Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
 Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I
 Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I
 Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I
 Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I
 Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας *
 Κοινή επιχείρηση Shift2Rail *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία)
 Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II
 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I
 Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I
 Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I
 Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I
 Λογαριασμοί πληρωμών ***I
 Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
 Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I
 Mέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I
 Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I
 Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I
 Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I
 Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I
 Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I
 Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I
 Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I
 Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I
 Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 *
 Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων *
 Κοινή επιχείρηση SESAR *
 Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 *
 Κοινή επιχείρηση ECSEL *
 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» *
 Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας
 Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές
 Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II
 Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I
 Υγεία των ζώων ***I
 Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I
 Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I
 Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I
 Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I
 Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων ***I
 Εξοπλισμός πλοίων ***I
 Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I
 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I
 Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης ***I
 Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις
 Νέες τεχνολογίες και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι
 Ψηφοφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με την ασυλία βουλευτή (ερμηνεία του Κανονισμού)
Κείμενα (4907 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου