Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
 Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I
 Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I
 Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I
 Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I
 Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας *
 Κοινή επιχείρηση Shift2Rail *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία)
 Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II
 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I
 Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I
 Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I
 Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I
 Λογαριασμοί πληρωμών ***I
 Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
 Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I
 Mέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I
 Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I
 Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I
 Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I
 Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I
 Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I
 Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I
 Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I
 Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I
 Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 *
 Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων *
 Κοινή επιχείρηση SESAR *
 Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 *
 Κοινή επιχείρηση ECSEL *
 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» *
 Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας
 Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές
 Προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***II
 Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I
 Υγεία των ζώων ***I
 Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***I
 Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I
 Εποπτεία της αγοράς προϊόντων ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ***I
 Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών ***I
 Διακανονισμός αξιογράφων και κεντρικά αποθετήρια τίτλων ***I
 Εξοπλισμός πλοίων ***I
 Διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά ***I
 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I
 Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και αντιμετώπιση της ρύπανσης ***I
 Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις
 Νέες τεχνολογίες και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι
 Ψηφοφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με την ασυλία βουλευτή (ερμηνεία του Κανονισμού)

Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
PDF 254kWORD 36k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)1627),

–  έχοντας υπόψη την από 13 Μαρτίου 2014, επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014(1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 34 παράγραφος 8, το άρθρο 55 παράγραφος 4 και το άρθρο 62 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 87α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 87α παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 3 Απριλίου 2014,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι έχει καίρια σημασία να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους χωρίς καθυστέρηση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.


Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών ***I
PDF 279kWORD 73k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και ενιαίας διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0520),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0223/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 27ης Μαρτίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0478/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

P7_TC1-COD(2013)0253


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Συμβουλίου

Όσοι υπογράφουν τη διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ταμείο δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσής της σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομικές τους απαιτήσεις σε εύθετο χρόνο ώστε ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης να μπορέσει να είναι σε πλήρη λειτουργία έως την 1η Ιανουαρίου 2016.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 58.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0095).


Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
PDF 353kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών – προστασία των καταναλωτών ως προς τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (2013/2153(INI))
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (COM(2012)0663),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας» (COM(2007)0386),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμπεριλήφθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως το άρθρο 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), το άρθρο 11 (ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 23 (ισότητα γυναικών και ανδρών), το άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με αναπηρίες), το άρθρο 34 (κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή), το άρθρο 36 (πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος), το άρθρο 37 (προστασία του περιβάλλοντος) και το άρθρο 38 (προστασία του καταναλωτή),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΕΕ καθώς και το Πρωτόκολλο αριθ. 26 της εν λόγω συνθήκης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0163/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε τέτοιες υπηρεσίες ενώ τα κράτη μέλη να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία και να λαμβάνουν υπόψη τους ευάλωτους καταναλωτές·

B.  εκτιμώντας ότι εφαρμόζεται τομεακή νομοθεσία και έχει ήδη βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών, αλλά υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι, προς το σκοπό αυτό, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η σωστή εκτέλεση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές αρμοδιότητες και το δικαίωμα τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ότι οι τομεακές διατάξεις αποτελούν επαρκές νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας·

Γενικά ζητήματα

1.  Επισημαίνει ότι ορισμένες πτυχές βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών καλύπτονται από την οδηγία 2011/83/ΕΕ και ότι τα κοινά χαρακτηριστικά υπηρεσιών κοινής ωφελείας περιγράφονται στην αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία·

2.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι αναγκαίο να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 και ότι θα ισχύσει σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μετά από τις 13 Ιουνίου 2014·

3.  επισημαίνει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι αποτελεσματική μόνον όταν μπορούν να επιβάλλονται τα δικαιώματα των καταναλωτών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ), της οδηγίας για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114/ΕΚ) και της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ)· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των συστημάτων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ως αποτελεσματικών μηχανισμών που εξοικονομούν δαπάνες, για την επίλυση διαφορών τόσο μεταξύ καταναλωτών όσο και μεταξύ παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την προσφάτως συμφωνηθείσα οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ) (2013/11/ΕΕ) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ)·

4.  τονίζει ότι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αλλά υπογραμμίζει επίσης τον θεμελιώδη ρόλο της εξυπηρέτησης πελατών από τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας· τονίζει ότι τα άτομα που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με τους πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν σχετική κατάρτιση και να γνωρίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών· ενθαρρύνει, συνεπώς, τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να παρέχουν σχετική κατάρτιση στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες τους έχουν πάντοτε εύκολη πρόσβαση σε εξατομικευμένη βοήθεια·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ, καθώς τέτοιου είδους υπηρεσίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

6.  στηρίζει την ύπαρξη ισχυρών και ανεξάρτητων οργανώσεων καταναλωτών για τη διευκόλυνση της συνολικής προστασίας των καταναλωτών, τονίζει δε τη σημασία της επίτευξης κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των αναγκών των καταναλωτών και των αναγκών των παρόχων·

7.  τονίζει ότι πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση όλων των καταναλωτών σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση· τονίζει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρήσουν ότι «οι ευάλωτοι καταναλωτές» ενδεχομένως χρειασθούν κατάλληλες ρυθμίσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και να επενδύσουν περισσότερο σε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες θα απευθύνουν το κατάλληλο μήνυμα στην κατάλληλη ομάδα καταναλωτών·

Ενέργεια

9.  πιστεύει ότι μια ανοικτή, διαφανής και ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας είναι αναγκαία προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη ανταγωνιστικών ενεργειακών τιμών, στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην βιωσιμότητα και στην αποτελεσματική ευρείας κλίμακας ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο, να εφαρμόσουν δεόντως και να βελτιώσουν την παρακολούθηση της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, ιδιαίτερα με σκοπό την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προκειμένου να επιτραπεί η δυνατότητα σύγκρισης και η διαφάνεια των τιμών, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την χωρίς διακρίσεις τιμολόγηση·

10.  τονίζει τη ζωτική σημασία της έγκαιρης, ορθής και πλήρους εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέτρων που ζητούνται στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας έως το 2014·

11.  επικροτεί το έργο της ομάδας εργασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές στο πλαίσιο του ενεργειακού φόρουμ πολιτών, και επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη (COM(2014)0021) και τη συνημμένη έκθεση, η οποία αναλύει τον αντίκτυπο και τη σχέση των τιμών και του κόστους της ενέργειας στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι είναι επίσης καθήκον των κρατών μελών να επιμελούνται των διαφόρων παραγόντων και καταστάσεων που συνδέονται με την ενέργεια και τους ευάλωτους καταναλωτές·

12.  επισημαίνει ότι η λύση συμβάσεων ενέργειας συχνά περιλαμβάνει περιοριστικούς όρους και σύνθετες διαδικασίες, που καθιστούν δύσκολη την αλλαγή παρόχου· ζητεί την επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών αλλαγής παρόχου· επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αξιολόγησης της δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας έχουν ολοκληρωθεί στις αντίστοιχες οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας· τονίζει τη σημασία των τακτικών εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

13.  τονίζει την ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή το πόρισμά της σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση εφόσον έχει σχέση με την επιγραμμική διαχείριση του λογαριασμού ενέργειας του καταναλωτή·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τρέχουσες τιμές ενέργειας δεν λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη τις εξωγενείς δαπάνες, και συγκεκριμένα τις περιβαλλοντικές ζημιές που συνδέονται με μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας ή μέθοδο παραγωγής, οι οποίες όμως μπορεί να χρεώνονται μακροπρόθεσμα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο· ζητεί τη θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας των τιμών για τους καταναλωτές στο θέμα αυτό·

15.  θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις μεταβολές των τιμών και τις τροποποιήσεις συμβάσεων σε ευνόητη μορφή· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη το γεγονός ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας ήδη τα υποχρεώνει να διασφαλίζουν την υποχρέωση αυτή· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις οικείες επιχειρήσεις να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε σαφείς, κατανοητές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τιμολόγια, όρους και ένδικα μέσα·

16.  επισημαίνει ότι, βάσει της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, τα κράτη μέλη καλούνται να διενεργήσουν αναλύσεις κόστους-οφέλους προτού προβούν στην ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μέτρησης· τονίζει ότι τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρατηρήσουν και να προσαρμόσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, αλλά επισημαίνει ότι μερικές από τις αναλύσεις κόστους οφέλους που έχουν πραγματοποιηθεί από τα κράτη μέλη δεν δείχνουν ουσιαστική εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για την προστασία καταναλωτών και δεδομένων, και τονίζει ότι η χρήση έξυπνων μετρητών πρέπει να παραμείνει στην διακριτική ευχέρεια του καταναλωτή·

Τηλεπικοινωνίες

17.  τονίζει ότι, όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά και τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πτυχή που αφορά τον καταναλωτή έχει τεράστια σημασία, και σημειώνει τις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών σε συνέχεια της εφαρμογής της δέσμης μέτρων του 2009 για τις τηλεπικοινωνίες (οδηγίες 2009/136/EΚ και 2009/140/ΕΚ)· επισημαίνει τις σημαντικές επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις για την προστασία και ενίσχυση της θέσης του καταναλωτή που προτείνεται τώρα από το Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης όλων των καταναλωτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και τη σημασία της ανάπτυξης νέων υποδομών προκειμένου να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα·

18.  επαναλαμβάνει τις προτάσεις του να καταστεί ευκολότερη για τους καταναλωτές η μετάβαση σε άλλον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς συμπληρωματικά τέλη πέραν του πραγματικού κόστους μετάβασης, χωρίς απώλεια δεδομένων και με ελάχιστες διατυπώσεις, και να ενθαρρύνονται να το πράξουν· στηρίζει επίσης τις προτάσεις για την προώθηση ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με την τιμολόγηση, τη χρέωση και την ποιότητα της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων·

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

19.  σημειώνει ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από μια υπηρεσία περισσότερο επικεντρωμένη στην ποιότητα στον ταχυδρομικό τομέα και από τις οικονομίες που έχουν αντίκτυπο σε αυτούς μέσω της μείωσης του κόστους· επισημαίνει ότι οι περισσότερες επιλογές παράδοσης, η μεγαλύτερη διαφάνεια, η καλύτερη ενημέρωση και οι καλύτερες τιμές αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην αγορά παράδοσης δεμάτων· επισημαίνει ότι η οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ, εξασφαλίζει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχουν καθολική υπηρεσία· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να εξετάσει, στην έκθεσή εφαρμογής της, κατά πόσον η εγγύηση αυτή πληρούται από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εξορθολογισμένων διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών παράδοσης·

20.  τονίζει τη σημασία μιας συνολικής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων σε όλη την Ένωση· τονίζει ότι έχει καίρια σημασία να είναι ταχείες και αξιόπιστες οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που παρέχονται από ταχυδρομικές υπηρεσίες και παρόχους του ιδιωτικού τομέα, ιδίως προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που παραγγέλλουν στο διαδίκτυο· επαναλαμβάνει τις προτάσεις που έκανε στο ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για την παράδοση δεμάτων(6) σχετικά με την ανάγκη για βελτιώσεις της υπηρεσίας και μείωση του κόστους·

21.  επικροτεί όλες τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορείς της αγοράς παράδοσης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές και πωλήσεις, όπως η εισαγωγή ευέλικτων επιλογών παράδοσης και επιστροφής· τονίζει παράλληλα ότι οποιαδήποτε άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών είναι ευπρόσδεκτα·

Δημόσια συγκοινωνία

22.  αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταφορών μέσω τομεακών μέτρων·

23.  τονίζει ότι οι καταναλωτές με πρόσβαση σε αποτελεσματικά τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να αποτελέσουν στόχο, ανεξάρτητα από το εάν διαμένουν σε περιοχές όπου μια τέτοια υπηρεσία θα είναι λιγότερο επικερδής· αναγνωρίζει εν προκειμένω την ευθύνη των κρατών μελών, και ζητεί από αυτά να αναλάβουν κατάλληλη δράση·

24.  υπενθυμίζει ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι αποτελεσματικές υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, ενώ είναι επίσης απαραίτητες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί την ανάπτυξη κοινών μέσων για τη διασφάλιση της βέλτιστης πολυτροπικότητας στο πλαίσιο αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων όσο και η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω υπηρεσιών·

25.  ζητεί την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης έναντι των ηλικιωμένων και των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα· πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα των δημόσιων μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους κόμβους των δημόσιων μέσων μεταφοράς· επιθυμεί να επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας συνεκτικού συστήματος εστιακών σημείων για την παροχή βοήθειας σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE C 264 E της 13.9.2013, σ. 11.
(2) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
(4) EE C 153 E της 31.5.2013, σ. 51.
(5) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.


Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***I
PDF 491kWORD 154k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0622),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0266/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0145/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ

P7_TC1-COD(2013)0013


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θεσπίζει εναρμονισμένους όρους έκδοσης τεχνικών πιστοποιητικών για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ολόκληρο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης.

(2)  Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία που κυκλοφορούν στον Ρήνο καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (CCNR).

(3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2006/87/ΕΚ περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων των κανονισμών περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας του Ρήνου, στην έκδοση που εγκρίθηκε το 2004 από τα κράτη μέλη της CCNR. Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας δυνάμει του άρθρου 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο επικαιροποιούνται τακτικά και αναγνωρίζεται ότι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

(4)  Η διατήρηση δύο Λόγω των διαφορετικών δεσμών κανόνων, ήτοι της δέσμη για τα πιστοποιητικά νομικών πλαισίων και χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι δύσκολο να διατηρηθεί ισοδυναμία μεταξύ των πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ένωσης που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/87/EΚ και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο. και της δέσμης για το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας, δεν εξασφαλίζει νομική βεβαιότητα και Συνεπώς, δεν υπάρχει εγγύηση ασφάλειας δικαίου και αυτό θα έχει ενδεχομένως αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. [Τροπολογία 1]

(5)  Προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κυμαινόμενα επίπεδα ασφάλειας, πρέπει να εφαρμόζονται και να επικαιροποιούνται τακτικά οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές για όλο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης.

(6)  Επειδή η CCNR έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στην επεξεργασία και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η εν λόγω εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η CCNR υπέγραψαν το 2013 διοικητική ρύθμιση για την ενίσχυση της συνεργασίας τους, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τα πλοία των εσωτερικών πλωτών οδών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής (Επιτροπή για τη Δημιουργία Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών (CESTE)) που θα καταρτίσει τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην οποία η Ένωση και η CCNR θα μπορούν να αναφέρονται στους αντίστοιχους κανονισμούς τους. [Τροπολογία 2]

(7)  Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα οποία βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας προς τις προαναφερόμενες αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να ισχύουν σε όλο το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ένωσης.

(8)  Οι όροι έκδοσης των συμπληρωματικών ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας από τα κράτη μέλη για την κυκλοφορία στις πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2 (εκβολές ποταμών), καθώς και για την κυκλοφορία στις πλωτές οδούς της ζώνης 4 πρέπει να εναρμονιστούν περισσότερο.

(9)  Για λόγους ασφάλειας, τα πρότυπα πρέπει να εναρμονιστούν σε μεγάλο βαθμό και κατά τρόπο που να μην υποβαθμισθούν τα πρότυπα ασφαλείας των εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί δυνατόν στα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για πρόσθετες ή μειωμένου επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένες ζώνες, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά περιορίζονται σε συγκεκριμένα θέματα αναφερόμενα στα παραρτήματα III και IV.

(10)  Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε ορισμένες περιπτώσεις πλωτών οδών που δεν συνδέονται με τις πλωτές οδούς άλλων κρατών μελών ή για ορισμένα σκάφη που κυκλοφορούν αποκλειστικά στο εθνικό πλωτό δίκτυο.

(11)  Τα κράτη μέλη, μετά από άδεια της Επιτροπής, πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για συγκεκριμένα σκάφη, ώστε να εφαρμόζουν εναλλακτικές προσεγγίσεις, να προωθούν την καινοτομία ή να αποφεύγουν αδικαιολόγητο κόστος.

(12)  Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας πρέπει να εκδίδεται για σκάφος που υποβάλλεται σε τεχνική επιθεώρηση πριν τεθεί σε λειτουργία. Αυτή η τεχνική επιθεώρηση πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξακριβώνεται εάν το σκάφος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να θα έχουν το δικαίωμα να διενεργούν πρόσθετες επιθεωρήσεις ανά πάσα στιγμή για να εξακριβώνουν εάν η φυσική κατάσταση των σκαφών ανταποκρίνεται στα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας. [Τροπολογία 3]

(13)  Είναι σκόπιμο, εντός ορισμένων χρονικών ορίων και ανάλογα με την κατηγορία του αντίστοιχου σκάφους, να ορισθεί περίοδος ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

(14)  Πρέπει να θεσπισθούν, εντός ορισμένων ορίων, λεπτομερείς διατάξεις για την αντικατάσταση, την ανανέωση, την παράταση ισχύος και την έκδοση των νέων ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας ώστε να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

(15)  Τα μέτρα που καθορίζονται στην οδηγία 2009/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για τα πλοία που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία.

(16)  Πρέπει να εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς για τα σκάφη που έχουν τεθεί σε λειτουργία αλλά δεν διαθέτουν ακόμη ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όταν υποβάλλονται σε πρώτη τεχνική επιθεώρηση με βάση τις αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(17)  Πρέπει να εκδοθούν δεσμευτικές διοικητικές οδηγίες ώστε να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των τεχνικών απαιτήσεων με εναρμονισμένο τρόπο.

(18)  Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στις Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και να διατηρηθεί η ισοδυναμία των πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας, οι τεχνικές προδιαγραφές για λόγους ασφάλειας που θεσπίζονται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας πρέπει να επικαιροποιούνται προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η ισοδυναμία των πιστοποιητικών. Προς το σκοπό αυτό, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την προσαρμογή όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις στο δεδομένο πεδίο και τις επικαιροποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που προκύπτουν από τις εργασίες διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει Η Επιτροπή, με τρόπο ανοικτό και χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια, πρέπει να προβαίνει στις κατάλληλες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή πρέπει, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα υποβολή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. [Τροπολογία 4]

(18α)  Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με σκοπό την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για πλοία που λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική και ασφαλής κυκλοφορία των εν λόγω πλοίων στις εσωτερικές πλωτές οδούς. [Τροπολογία 5]

(19)  Για να εφαρμόζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις, να προωθηθεί η καινοτομία, να αποφεύγεται αδικαιολόγητο κόστος, να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ή να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές συνθήκες, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά την έγκριση ορισμένων παρεκκλίσεων των τεχνικών προδιαγραφών για συγκεκριμένα πλοία, την έγκριση νηογνωμόνων και την έγκριση πρόσθετων ή ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για πλοία που κυκλοφορούν σε ορισμένες ζώνες που δεν συνδέονται με εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

(19α)  Για να διασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο για τον συντονισμό και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την ναυσιπλοΐα στις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως την CCNR, και την ανάπτυξη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις οποίες θα μπορούν να αναφέρονται η Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί, η παρούσα οδηγία πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εισάγονται στην παρούσα οδηγία καθώς και των μηχανισμών για τη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ώστε να επιτευχθεί μία ενιαία δέσμη τεχνικών προδιαγραφών. [Τροπολογία 6]

(20)  Επομένως, η οδηγία 2006/87/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Κατάταξη πλωτών οδών

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, οι εσωτερικές πλωτές οδοί της Ένωσης κατατάσσονται ως εξής:

α)  Ζώνες 1, 2, 3 και 4:

i)  ζώνες 1 και 2: οι πλωτές οδοί που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος Ι·

ii)  ζώνη 3: οι πλωτές οδοί που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 2 του παραρτήματος Ι·

iii)  ζώνη 4: οι πλωτές οδοί που απαριθμούνται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος Ι·

β)  Ζώνη R: οι κατά το στοιχείο α) πλωτές οδοί για τις οποίες πρέπει να εκδίδονται πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, όπως ίσχυε το άρθρο αυτό κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α)  «σκάφος»: πλοίο ή πλωτός εξοπλισμός·

β)  «πλοίο»: πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ποντοπόρο πλοίο·

γ)  «ρυμουλκό»: πλοίο ειδικά κατασκευασμένο για να ρυμουλκεί·

δ)  «ωστικό ρυμουλκό»: πλοίο ειδικά κατασκευασμένο για να ωθεί μία ωθούμενη συνοδεία·

ε)  «επιβατηγό πλοίο»: πλοίο ημερήσιου ταξιδίου ή πλοίο με καμπίνες κατασκευασμένο ή εξοπλισμένο να μεταφέρει περισσότερα από δώδεκα άτομα·

στ)  «πλωτός εξοπλισμός»: πλωτή εγκατάσταση που φέρει μηχανισμό σε λειτουργία π.χ. γερανοί, εξοπλισμός βυθοκόρησης, κριοί ή ανυψωτήρες·

ζ)  «σκάφος αναψυχής»: πλοίο, εκτός από επιβατηγό, που προορίζεται για αθλητισμό ή αναψυχή·

η)  «ποσότητα εκτοπιζόμενου νερού»: ο όγκος βυθίσματος του πλοίου σε m³·

θ)  «μήκος (L)»: το μέγιστο μήκος του κύτους του πλοίου σε m, εξαιρουμένων του πηδαλίου και του προβόλου·

ι)  «πλάτος (B)»: το μέγιστο πλάτος της γάστρας του κύτους σε m, το οποίο μετράται στο εξωτερικό του περιβλήματος (εξαιρουμένων των τροχών των τροχήλατων πλοίων, των παραβλημάτων κ.λπ.)·

ια)  «βύθισμα (T)»: η κατακόρυφη απόσταση σε m μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της γάστρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η τρόπιδα ή άλλα μόνιμα προσαρτήματα, και της ανώτατης ισάλου·

ιβ)  «νηογνώμονας»: νηογνώμονας αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του άρθρου 9·

ιγ)  «ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας»: πιστοποιητικό που εκδίδεται για πλοίο από την αρμόδια αρχή και υποδηλώνει τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα σκάφη:

α)  πλοία μήκους (L) ίσου ή ανώτερου των 20 μέτρων·

β)  πλοία των οποίων ο όγκος που προκύπτει ως το γινόμενο του μήκους (L) επί το πλάτος (B) επί το βύθισμα (T) είναι ίσος ή ανώτερος των 100 m3.

3.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα σκάφη:

α)  ρυμουλκά και ωστικά ρυμουλκά που προορίζονται να ρυμουλκούν ή να ωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σκάφη ή πλωτά μηχανήματα ή να ρυμουλκούν με πλαγιοδέτηση αυτά τα σκάφη ή πλωτά μηχανήματα·

β)  επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες επιπλέον του πληρώματος·

γ)  πλωτά μηχανήματα.

4.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα σκάφη:

α)  πορθμεία·

β)  πλοία του πολεμικού ναυτικού·

γ)  ποντοπόρα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών και ωστικών ρυμουλκών, τα οποία:

i)  κυκλοφορούν ή σταθμεύουν σε παλιρροϊκά ύδατα,

ii)  κυκλοφορούν προσωρινά σε εσωτερικές πλωτές οδούς, εφόσον διαθέτουν:

–  πιστοποιητικό που αποδεικνύει συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) του 1974, ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση περί των γραμμών φορτώσεως πλοίων του 1966, ή ισοδύναμο, και διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟΡΡ), το οποίο αποδεικνύει συμμόρφωση προς τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Marpol) του 1973· ή

–  για επιβατηγά πλοία που δεν καλύπτονται από όλες τις αναφερόμενες στην πρώτη περίπτωση συμβάσεις, πιστοποιητικό σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα για επιβατηγά πλοία, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)· ή

–  για σκάφη αναψυχής που δεν καλύπτονται από όλες τις αναφερόμενες στην πρώτη περίπτωση συμβάσεις, πιστοποιητικό της χώρας της σημαίας.

Άρθρο 3

Υποχρέωση διάθεσης πιστοποιητικού

1.  Τα κατά το άρθρο 1 σκάφη που κυκλοφορούν στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης, διαθέτουν:

α)  όταν κυκλοφορούν σε πλωτή οδό της Ζώνης R:

–  πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνου· ή

–  ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που βεβαιώνει πλήρη συμμόρφωση του σκάφους, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ, προς τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, η ισοδυναμία των οποίων έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνου·

β)  όταν κυκλοφορούν σε άλλες πλωτές οδούς, ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προδιαγραφών του άρθρου 5.

2.  Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχει το μέρος Ι του παραρτήματος V και εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την τροποποίηση του υποδείγματος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδο, να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές απαιτήσεις ή ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα που προκύπτουν από τις εργασίες διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR.

Άρθρο 4

Συμπληρωματικά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.  Όλα τα σκάφη που διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, να πλέουν στις πλωτές οδούς της Ένωσης μόνο με αυτό το πιστοποιητικό.

2.  Ωστόσο, όλα τα σκάφη που διαθέτουν το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 πρέπει επιπλέον να διαθέτουν συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας:

α)  όταν κυκλοφορούν σε πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4, εφόσον επιθυμείται να επωφεληθούν από μειωμένες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για αυτές τις πλωτές οδούς·

β)  όταν κυκλοφορούν σε πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2, ή, για τα επιβατηγά πλοία, όταν κυκλοφορούν σε πλωτές οδούς της ζώνης 3 που δεν συνδέονται με τις εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτό το κράτος μέλος έχει θεσπίσει πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για αυτές τις πλωτές οδούς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3.

3.  Το συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους ΙΙ του παραρτήματος V και εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν προσκόμισης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και υπό τους όρους που προβλέπουν οι αρμόδιες για τις αντίστοιχες πλωτές οδούς αρχές. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του υποδείγματος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές απαιτήσεις ή ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα που προκύπτουν από τις εργασίες διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR.

Άρθρο 5

Πρόσθετες ή ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές για ορισμένες ζώνες

1.  Τα κράτη μέλη, αφού συμβουλευθούν την Επιτροπή και, κατά περίπτωση με την επιφύλαξη των προδιαγραφών της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, μπορούν να θεσπίζουν τεχνικές προδιαγραφές πρόσθετες των προδιαγραφών του παραρτήματος II για σκάφη που κυκλοφορούν σε πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2 εντός της επικράτειάς τους.

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί, όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που κυκλοφορούν σε πλωτές οδούς της ζώνης 3 εντός της επικράτειάς του, οι οποίες δεν συνδέονται με τις εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους, να διατηρεί τεχνικές προδιαγραφές πρόσθετες των προδιαγραφών του παραρτήματος ΙΙ. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τις εν λόγω νέες πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Οι πρόσθετες προδιαγραφές επιτρέπεται να καλύπτουν μόνον τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις προτεινόμενες πρόσθετες προδιαγραφές έξι μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη ισχύος τους και ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εγκρίνει τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

4.  Η συμμόρφωση προς τις πρόσθετες προδιαγραφές διευκρινίζεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή, εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2, στο συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η απόδειξη της συμμόρφωσης αναγνωρίζεται στις πλωτές οδούς της ΕΕ της αντίστοιχης ζώνης.

5.  Εφόσον η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στο κεφάλαιο 24α του παραρτήματος ΙΙ συνεπάγεται ηπιότερες εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή των εν λόγω μεταβατικών διατάξεων για τα επιβατηγά πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας που κυκλοφορούν στις εσωτερικές πλωτές οδούς του οι οποίες δεν συνδέονται με τις εσωτερικές πλωτές οδούς άλλου κράτους μέλους. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει τα πλοία αυτά που κυκλοφορούν στις μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς του να συμμορφώνονται πλήρως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ από τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Κράτος μέλος το οποίο κάνει χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου ενημερώνει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την απόφασή του και παρέχει στην Επιτροπή λεπτομέρειες των σχετικών εθνικών προτύπων που ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία που κυκλοφορούν στις εσωτερικές πλωτές οδούς του.

Η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κράτους μέλους για την κυκλοφορία σε μη συνδεδεμένες εσωτερικές πλωτές οδούς του διευκρινίζεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας του άρθρου 3 ή, εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2, στο συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

6.  Σκάφη που κυκλοφορούν μόνον στις πλωτές οδούς της ζώνης 4 πληρούν τις ηπιότερες προδιαγραφές που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για όλες τις πλωτές οδούς αυτής της ζώνης. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω ηπιότερες προδιαγραφές δηλώνεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στο άρθρο 3.

7.  Κράτος μέλος μπορεί, αφού συμβουλευθεί την Επιτροπή, να επιτρέπει τη μερική εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ή δέσμης τεχνικών προδιαγραφών ηπιότερων των προδιαγραφών του παραρτήματος ΙΙ για σκάφη που κυκλοφορούν αποκλειστικά στις πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4 της επικράτειάς του.

Η λιγότερο αυστηρή ή η μερική εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να καλύπτει μόνο τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα IV. Εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους αντιστοιχούν στις ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές, αυτό διευκρινίζεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή, εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2, στο συμπληρωματικό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω λιγότερο αυστηρή ή μερική εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος ΙΙ τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη ισχύος τους και ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις

1.  Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν παρεκκλίσεις από όλη την παρούσα οδηγία ή μέρος της σε:

α)  πλοία, ρυμουλκά, ωστικά ρυμουλκά και πλωτά μηχανήματα που κυκλοφορούν σε εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλων κρατών μελών·

β)  σκάφη χωρητικότητας νεκρού φορτίου έως 350 τόνων, ή τα μη προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων σκάφη, εκτοπίσματος κάτω των 100 m3 που είχαν καθελκυσθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1950 και κυκλοφορούν αποκλειστικά στο εθνικό πλωτό δίκτυο.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις εθνικές πλωτές οδούς τους, να χορηγούν παρεκκλίσεις από μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας για περιορισμένες διαδρομές τοπικής σημασίας ή σε λιμενικές περιοχές. Οι παρεκκλίσεις αυτές, καθώς και οι διαδρομές ή η περιοχή για την οποία ισχύουν, δηλώνονται στο πιστοποιητικό του σκάφους.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις παρεκκλίσεις που χορηγούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

4.  Κράτος μέλος το οποίο, συνεπεία των παρεκκλίσεων που χορηγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν έχει κανένα σκάφος το οποίο να υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και να κυκλοφορεί στις πλωτές οδούς του, δεν απαιτείται να συμμορφωθεί με τα άρθρα 8, 9 και 11.

Άρθρο 7

Έκδοση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.  Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος που έχει καθελκυσθεί από [ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], μετά από τεχνική επιθεώρησή του που διενεργήθηκε πριν το σκάφος αρχίσει να κυκλοφορεί με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το σκάφος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II.

2.  Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος εξαιρούμενο μεν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10) αλλά καλυπτόμενο από την παρούσα οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, μετά από τεχνική επιθεώρησή του που διενεργείται με τη λήξη του τρέχοντος πιστοποιητικού του σκάφους και, πάντως, το αργότερο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν το σκάφος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ.

Οποιαδήποτε παράλειψη τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος ΙΙ δηλώνεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι ανεπάρκειες αυτές δεν συνιστούν έκδηλο κίνδυνο, το κατά το πρώτο εδάφιο σκάφος μπορεί να συνεχίσει να ασκεί δραστηριότητα έως ότου τα εξαρτήματα ή τα μέρη του, για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν, οπότε πλέον τα εν λόγω εξαρτήματα ή μέρη πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ.

3.  Έκδηλος κίνδυνος κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τεκμαίρεται ιδίως εφόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές στερεότητας της κατασκευής, οι ιδιότητες πλεύσης ή ελιγμών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκάφους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ. Οι επιτρεπόμενες στο παράρτημα ΙΙ παρεκκλίσεις δεν χαρακτηρίζονται ως παραλείψεις που συνιστούν έκδηλο κίνδυνο.

Η αντικατάσταση υφισταμένων κατασκευαστικών στοιχείων με ταυτόσημα στοιχεία ή με στοιχεία ισοδύναμης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών επισκευής και συντήρησης δεν θεωρείται αντικατάσταση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

4.  Ανάλογα με την περίπτωση, η συμμόρφωση σκάφους με τις πρόσθετες προδιαγραφές του άρθρου 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 εξακριβώνεται είτε με τις τεχνικές επιθεωρήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είτε με τεχνική επιθεώρηση που διενεργείται κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη.

Άρθρο 8

Αρμόδιες αρχές

1.  Τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας επιτρέπεται να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. [Τροπολογία 7]

2.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρχών του που είναι αρμόδιες να εκδίδουν τα ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

3.  Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώο όλων των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας που εκδίδουν σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VI. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την τροποποίηση του υποδείγματος ώστε να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές απαιτήσεις ή ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα που προκύπτουν από τις εργασίες άλλων διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR.

Άρθρο 9

Διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων

1.  Η τεχνική επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 7 διενεργεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να μην υποβάλλουν σκάφος σε τεχνική επιθεώρηση, εν τω συνόλω του ή εν μέρει, εφόσον προκύπτει με σαφήνεια από έγκυρη βεβαίωση, η οποία έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, ότι το σκάφος πληροί, εν τω συνόλω του ή εν μέρει, τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να εγκρίνει νηογνώμονα ο οποίος πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος VII, ή για να αποσύρει έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.

3.  Αίτησης έγκρισης υποβάλλεται στην Επιτροπή από το κράτος μέλος στο οποίο ο νηογνώμονας έχει την καταστατική έδρα του ή την εξουσιοδοτημένη θυγατρική του για να εκδώσει βεβαιώσεις ότι το σκάφος πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος II σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η αίτηση συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτείται για να ελεγχθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ακρόασης ή την υποβολή περαιτέρω πληροφοριών ή τεκμηρίωσης.

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την απόσυρση έγκρισης εφόσον κρίνει ότι νηογνώμονας δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του παραρτήματος VII. Το αίτημα απόσυρσης συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα.

5.  Μέχρι να λάβουν έγκριση με βάση την παρούσα οδηγία, οι νηογνώμονες που έχουν αναγνωρισθεί, εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 94/57/EΚ του Συμβουλίου(11), θεωρούνται εγκεκριμένοι μόνον για τα σκάφη που κυκλοφορούν αποκλειστικά στις πλωτές οδούς του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

6.  Η Επιτροπή δημοσιεύει για πρώτη φορά μέχρι …(12) και επικαιροποιεί τον κατάλογο των νηογνωμόνων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. [Τροπολογία 8]

7.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των αρχών του που είναι αρμόδιες να διενεργούν τεχνικές επιθεωρήσεις και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

8.  Κάθε κράτος μέλος τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τους φορείς επιθεώρησης και το αίτημα επιθεώρησης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 10

Ισχύς των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.  Η μέγιστη περίοδος ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται για νεότευκτα πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας καθορίζεται από την αρμόδια αρχή σε:

α)  πέντε έτη για τα επιβατηγά πλοία•

β)  δέκα έτη για όλα τα υπόλοιπα σκάφη.

Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2.  Για πλοία που κυκλοφορούσαν ήδη πριν από την τεχνική επιθεώρηση, η αρμόδια αρχή ορίζει τη διάρκεια ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας κατά περίπτωση, ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, να εκδίδει προσωρινά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τα προσωρινά ενωσιακά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσονται με βάση το υπόδειγμα του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος V. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την τροποποίηση του υποδείγματος ώστε να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές απαιτήσεις ή ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα που προκύπτουν από τις εργασίες άλλων διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR.

Άρθρο 11

Αντικατάσταση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η αντικατάσταση έγκυρου ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας λόγω απώλειας ή φθοράς του.

Άρθρο 12

Ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.  Το ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανανεώνεται μόλις λήξει η ισχύς του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7.

2.  Για την ανανέωση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, για τα σκάφη εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στα κεφάλαια 24 και 24α του παραρτήματος ΙΙ υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτά.

Άρθρο 13

Παράταση ισχύος των ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Κατ’ εξαίρεση η ισχύς ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορεί να παραταθεί χωρίς τεχνική επιθεώρηση σύμφωνα με το παράρτημα II από την αρχή που το χορήγησε ή το ανανέωσε,. Η παράταση ισχύος αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 14

'Έκδοση νέων ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Σε περίπτωση σημαντικών μετασκευών ή επισκευών, οι οποίες επηρεάζουν τη στερεότητα της κατασκευής, τις ιδιότητες πλεύσης ή ελιγμών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκάφους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, το σκάφος υποβάλλεται, πριν αρχίσει νέο ταξίδι, και πάλι στην τεχνική επιθεώρηση του άρθρου 7. Μετά την επιθεώρηση αυτή, εκδίδεται νέο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας στο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους ή τροποποιείται ανάλογα το υφιστάμενο πιστοποιητικό. Εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που εξέδωσε ή ανανέωσε το αρχικό πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε ή ανανέωσε το πιστοποιητικό ενημερώνεται σχετικά εντός μηνός.

Άρθρο 15

Άρνηση έκδοσης ή ανανέωσης και απόσυρση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

1.  Κάθε απόφαση άρνησης έκδοσης ή ανανέωσης ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας αιτιολογείται. Η απόφαση κοινοποιείται στον πλοιοκτήτη, ο οποίος ενημερώνεται και για τη διαδικασία και τις προθεσμίες προσφυγής στο οικείο κράτος μέλος.

2.  Έγκυρο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι δυνατόν να αποσυρθεί από την αρμόδια αρχή που το εξέδωσε ή το ανανέωσε εάν το σκάφος παύσει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δηλωθεί στο πιστοποιητικό του.

Άρθρο 16

Πρόσθετες επιθεωρήσεις

1.  Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να ελέγξουν οποτεδήποτε εάν σκάφος είναι εφοδιασμένο με έγκυρο πιστοποιητικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας και εάν πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το εν λόγω πιστοποιητικό ή εάν συνιστά έκδηλο κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, για το περιβάλλον ή για τη ναυσιπλοΐα. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

2.  Εάν, κατά την εν λόγω επιθεώρηση, οι αρχές διαπιστώσουν ότι σκάφος δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό ή ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού, αλλά ότι το μη ισχύον πιστοποιητικό ή η μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού δεν αποτελούν έκδηλο κίνδυνο, ο πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπός του λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή το ανανέωσε τελευταία, ενημερώνεται σχετικά εντός επτά ημερών.

3.  Εάν, κατά την επιθεώρηση, οι αρχές διαπιστώσουν ότι σκάφος αποτελεί έκδηλο κίνδυνο για τους επιβαίνοντες, το περιβάλλον ή την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μπορούν να απαγορεύσουν στο σκάφος να συνεχίσει τον πλου του μέχρις ότου ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι αρχές μπορούν επίσης να ορίσουν μέτρα για να καταστεί δυνατόν στο σκάφος να συνεχίσει τον πλου του με ασφάλεια, ενδεχομένως μετά τη λήξη της μεταφοράς που εκτελεί, έως τον τόπο όπου θα επιθεωρηθεί ή θα επισκευασθεί. Η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό ή το ανανέωσε τελευταία, ενημερώνεται σχετικά εντός επτά ημερών.

4.  Κράτος μέλος που έχει απαγορεύσει τον πλου σκάφους ή έχει ειδοποιήσει τον πλοιοκτήτη ότι προτίθεται να προβεί σε τέτοια ενέργεια αν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, ενημερώνει εντός επτά ημερών σχετικά με την απόφαση που έλαβε ή προτίθεται να λάβει την αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε ή ανανέωσε τελευταία το πιστοποιητικό.

5.  Κάθε απόφαση για διακοπή του πλου σκάφους που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Η απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των κρατών μελών και για τις προθεσμίες τους.

Άρθρο 17

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου

Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποδίδει στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό ταυτοποίησης πλοίου σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 18

Ισοδυναμίες και παρεκκλίσεις

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις που επιτρέπουν παρεκκλίσεις ή την αναγνώριση της ισοδυναμίας τεχνικών προδιαγραφών για συγκεκριμένο σκάφος όσον αφορά:

α)  τη χρήση, ή την ύπαρξη επί του σκάφους άλλων υλικών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, ή την υιοθέτηση άλλων μελετών ή άλλων διαρρυθμίσεων άλλων από εκείνα που προβλέπονται στο παράρτημα II•

β)  την έκδοση ενωσιακού πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας περιορισμένης διάρκειας με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών για την υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών που παρεκκλίνουν από τις προδιαγραφές του μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, με την προϋπόθεση ότι οι προδιαγραφές αυτές παρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια•

γ)  την εφαρμογή, από τους φορείς επιθεώρησης, παρεκκλίσεων, για επιβατηγό πλοίο, όσον αφορά τους χώρους που προορίζονται για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον η εφαρμογή των ειδικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο κεφάλαιο 15 του παραρτήματος ΙΙ θεωρείται δύσκολη στην πράξη ή συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος•

δ)  τη χρήση άλλων πυροσβεστικών μέσων από εκείνα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 10 του παραρτήματος ΙΙ•

ε)  τη χρήση μόνιμα εγκατεστημένων πυροσβεστικών συστημάτων για την προστασία αντικειμένων•

στ)  την εφαρμογή του κεφαλαίου 24 του παραρτήματος ΙΙ σε σκάφος μετασκευασμένο μήκους μεγαλύτερου των 110 m•

ζ)  παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο κεφάλαιο 24 και προς εκείνες του κεφαλαίου 24α του παραρτήματος ΙΙ μετά τη λήξη των μεταβατικών διατάξεων, εφόσον οι προδιαγραφές αυτές είναι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοστούν ή εφόσον η εφαρμογή τους θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος•

η)  την αναγνώριση προτύπων για τα συστήματα καταιονισμού μικρότερης ποσότητας νερού, διαφορετικών από εκείνα του κεφαλαίου 10 του παραρτήματος ΙΙ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

2.  Οι ισοδυναμίες και οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1 αναγράφονται στο ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ενημερώνονται.

3.  Εν αναμονή της έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδίδει προσωρινό ενωσιακό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν, εντός μηνός από την έκδοση του προσωρινού ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη την ονομασία και τον ευρωπαϊκό αριθμό ταυτοποίησης του πλοίου, τη φύση της παρέκκλισης και το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος ή τον λιμένα νηολόγησής του.

4.  Η Επιτροπή δημοσιεύει μητρώο του εξοπλισμού ραντάρ ναυσιπλοΐας και των δεικτών στροφής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 19

Αναγνώριση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών

Η Ένωση αρχίζει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

Ενόσω εκκρεμεί η σύναψη τέτοιων συμφωνιών, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών για τη ναυσιπλοΐα στις πλωτές οδούς του εν λόγω κράτους μέλους.

Η έκδοση ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών υπόκειται στη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 20

Συνέχιση της εφαρμογής της οδηγίας 2009/100/ΕΚ

Για τα σκάφη που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας οδηγίας αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1α της οδηγίας 2009/100/ΕΚ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις για τη χρήση εγγράφων

Τα έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 2006/87/EΚ πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 22

Προσαρμογή των παραρτημάτων

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VII στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο ή με τις εξελίξεις που προκύπτουν από τις εργασίες διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR, για να εξασφαλίζεται ότι τα δύο πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) εκδίδονται με βάση τεχνικές απαιτήσεις που εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας, ή να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις του άρθρου 5.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 σχετικά με την εισαγωγή ειδικών απαιτήσεων για πλοία που λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, κεφάλαιο 19βα. [Τροπολογία 9]

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για δεσμευτικές διοικητικές οδηγίες όσον αφορά τη λεπτομερή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να εξασφαλισθεί εναρμονισμένη ερμηνεία των προδιαγραφών αυτών ή να ληφθούν υπόψη βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται σε επίπεδο Ένωσης ή προκύπτουν από τις εργασίες διεθνών οργανισμών, ιδίως από τις εργασίες της CCNR.

Κατά την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας αναγνωρισμένου για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο παρέχουν επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για να επικαιροποιούνται οι παραπομπές που περιέχει η παρούσα οδηγία σε ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II, με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 23

Προσωρινές απαιτήσεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, ώστε να προβλέπονται προσωρινές τεχνικές απαιτήσεις για σκάφη προκειμένου να επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμών για να παρέχονται κίνητρα για την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν για μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Άρθρο 24

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 4, 8, 10, 22 και 23 ανατίθενται ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας για περίοδο πέντε ετών από …(13). Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. [Τροπολογία 10]

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στα άρθρα 3, 4, 8, 9, 10, 22 και 23. Με την απόφαση ανάκλησης περατώνεται η ανάθεση αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα δυνάμει των άρθρων 3, 4, 8, 9, 10, 22 και 23 αρχίζει να ισχύει τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 12]

Άρθρο 25

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου(14) (εφεξής «επιτροπή»). Η επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η γνώμη της επιτροπής πρόκειται να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να περατώσει τη διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνώμης.

Άρθρο 26

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 26α

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει πριν από ...(15) και εφεξής κάθε τρία έτη, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία αποτιμάται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων και την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η έκθεση αυτή αποτιμά επίσης τους μηχανισμούς συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Κατά περίπτωση, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για στενότερη συνεργασία και συντονισμό στην εκπόνηση προδιαγραφών στις οποίες θα μπορούν να παραπέμπουν οι νομικές πράξεις της Ένωσης. [Τροπολογία 13]

Άρθρο 27

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά το άρθρο 1 θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 28

Κατάργηση

Η οδηγία 2006/87/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 30

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά το άρθρο 1.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα Ι Κατάλογος των εσωτερικών πλωτών οδών της Ένωσης κατανεμημένων γεωγραφικά σε ζώνες 1, 2, 3 και 4

Παράρτημα ΙΙ Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 1, 2, 3 και 4

Στο παράρτημα ΙΙ προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19βα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) (χωρίς περιεχόμενο) [Τροπολογία 14]

Παράρτημα ΙΙΙ Πεδία για ενδεχόμενες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 1 και 2

Παράρτημα IV Πεδία πιθανών ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των ζωνών 3 και 4

Παράρτημα V Υπόδειγμα ενωσιακού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Παράρτημα VΙ Υπόδειγμα μητρώου ενωσιακών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Παράρτημα VΙΙ Νηογνώμονες

Το κείμενο των παραρτημάτων δεν αναπαράγεται στην παρούσα έκδοση για τεχνικούς λόγους.

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πρόταση της Επιτροπής COM(2013)0622 μέρος 2 και 3.

(1) ΕΕ C 177, 11.6.2014, σ. 58.
(2) ΕΕ C 126, 26.4.2014, σ. 48.
(3) ΕΕ C 177, 11.6.2014, σ. 58.
(4) ΕΕ C 126, 26.4.2014, σ. 48.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.
(6) Οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1).
(7) Οδηγία 2009/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 259 της 2.10.2009, σ. 8).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(9) Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 163 της 25.6.2009, σ. 1).
(10) Οδηγία 82/714/EOK του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ L 301 της 28.10.1982, σ. 1). (Οδηγία που καταργείται από την οδηγία 2006/87/EC).
(11) Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20).
(12) Ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(13) Hμερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(14) Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29).
(15) Tρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***I
PDF 503kWORD 185k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0796),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0421/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0241/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων

P7_TC1-COD(2013)0410


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33 και 325,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου(4) καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της πιθανής διακίνησης εμπορευμάτων όσον αφορά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ο ορισμός της τελωνειακής νομοθεσίας σε σχέση με τις έννοιες της εισόδου και της εξόδου εμπορευμάτων.

(2)  Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών διοικητικών και ποινικών διώξεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των παρατυπιών, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται μέσω της αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να θεωρούνται παραδεκτά κατά την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών του κράτους μέλους από την αιτούσα αρχή.

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 2013 για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας αναγνωρίζεται η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προς χρήση για την ανάλυση των κινδύνων πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων, ιδίως για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό και μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, εντός του κοινού πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου(5). Η ενσωμάτωση των δεδομένων σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στη διαχείριση των κινδύνων πριν από την άφιξή τους θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την προβολή της αλυσίδας εφοδιασμού και θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη στοχευμένη υποβολή φορτίων αποστολής υψηλότερου κινδύνου σε ελέγχους, διευκολύνοντας παράλληλα τη ροή των νόμιμων εμπορικών συναλλαγών.

(4)  Για την ενίσχυση της σαφήνειας, της συνοχής, της αποτελεσματικότητας, της συνεκτικότητας και της διαφάνειας, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν με σαφέστερους όρους οι αρχές οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ευρετήρια που δημιουργούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.·515/97 προς τον σκοπό αυτό, θα καθιερωθεί ενιαία παραπομπή στις αρμόδιες αρχές. [Τροπολογία 1]

(5)  Τα δεδομένα σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των τάσεων και των κινδύνων απάτης όσον αφορά τα εμπορεύματα που διακινούνται εντός και εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμεύουν στην πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων οι οποίες συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και στην παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων που καθορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκέντρωση και η χρήση ενός όσο το δυνατό πληρέστερου συνόλου δεδομένων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, κρίνεται αναγκαίο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με τη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, στον βαθμό που συγκεντρώνουν τα εν λόγω δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των οικείων συστημάτων εντοπισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή διαθέτουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

(5a)  Τα δεδομένα που περιέχονται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 515/97 σχετικά με τις διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρουν ότι μόνον από τις απάτες που συνίστανται σε ψευδείς δηλώσεις καταγωγής προκύπτουν ετησίως ζημίες ύψους 100 εκατομμυρίων EUR για την ΕΕ των 27. Το 2011, τα κράτη μέλη γνωστοποίησαν 1905 περιπτώσεις ανίχνευσης κρουσμάτων απάτης και άλλων παρατυπιών σε σχέση με ψευδή περιγραφή εισαγόμενων εμπορευμάτων, που αντιστοιχούν σε ζημίες ύψους 107,7 εκατομμυρίων EUR. Το ποσό αυτό αναφέρεται μόνο σε ζημίες που ανιχνεύθηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η πραγματική διάσταση του προβλήματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες σε 30 000 περιπτώσεις ενδεχόμενης απάτης. [Τροπολογία 2]

(5β)  Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, είναι καθήκον της Ένωσης να καταπολεμά την απάτη στον τελωνειακό τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου της εσωτερικής αγοράς να διαθέτει ασφαλή προϊόντα με γνήσια πιστοποιητικά καταγωγής. [Τροπολογία 3]

(6)  Λόγω της αύξησης του μεγέθους των απατών στον τελωνειακό τομέα, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο εντοπισμός και η πρόληψη ταυτόχρονα σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Ο εντοπισμός κρουσμάτων απάτης, ο προσδιορισμός των τάσεων κινδύνων και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον προσδιορισμό και τη διασταυρωτική ανάλυση των σχετικών συνόλων επιχειρησιακών δεδομένων. Ως εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός ευρετηρίου το οποίο θα περιέχει δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών και των άμεσων εξαγωγών. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την συστηματική αναπαραγωγή των δεδομένων εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης εμπορευμάτων από τα συστήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή, ενώ θα πρέπει επίσης να παρέχουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες εξαγωγές το νωρίτερο δυνατό. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από αυτό το ευρετήριο στοιχείων. Το αργότερο μέχρι την …(6), η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολογήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου των δεδομένων που ενσωματώνονται στο ευρετήριο, ώστε να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση αγαθών δια ξηράς ή αέρος, καθώς και σε σχέση με την αναγκαιότητα της διεύρυνσης του πεδίου αυτού ώστε να περιλαμβάνει και τα δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές. [Τροπολογία 4]

(7)  Για την εφαρμογή του άρθρου 18β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, η Επιτροπή δημιούργησε ορισμένα τεχνικά συστήματα, τα οποία καθιστούν δυνατή την εξασφάλιση τεχνικής συνδρομής, κατάρτισης ή επικοινωνίας και κάθε άλλης επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη μέλη. Τα εν λόγω τεχνικά συστήματα πρέπει να αναφέρονται ρητώς στον εν λόγω κανονισμό και να καλύπτονται από τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων.

(8)  Η θέσπιση του ηλεκτρονικού τελωνείου (e-Customs) το 2011, βάσει του οποίου τα δικαιολογητικά έγγραφα των εισαγωγών και των φυλάσσονται πλέον από τους οικονομικούς φορείς και όχι από τις τελωνειακές αρχές, έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον τελωνειακό τομέα, διότι η OLAF χρειάζεται τη μεσολάβηση των εν λόγω αρχών για την λήψη των εγγράφων αυτών. Επίσης, η τριετής περίοδος παραγραφής η οποία ισχύει για τα τελωνειακά έγγραφα που φυλάσσονται από τις αρχές προσθέτει επιπλέον περιορισμούς όσον αφορά την επιτυχή διεξαγωγή των ερευνών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεξαγωγή των ερευνών στον τελωνειακό τομέα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, υπό ορισμένες συνθήκες και ύστερα από προηγούμενη γνωστοποίηση στα κράτη μέλη, το δικαίωμα να ζητεί τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών και εξαγωγών από τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς. Θα πρέπει εν προκειμένω να διευκρινίζεται στους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς για ποιο είδος διαδικασίας πρόκειται. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα έγγραφα που ζητεί, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 5]

(9)  Για τη διασφάλιση της τήρησης του απορρήτου και μεγαλύτερης ασφάλειας των δεδομένων που εισάγονται, ενδείκνυται η πρόβλεψη διάταξης με την οποία θα περιορίζεται η πρόσβαση στα εισαχθέντα δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες και για προσδιορισμένους σκοπούς. [Τροπολογία 6]

(10)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των πληροφοριών και να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και το δικαίωμα ενημέρωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, όπως κατοχυρώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της δυνατότητας δημοσίευσης στο Διαδίκτυο των επικαιροποιημένων καταλόγων των αρμόδιων αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη και από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ώστε να έχουν πρόσβαση στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (ΤΣΠ).

(11)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

(12)  Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεκτική εποπτεία της προστασίας των δεδομένων, ενδείκνυται η στενή συνεργασία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με την κοινή ελεγκτική αρχή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου(9), με σκοπό την εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των ελέγχων του ΤΣΠ.

(13)  Οι διατάξεις που διέπουν την αποθήκευση δεδομένων στο ΤΣΠ συνεπάγονται συχνά αδικαιολόγητη απώλεια πληροφοριών, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν διενεργούν συστηματικά τις ετήσιες διαδικασίες επανεξέτασης λόγω του διοικητικού φόρτου που συνεπάγονται, καθώς και λόγω έλλειψης επαρκών πόρων, ιδίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Κατά συνέπεια, απαιτείται η απλούστευση της διαδικασίας που διέπει την αποθήκευση διατήρηση δεδομένων στο ΤΣΠ μέσω της άρσης της υποχρέωσης ετήσιας επανεξέτασης των δεδομένων και του καθορισμού μέγιστης περιόδου διατήρησης των δεδομένων δέκα ετών, η οποία ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες περιόδους που προβλέπονται για τα ευρετήρια τα οποία θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για την προθεσμία παραγραφής, όπως ορίζει το άρθρο 221 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Η εν λόγω περίοδος διατήρησης είναι απαραίτητη, αφενός, λόγω των μακρών διαδικασιών εξέτασης των παρατυπιών και, αφετέρου, επειδή τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και ερευνών. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των κανόνων που διέπουν την προστασία των δεδομένων, ενδείκνυται η ενημέρωση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΤΣΠ για χρονική περίοδο άνω των πέντε ετών. [Τροπολογία 7]

(14)  Προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες ανάλυσης των κρουσμάτων απάτης και να διευκολυνθεί η διεξαγωγή ερευνών, τα δεδομένα σχετικά με τους φακέλους των υπό εξέλιξη ερευνών που αποθηκεύονται στο αρχείο φακέλων τελωνειακών ερευνών (ΑΦΤΕ) θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα, μετά την παρέλευση ενός έτους από την τελευταία παρατήρηση, και να τηρούνται με κατάλληλη μορφή ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα εν λόγω δεδομένα.

(15)  Δεδομένου ότι οι στόχοι, αφενός, για τη βελτίωση της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 σημεία 25 και 26, καθώς και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, και, αφετέρου, για τη βελτίωση του εντοπισμού, της διερεύνησης και της πρόληψης της τελωνειακής απάτης στην Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(16)  Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού και οι οποίοι δεσμεύονται, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, από συμβατικές υποχρεώσεις ιδιωτικού δικαίου όσον αφορά τη διαβίβαση στοιχείων σχετικά με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αναβολής της εφαρμογής του άρθρου 18γ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επαναδιαπραγματευθούν τις συμβάσεις τους και να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές συμβάσεις συνάδουν με την υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων στην Επιτροπή.

(17)  Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θέσει σε εφαρμογή ορισμένες από τις διατάξεις του συγκεκριμένου κανονισμού· ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του εν λόγω κανονισμού πρέπει να εναρμονίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(18)  Για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 και ειδικότερα, τη δημιουργία απλουστευμένου και διαρθρωμένου ευρετηρίου στοιχείων CSM, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τα περιστατικά για τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία CSM, με τα ελάχιστα στοιχεία δεδομένων που θα πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και τη συχνότητα υποβολής των σχετικών εκθέσεων.

(19)  Για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 και τον προσδιορισμό, ειδικότερα των πληροφοριών που πρέπει εισάγονται στο ΤΣΠ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον καθορισμό των πράξεων σχετικά με την εφαρμογή της γεωργικής νομοθεσίας για τις οποίες πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες στην κεντρική βάση δεδομένων του ΤΣΠ.

(20)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την προετοιμασία και την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τη μορφή των δεδομένων και τη μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων.

(22)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΤΣΠ για καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η) του άρθρου 24. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΤΣΠ θα βασίζονται στα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 696/98 της Επιτροπής(11).

(23)  Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 11 Μαρτίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«– τελωνειακές ρυθμίσεις, το σύνολο των ενωσιακών διατάξεων και των συναφών κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση και παραμονή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά εμπορεύματα χωρίς ενωσιακό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ή για τα οποία διενεργούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι ή έρευνες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων κτήσης του ενωσιακού χαρακτήρα,»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«– δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, οι ιδιοκτήτες, οι αποστολείς, οι παραλήπτες, οι φορτωτές, οι μεταφορείς, οι παραγωγοί και άλλοι εμπλεκόμενοι μεσάζοντες ή άτομα που εμπλέκονται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.». [Τροπολογία 8]

"

2)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα, οι βεβαιώσεις, όλες οι επίσημες πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδονται από τις διοικητικές αρχές, οι εκθέσεις και όλα τα λοιπά στοιχεία που συλλέγουν οι υπάλληλοι της καλούμενης αρχής και που διαβιβάζονται στην αιτούσα αρχή στις περιπτώσεις παροχής συνδρομής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 11, είναι δυνατό να συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών του αιτούντος κράτους μέλους κατά τον ίδιο τρόπο όπως εάν είχαν συλλεχθεί στο κράτος μέλος όπου διεξάγεται η εκάστοτε διαδικασία.». [Τροπολογία 9]

"

2a)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο16α

Τα έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, οι βεβαιώσεις, όλες οι πράξεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές, οι εκθέσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους υπαλλήλους κράτους μέλους και διαβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης παροχής συνδρομής που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 15, είναι δυνατό να συνιστούν παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες του κράτους μέλους-παραλήπτη των πληροφοριών, ως εάν είχαν συγκεντρωθεί στο κράτος μέλος στο οποίο κινείται η διαδικασία.». [Τροπολογία 10]

"

2β)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«- παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας που υπερβαίνουν όριο το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή.». [Τροπολογία 11]

"

2γ)  Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γνωστοποιούν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών εβδομάδων, με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής, όλες τις πληροφορίες, ενδεχομένως υπό μορφή εγγράφων, αντιγράφων ή αποσπασμάτων εγγράφων, που είναι αναγκαίες για την πλήρη γνώση των γεγονότων, με σκοπό το συντονισμό, από την Επιτροπή, των ενεργειών των κρατών μελών.». [Τροπολογία 12]

"

2δ)  Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν γίνει παρατυπίες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το ή τα εν λόγω κράτη μέλη προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την εν λόγω ενημέρωση, σε έρευνα στην οποία δύνανται να παρίστανται οι υπάλληλοι της Επιτροπής υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.». [Τροπολογία 13]

"

3)  Το άρθρο 18α τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, για τους σκοπούς της διαχείρισης των κινδύνων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 και 26, καθώς και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και για να βοηθήσει τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29 να ανιχνεύουν τις διακινήσεις εμπορευμάτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων αντίθετων προς τις τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις καθώς και τα μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων και των εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα διαχειρίζεται ένα ευρετήριο δεδομένων που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Στο ευρετήριο εκείνο θα έχουν άμεση πρόσβαση οι προαναφερθείσες αρχές. Οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών των κρατών μελών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ευρετήριο, χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.»· [Τροπολογία 14]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ευρετηρίου αυτού, η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη:

   α) να έχει πρόσβαση ή να ανακτά και να αποθηκεύει το περιεχόμενο των δεδομένων, με οποιοδήποτε μέσο και υπό οιανδήποτε μορφή, και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή επαρκείς διασφαλίσεις έναντι της αυθαίρετης παρέμβασης δημοσίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και της θέσπισης απαιτήσεων διαφάνειας για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα εκχωρείται το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία προς τον σκοπό αυτό· [Τροπολογία 15]
   β) να συγκρίνει και να αντιπαραβάλει τα δεδομένα στα οποία υπάρχει πρόσβαση στο ευρετήριο ή έχουν ανακτηθεί από αυτό, να τα καταλογοποιεί και να τα εμπλουτίζει μέσω άλλων πηγών δεδομένων και να τα αναλύει τηρουμένων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·
   γ) να θέτει τα δεδομένα του ευρετηρίου αυτού στη διάθεση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 29, με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μεθόδων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων·»

"

_____________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1)· ·

γ)  προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 και 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση του εν λόγω ευρετηρίου προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή απαγορευμένη διάδοση, αλλοίωση και πρόσβαση ή από κάθε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. [Τροπολογία 16]

6.  Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, Η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει, κατόπιν συγκατάθεσης των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 3 σε διεθνείς οργανισμούς ή/και θεσμικά όργανα/οργανισμούς της Ένωσης, περιλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, καθώς και της Europol, οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και με τους οποίους η Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρύθμιση ή έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης. [Τροπολογία 17]

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου μόνο για τους γενικούς σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης εξίσου της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και/ή για τους σκοπούς της διαχείρισης των κινδύνων που καθορίζονται στο άρθρο 4 σημεία 25 και 26, καθώς και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 18]

Η ρύθμιση ή το μνημόνιο συνεννόησης βάσει του οποίου είναι δυνατή Η μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τηρεί τις αρχές προστασίας των δεδομένων, όπως η δυνατότητα άσκησης από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οικείων δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης και η άσκηση διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, καθώς και ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης για την εξασφάλιση της τήρησης των διασφαλίσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων. [Τροπολογία 19]

Τα δεδομένα που προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, φυλάσσονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την τροποποίηση του καταλόγου των διεθνών οργανισμών και/ή των θεσμικών οργάνων/οργανισμών της Ένωσης που συμβάλλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 20]

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά με την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. [Τροπολογία 21]

_________________

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).»·

"

4)  Το άρθρο 18β τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή μπορεί να θέσει εξασφαλίζει ότι τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική ή υλικοτεχνική συνδρομή, κατάρτιση ή επικοινωνία ή ακόμα κάθε άλλη επιχειρησιακή στήριξη με σκοπό τόσο την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσο και την επιτέλεση των καθηκόντων των κρατών μελών στο πλαίσιο της τελωνειακής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 87 ΣΛΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλα τεχνικά συστήματα.». [Τροπολογία 22]

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση όλων των τεχνικών συστημάτων που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος άρθρου προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.». [Τροπολογία 23]

"

5)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 18γ

1.  Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού και αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 1, και θαλάσσιοι μεταφορείς οι οποίοι αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τη διακίνηση και τον χαρακτηρισμό των εμπορευματοκιβωτίων ή έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την υπηρεσία «Container Status Messages» («CSM»). [Τροπολογία 24]

2.  Τα απαιτούμενα στοιχεία CSM υποβάλλονται σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις για εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να εισέλθουν με σκάφος από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

   α) εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να εισέλθουν με σκάφος από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· [Τροπολογία 25]
   β) εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται να αναχωρήσουν με σκάφος για τρίτη χώρα από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. [Τροπολογία 26]

3.  Στα απαιτούμενα στοιχεία CSM αναφέρονται τα περιστατικά που προσδιορίζονται στο άρθρο 18στ, στον βαθμό που είναι γνωστά στον οικείο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού, και για τα οποία έχουν ήδη παραχθεί ή συλλεγεί δεδομένα από το σύστημα εντοπισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. [Τροπολογία 27]

4.  Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται ευρετήριο των υποβαλλόμενων στοιχείων CSM (υπό την ονομασία «Ευρετήριο στοιχείων CSM»). Το ευρετήριο στοιχείων CSM αποτελεί μέρος του ευρετηρίου στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 18α και δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα. [Τροπολογία 28]

Άρθρο 18δ

1.  Σε περίπτωση που εμπορευματοκιβώτιο, περιλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων που δεν θα εκφορτωθούν στην Ένωση, προορίζεται να εισέλθει με σκάφος από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 1 υποβάλλουν στοιχεία CSM για το σύνολο των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία αναφέρεται ότι το εμπορευματοκιβώτιο είναι κενό πριν από την είσοδό του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης έως την επόμενη φορά που αναφέρεται ότι το εμπορευματοκιβώτιο είναι εκ νέου κενό.

2.  Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συγκεκριμένα στοιχεία CSM κρίνονται αναγκαία για τον προσδιορισμό των σχετικών περιστατικών χαρακτηρισμού εμπορευματοκιβωτίων ως κενών, ο φορέας παροχής υπηρεσιών υποβάλλει στοιχεία CSM για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη φυσική άφιξη στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και έως την παρέλευση ενός μηνός από την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή, εφόσον προηγείται χρονικά, έως την άφιξη σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Άρθρο 18ε

1.  Σε περίπτωση που εμπορευματοκιβώτιο αναχωρεί με σκάφος για τρίτη χώρα από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στην υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 1 υποβάλλουν στοιχεία CSM για το σύνολο των περιστατικών που λαμβάνουν χώρα από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το εμπορευματοκιβώτιο αναφέρθηκε κενό στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης έως ότου αναφερθεί ότι το εμπορευματοκιβώτιο είναι κενό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

2.  Εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία CSM που κρίνονται αναγκαία για τον προσδιορισμό των σχετικών περιστατικών χαρακτηρισμού του αντίστοιχου εμπορευματοκιβωτίου ως κενού δεν είναι σε καμία περίπτωση διαθέσιμα στα ηλεκτρονικά αρχεία του φορέα παροχής υπηρεσιών, ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποβάλει στοιχεία CSM για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μετά την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 18στ

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, στο οποίο καθορίζονται τα περιστατικά χαρακτηρισμού των εμπορευματοκιβωτίων για τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία CSM σύμφωνα με το άρθρο 18γ, τα ελάχιστα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και η συχνότητα υποβολής των σχετικών εκθέσεων.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, διατάξεις σχετικά με τη μορφή των δεδομένων στα στοιχεία CSM και τη μέθοδο μεταβίβασης των στοιχείων CSM, καθώς και σχετικά με υποχρεώσεις που μπορεί να αφορούν εμπορευματοκιβώτια τα οποία εισέρχονται στην Ένωση λόγω παρεκκλίσεων από τον προορισμό. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 43α παράγραφος 2. [Τροπολογία 29]

2a.  Δυνάμει του άρθρου 18α παράγραφος 1, η Επιτροπή καθορίζει μέσω εκτελεστικής πράξης τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των φορέων παροχής υπηρεσιών πριν από τη μεταβίβαση των καταχωρισμένων τους στοιχείων CSM σε άλλους οργανισμούς ή φορείς. [Τροπολογία 30]

2β.  Η Επιτροπή καλείται να προβεί άμεσα σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σχετικά με την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκπρόσωποι μπορούν να προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των σχετικών επιτροπών και των ομάδων εμπειρογνωμόνων που συγκροτούνται με σκοπό την κατάρτιση των ανωτέρω πράξεων. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 18ζ

1.  Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται ευρετήριο, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης εντός κράτους μέλους, όπως ορίζεται στα παραρτήματα 37 και 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής*, (υπό την ονομασία «Ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακομίσεων»). Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να αναπαράγει συστηματικά τα δεδομένα που αφορούν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη διαμετακόμιση από τις πηγές που διαχειρίζεται η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων στο έδαφος κράτους μέλους, καθώς και τις άμεσες εξαγωγές. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 32]

2.  Το ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακομίσεων χρησιμοποιείται για την παροχή συνδρομής στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη πράξεων οι οποίες συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και για τους σκοπούς της διαχείρισης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων βάσει των κινδύνων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημεία 25 και 26 και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

3.  Πρόσβαση στο ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακομίσεων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 29. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο παρέχεται μόνο σε αναλυτές που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό.

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, Η Επιτροπή δύναται να μεταβιβάζει, κατόπιν συγκατάθεσης των κρατών μελών που υποβάλλουν τα στοιχεία, επιλεγμένα δεδομένα σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 σε διεθνείς οργανισμούς και/ή θεσμικά όργανα/οργανισμούς της Ένωσης, περιλαμβανομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, καθώς και της Europol,οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και με τους οποίους η Επιτροπή έχει προβεί σε σχετική ρύθμιση ή έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης. [Τροπολογία 33]

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου μόνο για τους γενικούς σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης εξίσου της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και/ή για τους σκοπούς της διαχείρισης των κινδύνων που καθορίζονται στο άρθρο 4 σημεία 25 και 26, καθώς και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Η ρύθμιση ή το μνημόνιο συνεννόησης βάσει του οποίου είναι δυνατή η μεταβίβαση δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αρχές προστασίας των δεδομένων, όπως η δυνατότητα άσκησης από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οικείων δικαιωμάτων πρόσβασης και διόρθωσης και η άσκηση διοικητικής και δικαστικής προσφυγής, καθώς και ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης για την εξασφάλιση της τήρησης των διασφαλίσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

3a.  Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το ευρετήριο αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 51α. [Τροπολογία 34]

4.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή στο πλαίσιο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω ευρετήριο διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. [Τροπολογία 35]

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 2δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 θεωρείται η Επιτροπή.

Το ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. [Τροπολογία 36]

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης φυλάσσονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

5.  Το ευρετήριο εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης δεν περιλαμβάνει τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Η Επιτροπή εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή απαγορευμένη διάδοση, αλλοίωση και πρόσβαση ή από κάθε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 18η

1.  Η Επιτροπή δύναται, μετά από υποβολή αιτήματος προς κράτος μέλος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1α του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, να λαμβάνει απευθείας από τους οικονομικούς φορείς τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών και των εξαγωγών διαμετακομίσεων, τα οποία οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη εκδώσει ή συγκεντρώσει, στο πλαίσιο των ερευνών για την εφαρμογή των τελωνειακών ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, είτε με τη ρητή εξουσιοδότηση κράτους μέλους είτε με τη σιωπηρή εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στο άρθρο 18η παράγραφος 1β του παρόντος κανονισμού. Παράλληλα με την υποβολή του, η Επιτροπή γνωστοποιεί το αίτημα αυτό σε όλα τα κράτη μέλη που ενδέχεται να αναμιχθούν σε επακόλουθες έρευνες. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο του εν λόγω αιτήματος στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, παράλληλα με την υποβολή του αιτήματος. Εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης από τον οικονομικό φορέα, η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφα της εν λόγω απάντησης και των δικαιολογητικών εγγράφων στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. [Τροπολογία 38]

1a.  Έπειτα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής προς κράτος μέλος αναφορικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών ή διαμετακομίσεων, το κράτος μέλος προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, εντός τριών εβδομάδων, σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

   απαντά στο αίτημα και προσκομίζει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά έγγραφα·
   ενημερώνει την Επιτροπή ότι έχει ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα από τον οικονομικό φορέα·
   ζητεί, για επιχειρησιακούς λόγους, παράταση δύο εβδομάδων για να ικανοποιήσει το αίτημα· ή
   απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει την Επιτροπή ότι η ικανοποίηση του αιτήματος είναι αδύνατη με τήρηση της δέουσας επιμέλειας, για παράδειγμα επειδή ο οικονομικός φορέας δεν διαβίβασε τις ζητούμενες πληροφορίες ή επειδή δικαστική αρχή κράτους μέλους εξέδωσε αρνητική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 39]

1β.  Σε περίπτωση που το κράτος μέλος:

   δεν απαντήσει στο αίτημα και δεν προσκομίσει τα ζητηθέντα δικαιολογητικά έγγραφα·
   δεν ενημερώσει την Επιτροπή ότι έχει ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα από τον οικονομικό φορέα·
   δεν ζητήσει, για επιχειρησιακούς λόγους, παράταση δύο εβδομάδων για να ικανοποιήσει το αίτημα· ή
   δεν απορρίψει το αίτημα,

εντός της αρχικής προθεσμίας των τριών εβδομάδων, θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί σιωπηρά την Επιτροπή να ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα διασάφησης των εισαγωγών ή διαμετακομίσεων απευθείας από τον οικονομικό φορέα. [Τροπολογία 40]

2.  Εντός των προθεσμιών για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός τριών εβδομάδων. [Τροπολογία 41]

______________________

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).».

"

5a)  Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι διαπιστώσεις που γίνονται και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των κοινοτικών αποστολών, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού, ιδίως με τη μορφή εγγράφων που κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών, καθώς και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο διοικητικής έρευνας, μεταξύ άλλων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 45.». [Τροπολογία 42]

"

6)  Στο άρθρο 23, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τον προσδιορισμό των πράξεων σχετικά με την εφαρμογή της γεωργικής νομοθεσίας για τις οποίες πρέπει να εισαχθούν πληροφορίες στο ΤΣΠ.».

"

7)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:"

«1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στο ΤΣΠ όσον αφορά καθεμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 στοιχεία α) έως η), στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του συστήματος. Δεν πρέπει να εμφανίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 24 στοιχείο ε). Οι πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 43α παράγραφος 2.».

"

8)  Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών (ΤΣΠ) επιτρέπεται μόνο στις εθνικές αρχές που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, καθώς και στις υπηρεσίες που ορίζονται από την Επιτροπή. Αυτές οι εθνικές αρχές είναι τελωνειακές διοικήσεις, αλλά δύνανται να περιλαμβάνονται και άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες του εν λόγω κράτους μέλους, να ενεργούν για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. [Τροπολογία 43]

Μόνον ο εταίρος του ΤΣΠ που παρέσχε τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει ποιες από τις εθνικές αρχές που αναφέρονται ανωτέρω επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία έχει εισαγάγει στο ΤΣΠ.»·

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί, στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στο ΤΣΠ, δηλώνοντας, για κάθε αρχή, σε ποια δεδομένα δύναται να έχει πρόσβαση και για ποιούς σκοπούς.

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Ελέγχει επίσης τον κατάλογο των εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί για τυχόν περιπτώσεις δυσανάλογα ορισθεισών αρχών και κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη τα αντίστοιχα στοιχεία τα οποία αφορούν τις υπηρεσίες της στις οποίες επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο ΤΣΠ.

Η Επιτροπή δημοσιεύει προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κατάλογο των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών της που ορίζονται με τον τρόπο αυτό, και δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στο Διαδίκτυο, τις επακόλουθες ενημερώσεις του καταλόγου.».

"

9)  Στο άρθρο 30 παράγραφος 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

«Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στο Διαδίκτυο, τον κατάλογο των αρχών ή των υπηρεσιών που ορίζονται με τον τρόπο αυτό.».

"

9a)  Στο άρθρο 30, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών μπορούν, μετά από προηγούμενη άδεια του κράτους μέλους που τα καταχώρησε στο σύστημα και με την επιφύλαξη των όρων που έχει επιβάλει το εν λόγω κράτος, να κοινοποιούνται και σε άλλες εθνικές αρχές εκτός εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 2, σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς και/ή σε θεσμικά όργανα της Ένωσης τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στην ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ειδικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, όταν μεταδίδονται ή παρέχονται σε υπηρεσίες εξωτερικού.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται κατ' αναλογία έναντι της Επιτροπής, εφόσον αυτή έχει εισαγάγει τα δεδομένα στο σύστημα.». [Τροπολογία 44]

"

10)  Ο τίτλος του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:"

«Κεφάλαιο 4

Αποθήκευση δεδομένων».

"

11)  Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 33

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ΤΣΠ φυλάσσονται μόνο κατά τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν και η διάρκεια αποθήκευσής τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Εάν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.». [Τροπολογία 45]

"

12)  Το άρθρο 37 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3α. Ο παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων επιβλέπει τη συμμόρφωση του ΤΣΠ προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:"

«5. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε συντονισμό με την κοινή ελεγκτική αρχή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου*, εντός του πεδίου εφαρμογής των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό την εξασφάλιση της συντονισμένης εποπτείας και διενέργειας ελέγχων του ΤΣΠ.

_____________________

* Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 20).».

"

13)  Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) διαγράφεται·

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Ειδικότερα, τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή λαμβάνουν μέτρα ώστε:

   α) να εμποδίζουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων·
   β) να εμποδίζουν την ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων και υποθεμάτων τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα·
   γ) να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή δεδομένων και κάθε μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων·
   δ) να εμποδίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων·
   ε) να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά τη χρήση του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο σε δεδομένα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα·
   στ) να διασφαλίζουν ότι μπορεί να ελέγχεται και να βεβαιώνεται σε ποιες αρχές δύνανται να μεταβιβάζονται τα δεδομένα μέσω συσκευών διαβίβασης δεδομένων·
   ζ) να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατόν να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποια δεδομένα εισήχθησαν στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών, πότε εισήχθησαν και από ποιον, και να ελέγχεται η διακίνηση των δεδομένων αυτών·
   η) να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους και της μεταφοράς των σχετικών υποθεμάτων.»·

"

γ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Επιτροπή εξακριβώνει κατά πόσον ήταν εγκεκριμένη η διεξαγωγή των ερευνών και κατά πόσον πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ελέγχεται το 1% τουλάχιστον όλων των ερευνών. Το ποσοστό των ελέγχων εξαρτάται από το μέγεθος του πεδίου που πρέπει να ελεγχθεί, τη σοβαρότητα της παράβασης και από το αναμενόμενο ποσό των εσόδων που επηρεάστηκαν αλλά παραμένει πάντα ίσο ή ανώτερο του 1% των ερευνών. Εντός του συστήματος εισάγεται αρχείο των ερευνών και των ελέγχων αυτών, χρησιμεύει δε μόνο για τις εν λόγω εξακριβώσεις. Το αρχείο αυτό καταστρέφεται μετά την πάροδο έξι μηνών.». [Τροπολογία 46]

"

14)  Το άρθρο 41δ τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η περίοδος για την οποία τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται εξαρτάται από τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες του κράτους μέλους που τα παρέχει. Το εν λόγω κράτος μέλος εξετάζει την ανάγκη διατήρησης των δεδομένων. Οι μέγιστες και μη σωρευτικές χρονικές περίοδοι, οι οποίες υπολογίζονται από την ημερομηνία καταχώρισης των δεδομένων στον φάκελο έρευνας και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν, είναι οι ακόλουθες: [Τροπολογία 47]

   α) δεδομένα που σχετίζονται με φακέλους ερευνών σε εξέλιξη δεν μπορούν να αποθηκευτούν πέραν των τριών ετών εάν δεν έχει διαπιστωθεί καμία πράξη που συνιστά παραβίαση των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων· τα δεδομένα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα πριν από την προθεσμία αυτή εάν έχει παρέλθει ένα έτος από την τελευταία παρατήρηση·
   β) δεδομένα που σχετίζονται με διοικητικές ή ποινικές έρευνες, κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί τέλεση πράξης που συνιστά παραβίαση της τελωνειακής και γεωργικής νομοθεσίας, αλλά οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει στην έκδοση διοικητικής απόφασης, ποινικής καταδίκης ή επιβολής προστίμου για ποινικό αδίκημα ή επιβολής διοικητικής κύρωσης, δεν μπορούν να αποθηκευτούν πέραν των έξι ετών·
   γ) δεδομένα που σχετίζονται με διοικητικές ή ποινικές έρευνες, οι οποίες έχουν καταλήξει στην έκδοση διοικητικής απόφασης, ποινικής καταδίκης ή απόφασης επιβολής προστίμου για ποινικό αδίκημα ή επιβολής διοικητικής κύρωσης, δεν μπορούν να αποθηκευτούν πέραν των δέκα ετών.»·

"

β)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η Επιτροπή καθιστά τα δεδομένα ανώνυμα ή τα διαγράφει μόλις παρέλθει η μέγιστη προθεσμία αποθήκευσης βάσει της παραγράφου 1.». [Τροπολογία 48]

"

15)  Το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18α παράγραφος 6, στο άρθρο 18στ παράγραφος 1, στο άρθρο 18ζ παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την [ηη/μμ/εεεε] [να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] ...(12). [Τροπολογία 49]

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18α παράγραφος 6, στο άρθρο 18στ παράγραφος 1, στο άρθρο 18ζ παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 4 αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτήν και τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. [Τροπολογία 50]

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 6, το άρθρο 18στ παράγραφος 1, το άρθρο 18ζ παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 4 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εκάστοτε πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 51]

"

16)  Μετά το άρθρο 43 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 43α

1.  Η Επιτροπή θα επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011*.

2.  Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).».

"

Άρθρο 1a

Το αργότερο μέχρι την …(13), η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση:

—  της ανάγκης διεύρυνσης του πεδίου των δεδομένων τα οποία ενσωματώνονται στο ευρετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, ώστε να περιλαμβάνει και τα δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές, και

—  της δυνατότητας διεύρυνσης του πεδίου των δεδομένων τα οποία ενσωματώνονται στο ευρετήριο που αναφέρεται στο άρθρο 18α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, ώστε να περιλαμβάνει και τα δεδομένα σχετικά με τις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση αγαθών δια ξηράς και αέρος. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεσμεύονται, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, από ιδιωτικές συμβάσεις που δεν τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν την προβλεπόμενη υποχρέωση του άρθρου 18γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ το νωρίτερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού των απαιτούμενων εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18στ παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97. [Τροπολογία 53]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 94 της 31.3.2014, σ. 1.
(2)ΕΕ C 94 της 31.3.2014, σ. 1.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
(6) Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(8) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(9) Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 20).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 696/98 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 1998, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 96 της 28.3.1998, σ. 22).
(12) Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(13) Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Πληροφόρηση στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ***I
PDF 392kWORD 192k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0179) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2013)0932),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114, 337 και 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0006/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0247/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)

P7_TC1-COD(2010)0095


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 114, 337 και 43,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα(6) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Επομένως, ένα από τα θεμέλια της Ένωσης είναι η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών στις συναλλαγές εμπορευμάτων, καθώς και των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς.

(3)  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών.

(4)  Τα εμπόδια στις συναλλαγές, τα οποία οφείλονται στους τεχνικούς κανονισμούς των προϊόντων, είναι αποδεκτά μόνον εάν είναι αναγκαία για την κάλυψη ορισμένων επιτακτικών αναγκών και εξυπηρετούν σκοπό γενικότερου συμφέροντος, του οποίου αποτελούν ουσιαστική εγγύηση.

(5)  Η Επιτροπή πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες πριν από τη θέσπιση τεχνικών διατάξεων. Τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να την διευκολύνουν στην εκπλήρωση της αποστολής της, οφείλουν να της κοινοποιούν τα σχέδιά τους στον τομέα των τεχνικών κανονισμών.

(6)  Όλα τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να ενημερώνονται γιά τους τεχνικούς κανονισμούς που σχεδιάζονται από άλλο κράτος μέλος.

(7)  Η εσωτερική αγορά στόχο έχει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για να εκμεταλλευτούν καλύτερα οι επιχειρήσεις τα πλεονεκτήματα της αγοράς αυτής, πρέπει να υπάρχει ιδίως μεγαλύτερη ενημέρωση. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματικούς κύκλους να κάνουν γνωστές τις εκτιμήσεις τους για τις επιπτώσεις των εθνικών τεχνικών κανονισμών που προτείνονται από άλλα κράτη μέλη μέσω της τακτικής δημοσίευσης των τίτλων των κοινοποιούμενων σχεδίων, καθώς και μέσω των διατάξεων που αφορούν την εμπιστευτικότητα των σχεδίων αυτών.

(8)  Κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν ότι θεσπίζεται εθνικός τεχνικός κανόνας, τηρουμένων όσων ορίζει η παρούσα οδηγία.

(9)  Όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, τα μέτρα με τα οποία θα διασφαλισθεί η καλή λειτουργία ή εμβάθυνση της αγοράς προϋποθέτουν ιδίως μεγαλύτερη διαφάνεια των εθνικών προθέσεων, καθώς και επέκταση των αιτίων και όρων αξιολόγησης του αποτελέσματος που μπορούν να έχουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί, στην αγορά.

(10)  Με την προοπτική αυτή, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν όλες οι προδιαγραφές που επιβάλλονται σε ένα προϊόν και να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις εθνικές πρακτικές σε θέματα κανονιστικής ρύθμισης των προϊόντων.

(11)  Οι απαιτήσεις, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του στην αγορά ή να δημιουργήσουν εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(12)  Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί η έννοια του de facto τεχνικού κανόνα· ιδίως, οι διατάξεις μέσω των οποίων η δημόσια αρχή αναφέρεται σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή προτρέπει στην τήρησή τους, καθώς και οι διατάξεις για προϊόντα με τα οποία συνδέεται η δημόσια αρχή, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχουν ως αποτέλεσμα να προσδίδουν στην τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων ή προδιαγραφών χαρακτήρα περισσότερο δεσμευτικό από εκείνον που θα είχαν φυσιολογικά λόγω της προέλευσής τους από τον ιδιωτικό τομέα.

(13)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει, επιπλέον, να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδιαζόμενου μέτρου, ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι ενδεχόμενες δυσχέρειες στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

(14)  Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις κατά την επεξεργασία του οριστικού κειμένου του μελετώμενου μέτρου.

(15)  Η εσωτερική αγορά συνεπάγεται, ιδίως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη, την έκδοση ή την πρόταση έκδοσης δεσμευτικών πράξεων από την Επιτροπή. Έχει θεσπιστεί ένα ειδικό προσωρινό status quo ούτως ώστε η έκδοση εθνικών μέτρων να μη διακυβεύει την έκδοση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή δεσμευτικών πράξεων στον ίδιο τομέα.

(16)  Tο εν λόγω κράτος μέλος οφείλει, σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να αναβάλει για επαρκές χρονικό διάστημα την έναρξη ισχύος του σχεδιαζόμενου μέτρου, ώστε να καταστεί δυνατή είτε η από κοινού εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων είτε η επεξεργασία της πρότασης μιας νομοθετικής πράξης είτε η έκδοση μιας πράξης αναγκαστικού δικαίου της Επιτροπής.

(17)  Με στόχο να διευκολυνθεί η θέσπιση μέτρωναπό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη πρέπει να απέχουν από την έκδοση ενός τεχνικού κανόνα όταν το Συμβούλιο έχει καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που αφορά το ίδιο θέμα.

(18)  Θα πρέπει να θεσπισθεί μια μόνιμη επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τα κράτη μέλη και η οποία θα επιφορτισθεί με τη συνεργασία με την Επιτροπή στις προσπάθειές της για τον περιορισμό των τυχόν δυσχερειών στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων.

(19)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.  Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)  «προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων·

β)  «υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται με τον όρο:

i)  «εξ αποστάσεως»: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα,

ii)  «με ηλεκτρονικά μέσα»: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,

iii)  «κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»: υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας·

στο παράρτημα Ι περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισμό·

γ)  «τεχνική προδιαγραφή»: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.

Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΛΕΕ, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα·

δ)  «άλλη απαίτηση»: απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του·

ε)  «κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες»: απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στο στοιχείο β) και στην άσκησή τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέκτη των υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κανόνων που δεν αναφέρονται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στο ίδιο σημείο.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:

i)  ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενό του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές,

ii)  ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές μόνον κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση·

στ)  «τεχνικός κανόνας»: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική de jure ή de facto, για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Τεχνικοί κανόνες de facto είναι ιδίως:

i)  οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,

ii)  οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημοσίων συμβάσεων,

iii)  οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες· εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικοί κανόνες που θέτουν οι ορισθείσες από τα κράτη μέλη υπηρεσίες και ευρίσκονται σε κατάλογο καταρτιζόμενο και ενημερωμένο, εφόσον χρειάζεται, από την Επιτροπή, στα πλαίσια της επιτροπής του άρθρου 2.

Η τροποποίηση του καταλόγου γίνεται με την ίδια διαδικασία·

ζ)  «σχέδιο τεχνικού κανόνα»: το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγαφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α)  στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

β)  στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ένωσης, όπως αυτές αναφέρονται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

4.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσειςτου τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ένωσης, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

5.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές, εξαιρουμένου του άρθρου 5 παράγραφος 3.

6.  Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τα μέτρα που τα κράτη μέλη κρίνουν αναγκαία στο πλαίσιο των συνθηκών προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τα προϊόντα.

Άρθρο 2

Ιδρύεται μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών, οι οποίοι μπορούν να υποβοηθούνται από εμπειρογνώμονες ή συμβούλους. Την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 3

1.  Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η επιτροπή συνέρχεται με ειδική σύνθεση για να εξετάσει τα ζητήματα τα σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή έκθεση σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή και τη λειτουργία των διαδικασιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και προτάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων εμποδίων κατά τις συναλλαγές.

3.  Η Επιτροπή λαμβάνει θέση ως προς τις ανακοινώσεις και προτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και συγκεκριμένα μπορεί να προτρέψει σχετικά την Επιτροπή:

α)  να φροντίσει ώστε, εφόσον χρειάζεται, και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρεμπόδισηςτων συναλλαγών, να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε μια πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα·

β)  να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο·

γ)  να εντοπίσει τους τομείς για τους οποίους αποδεικνύεται αναγκαία η εναρμόνιση και ανάληψη, ενδεχομένως, των κατάλληλων εργασιών εναρμόνισης σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

4.  Η Επιτροπή οφείλει να ζητά τη γνώμη της επιτροπής:

α)  κατά την επιλογή του πρακτικού συστήματος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η παρούσα οδηγία, και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σ' αυτό·

β)  κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος, που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

5.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη γνώμη της επιτροπής για κάθε προσχέδιο τεχνικού κανόνα που λαμβάνει.

6.  Η επιτροπή μπορεί, αν το ζητήσει ο πρόεδρός της ή ένα κράτος μέλος, να επιληφθεί κάθε ζητήματος που αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

7.  Οι εργασίες της επιτροπής και οι πληροφορίες που της διαβιβάζονται είναι εμπιστευτικές.

Ωστόσο, η επιτροπή και οι εθνικές αρχές μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να προσφεύγουν στην πραγματογνωμοσύνη φυσικών ή νομικών προσώπων που μπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.

8.  Προκειμένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, η Επιτροπή και η επιτροπή μπορούν να συμβουλεύονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη βιομηχανία ή τα πανεπιστήμια και, ει δυνατόν, αντιπροσωπευτικά όργανα, που είναι σε θέση να παρέχουν ειδικές γνώμες σχετικά με τους κοινωνικούς και κοινωνιακούς στόχους και συνέπειες κάθε σχεδίου κανόνα όσον αφορά τις υπηρεσίες, και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές τους, κάθε φορά που έχει διατυπωθεί σχετικό αίτημα.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται σε οργανισμούς τυποποίησης για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου για συγκεκριμένα προϊόντα, για τον σκοπό της έκδοσης τεχνικού κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπως σχεδίου τεχνικών κανονισμών, και αναφέρουν τους λόγους για την έκδοση αυτή.

Άρθρο 5

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, εκτός εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε αρκεί μια απλή πληροφόρηση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο· επίσης, απευθύνουν στην Επιτροπή κοινοποίηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η θέσπιση ενός τέτοιου τεχνικού κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο.

Εάν χρειαστεί, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ταυτοχρόνως — εάν δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή τους — το κείμενο των βασικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου τεχνικού κανόνα.

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση υπό τους όρους του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφόσον επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο αυτό με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή να καθίστανται πιο αυστηρές οι εν λόγω προδιαγραφές ή απαιτήσεις.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), όταν το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά, ειδικότερα,τον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης είτε περίληψη, είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν τα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ομοίως γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργουμένη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των αρχών που προβλέπονται στο σχετικό μέρος του τμήματος ΙΙ.3 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Η Επιτροπή, μόλις της γνωστοποιηθούν τα σχέδια τεχνικού κανόνα και όλα τα σχετικά έγγραφα, τα θέτει υπόψη των λοιπών κρατών μελών. Μπορεί επίσης να τα υποβάλει προς γνωμοδότηση στην επιτροπή του άρθρου 2, και, ενδεχομένως, στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα.

Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, περίπτωση iii), οι παρατηρήσεις ή 1 εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των κρατών μελών μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να απευθύνουν προς το κράτος μέλος που γνωστοποίησε σχέδιο τεχνικού κανόνα, παρατηρήσεις που το εν λόγω κράτος μέλος θα λάβει υπόψη στο μέτρο του δυνατού, αργότερα, κατά την τελική διατύπωση του τεχνικού κανόνα.

3.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το ταχύτερο στην Επιτροπή το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα.

4.  Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το ζητήσει ρητώς το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση. Κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

Αν αυτό ζητηθεί, η επιτροπή του άρθρου 2 και οι εθνικές διοικήσεις μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.

5.  Όταν σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου του οποίου η γνωστοποίηση κατά τα στάδια του σχεδίου προβλέπεται από άλλες πράξεις της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση αυτή την άλλη πράξη, αναφέροντος ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Η έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, για ένα σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν προδικάζει την απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί στο πλαίσιο άλλων πράξεων της Ένωσης.

Άρθρο 6

1.  Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2.  Τα κράτη μέλη αναβάλλουν:

—  κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση,

—  με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα (εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες),

από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, 1 εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς,

—  με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, 1 εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

Προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των κρατών μελών δεν μπορούν να θίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικοακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία ενδέχεται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική τους πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την οικεία πολιτιστική κληρονομιά.

Το οικείο κράτος μέλος αναφέρει στην Επιτροπή την συνέχεια που προτίθεται να δώσει στις 1 εμπεριστατωμένες γνώμες. Η Επιτροπή σχολιάζει την αντίδραση αυτή.

Προκειμένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, το οικείο κράτος μέλος αναφέρει, ενδεχομένως, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 1 εμπεριστατωμένες γνώμες.

3.  Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση τα σχέδια τα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εάν, εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ.

4.  Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εφόσον, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωσή της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ.

5.  Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της περιόδου status quo που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η περίοδος αυτή θα επεκταθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, στους 18 μήνες.

6.  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, παύουν να υφίστανται είτε:

α)  όταν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα·

β)  όταν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιό της· ή

γ)  με την έκδοση πράξης δεσμευτικού χαρακτήρα από το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή.

7.  Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται όταν ένα κράτος μέλος:

α)  για επείγοντες λόγους που σχετίζονται με σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση που αφορά την προστασία της υγείας προσώπων και ζώων, την προστασία των φυτών ή την ασφάλεια και, για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και δη με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονήσει σε ιδιαίτερα σύντομη προθεσμία τεχνικούς κανόνες για να τους εγκρίνει και να τους θέσει σε εφαρμογή αμέσως, χωρίς να είναι δυνατές διαβουλεύσεις· ή

β)  για επείγοντες λόγους που σχετίζονται με σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και δη την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, οφείλει να εγκρίνει και να θέσει αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικούς με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το κράτος μέλος αναφέρει στην ανακοίνωση που προβλέπει το άρθρο 5 τους λόγους που δικαιολογούν το επείγον των εν λόγω μέτρων. Η Επιτροπή εκφράζει την άποψή της για την ανακοίνωση αυτή το συντομότερο δυνατό. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση καταχρηστικής προσφυγής στη διαδικασία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά από την Επιτροπή.

Άρθρο 7

1.  Τα άρθρα 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες τα κράτη μέλη:

α)  συμμορφώνονται προς τις πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

β)  τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Ένωση·

γ)  κάνουν χρήση των ρητρών διασφάλισης που προβλέπονται σε πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης·

δ)  εφαρμόζουν το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) ·

ε)  εκτελούν απλώς απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

στ)  τροποποιούν απλώς έναν τεχνικό κανόνα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

2.  Το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

3.  Το άρθρο 6 παράγραφοι 3 έως 6, δεν εφαρμόζεται στις εκούσιες συμφωνίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, περίπτωση ii).

4.  Το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή στους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, περίπτωση iii).

Άρθρο 8

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τεχνικό κανόνα, ο κανόνας αυτός περιλαμβάνει παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύεται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή του. Οι λεπτομέρειες της παραπομπής αυτής αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Η οδηγία 98/34/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β της καταργούμενης οδηγίας και στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β της παρούσας οδηγίας.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο

1.  Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως»

Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών:

α)  εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς·

β)  αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη·

γ)  κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του πελάτη·

δ)  διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

2.  Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα»

—  Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών:

α)  αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων)·

β)  πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κ.λπ., με αντίτιμο ακόμη και αν στην είσοδο ή/και στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση ή/και να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή.

—  Υπηρεσίες «off-line»: διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες.

—  Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων:

α)  υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας·

β)  υπηρεσίες φαξ/τέλεξ·

γ)  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ·

δ)  ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ·

ε)  νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ·

στ)  άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ.

3.  Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών»

Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»):

α)  υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ' άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ ·

β)  υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

γ)  (οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Teletext).

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναφέρονταιστο άρθρο 1 παράγραφος 4

–  Επενδυτικές υπηρεσίες

–  Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης

–  Τραπεζικές υπηρεσίες

–  Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία

–  Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαιρέσει.

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως:

α)  τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

β)  τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)·

γ)  τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14).

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(που αναφέρονται στο άρθρο 10)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37)

 

 

 

Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(EE L 217 της 5.8.1998, σ. 18)

 

 

Παράρτημα ΙΙ, μέρος 1, τίτλος Η της πράξης προσχώρησης του 2004

(EE L 236 της 23.9.2003, σ. 68)

Μόνο όσον αφορά το σημείο 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ

 

Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου

(EE L 363 της 20.12.2006, σ. 81)

Μόνο όσον αφορά το άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(EE L 316 της 14.11.2012, σ. 12)

Μόνο το άρθρο 26 παράγραφος 2

Μέρος B

Κατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 10)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

98/34/ΕΚ

---

98/48/ΕΚ

5η Αυγούστου 1999

2006/96/ΕΚ

1η Ιανουαρίου 2007

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 98/34/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο, περίπτωση i)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο ii)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο iii)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β), τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 2 τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 2 τέταρτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 2 τέταρτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 3

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 4

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 5 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 5 πέμπτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 5, πέμπρο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ε), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο i)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 5, πέμπτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ε), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο ii)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο i)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο ii)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, δεύτερο εδάφιο, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), δεύτερο εδάφιο, στοιχείο iii)

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σημείο 11, τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ), τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, σημείο 12

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 5

Άρθρο 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 3, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 3, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφοι 5 έως 8

Άρθρο 3 παράγραφοι 5 έως 8

Άρθρο 7

Άρθρο 4

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 9 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 6, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 6, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 6, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1, πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 10 παράγραφος 1, έκτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 10 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 11, πρώτη πρόταση

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11, δεύτερη πρόταση

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 9

Άρθρο 13

---

---

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα V

Παράρτημα ΙII

Παράρτημα VΙ

Παράρτημα ΙV

_____________

(1) Γνώμη της 14ης Ιουλίου 2010 (ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 142) και γνώμη της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
(3)Γνώμη της 14ης Ιουλίου 2010 (ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 142) και γνώμη της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.
(5)Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).
(6)Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Α.
(7)Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(8)Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(9)Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(10)Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(12)Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(13)Oδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(14)Οδηγία 2009/138/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 200, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).


Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας *
PDF 409kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))
P7_TA(2014)0346A7-0214/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0586),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0381/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α7-0214/2014),

1.  εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  καλεί το Συμβούλιο, όταν αποφασίσει για την ημερομηνία εφαρμογής της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη ελαχιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Κροατίας και των κρατών μελών.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3
Η σύμβαση διαιτησίας, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 1999, τις συμβάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 1995 και της 8ης Δεκεμβρίου 2004, την απόφαση 2008/492/ΕΚ, καθώς και με την παρούσα απόφαση, τίθεται σε ισχύ την XXΧ [ημερομηνία] μεταξύ της Κροατίας και εκάστου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύμβαση διαιτησίας, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 1999, τις συμβάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 1995 και της 8ης Δεκεμβρίου 2004, την απόφαση 2008/492/ΕΚ, καθώς και με την παρούσα απόφαση, τίθεται σε ισχύ την * μεταξύ της Κροατίας και εκάστου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

___________________

* Tην ημέρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail *
PDF 683kWORD 274k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0922),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0034/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0259/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020 «Ορίζων 2020» (πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020»)12 επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο των προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας, συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους από την ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε τομείς στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης.
(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 (πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020») επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020» και από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, να λειτουργήσουν ως μοχλός για ιδιωτικές επενδύσεις και να συνδράμουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Οι συμπράξεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμη δέσμευση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ισόρροπη συνδρομή όλων των εταίρων, θα πρέπει να έχουν υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων τους, και θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο τρόπος διακυβέρνησης και λειτουργίας των συμπράξεων αυτών θα πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και αποδοτικός και να παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή βάσει μακροπρόθεσμης δέσμευσης σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών στα συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12α ("το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ").
__________________
__________________
12 ΕΕ … [ΠΠ «Ορίζων 2020»].
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020) για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ … L 347, 20.12.2013, σ. 104)
12α Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.06, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της … 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)13, στήριξη μπορεί να παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.
(4)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και την απόφαση αριθ. 2013/743/ΕΕ13 του Συμβουλίου, στήριξη μπορεί να παρέχεται σε κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020», υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση.
__________________
__________________
13 ΕΕ … [ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»].
13 Απόφαση του Συμβουλίου 2013/743/ΕΕ, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 – 2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 965).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (εφεξής «κοινή επιχείρηση S2R») θα πρέπει να είναι μια ΣΔΙΤ που θα στοχεύει στην τόνωση και τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ένωση στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη, αποδοτική, βιώσιμη και ελκυστική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και τον γενικό στόχο επίτευξης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Συγκεκριμένα, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 και την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, μεταξύ των οποίων είναι η βελτιωμένη απόδοση του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών προς όφελος των οικονομικών των κρατών· η σημαντική επέκταση ή αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να οι σιδηρόδρομοι να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τους άλλους τρόπους μεταφορών και να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών· η βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδρομικών δρομολογίων για να καλυφθούν οι ανάγκες των επιβατών των σιδηροδρόμων και των πρακτόρων μεταφορών· η άρση των τεχνικών εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα· και η μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η πρόοδος της κοινής επιχείρησης S2R στην επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει να υπολογίζεται με βάση βασικούς δείκτες επιδόσεων.
(7)  Η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (εφεξής «κοινή επιχείρηση S2R») θα πρέπει να είναι μια ΣΔΙΤ που θα στοχεύει στην τόνωση και τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ένωση στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο ολοκληρωμένη, φιλική προς το χρήστη, αποδοτική, βιώσιμη και ελκυστική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και τον γενικό στόχο επίτευξης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Συγκεκριμένα, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 και την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, μεταξύ των οποίων είναι η βελτιωμένη απόδοση του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών προς όφελος των οικονομικών των κρατών· η σημαντική επέκταση ή αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να οι σιδηρόδρομοι να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τους άλλους τρόπους μεταφορών και να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών· η βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδρομικών δρομολογίων για να καλυφθούν οι ανάγκες των επιβατών των σιδηροδρόμων και των πρακτόρων μεταφορών· η άρση των τεχνικών εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα· και η μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η πρόοδος της κοινής επιχείρησης S2R στην επίτευξη των στόχων αυτών πρέπει να υπολογίζεται με βάση βασικούς δείκτες επιδόσεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, παρέχοντας εγκαίρως κάθε σχετική πληροφορία στα κατάλληλα όργανά της, καθώς και προωθώντας τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων της κοινής επιχείρησης S2R θα πρέπει να δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να συμβάλει στην γεφύρωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας εντός της Ένωσης δια της προώθησης συνεργειών με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ταμεία ΕΔΕΤ). Κατά συνέπεια, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να επιδιώκει την ανάπτυξη στενών αλληλεπιδράσεων με τα ΕΔΕΤ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ειδικά στην ενίσχυση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της κοινής επιχείρησης S2R, καθώς και στην υποστήριξη έξυπνων προσπαθειών εξειδίκευσης.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για την επίτευξη των στόχων της, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη και με τα πλέον κατάλληλα μέτρα, όπως δημόσιες συμβάσεις ή καταβολή επιχορηγήσεων κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
(12)  Για την επίτευξη των στόχων της και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων, ιδίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και άλλων επενδυτών και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να παρέχει τη συνεισφορά της Ένωσης στις δράσεις μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων προς τα μέλη, όπως δημόσιες συμβάσεις ή καταβολή επιχορηγήσεων κατόπιν ανοικτών και διαφανών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Δεδομένου ότι γενικός στόχος του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών διαδικασιών χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώνουν απλά μοντέλα διοίκησης και να αποφεύγουν τις δέσμες κανόνων που διαφέρουν από εκείνους στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο διαφανή, παρέχοντας κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία στους κατάλληλους φορείς της, καθώς και προωθώντας αναλόγως τις δραστηριότητές της.
(13)  Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή και να θεσπίσει έναν μηχανισμό διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που χρησιμοποιούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, παρέχοντας κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία στους κατάλληλους φορείς της, καθώς και προωθώντας αναλόγως τις δραστηριότητές της.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα που διαχειρίζεται η Επιτροπή για να εξασφαλίσει άνοιγμα και διαφάνεια και να διευκολύνει τη συμμετοχή. Κατά συνέπεια, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δρομολογούνται από την κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται στην ενιαία πύλη για τους συμμετέχοντες καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή. Επιπλέον, η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να διαθέτει χρήσιμα δεδομένα σχετικά με, μεταξύ άλλων, προτάσεις, αιτήσεις, επιχορηγήσεις και συμμετέχοντες, τα οποία θα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά συστήματα διάδοσης των αποτελεσμάτων και υποβολής εκθέσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, σε κατάλληλη μορφή και με την περιοδικότητα που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Με την επιφύλαξη της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, ως ειδικό μέσο χρηματοδότησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», θα πρέπει να υποβάλλονται σε εις βάθος αξιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάλυση του ανοικτού χαρακτήρα, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα βάσει του άρθρου 187 ΣΛΕΕ.  
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις χρηματοδοτούμενες από την κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020» - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και την καινοτομίας (2014-2020).16
(16)  Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις χρηματοδοτούμενες από την κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16. Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων αυτών βάσει των οικείων μέτρων που εγκρίνονται από την Επιτροπή.
__________________
__________________
16 ΕΕ … [κανόνες συμμετοχής του «Ορίζοντας 2020»].
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Η κοινή επιχείρηση S2R θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ορισμούς του ΟΟΣΑ όσον αφορά το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) στην ταξινόμηση των δραστηριοτήτων τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης προϊόντος και επίδειξης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Δεδομένου ότι γενικός στόχος του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση, όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης S2R πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)   Σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών του συνόλου των εσόδων και των εξόδων των εν λόγω οργάνων ή οργανισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, ο οποίος γνωμοδοτεί, μεταξύ άλλων, για την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών κρίνεται δικαιολογημένο οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης S2R να μην υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(21)   Δεδομένης της ειδικής φύσης και του τρέχοντος καθεστώτος των κοινών επιχειρήσεων και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, οι κοινές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξακολουθούν να υπάγονται σε χωριστή διαδικασία απαλλαγής. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 7 και το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης S2R θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 δεν θα πρέπει να ισχύουν για την συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση S2R, αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται στο μέτρο του δυνατού με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για οργανισμούς βάσει του άρθρου 208 αυτού του κανονισμού. Ο λογιστικός έλεγχος και o έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων θα πρέπει να ασκούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Δεδομένης της σημασίας της συνεχούς καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα του τομέα μεταφορών της Ένωσης και δεδομένου του αριθμού κοινών επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα, θα πρέπει να καταρτιστεί εγκαίρως ανάλυση, ιδίως ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», σχετικά με την καταλληλότητα των προσπαθειών όσον αφορά τη συνεργατική έρευνα στον τομέα των μεταφορών.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Για τον συντονισμό και τη διαχείριση των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
1.  Για τον συντονισμό και τη διαχείριση των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα, συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης («κοινή επιχείρηση Shift2Rail» ή «κοινή επιχείρηση S2R») έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», πρέπει να δρομολογηθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης S2R έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορούν να δημοσιευθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
(β)  να συμβάλει στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, σε ταχύτερη και οικονομικότερη μετάβαση προς ένα περισσότερο ελκυστικό, ανταγωνιστικό, αποδοτικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών και στη στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση που πραγματεύεται τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και των χρηστών του. Η προσέγγιση αυτή θα καλύπτει το τροχαίο υλικό, τις υποδομές και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για τα τμήματα της αγοράς των εμπορευματικών μεταφορών και των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, των περιφερειακών, τοπικών και αστικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και τις διατροπικές συνδέσεις των σιδηροδρόμων και άλλους τρόπους μεταφοράς, παρέχοντας στους χρήστες ολοκληρωμένη λύση «από άκρο σε άκρο» για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και μεταφορές (από την υποστήριξη των συναλλαγών έως τη συνδρομή κατά τη διαδρομή)·
(β)  να συμβάλει στη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, σε ταχύτερη και οικονομικότερη μετάβαση προς ένα περισσότερο ελκυστικό, φιλικό προς τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα), ανταγωνιστικό, αποδοτικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών, στη στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα, με ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση που πραγματεύεται τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και των χρηστών του. Η προσέγγιση αυτή θα καλύπτει το τροχαίο υλικό, τις υποδομές και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για τα τμήματα της αγοράς των εμπορευματικών μεταφορών και των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, των περιφερειακών, τοπικών και αστικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και τις διατροπικές συνδέσεις των σιδηροδρόμων και άλλους τρόπους μεταφοράς, παρέχοντας στους χρήστες ολοκληρωμένη λύση «από άκρο σε άκρο» για τις ανάγκες τους όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και μεταφορές (από την υποστήριξη των συναλλαγών έως τη συνδρομή κατά τη διαδρομή)·
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
(δ)  να ενεργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για δράσεις έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τους σιδηροδρόμους, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ένωσης, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων και παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους·
(δ)  να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για δράσεις έρευνας και καινοτομίας σχετικά με τους σιδηροδρόμους, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ένωσης, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων και παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)   να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή και τη στενή συνεργασία όλων των οικείων ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρόμων και εκτός της παραδοσιακής σιδηροδρομικής βιομηχανίας και ιδίως των εξής: κατασκευαστών σιδηροδρομικού εξοπλισμού (τροχαίου υλικού και συστημάτων ελέγχου συρμών) και της αλυσίδας προμήθειάς τους, διαχειριστών υποδομών, φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων (επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών), εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης σιδηροδρομικών οχημάτων, φορέων πιστοποίησης, επαγγελματικών ενώσεων προσωπικού, ενώσεων χρηστών (επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών), καθώς και των οικείων επιστημονικών ιδρυμάτων ή της οικείας επιστημονικής κοινότητας. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως προβλέπεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής20.
ε)   να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή και τη στενή συνεργασία όλων των οικείων ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρόμων και εκτός της παραδοσιακής σιδηροδρομικής βιομηχανίας και ιδίως των εξής: κατασκευαστών σιδηροδρομικού εξοπλισμού (τροχαίου υλικού και συστημάτων ελέγχου συρμών και διαχείρισης της κυκλοφορίας) και της αλυσίδας προμήθειάς τους, διαχειριστών υποδομών, φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων (επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών), εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης σιδηροδρομικών οχημάτων, φορέων πιστοποίησης, επαγγελματικών ενώσεων προσωπικού, ενώσεων χρηστών (επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών), καθώς και των οικείων επιστημονικών ιδρυμάτων ή της οικείας επιστημονικής κοινότητας. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως προβλέπεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής20.
__________________
__________________
20 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
20 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
(εα)  να εφαρμόζει μέτρα που προωθούν τη συμμετοχή ΜΜΕ, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή νεοεισερχομένων στην Κοινή Επιχείρηση S2R.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
(εβ)  να επιδιώκει τη συμπληρωματικότητα και τις στενές συνέργειες με τα με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ώστε να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη. Κατά περίπτωση, να προωθεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του προγράμματος-πλαισίου "Ορίζων 2020"και αυτών των Ταμείων και να ενθαρρύνει τη σωρευτική ή συνδυασμένη χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα θα στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της δεξαμενής ταλέντων της Ευρώπης βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την οικονομική και κοινωνική επίπτωση της έρευνας και της καινοτομίας. Τα μέτρα αυτά έχουν μεν διακριτό ρόλο, αλλά και συμπληρωματικό όσον αφορά τις πολιτικές και τις δράσεις των ΕΔΕΤ.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.   Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων ΕΖΕΣ, και καταβάλλεται από τις πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:
1.   Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην πρωτοβουλία Shift2Rail ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), και καταβάλλεται από τις πιστώσεις που διατίθενται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 209 του εν λόγω κανονισμού. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει:
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Πρόσθετοι πόροι προς συμπλήρωση της συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δύναται να διατεθούν από άλλα μέσα της Ένωσης με σκοπό την υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη των ώριμων αποτελεσμάτων της κοινής επιχείρησης S2R.
2.  Πρόσθετοι πόροι προς συμπλήρωση της συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δύναται να διατεθούν από άλλα μέσα της Ένωσης με σκοπό την υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη των ώριμων καινοτόμων αποτελεσμάτων της κοινής επιχείρησης S2R.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ και δ α (νέο)
δ)   τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των αναγκαίων δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να διαμορφώνει την οικεία πολιτική έρευνας και καινοτομίας και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή εκθέσεων·
δ)   τις ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή των αναγκαίων δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη διάδοση και την υποβολή εκθέσεων, μεταξύ άλλων στην ενιαία πύλη για τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή.
δα)  τις διατάξεις για τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης S2R, μεταξύ άλλων στην ενιαία πύλη για τους συμμετέχοντες καθώς και μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.   Για τους σκοπούς της αποτίμησης των συνεισφορών σε είδος που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του καταστατικού που παρατίθεται στο παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές λογιστικής καταγραφής κόστους των αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα της χώρας εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα / διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που ορίζεται από την οικεία οντότητα. Η αποτίμηση των συνεισφορών επαληθεύεται από την κοινή επιχείρηση S2R. Στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες, η αποτίμηση δύναται να ελεγχθεί από την κοινή επιχείρηση S2R, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του καταστατικού.
4.   Για τους σκοπούς της αποτίμησης των συνεισφορών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 και στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β) του καταστατικού που παρατίθεται στο παράρτημα I, οι δαπάνες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές λογιστικής καταγραφής κόστους των αντίστοιχων οντοτήτων, τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα της χώρας εγκατάστασης της εκάστοτε οντότητας και τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα / διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι δαπάνες πιστοποιούνται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή που ορίζεται από την οικεία οντότητα. Η μέθοδος αποτίμησης μπορεί να επαληθεύεται από την κοινή επιχείρηση S2R σε περίπτωση που προκύψει κάποια αμφιβολία από την πιστοποίηση. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες που προκύπτουν από συμπληρωματικές δραστηριότητες δεν υποβάλλονται σε έλεγχο από την κοινή επιχείρηση S2R ή από άλλο οργανισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Επιπλέον της παραγράφου 5, η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης προς την κοινή επιχείρηση S2R ή να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του καταστατικού που παρατίθεται στο παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη ή οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
6.  Επιπλέον της παραγράφου 5, η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει κατ’ αναλογία ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης προς την κοινή επιχείρηση S2R ή να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του καταστατικού που παρατίθεται στο παράρτημα I, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη ή οι συνδεδεμένες οντότητές τους δεν καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η απόφαση της Επιτροπής δεν παρακωλύει την επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή για τις οποίες έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από τα μέλη ή την κοινή επιχείρηση SR2 τη στιγμή κατά την οποία κοινοποιείται η προαναφερθείσα απόφαση στην κοινή επιχείρηση SR2.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
Η κοινή επιχείρηση S2R αποφασίζει τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … [κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 209 του δημοσιονομικού κανονισμού].
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η κοινή επιχείρηση S2R αποφασίζει τους ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … [κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τις ΣΔΙΤ].
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, απόφαση, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία αναθέτει στον εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανήκουν στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις ανατεθείσες αρμοδιότητες και έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Στην περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η κοινή επιχείρηση S2R αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσει το προσωπικό της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές στις νομοθεσίες των κρατών μελών.
2.  Στην περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η κοινή επιχείρηση S2R αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από το προσωπικό της ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις κοινές γενικές αρχές στις νομοθεσίες των κρατών μελών.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης S2R. Η Επιτροπή διαβιβάζει έως τις 30 Ιουνίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της.
1.  Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή διενεργεί, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης S2R, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και το άνοιγμα προς αυτές, καθώς και σχετικά με τη διοικητική λειτουργία της κοινής επιχείρησης S2R, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση τυχόν διοικητικών προκλήσεων ή επιβαρύνσεων. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση αυτή, η οποία περιέχει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της κοινής επιχείρησης S2R λαμβάνονται υπόψη κατά την εις βάθος και την ενδιάμεση αξιολόγηση που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.   Η απαλλαγή από την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση S2R εντάσσεται στο πλαίσιο της απαλλαγής που χορηγείται στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 319 της Συνθήκης.
1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 60 παράγραφος 7 και του άρθρου 209 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης S2R χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η κοινή επιχείρηση S2R συνεργάζεται πλήρως με τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής και παρέχει, εφόσον συντρέχει λόγος, κάθε απαιτούμενη πρόσθετη πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να της ζητηθεί να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις με τα αρμόδια θεσμικά όργανα ή τους αρμόδιους οργανισμούς και να επικουρεί στο έργο του τον κύριο διατάκτη της Επιτροπής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 4 του καταστατικού που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, η κοινή επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο σε υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων τους.
1.  Η κοινή επιχείρηση S2R χορηγεί, τόσο σε υπαλλήλους της Επιτροπής και σε λοιπά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την κοινή επιχείρηση S2R ή την Επιτροπή όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων τους.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Τα μέλη του προσωπικού της κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γνωστοποιούν χωρίς χρονοτριβή στην OLAF οποιεσδήποτε περιπτώσεις απάτης έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εντολών τους, χωρίς να καθίστανται επ’ ουδενί υπεύθυνοι για αυτές τις περιπτώσεις απάτης εξαιτίας της γνωστοποίησης.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
Δεδομένου ότι γενικός στόχος του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» είναι η μεγαλύτερη απλούστευση και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών διαδικασιών χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, οι κοινές επιχειρήσεις πρέπει να καθιερώνουν απλά μοντέλα διοίκησης και να αποφεύγουν τις δέσμες κανόνων που διαφέρουν από εκείνους στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ως «συνδεδεμένο μέλος» νοείται νομική οντότητα ή ομάδα ή κοινοπραξία νομικών οντοτήτων, η οποία έχει συσταθεί σε κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», έχει επιλεγεί σύμφωνα με την οριζόμενη στη ρήτρα 4 παρ. 2 διαδικασία, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη ρήτρα 4 παράγραφοι 3 και 4 και έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης ∙
1.  Ως «συνδεδεμένο μέλος» νοείται νομική οντότητα ή ομάδα ή κοινοπραξία νομικών οντοτήτων, η οποία έχει συσταθεί σε κράτος μέλος ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», έχει επιλεγεί σύμφωνα με την οριζόμενη στη ρήτρα 4 παράγραφος 2 διαδικασία, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη ρήτρα 4 παράγραφοι 3 και 4 και έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης, μετά από απόφαση του αρμόδιου για την διακυβέρνησή της οργάνου·
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» νοείται συνεισφέρων που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, ο οποίος έχει δεσμευθεί μεμονωμένα να συνεισφέρει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια EUR για τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης S2R και έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης·
2.  ως «ιδρυτικό μέλος πλην της Ένωσης» νοείται ανεξάρτητη νομική οντότητα η οποία έχει δεσμευθεί μεμονωμένα να συνεισφέρει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια EUR για τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης S2R, με βάση ένα κοινό όραμα, και έχει αποδεχθεί το παρόν καταστατικό υπογράφοντας σχετική επιστολή έγκρισης, μετά από απόφαση του αρμόδιου για την διακυβέρνησή τους οργάνου. Τα ιδρυτικά μέλη παρατίθενται στο παράρτημα II·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό τμήμα
3.  ως «προγράμματα καινοτομίας» ή «ΠΚ» νοούνται τα θεματικά πεδία γύρω από τα οποία θα διαρθρωθεί το γενικό σχέδιο S2R που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Τα ΠΚ επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να προσφέρουν οφέλη βέλτιστης απόδοσης σε ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά περιβάλλοντα και αντιπροσωπεύουν προσέγγιση του συστήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την τροποποίηση της διάρθρωσης αυτής, το γενικό σχέδιο S2R θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον των πέντε ακόλουθων ΠΚ:
3.  ως «προγράμματα καινοτομίας» ή «ΠΚ» νοούνται τα θεματικά πεδία γύρω από τα οποία θα διαρθρωθεί το γενικό σχέδιο S2R που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Τα ΠΚ επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να προσφέρουν οφέλη βέλτιστης απόδοσης σε ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά περιβάλλοντα και αντιπροσωπεύουν προσέγγιση προσανατολισμένη στις ανάγκες του συστήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών και των πελατών. Ο καθορισμός ΠΚ επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη και δοκιμή πρωτοποριακών καινοτόμων ιδεών. Με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την τροποποίηση της διάρθρωσης αυτής, το γενικό σχέδιο S2R θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον των πέντε ακόλουθων ΠΚ:
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
(α)  Αποδοτικά ως προς το κόστος και αξιόπιστα τρένα υψηλής χωρητικότητας·
(α)  Αποδοτικά ως προς το κόστος και αξιόπιστα τρένα, μεταξύ άλλων τρένα υψηλής χωρητικότητας και υψηλής ταχύτητας·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
(γ)  Αποδοτικές ως προς το κόστος και αξιόπιστες υποδομές υψηλής μεταφορικής ικανότητας∙
(γ)  Αποδοτικές ως προς το κόστος, βιώσιμες και αξιόπιστες υποδομές υψηλής μεταφορικής ικανότητας·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 2 – σημείο η
η)   να συγκεντρώσει τις απαιτήσεις των χρηστών και να καθορίσει πρότυπα διαλειτουργικότητας, ώστε να καθοδηγηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη προς επιχειρησιακές και εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις·
η)   να συγκεντρώσει τις απαιτήσεις των χρηστών και να καθορίσει προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και τεχνικά πρότυπα, ώστε να καθοδηγηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη προς επιχειρησιακές και εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 2 – σημείο ι
(ι)  να καθιερώσει και να αναπτύξει στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, της βιομηχανίας κατασκευής σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως απαιτείται για την ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών και για την εξασφάλιση υψηλής διείσδυσης στην αγορά καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας λειτουργίας των σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και παραγόντων εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών∙
(ι)  να καθιερώσει και να αναπτύξει στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, της βιομηχανίας κατασκευής σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως απαιτείται για την ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών και για την εξασφάλιση υψηλής διείσδυσης στην αγορά καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, της κοινότητας λειτουργίας των σιδηροδρόμων και άλλων ενδιαφερόμενων ιδιωτικών ή δημόσιων μερών του κλάδου των σιδηροδρομικών μεταφορών, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και παραγόντων εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 2 – στοιχείο ια α (νέο)
(ιαα)  να αποτελέσει σύνδεσμο με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μεταξύ των οποίων ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε περίπτωση που μέλος της κοινής επιχείρησης S2R δεν ανταποκρίνεται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του όσον αφορά τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική συνεισφορά του, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει εγγράφως το μέλος σχετικά και ορίζει εύλογο χρονικό διάστημα για τη διόρθωση της παράλειψης. Εάν η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί εντός του ορισθέντος διαστήματος, ο εκτελεστικός διευθυντής συγκαλεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η ιδιότητα του μέλους που δεν συμμορφώνεται ή εάν πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί σε ένα πρώτο στάδιο να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου οιουδήποτε μέλους το οποίο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, αφού προβεί σε ακρόασή του και αφού του έχει παράσχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 2
2.   Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής επιχείρησης S2R επιλέγονται μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία δεν εισάγει διακρίσεις. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνδεδεμένα μέλη προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών μηνών από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης S2R. Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές προσκλήσεις διοργανώνονται αναλόγως των αναγκών για βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδίου S2R. Όλες οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της S2R και, μέσω της ομάδας εκπροσώπων των κρατών και άλλων διαύλων επικοινωνίας, κοινοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή για την επίτευξη των στόχων του γενικού σχεδίου S2R. Η κοινή επιχείρηση S2R ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
2.   Τα συνδεδεμένα μέλη της κοινής επιχείρησης S2R επιλέγονται μέσω ανοικτής, ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία δεν εισάγει διακρίσεις, την οποία προκηρύσσει η Επιτροπή και η οποία υπόκειται σε διαφανή αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο. Η εν λόγω αξιολόγηση ξαθ επιλογή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συνάφεια και τη δυνητική προστιθέμενη αξία του υποψηφίου για την επίτευξη των στόχων της κοινής επιχείρησης S2R, την οικονομική ευρωστία του υποψηφίου και τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τους στόχους της κοινής επιχείρησης S2R.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση για την επιλογή συνδεδεμένων μελών, με σκοπό την εξασφάλιση της γεωγραφικής ισορροπίας, καθώς και την ισόρροπη συμμετοχή των ΜΜΕ, της ερευνητικής κοινότητας και των φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 5
5.  Οποιοδήποτε μέλος δύναται να παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους της κοινής επιχείρησης S2R. Η παραίτηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες από τη σχετική κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη, οπότε το αποχωρούν μέλος απαλλάσσεται όλων των υποχρεώσεων πλην εκείνων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή επιχείρηση S2R πριν από την παραίτηση.
5.  Οποιοδήποτε μέλος δύναται να παραιτηθεί από την ιδιότητα του μέλους της κοινής επιχείρησης S2R. Η παραίτηση καθίσταται οριστική και ανέκκλητη έξι μήνες από τη σχετική κοινοποίηση προς τα υπόλοιπα μέλη, οπότε το αποχωρούν μέλος απαλλάσσεται όλων των υποχρεώσεων πλην εκείνων που έχει εγκρίνει ή αναλάβει η κοινή επιχείρηση S2R πριν από την παραίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές, ανοίγει λογαριασμός για τη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων που υφίστανται μεταξύ του μέλους που αποχωρεί και της κοινής επιχείρησης S2R.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 4 – παράγραφος 6
6.  Η ιδιότητα του μέλους της κοινής επιχείρησης S2R δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί σε τρίτον, εκτός εάν συμφωνήσει προηγουμένως ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο.
6.  Η ιδιότητα του μέλους της κοινής επιχείρησης S2R δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί σε τρίτον, εκτός εάν συμφωνήσει προηγουμένως ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο. Η συγκατάθεση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή, η οποία έχει δικαίωμα εναντίωσης.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 6 – στοιχείο γ)
(γ)  τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 παράγραφος 3. Οι εκπρόσωποι αυτοί διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R, ώστε να εξασφαλισθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
(γ)  τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο των συνδεδεμένων μελών ανά πρόγραμμα καινοτομίας, όπως αναφέρεται στη ρήτρα 1 παράγραφος 3. Τα συνδεδεμένα μέλη που πληρούν, ως ανεξάρτητη νομική οντότητα, τα κριτήρια που παρατίθενται στη ρήτρα 1 παράγραφος 2 [υπό την έννοια της ίδιας συμμετοχής ύψους τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων EUR], και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 παράγραφος 2,στοιχεία α), β) και γ), εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Οι λοιποί εκπρόσωποι διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R ώστε να εξασφαλισθεί ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση των φορέων και την εκπροσώπηση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Τουλάχιστον δύο από αυτούς θα πρέπει να εκπροσωπούν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5
Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των κρατών συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.
Ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητής.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 α (νέο)
Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ομάδας εκπροσώπων των κρατών έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις του, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 β (νέο)
Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής έχει δικαίωμα, όταν συζητούνται ζητήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των καθηκόντων της εν λόγω επιτροπής, να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητής και να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις του, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 8 – παράγραφος -1 (νέα)
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της στο διοικητικό συμβούλιο, επιδιώκει την εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης S2R και των σχετικών δραστηριοτήτων του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με σκοπό την προώθηση συνεργειών στις περιπτώσεις προτεραιοτήτων που καλύπτονται από τη συνεργατική έρευνα.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
(γα)  αποφασίζει για την τελική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως με την επιλογή των αντιπροσώπων των συνδεδεμένων μελών, εκτός αυτών που πληρούν τα κριτήρια της ρήτρας 1 παράγραφος 2. Η τελική επιλογή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή των ΜΜΕ και φορέων από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και εκτός του παραδοσιακού τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)
(ιδα)  εξασφαλίζει τη διαφάνεια κατά την επιλογή τυχόν συμβάσεων υπεργολαβίας οι οποίες μπορεί να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 9 – παράγραφος 1
1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής.
1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα εναντίωσης.
Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο)
(ζα)  ενημερώνει τακτικά την ομάδα εκπροσώπων των κρατών και την επιστημονική επιτροπή σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν τον συμβουλευτικό τους ρόλο·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 11 – εισαγωγικό μέρος
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων έχει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο και συμβάλλει στον καθορισμό και την εκτέλεση του γενικού σχεδίου S2R, επιτελώντας ιδίως τα ακόλουθα συμβουλευτικά καθήκοντα:
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων συμβάλλει στον καθορισμό και την εκτέλεση του γενικού σχεδίου S2R, επιτελώντας ιδίως τα ακόλουθα συμβουλευτικά καθήκοντα:
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - ρήτρα 11 - στοιχείο α
(α)  προτείνει πιθανές τροποποιήσεις στο γενικό σχέδιο S2R και στα ετήσια προγράμματα εργασιών, ιδίως για να εξασφαλισθεί η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών που σχετίζονται με τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου·
(α)  προτείνει πιθανές τροποποιήσεις στο γενικό σχέδιο S2R και στα ετήσια προγράμματα εργασιών, ιδίως για να εξασφαλισθεί η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών που σχετίζονται με τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, και εξακριβώνει τη συνάφειά τους με τους στόχους που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - ρήτρα 11 - στοιχείο β
β)   προτείνει, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού, τεχνικά πρότυπα για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης ώστε να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των αποτελεσμάτων·
β)   προτείνει, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που θα οδηγούν στην κατάρτιση τεχνικών προτύπων ώστε να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των αποτελεσμάτων·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
(α)  το καθεστώς των συναφών εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και τον προσδιορισμό δυνητικών τομέων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών·
(α)  το καθεστώς των συναφών εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και τον προσδιορισμό δυνητικών τομέων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της εφαρμογής σχετικών τεχνολογιών, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση συνεργειών·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 13 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών ενημερώνεται τακτικά, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συμμετοχή σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση S2R, το αποτέλεσμα κάθε πρόσκλησης υποβολής προσφορών και εκτέλεσης έργου, τις συνέργειες με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της S2R.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 13 – παράγραφος 6
6.   Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών δύναται να διατυπώνει, με δική της πρωτοβουλία, συστάσεις προς την κοινή επιχείρηση S2R σχετικά με τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα, ιδίως όταν αυτά θίγουν εθνικά ή περιφερειακά συμφέροντα. H κοινή επιχείρηση S2R ενημερώνει την ομάδα εκπροσώπων των κρατών σχετικά με τη συνέχεια που έδωσε σε αυτές τις συστάσεις.
6.   Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών δύναται να διατυπώνει, με δική της πρωτοβουλία, συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα, ιδίως όταν αυτά θίγουν εθνικά ή περιφερειακά συμφέροντα. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει την ομάδα εκπροσώπων των κρατών σχετικά με τη συνέχεια που έδωσε σε αυτές τις συστάσεις.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – ρήτρα 14 – παράγραφος 1
1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στη ρήτρα 2, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R δύναται να συστήσει περιορισμένο αριθμό ομάδων εργασίας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που του ανατίθενται. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από επαγγελματίες και εργάζονται με διαφάνεια.
1.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στη ρήτρα 2, το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης S2R δύναται να συστήσει περιορισμένο αριθμό ομάδων εργασίας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που του ανατίθεται. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από επαγγελματίες με σχετική εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ άλλων από ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΜΕ και φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, και εργάζονται με διαφάνεια.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – ρήτρα 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
(β)  συνεισφορές σε είδος από τα υπόλοιπα μέλη πλην της Ένωσης ή από τις συνδεδεμένες με αυτά οντότητες για την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται κατά την εκτέλεση έμμεσων δράσεων, αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης και οποιασδήποτε άλλης συνεισφοράς της Ένωσης στις εν λόγω δαπάνες.
(β)  συνεισφορές σε είδος ή σε χρήματα από τα υπόλοιπα μέλη πλην της Ένωσης ή από τις συνδεδεμένες με αυτά οντότητες για την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται κατά την εκτέλεση έμμεσων δράσεων, αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης και οποιασδήποτε άλλης συνεισφοράς της Ένωσης στις εν λόγω δαπάνες.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – ρήτρα 19
1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R.
1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης S2R.
2.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινή επιχείρηση S2R κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το εν λόγω έτος. Στη συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
2.  Μέσα σε δύο μήνες από το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινή επιχείρηση S2R κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το εν λόγω έτος. Στη συγκεκριμένη έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
(α)  τις δράσεις που διεξήχθησαν στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες·
(α)  τις δράσεις που διεξήχθησαν στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και σε άλλους τομείς, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες·
(β)  τις δράσεις που προτάθηκαν, στις οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ανά χώρα·
(β)  τις δράσεις που προτάθηκαν, στις οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ανά χώρα·
(γ)  τις δράσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, στις οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις επιμέρους δράσεις.
(γ)  τις δράσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, στις οποίες περιλαμβάνεται ανάλυση ανά τύπο συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ανά χώρα, και αναγράφεται η συνεισφορά της κοινής επιχείρησης S2R προς τους επιμέρους συμμετέχοντες και τις επιμέρους δράσεις.
Αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών και δημοσιοποιείται.
Αφού εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών και δημοσιοποιείται.
3.  Η κοινή επιχείρηση S2R υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
3.   Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της κοινής επιχείρησης S2R διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
4.  Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης S2R εξετάζονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης S2R δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, η κοινή επιχείρηση S2R διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης S2R, βάσει του άρθρου 148 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ο υπόλογος καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης και ο εκτελεστικός διευθυντής τους υποβάλλει προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.
Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης S2R.
Την 1η Ιουλίου το αργότερο μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.
Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου έτους.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση για τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το τελευταίο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του. Την εν λόγω απάντηση αποστέλλει ο εκτελεστικός διευθυντής και στο διοικητικό συμβούλιο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από αίτημά του, κάθε στοιχείο που απαιτείται για την εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Alexander Mirsky
PDF 292kWORD 49k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))
P7_TA(2014)0348A7-0273/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Alexander Mirsky της 14ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 24 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του, σε σχέση με αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον του πολιτικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λετονίας (εφεξής αποκαλούμενο «Ανώτατο Δικαστήριο») (αριθ. αναφοράς C17129611),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τα πλήρη πρακτικά των εργασιών της ολομέλειας της 4ης Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6α και 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη της έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0273/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexander Mirsky, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει υποβάλει αίτηση για την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας σε συνάρτηση με αστική αγωγή που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λετονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική διαδικασία αφορά απόφαση του πολιτικού τμήματος του περιφερειακού δικαστηρίου της Ρίγα (εφεξής αποκαλούμενο «περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγα») με την οποία ο Alexander Mirsky καλείται να ανακαλέσει δήλωση στην οποία προέβη σε ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 4 Απριλίου 2011, και να καταβάλει 1.000 λατ Λετονίας ως ηθική αποζημίωση υπέρ των φερομένων ως ζημιωθέντων εναγόντων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των πρoνoμίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoινoβoυλίoυ δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφo δoθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου, υπό το φως του στόχου του που έγκειται στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και της ανεξαρτησίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβανομένης υπόψη της διατύπωσής του, η οποία αναφέρεται ρητώς σε ψήφους δοθείσες και γνώμες εκφρασθείσες από τους βουλευτές, εφαρμόζεται κατʼ ουσίαν σε δηλώσεις βουλευτών εντός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου, στον βαθμό που αποσκοπεί να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να θεωρείται ότι έχει απόλυτο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται κάθε δίωξη σε συνάρτηση με γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων(3)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία έναντι διώξεων της οποίας απολαύουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει και την ασυλία έναντι αστικών αγωγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Alexander Mirsky αφορά αστική αγωγή που ασκήθηκε εις βάρος του σε συνάρτηση με δηλώσεις στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια μιας ενός λεπτού ομιλίας του στη συνεδρίαση ολομέλειας στις 4 Απριλίου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της επίμαχης δήλωσης ο Alexander Mirsky ήταν αναμφίβολα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο της πόλης Jūrmala έχει ορθώς αναγνωρίσει ότι ο Alexander Mirsky απολαύει της ασυλίας που χορηγείται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου και συνεπώς απέρριψε τον ισχυρισμό των εναγόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγα αγνόησε πλήρως την ισχύ της διάταξης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα εθνικό δικαστήριο οφείλει να εφαρμόζει το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγωγή που έχει ασκηθεί εις βάρος του Alexander Mirsky εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λετονίας και ότι η υπόθεση μπορεί να κριθεί αμετάκλητα υπέρ του· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, σε περίπτωση που η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου της Ρίγα επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ από τα λετονικά δικαστήρια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέχεια της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου της Ρίγα, έχει, κατʼ ουσίαν, λάβει χώρα παραβίαση των προνομίων και ασυλιών του Alexander Mirsky· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι οι περιστάσεις της υπό εξέταση υπόθεσης συνιστούν περιορισμό γνώμης εκφρασθείσας κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων·

1.  αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Alexander Mirsky·

2.  καλεί την Επιτροπή να παρέμβει ενώπιον των λετονικών αρχών με στόχο την εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και ιδίως του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχομένως, να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Λετονίας και στον Alexander Mirsky.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλ. 1964, σ. 195, υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλ. 1986, σ. 2391, υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου, Συλλ. 2008, σ. II-2849, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente, Συλλ. 2008, σ. I-7929, υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, Συλλ. 2010, σ. II-1135 και υπόθεση C-163/10 Patriciello, Συλλ. 2011, σ. I-07565.
(2) Υπόθεση C-163/10 Patriciello, όπως παρατέθηκε ανωτέρω, παράγραφος 29.
(3) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente, όπως παρατέθηκαν ανωτέρω, παράγραφος 27.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC - Technologies από την Ιταλία
PDF 380kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC Technologies από την Ιταλία) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))
P7_TA(2014)0349A7-0261/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0119 – C7-0089/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία (ΔΣ) της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0261/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008 και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC Technologies για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 1.164 απολύσεις στην VDC Technologies SpA και έναν προμηθευτή και ότι 1.146 εργαζόμενοι προορίζονται για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 26 Φεβρουαρίου 2012 έως 25 Ιουνίου 2012,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  παρατηρεί ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ στις 31 Αυγούστου 2012 και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της μόλις στις 5 Μαρτίου 2014· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μακρά περίοδο αποτίμησης, που διήρκεσε 19 μήνες, και πιστεύει ότι η καθυστέρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να προσφέρει γρήγορη βοήθεια στους εργαζόμενους που απολύονται·

3.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην VDC Technologies SpA και έναν προμηθευτή (κατασκευή συσκευών τηλεόρασης, οθονών και δεκτών καθώς και μονάδων κλιματισμού) συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, παραπέμποντας στη σοβαρή οικονομική αναστάτωση του τομέα της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού λόγω του έντονου ανταγωνισμού από τρίτα κράτη, ιδίως από την Κίνα·

4.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να αντληθούν διδάγματα από τις πολυάριθμες αιτήσεις προς το ΕΤΠ που βασίζονται στο κριτήριο της παγκοσμιοποίησης σε έναν δεδομένο τομέα, με στόχο τη μεταρρύθμιση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, τόσο από την άποψη της φιλελευθεροποίησης όσο και σε σχέση με τα μέσα εμπορικής άμυνας·

5.  σημειώνει ότι οι εν λόγω 1 164 απολύσεις, μαζί με τις 54 απολύσεις που έγιναν για τον ίδιο λόγο πριν και μετά από την τετράμηνη περίοδο αναφοράς, έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και την οικονομική κατάσταση της πληγείσας περιοχής που βρίσκεται στην επιπέδου NUTS 3 περιφέρεια ITI45 Frosinone και στην επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια ITI4 Lazio·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί γρήγορα στους εργαζομένους βοήθεια, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των μέτρων παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στους απολυμένους στις 30 Νοεμβρίου 2012, εννέα μήνες πριν από την υποβολή αίτησης στο ΕΤΠ και πολύ πριν την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  σημειώνει ότι η προς συγχρηματοδότηση συντονισμένη δέσμη μέτρων εξατομικευμένων υπηρεσιών περιλαμβάνει μέτρα για την εργασιακή επανένταξη των 1.146 εργαζομένων, όπως είναι επαγγελματική καθοδήγηση/αποτίμηση δεξιοτήτων, κατάρτιση, παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, στήριξη της επιχειρηματικότητας, πριμοδότηση πρόσληψης, επίδομα συμμετοχής·

8.  σημειώνει ότι σχεδόν το 40% των απολυμένων είναι μεγαλύτεροι των 55 ετών· λυπάται διότι στη δέσμη δεν περιλαμβάνεται κανένα ειδικό μέτρο για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους·

9.  σημειώνει ότι στη δέσμη περιλαμβάνονται διαφόρων ειδών χρηματικά επιδόματα: αποζημίωση για τους εργαζόμενους οι οποίοι ζουν μαζί με ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα, αποζημίωση κινητικότητας και αποζημίωση συμμετοχής· επισημαίνει το σχετικά υψηλό επίπεδο του κινήτρου για πρόσληψη (6 000 EUR ανά εργαζόμενο), εκφράζει όμως ικανοποίηση για το γεγονός ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται υπό τον όρο της προσφοράς στους εργαζόμενους σύμβασης αορίστου χρόνου ή σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών αποτέλεσε το αντικείμενο διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους (τα συνδικάτα CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL) και ότι ενεργοποιήθηκε τοπικό δίκτυο υποστήριξης με συμμετοχή διαφόρων τοπικών εταίρων, καθώς και για το γεγονός ότι η πολιτική της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η αρχή της καταπολέμησης των διακρίσεων θα εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της υλοποίησης του ΕΤΠ και όσον αφορά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι προβλέπεται κατάρτιση για όλους τους εργαζόμενους στους οποίους απευθύνεται η δέσμη του ΕΤΠ· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφονται τα πεδία και οι τομείς που θα καλύπτει η κατάρτιση που θα παρασχεθεί·

13.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ιταλικές αρχές επιβεβαιώνουν πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάζει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

14.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη, σε σταθερές θέσεις εργασίας, μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας τα οποία οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

15.  χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον νέο κανονισμό ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

16.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/007 IT/VDC Technologies από την Ιταλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/254/EE.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία)
PDF 381kWORD 63k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))
P7_TA(2014)0350A7-0260/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0116 – C7-0101/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0260/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα ορίζει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από 330 απολύσεις στoν όμιλο Grupo Santana και σε 15 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, με 285 εργαζόμενους προοριζόμενους για μέτρα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ, κατά την περίοδο αναφοράς από 15 Νοεμβρίου 2011 έως 15 Μαρτίου 2012·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει την εξήγηση της Επιτροπής ότι οι 330 απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς και οι επιπρόσθετες 689 απολύσεις σχετίζονται με την ίδια διαδικασία ομαδικών απολύσεων και ότι οι απολύσεις αυτές, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά εύθραυστη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής, καλύπτουν την προϋπόθεση του εξαιρετικού χαρακτήρα της περίπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού του ΕΤΠ·

3.  σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 16 Μαΐου 2012 και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της μόλις στις 5 Μαρτίου 2014· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μακρά περίοδο αποτίμησης, που διήρκεσε 22 μήνες, και πιστεύει ότι η καθυστέρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να προσφέρει γρήγορη βοήθεια στους εργαζόμενους που απολύονται·

4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στον όμιλο Grupo Santana και 15 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, παραπέμποντας στη μείωση του μεριδίου της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή οχημάτων με κινητήρα και την ταχεία ανάπτυξη στις ασιατικές αγορές από τις οποίες δεν μπορούν να επωφεληθούν πολύ οι παραγωγοί της ΕΕ·

5.  σημειώνει ότι οι εν λόγω 330 απολύσεις μαζί με τις 689 απολύσεις λόγω της ίδιας αιτίας πριν και μετά από την τετράμηνη περίοδο αναφοράς έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την οικονομία σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο NUTS III και επιδεινώνουν την ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση της πληγείσας περιοχής·

6.  παρατηρεί ότι πρόκειται για μία ακόμη αίτηση προς το ΕΤΠ που αφορά απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος, με 17 αιτήσεις, συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ΕΤΠ που έχουν υποβληθεί από έναν τομέα, τόσο εξαιτίας της κρίσης όσο και εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης· τονίζει ότι η νέα αυτή περίπτωση σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία αποδεικνύει την ανάγκη για μια βιομηχανική στρατηγική της Ένωσης και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το ΕΤΠ υποστηρίζει εργαζόμενους που θίγονται από διαδικασίες αναδιάρθρωσης·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλότερο του εθνικού και του ενωσιακού μέσου όρου, κάνει και πάλι χρήση του ΕΤΠ· σημειώνει ότι το ΕΤΠ είχε ήδη προσφέρει στήριξη σε εργαζόμενους της εταιρείας Delphi στην Ανδαλουσία (EGF/2008/002 ES/Delphi)·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Αυγούστου 2011, δέκα μήνες πριν από την υποβολή αίτησης στο ΕΤΠ και αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών για συγχρηματοδότηση περιλαμβάνει μέτρα για την επανένταξη 285 εργαζομένων στην εργασία, όπως η επαγγελματική επιμόρφωση κατά την εργασία, η παροχή συμβουλών για επιχειρηματικά σχέδια, η ενεργός παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας και οι δραστηριότητες για την καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η προσφερόμενη κατάρτιση έχει σημαντική διάρκεια και θα συμπληρώνεται με δραστηριότητες στη διάρκεια της εργασίας· εκφράζει επίσης ικανοποίηση διότι η κατάρτιση θα αντιστοιχεί στις δεξιότητες και τα προσόντα που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται στο βιομηχανικό πάρκο, κάτι που αποτελεί μέρος των προβλεπόμενων μέτρων, μαζί με τη χρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠ δέσμη·

11.  στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η πόλη του Linares, που έχει πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο της Santana (και των προμηθευτών της) η οποία ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή του Δήμου, ακολούθησε μια σφαιρική και διεξοδική προσέγγιση που αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική για την αποκατάσταση του βιομηχανικού πάρκου της Grupo Santana για την προσέλκυση νέων επενδυτών· πιστεύει ότι η απόφαση του Δήμου του Linares να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον θα ενισχύσει τα αποτελέσματα των μέτρων του ΕΤΠ που έχουν ως στόχο τους εργαζόμενους·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Δήμος του Linares διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους (τις εργατικές ενώσεις MCA-UGT Andalucía και Federación de la industria de CCOO-Andalucía) σε σχέση με τη δέσμη μέτρων, ότι οι κοινωνικοί εταίροι εποπτεύουν την εφαρμογή των μέτρων αυτών και ότι, κατά τα διάφορα στάδια της υλοποίησης των μέτρων του ΕΤΠ και όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά, θα εφαρμόζονται πολιτική ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των εργαζομένων που έχουν απολυθεί αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  επισημαίνει ότι το ΕΤΠ θα προσφέρει «επιδόματα κατάρτισης» που θα ανέρχονται στο 150% του ισπανικού κατώτατου μισθού· επικροτεί, ωστόσο, την επιβεβαίωση, εκ μέρους της Επιτροπής, ότι τα επιδόματα αυτά δεν υποκαθιστούν τα επιδόματα ανεργίας και θα χορηγούνται επιπλέον των παροχών ανεργίας που καταβάλλονται βάσει της ισπανικής νομοθεσίας· τονίζει σχετικά ότι ο νέος κανονισμός του ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020 θα περιορίζει τα οικονομικά επιδόματα στο πλαίσιο της δέσμης στο 35%, κατ’ ανώτατο όριο, του κόστους των μέτρων και ότι, κατά συνέπεια, το ποσοστό των επιδομάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων για την παρούσα αίτηση δεν πρόκειται να επαναληφθεί δυνάμει του νέου κανονισμού·

15.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία των ισπανικών περιφερειακών αρχών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης του Linares να επενδύσουν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και την προώθηση της ανανεωμένης βιομηχανικής περιοχής με σκοπό να προσελκύσουν νέες επιχειρήσεις και να διαφοροποιήσουν το εύρος της βιομηχανικής δομής της, αντί να επικεντρωθούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι αυτές οι προσπάθειες δεν υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ και χρηματοδοτούνται από προϋπολογισμούς της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς μετά την απώλεια εισοδήματος από φόρους λόγω του κλεισίματος του εργοστασίου·

16.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάζει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και ότι αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

17.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει περαιτέρω ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας, τα οποία οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον νέο κανονισμό ΕΤΠ για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μείωση των προθεσμιών που απαιτούνται για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να καλύπτουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2012/004 ES/Grupo Santana από την Ισπανία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/253/EE.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Santana Motor S.A.U., Santana Motor Andalucía S.L.U. και Santana Militar S.L.U.


Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ***II
PDF 261kWORD 38k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (αναδιατύπωση) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2014)0351A7-0216/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05199/1/2014 – C7-0094/2014),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Δανίας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010) 0368),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0216/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 99 της 31.3.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ C 249 Ε της 30.8.2013, σ. 81.


Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων ***I
PDF 269kWORD 47k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TA(2014)0352A7-0444/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0022/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Ιουλίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Μαρτίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0444/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

P7_TC1-COD(2013)0012


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/94/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 271, 19.9.2013, σ. 111
(2) ΕΕ C 280, 27.9.2013, σ. 66.


Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα ***I
PDF 509kWORD 190k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ της 25ης Ιουλίου 1996 με θέμα τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TA(2014)0353A7-0256/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0195),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0102/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0256/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές

P7_TC1-COD(2013)0105


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Λευκή Βίβλος «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», που δημοσιεύθηκε το 2011 τονίζει την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 60% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050 και κατά 20% έως το 2020. [Τροπολογία 1]

(1α)  Καθότι δεν υφίστανται επί του παρόντος πολιτικές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων εκπομπών CO2 από τα φορτηγά, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εφαρμογή προτύπων απόδοσης καυσίμου για τα φορτηγά, επεκτείνοντας περαιτέρω τη νομοθετική της προσέγγιση σε σχέση με τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. [Τροπολογία 2]

(2)  Στο πλαίσιο αυτό, η Λευκή Βίβλος προβλέπει την προσαρμογή της οδηγίας 96/53/ΕΚ(4), με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή της νομοθεσίας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανάγκες της αγοράς, καθώς και τη διευκόλυνση των διατροπικών μεταφορών.

(3)  Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την προσθήκη αεροδυναμικών διατάξεων με δυνατότητα ανάσυρσης ή αναδίπλωσης στο πίσω μέρος των οχημάτων, κυρίως ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, τα οποία όμως υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος βάσει της οδηγίας 96/53/ΕΚ. Η τοποθέτηση των διατάξεων αυτών μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, καθώς τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στην αγορά και χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες ηπείρους. Το ίδιο ισχύει για αεροδυναμικές διατάξεις προστασίας έναντι ενσφηνώσεων και αεροτομές που απορροφούν ενέργεια, οι οποίες τοποθετούνται πλευρικά στην περιοχή των τροχών και στο πίσω μέρος κάτω από ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα και άλλα οχήματα. Αυτές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του οχήματος, μειώνοντας, παράλληλα, σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο τραυματισμού για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την καινοτομία στον σχεδιασμό οχημάτων και μονάδων μεταφοράς. [Τροπολογία 3]

(3α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια προσέγγιση με στόχο τη μείωση των διαδρομών χωρίς φορτίο στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, στο πλαίσιο μέτρων σχετικά με «τα βάρη και τις διαστάσεις», καθώς και μια ελάχιστη εναρμόνιση των κανόνων για τις οδικές ενδομεταφορές, με στόχο την αποτροπή πρακτικών ντάμπινγκ. Επιπλέον, η επανεξέταση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) («οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας») θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την πρόοδο ως προς την εκτίμηση των εξωτερικών στοιχείων κόστους και να επιβάλλει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας. [Τροπολογία 4]

(4)  Τα βαρέα φορτηγά οχήματα ευθύνονται για το 26% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη, ενώ η απόδοσή τους ως προς την κατανάλωση καυσίμου βελτιώθηκε ελάχιστα τα τελευταία 20 χρόνια. Η βελτίωση της αεροδυναμικής του θαλάμου οδήγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων θα απέφερε επίσης σημαντικά οφέλη για τις στις ενεργειακές επιδόσεις των οχημάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη 3. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή είναι αδύνατη εντός των υφιστάμενων ορίων μήκους που καθορίζονται από την οδηγία 96/53/ΕΚ, χωρίς να μειωθεί η μεταφορική ικανότητα χωρητικότητα του οχήματος, γεγονός το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία του κλάδου. Επομένως, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί εξαίρεση γι’ αυτό το μέγιστο μήκος. Οιαδήποτε εξαίρεση αυτού του είδους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. [Τροπολογία 5]

(5)  Η Επιτροπή, στις πολιτικές κατευθύνσεις της για την οδική ασφάλεια για το 2011 έως το 2020, προβλέπει δράσεις που θα καταστήσουν τα οχήματα ασφαλέστερα και θα βελτιώσουν την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Η σημασία της ορατότητας των οδηγών οχημάτων υπογραμμίστηκε επίσης στην έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Μια νέα διαμόρφωση κατατομής των θαλάμων οδήγησης θα βελτιώσει επίσης την οδική ασφάλεια, μειώνοντας τη νεκρή γωνία ορατότητας των οδηγών, ειδικά κάτω από το αλεξήνεμο και στα πλευρικά του οχήματος, σώζοντας έτσι πολλές ζωές ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Ως εκ τούτου, η νέα κατατομή των θαλάμων οδήγησης θα πρέπει, κατόπιν δέουσας μεταβατικής περιόδου, να καταστεί υποχρεωτική. Στη Η νέα αυτή κατατομή θα πρέπει επιτρέψει επίσης την πρόβλεψη διατάξεων να προβλεφθούν διατάξεις απορρόφησης της ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Το δυνητικό όφελος ως προς τον όγκο του θαλάμου θα βελτιώσει επίσης την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού. [Τροπολογία 6]

(6)  Οι αεροδυναμικές διατάξεις και η τοποθέτησή τους στα οχήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές, σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμής για τη μέτρηση των αεροδυναμικών επιδόσεων που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα εκδίδουν πιστοποιητικά που θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει λεπτομερείς τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά. [Τροπολογία 7]

(6α)  Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές, το 30% των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε αποστάσεις άνω των 300 χιλιομέτρων θα πρέπει να στραφεί σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές έως το 2030, και το ποσοστό αυτό πρέπει να υπερβεί το 50% έως το 2050, με τη βοήθεια αποδοτικών και οικολογικών εμπορευματικών διαδρόμων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές. Ο στόχος αυτός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(7). [Τροπολογία 8]

(6β)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές, η αναθεώρηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ θα αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των οδηγών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8) («οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία»). [Τροπολογία 9]

(7)  Τα οχήματα μεγαλύτερου μήκους μπορούν να χρησιμοποιούνται στις διασυνοριακές μεταφορές, εφόσον αυτό ήδη επιτρέπεται από τα δύο οικεία κράτη μέλη και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαιρέσεων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, 4 ή 5 της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας. Οι μεταφορές που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεν επηρεάζουν σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό, εάν η διασυνοριακή χρήση περιορίζεται σε δύο κράτη μέλη, εφόσον το επιτρέπουν η υπάρχουσα υποδομή και οι απαιτήσεις οδικής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να αποφασίζουν λύσεις για τον τομέα των μεταφορών κατάλληλες για τις ιδιαίτερες συνθήκες τους και, αφετέρου, της ανάγκης να μην στρεβλώνουν τέτοιου είδους πολιτικές την εσωτερική αγορά. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 διευκρινίζονται προς τούτο. [Τροπολογία 10]

(8)  Η χρήση εναλλακτικών κινητήρων που δεν χρησιμοποιούν πλέον μόνο ορυκτά καύσιμα και επομένως δεν είναι ρυπογόνοι ή είναι λιγότερο ρυπογόνοι, όπως οι ηλεκτρικοί ή υβριδικοί κινητήρες για τα βαρέα οχήματα ή τα λεωφορεία (κυρίως στις αστικές ή περιαστικές συγκοινωνίες) οδηγεί σε αύξηση του βάρους, η οποία δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν οικονομική επιβάρυνση του τομέα των οδικών μεταφορών. Τα οχήματα με τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπερβαίνουν το μέγιστο βάρος έως ένα τόνο, ανάλογα με το βάρος που απαιτείται λόγω της τεχνολογίας. Ωστόσο, το επιπλέον βάρος δεν θα πρέπει να αυξάνει τη χωρητικότητα του οχήματος. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. [Τροπολογία 11]

(9)  Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές τονίζει, επίσης, την ανάγκη να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στις διατροπικές μεταφορές, ιδίως στον τομέα των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια, όπου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τα εμπορευματοκιβώτια 45 ποδών. Μεταφέρονται είτε σιδηροδρομικώς είτε μέσω πλωτών οδών. Όμως, τα οδικά τμήματα των διατροπικών διαδρομών μπορούν σήμερα να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο περιοριστικών διοικητικών διαδικασιών τόσο για τα κράτη μέλη όσο και τους μεταφορείς, ή εάν τα εμπορευματοκιβώτια αυτά έχουν κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαμορφωμένες γωνίες των οποίων το κόστος είναι απαγορευτικό. Μια επιμήκυνση των οχημάτων που μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια αυτά κατά 15 cm μπορεί να απαλλάξει τους μεταφορείς από την υποχρέωση τήρησης των διοικητικών διαδικασιών και να διευκολύνει τις διατροπικές μεταφορές, χωρίς κίνδυνο ή βλάβη για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου ή την υποδομή. Η μικρή προσθήκη αυτών των 15 cm σε σχέση με το μήκος ενός αρθρωτού βαρέος οχήματος (16,50 m) δεν συνιστά στην πραγματικότητα πρόσθετο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Στον άξονα της πολιτικής της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές, η αύξηση αυτή επιτρέπεται, ωστόσο, μόνο για τις διατροπικές μεταφορές, το οδικό σκέλος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300 km για τις μεταφορές που περιλαμβάνουν σιδηροδρομικό, ποτάμιο ή θαλάσσιο σκέλος. Αυτή η απόσταση φαίνεται ότι αρκεί για τη σύνδεση μιας βιομηχανικής ή εμπορικής μονάδας με έναν εμπορευματικό σταθμό ή έναν ποτάμιο λιμένα. Για τη σύνδεση ενός θαλάσσιου λιμένα και τη στήριξη της ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών, είναι δυνατή μια μεγαλύτερη απόσταση για τις ενδο-ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. [Τροπολογία 12]

(10)  Για να συνεχιστεί η προώθηση των διατροπικών μεταφορών και να ληφθεί υπόψη το καθαρό βάρος των εμπορευματοκιβωτίων 45 ποδών, θα πρέπει να επεκταθεί η διάταξη που επιτρέπει την κυκλοφορία συνδυασμών οχημάτων έως 44 τόνων με 5 ή 6 άξονες που μεταφέρουν, μέσω διατροπικών μεταφορών, εμπορευματοκιβώτια 40 ποδών και σε εκείνους που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια 45 ποδών.

(11)  Μετά την έκδοση της οδηγίας 96/53/ΕΚ, το μέσο βάρος των επιβατών λεωφορείων, καθώς και το βάρος των αποσκευών τους έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας σε σταδιακή μείωση του αριθμού των επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια βάρους που επιβάλλει η οδηγία. Η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις δημόσιες μεταφορές έναντι των ιδιωτικών για λόγους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης προϋποθέτει την επαναφορά του προηγούμενου αριθμού επιβατών ανά λεωφορείο, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του βάρους τους και του βάρους των αποσκευών τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση του επιτρεπόμενου βάρους των διαξονικών λεωφορείων, εφόσον όμως δεν προκαλείται βλάβη στις υποδομές λόγω ταχύτερης φθοράς τους.

(12)  Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των κανονισμών σχετικά με τις οδικές μεταφορές διαπιστώνουν μεγάλο αριθμό παραβάσεων, οι οποίες κάποιες φορές είναι σοβαρές, ιδιαίτερα όσον αφορά το βάρος των οχημάτων. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στον ανεπαρκή αριθμό των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με την οδηγία 96/53/ΕΚ ή στη χαμηλή αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, οι διαδικασίες και οι κανόνες ελέγχου διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας δικαίου για τους οδηγούς των οχημάτων που κυκλοφορούν σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι μεταφορείς που δεν συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, καθώς και έναντι των άλλων τρόπων μεταφορών. Αυτό αποτελεί εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Επομένως, είναι σημαντικό να εντείνουν τα κράτη μέλη τον ρυθμό και την αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων, τόσο των χειροκίνητων όσο και των προεπιλογών με σκοπό τους ελέγχους αυτούς, με βάση ένα σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας. [Τροπολογία 13]

(13)  Όντως, είναι πλέον διαθέσιμες απλές, σταθερές ή φορητές, τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την προεπιλογή των οχημάτων τα οποία είναι ύποπτα για παράβαση χωρίς να χρειάζεται να τα σταματήσει κανείς, οι οποίες επηρεάζουν λιγότερο την ομαλότητα της κυκλοφοριακής ροής, είναι λιγότερο δαπανηρές και εγγυώνται βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας. Ορισμένα συστήματα μπορούν να τοποθετούνται εντός των βαρέων οχημάτων και να παρέχουν στον οδηγό ένα μέσο αυτοελέγχου που του επιτρέπει να γνωρίζει εάν κινείται εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία. Οι διατάξεις αυτές που είναι τοποθετημένες επί του οχήματος μπορούν επίσης να διαβιβάζουν δεδομένα, χωρίς να σταματήσει το όχημα, σε αστυνομικούς ή σε αυτόματα συστήματα ελέγχου που βρίσκονται παραπλεύρως της οδού, χρησιμοποιώντας μια διεπαφή επικοινωνίας με μικροκύματα. Κατά την προεπιλογή των οχημάτων, το ελάχιστο ενδεδειγμένο όριο θα πρέπει να είναι μία ζύγιση για κάθε 2 000 οχηματοχιλιόμετρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου οδικής κυκλοφορίας στο έδαφος της Ένωσης, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο κάθε οχήματος ανά τρεις ημέρες κατά στατιστικό μέσο όρο.

(14)  Η διαπίστωση μεγάλου αριθμού παραβάσεων των διατάξεων της οδηγίας 96/53/ΕΚ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μη αποτρεπτικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών για τις παραβάσεις των κανόνων αυτών, ακόμη και στην απουσία τέτοιων κυρώσεων. Η αδυναμία αυτή επιτείνεται από το πλήθος των επιπέδων διοικητικών κυρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Για την αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής, θα πρέπει να πλησιάσουν τα επίπεδα και οι κατηγορίες διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ στο επίπεδο της Ένωσης. Οι διοικητικές κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές να μην εισάγουν διακρίσεις. [Τροπολογία 14]

(15)  Οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες για να καταστήσουν αποτελεσματικότερους τους ελέγχους του βάρους των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων σε διεθνές επίπεδο και για να διευκολύνουν την ομαλή διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό των παραβατών, την περιγραφή των παραβάσεων και των αντίστοιχων κυρώσεων, καθώς και την εντιμότητα της οικείας επιχείρησης. Το σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημείο αναμετάδοσης σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών.

(16)  Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με την οδική κυκλοφορία. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη μέσω των αντίστοιχων σημείων επαφής, θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μεταφορέων με την παρούσα οδηγία και να καθορίσει εάν θα πρέπει ή όχι να θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα επιβολής. [Τροπολογία 15]

(16α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το παράρτημα Ι της οδηγίας 96/53/ΕΚ και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό, την κατανομή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, τις δαπάνες για την αναπροσαρμογή των υποδομών και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιβάλλον και την ασφάλεια, όπως ορίζονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές. [Τροπολογία 16]

(17)  Η Επιτροπή Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όσον αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις νέες αεροδυναμικές διατάξεις προστασίας έναντι ενσφηνώσεως στο πίσω πλευρικό και στο οπίσθιο μέρος του οχήματος ή για τον σχεδιασμό των νέων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές με στόχο την επανεξέταση των ευρωπαϊκών διαδικασιών έγκρισης τύπου, όπως αναφέρονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) στο πλαίσιο των κανονισμών της ΟΕΕ/ΗΕ, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών για την εξασφάλιση της πλήρους διαλειτουργικότητας των ενσωματωμένων συσκευών ζύγισης, καθώς και τις κατευθύνσεις και των κατευθύνσεων σχετικά με τις διαδικασίες για τον έλεγχο του βάρους των οχημάτων που κυκλοφορούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στις διαβουλεύσεις θα πρέπει να συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως κατασκευαστές, οδηγοί, οργανώσεις για την οδική ασφάλεια, αρχές οδικής κυκλοφορίας ενώσεις και κέντρα κατάρτισης. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές. [Τροπολογία 17]

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας ή των επενεργειών της παρούσας οδηγίας, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(19)  Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 96/53/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 96/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Οι παραπομπές στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου αντικαθίστανται από παραπομπές στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

2)  Στο άρθρο 2, το πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται από τους ακόλουθους ορισμούς:

—  «όχημα υβριδικής κίνησης», όχημα όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(11), το οποίο είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους κινητήρες έλξης που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια και δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το δίκτυο και έναν ή περισσότερους κινητήρες έλξης εσωτερικής καύσης,«τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», τεχνολογία η οποία δεν βασίζεται απόλυτα σε πηγές ορυκτού πετρελαίου για τον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και η οποία συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Στις πηγές περιλαμβάνονται:

–  η ηλεκτρική ενέργεια,

–  το υδρογόνο,

–  τα συνθετικά καύσιμα,

–  προηγμένα βιοκαύσιμα.

–  το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο

–  CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG), και

–  η απορριπτόμενη θερμότητα· [Τροπολογία 18]

—  «ηλεκτρικό όχημα», όχημα όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(12), το οποίο είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους κινητήρες έλξης που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια και δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το δίκτυο, [Τροπολογία 19]

—  «μονάδα διατροπικής μεταφοράς φόρτωσης», μονάδα που μπορεί να ενταχθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: εμπορευματοκιβώτιο, κινητό αμάξωμα, ημιρυμουλκούμενο. [Τροπολογία 20. Η τροπολογία αυτή ισχύει σε όλο το κείμενο]

α)  Η λέξη «εθνική» διαγράφεται στα σημεία α) και β) της παραγράφου 1. [Τροπολογία 21]

β)  Η πρώτη φράση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι μεταφορές θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών, εάν πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους μέλους, ή σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, μόνο μεταξύ δύο γειτονικών κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, και εάν πληρούται μία εκ των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β):» [Τροπολογία 22]

"

3)  Το άρθρο 4 παράγραφος 6 διαγράφεται.

4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι λέξεις «Με επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 6:» διαγράφονται·

β)  το στοιχείο β) διαγράφεται.

5)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 8

1.  Προκειμένου να βελτιωθούν οι αεροδυναμικές επιδόσεις των οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων, είναι δυνατή η υπέρβαση των μέγιστων μηκών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σημείο 1.1 έως 500 mm κατ’ ανώτατο όριο, για τα οχήματα ή τους συνδυασμούς οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με διατάξεις πληρούσες τις κατωτέρω απαιτήσεων που περιγράφονται παρακάτω. Η υπέρβαση αυτή έχει ως μόνο σκοπό την προσθήκη στο πίσω μέρος των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων, διατάξεων βελτίωσης των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών τους. [Τροπολογία 23]

2.  Οι απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο είναι τα ακόλουθα:

—  σημαντική βελτίωση των αεροδυναμικών επιδόσεων των οχημάτων,

—  όσον αφορά την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των διατροπικών μεταφορών, ειδικότερα οι εξής:

i)  η σωστή στερέωση και αντοχή των διατάξεων για τη μείωση του κινδύνου να αποκλειστεί ο κίνδυνος αποκόλλησης, [Τροπολογία 24]

ii)  σήμανση ημέρας και νύχτας σύμφωνα με τους κανόνες της έγκρισης τύπου για την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, η οποία θα λειτουργεί σε κακές καιρικές συνθήκες και η οποία θα καθιστά το εξωτερικό αμάξωμα του οχήματος ευδιάκριτο από τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, [Τροπολογία 25]

iii)  σχεδίαση που θα περιορίζει τους κινδύνους για τα άλλα οχήματα και τους επιβάτες τους σε περίπτωση σύγκρουσης,

iv)  η διάταξη δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανατροπής λόγω πλευρικών ανέμων,

ivα)  σχεδίαση που δεν περιορίζει την ορατότητα του οπίσθιου μέρους του οχήματος από τον οδηγό, [Τροπολογία 26]

—  ενσωμάτωση σε υπάρχοντα δίκτυα, και ειδικότερα:

i)  διατήρηση της ικανότητας ελιγμών των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο,

ii)  εισαγωγή των υπόψη ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και ποτάμιες μονάδες κατά τις διατροπικές μεταφορές,

iii)  οι διατάξεις αυτές μπορούν να ανασυρθούν, να αναδιπλωθούν ή να αφαιρεθούν εύκολα από τον οδηγό,. [Τροπολογία 27]

Η υπέρβαση των ανώτατων μηκών δεν επιφέρει αύξηση της μεταφορικής ικανότητας χωρητικότητας των οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων. [Τροπολογία 28]

3.  Πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, οι προσαρτούμενες αεροδυναμικές διατάξεις και η τοποθέτησή τους στα οχήματα επιτρέπονται από τα κράτη μέλη που στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό για τον σκοπό αυτό. Αυτό, το οποίο πιστοποιεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και υποδεικνύει ότι η διάταξη συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των αεροδυναμικών επιδόσεων. Τα πιστοποιητικά έγκρισης που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τα άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 29]

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Μπορούν να έχουν τη μορφή τεχνικών προδιαγραφών, ελάχιστων επιπέδων επιδόσεων, περιορισμών στη σχεδίαση, καθώς και διαδικασιών για την έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμών που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται, για πρώτη φορά, το αργότερο 2 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 30]

Κατά την άσκηση της εξουσίας της, η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή με τις νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την έγκριση τύπου. [Τροπολογία 31]

5.  Εν αναμονή της έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τα οχήματα ή οι συνδυασμοί οχημάτων με αεροδυναμικές διατάξεις στο πίσω μέρος τους, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και έχουν υποβληθεί σε δοκιμή σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορούν να κυκλοφορούν εάν το μήκος τους ξεπερνά κατά δύο το πολύ μέτρα το μήκος που καθορίζεται στο παράρτημα I, σημείο 1.1. Το μεταβατικό αυτό μέτρο ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 32]

___________________

* Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.».

"

6)  Το άρθρο 8α διαγράφεται.

7)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 9

1.  Προκειμένου να βελτιωθούν οι αεροδυναμικές επιδόσεις και η οδική ασφάλεια των οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων, είναι δυνατή η υπέρβαση των μέγιστων μηκών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1, για τα οχήματα ή τους συνδυασμούς οχημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 2 παρακάτω. Η υπέρβαση αυτή έχει ως κύριο σκοπό την κατασκευή των θαλάμων οδήγησης των ελκυστήρων κατά τρόπο που βελτιώνει τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων, καθώς και την οδική ασφάλειά τους για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου και για τα οχήματα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης. [Τροπολογία 33]

2.  Οι απαιτήσεις απόδοσης και ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν οι θάλαμοι οδήγησης που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο είναι οι εξής:

—  βελτίωση των αεροδυναμικών επιδόσεων των οχημάτων,

—  ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας στις διατροπικές μεταφορές, ιδίως για να διασφαλισθεί ότι το σχήμα του μπροστινού μέρους του θαλάμου:

i)  βελτιώνει την άμεση ορατότητα των ευάλωτων χρηστών ώστε να καθίστανται περισσότερο ορατοί οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου για τον οδηγό, συγκεκριμένα μειώνοντας τη νεκρή γωνία τις νεκρές γωνίες ορατότητας κάτω από το εμπρόσθιο αλεξήνεμο και σε όλη την περίμετρο του θαλάμου και, κατά περίπτωση, με την τοποθέτηση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάτοπτρα ή συστήματα με κάμερες, [Τροπολογία 34]

ii)  μειώνει τις ζημιές σε περίπτωση πρόσκρουσης με άλλα οχήματα και βελτιώνει τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης προσκρούσεων το οποίο απορροφά ενέργεια, [Τροπολογία 35]

iiα)  βελτιώνει την προστασία των πεζών μέσω της προσαρμογής του εμπρόσθιου σχεδιασμού ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παράσυρσης, σε περίπτωση σύγκρουσης με ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, με τη διευκόλυνση της εκτροπής των ευάλωτων χρηστών προς τα πλάγια, [Τροπολογία 36]

—  η ικανότητα ελιγμών των οχημάτων ή των συνδυασμών οχημάτων στο οδικό δίκτυο και χωρίς την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων στους τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών,

—  η άνεση και η ασφάλεια για τους οδηγούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του χώρου εργασίας. [Τροπολογία 37]

Η υπέρβαση του ανώτατου μήκους δεν επιφέρει αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων.

2α.  Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης του οδηγού και, εν τέλει, τη διασφάλιση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας των οχημάτων στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι προς τήρηση απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 2 ως προς την ασφάλεια και την άνεση στον θάλαμο του οδηγού είναι οι εξής:

–  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου * (οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία), με την ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης που περιέχει για την εξάλειψη των πηγών των κραδασμών που μεταδίδονται στο σύνολο του σώματος και των μυοσκελετικών παθήσεων·

–  διαμόρφωση του θαλάμου του οδηγού με χαρακτηριστικά ασφαλείας, με αφετηρία μια ασφαλή έξοδο κινδύνου από τον θάλαμο·

–  αύξηση των διαστάσεων του θαλάμου του οδηγού ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ως προς την άνεση και την ασφάλεια για το κάθισμα και την κουκέτα του οδηγού, λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. [Τροπολογία 38]

3.  Πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, οι αεροδυναμικές επιδόσεις και οι επιδόσεις ασφαλείας των νέων σχεδίων μηχανοκίνητων οχημάτων υποβάλλονται σε δοκιμή στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/46/ΕΚ από τα κράτη μέλη, τα οποία για τον σκοπό αυτό εκδίδουν πιστοποιητικό. Σε αυτό βεβαιώνεται η τήρηση των απαιτήσεων της ανωτέρω παραγράφου 2. Η δοκιμή των αεροδυναμικών επιδόσεων των οχημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τους σχετικούς κανόνες για τη μέτρηση των αεροδυναμικών επιδόσεων που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή. Τα πιστοποιητικά δοκιμής που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τα άλλα κράτη μέλη. [Τροπολογία 39]

3α.  Τα νέα οχήματα με κινητήρα κατηγορίας Ν2 και Ν3 και οι συνδυασμοί οχημάτων χρησιμοποιούν θαλάμους οδήγησης οι οποίοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 από [επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. [Τροπολογία 40]

4.  Η Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσιοδοτείται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 και με βάση τους υφιστάμενους κανόνες της ΟΕΕ/ΗΕ, για να συμπληρώσει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι νέοι θάλαμοι οδήγησης ελκυστήρων και οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι απαιτήσεις μπορούν να έχουν τη μορφή τεχνικών προδιαγραφών, ελάχιστων επιπέδων επιδόσεων ασφαλείας και αεροδυναμικών επιδόσεων, περιορισμών στη σχεδίαση, καθώς και διαδικασιών με σκοπό την έκδοση του πιστοποιητικού δοκιμής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται, για πρώτη φορά, το αργότερο 2 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 41]

__________________

* Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 26.9.1989, σ. 1).».

"

8)  Στο άρθρο 10, οι λέξεις «την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στις 17 Σεπτεμβρίου 1997».

9)  Το άρθρο 10α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 10α

Το μέγιστο βάρος των οχημάτων με υβριδική ή πλήρως ηλεκτρική κίνηση τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι εκείνο που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 2.3.1 2.3.4. [Τροπολογία 42]

Τα οχήματα με υβριδικό ή ηλεκτρικό σύστημα κίνησης τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πρέπει, ωστόσο, να συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα I, σημείο 3: μέγιστο βάρος που επιτρέπεται ανά άξονα.». [Τροπολογία 43]

"

10)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 11

Επιτρέπεται υπέρβαση των μέγιστων διαστάσεων που καθορίζονται στο παράρτημα I, σημεία 1.1 και 1.6, κατά 15 cm για τα οχήματα ή τους συνδυασμούς οχημάτων που εκτελούν μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ή κινητών αμαξωμάτων 45 ποδών, στην περίπτωση που η οδική μεταφορά του εμπορευματοκιβωτίου ή του κινητού αμαξώματος αποτελεί μέρος διατροπικής μεταφοράς συνδυασμένης φόρτωσης. [Τροπολογία 44]

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 2.2.2 γ) του παραρτήματος I, οι διατροπικές μεταφορές περιλαμβάνουν τουλάχιστον σιδηροδρομικές, ποτάμιες ή θαλάσσιες μεταφορές. Περιλαμβάνουν, επίσης, κάποια οδικά τμήματα στην αρχική ή/και τερματική διαδρομή. Έκαστο από τα οδικά αυτά τμήματα καλύπτει λιγότερο από 300 χιλιόμετρα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέχρι τους πλησιέστερους τερματικούς σταθμούς μεταξύ των οποίων λειτουργεί τακτική γραμμή. Μια μεταφορά θεωρείται επίσης διατροπική εάν περιλαμβάνει ενδοευρωπαϊκή θαλάσσια μεταφορά μικρών αποστάσεων, οποιοδήποτε και να είναι το μήκος των αρχικών ή καταληκτικών οδικών διαδρομών. Το αρχικό οδικό σκέλος και το καταληκτικό οδικό σκέλος μιας μεταφοράς που περιλαμβάνει ενδοευρωπαϊκή θαλάσσια μεταφορά μικρών αποστάσεων ξεκινά από το σημείο φόρτωσης των εμπορευμάτων και καταλήγει στο πλησιέστερο προς το αρχικό σκέλος θαλάσσιο λιμάνι ή/και, κατά περίπτωση, εκτείνεται από το πλησιέστερο κατάλληλο θαλάσσιο λιμάνι έως το σημείο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων για το τελικό σκέλος της διαδρομής. Έως το 2017, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου* και, ιδίως, του υφιστάμενου ορισμού των συνδυασμένων μεταφορών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια και με στόχο να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αποδοτικών διατροπικών μεταφορών. [Τροπολογία 45]

____________________

* Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).».

"

11)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 12

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα σύστημα προεπιλογής, στόχευσης και ελέγχου διενέργειας ελέγχων για τα οχήματα ή τους συνδυασμούς οχημάτων που κυκλοφορούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 46]

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη βαρύτητα των παραβάσεων της παρούσας οδηγίας τις οποίες διαπράττει μια συγκεκριμένη επιχείρηση εισάγεται στο σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. [Τροπολογία 47]

Κατά τον εντοπισμό των οχημάτων που πρέπει να υποβληθούν σε ελέγχους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν κατά προτεραιότητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου, όπως προβλέπει η οδηγία 2006/22/ΕΚ. Τα οχήματα μπορεί επίσης να επιλέγονται τυχαία για τους ελέγχους. [Τροπολογία 48]

2.  Μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν μετρήσεις βάρους στα οχήματα ή τους συνδυασμούς οχημάτων σε κυκλοφορία. Αυτές οι μετρήσεις προεπιλογής αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και στον εντοπισμό των οχημάτων που είναι ύποπτα για παράβαση και πρέπει να ελεγχθούν χειροκίνητα. Οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων που τοποθετούνται στο οδικό δίκτυο ή συστημάτων που ενσωματώνονται στα οχήματα, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 6. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν τον εντοπισμό των οχημάτων που είναι ύποπτα για υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους. Δεδομένου ότι τα αυτόματα αυτά συστήματα χρησιμοποιούνται μόνο για την προεπιλογή των οχημάτων και όχι για τον χαρακτηρισμό μιας παράβασης, η πιστοποίησή τους από τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωτική. Τα συστήματα που ενσωματώνονται στα οχήματα μπορούν να συμπληρωθούν με ψηφιακούς ταχογράφους που τοποθετούνται σε οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 164/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. [Τροπολογία 49]

3.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν έναν αριθμό μετρήσεων προεπιλογής που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον μία ζύγιση ανά 2 000 οχηματοχιλιόμετρα κατά μέσο όρο ετησίως.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι αυτοί σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και να διευκολυνθεί η ανάπτυξή τους, ιδίως μέσω του εθνικού σημείου επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία για τον εντοπισμό των παραβατών, την περιγραφή των παραβιάσεων που διαπράχθηκαν και των κυρώσεων, καθώς και την εντιμότητα της εν λόγω επιχείρησης. Το σημείο επαφής ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***.

5.  Τα οχήματα που κρίνονται ύποπτα για υπέρβαση βάρους κατόπιν της προεπιλογής που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλλονται σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μετρήσεις:

i)  έλεγχο παραπλεύρως του δρόμου με εγκεκριμένο εξοπλισμό μέτρησης, αφού σταματήσει το όχημα,

ii)  αποστολή στη μεταφορική εταιρεία των πληροφοριών σχετικά με τις υποψίες υπερφόρτωσης του οχήματος,

iii)  έλεγχο της μεταφορικής εταιρείας στις εγκαταστάσεις της, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής μετά την αποστολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο σημείο ii).

6.  Σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την τοποθέτηση στα νέα οχήματα και τους συνδυασμούς με κινητήρα κατηγορίας Ν2 και Ν3 και οι συνδυασμοί οχημάτων ενσωματωμένων συσκευών εξοπλίζονται με ενσωματωμένα συστήματα ζύγισης (για το συνολικό βάρος και το βάρος ανά άξονα), οι οποίες τα οποία επιτρέπουν τη διαβίβαση ανά πάσα στιγμή των μετρήσεων από ένα κινούμενο όχημα προς μια αρχή που διενεργεί ελέγχους κατά μήκος της οδού ή που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της μεταφοράς εμπορευμάτων από [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η επικοινωνία διενεργείται μέσω της διεπαφής που ορίζεται από τα πρότυπα CEN για τις τεχνολογίες αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC)**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 και ISO 14906. Οι πληροφορίες είναι επίσης προσβάσιμες στους οδηγούς. [Τροπολογία 50]

7.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 σχετικά με:

—  τις πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της πλήρους διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο του εξοπλισμού ζύγισης επί του οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 ανωτέρω, ώστε οι αρχές κάθε κράτους μέλους να μπορούν να επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο με τα οχήματα και τους συνδυασμούς οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε κάθε κράτος μέλος, και, κατά περίπτωση, να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τις αρχές άλλων κρατών μελών,

—  τις διαδικασίες για τους ελέγχους προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τις τεχνικές προδιαγραφές των μέσων που χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους αυτούς, τις απαιτήσεις ακριβείας και τους κανόνες χρήσης των μέσων αυτών. Οι εν λόγω διαδικασίες, προδιαγραφές και κανόνες χρήσης έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους τους μεταφορείς σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης,

—  τις κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές για την επίτευξη επαρκούς βαθμού αξιοπιστίας που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στα οχήματα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως του άρθρο 13. [Τροπολογία 51]

7α.  Η Επιτροπή εξετάζει επίσης κατά πόσον τα συστήματα που ενσωματώνονται στα οχήματα, όταν έχουν διασύνδεση με τον ψηφιακό ταχογράφο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή άλλων νομοθετημάτων για τις οδικές μεταφορές. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετικές προτάσεις. [Τροπολογία 52]

_________________________

* Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).

** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

**** DSRC: Dedicated Short Range Communications.».

"

12)  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 13

1.  Οι παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.

2.  Υπερφόρτωση μικρότερη από το 5% 2% του μέγιστου βάρους που προβλέπεται στα σημεία 2, 3, 4.1 και 4.3 του Παραρτήματος 1 συνεπάγεται γραπτή προειδοποίηση στη μεταφορική εταιρεία, ενώ μπορεί να επισύρει κυρώσεις, εάν αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. [Τροπολογία 53]

3.  Υπερφόρτωση μεταξύ 5 2% και 10% του μέγιστου βάρους που προβλέπεται στα σημεία 2, 3, 4.1 και 4.3 του Παραρτήματος 1 θεωρείται παράβαση ήσσονος σημασίας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο κυρώσεις. Οι εποπτικές αρχές δύνανται επίσης να ακινητοποιήσουν το όχημα για την εκφόρτωσή του έως ότου επιτευχθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. [Τροπολογία 54]

4.  Υπερφόρτωση μεταξύ 10 και 20 % 15% του μέγιστου βάρους που προβλέπεται στα σημεία 2, 3, 4.1 και 4.3 του Παραρτήματος 1 θεωρείται σοβαρή παράβαση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο κυρώσεις και άμεση ακινητοποίηση του οχήματος για την εκφόρτωσή του έως ότου επιτευχθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. [Τροπολογία 55]

5.  Υπερφόρτωση μεγαλύτερη από το 20% 15% του μέγιστου βάρους που προβλέπεται στα σημεία 2, 3, 4.1 και 4.3 του Παραρτήματος 1 θεωρείται πολύ σοβαρή παράβαση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου που προκαλεί για τους άλλους χρήστες της οδού. Συνεπάγεται άμεση ακινητοποίηση του οχήματος για την εκφόρτωσή του έως ότου επιτευχθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.κυρώσεις. Τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία για την απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας της μεταφορικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009(13), [Τροπολογία 56]

6.  Υπέρβαση του μήκους, του ύψους ή του πλάτους το πολύ κατά 2% 1%των μέγιστων διαστάσεων που προβλέπονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 1 συνεπάγεται γραπτή προειδοποίηση στη μεταφορική εταιρεία, ενώ μπορεί να συνεπάγεται κυρώσεις, εάν αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία,. [Τροπολογία 57]

7.  Υπέρβαση του μήκους, του ύψους ή του πλάτους κατά 2 έως 20% 1% έως 10% των μέγιστων διαστάσεων που προβλέπονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 1, είτε αφορά το φορτίο είτε το ίδιο το όχημα, συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο κυρώσεις για τη μεταφορική εταιρεία. Οι εποπτικές αρχές ακινητοποιούν το όχημα έως την εκφόρτωσή του, εάν το επιπλέον μήκος ή πλάτος οφείλεται στο φορτίο, ή έως την απόκτηση ειδικής άδειας από τη μεταφορική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3. [Τροπολογία 58]

8.  Υπέρβαση του μήκους, του ύψους ή πλάτους άνω του 20% 10% των μέγιστων διαστάσεων που προβλέπονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 1 θεωρείται πολύ σοβαρή παράβαση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου που προκαλεί για τους άλλους χρήστες της οδού. Συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο κυρώσεις για τη μεταφορική εταιρεία και άμεση ακινητοποίηση του οχήματος από τις εποπτικές αρχές έως την εκφόρτωσή του ή έως την απόκτηση ειδικής άδειας από τη μεταφορική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, εάν το επιπλέον μήκος ή πλάτος οφείλεται στο φορτίο. Τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία για την απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας της μεταφορικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009. [Τροπολογία 59]

9.  Οι χρηματικές ποινές που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 7 και 8 είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.».

"

13)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 14

Για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ο φορτωτής αποστέλλει στην εταιρεία οδικής μεταφοράς, στην οποία αναθέτει τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων, πριν από τη φόρτωση, μια γραπτή δήλωση του βάρους του προς μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Ανεξάρτητα από τη μορφή του, το έγγραφο στο οποίο δηλώνεται το μεικτό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου φέρει την υπογραφή του προσώπου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον φορτωτή. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές σχετικά με το μεικτό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου είναι ελλιπείς ή λανθασμένες, ο φορτωτής είναι εξίσου υπεύθυνος με την εταιρεία μεταφοράς σε περίπτωση υπερφόρτωσης του οχήματος. [Τροπολογία 60]

Στις διατροπικές μεταφορές, οι πληροφορίες σχετικά με το μεικτό βάρος ενός συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου παρέχονται στο πρόσωπο που αναλαμβάνει στη συνέχεια τη φύλαξη του εμπορευματοκιβωτίου.». [Τροπολογία 61]

"

14)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 15

Κάθε δύο χρόνια κατά το πρώτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησαν στη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και των ποινών που επέβαλαν στους παραβάτες. Η Επιτροπή καταρτίζει ανάλυση των εκθέσεων αυτών και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά το δεύτερο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους.».

"

15)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσιοδότηση που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 7, ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, με βάση τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί, το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 62]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 7 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4, του άρθρου 9 παράγραφος 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

15α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16α

Έως το 2016, η Επιτροπή επανεξετάζει το παράρτημα Ι της οδηγίας 96/53/ΕΚ και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση συνοδευόμενη δεόντως από εκτίμηση επιπτώσεων. Η έκθεση είναι διαθέσιμη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από οιαδήποτε νομοθετική πρόταση.». [Τροπολογία 63]

"

15β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16β

Έως την 1η Ιανουαρίου 2016 η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας και, εφόσον απαιτείται, βάσει της επανεξέτασης αυτής και της εκτίμησης επιπτώσεων, υποβάλλει έως την 1η Ιανουαρίου 2017 πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την επιβολή των απαιτήσεων ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 για όλα τα νέα οχήματα με κινητήρα κατηγορίας Μ2 και Μ3.». [Τροπολογία 64]

"

16)  Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

—α)  Η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται στο σημείο 1.1:"

«- φορτωμένοι μεταφορείς οχημάτων: 20,75m· [Τροπολογία 65] »

"

α)  Το σημείο 1.2 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) Υπερκατασκευές οχημάτων με κλιματισμό ή που μεταφέρουν μονάδες διατροπικών μεταφορών φορτώσεων με κλιματισμό: 2,60 m·»·

"

αα)  Το σημείο 1.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1.4 Οι κινητές υπερκατασκευές και οι τυποποιημένες συσκευασίες φορτίων, όπως τα εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβάνονται στις διαστάσεις που αναφέρονται στα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 και 4.4. Λόγω της αδιαχώριστης μορφής τελικών οχημάτων όπως τα νέα οχήματα που φορτώνονται σε εξειδικευμένους μεταφορείς, οι εν λόγω φορτωμένοι μεταφορείς μπορούν να υπερβαίνουν τις διαστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.1, στον βαθμό που το επιτρέπουν οι εθνικοί κανονισμοί και η κατάσταση της υποδομής και εφόσον οι εν λόγω μεταφορείς οχημάτων συμμορφώνονται πλήρως με τα προαναφερθέντα σημεία όταν δεν φέρουν φορτίο.»· [Τροπολογία 66]

"

β)  Το σημείο 2.2.2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) Διαξονικό ή τριαξονικό μηχανοκίνητο όχημα με ημι-ρυμουλκούμενο ή διαξονικό ή τριαξονικό όχημα που μεταφέρει, μέσω διατροπικής μεταφοράς φόρτωσης, μία ή περισσότερες μονάδες διατροπικής μεταφοράς φόρτωσης με μέγιστο συνολικό μήκος 40 ή 45 πόδια: 44 τόνοι.». [Τροπολογία 70]

"

γ)  Το σημείο 2.3.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) Διαξονικά μηχανοκίνητα οχήματα εκτός από τα λεωφορεία: 18 τόνοι»

«Διαξονικά μηχανοκίνητα οχήματα εκτός από τα λεωφορεία και με υβριδικό ή ηλεκτρικό σύστημα κίνησης: 19 τόνοι»· [Τροπολογία 67]

«β) Διαξονικά λεωφορεία: 19 19,5 τόνοι»· [Τροπολογία 68]

"

γα)  Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«2.3.4 Οχήματα με τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:

Το μέγιστο βάρος είναι αυτό που αναφέρεται στα σημεία 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ή 2.4, αυξημένο κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με μέγιστο βάρος έναν τόνο. Αυτό το επιπλέον βάρος αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα κυκλοφορίας του οχήματος, τα οποία εκδίδονται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω πληροφορίες είναι ελλιπείς, εφαρμόζονται οι τιμές που αναφέρονται στα σημεία 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ή 2.4.». [Τροπολογία 69]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 18 μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 327 της 12.11.2013, σ. 133.
(2)ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 133.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.
(4) Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).
(5) Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42).
(6) Οδηγία 2007/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων (ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 25).
(7) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(8) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 26.9.1989, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(10) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).
(11)ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(12)ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(13)ΕΕ L 300 της 14/11/2009, σ. 51.


Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ***I
PDF 272kWORD 74k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕOΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0280),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0136/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Νοεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0196/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15ης Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012

P7_TC1-COD(2012)0150


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/59/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 39 της 12.2.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 68.


Διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ V) ***I
PDF 271kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0350),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0178/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 11ης Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Μαρτίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0125/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

P7_TC1-COD(2012)0168


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/91/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 96 της 4.4.2013, σ. 18.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 3 Ιουλίου 2013 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0309).


Λογαριασμοί πληρωμών ***I
PDF 271kWORD 85k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0266),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0125/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 19ης Νοεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 4ης Απριλίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0398/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

P7_TC1-COD(2013)0139


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/92/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 51 της 22.2.2014, σ. 3.
(2) ΕΕ C 341 της 22.11.2013, σ. 40.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2013 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0587).


Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I
PDF 273kWORD 76k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0352),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0179/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εκδόθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 4ης Απριλίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0368/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)

P7_TC1-COD(2012)0169


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.)

(1) ΕΕ C 70 της 9.3.2013, σ. 2.
(2) ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 59.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2013 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0489).


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***I
PDF 372kWORD 54k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Δικαστηρίου που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (02074/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 254 παράγραφος 1 και το άρθρο 281 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε το σχέδιο πράξης (C7-0126/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2011)0596),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις παραγράφους 2 και 3 του νομοθετικού ψηφίσματός του, της 5ης Ιουλίου 2012, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1) και του παραρτήματος Ι του Οργανισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0252/2013),

1.  εγκρίνει ως θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση το κείμενο που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013(2)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου [Τροπολογία 1]

P7_TC1-COD(2011)0901B


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ιδίως, το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 254 παράγραφος 1 και το άρθρο 281 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την αίτηση του Δικαστηρίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(5)  Κατόπιν της προοδευτικής διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Γενικού Δικαστηρίου μετά την ίδρυσή του, ο αριθμός των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται σήμερα σημειώνει σταθερή αύξηση.

(6)  Ο αριθμός των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου έχει διαχρονικά αυξητική τάση, γεγονός που συνεπάγεται μακροπρόθεσμα αύξηση του αριθμού των εκκρεμών ενώπιόν του υποθέσεων και αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών.

(7)  Αυτή η αύξηση της διάρκειας των διαδικασιών δεν φαίνεται να είναι αποδεκτή για τους διάδικους, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των επιταγών τόσο του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

(8)  Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Γενικό Δικαστήριο οφείλεται σε λόγους διαρθρωτικής φύσεως που άπτονται τόσο της εντατικοποιήσεως και της ποικιλομορφίας της νομοθετικής και κανονιστικής δραστηριότητας των θεσμικών οργάνων και των λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης όσο και του όγκου και του περίπλοκου χαρακτήρα των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνεται το Γενικό Δικαστήριο, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.

(9)  Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως· η προβλεπόμενη από τις Συνθήκες δυνατότητα αυξήσεως του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου είναι ικανή να επιτρέψει τη βραχυπρόθεσμη μείωση τόσο του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων όσο και της υπερβολικής διάρκειας των διαδικασιών ενώπιον του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου.

(9α)  Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και μία ρύθμιση για τη μόνιμη επίλυση του ζητήματος του κράτους μέλους προέλευσης των δικαστών, δεδομένου ότι η υφιστάμενη ρύθμιση, βάσει της οποίας κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα δικαστή, δεν μπορεί να ισχύσει σε μία κατάσταση κατά την οποία ο αριθμός των δικαστών θα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κρατών μελών.

(9β)  Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος. Δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ήδη η κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία και η εκπροσώπηση των εθνικών έννομων τάξεων, οι επιπλέον δικαστές θα πρέπει να διορίζονται αποκλειστικά με βάση την επαγγελματική και την προσωπική τους επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των γνώσεών τους όσον αφορά τα νομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ωστόσο, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να διαθέτει περισσότερους από δύο δικαστές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείται ως εξής:

6α)  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το άρθρο 9α, τα άρθρα 14 και 15, το άρθρο 17, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη παράγραφος και το άρθρο 18 έχουν εφαρμογή στο Γενικό Δικαστήριο και τα μέλη του.»

"

7)  ▌ Το άρθρο 48 ▌ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος και 12 επιπλέον δικαστές. Κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει περισσότερους από δύο δικαστές.

Όλοι οι δικαστές υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Η μερική ανανέωση των δικαστών, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη, αφορά, σε περίπτωση ζυγού αριθμού δικαστών, εναλλάξ το ήμισυ του αριθμού των δικαστών και, σε περίπτωση μονού αριθμού δικαστών, εναλλάξ ένα ζυγό αριθμό δικαστών και ένα, μειωμένο κατά ένα σε σχέση με το ζυγό, μονό αριθμό δικαστών.»

"

7α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

Το δικαίωμα διορισμού δικαστών ανά κράτος μέλος ανήκει στην κυβέρνηση του εκάστοτε κράτους μέλους.»

"

7β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48β

1.  Οι επιπλέον δικαστές διορίζονται ανεξάρτητα από το κράτος μέλος προέλευσης ενός υποψηφίου.

2.  Στο πλαίσιο διαδικασίας διορισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των δώδεκα επιπλέον δικαστών, όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να προτείνουν υποψηφίους. Επιπλέον, οι δικαστές που αποχωρούν από το Γενικό Δικαστήριο μπορούν να υποβάλλουν αυτοβούλως έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας προς τον πρόεδρο της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Στο πλαίσιο διαδικασίας διορισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των δώδεκα επιπλέον δικαστών, η επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα του δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου. Η επιτροπή συνοδεύει τη γνώμη αυτή με κατάλογο υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν την πλέον κατάλληλη υψηλού επιπέδου πείρα, κατά σειρά αξίας. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των δικαστών που θα διορισθούν με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.»

"

Άρθρο 3

1.  Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι δώδεκα επιπλέον δικαστές οι οποίοι διορίζονται λόγω και εν συνεχεία της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.

Η θητεία έξι εκ των δικαστών αυτών που επιλέγονται διά κλήρου λήγει έξι έτη μετά την πρώτη μερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Η θητεία των υπόλοιπων έξι δικαστών λήγει έξι έτη μετά τη δεύτερη μερική ανανέωση της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου η οποία έπεται της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 349 Ε της 29.11.2013, σ. 555.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0581.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014.


Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I
PDF 269kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0315),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0173/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2013(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Μαρτίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0482/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ

P7_TC1-COD(2013)0166


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 585/2014/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 47.


Mέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ***I
PDF 272kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0082/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Ιουλίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0455/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

P7_TC1-COD(2013)0080


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/61/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 327, 12.11.2013, σ. 102.
(2) ΕΕ C 280, 27.9.2013, σ. 50.


Μεταφορές διά της πλωτής οδού ***I
PDF 270kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου σχετικά με μια πολιτική ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα για την προώθηση των μεταφορών διά της πλωτής οδού (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0621),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0265/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 31ης Ιανουαρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Μαρτίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0142/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου σχετικά με μια πολιτική ρύθμισης της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα για την προώθηση των μεταφορών διά της πλωτής οδού

P7_TC1-COD(2013)0303


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 546/2014.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες ***I
PDF 268kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και προώθησής τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0812),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0416/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 2ας Απριλίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0217/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EE) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2013)0398


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1144/2014.)


Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση ***I
PDF 269kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0500),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0219/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0076/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη

P7_TC1-COD(2013)0233


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) αριθ. 554/2014/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα ***I
PDF 269kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0493),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0220/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0077/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2014/ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη

P7_TC1-COD(2013)0232


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 553/2014/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα ***I
PDF 268kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0497),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 185 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0221/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0063/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετρολογίας για την καινοτομία και την έρευνα (ΕΠΜΚΕ) που έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη

P7_TC1-COD(2013)0242


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 555/2014/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές ***I
PDF 271kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη σύμπραξη ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές» που αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0498),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0222/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0064/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης σε δεύτερο πρόγραμμα σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσόμενων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP2) που ανέλαβαν από κοινού ορισμένα κράτη μέλη

P7_TC1-COD(2013)0243


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 556/2014/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


Eυρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ***I
PDF 268kWORD 91k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0445),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0211/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0227/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

P7_TC1-COD(2011)0204


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014.)

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 57.


Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους ***I
PDF 274kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0207),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0103/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο της Εσθονίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 26ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0006/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους

P7_TC1-COD(2013)0110


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/95/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 47.


Όροι εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ***I
PDF 283kWORD 86k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TA(2014)0369A7-0170/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0378),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0179/2010),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 4 Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0170/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

P7_TC1-COD(2010)0209


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/66/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει αυτόνομο σύστημα κινητικότητας που προβλέπει ειδικούς κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται βάσει του άρθρου 79 παράγραφος 2) στοιχεία α) και β) ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους όρους εισόδου, παραμονής και ελεύθερης κυκλοφορίας υπηκόου τρίτης χώρας για οποιοδήποτε σκοπό απασχόλησης ως ενδοεταιρική μετάθεση σε κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος εκείνο που εξέδωσε την άδεια των ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων, που πρέπει να θεωρηθεί ειδικός νόμος σε σχέση με το κεκτημένο του Σένγκεν.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει εάν πρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε δράση προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο νομικών καθεστώτων, και ιδιαίτερα να εξετάσει την ανάγκη επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Σένγκεν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1)  Δήλωση σχετικά με τον ορισμό του «ειδικευμένου υπάλληλου»:

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ορισμός του «ειδικευμένου υπάλληλου» στο άρθρο 3 στοιχείο στ) της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνος προς τον αντίστοιχο ορισμό («πρόσωπο το οποίο διαθέτει εξαιρετικές γνώσεις») που χρησιμοποιείται στον πίνακα συγκεκριμένων δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών του ΠΟΕ (GATS). Η χρήση της λέξης «εξειδικευμένες» αντί «εξαιρετικές» δεν συνεπάγεται καμία μεταβολή ή διεύρυνση του ορισμού της GATS, αποτελεί απλώς προσαρμογή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται σήμερα.

2)  Δήλωση σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ):

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο των διμερών συμφωνιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, στην αντιμετώπιση των ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενων και στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1231/2010, και να λάβει, όπου είναι απαραίτητο, τα κατάλληλα μέτρα.

(1) EE C 218 της 23.7.2011, σ. 101.
(2) EE C 166 της 7.6.2011, σ. 59.


Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 *
PDF 268kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TA(2014)0370A7-0083/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0505),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0255/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0083/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

P7_TC1-NLE(2013)0244


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου.)


Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων *
PDF 266kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TA(2014)0371A7-0092/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0496),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0257/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0092/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

P7_TC1-NLE(2013)0241


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου.)


Κοινή επιχείρηση SESAR *
PDF 267kWORD 40k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση της θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 2014 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TA(2014)0372A7-0062/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0503),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0254/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0062/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της κοινής επιχείρησης έως το 2024

P7_TC1-NLE(2013)0237


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου.)


Κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 *
PDF 265kWORD 42k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση για την Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TA(2014)0373A7-0105/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0495),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0259/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0105/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2

P7_TC1-NLE(2013)0240


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου.)


Κοινή επιχείρηση ECSEL *
PDF 265kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TA(2014)0374A7-0074/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0501),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7–0258/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0074/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL

P7_TC1-NLE(2013)0234


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου.)


Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» *
PDF 266kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TA(2014)0375A7-0094/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0506),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0256/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0094/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε στις 15 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

P7_TC1-NLE(2013)0245


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου.)


Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας
PDF 521kWORD 206k
Απόφαση
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας (2014/2010(ACI))
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Προεδρείου του της 13ης Ιανουαρίου 2014, κατά την οποία το τελευταίο ενέκρινε τις συστάσεις που είχαν εγκριθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013 από τη Διοργανική Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επίπεδου για την αναθεώρηση του Μητρώου Διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ (αποκαλούμενη εφεξής «η τροποποιημένη συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός μητρώου διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ (αποκαλούμενη εφεξής «η συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011»)(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 127 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0258/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 ΣΕΕ: «Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του διαλόγου αυτού, απαιτείται να λειτουργεί σωστά το κοινό μητρώο των οργανώσεων και των ατόμων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(3) έθεσε τις αρχές βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για το θέμα του κοινού μητρώου διαφάνειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη προαναφερόμενη απόφαση της 11ης Μαΐου 2011 επικυρώθηκαν οι κανόνες και το πλαίσιο του Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρρύθμιστη και αδιαφανής εκπροσώπηση συμφερόντων συνιστά σημαντική απειλή για τη διαμόρφωση πολιτικής και το δημόσιο συμφέρον·

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση τροποποίησης της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 δεν θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για υποχρεωτική καταγραφή όσον αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως ορίζεται ήδη στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 και στην προαναφερθείσα απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011·

2.  θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 αποτελεί στο παρόν στάδιο ένα επί μέρους βήμα προόδου·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2016, νομοθετική πρόταση για τη καθιέρωση υποχρεωτικού μητρώου βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικών προτάσεων για μια πλήρη αναθεώρηση των Συνθηκών, πρόταση είτε για την τροποποίηση του άρθρου 298 ΣΛΕΕ είτε για τον καθορισμό κατάλληλης ειδικής νομικής βάσης που θα επιτρέπει τη καθιέρωση ενός υποχρεωτικού μητρώου σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

5.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του Μητρώου Διαφάνειας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και θα πρέπει να εμπλέκουν πλήρως την αρμόδια επιτροπή του και να δίνουν τη δυνατότητα ισχυρής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

6.  επιμένει ότι η επόμενη αναθεώρηση του Μητρώου Διαφάνειας πρέπει να συνοδεύεται από δημόσια διαβούλευση·

7.  θεωρεί ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθεί μια περαιτέρω αξιολόγηση του Μητρώου Διαφάνειας πριν από το τέλος του 2017 το αργότερο·

8.  αναγνωρίζει το ρόλο που έχει διαδραματίσει το Συμβούλιο από την καθιέρωση του Μητρώου Διαφάνειας, και χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011· ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας σε ενωσιακό επίπεδο, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προσχωρήσει το Συμβούλιο στο Μητρώο Διαφάνειας το συντομότερο δυνατό·

9.  χαιρετίζει τον βελτιωμένο προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την τροποποιημένη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται δίδοντας έμφαση στην αποκάλυψη της ταυτότητας όλων των πελατών που εκπροσωπούνται από οργανώσεις και των αυτοαπασχολουμένων ατόμων που συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ, και συνδέοντας σαφώς όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο με τους εν λόγω πελάτες·

10.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ερμηνείας της «ανάρμοστης συμπεριφοράς», κατά την έννοια του στοιχείου β) του προσαρτημένου ως παραρτήματος στην τροποποιημένη συμφωνία Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει, πέραν των γενικά αποδεκτών αρχών, όπως ορίζονται στον Κώδικα, ιδίως στα στοιχεία γ), στ) ή ζ), η έκφραση αυτή να περιλαμβάνει επίσης:

11.  φρονεί ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας που έχει προσαρτηθεί στη συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011 και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές δεν συνάπτουν οποιουδήποτε είδους συμφωνία ή συμβατική σχέση με εξωτερικό φορέα, είτε για να χρηματοδοτήσει είτε για να απασχολήσει άμεσα άτομα από το προσωπικό ενός βουλευτή·

12.  χαιρετίζει τους σαφέστερους ορισμούς που περιγράφουν τις εξαιρέσεις από το πεδίο κάλυψης των δραστηριοτήτων των δικηγορικών εταιρειών·

13.  αναμένει ότι οι σαφέστεροι αυτοί ορισμοί θα ενθαρρύνουν περαιτέρω καταχωρίσεις και θα επιτρέψουν τη καλύτερη κατανόηση της έννοιας των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων των δικηγορικών εταιρειών, προκειμένου οι εταιρείες αυτές να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα κίνητρα που προσφέρει το Μητρώο Διαφάνειας και να συμμετάσχουν κατά τρόπο διαφανή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

14.  επιμένει ότι οι καταχωρισμένες νομικές εταιρείες πρέπει να δηλώνουν στο Μητρώο Διαφάνειας όλους τους πελάτες, εξ ονόματος των οποίων ασκούν καλυπτόμενες δραστηριότητες·

15.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια εξίσου φιλόδοξη προσέγγιση κατά τη θέσπιση κινήτρων για τους καταχωριζόμενους με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στο Μητρώο Διαφάνειας· τα κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

16.  χαιρετίζει τις αποφάσεις που έλαβαν πρόσφατα οι δικηγορικοί σύλλογοι των Βρυξελλών και του Παρισιού με τις οποίες αναγνωρίζονται οι διαφορές μεταξύ των δικαστηριακών δραστηριοτήτων των δικηγόρων και των άλλων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας· επιπλέον, καλεί το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνει τα μέλη του να εγκρίνουν παρόμοια μέτρα·

17.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την άσκηση επαγγέλματος, οι οποίες εμποδίζουν εκ των πραγμάτων τα δικηγορικά γραφεία να καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαφάνειας, αποκαλύπτοντας τις σχετικές με τους πελάτες τους πληροφορίες που απαιτεί το Μητρώο· ωστόσο θεωρεί επίσης ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο η ενδεχόμενη κατάχρηση παρόμοιων νομοθετικών διατάξεων, με σκοπό να μην δημοσιεύονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή καταχώριση στο Μητρώο· επικροτεί στο εν λόγω πλαίσιο την εμφανή προθυμία των επαγγελματικών οργανώσεων να συνεργαστούν, ώστε να διασφαλίσουν ότι με γνώμονα το συμφέρον του επαγγελματικού κλάδου η εν λόγω απόκρυψη θα περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνες τις πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων θα αντίκειτο στη σχετική νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω προθυμία θα μεταφραστεί σε έργο και να ενσωματώσουν συγκεκριμένο πόρισμα στην «τροποποιημένη συμφωνία» το συντομότερο δυνατόν·

18.  χαιρετίζει την πρόθεση του Προεδρείου να θεσπίσει ένα σημαντικό αριθμό κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στο Μητρώο Διαφάνειας·

19.  με σκοπό τη πλήρη εφαρμογή των κινήτρων αυτών, καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τις ακόλουθες συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στις σχετικές αποφάσεις του Προεδρείου:

20.  ζητεί από το Προεδρείο να αναπτύξει τυποποιημένο έντυπο υπόψη των εισηγητών για τη δημοσίευση ενός «νομοθετικού αποτυπώματος» σε εθελοντική βάση. Νομοθετικό αποτύπωμα είναι ένα έντυπο το οποίο προσαρτάται σε εκθέσεις που εκπονούνται από βουλευτές στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων με τους οποίους συναντήθηκαν οι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη συγκεκριμένου φακέλου εισηγητές κατά την εκπόνηση της έκθεσής τους, σε περίπτωση που αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην έκθεση·

21.  καλεί τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις(4) όταν ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας· πιστεύει ότι, κατά την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, οι πρώην βουλευτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δελτίο εισόδου τους ως βουλευτών για να εισέλθουν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων πρόταση για την λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό να αποτραπεί η κακή χρήση των προνομίων που απολαμβάνουν οι πρώην βουλευτές·

22.  ζητεί από τη Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κινήτρων με απώτερο σκοπό τη καθιέρωση ενός υποχρεωτικού μητρώου·

23.  υπογραμμίζει ότι οι μη καταχωρισμένες οργανώσεις ή άτομα, τα οποία είναι επιλέξιμα προς καταχώριση και αναμένεται να καταχωριστούν (ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής μόνο μη καταχώρισης) δεν θα μπορούν να επωφελούνται από τα νέα κίνητρα και πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη καταχώριση·

24.  χαιρετίζει και ενθαρρύνει το ρόλο που διαδραματίζουν μη θεσμικοί επόπτες κατά τον έλεγχο της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

25.  θεωρεί ότι η δομή και το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Μητρώου Διαφάνειας θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις της τροποποιημένης συμφωνίας, να ασχοληθούν με τις διαδικασίες επισήμανσης των παρατυπιών και διερεύνησης και χειρισμού των καταγγελιών, και να βελτιώσουν τις διαδικασίες ελέγχου της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχουν οι εγγεγραμμένοι·

26.  προσδοκά ότι η ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας θα περιλαμβάνει ανάλυση της προόδου που έχει συντελεσθεί ως προς την κάλυψη και την ποιότητα των καταχωρίσεων·

27.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, κατά την άσκηση της λειτουργίας του συντονισμού του Μητρώου Διαφάνειας, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή της τροποποιημένης συμφωνίας·

28.  εγκρίνει την τροποποιημένη συμφωνία όπως καθορίζεται κατωτέρω και αποφασίζει να την προσαρτήσει ως παράρτημα στον Κανονισμό του·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την τροποποιημένη συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

παραρτημα

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «τα μέρη»),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 295, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «οι Συνθήκες»),

Εκτιμώντας ότι οι διαμορφωτές των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν ενεργούν αποκομμένοι από την κοινωνία των πολιτών, αλλά διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αντιπροσωπευτικές ενώσεις και με την κοινωνία των πολιτών,

Έχοντας υπόψη ότι τα μέρη έχουν αναθεωρήσει το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») που θεσπίστηκε με τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2011 για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ(5) σύμφωνα με την παράγραφο 30 της εν λόγω συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

I.  Βασικές αρχές λειτουργίας του Μητρώου

1.  Η καθιέρωση και λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζουν ούτε θίγουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(6) και στην απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας(7).

2.  Η λειτουργία του Μητρώου τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων.

3.  Η λειτουργία του Μητρώου σέβεται το δικαίωμα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκούν την κοινοβουλευτική εντολή τους χωρίς περιορισμούς.

4.  Η λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες ή τα δικαιώματα των μερών ούτε επηρεάζει τις οργανωτικές εξουσίες εκάστου εξ αυτών.

5.  Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να μεταχειρίζονται ισότιμα όλους τους φορείς που μετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες και επιτρέπουν να ισχύουν ίσοι όροι για την καταχώριση οργανώσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

II.  Δομή του Μητρώου

6.  Το Μητρώο έχει την ακόλουθη δομή:

α)  διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, τους ορισμούς, τα κίνητρα και τις εξαιρέσεις·

β)  τμήματα προς καταχώριση (παράρτημα 1)·

γ)  απαιτούμενες πληροφορίες εκ μέρους των εγγεγραμμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων (παράρτημα 2)·

δ)  κώδικας δεοντολογίας (παράρτημα 3)·

ε)  μηχανισμοί επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επισήμανσης παρατυπιών και διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών (παράρτημα 4)·

στ)  κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και πρακτικές πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους.

III.  Πεδίο εφαρμογής του Μητρώου

Δραστηριότητες που καλύπτονται

7.  Το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου καλύπτει, εξαιρέσει των αναφερομένων στις παραγράφους 10 έως 12, όλες τις δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή της εφαρμογής πολιτικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου ανάληψης αυτών ή του χρησιμοποιούμενου διαύλου ή μέσου επικοινωνίας, για παράδειγμα μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μέσων ενημέρωσης, συμβάσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες, ομάδων προβληματισμού («think tanks»), πλατφορμών, φόρα, ενημερωτικών εκστρατειών και πρωτοβουλιών βάσης.

Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως «άμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός μέσω άμεσης επαφής ή επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή μέσω άλλης ενέργειας που έπεται των δραστηριοτήτων αυτών και ως «έμμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός μέσω της χρήσης ενδιάμεσων φορέων όπως μέσων ενημέρωσης, της κοινής γνώμης, διασκέψεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

–  επικοινωνία με μέλη και τους βοηθούς τους, μονίμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό των οργάνων της ΕΕ·

–  σύνταξη, διανομή και αποστολή επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή εγγράφων που προβάλλουν επιχειρήματα και θέσεις·

–  διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, διαφημιστικών δραστηριοτήτων, διασκέψεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, με αποστολή σχετικών προσκλήσεων στα μέλη και τους βοηθούς τους, σε μονίμους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό των οργάνων της ΕΕ· και

–  προαιρετικές συνδρομές και συμμετοχή σε επίσημες διαβουλεύσεις ή ακροάσεις επί προβλεπομένων νομοθετικών ή άλλων νομικών πράξεων της ΕΕ και σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις.

8.  Αναμένεται από όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, που εμπλέκονται σε τρέχουσες ή υπό προετοιμασία δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου, να εγγραφούν σε αυτό.

Κάθε δραστηριότητα που καλύπτεται από το Μητρώο και που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης από ενδιάμεσο φορέα που παρέχει νομικές και άλλες επαγγελματικές συμβουλές, καθιστά επιλέξιμους για καταχώριση τόσο τον ενδιάμεσο φορέα όσο και τον πελάτη του. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι φορείς δηλώνουν όλους τους συμβεβλημένους πελάτες καθώς και τα έσοδα ανά πελάτη για δραστηριότητες εκπροσώπησης όπως ορίζονται στο παράρτημα 2 στο σημείο ΙΙ.Γ.2.Β. Η απαίτηση αυτή δεν απαλλάσσει τους πελάτες από την υποχρέωση να καταχωριστούν στο Μητρώο και να συμπεριλαμβάνουν στις δικές τους προβλέψεις κόστους το κόστος των δραστηριοτήτων που έχουν αναθέσει σε ενδιάμεσο φορέα.

Δραστηριότητες που δεν καλύπτονται

9.  Μια οργάνωση είναι επιλέξιμη για εγγραφή στο Μητρώο, μόνο εάν ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με θεσμικό όργανο της ΕΕ. Σε περίπτωση που μια οργάνωση θεωρηθεί μη επιλέξιμη, η οργάνωση αυτή μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο.

10.  Δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών δεν καλύπτονται από το Μητρώο στο βαθμό που:

–  συνίστανται σε συμβουλευτικές εργασίες και επαφές με δημόσιους φορείς με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση ενός πελάτη σχετικά με μια γενική νομική κατάσταση ή σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική του κατάσταση, ή την παροχή συμβουλών για τη σκοπιμότητα ή νομιμότητα ενός συγκεκριμένου νομικού ή διοικητικού διαβήματος στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος·

–  συνίστανται στην παροχή συμβουλών σε πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του είναι σύμφωνες προς την ισχύουσα νομοθεσία·

–  συνίστανται σε αναλύσεις και μελέτες που καταρτίζονται για πελάτες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών στη νομική τους θέση ή στον τομέα δραστηριότητάς τους·

–  συνίστανται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή διαφοράς στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές, ή

–  σχετίζονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους επαγγελματίες.

Εάν μια εταιρία και οι σύμβουλοί της εμπλέκονται ως διάδικοι σε συγκεκριμένη νομική ή διοικητική υπόθεση ή διαδικασία, κάθε δραστηριότητα απευθείας σχετιζόμενη με αυτή την υπόθεση ή διαδικασία αλλά μη αποσκοπούσα αυτή καθαυτή στη μεταβολή του υφισταμένου νομικού πλαισίου, δεν καλύπτεται από το Μητρώο. Το εδάφιο αυτό ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών καλύπτονται από το Μητρώο όταν αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό:

–  η παροχή υποστήριξης, μέσω εκπροσώπησης ή διαμεσολάβησης, και υλικού υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματολογίας και σύνταξης κειμένων· και

–  η παροχή συμβουλών επί θεμάτων τακτικής και στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της ανακίνησης θεμάτων τα οποία, ως εκ του πεδίου τους και του χρόνου επικοινωνίας, αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό.

11.  Δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου (συνδικάτα, ενώσεις εργοδοτών, κλπ.) δεν καλύπτονται από το Μητρώο όταν οι εν λόγω κοινωνικοί εταίροι εκτελούν τον ρόλο που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Η παράγραφος αυτή ισχύει κατ’ αναλογία για οποιαδήποτε οντότητα που οι Συνθήκες προσδιορίζουν ρητώς για να διαδραματίσει ένα θεσμικό ρόλο.

12.  Δραστηριότητες σε απάντηση απευθείας και εξατομικευμένων αιτήσεων από θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι οι περιστασιακές ή τακτικές αιτήσεις ενημέρωσης για συγκεκριμένα γεγονότα, στοιχεία ή για πραγματογνωμοσύνες δεν καλύπτονται από το Μητρώο.

Ειδικές διατάξεις

13.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών ή τους νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους, να εγγραφούν στο Μητρώο.

14.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στα πολιτικά κόμματα. Όμως, αναμένεται από όλες τις οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν, οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, να εγγραφούν σε αυτό.

15.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών, στους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς και στις διπλωματικές αποστολές τους.

16.  Δεν αναμένεται από τις ίδιες τις περιφέρειες και τις αντιπροσωπευτικές τους δομές να εγγραφούν, ωστόσο μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν. Αναμένεται να εγγραφεί κάθε ένωση ή δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για να εκπροσωπεί συλλογικά τις περιφέρειες.

17.  Αναμένεται να εγγραφούν όλες οι υπο-εθνικές δημόσιες αρχές εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 16, όπως οι τοπικές και δημοτικές αρχές ή πόλεις, τα γραφεία αντιπροσωπειών, οι ενώσεις ή τα δίκτυά τους.

18.  Αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο δίκτυα, πλατφόρμες ή άλλες μορφές συλλογικής δράσης, που δεν διαθέτουν νομικό καθεστώς ή νομική προσωπικότητα αλλά που αποτελούν de facto πηγή οργανωμένου επηρεασμού και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα μέλη αυτών των μορφών συλλογικής δράσης ορίζουν εκπρόσωπο προκειμένου να ενεργεί ως σύνδεσμος αρμόδιος για τις επαφές με την «Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας» (ΚΓΜΔ).

19.  Δραστηριότητες λαμβανόμενες υπόψη για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς τους προς εγγραφή στο Μητρώο είναι εκείνες που απευθύνονται (άμεσα ή έμμεσα) σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, και στα μέλη και τους βοηθούς τους, τους μονίμους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που απευθύνονται σε κράτη μέλη, και ειδικότερα δεν περιλαμβάνονται εκείνες που απευθύνονται στις μόνιμες αντιπροσωπείες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

20.  Τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ομοσπονδίες, ενώσεις ή πλατφόρμες προτρέπονται να εκδώσουν κοινές, διαφανείς κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη τους, όπου θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Αναμένεται από αυτά να δημοσιοποιήσουν τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες.

IV.  Κανόνες που ισχύουν για εγγεγραμμένους στο Μητρώο

20140415-P7_TA(2014)0376_EL-p0000001.png

21.  Με την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και άτομα:

—  δέχονται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο δημοσιοποιούνται·

—  δέχονται να ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 και, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν το κείμενο οποιουδήποτε επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται(8)·

—  εγγυώνται πως οι πληροφορίες που υπέβαλαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι ακριβείς και δηλώνουν ότι θα είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις·

—  δέχονται πως οποιαδήποτε επισήμανση παρατυπιών ή καταγγελία που τους αφορά θα εξεταστεί βάσει των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3·

—  - δέχονται να τους επιβληθεί κάθε μέτρο που θα αποφασισθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 και γνωρίζουν πως τα μέτρα που προβλέπει το παράρτημα 4 μπορούν να εφαρμοσθούν σε βάρος τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τον κώδικα·

—  λαμβάνουν γνώση πως τα μέρη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), να υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων.

V.  Εφαρμογή

22.  Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του συστήματος και για όλες τις βασικές επιχειρησιακές πτυχές και με κοινή συμφωνία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

23.  Ενώ τα μέρη χειρίζονται το σύστημα από κοινού, διατηρούν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το Μητρώο ανεξάρτητα για τους δικούς τους σκοπούς.

24.  Για την εφαρμογή του συστήματος, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρούν μια κοινή επιχειρησιακή δομή, που επονομάζεται ΚΓΜΔ. Η ΚΓΜΔ αποτελείται από μια ομάδα μονίμων υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ΚΓΜΔ ενεργεί υπό τον συντονισμό Προϊσταμένου Μονάδας της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα καθήκοντά της ΚΓΜΔ περιλαμβάνονται η εκπόνηση εκτελεστικών κατευθυντηρίων γραμμών, εντός των ορίων της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η συνεπής ερμηνεία των κανόνων από τους εγγεγραμμένους, και η παρακολούθηση της ποιότητας του περιεχομένου του Μητρώου. Η ΚΓΜΔ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους διοικητικούς πόρους για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σχετικά με το περιεχόμενο του Μητρώου, με επίγνωση, ωστόσο, του γεγονότος ότι οι εγγεγραμμένοι είναι τελικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που έχουν παράσχει.

25.  Τα μέρη διοργανώνουν τη δέουσα εκπαίδευση και εσωτερική επικοινωνία, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη και το προσωπικό τους για το Μητρώο και τις διαδικασίες επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών.

26.  Τα μέρη λαμβάνουν τα δέοντα εξωτερικά μέτρα για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του Μητρώου και να προωθηθεί η χρήση του.

27.  Μια σειρά βασικών στατιστικών στοιχείων, που εξάγονται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου, δημοσιεύεται τακτικά στην ιστοσελίδα Europa του Μητρώου Διαφάνειας και είναι διαθέσιμη μέσω μηχανής αναζήτησης φιλικής προς τον χρήστη. Το δημόσιο περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωριζόμενη από μηχάνημα.

28.  Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Μητρώου στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίστοιχα. Η ετήσια έκθεση παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με το Μητρώο, το περιεχόμενο και την εξέλιξή του, και δημοσιεύεται κάθε έτος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

VI.  Μέτρα εφαρμοζόμενα στους συμμορφούμενους εγγεγραμμένους

29.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκδίδονται μόνο για άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε οργανώσεις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή τα άτομα αυτά εγγραφούν. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα ελευθέρας εισόδου. Η έκδοση και ο έλεγχος των καρτών ελευθέρας εισόδου που επιτρέπουν τη πρόσβαση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μακροπρόθεσμη βάση παραμένουν εσωτερική διαδικασία υπό την ευθύνη του Κοινοβουλίου.

20140415-P7_TA(2014)0376_EL-p0000002.png

30.  Τα μέρη παρέχουν κίνητρα, στο πλαίσιο της διοικητικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενθαρρύνουν την εγγραφή εντός του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα συμφωνία.

Στα κίνητρα που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται:

—  περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους του, στα μέλη του και στους βοηθούς τους, στους μόνιμους υπαλλήλους του και στο λοιπό προσωπικό·

—  άδεια για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του·

—  ευκολότερη διαβίβαση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων·

—  συμμετοχή ως ομιλητές σε ακροάσεις επιτροπών·

—  θέση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στα κίνητρα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται:

—  μέτρα σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στους εγγεγραμμένους κατά την έναρξη δημοσίων διαβουλεύσεων·

—  μέτρα σχετικά με ομάδες εμπειρογνωμόνων και άλλους συμβουλευτικούς φορείς·

—  ειδικοί κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων·

—  θέση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα μέρη κοινοποιούν στους εγγεγραμμένους τα διαθέσιμα ειδικά κίνητρα.

VII.  Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

31.  Οιοδήποτε άτομο μπορεί να επισημάνει παρατυπίες ή να υποβάλει καταγγελίες, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο επικοινωνίας, που διατίθεται στον ιστότοπο του Μητρώου, σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3. Οι επισημάνσεις παρατυπιών και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 4.

32.  Ένας μηχανισμός επισημάνσεων παρατυπιών αποτελεί εργαλείο που συμπληρώνει τους ελέγχους ποιότητας που διενεργούνται από την ΚΓΜΔ σύμφωνα με την παράγραφο 24. Οιοδήποτε άτομο μπορεί να προβαίνει σε επισημάνσεις σχετικά με πραγματικά σφάλματα όσον αφορά πληροφορίες που παρέχονται από τους εγγεγραμμένους. Είναι επίσης δυνατό να επισημαίνονται παρατυπίες όσον αφορά μη επιλέξιμες εγγραφές.

33.  Οιοδήποτε άτομο μπορεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε περίπτωση που εικάζεται ότι ένας εγγεγραμμένος δεν συμμορφώνεται προς τον κώδικα δεοντολογίας, εξαιρέσει πραγματικών σφαλμάτων. Οι καταγγελίες τεκμηριώνονται με πραγματικά γεγονότα σχετικά με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα.

Η ΚΓΜΔ ερευνά την εικαζόμενη μη συμμόρφωση λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας από τους εγγεγραμμένους ή τους εκπροσώπους τους επισύρει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παράρτημα 4.

34.  Σε περίπτωση που η ΚΓΜΔ διαπιστώσει, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις παραγράφους 31 έως 33 διαδικασιών, επαναλαμβανόμενη έλλειψη συνεργασίας, επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά ή σοβαρή μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Μητρώο για χρονική περίοδο είτε ενός είτε δύο ετών και το μέτρο δημοσιεύεται στο Μητρώο, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4.

VIII.  Συμμετοχή άλλων οργάνων και φορέων

35.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Μητρώο. Τα άλλα θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμοί της ΕΕ προτρέπονται επίσης να κάνουν χρήση του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα συμφωνία ως μέσου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

IX.  Τελικές διατάξεις

36.  Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2011 η οποία παύει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

37.  Το Μητρώο υπόκειται σε αναθεώρηση το 2017.

38.  Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε ε