kan tillhandahållas på samma nät.

d)  Driftsmässig effektivitet, i synnerhet när det gäller att undanröja hinder för genomförandet samt utbyggnadskostnader för kunderna i så stor utsträckning som möjligt.

e)  Efterlevnad av reglerna för integritets- och personuppgiftsskydd, nätens säkerhet och integritet samt insyn i enlighet med unionsrätten.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att anpassa bilaga II mot bakgrund av marknadens utveckling och den tekniska utvecklingen så att de väsentliga krav som anges i punkt 4 kan fortsätta att uppfyllas. [Ändr. 143]

Artikel 20

Åtgärder med avseende på europeiska accessprodukter

1.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2016 anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga tekniska och metodologiska regler för genomförandet av en europeisk virtuell accessprodukt i den mening som avses i artikel 14 och punkt 1 i bilaga I, i enlighet med de kriterier och parametrar som anges där, och för att garantera att funktionerna hos en sådan virtuell accessprodukt för grossistledet för nästa generations nät motsvarar funktionerna hos en fysisk separerad accessprodukt. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

2.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga tekniska och metodologiska regler för genomförandet av en eller flera av de europeiska accessprodukter som avses i artiklarna 17 och 19 och punkterna 1 och 2 i bilaga II, i enlighet med de respektive kriterier och parametrar som anges där. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. [Ändr. 144]

Kapitel IV

Harmoniserade rättigheter för slutanvändare Användarnas rätt att få tillgång till öppet internet [Ändr. 146]

Artikel 21

Undanröjande av begränsningar och diskriminering

1.  De offentliga myndigheterna får inte begränsa slutanvändarnas frihet att använda offentliga elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster som tillhandahålls av ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat.

2.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte tillämpa diskriminerande krav eller villkor för tillträde eller användning för slutanvändare baserat på slutanvändarens nationalitet eller bosättningsort, om inte sådana skillnader är objektivt motiverade.

3.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten får inte tillämpa högre taxor för kommunikationer inom unionen som terminerar i en annan medlemsstat, om detta inte är objektivt motiverat enligt följande:

a)  När det gäller fasta kommunikationer, taxorna är högre än taxorna för nationella långdistanskommunikationer.

b)  När det gäller mobilkommunikationer, högre taxor än de eurotaxor för reglerade samtals- respektive sms-roamingkommunikationer som fastställs i förordning (EG) nr 531/2012. [Ändr. 145]

Artikel 22

Lösning av gränsöverskridande tvister

De förfaranden för tvistlösning utanför domstol som inrättas i enlighet med artikel 34.1 i direktiv 2002/22/EG ska också gälla avtalstvister mellan konsumenter, andra slutanvändare i den utsträckning sådana tvistlösningsförfaranden utanför domstol finns tillgängliga även för dem samt leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är etablerade i en annan medlemsstat. Vid tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU(28) ska bestämmelserna i det direktivet gälla. [Ändr. 147]

Artikel 23

Frihet att tillhandahålla och använda öppen internetanslutning samt rimlig trafikstyrning [Ändr. 148]

1.  Slutanvändare ska vara fria ha rätt att ansluta sig till och distribuera information och innehåll samt använda och tillhandahålla tillämpningar och tjänster och använda terminaler efter eget val – oavsett var slutanvändaren eller leverantören befinner sig och oavsett plats, ursprung eller destination för tjänsten, informationen eller innehållet – via sin internetaccesstjänst.

Slutanvändare ska vara fria att ingå avtal om datavolymer och hastigheter med leverantörer av internetaccess och att i enlighet med sådana avtal om datavolymer utnyttja erbjudanden från leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster på internet.

2.  Slutanvändare ska också vara fria att antingen med leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten eller leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster ingå avtal om tillhandahållande av specialiserade tjänster med ökad servicekvalitet.

För att möjliggöra tillhandahållande av specialiserade tjänster till slutanvändare ska leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster och leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten vara fria att ingå avtal med varandra för att överföra de relaterade datavolymerna eller den relaterade datatrafiken som specialiserade tjänster med en fastställd servicekvalitet eller särskild kapacitet. Tillhandahållandet av specialiserade tjänster får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internetaccesstjänsternas allmänna kvalitet. Leverantörer av internetaccess eller av elektronisk kommunikation till allmänheten och leverantörer av innehåll, tillämpningar och tjänster ska vara fria att erbjuda slutanvändare specialiserade tjänster. Sådana tjänster ska erbjudas endast om nätkapaciteten räcker till för att tillhandahålla dem utöver internetaccesstjänster och om de inte försämrar internetaccesstjänsternas tillgänglighet eller kvalitet. Leverantörer av internetaccess till slutanvändare ska inte göra diskriminerande åtskillnad mellan funktionellt likvärdiga tjänster och tillämpningar.

3.  Denna artikel ska inte påverka unionslagstiftning eller nationell lagstiftning om laglighet hos den information, det innehåll och de tillämpningar och tjänster som överförs.

4.  Utövandet av de friheter som anges i punkterna 1 och 2 ska underlättas genom tillhandahållande av fullständig information i enlighet med artiklarna 25.1, 26.2 och 27.1 och 2.

Slutanvändarna ska ges fullständig information i enlighet med artikel 20.2, artikel 21.3 och 21a i direktiv 2002/22/EG, inbegripet information om eventuella trafikstyrningsåtgärder som vidtagits och som kan påverka tillgången till och spridningen av information, innehåll, tillämpningar och tjänster i enlighet med punkterna 1 och 2 i denna artikel.

5.  Leverantörer av internetaccesstjänster och slutanvändare får komma överens om att fastställa gränser för Inom gränserna för eventuella datavolymer eller hastigheter för internetaccesstjänster som fastställts genom avtal skaleverantörer av internettjänster ska inte begränsa de friheter som anges i punkt 1 genom att blockera, sakta ned, ändra, försämra eller diskriminera specifikt innehåll, specifika tillämpningar eller tjänster eller specifika klasser av dessa, om så inte är nödvändigt för att tillämpa rimliga trafikstyrningsåtgärder. Rimliga trafikstyrningsåtgärder ska vara öppna, icke-diskriminerande, proportionella och nödvändiga för att

a)  genomföra en lagstiftningsbestämmelse eller ett domstolsbeslut eller förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet,

b)  bevara integriteten och säkerheten för nätet, tjänster som tillhandahålls via detta nät och slutanvändarnas terminaler,

c)  förebygga överföring av oönskade kommunikationer till slutanvändare som har lämnat sitt förhandsgodkännande till sådana begränsande åtgärder,

d)  förhindra eller lindra minimera effekterna av tillfällig eller och exceptionell överbelastning av nätet under förutsättning att motsvarande trafiktyper behandlas på samma sätt.

Rimlig trafikstyrning ska endast medföra behandling av uppgifter som är nödvändiga och proportionella för att uppnå de syften som anges i denna punkt. Trafikstyrningsåtgärder ska inte bibehållas längre än nödvändigt.

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG ska trafikstyrningsåtgärder endast vara förenade med sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig och proportionell för att uppnå de syften som anges i denna punkt, och ska även vara föremål för direktiv 2002/58/EG, särskilt när det gäller konfidentialitet vid kommunikation.

Leverantörer av internetaccesstjänster ska införa lämpliga, tydliga, öppna och effektiva förfaranden för att ta hand om klagomål om påstådda överträdelser av denna artikel. Sådana förfaranden ska inte påverka slutanvändarnas rätt att ta ärendet till den nationella regleringsmyndigheten. [Ändr. 236 och 243]

Artikel 24

Garantier för tjänsternas kvalitet

1.  När de nationella regleringsmyndigheterna utövar sina befogenheter enligt artikel 30a med avseende på artikel 23, ska de noga övervaka att artikel 23.5 efterlevs och att det finns en fortsatt tillgång till icke-diskriminerande internetaccesstjänster på kvalitetsnivåer som speglar den tekniska utvecklingen. De ska, i samarbete med andra behöriga nationella myndigheter, också övervaka påverkan på kulturell mångfald och innovation. Nationella regleringsmyndigheter ska årligen offentliggöra rapporter om sin övervakning och dess resultat och skicka de rapporterna till kommissionen och Berec. [Ändr. 153]

2.  För att förhindra en allmän försämring av kvaliteten på internetaccesstjänster eller skydda användarnas slutanvändarnas förmåga att skaffa sig tillgång till och distribuera information samt att använda tillämpningar, tjänster och tjänster mjukvara efter eget val, ska de nationella regleringsmyndigheterna ha befogenhet att införa minimikrav för tjänsternas kvalitet och om lämpligt andra parametrar för tjänsternas kvalitet, som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna och som ska gälla för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten.

De nationella regleringsmyndigheterna ska i god tid innan de inför sådana krav lämna en sammanfattning till kommissionen om skälen till åtgärderna, planerade krav och föreslaget tillvägagångssätt. Denna information ska också göras tillgänglig för Berec. Kommissionen får när den har granskat sådan information yttra sig eller lämna rekommendationer, särskilt för att se till att de planerade kraven inte har negativa återverkningar på den inre marknadens funktion. De planerade kraven ska inte antas under en period av två månader från det att kommissionen mottagit fullständig information om inte annat överenskoms mellan kommissionen och den nationella regleringsmyndigheten eller om kommissionen har informerat den myndigheten om att granskningsperioden ska förkortats eller om kommissionen har yttrat sig eller lämnat rekommendationer. De nationella regleringsmyndigheterna ska ta största möjliga hänsyn till kommissionens synpunkter eller rekommendationer, och ska informera kommissionen och Berec om de antagna kraven. [Ändr. 154]

3.  Inom sex månader efter det att denna förordning antagits ska Berec, efter samråd med intressenterna och i nära samarbete med kommissionen, får anta genomförandeakter för att fastställa allmänna riktlinjer med enhetliga villkor för de nationella behöriga myndigheternas genomförande av skyldigheterna enligt denna artikel, bland annat genomförandet av trafikstyrningsåtgärder, och för övervakningen av efterlevnaden. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2. [Ändr. 155]

Artikel 24a

Översyn

Kommissionen ska i nära samarbete med Berec se över hur bestämmelserna om specialiserade tjänster fungerar och, efter ett offentligt samråd, rapportera och lägga fram eventuella förslag för Europaparlamentet och rådet senast den [inför datum: tre år efter denna förordnings tillämpningsdag]. [Ändr. 156]

Artikel 25

Insyn och offentliggörande av information

1.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska, förutom erbjudanden som förhandlas individuellt, offentliggöra öppen, jämförbar, adekvat och aktuell information om

a)  företagets namn, adress och kontaktuppgifter,

b)  för varje taxeplan, erbjudna tjänster och relevanta parametrar för tjänstekvalitet, gällande priser (för konsumenter, inklusive skatt) och eventuella tillämpliga avgifter (tillträde, användning, underhåll och eventuella ytterligare avgifter) samt kostnader för terminalutrustning,

c)  tillämpliga taxor för eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskilda prissättningsvillkor,

d)  tjänsternas kvalitet, i enlighet med de genomförandeakter som avses i punkt 2,

e)  internetaccesstjänster om sådana erbjuds, med angivande av följande:

i)  Faktisk tillgänglig datahastighet för nedladdning och uppladdning i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, även under högtrafik.

ii)  Omfattningen av tillämpliga begränsningar av datavolymer i tillämpliga fall, priser för att tillfälligt eller varaktigt öka den tillgängliga datavolymen, datahastighet som är tillgänglig efter det att den tillämpliga datavolymen har konsumerats om den är begränsad och kostnaden för detta samt vilka medel som står till slutanvändarnas förfogande för att när som helst kunna kontrollera sin konsumtion.

iii)  En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet och andra kvalitetsparametrar samt samtidig användning av specialiserade tjänster med ökad servicekvalitet praktiskt kan påverka användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.

iv)  Upplysningar om eventuella förfaranden som leverantören har infört för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att nätet överbelastas samt information om hur dessa förfaranden kan inverka på tjänsternas kvalitet och skyddet av personuppgifter.

f)  Åtgärder som vidtagits för att säkerställa likvärdigt tillträde för slutanvändare med funktionsnedsättning, inklusive regelbundet uppdaterad information om produkter och tjänster som utformats för dessa slutanvändare.

g)  Standardsavtalsvillkor, inklusive eventuella minimiperioder för avtalets löptid, villkor för och eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, förfaranden och direkta avgifter relaterade till byte och nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare samt ersättningsarrangemang för förseningar i eller missbruk av byten.

h)  Tillgång till larmtjänster och uppgifter om varifrån samtalet kommer för alla tjänster som erbjuds, begränsningar i tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26 i direktiv 2002/22/EG samt eventuella ändringar därav.

i)  Rättigheter med avseende på samhällsomfattande tjänster, i tillämpliga fall inklusive de faciliteter och tjänster som anges i bilaga I till direktiv 2002/22/EG.

Informationen ska offentliggöras i en tydlig, lättbegriplig och lättillgänglig form på det eller de officiella språken i den medlemsstat där tjänsten erbjuds och ska uppdateras regelbundet. Informationen ska på begäran lämnas till de berörda nationella behöriga myndigheterna innan den offentliggörs. Eventuella skillnader i de villkor som gäller för konsumenter och andra slutanvändare ska anges uttryckligen.

2.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange metoder för att mäta internetaccesstjänsternas hastighet, parametrar för tjänstekvalitet och metoder för att mäta dem samt innehållet i och formen och sättet för hur informationen ska offentliggöras, inbegripet eventuella mekanismer för kvalitetscertifiering. Kommissionen får beakta de parametrar, definitioner och mätmetoder som anges i bilaga III till direktiv 2002/22/EG. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

3.  Slutanvändare ska ha tillgång till en oberoende bedömning som ger dem möjlighet att jämföra prestandan hos elektronisk kommunikationsnätsanslutning och tjänster på detta område samt kostnaden för alternativa användningsmönster. I detta syfte ska medlemsstaterna införa ett frivilligt certifieringssystem för interaktiva webbplatser, guider eller liknande verktyg. Certifiering ska beviljas på grundval av objektiva, öppet redovisade och proportionella krav, särskilt kravet på oberoende i förhållande till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, ett klart och enkelt språk, fullständig och aktuell information samt ett effektivt förfarande för handläggning av klagomål. Om certifierade jämförelsefaciliteter inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till ett rimligt pris ska de nationella regleringsmyndigheterna eller andra behöriga nationella myndigheter göra sådana faciliteter tillgängliga, antingen själva eller via tredje parter i enlighet med certifieringskraven. Den information som offentliggörs av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska finnas tillgänglig avgiftsfritt i syfte att tillhandahålla jämförelsefaciliteter.

4.  På begäran av de berörda offentliga myndigheterna ska leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten sprida kostnadsfri information av allmänintresse till slutanvändare, med hjälp av samma metoder som de normalt använder för att kommunicera med slutanvändarna. I så fall ska informationen tillhandahållas av de berörda offentliga myndigheterna till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten i ett standardiserat format och ska bland annat omfatta följande:

a)  De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och närstående rättigheter, och de rättsliga följderna av detta.

b)  Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet och olaglig åtkomst till personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. [Ändr. 157]

Artikel 26

Informationskrav för avtal

1.  Innan ett avtal om tillhandahållande av anslutning till elektroniska kommunikationsnät eller offentligt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster blir bindande ska leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten till konsumenter och andra slutanvändare lämna minst följande upplysningar om annat inte har överenskommits uttryckligen:

a)  Leverantörens namn, adress och kontaktuppgifter, och om adressen är en annan, adress och kontaktuppgifter för eventuella klagomål.

b)  Huvudsakliga egenskaper hos den tillhandahållna tjänsten, särskilt

i)  för varje taxeplan, typer av erbjudna tjänster, kommunikationsvolymer som ingår och alla relevanta parametrar för tjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen,

ii)  huruvida tillträde till larmtjänster och information om varifrån samtalet kommer tillhandahålls i andra medlemsstater och i så fall i vilka samt eventuella samt om eventuella begränsningar av tillhandahållandet av larmtjänster i enlighet med artikel 26 i direktiv 2002/22/EG,

iii)  de typer av eftermarknadsservice, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls, villkor och avgifter samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,

iv)  eventuella restriktioner som åläggs av leverantören när det gäller användningen av terminalutrustning, inklusive information om upplåsning av terminalutrustningen och eventuella tillämpliga avgifter om avtalet sägs upp före den kortaste avtalsperioden,

c)  detaljerade uppgifter om priser och taxor (för konsumenter inklusive skatt och eventuella ytterligare avgifter som ska betalas) och sätten för att erhålla aktuell information om alla tillämpliga taxor och avgifter,

d)  de betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på betalningsmetod samt tillgängliga hjälpmedel för att garantera insyn i faktureringen samt övervaka konsumtionen,

e)  avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet

i)  varje form av krav på minsta användning eller kortaste löptid som gäller för att man ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,

ii)  eventuella avgifter relaterade till byte och nummerportabilitet och portabilitet av andra identifierare, inklusive ersättningsarrangemang för förseningar i eller missbruk av byte,

iii)  eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning (på grundval av gängse avskrivningsmetoder) och andra kampanjfördelar (beräknat i förhållande till tidsperioden),

f)  de ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en uttrycklig hänvisning till slutanvändarens rättigheter,

g)  när det föreligger en skyldighet i enlighet med artikel 25 i direktiv 2002/22/EG, slutanvändarens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning samt de berörda uppgifterna,

h)  för slutanvändare med funktionsnedsättning, detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem,

i)  metoden för inledande av tvistlösningsförfaranden, inklusive gränsöverskridande tvister, i enlighet med artikel 34 i direktiv 2002/22/EG och artikel 22 i denna förordning,

j)  vilken typ av åtgärder som leverantören kan tänkas vidta i samband med säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

2.  Förutom punkt 1 ska leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten minst lämna följande information om deras internetaccesstjänster till slutanvändarna, om inte annat överenskommits med en slutanvändare som inte är konsument:

a)  Omfattningen av tillämpliga begränsningar av datavolymer i tillämpliga fall, priser för att tillfälligt eller varaktigt öka den tillgängliga datavolymen, datahastighet som är tillgänglig efter det att den tillämpliga datavolymen har konsumerats om den är begränsad och kostnaden för detta samt vilka medel som står till slutanvändarnas förfogande för att när som helst kunna kontrollera sin konsumtion.

b)  Faktisk tillgänglig datahastighet för nedladdning och uppladdning vid slutanvändarens primära anslutningspunkt, inklusive hastighetsintervaller, genomomsnittliga hastigheter och hastighet vid högtrafik, och inklusive den potentiella effekten av att tillåta tillträde via ett RLAN som tillhandahålls av tredjeman/, och inklusive den möjliga effekten av att tillåta tillträde för tredje personer genom ett RLAN.

c)  Andra parametrar för tjänstekvalitet.

d)  Upplysningar om eventuella förfaranden som leverantören har infört för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika att nätet överbelastas samt information om hur dessa förfaranden kan inverka på tjänsternas kvalitet och skyddet av personuppgifter.

e)  En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, faktiskt tillgänglig hastighet och andra kvalitetsparametrar samt samtidig användning av specialiserade tjänster med ökad servicekvalitet praktiskt kan påverka användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.

3.  De upplysningar som avses i punkterna 1 och 2 ska lämnas på ett tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt på ett officiellt språk för slutanvändarens bosättningsmedlemsstat, och ska uppdateras regelbundet. Upplysningarna ska utgöra en integrerad del av avtalet och får inte ändras, om inte de avtalsslutande parterna enas om annat. Slutanvändaren ska få en skriftlig kopia av avtalet.

4.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om de informationskrav som anges i punkt 2. Sådana genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 33.2.

5.  På begäran av de berörda offentliga myndigheterna ska avtalet också innehålla sådan information som avses i artikel 25.4 och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken eventuellt tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter. [Ändr. 158]

Artikel 27

Kontroll av konsumtion

1.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska ge slutanvändare möjlighet att kostnadsfritt välja en facilitet som ger information om den ackumulerade konsumtionen för olika elektroniska kommunikationstjänster, uttryckt i den valuta som slutanvändaren faktureras. En sådan facilitet ska garantera att de ackumulerade utgifterna under en specificerad användningsperiod inte överskrider en angiven ekonomisk gräns som fastställts av slutanvändaren utan användarens samtycke.

2.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska se till att ett lämpligt meddelande skickas till slutanvändaren när konsumtionen av tjänster har nått 80 % av den ekonomiska gräns som fastställts i enlighet med punkt 1. Meddelandet ska innehålla information om det förfarande som följas för ett fortsätt tillhandahållandet av dessa tjänster, inklusive deras kostnader. Leverantören ska upphöra att tillhandahålla de angivna tjänsterna och ta ut avgifter för dessa om den ekonomiska gränsen skulle överskridas om inte slutanvändaren begär ett fortsatt eller förlängt tillhandahållande av dessa tjänster. När den ekonomiska gränsen har nåtts ska slutanvändarna kunna fortsätta motta samtal och sms-meddelanden och ha tillgång till kostnadsfria telefonnummer och larmtjänster genom att kostnadsfritt använda det europeiska larmnumret 112 fram till slutet av den överenskomna faktureringsperioden.

3.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska omedelbart före samtalet ansluts enkelt och utan kostnad ge slutanvändarna information om tillämpliga taxor avseende nummer eller tjänster som omfattas av särskilda kostnadsvillkor om inte den nationella regleringsmyndigheten har beviljat ett förhandsundantag av proportionalitetsskäl. Denna information ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt för alla sådana nummer eller tjänster.

4.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska erbjuda slutanvändarna möjligheten att kostnadsfritt välja att få specificerade fakturor. [Ändr. 159]

Artikel 28

Uppsägning av avtal

1.  Avtal som ingås mellan konsumenter och leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster till allmänheten får inte föreskriva en avtalsperiod som överstiger 24 månader. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska göra det möjligt för användarna att ingå ett avtal med en maximal giltighetstid på 12 månader.

2.  Om inte annat har överenskommits ska konsumenter och andra slutanvändare ha rätt att säga upp ett avtal med en månads uppsägningstid när minst sex månader har förflutit sedan avtalet ingicks. Ingen ersättning ska utgå förutom återstående kostnader för eventuell subventionerad utrustning eller andra kampanjer som är knutna till avtalet vid tidpunkten för uppsägningen samt ersättning beräknat i förhållande till tidsperioden för eventuella andra kampanjfördelar som anges som sådana vid den tidpunkt då avtalet ingicks. Eventuella begränsningar av användning av terminalutrustning på andra nät ska hävas kostnadsfritt av leverantören senast vid betalning av sådan ersättning.

3.  Om det i avtalen eller i nationell lagstiftning anges att avtalsperioderna förlängs genom tyst medgivande ska leverantörer av elektronisk kommunikation informera slutanvändarna i god tid så att de har minst en månad på sig för att inkomma med en invändning mot ett tyst medgivande. Om slutanvändaren inte inkommer med en invändning ska avtalet anses utgöra ett permanent avtal som kan sägas upp utan kostnad av slutanvändaren när som helst inom en uppsägningsperiod på en månad.

4.  Slutanvändare ska ha rätt att säga upp avtal utan kostnad vid meddelande om ändringar av avtalsvillkoren som föreslås av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om inte de föreslagna ändringarna enbart är till slutanvändarens fördel. Leverantörerna ska senast en månad före sådana ändringar meddela slutanvändarna på lämpligt sätt, och ska samtidigt informera dem om att de har rätt att säga upp avtalet utan kostnad om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 ska gälla på motsvarande sätt.

5.  Eventuella betydande och icke tillfälliga skillnader mellan faktisk prestanda avseende hastighet eller andra kvalitetsparametrar och den prestanda som har angetts av leverantörer av elektroniska tjänster till allmänheten i enlighet med artikel 26 ska anses utgöra bristande överensstämmelse med när slutanvändarens gottgörelse fastställs i enlighet med nationell lagstiftning.

6.  Abonnemang på ytterligare tjänster som tillhandahålls av samma leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten ska inte innebära att den inledande avtalsperioden återupptas om inte priset på de ytterligare tjänsterna betydligt överstiger priset på de ursprungliga tjänsterna eller om de ytterligare tjänsterna erbjuds till ett speciellt kampanjpris som är kopplat till en förlängning av det befintliga avtalet.

7.  Leverantörer av elektroniska tjänster till allmänheten ska tillämpa villkor och förfaranden för uppsägning av avtal som inte hindrar eller hämmar byte av tjänsteleverantör. [Ändr. 160]

Artikel 29

Paketerbjudanden

Om ett paket av tjänster som erbjuds till konsumenterna består av minst en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst ska artiklarna 28 och 30 i denna förordning tillämpas på alla delarna i paketet. [Ändr. 161]

Kapitel V

Förenklat byte av leverantör

Artikel 30

Byte och nummerportabilitet

1.  Alla slutanvändare med nummer från den nationella nummerplanen som kräver detta kan behålla sina nummer oberoende av vilken leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten som tillhandahåller tjänsten i enlighet med bestämmelserna i del C i bilaga I till direktiv 2002/22/EG, under förutsättning att leverantören är en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i den medlemsstat som den nationella nummerplanen relaterar till eller är en EU-leverantör av elektronisk kommunikation som till den behöriga regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten har anmält att den tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla sådana tjänster i den medlemsstat som den nationella nummerplanen relaterar till.

2.  Kostnadsorienteringsprincipen ska följas vid prissättningen av nummerportabilitet mellan leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, och eventuella direkta avgifter för slutanvändare ska inte inverka hämmande på slutanvändare för byte av tjänsteleverantör.

3.  Portering av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. Slutanvändare som ingått ett avtal om portering av ett nummer till en ny leverantör ska få numret aktiverat inom en arbetsdag från det att ett sådant avtal ingås. Eventuella avbrott i tjänsten under porteringen får inte överstiga en arbetsdag.

4.  Bytes- och porteringsprocessen ska ledas av den mottagande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. Slutanvändarna ska få adekvat information om bytet före och under processen, och även omedelbart efter det att processen avslutats. Slutanvändare får inte överföras till en annan leverantör mot sin vilja.

5.  Slutanvändarnas avtal med överförande leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska upphöra automatiskt efter det att bytet slutförts. De överförande leverantörerna ska ersätta konsumenter som använder kontantkort för eventuella kvarstående tillgodohavanden.

6.  Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som försenar eller missbrukar byte, bland annat genom att inte göra den information som krävs för portering tillgänglig i god tid, ska vara skyldiga att ersätta slutanvändare som utsätts för sådana förseningar eller sådant missbruk.

7.  Om en slutanvändare som byter till en ny leverantör av internetaccesstjänster har en e-postadress som tillhandahållits av den överförande leverantören ska denna på begäran av slutanvändaren kostnadsfritt vidarebefordra alla e-postbrev som är adresserade till slutanvändarens tidigare e-postadress till en e-postadress som anges av slutanvändaren under en period av 12 månader. Denna tjänst för vidarebefordran av e-postbrev ska omfatta ett automatiskt svarsmeddelanden till alla avsändare av e-postbrev med information om slutanvändarens nya e-postbrev. Slutanvändaren ska ha möjlighet att begära att den nya e-postadressen inte anges i det automatiska svarsmeddelandet.

Efter den inledande 12-månadersperioden ska den överförande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten ge slutanvändaren möjlighet att förlänga perioden för vidarebefordran av e-postbrev till en avgift om så krävs. Den överförande leverantören ska inte anvisa slutanvändarens ursprungliga e-postadress till någon annan slutanvändare före en period av två år sedan uppsägningen av avtalet, och i alla händelser inte under den period som vidarebefordran av e-postbrev har förlängts.

8.  De behöriga nationella myndigheterna får fastställa allmänna förfaranden för byte och nummerportabilitet, inklusive bestämmelser om lämpliga sanktioner för leverantörer och ersättningar för slutanvändare. De ska ta hänsyn till behovet av att skydda slutanvändarna på lämpligt sätt under byten och se till att bytesförfarandet är effektivt. [Ändr. 162]

Artikel 30a

Tillsyn och verkställighet

1.  De nationella regleringsmyndigheterna ska ha nödvändiga resurser för att kontrollera och övervaka att denna förordning följs inom deras respektive territorier.

2.  De nationella regleringsmyndigheterna ska offentliggöra aktuell information om tillämpningen av denna förordning i en form som är lättillgänglig för berörda parter.

3.  De nationella regleringsmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva att företag som omfattas av skyldigheter enligt denna förordning lämnar all information som är relevant för förordningens genomförande och verkställighet. Dessa företag ska på begäran lämna denna information utan dröjsmål och inom de tidsgränser och på den detaljnivå som de nationella regleringsmyndigheterna kräver.

4.  De nationella regleringsmyndigheterna får ingripa på eget initiativ för att se till att denna förordning följs.

5.  De nationella regleringsmyndigheterna ska införa lämpliga, tydliga, öppna och effektiva förfaranden för att ta hand om klagomål om påstådda överträdelser av artikel 23. De nationella regleringsmyndigheterna ska besvara klagomål utan onödigt dröjsmål.

6.  Om en nationell regleringsmyndighet upptäcker att skyldigheterna enligt denna förordning åsidosätts, ska den kräva att åsidosättandet omedelbart upphör. [Ändr. 163]

Kapitel VI

Organisatoriska bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 31

Påföljder

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 1 juli 2016 och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

När det gäller EU-leverantörer av elektronisk kommunikation ska påföljder åläggas i enlighet med kapitel II avseende de respektive befogenheterna för nationella regleringsmyndigheter i hem- och värdmedlemsstater. [Ändr. 164]

Artikel 32

Delegering av befogenheter

1.  Befogenhet att anta delegerade akter ska ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 17.2 och 19.5 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [dag då denna förordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.2 och 19.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet ska få verkan dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte giltigheten för delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.2 och 19.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 165]

Artikel 33

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommunikationskommittén, som inrättats genom artikel 22.1 i direktiv 2002/21/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När hänvisning görs till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 34

Ändringar av direktiv 2002/20/EG

1.  I Artikel 33.2 ska andra stycket utgå ändras på följande sätt: [Ändr. 166]

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

2. Tillhandahållande av elektroniska kommunikationsnät eller tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster får, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda skyldigheter som anges i artikel 6.2 eller nyttjanderätten enligt artikel 5, endast underkastas allmän auktorisation. Det får krävas Om en medlemsstat anser att ett anmälningskrav är motiverat får medlemsstaten kräva att det berörda företaget ska göra en anmälan till Berec, men inte att det ska ha erhållit ett uttryckligt beslut eller någon annan administrativ handling från den nationella regleringsmyndigheten eller någon annan myndighet, innan det börjar utöva de rättigheter som följer av auktorisationen. Företaget får inleda sin verksamhet direkt efter ingiven anmälan till Berec, om sådan krävs, under förutsättning att bestämmelserna om nyttjanderätt i artiklarna 5, 6 och 7 är uppfyllda. Företag som tillhandahåller gränsöverskridande elektroniska kommunikationstjänster till företag som är belägna i flera medlemsstater ska inte vara skyldiga att lämna in mer än en anmälan per berörd medlemsstat. [Ändr. 167]

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

3. En anmälan av det slag som avses i punkt 2 får inte innefatta mer än att en juridisk eller fysisk person underrättar Berec på ett standardiserat formulär i den form som anges i del D i bilagan den nationella regleringsmyndigheten om att personen har för avsikt att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster och lämnar in det minimum av information som Berec och den nationella regleringsmyndigheten behöver för att kunna föra ett register eller en förteckning över leverantörer av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Informationen skall inskränka sig till sådana uppgifter som är nödvändiga för att identifiera leverantören, t.ex. organisationsnummer, och leverantörens kontaktpersoner, adress och en kortfattad beskrivning av nätet eller tjänsten samt den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten. Medlemsstaterna får inte införa några ytterligare eller separata anmälningskrav. [Ändr. 168]

"

c)  Följande punkt ska läggas till:"

”3a. Medlemsstaterna ska skicka ett motiverat meddelande till kommissionen och de övriga medlemsstaterna inom tolv månader efter tillämpningsdatum för förordning (EU) nr [.../...] * om de anser att ett anmälningskrav är motiverat. Kommissionen ska granska meddelandet och vid behov anta ett beslut inom tre månader från datum för meddelandet med en begäran om att medlemsstaten avskaffar anmälningskravet.

_________________

* Europaparlamentets och rådets förordning nr [.../...] av den ... om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 och beslut nr 243/2012/EU (EUT L ... , s. ...).”

"

2.   I artikel 10 ska följande nya punkt 6a läggas till:"

”6a. En nationell regleringsmyndighet ska till Berec anmäla alla åtgärder den har för avsikt att vidta enligt punkterna 5 och 6. Senast två månader efter att ha tagit emot anmälan ska Berec anta ett motiverat yttrande om Berec anser att förslaget till åtgärd skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden, och under denna period får den nationella regleringsmyndigheten inte anta en slutlig åtgärd. Berec ska översända alla eventuella yttranden till den nationella regleringsmyndigheten och till kommissionen. Den nationella regleringsmyndigheten ska ta största möjliga hänsyn till alla eventuella yttranden från Berec och meddela alla eventuella slutliga åtgärder till Berec. Berec ska uppdatera sitt register i enlighet härmed.” [Ändr. 170]

"

3.  I bilagan ska följande del D läggas till:"

”D. Information som krävs i en anmälan enligt artikel 3

Anmälan ska innehålla en förklaring om avsikten att börja tillhandahålla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, och ska endast åtföljas av följande uppgifter:

1.  Leverantörens namn.

2.  Leverantörens juridiska status, form och registreringsnummer samt var leverantören är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register.

3.  Geografisk adress för leverantörens huvudsakliga verksamhetsställe.

4.  En kontaktperson.

5.  En kortfattad beskrivning av de nät eller tjänster som ska tillhandahållas.

6.   De berörda medlemsstaterna.

7.  Beräknat startdatum för verksamheten.” [Ändr. 171]

"

Artikel 34a

Ändring av beslut nr 243/2012/EU

I artikel 6.8 i beslut nr 243/2012/EU ska följande stycke läggas till:"

”Medlemsstaterna ska tillåta överlåtelse eller uthyrning av eventuella ytterligare harmoniserade band på samma grunder som de som räknas upp i första stycket.” [Ändr. 172]

"

Artikel 35

Ändringar av direktiv 2002/21/EG

Direktiv 2002/21/EG ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 1 ska följande punkt 6 läggas till:"

”Detta direktiv och särdirektiven ska tolkas och tillämpas tillsammans med bestämmelserna i förordning (EU) nr [XXX/2014].” [Ändr. 173]

"

1a.  Artikel 2 g ska ändras på följande sätt:"

nationell regleringsmyndighet: ett eller flera organ som av en medlemsstat har fått i uppdrag att utföra någon av de regleringsuppgifter som fastställs i detta direktiv och i särdirektiven.” [Ändr. 174]

"

1b.  Artikel 3.3a ska ersättas med följande:"

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 4 och 5 ska de nationella regleringsmyndigheter som har varje nationell regleringsmyndighet ha ansvaret för åtminstone förhandsreglering av marknaden enligt artiklarna 7, 7a, 15 och 16 i detta direktiv och artiklarna 9−13b i direktiv 2002/19/EG samt för nummer, namn och adresser, samlokalisering och gemensamt utnyttjande av nätdelar och tillhörande faciliteter samt för lösning av tvister mellan företag i enlighet med artiklarna 10, 12, 20 eller och 21 i detta direktiv; för överkomliga taxor, kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de utsedda företagen, kostnad för samhällsomfattande tjänster, reglering av tjänster som riktar sig till slutkunder, avtal, insyn och offentliggörande av information, tjänsternas kvalitet, säkerställande av likvärdigt tillträde och utbud för slutanvändare med funktionshinder, larmtjänster och det gemensamma europeiska larmnumret, tillträde till nummer och tjänster, tillhandahållande av ytterligare faciliteter samt förenklat byte av leverantör enligt artiklarna 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 28, 29 och 30 i direktiv 2002/22/EG; för frågor rörande auktorisation enligt direktiv 2002/20/EG; samt för direktiv 2002/58/EG.

Varje nationell regleringsmyndighet ska agera oberoende och inte begära eller ta emot instruktioner från något annat organ i samband med utövandet av dessa uppgifter, som tilldelats dem enligt den nationella lagstiftning som genomför gemenskapslagstiftningen. Detta ska inte förhindra översyn i enlighet med nationell konstitutionell rätt. Endast överklagandeinstanser som inrättats i enlighet med artikel 4 ska ha befogenheter att upphäva eller undanröja de nationella regleringsmyndigheternas beslut. Medlemsstaterna ska säkerställa att chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten enligt första stycket eller dennes ersättare ska kunna avsättas enbart om denne inte längre uppfyller villkoren för att utföra sina uppgifter vilka har fastställts i förväg i nationell lagstiftning. Beslutet att avsätta den berörda nationella regleringsmyndighetens chef, eller i förekommande fall medlemmar i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom regleringsmyndigheten, ska offentliggöras vid tidpunkten för uppsägningen. Den avsatta chefen för den nationella regleringsmyndigheten, eller i förekommande fall de avsatta medlemmarna i det kollegiala organ som fyller denna funktion inom den nationella regleringsmyndigheten, ska erhålla en motivering och ha rätt att begära att denna offentliggörs om så inte annars skulle ske, i vilket fall den ska offentliggöras.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella regleringsmyndigheterna enligt första stycket har separata årliga budgetar och att budgetarna är tillräckliga för att de ska kunna utföra sina åligganden. Budgetarna och de reviderade årliga räkenskaperna ska offentliggöras av varje nationell regleringsmyndighet. Varje nationell regleringsmyndighet ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att objektiviteten och opartiskheten för dess verksamhet säkerställs och ha tillräckligt många kompetenta anställda för att kunna utföra sina åligganden på rätt sätt. Medlemsstaterna ska även se till att de nationella regleringsmyndigheterna har tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig personal för att aktivt kunna delta i och stödja organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)1.

__________________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån. [Ändr. 175]

"

(2)  Artikel 7a ska ändras på följande sätt:

a)  I artikel 1 ska första stycket ersättas med följande:"

”1. Om en planerad åtgärd som omfattas av artikel 7.3 syftar till att införa, ändra eller återkalla en operatörs skyldighet i enlighet med artikel 16 och i förening med artiklarna 5 och 9–13 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) och artikel 17 i direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) får kommissionen, inom den tidsfrist på en månad som fastställs i artikel 7.3 i det här direktivet, meddela den berörda nationella regleringsmyndigheten och Berec varför den anser att den föreslagna åtgärden skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden eller varför den hyser allvarliga tvivel om att den föreslagna åtgärden är förenlig med unionslagstiftningen, i tillämpliga fall med beaktande av eventuella rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 19.1 i det här direktivet avseende harmoniserad tillämpning av de särskilda bestämmelserna i det här direktivet och i särdirektiven. I sådana fall ska antagandet av den föreslagna åtgärden senareläggas med ytterligare tre månader från och med kommissionens meddelande.” [Ändr. 176]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Under den tidsfrist på tre månader som avses i punkt 1 ska kommissionen, Berec och den berörda nationella regleringsmyndigheten ha ett nära samarbete för att identifiera den effektivaste och lämpligaste åtgärden mot bakgrund av de mål som fastställs i artikel 8 med beaktande av marknadsaktörernas yttranden och behovet av att säkerställa spridningen av en enhetlig regleringspraxis. Om en planerad åtgärd syftar till att införa, ändra eller återkalla en skyldighet för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i den mening som avses i förordning (EU) nr [XXX/2014] i en värdmedlemsstat, får även den nationella regleringsmyndigheten i hemmedlemsstaten delta i samarbetet.” [Ändr. 177]

"

c)  Följande punkt ska införas som punkt 5aa: "

”aa) fatta beslut om att den berörda nationella regleringsmyndigheten ska dra tillbaka förslaget, tillsammans med specifika förslag till ändringar av den, när den planerade åtgärden syftar till att införa, ändra eller återkalla en skyldighet för en EU-leverantör av elektronisk kommunikation i den mening som avses i förordning (EU) nr [XXX/2014].” [Ändr. 178]

"

d)  I punkt 6 ska följande stycke läggas till: "

”Artikel 7.6 ska gälla i de fall där kommissionen fattar ett beslut i enlighet med punkt 5aa.” [Ändr. 179]

"

2a.  Artikel 8.4 g ska utgå. [Ändr. 180]

2b.  I artikel 9b.3 ska första stycket ersättas med följande:"

3. Kommissionen får ska anta lämpliga genomförandeåtgärder för att göra det lättare att överföra eller hyra ut identifiera de band för vilka nyttjanderätter till radiofrekvenser kan överföras eller hyras ut mellan företag. Dessa åtgärder ska vidtas inom tolv månader efter den dag då förordning [.../...]* börjar tillämpas. Dessa åtgärder ska inte täcka frekvenser som används för utsändningar.

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../... om åtgärder för den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 och beslut nr 243/2012/EU (EUT L...,..., s. X).” [Ändr. 181]

"

3.  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)  i punkt 1 ska följande stycke införas mellan första och andra stycket:"

”I bedömningen av om en viss marknad har egenskaper som kan motivera införande av reglerade förhandsskyldigheter, och därför måste tas med i rekommendationen, ska kommissionen särskilt beakta behovet av enhetlig reglering inom unionen, behovet av att främja effektiva investeringar och innovation i slutanvändarnas intresse och EU-ekonomins globala konkurrenskraft samt den berörda marknadens relevans och andra faktorer, såsom befintlig infrastrukturbaserad konkurrens på slutkundsnivå och konkurrens om priser, valfrihet och kvalitet på de produkter som erbjuds till slutanvändarna. Kommissionen ska överväga alla relevanta begränsningar av konkurrensen, oavsett om de nät, tjänster eller tillämpningar som utgör sådana begränsningar anses vara elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster eller andra typer av tjänster eller tillämpningar som är jämförbara från slutanvändarens perspektiv, i syfte att avgöra huruvida följande kriterier kumulativt är uppfyllda, allmänt inom unionen eller i en betydande del därav:

   a) Förekomst av stora och varaktiga strukturella, rättsliga eller regleringsbaserade hinder för marknadstillträde.
   b) Marknadsstrukturen inte tenderar att utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens inom den tillämpliga tidsramen, med hänsyn till situationen för infrastrukturbaserad konkurrens och annan konkurrens bakom hindret för marknadstillträde.
   c) Enbart konkurrenslagstiftning inte i tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella bristerna på marknaden.”

"

b)  I punkt 3 ska följande stycke läggas till:"

”När kommissionen utövar sina befogenheter i enlighet med artikel 7 ska den kontrollera om de tre kriterier som anges i punkt 1 är kumulativt uppfyllda när den undersöker om ett förslag till åtgärd där följande slutsatser dras är förenligt med unionsrätten:

   a) Att en viss marknad som inte identifieras i rekommendationen har egenskaper som motiverar införande av regleringsskyldigheter med tanke på de specifika nationella omständigheterna.
   b) Att en marknad som identifieras i rekommendationen inte kräver reglering med tanke på de specifika nationella omständigheterna.”

"

(4)  Första stycket i artikel 19 ska ändras på följande sätt:"

När kommissionen konstaterar att skillnader i de nationella regleringsmyndigheternas genomförande av de regleringsuppgifter som anges i detta direktiv och i särdirektiven samt i förordning (EU) nr [.../2014] kan skapa hinder för den inre marknaden får ska kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 och 8 i direktiv 2002/20/EG (auktorisationsdirektivet), utfärda en rekommendation eller ett beslut om harmoniserad tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv, särdirektiven och förordning (EU) nr [.../2014] för att de mål som anges i artikel 8 ska uppnås; när detta görs ska kommissionen i största möjliga utsträckning beakta yttrandet från Berec.” [Ändr. 182]

"

Artikel 36

Ändringar av direktiv 2002/22/EG

1.  Med verkan från och med den 1 juli 2016 ska direktiv 2002/22/EG ändras på följande sätt:

1.  I artikel 1.3 ska den första meningen utgå.

1a.  I artikel 2 andra stycket ska följande led läggas till:"

”fa) mottagande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten till vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.

   fb) överförande leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten: en leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten från vilken ett telefonnummer eller en tjänst överförs.” [Ändr. 183]

"

1b.  I artikel 20 ska rubriken ersättas med följande:"

”Informationskrav för avtal” [Ändr. 184]

"

1c.  I artikel 20 ska följande punkt införas:"

”-1a. Medlemsstaterna ska se till att de upplysningar som avses i punkterna 1 och 1a lämnas på ett tydligt, heltäckande och lättillgängligt sätt innan avtalet ingås och utan att det påverkar de krav som anges i direktiv 2011/83/EU* i fråga om avtal utanför fasta affärslokaler och distansavtal. Konsumenterna och andra slutanvändare som begär det ska kunna få en kopia av avtalet på ett varaktigt medium.

Medlemsstaterna får i nationell lagstiftning behålla eller införa språkkrav i samband med krav på information vid avtals ingående för att se till att informationen är lättbegriplig för konsumenterna och andra slutanvändare som så kräver.

_________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).” [Ändr. 185]

"

1d.  Artikel 20 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenter, som abonnerar på tjänster som ger anslutning till ett allmänt kommunikationsnät och/- eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och andra slutanvändare som begär detta har rätt till ett avtal med ett eller flera företag som tillhandahåller sådan anslutning och/eller sådana tjänster. I avtalet ska åtminstone följande uppgifter anges:

   a) Företagets namn, adress och kontaktuppgifter och, om de inte är samma, adress och kontaktuppgifter som behövs för eventuella reklamationer.
   b) Huvudsakliga egenskaper hos de tillhandahållna tjänsterna, vilket särskilt ska omfatta
   i) den eller de taxeplaner som är tillämpliga för avtalet och för varje prissättningsplan typ av tjänster som erbjuds, inklusive kommunikationsvolymer,
   ii) tillgång till upplysningar om larmtjänster och uppgifter om varifrån samtalet kommer för alla relevanta tillhandahållna tjänster och eventuella begränsningar för tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26,
   iii) erbjuden minimitjänstekvalitet, inbegripet tidpunkten för den första anslutningen och, vid behov, andra parametrar för tjänstekvalitet som fastställs av de nationella regleringsmyndigheterna,
   iv) de typer av tjänster efter ingånget avtal, underhållstjänster och kundstödstjänster som tillhandahålls, inklusive, om möjligt, teknisk information för att den terminalutrustning som slutanvändaren har valt ska fungera väl, villkor och avgifter samt metoderna för kontakt med dessa tjänster,
   v) eventuella restriktioner som leverantören tillämpar när det gäller användningen av terminalutrustning som tillhandahålls, inklusive information om upplåsning av terminalutrustningen och eventuella avgifter om avtalet sägs upp innan den kortaste avtalsperioden löpt ut,
   vi) eventuella begränsningar av konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå genom hänvisning till kriterier för skälig användning, bland annat detaljerad information om hur sådana kriterier för skälig användning tillämpas på de viktigaste parametrarna för prissättning eller volym eller andra parametrar för taxeplanen i fråga.
   c) När det föreligger en skyldighet enligt artikel 25, abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och hans eller hennes möjlighet att kontrollera, rätta eller dra tillbaka sina uppgifter.
   d) Detaljerade uppgifter om priser och taxor, inbegripet taxor och tillkommande avgifter som eventuellt kan tas ut och sätten för att erhålla aktuell information om gällande taxor och underhållsavgifter.
   da) De betalningsmetoder som erbjuds och eventuella kostnadsskillnader beroende på vald betalningsmetod samt tillgängliga hjälpmedel för att garantera insyn i faktureringen samt övervaka konsumtionen.
   e) Avtalstid samt villkor för förlängning och uppsägning av tjänster och avtal, inbegripet
   i) varje form av krav på minsta användning eller kortaste löptid som gäller för att man ska kunna utnyttja kampanjerbjudanden,
   ii) eventuella avgifter relaterade till leverantörsbyte och nummerportabilitet och andra identifierare, inklusive arrangemang för ersättning och återbetalning vid förseningar eller missbruk i samband byten,
   iii) eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, inklusive eventuell kostnadstäckning med avseende på terminalutrustning, på grundval av gängse avskrivningsmetoder, och andra kampanjfördelar (beräknat i förhållande till tidsperioden),
   f) De ersättnings- och återbetalningssystem som gäller om de avtalade tjänsternas kvalitetsnivåer inte uppfylls, inklusive en uttrycklig hänvisning till konsumentens rättigheter i tillämpliga fall.
   g) Metoden för inledande av tvistlösningsförfarandet, inklusive i fråga om gränsöverskridande tvister, i enlighet med artikel 34.
   ga) detaljerade uppgifter om hur slutanvändare med funktionshinder kan få information om produkter och tjänster som är anpassade för dem,
   h) Vilken typ av åtgärder som företaget kan tänkas vidta i samband med säkerhets- eller integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

Medlemsstaterna får också kräva att avtalet ska innehålla sådan information som avses i artikel 21.4 och som är relevant för den tillhandahållna tjänsten, vilken tillhandahålls av de berörda offentliga myndigheterna för detta ändamål avseende användningen av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller för att sprida skadligt innehåll samt om metoderna för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter.” [Ändr. 186]

"

1e.  I artikel 20 ska följande punkt införas:"

”1a. Om avtalet omfattar tillhandahållande av internetaccesstjänster ska det, utöver den information som anges i punkt 1, också innehålla följande uppgifter:

   a) Upplysningar om prisplaner för enhetspris och bulkpris för data och eventuella tillämpliga trösklar för den eller de specifika tariffer som avtalet gäller. För datavolymer över trösklarna, enhets- eller bulkpris tillfälligt eller varaktigt och eventuella datahastighetsbegränsningar som kan tillämpas på de eller de specifika taxeplaner som gäller för avtalet.
   b) Hur slutanvändarna kan kontrollera sin aktuella konsumtionsnivå och om och i så fall hur frivilliga begränsningar kan ställas in.
   c) För fasta datalänkar, den normalt sett tillgängliga minimihastigheten för nedladdning och uppladdning av data på den plats där slutanvändaren huvudsakligen befinner sig.
   d) För mobila datalänkar, den uppskattade minimihastigheten för nedladdning och uppladdning i samband med anslutning via leverantörens trådlösa nätverk i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat.
   e) Andra parametrar för tjänstekvalitet enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr .../...(29).
   f) Upplysningar om eventuella förfaranden som leverantören infört för att mäta och rikta trafiken, inbegripet en antydan om de bakomliggande metoder för kommunikationskontroll som införts för rimliga trafikstyrningsåtgärder och upplysningar om hur dessa förfaranden skulle kunna påverka tjänsternas kvalitet, slutanvändarnas integritet och personuppgiftsskyddet.
   g) En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, hastigheten och andra parametrar för tjänstekvalitet kan påverka internetaccesstjänsterna i praktiken, särskilt användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.” [Ändr. 187]

"

1f)  Artikel 20.2 ska utgå. [Ändr. 188]

1g)  I artikel 20 ska följande punkt läggas till:"

”2a. Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare informationskrav i samband med avtal som omfattas av denna artikel.” [Ändr. 189]

"

1h)  I artikel 20 ska följande punkt läggas till:"

”2b. Berec ska utfärda riktlinjer för upprättandet av mallar för standardinformation om avtal, vilka ska omfatta den information som krävs i punkterna 1 och 1a i denna artikel.

De nationella regleringsmyndigheterna får ange tilläggskrav avseende innehållet i informationen samt formen och sättet för hur den ska offentliggöras, bland annat och framför allt uppskattade datahastigheter, med största hänsyn tagen till Berecs riktlinjer avseende metoder för att mäta hastighet och för innehållet i informationen samt formen och sättet för hur den ska offentliggöras, enligt artikel 21.3a.” [Ändr. 190]

"

1i.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 20a

Avtals löptid och uppsägning

1.  Medlemsstaterna ska se till att avtal som ingås mellan konsumenter och leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten har en högsta löptid på 24 månader. Leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten ska erbjuda slutanvändarna möjligheten till 12-månaderskontrakt.

2.  Konsumenterna ska ha rätt att frånträda ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler inom 14 dagar efter ingåendet i enlighet med direktiv 2011/83/EU.

3.  Om det i ett avtal eller enligt nationell lag krävs att avtalsperioder med fast löptid (till skillnad från en minimiavtalsperiod) ska förlängas automatiskt, ska leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten i god tid informera konsumenten om detta så att konsumenten har minst en månad på sig att invända mot den automatiska förlängningen. Om konsumenten inte invänder mot en sådan automatisk förlängning ska avtalet anses vara ett permanent löpande avtal som konsumenten när som helst kan säga upp med en månads uppsägningstid utan extra kostnader annat än för tillhandahållandet av tjänsten under uppsägningstiden.

4.  Medlemsstaterna ska se till att konsumenterna har rätt att säga upp avtal utan kostnad när de får meddelande om ändringar av avtalsvillkoren som föreslås av leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten, om inte de föreslagna ändringarna enbart är till slutanvändarens fördel. Leverantörerna ska senast en månad före sådana ändringar meddela konsumenterna om dem på lämpligt sätt och samtidigt informera konsumenterna om deras rätt att kostnadsfritt säga upp avtalet om de inte godtar de nya villkoren. Punkt 2 ska gälla i tillämpliga delar.

5.  Eventuella betydande, fortsatta eller regelbundet återkommande skillnader mellan den faktiska prestandan avseende hastighet eller andra parametrar för tjänstekvalitet och den prestanda som har angetts av leverantören av elektroniska tjänster till allmänheten i enlighet med artikel 20 ska anses utgöra bristande överensstämmelse i samband med fastställandet av de korrigeringsåtgärder som finns tillgängliga för konsumenten i enlighet med nationell lagstiftning.

6.  Medlemsstaterna ska se till att ett abonnemang på ytterligare tjänster som tillhandahålls av samma leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten inte innebär att den inledande avtalsperioden återupptas om inte de ytterligare tjänsterna erbjuds till ett särskilt kampanjpris som endast erbjuds om den befintliga avtalsperioden återupptas.

7.  Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten tillämpar villkor och förfaranden för uppsägning av avtal som inte hindrar eller hämmar byte av tjänsteleverantör.

8.  Om ett tjänstepaket som erbjuds till konsumenterna består av minst en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst ska bestämmelserna i denna artikel tillämpas på alla delarna i paketet.

9.  Medlemsstaterna får behålla eller införa tilläggskrav för att säkerställa ett starkare konsumentskydd vid avtal som omfattas av denna artikel.” [Ändr. 191]

"

1j.  Artikel 21 ska ersättas med följande:"

”Artikel 21

1.  Medlemsstaterna ska se till att nationella regleringsmyndigheter kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att offentliggöra tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande priser och taxor, eventuella avgifter som ska betalas vid förtida uppsägning av ett avtal och information om standardvillkor för tillgång till och användning av deras tjänster som tillhandahålls slutanvändare i enlighet med bilaga II. Sådan information ska offentliggöras i en tydlig, heltäckande och lättillgänglig form och ska uppdateras regelbundet. Eventuella skillnader i de villkor som gäller för konsumenter och andra slutanvändare som begär detta ska anges uttryckligen.

Nationella regleringsmyndigheter får ange tilläggskrav avseende i vilken form sådan information ska offentliggöras, vilket särskilt kan inbegripa införandet av språkkrav för att se till att informationen är lättbegriplig för konsumenten och andra slutanvändare som begär detta. Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten är skyldiga att på begäran tillhandahålla relevanta nationella regleringsmyndigheter sådan information innan den offentliggörs.

2.  De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att konsumenter och andra slutanvändare som begär detta har tillgång till oberoende utvärderingsverktyg som ger dem möjlighet att jämföra prestandan för internetaccess och internetaccesstjänster samt kostnaderna för alternativa användningsmönster. Om sådana tjänster inte finns tillgängliga på marknaden kostnadsfritt eller till rimligt pris ska medlemsstaterna se till att de nationella regleringsmyndigheterna på egen hand eller med hjälp av tredje part kan tillhandahålla sådana guider eller tekniker. Tredje part ska ha rätt att kostnadsfritt använda den information som offentliggjorts av företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för att sälja eller tillhandahålla sådana oberoende utvärderingsverktyg.

2a.  Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna under vägledning av Berec och efter samråd med berörda intressenter inför ett frivilligt certifieringssystem för interaktiva jämförelse-webbplatser, guider eller liknande verktyg, som grundas på objektiva, öppna och proportionerliga krav, bland annat i synnerhet oberoende i förhållande till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten.

3.  Medlemsstaterna ska se till att de nationella regleringsmyndigheterna kan ålägga företag som tillhandahåller allmänna elektroniska kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att bland annat

   a) tillhandahålla tillämplig taxeinformation till slutanvändare avseende eventuella nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning, när det gäller enskilda tjänstekategorier får de nationella regleringsmyndigheterna kräva att sådan information tillhandahålls omedelbart innan samtalet kopplas,
   b) tillhandahålla information till slutanvändarna om tillgång till larmtjänster eller information om varifrån samtalet kommer för alla relevanta tjänster som erbjuds, och om eventuella begränsningar i tillhandahållandet av larmtjänster enligt artikel 26 samt se till att eventuella ändringar meddelas utan dröjsmål,
   da) ge information om internetaccesstjänster om sådana erbjuds, med angivande av följande:
   i) För fasta datalänkar, den normalt tillgängliga minimihastigheten för nedladdning och uppladdning av data i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat. För mobila datalänkar, den uppskattade minimihastigheten för nedladdning och uppladdning i samband med anslutning via leverantörens trådlösa nätverk i slutanvändarens bosättningsmedlemsstat.
   ii) Uppgifter om taxeplaner per dataenhet, taxeplaner för bulkdata och eventuella tillämpliga gränsvärden. I fråga om datavolymer som överskrider gränsvärdena, en tillfällig eller långsiktig enhets- eller bulkbaserad prissättning och eventuella datahastighetsbegränsningar som kan tillämpas.
   iii) Hur slutanvändarna kan kontrollera sin aktuella konsumtionsnivå och om och i sådana fall hur frivilliga begränsningar kan ställas in.
   iv) En tydlig och lättbegriplig förklaring av hur eventuella begränsningar av datavolym, hastighet och andra parametrar för tjänstekvalitet kan påverka internetaccesstjänsterna i praktiken, särskilt användningen av innehåll, tillämpningar och tjänster.
   v) Information om eventuella förfaranden som leverantören har infört för att mäta och rikta trafiken enligt definitionen i artikel 23.5 i förordning (EU) nr .../...(30), inbegripet uppgift om vilka bakomliggande metoder för inspektion av kommunikation som används för att vidta rimliga trafikstyrningsåtgärder samt information om hur sådana förfaranden kan påverka tjänstens kvalitet och slutanvändarens privatliv, liksom skyddet av personuppgifter.
   e) informera konsumenter och i förekommande fall andra slutanvändare om deras rättighet att avgöra huruvida de ska föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning och om vilka typer av uppgifter som berörs, i enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/58/EG, och
   f) regelbundet ge konsumenter och i förekommande fall andra slutanvändare med funktionshinder detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem och de åtgärder som vidtas för att säkerställa likvärdigt tillträde.

Om det bedöms lämpligt får nationella regleringsmyndigheter främja själv- eller samregleringsåtgärder innan någon skyldighet åläggs. Medlemsstaterna får ange tilläggskrav avseende innehållet i informationen och formen och sättet för hur den ska offentliggöras, med största möjliga hänsyn till de riktlinjer från Berec som avses i punkt 3a i denna artikel.

3a.  Senast den ...(31) ska Berec, efter att ha samrått med intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa allmänna riktlinjer för metoder för att mäta internetaccesstjänsternas hastighet, parametrar för tjänstekvalitet (bland annat för genomsnittshastigheter kontra uppgivna hastigheter och kvaliteten som användarna upplever den) och metoder för att mäta dem över tid samt innehållet i informationen och formen och sättet för hur den ska offentliggöras, inbegripet eventuella mekanismer för kvalitetscertifiering, för att se till att slutanvändarna, inklusive slutanvändare med funktionshinder, har tillgång till begriplig, jämförbar, tillförlitlig och användarvänlig information. Vid behov kan parametrarna, definitionerna och mätmetoderna i bilaga III användas.

4.  Medlemsstaterna får kräva att de företag som avses i punkt 3 vid behov sprider kostnadsfri information av allmänintresse till slutanvändare, med hjälp av samma metoder som företagen normalt använder för att kommunicera med slutanvändarna. I sådana fall ska de berörda offentliga myndigheterna lämna informationen till leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten i ett standardiserat format och informationen får bland annat omfatta följande:

   a) De vanligaste användningssätten för elektroniska kommunikationstjänster för att bedriva olaglig verksamhet eller sprida skadligt innehåll, särskilt när det kan skada respekten för andras fri- och rättigheter, inklusive intrång i dataskyddsrättigheter, upphovsrätt och närstående rättigheter, och de rättsliga följderna av detta, och
   b) Metoder för att skydda sig mot risker för personlig säkerhet, integritet och personuppgifter vid användning av elektroniska kommunikationstjänster.” [Ändr. 192]

"

1k.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 21a

Kontroll av konsumtion

1.  Medlemsstaterna ska se till att leverantörer av elektronisk kommunikation erbjuder konsumenterna och slutanvändarna möjlighet att övervaka och kontrollera sin användning av elektroniska kommunikationstjänster som faktureras utifrån tids- eller volymanvändning. Denna tjänst måste inbegripa följande:

   a) För abonnemangstjänster och tjänster som betalas i efterhand, kostnadsfri tillgång till aktuell information om användningen av tjänsten.
   b) För tjänster som betalas i efterhand, möjlighet att kostnadsfritt fastställa ett på förhand definierat ekonomiskt tak för användningen, att begära meddelande om när en på förhand definierad andel av taket och själva taket har nåtts, att få information om hur man ska gå till väga för att fortsätta använda tjänsten om taket har överskridits samt om tillämpliga taxeplaner.
   c) Specificerade fakturor på ett varaktigt medium.

2.  Berec ska fastställa riktlinjer för genomförandet av punkt 1.

När den ekonomiska gränsen har nåtts ska slutanvändarna kunna fortsätta motta samtal och sms-meddelanden och ha tillgång till kostnadsfria telefonnummer och larmtjänster genom att kostnadsfritt ringa det europeiska larmnumret 112 fram till slutet av den överenskomna faktureringsperioden.” [Ändr. 193]

"

2.  Artikel Artiklarna 20, 21, 22 och 30 ska utgå. [Ändr. 194]

2a.  Artikel 26 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska se till att samtliga slutanvändare av de tjänster som avses i punkt 2, inbegripet användare av allmänna telefonautomater, kan ringa larmtjänster avgiftsfritt och utan att behöva använda sig av något betalningsmedel genom att använda det gemensamma europeiska larmnumret 112 och eventuella nationella larmnummer som specificerats av medlemsstaterna.

1a.  Medlemsstaterna ska se till att samtliga användare av privata elektroniska kommunikationsnät kan ringa larmtjänsterna eller, i förekommande fall, de interna larmtjänsterna avgiftsfritt, genom att använda det gemensamma europeiska larmnumret 112 och eventuella nationella larmnummer som specificerats av medlemsstaterna.

2.  I samråd med nationella regleringsmyndigheter, larm- och räddningstjänster samt leverantörer ska medlemsstaterna se till att företag som tillhandahåller slutanvändare en elektronisk kommunikationstjänst för uppringning av nationella samtal till ett eller flera nummer inom en nationell nummerplan ger tillgång till larmtjänster.

3.  Medlemsstaterna ska se till att samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112 besvaras korrekt och behandlas på det sätt som bäst passar den nationella organisationen av larmsystem. Dessa samtal ska besvaras och hanteras minst lika snabbt och effektivt som samtal till nationella larmnummer, där sådana fortfarande används.

Kommissionen ska, i samråd med de relevanta behöriga myndigheterna, anta en rekommendation om prestandaindikatorer för medlemsstaterna. Kommissionen ska senast den 31 december 2015 och därefter vartannat år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur effektivt det europeiska larmnumret 112 genomförts och om hur prestandaindikatorerna fungerar.

4.  Medlemsstaterna ska se till att tillträde för slutanvändare med funktionshinder till larmtjänster är likvärdigt med det tillträde som åtnjuts av andra slutanvändare. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att slutanvändare med funktionshinder har tillträde till larmtjänster under resa i andra medlemsstater ska i största möjliga utsträckning bygga på europeiska standarder eller specifikationer som offentliggjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och de ska inte hindra medlemsstaterna från att anta tilläggskrav i syfte att nå de mål som fastställs i denna artikel.

5.   Medlemsstaterna ska se till att berörda företag tillhandahåller information om varifrån samtalet kommer avgiftsfritt för den myndighet som handhar larmsamtal så snart som samtalet når den myndigheten. Detta gäller alla samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112. Medlemsstaterna får utvidga denna skyldighet till att även omfatta samtal till nationella larmnummer. Kommissionen ska se till att de behöriga regleringsmyndigheterna fastställer kriterier för korrekthet och tillförlitlighet när det gäller informationen om varifrån samtalet kommer, i enlighet med punkt 7 och med största möjliga hänsyn till Berecs riktlinjer.

Senast ...(32) den ska Berec, efter samråd med berörda intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa kriterier för korrekt och tillförlitlig information till larmtjänsterna om varifrån samtal kommer. Riktlinjerna ska beakta möjligheten att använda en mobil terminal med en GNSS-enhet för mobila terminaler för att man ska få mera korrekt och tillförlitlig information om varifrån 112-samtal kommer.

6.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att medborgarna får tillräcklig information om att det gemensamma europeiska larmnumret 112 finns och hur det kan användas, särskilt genom initiativ speciellt riktade till personer som reser mellan olika medlemsstater. Kommissionen ska stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder.

7.   För att säkerställa en effektiv tillgång till 112-tjänster i medlemsstaterna ska kommissionen, efter samråd med Berec, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37a om kriterier för varifrån samtalet kommer och viktiga prestandaindikatorer om tillgång till larmnumret 112. Dessa åtgärder ska dock antas utan att det påverkar organisationen av larmtjänster, som fortsatt tillhör medlemsstaternas exklusiva behörighetsområde.

7a.  Kommissionen ska upprätthålla en databas med E.164-nummer för europeiska larmtjänster, så att dessa kan kontakta varandra från en medlemsstat till en annan." [Am. 195]

"

2b.  Följande artikel ska läggas till:"

”Artikel 26a

EU:s omvända 112-kommunikationssystem

Senast den [1 år efter tidsfristen för införlivandet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om möjligheten att inrätta ett omvänt ”112-kommunikationssystem för EU” som utnyttjar befintliga elektroniska kommunikationsnätverk, täcker hela unionen, är universellt, flerspråkigt, lättillgängligt, enkelt och effektivt och som kan användas för att varna allmänheten vid en överhängande eller nära förestående allvarlig nödsituation eller katastrof.

Kommissionen ska samråda med Berec och civilförsvarstjänster, och undersöka vilka standarder och specifikationer som behövs för att skapa det system som aves i punkt 1. När kommissionen utarbetar denna rapport ska den beakta befintliga nationella och regionala 112-system och följa unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett förslag till rättsakt.” [Ändr. 196]

"

2c.  Artikel 30 ska ersättas med följande:"

1. Medlemsstaterna ska se till att alla abonnenter med nummer från den nationella telefonnummerplanen som kräver detta kan behålla sina nummer oberoende av vilken leverantör av elektronisk kommunikation till allmänheten som tillhandahåller tjänsten i enlighet med bestämmelserna i del C i bilaga I.

2.  De nationella regleringsmyndigheterna ska se till att kostnadsorienteringsprincipen följs vid prissättningen av nummerportabilitet mellan operatörer och/eller tjänstleverantörer och att eventuella direkta avgifter för abonnenter inte inverkar hämmande på abonnenter för byte av tjänsteleverantör.

3.  De nationella regleringsmyndigheterna får inte belägga nummerportabilitet med slutkundstaxor som snedvrider konkurrensen, till exempel genom att införa särskilda eller gemensamma slutkundstaxor.

4.   Portering av nummer och dess efterföljande aktivering ska utföras snarast möjligt. Slutanvändare som ingått ett avtal om portering av ett nummer till en ny leverantör ska få numret aktiverat inom en arbetsdag från det att ett sådant avtal ingås.

Utan att det påverkar tillämpningen av det första stycket får de behöriga nationella myndigheterna föreskriva den övergripande processen för byte och portering av nummer i enlighet med Berecs riktlinjer som avses i punkt 4b. De ska ta hänsyn till behovet av att skydda slutanvändaren under hela bytesprocessen, behovet av att se till att processen är effektiv för slutanvändaren, slutanvändarens behov av en tjänst utan avbrott och behovet av att se till att bytesprocesser inte skadar konkurrensen. Avbrott i tjänsten under porteringen får under inga omständigheter överstiga en arbetsdag. Slutanvändare får inte överföras till en annan leverantör mot sin vilja.

Medlemsstaterna ska se till att lämpliga påföljder för företag införs, däribland en skyldighet att ersätta abonnenter vid förseningar i nummerporteringen, om den information som krävs för porteringen inte gjorts tillgänglig i god tid, eller missbruk av portering som de själva står för eller som sker på deras vägnar.

4a.  Bytes- och porteringsprocessen ska ledas av den mottagande leverantören av elektronisk kommunikation till allmänheten. Slutanvändarna ska få adekvat information om bytet före och under bytesförfarandet, och även omedelbart efter det att förfarandet avslutats.

4b.  Berec ska fastställa riktlinjer om alla villkor och förfaranden i bytes- och porteringsprocessen, särskilt den mottagande leverantörens och den överförande leverantörens respektive ansvarsområden under bytes- eller porteringsprocessen, vilken information som ska tillhandahållas konsumenten under processen, avslutande av befintliga avtal i god tid, återbetalning av eventuella förhandsbetalningar och effektiva tjänster för vidarebefordran av e-postmeddelanden.

4c.  Om ett tjänstepaket som erbjuds till konsumenterna består av minst en anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst ska bestämmelserna i denna artikel tillämpas på alla delarna i paketet. [Ändr. 197]

"

2d.  I artikel 34 ska följande punkt läggas till:"

”1a. De förfaranden för tvistlösning utanför domstol som upprättas i enlighet med punkt 1 ska också gälla avtalstvister mellan konsumenter och andra slutanvändare i den utsträckning sådana förfaranden för tvistlösning utanför domstol finns tillgängliga även för dem och för leverantörer av elektronisk kommunikation till allmänheten som är etablerade i en annan medlemsstat. Vid tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU* ska bestämmelserna i det direktivet gälla.

________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).” [Ändr. 198]

"

2e.  Följande artikel ska införas som artikel 37a:"

”Artikel 37a

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 26 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …(33).

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 26 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.” [Ändr. 199]

"

2f.  Punkt 1 i bilaga II ska ersättas med följande:"

”1. Företagets/företagens namn, adress och kontaktuppgifter

Det vill säga namn och adress till huvudkontoret för sådana företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.”

"

2g.  Punkt 2.2 i bilaga II ska ersättas med följande:"

”2.2. För varje taxeplan ska de tjänster som tillhandahålls och de relevanta parametrarna för tjänstekvalitet, den eller de tillämpliga taxeplanerna och, för varje sådan taxeplan, typen av tillhandahållna tjänster, inbegripet kommunikationsvolymer, och eventuella tillämpliga avgifter (tillträde, användning, underhåll samt eventuella tillkommande avgifter) och kostnader för terminalutrustning också anges. [Ändr. 201]

"

2h.  I bilaga II ska följande punkt införas:"

”2.2a. Ytterligare information om internetaccesstjänster, om sådana tillhandahålls, särskilt uppgifter om dataprissättning, hastigheter för nedladdning och uppladdning av data och eventuella tillämpliga hastighetsbegränsningar, information om möjligheter att övervaka konsumtionsnivåerna och eventuella tillämpliga förfaranden för trafikstyrning och deras inverkan på tjänsternas kvalitet, slutanvändarens integritet och skyddet av personuppgifter.” [Ändr. 202]

"

2i.  Punkt 2.5 i bilaga II ska ersättas med följande:"

”2.5. Villkor för standardavtal, inklusive, om det är tillämpligt, den kortaste avtalsperiod som medges, villkor för och eventuella avgifter vid förtida uppsägning av avtalet, förfarandena och de direkta avgifterna i samband med byte och nummerportabilitet samt andra identifieringsuppgifter samt ersättningsarrangemang för förseningar i eller missbruk av byten.” [Ändr. 203]

"

2.  Medlemsstaterna ska behålla alla åtgärder som införlivar de bestämmelser som avses i punkt 1 till den 1 juli 2016.

Artikel 37

Ändringar av förordning (EU) nr 531/2012

Förordning (EU) nr 531/2012 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 1.1. ska följande stycke införas som det tredje stycket:"

”Denna förordning ska tillämpas på roamingtjänster som tillhandahålls i unionen till slutanvändare vars nationella leverantör är en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster till allmänheten i en medlemsstat.” [Ändr. 204]

"

(2)  I artikel 2.2 ska följande led r införas:"

”(r) bilateralt eller multilateralt roamingavtal: ett eller flera kommersiella eller tekniska avtal mellan roamingleverantörer som möjliggör en virtuell utökning av hemnättäckningen och ett hållbart tillhandahållande av var och en av roamingleverantörerna av reglerade roamingtjänster för slutkundsledet till samma prisnivå som deras respektive nationella mobilkommunikationstjänster.” [Ändr. 205]

"

(3)  I artikel 4 ska följande punkt 7 läggas till:"

”7. Denna artikel ska inte tillämpas på roamingleverantörer som tillhandahåller reglerade roamingtjänster för slutkundsledet i enlighet med artikel 4a.” [Ändr. 206]

"

(4)  Följande artikel ska införas som artikel 4a:"

”Artikel 4a

1.  Denna artikel ska tillämpas på roamingleverantörer vilka

   a) som standard och i alla sina respektive slutkundspaket som innehåller reglerade roamingtjänster tillämpar den gällande nationella tjänstetaxan på både nationella tjänster och reglerade roamingtjänster inom hela unionen, på samma sätt som om de reglerade roamingtjänster skulle ha konsumerats i hemnätet, och
   b) ser till, antingen via sina egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal med andra roamingleverantörer, att minst en roamingleverantör i varje medlemsstat följer bestämmelserna i punkt a)

2.  Punkterna 1 och 6 ska inte hindra att en roamingleverantör begränsar konsumtionen av reglerade roamingtjänster för slutkundsledet till den tillämpliga nationella tjänstetaxan genom ett kriterium för rimlig användning. Ett eventuellt kriterium för rimlig användning ska tillämpas på ett sådant sätt att konsumenter som använder roamingleverantörens olika nationella paket för slutkundsledet tryggt kan följa sitt vanliga konsumtionsmönster för sina respektive nationella slutkundspaket när de då och då reser inom unionen. En roamingleverantör som utnyttjar denna möjlighet ska offentliggöra detaljerad kvantifierad information om hur kriteriet för rimlig användning tillämpas i enlighet med [artikel 25.1 b] i förordning (EU) nr XXX/2014 och infoga denna information i sina avtal i enlighet med [artikel 26.1 och c], med hänvisning till huvudsakliga parametrar för prissättning, volym eller andra parametrar för slutkundspaketet i fråga.

Senast den 31 december 2014 ska Berec, efter samråd med berörda aktörer och i nära samarbete med kommissionen, fastställa riktlinjer för tillämpningen av kriterier för rimlig användning i slutkundsavtal som erbjuds av roamingleverantörer som utnyttjar denna artikel. Berec ska utarbeta sådana riktlinjer med hänsyn till det övergripande mål som anges i första stycket, och ska särskilt beakta utvecklingen av priser och konsumtionsmönster i medlemsstaterna, graden av konvergens av de nationella prisnivåerna i unionen, en eventuell observerbar effekt av roaming enligt den nationella tjänstetaxan på utvecklingen av sådana avgifter samt utvecklingen av roamingtaxorna för grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörer.

De behöriga nationella regleringsmyndigheterna ska övervaka och utöva tillsyn av tillämpningen av kriterierna för rimlig användning genom att ta största möjliga hänsyn till Berecs allmänna riktlinjer när de har antagits och ska se till att orimliga villkor inte tillämpas.

3.  Enskilda slutanvändare som har tecknat avtal med en roamingleverantör som utnyttjar denna artikel får på egen begäran göra ett avsiktligt och uttryckligt val att avstå från fördelen att den tillämpliga nationella tjänstetaxan tillämpas på reglerade roamingtjänster enligt ett visst slutkundspaket i utbyte mot andra fördelar som erbjuds av den leverantören. Roamingleverantören ska påminna dessa slutanvändare om vilka roamingfördelar som de förlorar i ett sådant fall. De nationella regleringsmyndigheterna ska särskilt övervaka om roamingleverantörer som utnyttjar denna artikel tillämpar affärsmetoder som innebär att standardsystemet kringgås.

4.  De reglerade roamingavgifter för slutkundsledet som fastställs i artiklarna 8, 10 och 13 ska inte tillämpas på roamingtjänster som erbjuds av en roamingleverantör som utnyttjar denna artikel i den utsträckning dessa avgifter tas ut på samma nivå som den tillämpliga nationella tjänstetaxan.

Om en roamingleverantör som utnyttjar denna artikel tillämpar avgifter som skiljer sig från den tillämpliga nationella tjänstetaxan för konsumtion av reglerade roamingtjänster utöver rimlig användning av sådana tjänster i enlighet med punkt 2, eller om en enskild slutanvändare uttryckligen avstår från fördelen att utnyttja nationella tjänstetaxor för reglerade roamingtjänster i enlighet med punkt 3, får avgifterna för dessa reglerade roamingtjänster inte överstiga de roamingavgifter för slutkundsledet som fastställs i artiklarna 8, 10 och 13.

5.  En roamingleverantör som vill utnyttja denna artikel ska anmäla sin egen försäkran och eventuella bilaterala eller multilaterala avtal genom vilka den uppfyller villkoren i punkt 1 samt eventuella ändringar av dessa till Berecs byrå. Den anmälande roamingleverantören ska till sin anmälan foga bevis på att eventuella avtalsslutande parter till anmälda bilaterala eller multilaterala avtal har samtyckt till en sådan anmälan..

6.  Under perioden 1 juli 2014 till 30 juni 2016 ska denna artikel tillämpas på roamingleverantörer som inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1 om de uppfyller följande villkor:

   a) Roamingleverantören ska anmäla sin egen försäkran och eventuella relevanta bilaterala eller multilaterala roamingavtal till Berecs kontor, med särskild hänvisning till denna punkt.
   b) Roamingleverantören ska se till, antingen via sin egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal med andra roamingleverantörer, att villkoren i punkterna c, d och e uppfylls i minst 17 medlemsstater som utgör 70 % av unionens befolkning.
   c) Varje roamingleverantör och eventuella avtalsslutande parter i den mening som avses i punkt b åtar sig att senast från den 1 juli 2014 eller från datumet för anmälan, beroende på vilket som inträffar senare, tillhandahålla och aktivt erbjuda minst ett slutkundspaket med ett taxealternativ där både den tillämpliga nationella tjänsttaxan gäller för både nationella tjänster och reglerade roamingtjänster inom unionen, på samma sätt som om de reglerade roamingtjänsterna skulle ha konsumerats i hemnätet.
   d) Varje roamingleverantör och eventuella avtalsslutande parter i den mening som avses i punkt b åtar sig att senast från den 1 juli 2015 eller från datumet för anmälan, beroende på vilket som inträffar senare, tillhandahålla och aktivt erbjuda sådana taxealternativ i slutkundspaket som den 1 januari det året användes av minst 50 % av deras respektive kundbaser.
   e) Varje roamingleverantör och eventuella avtalsslutande parter i den mening som avses i punkt b åtar sig att senast från och med den 1 juli 2016 tillämpa punkt 1b på alla sina respektive slutkundspaket.

Roamingleverantören och eventuella avtalsslutande parter enligt punkt b som utnyttjar denna artikel får, som ett alternativ till det åtagande som avses i led d, från och med den 1 juli 2015 eller från datumet för anmälan, beroende på vilket som inträffar först, göra ett åtagande om att eventuella tilläggsavgifter för roaming som tillämpas förutom de taxor för nationella tjänster som gäller för deras olika slutkundspaket sammanlagt uppgår till högst 50 % av de tillämpliga taxorna för sådana paket den 1 januari 2015, oberoende av om sådana tilläggsavgifter beräknas på grundval av enheter som samtalsminuter eller megabytes, eller perioder som dagar eller veckor av roaming, med hjälp av andra metoder eller genom en kombination av dessa. Roamingleverantörer som åberopar denna punkt ska visa att de uppfyller kravet på en minskning på 50 % för den nationella regleringsmyndigheten och ska lämna alla nödvändiga bestyrkande dokument som begärs av myndigheten.

Om en roamingleverantör som utnyttjar denna artikel anmäler sin egen försäkran och om eventuella avtalsslutande parter i den mening om avses i punkt b anmäler ett relevant bilateralt eller multilateralt roamingavtal till Berecs kontor i enlighet med led a i första stycket och därmed omfattas av detta stycke, ska varje anmälande roamingleverantör och eventuella avtalsslutande parter i den mening som avses i punkt b åtminstone fram till den 1 juli 2018 vara skyldiga att uppfylla sina respektive åtaganden i enlighet med leden c, d och e i första stycket, inklusive eventuella alternativa åtaganden förutom det åtagande som anges i led d i det stycket.

7.  Under perioden från den 1 juli 2014 till den 30 juni 2016 ska denna artikel vara tillämplig på roamingleverantörer som inte uppfyller villkoren i punkt 1, förutsatt att de uppfyller följande villkor:

   a) Roamingleverantören anmäler sin egen försäkran och eventuella relevanta bilaterala eller multilaterala roamingavtal till Berecs byrå, med särskild hänvisning till denna punkt.
   b) Roamingleverantören ser till, antingen via sina egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal med andra roamingleverantörer, att villkoren i punkt 1 a senast från den 1 juli 2014 eller från dagen för anmälan, beroende på vilket som infaller senare, uppfylls i minst tio medlemsstater som utgör 30 % av unionens befolkning.
   c) Roamingleverantören ser till, antingen via sina egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal med andra roamingleverabtörer, att villkoren i punkt 1 a senast från den 1 juli 2015 eller från dagen för anmälan, beroende på vilket som infaller senare, uppfylls i minst 14 medlemsstater som utgör 50 % av unionens befolkning.
   d) Roamingleverantören ser till, antingen via sina egna nät eller genom bilaterala eller multilaterala roamingavtal med andra roamingleverantörer, att villkoren i punkt 1 a senast från den 1 juli 2016 uppfylls i minst 17 medlemsstater som utgör 70 % av unionens befolkning.

Om en roamingleverantör som utnyttjar denna artikel anmäler sin egen försäkran och eventuella bilaterala eller multilaterala roamingavtal till Berecs byrå enligt led a i första stycket och därmed omfattas av detta stycke, ska den anmälande roamingleverantören och eventuella avtalsslutande parter i den mening som avses i led b var och en vara skyldig att fullgöra sina åtaganden för att uppfylla villkoren i punkt 1 a åtminstone till den 1 juli 2018.

8.  Roamingleverantörer ska i god tro förhandla om arrangemangen för att inrätta bilaterala eller multilaterala roamingavtal med rättvisa och rimliga villkor och med beaktande av målet att sådana avtal med andra roamingleverantörer ska möjliggöra en virtuell utökning av hemnättäckningen och ett hållbart tillhandahållande av var och en av de roamingleverantörer som utnyttjar denna artikel av reglerade roamingtjänster för slutkundsledet till samma prisnivå som deras respektive nationella mobilkommunikationstjänster.

9.  Genom undantag från punkt 1a ska denna artikel efter den 1 juli 2016 tillämpas på roamingleverantörer som utnyttjar denna artikel om de kan visa att de i god tro har försökt inrätta eller utvidga ett bilateralt eller multilateralt roamingavtal på grundval av rättvisa och rimliga villkor i samtliga medlemsstater där de ännu inte uppfyller villkoren i punkt 1 och inte har lyckats säkra ett bilateralt eller multilateralt roamingavtal med en roamingleverantör i en eller flera medlemsstater, under förutsättning att de uppfyller kravet på minsta nättäckning i punkt 6b och alla andra relevanta bestämmelser i den artikeln. I sådana fall ska roamingleverantörer som utnyttjar denna artikel fortsätta att sträva efter rimliga villkor för att ingå ett roamingavtal med en roamingleverantör från en medlemsstat som inte är representerad i avtalet.

10.  Om en alternativ roamingleverantör redan har beviljats tillträde till en nationell leverantörs kund i enlighet med artikel 4.1 och redan har gjort nödvändiga investeringar för att betjäna dessa kunder, ska artikel 4.7 inte tillämpas på en sådan nationell leverantör under en övergångsperiod på tre år. Denna övergångsperiod ska inte påverka behovet av att respektera eventuella längre avtalsperioder som har överenskommits med den alternativa roamingleverantören.

11.  Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av unionens konkurrensregler på bilaterala och multilaterala roamingavtal. [Ändr. 207]

"

4a.  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 6a

Avskaffande av roamingavgifter i slutkundsledet

Med verkan från och med den 15 december 2015 ska roamingleverantörer inte längre ta ut någon tilläggsavgift jämfört med avgifterna för inhemska mobila kommunikationstjänster för roamingkunder i någon medlemsstat i samband med reglerade mottagna eller uppringda roamingsamtal, reglerade sms/mms-roamingmeddelanden som skickas och reglerade dataroamingtjänster som utnyttjas, och inte heller ta ut några allmänna avgifter för att terminalutrustningen eller tjänsten ska kunna användas utomlands.”

”Artikel 6b

Skälig användning

1.  Genom undantag från artikel 6a, och för att förhindra felaktig eller oegentlig användning av roamingtjänster i slutkundsledet, får roamingleverantörer tillämpa en ”klausul om skälig användning” på konsumtionen av reglerade roamingtjänster som tillhandahålls enligt gällande nationell prisnivå, genom hänvisning till kriterier för skälig användning. De kriterierna ska tillämpas på ett sådant sätt att konsumenterna tryggt kan upprepa sitt typiska inhemska konsumtionsmönster enligt sitt respektive nationella slutkundspaket vid de tillfällen då de reser inom unionen.

2.  I enlighet med artikel 20 i direktiv 2002/22/EG ska roamingleverantörer offentliggöra och i sina avtal inkludera detaljerad kvantifierad information om hur eventuella kriterier för skälig användning tillämpas, genom hänvisning till de viktigaste parametrarna för prissättning, volym eller andra parametrar för slutkundspaketet i fråga.

3.  Senast den 31 december 2014 ska Berec, efter samråd med berörda intressenter och i nära samarbete med kommissionen, fastställa allmänna riktlinjer för hur kriterier för skälig användning ska tillämpas i slutkundsavtal som erbjuds av roamingleverantörer. Berec ska särskilt ta hänsyn till hur prissättning och konsumtionsmönster utvecklas i medlemsstaterna, samt till graden av konvergens mellan de nationella prisnivåerna i unionen, till eventuella observerbara effekter som roaming enligt taxorna för nationella tjänster har på taxornas utveckling och till utvecklingen av de effektiva roamingtaxorna i grossistledet för obalanserad trafik mellan roamingleverantörer. Därutöver får Berecs riktlinjer även ta hänsyn till relevanta objektiva variationer mellan medlemsstater eller mellan roamingleverantörer när det gäller faktorer såsom nationella prisnivåer, typiska volymer i slutkundspaket eller den genomsnittliga perioden för kunders resor inom unionen.

4.  För att kriterierna för skälig användning ska tillämpas enhetligt och samtidigt över hela unionen ska kommissionen, genom genomförandeakter och på grundval av de riktlinjer från Berec som avses i punkt 3, senast den 30 juni 2015 anta detaljerade bestämmelser om hur kriterierna för skälig användning ska tillämpas.

5.  Den behöriga nationella regleringsmyndigheten ska noga övervaka och kontrollera tillämpningen av kriterierna för skälig användning i enlighet med kommissionens genomförandeakt enligt punkt 4, varvid största möjliga hänsyn ska tas till Berecs allmänna riktlinjer, relevanta objektiva faktorer som är specifika för medlemsstaten samt relevanta objektiva variationer mellan roamingleverantörer och se till att orimliga villkor inte tillämpas.

6.  De slutkundsavgifter för tjänster enligt eurotaxa som fastställs genom artiklarna 8, 10 och 13 i den här förordningen ska gälla för reglerade roamingtjänster som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b." [Ändr. 208]

"

5.  I artikel 8 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

a)  Det första stycket ska ersättas av följande stycke:"

”2. Med verkan från 1 juli 2013 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för rösttelefoni som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat roamingsamtal variera mellan olika roamingsamtal, men den får inte överstiga 0,24 0,29 EUR per minut för uppringda samtal eller 0,07 0,08 EUR per minut för mottagna samtal. Den högsta slutkundsavgiften för ringda samtal ska sänkas till 0,24 EUR den 1 juli 2013 och till 0,19 EUR den 1 juli 2014 och den högsta slutkundsavgiften för mottagna samtal ska sänkas till 0,07 EUR den 1 juli 2013 och 0,05 EUR den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som vidtas för att förhindra felaktig eller bedräglig användning får roamingleverantörer från och med den 1 juli 2014 inte ta ut någon avgift av sina roamingkunder för mottagna samtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 ska dessa högsta slutkundsavgifter för eurotaxan för rösttelefoni fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2017.ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade roamingsamtal som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b.” [Ändr. 209]

"

b)  Det tredje stycket ska ersättas av följande stycke:"

”Samtliga roamingleverantörer ska, när det gäller reglerade roamingsamtal som omfattas av en eurotaxa för rösttelefoni, debitera sina roamingkunder med ett belopp uttryckt per sekund.” [Ändr. 210]

"

5a.  Artikel 10.2 ska ersättas med följande:"

2. Med verkan från och med den 1 juli 2012 får den slutkundsavgift (exklusive mervärdesskatt) för en sms-eurotaxa som en roamingleverantör får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat sms-roamingmeddelande som skickas av roamingkunden variera, men får inte överskrida 0,09 EUR. Denna högsta avgift ska sänkas till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas från och med den 1 juli 2014 ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade sms-roamingmeddelanden som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b. [Ändr. 211]

"

5b.  I artikel 13.2 ska första stycket ersättas med följande:"

”2. Från och med den 1 juli 2012 får slutkundsavgiften (exklusive mervärdesskatt) för en eurotaxa för dataroaming som en roamingleverantör får ta ut av sina roamingkunder för tillhandahållande av en reglerad dataroamingtjänst, inte överstiga 0,70 EUR per använd megabyte. Den högsta slutkundsavgiften för använda data ska sänkas till 0,45 EUR per använd megabyte den 1 juli 2013 och till 0,20 EUR per använd megabyte den 1 juli 2014. De högsta avgifter som tillämpas från och med den 1 juli 2014 ska upphöra att gälla den 16 december 2015, med undantag för reglerade dataroamingtjänster som går utöver eventuella gränser för skälig användning som tillämpas i enlighet med artikel 6b. [Ändr. 212]

"

(6)  I artikel 14 ska följande punkt 1a infogas:"

”1a När konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till den tillämpliga nationella tjänstetaxan begränsas genom ett kriterium för rimlig användning i enlighet med punkt 2 i artikel 4a, ska roamingleverantörerna meddela sina roamingkunder när konsumtionen av roamingsamtal och sms-meddelanden har nått gränsen för rimlig användning, och ska samtidigt ge sina roamingkunder grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller för att ringa samtal och skicka sms-meddelanden utanför den nationella tjänstetaxan eller paketet i enlighet med andra, fjärde och femte stycket i punkt 1 i denna artikel.” [Ändr. 213]

"

6a.  Artikel 14 utgår och ersätts med följande, med verkan från och med den 15 december 2015:"

1. För att göra roamingkunder uppmärksamma på att de kommer att få betala en roamingavgift när de ringer eller tar emot ett samtal eller skickar ett sms-meddelande, ska varje roamingleverantör, utom när kunden har meddelat roamingleverantören att han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett automatiskt meddelande till kunden när denne reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns, utan oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge denne grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter (inklusive mervärdesskatt) som gäller när han/hon ringer och tar emot samtal samt skickar sms-meddelanden i den besökta medlemsstaten.

Denna grundläggande personliga prisinformation ska inbegripa de maximiavgifter (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören) som kunden kan komma att behöva betala enligt sitt taxesystem för att

   a) ringa reglerade roamingsamtal inom den besökta medlemsstaten och till den medlemsstat där kundens nationella leverantör finns, samt för att ta emot reglerade roamingsamtal och
   b) kicka reglerade sms-roamingmeddelanden under vistelsen i den besökta medlemsstaten.

Den ska också inbegripa uppgifter om det gratisnummer som avses i punkt 2 för erhållande av mer detaljerad information och information om att larm- och räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på det europeiska larmnumret 112.

Kunden ska i samband med varje meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt och enkelt meddela roamingleverantören att han/hon inte vill ha det automatiska meddelandet. En kund som har meddelat att han/hon avsäger sig det automatiska meddelandet ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller tjänsten igen.

Roamingleverantörerna ska automatiskt och kostnadsfritt tillhandahålla kunder som är blinda eller har nedsatt syn den grundläggande personliga prisinformation som avses i första stycket via ett rösttelefonisamtal, om kunden så önskar.

2.  Utöver det som fastställs i punkt 1 ska kunder, oberoende av var de befinner sig i unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer detaljerad personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller i värdnätet för rösttelefonisamtal och sms-meddelanden, samt information om de åtgärder för att öka insynen som är tillämpliga enligt denna förordning, genom ett mobilt rösttelefonisamtal eller ett sms-meddelande. En sådan begäran ska ställas till ett gratisnummer som roamingleverantören avdelat för detta ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska inte gälla för terminaler som inte stöder sms-funktioner.

4.  Roamingleverantörerna ska ge sina kunder tillgång till information om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks. Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

4a.  Denna artikel ska även gälla roamingsamtal och sms/mms-roamingmeddelanden som används av roamingkunder som reser utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

Med verkan från och med den 15 december 2015 ska denna artikel även gälla i fall då konsumtionen av roamingsamtal och sms/mms-roamingmeddelanden till den taxa som gäller för nationella tjänster begränsas genom hänvisning till ett kriterium för skälig användning i enlighet med artikel 6b och konsumtionen har nått gränsen för skälig användning." [Ändr. 214]

"

(7)  I artikel 15 ska följande punkt 2a infogas:"

”2a När konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet till den tillämpliga nationella tjänstetaxan begränsas genom ett kriterium för rimlig användning i enlighet med punkt 2 i artikel 4a, ska roamingleverantörerna meddela sina roamingkunder när konsumtionen av dataroamingtjänster har nått gränsen för rimlig användning, och ska samtidigt ge sina roamingkunder grundläggande personlig prisinformation om de roamingavgifter som gäller för dataroaming utanför den nationella tjänstetaxan eller paketet i enlighet med punkt 2 i denna artikel.” Punkt 3 i denna artikel ska tillämpas på dataroamingtjänster som konsumeras utanför de tillämpliga nationella tjänstetaxor eller paket som avses i punkt 2 i artikel 4a.” [Ändr. 215]

"

7a.   Artikel 15 ska utgå och ersättas med följande, med verkan från och med den 15 december 2015:"

"Öppenhets- och skyddsmekanism för dataroamingtjänster i slutkundsledet

1.  Roamingleverantörer ska se till att deras roamingkunder både före och efter det att ett avtal ingås får lämplig information om de avgifter som gäller när de använder reglerade dataroamingtjänster, och informationen ska ges så att kunderna utan svårighet kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av användandet och på så sätt kan övervaka och kontrollera sina utgifter för reglerade dataroamingtjänster i enlighet med punkterna 2 och 3.

Roamingleverantörerna ska i förekommande fall innan ett avtal ingås och regelbundet därefter informera sina kunder om risken med automatisk och okontrollerad dataroaminganslutning och nedladdning av data vid roaming. Dessutom ska roamingleverantörerna kostnadsfritt och på ett tydligt och lättbegripligt sätt informera sina kunder om hur dessa automatiska dataroaminganslutningar stängs av för att förhindra okontrollerad förbrukning av dataroamingtjänster.

2.  Roamingkunden ska genom ett automatiskt meddelande från roamingleverantören upplysas om att denne kopplats via ett annat nät än hemmanätet och meddelandet ska även innehålla grundläggande personlig information om vilka taxor (i den valuta som används vid fakturering av den nationella leverantören), uttryckt i pris per megabyte, som gäller i den berörda medlemsstaten vid leverans av reglerade dataroamingtjänster till den kunden, utom i de fall kunden har meddelat roamingleverantören att han eller hon avsäger sig denna information.

Sådan grundläggande personlig information om taxor ska sändas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på den mobila terminalen, varje gång roamingkunden reser in i en annan medlemsstat än den där kundens nationella leverantör finns och för första gången utnyttjar en dataroamingtjänst i den medlemsstaten. Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid den tidpunkt då roamingkunden inleder en reglerad dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att den är lätt att ta emot och förstå.

En kund som har meddelat sin roamingleverantör att han eller hon avsäger sig automatisk information om taxor ska ha rätt att när som helst och kostnadsfritt begära att roamingleverantören tillhandahåller denna tjänst igen.

3.  Alla roamingleverantörer ska ge alla sina roamingkunder möjlighet att aktivt och kostnadsfritt välja en tjänst som tillhandahåller information om den sammanlagda konsumtionen, uttryckt i volym eller i den valuta som roamingkunden faktureras i för sina kostnader för reglerade dataroamingtjänster, och som garanterar att de sammanlagda utgifterna för reglerade dataroamingtjänster under en angiven användningsperiod, med undantag för mms som faktureras per enhet, inte utan kundens uttryckliga medgivande överskrider ett visst kostnadstak.

I detta syfte ska roamingleverantören erbjuda ett eller flera kostnadstak för angivna användningsperioder, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande volymbelopp. Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) ska ligga nära, men inte överstiga, 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Alternativt får roamingleverantören fastställa kostnadstak uttryckta i volym, förutsatt att kunden i förväg informeras om motsvarande penningbelopp. Ett av dessa tak (standardvolymtaket) ska ha ett motsvarande penningbelopp som inte överstiger 50 EUR för utestående avgifter per månatlig faktureringsperiod (exklusive mervärdesskatt).

Utöver detta får roamingleverantören erbjuda sina roamingkunder andra kostnadstak med andra, dvs. högre eller lägre, högsta kostnadstak per månad.

De standardtak som avses i andra och tredje stycket ska gälla för alla kunder som inte har valt ett annat tak.

Varje roamingleverantör ska också se till att ett lämpligt meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal, till exempel via ett sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster på datorn när dataroamingtjänsterna har nått 80 % av det överenskomna kostnads- eller volymtaket. Alla kunder ska ha rätt att begära att roamingoperatören slutar att skicka sådana meddelanden samt att när som helst och kostnadsfritt begära att leverantören tillhandahåller tjänsten igen.

När kostnads- eller volymtaket annars skulle överskridas ska ett meddelande skickas till roamingkundens mobila terminal. Det meddelandet ska upplysa kunden om hur denne ska gå tillväga för att få fortsatt tillgång till dessa tjänster och om kostnaderna för varje ytterligare enhet som används. Om roamingkunden inte svarar enligt uppmaningen i det mottagna meddelandet ska roamingleverantören omedelbart upphöra att tillhandahålla och att ta betalt av roamingkunden för reglerade dataroamingtjänster, om inte och till dess att roamingkunden begär fortsatt eller förnyad tillgång till dessa tjänster.

Närhelst en roamingkund begär att få välja eller upphäva ett kostnads- eller volymtak ska ändringen utföras kostnadsfritt inom en arbetsdag från mottagandet av begäran och får inte vara förenad med villkor eller restriktioner gällande andra delar av abonnemanget.

4.  Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas på utrustning för maskin till maskin-kommunikation som använder mobil datakommunikation.

5.  Roamingleverantörer ska vidta rimliga åtgärder för att skydda sina kunder från att betala roamingavgifter för roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa information till kunderna om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks.

6.  Denna artikel ska tillämpas i fall då konsumtionen av dataroamingtjänster till den taxa som gäller för nationella tjänster begränsas genom hänvisning till ett kriterium för skälig användning i enlighet med artikel 6b och konsumtionen har nått gränsen för skälig användning.

Den ska också tillämpas på dataroamingtjänster som utnyttjas av roamingkunder vid resa utanför unionen och som tillhandahålls av en roamingleverantör.

När kunden väljer den tjänst som avses i punkt 3 första stycket ska kraven i punkt 3 inte tillämpas om värdnätsoperatören i det besökta landet utanför unionen inte tillåter att roamingleverantören övervakar kundernas användning i realtid.

När så är fallet ska kunden vid inresan i ett sådant land utan onödigt dröjsmål och kostnadsfritt genom ett sms-meddelande underrättas om att information om sammanlagd konsumtion inte finns tillgänglig och att garantin för att ett visst kostnadstak inte överskrids inte gäller." [Ändr. 216]

"

(8)  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Den första meningen ska ersättas av följande mening:"

”Kommissionen ska göra en översyn över denna förordnings verkan och, efter ett offentligt samråd, rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 december 2016.”

"

ii)  Led g ska ersättas med följande:"

”g) i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 och det alternativa system som avses i artikel 4a har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster i sådan utsträckning att det inte finns någon faktisk skillnad mellan roamingtaxorna och de nationella taxorna,”

"

iii)  följande led i) ska läggas till:"

"i) i den utsträckning som nationella detaljistpriser eventuellt märkbart har påverkats av att roamingleverantörer tillämpat den nationella tjänstetaxan på både nationella tjänster och reglerade roamingtjänster i hela unionen.

"

b)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Den första meningen ska ersättas av följande mening:"

Om rapporten visar att taxealternativ där den nationella tjänstetaxan gäller både för nationella tjänster och reglerade roamingtjänster inte tillhandahålls i alla paket i slutkundsledet för skälig användning av minst en roamingleverantör i varje medlemsstat eller att erbjudanden från alternativa roamingleverantörer inte har gjort väsentligen motsvarande roamingtaxor i slutkundsledet lätt tillgängliga för konsumenter inom unionen, ska kommissionen samtidigt lägga fram lämpliga förslag till Europaparlamentet och rådet för att åtgärda situationen och se till att det inte finns några skillnader mellan nationella taxor och roamingtaxor på den inre marknaden.”

"

ii)  Led d ska ersättas med följande:"

”d) ändra giltighetstiden för eller minska nivån på de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12 i syfte att öka möjligheterna för alla roamingleverantörer att i sina respektive slutkundspaket för skälig användning tillhandahålla rimliga taxealternativ där den tillämpliga nationella tjänstetaxan gäller både för nationella tjänster och reglerade roamingtjänster, på samma sätt som om de reglerade roamingtjänsterna skulle ha konsumerats i hemnätet,” [Ändr. 217]

"

8a.  Artikel 19 ska utgå och ersättas med följande:"

”1. Kommissionen ska göra en översyn över denna förordnings verkan och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet i enlighet med punkterna 2–6.

2.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2015, efter ett offentligt samråd, rapportera till Europaparlamentet och rådet om huruvida man bör ändra giltighetstiden för eller se över nivån på de högsta grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 7, 9 och 12, eller föreskriva andra arrangemang för att åtgärda problem på grossistmarknaden, bland annat i fråga om mobiltermineringsavgifter för roaming. Berec ska senast den 31 december 2014, efter ett offentligt samråd, fastställa riktlinjer för åtgärder för att förhindra felaktig eller oegentlig användning enligt artikel 6a.

3.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2016, efter ett offentligt samråd, rapportera till Europaparlamentet och rådet om bland annat

   a) tillgången till och kvaliteten på tjänster, inbegripet sådana som utgör ett alternativ till samtals-, sms- och dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,
   b) graden av konkurrens på såväl slutkundsmarknaden som grossistmarknaden, särskilt små, oberoende eller nystartade operatörers konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals inverkan på konkurrensen samt graden av samtrafik mellan operatörer,
   c) i vilken utsträckning genomförandet av de strukturella åtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 har lett till att det utvecklats konkurrens på den inre marknaden för roamingtjänster.

Kommissionen ska framför allt undersöka om ytterligare tekniska och strukturella åtgärder måste fastställas eller de strukturella åtgärderna måste ändras.

4.  Om den rapport som avses i punkt 2 visar att det inte råder lika konkurrensvillkor mellan roamingleverantörer och att det därför är nödvändigt att ändra giltighetstiden för eller sänka nivån på de högsta grossistavgifterna eller föreskriva andra arrangemang för att åtgärda problem på grossistmarknaden, bland annat genom en avsevärd sänkning av de mobiltermineringsavgifter som gäller för roaming i hela unionen, ska kommissionen, efter samråd med Berec, lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen senast den 30 juni 2015.

Om den rapport som avses i punkt 3 visar att de strukturella åtgärder som föreskrivs i denna förordning inte har varit tillräckliga för att främja konkurrensen på den inre marknaden för roamingtjänster till förmån för alla europeiska konsumenter ska kommissionen lägga fram lämpliga förslag för Europaparlamentet och rådet för att komma till rätta med situationen. I fråga om bägge rapporterna ska förslag på lämpliga åtgärder läggas fram samtidigt med rapporterna.

5.  Kommissionen ska dessutom vartannat år efter den rapport som avses i punkt 1 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Varje rapport ska innehålla en sammanfattning av övervakningen av tillhandahållandet av roamingtjänster i unionen och en bedömning av framstegen mot uppnåendet av denna förordnings mål, inbegripet med hänvisning till de aspekter som anges i punkterna

6.  För att kunna bedöma konkurrensutvecklingen på de unionsomfattande roamingmarknaderna, ska Berec regelbundet samla in uppgifter från de nationella regleringsmyndigheterna om utvecklingen avseende slutkunds- och grossistavgifter för samtals-, sms- och dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska anmälas till kommissionen minst två gånger om året. Kommissionen ska offentliggöra uppgifterna.

Berec ska också årligen samla in uppgifter från de nationella tillsynsmyndigheterna om öppenhet och jämförbarhet vad beträffar de olika taxor som operatörerna erbjuder sina kunder. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter och resultat.” [Ändr. 218]

"

Artikel 38

Ändringar av förordning (EG) nr 1211/2009

Förordning (EG) nr 1211/2009 ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:"

”2. Berec ska verka inom ramen för direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och direktiven 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/22/EG och 2002/58/EG (särdirektiven) och inom ramen för förordningarna (EU) nr 531/2012 och (EU) nr .../2014.”

"

1a.  I artikel 3.1 ska följande led införas som leden ma och mb:"

ma) ta emot anmälningar som skickats in enligt artikel 3 i direktiv 2002/20/EG, föra ett register över de anmälningarna och informera de berörda nationella regleringsmyndigheterna om de mottagna anmälningarna,

   mb) utfärda yttranden över åtgärder som nationella regleringsmyndigheter har för avsikt att anta i enlighet med artikel 10.5 och 10.6 i direktiv 2002/20/EG,” [Ändr. 219]

"

1b.  I artikel 3.1 ska följande led införas som led na:"

”na) understödja utvecklingen av unionens politik och lagstiftning inom elektronisk kommunikation, bland annat genom att avge yttranden till kommissionen om eventuella planerade initiativ.” [Ändr. 220]

"

(2)  Artikel 4.4 och 4.5 ska utgå [Ändr. 221]

(3)  Följande artikel 4a ska läggas till:"

"Artikel 4a –

Tillsättning av ordföranden och dennes uppgifter

1.  Tillsynsnämnden ska företrädas av en ordförande, som ska vara en oberoende yrkesverksam på heltid.

Ordföranden ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Ordföranden ska ansvara för att förbereda tillsynsnämndens arbete och utan rösträtt leda mötena i tillsynsnämnden och förvaltningskommittén.

Utan att det påverkar tillsynsnämndens roll i förhållande till ordförandens uppgifter får ordföranden inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering eller nationell regleringsmyndighet, från kommissionen eller från något annat offentligt eller privat organ.

2.  Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsnämnden utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om marknadsaktörer och marknader inom elektronisk kommunikation och sina erfarenheter med relevans för tillsyn och reglering.

Den kandidat som tillsynsnämnden väljer kan före utnämningen ombes att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Tillsättningen av ordföranden blir giltig först när den godkänts av förvaltningskommittén.

Tillsynsnämnden ska också bland sina ledamöter utse en vice ordförande som ska sköta ordförandens uppgifter i dennes frånvaro.

3.  Ordförandens mandatperiod ska vara tre år och får förlängas en gång.

4.  Under nio månader före utgången av ordförandens treåriga mandatperiod ska tillsynnämnden utvärdera

   a) resultaten under den första mandatperioden och hur de uppnåtts, och
   b) tillsynsnämndens uppgifter och åtaganden under de närmaste åren.

Tillsynsnämnden ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga ordförandens mandatperiod. Inom en månad före en sådan förlängning av mandatperioden kan ordföranden uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

5.  Ordföranden får endast avlägsnas från sitt uppdrag genom beslut av tillsynsnämnden på förslag av kommissionen och efter förvaltningskommitténs godkännande.

Ordföranden får inte hindra tillsynsnämnden och förvaltningskommittén från att diskutera frågor som rör ordföranden, särskilt behovet av att avlägsna denne från sitt uppdrag, och får inte delta i överväganden om sådana frågor." [Ändr. 222]

"

4)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Fjärde strecksatsen i punkt 2 ska utgå.

b)  Punkt 3 ska ändras på följande sätt:"

"3. Byrån ska bestå av

   a) en ordförande för tillsynsnämnden,
   b) en förvaltningskommitté,
   c) en förvaltningsdirektör." [Ändr. 223]

"

5)  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ändras på följande sätt:"

"2. Förvaltningskommittén ska utse förvaltningsdirektören och, i förekommande fall, förlänga mandatperioden eller avsätta honom eller henne i enlighet med artikel 8. Den utnämnda förvaltningsdirektören ska inte delta i beredningen av eller omröstningen om ett sådant beslut.

"

b)  Punkt 4 ska utgå. [Ändr. 224]

6)  Artikel 8.2, 8.3 och 8.4 ska strykas och ersättas med följande:"

"2. Förvaltningsdirektören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

3.  Förvaltningsdirektören ska utses av förvaltningskommittén från en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande.

Vid ingående av avtal med förvaltningsdirektören ska byrån företrädas av ordföranden för förvaltningskommittén.

Den kandidat som förvaltningskommittén väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

4.  Förvaltningsdirektörens mandattid ska vara fem år. Vid periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering där den tar hänsyn till förvaltningsdirektörens arbetsinsats och byråns framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Förvaltningskommittén får på förslag av kommissionen, med beaktande av den utvärdering som avses i punkt 4, förlänga förvaltningsdirektörens mandatperiod en gång med högst fem år.

6.  Förvaltningskommittén ska underrätta Europaparlamentet om den har för avsikt att förlänga förvaltningsdirektörens mandatperiod. Inom en månad före en sådan förlängning av mandatperioden kan förvaltningsdirektören uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

7.  En förvaltningsdirektör vars mandatperiod har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid utgången av den sammantagna mandatperioden.

8.  Förvaltningsdirektören får endast avsättas genom beslut av förvaltningskommittén på förslag från kommissionen.

9.  Förvaltningskommittén ska fatta beslut om utnämning, förlängning av mandatet och avsättning av förvaltningsdirektören med två tredjedelars majoritet av sina röstberättigade ledamöter." [Ändr. 225]

"

7)  Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt:"

"2. Förvaltningsdirektören ska bistå ordföranden för tillsynsnämnden med att bereda dagordningarna för tillsynsnämnden, förvaltningskommittén och expertgrupperna. Förvaltningsdirektören ska utan rösträtt delta i tillsynsnämndens och förvaltningskommitténs arbete." [Ändr. 226]

"

8)  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:"

"1. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen samt de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för byråns personal, inklusive ordföranden för tillsynsnämnden och förvaltningsdirektören.

2.  Förvaltningskommittén ska anta lämpliga tillämpningsföreskrifter för att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

3.  Förvaltningskommittén ska, med avseende på byråns personal utöva de befogenheter som i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (tillsättningsbefogenheter).

4.  Förvaltningskommittén ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till den förvaltningsdirektören delegera relevanta tillsättningsbefogenheter och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in. Förvaltningsdirektören ska ha rätt att vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får förvaltningskommittén genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till förvaltningsdirektören samt de befogenheter som denne vidaredelegerat och utöva dem på egen hand eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en annan anställd än förvaltningsdirektören." [Ändr. 227]

"

9)  Följande artikel ska införas som artikel 10a:"

"Artikel 10a

Utstationerade nationella experter och övrig personal

1.  Byrån får använda sig av utstationerade nationella experter och annan personal som inte är anställd av byrån.

2.  Förvaltningskommittén ska anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån." [Ändr. 228]

"

Artikel 39

Översyn

Kommissionen ska göra en grundlig utvärdering och översyn av hela regelverket för elektroniska kommunikationer och lägga fram en rapport med lämpliga förslag regelbundet överlämna rapporter om tillämpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet Den första rapporten ska överlämnas senast den 1 juli 2018. Kommissionen ska därefter lägga fram rapporter vart fjärde år. Kommissionen ska om så är nödvändigt lägga fram lämpliga förslag i syfte att ändra denna förordning och anpassa andra rättsliga instrument, särskilt med beaktande av informationsteknikens och informationssamhällets utveckling. Rapporterna ska offentliggöras.30 juni 2016 för att lagstiftaren ska hinna grundligt analysera och diskutera förslagen.

Översynen ska grundas på ett fullständigt offentligt samråd samt en utvärdering i efterhand av effekten av regelverket sedan 2009 och en grundlig förhandsgranskning av den förväntade effekten av de alternativ som framkommer under granskningen.

Huvudsyftet för granskningen ska vara att

i)  säkerställa att utbytbara tjänster omfattas av samma regler, med beaktande av definitionen av elektroniska kommunikationstjänster i artikel 2 c i direktiv 2002/21/EG, för att skapa en likvärdig, samstämd och konsekvent reglering av elektroniska kommunikationstjänster och tjänster som de kan bytas ut mot, bland annat i fråga om tillgång, alla aspekter av konsumentskydd (däribland portabilitet) samt integritets-och uppgiftsskydd,

ii)  säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet och mer välunderbyggda konsumentval genom förbättrad insyn och tillgång till tydlig och omfattande information, bland annat om datahastigheter och mobilnätstäckning,

iii)  se till att användare av digitala tjänster kan kontrollera sitt digitala liv och sina data genom att avlägsna hinder för att byta operativsystem utan att förlora sina applikationer och sina data,

iv)  fortsätta främja effektiv och hållbar konkurrens,

v)  erbjuda stabila och hållbara ramar för investeringar,

vi)  garantera en harmoniserad, enhetlig och effektiv tillämpning,

vii)  underlätta utvecklingen av alleuropeiska leverantörer och gränsöverskridande tjänster för företag,

viii)  säkerställa att regelverket är anpassat för den digitala eran och skapar ett internetekosystem som stöder hela ekonomin, och

ix)  öka användarnas förtroende för den inre marknaden för elektronisk kommunikation, inbegripet åtgärder för att genomföra det kommande regelverket om skydd av personuppgifter och åtgärder för att höja säkerheten för elektronisk kommunikation på den inre marknaden.

Översynen ska bland annat omfatta

i)  skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, bland annat en översyn av behovet av tilläggskrav på att erbjuda bredbandsaccess till internet till en rimlig kostnad,

ii)  de nationella regleringsmyndigheternas behörighet inom alla områden som tas upp i regelverket, inklusive spektrum, de behörigheter som beviljas de nationella regleringsmyndigheterna i medlemsstaterna och omfattningen av kravet på de nationella regleringsmyndigheternas oberoende,

iii)  samarbetet mellan de nationella regleringsmyndigheterna och de nationella konkurrensmyndigheterna,

iv)  de symmetriska skyldigheterna i samband med nätverksaccess,

v)  reglerna om hävstångseffekter och gemensam dominans,

vi)  förfarandena för marknadsöversyn,

vii)  effekterna av tjänster som kan bytas ut mot elektroniska kommunikationstjänster, bland annat om det krävs klargöranden om räckvidden av regelverkets teknikneutralitet och om uppdelningen mellan tjänster som omfattas av ”informationssamhället” och tjänster som omfattas av ”elektronisk kommunikation”,

viii)  nödvändigheten av att avskaffa överflödig reglering,

ix)  upphävande av reglering om en marknadsanalys har visat att den berörda marknaden är verkligt konkurrensutsatt och att det finns sätt att förlänga övervakningen,

x)  erfarenheter av skyldigheter och åtgärder i samband med kravet på icke-diskriminering,

xi)  effektivitet och funktion för de förfaranden som fastställs i artiklarna 7 och 7a i direktiv 2002/21/EG,

xii)  inledande av ett artikel 7/7a-förfarande i situationer där fas 2 av förfarandet inte utlöses på grund av att den nationella regleringsmyndigheten drar tillbaka sitt förslag till åtgärd eller där en nationell regleringsmyndighet inte föreslår någon åtgärd för att avhjälpa ett problem som konstaterats på en viss marknad,

xiii)  effektivitet och funktion hos det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktiv 2002/21/EG,

xiv)  transnationella tjänster och operatörer, med beaktande av möjligheten för kommissionen att identifiera transnationella marknader i enlighet med artikel 15.4 i direktiv 2002/21/EG och med fokus på ett konkurrenskraftigt tillhandahållande av kommunikationstjänster till EU-företag samt en effektiv och konsekvent tillämpning av avhjälpande företagsåtgärder över hela EU,

xv)  identifiering av gränsöverskridande marknader, inledningsvis åtminstone när det gäller tjänster riktade till företag, som ger leverantörer möjlighet att meddela Berec att de tänker inrikta sig på sådana marknader, och Berecs tillsyn över leverantörer på sådana marknader,

xvi)  räckvidden för Berecs befogenheter,

xvii)  en enda unionsauktorisation och tillsynsstrukturen för regelverket som helhet,

xviii)  aktiva och passiva bidrag,

xix)  rekommendationen om relevanta marknader,

xx)  regleringen av utrustning, inklusive kombinerad utrustning och driftssystem,

xxi)  hur effektivt det europeiska larmnumret 112 genomförts, i synnerhet vad som måste göras för att kriterierna för samtalslokalisering ska bli mera korrekta och tillförlitliga,

xxii)  möjligheten att inrätta ett ”omvänt 112-kommunikationssystem för EU”,

xxiii)  effekten av att internet har blivit en central infrastruktur för att bedriva en rad ekonomiska och sociala verksamheter." [Ändr. 229]

Artikel 39a

Genomförande

1.  Medlemsstaterna ska senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande sätta i kraft de lagar, förordningar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 34, 35 och 36. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen.

2.  När en medlemsstat inför dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till denna förordning eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska utfärdas av varje enskild medlemsstat.

3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av artiklarna 34, 35 och 36. [Ändr. 230]

Artikel 40

Ikraftträdande

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Artiklarna 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 ska dock tillämpas från och med den 1 juli 2016. [Ändr. 231]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Talman Ordförande

BILAGA I

MINIMIPARAMENTRAR FÖR ERBJUDANDEN OM EUROPEISKA PRODUKTER FÖR VIRTUELL BREDBANDSACCESS

1.  ERBJUDANDE 1 – Accessprodukt för fasta nät i grossistledet som erbjuds över nästa generations nät vid Layer 2 i Internationella standardiseringsorganisationens modell med sju lager för kommunikationsprotokoll (Data Link Layer) och som erbjuder funktioner motsvarande fysiskt tillträde, med överlämningspunkter på en nivå närmare kunden än nationell eller regional nivå.

1.1  Nätelement och relaterad information:

a)  En beskrivning av den nätaccess som ska tillhandahållas, inklusive tekniska egenskaper (som ska innehålla information om nätkonfiguration om så krävs för att nätaccessen ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt).

b)  De platser som nätaccessen ska tillhandahållas på.

c)  Eventuella relevanta tekniska standarder för nätaccessen, inklusive eventuella begränsningar av användningen och andra säkerhetsfrågor.

d)  Tekniska specifikationer för gränssnittet vid överlämningspunkter och nättermineringspunkter (hos kunden).

e)  Specifikationer för den utrustning som ska användas på nätet.

f)  Uppgifter om test av driftskompatibilitet.

1.2  Nätfunktioner:

a)  Flexibel fördelning av VLAN, baserat på gemensamma tekniska specifikationer.

b)  Serviceoberoende anslutning, som möjliggör kontroll av trafikhastigheten för nedladdning och uppladdning.

c)  Säker.

d)  Flexibilitet för kunden att välja utrustning (om det är tekniskt möjligt).

e)  Fjärrtillträde till kundens utrustning.

f)  Multicast-funktion om efterfrågan finns och en sådan funktion är nödvändig för att garantera att konkurrerande erbjudanden i slutkundsledet är möjliga att reproducera.

1.3  Operativ process och affärsprocess:

a)  Villkor för beställning och tillhandahållande.

b)  Faktureringsinformation.

c)  Förfaranden för migration, flyttning och upphörande.

d)  Specifika tidsfrister för reparation och underhåll.

1.4  Sidotjänster och it-system:

a)  Information och villkor för tillhandahållande samlokalisering och stamnät.

b)  Specifikationer för tillträde till och användning av anknutna it-system för operativa stödsystem, informationssystem och databaser för förbeställning, tillhandahållande, beställning, underhålls- och reparationsförfrågningar samt fakturering, inklusive begränsningar av användningen och föraranden för att få tillträde till dessa tjänster.

2.  ERBJUDANDE 2: Tillträdesprodukt för fasta nät för grossistledet som erbjuds vid Layer 3 i Internationella standardiseringsorganisationens modell med sju lager för kommunikationsprotokoll (”Data Link Layer”), på IP-nivå med bitströmmar, med överlämningspunkter vid en nivå som ger en högre nivå av resurssammanslagning, såsom nationell och/eller regional nivå.

2.1  Nätelement och relaterad information:

a)  Egenskaperna hos den anslutningslänk som tillhandahålls vid överlämningspunkterna (när det gäller hastighet, tjänsternas kvalitet etc.).

b)  En beskrivning av det bredbandsnät som ansluter kunden till överlämningspunkterna, när det gäller stamnätets och accessnätets strukturer.

c)  Platsen för överlämningspunkten eller överlämningspunkterna.

d)  Tekniska specifikationer för gränssnitten vid överlämningspunkterna.

2.2  Nätfunktioner:

Förmåga att stödja olika nivåer på tjänsternas kvalitet (t.ex. nivå 1, 2 och 3) med avseende på

i)  försening,

ii)  jitter,

iii)  paketförlust, och

iv)  konfliktgrad.

2.3  Operativ process och affärsprocess:

a)  Villkor för beställning och tillhandahållande.

b)  Faktureringsinformation.

c)  Förfaranden för migration, flyttning och upphörande.

d)  Specifika tidsfrister för reparation och underhåll.

2.4  Anknutna it-system:

Specifikationer för tillträde till och användning av anknutna it-system för operativa stödsystem, informationssystem och databaser för förbeställning, tillhandahållande, beställning, underhålls- och reparationsförfrågningar samt fakturering, inklusive begränsningar av användningen och föraranden för att få tillträde till dessa tjänster.

3.  ERBJUDANDE 3: Terminerande segment för grossistledet i hyrda linjer med förstärkt gränssnitt för exklusiv användning för tillträdessökanden, som ger permanent symmetrisk kapacitet utan begränsningar av användningen och med tjänstenivåavtal, genom en punkt-till-punktanslutning och med Layer 2 i Internationella standardiseringsorganisationens modell med sju lager för nätgränssnitt för kommunikationsprotokoll (”Data Link Layer”).

3.1  Nätelement och relaterad information:

a)  En beskrivning av det nättillträde som ska tillhandahållas, inklusive tekniska egenskaper (som ska innehålla information om nätkonfiguration om så krävs för att nättillträdet ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt).

b)  De platser som nättillträdet ska tillhandahållas på.

c)  De olika hastigheter och maxlängder som erbjuds.

d)  Eventuella relevanta tekniska standarder för nättillträd (inklusive eventuella användningsbegränsningar och andra säkerhetsfrågor).

e)  Uppgifter om test av driftskompatibilitet.

f)  Specifikationer för den utrustning som är tillåten på nätet.

g)  Tillgängligt nätnodgränssnitt (NNI).

h)  Maximal tillåten ramstorlek, i bytes.

3.2  Nät- och produktfunktioner:

a)  Obehindrad och symmetrisk särskild anslutning.

b)  Serviceoberoende anslutning, som möjliggör kontroll av trafikhastigheten och symmetri.

c)  Öppna protokoll, flexibel fördelning av VLAN baserat på gemensamma tekniska specifikationer.

d)  Parametrar för tjänsternas kvalitet (försening, jitter, paketförlust), som möjliggör affärskritisk prestanda.

3.3  Operativ process och affärsprocess:

a)  Villkor för beställning och tillhandahållande.

b)  Förfaranden för migration, flyttning och upphörande.

c)  Specifika tidsfrister för reparation och underhåll.

d)  Ändringar av it-system (i den utsträckning ändringarna påverkar alternativa operatörer).

e)  Relevanta avgifter, betalningsvillkor och faktureringsförfaranden.

3.4  Servicenivåavtal

a)  Belopp för den ersättning som den ena parten ska betala till den andra för underlåtande att fullgöra avtalsmässiga åtaganden, inklusive tillhandahållande och reparationstider samt villkoren för berättigande till ersättning.

b)  En definition av ansvarsbegränsning och skadelöshet.

c)  Förfaranden i händelse av att ändringar av tjänsteerbjudandena föreslås, till exempel lansering av nya tjänster eller ändringar av befintliga tjänster eller priser.

d)  Uppgifter om eventuella relevanta upphovsrätter.

e)  Uppgifter om avtalens giltighet och omförhandling av avtal.

3.5  Anknutna it-system:

Specifikationer för tillträde till och användning av anknutna it-system för operativa stödsystem, informationssystem och databaser för förbeställning, tillhandahållande, beställning, underhålls- och reparationsförfrågningar samt fakturering, inklusive begränsningar av användningen och föraranden för att få tillträde till dessa tjänster. [Ändr. 232]

BILAGA II

MINIMIPARAMETRAR FÖR EUROPEISKA ANSLUTNINGSPRODUKTER MED GARANTERAD TJÄNSTEKVALITET

Nätelement och relaterad information

—  En beskrivning av den tillträdesprodukt som ska tillhandahållas över det fasta nätet, inklusive tekniska egenskaper och antagande av relevanta standarder.

Nätfunktioner

—  Anslutningsavtal som garanterar genomgående kvalitet på tjänsterna, som baseras på gemensamma angivna parametrar som möjliggör tillhandahållande av minst följande klasser av tjänster:

—  Rösttelefoni- och videosamtal.

—  Sändning av audiovisuellt innehåll.

—  Datakritiska tillämpningar. [Ändr. 233]

(1) EUT C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) EUT C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3)EUT C 177, 11.6.2014, s. 64.
(4)EUT C 126, 26.4.2014, s. 53.
(5) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 april 2014.
(6)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).
(7)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).
(8)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).
(9)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).
(10)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37)
(11)Kommissionens direktiv 2002/77/EC av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 249, 17.9.2002, s. 21.)
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån (EUT L 337, 18.12.2009, s. 1).
(13)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).
(14)Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).
(16)Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslutet) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).
(17) P7_TA(2011)0511 (EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 128).
(18) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, (EUT L 281, 23.11.1995, s. 31).
(19) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(20)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(21)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (EUT L 172, 30.6.2012, s. 10).
(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG (EUT L 171, 29.6.2007, s. 32).
(23) P7_TA(2013)0454.
(24)Kommissionens beslut nr 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 198, 27.07.2002, s. 49).
(25)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av direktiv 2004/40/EG (EUT L 179, 29.6.2013, s. 1).
(26)Rådets rekommendation 1999/519/EG av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) (EGT L 199, 30.7.1999, s. 59).
(27)Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EGT L 91, 7.4.1999, s. 10).
(28)Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).
(29) Nummer för denna förordning.
(30) Nummer för denna förordning.
(31) Dagen för denna förordnings ikraftträdande.
(32) Sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft.
(33) Datum för denna förordnings ikraftträdande.


Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ***I
PDF 193kWORD 136k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))
P7_TA(2014)0282A7-0365/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0238),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0133/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 september 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0365/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG

P7_TC1-COD(2012)0146


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 910/2014.)

(1) EUT C 351, 15.11.2012, s. 73.


Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ***I
PDF 72kWORD 34k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))
P7_TA(2014)0283A7-0177/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0779),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0470/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det slovakiska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0177/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

P7_TC1-COD(2011)0359


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 537/2014.)

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 61.


Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I
PDF 72kWORD 34k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0778),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 50 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0461/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverande yttrandet från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 december 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0171/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

P7_TC1-COD(2011)0389


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/56/EU.)

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 61.


Sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I
PDF 191kWORD 36k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD))
P7_TA(2014)0285A7-0238/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0166),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0103/2014),

–  med beaktande av artikel  294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0238/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

P7_TC1-COD(2014)0090


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 374/2014.)


Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder
PDF 220kWORD 67k
Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (2013/2146(INI))
P7_TA(2014)0286A7-0138/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3, 21, 24 och 36 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av avdelning V i EU-fördraget och av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 21.3 i EU-fördraget, som föreskriver att den höga representanten ska bistå rådet och kommissionen när det gäller att säkerställa samstämmighet mellan de olika områden som omfattas av unionens yttre åtgärder,

–  med beaktande av artikel 24.3 i EU-fördraget, som föreskriver att medlemsstaterna aktivt och förbehållslöst ska stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet och ska respektera unionens åtgärder på detta område, samt avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet som en sammanhållande kraft i de internationella relationerna, och att rådet och den höga representanten ska sörja för att dessa principer följs,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2012,

–  med beaktande av slutsatserna från den interparlamentariska konferensen om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken av den 6 september 2013,

–  med beaktande av kommissionens och vice ordförandens/den höga representantens gemensamma meddelande av den 11 december 2013 till Europaparlamentet och rådet om EU:s övergripande strategi för externa konflikter och kriser (JOIN(2013)0030),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 juni 2013 till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt(1) och av översynen av Europeiska utrikestjänsten 2013 som lades fram av den höga representanten i juli 2013(2),

–  med beaktande av parlamentets resolutioner om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt sin resolution av den 22 november 2012 om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll vid klimatstyrda kriser och naturkatastrofer(3),

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling,

–  med beaktande av rapporten av den 15 oktober 2013 från vice ordföranden/den höga representanten om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens rapport om översynen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens krishantering, antagen av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik den 18 juni 2013,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7‑0138/2014), och av följande skäl:

A.  Det är redan ett krav enligt Lissabonfördraget och de nuvarande beslutsprocesserna att ”unionen skall sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder och mellan dessa och övrig politik”. Detta mål skulle dra fördel av att man stärkte Europaparlamentets roll i de yttre förbindelserna.

B.  Övergripande avser inte bara ett gemensamt utnyttjande av EU:s instrument och resurser, utan även ett delat ansvar hos EU-aktörer och medlemsstater, vars politik, åtgärder och stöd bör bidra till att EU:s yttre åtgärder blir mer samstämda och effektiva.

C.  I och med Lissabonfördraget har EU nyligen erhållit nya instrument för yttre åtgärder som gör att unionen kan ta fram en mer aktiv, enad och genuint egen utrikespolitik.

Europa i en föränderlig värld

1.  Europaparlamentet konstaterar att viktiga geostrategiska förändringar är på gång, framför allt för att det har uppstått en multipolär internationell arena där nya aktörer eftersträvar konkurrenskraftiga regionala och internationella ambitioner, det ömsesidiga beroendet ökar, asymmetriska hot med flera dimensioner framträder, Förenta staternas säkerhetspolitik omfokuseras mot Asien och Stillahavsområdet, kampen över försörjningstrygghet när det gäller energi och resurser ökar, effekterna av klimatförändringarna förvärras och en allvarlig, utdragen global ekonomisk och finansiell kris påverkar alla EU:s medlemsstater.

2.  Europaparlamentet betonar att EU i ett sådant geopolitiskt klimat måste bevara och främja sina värden, intressen och sin stabilitet på den internationella arenan samt slå vakt om sina medborgares säkerhet och välstånd. Parlamentet betonar att detta förutsätter en fräsch metod för att tillsammans med våra strategiska parter utforma en ny, multipolär världsordning som inkluderar alla, som är trovärdig, rättvis och stödjande samt bygger på respekten för mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokratin, och som syftar till att uppnå en lösning på meningsskiljaktigheter utan att man tar till väpnad konflikt.

EU:s övergripande strategi läget i genomförandet av den politiska ramen

3.  Europaparlamentet betonar att EU:s styrka ligger i dess potential att mobilisera resurser inom alla diplomatiska, säkerhets- och försvarsrelaterade, ekonomiska, handels- och utvecklingspolitiska samt humanitära styrmedel, i full överensstämmelse med bestämmelserna i FN-stadgan. Att använda dessa styrmedel inom ramen för en övergripande strategi ger unionen unik flexibilitet att på ett effektivt sätt ta itu med de mest krävande internationella frågorna och uppnå sina egna politikmål.

4.  Europaparlamentet betonar vikten av effektiv samordning och samstämdhet i Europeiska unionens yttre åtgärder. Parlamentet instämmer med att områdena utveckling, politik och säkerhet är beroende av varandra och att det mervärde som EU ger vid hanteringen av komplexa krissituationer ligger i dess kapacitet att skapa sektorsövergripande och interinstitutionella synergier för att tillhandahålla hållbara resultat på plats och uppnå långsiktiga strategiska mål.

5.  Parlamentet betonar att den övergripande strategin idag betraktas av alla berörda internationella aktörer (bland dem multilaterala organisationer och stater) som det bästa sättet att strukturera ett effektivt svar på kriser med många dimensioner och att främja människors säkerhet globalt sett. Detta hänger direkt ihop med att man långvarigt erkänner att försök att skapa stabilitet via en enda strategi sannolikt kommer att misslyckas.

6.  Europaparlamentet påminner framför allt om att FN sedan 2006 har utvecklat konceptet en ”integrerad strategi” för konflikter och situationer efter konflikter och att Natos medlemmar vid toppmötet i Lissabon 2010 antog ett nytt strategiskt koncept där man efterlyste en övergripande strategi för krishantering.

7.  Europaparlamentet understryker att Lissabonfördraget ger en ram för unionen att komma fram till en mer sammanhållen, gemensam och omfattande strategi för effektivt upprätthållande av unionens yttre förbindelser, bland annat genom inrättandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som även är kommissionens vice ordförande och ordförande för rådet (utrikes frågor) och därmed har ett tredubbelt mandat, samt genom inrättandet av den enhetliga och effektiva Europeiska utrikestjänsten.

8.  Europaparlamentet beklagar att det trots Lissabonfördragets innovationer saknas framsteg med samstämdheten i unionens yttre åtgärder på områden med anknytning till säkerhet, humanitära frågor, utveckling, handel, energi, miljö, migration och andra globala frågor. Parlamentet oroar sig över att kommissionen ofta har en restriktiv inställning, genom att den värnar om sin egen behörighet på dessa områden och minimerar samordningsfunktionerna med Europeiska utrikestjänsten.

9.  Europaparlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna att uppfylla sina fördragsenliga åtaganden att aktivt stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av ömsesidig solidaritet och att i sin egen politik respektera unionens åtgärder på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta på sig en konstruktiv uppgift genom att främja strategisk samordning av politiken på unionsnivå. Parlamentet betonar att EU:s utrikespolitik endast kan blir verkningsfull om medlemsstaterna är beredda och har förmågan att utforma gemensamma politiska riktlinjer, särskilt inom multilaterala organisationer som FN.

10.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet av den 11 december 2013 om EU:s övergripande strategi för externa konflikter och kriser. Parlamentet beklagar dock att man i det snarare förlitar sig på befintliga processer i stället för att försöka undersöka nya konkreta sätt att underlätta institutionellt och praktiskt samarbete.

11.  Europaparlamentet insisterar på att den övergripande strategin är alla EU-aktörers och EU-institutioners gemensamma ansvar både i medlemsstaterna och på ort och ställe i tredjeländer, och att den samtidigt helt och fullt måste respektera varje enskild institutions och aktörs specifika behörighet.

12.  Europaparlamentet uppmanar till aktivt engagemang och dialog med medborgarna och det civila samhället för att säkerställa legitimitet och samsyn när det gäller den övergripande strategin och EU:s utrikespolitik i allmänhet.

13.  Europaparlamentet anser att följande fyra områden bör tas upp som utgångspunkt för övergången från koncept till konkret handling inom ramen för den övergripande strategin:

1.  Institutionell samstämmighet

14.  Europaparlamentet anser att den övergripande strategin bör förstås som det samordnade arbetet inom alla berörda institutioner (Europeiska utrikestjänsten och kommissionens relevanta enheter, bl.a. GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), GD Utveckling och samarbete, GD Handel och GD Utvidgning, men även parlamentet och rådet) vilka eftersträvar gemensamma mål inom en överenskommen ram som utformats på unionsnivå och utnyttjar dess mest relevanta styrmedel, däribland den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) när säkerhetsläget så kräver. Parlamentet menar att institutionella och förfarandemässiga tillkortakommanden hittills i hög grad har lagt hinder i vägen för en sådan samstämd EU-utrikespolitik i de flesta krisområden där unionen vidtagit åtgärder och på så vis skadat EU:s trovärdighet som global aktör och garant för säkerheten.

15.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska utrikestjänsten och vice ordföranden/den höga representanten med tredubbelt mandat inrättades genom Lissabonfördraget för att EU:s utrikespolitiska åtgärder ska vara enhetliga, samstämmiga, synliga och effektiva. Parlamentet understryker att man hittills inte har dragit full nytta av potentialen hos alla de tre mandaten. Parlamentet vill att vice ordföranden/den höga representanten ska ha en central samordnarroll såsom kommissionens vice ordförande, en roll som bör stärkas inom själva kommissionen genom regelbundna institutionaliserade sammanträden i Relex’ kommissionärskollegium under överinseende av vice ordföranden/den höga representanten, utvidgat till att omfatta andra relevanta kommissionsledamöter. Parlamentet efterlyser en omedelbar reform av Europeiska utrikestjänsten på grundval av 2013 års översyn och parlamentets riktlinjer för att på bästa sätt utnyttja de knappa ekonomiska resurserna.

16.  Europaparlamentet betonar att samarbete är avgörande, men att alla institutioners och medlemsstaters behörighet och förfaranden också bör respekteras fullt ut. Därför uppmanar parlamentet alla EU-aktörer att agera i god tro och göra sitt yttersta för att möjliggöra tillämpningen av en övergripande strategi.

17.  Europaparlamentet framhåller att en övergripande strategi förutsätter lyhörda, flexibla och effektiva strukturer inom Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet påminner om att Europeiska utrikestjänstens institutionella utformning bör vara smidig för att kunna garantera effektiva beslut och effektivt utnyttjande av dess instrument, bland annat de civila och militära instrumenten inom GSFP, i enlighet med den begäran som framfördes i parlamentets betänkande om detta ämne från 2013.

18.  Europaparlamentet betonar att utvecklingen av en övergripande strategi även bör säkra jämställdhetsintegrering och balans vid utformning, utveckling och genomförande av unionens samtliga yttre åtgärder.

19.  Europaparlamentet betonar att medling och dialog är viktiga för att förebygga och lösa konflikter på ett fredligt sätt. Parlamentet berömmer Europeiska utrikestjänsten för de framsteg som den gjort i stärkandet av sin medlingskapacitet, upprepar sitt stöd för att ytterligare stärka Europas kapacitet på detta område och kräver att medling görs till ett viktigt standardinslag i alla framtida övergripande strategier för en viss krisregion. Parlamentet betonar sin roll i att utforma och övervaka den gemensamma utrikespolitiken och uppmanar nästa parlament att se till att den är effektiv och framför allt samstämd. Parlamentet påminner om sitt åtagande att aktivt delta i valövervakning, medling och demokratistöd. Parlamentets deltagande i medlingsprocesserna i Ukraina och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom) har visat vilken viktig roll parlamentsledamöter kan spela på detta område.

20.  Europaparlamentet påminner om att särskild uppmärksamhet bör fästas vid att man respekterar principerna för det humanitära biståndet (oberoende, opartiskhet och neutralitet). Garanterat tillträde till drabbade befolkningar och säkerhet för biståndsarbetarna beror enligt parlamentet framför allt på hur inflytelserika aktörer på fältet uppfattar dem. Parlamentet framhåller att de bör betraktas som oberoende av alla partipolitiska överväganden. Parlamentet påminner dock om att kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) fortfarande är en del av EU och är därför av den bestämda uppfattningen att man bör göra mer för att stärka samarbetet och samordningen mellan Echo och Europeiska utrikestjänsten.

21.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet av den 11 december 2013 om EU:s övergripande strategi för externa konflikter och kriser (JOIN(2013)0030), som innebär en möjlighet att förtydliga och genomföra strategin i det nya institutionella sammanhanget efter Lissabonfördraget och att stärka EU:s åtagande att arbeta inom breda ramar i sina yttre förbindelser. Parlamentet är medvetet om de betydande utmaningar som ligger i att främja och genomföra en sådan ambitiös politik. Parlamentet välkomnar särskilt den tonvikt som läggs på sambandet mellan säkerhet och utveckling, vilket bör vara en viktig grundprincip i tillämpningen av en övergripande EU-strategi.

22.  Europaparlamentet stöder kraftfullt idén om mer samstämda yttre åtgärder, och betonar att EU inte bör anta en snäv definition av den övergripande strategin. Parlamentet välkomnar att det gemensamma meddelandet främjar en förståelse av den övergripande strategin, som omfattar alla skeden av konfliktcykeln eller andra yttre kriser, inom ramen för tidig varning och beredskap, konfliktförebyggande, krishantering och åtgärder för tidig återhämtning samt stabilisering och fredsbyggande för att hjälpa länder att återfå en hållbar och långsiktig utveckling. Parlamentet påminner om att utrikespolitiska målsättningar inte bör ställas i motsättning till utvecklingsprinciper och principgrundade humanitära insatser, eftersom alla tre politikområden kompletterar varandra.

23.  Europaparlamentet påminner om att artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställer principen om en politik på området för utvecklingssamarbete, och framhåller risken för spänningar mellan å ena sidan politiken på området för utvecklingssamarbete och å andra sidan den övergripande strategin för krishantering utanför EU. Parlamentet betonar att huvudsyftet med EU:s utvecklingspolitik är att utrota fattigdomen och att det därför är av avgörande betydelse att fattigdomsbekämpningen inte marginaliseras i EU:s utrikespolitik och att den övergripande strategin inte urholkar utvecklingssamarbetets civila karaktär. Parlamentet noterar att det gemensamma meddelandet ger vice ordföranden/den höga representanten och kommissionens ordförande ansvaret för att sörja för de yttre förbindelsernas strategiska och operativa samstämdhet, även när det gäller den inre politikens yttre effekter. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionens ordförande att förbinda sig att göra detta.

24.  Europaparlamentet påminner om att både artikel 214 i EUF-fördraget och 2008 års europeiska samförstånd om humanitärt bistånd värnar om principgrundade humanitära insatser. De humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende bör tryggas, eftersom de är centrala såväl för effektiva humanitära insatser som för aktörernas säkerhet. Parlamentet framhåller med bestämdhet att terroristbekämpning och säkerhetsagendor inte får hindra de humanitära aktörerna från att kunna ge sitt stöd och att humanitärt bistånd aldrig får tjäna politiska syften eller betraktas som ett krishanteringsverktyg. Parlamentet påpekar att det humanitära biståndet för att nå behövande befolkningar inte bara måste vara neutralt utan också uppfattas som neutralt. Parlamentet konstaterar att behovsbaserade humanitära insatser bör få ett visst handlingsutrymme men efterlyser samtidigt bredare kontakter med de humanitära aktörerna så att ramarna för hur dessa förhåller sig till den övergripande strategin kan definieras bättre.

25.  Europaparlamentet anser att det finns en stark koppling mellan utveckling och konfliktförebyggande arbete, eftersom fattigdom ofta är en central källa till och ett centralt resultat av konflikter. Parlamentet understryker att förebyggande insatser bidrar till fred, säkerhet och hållbar utveckling. Parlamentet välkomnar att det gemensamma meddelandet lägger tonvikten på förebyggande insatser, och efterlyser en förbättring av EU:s system för tidig varning. EU uppmanas att fortsätta att stödja länder i instabila situationer, för att ta itu med de grundläggande orsakerna och etablera fungerande och ansvariga institutioner som kan tillhandahålla grundläggande tjänster och bidra till fattigdomsminskning. Parlamentet understryker behovet av att utforma en EU-strategi för instabila stater som innebär att de principer för bräckliga stater som fastställts av OECD:s biståndskommitté DAC integreras i EU:s system tillsammans med målen för det nya ramverk för engagemang i instabila stater (New Deal) som man enades om i Busan i december 2011.

26.  Europaparlamentet välkomnar det åtagande om en långsiktig strategi som uttrycks i det gemensamma meddelandet, eftersom endast ett långsiktigt åtagande och en hållbar utveckling kan främja fred och säkerhet. Parlamentet efterlyser bättre samordning av EU-politikens kortsiktiga och långsiktiga mål, med vederbörlig hänsyn till lokala intressenters åsikter.

27.  Europaparlamentet understryker att EU:s övergripande strategi, för att bli verkningsfull, i största möjliga mån måste bygga på gemensam analys, bedömning och planering i hela EU-systemet och ha en tydlig ansvarsfördelning. I detta sammanhang pekar parlamentet på vikten av gemensam programplanering för att uppnå samstämda yttre åtgärder.

28.  Europaparlamentet anser att den övergripande strategin bör förankras djupt i en vision som delas av alla EU-aktörer och som avser det föränderliga strategiska sammanhang där EU:s insatser görs. Därför efterlyser parlamentet mer regelbunden och insynsvänlig information, politisk samordning och samverkan mellan EU-aktörerna under alla etapper av EU:s insatser. Vidare efterlyser parlamentet framtagande av formella strukturer där ett sådant utbyte kan ske och där tidig varning, situationsanalyser samt övervakning under och efter kriser kan utföras, möjligen genom integrering av befintliga strukturer (t.ex. EU SitRoom, centrumet för samordning av katastrofberedskap och Argus). Parlamentet upprepar att det behövs en ”krishanteringsstyrelse” inom Europeiska utrikestjänsten som bör ledas av vice ordföranden/den höga representanten och samla alla aktörer av relevans för krishanteringen.

29.  Europaparlamentet anser att en övergripande strategi också förutsätter bättre samordning, under vice ordförandens/den höga representantens ledning, med sådana inrikespolitiska EU-strategier som har en betydande utrikespolitisk dimension, t.ex. den inre marknaden, migration, miljö och energi.

30.  Europaparlamentet efterlyser bättre överensstämmelse mellan handelspolitiken och den gemensamma utrikespolitiken, bland annat när det gäller mänskliga rättigheter och utveckling.

31.  Europaparlamentet betonar att svag samordning och politisk planering bland de berörda institutionerna delvis är orsaken bakom det svaga genomförandet av EU:s utrikespolitiska strategier på fältet. Parlamentet noterar att situationen håller på att förbättras efter det att EU‑delegationerna tog över samordningsfunktionen på området, men att större framsteg måste göras för att ytterligare förbättra genomförandet av EU:s utrikespolitiska strategier på fältet, särskilt när det gäller krisområden och strategier med anknytning till Gusps verksamhet.

32.  Europaparlamentet kräver att EU:s kapacitet att ta itu med globala utmaningar, framför allt klimatdiplomatin, stärks. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att identifiera politiska avvägningar och göra politiska kompromisser genom att sammanföra klimat och andra aspekter av EU:s förbindelser med partnerländer. Parlamentet hoppas att utrikestjänsten inför FN:s klimatkonferens i Paris 2015 kommer att börja använda sitt omfattande nätverk av EU-delegationer runtom i världen för att fördjupa den europeiska förståelsen av de intressen och den inrikespolitik som ligger bakom partnerländernas klimatåtgärder.

2.  Finansiell överensstämmelse

33.  Europaparlamentet understryker parlamentets avsikt att se till att unionens externa finansieringsinstrument för perioden 2014–2020 är utformade så att de underlättar tillämpningen av en övergripande strategi på unionens yttre förbindelser, särskilt genom att inrätta instrument som fungerar över sambandet mellan konfliktförebyggande, krishantering, fredsskapande, utvecklingssamarbete och stärkta strategiska partnerskap. Parlamentet betonar att det nya partnerskapsinstrumentet även ger EU ett verktyg som åtföljer den utrikespolitiska verksamheten med tredjeländer finansiellt. Parlamentet är fast beslutet att utöva sin fullständiga demokratiska kontroll över genomförandet av dessa instrument för att se till att unionens viktiga men ändliga resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt i syfte att uppnå resultat. Parlamentet understryker att det har rätt att som en del av halvtidsöversynen av de externa finansiella instrumenten granska genomförandet av dessa instrument och göra de ändringar som eventuellt behövs.

34.  Europaparlamentet beklagar EU:s bristande ambition i fråga om budgeten för yttre åtgärder för perioden 2014–2020. Parlamentet efterlyser bättre föregripande av den finansiering som behövs för att genomföra EU:s strategier och beklagar att unionens insatser i vissa fall har försenats på grund av finansiella svårigheter. Parlamentet vill att sådana befintliga strukturproblem ska åtgärdas i framtiden, bland annat genom att man utnyttjar de nya bestämmelser om att stärka kapaciteten för deltagande i och utplacering av civila stabiliseringsuppdrag (artikel 4c) som ingår i instrumentet för stabilitet och fred. Parlamentet påminner också om behovet att se över finansieringsmekanismen för militära GSFP-insatser (den s.k. Athena-mekanismen) för att åstadkomma ett lämpligare och rättvisare delande av kostnaderna för EU:s militära insatser, och på så vis göra det möjligt för medlemsstaterna att bidra till dem genom styrkebidrag eller finansiering av stödkostnader.

35.  Europaparlamentet påminner vice ordföranden/den höga representanten om att parlamentet har sett över unionens externa finansiella instrument för perioden 2014–2020 för att möjliggöra stärkande av kapaciteten för likasinnade aktörer på internationell och regional nivå, på regeringsnivå och i det civila samhället som är beredda att arbeta med unionen för att uppnå mål samtidigt som våra grundläggande värden, såsom främjande av demokrati, upprätthålls.

3.  Överensstämmelse i praktiken

36.  Europaparlamentet välkomnar att EU nyligen tagit fram regionala strategier för att fastställa politiska prioriteringar, informera om politiska mål, samordna politisk respons, bygga partnerskap och fokusera på resursanvändningen. Parlamentet efterlyser systematiskt utarbetande av EU-strategier för att strukturera samstämmiga EU-åtgärder på fältet, som bör skisseras i samarbete mellan Europeiska utrikestjänsten och kommissionens relevanta enheter (särskilt GD Utveckling och samarbete samt Echo), under ledning av vice ordföranden/den höga representanten. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt engagera sig i sina behörighetsområden redan från första början av denna samordning.

37.  Europaparlamentet insisterar på att sådana strategier tydligt bör ange EU:s mål och prioriteringar samt ett specifikt tidsschema för genomförandet, och även slå fast vilka styrmedel som är lämpligast för åtgärder (allt från bland annat humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till diplomatiska åtgärder och förlikning, ekonomiska påföljder samt GSFP). Parlamentet framhåller att GSFP:s uppgifter och bidrag bör ingå i den inledande politiska analysen och definitionen av målen för politiken, vilket därmed gör det lättare att på ett tidigt stadium involvera personer med ansvar för planeringen av GSFP och de relevanta parlamentariska organen på europeisk och nationell nivå. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang den positiva utvecklingen av en politisk ram för krishantering i samband med GSFP-uppdrag och -insatser, och vill att ramen ska utvidgas för samtliga krishanteringsinitiativ.

38.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet EU:s strategiska ram för Afrikas horn, som syftar till att skapa stabilitet i denna strategiska region genom att bekämpa sjöröveri och dess bakomliggande orsaker, inrätta legitima myndigheter i Somalia och främja regionalt samarbete genom att samtidigt utnyttja EU:s externa instrument, i samarbete med berörda partner i området. Parlamentet påminner dock om att EU:s insatser i regionen har byggts upp mot bakgrund av banbrytande GSFP-initiativ (särskilt Eunavfor Atalanta och EUTM Somalia), som därefter har följts upp med hjälp av andra EU-instrument, vilket innebär att den övergripande strategin för Afrikas horn snarare är ett empiriskt och pragmatiskt efterhandsresultat än en välutformad och planerad strategi. Parlamentet är fast övertygat om att man i framtiden måste utarbeta EU-strategier innan EU engagerar sig i en region, och inte i efterhand.

39.  Europaparlamentet beklagar att EU ofta inte lyckas genomföra strategierna även om de har fastställts, utan i stället måste vidta oförutsedda åtgärder och nödåtgärder. Parlamentet påminner om att detta varit fallet särskilt i Sahelregionen, för vilken man enhälligt hade godkänt ett mycket omfattande och välförberett EU-strategidokument (2011 års EU-strategi för säkerhet och utveckling i Sahel), som dock inte genomfördes på ett tillfredsställande sätt förrän situationen i Mali hade försämrats dramatiskt. Parlamentet vill att man analyserar de erfarenheter som gjorts i detta särskilda fall, och – mer generellt – förbättrar analyserna av tidiga varningar i centrala instabila regioner, i syfte att etablera initiativ för konkret konfliktförebyggande och förlikning samt därmed stärka insatserna i ett tidigt skede genom en politisk övergång från reaktionsinriktade strategier till en mer lämplig och effektiv förebyggandeinriktad strategi.

40.  Europaparlamentet påpekar att många aktuella nationella, regionala och internationella konflikter också är klimatdrivna och att den övergripande strategin följaktligen måste införliva konceptet ”människors säkerhet”. Parlamentet påminner om den analys som offentliggjordes av FN:s miljöprogram (Unep) i december 2011 om situationen i Sahel-regionen, där det konstateras att stigande temperaturer har lett till vattenbrist. Detta har utsatt lokalbefolkningen för hårda påfrestningar, eftersom deras försörjning är beroende av naturresurser som jordbruk, fiske och betesdrift, och i vissa fall lett till våld och väpnade konflikter.

41.  I de fall där kriser inte kan undvikas anser Europaparlamentet bestämt att EU måste kunna planera och utnyttja lämpliga civila och militära resurser samt mobilisera kompletterande EU-instrument, snabbt och effektivt över hela spektrumet av krishanteringsinsatser, även i samband med humanitära kriser. Parlamentet uppmanar till genomförande av tillämpliga artiklar i fördraget avseende snabb insats, däribland artikel 44 i EU-fördraget, och understryker i detta sammanhang att det finns ett behov av experter på politiska och säkerhetsrelaterade frågor i de relevanta EU-delegationerna.

42.  Europaparlamentet framhåller att EU bör kunna befästa freden och stabiliteten på längre sikt. Parlamentet efterlyser tydliga övergångsstrategier som ska fastställas långt i förväg mellan å ena sidan kortsiktiga krishanteringsinstrument (särskilt diplomatiska instrument, instrument inom ramen för GSFP och Echo samt det nya instrumentet för stabilitet och fred) och å andra sidan instrument efter kriser (särskilt instrumentet för stabilitet och fred samt utvecklingsbistånd), i syfte att upprätthålla de framsteg som uppnåtts på området. Parlamentet välkomnar – som ett första steg av stor betydelse – det effektiva samarbetet mellan Europeiska utrikestjänsten och kommissionen till stöd för GSFP-uppdraget i Mali, liksom det faktum att man på ett tidigt stadium överväger en tillbakadragandestrategi för EUTM Mali.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU att göra mer för att agera samfällt på nationell nivå, med en klar ansvarsfördelning under ledning av en delegationschef som ansvarar för genomförandet av EU:s utrikespolitik i det berörda landet och fungerar som samordnare på lokal nivå med medlemsstaterna, värdregeringen, det civila samhället och andra internationella partner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ansluta sig till en enad EU-åtgärd i tredjeländer och se till att samordningen och genomförandet av åtgärder på plats vederbörligen sker i samförstånd med EU:s institutioner, nämligen kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. Parlamentet beklagar i detta hänseende att oberoende åtgärder från medlemsstater i tredjeländer, särskilt efter konflikter och i samhällen som genomgår demokratisering, utan ordentlig samordning mellan dem och EU:s lokala delegationer, har visat sig ha negativ inverkan på EU:s mål och intressen, liksom på dess trovärdighet gentemot tredjelandet och andra internationella partner.

4.  Partnerskap

44.  Europaparlamentet betonar att en framgångsrik övergripande strategi också förutsätter att man utvecklar partnerskap utanför EU-institutionerna och medlemsstaterna som inbegriper andra internationella och multilaterala partner, strategiska partner, värdländer, regionala organisationer, civilsamhälleliga aktörer och den privata sektorn, med vederbörlig respekt för EU:s autonoma beslutsfattande.

45.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att delta effektivt i arbetet i FN:s generalförsamling och utnyttja alla de befogenheter som det tillerkänts i egenskap av regional samarbetsorganisation.

46.  Europaparlamentet upprepar, i enlighet med Lissabonfördragets syfte att stärka EU:s utrikespolitik och EU:s roll när det gäller att slå vakt om den globala freden, säkerheten och rättsordningen, att en permanent plats i ett utvidgat säkerhetsråd fortfarande är ett viktigt, långsiktigt mål för unionen. Vice ordföranden/den höga representanten uppmanas att ta initiativ till utarbetandet av en gemensam ståndpunkt för medlemsstaterna i detta syfte. För att detta mål ska kunna förverkligas i framtiden bör arbetet inriktas på att i förväg samordna rådets ståndpunkter om upptagandet av nya medlemmar i FN:s säkerhetsråd och reformen av säkerhetsrådets beslutsfattande i riktning mot att eventuellt börja använda utvidgad kvalificerad majoritet.

o
o   o

47.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0278.
(2) http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_sv.pdf
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0458.


Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska kommissionen och genomförandeorganen
PDF 798kWORD 490k
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC))
P7_TA(2014)0287A7-0242/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 – (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(2),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar(3), och revisionsrättens särskilda rapporter,

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 (05848/2014 – C7‑0048/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution av den 3 april 2014 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013(7).

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till medlemsstaternas regeringar och parlament, medlemsstaternas finans- och jordbruksministrar, de nationella revisionsorganen, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt till Europeiska investeringsbanken, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(8),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 – (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(9),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012.

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(10),

–  med beaktande av förklaringen(11) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7‑0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(13), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(14), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(15), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2009/336/EG av den 20 april 2009 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(16),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU av den 18 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och om upphävande av beslut 2009/336/EG(17),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för små och medelstora företag (tidigare genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation) för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(18),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 – (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(19),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(20),

–  med beaktande av förklaringen(21) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7‑0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(22), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(23), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(24), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(25), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(26),

–  med beaktande av kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation(27),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för små och medelstora företag och om upphävande av besluten 2004/20/EG och 2007/372/EG(28),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för små och medelstora företag ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för små och medelstora företag, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

4.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(29),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 – (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(30),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2012,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(31),

–  med beaktande av förklaringen(32) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7‑0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(33), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(34), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(35), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(36), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med benämningen ”genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet” för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(37),

–  med beaktande av kommissionens beslut 2008/544/EG av den 20 juni 2008 om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”(38),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor och om upphävande av beslutet 2004/858/EG(39),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (tidigare genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor) ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för konsument, hälso- och livsmedelsfrågor, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

5.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(40),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 – (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(41),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(42),

–  med beaktande av förklaringen(43) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(44), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(45), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(46), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(47), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2008/37/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(48),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/779/EU av den 17 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet och om upphävande av beslut 2008/37/EG(49),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(50),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(51),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(52),

–  med beaktande av förklaringen(53) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(54), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(55), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(56), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(57), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2008/46/EG av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för forskning för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen människor, kapaciteter och samarbete på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003(58),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/778/EU av den 13 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för forskning och om upphävande av beslut 2008/46/EG(59),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för forskning ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för forskning, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

7.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för innovation och nätverk (tidigare genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(60),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013)(61),

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012,

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012 och genomförandeorganets svar(62),

–  med beaktande av förklaringen(63) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(64), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(65), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(66), särskilt artikel 14.3,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram(67), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–  med beaktande av kommissionens beslut 2007/60/EG av den 26 oktober 2006 om inrättande av genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(68),

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/EG(69),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen genomföra budgeten och förvalta program, och den ska i enlighet med artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt göra detta under eget ansvar, i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för genomförandeorganet för innovation och nätverk ansvarsfrihet för genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för innovation och nätverk, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

8.Europaparlamentets beslut av den 3 april 2014 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011(70),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2011 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)(71),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Skyddet av Europeiska unionens budget fram till slutet av 2012 (COM(2013)0682),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om tillämpning av finansiella nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken (COM(2013)0934),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 och institutionernas svar(72), samt revisionsrättens särskilda rapporter,

–  med beaktande av förklaringen(73) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05848/2014 – C7‑0048/2014),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(74), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(75), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(76), särskilt artikel 14.2 och 14.3,

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan, och i sin resolution av den 3 april 2014 om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2012(77).

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt till Europeiska investeringsbanken, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

9.Europaparlamentets resolution av den 3 april 2014 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (COM(2013)0570 – C7‑0273/2013 – 2013/2195(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012(78),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)(79),

–  med beaktande av kommissionens rapport om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2011 (COM(2013)0668), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0348 och SWD(2013)0349),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juni 2013 Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2012 (COM(2013)0334),

–  med beaktande av kommissionens rapport med utvärdering av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts (COM(2013)0461), och de arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0228 och SWD(2013)0229),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Skyddet av Europeiska unionens budget fram till slutet av 2012 (COM(2013)0682),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om tillämpning av finansiella nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken (COM(2013)0934),

–  med beaktande av kommissionens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2012 (COM(2013)0606) och det arbetsdokument från kommissionens tjänsteavdelningar som åtföljer denna rapport (SWD(2013)0314),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 och institutionernas svar(80), samt revisionsrättens särskilda rapporter,

–  med beaktande av förklaringen(81) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05848/2014 – C7‑0048/2014),

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2012 (05850/2014 – C7-0049/2014),

–  med beaktande av artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(82), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(83), särskilt artiklarna 62, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(84), särskilt artikel 14.2 och 14.3,

–  med beaktande av sina tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(85),

–  med beaktande av artikel 76 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0242/2014), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har för artonde gången i rad inte kunnat avge en positiv revisionsförklaring avseende lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna.

B.  Den fortsatta avsaknaden av en positiv revisionsförklaring riskerar att urholka legitimiteten i unionens utgifter och politik.

C.  I en situation då resurserna är knappa på grund av den ekonomiska och finansiella krisen blir behovet att upprätthålla budgetdisciplin och använda medlen på ett kostnadsekonomiskt sätt allt viktigare.

D.  Unionens fleråriga budgetram för perioden 2014–2020(86) har nu börjat gälla.

E.  Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) har kommissionen det slutliga ansvaret för genomförandet av unionens budget, medan medlemsstaterna är skyldiga att uppriktigt samarbeta med kommissionen för att säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

F.  I artikel 287 i EUF-fördraget föreskrivs följande: ”Revisionsrätten ska till Europaparlamentet och rådet avge en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (…)”.

G.  Effektivitetsrevisioner där man mäter i vilken utsträckning utgifterna har bidragit till uppnåendet av de mål som eftersträvas får allt större betydelse.

H.  Kommissionens förvaltning bör redovisas på ett rättvisande sätt, tillsammans med de ansvariga medlemsstaternas förvaltning av medel som berörs av delad förvaltning, i syfte att stärka allmänhetens förtroende för institutionerna.

I.  Rapporten med utvärdering av unionens finanser (artikel 318 EUF-fördraget) på grundval av de resultat som uppnåtts, särskilt i förhållande till uppgifterna, utgör en möjlighet att främja en ny resultatinriktad ansats inom kommissionen.

J.  Budgetkontrollutskottet måste i framtiden engageras ännu mer i kontrollen av kommissionens utgifter. Det behövs ett förbättrat samarbete med Europeiska revisionsrätten i syfte att utforma övergripande förslag till effektivitetsförbättringar i kontrollförfarandet.

Jordbruks- och regionalpolitik: Brister i kommissionens och medlemsstaternas förvaltning

Skrivelse av den 5 november 2013 från föredraganden och skuggföredraganden till kommissionens ordförande samt ordförandens svar

1.  Europaparlamentet begär, till följd av den upprepade höga felfrekvensen i några få medlemsstater, att kommissionen tar på sig ett större och mer framträdande ansvar för att förhindra att EU-budgeten lider ekonomisk skada.

2.  Europaparlamentet påpekar att felprocenten steg för tredje året i rad 2012.

3.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att tillämpa artikel 32.5 i budgetförordningen (EU, Euratom nr 966/2012) mer strikt i händelse av en bestående hög felfrekvens och att följaktligen fastställa svagheterna i kontrollsystemen samt vidta eller föreslå lämpliga åtgärder i form av en möjlig förenkling och en fortsatt förstärkning av kontrollsystemen samt ändrad utformning av programmen eller genomförandesystemen.

4.  Europaparlamentet anser att risken för fel i unionens politikområden, särskilt när det gäller delad förvaltning, är högre om de berörda politiska insatserna är särskilt komplexa och medlemsstaterna är ovilliga att införa lämpliga kontroll- och rapporteringssystem. Parlamentet uppmanar alla berörda aktörer som medverkar i unionens beslutsfattande att göra ytterligare förenklingar, särskilt genom att utarbeta stödvillkor som är enkla och verifierbara, minska byråkratin och utforma lämpliga och effektiva kontroller.

5.  Europaparlamentet noterar att enligt kommissionens meddelande om skyddet av Europeiska unionens budget(87) står åtta medlemsstater för 90 % av de finansiella korrigeringarna inom de områden som berörs av delad förvaltning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt dessa länder.

6.  Europaparlamentet noterar att föredraganden och skuggföredraganden när det gäller beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för budgetåret 2012 har krävt hårdare finansiella korrigeringar för de medlemsstater vilkas förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar strukturella och systemrelaterade svagheter.

7.  Europaparlamentet noterar att kommissionens ordförande i sitt svar åtog sig att

a)  skärpa övervakningen och kontrollerna i de medlemsstater som uppvisar den största riskprofilen när det gäller förvaltning och kontroll av EU-program,

b)  vid allvarliga brister fortsätta att avbryta utbetalningar och ställa in program, om detta är juridiskt möjligt,

c)  fortsätta ställa nödvändiga ekonomiska uppgifter till förfogande som möjliggör en ingående analys av medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om skyddet av EU:s budget, som för första gången ger en överblick över situationen i enskilda medlemsstater i samband med finansiella korrigeringar, men kräver en mer djupgående årlig analys av situationen i de enskilda medlemsstaterna och uppgifter om hur stora belopp som i själva verket skulle kunna återbördas till EU:s budget.

Meddelande från kommissionen om tillämpning av finansiella nettokorrigeringar hos medlemsstaterna inom jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken(88)

9.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen som en reaktion på skrivelsen från parlamentets ledamöter offentliggjorde detta meddelande redan i december 2013.

10.  Europaparlamentet välkomnar de nya bestämmelser för programplaneringsperioden 2014–2020 som har beslutats genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, däribland åtgärder, såsom utnämningen av revisionsmyndigheter och attesterande organ, ackreditering av revisionsmyndigheter, revisionsgranskningar och godkännande av räkenskaper, finansiella korrigeringar och finansiella nettokorrigeringar, proportionerlig kontroll och förhandsvillkor, som syftar till att ytterligare minska antalet felaktigheter. Parlamentet stöder i detta sammanhang den tydligare resultatinriktningen och den tematiska koncentrationen för sammanhållningspolitiken, vilket bör garantera ett stort mervärde för de medfinansierade åtgärderna. Parlamentet välkomnar också definitionen av allvarliga brister och den planerade ökningen av korrigeringar för upprepade brister.

11.  Europaparlamentet välkomnar att finansiella nettokorrigeringar kan och måste tillämpas vid allvarliga brister i genomförandet av sammanhållningspolitiken under den nya programplaneringsperioden 2014–2020 och att detta kommer att fortsätta vara standard på jordbruksområdet.

12.  Europaparlamentet anser att snabba och korrekta finansiella nettokorrigeringar är ett effektivt verktyg för att skydda unionens budget och att återvinningar och finansiella korrigeringar måste beaktas vid varje helhetsbedömning av det övergripande systemet för intern kontroll. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att komma överens med kommissionen om hur effekterna av dessa korrigerande åtgärder ska införlivas i skyddet av unionens budget.

Bedömning av meddelandet

a.Jordbruk och naturresurser

13.  Europaparlamentet påpekar att alla finansiella korrigeringar på jordbruksområdet är nettokorrigeringar. Parlamentet betonar att tillämpningen av finansiella nettokorrigeringar på jordbruksområdet ännu inte har medfört de framsteg som man förväntat sig eftersom

a)  kommissionens nuvarande interna indikativa riktmärken innebär att överensstämmelseförfarandena inte får ta mer än två år,

b)  de så kallade nya kriterierna och metoderna för fastställande av proportionaliteten hos de finansiella korrigeringar som ska tillämpas, som nämns i bilaga I till meddelandet, uttryckligen avser riktlinjer som grundar sig på de riktlinjer som antogs av kommissionen redan den 23 december 1997; parlamentet ser med förvåning på att kommissionen på nästan 20 år inte har lyckats se till att överensstämmelseförfarandena tar kortare tid än de riktmärken som man själv har fastställt; parlamentet anser emellertid att det är nödvändigt att påskynda förfarandet och ytterligare förbättra kriterierna och metoderna för tillämpning av finansiella korrigeringar utöver de nya riktlinjer som planeras, om överensstämmelseförfarandet ska kunna få full verkan, och

c)  medlemsstaterna inte lämnar några snabba, enkla och effektiva bevis på att den finansiella nettokorrigering som kommissionen planerar inte är motiverad, vilket medför flera förseningar i hanteringen av fall rörande korrigeringar.

b.Sammanhållningspolitiken

14.  Europaparlamentet påpekar att det kommer att bero på flera olika faktorer om det nya instrumentet kommer att leda till fler nettokorrigeringar och därmed till en lägre felprocent i sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser dessutom att den möjlighet som finns för medlemsstaterna att undvika de finansiella nettokorrigeringarna (ingen begränsning när projekt ersätts senast den 15 februari år ”n+1”, tidsmässigt obegränsade möjligheter att anmäla egna fel i efterhand i medlemsstaterna, långdragna invändningsförfaranden) är problematisk.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram ett förslag om begränsning av, eller till och med ett totalt förbud mot, ersättningsprojekt.

16.  Europaparlamentet anser att det ännu inte är möjligt att bedöma ändamålsenligheten när det gäller detta instrument för sammanhållningspolitiken eftersom tillämpningen av instrumentet är beroende av detaljuppgifterna i en delegerad rättsakt som förväntas antas i april 2014.

17.  Europaparlamentet påpekar dessutom att det ofta förekommer att flera medlemsstaters granskningsrapporter, som är ett av de inslag som används vid utformningen av kommissionens revisionsförklaring, innehåller fel, underskattar graden av risk och fel och därför är delvis otillförlitliga(89). Parlamentet påpekar dessutom att revisionsrätten helt nyligen bekräftat att ”det [är] svårt för kommissionen att förlita sig på resultatet av medlemsstaternas revisioner av EU:s utgifter inom regionalpolitiken”(90).

Kommissionens reservationer, orsaker till bindande åtaganden

18.  Europaparlamentet påminner om att Barroso-kommissionen tillträdde 2005 med kravet/föresatsen att ”ansvarigheten bör förstärkas genom att en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten eftersträvas”(91).

19.  Europaparlamentet påminner om att ett gott samarbete är nödvändigt, särskilt när det gäller delad förvaltning. Därför uppmanar parlamentet alla berörda intressenter som deltar i unionens beslutsfattande att öka effektiviteten, särskilt genom att utarbeta regler för stödberättigande som är enkla och kan kontrolleras, upprätta tydliga regler och förfaranden för berättigande till unionsmedel, minska den byråkratiska bördan samt utarbeta lämpliga och kostnadseffektiva kontrollåtgärder.

20.  Europaparlamentet är bekymrat över att felprocenten steg för tredje året i rad 2012, även med hänsyn tagen till revisionsrättens nya metod.

21.  Europaparlamentet är fortsatt mycket oroat över att under flera års tid borde majoriteten av de fel som revisionsrätten upptäcker ha upptäckts av medlemsstaterna själva. Parlamentet anser därför att kontrollstatistiken, kontrollresultaten och kontrollförfarandena i en del medlemsstater inte räcker som grund för kommissionens bedömningar och finansiella korrigeringar, och förväntar sig betydande förbättringar i detta hänseende under stödperioden 2014–2020.

22.  Europaparlamentet begär därför, i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, att samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten ska utökas när det gäller kontrollen av den delade förvaltningen.

23.  Europaparlamentet konstaterar att runt 80 % av medlen används inom ramen för den delade förvaltningen, vilket kommissionen om och om igen påpekat. Parlamentet påminner emellertid om att artikel 317 i EUF-fördraget fastställer att kommissionen har det yttersta ansvaret för budgetgenomförandet. Parlamentet förväntar sig emellertid att medlemsstaterna samarbetar fullt ut när det gäller att se till att de till fullo tillämpar bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning och kontroller.

24.  Europaparlamentet anser att en bindande redovisningsskyldighet och skyldighet att vidta förbättringsåtgärder utgör ett effektivt och lämpligt instrument för beviljande av ansvarsfrihet i syfte att producera konkreta resultat i fråga om felfrekvensen.

25.  Europaparlamentet understryker att parlamentet endast lämnar reservationer för områden där den inte har erhållit en tillräcklig försäkran från kommissionen och/eller revisionsrätten för att dess farhågor ska dämpas, och anser att det är av högsta vikt att kommissionen när det gäller reservationer visar parlamentet på vilket sätt övertygande korrigerande åtgärder har vidtagits för att dämpa parlamentets farhågor.

26.  Europaparlamentet anser att reservationer är ett nytt och effektivt instrument för budgetkontroll eftersom parlamentet har åtagit sig att noga att övervaka kommissionens och medlemsstaternas insatser för att undanröja dessa problem, i syfte att motivera beslutet om beviljande av ansvarsfrihet inför allmänheten.

. . på jordbruksområdet

27.  Europaparlamentet konstaterar att felprocenten inom politikområdet landsbygdens utveckling, miljö, fiskeri och hälsa ligger på 7,9 %. Parlamentet beklagar att inga betydande minskningar av felprocenten kan förväntas före 2014, som tidigast, på grund av fördröjningarna mellan betalningsanspråk, utbetalningar, kontroller och inrapportering av statistik.

28.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision påpekade att revisionsstrategin inom generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling inte var tillräckligt formaliserad, närmare bestämt att det förekom brister i fastställandet av revisionens räckvidd, upprättandet av kvantitativa och mätbara mål (t.ex. gällande revisionens omfattning) samt den därtill relaterade kapacitetsanalysen. Parlamentet ser med oro på påpekandet från tjänsten för internrevision om att revisionsplanerna inte var tillräckligt underbyggda av riskbedömningar och att det förelåg en betydande eftersläpning i revisionen (13 % av åtagandena från 2007–2010 hade ännu inte avslutats), detta trots att generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling har ansträngt sig för att minska eftersläpningen.

29.  Europaparlamentet noterar att kommissionen rapporterar att det funnits brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften i Frankrike och Portugal sedan 2006. Parlamentet konstaterar att ingen handlingsplan på eget initiativ hade påbörjats i dessa länder före 2010. Parlamentet ställer sig kritiskt till att ”handlingsplaner” på kommissionens initiativ påbörjades först 2010 för Portugal och så sent som 2013 för Frankrike. Parlamentet anser att även om det sätt på vilket kommissionen hanterar de brister som upptäcks i systemet för identifiering av jordbruksskiften för beräkning av finansiella korrigeringar medför långa förfaranden för överensstämmelse och försenat antagande av handlingsplaner och reservationer i de årliga verksamhetsrapporterna möjliggör detta verkliga finansiella korrigeringar, såsom parlamentet och revisionsrätten krävt, snarare än schablonkorrigeringar som kan bestridas av medlemsstaterna och stödmottagarna. Parlamentet stöder kommissionens hållning och begär att systemen förbättras med alla till buds stående medel, särskilt personalutbildning, för att åstadkomma ökad effektivitet och snabbhet.

30.  Europaparlamentet ber att få upplysningar, om möjligt uppdelade på varje medlemsstat, om det totala belopp som unionen betalat ut i form av stöd, bidrag och andra finansieringsinstrument för upprättande och förbättring av systemet för identifiering av jordbruksskiften sedan beslutet fattades.

31.  Europaparlamentet påpekar särskilt att de brister som uppdagades i Frankrike och Portugal av revisionsrätten 2006 och bekräftades av kommissionen 2008 trots besluten om att tillämpa schablonmässiga korrigeringar alltjämt inte hade rättats till helt av medlemsstaterna 2012. Parlamentet framhåller att det från 2006 till 2013 gjordes direktbetalningar vilkas laglighet och korrekthet inte var helt säkerställd. Parlamentet är bekymrat över EU:s budget, eftersom de finansiella korrigeringarna av felaktigt utbetalda medel 2008–2013 i Frankrike och 2010–2013 i Portugal som betalades ut till följd av de befintliga brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS) som upptäcktes 2006, inte ännu har genomförts. Parlamentet noterar dock att kommissionen tillämpade finansiella nettokorrigeringar redan 2008 i Frankrike och 2010 i Portugal, och uppmanar kommissionen att täcka hela den finansiella exponering som sådana fel i EU-budgeten medför med nettokorrigeringar.

32.  Europaparlamentet konstaterar att överensstämmelseförfarandena tar alldeles för lång tid för att skydda EU-budgeten på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet beklagar att den administrativa förmågan har blockerats under flera år och medfört inkomst- och ränteförluster för EU:s budget.

33.  Europaparlamentet konstaterar att generaldirektören för generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling har lämnat in en reservation på anseendegrunder om brister i övervakning och kontroll av certifierade ekologiska produkter. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ska vidta avhjälpande åtgärder för att se till att avsaknaden av tillräckliga kontroller inte leder till oskälig snedvridning av konkurrensen mellan ekologiska och konventionella jordbrukare.

34.  Europaparlamentet instämmer i reservationerna från GD Jordbruks generaldirektör:

   En reservation med avseende på allvarliga brister i systemet för direktstöd i Bulgarien, Frankrike och Portugal.
   En reservation med avseende på samtliga utgifter för landsbygdsutveckling.
   En reservation med avseende på brister i övervaknings- och kontrollsystemen för ekologisk produktion.

.... på det regionalpolitiska området, energiområdet samt transportområdet

35.  Europaparlamentet konstaterar att felprocenten inom regionalpolitiken ligger på 6,8 %.

36.  Europaparlamentet konstaterar att vissa kontrollmyndigheter i medlemsstater, enligt både revisionsrättens och kommissionens revisioner, inte genomför sina kontrolluppdrag med den noggrannhet som krävs och att det inte i tillräckligt hög grad är möjligt att se om och i vilket avseende dessa myndigheter förbättrar sina övervaknings- och kontrollsystem på ett hållbart sätt.

37.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas myndigheter har tolkat riktlinjerna på olika sätt, i synnerhet vad gäller statistiska urval och täckningen av kontrollområdet. Parlamentet är djupt oroat eftersom tjänsten för internrevision vid kommissionen fann betydande variationer i omfattningen och grundligheten av kontrollerna på plats.

38.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inte genomför några tillräckliga egna stickprovskontroller hos de nationella förvaltningsmyndigheterna och slutmottagarna.

39.  Europaparlamentet instämmer i reservationen från GD Regionalpolitiks generaldirektör angående förvaltnings- och kontrollsystemen för Eruf/sammanhållningsfonden/ Instrumentet för stöd inför anslutningen för programplaneringsperioden 2007−2013 i 17 medlemsstater (72 program) och 12 program för europeiskt territoriellt samarbete. Parlamentet instämmer också i reservationen angående förvaltnings- och kontrollsystemen för Eruf/sammanhållningsfonden/Instrumentet för stöd inför anslutningen för programplaneringsperioden 2000−2006 i 5 medlemsstater (11 program) om program. I detta sammanhang påpekar parlamentet särskilt att

   revisionsmyndigheterna i alla medlemsstater bör ta sin revisionsuppgift mer på allvar för att genomföra hållbara förbättringar av förvaltnings-, övervaknings- och kontrollsystem,
   kommissionen måste genomföra fler revisioner hos slutliga stödmottagare och beviljande myndigheter under år ”n” i de medlemsstater där svagheter konstaterats i förvaltnings- och kontrollsystemen år ”n-1”,
   kommissionen måste åta sig att granska alla operativa program minst en gång under loppet av en programplaneringsperiod,
   kommissionen måste rapportera i god tid före ansvarsfrihetsförfarandet för 2013 om hur termen ”allvarliga brister” ska tillämpas i praktiken i de delegerade akterna och för de finansiella nettokorrigeringar som den genererat.

Europaparlamentet ifrågasätter inte sitt beslut att bevilja ansvarsfrihet men betonar sina reservationer enligt punkterna 34 och 39 som leder till följande bindande åtaganden

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förfaranden för kontroll av överensstämmelse på jordbruksområdet i normalfall avslutas inom högst två år i enlighet med kommissionens interna riktmärken som antogs för över 15 år sedan.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på jordbruksområdet utan dröjsmål finna lösningar på problemen som förekommer i de utbetalande organen, vars kvarstående felprocent ligger över den väsentlighetströskel på 2 % som fastställts av kommissionen. Parlamentet föreslår att arbetet särskilt ska inriktas på de utbetalande organen i Frankrike, Bulgarien, Rumänien, Portugal och Lettland.

42.  Europaparlamentet kräver att handlingsplaner genomförs snarast för att åtgärda bristerna i systemet för identifiering av jordbruksskiften. Om handlingsplanernas tidsfrister inte hålls ska finansiella nettokorrigeringar göras inom ramen för förfarandet för kontroll av överensstämmelse. Parlamentet noterar att kontradiktoriska förfaranden i allmänhet ska avslutas inom två år.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lägesrapporter om genomförandet av handlingsplanerna för Frankrike och Portugal senast den 30 juni 2014.

44.  Europaparlamentet anser att det måste finnas möjlighet till successivt stigande korrigerande sanktioner vid upprepade brister i systemen för identifiering av jordbruksskiften, så att de blir betydligt högre än de hittillsvarande schablon- och nettokorrigeringarna. Parlamentet kräver att kommissionen ska lägga fram ett förslag i detta syfte.

45.  Europaparlamentet uppmanar GD Jordbruk och landsbygdsutveckling att vidareutveckla och formalisera sin kontrollstrategi, omstrukturera sina riskbedömningar enligt fastställda mål och säkerställa lämplig övervakning genom bättre kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer, vars presentation i den årliga verksamhetsrapporten bör förbättras.

46.  Som en följd av kommissionens och revisionsrättens rekommendationer kräver Europaparlamentet att medlemsstaterna drastiskt utökar och skärper sina kontroller på primär nivå inom regionalpolitiken.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i generaldirektoratens verksamhetsrapporter uppge i hur stor omfattning medlemsstaternas kontrollstatistik eller kontrollrapporter har granskats, bestyrkts och godkänts, och hur ingående dessa förfaranden har varit.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina årliga verksamhetsrapporter uppge hur de egna riskanalyserna har inverkat på användningen av den egna kontrollkapaciteten, vilka länder som har berörts och om bristerna har åtgärdats. Parlamentet efterlyser fler direkta urvalskontroller hos de nationella kontrollmyndigheterna och slutmottagarna. Parlamentet noterar att detta skulle kunna göras genom att omplacera personal och/eller genom att minska antalet granskningar i medlemsstater där felprocenten är låg.

49.  Europaparlamentet betonar att riktlinjerna för kommissionens egna granskningar ska utgöra ett åtagande för kommissionen själv. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram dessa redan i samband med förfarandet för beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013. Parlamentet efterlyser tydliga uppgifter om i vilken mån medlemsstater och program som tidigare uppmärksammats har omfattats av särskilda granskningar och hur de finansiella nettokorrigeringarna kan påskyndas. Parlamentet understryker att denna ansats bör komma till uttryck redan i de kommande delegerade akterna och genomförandeakterna.

50.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen förbättrar sina egna kontroller av kontrollmyndigheternas årliga rapporter så att kontrollanterna utifrån medlemsstaternas kontroller kan dra slutsatser om hur stor roll felprocentsatsernas tillförlitlighet spelar, och förstärker sitt arbete med förklaringen om förvaltningen. Parlamentet anser att man måste ta itu med dessa oförenligheter så snart som möjligt för att minska risken för att svagheter i systemet och/eller fel och oegentligheter inte upptäcks.

51.  Europaparlamentet är medvetet om att det vid kommande finansiella nettokorrigeringar som omfattas av rättsstatliga kriterier inte kan finnas någon ”automatisk bestraffning”. Parlamentet kräver därför att kommissionen gör allt som står i dess makt för att förkorta de kontradiktoriska förfaranden som föregår ett införande av nettokorrigeringar eller avbrutna betalningar. Parlamentet efterlyser i detta avseende en rapport och ett förslag från kommissionen, och meddelar redan nu att parlamentet kommer att stödja kommissionen i detta hänseende om medlemsstaterna skulle ha invändningar.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka den årliga rapporten om skyddet av EU:s budget med ett avsnitt om finansiella nettokorrigeringar i varje medlemsstat.

53.  Europaparlamentet kräver att kommissionen i detta meddelande ska ange vilka tre medlemsstater som har högst felprocent och finansiella korrigeringar i samband med delad förvaltning, och att dessa sedan ska höras av den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten inom ramen för förfarandet om beviljande av ansvarsfrihet.

54.  Europaparlamentet uppmanar lagstiftaren att vid nästa möjliga tidpunkt såväl tidsmässigt som finansiellt begränsa möjligheten att ersätta projekt som innehåller fel med nya projekt före den 15 februari år ”n+1”.

55.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i större utsträckning använda sig av effektivitetsrevisioner för att jämföra utgiftsprogram i olika länder. Parlamentet efterlyser på nytt särskilda landsrapporter från revisionsrätten för länder med särskilt hög risk för fel (federala förvaltningsstrukturer) och medlemsstater som särskilt har uppmärksammats (hög felprocent).

56.  Europaparlamentet begär följande:

   Berörda generaldirektorat bör utarbeta en ny och förstärkt granskningsstrategi för att åtgärda de brister som upptäckts i en del medlemsstater i enlighet med punkterna 47, 48 och 49.
   Fler kvalitetskontroller av medlemsstaternas gransknings- och kontrollrapporter, i enlighet med punkterna 47 och 48.
   Kommissionen ska genomföra fler granskningar som bygger på slumpmässigt urval på plats och finansiella nettokorrigeringar ska användas mer systematiskt, i enlighet med punkt 13.
   Detaljerade bestämmelser i grundförordningens delegerade akt för att definiera allvarliga brister och en bedömning av nyckelkravet på förvaltnings- och kontrollsystem, i enlighet med punkt 216.
   Tillämpning av allt större betalningsavdrag och administrativa påföljder i de fall då stödkriterierna inte har iakttagits av slutmottagare som får direktstöd eller stöd för landsbygdsutveckling och återkommande brister i systemet för identifiering av jordbruksskiften.
   Mekanism för att ställa in betalningar som ska användas som ett förhandsinstrument för att skydda unionens budget, i enlighet med punkt 42.
   Tillämpningen av avbrott, inställelser, finansiella korrigeringar och återvinning bör specificeras i nästa årliga rapport om skyddet av unionens intressen och särskilt för struktur- och sammanhållningsfonderna i rapporterna från och med 2016, i enlighet med punk 52.
   De årliga verksamhetsrapporterna från generaldirektoraten bör innehålla information om reservationer som avser risker för unionens budget, och sådana reservationer ska upphävas först när medlemsstaterna har åtgärdat bristerna och när oriktiga utgifter har korrigerats, och de årliga verksamhetsrapporterna ska även innehålla bedömningar av den kvarstående felprocenten, i synnerhet när medlemsstaterna har genomfört korrigerande åtgärder.
   En ny horisontell rapport bör utarbetas om hur nya förebyggande och korrigerande verktyg genomförs under perioden för den fleråriga budgetramen för 2014−2020 och rapporten bör innehålla en bedömning av eventuella risker till följd av klyftan mellan den slutliga lagstiftningen och kommissionens förslag.
   Det kontradiktoriska förfarandet och förlikningsförfarandet bör rationaliseras så att hela överensstämmelseförfarandet förkortas till två år när det gäller alla normalfall, i enlighet med punkt 40.
   För Frankrike och Portugal bör omfattande handlingsplaner på jordbruksområdet att fastställas bland annat vid uppdateringen av deras system för identifiering av skiften (LPIS) i enlighet med kravet i punkt 44.
   En mall och rekommendationer för nationella förvaltningsförklaringar bör införas.
   Begränsa möjligheten att ersätta projekt som innehåller fel med nya projekt före den 15 februari år n+1.
   Utestående åtaganden bör utnyttjas bättre och den period som täcks av förhandsfinansiering begränsas.
   Kommissionen bör ingå bindande och bilaterala avtal med medlemsstater som särskilt har uppmärksammats, enligt modellen för den europeiska planeringsterminen.

57.  Europaparlamentet begär att parlamentets nyvalda talman överlämnar åtagandena ovan till alla kandidater till posten som kommissionens ordförande och begär bindande åtaganden från kommissionens sida om att uppnå resultat när det gäller ovannämnda punkter efter valet till Europaparlamentet 2014. Parlamentet uppmanar också det nya parlamentet att ta med dessa åtaganden i det skriftliga förfarandet vid utfrågningarna av de ledamöter som utsetts till den nya kommissionen och att avkräva tillräckliga löften för att skapa ett bättre skydd för unionens budget.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett register över alla unionsmedel som går till medierna i medlemsstaterna från strukturfonderna eller jordbruksfonderna inklusive landsbygdsutveckling.

59.  Parlamentet ber kommissionen att koncentrera sina kontroller på medlemsstater som är särskilt sårbara och föremål för särskild uppmärksamhet.

60.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte redan har lagt fram en frivillig medlemsstatsförklaring att göra detta på grundval av den förvaltningsförklaring som fastställdes i artikel 59 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012. Parlamentet uppmanar bestämt kommissionen att så snart som möjligt fastställa mallen för förvaltningsförklaringen. Parlamentet påminner i detta avseende om den interinstitutionella arbetsgruppens arbete med medlemsstatsförklaringarna, vars resultat i hög grad är beroende av det nya innehållet i förvaltningsförklaringarna.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer frekvent övervaka det certifieringsförfarande som används av de nationella kontrollmyndigheterna i de medlemsstater som återkommande måste hantera höga felprocentsatser. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att i detta syfte lägga fram ett meddelande och ett lagstiftningsförslag.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa artikel 32.5 i den nya budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 då felen ligger kvar på en hög nivå och att identifiera svagheterna i kontrollsystemen, analysera kostnaderna och fördelarna av möjliga korrigerande åtgärder, och att vidta eller föreslå lämpliga åtgärder när det gäller förenkling, förbättring av kontrollsystem och förändrad utformning av program eller leveranssystem.

63.  Europaparlamentet efterlyser betydande minskningar i rapporteringskraven och kontrolltätheterna för medlemsstater som varaktigt har mycket låga felprocentsatser. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att i detta syfte lägga fram ett meddelande, som omfattar en effektiv och ändamålsenlig kontrollstrategi, för att se till att mer resurser blir tillgängliga för kontrollåtgärder i och för länder med höga felprocent.

64.  Europaparlamentet kräver att kommissionen ska ta itu med problemet med ”bulvaner” i offentliga upphandlingar, och att alla skeden i sådana upphandlingsförfaranden ska offentliggöras på internet, där även underleverantörerna ska anges, för största möjliga transparens.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera den delade förvaltningens struktur och att lägga fram förslag för parlamentet om att tjänstemän vid EU-institutionerna i egenskap av chefer för nationella utbetalande organ, administrativa enheter och revisionsorgan i medlemsstaterna skulle kunna tilldelas ansvar för användningen av EU-medel.

66.  Europaparlamentet rekommenderar att det nyvalda parlamentet genom sina relevanta utskott ser till att respektive kommissionsledamot i det skriftliga förfarandet inför utfrågningarna formellt åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder inom den angivna tidsramen. Parlamentet anser att dessa åtaganden tillsammans med rapporterna från kommissionen och rådet kommer att göra det möjligt för parlamentet att fatta ett välgrundat beslut under ansvarsfrihetsförfarandet för 2013.

67.  Europaparlamentet uppmanar det nyvalda parlamentet att i samma anda som ovanstående undersöka alla rättsliga möjligheter, för att om så krävs nå ytterligare förbättringar av lagstiftningen inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Revisionsrättens revisionsförklaring

Räkenskaper – uttalande utan reservation

68.  Europaparlamentet välkomnar att unionens årsredovisning för budgetåret 2012 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning per den 31 december 2012 och det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum.

69.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten yttrar sig en gång angående räkenskapernas tillförlitlighet och tre gånger angående de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet anser att dessa flerfaldiga yttranden inte underlättar den bedömning som parlamentets ledamöter ska göra av kommissionens genomförande av budgeten.

70.  Europaparlamentet anser att det är onormalt att ett negativt eget kapital på 40,4 miljarder EUR uppges i årsredovisningen och undrar om de belopp som ska inkrävas från medlemsstaterna för personalens pensioner på cirka 42,5 miljarder EUR inte borde redovisas som tillgångar, eftersom beloppet är ett klart åtagande. Parlamentet noterar kommissionens räkenskapsförares förklaring att man tillämpat internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Parlamentet begär att revisionsrätten uttryckligen uttalar sig i denna fråga. Parlamentet begär att man ska beräkna risken för att detta åtagande inte kommer att kunna uppfyllas på grund av medlemsstaternas finansiella situation. Parlamentet föreslår att en utredning görs angående möjligheten att inrätta en unionsfond för pensioner så att detta slags finansiella åtagande för personalen läggs utanför budgeten.

Lagligheten och korrektheten i inkomsterna – uttalande utan reservation

71.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2012 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

Lagligheten och korrektheten i åtagandena – uttalande utan reservation

72.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de åtaganden som ligger till grund för räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2012 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

Lagligheten och korrektheten i betalningarna – uttalande med avvikande mening

73.  Europaparlamentet beklagar djupt att betalningarna fortfarande är behäftade med väsentliga fel och påminner kommissionen om att parlamentet har nolltolerans mot fel.

74.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att undersöka huruvida det vore lämpligt med en analys som enbart baseras på felprocenten och uppmanar revisionsrätten att, utan att det inverkar på dess oberoende, beakta väsentlighetströskeln(92).

75.  Europaparlamentet påminner om att det vid tillämpning av internationella revisionsstandarder åligger den externa revisorn att helt oberoende fastställa väsentlighetströskeln.

76.  Europaparlamentet respekterar revisionsrättens metod att genomföra ett urval av kontroller för ett ”representativt tvärsnitt”, med tyngdpunkt på olika länder och program för varje år. Parlamentet efterlyser dock även riskbaserade och programspecifika landsrapporter från och med årsrapporten för 2014.

77.  Europaparlamentet inser att grunden för revisionsrättens uttalande med avvikande mening är iakttagelsen att systemen för övervakning och kontroll endast delvis är ändamålsenliga och att betalningarna som en följd av detta har en sannolik felprocent på 4,8 %.

78.  Europaparlamentet noterar med oro att alla verksamhetsområden med driftsutgifter innehåller väsentliga fel.

79.  Europaparlamentet betonar att fel tydligt måste särskiljas från bedrägerier, och anser att felen i de allra flesta fall beror på administrativa misstag, i synnerhet sådana som är förknippade med de komplicerade reglerna på EU-nivå och nationell nivå, och som kan korrigeras. Parlamentet förväntar sig att de berörda institutionerna tar vederbörlig hänsyn till denna särskillnad i sin kommunikation med den breda allmänheten och medierna.

80.  Europaparlamentet påminner om att den mest sannolika felprocenten för betalningar uppskattades till 3,9 % för budgetåret 2011, till 3,7 % för budgetåret 2010 och till 3,3 % för budgetåret 2009. Parlamentet beklagar denna ökning eftersom den vänder den positiva trend som observerats under åren 2007, 2008 och 2009. Parlamentet konstaterar emellertid att det ökade antalet betalningar under programmens avslutningsfas skulle kunna vara en orsak till att felprocentsatserna stigit.

81.  Europaparlamentet beklagar djupt att Barroso-kommissionens utfästelse att uppnå en helt positiv revisionsförklaring inte har infriats(93).

82.  Europaparlamentet noterar med oro att alla områden med driftsutgifter bidrog till denna ökning men att det verksamhetsområde som fortfarande innehöll flest fel var landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa med en uppskattad felprocent på 7,9 %, följt av regionalpolitik, energi och transport med en uppskattad felprocent på 6,8 %.

83.  Europaparlamentet påpekar att ökningen av den uppskattade felprocenten var störst för utgiftsområdena sysselsättning och sociala frågor, jordbruk (landsbygdsutveckling), marknadsåtgärder och direktstöd och regionalpolitik, energi och transport.

84.  Europaparlamentet betonar att ökningen av den uppskattade felprocenten delvis beror på revisionsrättens urvalsmetod som innebär att urvalet av transaktioner nu bara omfattar mellanliggande betalningar, slutbetalningar och reglering av förskott.

85.  Europaparlamentet noterar att den del av förändringen av den mest sannolika felprocenten som kan tillskrivas revisionsrättens ändrade urvalsmetod inte är mer än 0,3 procentenheter och att denna ändring är den viktigaste orsaken till att den uppskattade felprocenten har ökat för yttre förbindelser, forskning och annan inre politik.

86.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten 2012 beslutade att behandla allvarliga fel avseende offentlig upphandling som kvantifierbara fel när de hade begåtts av unionens institutioner och organ vilket den redan gjorde när det gällde medlemsstaterna och internationella organisationer. Parlamentet noterar att revisionsrätten inte har tillämpat sin metod retroaktivt så att den täcker upphandling som EU-institutioner och EU-organ gjorde före 2011.

87.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att enas med kommissionen om en metod för att fastställa antalet fel, eftersom den faktiska betydelsen av ett fel för genomförandet av ett projekt inte framgår lika tydligt om olika tillvägagångssätt används, och eftersom det blir svårare att göra en realistisk bedömning av felen.

88.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att denna metodändring gör det möjligt att jämföra den uppskattade felprocenten som helhet när det gäller utgifter med delad förvaltning (uppgår till 5,3 %) med alla andra driftsutgifter (uppgår till 4,3 %).

89.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens uppskattade felprocent för administrativa utgifter som förvaltas direkt av EU-institutionerna till 0 %.

90.  Europaparlamentet betonar att fel avseende stödberättigande utgör mer än två tredjedelar av den uppskattade övergripande felprocenten: allvarlig underlåtenhet att följa reglerna för offentlig upphandling (1,4 procentenheter), inte alls stödberättigande projekt/verksamhet eller stödmottagare (1,1 procentenheter), icke stödberättigande kostnader i ersättningsanspråk (1,0 procentenheter) och felaktigt redovisade jordbruksarealer (0,8 procentenheter).

91.  Europaparlamentet hänvisar till kommissionens EU-rapport om insatserna mot korruption (COM(2014)0038) och till att offentlig upphandling där beskrivs som ett område som är särskilt sårbart för korruption. Parlamentet stöder i detta sammanhang kraven på högre ställda integritetsnormer och på bättre kontrollmekanismer i flera medlemsstater.

92.  Europaparlamentet noterar att de finansiella korrigeringar som rapporterades ha genomförts 2012 uppgick till 3,7 miljarder EUR, mer än tre gånger beloppet för 2011 (1,1 miljard EUR), medan återvinningarna låg kvar på i stort sett samma nivå, 678 miljoner EUR (2011: 733 miljoner EUR) och att de flesta av korrigeringarna 2012 avser programplaneringsperioden 2000–2006.

93.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen lyckades genomföra vissa finansiella korrigeringar snabbare 2012 samtidigt som många finansiella korrigeringar i allmänhet görs flera år efter den ursprungliga utbetalningen av anslag. Parlamentet kritiserar att det uppkommer ytterligare förvaltningskostnader för EU:s budget på grund av de onödigt långa förfarandena, och att budgetmedel på så sätt blockeras. Parlamentet anser att effektiva förhandskontroller är ett bättre sätt att skydda unionens budget än finansiella korrigeringar i efterhand.

94.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande till Europaparlamentet om skyddet av Europeiska unionens budget fram till slutet av 2012(94), men kritiserar att det fortfarande saknas tillförlitliga uppgifter om belopp som dragits tillbaka, återkrav och pågående återbetalningsärenden för strukturåtgärder som gjorts av de enskilda medlemsstaterna, och uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla landsspecifika uppgifter med motsvarande ingående information som hänför sig till meningsfulla tidsperioder.

95.  Europaparlamentet noterar att det totala beloppet för finansiella korrigeringar och återvinningar som genomfördes 2012 i finansiella termer motsvarar 3,2 % av alla budgetbetalningar under 2012 och att det genomsnittliga beloppet för finansiella korrigeringar och återvinningar som kommissionen genomförde per år under perioden 2009–2012 uppgår till 2,6 miljarder EUR eller 2 % av de genomsnittliga betalningsbeloppen från unionens budget(95).

96.  Europaparlamentet anser att dessa åtgärder fortfarande inte har haft tillräckligt stor inverkan på unionens budget och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att i nästa meddelande om skyddet av unionens budget för budgetåret 2013 upplysa parlamentet och rådet om de exakta beloppen och om deras användning.

97.  Europaparlamentet noterar att i räkenskaperna för 2012 redovisas en finansiell korrigering på 1,8 miljarder EUR som avser användningen av anslag inom sammanhållningspolitiken under 2000–2006 i Spanien, vilket motsvarar 49 % av de totala korrigeringarna 2012. Parlamentet beklagar att i enlighet med gällande regler fick myndigheterna i Spanien rätt till ytterligare anslag på 1 390 miljoner EUR.

98.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten endast exkluderar de finansiella korrigeringar som medfört detaljkorrigeringar på projektnivå från uppskattningen av felprocenten, men konstaterar att de schablonkorrigeringar som kommissionen fastställt skulle kunna vara ett effektivt verktyg för att skydda unionens budget.

99.  Europaparlamentet noterar att ungefär endast 1 % av de finansiella korrigeringar som genomfördes 2012 innebar en minskning av nettobeloppet för EU:s bidrag till programmet och den berörda medlemsstaten i sammanhållningspolitiken.

100.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i så stor utsträckning som möjligt ge information om vilket år utbetalningen har skett, vilket år det relaterade felet har upptäckts och vilket år återkraven eller de finansiella korrigeringarna redovisas i noterna till räkenskaperna.

Den sammanfattande rapporten och de årliga verksamhetsrapporterna

101.  Europaparlamentet noterar att tolv generaldirektorat och två direktörer för genomförandeorgan lämnade totalt 23 kvantifierade reservationer om utgifterna och att generaldirektören för GD Budget kvantifierade sin förklaring om utgifterna.

102.  Europaparlamentet beklagar att termen ”riskbelopp” inte definieras i den sammanfattande rapporten om kommissionens förvaltning 2012 som kommissionen antog den 5 juni 2013 och att beloppet inte beräknas på ett enhetligt sätt av de olika generaldirektoraten. Parlamentet uppmanar kommissionen att få till stånd ett gemensamt tillvägagångssätt för generaldirektoraten för att beräkna riskbelopp.

103.  Europaparlamentet påpekar att eftersom kommissionen kvantifierar riskbeloppet till mellan 1,9 % (2,6 miljarder EUR) och 2,6 % (3,5 miljarder EUR) av årets totala betalningar medger den därigenom att felnivån i utgifterna sannolikt är väsentlig, i synnerhet som kommissionen själv anger att riskbeloppen inom en rad områden, särskilt landsbygdsutveckling, sannolikt kommer att underskattas. Parlamentet preciserar dock att beloppen inte inbegriper eventuella framtida finansiella korrigeringar, vilket gör att den slutliga risken blir mycket lägre. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att skydda unionens budget på lämpligt sätt och finner den genomsnittliga nivån på de finansiella korrigeringarna och återkraven under tidigare år hoppingivande.

104.  Europaparlamentet anser att den jämförelse som görs i kommissionens sammanfattande rapport av det totala riskbeloppet med de genomsnittliga finansiella korrigeringarna under de senaste åren måste sättas i sitt sammanhang (tidpunkten för och effekten av de finansiella korrigeringarna på medlemsstaterna och stödmottagarna, sannolikt en underskattning av riskbeloppet och återanvändningen av medel).

105.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortsätter att ignorera parlamentets mångåriga begäran att den enskilda kommissionsledamotens underskrift ska fogas till de årliga verksamhetsrapporterna för det generaldirektorat för vilket han eller hon är ansvarig. Parlamentet noterar att den sammanfattande rapporten godkänns av kommissionskollegiet, men anser att detta är otillräckligt mot bakgrund av principerna för demokratisk ansvarsskyldighet.

Trycket på budgeten

106.  Europaparlamentet noterar de nedskärningar i utbetalningarna som rådet har infört, vilka har lett till minskade betalningsbemyndiganden jämfört med de antagna budgetarna. Parlamentet betonar att rådet fortsätter följa sin strategi att på konstlad väg skära ned utbetalningsnivåerna utan att ta hänsyn till de verkliga behoven, och noterar med oro det betydande gapet mellan åtagande- och betalningsbemyndigandena samt att en stor mängd underutnyttjade betalningsbemyndiganden i början av programplaneringsperioden 2007–2013 har lett till att de outnyttjade åtagandenas saldo nu motsvarar åtaganden för två år och tre månader.

107.  Europaparlamentet betonar att den återkommande bristen på betalningsbemyndiganden har varit den främsta orsaken till den ovanligt höga nivån för de utestående åtagandena, särskilt under de sista åren av den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013. Parlamentet noterar med oro att det blir allt svårare för kommissionen att tillgodose alla betalningsansökningar under året inom ramen för de budgeterade anslagen för betalningar och att de tillgängliga ackumulerade åtagandebemyndigandena för 2007–2013 var 114 miljarder EUR högre än de totala ackumulerade betalningsbemyndigandena för samma period. Parlamentet noterar att detta är 64 miljarder EUR mer än skillnaden på 50 miljarder EUR mellan totalbeloppen för åtagande- respektive betalningsbemyndigandena i budgetramen.

108.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionens utestående budgetåtaganden, där ännu ingen betalning och/eller inget tillbakadragande har gjorts, ökade med 10 miljarder EUR till 217 miljarder EUR, och att betalningsansökningar på 16,2 miljarder EUR var utestående i slutet av 2012 (10,7 miljarder EUR i slutet av 2011 och 6,4 miljarder EUR i slutet av 2010). Parlamentet är dessutom bekymrat över att 52 % av betalningsbemyndigandena som begärts i budgetförslaget för 2014 är vikta för fullgörandet av programmen i den fleråriga budgetramen för 2007−2013.

109.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd inte i lämplig tid kunde infria sina betalningsskyldigheter till en summa av 60 miljoner EUR år 2012 (och 160 miljoner EUR år 2013), med allvarliga konsekvenser både för utsatta människor och de icke-statliga organisationer som försöker stödja dem. Med tanke på att unionens katastrofhjälp utmärks av en brådskande livräddande natur, snabb omsättning av projekt och blygsam budget (2 EUR per medborgare per år), uppmanar parlamentet kommissionen och budgetmyndigheten att erkänna dessa åtgärders exceptionella beskaffenhet och särskilda inriktning genom att säkerställa jämbördiga nivåer på åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för humanitärt bistånd i den årliga budgetcykeln.

110.  Europaparlamentet påpekar att den 30 juni 2013 uppgick förhandsfinansieringen brutto till 80,1 miljarder EUR varav 75 % (ungefär 61 miljarder EUR) fanns redan för mer än 18 månader sedan och 20 % (16 miljarder EUR) fanns redan för mer än sex år sedan. Parlamentet noterar att onödigt långa förhandsfinansieringsperioder kan leda till en ökad risk för fel eller förluster och anser att förhandsfinansieringen inte kan eller bör överstiga 50 miljarder EUR. Parlamentet noterar att betalningar av förhandsfinansiering under delad förvaltning inte är beroende av förekomsten av en garanti, och föreslår därför att kommissionen i räkenskapsförarens rapporter bör tillhandahålla en uppdelning av betalningarna av förhandsfinansiering per tillkomstår och per medlemsstat.

111.  Europaparlamentet är bekymrat över att 4,8 miljarder EUR från den föregående programplaneringsperioden 2000–2006 per den 30 juni 2013 hade utbetalats från unionens budget som förhandsfinansiering till projekt på det strukturella området, ett belopp som varken hade räknats av eller återvunnits av kommissionen eller medlemsstaterna. Parlamentet kräver uppgifter om läget för dessa projekt och om tidsschemat för återvinning eller avräkning av dessa medel.

112.  Europaparlamentet kräver en detaljerad uppdelning och förklaring av den förhandsfinansiering på 2,3 miljarder EUR som a) hade justerats på grund av tekniska korrigeringar som gjorts av det ingående saldot när de periodiserade kontona först upprättades, eller b) hade överförts från kommissionens balansräkning till andra unionsorgan (byråer och gemensamma företag) när dessa inrättades.

113.  Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionen på utvecklings- och samarbetsområdet endast fick garantier för ett sammanlagt belopp på 700 miljoner EUR samtidigt som ett belopp på 10,1 miljarder EUR i förhandsfinansiering redan har utbetalats. Parlamentet förväntar sig att kommissionen vidtar de nödvändiga åtgärderna för att minimera kreditrisken. Parlamentet är övertygat om att icke-statliga organisationer, internationella organisationer och andra bidragsmottagare eller fördragsslutande parter bör underställas garantikrav på förhandsfinansierade belopp.

114.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att utarbeta och offentliggöra en långsiktig likviditetsbudget med en prognos över framtida betalningskrav för att försäkra sig om att nödvändiga betalningar kan göras med de antagna årliga budgetarna.

115.  Europaparlamentet påminner om sitt förslag för en kommissionsledamot med ansvar för budgetkontroll på heltid.

Kommissionens och medlemsstaternas ansvar vid delad förvaltning

116.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas myndigheter när det gäller merparten av de transaktioner som innehöll fel och som förvaltas genom delad förvaltning (t.ex. jordbruk och sammanhållning) hade tillräckligt med information för att upptäcka och korrigera felen. Därför kräver parlamentet återigen att medlemsstaterna skyndsamt stärker kontrollerna på primär nivå för att ta itu med denna oacceptabelt höga nivå av dålig förvaltning. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att skydda unionens budget från den risk som följer av inkorrekta utbetalningar genom att tillämpa finansiella korrigeringar i den händelse att sådana svagheter i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem upptäcks. Parlamentet uppmanar därför på nytt medlemsstaterna och kommissionen att omgående förstärka kontrollerna på primär nivå för att ta itu med denna oacceptabelt höga nivå av dålig förvaltning.

117.  Europaparlamentet ber revisionsrätten att i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget yttra sig om de nationella revisionsmyndigheternas oberoende i samband med delad förvaltning.

118.  Europaparlamentet konstaterar att bristen på tillförlitlighet när det gäller de kontroller på primär nivå som utförs av somliga medlemsstater undergräver trovärdigheten för de årliga verksamhetsrapporter som utarbetas av kommissionen och den sammanfattande rapport som antas av kommissionen, eftersom de delvis bygger på resultaten av de kontroller som nationella myndigheter utför. Parlamentet upprepar därför sitt tidigare krav att kommissionen bör upprätta tillförlitliga och objektiva årliga verksamhetsrapporter.

119.  Europaparlamentet föreslår att man undersöker om nationella revisionsorgan, i egenskap av oberoende externa revisorer och med respekt för internationella revisionsstandarder, kan utfärda nationella revisionsintyg om förvaltningen av unionsmedel som sedan översänds till medlemsstaternas regeringar för att läggas fram under ansvarsfrihetsförfarandet, enligt ett ändamålsenligt interinstitutionellt förfarande som bör införas.

120.  Europaparlamentet betonar att kommissionen i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget är ytterst ansvarig för genomförandet av EU:s budget och påpekar att när kommissionen genomför budgeten genom delad förvaltning ska genomförandeuppgifter delegeras till medlemsstaterna i enlighet med artikel 59 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012.

121.  Europaparlamentet välkomnar att medlemsstaternas förvaltningsmyndigheter i enlighet med artikel 59.3, 59.4 och 59.5 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 kommer att vara skyldiga att årligen förse kommissionen med sina räkenskaper tillsammans med en förvaltningsförklaring, en årlig sammanfattning av sina slutliga granskningsrapporter och av kontrollerna samt ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan. Parlamentet påpekar att medlemsstaterna dessutom får tillhandahålla frivilliga nationella skriftliga uttalanden som undertecknats på lämplig nivå och bygger på ovan nämnda delar i budgetförordningen.

122.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att varje år tillhandahålla parlamentet de årliga sammanfattningarna av de slutliga granskningsrapporterna och medlemsstaternas kontroller i enlighet med artikel 59.5 b i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 senast två månader efter att kommissionen mottagit dem, med hänsyn till de nödvändiga säkerhetsmekanismer som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan parlamentet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(96). Parlamentet noterar att dess behöriga utskott först den 19 februari 2014 mottog de årliga sammanfattningarna för budgetåret 2012.

123.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inom ramen för det interinstitutionella avtalet som åtföljer den fleråriga budgetramen för 2014–2020, har inrättat en arbetsgrupp bestående av företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen för att upprätta en mall för en sådan förklaring och göra de nationella förklaringarna användbara för kommissionens egen kvalitetssäkringsprocess

124.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt och kontinuerligt uppmuntra medlemsstaterna att använda sig av denna mall när den väl har upprättats, i syfte att erhålla användbara och tillförlitliga nationella förklaringar från alla medlemsstater.

Rådets rekommendationer om ansvarsfrihet

125.  Europaparlamentet kräver att rådet ska inta en mer kritisk ställning till beviljandet av ansvarsfrihet och till slutanvändningen av unionens skattemedel i medlemsstaterna, och noterar i detta sammanhang den kritiska ståndpunkt som intagits av Sverige, Storbritannien och Nederländerna i förhållande till beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten för 2012. Parlamentet hoppas att de under sina respektive ordförandeskap kommer att tillhandahålla den nödvändiga information som parlamentet kräver om genomförandet av rådets budget, för att förhindra att parlamentet på nytt vägrar att bevilja ansvarsfrihet. Parlamentet ställer sig dessutom bakom kravet på nationella förvaltningsförklaringar.

126.  Europaparlamentet uppmanar rådet att rapportera om genomförandet av de korrigerande åtgärder som faller inom medlemsstaternas ansvarsområde när rådets nästa rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet antas i slutet av oktober 2014.

Inkomster

127.  Europaparlamentet konstaterar att det vid revisionsrättens granskning inte framkom några väsentliga fel i kommissionens beräkning av medlemsstaternas bidrag och i betalningen av dem, av vilka merparten bygger på prognostiserade uppgifter om bruttonationalinkomsten (BNI) för 2012.

128.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten inte har kunnat bekräfta korrektheten för 8 av Eftabidragets 240 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar revisionsrätten och kommissionen att undersöka denna fastställda uppgift och vid uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 rapportera om den korrekt återger Eftabidraget.

129.  Europaparlamentet ber kommissionen att vid uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2012 meddela budgetkontrollutskottet vilka insatser som gjorts för att undanröja reservationer gällande överföring av BNI-uppgifter.

130.  Europaparlamentet uttrycker sin förvåning över att BNI-siffrorna slutgiltigt har kunnat granskas först fyra år efter det att de meddelats och anser att denna tidsperiod är oproportionell.

131.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över svagheterna i systemet för mervärdesskatt (momssystemet) i medlemsstaterna. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till resultaten av en studie(97), enligt vilken förlusterna för momsintäkter under 2011 uppgick till 193 miljarder EUR för de offentliga finanserna i EU-medlemsstaterna på grund av överträdelser eller underlåtelse att uppbära beloppen. Parlamentet noterar att detta motsvarar 18 % av de teoretiska momsintäkterna eller 1,5 % av BNP (0,5 % mer än EU:s nuvarande budget för 2014–2020). Parlamentet önskar därför bli underrättat om vilka åtgärder kommissionen har vidtagit för att häva medlemsstaternas utestående reservationer gentemot nationella momssystem, vilka kan ha sitt ursprung så långt tillbaka i tiden som 1990-talet.

132.  Europaparlamentet noterar att ovan nämnda studie visar att Italien (36 miljarder EUR), Frankrike (32 miljarder EUR), Tyskland (26,9 miljarder EUR) och Förenade kungariket (19 miljarder EUR) i kvantitativa termer täckte mer än halva momsklyftan, huvudsakligen på grund av att dessa medlemsstater är de största ekonomierna i unionen. Parlamentet noterar även att de medlemsstater som hade störst momsklyfta 2001 i förhållande till sin egen BNP var Rumänien (10 miljarder EUR), Grekland (9,7 miljarder EUR), Litauen (4,4 miljarder EUR) och Lettland (0,9 miljarder EUR). Studien visar även att momsklyftan avsevärt har ökat i flera medlemsstater sedan 2008 till följd av den ekonomiska krisen (så har särskilt varit fallet i Grekland, Irland, Lettland, Portugal, Slovakien och Spanien). I genomsnitt har momsklyftan ökat med 5 procentenheter i unionen sedan den ekonomiska krisen inträffade.

133.  Europaparlamentet noterar i detta sammanhang kommissionens svar att 21 av de för närvarande 108 utestående reservationerna har gjorts av medlemsstaterna själva. Parlamentet påpekar att 27 andra reservationer bygger på att den nationella lagstiftningen inte är förenlig med rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt