Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ***I
 Ochrona konsumentów usług użyteczności publicznej
 Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej ***I
 Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***I
 Informacje w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego ***I
 Przystąpienie Chorwacji do Konwencji z 1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania *
 Wspólne przedsiębiorstwo Shift2Rail *
 Wniosek Alexandra Mirsky`ego o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Systemy gwarancji depozytów ***II
 Infrastruktura paliw alternatywnych ***I
 Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***I
 Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I
 Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS V) ***I
 Rachunki płatnicze ***I
 Dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące produktów inwestycyjnych ***I
 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***I
 Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I
 Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej ***I
 Żegluga śródlądowa ***I
 Produkty rolne na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich ***I
 Program badawczo-rozwojowy na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia ***I
 Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań ***I
 Program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii ***I
 Program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych ***I
 Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ***I
 Ujawnianie informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy ***I
 Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ***I
 Wspólne przedsięwzięcie „Clean Sky 2” *
 Wspólne przedsięwzięcie na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego *
 Wspólne przedsięwzięcie SESAR *
 Wspólne przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych *
 Wspólne przedsięwzięcie ECSEL *
 Wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 *
 Międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie rejestru służącego przejrzystości
 Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia
 Negocjacje w sprawie WRF na lata 2014-2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki
 Zwiększenie mobilności pracowników dzięki lepszemu przenoszeniu lub zachowaniu uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent ***II
 Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin ***I
 Zdrowie zwierząt ***I
 Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***I
 Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych ***
 Nadzór rynku w odniesieniu do produktów ***I
 Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ***I
 Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE ***I
 Dane statystyczne odnoszące się do handlu ***I
 Rozrachunek papierów wartościowych i centralne depozyty papierów wartościowych ***I
 Wyposażenie morskie ***I
 Urządzenia ciśnieniowe ***I
 Orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i handlowych ***I
 Badanie losowe dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I
 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i reagowanie na zanieczyszczenia ***I
 Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy
 Nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne
 Głosowanie w ramach procedur dotyczących immunitetu posła (wykładnia regulaminu)
Teksty
Wersja ostateczna (3102 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności