Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas
 Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I
 Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje
 Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams ***I
 Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I
 Informacija apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles ***I
 Kroatijos prisijungimas prie 1990 m. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo *
 Bendroji įmonė „Shift2Rail“ *
 Prašymas ginti Aleksandro Mirskio parlamentinį imunitetą
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Paraiška „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“
 Indėlių garantijų sistemos ***II
 Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I
 Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė ***I
 Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I
 Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ***I
 Mokėjimo sąskaitos ***I
 Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai ***I
 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius ***I
 Sąveikios visos ES pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas ***I
 Priemonės sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ***I
 Vidaus vandenų transportas ***I
 Žemės ūkio produktai vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse ***I
 Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa ***I
 Mokslinius tyrimus vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės ***I
 Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa ***I
 Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programa ***I
 Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas ***I
 Tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas ***I
 Bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos ***I
 Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ *
 Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė *
 Bendra įmonė SESAR *
 II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė *
 Bendroji įmonė ECSEL *
 II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė *
 Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro
 Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais
 Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai
 Darbuotojų judumo didinimas gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą ***II
 Maisto ir pašarų srities teisės aktai ir gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalųsveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktųtaisyklės ***I
 Gyvūnų sveikata ***I
 Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės ***I
 Vartojimo gaminių sauga ***I
 Gaminių rinkos priežiūra ***I
 Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas ***I
 Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas ***I
 Prekybos statistiniai duomenys ***I
 Vertybinių popierių atsiskaitymas ir vertybinių popierių depozitoriumai ***I
 Laivų įrenginiai ***I
 Slėginė įranga ***I
 Teismo sprendimai civilinėse ir komercinėse bylose ***I
 Darbo jėgos atrankinis tyrimas ***I
 Europos jūrų saugumo agentūra ir reagavimas į taršą ***I
 Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse
 Naujos technologijos ir atvirieji švietimo ištekliai
 Balsavimas vykdant su imunitetu susijusias procedūras (Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimas)
Tekstai (3033 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika