Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 Afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds ***I
 Bescherming van de consument bij openbare dienstverlening
 Technische voorschriften voor binnenschepen ***I
 Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***I
 Informatie op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij ***I
 Toetreding van Kroatië tot het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting van 1990 *
 Gemeenschappelijke onderneming Shift2Rail *
 Verzoek om verdediging van de immuniteit van Alexander Mirsky
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2012/004 ES/ Grupo Santana
 Depositogarantieregels ***II
 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I
 Afmetingen en gewichten van aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen ***I
 Kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I
 Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) ***I
 Betaalrekeningen ***I
 Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten ***I
 Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***I
 Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU ***I
 Maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen ***I
 Vervoer over de binnenwateren ***I
 Landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen ***I
 Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma "Actief en ondersteund wonen" ***I
 Programma voor onderzoek en ontwikkeling ter ondersteuning van onderzoek verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen ***I
 Europees programma voor innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie ***I
 Partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden ***I
 Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ***I
 Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen ***I
 Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming ***I
 Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 *
 Gemeenschappelijke onderneming biogebaseerde industrieën *
 Gemeenschappelijke onderneming SESAR *
 Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 *
 Gemeenschappelijke onderneming ECSEL *
 Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 *
 Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister
 Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid
 Onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder?
 Vergroting van de mobiliteit van werknemers door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten ***II
 Levensmiddelen- en diervoederwetgeving, voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen ***I
 Diergezondheid ***I
 Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***I
 Veiligheid van consumentenproducten ***I
 Markttoezicht op producten ***I
 Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I
 Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I
 Statistieken van het goederenverkeer ***I
 Effectenafwikkeling in de EU en centrale effectenbewaarinstellingen ***I
 Uitrusting van zeeschepen ***I
 Drukapparatuur ***I
 Beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I
 Steekproefenquête inzake arbeidskrachten ***I
 Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en bestrijding van verontreiniging ***I
 Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen
 Nieuwe technologieën en open leermiddelen
 Stemming in het kader van procedures aangaande de immuniteit van een lid (interpretatie van het Reglement)
Teksten (3193 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid