Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
 Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I
 Patērētāju aizsardzība komunālo pakalpojumu sfērā
 Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***I
 Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***
 Informācija tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā ***I
 Horvātijas pievienošanās 1990. gada Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu *
 Kopuzņēmums “Shift2Rail” *
 Pieprasījums aizstāvēt Aleksandra Mirska [Alexander Mirsky] deputāta imunitāti
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieprasījums EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošana (pieprasījums EGF/2012/004 ES/Grupo Santana)
 Noguldījumu garantiju sistēmas ***II
 Alternatīvo degvielu infrastruktūra ***I
 Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa autopārvadājumos ***I
 Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīms ***I
 Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) ***I
 Maksājumu konti ***I
 Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti ***I
 Eiropas Savienības Tiesa: tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***I
 Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana ***I
 Pasākumi ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai ***I
 Iekšējo ūdensceļu pārvadājumi ***I
 Lauksaimniecības produkti iekšējā tirgū un trešās valstīs ***I
 Pētniecības un izstrādes programma „Aktīva dzīve un interaktīva automatizēta dzīvesvide” ***I
 Pētniecībā iesaistīti mazie un vidējie uzņēmumi ***I
 Eiropas metroloģijas inovācijas un pētniecības programma ***I
 Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko izmēģinājumu partnerības programma ***I
 Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums ***I
 Noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšana ***I
 Uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumi ***I
 Kopuzņēmums “Clean Sky 2” *
 Biorūpniecības kopuzņēmums *
 Kopuzņēmums SESAR *
 Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai *
 Kopuzņēmums ECSEL *
 Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” *
 Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru
 Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību
 Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi
 Darba ņēmēju mobilitātes veicināšana, uzlabojot papildu pensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu ***II
 Dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti un noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem ***I
 Dzīvnieku veselība ***I
 Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***I
 Patēriņa preču drošums ***I
 Ražojumu tirgus uzraudzība ***I
 Finanšu instrumentu tirgi un grozījumi Regulā [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem ***I
 Finanšu instrumentu tirgi un Direktīvas 2004/39/EK atcelšana ***I
 Statistika tirdzniecības jomā ***I
 Vērtspapīru norēķini un centrālie vērtspapīru depozitāriji ***I
 Kuģu aprīkojums ***I
 Spiediena iekārtas ***I
 Spriedumi civillietās un komerclietās ***I
 Darbaspēka izlases veida apsekojums ***I
 Eiropas Jūras drošības aģentūra un reaģēšana uz piesārņojumu ***I
 Labvēlīga vidi uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu darbvietas
 Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 Balsošana ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros (Reglamenta interpretācija)
Teksti (3146 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika