Показалец 
Приети текстове
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преструктуриране на банки ***I
 Защита на потребителите при услугите от общ интерес
 Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища ***I
 Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
 Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I
 Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане *
 Съвместно предприятие Shift2Rail *
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания)
 Системи за гарантиране на депозитите ***II
 Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I
 Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I
 Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I
 Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I
 Разплащателни сметки ***I
 Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I
 Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I
 Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  ***I
 Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I
 Транспорт по вътрешните водни пътища ***I
 Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I
 Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I
 Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I
 Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I
 Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I
 Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I
 Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I
 Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I
 Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ *
 Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ *
 Съвместно предприятие SESAR *
 Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ *
 Съвместното предприятие ECSEL *
 Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ *
 Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност
 Тристранна социална среща на върха за растеж и заетост
 Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие
 Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия ***II
 Храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита ***I
 Здравеопазване на животните ***I
 Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***I
 Безопасността на потребителските продукти ***I
 Надзора на пазара на продукти ***I
 Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I
 Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
 Статистика, свързана с търговията ***I
 Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I
 Морско оборудване ***I
 Съоръжения под налягане ***I
 Съдебни решения по граждански и търговски дела ***I
 Извадково изследване на работната сила ***I
 Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I
 Благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества с цел разкриването на работни места
 Нови технологии и образователни ресурси със свободен достъп
 Гласуване в рамките на процедурите, свързани с имумитета на членовете на ЕП(тълкуване на правилника)

Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
PDF 262kWORD 38k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 13 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 от 11 март 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2014)1627),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 13 март 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не повдига възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 18 март 2014 г. на Комисията по заетост и социални въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014(1), и по-специално член 32, параграф 8, член 32, параграф 9, член 34, параграф 7, член 34, параграф 8, член 55, параграф 4 и член 62, параграф 4 от него,

—  като взе предвид член 87а, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, предвиден в член 87а, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който изтече на 3 април 2014 г.

A.  като има предвид, че нееднократно е подчертавал, че е от съществено значение Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да започне да функционира незабавно;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.


Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преструктуриране на банки ***I
PDF 293kWORD 82k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0520),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0223/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 6 ноември 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 27 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по конституционни въпроси (A7-0478/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Отбелязва изявлението на Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г.

P7_TC1-COD(2013)0253


с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010

P7_TC1-COD(2013)0253


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 806/2014.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Съвета

„Подписалите се страни по Междуправителственото споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране декларират, че ще се стремят да завършат процеса на ратифицирането му в съответствие със съответните си национални правни изисквания в рамките на срок, който да позволи Единният механизъм за преструктуриране да бъде напълно действащ към 1 януари 2016 г.“

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 58.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 6 февруари 2014 г. (Приети текстове, P7_TA(2014)0095).


Защита на потребителите при услугите от общ интерес
PDF 359kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите — защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги (2013/2153(INI))
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно новата програма за европейската политика за защита на потребителите(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно реформата на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес(4),

—  като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялни търговски практики),

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(5),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2013 г. за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012 (COM(2013)0627),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

—  като взе предвид Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността,

—  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия),

—  като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия“ (COM(2007)0386),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в Договорите чрез член 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално член 8 (Защита на личните данни), член 11 (Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация), член 21 (Недискриминация), член 23 (Равенство между жените и мъжете), член 25 (Права на възрастните хора), член 26 (Интеграция на хората с увреждания), член 34 (Социална сигурност и социална помощ), член 36 (Достъп до услугите от общ икономически интерес), член 37 (Опазване на околната среда) и член 38 (Защита на потребителите),

—  като взе предвид член 12 от ДЕС,

—  като взе предвид член 12 от ДЕС и принадлежащия към този договор Протокол № 26,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7‑0163/2014),

A.  като има предвид, че засиленото информиране на потребителите относно комуналните услуги е особено важно и като има предвид, че е необходимо да се гарантира достъпът на потребителите до такива услуги, като същевременно държавите членки разполагат с необходимата гъвкавост, за да вземат под внимание уязвимите потребители;

Б.  като има предвид, че са налице специфични за сектора разпоредби, с които вече е постигната по-добра защита на потребителите, но като има предвид, че на държавите членки трябва да се припомни, че за тази цел продължава да е необходимо те да бъдат изпълнявани и прилагани правилно;

В.  като има предвид, че по отношение на комуналните услуги е необходимо да се зачитат националните правомощия и правото на общинско самоуправление, и като има предвид, че специфичният за отделните сектори режим представлява достатъчна правна рамка за комуналните услуги;

Общи положения

1.  Отбелязва, че някои аспекти на основните права на потребителите са обхванати от Директива 2011/83/ЕС и че общите характеристики на комуналните услуги са посочени в съответните секторни законодателни актове;

2.   Припомня на държавите членки, че Директивата относно правата на потребителите е трябвало да бъде транспонирана до средата на декември 2013 г. и че тя ще се прилага за всички договори, сключени след 13 юни 2014 г.;

3.  Отбелязва, че защитата на потребителите е ефективна единствено когато потребителите могат да упражняват правата си; призовава по тази причина държавите членки да прилагат напълно разпоредбите на Директивата относно нелоялни търговски практики (2005/29/ЕО), Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО) и Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕС); подчертава във връзка с това значението на системите за алтернативно разрешаване на спорове като ефикасни и икономични механизми за разрешаване на конфликти между потребители и доставчици на комунални услуги; ето защо призовава държавите членки да приложат наскоро приетите Директива 2013/11/ЕС за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на спорове (ОРС);

4.  Изтъква, че повишаването на осведомеността на потребителите по отношение на техните права играе важна роля за достигането на високо равнище на защита на потребителите, но подчертава също така основната роля на обслужването на клиента по нареждане на доставчиците на комунални услуги; подчертава, че служителите, които отговарят за връзки с клиентите, следва да бъдат обучени и осведомени относно правата на потребителите; ето защо насърчава доставчиците на комунални услуги да обучават съответно своите служители и да правят необходимото, за да гарантират, че всички техни клиенти имат по всяко време бърз достъп до персонализирана помощ;

5.  Подчертава необходимостта потребителите да разполагат с достъп до приемливи и висококачествени комунални услуги в ЕС, като се има в предвид, че тези услуги са от съществено значение за гарантиране на социалното и териториалното сближаване и същевременно допринасят за европейската икономическа конкурентоспособност;

6.  Подкрепя съществуването на силни и независими организации на потребителите за улесняване на всеобхватната защита на потребителите, но подчертава, че е важно да се намери подходящ баланс между нуждите на потребителите и нуждите на доставчиците;

7.  Подчертава, че на всички потребители, независимо от тяхното финансово положение, следва да се дава възможност за достъп до комунални услуги; предлага при наличието на конкретни обстоятелства държавите членки да могат да преценят, че за „уязвимите потребители“ са необходими съответни правила;

8.  Призовава Комисията и държавите членки да отделят по-голямо внимание на предоставянето на информация за потребителите и провеждането на образователни кампании, отправящи правилните послания към правилните категории потребители, както и да засилят инвестициите си в тях;

Енергетика

9.  Счита, че е необходим открит, прозрачен и интегриран вътрешен енергиен пазар за постигане на конкурентни цени на енергията, сигурност на доставките, устойчивост и ефективно и широкомащабно разгръщане на възобновяемите енергийни източници, и призовава държавите членки правилно да транспонират, прилагат и контролират третия пакет за вътрешния енергиен пазар; изтъква необходимостта от засилване на информацията за потребителите, по-специално с оглед на подобряването на предлаганите услуги и позволяването на съпоставимост и прозрачност на тарифите, като по тази начин се постигне недискриминационно ценообразуване;

10.  Подчертава огромното значение на навременното, правилно и пълно прилагане на съществуващото законодателство, включително на регулаторната дейност, предвидена в третия пакет за вътрешния енергиен пазар, с цел до 2014 г. да се постигне интегриран и конкурентоспособен европейски вътрешен енергиен пазар;

11.  Приветства работата на работната група „Уязвими потребители“ в рамките на Гражданския енергиен форум и приветства съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г. относно цените и разходите на енергията в Европа (COM(2014)0021) и приложения доклад, който анализира въздействието на цените на енергията и разходите за енергия в държавите членки и връзката между тях; припомня, че задача на държавите членки е също така да разгледат различните фактори и ситуации, свързани с енергетиката и уязвимите потребители;

12.  Отбелязва, че прекратяването на договори за доставка на енергия често включва ограничителни условия и сложни процедури, което затруднява смяната на доставчик; призовава за ускоряване и опростяване на процедурите за смяна на доставчик; посочва, че съществуващите критерии за оценка на пакета за вътрешния енергиен пазар се съдържат в съответните директиви за електроенергия и газ на третия пакет за вътрешния енергиен пазар; подчертава значението на редовните доклади на Комисията относно прилагането на вътрешния енергиен пазар;

13.  Изтъква необходимостта Комисията да представи своето заключение относно електронното фактуриране, тъй като то принадлежи към онлайн управлението на енергийната сметка от потребителя;

14.  Изразява съжаление, че при калкулацията на настоящите цени за електроенергия не се включват задължително външните разходи, а именно щетите върху околната среда, свързани с даден енергиен източник или производствен метод, които все пак вероятно в дългосрочен план ще са за сметка на обществото като цяло; призовава за предприемането на мерки за насърчаването на по-голяма прозрачност на цените за потребителите в това отношение;

15.  Застъпва становището, че дружествата следва да публикуват в лесно разбираема форма информация относно цени, ценови промени и промени в договорите; припомня на държавите членки факта, че третият вътрешен енергиен пакет вече ги задължава да гарантират това; призовава съответните държави членки и предприятията да предприемат мерки за гарантиране на достъпа на потребителите до ясна, разбираема и съпоставима информация относно тарифи, условия и правни средства за защита;

16.  Припомня, че Третият вътрешен енергиен пакет изисква от държавите членки да извършат анализ на разходите и ползите, преди да започнат внедряването на интелигентно измерване; подчертава, че интелигентните мрежи дават възможност на потребителите да наблюдават и приспособяват своето потребление на енергия, но изтъква, че някои от анализите на разходите и ползите, проведени от държавите членки, не показват значително намаляване на разходите за потребителите; подчертава, че трябва да се спазват разпоредбите както за защита на потребителите, така и за защита на данните и изтъква, че интелигентни измервателни уреди следва да се използват само ако потребителят е направил такъв избор;

Телекомуникации

17.  Подчертава, че потребителският аспект на цифровия единен пазар и на сектора на електронните съобщения е от първостепенно значение, като отбелязва значителните подобрения на защитата на потребителите, въведени след прилагането на пакета за телекомуникациите от 2009 г. (Директиви 2009/136/EО и 2009/140/ЕО); подчертава важните актуализации и подобрения в областта на защитата на потребителите и правата на потребителите, предложени неотдавна от Парламента; подчертава значението на достъпа на всички потребители до висококачествени електронни съобщителни услуги, както и значението на разгръщането на нови инфраструктури с цел намаляване на цифровото разделение;

18.  Отново припомня своите предложения смяната на доставчиците на електронни съобщителни услуги да се улесни за потребителите, като не се налагат допълнителни такси освен действителните разходи за смяна на доставчика, без загуба на данни и при минимум формалности, както и потребителите да бъдат насърчавани да предприемат такива смени; подкрепя и предложения за насърчаване на независима информация относно ценообразуването, фактурирането и качеството на услугите, включително скоростите за пренос на данни ;

Пощенски услуги.

19.  Отбелязва, че потребителите се възползват от повече услуги в пощенския сектор, целящи по-добро качество, както и от възможности за спестяване благодарение на намаленията на цените; подчертава, че наличието на повече възможности за доставка, както и по-голямата прозрачност, по-добрата информация и по-добрите цени са предварително условие за повишаване на доверието на потребителите в пазара за доставки; отбелязва, че с Директива 97/67/EО, изменена с Директиви 2002/39/EО и 2008/6/EО, се гарантира, че пощенските услуги предоставят универсална услуга; напомня на Комисията да проучи в доклада си относно прилагането дали тази гаранция се изпълнява от държавите членки; призовава Комисията да насърчи операторите на пощенски услуги да подобрят оперативната съвместимост и да ускорят въвеждането на рационализирани процедури, насочени към намаляване на разходите, увеличаване на наличността и качеството на услугите за доставки;

20.  Изтъква колко е важно наличието на всеобхватни услуги за доставка на колетни пратки в целия Съюз; подчертава, че е от основно значение колетните услуги, предоставяни от пощенски услуги и частни доставчици, да бъдат бързи и надеждни, не на последно място и с цел да се отговори на потребностите на потребителите, които поръчват онлайн; отново напомня предложенията, съдържащи се в своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно доставките на колетни пратки(6), относно необходимостта да се подобрят услугите и да се намалят разходите;

21.  Приветства всички усилия, положени вече от операторите на пазара за доставки с цел да отговорят по-добре на потребностите на онлайн потребителите и търговците на дребно, като например въвеждането на гъвкави възможности за доставка или връщане; подчертава същевременно, че са добре дошли и други стимули за подобряване на оперативната съвместимост и качеството на услугите;

Обществен транспорт

22.  Отбелязва, че през последните години правата на потребителите в областта на транспорта са били укрепени чрез предприемането на специфични за отделните сектори мерки;

23.  Подчертава, че целевата група следва да представляват потребителите с достъп до ефикасен местен обществен транспорт, независимо от това дали пребивават в области, в които тази услуга би била по-нерентабилна; потвърждава отговорността на държавите членки в това отношение и ги призовава да предприемат подходящи действия;

24.  Припомня, че поради застаряването на населението значението на добре функциониращия обществен транспорт ще нараства и в бъдеще и че освен това той е изключително важен за постигане на целите по отношение на климата в рамките на стратегията „Европа 2020“; призовава за разработване на общи механизми, които да гарантират оптимизирана мултимодалност на ефективните и висококачествени трансгранични обществени транспортни услуги с оглед на осигуряването на свободното движение на хора и на конкурентоспособността на такива услуги;

25.  Призовава за цялостен подход по отношение на възрастните хора и хората с ограничена подвижност; счита, че трябва да се вземе под внимание цялата обществена транспортна верига, включително възловите точки за достъп до обществен транспорт; желае да бъде разгледана необходимостта от последователна система за координация с цел подпомагане на хората с ограничена подвижност;

o
o   o

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 11.
(2) ОВ C 131 Е, 8.5.2013 г., стр. 9.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0239.
(4) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 51.
(5) OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0067.


Технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища ***I
PDF 504kWORD 166k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0622),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0266/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014(2),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0145/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

P7_TC1-COD(2013)0302


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  С Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) се установяват хармонизирани условия за издаване на технически удостоверения за плавателни съдове по вътрешните водни пътища в цялата мрежа на вътрешните водни пътища на Съюза.

(2)  Техническите изисквания за съдове, плаващи по река Рейн се установяват чрез Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР).

(3)  Техническите изисквания, посочени в приложенията към Директива 2006/87/ЕО, в по-голямата си част включват разпоредбите, определени в регламентите за инспекция на плавателни съдове по река Рейн, във версията, одобрена през 2004 г. от ЦККР. Условията и техническите изисквания за издаване на свидетелства за корабоплаване по вътрешните водни пътища съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн се актуализират редовно и се считат за отразяващи текущите технологични развития.

(4)  Поддържането на два различни набора от правила, тези за свидетелства Предвид различните правни рамки и срокове за процедурите за вземане на решения е трудно да се поддържа еквивалентността на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване, издадени в съответствие с Директива 2006/87/ЕО, и свидетелствата, издадени в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, и тези за свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза, не гарантира правна сигурност и безопасност. Правната сигурност следователно не е гарантирана и това има потенциално отрицателно въздействие върху безопасността на корабоплаването. [Изм. 1]

(5)  С цел постигане на хармонизация на равнището на Съюза и за да се предотврати нарушаване на конкуренцията и различие в равнищата на безопасност, за цялата мрежа на вътрешните водни пътища на Съюза следва да се прилагат едни и същи технически изисквания, които да се актуализират редовно.

(6)  Тъй като ЦККР натрупа значителен опит в разработване и актуализиране на техническите изисквания за плавателни съдове за корабоплаване по вътрешните водни пътища, този опит следва да бъде използван пълноценно за вътрешните водни пътища в Съюза. През 2013 г. службите на Комисията и ЦККР подписаха административно споразумение за укрепване на своето сътрудничество, особено по отношение на разработването на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища. В тази рамка беше постигнато споразумение за създаването на Комитет (Комитет за създаването на европейски технически стандарти, CESTE), който да изготвя технически стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, на които да могат да се позовават Съюзът и ЦККР в своите съответни правни предписания. [Изм. 2]

(7)  Свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване, потвърждаващи пълното съответствие на плавателните средства с техническите изисквания, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(8)  Условията за издаване от държавите членки на допълнителни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване за операции по водни пътища от зона 1 и 2 (естуари) и за операции по водни пътища от зона 4 следва да се хармонизират по-добре.

(9)  В интерес на безопасността, стандартите следва да се хармонизират на високо равнище и по такъв начин, че да няма влошаване на стандартите за безопасност по вътрешните водни пътища на Съюза. Въпреки това държавите членки следва да имат възможност след консултации с Комисията да установят специални разпоредби относно допълнителни или занижени технически изисквания за някои зони при условие, че тези мерки са ограничени до конкретни области, установени в приложения III и IV.

(10)  Държавите членки следва да имат възможност за дерогация от разпоредбите на настоящата директива в някои случаи, свързани с плавателни водни пътища, които не са свързани с вътрешните водни пътища на други държави членки или с някои плавателни съдове, които оперират изключително по национален воден път.

(11)  След разрешение от Комисията на държавите членки следва също така да бъде разрешена дерогация от разпоредбите на настоящата директива за конкретни плавателни средства с цел допускане на алтернативни подходи, насърчаване на новаторството или избягване на неразумно високи разходи.

(12)  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване следва да се издава на плавателно средство, което преминава техническа проверка, извършена преди то да бъде пуснато в експлоатация. Тази техническа проверка следва да се използва за установяване на съответствието на плавателното средство с техническите изисквания, посочени в настоящата директива. Компетентните органи на държавите членки следва да ще бъдат оправомощени да извършват допълнителни инспекции по всяко време, за да се уверят, че физическото състояние на плавателното средство съответства на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване. [Изм. 3]

(13)  Подходящо е в определени граници и съобразно категорията на въпросното плавателно средство във всеки конкретен случай да се определя срок на валидност на свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване.

(14)  Необходимо е да се установят подробни разпоредби за замяна, подновяване, удължаване на срока на валидност и издаване на нови свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване в рамките на определени граници, за да се поддържа висока степен на безопасност на вътрешното корабоплаване.

(15)  Мерките, определени в Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) е необходимо да останат в сила за съдове, които не са обхванати от настоящата директива.

(16)  Следва да се предвиди преходен режим за плавателни средства в експлоатация, които към момента на първата им проверка съгласно ревизираните технически изисквания, въведени с настоящата директива, още не разполагат със свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

(17)  Следва да бъдат издадени задължителни административни указания, за да се осигурят подробни правила относно прилагането на техническите изисквания по хармонизиран начин.

(18)  Промените в техническите изисквания трябва да бъдат взети предвид с оглед на безопасността С цел гарантиране на високо равнище на безопасност и ефикасност на корабоплаването по вътрешните водни пътища, както и за поддържане на еквивалентността на свидетелствата за вътрешно корабоплаване, техническите изисквания, определени в приложенията към настоящата директива, следва да се актуализират, за да се вземат предвид научно-техническият прогрес и техническите стандарти в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища. За да се постигне това, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да адаптира във връзка с адаптирането на приложенията към настоящата директива в светлината на към научния и техническия прогрес или на развитието в тази област, произтичащо към развитието и актуализациите на техническите стандарти, произтичащи от работата на международни организации, по-специално на ЦККР. От особено значение е По време на подготвителната си работа Комисията следва да провежда по открит и прозрачен начин подходящи консултации с всички съответни заинтересовани страни, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 4]

(18а)  Комисията следва по-специално да приеме делегирани актове за въвеждане на технически изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ), за да се позволи ефикасно и сигурно придвижване на тези плавателни съдове по вътрешните водни пътища. [Изм. 5]

(19)  С цел да се допуснат алтернативни подходи, да се насърчи новаторството, да се избегнат неразумно високи разходи, да се осигури ефективен процес за издаване на свидетелства или да се отчетат регионални обстоятелства, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за разрешаване на някои дерогации по отношение на техническите изисквания за конкретни плавателни средства, одобряване на класификационни организации и одобряване на допълнителни или занижени технически изисквания за плавателни съдове, опериращи в някои зони, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(8).

(19а)  С цел да се осигури подходяща рамка за координация и сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища, по-специално ЦККР, както и за разработването на единни технически стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища, на които Съюзът и международните организации да могат да се позовават, настоящата директива следва да подлежи на преразглеждане, особено по отношение на ефективността на мерките, въведени с нея, както и на механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища, с оглед на постигането на единен, унифициран набор от технически стандарти. [Изм. 6]

(20)  Във връзка с това Директива 2006/87/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Класификация на водните пътища

По смисъла на настоящата директива вътрешните водни пътища на Съюза се класифицират както следва:

а)  Зони 1, 2, 3 и 4:

i)  зони 1 и 2: водните пътища, изброени в глава 1 на приложение І;

ii)  зона 3: водните пътища, изброени в глава 2 на приложение І;

iii)  зона 4: водните пътища, изброени в глава 3 на приложение І.

б)  Зона R: тези от посочените в буква а) водни пътища, за които трябва да се издават свидетелства в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, така както този член е формулиран към момента на влизане в сила на настоящата директивата.

Член 2

Определения и приложно поле

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)  „плавателно средство“: означава плавателен съд или плаващо съоръжение;

б)  „плавателен съд“: означава плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;

в)  „влекач“: означава плавателен съд, построен специално, за да извършва влачене;

г)  „тласкач“: означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

д)  „пътнически плавателен съд“: означава плавателен съд за еднодневно пътуване или с каюти, построен и оборудван да превозва повече от 12 пътници;

е)  „плаващо съоръжение“: означава плаваща конструкция, носеща механични инсталации, например кранове, драги, сонетки или елеватори;

ж)  „плавателно средство за отдих“: означава плавателен съд, който не е пътнически и е предназначен за спорт или развлечение;

з)  „водоизместване“: означава обемът на изместената от плавателния съд вода в кубически метри;

и)  „дължина (L)“: означава максималната дължина на корпуса в метри, изключвайки руля и бушприта;

й)  „ширина (B)“: означава максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (изключвайки гребни колела, буферни пояси и др. подобни);

к)  „газене (T)“: означава вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

л)  „класификационна организация“: означава класификационна организация, одобрена в съответствие с критериите и процедурите, посочени в член 9;

м)  „свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване“: означава свидетелство, издадено за плавателен съд за вътрешните водни пътища от компетентен орган, удостоверяващо съответствието му с техническите изисквания на настоящата директива.

2.  Настоящата директива се прилага за следните плавателни средства:

а)  плавателни съдове с дължина (L) 20 метра или повече;

б)  плавателни съдове, при които произведението на дължината (L), ширината (B) и газенето (Т) е обем 100 m³ или повече.

3.  Настоящата директива се прилага също за следните плавателни средства:

а)  влекачи и тласкачи, предназначени да влачат или тласкат плавателните средства, посочени в параграф 1 или плаващи съоръжения, или да придвижват такива средства или плаващи съоръжения до себе си;

б)  плавателни съдове, предназначени за превоз на пътници, които превозват повече от 12 пътници, без да се брои екипажът;

в)  плаващи съоръжения.

4.  Настоящата директива не се прилага за следните плавателни средства:

а)  фериботи;

б)  военноморски плавателни съдове;

в)  морски плавателни съдове, включително морски влекачи и тласкачи:

i)  опериращи или базирани в приливни води;

ii)  опериращи временно по вътрешни водни пътища, при условие че разполагат със:

—  свидетелство за доказване на съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. или равностоен документ, свидетелство за доказване на съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или равностоен документ и международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване на съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от плавателни съдове (MARPOL) от 1973 г.; или

—  за пътнически плавателни съдове, които не са обхванати от всички конвенции, изброени в първото тире, свидетелство за правилата и стандартите за безопасност на пътническите плавателни съдове, издадено в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(9); или

—  при развлекателните плавателни средства, които не са обхванати от всички конвенции, изброени в първото тире, свидетелство от държавата, под чийто флаг плават.

Член 3

Задължение за притежаване на свидетелство

1.  Плавателните средства, опериращи по вътрешните водни пътища на Съюза, изброени в член 1, имат:

а)  когато оперират по воден път от зона R:

—  свидетелство, издадено съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн; или

—  свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, удостоверяващо пълното съответствие на плавателното средство, без да се накърняват преходните разпоредби на приложение II, с техническите изисквания, както са посочени в приложение II, за които е установена еквивалентността им с техническите изисквания, определени в изпълнение на Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн, в съответствие с приложимите правила и процедури;

б)  когатооперират по други вътрешни водни пътища, свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, включително спецификациите, посочени в член 5, където е приложимо.

2.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се изготвя съгласно образеца, посочен в част I от приложение V и се издава в съответствие с настоящата директива. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, ако това се окаже необходимо, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 4

Допълнителни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Всички плавателни средства, притежаващи валидно свидетелство, издадено в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн могат при спазване разпоредбите на член 5, параграф 5 от настоящата директива, да плават по водните пътища на Съюза само с това свидетелство.

2.  На всички плавателни средства обаче, притежаващи посоченото в параграф 1 свидетелство, се предоставя също допълнително свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване:

а)  когато оперират по водните пътища на зони 3 и 4, ако искат да се възползват от занижаването на техническите изисквания по тези водни пътища;

б)  когато оперират по водните пътища на зони 1 и 2 или, по отношение пътническите плавателни съдове, когато оперират по водни пътища на зона 3, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, ако въпросната държава членка е приела допълнителни технически изисквания за тези водни пътища в съответствие с член 5, параграфи 1, 2 и 3.

3.  Допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се съставя съгласно образеца, посочен в част II от приложение V и се издава от компетентните национални органи при представяне на свидетелството, посочено в параграф 1, и при условията, определени от органите, компетентни за въпросните водни пътища. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на този образец, ако това се окаже необходимо, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес, да се опростят административните изисквания или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 5

Допълнителни или занижени технически изисквания за някои зони

1.  След консултации с Комисията и, когато е приложимо, съгласно изискванията на Ревизираната конвенция за корабоплаването поРейн, всяка държава членка може да приеме технически изисквания в допълнение към тези от приложение II по отношение на плавателните средства, опериращи по водни пътища от зони 1 и 2 в рамките на нейната територия.

2.  По отношение на пътническите плавателни съдове, опериращи по водни пътища от зона 3 в рамките на нейната територия, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, всяка държава членка може да поддържа технически изисквания в допълнение към тези от приложение II. Държавите членки могат да приемат такива нови допълнителни технически изисквания съгласно процедурата, посочена в параграф 3. Допълнителните технически изисквания могат да включват само елементите, изброени в приложение ІІІ.

3.  Държавата членка уведомява Комисията за предлаганите допълнителни изисквания поне шест месеца преди предвиденото им влизане в сила и информира другите държави членки.

Комисията одобрява такива допълнителни технически изисквания чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

4.  Съответствието с допълнителните изисквания се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочено в член 3 или, ако е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване. Такива доказателства за съответствие се признават по водните пътища на Съюза от съответната зона.

5.  В случай че прилагането на преходните разпоредби на глава 24а от приложение II би довело до занижаване на съществуващите национални стандарти за безопасност, държавите членки могат да не прилагат тези преходни разпоредби по отношение на пътническите плавателни съдове, опериращи по водни пътища на тяхна територия, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка. В такъв случай държавата членка може да изиска такива плавателни съдове, опериращи по нейните несвързани вътрешни водни пътища, да отговарят напълно на техническите изисквания, установени с приложение II, считано от 30 декември 2008 г.

Държава членка, която използва възможността, посочена в първа алинея, информира Комисията и другите държави членки за своето решение и предоставя на Комисията данни за съответните национални стандарти, приложими за пътническите плавателни съдове, опериращи по нейните вътрешни водни пътища.

Спазването на изискванията на държава членка за експлоатация по нейните несвързани вътрешни водни пътища се посочва в свидетелството за вътрешно корабоплаване на Съюза, посочено в член 3 или, когато е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

6.  Плавателни средства, които оперират само по водни пътища от зона 4, имат право да се ползват от занижените изисквания, определени в приложение ІІ по всички водни пътища от тази зона. Съответствието с тези занижени изисквания се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочено в член 3.

7.  След консултации с Комисията държавите членки могат да позволят частично прилагане на техническите изисквания или да наложат технически изисквания, по-ниски от посочените в приложение ІІ, за плавателни средства, опериращи изключително по водни пътища от зони 3 и 4 на тяхна територия.

Занижените или частично прилагани технически изисквания може да обхващат единствено елементите, изброени в приложение IV. Когато техническите характеристики на плавателно средство отговарят на занижените технически изисквания, това се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване или, когато е приложим член 4, параграф 2, в допълнителното свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване.

Държавите членки уведомяват Комисията за занижените или частично приложими технически изисквания от приложение II поне шест месеца преди влизането им в сила и информират за това другите държави членки.

Член 6

Дерогации

1.  Държавите членки могат да разрешават дерогации от прилагането, изцяло или отчасти, на настоящата директива по отношение на:

а)  плавателни съдове, влекачи, тласкачи и плаващи съоръжения, опериращи по плавателни водни пътища, които не са свързани чрез вътрешен воден път с водните пътища на други държави членки;

б)  плавателни средства с пълна товароподемност до 350 t или плавателни средства, които не са предназначени за превоз на товари и с водоизместване по-малко от 100 m3, които са били построени преди 1 януари 1950 г. и оперират изключително по национален воден път.

2.  Държавите членки могат да разрешават по отношение на корабоплаването по техните национални водни пътища дерогации от една или повече разпоредби от настоящата директива за ограничени маршрути от местно значение или в пристанищни райони. Въпросните дерогации и маршрутите или районите, за които те се прилагат, се указват в свидетелството на плавателното средство.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за дерогациите, разрешени в съответствие с параграфи 1 и 2 и информират другите държави членки за тях.

4.  Ако се окаже, че в резултат на дерогациите, предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2, дадена държава членка не притежава опериращи по нейните водни пътища плавателни средства, които да попадат под разпоредбите на настоящата директива, тя не е длъжна да прилага членове 8, 9 и 11.

Член 7

Издаване на свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се издава на плавателни средства, построени след [датата на транспониране на настоящата директива] след техническа проверка, извършена преди плавателното средство да бъде въведено в експлоатация и предназначена да провери дали то отговаря на техническите изисквания, предвидени в приложение II.

2.  Свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване се издава на плавателни средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета(10), но обхванати от настоящата директива, в съответствие с член 2, параграфи 2 и 3, след техническа проверка, извършена след изтичане на актуалното свидетелство на плавателното средство, но във всеки случай не по-късно от 30 декември 2018 г., за да се провери дали то отговаря на техническите изисквания, предвидени в приложение II.

Всяко несъответствие с техническите изисквания, определени в приложение II, се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване. В случай че компетентните органи сметнат, че несъответствието не представлява явна опасност, плавателното средство, посочено в първа алинея на настоящия член може да продължи да оперира до момента, в който онези компоненти или участъци от него, при които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени, след което тези компоненти или участъци съответстват на изискванията от приложение II.

3.  Явна опасност по смисъла на настоящия член се предполага по-специално когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение II. Дерогациите, които се допускат съгласно техническите изисквания в приложение II, не се разглеждат като недостатъци, представляващи явна опасност.

Подмяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и конструкция при текущи ремонти и поддръжка, не се разглеждат като замяна по смисъла на настоящия член.

4.  Съответствието на плавателно средство с допълнителните изисквания, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3 се проверява по целесъобразност при техническите проверки, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член или при техническа проверка, извършена по искане на корабособственика.

Член 8

Компетентни органи

1.  Свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване могат да се издават от компетентните органи на държавите членки. [Изм. 7]

2.  Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните органи са компетентни да издават свидетелствата и уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

3.  Компетентните органи водят регистър на всички свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза, издадени от тях в съответствие с образеца, посочен в приложение VI. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 9

Извършване на технически проверки

1.  Техническата проверка, посочена в член 7, се извършва от компетентните органи. Тези органи могат да се въздържат от подлагане на плавателното средство на пълна или частична техническа проверка, когато от валидната атестация, издадена от одобрена класификационна организация е видно, че плавателното средство удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на приложение II.

2.  Комисията приема актове за изпълнение за одобряване на класификационна организация, която отговаря на критериите, изброени в приложение VII, или за оттегляне на одобрение в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2.

3.  Заявлението за одобрение се представя на Комисията от държавата членка, в която се намира централата или дъщерно дружество на класификационната организация, които имат право да издават удостоверения, че плавателното средство удовлетворява изискванията на приложение II в съответствие с настоящата директива. Това заявление се придружава от цялата информация и документация, необходими за проверка доколко критериите за одобрение са изпълнени.

Всяка държава членка може да изиска изслушване или предоставяне на допълнителна информация или документация.

4.  Всяка държава членка може да представи на Комисията искане за оттегляне на одобрението, ако счете, че дадена класификационна организация вече не отговаря на критериите, предвидени в приложение VII. Искането за оттегляне се придружава с документални доказателства.

5.  До тяхното одобрение съгласно настоящата директива, класификационните организации, които са признати, одобрени и получили разрешение от дадена държава членка в съответствие с Директива 94/57/ЕО на Съвета(11) се считат за одобрени само по отношение на плавателни съдове, които оперират изключително по водни пътища на тази държава членка.

6.  Комисията публикува за първи път до ...(12) и актуализира списък на класификационните организации, одобрени в съответствие с настоящия член. [Изм. 8]

7.  Всяка държава членка изготвя списък, в който посочва кои от нейните органи са компетентни да извършват технически проверки и уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

8.  Всяка държава членка спазва специфичните изисквания по отношение на проверяващите органи и искането за проверка, предвидено в приложение II.

Член 10

Валидност на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Срокът на валидност на свидетелствата на Съюза, издавани за новопостроени плавателни съдове в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, се определя от компетентния орган на максимум:

а)  пет години за пътническите плавателни съдове;

б)  10 години за всички останали плавателни средства.

Срокът на валидност се посочва в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване.

2.  При плавателни съдове, които са въведени в експлоатация преди техническата проверка, компетентният орган определя срока на валидност на свидетелството на Съюза индивидуално за всеки случай предвид резултатите от проверката. Валидността обаче не може да надхвърля сроковете, посочени в параграф 1.

3.  В случаите, определени в приложение II, всяка държава членка може да издава временни свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване . Временните свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване се издават по образеца, посочен в част III от приложение V. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 за изменение на този образец, за да се вземе предвид научно-техническият напредък, да се опростят административните изисквания, или да се вземе предвид развитието в тази област, произтичащо от работата на други международни организации, по-специално на ЦККР.

Член 11

Подмяна на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Всяка държава членка установява условията, при които дадено валидно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, което е било изгубено или повредено, може да бъде подменено.

Член 12

Подновяване на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се подновява при изтичане на неговия срок на валидност в съответствие с условията, посочени в член 7.

2.  За подновяване на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване на дадено плавателно средство се прилагат преходните разпоредби, предвидени в глави 24 и 24а от приложение II, и при определените там условия.

Член 13

Удължаване на срока на валидност на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Валидността на свидетелството може по изключение да бъде удължена в съответствие с приложение II от органа, който го е издал или подновил. Това удължаване се посочва в свидетелството.

Член 14

Издаване на нови свидетелства на Съюза за вътрешно корабоплаване

В случай на основни изменения или ремонти, които засягат структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с приложение II, последното бива подложено на техническа проверка в съответствие с член 7 преди евентуално следващо пътуване. След тази проверка се издава ново свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, посочващо техническите характеристики на плавателното средство, или наличното свидетелство се променя съответно. Ако това свидетелство се издава от държава членка, различна от тази, която е издала или подновила първоначалното свидетелство, компетентният орган, издал или подновил свидетелството, се уведомява съответно в срок от един месец.

Член 15

Отказ за издаване или подновяване, отнемане на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване

1.  Всяко решение за отказ да се издаде или поднови свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване се придружава от обосновка. Собственикът на плавателното средство се уведомява за това, както и за процедурата на обжалване и свързаните с нея срокове в съответната държава членка.

2.  Всяко валидно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване може да бъде отнето от компетентния орган, който го е издал или подновил, ако плавателното средство престане да отговаря на техническите изисквания, указани в това свидетелство.

Член 16

Допълнителни проверки

1.  Компетентните органи на дадена държава членка имат право по всяко време да проверяват дали плавателното средство има валидно свидетелство в съответствие с изискванията на настоящата директива, както и дали удовлетворява изискванията, установени в посоченото свидетелство или представлява явна опасност за лицата на борда, за околната среда или за безопасността на корабоплаването. Компетентните органи вземат всички необходими мерки в съответствие с параграфи от 2 до 5.

2.  Ако при проверка органите установят, че свидетелството, съхранявано на борда на плавателното средство, е невалидно или че плавателното средство не отговаря на изискванията, посочени в това свидетелство, но че тази невалидност или несъответствие на изискванията не представляват явна опасност, корабособственикът или негов представител вземат всички необходими мерки за коригиране на положението. Органът, който е издал свидетелството или го е подновил последно, се уведомява в седемдневен срок.

3.  Ако след проверката властите установят, че плавателният съд представлява явна опасност за лицата на борда, околната среда или безопасността на корабоплаването, те могат да спрат плавателния съд от плаване, докато бъдат предприети необходимите стъпки за коригиране на това положение.

Те имат също правото да разпоредят мерки, които да позволят на плавателното средство след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където може да бъде проверено или ремонтирано. Органът, който е издал свидетелството или го е подновил последно, се уведомява в седемдневен срок.

4.  Държавата членка, която е прекратила курса на плавателното средство или е уведомила собственика за намерението си да стори това, ако установените дефекти не бъдат отстранени, в седемдневен срок уведомява органа на държавата членка, където свидетелството е издадено или последно подновено относно решението, което е взела или възнамерява да вземе.

5.  Всяко решение да се спре преминаването на плавателен съд, взето при прилагане на настоящата директива, подробно описва съображенията, на базата на които е взето. То се съобщава на заинтересованата страна без отлагане, като в същото време последната се уведомява за процедурите за обжалване, до които може да прибегне съгласно законите на държавата членка, както и за техните срокове.

Член 17

Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд

Компетентният орган, който е издал свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, следва да включи в него уникалния европейски идентификационен номер на плавателния съд в съответствие с глава 2 от приложение II.

Член 18

Равностойност и дерогации

1.  Държавите членки могат да поискат от Комисията да приеме актове за изпълнение, които позволяват дерогации или признаване на равностойността на техническите спецификации за определено плавателно средство по отношение на:

а)  използването или наличието на борда на плавателното средство на други материали, съоръжения или елементи от оборудването, или приемането на други аспекти на проекта или други договорености, различни от включените в приложение II;

б)  издаването на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване за изпитвателни цели за ограничен период, включващо нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията на част II от приложение II при условие, че тези спецификации предлагат еквивалентно ниво на безопасност;

в)  прилагането от страна на контролните органи на дерогации за пътнически плавателен съд по отношение на зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, в които прилагането на специфичните изисквания, определени в глава 15 от приложение II се счита за трудно на практика или би довело до неразумно високи разходи;

г)  използването на други гасителни средства освен посочените в глава 10 от приложение II;

д)  използването на неподвижно монтирани противопожарни системи за защита на предмети;

е)  прилагането на глава 24 от приложение II за плавателни средства, реконструирани за дължина над 110 m;

ж)  дерогации от изискванията, определени в глава 24 и глава 24а от приложение II след изтичането на срока на действие на преходните разпоредби, в случаите когато тези изисквания са технически трудно приложими или когато тяхното прилагане би могло да изисква непропорционални разходи;

з)  признаването на стандарти за системите, разпръскващи по-малки количества вода, различни от посочените в глава 10 от приложение II.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2.

2.  Равностойността и дерогациите, посочени в букви от а) до ж) от параграф 1, се вписват в свидетелството на Съюза за вътрешно корабоплаване от компетентните органи на държавите членки. Комисията и останалите държави членки биват информирани за това.

3.  До приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, буква a), компетентните органи могат да издадат временно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване в съответствие с член 10, параграф 2.

В този случай компетентните органи в срок от един месец, считано от датата на издаване на временно свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, докладват на Комисията и на другите държави членки името и европейския идентификационен номер на плавателното средство, естеството на дерогацията и държавата, в която средството е регистрирано или има свое пристанище на домуване.

4.  Комисията публикува регистър на оборудването за управление с радиолокационни средства и индикаторите на скоростта на извършване на поворот, одобрени в съответствие с приложение II.

Член 19

Признаване на свидетелствата за мореходност на плавателни средства от трети държави

Съюзът започва преговори с трети държави, за да се гарантира взаимното признаване на свидетелствата за мореходност между Съюза и трети държави.

До сключването на подобни споразумения, компетентните органи на държавите членки имат право да признават свидетелствата за мореходност на плавателни средства от трети държави за целите на корабоплаването по водните пътища на съответната държава членка.

Издаването на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване за плавателни средства от трети държави се извършва в съответствие с член 7, параграф 1.

Член 20

Продължаване на прилагането на Директива 2009/100/ЕО

По отношение на плавателните средства, които остават извън обхвата на член 2, параграфи 2 и 3 от настоящата директива, но попадат в обхвата на Директива 2009/100/ЕО, разпоредбите на тази директива продължават да се прилагат.

Член 21

Преходни разпоредби относно използването на документи

Документи, попадащи в обхвата на настоящата директива и издадени от компетентните органи на държавите членки съгласно Директива 2006/87/ЕО преди влизането в сила на настоящата директива, остават валидни до изтичането на срока им.

Член 22

Адаптиране на приложенията

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно адаптирането на приложения I, II, III, IV и VII към научно-техническия прогрес или развитието в тази област, произтичащо от работата на международни организации, по-специално на ЦККР за да се гарантира, че двете свидетелства, посочени в член 3, параграф 1, буква а), се издават на основата на технически изисквания, които гарантират равностойно ниво на безопасност, или за да се вземат предвид случаите, посочени в член 5.

Най-късно до 31 декември 2017 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно въвеждането, в рамките на глава 19ба от приложение II, на специфични изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ). [Изм. 9]

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 относно задължителни за изпълнение административни инструкции по отношение на подробното прилагане на техническите изисквания, предвидени в приложение II, за да се осигури хармонизирано тълкуване на тези изисквания или вземат предвид най-добрите практики, разработени на равнището на Съюза или произтичащи от работата на международни организации, по-специално на ЦККР.

При приемането на такива делегирани актове Комисията гарантира, че техническите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за издаване на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване, признато и за корабоплаване по Рейн, спазват равнище на безопасност, равностойно на изискваното за издаване на свидетелството, посочено в член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по Рейн.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 с цел да се актуализират позоваванията в настоящата директива на някои разпоредби на приложение II, за да се вземат предвид измененията, направени в посоченото приложение.

Член 23

Временни изисквания

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24 с цел да предвиди временни технически изисквания за плавателни средства, за да позволи изпитвания с цел да се стимулират новаторството и техническият напредък. Такива изисквания са валидни за период от не повече от три години.

Член 24

Делегиране

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива] (13). Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 10]

3.  Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят Делегирането на правомощия, посочено в членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изменение 11, което не се отнася за вскички езикови версии]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно членове 3, 4, 8, 10, 22 и 23, влиза в сила само ако не бъде изразено възражение от Европейския парламент или от Съвета в срок от 2 два месеца след уведомлението от Комисията нито уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, нито и Съветът направят са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Европейският Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съветът могат да удължат този срок с още 2 месеца на Съвета. [Изм. 12]

Член 25

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, учреден по силата на член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета(14) (по-нататък наричан „комитета“). Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Ако становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, неговият председател може да вземе решение за прекратяване на процедурата без резултат в определения срок за предаване на становището.

Член 26

Санкции

Държавите членки определят правилата за налагане санкции при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат необходимите мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 26а

Преразглеждане

Преди ...(15) и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се преразглежда ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, особено по отношение на хармонизирането на техническите изисквания и разработването на технически стандарти за корабоплаването по вътрешните водни пътища. В доклада се преразглеждат и механизмите за сътрудничество с международни организации, компетентни по въпросите на корабоплаването по вътрешните водни пътища. Когато целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за допълнително оптимизиране на сътрудничеството и координацията при изработването на стандарти, на които могат да се позовават правните актове на Съюза. [Изм. 13]

Член 27

Транспониране

1.  Държавите членки, в които има вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 Януари 2015 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 28

Отмяна

Директива 2006/87/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 29

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Адресати

Адресати на директивата са държавите членки, които имат вътрешните водни пътища, посочени в член 1.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I: Списък на вътрешните водни пътища на Съюза, разпределени географски на зони 1, 2, 3 и 4

Приложение II: Минимални технически изисквания, приложими за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4

В Приложение II се вмъква следната глава:

ГЛАВА 19ба

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ЗАДВИЖВАНИ С ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (ВПГ) (оставено празно) [Изм. 14]

Приложение ІІІ: Области на възможните допълнителни технически изисквания приложими за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 1 и 2

Приложение ІV: Области на възможните занижения на техническите изисквания за плавателни средства по вътрешните водни пътища от зони 3 и 4

Приложение V: Образец на свидетелство на Съюза за вътрешно корабоплаване

Приложение VI: Образец на регистър на свидетелствата на Съюза за вътрешно корабоплаване

Приложение VII: Класификационни организации

Приложенията не са възпроизведени в тяхната цялост в този консолидиран текст. Моля, вижте предложение на Комисията COM(2013)0622, Части 2 и 3.

(1) ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 58.
(2) ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 48.
(3)ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 58.
(4)ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 48.
(5)Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.
(6)Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1).
(7)Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (ОВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 8).
(8)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(9)Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 Май 2009 г. за правилата и стандартите за безопасност на пътническите плавателни съдове (ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1).
(10) Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (OB L 301, 28.10.1982 г., стр. 1), (Директива, отменена от Директива 2006/87/ЕО).
(11)Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общите правила и норми, отнасящи се до организациите за проверка и оглед на корабите и до съответните дейности на морските администрации (ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20).
(12) Една година след датата на влизане в сила на настоящата директива.
(13) Датата на влизане в сила на настоящата директива.
(14) Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (OB L 373, 31.12.1991 г., стр. 29).
(15) Три години след датата на влизане в сила на настоящата директива.


Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***I
PDF 493kWORD 178k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0796),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 33 и 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0421/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взеха предвид становището на Сметната палата от 25 февруари 2014 г.(1)

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7‑0241/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

P7_TC1-COD(2013)0410


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 325 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С цел да се гарантира, че Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета(4) обхваща всички възможни движения на стоки във връзка с митническата територия на Съюза, е целесъобразно да се поясни определението за митническо законодателство по отношение на понятията за въвеждане и напускане на стоки.

(2)  С оглед на по-нататъшното укрепване на административните и наказателните процедури, прилагани при нередности, е необходимо да се гарантира, че доказателствата, получени чрез взаимопомощ, могат да се считат за допустими в производствата пред административните и съдебните органи на държавата членка на молещия орган.

(3)  Съобщението на Комисията от 8 януари 2013 г. относно управлението на риска в областта на митниците и сигурността на веригата на доставки признава спешната необходимост от подобряване на качеството и наличието на данните, използвани за анализ на риска преди пристигане на стоките, по-специално за ефективното идентифициране и намаляване на рисковете за сигурността и безопасността на национално равнище и на равнище Съюз, в рамките на общата рамка за управление на риска, създадена съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета(5). Интегрирането на данните относно движението на контейнери в управлението на риска преди пристигането ще подобри значително видимостта на веригата на доставки и ще повиши значително способността на Съюза и на държавите членки да насочват контрола върху високорискови пратки, като същевременно ще улесни потока на законната търговия.

(4)  С оглед на повишаване на яснотата, съгласуваността, ефективността, последователността и прозрачността е необходимо да бъдат определени по-конкретно органите, които следва да имат достъп до регистрите, създадени въз основа на Регламент (ЕО) № 515/97; за тази цел ще бъде установено единно позоваване на компетентните органи. [Изм. 1]

(5)  Благодарение на данните относно движението на контейнери е възможно установяването на тенденции относно измамите и рисковете относно стоки, които влизат и излизат от митническата територия на Съюза. Предназначението на такива данни е да подпомагат предотвратяването, разследването и наказателното преследване на операции, които са или изглежда, че представляват нарушение на митническото законодателство, както и да подпомагат компетентните органи при управлението на митническите рискове, определени в член 4, точка 25 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. За събирането и използването на колкото е възможно по-пълен набор от данни, като се избягват потенциалните отрицателни въздействия върху малките и средните предприятия в спедиторския сектор, е необходимо доставчиците на услуги от публичния и частния сектор, участващи в международната верига на доставка, да предоставят на Комисията данни относно движението на контейнери, доколкото те събират такива данни в електронен формат посредством своите системи за проследяване на оборудването или имат достъп до такива данни.

(5a)  Получената информация от оценката на Комисията относно въздействието на изменението на Регламент (ЕО) №515/97 от 25 ноември 2013 г. във връзка с мащаба на проблема показва, че само измамите, произтичащи от фалшиви декларации за произход, водят до възможна годишна загуба от порядъка на 100 милиона евро за ЕС-27. През 2011 г. държавите членки докладваха за 1905 случая на разкрити измами и други нередности във връзка с невярно описание на стоки, водещи до щети в размер от 107,7 милиона евро. Тези цифри обхващат единствено щетите, установени от държавите членки и Комисията. Действителният мащаб на проблема е значително по-голям, тъй като няма налична информация за приблизително 30 000 случая на възможни измами. [Изм. 2]

(5б)  За да се гарантира висока степен на защита на потребителите, Съюзът има за задължение да води борба с митническите измами и по този начин да допринася за целта на вътрешния пазар за предлагане на безопасни продукти с истински сертификати за произход. [Изм. 3]

(6)  Като се има предвид увеличаването на мащаба на митническите измами, от съществено значение е да се повиши тяхното разкриване и предотвратяване едновременно на национално равнище и на равнище на ЕС. Разкриването на измами, установяването на рискови тенденции и прилагането на ефективни процедури за управление на риска зависят в значителна степен от установяването и кръстосания анализ на подходящия набор от оперативни данни. Следователно е необходимо на ниво Европейски съюз да се създаде регистър, съдържащ данни за вноса, износа и транзита на стоки, включително за транзита на стоки в рамките на държавите членки и за директния износ. За тази цел държавите членки следва да разрешават систематичното копиране на данни от системите, управлявани от Комисията, относно вноса, износа и транзита на стоки и да предоставят на Комисията данни за транзита на стоки в рамките на дадена държава членка и за директния износ възможно най-рано. Комисията следва ежегодно да предоставя резултатите, получени от този регистър, на Европейския парламент и на Съвета. До …(6), Комисията следва да извърши оценки, за да оцени възможността за разширяване на данните, съдържащи се в регистъра, чрез включването на данни относно вноса и транзита на стоки по земя и въздух и необходимостта от разширяване на съдържащите се в регистъра данни чрез включване на данни относно износа. [Изм. 4]

(7)  За прилагането на разпоредбите на член 18б от Регламент (ЕО) № 515/97 Комисията създаде редица технически системи, позволяващи предоставянето на техническа помощ и обучение или извършването на дейности за информиране и други оперативни дейности в полза на държавите членки. Тези технически системи трябва да бъдат изрично посочени в споменатия регламент и да бъдат включени в приложното поле на изискванията за защита на данните.

(8)  Въвеждането на електронните митници през 2011 г., в резултат на което документите, придружаващи вноса и износа, вече не се съхраняват от митническите администрации, а от икономическите оператори, доведе до забавяния в провеждането на разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в митническата сфера, тъй като OLAF се нуждае от посредничеството на тези администрации за получаването на такива документи. Освен това тригодишният краен срок, приложим за съхраняването на митническите документи от страна на администрацията, поставя допълнителни ограничения пред успешното провеждане на разследвания. За ускоряване на провеждането на разследванията в митническата сфера Комисията — при определени обстоятелства и след предварително уведомяване на държавите членки — следва да има правото да изисква пряко от съответните икономически оператори документите, придружаващи декларациите за внос и износ. Съответните икономически оператори следва да бъдат информирани за това коя процедура се прилага. Тези икономически оператори следва да бъдат задължени своевременно да предоставят на Комисията исканите документи, след предварително известие от Комисията до държавите членки. [Изм. 5]

(9)  С цел да се гарантира поверителността и по-голямата сигурност на въведените данни, следва да се предвиди разпоредба за ограничаване на достъпа до въведените данни само в полза на специфични потребители и за определени цели. [Изм. 6]

(10)  С цел осигуряване на актуална информация и гарантиране на правото на субекта на данни на прозрачност и информация, така както е посочено в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(7) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8), следва да се въведе възможността за публикуване в интернет на актуализации на списъците с компетентните органи, определени от държавите членки, както и с отделите на Комисията, които имат достъп до Митническата информационна система (МИС).

(11)  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработката на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

(12)  С цел да се подобри съгласуваността на надзора върху защитата на данните, Европейския надзорен орган по защита на данните трябва да си сътрудничи тясно със Съвместния надзорен орган, създаден съгласно Решение 2009/917/ПВР на Съвета(9) за постигане на координация на одитите на МИС.

(13)  Разпоредбите, уреждащи съхраняването на данни в МИС, често водят до необоснована загуба на информация; това е така защото държавите членки не извършват систематично годишното преразглеждане поради свързаната с него административна тежест и липсата на подходящи ресурси, по-специално човешки ресурси. Ето защо е необходимо да се опрости процедурата, уреждаща съхранението на данни в МИС, като се премахне задължението за годишно преразглеждане на данните и се определи максимален срок за съхранение от десет години, съответстващ на сроковете, предвидени за регистрите, създадени въз основа на настоящия регламент. Това обаче не следва да се прилага за крайния срок съгласно член 221, параграф 3 от Регламент (ЕИО) №2913/92. Този срок за съхранение е необходим поради дългите процедури за проверка на нередности и тъй като тези данни са нужни за провеждане на съвместни митнически операции и на разследвания. Освен това, с цел да се гарантира спазването на правилата за защита на данните, Европейският надзорен орган по защита на данните следва да бъде информиран за случаите, когато лични данни се съхраняват в МИС за срок, надвишаващ пет години. [Изм. 7]

(14)  За допълнително увеличаване на възможностите за анализ на измамите и улесняване на провеждането на разследвания данните, отнасящи се до текущи следствени досиета, които се съхраняват в Идентификационната база данни за митнически досиета (FIDE), следва да бъдат анонимизирани след изтичането на една година от последната констатация и да бъдат съхранени във формат, в който идентифицирането на субекта на данни вече не е възможно.

(15)  Тъй като целите за засилване на управлението на риска в областта на митниците, както е определено в член 4, точки 25 и 26, и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, и за подобряване на разкриването, разследването и предотвратяването на митнически измами в Съюза не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, Съюзът може да предприеме действия в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в този член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(16)  Публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка, които към момента на влизането в сила на настоящия регламент са обвързани от частноправни договори, които засягат предоставянето на данни за движението на контейнери, следва да имат правото да се ползват от отложено прилагане на член 18в, за да предоговорят своите договори и да гарантират, че бъдещите договори са в съответствие със задължението за предоставяне на данни до Комисията.

(17)  Регламент (ЕО) № 515/97 предоставя на Комисията правомощия за изпълнение на някои разпоредби от същия регламент; вследствие от влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо правомощията, предоставени на Комисията съгласно този регламент, да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

(18)  С цел да се допълнят някои несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 515/97, и по-конкретно да се създаде рационализиран и структуриран регистър на ССК, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на събития, за които следва да се изпращат ССК, елементите на минималната информация, докладвана в ССК, и честотата на докладване.

(19)  С цел да се допълнят някои несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 515/97, и по-конкретно да се определи информацията, която следва да се въвежда в МИС, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за определяне на операциите, които касаят прилагането на земеделското законодателството и за които трябва да се въвежда информация в централизираната база данни на МИС.

(20)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(21)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 515/97, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на формата на данните и начина на предаване на ССК. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10). За приемането на актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане.

(22)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 515/97, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на специфичните елементи, които следва да бъдат включени в МИС за всяка една от категориите, посочени в член 24, букви а)—з). Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. За приемането на актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане. Специфичните елементи, които следва да бъдат включени в МИС, ще се основават на тези, които са изброени в приложението към Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията(11).

(23)  Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран и даде своето становище на 11 март 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 515/97 се изменя, както следва:

1.  Член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  Първото тире се заменя със следното:"

“— „митническо законодателство“ означава комплексът от разпоредби на Съюза и свързаните с тях делегирани актове и актове за изпълнение, уреждащи въвеждането, напускането, вноса, износа, транзита и наличието на стоки, търгувани между държавите членки и трети страни, както и между държавите членки в случай на стоки, които нямат статус на съюзни стоки по смисъла на член 28, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), или на стоки, подлежащи на допълнителен контрол или проучване с цел установяване на статуса им на съюзни стоки,“

"

б)  Добавя се следното тире:"

„— „публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка“ означава собствениците, изпращачите, получателите, спедиторите, превозвачите, производителите и другите участващи посредници или лица, участващи в международната верига на доставка.“

"

2.  Член 12 се заменя със следното:"

„Документи, нотариално заверени копия от документи, атестации, всички официални актове или решения, издадени от административните органи, доклади и всякакви други сведения, получени от служители на замоления орган и предадени на молещия орган в хода на помощ, оказана по реда на членове 4—11, могат да представляват допустими доказателства в административни и съдебни производства на запитващата държава членка по същия начин, както ако са били получени в държавата членка, в която се провежда производството.“ [Изм. 9]

"

2a.  Добавя се следният член:"

„Член 16а

Документи, нотариално заверени копия от документи, удостоверения, всякакви актове или решения, издадени от административните органи, доклади и всякакви други сведения, получени от служители на дадена държава членка и съобщени на друга държава членка в хода на оказана помощ по реда на членове 13—15, могат да представляват допустими доказателства в административни и съдебни производства на държавата членка, получила информацията, по същия начин, както ако са били получени в държавата членка, в която се провежда производството.“ [Изм. 10]

"

2б.  В член 18, параграф 1, първа алинея се добавя следното тире:"

„— когато има нарушения на митническото законодателство над праг, определен от Комисията.“ [Изм. 11]

"

2в.  Заключителното изречение на член 18, параграф 1, първа алинея се заменя със следния текст:"

„те известяват при първа възможност Комисията, но при всички положения не по-късно от три седмици, било по тяхна инициатива, или в отговор на допитване от страна на Комисията, всякаква отнасяща се до операции от подобен характер информация, било под формата на документи или копия, или извадки от тях, необходими за определяне на фактическата страна, така че Комисията да координира предприетите от държавите членки стъпки.“ [Изм. 12]

"

2г.  В член 18, параграф 4, първата алинея се заменя със следния текст:"

„4. Когато Комисията счита, че в една или повече държави членки се е стигнало до нередности, тя известява съответната държава членка или държави членки и тази държава, или държави, при първа възможност, но при всички положения не по-късно от три седмици след получаването на информацията, провеждат разследване, на което служители на Комисията са овластени да присъстват по реда, определен в членове 9, параграф 2 и 11 от настоящия регламент.“ [Изм. 13]

"

3.  Член 18а се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Без да се засяга компетентността на държавите членки, за целите на управлението на риска съгласно член 4, токи 25 и 26, и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, както и с оглед да се подпомогнат органите, посочени в член 29, да разкриват движенията на стоки, предмет на операции, които е възможно да нарушават митническото и земеделското законодателство, и използваните за тази цел превозни средства, включително контейнери, Комисията създава и управлява регистър с данни, получавани от публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка. Тези органи имат пряк достъп до регистъра. Те гарантират, че съдържащата се в този регистър информация относно интересите на доставчиците на услуги на държавите членки се използва само за целите на настоящия регламент. [Изм. 14]

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. При управление на този регистър Комисията има правомощия:

   а) да получи достъп до тези данни или да извлича и съхранява тяхното съдържание по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма и да използва данните за целите на дадено административно или съдебно производство в съответствие с приложимото законодателство в областта на правата върху интелектуалната собственост. Комисията въвежда подходящи гаранции срещу произволна намеса на публичните органи, включително технически и организационни мерки и изисквания за прозрачност спрямо субектите на данни. На субектите на данни се предоставя право на достъп и поправка по отношение на данни, обработени за тази цел; [Изм. 15]
   б) да сравнява и да съпоставя данни, които са достъпни чрез регистъра или извлечени от него, да ги подрежда, да ги обогатява с помощта на други източници на информация и да ги анализира в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета*;
   в) да предоставя данните в този регистър на органите, посочени в член 29, посредством използването на средства за електронна обработка на данни. “

"

____________________

* Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

в)  Добавят Добавя се следните параграфи 5 и 6 следният параграф:"

5. Европейският надзорен орган по защита на данните следи за съответствието на този регистър с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Комисията предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка. [Изм. 16]

6.  Без да се засяга Регламент (ЕО) № 45/2001, Комисията може да предава, при съгласие от страна на публичните или частните доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка, данните, посочени в член 18а, параграф 3, на международни организации и/или институции/агенции на ЕС, включително на Световната митническа организация, Международната морска организация, Международната организация за гражданско въздухоплаване и Международната асоциация за въздушен транспорт, както и на Европол, които допринасят за защитата на финансовите интереси на Съюза и правилното прилагане на митническото законодателство, с които Комисията е сключила съответна договореност или меморандум за разбирателство. [Изм. 17]

Предаването на данни, предвидено в настоящия параграф, се извършва само за общите цели на настоящия регламент, включително за защитата на финансовите интереси на Съюза и/или за целите на управлението на риска съгласно член 4, точки 25 и 26 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92*. [Изм. 18]

Договореността или меморандумът за разбирателство, на чиято основа може да се извърши Прехвърлянето на данни съгласно настоящия параграф, включва, наред с друго, принципи спазва принципите за защита на данните, като например възможността субектите на данни да упражняват правата си на достъп и поправка и да се ползват от административни и съдебни средства за защита, както и независим механизъм за надзор, за да се осигури спазване на гаранциите за защита на данните. [Изм. 19]

Данни, получени от публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка, се пазят само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени, и не могат да бъдат съхранявани за повече от десет години. Ако лични данни се съхраняват за период, надвишаващ пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се информира за това.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, за да се измени списъка на международните организации и/или институции/агенции на Съюза, които допринасят за защитата на финансовите интереси на Съюза и правилното прилагане на митническото законодателство. [Изм. 20]

Комисията се консултира с представители на бизнеса относно разработването на делегираните актове, посочени в член 18а, параграф 6. [Изм. 21]

____________________

* Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).“

"

4.  Член 18б се изменя, както следва:

а)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Комисията може да предостави осигурява експертен опит, техническа или логистична помощ, дейности за обучение или информиране и всякаква друга форма на оперативна подкрепа на държавите членки както за постигане на целите на настоящия регламент, така и за изпълнението на задълженията на държавите членки в рамките на осъществяването на митническото сътрудничество, предвидено в член 87 ДФЕС. За тази цел Комисията създава подходящи технически системи.“ [Изм. 22]

"

б)  Добавя се следният параграф 3:"

„3. Европейският надзорен орган по защита на данните следи за съответствието на всички технически системи, предвидени в настоящия член, с Регламент (ЕО) № 45/2001. [Изм. 23]

"

5.  Вмъкват се следните членове:"

„Член 18в

1.  Посочените в член 18а, параграф 1 публични или частни доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка Морските превозвачи, които съхраняват данни за движението и статуса на контейнерите или имат достъп до такива данни, изпращат на Комисията съобщения за статуса на контейнерите („ССК“). [Изм. 24]

2.  Необходимите ССК се изпращат в една от следните две ситуации за контейнери, предназначени да бъдат въведени с плавателен съд на митническата територия на Съюза от трета държава.

   а) когато контейнери са предназначени да бъдат въведени с плавателен съд на митническата територия на Съюза от трета държава; [Изм. 25]
   б) когато контейнери напускат с плавателен съд митническата територия на Съюза на път за трета държава. [Изм. 26]

3.  В необходимите ССК се обявяват събитията, посочени в член 18е, доколкото те са известни на докладващия публичен или частен доставчик на услуги, участващ в международната верига на доставка, за което данните са били генерирани или събрани в електронното оборудване за проследяване на контейнерите. [Изм. 27]

4.  Комисията създава и управлява регистър на изпратените до нея ССК („регистър за ССК“). Регистърът за ССК съставлява част от регистъра, посочен в член 18а, и не съдържа лични данни. [Изм. 28]

Член 18г

1.  Когато даден контейнер, включително контейнер, който няма да бъде разтоварен в Съюза, е предназначен да бъде въведен с плавателен съд на митническата територия на Съюза от трета държава, публичните или частните доставчици на услуги, подлежащи на задължението по член 18в, параграф 1, изпращат ССК за всички събития, които се случват от момента, в който е докладвано, че контейнерът е празен преди да бъдат въведен на митническата територия на Съюза до момента, в който е докладвано, че контейнерът е отново празен.

2.  В случаите, когато специфичните CСК, необходими за определяне на съответните моменти, в които контейнерът е празен, не са налични в електронните записи на доставчика, доставчикът изпраща ССК за всички случващи се събития за период от най-малко три месеца преди физическото пристигане на контейнера в митническата територия на Съюза до един месец след въвеждането му на митническата територия на Съюза или до пристигането му в местоназначение извън митническата територия на Съюза, ако това се е случило първо.

Член 18д

1.  Когато даден контейнер напуска с плавателен съд митническата територия на Съюза на път за трета държава, публичните или частните доставчици на услуги, подлежащи на задължението по член 18в, параграф 1, изпращат ССК за всички събития, които се случват от момента, в който е докладвано, че контейнерът е празен на митническата територия на Съюза до момента, в който е докладвано, че той е празен извън митническата територия на Съюза.

2.  В случаите, когато специфичните CСК, необходими за определяне на съответните моменти, в които контейнерът е празен, не са налични в електронните записи на доставчика, доставчикът може да изпраща ССК за случващите се събития в период от най-малко три месеца след напускане на митническата територия на Съюза.

Член 18е

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, в които да определи свързаните със статуса на контейнерите събития, за които се изпращат ССК в съответствие със член 18в, минимално изискваните данни, подлежащи на изпращане, и честотата на докладване.

2.  Комисията приема посредством актове за изпълнение разпоредби относно формата на данните в ССК и начина на предаване на ССК и относно задълженията, които могат да са свързани с контейнерите, внесени в ЕС поради отклонения. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43а, параграф 2. [Изм. 29]

2a.  Съгласно член 18а, параграф 1 Комисията установява чрез акт за изпълнение начините за получаване на съгласието на доставчиците на услуги преди предаването на техните регистрирани ССК на други организации или органи. [Изм. 30]

2б.  Комисията настоятелно се приканва да проведе тесни консултации с представители на бизнеса от сектора на контейнерното линейно корабоплаване във връзка с подготовката на делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в настоящия член. Те могат да бъдат поканени да участват в съответните срещи на комисиите и експертните групи, които ще бъдат използвани за разработването на тези актове. [Изм. 31]

Член 18ж

1.  Комисията създава и управлява регистър, съдържащ данни за вноса, износа и транзита на стоки, включително за транзита в рамките на една държава членка, както е описано в приложения 37 и 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията („регистър за внос, износ, и транзит“)*. Държавите членки разрешават на Комисията да копира систематично данни относно вноса, износа и транзита от източниците, управлявани от Комисията въз основа на Регламент (ЕИО) № 2913/92*. На възможно най-ранната дата Държавите членки предоставят на Комисията данни относно транзита на стоки в рамките на една държава членка и относно директния износ. Предоставената информация за физически и юридически лица се използва само за целите, определени в настоящия регламент. [Изм. 32]

2.  Регистърът се използва за подпомагане на действията за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на операции, които са или изглежда, че представляват нарушение на митническото законодателство, и за целите на управлението на риска, включително митнически контрол, основан на оценка на риска, както е определено в член 4, точки 25 и 26 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

3.  Достъп до регистъра имат само отделите на Комисията и националните органи, посочени в член 29. В рамките на Комисията и националните органи само определени анализатори се оправомощават да обработват лични данни, съдържащи се в този регистър.

Без да се засяга Регламент (ЕО) № 45/2001, Комисията може да предава, при съгласие от страна на публичните или частните доставчици на услуги, участващи в международната верига на доставка, данните, предоставящата държава членка, избраните данни, получени в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1, на международни организации и/или институции/агенции на ЕС, включително на Световната митническа организация, Международната морска организация, Международната организация за гражданско въздухоплаване и Международната асоциация за въздушен транспорт, както и на Европол, които допринасят за защитата на финансовите интереси на Съюза и правилното прилагане на митническото законодателство, с които Комисията е сключила съответна договореност или меморандум за разбирателство. [Изм. 33]

Предаването на данни, предвидено в настоящия параграф, се извършва само за общите цели на настоящия регламент, включително за защитата на финансовите интереси на Съюза и/или за целите на управлението на риска съгласно член 4, точки 25 и 26 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Договореността или меморандумът за разбирателство, на чиято основа може да се извърши прехвърлянето на данни съгласно настоящия параграф, включва, наред с друго, принципи за защита на данните, като например възможността субектите на данни да упражняват правата си на достъп и поправка и да се ползват от административни и съдебни средства за защита, както и независим механизъм за надзор, за да се осигури спазване на гаранциите за защита на данните.

3a.  Комисията представя ежегодно резултатите от този регистър на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 51а. [Изм. 34]

4.  Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработката от Комисията на лични данни във връзка с данни, включени в този регистър. [Изм. 35]

Комисията се счита за контролиращ орган относно данните съгласно член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Регистърът за внос, износ и транзит подлежи на предварителна проверка от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001. [Изм. 36]

Данни, съдържащи се регистъра за внос, износ и транзит, се пазят само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени, и не могат да бъдат съхранявани за повече от десет години. Ако лични данни се съхраняват за период, надвишаващ пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се информира за това.

5.  Регистърът за вноса, износа и транзит не включва специални категории данни по смисъла на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Комисията предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка. [Изм. 37]

Член 18з

1.  След искане към държава членка, както е посочено в параграф 1а от настоящия член, и съгласно член 14 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 Комисията може да получи пряко от икономическите икономически оператори документи, придружаващи декларациите за внос и износ транзит, за които са били генерирани или събрани придружаващи документи от икономическите оператори, във връзка с разследвания относно прилагането на митническото законодателство, както е определено в член 2, параграф 1 от настоящия регламент, с изричното разрешение на държава членка или с мълчаливото разрешение, посочено в член 18з, параграф 1б от настоящия регламент. Комисията уведомява за искането всички държави членки, за които има вероятност да бъдат включени в последващо проучване, успоредно с отправянето на искането. Комисията предоставя на държавата членка, където е установен икономическият оператор, копие от искането успоредно с отправянето на искането. Комисията предоставя копия на отговора и придружаващите документи от икономическия оператор на държавата членка, в която икономическият оператор е установен, в рамките на една седмица от получаването на отговор. [Изм. 38]

1a.  След отправено искане от Комисията към държава членка за документи, придружаващи дадена декларация за внос или транзит, държавата членка съгласно член 14 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 има три седмици, в рамките на които или:

   да отговори на искането и да предостави изискваната документация;
   да уведоми Комисията, че е поискала документацията от икономическия оператор;
   да поиска по оперативни причини още две седмици, за да изпълни искането; или
   да откаже искането и да уведоми Комисията, че е невъзможно искането да бъде изпълнено по надлежен начин, например поради непредставяне от икономическия оператор на изисканата информация или решение за отказ, взето от съдебен орган на държавата членка съгласно член 3 от настоящия регламент. [Изм. 39]

1б.  Ако държавата членка:

   не отговори с предоставяне на исканите документи;
   не уведоми Комисията, че е поискала документите от икономическия оператор;
   не поиска по оперативни причини още две седмици, за да изпълни искането; или
   не откаже искането

В рамките на този първоначален срок от три седмици, се счита, че тя е дала мълчаливото си разрешение Комисията да поиска пряко от икономическия оператор документите, придружаващи дадена декларация за внос или транзит. [Изм. 40]

2.  В рамките на сроковете, в които те са задължени да поддържат съответната документация, и при поискване икономическите оператори предоставят на Комисията информацията, посочена в параграф 1, в рамките на три седмици. [Изм. 41]

____________________

* Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (OB L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).“

"

5a.  Член 21, параграф 1 се заменя със следния текст:"

„1. Разкрития и информация, получени в хода на мисиите на Общността и посочени в член 20 от настоящия регламент, и по-специално документи, предадени от компетентните органи на засегнати трети страни, както и информация, получена по време на административно проучване, включително от службите на Комисията, се предават по реда, определен в член 45 от настоящия регламент.“ [Изм. 42]

"

6.  В член 23, параграф 4 се заменя със следното:"

„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, които изискват въвеждане на информация в МИС.“

"

7.  В член 25, параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Комисията приема чрез актове за изпълнение разпоредби относно информационните единици, които се включват в МИС, отнасящи се до всяка от категориите, посочени в член 24, букви а) — з), доколкото това е необходимо за постигане на целта на системата. В категорията, посочена в член 24, буква д), не могат да се включват лични данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43а, параграф 2.“

"

8.  Член 29 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Достъпът до данни, включени в МИС, се запазва изключително за националните органи, определени от всяка една държава членка, и отделите, определени от Комисията. Цитираните национални органи са митническите органи на всяка държава членка, но се допуска включване на други органи, които са компетентни според действащото законодателство, прилаганата нормативна уредба и процедурите във въпросната държава членка да предприемат действия за изпълнение на целта, посочена в член 23, параграф 2. [Изм. 43]

Доставящият данните партньор на МИС има правото да определя кои от националните органи, споменати по-горе, могат да имат достъп до данни, които той е включил в МИС.“

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Всяка държава членка изпраща до Комисията списък на определените от нея компетентни национални органи, които имат достъп до МИС, като посочва изрично за всеки един от органите до какви данни може да има достъп и с каква цел.

Комисията информира останалите държави членки за това. Тя проверява също така дали списъкът на определените национални органи не съдържа прекалено голям брой органи и съобщава на всички държави членки съответните данни за отделите на Комисията, получили достъп до МИС.

Списъкът с национални органи и отдели на Комисията, определени по този начин, се публикува за информация от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз, а последващите актуализации на списъка се оповестяват от Комисията в интернет.“

"

9.  В член 30, параграф 3 третата алинея се заменя със следното:"

„Списъкът на така определените органи или отдели се оповестява от Комисията в интернет.“

"

9a.  В член 30, параграф 4 се заменя със следния текст:"

„4. С предварително разрешение на, и при спазване на условията от страна на държавата членка, включила съответната информация в системата на МИС, данни могат да се извеждат от МИС и предоставят за употреба от национални органи, различни от включените в списъците по реда на параграф 2, трети страни и международни или регионални организации и/или агенции на Съюза, които допринасят за защитата на финансовите интереси на Съюза и правилното прилагане на митническото законодателство. Всяка държава членка предприема специални действия и мерки по осигуряване на сигурността на такива данни при предаване или предоставянето им на отдели, намиращи се извън нейната територия.

Разпоредбите по реда на предходната точка се прилагат mutatis mutandis спрямо Комисията, когато последната е въвела данните в Системата.“ [Изм. 44]

"

10.  Заглавието на Глава 4 се заменя със следното:"

„Глава 4

Съхраняване на данни“

"

11.  Член 33 се заменя със следното:"

„Член 33

Включените в МИС данни се съхраняват само за срока, необходим за постигане на целите, за които са въведени, и не могат да бъдат съхранявани за повече от десет години. Ако лични данни се съхраняват за период, надвишаващ пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се информира за това. [Изм. 45]

"

12.  Член 37 се изменя, както следва:

а)  Параграф 3a се заменя със следното:"

„3а. Настоящият регламент уточнява и допълва Регламент (ЕО) № 45/2001.

Европейският надзорен орган по защита на данните следи за съответствието на МИС с Регламент (ЕО) № 45/2001.“

"

б)  Добавя се следният параграф 5:"

„5. Европейският надзорен орган по защита на данните и Съвместният надзорен орган, създаден по силата на Решение 2009/917/ПВР* на Съвета, координират всички действия в обхвата на съответните си компетенции с оглед осигуряване на координиран надзор и одит на МИС.

_____________________

* Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно използването на информационни технологии за митнически цели (OB L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).“

"

13.  Член 38 се изменя, както следва:

а)  В параграф 1 се заличава точка б).

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. По-специално държавите членки и Комисията предприемат мерки:

   а) за предотвратяване на достъпа до съоръженията за обработка на данни на лица, които нямат разрешение за това;
   б) за предотвратяване на прочита, копирането, променянето или заличаването на данни или информационни носители от лица, които нямат разрешение за това;
   в) за предотвратяване на неразрешено въвеждане на данни, както и извършване на неразрешени справки, промени или заличаване на данни;
   г) за предотвратяване на достъп до данните в МИС чрез оборудване за пренос на данни от страна на лица, които нямат разрешение за това;
   д) за да гарантират, че във връзка с използването на МИС оправомощените лица имат достъп до данни само в рамките на тяхната компетентност;
   е) за да гарантират възможността да се провери и установи на кои органи могат да се прехвърлят данните чрез оборудване за пренос на данни;
   ж) за да гарантират възможността за последващи проверки и установяване какви данни са въвеждани в Митническата информационна система, кога и от кого, както и за наблюдение на търсенето в системата;
   з) за предотвратяване на неразрешен прочит, копиране, променяне или заличаване на данни по време на преноса им и при пренасяне на информационни носители.“

"

в)  Параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Комисията проверява дали търсенията в системата са разрешени и дали са извършени от оправомощени ползватели. Проверяват се най-малко 1% от Равнището на проверка зависи от обхвата на областта, която трябва да се провери, тежестта на нарушението и засегнатата очаквана сума приходи, но винаги е равна на 1% или повече от извършените търсения. В системата се въвежда опис на такива търсения и проверки, който се използва само за посочените проверки. След изтичане на шестмесечен срок описът се заличава.“ [Изм. 46]

"

14.  Член 41г се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Срокът, през който могат да бъдат съхранявани данните, се определя в зависимост от законовите и подзаконовите разпоредби и процедури в държавата членка, която ги предоставя. Необходимостта от запазването на данните се преразглежда от предоставящата държава членка. Долупосочените максимални срокове, които започват да текат от датата на въвеждане на данните в следственото досие, не могат да се превишават и не се кумулират: [Изм. 47]

   (а) данни, свързани с текущи следствени досиета, не могат да бъдат съхранявани за повече от три години, след като е наблюдавана операция, която е в нарушение на митническото или земеделското законодателство; данните трябва да се анонимизират преди изтичането на този срок, ако от последния случай на наблюдаване е изминала една година;
   б) данни относно административни проучвания или наказателни разследвания, в хода на които е установена операция в нарушение на митническото и земеделското законодателство, но вследствие на които не е приет административен акт, не е постановена присъда или не е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани за повече от шест години;
   в) данни относно административни прочувания или наказателни разследвания, вследствие на които е приет административен акт, постановена е присъда или е наложена глоба по наказателното право или административна санкция, не могат да бъдат съхранявани за повече от десет години. “

"

(б)  Параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Комисията анонимизира преработва данните в анонимни или ги заличава веднага след изтичането на максималния срок за съхранение, предвиден в параграф 1.“ [Изм. 48]

"

15.  Член 43 се заменя със следното:"

„1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18а, параграф 6, член 18е, параграф 1, член 18ж, параграф 3 и член 23, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дд/мм/гггг] [посочете датата на влизане в сила на настоящия регламент] ...(12). [Изм. 49]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18а, параграф 6, член 18е, параграф 1, член 18ж, параграф 3 и член 23, параграф 4 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 50]

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 18а, параграф 6, член 18е, параграф 1, член 18ж, параграф 3 и член 23, параграф 4 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 51]

"

16.  Вмъква se следният член:"

„Член 43a

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

____________________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). “

"

Член 1а

Най-късно до …(13) Комисията извършва оценка на:

—  необходимостта да се разшири обхватът на данните, съдържащи се в регистъра, посочен в член 18а от Регламент (EО) № 515/97, като се включат данни за износа, както и

—  осъществимостта на разширяването на обхвата на данните, съдържащи се в регистъра, посочен в член 18а от Регламент (EО) № 515/97, като се включат данни за вноса и транзита на стоки по суша и по въздух. [Изм. 52]

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

За публични или частни доставчици на услуги, които към момента на влизането в сила на настоящия регламент са обвързани със с частноправни договори, които ги възпрепятстват да изпълнят задължението си, предвидено в член 18в, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 515/97, настоящият регламент поражда действие не по-рано от една година след влизането си в сила на изискваните делегирани актове и актове за изпълнение, посочени в член 18е, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 515/97. [Изм. 53]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 94, 31.3.2014 г., стр. 1.
(2) ОВ С 94, 31.3.2014 г., стр. 1.
(3) Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.
(4) Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (OB L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (OB L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).
(6) Две години след влизането в сила на настоящия регламент.
(7) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OB L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(8) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OB L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(9) Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно използването на информационни технологии за митнически цели (OB L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).
(10)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11) Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията от 27 март 1998 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (OB L 96, 28.3.1998 г., стр. 22).
(12) Датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(13) Две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


Информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество ***I
PDF 437kWORD 184k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0179) и измененото предложение (COM(2013)0932),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114, 337 и 43 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0006/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0247/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст)

P7_TC1-COD(2010)0095


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114, 337 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на занодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 98/34/EO на Европейския парламент и на Съвета(5) е била неколкократно и съществено изменяна(6). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, където се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Следователно забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Съюза.

(3)  За да се насърчи гладкото функциониране на вътрешния пазар, следва да бъде осигурена възможно най-голяма прозрачност по отношение на националните инициативи за създаване технически регламенти.

(4)  Бариерите пред търговията, които са в резултат на техническите регламенти за продуктите, могат да бъдат разрешени, само когато са необходими, за да се спазват важни изисквания и когато те имат за цел обществения интерес, чиято основна гаранция са те.

(5)  От съществено значение за Комисията е тя да разполага с необходимата информация преди приемането на техническите разпоредби. Следователно държавите-членки, от които се изисква да улеснят постигането на задачите си съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), трябва да я нотифицират за проектите си в областта на техническите регламенти.

(6)  Всички държави-членки също трябва да бъдат информирани и за техническите регламенти, предвидени от всяка една държава-членка.

(7)  Целта на вътрешния пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията. Предоставянето на повече информация е един от начините за подпомагане на предприятията да се възползват от предимствата, присъщи на този пазар. Следователно е необходимо да се даде възможност на стопанските субекти да дадат своята оценка за влиянието на вътрешните технически регламенти, предлагани от други държави-членки, като обезпечават редовното публикуване на заглавия на нотифицирани проекти и посредством тези разпоредби относно поверителността на тези проекти.

(8)  Подходящо е, в интерес на правната сигурност, държавите-членки публично да обявят приемането на национален технически регламент в съответствие с изискванията, посочени в настоящата директива.

(9)  Мерките, предназначени да обезпечат безпрепятственото функциониране или трайното развитие на пазара,относно техническите регламенти за продуктите, включват по-голяма прозрачност на националните намерения и разширяване на критериите и условията за оценка на потенциалния ефект от предлаганите правила на пазара.

(10)  Следователно всички изисквания, установени по отношение на продукта, е необходимо да бъдат оценени и да се вземе предвид напредъка в националната практика за нормативната уредба за продуктите.

(11)  Изискванията, които са различни от техническите спецификации, отнасящи се до жизнения цикъл на даден продукт, след като е бил пуснат на пазара, могат да повлияят върху свободното движение на тази стока или да създават пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(12)  Необходимо е да се изясни концепцията за фактическата техническа нормативна уредба. По-специално разпоредбите, посредством които общественият орган се позовава на техническите спецификации или на други изисквания, или насърчава съблюдаването им, и разпоредбите, които се отнасят до продуктите, с които обществения орган е свързан, с оглед на обществения интерес, предават на такива изисквания или спецификации по-обвързваща стойност, отколкото те биха имали иначе по силата на частния им произход.

(13)  На Комисията и на държавите-членки трябва да се предостави достатъчно време, за да могат да предложат поправки към дадена предвидена мярка, с цел да бъдат отстранени или намалени пречките, които тя може да създаде за свободното движение на стоки.

(14)  Съответната държава-членка трябва да вземе предвид тези поправки при формулиране на окончателния текст на предвижданата мярка.

(15)  Присъщо e за вътрешния пазар, и по-специално, когато принципът за взаимно признаване не може да бъде прилаган от държавата-членка, Комисията да приема или предлага да бъдат приемани задължителни актове. Установен e специфичен временен период на прекъсване, с цел да не може въвеждането на националните мерки да спре приемането на задължителните актове от Европейския парламент и Съвета или от Комисията в същата област.

(16)  Въпросната държава-членка трябва, съгласно общите задължения, установени в член 4, параграф 3 от ДЕС, да отлага прилагането на предвидената мярка за срок, който е достатъчен, за да се проведе съвместно проучване на предлаганите поправки или подготовка на предложение за законодателен акт или за приемане на задължителен акт на Комисията.

(17)  С оглед улесняване приемането на мерките от Европейския парламент и Съвета, държавите-членки следва да се въздържат от приемане на технически регламенти, когато Съветът е приел позиция на първо четене по предложение на Комисията относно този сектор.

(18)  Необходимо e да бъде предвиден Постоянен комитет, чиито членове се посочват от държавите-членки със задачата да сътрудничат в усилията на Комисията да намалява неблагоприятните въздействия върху свободното движение на стоки.

(19)  Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)  „продукт“, всеки промишлен продукт и всеки селскостопански продукт, включително и рибни продукти;

б)  „услуга“, каквато и да е услуга на информационното общество, тоест, каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба от получателя на услугите.

За целите на настоящата дефиниция:

i)  „от разстояние“ означава, че тази услуга се предоставя без страните да присъстват едновременно на едно и също място,

ii)  „чрез електронни средства“ означава, че услугата се изпраща първо и се получава по местоназначение чрез електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхранение на данни и се пренася изцяло, предава и получава изцяло чрез кабел, радио, оптични средства или друго електромагнитни средства,

iii)  „по индивидуална молба на получателя на услугите“ означава, че услугата се предоставя чрез пренос на данни по индивидуална молба

Индикативен списък на услугите, предмет на настоящата дефиниция, е установен в приложение I;

в)  „техническа спецификация“, спецификацията, която се съдържа в документа, в който са изложени основните характеристики на продукта, като например ниво на качество, функционални характеристики, безопасност или размери, включително изискванията, които се прилагат към продукта по отношение на името, с което продукта се продава, терминология, символи, изпитване и методи за изпитване, опаковка, маркиране или етикетиране и процедури за оценяване на съответствието.

Терминът „техническа спецификация“ също така включва производствените методи и процеси, използвани по отношение на селскостопански продукти, както е посочено в член 38, параграф 1, втора алинея от ДФЕС, продуктите, предназначени за консумация от човека и от животните, и медицинските продукти, както е определено в член 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7), както и производствените методи и процеси, които се отнасят за останалите продукти, върху чиито характеристики те оказват влияние;

г)  „други изисквания“, изискване, различно от техническа спецификация, наложена на продукт най-вече с цел защита на потребителя или околната среда, и което засяга неговия цикъл на съществуването след пускането му на пазара, като например, условията на употреба, рециклиране, многократна употреба или изхвърляне, когато такива условия могат значително да повлияят върху състава или естеството на продукта или върху неговата продажба;

д)  „правило за услуги“ — изискване от общ характер, свързано с предприемането и упражняването на дейности за услуги според значението на буква б), и по-специално разпоредби относно доставчиците на услуги, услугите и получателите на услугите, като се изключат всякакви правила, които не са специално насочени към услугите, определени в тази точка.

За целите на настоящото определение:

i)  едно правило се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, когато, взимайки предвид причините за него и оперативната му част, конкретната цел и предмет на всички или някои от отделните му разпоредби е да регулира такива услуги по ясен и целенасочен начин,

ii)  едно правило не се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, ако дава отражение върху тези услуги само по имплицитен начин или инцидентно;

е)  „технически регламент“ — техническа специфицикация и други изисквания или правила за услуги, включващи съответни административни разпоредби, спазването на които е задължително, юридически или фактически, в случаите на маркетинг, предоставяне на услуги, установяване на оператор за услуги или използване в държава-членка или в голяма част от нея, както законите, регламентите или административните разпоредби на държавите-членки, с изключение на тези, предвидени в член 7, забраняващи производството, вноса, маркетинга или използването на един продукт или забраняващи предоставянето или използването на услуга или установяването на доставчик на услуги.

Фактически техническите регламенти включват:

i)  законови, подзаконови или административни разпоредби на държава-членка, които се отнасят или за техническото специфициране или за други изисквания или правила за услуги, или до професионални кодекси или кодекси на практиките, които на свой ред се отнасят до техническото специфициране или до други изисквания или правила за услуги, при спазването, на които се налага презумпцията за съответствие със задълженията, наложени от посочените по-горе законови, подзаконови или административни разпоредби,

ii)  доброволни споразумения, по които публичният орган е страна, и които в името на общия интерес регулират спазването на техническите спецификации или други изисквания или правила услуги, с изключение на спецификации за тръжни документи за обществени поръчки,

iii)  технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, които са свързани с фискални или финансови мерки, даващи отражение върху потреблението на продукти или услуги чрез стимулиране на доброволното изпълнение чрез такива спецификации или други изисквания за правила за услуги; техническите спецификации или други изисквания или правилата за услуги, свързани с националните социално-осигурителни системи не се включват.

Настоящото съставлява техническите регламенти, наложени от органите, определени от държавите-членки и включени в списък, който се изготвя и актуализира, при необходимост от Комисията, в рамките на Комитета, посочен в член 2.

Същата процедура се прилага за изменение на този списък;

ж)  „проект на технически регламент“ — текстът на техническа спецификация или друго изискване или правило за услуги, включително административни разпоредби, формулиран с цел да бъде приет и да влезе в сила или в крайна сметка да бъде приет като технически регламент, като текстът е в етап на подготовка, на който все още по него могат да се правят съществени изменения.

2.  Настоящата директива не се прилага за:

a)  услуги за радиоразпръскване;

б)  услуги за телевизионно разпръскване, предмет на член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8).

3.  Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпроси, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на далекосъобщителните услуги, както е посочено в Директива 2002/21/EO на Европейския парламент и на Съвета(9).

4.  Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпросите, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги, както са изброени в списъка на приложение ІІ към настоящата директива.

5.  С изключение на член 5, параграф 3, настоящата директива не се прилага за правилата, възприети поради или за регулираните пазари, съгласно значението на Директива 2004/39/EO на Европейския парламент и на Съвета(10) или поради или за други пазари или органи, извършващи функции по компенсация или регламентиране на тези пазари.

6.  Настоящата директива не се прилага за онези мерки, които държавите-членки считат за необходими според договорите за защита на лица, по-специално на работниците, когато продуктите се използват, при условие че тези мерки не оказват влияние върху продуктите.

Член 2

Създава се Постоянен комитет, който се състои от представители, определени от държавите-членки, които могат да се позоват на помощта на експерти или консултанти; неговият председател е представител на Комисията.

Комитетът изготвя своя процедурен правилник.

Член 3

1.  Комитетът се среща най-малко два пъти в годината.

Комитетът заседава в специален състав, за да разглежда въпроси относно услугите на информационното общество.

2.  Комисията предоставя на Комитета доклад за въвеждането и прилагането на процедурите, определени в настоящата директива и представя предложения с цел отстраняване на съществуващите или очаквани пречки за търговията.

3.  Комитетът изразява своето становище относно информацията и предложенията, посочени в параграф 2 и в тази връзка може да предлага, по-специално, Комисията да:

а)  гарантира, когато е необходимо, че първоначално заинтересованите държави-членки да се разберат помежду си за подходящи мерки, за да избегне риска от създаване на пречки на търговията;

б)  предприема всички необходими мерки;

в)  определя областите, където изглежда, че има нужда от хармонизация и, в случай на необходимост, следва да предприема съответната хармонизация в даден сектор.

4.  Комитетът трябва да бъде консултиран от Комисията:

а)  когато решава относно настоящата система, чрез която обмяната на информация, предвидена в настоящата директива, ще влезе в сила, и за всички промени, които ще й бъдат направени;

б)  когато преглежда функционирането на системата, предвидена с настоящата директива.

5.  Комитетът може да бъде консултиран от Комисията относно всеки предварителен проект за технически регламент, получен от последния.

6.  Всички въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, могат да бъдат предоставени на Комитета по искане на председателя му или на държава-членка.

7.  Процедурите на Комитета, както и информацията, която се предоставя, са поверителни.

Въпреки това, Комитетът и националните органи, могат, при условие че се взети необходимите мерки, да се консултират, за експертно мнение, с физически или юридически лица, включително лица от частния сектор.

8.  Относно правилата за услуги, Комисията и Комитетът могат да се консултират с физически и юридически лица от определени индустрии или академични институции и когато е възможно, с представителни органи, способни да предоставят експертно мнение върху социалните и обществени цели и последствията от въвеждането на който и да било проект на правило за услуги и да взимат предвид съветите им, винаги когато това се изисква от тях.

Член 4

Държавите членки съобщават на Комисията в съответствие с член 5, параграф 1 всички искания, отправени към институции за стандартизация, за изготвяне на технически спецификации или стандарт за специфични продукти с цел въвеждане в действие на технически регламент за тези продукти като проекти на технически регламенти, и посочват основанията за въвеждането им в действие.

Член 5

1.  При условията, предмет на член 7, държавите-членки незабавно предоставят на Комисията всички проекти за технически регламенти, с изключение, когато те само транспонират пълния текст на международен или европейски стандарт, в който случай информацията относно съответния стандарт е достатъчна; те също така предоставят на Комисията възможност да правят изявление за причините за необходимостта от прилагане на техническия регламент, когато това не е разяснено в проекта.

Когато е необходимо, освен ако вече не е било изпратено с предишно съобщение, държавите-членки едновременно предават текста на основните законодателни или нормативни разпоредби, главно и пряко заинтересовани, ако запознаването с такива текстове е необходимо за оценяване значението на проекта на техническия регламент.

Държавите-членки предоставят отново проекта при условия, посочени в първа и втора алинея на настоящия параграф ако направят промени в проекта, с които значително се изменя обхвата му, съкращава се първоначално предвидения срок за прилагането му, допълват се спецификации или изисквания, или последните се правят по-ограничителни.

Без да се засягат разпоредбите на раздел VIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(11), когато, по-специално, проектът конкретно цели да ограничи търговията или употребата на химическо вещество, приготвянето или самия продукт, на основания отнасящи се до общественото здраве или защитата на потребителите или околната среда, държавите-членки също така изпращат резюме или позоваване на всички съответни данни, имащи отношение към въпросното вещество, препарат или продукт и за известните и налични заместители, когато такава информация е налице, и предоставят очакваните резултати от мярката върху общественото здраве и защитата на потребителя и околната среда, заедно с анализ на риска, извършен, както е необходимо, в съответствие с принципите, предвидени в съответната част на раздел II.3 от приложение ХV на Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

Комисията незабавно нотифицира останалите държави-членки за проекта и всички документи, които са му били препратени. Тя също може да отнесе този проект, за мнение, до Комитета, посочен в член 2 и, когато е необходимо, до комитета, отговорен за въпросната сфера.

Относно техническите спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii), бележките или подробните мнения на Комисията или на държавите-членки могат да засягат единствено аспекти, които могат да възпрепятстват търговията или, по отношение на правилата за услуги, свободното движение на услуги или свободата на установяване на оператори на услуги, а не данъчни или финансови аспекти на мерките.

2.  Комисията и държавите-членки могат да правят коментари на държавата-членка, която е изпратила проект на технически регламент; тази държава-членка взима под внимание такива коментари, доколкото е възможно, при последващата повторна подготовка на техническия регламент.

3.  Държавите-членки незабавно предоставят окончателния текст на техническия регламент на Комисията.

4.  Информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, не е поверителна, освен при изричното желание на нотифициращата държава-членка. Всички такива молби се обосновават.

При такива случаи, ако са предприети необходимите предпазни мерки, Комитетът, посочен в член 2 и националните органи, могат да потърсят експертен съвет от физически или юридически лица от частния сектор.

5.  Когато проектите на техническия регламент съставляват част от мерките, които се изисква да бъдат предоставени на Комисията при етапа на изготвяне на проекта според друг акт на Съюза, държавите-членки могат да предадат съобщение, по смисъла на параграф 1, според този друг акт, при условие че официално покажат, че споменатата информация също съдържа информация за целите на настоящата директива.

Липсата на реакция от страна на Комисията, по смисъла на настоящата директива, към проект на технически регламент, не засяга което и да било решение прието според други актове на Съюза.

Член 6

1.  Държавите-членки отлагат приемането на проект за технически регламент с три месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1.

2.  Държавите-членки отлагат:

—  с четири месеца приемането на проектите на технически регламенти под формата на доброволно споразумение по смисъла на подточка ii) от втора алинея от параграф 1, буква е) от член 1,

—  без да се засягат параграфи 3, 4 и 5, с шест месеца приемането на каквито и да било други проекти на технически регламенти (с изключение на проектоправила за услуги),

от датата на получаване от Комисията на информацията, посочена в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава-членка внесе подробно мнение в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар;

—  без да се засягат параграфи 4 и 5, с четири месеца приемането на всякакви проекти на правила за услуги, от датата на получаване от Комисията на информацията, посочена в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава-членка внесе подробно мнение в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на услуги или на свободата на установяване на операторите на услуги на вътрешния пазар.

По отношение на проектите на правила за услуги, подробните мнения на Комисията или държавите-членки не могат да засягат каквито и да било мерки за културна политика, по-конкретно в аудиовизуалната сфера, които държавите-членки могат да приемат в съответствие със законодателството на Съюза, взимайки предвид своето езиково разнообразие, специфичните си национални и регионални характеристики и културното си наследство.

Заинтересованите държави-членки докладват на Комисията за действията, които възнамеряват да предприемат относно такива подробни мнения. Комисията коментира тези действия.

По отношение на правилата за услуги, въпросните държави-членки посочват, когато е необходимо, причините за това защо подробните становища не могат да бъдат взети предвид.

3.  С изключение на проектите на правила, свързани с услуги, държавите-членки отлагат приемането на проекти на технически регламенти с дванадесет месеца от датата на получаване на информацията от Комисията, посочена в член 5, параграф 1, ако, в рамките на три месеца от тази дата, Комисията обяви намерението си да предложи или приеме директива, регламент или решение по въпроса в съответствие с член 288 от ДФЕС.

4.  Държавите-членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1, ако до три месеца след тази дата Комисията обяви, че проекта на технически регламент се отнася за въпрос, който е предмет на предложение за директива, регламент или решение, представено на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 288 от ДФЕС.

5.  Ако Съветът приеме позиция на първо четене по време на отлагателния период, посочен в параграфи 3 и 4, този период, при условията на параграф 6, се удължава до 18 месеца.

6.  Задълженията, посочени в параграфи 3, 4 и 5, отпадат:

a)  когато Комисията уведоми държавите-членки, че не възнамерява повече да предлага или приема задължителни актове;

б)  когато Комисията уведоми държавите-членки за оттеглянето на проекта или предложението си;

в)  когато Европейският парламент и Съветът или Комисията приемат задължителен акт.

7.  Параграфи 1—5 не се прилагат в случаите, когато:

a)  по спешни причини, възникнали поради сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с опазването на общественото здраве или безопасност, защитата на животни или опазването на растения и за правила за услуги, както и по причини на обществената политика, особено за защита на малолетни, една държава-членка е задължена да изготви технически регламенти в много кратък период от време, за да може да влязат в сила и да бъдат въведени незабавно без да са възможни каквито и да било консултации, или

б)  спешни причини, предизвикани от сериозни обстоятелства, свързани с опазването на сигурността и целостта на финансовата система, особено със защитата на вносителите, инвеститорите и осигурените лица, една държава-членка е задължена незабавно да узакони и прилага правила за финансови услуги.

В информацията, посочена в член 5, държавата-членка дава причини за неотложността на предприетите мерки. Комисията предоставя свое виждане за информацията във възможно най-кратък срок. Тя предприема подходящи действия в случаите, когато тази процедура е приложена неправомерно. Европейският парламент се информира от Комисията.

Член 7

1.  Членове 5 и 6 не се прилагат за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки или доброволните споразумения, посредством които държавите-членки:

a)  се съобразява с обвързващите актове на Съюза, които водят до приемане на технически спецификации или правила за услуги;

б)  изпълнява задълженията, произтичащи от международни споразумения, които водят в резултат до приемане на общи технически спецификации или правила за услуги в Съюза;

в)  се позовават на защитните клаузи, предвидени в задължителните актове на Съюза;

г)  прилагат член 12, параграф 1 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12);

д)  ограничават себе си до прилагане на решението на Съда на Европейския съюз;

е)  се ограничават с изменяне на технически регламент по смисъла на член 1, параграф 1, буква е), в съответствие с искане на Комисията, с оглед премахване на препятствие за търговията или, в случаите на правила за услуги, за свободното движение на услуги или свободата за установяване на оператори на услуги.

2.  Член 6 не се прилага за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, които забраняват производството, доколкото те не пречат на свободното движение на продукти.

3.  Параграфи 3—6 от член 6 не се прилагат за доброволните споразумения, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii).

4.  Член 6 не се прилага за технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), подточка iii).

Член 8

Комисията докладва на всеки две години на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет за резултатите по прилагането на настоящата директива.

Комисията ежегодно публикува в Официален вестник на Европейския съюз статистически данни за получените уведомления.

Член 9

Когато държавите-членки приемат техническия регламент, в него се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното му публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 10

Директива 98/34/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение ІІІ, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение ІІІ, част Б към отменената директива и в приложение ІІІ, част Б към настоящата директива.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Индикативен списък на услуги, които не са предмет на член 1, параграф 1, буква б), втора алинея

1.  Услуги, които не са предоставени „от разстояние“

Услуги, предоставяни във физическото присъствие на доставчика и получателя, дори ако предполагат използването на електронни средства:

а)  медицински прегледи или лечение в лекарска операционна, при използване на електронно оборудване, когато пациентът присъства физически;

б)  консултиране с електронен каталог в магазин, когато клиентът е на мястото;

в)  резервации на самолетни билети в туристическа агенция във физическото присъствие на клиента чрез средствата на компютърна мрежа;

г)  електронни игри, предоставени на разположение във видеозала, когато клиентът присъства физически.

2.  Услуги, които не са предоставени „чрез електронни средства“

—  Услуги, които имат материално съдържание дори ако са предоставени чрез електронни устройства:

а)  автомати за теглене на пари или получаване на билети (банкноти, билети за железопътен транспорт);

б)  достъп до пътни мрежи, паркинги за автомобили и други, за чиято употреба се плаща, дори ако има електронни устройства на входа/изхода, контролиращи достъпа и/или осигуряващи коректното извършване на плащането.

—  Офлайн услуги: разпространение на CD-ром или софтуер на дискети.

—  Услуги, които не са предоставени чрез системи за електронно обработване/инвентаризация:

а)  услуги за гласова телефония;

б)  телефакс/телекс услуги;

в)  услуги, предоставяни чрез гласова телефония или факс;

г)  консултации с лекар по телефон/телефакс;

д)  консултации с адвокат по телефон/телефакс;

е)  директен маркетинг по телефон/телефакс.

3.  Услуги, които не се предоставят „по индивидуално искане на получателя на услугите“

Услуги, предоставяни чрез предаване на данни без да е налице индивидуална молба за едновременно приемане от неограничен брой отделни получатели (предаване от една до много точки):

а)  услуги за телевизионно излъчване (включително близки до видеоуслуги при поискване), предмет на член 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС;

б)  услуги за радиопредаване;

в)  (телевизионен) телетекст.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Индикативен списък на финансовите услуги, предмет на член 1, параграф 4

—  Инвестиционни услуги,

—  Операции по застраховане и презастраховане,

—  Банкови услуги,

—  Операции, свързани с пенсионните фондове,

—  Услуги, свързани със срочните операции или операциите по избор.

Такива услуги включват по-специално:

а)  инвестиционните услуги, посочени в приложението към Директива 2004/39/ЕО, услуги на предприятия за колективно инвестиране;

б)  услугите, произтичащи от дейностите, предмет на взаимно признаване, посочени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(13);

в)  операциите, произтичащи от дейностите по застраховане и презастраховане, посочени в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14).

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Част A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 10)

Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стp. 37)

 

 

 

Директива 98/48/EО на Европейския парламент и на Съвета

(OВ L 217, 5.8.1998 г., стp. 18)

 

 

Приложение II, част 1, дял З от Акт за присъединяване от 2004 г.

(OВ L 236, 23.9.2003 г., стp. 68)

Единствено по отношение на позоваванията в точка 2 на Директива 98/34/EО

 

Директива 2006/96/EО на Съвета

(OВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 81)

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(OB L 316, 14.11.2012 г., стр. 12)

Единствено по отношение на позоваванията в точка 1 на Директива 98/34/EО

Единствено член 26, параграф 2

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 10)

Директива

Срок за транспониране

98/34/ЕО

-

98/48/ЕО

5 август 1999 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 98/34/EO

Hастоящата директива

Член 1, първа алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, уводна фраза

Член 1, първа алинея, точка 1

Член 1, параграф 1, буква a)

Член 1, първа алинея, точка 2, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква б), първа алинея

Член 1, първа алинея, точка 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка i)

Член 1, първа алинея, точка 2, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първа алинея, точка 2, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първа алинея, точка 2, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква б), трета алинея

Член 1, първа алинея, точка 2, четвърта алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 2, уводна фраза

Член 1, първа алинея, точка 2, четвърта алинея, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, първа алинея, точка 2, четвърта алинея, второ тире

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, първа алинея, точка 3

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, първа алинея, точка 4

Член 1, параграф 1, буква г)

Член 1, първа алинея, точка 5, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква д), първа алинея

Член 1, първа алинея, точка 5, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, първа алинея, точка 5, трета алинея

Член 1, параграф 4

Член 1, първа алинея, точка 5, четвърта алинея

Член 1, параграф 5

Член 1, първа алинея, точка 5, пета алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първа алинея, точка 5, пета алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка i)

Член 1, първа алинея, точка 5, пета алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първа алинея, точка 11, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква е), първа алинея

Член 1, първа алинея, точка 11, втора алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първа алинея, точка 11, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка i)

Член 1, първа алинея, точка 11, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първа алинея, точка 11, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първа алинея, точка 11, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква е), трета алинея

Член 1, първа алинея, точка 11, четвърта алинея

Член 1, параграф 1, буква е), четвърта алинея

Член 1, първа алинея, точка 12

Член 1, параграф 1, буква ж)

Член 1, втора алинея

Член 1, параграф 6

Член 5

Член 2

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 3, уводна фраза

Член 3, параграф 3, уводна фраза

Член 6, параграф 3, второ тире

Член 3, параграф 3, буква а)

Член 6, параграф 3, трето тире

Член 3, параграф 3, буква б)

Член 6, параграф 3, четвърто тире

Член 6, параграф 4, уводна фраза

Член 6, параграф 4, буква в)

Член 6, параграф 4, буква г)

Член 3, параграф 3, буква в)

Член 3, параграф 4, уводна фраза

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 3, параграф 4, буква б)

Член 6, параграфи 5 до 8

Член 3, параграфи 5 до 8

Член 7

Член 4

Член 8

Член 5

Член 9, параграфи 1 до 5

Член 6, параграфи 1 до 5

Член 9, параграф 6, уводна фраза

Член 6, параграф 6, уводна фраза

Член 9, параграф 6, първо тире

Член 6, параграф 6, буква a)

Член 9, параграф 6, второ тире

Член 6, параграф 6, буква б)

Член 9, параграф 6, трето тире

Член 6, параграф 6, буква в)

Член 9, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 6, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 9, параграф 7, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 7, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 7, втора алинея

Член 6, параграф 7, втора алинея

Член 10, параграф 1, уводна фраза

Член 7, параграф 1, уводна фраза

Член 10, параграф 1, първо тире

Член 7, параграф 1, буква a)

Член 10, параграф 1, второ тире

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 10, параграф 1, трето тире

Член 7, параграф 1, буква в)

Член 10, параграф 1, четвърто тире

Член 7, параграф 1, буква г)

Член 10, параграф 1, пето тире

Член 7, параграф 1, буква д)

Член 10, параграф 1, шесто тире

Член 7, параграф 1, буква е)

Член 10, параграфи 2, 3 и 4

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 11, първо изречение

Член 8, първа алинея

Член 11, второ изречение

Член 8, втора алинея

Член 12

Член 9

Член 13

-

-

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Приложение III

-

Приложение IV

-

Приложение V

Приложение I

Приложение VI

Приложение ІI

-

Приложение ІІІ

-

Приложение ІV

_____________

(1) Становище от 14 юли 2010 г. (ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 142) и становище от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
(3)Становище от 14 юли 2010 г. (ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 142) и становище от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(4)Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.
(5)Директива 98/34/EO на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).
(6)Виж приложение ІІІ, част А.
(7)Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(8)Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).
(9)Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
(10)Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(12)Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).
(13)Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(14)Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (OB L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).


Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане *
PDF 350kWORD 44k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (COM(2013)0586 – C7‑0381/2013 – 2013/0308(CNS))
P7_TA(2014)0346A7-0214/2014

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0586),

—  като взе предвид член 3, параграфи 4 и 5 от Акта за присъединяване на Хърватия, съгласно който Съветът се е допитал до него (C7-0381/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0214/2014),

1.  Одобрява препоръката на Комисията във вида, в който е изменена;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета, когато взема решение относно датата на влизането в сила на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия, да вземе предвид съображенията на Парламента относно необходимостта да се сведе до минимум данъчната тежест върху данъкоплатците;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в препоръката на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и националните парламенти на Хърватия и на останалите държави членки.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Член 3
Арбитражната конвенция, изменена с Протокола от 25 май 1999 г., с Конвенциите от 21 декември 1995 г. и от 8 декември 2004 г., с Решение 2008/492/ЕО, както и с настоящото решение, влиза в сила между Хърватия и всяка една от останалите държави — членки на Европейския съюз, на XXX [дата].
Арбитражната конвенция, изменена с Протокола от 25 май 1999 г., с Конвенциите от 21 декември 1995 г. и от 8 декември 2004 г., с Решение 2008/492/ЕО, както и с настоящото решение, влиза в сила между Хърватия и всяка една от останалите държави — членки на Европейския съюз, на ...*.

______________

* Денят след публикуването на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

Съвместно предприятие Shift2Rail *
PDF 610kWORD 266k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложение за регламент на Съвета за създаването на съвместно предприятие Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0922),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0034/2014),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика(A7-0259/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)   Регламент (ЕС) №.../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2020—2020 г. (рамкова програма „Хоризонт 2020“)12 е насочен към постигане на по-голям ефект от научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства по рамковата програма „Хоризонт 2020“ и средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства (ПЧП) в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за по-голяма конкурентоспособност и за справяне с обществените предизвикателства. Ангажиментът на Съюза към тези партньорства може да бъде под формата на финансово участие в съвместни предприятия, създадени въз основа на член 187 от Договора.
(3)   Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета12 (рамкова програма „Хоризонт 2020“) има за цел да се постигне по-голямо въздействие върху научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства по рамковата програма „Хоризонт 2020“ и средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособност, за по-ефективно привличане на частни инвестиции и за справяне с обществените предизвикателства. Тези партньорства следва да се базират на дългосрочни ангажименти, включително на балансиран принос на всички партньори, да подлежат на отчет във връзка с постигането на техните цели и да са съобразени със стратегическите цели на Съюза в областта на научно-изследователската и развойната дейност и иновациите. Управлението и функционирането на тези партньорства следва да бъде открито, прозрачно, ефективно и ефикасно и да дава възможност за участие на широк кръг от заинтересовани лица, осъществяващи дейност всеки в своята специфична област, въз основа на дългосрочни ангажименти. Участието на Съюза в тези партньорства може да бъде под формата на финансови вноски в съвместни предприятия, създадени въз основа на член 187 от Договора с Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12a („Седмата рамкова програма“).
__________________
__________________
12 ОВ... [рамкова програма „Хоризонт 2020“]
12 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).
12a Решение № 1982/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 г.) (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)   В съответствие с Решение (ЕС) № …/2013 на Съвета от ... 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.)13 съвместните предприятия, създадени по рамковата програма „Хоризонт 2020“, могат да получават подкрепа при условията, определени в посоченото решение.
(4)   В съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Решение 2013/743/ЕС на Съвета13 съвместните предприятия, създадени по рамковата програма „Хоризонт 2020“, могат да получават подкрепа при условията, определени в посоченото решение.
__________________
__________________
13 ОВ... [специфична програма „Хоризонт 2020“]
13 Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ – рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/EС, 2006/972/EС, 2006/973/EС, 2006/974/EС и 2006/975/EС (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   Съвместното предприятие Shift2Rail (наричано по-нататък „съвместно предприятие S2R“) следва да е ПЧП, насочено към насърчаването и по-доброто координиране на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации в железопътния сектор с оглед ускоряване и улесняване на прехода към по-интегриран, ефективен, устойчив и привлекателен пазар на ЕС в железопътния сектор в съответствие с икономическите нужди на този сектор и с общата цел за изграждане на единно европейско железопътно пространство. По-специално съвместното предприятие S2R следва да допринесе за постигането на специфичните цели, определени в Бялата книга от 2011 г. и в Четвъртия законодателен пакет за железопътния транспорт, които включват подобряване на ефективността на железопътния сектор в полза на общественото финансиране, значително разрастване или модернизиране на капацитета на железопътната мрежа, което да позволи на железопътния транспорт да се конкурира ефективно с другите видове транспорт и да поеме една значително по-голяма част от превоза на пътници и товари, подобряване на качеството на железопътните услуги в отговор на нуждите на пътниците и спедиторите, премахване на техническите пречки, които спъват постигането на оперативна съвместимост в сектора и намаляване на отрицателните външни фактори, свързани с железопътния транспорт. Напредъкът на съвместното предприятие S2R към постигането на тези цели следва да бъде измерван посредством ключови показатели за изпълнението.
(7)   Съвместното предприятие Shift2Rail (наричано по-нататък „съвместно предприятие S2R“) следва да е ПЧП, насочено към насърчаването и по-доброто координиране на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации в железопътния сектор, като същевременно създава нови възможности за заетост, с оглед ускоряване и улесняване на прехода към по-интегриран, насочен към ползвателите, ефективен, устойчив и привлекателен пазар на ЕС в железопътния сектор в съответствие с икономическите нужди на този сектор и с общата цел за изграждане на единно европейско железопътно пространство. По-специално съвместното предприятие S2R следва да допринесе за постигането на специфичните цели, определени в Бялата книга от 2011 г. и в Четвъртия законодателен пакет за железопътния транспорт, които включват подобряване на ефективността на железопътния сектор в полза на общественото финансиране, значително разрастване или модернизиране на капацитета на железопътната мрежа, което да позволи на железопътния транспорт да се конкурира ефективно с другите видове транспорт и да поеме една значително по-голяма част от превоза на пътници и товари, подобряване на качеството на железопътните услуги в отговор на нуждите на пътниците и спедиторите, премахване на техническите пречки, които спъват постигането на оперативна съвместимост в сектора и намаляване на отрицателните външни фактори, свързани с железопътния транспорт. Напредъкът на съвместното предприятие S2R към постигането на тези цели следва да бъде измерван посредством ключови показатели за изпълнението.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Съвместното предприятие S2R следва да функционира по открит и прозрачен начин, като предоставя своевременно цялата релевантна информация на своите съответни органи и популяризира дейностите си, включително чрез дейности по информиране и разпространение на резултатите пред широката общественост. Следва да бъде предоставен публичен достъп до правилниците за дейността на органите на съвместното предприятие S2R.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Рамковата програма „Хоризонт 2020“ следва да допринесе за преодоляването на разделението в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на Съюза като насърчава полезното взаимодействие с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). Ето защо съвместното предприятие S2R следва да се стреми да развие тясно взаимодействие с ЕСИ фондовете, които могат конкретно да подпомогнат укрепването на местния, регионалния и националния капацитет за научни изследвания и иновации в сферата на действие на съвместното предприятие S2R и да подкрепят усилията за интелигентна специализация.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   За да постигне своите цели, съвместното предприятие S2R следва да предоставя финансова подкрепа, основно под формата на безвъзмездни средства за членовете, чрез най-подходящите мерки, като например обществени поръчки или отпускане на безвъзмездни средства по покани за представяне на предложения.
(12)   За да постигне своите цели, да гарантира справедливо участие на други предприятия, в частност на малки и средни предприятия (МСП) и на други инвеститори, и да подкрепи модернизацията на интегриран европейски железопътен сектор, съвместното предприятие S2R следва да предоставя вноската на Съюза за дейностите чрез открити и прозрачни процедури, основно под формата на безвъзмездни средства за членовете, като например обществени поръчки или отпускане на безвъзмездни средства по открити и прозрачни покани за представяне на предложения.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  С оглед на общата цел на рамковата програма „Хоризонт 2020“ за постигане на по-голямо опростяване и хармонизиране на финансирането за европейски научни изследвания и иновации, съвместните предприятия следва да установят прости модели за управление и да избягват правила, които са различни от правилата на рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)   Съвместното предприятие S2R следва да работи по прозрачен начин, като предоставя цялата съответна налична информация на своите съответни органи и популяризира дейностите си по съответния начин.
(13)   Съвместното предприятие S2R следва да работи по открит и прозрачен начин и да въведе механизъм за консултации с всички заинтересовани лица, използващи стоките и услугите на железопътния сектор, като предоставя цялата съответна налична информация на своите съответни органи и популяризира дейностите си по съответния начин.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Съвместното предприятие S2R следва също така да използва електронните средства, управлявани от Комисията, за да гарантира откритост, прозрачност и за да улеснява участието. Следователно поканите за представяне на предложения, отправени от съвместното предприятие S2R, следва да бъдат публикувани също така на единния портал за участници, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства на „Хоризонт 2020“ за разпространение на резултатите. Освен това съответните данни, наред с другото, относно предложенията, кандидатите, безвъзмездните средства и участниците, следва да бъдат предоставени от съвместното предприятие S2R за включване в управляваните от Комисията електронни системи на „Хоризонт 2020“ за докладване и разпространение на резултатите в подходящ формат и с периодичност, съответстваща на задълженията за докладване на Комисията.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Без да се засяга междинната оценка, предвидена в член 11, и в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 и като част от междинната оценка на рамковата програма „Хоризонт 2020“, съвместните предприятия, като конкретен инструмент за финансиране на рамковата програма „Хоризонт 2020“, следва да бъдат подложени на задълбочена оценка, която включва, наред с другото, анализ на откритостта, прозрачността и ефикасността на публично-частните партньорства, основаващи се на член 187 от ДФЕС.  
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   Участието в непреки дейности, финансирани от съвместното предприятие S2R, следва да е в съответствие с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета от ... 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.)16.
(16)   Участието в непреки дейности, финансирани от съвместното предприятие S2R, следва да е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета16. Съвместното предприятие S2R следва освен това да гарантира последователно прилагане на тези правила на базата на приети от Комисията подходящи мерки.
__________________
__________________
16 ОВ ... [правила за участие в Хоризонт 2020“]
16 Регламент (EС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Съвместното предприятие S2R следва да взема предвид определенията на ОИСР относно равнището на технологична готовност (РТГ) в класификацията на технологичните изследвания, разработването на продукти и демонстрационните дейности.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)  С оглед на основната цел на рамковата програма „Хоризонт 2020“ за постигане на по-голямо опростяване и хармонизиране, във всички отправяни от съвместното предприятие S2R покани за представяне на предложения следва да бъде взета предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)   В съответствие с член 287, параграф 1 от Договора актът за учредяването на органи, служби или агенции, създадени от Съюза, може да изключва проверката от страна на Сметната палата на отчетите за всички приходи и разходи на тези органи, служби или агенции. В съответствие с член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 счетоводните отчети на органите, създадени съгласно член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, следва да се проверяват от независим одитен орган, който, наред с другото, дава становище за надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Изключването на отчетите на съвместното предприятие S2R от проверка от страна на Сметната палата е оправдано с цел да се избегне дублирането на проверката на отчетите.
(21)   Предвид специфичния характер и текущото състояние на съвместните предприятия, както и с цел да се осигури приемственост по отношение на Седмата рамкова програма, съвместните предприятия следва да продължат да подлежат на отделна процедура за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Следователно чрез дерогация от член 60, параграф 7 и член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие S2R следва да се извършва от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Съответно, изискванията за докладване, посочени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, не следва да се прилагат за вноската на Съюза в съвместното предприятие S2R, а следва във възможно най-голяма степен да са съответствие с изискванията, предвидени за органите по член 208 от посочения регламент. Сметната палата следва да извършва одит на отчетите и проверка на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Предвид значението на непрекъснатите иновации за конкурентоспособността на транспортния сектор на Съюза и за броя на съвместните предприятия в тази област, следва да се правят своевременни анализи, особено с оглед на междинната оценка на рамковата програма „Хоризонт 2020“ във връзка с целесъобразността на усилията в рамките на съвместните научни изследвания в областта на транспорта.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1
1.  С настоящото се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от Договора („съвместното предприятие Shift2Rail“ или „съвместното предприятие S2R“) със срок на съществуване до 31 декември 2024 г., чиято цел е да координира и управлява инвестициите на Съюза за научни изследвания и иновации в европейския железопътен сектор.
1.  С настоящото се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от Договора („съвместното предприятие Shift2Rail“ или „съвместното предприятие S2R“) със срок на съществуване до 31 декември 2024 г., чиято цел е да координира и управлява инвестициите на Съюза за научни изследвания и иновации в европейския железопътен сектор. За да бъде взета предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“, поканите за представяне на предложения в рамките на съвместното предприятие S2R се отправят най-късно до 31 декември 2020 г. В надлежно обосновани случаи поканите за представяне на предложения могат да бъдат отправяни до 31 декември 2021 г.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)
б)   да допринесе за изграждането на единното европейско железопътно пространство, за по-бърз и по-евтин преход към по-привлекателна, конкурентоспособна, ефективна и устойчива европейска железопътна система, както и за прехода от автомобилен и въздушен към железопътен транспорт посредством всеобхватен и координиран подход, съобразен с нуждите на железопътната система и нейните ползватели от научни изследвания и иновации. Този подход обхваща подвижния състав, инфраструктурата и управлението на трафика за пазарните сегменти на товарните превози и превозите на далечни разстояния, на регионалния, местния и градския пътнически транспорт, както и интермодалните връзки между железопътния и другите видове транспорт, като предоставя на потребителите интегрирано цялостно решение за тяхното пътуване с железопътния транспорт и техните транспортни нужди — от помощ за цялостната операция до подкрепа по маршрута;
б)   да допринесе за изграждането на единното европейско железопътно пространство, за по-бърз и по-евтин преход към по-привлекателна, насочена към ползвателите (включително към лица с намалена подвижност), конкурентоспособна, ефективна и устойчива европейска железопътна система, за прехода от автомобилен и въздушен към железопътен транспорт, както и за развитието на силен и конкурентен европейски железопътен сектор, посредством всеобхватен и координиран подход, съобразен с нуждите на железопътната система и нейните ползватели от научни изследвания и иновации. Този подход обхваща подвижния състав, инфраструктурата и управлението на трафика за пазарните сегменти на товарните превози и превозите на далечни разстояния, на регионалния, местния и градския пътнически транспорт, както и интермодалните връзки между железопътния и другите видове транспорт, като предоставя на потребителите интегрирано цялостно решение за тяхното пътуване с железопътния транспорт и техните транспортни нужди — от помощ за цялостната операция до подкрепа по маршрута;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)
г)   да служи като централна отправна точка за свързаните с железопътния сектор научноизследователски и иновационни дейности, финансирани на равнището на Съюза, като осигурява координация между проектите и предоставя на всички заинтересовани страни съответната информация.
г)   да играе централна роля в свързаните с железопътния сектор научноизследователски и иновационни дейности, финансирани на равнището на Съюза, като осигурява координация между проектите и предоставя на всички заинтересовани страни съответната информация.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)
д)   да насърчава активно участието и тясното обвързване на всички заинтересовани страни от цялата верига на стойността в рамките на традиционния железопътен сектор и извън него, по-конкретно на производителите на железопътно оборудване (както подвижен състав и системи за управление на движението на влаковете) и тяхната верига от доставчици, управителите на инфраструктури, железопътните оператори (пътнически и товарни превози), лизинговите дружества за железопътни возила, сертифициращите агенции, професионалните сдружения на персонала, асоциациите на потребителите (пътнически и товарни превози), както и съответните научни институции или съответната научна общност. Следва да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията20.
д)   да насърчава активно участието и тясното обвързване на всички заинтересовани страни от цялата верига на стойността в рамките на традиционния железопътен сектор и извън него, по-конкретно на производителите на железопътно оборудване (както подвижен състав и системи за контрол и управление на движението на влаковете) и тяхната верига от доставчици, управителите на инфраструктури, железопътните оператори (пътнически и товарни превози), лизинговите дружества за железопътни возила, сертифициращите агенции, професионалните сдружения на персонала, асоциациите на потребителите (пътнически и товарни превози), както и съответните научни институции или съответната научна общност. Следва да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията20.
__________________
__________________
20 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр.36).
20 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр.36).
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д а) (нова)
да)  да прилага мерки, които насърчават участието на МСП, университетите и научноизследователските центрове. В този контекст следва да се идентифицират и преодолеят бариерите, които възпрепятстват включването на нови участници в съвместното предприятие S2R.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д б) (нова)
дб)  да търси допълняемост и тясно взаимодействие с европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“) с цел да се подпомогне преодоляването на разделението в областта на научните изследвания и иновациите в Европа. Когато е възможно, да развива оперативната съвместимост между рамковата програма „Хоризонт 2020“ и тези фондове и да насърчава кумулативното или комбинираното финансиране. В този контекст мерките ще целят пълно използване на потенциала на ресурса на Европа от таланти и по този начин оптимизиране на икономическото и социалното въздействие на научните изследвания и иновациите и ще бъдат самостоятелни, но допълващи се от гледна точка на политиките и действията на ЕСИ фондовете.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
1.   Максималният размер на финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие S2R ще бъде 450 млн. евро, които ще се изплащат чрез бюджетни кредити от общия бюджет на Съюза, предвиден за специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“ съгласно съответните разпоредби на член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за органите, посочени в член 209 от същия регламент. Тази сума включва:
1.   Максималният размер на финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие S2R ще бъде 450 милиона евро, включително вноските на държавите – членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които ще се изплащат чрез бюджетни кредити от общия бюджет на Съюза, предвиден за специфичната програма за изпълнение на рамковата програма „Хоризонт 2020“ съгласно съответните разпоредби на член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за органите, посочени в член 209 от същия регламент. Тази сума включва:
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2
2.   Допълнително финансиране, допълващо финансовото участие, посочено в параграф 1, може да се предоставя и от други инструменти на Съюза за подпомагане на действия за внедряване на утвърдени резултати на съвместното предприятие S2R.
2.   Допълнително финансиране, допълващо вноската, посочена в параграф 1, може да се предоставя и от други инструменти на Съюза за подпомагане на действия за внедряване на утвърдени иновативни резултати на съвместното предприятие S2R.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква г) и г а) (нова)
г)   договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да разработи своята политика за научните изследвания и иновациите и да изпълни своите задължения за разпространение и за докладване;
г)   договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване, включително в единния портал за участници, както и посредством други управлявани от Комисията електронни средства на „Хоризонт 2020“ за разпространение на резултатите;
га)  разпоредби относно публикуването на покани на съвместното предприятие S2R за представяне на предложения и в единния портал за участници, както и посредством други управлявани от Комисията електронни средства на „Хоризонт 2020“ за разпространение на резултатите;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4
4.   За да се оцени стойността на непаричните вноски, посочени в параграф 2, буква б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от устава, съдържащ се в приложение І, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните правни субекти, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен всеки субект, и приложимите международни счетоводни стандарти или международни стандарти за финансово отчитане. Разходите подлежат на заверка от независим външен одитор, назначен от съответния субект. Оценката на стойността на вноските се проверява от съвместното предприятие S2R. В случай на съмнение оценката на стойността може да бъде одитирана от съвместното предприятие S2R, както е посочено в клауза 20 от устава.
4.   За да се оцени стойността на вноските, посочени в параграф 2, буква б) и клауза 15, параграф 3, буква б) от устава, съдържащ се в приложение І, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните правни субекти, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен всеки субект, и приложимите международни счетоводни стандарти или международни стандарти за финансово отчитане. Разходите подлежат на заверка от независим външен одитор, назначен от съответния субект. В случай на съмнение, породено от сертифицирането, методът на оценка на стойността може да бъде проверен от съвместното предприятие S2R. За целите на настоящия регламент разходите от допълнителни дейности не се одитират от съвместното предприятие S2R или от който и да е друг орган на Съюза.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 6
6.  В допълнение към параграф 5 Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие S2R или да открие производството по ликвидация, посочено в клауза 23, параграф 2 от устава, съдържащ се в приложение І, ако тези членове или свързани с тях субекти не изплащат вноските, посочени в параграф 2, или ги изплащат частично или със закъснение.
6.  В допълнение към параграф 5 Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие S2R или да открие производството по ликвидация, посочено в клауза 23, параграф 2 от устава, съдържащ се в приложение І, ако тези членове или свързани с тях субекти не изплащат вноските, посочени в параграф 2, или ги изплащат частично или със закъснение. Решението на Комисията не възпрепятства възстановяването на допустимите разходи, които вече са направени от членовете или съвместното предприятие S2R или за които те са поели ангажимент преди уведомяването на съвместното предприятие S2R за посоченото по-горе решение.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
Съвместното предприятие S2R приема свои специфични финансови правила в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... [делегиран регламент относно примерния финансов регламент за органи, посочени в член 209 на Финансовия регламент].
Без да се засяга член 12, съвместното предприятие S2R приема свои специфични финансови правила в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Регламент (ЕС) № ... [Делегиран регламент относно примерния финансов регламент за ПЧП].
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно член 110 от същия правилник управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има правото от своя страна вторично да делегира тези правомощия на други лица.
На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно член 110 от същия правилник управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор докладва на управителния съвет относно делегираните правомощия и има правото от своя страна вторично да делегира тези правомощия на други лица.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2
2.   В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие S2R действа в съответствие с общите принципи, характерни за правото на държавите членки, и компенсира всички щети, причинени от неговите служители при изпълнението на техните задължения.
2.   В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие S2R действа в съответствие с общите принципи, характерни за правото на държавите членки, и компенсира всички щети, причинени от неговите служители или от членовете на управителния съвет при изпълнението на техните задължения.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1
1.   До 31 декември 2017 г. Комисията провежда междинна оценка на съвместното предприятие S2R. Най-късно до 30 юни 2018 г. Комисията изпраща заключенията от оценката и своите забележки на Европейския парламент и на Съвета.
1.   До 30 юни 2017 г. Комисията извършва, с помощта на независими експерти, междинна оценка на съвместното предприятие S2R, включително оценка на ангажираността и отвореността му към малките и средните предприятия, както и на административното функциониране на съвместното предприятие S2R със специален акцент върху справянето с административните предизвикателства или административната тежест. Комисията изготвя доклад за оценката, в който са изложени заключенията от оценката и констатациите на Комисията. До 31 декември 2017 г. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от междинната оценка на съвместното предприятие S2R се вземат под внимание при изготвяне на задълбочената оценка и на междинната оценка, предвидена в член 32 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
1.   Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие S2R е част от освобождаването от отговорност, което Европейският парламент предоставя на Комисията по препоръка на Съвета и в съответствие с процедурата, предвидена в член 319 от Договора.
1.   Чрез дерогация от член 60, параграф 7 и от член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие S2R се приема от Европейския парламент по препоръка на Съвета и в съответствие с процедурата, предвидена във финансовите правила на съвместното предприятие S2R.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2
2.  Съвместното предприятие S2R си сътрудничи изцяло с институциите, които участват в процедурата по освобождаване от отговорност, и при необходимост предоставя нужната допълнителна информация. Във връзка с това от него може да бъде поискано да участва в заседания на съответните институции или органи и да подпомага оправомощения разпоредител с бюджетни кредити на Комисията.
заличава се
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1
1.   Без да се засяга клауза 19, параграф 4 от устава, съдържащ се в приложение І, съвместното предприятие S2R предоставя на службите на Комисията и на други упълномощени от съвместното предприятие S2R или от Комисията лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително информацията в електронен формат, необходима за извършваните от тях одити.
1.   Съвместното предприятие S2R предоставя на службите на Комисията и на други упълномощени от съвместното предприятие S2R или от Комисията лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително информацията в електронен формат, необходима за извършваните от тях одити.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 а (нов)
5a.  Служителите на съвместното предприятие, изпълнителният директор и членовете на управителния съвет незабавно уведомяват Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за всички случаи на измама, които са привлекли вниманието им при изпълнението на техните задължения или функции, без по никакъв начин да им се възлага отговорност за тях в резултат на това.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
С оглед на общата цел на рамковата програма „Хоризонт 2020“ за постигане на по-голямо опростяване и хармонизиране на финансирането за европейски научни изследвания и иновации, съвместните предприятия избягват наборите от правила, които са различни от правилата на рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 1 – параграф 1
1.   „Асоцииран член“ е правен субект или група правни субекти или консорциум от правни субекти, установени в дадена държава членка или в държава, асоциирана към рамковата програма „Хоризонт 2020“, който е бил подбран в съответствие с процедурата, посочена в клауза 4, точка 2, изпълнява условията по клауза 4, точки 3 и 4 и се е съгласил с настоящия устав чрез подписването на писмо за одобрение;
1.   „Асоцииран член“ е правен субект или група правни субекти или консорциум от правни субекти, установени в дадена държава членка или в държава, асоциирана към рамковата програма „Хоризонт 2020“, който е бил подбран в съответствие с процедурата, посочена в клауза 4, параграф 2, изпълнява условията по клауза 4, параграфи 3 и 4 и се е съгласил с настоящия устав чрез подписването на писмо за одобрение, след решение на органа, който отговаря за неговото управление;
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 1 – параграф 2
2.   „Учредители, различни от Съюза“ са участниците, посочени в приложение II, които са поели индивидуален ангажимент да финансират съвместното предприятие S2R със сума от най-малко 30 млн. евро за целия период на неговото съществуване и са се съгласили с настоящия устав чрез подписването на писмо за одобрение.
2.   „Учредители, различни от Съюза“ са отделни правни субекти, които, въз основа на обща визия, са поели индивидуален ангажимент да финансират съвместното предприятие S2R със сума от най-малко 30 млн. евро за целия период на неговото съществуване и са се съгласили с настоящия устав чрез подписването на писмо за одобрение, след решение на органа, отговорен за тяхното управление. Учредителите са изброени в списъка по приложение II;
Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 1 – параграф 3 – уводна част
3.   „Програми за иновации“ са тематичните области, около които следва да се структурира генералният план за S2R, посочен в параграф 4. Програмите за иновации се избират въз основа на техния капацитет за оптимална ефективност в една или повече оперативни среди и възможността им да прилагат системен подход в железопътния сектор. Независимо от решение за изменение на тази структура, прието от управителния съвет, в генералния план за S2R следва да се предвиди създаването на програми за иновации в най-малко следните пет области:
3.   „Програми за иновации“ са тематичните области, около които следва да се структурира генералният план за S2R, посочен в параграф 4. Програмите за иновации се избират въз основа на техния капацитет за оптимална ефективност в една или повече оперативни среди и възможността им да прилагат системен и ориентиран към клиента подход в железопътния сектор. Тяхното определяне също така позволява развитието и тестването на навлизащи иновативни идеи. Независимо от решение за изменение на тази структура, прието от управителния съвет, в генералния план за S2R следва да се предвиди създаването на следните поне пет програми за иновации:
Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 1 – параграф 3 – буква а)
а)   рентабилни и надеждни висококапацитетни влакове;
а)   рентабилни и надеждни влакове, включително висококапацитетни и високоскоростни влакове;
Изменение 40
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 1 – параграф 3 – буква в)
в)  рентабилна и надеждна висококапацитетна инфраструктура;
в)  рентабилна, устойчива и надеждна висококапацитетна инфраструктура;
Изменение 41
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 2 – буква з)
з)   обобщава изискванията на потребителите и определя стандартите за оперативна съвместимост с цел инвестициите в научноизследователски и иновационни дейности да бъдат насочени към функционални и пазарно приложими решения;
з)   обобщава изискванията на потребителите и определя спецификациите и техническите стандарти за оперативна съвместимост с цел инвестициите в научноизследователски и иновационни дейности да бъдат насочени към функционални и пазарно приложими решения;
Изменение 42
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 2 – буква й)
й)   установява и развива тясно и дългосрочно сътрудничество между ЕС, производителите на железопътно оборудване и други заинтересовани страни, необходимо за разработване на новаторски решения и тяхното мащабно внедряване на пазара с участието на железопътните оператори и другите заинтересовани страни от сектора, както и на заинтересованите страни извън традиционния железопътен сектор;
й)   установява и развива тясно и дългосрочно сътрудничество между ЕС, производителите на железопътно оборудване и други заинтересовани страни, необходимо за разработване на новаторски решения и тяхното мащабно внедряване на пазара с участието, включително на организации, представляващи клиентите, на железопътните оператори и другите частни и публични заинтересовани страни от железопътния сектор, включително на регионално равнище, както и на заинтересованите страни извън традиционния железопътен сектор;
Изменение 44
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 2 – буква к а (нова)
кa)  поддържа връзка с широк кръг от заинтересовани страни, включително научноизследователски организации и университети;
Изменение 45
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 3 – параграф 2 a (нов)
2a.  Ако член на съвместното предприятие S2R не изпълни задълженията си по отношение на своята договорена финансова вноска, изпълнителният директор го уведомява писмено за това и определя разумен срок, в който задължението да бъде изпълнено. Ако пропуските не бъдат отстранени в рамките на посочения срок, изпълнителният директор свиква заседание на управителния съвет, на което се решава дали членството на неизправния член да бъде прекратено или да бъдат предприети други мерки, докато той изпълни своите задължения. Управителният съвет може първоначално да отнеме временно правото на глас на всички членове, които не изпълняват своите задължения, след като ги е изслушал и им е дал възможност за отстраняване на пропуските.
Изменение 46
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 4 – параграф 2
2.   Асоциираните членове на съвместното предприятие S2R се избират чрез открита и недискриминационна покана за кандидатстване. Първата покана за кандидатстване за асоциирано членство се обявява не по-късно от три месеца след създаването на съвместното предприятие S2R. Допълнителни покани се обявяват, ако има потребност от ключов капацитет за изпълнение на генералния план за S2R. Всички покани се публикуват на уебсайта на S2R и се обявяват посредством групата на представителите на държавите и други канали, така че да се осигури възможно най-широко участие с оглед постигането на целите на генералния план за S2R. Съвместното предприятие S2R насърчава участието на МСП и на заинтересовани страни от цялата верига на стойността в железопътния сектор, както и на такива извън традиционния железопътен сектор.
2.   Асоциираните членове на съвместното предприятие S2R се избират чрез открита, недискриминационна и конкурентна покана за кандидатстване, която се обявява от Комисията и подлежи на прозрачна оценка от управителния съвет. Оценката и подборът отчитат, наред с другото, пригодността и потенциалната добавена стойност на заявителя с оглед постигането на целите на съвместното предприятие S2R, финансовата стабилност на заявителя, както и всички потенциални конфликти на интереси по отношение на целите на съвместното предприятие S2R.
Изменение 47
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 4 – параграф 2 a (нов)
2a.  Като отчита резултатите от оценката, Комисията взема окончателно решение относно подбора на асоциирани членове с оглед на гарантирането на географско равновесие, както и на балансирано участие на МСП, на научноизследователската общност и заинтересованите страни от цялата верига на стойността в железопътния сектор, включително и заинтересовани страни извън рамките на традиционния железопътен сектор.
Изменение 48
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 4 – параграф 5
5.  Всеки член може да прекрати членството си в съвместното предприятие S2R. Прекратяването влиза в сила и става необратимо шест месеца след изпращането на уведомление до другите членове. Считано оттогава, бившият член се освобождава от всички отговорности, различни от тези, които са одобрени или поети от съвместното предприятие S2R преди прекратяването на членството.
5.  Всеки член може да прекрати членството си в съвместното предприятие S2R. Прекратяването влиза в сила и става необратимо шест месеца след изпращането на уведомление до другите членове. Считано оттогава, бившият член се освобождава от всички отговорности, различни от тези, които са одобрени или поети от съвместното предприятие S2R преди прекратяването на членството. При подобни случаи се открива сметка за уреждане на финансовите задължения между члена, прекратяващ членството си, и съвместното предприятие S2R.
Изменение 49
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 4 – параграф 6
6.   Членството в съвместното предприятие S2R не може да се прехвърля на трета страна без предварителното съгласие на управителния съвет.
6.   Членството в съвместното предприятие S2R не може да се прехвърля на трета страна без предварителното и единодушно съгласие на управителния съвет. Комисията е уведомена за това съгласие и има право на възражение.
Изменение 50
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 6 – буква в)
в)   най-малко един представител на асоциираните членове за всяка програма за иновации, посочена в клауза 1, параграф 3. Тези представители се назначават от управителния съвет на съвместното предприятие S2R с цел да се гарантира балансираното представителство на заинтересованите страни от цялата верига на стойността в железопътния сектор, както и на такива извън традиционния железопътния сектор.
в)   най-малко един представител на асоциираните членове за всяка програма за иновации, посочена в клауза 1, параграф 3. Асоцииран член е представен в управителния съвет, когато, като отделен правен субект, отговаря на критериите, изброени в клауза 1, параграф 2 [което означава собствена вноска от поне 30 милиона евро], и допринася за постигане на целите по член 2, параграф 2, букви а), б) и в). Другите представители се назначават от управителния съвет на съвместното предприятие S2R с цел да се гарантира балансираното представителство на заинтересованите страни от гледна точка на териториалното представителство и за да се осигури представителството на цялата верига на стойността в железопътния сектор, както и представителството на заинтересовани страни извън традиционния железопътния сектор. Поне двама от тях следва да бъдат представители на железопътни предприятия.
Изменение 51
Предложение за регламент
Приложение І – клауза 7 – параграф 5 – алинея 5
На заседанията на управителния съвет присъства като наблюдател представител на Европейската железопътна агенция или председателят/ заместник-председателят на групата на представителите на държавите.
На заседанията на управителния съвет присъства като наблюдател представител на Европейската железопътна агенция.
Изменение 52
Предложение за регламент
Приложение І – клауза 7 – параграф 5 – алинея 5 а (нова)
Председателят или заместник-председателят на групата на представителите на държавите има право да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател и да участва в разискванията, но няма право на глас.
Изменение 53
Предложение за регламент
Приложение І – клауза 7 – параграф 5 – алинея 5 б (нова)
Когато се обсъждат въпроси, попадащи в рамките на задачите на научния комитет, неговият председател има право да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател и да участва в разискванията, но няма право на глас.
Изменение 54
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 8 – параграф -1 (нов)
В рамките на своята роля в управителния съвет Комисията се стреми да гарантира координацията между дейностите на съвместното предприятие S2R и съответните дейности по рамковата програма „Хоризонт 2020“ с оглед на насърчаване на полезното взаимодействие при определяне на приоритетите, обхванати от съвместната научноизследователска дейност.
Изменение 55
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 8 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  взема решения относно окончателния състав на управителния съвет, по-специално като избира представителите на асоциираните членове, различни от тези, които отговарят на критериите, посочени в клауза 1, параграф 2. Окончателният подбор следва да гарантира балансираното участие на МСП и на заинтересовани страни от цялата верига на стойността в железопътния сектор, включително на такива извън традиционния железопътен сектор;
Изменение 56
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 8 – параграф 1 – буква н а (нова)
на)  да се гарантира прозрачност на избора на всички споразумения за подизпълнение, които могат да бъдат сключени в рамките на настоящия регламент
Изменение 57
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 9 – параграф 1
1.   След открита и прозрачна процедура за подбор управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията.
1.   Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет въз основа на своите качества и доказани административни и управленски умения, както и релевантна компетентност и опит, от списък с кандидати, предложени от Комисията въз основа на открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Европейският парламент има право на възражение.
Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат отговаря на въпросите на членовете на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.
Изменение 58
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 10 – параграф 4 – буква ж а (нова)
жа)  редовно информира групата на представителите на държавите и научния комитет относно всички въпроси от значение за консултативната им роля;
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 11 – уводна част
Европейската железопътна агенция има статут на наблюдател в управителния съвет и оказва принос при разработването и изпълнението на генералния план за S2R, като изпълнява следните консултативни задачи:
Европейската железопътна агенция допринася при разработването и изпълнението на генералния план за S2R, по-конкретно като изпълнява следните консултативни задачи:
Изменение 60
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 11 – буква в)
а)   предлага възможни изменения на генералния план за S2R и годишните работни планове, по-специално за да се гарантира задоволяването на потребностите от научни изследвания, свързани с осъществяването на единното европейско железопътно пространство;
а)   предлага възможни изменения на генералния план за S2R и годишните работни планове, по-специално за да се гарантира задоволяването на потребностите от научни изследвания, свързани с осъществяването на единното европейско железопътно пространство, и удостоверява тяхната целесъобразност по отношение на целите, установени в член 2, параграф 2;
Изменение 61
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 11 – буква в)
б)   след консултация със заинтересованите страни, посочени в член 2, параграф 1, буква д) от настоящия регламент, предлага технически стандарти за научноизследователските и развойните дейности, както и дейностите по доказване в практиката, с цел да се гарантира оперативната съвместимост и безопасността на резултатите;
б)   след консултация със заинтересованите страни, посочени в член 2, параграф 1, буква д) от настоящия регламент, предлага насоки за научноизследователските и развойните дейности, водещи до технически стандарти, с цел да се гарантира оперативната съвместимост и безопасността на резултатите;
Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 13 – параграф 5 – буква а)
а)   състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително за внедряване на технологии;
а)   състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително за внедряване на технологии, с цел извличане на полза от взаимодействията;
Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 13 – параграф 5 a (нов)
5a.  Групата на представителите на държавите получава редовно информация, наред с другото, относно участието в действия, финансирани от съвместното предприятие S2R, относно резултата от всяка покана за представяне на предложения и от реализирането на проектите, относно полезното взаимодействие с други подходящи програми на Съюза, относно изпълнението на бюджета на съвместното предприятие S2R.
Изменение 64
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 13 – параграф 6
6.   Групата на представителите на държавите може да отправя по своя инициатива препоръки към съвместното предприятие S2R по технически, управленски и финансови въпроси, по-специално когато тези въпроси засягат национални или регионални интереси. Съвместното предприятие S2R информира групата на представителите на държавите в S2R относно последващите действия, предприети вследствие на подобни препоръки.
6.   Групата на представителите на държавите може да отправя по своя инициатива препоръки към управителния съвет по технически, управленски и финансови въпроси, по-специално когато тези въпроси засягат национални или регионални интереси. Управителният съвет информира групата на представителите на държавите в S2R относно последващите действия, предприети вследствие на подобни препоръки.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 14 – параграф 1
1.   За изпълнение на задачите, предвидени в клауза 2, управителният съвет на съвместното предприятие S2R може да създаде ограничен брой работни групи, които да извършват дейности, възложени му от управителния съвет. Тези групи се състоят от експерти и функционират по прозрачен начин.
1.   За изпълнение на задачите, предвидени в клауза 2, управителният съвет на съвместното предприятие S2R може да създаде ограничен брой работни групи, които да извършват дейности, възложени им от управителния съвет. Тези групи се състоят от професионалисти, притежаващи релевантен експертен опит, включително идващи от научноизследователски организации, МСП и железопътни оператори, и функционират по прозрачен начин.
Изменение 66
Предложение за регламент
Приложение I – клауза 15 – параграф 3 – буква в)
б)   непарични вноски от членовете, различни от Съюза, или от свързаните с тях субекти, изразяващи се в разходите, извършени от тях за изпълнението на непреки действия, като се припадне участието на съвместното предприятие и всяко друго участие на Съюза в тези разходи.
б)   непарични или парични вноски от членовете, различни от Съюза, или от свързаните с тях субекти, изразяващи се в разходите, извършени от тях за изпълнението на непреки действия, като се приспадне участието на съвместното предприятие и всяко друго участие на Съюза в тези разходи.
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение 1 – клауза 19
1.  Всяка година изпълнителният директор докладва на управителния съвет за изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие S2R.
1.  Всяка година изпълнителният директор докладва на управителния съвет за изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие S2R.
2.  До 15 февруари всяка година изпълнителният директор представя за одобрение от управителния съвет годишния доклад за дейността относно напредъка, постигнат от съвместното предприятие S2R през предходната календарна година, по-специално във връзка с работния план за същата година. Наред с другото този доклад включва информация относно следните въпроси:
2.  В срок от два месеца след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор представя за одобрение от управителния съвет годишния доклад за дейността относно напредъка, постигнат от съвместното предприятие S2R, през предходната календарна година, по-специално във връзка с работния план за същата година. Наред с другото този доклад включва информация относно следните въпроси:
а)  научни изследвания, иновации и други извършени дейности, както и съответните разходи;
а)  научни изследвания, иновации и други извършени дейности, както и съответните разходи;
б)  представените дейности, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави;
б)  представените дейности, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави;
в)  избраните за финансиране дейности, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави, като се посочва приносът на съвместното предприятие S2R за отделните участници и действия.
в)  избраните за финансиране дейности, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави, като се посочва приносът на съвместното предприятие S2R за отделните участници и действия.
След като управителният съвет одобри годишния доклад за дейността, той се предава на групата на представителите на държавите и се оповестява публично.
След като управителният съвет одобри годишния доклад за дейността, той се предава на групата на представителите на държавите и се оповестява публично.
3.  Съвместното предприятие S2R представя ежегодно на Комисията доклади в съответствие с член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
3.   До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на съвместното предприятие S2R изпраща междинните счетоводни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.
4.  Счетоводните отчети на съвместното предприятие S2R се разглеждат от независим одитен орган, както е предвидено в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Счетоводните отчети на съвместното предприятие S2R не подлежат на проверка от страна на Сметната палата.
До 31 март на следващата финансова година съвместното предприятие S2R изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата доклада за бюджетното и финансовото управление.
След като получи констатациите на Сметната палата по междинния отчет на съвместното предприятие S2R съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, счетоводителят изготвя окончателния отчет на съвместното предприятие S2R и изпълнителният директор го изпраща на управителния съвет за становище.
Управителният съвет представя становище по окончателните счетоводни отчети на съвместното предприятие S2R.
До 1 юли след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.
Окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 15 ноември на следващата година.
До 30 септември изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на направените от нея констатации в нейния годишен доклад. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.
Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за гладкото протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за въпросната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Искане за защита на парламентарния имунитет на Александър Мирски
PDF 281kWORD 45k
Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Александър Мирски (2014/2026(IMM))
P7_TA(2014)0348A7-0273/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Александър Мирски от 14 февруари 2014 г., обявено на пленарно заседание на 24 февруари 2014 г., за защита на неговия имунитет и неговите привилегии във връзка с гражданско производство, висящо пред Гражданското отделение на Сената на Върховния съд на Република Латвия (наричан оттук нататък „Върховния съд“) (дело C17129611),

—  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

—  като има предвид пълния стенографски протокол от пленарното заседание от 4 април 2011 г.,

—  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 6а и 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0273/2014),

A.  като има предвид, че член на Европейския парламент, Александър Мирски, е поискал защита на неговия парламентарен имунитет във връзка с гражданско производство, висящо пред Върховния съд на Република Латвия; като има предвид, че въпросното производство е свързано с решението на Гражданското отделение на Районния съд на Рига (наричан оттук нататък „Районния съд на Рига“) с искане Александър Мирски да опровергае заявление, което е направил в реч в Европейския парламент на 4 април 2011 г., и да плати 1000 LVL обезщетение за неимуществени вреди в полза на ищците, на които е причинил предполагаемите вреди;

Б.  като има предвид, че съобразно член 8 от Протокол №7 (Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз) членовете на ЕП не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има предвид, че при упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции;

Г.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз е разяснил, че член 8 от Протокола, с оглед на неговата цел да защити свободата на словото и независимостта на членовете на Европейския парламент и с оглед на неговата формулировка, която изрично посочва подадените гласове и изразените от членовете мнения, по същество има за цел да се прилага по отношение на заявления на тези членове в пределите на Европейския парламент(2);

Д.  като има предвид, че имунитетът съобразно член 8 от Протокола „трябва да се разглежда като абсолютен имунитет, който препятства всяко съдебно производство във връзка с изразено мнение или подаден глас при изпълнение на парламентарните задължения, доколкото този имунитет цели да защити свободното изразяване и независимостта на европейските депутати“(3);

Е.  като има предвид, че имунитетът по отношение на съдебни производства, който имат членовете на Европейския парламент, включва имунитет по отношение на граждански производства;

Ж.  като има предвид, че искането на Александър Мирски е свързано със съдебно производство, заведено срещу него във връзка със заявления, които е направил в рамките на едноминутна реч на пленарното заседание на 4 април 2011 г.; като има предвид, че е неоспорим факт, че Александър Мирски е бил член на Европейския парламент в момента на въпросните заявления;

З.  като има предвид, че Градският съд на Юрмала е отчел правилно, че Александър Мирски има имунитет като член на Европейския парламент съобразно член 8 от Протокола, и във връзка с това е отхвърлил иска на ищците; като има предвид, че противно на това Районният съд на Рига напълно е пренебрегнал приложимостта на горепосочената разпоредба; като има предвид, че националните съдилища са длъжни да прилагат първичното право на ЕС;

И.  като има предвид, че съдебното производство срещу Александър Мирски е все още висящо пред Върховния съд на Република Латвия и че окончателното решение може да е в негова полза; като има предвид, при все това, че ако Върховният съд потвърди решението на Районния съд на Рига, това би означавало нарушаване на първичното право на ЕС от страна на латвийските органи;

Й.  като има предвид, че след решението на Районния съд на Рига на практика са накърнени привилегиите и имунитетите на Александър Мирски; като има предвид в частност, че обстоятелствата по въпросното дело представляват ограничаване на изразено мнение при изпълнение на неговите парламентарни задължения;

1.  Решава да защити имунитета и привилегиите на Александър Мирски;

2.  Призовава Комисията да се намеси пред латвийските органи с цел изпълнение на първичното право на ЕС − в частност на член 8 от Протокол №7 (Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз), и ако е необходимо, да започне процедура за нарушение на правото на Съюза съобразно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение и доклада на компетентната комисия незабавно на Комисията, на релевантните органи на Република Латвия и на Александър Мирски.

(1) Решение по дело Wagner/ Fohrmann и Krier (101/63, Recueil 1964 г., стр. 195), решение по дело Wybot/ Faure и други (149/85, Recueil 1986 г., стр. 2391), решение по дело Mote/ Парламента (T-345/05, Сборник 2008 г., стр. II-2849), решение по свързани дела Marra/ De Gregorio и Clemente (C-200/07 и C-201/07, Сборник 2008 г., стр. I‑7929), решение по дело Gollnisch/ Парламента (T-42/06, Сборник 2010 г., стр. II‑1135) и решение по дело Patriciello (C-163/10, Сборник 2011 г., стр. I‑07565).
(2) Дело Patriciello (C-163/10), цитирано по-горе, точка 29.
(3) Съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente (C-200/07 и C-201/07), цитирани по-горе, точка 27.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
PDF 315kWORD 56k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, внесено от Италия) (COM(2014)0119 – C7‑0089/2014 – 2014/2025(BUD))
P7_TA(2014)0349A7-0261/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0119 – C7‑0089/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7–0261/2014),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтеграцията им на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Италия е подала заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies за финансово подпомагане по линия на ЕФПГ вследствие на 1 164 съкращения в предприятието VDC Technologies SpA и в един от доставчиците, от които 1 146 работници попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ през референтния период от 26 февруари 2012 г. до 25 юни 2012 г.;

Г.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че италианските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 31 август 2012 г. и изразява съжаление, че Европейската комисия представи своята оценка едва на 5 март 2014 г.; изразява съжаление във връзка с дългия период на оценка от 19 месеца и счита, че тази забава е в противоречие с целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията да предоставя бързо помощ на съкратените работници;

3.  Счита, че съкращенията в предприятието VDC Technologies SpA и в един от доставчиците (производство на телевизионни приемници, телевизионни монитори и екрани, както и климатични инсталации) са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, които водят до сериозни икономически смущения в сектора на производство на електрически съоръжения поради засилената конкуренция от трети страни, и по-конкретно Китай;

4.  Признава необходимостта да се извлекат поуки от многобройните заявления за мобилизиране на ЕФПГ въз основа на критерия „глобализация“ в даден сектор с оглед реформа на търговската политика на Съюза както по отношение на либерализацията, така и по отношение на инструментите за търговска защита;

5.  Отбелязва, че посочените 1 164 съкращения, както и 54-те съкращения поради същата причина преди и след референтния четиримесечен период, имат силно отрицателно въздействие върху пазара на труда и икономическото положение в засегнатия район, който се намира в регион Фрозиноне (ITI45) на ниво NUTS III и в регион Лацио (ITI4) на ниво NUTS II;

6.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, италианските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани услуги за засегнатите работници на 30 ноември 2012 г., девет месеца преди подаването на заявление за съфинансиране от ЕФПГ и много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за реинтеграцията на 1 146 съкратени работници на пазара на труда, като например професионално ориентиране/оценка на уменията, обучение, услуги за отделни лица, подкрепа за предприемачеството, бонус за наемане на работа, помощи за участие;

8.  Отбелязва, че почти 40% от съкратените работници са на възраст над 55 години; изразява съжаление, че пакетът не съдържа специфични мерки, насочени към по-възрастните работници;

9.  Посочва, че пакетът съдържа различни видове финансови помощи: помощ за работници, които живеят с хора, нуждаещи се от грижи, помощ за мобилност и помощ за участие; посочва относително високия размер на средствата за стимулиране на наемането на работа (6 000 EUR на работник), но приветства факта, че тази мярка се изпълнява само при условие че на работниците бъде предложен постоянен договор или срочен договор за 24 месеца;

10.  Приветства факта, че са проведени консултации със социалните партньори (профсъюзите CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL) относно мерките по съгласувания пакет от персонализирани услуги и че е активирана мрежа за подпомагане на местно равнище с участието на различни местни партньори, както и факта, че ще се прилага политика на равнопоставеност между жените и мъжете и на недопускане на дискриминация на различните етапи от прилагането на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната бизнес среда;

12.  Приветства факта, че е предвидено обучение за всеки работник, обхванат от пакета от мерки по линия на ЕФПГ; изразява при все това съжаление, че в предложението на Комисията не се съдържа описание на областите и секторите, в които ще бъде предложено обучението;

13.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че италианските органи са потвърдили, че за посочените по-горе отговарящи на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

14.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта по линия на ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения, нито дейностите за преструктуриране на дружества или сектори;

15.  Приветства постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно новия Регламент за ЕФПГ за периода 2014 – 2020 г., за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране във връзка с кризата, за увеличаване на финансовата вноска от Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за увеличаване на ефективността при обработката на заявления по ЕФПГ в рамките на Комисията, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включването на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и чрез финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

16.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, внесено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/254/ЕС.)

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания)
PDF 317kWORD 60k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания) (COM(2014)0116 – C7‑0101/2014 – 2014/2027(BUD))
P7_TA(2014)0350A7-0260/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0116 – C7‑0101/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взеха предвид Регламент (EC, Euratom) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7‑0260/2014),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при реинтегрирането им на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Испания е подала заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) за финансово участие от страна на ЕФПГ поради 330 съкращения в предприятието Grupo Santana и в 15 от доставчиците и производителите надолу по веригата, като 285 работници са съкратени в рамките на референтния период от 15 ноември 2011 г. до 15 март 2012 г. и попадат в целевата група за подпомагане чрез съфинансирани мерки по линия на ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква в) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва обясненията на Комисията, че 330-те съкращения в рамките на референтния период и допълнителните 689 съкращения са свързани със същата процедура за колективно уволнение и че уволненията в съчетание с много нестабилното икономическо и социално положение на региона изпълняват условието за изключителен случай съгласно член 2, буква в) от Регламента за ЕФПГ;

3.  Отбелязва, че испанските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 16 май 2012 г. и изразява съжаление, че Европейската комисия представи своята оценка едва на 5 март 2014 г.; изразява съжаление предвид дългия период на оценка от 22 месеца и счита, че тази забава е в противоречие с целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията да предоставя бързо помощ на съкратените работници;

4.  Счита, че съкращенията в предприятието Grupo Santana и в 15 от доставчиците и производителите надолу по веригата са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията в резултат на намаляване на делa на ЕС в световното производство на моторни превозни средства и бързия растеж на азиатските пазари, от които производителите от ЕС могат да се възползват по-ограничено;

5.  Отбелязва, че посочените 330 съкращения, както и 689-те съкращения поради същата причина преди и след референтния четиримесечен период, имат сериозно отрицателно въздействие върху заетостта и икономиката на местно равнище и на равнище NUTS III и усложняват вече нестабилното икономическо положение на засегнатата територия;

6.  Отбелязва, че това е поредното заявление по линия на ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора на автомобилната промишленост и че с общо 17 заявления това е секторът с най-голям брой заявления по линия на ЕФПГ, подадени както във връзка с кризата, така и с глобализацията; посочва, че този нов случай в автомобилната промишленост доказва необходимостта от промишлена стратегия на равнището на Съюза и е пример за това как ЕФПГ подпомага работниците в процеса на преструктуриране;

7.  Приветства факта, че регионът на Андалусия, в който равнището на безработицата е много по-високо от средните стойности за страната и за Съюза, се възползва още веднъж от помощ по линия на ЕФПГ; посочва факта, че ЕФПГ вече предостави подкрепа на работници от Delphi в Андалусия (EGF/2008/002 ES/Delphi);

8.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, испанските органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 август 2011 г., десет месеца преди подаването на заявление за съфинансиране от ЕФПГ и много преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва мерки за реинтеграцията на 285 съкратени работници на пазара на труда, като например професионално обучение на работното място, консултации за бизнес проекти, помощ за активно търсене на работа и постигане на съответствие с потребностите на пазара на труда;

10.  Приветства факта, че предоставеното обучение е със значителна продължителност и че то ще бъде допълнено с действия на работното място. приветства факта, че обучението ще съответства на търсените от предприятията, които ще се установят в бизнеспарка, умения и квалификации, което е част от мерките, предоставяни в допълнение към финансирания от ЕФПГ пакет;

11.  Приветства при тези обстоятелства факта, че град Линарес, тежко засегнат от закриването на предприятието Santana (и на неговите доставчици), което беше основният източник на заетост в общината, е възприел цялостен и всеобхватен подход, който намира отражение в стратегията за възстановяване на бизнеспарка на Grupo Santana, с цел да се привлекат нови инвеститори; счита, че фактът, че град Линарес е взел решение да подобри средата за предприятията, ще увеличи въздействието на мерките по линия на ЕФПГ в полза на работниците;

12.  Приветства факта, че град Линарес е провел консултации със социалните партньори (синдикалните организации MCA-UGT Andalucía и Federación de la industria de CCOO-Andalucía) във връзка с пакета от мерки и че социалните партньори ще наблюдават изпълнението на мерките, както и че през отделните етапи на прилагане на ЕФПГ, и по-специално по отношение на достъпа до подпомагане по линия на ЕФПГ, ще се прилагат политика на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация;

13.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната бизнес среда;

14.  Посочва факта, че ЕФПГ ще осигури средства за „стажантски заплати“, възлизащи на 150% от минималната работна заплата в Испания; приветства при все това потвърждението от Комисията, че тези помощи не заменят обезщетенията за безработица и ще се предоставят в допълнение към обезщетенията за безработица, изплащани съобразно националното законодателство; подчертава в този контекст, че новият регламент за ЕФПГ за периода 2014 – 2020 г. ще ограничи включването на финансови помощи в пакета до максимум 35% от разходите за мерките и че съответно делът на помощите в съгласувания пакет по това заявление няма да се повтаря съгласно новия регламент;

15.  Приветства инициативата на испанските регионални органи и на местните органи в Линарес да инвестират в промишлените съоръжения и в популяризиране на обновената промишлена зона с цел привличане на нови дружества и диверсификация на промишлената й структура, вместо да се съсредоточат върху автомобилния сектор; подчертава, че тези усилия не са предмет на заявление за съфинансиране по линия на ЕФПГ и се финансират от регионалния и местния бюджет, които са силно ограничени след загубата на приходите от данъци вследствие на закриването на производството;

16.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

17.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта по линия на ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения, нито дейностите за преструктуриране на дружества или сектори;

18.  Приветства постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно новия Регламент за ЕФПГ за периода 2014 – 2020 г., за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране във връзка с кризата, за увеличаване на финансовата вноска от Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за увеличаване на ефективността при обработката на заявления по ЕФПГ в рамките на Комисията, както и от страна на Европейския парламент и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включването на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и чрез финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

19.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/004 ES/Grupo Santana от Испания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/253/ЕС.)

(1) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. и Santana Militar S.L.U.


Системи за гарантиране на депозитите ***II
PDF 277kWORD 37k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2014)0351A7-0216/2014

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05199/1/2014 – C7‑0094/2014),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени от датския парламент, германския Бундестаг, германския Бундесрат и шведския парламент в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се посочва, че проектът за законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0368),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0216/2014),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ С 99, 31.3.2011 г., стр. 1.
(2) OВ C 249E , 30.8.2013 г., стр. 81


Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I
PDF 277kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (COM(2013)0018 – C7‑0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TA(2014)0352A7-0444/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0018),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0022/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета по регионите от 4 юли 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0444/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

P7_TC1-COD(2013)0012


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/94/ЕС.)

(1) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 111.
(2) ОВ C 280, 27.9.2013 г., стр. 66.


Максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***I
PDF 663kWORD 187k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (COM(2013)0195 – C7‑0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TA(2014)0353A7-0256/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0195),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0102/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0256/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

P7_TC1-COD(2013)0105


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, публикувана през 2011 г., се набляга върху необходимостта от намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове и особено на въглероден диоксид (CO2) със 60% спрямо равнището от 1990 г., както и с 20% до 2020 г. [Изм. 1]

(1a)  Тъй като понастоящем липсват политики за справяне с нарастващите емисии на CO2 от тежкотоварни автомобили, Комисията следва да извърши оценка на въвеждането на стандарти за горивна ефективност за тежкотоварните автомобили, като допълнително разшири своя законодателен подход по отношение на леките автомобили и микробусите. [Изм. 2]

(2)  Във връзка с това в Бялата книга се предвижда адаптиране на Директива 96/53/ЕО на Съвета(4), за да се намалят консумацията на енергия и емисиите на парникови газове, да се адаптира законодателството съобразно технологичното развитие и новите потребности на пазара, и да се улесни интермодалният транспорт.

(3)  Технологичното развитие включва възможността за добавяне на прибиращи се или сгъваеми аеродинамични елементи отзад на превозните средства — главно ремаркета или полуремаркета, но тогава тяхната дължина превишава максимално допустимата съгласно Директива 96/53/ЕО. Монтирането на такива елементи може да се извърши веднага след влизането в сила на настоящата директива, тъй като съответните продукти се предлагат на пазара и вече се използват на други континенти. Същото важи за енергийно поглъщащите аеродинамични елементи и защитни устройства, разположени в зоната на колелата странично и в задната част под ремаркетата, полуремаркетата и превозните средства. Те могат не само значително да подобрят енергийната ефективност на превозното средство, но и да намалят опасността от нараняване за другите участници в пътното движение. Настоящата директива следва също да насърчава и улеснява иновациите в дизайна на превозните средства и транспортните единици. [Изм. 3]

(3a)  Комисията следва да разработи подход за намаляване на празните курсове в рамките на товарния автомобилен транспорт чрез мерки, свързани с „размерите и масата“, както и чрез минимални правила за хармонизация на каботажните автомобилни превози, с цел да се избегнат дъмпинговите практики. Освен това преразглеждането на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) (Директива за евровинетката) следва също да се използва, за да се отрази напредъкът в оценяването на външните разходи и за да се въведе поемането на външните разходи за тежкотоварните превозни средства. Комисията следва да представи преди 1 януари 2015 г. предложение за изменение на Директивата за евровинетката. [Изм. 4]

(4)  Тежкотоварните превозни средства са източник на около 26% от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в Европа, но тяхната горивна ефективност почти не се е подобрила през последните 20 години. Подобряването на аеродинамичните характеристики на кабината на моторните превозни средства в съчетание с елементите, посочени в съображение 3 по-горе, би позволило и значително повишение на енергийната ефективност на превозните средства и е спешно необходимо с цел значително намаляване на емисиите от превозните средства в сектора на автомобилните товарни превози. Това подобряване обаче е невъзможно при сегашните ограничения за дължината, поставени с наложени чрез Директива 96/53/ЕО, без да се намали товароносимостта на превозните средства, което би застрашило икономическото равновесие на сектора. Поради това е уместно да се предвиди дерогация от тази максимално допустима дължина. Подобна дерогация не следва да се използва за увеличаване на полезния товар на превозното средство [Изм. 5]

(5)  В своите насоки за политиката относно пътната безопасност през периода 2011—2020 г. Комисията предвижда мерки, за да се повиши безопасността на превозните средства и се подобри защитата на уязвимите участници в пътното движение. Важността на осигуряването на добра видимост на водачите на превозни средства беше подчертана и в доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6). Нова Новата форма на кабините ще допринесе и за подобряване на пътната безопасност, като се намали невидимата за водача зона особено под предното стъкло и отстрани на превозното средство, като това ще позволи да бъде спасен животът на многобройни уязвими участници в пътното движение, напр. пешеходци или колоездачи. Следователно след изтичането на подходящ преходен период новата форма на кабините следва да стане задължителна. При тази нова форма ще позволи следва също така да се предвидят структури за поглъщане на енергията в случай на сблъсък. Евентуалното увеличение на обема на кабината ще позволи също така да се повишат удобството и безопасността на водача. [Изм. 6]

(6)  Аеродинамичните елементи и тяхното монтиране върху превозните средства трябва да бъдат изпитани в съответствие с процедурата за изпитване за измерване на аеродинамичните характеристики, разработвана от Комисията, преди пускането им на пазара. За тази цел държавите членки ще издават сертификати, които ще се признават от другите държави членки. Комисията следва да разработи подробни технически насоки относно прилагането и изискванията за сертификатите. [Изм. 7]

(6a)  Бялата книга относно транспорта от 2011 г. предвижда до 2030 г. 30%, а до 2050 г. — над 50% от товарите в автомобилния транспорт, превозвани на разстояния над 300 км, да се прехвърлят към други видове транспорт, например железопътния или водния транспорт, като този процес се улесни от наличието на ефективни и екологични товарни коридори. За постигането на тази цел ще трябва да се изгради подходяща инфраструктура. Тази цел беше одобрена от Европейския парламент в неговата резолюция от 15 декември 2011 г. относно „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“(7). [Изм. 8]

(6б)  С оглед на постигането на целите на Бялата книга относно транспорта от 2011 г. преразглеждането на Директива 96/53/ЕО ще предостави възможност за подобряване на безопасността и удобството на водачите, като се вземат предвид изискванията, определени в Директива 89/391/ЕИО на Съвета(8) (Рамкова директива за въвеждане на мерки за подобряване на безопасността и здравето на работното място). [Изм. 9]

(7)  По-дългите превозни средства могат да бъдат използвани за трансграничен транспорт, ако съответните две държави членки вече позволяват това и ако са изпълнени условията за дерогация съгласно член 4, параграфи 3, 4 или 5 от директивата. Европейската комисия вече представи насоки относно прилагането на член 4 от директивата. Транспортните операции, за които се отнася член 4, параграф 4, не засягат значително международната конкуренция, ако трансграничното използване остава ограничено до две държави членки, когато съществуващата инфраструктура и изискванията за пътна безопасност позволяват това. По този начин се постига баланс между, от една страна, правото на държавите членки по силата на принципа на субсидиарност да вземат решения в областта на транспорта съобразно спецификата на условията в тях и, от друга страна, необходимостта такава политика да не нарушава правилата на вътрешния пазар. Разпоредбите на член 4, параграф 4 са изяснени в този смисъл. [Изм. 10]

(8)  Прилагането на алтернативни системи за задвижване, при които вече се използва не само енергията от изкопаеми горива, така че те не замърсяват или по-малко замърсяват околната среда, като например електрически или хибридни двигатели за тежкотоварните автомобили или за автобусите (главно в градски или крайградски райони), води до превишаване на максимално допустимата маса, което не трябва да бъде избягнато за сметка на полезния товар на превозното средство, за да не се поставя автомобилният транспорт в икономически неблагоприятно положение. Превозните средства, оборудвани с нисковъглеродни технологии, следва да се ползват с разрешение за превишаване на максималната маса с до един тон в зависимост от масата, която се изисква за съответната технология. Превишаването на масата обаче не трябва да увеличава товароносимостта на превозното средство. Следва да се спазва принципът на технологична неутралност. [Изм. 11]

(9)  В Бялата книга относно транспорта се набляга също така върху необходимостта да се следва развитието на интермодалния транспорт особено в областта на контейнеризацията, където все повече се използват 45-футови контейнери. Те се превозват с железопътен транспорт или по вътрешни водни пътища. Понастоящем обаче използването на автомобилен транспорт по отсечки от интермодални маршрути е възможно само съгласно тежки както за държавите членки, така и за превозвачите административни процедури, или ако тези контейнери са със заоблени по патентована технология ъгли, което е свързано с прекомерни разходи. Като се удължи с 15 cm максимално допустимата дължина на превозните средства за такива контейнери, на превозвачите могат да се спестят тези административни процедури и да се улесни интермодалният транспорт без рискове или щети за другите участници в пътното движение или за инфраструктурата. Незначителното удължаване, което представляват тези 15 cm в сравнение с дължината на един съчленен тежкотоварен автомобил (16,50 m), не поражда сериозен допълнителен риск за пътната безопасност. Въпреки това в политическата линия, очертана в Бялата книга относно транспорта, това удължаване се разрешава само за интермодалния транспорт, включващ железопътен, по вътрешни водни пътища или морски такъв, при който частта на автомобилния транспорт не превишава 300 km. Това разстояние изглежда достатъчно за свързване на промишлен или търговски обект с товарна гара или с вътрешно пристанище. С оглед на свързването на морско пристанище и оказването на подкрепа за развитието на морските магистрали, възможно е по-голямо разстояние за превози в рамките на вътрешноевропейския морски транспорт на къси разстояния. [Изм. 12]

(10)  С цел да продължи насърчаването на интермодалния транспорт и с оглед да се вземе предвид масата без товар на 45-футовите контейнери, изглежда необходимо разпоредбата, разрешаваща движението на комбинации от превозни средства с максимално допустима маса 44 тона с 5 или 6 оси, които осъществяват интермодален транспорт на контейнери с дължина 40 фута, да се разшири и за тези, превозващи 45-футови контейнери.

(11)  От приемането на Директива 96/53/ЕО досега значително нарасна средното тегло на автобусните пътници, както и това на техния багаж, което доведе до постепенно намаляване на броя на превозваните пътници поради наложените от директивата ограничения за масата. Необходимостта да се отдаде предпочитание на обществения транспорт с оглед на по-високата му енергийна ефективност в сравнение с индивидуалния налага да се възстанови предишния брой на пътниците за автобус, като се отчете това увеличение на тяхното тегло и на теглото на багажа им. Това може да се постигне чрез увеличаване на максимално допустимата маса на двуосните автобуси, но в такива граници, че инфраструктурите да не се увреждат от по-бързо износване.

(12)  Органите, натоварени да следят за спазването на предписанията за автомобилния транспорт, констатират голям брой понякога тежки нарушения особено по отношение на масата на превозните средства. Това положение се дължи на недостатъчния брой на проверките, извършвани по силата на Директива 96/53/ЕО, или на тяхната недостатъчна ефикасност. Освен това процедурите и правилата за контрол се различават между държавите членки, което създава ситуации на правна несигурност за водачите на превозни средства, движещи се в няколко държави — членки на Европейския съюз. В допълнение превозвачите, които не спазват съответните правила, се възползват от значително предимство спрямо своите дисциплинирани конкуренти, а също и по отношение на други видове транспорт. Тази ситуация представлява пречка за доброто функциониране на вътрешния пазар и риск за пътната безопасност. Поради това от важно значение е държавите членки да засилят увеличат темповете и ефективността на контрола — както с ръчно извършвани проверки, така и с предварителен подбор с оглед на такава проверка въз основа на система за оценка на риска. [Изм. 13]

(13)  В действителност вече съществуват прости технологични решения — фиксирани или мобилни, които дават възможност за предварителен подбор на вероятно нарушаващи правилата превозни средства, без да се налага тяхното спиране: така се пречи по-малко на пътното движение, намаляват се разходите и се осигуряват оптимални условия за безопасност. В тежкотоварните автомобили могат да бъдат инсталирани някои бордови устройства, които да служат на водача като средство за самоконтрол, като му дават възможност да знае дали спазва законодателството. Тези бордови устройства могат също така да предават своите данни посредством интерфейс за УКВ комуникации на контрольори или на автоматични системи покрай пътя, без да се спира превозното средство. За предварителния подбор прагът от минимум едно измерване на масата на превозното средство на всеки 2000 km пробег изглежда подходящ, за да се осигури ефикасността на пътния контрол върху територията на Европейския съюз, защото той позволява всяко превозно средство да се проверява средностатистически веднъж на всеки три дни.

(14)  Констатираният увеличен брой нарушения на разпоредбите на Директива 96/53/ЕО се дължи до голяма степен на недостатъчно възпиращото ниво на санкциите, предвидени от законодателството на държавите членки за нарушаването на тези разпоредби, или на отсъствието въобще на такива санкции. Тази слабост се утежнява още повече от голямото разнообразие от равнища на административни санкции, приложими в различните държави членки. За отстраняване на тези слабости следва да се пристъпи към сближаване на равнище ЕС между равнищата и категориите административни санкции за нарушенията на Директива 96/53/ЕО. Тези административни санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и, възпиращи и недискриминационни. [Изм. 14]

(15)  Контролните органи в държавите членки трябва да могат да си обменят информация — по-специално за установяването на самоличността на нарушителите, описанието на нарушенията и на наложените санкции и сведения за състоянието на репутацията на съответното предприятие, за да се повиши ефикасността на проверките на масата на превозните средства или на комбинациите от превозни средства в международен мащаб и за да се улесни безпроблемното извършване на тези проверки. Звеното за контакт, определено съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(9) може да послужи като посредник за осъществяване на този информационен обмен.

(16)  От важно значение е Европейският парламент и Съветът да бъдат редовно информирани за проверките на движението по пътищата, извършвани от държавите членки. Тази информация, предоставяна от държавите членки чрез съответните им звена за контакт, ще позволи на Комисията да се убеди в спазването на настоящата директива от превозвачите и да определи дали трябва да се разработят допълнителни принудителни мерки. [Изм. 15]

(16a)  Комисията следва да преразгледа приложение I към Директива 96/53/ЕО и да докладва за нейното прилагане, като взема под внимание наред с другото въздействието върху международната конкуренция, разпределението между видовете транспорт, разходите за приспособяване на инфраструктурата и целите на Европейския съюз по отношение на околната среда и безопасността, посочени в Бялата книга относно транспорта от 2011 г. [Изм. 16]

(17)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да определя изискванията към новите аеродинамични елементи, поставени и защитни устройства, разположени отстрани и отзад на превозните средства, или към дизайна на нови новите моторни превозни средства, с оглед на преразглеждането на процедурите за европейското типово одобрение, посочени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) в рамките на правилата на ИКЕ на ООН, както и техническите спецификации, осигуряващи пълната оперативна съвместимост на бордовите устройства за претегляне, и насоките относно процедурите за контрол на масата на превозни средства в движение. От особено значение е Комисията да провежда необходимите консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията гарантира едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. В консултациите следва да бъдат включени заинтересованите страни като производителите, водачите, асоциациите за пътна безопасност, пътните органи и центровете за обучение. Комисията публикува доклад относно резултатите от консултацията. На заинтересованите страни следва да се предостави достатъчно време, за да могат да се съобразят с тези изисквания. [Изм. 17]

(18)  Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата и последиците от настоящата директива могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да предприеме необходимите мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(19)  Поради това Директива 96/53/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/53/ЕО се изменя, както следва:

1)  Позоваванията на Директива 70/156/ЕИО на Съвета се заменят с позоваване на Директива 2007/46/ЕО.

2)  Член 2, първа алинея се допълва със следните определения:

—  „превозно средство с хибридно задвижване“ — превозно средство по смисъла на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(11), оборудвано с един или с няколко тягови двигатели, които използват електроенергия и не са свързани постоянно към електрическата мрежа, и един или няколко тягови двигатели с вътрешно горене;

—  „нисковъглеродна технология“ означава технология, която не разчита изцяло на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и която оказва значителен принос за декарбонизацията на транспорта. Източниците включват:

—  електроенергия;

—  водород;

—  синтетични горива;

—  биогорива от ново поколение;

—  природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компримиран природен газ (КПГ)) и във втечнена форма (втечнен природен газ (ВПГ)), както и

—  отпадна топлина. [Изм. 18]

—  „електрическо превозно средство“ — превозно средство по смисъла на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(12), оборудвано с един или с няколко тягови двигатели, които използват електроенергия и не са свързани постоянно към електрическата мрежа; [Изм. 19]

—  „интермодална транспортна товарна единица“ означава единица, която може да спада към следните категории: контейнер, сменяема каросерия, полуремарке.“ [Изм. 20. Това изменение се прилага за целия текст.]

а)  Думата „вътрешен“ се заличава в букви а) и б) от параграф 1. [Изм. 21]

б)  Първото изречение от втора алинея от параграф 4 от член 4 се заменя със следното изречение:"

„Смята се, че транспортните операции не засягат значително международната конкуренция в областта на транспорта, ако са извършени на територията на една държава членка или, в случая на трансгранична операция, само между две съседни държави членки, и двете от които са предприели мерки съгласно настоящия параграф, и ако е изпълнено поне едно от условията, предвидени в букви а) и б):“ [Изм. 22]

"

3)  Член 4, параграф 6 се заличава.

4)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  заличават се думите „Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 6: “;

б)  буква б) се заличава.

5)  Член 8 се заменя със следния текст:"

„Член 8

1.  С цел да се подобрят аеродинамичните характеристики на превозните средства или на комбинациите от превозни средства, посочените в приложение І, точка 1.1 максимално допустими дължини могат да бъдат превишавани с до 500 mm от превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с елементи, които отговарят на изискванията, уточнени по-долу. Единствената цел на това превишаване е да се позволи добавянето отзад към превозните средства на елементи, които подобряват аеродинамичните им характеристики. [Изм. 23]

2.  Елементите, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните изисквания за ефективност и безопасност:

—  да подобряват значително аеродинамичните характеристики на превозните средства,

—  по отношение на пътната безопасност и безопасността на интермодалния транспорт:

i)  да са трайно закрепени, за да се ограничи рискът гарантира, че не съществува риск от отделяне, [Изм. 24]

ii)  да са с дневна и нощна сигнализация в съответствие с правилата за одобряване на типа на монтираните устройства за осветление и светлинна сигнализация, която да е ефикасна при влошени метеорологични условия, като позволява разпознаване на външните габарити на превозното средство от другите участници в пътното движение, [Изм. 25]

iii)  да са конструирани така, че да се ограничават рисковете за другите превозни средства и пътниците в тях в случай на сблъсък,

iv)  да не увеличават значително рисковете за преобръщане от странични ветрове,

iva)  да са проектирани по начин, който не ограничава обхващането на задната част на превозното средство в полезрението на водача, [Изм. 26]

—  да са използваеми безпроблемно в съществуващите пътни мрежи, а именно:

i)  да се запазва маневреността на превозните средства или комбинациите от превозни средства върху градските и междуградските пътни инфраструктури,

ii)  да позволяват съответните ремаркета и полуремаркета да се побират в железопътните, морските и вътрешноводните транспортни единици при интермодални превози,

iii)  да са лесно сгъваеми, прибиращи се или отстраними от водача. [Изм. 27]

Превишаването на максимално допустимата дължина не води до увеличение на товароносимостта на превозните средства или на комбинациите от превозни средства. [Изм. 28]

3.  Преди да бъдат пуснати на пазара, допълнителните аеродинамични елементи и тяхното монтиране върху превозни средства се разрешават от държавите членки, които в рамките на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. Държавите членки издават за тази цел съответен сертификат. С него се удостоверява спазването на изискванията, упоменати в параграф 2 по-горе, и се посочва, че съответният елемент допринася значително за подобряването на аеродинамичните характеристики. Сертификатите за разрешение, издадени в една държава членка, се признават от другите държави членки. [Изм. 29]

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16, за да допълва изискванията, посочени в параграф 2. Те са под формата на технически характеристики, минимални равнища на ефективност, ограничения за дизайна и процедури за издаване на сертификата за изпитване, посочен в параграф 3. Делегираните актове се приемат за пръв път не по-късно от 2 години след публикуването на настоящата директива. [Изм. 30]

Когато упражнява своите правомощия, Комисията гарантира съгласуваност с правните актове на Съюза относно одобрението на типа. [Изм. 31]

5.  До приемането на съответните делегирани актове, превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани отзад с аеродинамични елементи, които отговарят на изискванията, посочени в параграф 2, и са изпитани съгласно параграф 3, могат да се движат, ако тяхната дължина превишава с максимум два метра дължината, определена в приложение І, точка 1.1. Тази преходна мярка се прилага от датата на влизане в сила на настоящата директива. [Изм. 32]

____________________

* Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).“.

"

6)  Член 8а се заличава.

7)  Текстът на член 9 се заменя със следния текст:"

„Член 9

1.  С цел да се подобрят аеродинамичните характеристики и пътната безопасност на превозните средства или на комбинациите от превозни средства, посочените в приложение І, точка 1.1 максимално допустими дължини могат да бъдат превишавани за превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с елементи, които отговарят на изискванията, уточнени в параграф 2 по-долу. Основната цел на това превишаване е то да позволи такъв дизайн на кабините на влекачите, че да се подобрят аеродинамичните характеристики и пътната безопасност на превозните средства или на комбинациите от превозни средства както по отношение на уязвимите участници в пътното движение, така и на превозните средства при пътнотранспортни произшествия със сблъсък в задната част. [Изм. 33]

2.  Кабините, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните изисквания за ефективност и безопасност:

—  да подобряват аеродинамичните характеристики на превозните средства,

—  да повишават пътната безопасност и безопасността при интермодалния транспорт, а именно като формата на предната част на кабината:

i)  подобрява зрителното поле и осигурява на водача по-добра видимост за забелязване от него на уязвимите участници в пътното движение, по-специално чрез намаляване на невидимата зона, разположена „слепите зони“ под предното стъкло и около кабината и при необходимост чрез монтиране на допълнително оборудване, като например системи от огледала и камери, [Изм. 34]

ii)  намалява щетите в случай на сблъсък с други превозни средства и подобрява характеристиките за поглъщане на енергия чрез монтиране на поглъщаща енергията система за реагиране при катастрофа, [Изм. 35]

iia)  подобрява защитата на пешеходците чрез адаптиране на дизайна на предната част с цел свеждане до минимум на риска от прегазване в случай на сблъсък с уязвими участници в пътното движение, така че самият дизайн да улеснява отместването настрани на уязвимите участници, [Изм. 36]

—  да запазват маневреността на превозните средства или комбинациите от превозни средства върху инфраструктурите и да не налагат ограничения за използването на превозните средства в интермодални терминали,

—  да повишават удобството и безопасността на водачите с оглед на подобряване на условията на работното място. [Изм. 37]

Превишаването на максимално допустимата дължина не води до увеличение на товароносимостта на превозните средства или на комбинациите от превозни средства.

2а.  С цел да се подобри безопасността и удобството на водача и в крайна сметка да се гарантира подобряването на пътната безопасност на превозните средства в обхвата на настоящата директива, посочените в член 9, параграф 2 изисквания за безопасност и удобство, на които трябва да отговарят кабините, са следните:

—  спазване на изискванията, определени в Директива 89/391/ЕИО на Съвета* („Рамковата директива за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място“), с нейната йерархия на превантивните мерки за премахване на източниците на вибрации на цялото тяло и на мускулно-скелетните смущения;

—  снабдяване на кабината на водача с функции за безопасност, като се започне с надежден противопожарен изход от кабината;

—  увеличаване на размера на кабината на водача с цел адаптиране към изискванията за удобство и безопасност на седалките на водачите и кушетките, като се вземат под внимание извънредните ситуации. [Изм. 38]

3.  Преди да бъдат пуснати на пазара моторни превозни средства с нов дизайн, държавите членки ги изпитват по отношение на аеродинамичните им характеристики и показателите за безопасност в рамките на Директива 2007/46/ЕО, като издават за целта съответен сертификат. Той удостоверява, че са спазени изискванията на параграф 2 по-горе. Изпитването на аеродинамичните характеристики на тези превозни средства е в съответствие с приложимите правила за измерване на аеродинамични характеристики, разработени от Комисията. Сертификатите за изпитване, издадени в една държава членка, се признават от другите държави членки. [Изм. 39]

3а.  Новите превозни средства от категория N2 и N3 и комбинираните превозни средства използват кабини, които са в съответствие с изискванията за безопасност, посочени от член 9, параграф 2, считано от [седем години след влизане в сила на настоящата директива]. [Изм. 40]

4.  На Комисията се предоставя правомощието в съответствие с член 16 и съобразно актуалните разпоредби на ИКЕ на ООН да приема делегирани актове за допълване на посочените в параграф 2 изисквания, на които трябва да отговарят новите кабини на влекачи. Те са под формата на технически характеристики, минимални равнища на ефективност, показатели за безопасност и аеродинамичност ограничения по отношение на дизайна и процедури за издаване на посочения в параграф 3 сертификат за изпитване. Делегираният акт се приема за пръв път не по-късно от 2 години след публикуването на настоящата директива. [Изм. 41]

____________________

* Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (OB L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).“.

"

8)  В член 10 думите „датата, посочена в член 11“ се заменят с думите „17 септември 1997 г.“.

9)  Текстът на член 10а се заменя със следния текст:"

„Член 10а

Максимално допустимата маса на превозните средства с хибридно задвижване или с изцяло електрическо задвижване, оборудвани с нисковъглеродни технологии, е посочената в приложение І, точка 2.3.1 2.3.4. [Изм. 42]

Въпреки това превозните средства с хибридно или електрическо задвижване, оборудвани с нисковъглеродни технологии, трябва да спазват ограниченията, посочени в приложение І, точка 3, за максимално допустимото натоварване на ос.“ [Изм. 43]

"

10)  Текстът на член 11 се заменя със следния текст:"

„Член 11

Максимално допустимите размери, определени в приложение І, точки 1.1 и 1.6, могат да бъдат превишени с 15 cm от превозни средства или комбинации от превозни средства, превозващи контейнери или сменяеми каросерии с дължина 45 фута, в случай че автомобилният транспорт на контейнера или на сменяемата каросерия представлява част от операция за интермодален комбиниран транспорт. [Изм. 44]

За целите на настоящия член и на точка 2.2.2, буква в) от приложение І при операцията за интермодален транспорт се използва поне железопътният транспорт, вътрешният воден транспорт или морският транспорт. Тя включва също автомобилен транспорт за началната и/или крайната отсечка от маршрута. Всяка от тези пътни отсечки е с дължина поне 300 km върху територията на Европейския съюз или до най-близките терминали, между които съществува редовен превоз. Транспортна операция, при която се използва вътрешноевропейски морски транспорт на къси разстояния, също се смята за интермодален транспорт независимо от дължината на началната и крайната пътна отсечка. Началната и крайната пътна отсечка от маршрута за операция, при която се използва вътрешноевропейски морски транспорт на къси разстояния, се простират от пункта на натоварване на стоката до най-близкото подходящо морско пристанище — за началната отсечка, и/или, според случая, от най-близкото подходящо морско пристанище до пункта на разтоварване на стоката — за крайната отсечка. До 2017 г. Комисията, ако е целесъобразно, изготвя законодателно предложение за изменение на Директива 92/106/ЕИО на Съвета* и по-специално на съществуващото определение на понятието „комбиниран транспорт“ с цел отчитане на напредъка по отношение на използването на контейнери при превозите и с оглед на улесняването на развитието на ефективния интермодален транспорт. [Изм. 45]

____________________

* Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (OB L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).“.

"

11)  Текстът на член 12 се заменя със следния текст:"

„Член 12

1.  Държавите членки въвеждат механизъм за предварителен подбор целенасочена проверка, насочване и извършване на проверки на превозни средства или на комбинации от превозни средства в движение с оглед да се осигури спазването на задълженията съгласно настоящата директива. [Изм. 46]

Държавите членки гарантират, че информацията относно броя и тежестта на всякакви нарушения на настоящата директива, извършени от единично предприятие, се въвежда в системата за оценка на риска, създадена въз основа на член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*. [Изм. 47]

При определянето на превозните средства, които да бъдат подложени на проверки, държавите членки подбират приоритетно превозни средства, експлоатирани от предприятия с високорисков профил, както се посочва в Директива 2006/22/ЕО. Превозните средства могат да се избират за проверка и произволно. [Изм. 48]

2.  След изтичането на период от две години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива, държавите членки извършват измервания на масата на превозните средства или на комбинациите от превозни средства в движение. Тези измервания за предварителен подбор служат за повишаване на ефективността на проверките и идентифициране на превозните средства, които вероятно са извършили нарушение и трябва да бъдат проверени ръчно. Те могат да бъдат извършвани чрез автоматични системи, разположени върху инфраструктурите, или чрез системи на борда на превозните средства съгласно параграф 6 по-горе. Автоматичните системи трябва да позволяват идентифицирането на превозните средства, за които се подозира, че превишават максимално допустимата маса. Тъй като тези автоматични системи се използват само за предварителен подбор, а не за точното определяне на нарушенията, тяхното сертифициране от държавите членки не е задължително. Бордовите системи могат да бъдат съчетани с цифрови тахографи, монтирани на превозните средства съобразно Регламент (ЕС) № 2014/164 на Европейския парламент и на Съвета**. [Изм. 49]

3.  Държавите членки извършват за предварителен подбор известен брой измервания, отговарящ средногодишно на поне едно измерване на масата на всеки 2000 km пробег на превозно средство.

4.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи си обменят необходимата информация чрез националното звено за контакт, отговарящо за обмена на информация с другите държави членки, за да се повиши ефикасността на тези проверки на равнище ЕС и за да се улесни извършването им. Необходимата информация включва по-специално установяване на самоличността на нарушителите, описанието на нарушенията и на наложените санкции, както и сведения за състоянието на репутацията на съответното предприятие. Звеното за контакт се определя съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета***.

5.  Към превозните средства, за които в резултат на предварителния подбор, извършен съгласно параграф 2, е възникнало подозрение, че превишават максимално допустимата маса, се прилага поне една от следните мерки:

i)  крайпътна проверка с одобрено измервателно оборудване след спиране на превозното средство,

ii)  информиране на съответното транспортно предприятие за подозренията за претоварване на превозното средство,

iii)  проверка в седалището на съответното транспортно предприятие — особено при повторен случай след информирането съгласно подточка ii).

6.  Съгласно параграф 1 държавите членки насърчават оборудването на превозните средства и на комбинациите от новите превозни средства от категории N2 и N3 и комбинираните превозни средства са оборудвани с бордови устройства системи за претегляне (на общата маса и на натоварването на осите), позволяващи по всяко време данните от претеглянето да бъдат предавани от движещото се превозно средство на орган, извършващ крайпътни проверки или отговарящ за регулирането на превоза на стоки, считано от [пет години след влизане в сила на настоящата директива]. Предаването на данните се извършва през интерфейс, определен от стандартите CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 и ISO 14906. Тази информация е достъпна и за водача. [Изм. 50]

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16, отнасящи се за:

—  допълнителните технически спецификации, позволяващи да се осигури пълната оперативна съвместимост на равнище ЕС на бордовите устройства за претегляне, посочени в параграф 6 по-горе, за да могат органите на всяка държава членка да комуникират по един и същ начин с превозните средства и комбинациите от превозни средства, регистрирани във всяка държава членка, и при необходимост да обменят получените данни с органите на другите държави членки;

—  процедурите за проверки за предварителен подбор, посочени в параграф 2 от настоящия член, техническите спецификации на оборудването, използвано за тези проверки за предварителен подбор, изискванията за точност и правилата за използване на тези материални ресурси. Тези процедури, спецификации и правила за използване имат за цел да се осигури извършването на проверките по един и същ начин във всички държави членки, като така се гарантира равно третиране на всички превозвачи навсякъде в Европейския съюз.

—  общите процедури и спецификации с цел постигане на достатъчно равнище на надеждност, което дава възможност бордовите системи да се използват за прилагането на разпоредбите на настоящата директива, и по-специално на член 13; [Изм. 51]

7а.  Комисията оценява дали бордовите системи, когато са взаимосвързани с цифровия тахограф, могат да бъдат полезни за налагане на спазването и на други законодателни актове, свързани с автомобилния транспорт. Комисията по целесъобразност представя законодателни предложения. [Изм. 52]

____________________

* Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (OB L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).

** Регламент за изпълнение (ЕС) № 164/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата (OB L 52, 21.2.2014 г., стр. 15).

*** Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (OB L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

**** DSRC: Dedicated Short Range Communications.“.

"

12)  Текстът на член 13 се заменя със следния: текст"

„Член 13

1.  Нарушенията на настоящата директива се разделят в различни категории според тежестта им.

2.  Претоварване с по-малко от 5% 2% от максимално допустимата маса съгласно точки 2, 3, 4.1 и 4.3 от приложение 1 води до писмено предупреждение до транспортното предприятие, като може да доведе до санкция, ако в националното законодателство се предвижда такава. [Изм. 53]

3.  Претоварване с между 5% 2% и 10% от максимално допустимата маса съгласно точки 2, 3, 4.1 и 4.3 от приложение 1 се счита за леко нарушение по смисъла на настоящата директива и води до финансова санкция. Контролните органи могат също така да спрат превозното средство от движение, докато то бъде разтоварено до максимално допустимата маса. [Изм. 54]

4.  Претоварване с между 10% и 20% 15% от максимално допустимата маса съгласно точки 2, 3, 4.1 и 4.3 от приложение 1 се счита за тежко нарушение по смисъла на настоящата директива То води до финансова санкция и до незабавно спиране на превозното средство от движение, докато то бъде разтоварено до максимално допустимата маса. [Изм. 55]

5.  Претоварване с повече от 20% 15% от максимално допустимата маса съгласно точки 2, 3, 4.1 и 4.3 от приложение 1 се счита за много тежко нарушение по смисъла на настоящата директива, понеже поражда повишени рискове за останалите участници в пътното движение. То води до незабавно спиране на превозното средство от движение, докато то бъде разтоварено до максимално допустимата маса, и до финансова санкция. Започва се процедура за загуба на добрата репутация на транспортното предприятие съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009(13). [Изм. 56]

6.  Превишаването с по-малко от 2% 1% на максимално допустимата дължина, височина или широчина съгласно точка 1 от приложение 1 води до писмено предупреждение до транспортното предприятие, като може да доведе до санкция, ако в националното законодателство се предвижда такава; [Изм. 57]

7.  Превишаването с от2% 1% до 20% 10% на максимално допустимата дължина, височина или широчина съгласно точка 1 от приложение 1, независимо дали се отнася за превозвания товар, или за самото превозно средство, води до финансова санкция за превозвача. Контролните органи спират превозното средство от движение, докато то бъде разтоварено, ако превишаването на максимално допустимата дължина или широчина се дължи на товара, или докато съответното транспортно предприятие се сдобие със специално разрешително съгласно член 4, параграф 3. [Изм. 58]

8.  Превишаването с повече от 20% 10% на максимално допустимата дължина, височина или широчина съгласно точка 1 от приложение 1 се счита за много тежко нарушение по смисъла на настоящата директива, понеже поражда повишени рискове за останалите участници в пътното движение. То води до финансова санкция за превозвача и до незабавно спиране на превозното средство от движение от контролните органи, докато то бъде разтоварено или докато съответното транспортно предприятие се сдобие със специално разрешително съгласно член 4, параграф 3, ако превишаването на максимално допустимата дължина или широчина се дължи на товара. Започва се процедура за загуба на добрата репутация на транспортното предприятие съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. [Изм. 59]

9.  Финансовите санкции, посочени в параграфи 3, 4, 5, 7 и 8, са ефективни, пропорционални и възпиращи.“

"

13)  Добавя се следният член:"

„Член 14

Преди натоварването товародателят представя на автомобилния превозвач, на когото поверява превоза на контейнер, писмена декларация, в която е посочена масата брутната маса на превозвания контейнер. Тази декларация може да бъде подадена и по електронен път. Независимо от своята форма документът, в който се декларира брутната маса на контейнера, се подписва от надлежно упълномощеното от товародателя лице. Ако тази информация информацията относно брутната маса на контейнера липсва или е погрешна, товародателят носи същата отговорност, каквато и превозвачът в случай на претоварване на превозното средство. [Изм. 60]

При интермодални превози информацията относно брутната маса на опакован контейнер се предоставя на следващия участник, който поема грижата за контейнера. [Изм. 61] 

"

14)  Добавя се следният член:"

„Член 15

Веднъж на всеки две години държавите членки представят на Комисията през първото тримесечие на календарната година доклад относно проверките, извършени през предходните две календарни години, резултатите от тези проверки и санкциите, наложени на нарушителите. Комисията извършва анализ на тези доклади, който предава на Европейския парламент и на Съвета през второто тримесечие на календарната година.“

"

15)  Добавя се следният член:"

„Член 16

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, в член 9, параграф 5 и в член 12, параграф 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 62]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4, в член 9, параграф 5 и в член 12, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4, член 9, параграф 5 и член 12, параграф 7, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е възразил срещу него в срок от два месеца след нотификацията на тези две институции за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.“

"

15а)  Добавя се следният член:"

„Член 16а

До 2016 г. Комисията преразглежда приложение І към Директива 96/53/ЕО и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно неговото прилагане. Въз основа на резултатите от този доклад Комисията, ако е целесъобразно, изготвя законодателно предложение, придружено от оценка на въздействието. Докладът се предоставя най-малко 6 месеца преди всякакво законодателно предложение.“ [Изм. 63]

"

15б)  Добавя се следният член:"

„Член 16б

До 1 януари 2016 г. Комисията приключва прегледа на настоящата директива и по целесъобразност въз основа на този преглед и на оценката на въздействието в срок до 1 януари 2017 г. представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за възлагане на изискванията за безопасност, определени в член 9, параграф 2, за всички нови превозни средства от категориите М2 и М3.“ [Изм. 64]

"

16)  Приложение I се изменя, както следва:

—а)  В точка 1.1 се добавя следното тире:"

„— натоварени автовози: 20,75 м“; [Изм. 65]

"

а)  Точка 1.2, буква б) се заменя със следната разпоредба:"

„б) Надстройки на хладилни превозни средства или на превозни средства, превозващи хладилни интермодални транспортни товарни единици: 2,60 m“

"

аа)  Точка 1.4 се заменя със следното:"

1.4 Сменяеми надстройки и стандартизирани товарни единици, като например контейнери, са включени в размерите, определени в точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 и 4.4. Поради неделимия характер на готовите превозни средства, например новите автомобили, натоварени върху специализирани автовози, такива натоварени автовози могат да надвишават размерите, посочени в точка 1.1, до степента, до която националните разпоредби и инфраструктурни условия позволяват това, и доколкото, когато са празни, тези автовози изцяло съответстват на горепосочените точки.“ [Изм. 66]

"

б)  В точка 2.2.2 буква в) се заменя със следния текст:"

„в) двуосно или триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно полуремарке, превозващо в режим на интермодален транспорт една или няколко интермодални транспортни товарни единици с обща максимална дължина 40 или 45 фута: 44 тона.“ [Изм. 70]

"

в)  Точка 2.3.1 се заменя със следния текст:"

„а) двуосни моторни превозни средства, различни от автобуси: 18 тона“

„Двуосни моторни превозни средства с хибридно или електрическо задвижване, различни от автобуси: 19 тона[Изм. 67]

„б двуосни автобуси: 19 19,5 тона“. [Изм. 68]

"

ва)  Вмъква се следната точка:"

„2.3.4 Превозни средства, оборудвани с нисковъглеродни технологии:

Максималната маса е посочената в точка 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 или 2.4 маса, увеличена с допълнителната маса, необходима за нисковъглеродната технология, с максимален размер от 1 тон. Тази допълнителна маса се посочва в официалните документи за регистрация на моторното превозно средство, издадени от държавата членка, в която е регистрирано превозното средство. В случаите, когато тази информация липсва, се прилагат стойностите, посочени в точка 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 или 2.4.“. [Изм. 69]

"

Член 2

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от 18 месеца от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 133.
(2)OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 133.
(3) Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.
(4) Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
(5) Директива 1999/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).
(6) Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността (OB L 184, 14.7.2007 г., стр. 25).
(7) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 72.
(8) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (OВ L 183, 26.9.1989 г., стр. 1).
(9)Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(10) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
(11)ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(12) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(13)ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51.


Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници ***I
PDF 278kWORD 83k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕС и на Регламент (EС) № 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0280),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0136/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 29 ноември 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12 декември 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по правни въпроси (A7‑0196/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

P7_TC1-COD(2012)0150


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/59/ЕС.)

(1) OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 68.


Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ***I
PDF 282kWORD 44k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0350),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0178/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0125/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите

P7_TC1-COD(2012)0168


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/91/EU.)

(1) OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 3 юли 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0309).


Разплащателни сметки ***I
PDF 292kWORD 90k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (COM(2013)0266 – C7‑0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0266),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0125/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 19 ноември 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 април 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7‑0398/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции

P7_TC1-COD(2013)0139


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/92/EС.)

(1) ОВ С 51, 22.2.2014 г., стр. 3.
(2) OВ C 341, 22.11.2013 г., стр. 40.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 12 декември 2013 г. (Приети текстове, P7_TA(2013)0587).


Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I
PDF 283kWORD 75k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012)0352 – C7‑0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0352),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0179/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 декември 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 4 април 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0368/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

P7_TC1-COD(2012)0169


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1286/2014.)

(1) ОВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2.
(2) OВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 59.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 20 ноември 2013 г. (приети текстове, P7_TA(2013)0489).


Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***I
PDF 382kWORD 55k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането на Съда на Европейския съюз, представено на Европейския парламент и Съвета (02074/2011),

—  като взе предвид член 254, параграф 1 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които е представен проектът на акт (C7‑0126/2012),

—  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2011)0596),

—  като взе предвид писмото на Съда от 8 май 2012 г.,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 май 2012 г.,

—  като взе предвид параграфи 2 и 3 от своята законодателна резолюция от 5 юли 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него(1),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0252/2013),

1.  Приема като своя позиция на първо четене текста, приет на 12 декември 2013 г.(2);

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда на Европейския съюз и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и на приложение I към него чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд [Изменение № 1]

P7_TC1-COD(2011)0901B


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19, параграф 2, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 254, първа алинея и член 281, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Съда,

като взеха предвид становището на Комисията,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(5)  Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава.

(6)  Броят на образуваните пред тази юрисдикция дела продължава да се увеличава с течение на годините, което води до трайно увеличаване на броя на висящите пред нея дела и на продължителността на производствата.

(7)  Това увеличаване на продължителността трудно може да се разглежда като приемливо за страните в производствата, по-конкретно като се имат предвид изискванията както на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, така и на член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

(8)  Положението на Общия съд се дължи на структурни причини, свързани както с по-интензивната и разнообразна дейност на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза по приемане на законодателни и подзаконови актове, така и с обема и сложността на делата, с които е сезиран Общият съд, особено в областта на конкуренцията и държавните помощи.

(9)  Поради това следва да се приемат мерките, които се налагат за преодоляване на това положение, като предвидената от Договорите възможност за увеличаване на броя на съдиите в Общия съд позволява в кратък срок да се намали както броят на висящите дела, така и прекомерната продължителност на производствата пред тази юрисдикция.

(9а)  Тези мерки следва да предвиждат също така трайно разрешаване на въпроса с държавата членка на произход на съдиите, тъй като настоящото разпределение на съдийските длъжности по държави членки не може да се прилага в случаите, в които броят на съдиите е по-голям от този на държавите членки.

(9б)  Съгласно член 19, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Общият съд се състои най-малко от по един съдия от всяка държава членка. Тъй като по този начин се гарантира подходящ географски баланс и представителство на националните правни системи, допълнителните съдии следва да се назначават единствено въз основа на своите професионални и личностни качества, като се вземат предвид техните познания за правните системи на Европейския съюз и на държавите членки. Въпреки това не следва да се назначават повече от двама съдии от една държава членка,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Протоколът относно Статута на Съда на Европейския съюз се изменя, както следва:

6а)  Член 47, параграф 1 се заменя със следното:"

„Член 9а, членове 14 и 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета алинея, както и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове.“;

"

7)  ▌Член 48 ▌се заменя със следното:"

„В състава на Общия съд влизат по един съдия от всяка държава членка и дванадесет допълнителни съдии. Не може да има повече от двама съдии от една държава членка.

Всички съдии имат еднакъв статус, както и еднакви права и задължения.

Когато на всеки три години съставът на съдиите бива частично обновяван, при четен брой съдии последователно се подменят половината от съдиите; при нечетен брой съдии последователно се подменят четен брой съдии и нечетен брой съдии, равен на четния брой минус едно.“;

"

7а)   Създава се следният член:"

„Член 48а

По отношение на съдиите, които се назначават за всяка държава членка, право да предложи кандидат има правителството на съответната държава членка.“;

"

7б)  Създава се следният член:"

„Член 48б

1.  Назначаването на допълнителните съдии се извършва независимо от това, коя е тяхната държава членка на произход.

2.  В рамките на процедурата за назначаване на един или повече от дванадесетте допълнителни съдии всички държави членки могат да предложат кандидати. Освен това съдиите с изтичащ мандат в Общия съд могат да представят собствените си кандидатури в писмен вид пред председателя на комитета, посочен в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

3.  В рамките на процедурата за назначаване на един или повече от 12-те допълнителни съдии комитетът, посочен в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия на Общия съд. Към становището си относно годността на кандидатите комитетът прилага списък с класация на онези от тях, които имат най-подходящ опит на високо ниво. Този списък съдържа поне два пъти повече кандидати от броя на съдиите, които трябва да бъдат назначени по общо съгласие от правителствата на държавите членки, при условие че има достатъчен брой подходящи кандидати.“

"

Член 3

1.  Настоящият регламент влиза в сила в първия ден на месеца следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Дванадесетте допълнителни съдии, назначени въз основа на настоящия регламент и след влизането му в сила, встъпват в длъжност незабавно след полагането на клетва.

Мандатът на шестима от тези съдии, избрани чрез жребий, приключва шест години след първото частично обновяване на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент. Мандатът на останалите шестима съдии приключва шест години след второто частично обновяване на състава на Общия съд след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 349 Е, 29.11.2013 г., стр. 555.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0581.
(3) Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.


Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  ***I
PDF 280kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0315),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0173/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 19 септември 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (А7‑0482/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall

P7_TC1-COD(2013)0166


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 585/2014/EU.)

(1) OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 47.


Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I
PDF 281kWORD 55k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0147),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0082/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Втората камара на кралство Нидерландия, Камарата на депутатите на Румъния, Риксдага на Кралство Швеция и Камарата на Общините на Обединеното Кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 юли 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 28 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0455/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи

P7_TC1-COD(2013)0080


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/61/ЕС.)

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 102.
(2) ОВ С 280, 27.9.2013 г., стр. 50.


Транспорт по вътрешните водни пътища ***I
PDF 279kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0621),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0265/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0142/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища

P7_TC1-COD(2013)0303


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 546/2014.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I
PDF 277kWORD 47k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0812),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0416/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид поетия с писмо от 2 април 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7‑0217/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета

P7_TC1-COD(2013)0398


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 1144/2014.)


Научноизследователска и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието ***I
PDF 277kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0500),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 185 и 188, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0219/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7‑0076/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки

P7_TC1-COD(2013)0233


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 554/2014/ЕС.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I
PDF 280kWORD 39k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност (COM(2013)0493 – C7‑0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0493),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 185 и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7–0220/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1)

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0077/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност

P7_TC1-COD(2013)0232


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 553/2014/EС.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията ***I
PDF 278kWORD 38k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от няколко държави членки (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0497),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 185, както и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7–0221/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0063/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията (ЕПНИИМ), съвместно предприета от няколко държави членки

P7_TC1-COD(2013)0242


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 555/2014/EС.)

(1) Все още не е публикувано в Официален вестник.


Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I
PDF 281kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0498),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 185, както и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0222/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по развитие (A7 0064/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във Втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP2), осъществявана съвместно от няколко държави членки

P7_TC1-COD(2013)0243


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 556/2014/ЕС.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I
PDF 356kWORD 92k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0445),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2, букви а), д) и е) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0211/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 6 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0227/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

P7_TC1-COD(2011)0204


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 655/2014.)

(1) ОВ С 191, 29.6.2012 г., стр. 57.


Оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи ***I
PDF 281kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0207),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0103/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Парламента на Република Естония в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7‑0006/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи

P7_TC1-COD(2013)0110


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/95/ЕС.)

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 47.


Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер ***I
PDF 296kWORD 89k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TA(2014)0369A7-0170/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0378),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, букви а) и б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0179/2010),

—  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 май 2011 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 март 2011 г.(2),

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 27 февруари 2014 г., позицията на Парламента да бъде одобрена, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0170/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер

P7_TC1-COD(2010)0209


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/66/ЕС.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

С настоящата директива се създава автономна схема за мобилност, предвиждаща специфични правила, приети на основание член 79, параграф 2, букви а) и б) от ДФЕС, във връзка с условията за влизане, престой и свобода на движение на граждани на трети държави с цел работа в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер в държави членки, различни от държавата членка, издала разрешението на лицето, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, които правила трябва да се разглеждат като lex specialis по отношение на достиженията на правото от Шенген.

Парламентът и Съветът вземат под внимание намерението на Комисията да проучи дали е необходимо да се предприемат действия за укрепване на правната сигурност по отношение на взаимодействието между двата правни режима, и по-специално да проучи необходимостта от актуализиране на Шенгенския наръчник.

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

1)  Изявление относно определението за „специалист“

Комисията счита, че определението за „специалист“ в член 3, буква е) от тази директива съответства на аналогичното определение („лице, притежаващо рядко срещани познания“), използвано в списъка със специфични задължения на ЕС от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) на СТО. Употребата на думата „специализирани“ вместо „рядко срещани“ не води до промяна или разширяване на определението на ГАТС, а просто представлява адаптиране към използвания понастоящем език.

2)  Изявление относно двустранните споразумения, посочени в член 18, параграф 2, букви в) и г):

Комисията ще наблюдава прилагането на член 18, параграф 2, букви в) и г) от тази директива, за да оцени възможното въздействие на двустранните споразумения, посочени в този член, върху третирането на лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и върху прилагането на Регламент (ЕС) № 1231/2010, и при необходимост ще предприеме всички необходими мерки.

(1) OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 101.
(2) OВ C 166, 7.6.2011 г., стр. 59.


Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ *
PDF 276kWORD 55k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TA(2014)0370A7-0083/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0505),

—  като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0255/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0083/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“

P7_TC1-NLE(2013)0244


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 558/2014 на Съвета )


Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ *
PDF 278kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TA(2014)0371A7-0092/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0496),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0257/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по регионално развитие (A7‑0092/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

P7_TC1-NLE(2013)0241


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (EС) № 560/2014 на Съвета)


Съвместно предприятие SESAR *
PDF 278kWORD 42k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. (COM(2013)0503 – C7‑0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TA(2014)0372A7-0062/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0503),

—  като взе предвид членове 187 и 188 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0254/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по транспорт и туризъм (А7‑0062/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г.

P7_TC1-NLE(2013)0237


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета)


Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ *
PDF 276kWORD 48k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (COM(2013)0495 – C7‑0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TA(2014)0373A7-0105/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0495),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7–0259/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7–0105/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства

P7_TC1-NLE(2013)0240


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 557/2014 на Съвета)


Съвместното предприятие ECSEL *
PDF 277kWORD 47k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TA(2014)0374A7-0074/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0501),

—  като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7‑0258/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по бюджетен контрол (A7‑0074/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) №…/2014 на Съвета за създаване на съвместното предприятие ECSEL

P7_TC1-NLE(2013)0234


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета)


Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ *
PDF 277kWORD 58k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие ,,Горивни клетки и водород 2“ (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TA(2014)0375A7-0094/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0506),

—  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0256/2013),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0094/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014  на Съвета за създаване на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

P7_TC1-NLE(2013)0245


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета)


Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност
PDF 523kWORD 217k
Решение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (2014/2010(ACI))
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид заседанието на своето Бюро от 13 януари 2014 г., на което последното одобри препоръките, приети на 12 декември 2013 г. от междуинституционалната работна група на високо равнище за преразглеждане на регистъра за прозрачност,

—  като взе предвид проекта на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (наричан по-долу „измененото споразумение“),

—  като взе предвид член 11, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своето решение от 11 май 2011 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност(1),

—  като взе предвид междуинституционалното споразумение от 23 юни 2011 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно създаването на регистър за прозрачност“ за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (наричан по-долу „споразумението от 23 юни 2011 г.“)(2),

—  като взе предвид член 127, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0258/2014),

A.  като има предвид, че член 11, параграф 2 от ДЕС предвижда: „Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество“,

Б.  като има предвид, че за прозрачността на този диалог се изисква добро функциониране на общ регистър на организациите и лицата, които се опитват да оказват влияние върху изготвянето и прилагането на политиките на ЕС;

В.  като има предвид, че в своята резолюция от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции(3) са определени принципите, въз основа на които Европейският парламент започна преговори с Комисията относно общ регистър за прозрачност;

Г.  като има предвид, че в гореспоменатото му решение от 11 май 2011 г. бяха възприети правилата и рамката на регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС;

Д.  като има предвид, че нерегулираното и непрозрачно лобиране съставлява значителна заплаха за създаването на политики и обществения интерес;

1.  Изразява съжаление, че предложеното изменение на споразумението от 23 юни 2011 г. няма да доведе до установяването на задължителен регистър за прозрачност; поради това подновява своя призив за задължителна регистрация във връзка с извършването на лобистка дейност в институциите на ЕС, както вече е заявено в горепосочената му резолюция от 8 май 2008 г. и в горепосоченото му решение от 11 май 2011 г.;

2.  Счита, че на настоящия етап предложеното изменение на споразумението от 23 юни 2011 г. е частична стъпка напред;

3.  Призовава Комисията да представи до края на 2016 г. законодателно предложение за създаването на задължителен регистър въз основа на член 352 от ДФЕС;

4.  Изисква от Комисията да включи в рамките на всяко предстоящо предложение за цялостна реформа на договорите предложение за изменение на член 298 от ДФЕС или за подходящо специфично правно основание, даващо възможност за създаването на задължителен регистър в съответствие с обикновената законодателна процедура;

5.  Счита, че бъдещите преразглеждания на регистъра за прозрачност следва да бъдат възможно най-прозрачни и приобщаващи и изцяло да включват компетентната му комисия, както и да допускат активно участие на гражданското общество;

6.  Настоява следващото преразглеждане на регистъра за прозрачност да бъде придружено от обществено допитване;

7.  Счита, че във всеки случай следва да бъде завършена една допълнителна оценка на регистъра за прозрачност най-късно до края на 2017 г.;

8.  Отчита ролята на Съвета, откакто беше създаден регистър за прозрачност, и приветства факта, че Съветът е участвал като наблюдател в процеса на преразглеждане на споразумението от 23 юни 2011 г.; въпреки това, с цел гарантиране на прозрачност на всички етапи на законотворческия процес на равнище на Съюза, отново призовава Съвета да се присъедини към регистъра за прозрачност възможно най-скоро;

9.  Приветства подобрената спецификация на информацията, която се предоставя съгласно измененото споразумение, което следва да се прилага, като се настоява за разкриване на самоличността на всички клиенти, представлявани от организации и самостоятелно заети физически лица, участващи в процесите на изготвяне и прилагане на политиките на ЕС, като ясно се свързват всички обхванати дейности на засегнатите клиенти;

10.  Счита, че при тълкуването на „неподходящо поведение“, по смисъла на буква б) от кодекса за поведение, приложен към измененото споразумение, в допълнение към общоприетите принципи, изложени в кодекса, по-специално в точки в), е) или ж), този израз включва:

11.  Счита, че кодексът за поведение, приложен към споразумението от 23 юни 2011 г., и кодексът за поведение на членовете на Европейския съюз по отношение на финансовите въпроси и конфликтите на интереси следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че членовете не встъпват в какъвто и да било вид споразумение или договорни отношения с външен орган за финансиране или пряко наемане на лица в рамките на персонала на даден член;

12.  Приветства по-ясните определения, описващи изключенията от обхвата на дейностите на адвокатските кантори;

13.  Очаква, че такива по-ясни определения ще помогнат за насърчаването на по-нататъшните регистрации и ще доведат до по-добро разбиране на смисъла на обхванатите дейности на адвокатските кантори, така че те да могат да се възползват от облекченията, предлагани от регистъра за прозрачност, и да участват по прозрачен начин в процеса на вземане на решения;

14.  Настоява регистрираните адвокатски кантори да декларират в регистъра за прозрачност всички свои клиенти, от чието име те извършват обхванати дейности;

15.  Насърчава Комисията да бъде все така амбициозна по отношение на въвеждането на насърчителни мерки за регистрантите с цел засилване на участието в регистъра за прозрачност; счита, че тези стимули биха могли да включват:

16.  Приветства неотдавнашните решения, взети от адвокатските колегии в Брюксел и Париж, с които се признават различията между съдебната дейност на адвокатите и другите дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; освен това приканва Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз да насърчава своите членове да приемат подобни мерки;

17.  Отбелязва, че в някои държави членки съществуват законови разпоредби относно правилата за упражняване на професии, които по-специално обективно не допускат адвокатски кантори да бъдат вписвани в регистъра за прозрачност и в процеса на разкриване на информация за техните клиенти, което се изисква от регистъра; също така обаче съзира значителен риск в обстоятелството, че с такива законови разпоредби може и да се злоупотребява, за да се избегне публикуването на информация, необходима за правилното вписване в регистъра; в тази връзка приветства осезаемата готовност на професионалните организации да работят в сътрудничество, за да гарантират, в интерес на професията, че това задържане на информация е изключително ограничено до обективно позволеното от законодателството; призовава Комисията и председателя на Европейския парламент да осигурят практически резултат от тази готовност и по възможно най-бързия начин да го включат в измененото споразумение;

18.  Приветства намерението на Бюрото да въведе значителен брой мерки за стимулиране с цел засилване на участието в регистъра за прозрачност;

19.  С оглед на пълното прилагане на тези мерки приканва Бюрото да обмисли включване на следните конкретни предложения в съответните решения на Бюрото:

20.  Изисква от Бюрото да изготви стандартен формуляр, така че докладчиците на доброволен принцип да публикуват „законодателен отпечатък“. Законодателният отпечатък е формуляр, приложен към докладите, изготвени от членовете на ЕП, в който се посочват всички лобисти, с които отговарящите за определено досие докладчици са се срещали в процеса на изготвяне на доклада, когато това е довело до съществено въздействие върху доклада.

21.  Призовава бившите членове на Европейския парламент да спазват съответните разпоредби(4) при изпълнението на дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; счита, при извършването на такива дейности бившите членове на ЕП не могат да ползват своите пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент; изисква от Бюрото да представи на Председателския съвет предложение за целесъобразни мерки за предотвратяване на злоупотреба с привилегиите, с които се ползват бившите членове на ЕП;

22.  Изисква от съвместния секретариат на регистъра за прозрачност да предоставя редовно доклад относно функционирането на системата за стимули, с цел в крайна сметка да бъде установен задължителен регистър;

23.  Подчертава, че нерегистрирани организации или лица, които отговарят на условията за регистрация и от които се очаква да се регистрират (дори ако липсата им на регистрация е само временна), няма да имат достъп до новите стимули и предимства, свързани с регистрацията;

24.  Приветства и насърчава ролята на неинституционалните наблюдатели при мониторинга на прозрачността на институциите на ЕС;

25.  Счита, че структурата и персоналът на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност трябва да бъдат подсилени с оглед изпълнението на новите разпоредби в измененото споразумение, разглеждането на процедурите за сигнализиране и за разглеждане и обработване на жалби, както и за да се подобрят процедурите за проверка на надеждността на информацията, предоставени от регистрантите;

26.  Очаква, че годишният доклад относно работата на Съвместния регистър за прозрачност ще включва анализ на напредъка, постигнат по отношение на обхвата и качеството на вписванията;

27.  Насърчава Комисията, при изпълнение на своите функции по координиране на регистъра за прозрачност, да следи отблизо за правилното прилагане на измененото споразумение;

28.  Одобрява изменено споразумение, както е посочено по-долу, и решава да го приложи към своя Правилник за дейността;

29.  Възлага на своя председател да подпише измененото споразумение заедно с председателя на Европейската комисия и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, включително приложението към него, на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС

Европейският парламент и Европейската комисия (наричани по-нататък „страните по настоящото споразумение“),

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 11, параграфи 1 и 2 от него, Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричани заедно по-нататък „Договорите“),

като имат предвид, че европейските политици не действат изолирано от гражданското общество, а поддържат отворен, прозрачен и постоянен диалог с представителни сдружения и гражданското общество,

като имат предвид, че страните по настоящото споразумение са преразгледали регистъра за прозрачност (наричан по-нататък „регистъра“), създаден със Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 23 юни 2011 г. относно създаването на регистър за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС(5), съгласно параграф 30 от посоченото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

I.  Принципи на регистъра

1.  Създаването и управлението на регистъра не засягат, нито предопределят целите на Европейския парламент, изразени в резолюцията му от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси („лобистите“) в европейските институции(6) и в решението му от 11 май 2011 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност(7).

2.  Управлението на регистъра зачита общите принципи на правото на Съюза, включително принципите за пропорционалност и недопускане на дискриминация.

3.  Управлението на регистъра зачита правото на членовете на Европейския парламент да упражняват своя парламентарен мандат без ограничение.

4.  Управлението на регистъра не засяга правомощията или прерогативите на страните по настоящото споразумение, нито влияе на техните собствени организационни правомощия.

5.  Страните по настоящото споразумение се стремят да третират всички субекти, участващи в подобни дейности, по сходен начин и да създадат възможности за равнопоставени условия за регистрацията на организациите и самостоятелно заетите физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС.

II.  Структура на регистъра

6.  Структурата на регистъра е, както следва:

а)  разпоредби относно приложното поле на регистъра, дейности, попадащи в обхвата на регистъра, определения, стимули и изключения;

б)  раздели за регистрация (приложение 1);

в)  информация, изисквана от регистрантите, включително изисквания относно разкриване на финансова информация (приложение 2);

г)  кодекс за поведение (приложение 3);

д)  механизми за сигнализиране и за подаване на жалби и мерки, които да се прилагат в случай на нарушение на кодекса за поведение, включително процедурите за сигналите и за разглеждане и обработване на жалбите (приложение 4);

е)  насоки за изпълнение с практическа информация за регистрантите.

III.  Приложно поле на регистъра

Дейности, попадащи в обхвата на регистъра

7.  Приложното поле на регистъра обхваща всички дейности, различни от посочените в параграфи 10–12, извършвани с цел оказване на пряко или непряко влияние върху формулирането или прилагането на политики и процесите на вземане на решения от институциите на ЕС, независимо от това къде се провеждат и от използваните канали или средства за комуникация, например чрез наемане на външни изпълнители, медии, договори с професионални посредници, мозъчни тръстове, платформи, форуми, кампании и инициативи на местно равнище.

За целите на настоящото споразумение „пряко влияние“ означава оказване на въздействие посредством пряк контакт или комуникация с институциите на ЕС или други действия, които са следствие от такива дейности, а „непряко влияние“ означава оказване на въздействие чрез използването на междинни вектори като медии, обществено мнение, конференции или социални събития, насочени към институциите на ЕС.

По-специално, тези дейности включват:

—  осъществяване на контакт с членове на ЕП и техни сътрудници, длъжностни лица или други служители на институциите на ЕС;

—  подготовка, разпространение и предаване на писма, информационни материали или документи за обсъждане и документи за изразяване на позиция;

—  организиране на събития, заседания, дейности по популяризиране, конференции или социални събития, за които са били изпратени покани на членове на Европейския парламент и техни сътрудници, длъжностни лица или други служители на институциите на ЕС; и

—  доброволни вноски и участие в официални консултации или изслушвания относно предвижданите законодателни или други правни актове на ЕС и други открити консултации.

8.  От всички организации и самостоятелно заети физически лица, независимо от техния правен статут, които участват в попадащи в обхвата на регистъра дейности, без значение дали в ход или в процес на подготовка, се очаква да се регистрират.

Всяка попадаща в обхвата на регистъра дейност, развивана съгласно договор от посредник, предоставящ правни и други професионални консултации, предполага, че са изпълнени условията за регистрация както за посредника, така и за неговия клиент. Тези посредници декларират всички клиенти по такива договори, както и приходите за клиент за представителни дейности, както е определено в приложение 2, точка II.В.2.Б. Това изискване не освобождава клиентите от задължението за регистриране и включване в тяхната собствена оценка на разходите на разноските за всякакви дейности, възложени за подизпълнение от посредник.

Дейности извън обхвата на регистъра

9.  Дадена организация отговаря на изискванията за регистрация, единствено ако осъществява дейности, попадащи в обхвата на регистъра, които са довели до пряка или непряка комуникация с институции на ЕС. Организация, определена като неотговаряща на изискванията, може да бъде заличена от регистъра.

10.  Дейности по предоставянето на правни и други професионални консултации са извън обхвата нарегистъра, доколкото те:

—  включват консултантска дейност и контакти с публични органи с оглед на по-доброто информиране на клиентите относно общото правно положение, специфичното им правно положение или това дали конкретна правна или административна постъпка е подходяща или допустима съгласно действащата правна и регулаторна среда;

—  включват предоставяне на съвети на клиенти, които да подпомогнат гарантирането, че дейностите им са в съответствие със съответното законодателство;

–  включват изготвени за клиенти анализи и проучвания относно потенциалното въздействие на всякакви законодателни или регулаторни промени по отношение на тяхното правно положение или сфера на дейност;

—  включват представителство в контекста на помирителни или посреднически процедури, целящи да се предотврати представянето на спор за разглеждане от съдебен или административен орган; или

—  са свързани с упражняването от клиент на основното право на справедлив процес, включително правото на защита в рамките на административни производства, като например дейности, извършвани от адвокати или от други специалисти, които участват в тях.

Ако отделно дружество и неговите съветници участват в конкретно правно или административно дело или процедура, по което те са страна, всяка дейност, която е пряко свързана с това и като такава не цели да промени съществуващата правна рамка, е извън обхвата на регистъра. Настоящата алинея се прилага по отношение на всички стопански сектори в Европейския съюз.

Следните дейности по предоставяне на правни и други професионални консултации обаче попадат в обхвата на регистъра, когато същите са предназначени да оказват въздействие върху институциите на ЕС, техните членове и сътрудниците им или върху техните длъжностни лица или други служители:

—  предоставянето на подкрепа, посредством представителство или посредничество, или писмени консултативни материали, включително помощ при аргументация и изготвяне; и

—  предоставянето на тактически или стратегически съвети, включително повдигане на въпроси, чиито обхват и момент на съобщаване имат за цел да повлияят на институциите на ЕС, на техните членове и сътрудниците им или на техните длъжностни лица или други служители.

11.  Дейностите на социалните партньори в качеството им на участници в социалния диалог (профсъюзи, сдружения на работодатели и т.н.) са извън обхвата на регистъра, когато тези социални партньори изпълняват ролята, възложена им от Договорите. Този параграф се прилага mutatis mutandis за всяко образувание, което е специално определено от Договорите да изпълнява институционална роля;

12.  Дейностите в отговор на преки и индивидуални искания от страна на институции на ЕС или на членове на Европейския парламент, като например ad hoc или редовни искания за фактологична информация, данни или експертен опит, са извън обхвата на регистъра.

Специални разпоредби

13.  Регистърът не се прилага за църкви и религиозни общности. Въпреки това се изисква представителствата или правните субекти, бюрата и мрежите, създадени с цел представителство на църкви и религиозни общности пред институциите на ЕС, както и техните сдружения, да бъдат регистрирани.

14.  Регистърът не се прилага за политически партии. Въпреки това се очаква да бъдат регистрирани всички създадени или подкрепяни от тях организации, които участват в дейности, попадащи в обхвата регистъра.

15.  Регистърът не се прилага за правителствени служби на държавите членки, правителства на трети държави, международни междуправителствени организации и техните дипломатически мисии.

16.  Регионалните публични органи и техните представителни бюра не са задължени да се регистрират, но могат да го направят по желание. Всички сдружения или мрежи, създадени с цел да представляват колективно регионите, следва да се регистрират.

17.  Всички поднационални публични органи, различни от посочените в параграф 16, като местни и общински органи или градове или техните представителства, сдружения или мрежи, следва да се регистрират.

18.  Изисква се да бъдат регистрирани мрежи, платформи или други форми на колективна дейност без правен статут или правосубектност, които обаче фактически представляват източник на организирано влияние и участват в дейности, попадащи в обхвата на регистъра. Членовете на такива форми на колективна дейност определят представител, който да действа като лице за контакт, отговарящо за връзките със „съвместния секретариат на регистъра за прозрачност“ (ССРП).

19.  Дейностите, които трябва да се вземат предвид за преценка на това дали са изпълнени условията за регистрация, са тези, които са насочени (пряко или косвено) към всички институции на ЕС, агенции и органи и техните членове и сътрудниците им, длъжностни лица и други служители. Такива дейности не включват дейности, насочени към държавите членки, по-специално тези, които са насочени към техните постоянни представителства в Европейския съюз.

20.  Европейските мрежи, федерации, сдружения или платформи се насърчават да представят общи и прозрачни насоки за своите членове, в които се посочват дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Те следва да направят тези насоки обществено достояние.

IV.  Правила, приложими за регистрантите

20140415-P7_TA(2014)0376_BG-p0000001.png

21.  С регистрирането си съответните организации и физически лица:

—  се съгласяват предоставената от тях за включване в регистъра информация да бъде обществено достояние;

—  се съгласяват да действат в съответствие с кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3, и – когато това е приложимо – да предоставят текста на всеки професионален кодекс за поведение, към който трябва да се придържат(8);

—  гарантират, че предоставената информация за включване в регистъра е вярна и се съгласяват да сътрудничат в случай на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;

—  приемат всеки сигнал или жалба във връзка с тях да бъдат разглеждани въз основа правилата на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3;

—  се съгласяват спрямо тях да бъдат приложени всякакви мерки при нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3, и признават, че при неспазване на кодекса спрямо тях могат да бъдат приложени мерките, предвидени в приложение 4 ;

—  отбелязват, че на страните по настоящото споразумение може да се наложи, при поискване и при условие че са спазени разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(9), да разкрият съдържанието на кореспонденцията и други документи относно дейностите на регистрантите.

V.  Изпълнение

22.  Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия отговарят за контрола на системата и за всички ключови оперативни аспекти, като те по взаимно съгласие предприемат необходимите мерки за изпълнение на настоящото споразумение.

23.  Макар системата да се управлява съвместно, страните по настоящото споразумение са свободни да използват независимо една от друга регистъра за своите собствени специфични цели.

24.  Службите на Европейския парламент и на Европейската комисия поддържат съвместна оперативна структура за прилагане на системата, която се обозначава като ССРП. ССРП се състои от група длъжностни лица от Европейския парламент и от Европейската комисия съгласно договореност, постигната от компетентните служби. ССРП е координиран от началник-отдел от Генералния секретариат на Европейската Комисия. Задачите на ССРП включват изготвянето на насоки за прилагане в рамките на настоящото споразумение, за да се улесни последователното тълкуване на правилата от регистрантите и мониторинга на качеството на съдържанието на регистъра. ССРП използва наличните административни ресурси за извършването на проверки на качеството на съдържанието на регистъра, като се има предвид обаче, че регистрантите носят крайната отговорност за предоставената от тях информация.

25.  Страните по настоящото споразумение организират подходящи обучения и вътрешни комуникационни проекти за повишаване на осведомеността сред техните членове и персонала относно регистъра и процедурите за сигнализиране и внасяне на жалби.

26.  Страните по настоящото споразумение предприемат подходящи външни мерки за повишаване на осведомеността относно регистъра и за насърчаване на неговото използване.

27.  На интернет страницата на регистъра за прозрачност Europa редовно се публикуват редица основни статистики, извличани от базата данни на регистъра, и до тях се осъществява достъп посредством лесна за ползване търсачка. Публичното съдържание на тази база данни е на разположение в електронни, машинночитаеми формати.

28.  Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия представят годишен доклад относно работата на регистъра съответно на съответния заместник-председател на Европейския парламент и на съответния заместник-председател на Европейската комисия. Годишният доклад предоставя фактологична информация за регистъра, неговото съдържание и развитие и се публикува всяка година за предходната календарна година.

VI.  Мерки, приложими за отговарящи на изискванията регистранти

29.  Пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент се издават единствено на лица, представляващи или работещи за организации, които попадат в обхвата на регистъра, ако тези организации или лица са се регистрирали. Въпреки това регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск. Издаването и контролирането на пропуските, даващи право на дългосрочен достъп до сградите на Европейския парламент, остава вътрешна процедура на Парламента и той носи отговорност за нея.

20140415-P7_TA(2014)0376_BG-p0000002.png

30.  Страните по настоящото споразумение предлагат стимули в рамките на своя административен орган, с цел насърчаване на регистрацията съгласно рамката, създадена с настоящото споразумение.

Стимулите, предлагани от Европейския парламент за регистрантите, могат да включват:

—  допълнително улесняване на достъпа до сградите на Европейския парламент, неговите членове и техните сътрудници, длъжностни лица и други служители;

—  разрешение да се организират събития или да се споделя домакинството за такива в неговите помещения;

—  улеснено предаване на информация, включително специфични адресни списъци;

—  участие като оратори в изслушвания в комисии;

—  патронаж от страна на Европейския парламент.

Стимулите, предлагани от Европейската комисия за регистрантите, могат да включват:

—  мерки по отношение на предаването на информация на регистранти при започването на публични консултации;

—  мерки по отношение на експертни групи и други консултативни органи;

—  специфични адресни списъци;

—  патронаж от страна на Европейската комисия.

Страните по настоящото споразумение съобщават на регистрантите за специфичните стимули, които са на тяхно разположение.

VII.  Мерки в случай на нарушение на кодекса за поведение

31.  Всяко лице може да подава сигнали и жалби, като използва стандартния формуляр за връзка, достъпен на интернет страницата на регистъра, относно евентуални случаи на нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3. Сигналите и жалбите се разглеждат в съответствие с процедурите, определени в приложение 4.

32.  Механизмът за сигнализиране е инструмент, който допълва проверките на качеството, извършвани от ССРП в съответствие с параграф 24. Всяко лице може да подаде сигнал във връзка с фактологични грешки, засягащи информацията, предоставена от регистрантите. Сигнали могат да бъдат подавани и по отношение на неотговарящи на изискванията регистрации.

33.  Всяко лице може да подаде официална жалба в случай на предполагаемо нарушение от регистрант на кодекса за поведение, различно от фактологически грешки. Жалбите се подкрепят с фактически данни по отношение на предполагаемото нарушение на кодекса.

ССРП проучва предполагаемото нарушение при надлежно зачитане на принципите на пропорционалност и добра администрация. Умишленото нарушение на кодекса за поведение от регистрантите или от техните представители води до прилагането на мерките, определени в приложение 4.

34.  При установени от ССРП съгласно процедурите, посочени в параграфи 31–33, случаи на повтарящо се неоказване на съдействие, повтарящо се неподходящо поведение или сериозно нарушение на кодекса за поведение, съответният регистрант се заличава от регистъра за срок от една или две години, а мярката се посочва публично в регистъра, както е определено в приложение 4.

VIII.  Участие на други институции и органи

35.  Европейският съвет и Съветът са поканени да се включат в регистъра. Други институции, органи и агенции на ЕС се насърчават да използват рамката, създадена от настоящото споразумение, като референтен инструмент за собствените им взаимоотношения с организации и самостоятелно заети физически лица, участващи в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС.

IX.  Заключителни разпоредби

36.  Настоящото споразумение замества Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 23 юни 2011 г., чието действие се прекратява, считано от датата на прилагане на настоящото споразумение.

37.  Регистърът подлежи на преразглеждане през 2017 г.

38.  Настоящото споразумение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от ...(10) или от 1 януари 2015 г., в зависимост от това коя дата настъпи по-рано.

Субектите, които вече са регистрирани към датата на прилагане на настоящото споразумение, е нужно да изменят своята регистрация, за да отговарят на новите изисквания, произтичащи от настоящото споразумение, считано в срок от три месеца след тази дата.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Европейската комисия

Председател Председател

Приложение 1

„Регистър за прозрачност“

Организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС

Раздели

Особености/забележки

I – Професионални консултанти/адвокатски кантори/самостоятелно заети консултанти

Подраздел

Професионални консултанти

Фирми, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Адвокатски кантори

Адвокатски кантори, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Самостоятелно заети консултанти

Самостоятелно заети консултанти, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи. Настоящият подраздел е за регистрация на субекти, които включват само едно лице.

II – „Вътрешни“ лобисти и търговски /стопански/професионални сдружения

Подраздел

Дружества и групи

Дружества или групи от дружества (с или без правен статут), които осъществяват за собствена сметка дейности по „вътрешно“ консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Търговски и стопански сдружения

Организации (с търговска или нетърговска цел), представляващи дружества с търговска цел или смесени групи и платформи.

Подраздел

Профсъюзи и професионални сдружения

Представителство на интересите на работници, служители, занаяти или професии.

Подраздел

Други организации, включително:

–  субекти за организиране на събития (с търговска или нетърговска цел);

–  свързани с интереси средства за осведомяване или субекти, ориентирани към изследователска дейност, свързани с частни търговски интереси;

–  Ad-hoc коалиции и временни структури (с търговско участие).

III - НПО

Подраздел

Неправителствени организации, платформи, мрежи, специални коалиции, временни структури и други сходни организации.

Организации с нестопанска цел, с или без правен статус, които са независими от публичните органи или търговски организации. Включват се фондации, благотворителни организации и т.н.

Всеки такъв субект, включващтърговски елементи сред членовете си, трябва да се регистрира по раздел II.

IV – Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции

Подраздел

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

Специализирани мозъчни тръстове и научноизследователски институции, занимаващи се с дейностите и политиките на Европейския съюз.

Подраздел

Академични институции

Институции, чиято основна цел е образованието, но които се занимават с дейностите и политиките на Европейския съюз.

V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности

Подраздел

Организации, представляващи църкви и религиозни общности

Правни образувания, бюра, мрежи или асоциации, изградени с оглед провеждането на представителни дейности

VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени образувания и т.н.

Подраздел

Регионални структури

Самите региони и техните представителни бюра не са задължени да се регистрират, но могат да го направят по желание. Асоциации или мрежи, създадени, за да представляват колективно регионите, следва да се регистрират.

Подраздел

Други публични поднационални органи

Всички други поднационални публични органи като градове, местни и общински органи или техните представителства, както и национални асоциации или мрежи, следва да се регистрират.

Подраздел

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или други поднационални органи

Подраздел

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е да работят в обществен интерес

Включително други организации с публичен или смесен (публичен/частен) статус.

Приложение 2

Информация, предоставяна от регистрантите

I.  ОБЩА И ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

a)  име(на),седалище и адрес в Брюксел, Люксембург или Страсбург, когато е приложимо, тел. номер, електронна поща и интернет страница на организацията;

б)  имена на юридически отговорното за организацията лице и име на управителя или управляващия организацията съдружник или, ако е приложимо, основно лице за контакт във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра (т. е. отговорното лице по въпросите на ЕС); имена на лицата с разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент(11);

в)  брой на лицата (членове, персонал и т.н.), участващи в дейности, които попадат в обхвата на регистъра, и на лицата, ползващи се от пропуск за сградите на Европейския парламент, както и времето, прекарано от всяко лице в такива дейности в съответствие със следните проценти на заетост на пълен работен ден: 25%, 50%, 75% или 100 %;

г)  цели/мандат – области на интерес – дейности, държави, в които се осъществява дейност – членство в мрежи – обща информация, попадаща в обхвата на регистъра;

д)  членство и, ако е приложимо: брой членове (физически лица и организации).

II.  СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

A.  ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РЕГИСТЪРА

Предоставят се конкретни подробности относно основните законодателни предложения или политики, към които са насочени дейностите на регистранта и които попадат в обхвата на регистъра. Може да бъде направено позоваване на други конкретни дейности, като например събития или публикации.

Б.  ВРЪЗКИ С ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

a)  Членство в групи на високо равнище, консултативни комитети, експертни групи, други структури и платформи, подкрепяни от ЕС, и т.н.

б)  Членство или участие в интергрупи на Европейския парламент или промишлени форуми и т.н.

В.  ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НАРЕГИСТЪРА

1.  Всички регистранти предоставят:

a)  Оценка на годишните разходи, свързани с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Финансовите данни обхващат цяла година, през която се е извършвала дейност, и се отнасят до непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрация или годишното актуализиране на детайлите по регистрацията.

б)  Размер и източник на полученото финансиране от институциите на ЕС през непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрацията или на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията. Тази информация съответства на информацията, предоставена от Европейската система за финансова прозрачност(12).

2.  Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно заети консултанти (раздел I от приложение 1) следва да предоставят допълнително:

a)  Оборота, свързан с дейностите, обхванати от регистъра в съответствие с таблицата по-долу:

Годишен оборот за представителни дейности, изразен в евро

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

б)  Списък на всички клиенти, от чието име се извършват дейности, попадащи в обхвата на регистъра. Приходи от клиенти за представителни дейности се вписват съгласно таблицата по-долу:

Годишен размер, изразен в евро, за представителни дейности за клиент

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

в)  Клиентите също следва да се регистрират. Финансовата декларация, подадена от професионалните консултантски фирми / адвокатски кантори / самостоятелно заетите консултанти във връзка с техните клиенти (списък и таблица) не освобождава съответните клиенти от задължението им да посочат тези подизпълнителни дейности в собствените си декларации, за да се избегне деклариране на по-ниски финансови разходи.

3.  „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални асоциации (раздел II от приложение 1) следва да предоставят в допълнение:

оборота, свързан с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра, включително за суми, по-ниски 10 000 евро.

4.  Неправителствени организации, мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции, организации, представляващи църкви и религиозни общности, организации, представляващи местните, регионалните и общинските органи на управление, други публични или смесени образувания и др. (раздели III - VI от приложение 1) предоставят в допълнение:

a)  общия бюджет на организацията

б)  разбивка на основните суми и източници на финансиране.

Приложение 3

Кодекс за поведение

Страните по настоящото споразумение считат, че всички представители на интереси, които взаимодействат с тях, независимо дали това става еднократно или повече пъти, дали са регистрирани или не, следва да действат в съответствие с настоящия кодекс за поведение.

В своите отношения с институциите на ЕС и с техните членове, с длъжностни лица и други служители представителите на интереси:

a)  винаги се представят, като посочват името си и регистрационния си номер, ако последното е приложимо, както и наименованието на субекта или субектите, за които те работят или представляват; декларират интересите и целите и по целесъобразност посочват клиентите или членовете, които те представляват;

б)  не получават или не правят опити да получат информация или решения по нечестен път или чрез оказване на неправомерен натиск, или посредством неподобаващо поведение;

в)  не се позовават на наличието на официални отношения с Европейския съюз или с която и да е от неговите институции при контактите си с трети страни, нито се представят погрешно при регистрацията с цел да подведат трети страни, длъжностни лица или служители, или друг персонал на Европейския съюз, нито използват логото на институциите на ЕС без изрично разрешение;

г)  гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие в рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, е пълна, актуална и неподвеждаща; приемат, че цялата предоставена информация подлежи на преразглеждане и се съгласяват да сътрудничат на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;

д)  не продават на трети страни копия на документи, получени от институция на ЕС;

е)  като цяло зачитат и избягват всякакви пречки пред изпълнението и прилагането на всички правила, кодекси и практики на добро управление, установени от институциите на ЕС;

ж)  не убеждават членове на институциите на Европейския Съюз, длъжностни лица или други служители на Европейския съюз, или сътрудници или стажанти на тези членове да нарушават правилата и нормите на поведение, приложими към тях;

з)  ако наемат на работа бивши длъжностни лица или други служители на Европейския съюз или сътрудници или стажанти на членове на европейските институции, те зачитат тяхното задължение да спазват правилата и изискванията за поверителност, които се прилагат към тях;

и)  получават предварителното съгласие на съответния член или съответните членове на Европейския парламент по отношение на всякакъв вид договорни отношения с лице от определения антураж на члена на Европейския парламент или наемането на такова лице на работа;

й)  съблюдават всички правила относно правата и отговорностите на бившите членове на Европейския парламент и Европейската комисия;

к)  уведомяват лицата, които те представляват, относно техните задължения по отношение на институциите на ЕС;

Лицата, които са се регистрирали в Европейския парламент с цел да получат поименен, непрехвърляем пропуск за достъп до сградите на Европейския парламент:

л)  правят необходимото да носят пропуска на видно място през цялото време в сградите на Европейския парламент;

м)  спазват стриктно съответния Правилник за дейността на Европейския парламент;

н)  приемат, че всяко решение относно искане за достъп до сградите на Европейския парламент е единствено прерогатив на Парламента и регистрацията не поражда автоматично право на получаване на пропуск.

Приложение 4

Процедури за сигнализиране и за разглеждане и обработване на жалби

I.  СИГНАЛИ

Всяко лице може да подаде сигнал до ССРП като попълни стандартния формуляр за контакт на интернет страницата на регистъра във връзка с информацията, която се съдържа в регистъра, и относно неотговарящи на изискванията регистрации.

Когато сигналите засягат информация, съдържаща се в регистъра, те се разглеждат като твърдения за нарушения по буква г) от кодекса за поведение по приложение 3(13). От съответния регистрант ще бъде поискано да актуализира информацията или да даде обяснение пред ССРП защо няма нужда информацията да бъде актуализирана. Ако съответният регистрант не оказва съдействие, могат да бъдат приложени мерките, описани в таблицата с мерки по-долу (редове 2-4).

II.  ЖАЛБИ

Етап 1: Подаване на жалба

1.  Всяко лице може да внесе жалба в ССРП чрез попълване на стандартния формуляр на разположение на интернет страницата на регистъра. Формулярът съдържа следната информация:

а)  регистранта, срещу когото е насочена жалбата;

б)  името и координатите на жалбоподателя;

в)  подробна информация относно предполагаемото нарушение на кодекса за поведение, включително евентуални документи или други материали в подкрепа на жалбата, указание за това дали жалбоподателят е претърпял вреда, и основания за съмнение за умишлено нарушение на изискванията.

Анонимни жалби не се разглеждат.

2.  В жалбата се посочват клаузите от кодекса за поведение, за които жалбоподателят твърди, че са били нарушени. Всяка жалба, при която ССРП установява недвусмислено, че нарушението не е умишлено, впоследствие може да бъде квалифицирана от ССРП като „сигнал“.

3.  Кодексът за поведение се прилага изключително за отношенията между представители на интереси и институциите на ЕС и не може да се използва за уреждане на отношенията между трети страни или между регистранти.

Етап 2: Допустимост

4.  При получаване на жалбата ССРП:

a)  потвърждав