Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 15. april 2014 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: Evropski sklad za pomoč najbolj ogroženim
 Reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank ***I
 Varstvo potrošnikov pri storitvah zagotavljanja javnih dobrin
 Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***I
 Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***I
 Informacije na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe ***I
 Pristop Hrvaške h Konvenciji z leta 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja *
 Skupno podjetje Shift2Rail *
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Alexandra Mirskyja
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: zahteva EGF/2012/007 IT/VDC Tehnologije
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Sistemi zajamčenih vlog ***II
 Infrastruktura za alternativna goriva ***I
 Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***I
 Okvir za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ***I
 Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ***I
 Plačilni računi ***I
 Dokumenti s ključnimi informacijami za naložbene produkte ***I
 Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***I
 Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall ***I
 Ukrepi za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij ***I
 Prevoz po celinskih plovnih poteh ***I
 Kmetijski proizvodi na notranjem trgu in v tretjih državah ***I
 Program za raziskave in razvoj za podporo pri dejavnem in samostojnem življenju ***I
 Mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami ***I
 Evropski meroslovni raziskovalni program za inovacije in raziskave ***I
 Program Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja ***I
 Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov ***I
 Razkritje nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin ***I
 Pogoji za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja ***I
 Skupno podjetje Čisto nebo 2 *
 Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase *
 Skupno podjetje SESAR *
 Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 *
 Skupno podjetje ECSEL *
 Skupno podjetje 2 za gorivne celice in vodik *
 Medinstitucionalni sporazum o registru za preglednost
 Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje
 Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot naprej
 Povečanje mobilnosti delavcev z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja ***II
 Zakonodaja o živilih in krmi ter pravila o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih ***I
 Zdravje živali ***I
 Zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah ***I
 Varnost potrošniških proizvodov ***I
 Nadzor trga proizvodov ***I
 Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I
 Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I
 Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ***I
 Poravnave vrednostnih papirjev in centralne depotne družbe ***I
 Pomorska oprema ***I
 Tlačna oprema ***I
 Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah ***I
 Vzorčna raziskava delovne sile ***I
 Evropska agencija za pomorsko varnost in odzivanje na onesnaženje ***I
 Ugodno okolje za podjetja, poslovne dejavnosti in zagonska podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest
 Nove tehnologije in odprti izobraževalni viri
 Glasovanje v okviru postopkov glede imunitete poslanca (razlaga Poslovnika)
Besedila (2853 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov