Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto
 Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa ***I
 Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa
 Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***I
 Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***I
 Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevat tiedot ***I
 Kroatian liittyminen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta vuonna 1990 tehtyyn yleissopimukseen *
 Shift2Rail-yhteisyritys *
 Alexander Mirskyn erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana, Espanja)
 Talletusten vakuusjärjestelmät ***II
 Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ***I
 Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***I
 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I
 Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ***I
 Maksutilit ***I
 Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I
 Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***I
 Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I
 Toimenpiteet nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ***I
 Sisävesiliikenne ***I
 Maataloustuotteet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa ***I
 Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma ***I
 Tutkimustyötä tekevien pk-yritysten tutkimus- ja kehitysohjelma ***I
 Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma ***I
 Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisten tutkimusten yhteistyökumppanuusohjelma ***I
 Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys ***I
 Tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen ***I
 Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ***I
 Clean Sky 2 -yhteisyritys *
 Biopohjaisia teollisuudenaloja koskeva yhteisyritys *
 SESAR-yhteisyritys *
 Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten perustettava yhteisyritys *
 ECSEL-yhteisyritys *
 Polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimiva toinen yhteisyritys *
 Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus
 Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous
 Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet
 Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla ***II
 Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***I
 Eläinten terveys ***I
 Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***I
 Kulutustavaroiden turvallisuus ***I
 Tuotteiden markkinavalvonta ***I
 Rahoitusvälineiden markkinat ja OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen (EMIR-asetus) muuttaminen ***I
 Rahoitusvälineiden markkinat ja direktiivin 2004/39/EY kumoaminen ***I
 Tavarakauppaa koskevat tilastot ***I
 Arvopaperitoimitus ja arvopaperikeskukset ***I
 Laivavarusteeet ***I
 Painelaitteet ***I
 Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***I
 Työvoimaa koskeva otantatutkimus ***I
 Euroopan meriturvallisuusviraston toiminta pilaantumisen torjunnan alalla ***I
 Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö
 Uudet teknologiat ja avoimet oppimateriaalit
 Äänestys jäsenen koskemattomuutta koskevissa menettelyissä (työjärjestyksen tulkinta)
Tekstit (3143 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö