Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
 Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I
 Konsumentskydd i fråga om försörjningstjänster
 Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ***I
 Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I
 Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ***I
 Kroatiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning *
 Det gemensamma företaget Shift2Rail *
 Begäran om fastställelse av Alexander Mirskys immunitet och privilegier
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Spanien
 Insättningsgarantisystem ***II
 Infrastruktur för alternativa bränslen ***I
 Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***I
 Ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ***I
 Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ***I
 Betalkonton ***I
 Faktablad för investeringsprodukter ***I
 Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***I
 Införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall ***I
 Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I
 Transporter på inre vattenvägar ***I
 Jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland ***I
 Forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende ***I
 Forsknings- och utvecklingsprogram för stöd av små och medelstora företag som bedriver forskning ***I
 Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning ***I
 Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning ***I
 Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar ***I
 Redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik ***I
 Villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal ***I
 Det gemensamma företaget Clean Sky 2 *
 Det gemensamma företaget för biobaserade industrier *
 Det gemensamma företaget Sesar *
 Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel *
 Det gemensamma företaget Ecsel *
 Det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas *
 Interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret
 Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning
 Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling
 Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter ***II
 Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel ***I
 Djurhälsa ***I
 Skyddsåtgärder mot skadegörare på växter ***I
 Konsumentprodukters säkerhet ***I
 Marknadskontroll av produkter ***I
 Marknader för finansiella instrument och ändring av EMIR-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ***I
 Marknader för finansiella instrument och upphävande av direktiv 2004/39/EG ***I
 Statistik över handel ***I
 Värdepappersavveckling och värdepapperscentraler ***I
 Marin utrustning ***I
 Tryckbärande anordningar ***I
 Domar på privaträttens område ***I
 Urvalsundersökningar av arbetskraften ***I
 Europeiska sjösäkerhetsbyrån och insatser vid förorening ***I
 Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen
 Ny teknik och öppna utbildningsresurser
 Omröstning när det gäller förfaranden som avser en ledamots immunitet (tolkning av arbetsordningen)
Texter (3021 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy