Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 15. aprill 2014 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: Euroopa abifondi enim puudustkannatavad isikud
 Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I
 Tarbijakaitse kommunaalteenuste puhul
 Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I
 Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***I
 Tehnilistest standarditest ja infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord ***I
 Horvaatia ühinemine topeltmaksustamise kõrvaldamist käsitleva 1990. aasta konventsiooniga *
 Ühisettevõte Shift2Rail *
 Parlamendiliikme Alexander Mirsky puutumatuse kaitsmise taotlus
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Hispaania)
 Hoiuste tagamise skeemid ***II
 Alternatiivkütuste infrastruktuur ***I
 Ühenduses liikuvate maanteesõidukite mõõtmed ja täismass ***I
 Krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ***I
 Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine ***I
 Maksekontod ***I
 Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid ***I
 Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***I
 Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I
 Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed ***I
 Siseveetransport ***I
 Põllumajandussaadused ja -tooted siseturul ja kolmandates riikides ***I
 Aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukava ***I
 Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate teadustegevus ***I
 Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm ***I
 Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse programm ***I
 Euroopa pangakonto arestimise määrus ***I
 Mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamine suurte äriühingute ja kontsernide poolt ***I
 Kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimused ettevõtjasisese üleviimise korral ***I
 Ühisettevõte Clean Sky 2 *
 Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte *
 Ühisettevõte SESAR *
 Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte *
 Ühisettevõte ECSEL *
 Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte *
 Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
 Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev kolmepoolne tööturu osapoolte tippkohtumine
 Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised: saadud kogemused ja edasised sammud
 Töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamine ***II
 Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjad ***I
 Loomatervis ***I
 Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***I
 Tarbijatele mõeldud toodete ohutus ***I
 Toodete turujärelevalve ***I
 Finantsinstrumentide turud ning Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmine börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate osas ***I
 Finantsinstrumentide turud ja direktiivi 2004/39/EÜ kehtetuks tunnistamine ***I
 Kaubavahetusstatistika ***I
 Väärtpaberiarveldus ja väärtpaberite keskdepositooriumid ***I
 Laevavarustus ***I
 Surveseadmed ***I
 Tsiviil- ja kaubandusvaldkonna kohtuotsused ***I
 Tööjõu valikvaatlus ***I
 Euroopa Meresõiduohutuse Amet ja merereostuse tõrje ***I
 Ettevõtjatele, ettevõtetele ja idufirmadele uute töökohtade loomiseks soodne keskkond
 Uued tehnoloogiad ja avatud õppematerjalid
 Hääletamine parlamendiliikme puutumatusega seonduvas menetluses (kodukorra tõlgendamine)
Tekstid (2940 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika