Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby
 Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I
 Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb
 Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I
 Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I
 Informácie v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ***I
 Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia z roku 1990 *
 Spoločný podnik Shift2Rail *
 Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Alexandra Mirského
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Systémy ochrany vkladov ***II
 Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I
 Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I
 Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I
 Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP V) ***I
 Platobné účty ***I
 Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I
 Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I
 Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I
 Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I
 Vnútrozemská vodná doprava ***I
 Poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a v tretích krajinách ***I
 Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život ***I
 Program výskumu a vývoja pre malé a stredné podniky vykonávajúce výskum ***I
 Európsky metrologický program pre inovácie a výskum ***I
 Program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania ***I
 Európsky príkaz na zablokovanie účtov ***I
 Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami ***I
 Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu ***I
 Spoločný podnik Čistá obloha 2 *
 Spoločný podnik v odvetviach biopriemyslu *
 Spoločný podnik SESAR *
 Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 *
 Spoločný podnik ECSEL *
 Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 *
 Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti
 Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť
 Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup
 Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II
 Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I
 Zdravie zvierat ***I
 Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***I
 Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov ***I
 Dohľad nad trhom s výrobkami ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi a zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I
 Štatistika o obchodovaní ***I
 Zúčtovanie cenných papierov a centrálne depozitáre cenných papierov ***I
 Vybavenie námorných lodí ***I
 Tlakové zariadenia ***I
 Rozsudky v občianskych a obchodných veciach ***I
 Výberové zisťovanie pracovných síl ***I
 Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia ***I
 Priaznivé prostredie pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky na tvorbu nových pracovných miest
 Nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje
 Hlasovanie v rámci konaní o poslaneckej imunite (výklad rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby
PDF 197kWORD 36k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 13. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
P7_TA(2014)0340B7-0273/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)1627),

–  so zreteľom na list Komisie z 13. marca 2014, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 18. marca 2014,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014(1), a najmä na jeho článok 32 ods. 8, článok 32 ods. 9, článok 34 ods. 7, článok 34 ods. 8, článok 55 ods. 4 a článok 62 ods. 4,

–  so zreteľom na článok 87a ods.6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 87a ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 3. apríla 2014,

A.  keďže opakovane zdôrazňoval, že je nevyhnutné, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby začal bezodkladne využívať;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1.


Riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk ***I
PDF 289kWORD 77k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TA(2014)0341A7-0478/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0520),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0223/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. novembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A7–0478/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010

P7_TC1-COD(2013)0253


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 806/2014.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Rady

Signatári Medzivládnej dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií vyhlasujú, že sa budú usilovať o včasné dokončenie procesu ratifikácie v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami, aby sa mechanizmus na riešenie krízových situácií stal plne funkčným 1. januára 2016.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 58.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 6. februára 2014 (Prijaté texty, P7_TA(2014)0095).


Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb
PDF 297kWORD 65k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o ochrane spotrebiteľa – ochrane spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb (2013/2153(INI))
P7_TA(2014)0342A7-0163/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o reforme uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (smernica o nekalých obchodných praktikách),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu(5),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2013, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. novembra 2012 s názvom V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou (COM(2012)0663),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskej charte práv spotrebiteľov energie (COM(2007)0386),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, tak ako bola článkom 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) prijatá do zmlúv, najmä na článok 8 (ochrana osobných údajov), článok 11 (sloboda prejavu a právo na informácie), článok 21 (nediskriminácia), článok 23 (rovnosť medzi ženami a mužmi), článok 25 (práva starších osôb), článok 26 (integrácia osôb so zdravotným postihnutím), článok 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna podpora), článok 36 (prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu), článok 37 (ochrana životného prostredia) a článok 38 (ochrana spotrebiteľa),

–  so zreteľom na článok 12 ZEÚ,

–  so zreteľom na článok 14 ZEÚ a na protokol č. 26 k ZEÚ,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0163/2014),

A.  keďže lepšie informácie pre spotrebiteľov o dodávateľských službách sú mimoriadne dôležité a keďže treba zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k takýmto službám, pričom členským štátom by sa mala poskytnúť potrebná pružnosť, aby mohli brať ohľad na zraniteľných spotrebiteľov;

B.  keďže odvetvové právne predpisy boli prijaté a už prispeli k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov, no keďže členským štátom sa pripomína, že v tejto súvislosti je naďalej potrebné správne vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov;

C.  keďže v prípade dodávateľských služieb je potrebné rešpektovať vnútroštátne právomoci a právo na samosprávu na úrovni miestnej samosprávy a keďže odvetvové ustanovenia tvoria primeraný právny rámec pre dodávateľské služby;

Všeobecne

1.  poznamenáva, že na niektoré základné práva spotrebiteľov sa vzťahuje smernica 2011/83/EÚ a že spoločné vlastnosti dodávateľských služieb sú uvedené v príslušných odvetvových právnych predpisoch;

2.   pripomína členským štátom, že smernicu o právach spotrebiteľov bolo potrebné transponovať do polovice decembra 2013 a že sa bude uplatňovať na všetky zmluvy uzatvorené po 13. júny 2014;

3.  poznamenáva, že ochrana spotrebiteľa je účinná len vtedy, keď práva spotrebiteľov možno aj presadzovať; preto vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia smernice o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES), smernice o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114/ES) a smernice o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ); v tejto súvislosti vyzdvihuje dôležitosť systémov alternatívneho riešenia sporov (ARS) ako účinných a nákladovo úsporných mechanizmov riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi dodávateľských služieb; preto vyzýva členské štáty, aby vykonávali smernicu o ARS (2013/11/EÚ) a nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o riešení sporov online (RSO);

4.  poukazuje na to, že zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o ich právach zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, ale takisto zdôrazňuje základnú úlohu zákazníckych služieb zastupujúcich poskytovateľov dodávateľských služieb; zdôrazňuje, že jednotlivcom zodpovedným za kontakt s klientmi by mala byť poskytnutá odborná príprava a mali by byť oboznámení s právami spotrebiteľov; preto nabáda poskytovateľov dodávateľských služieb, aby v súlade s tým vyškolili svojich zamestnancov a zabezpečili, aby všetci zákazníci mali vždy ľahký prístup k personalizovanej pomoci;

5.  poukazuje na to, že je potrebné, aby spotrebitelia mali prístup k cenovo dostupným a kvalitným dodávateľským službám v celej EÚ, keďže tieto služby sú rozhodujúce pre zaistenie sociálnej a územnej súdržnosti, pričom súčasne prispievajú k európskej hospodárskej konkurencieschopnosti;

6.  podporuje existenciu silných a nezávislých spotrebiteľských organizácií, ktoré pomáhajú s komplexnou ochranou spotrebiteľa, no vyzdvihuje dôležitosť nájsť primeranú rovnováhu medzi potrebami spotrebiteľov a potrebami poskytovateľov dodávateľských služieb;

7.  zdôrazňuje, že všetkým spotrebiteľom by mal byť bez ohľadu na ich finančnú situáciu umožnený prístup k dodávateľským službám; navrhuje, aby za osobitných okolností členské štáty mohli usúdiť, že „zraniteľní spotrebitelia“ môžu vyžadovať náležité opatrenia;

8.  žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť kampaniam zameraným na informovanosť a vzdelávanie spotrebiteľov v súvislosti s dodávateľskými službami a aby do takýchto kampaní zacielených na odovzdávanie správnych odkazov správnym segmentom spotrebiteľov viac investovali;

Energetika

9.  domnieva sa, že otvorený, transparentný a integrovaný vnútorný trh s energiou je potrebný na dosiahnutie konkurencieschopných cien energie, bezpečnosti dodávok, udržateľnosti, ako aj efektívneho rozsiahleho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, a vyzýva členské štáty, aby riadne transponovali, uplatňovali a lepšie monitorovali tretí balík právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou; poukazuje na to, že treba lepšie informovať spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie ponúkaných služieb, a umožniť porovnateľnosť a transparentnosť sadzieb a tým dosiahnuť nediskriminačné stanovovanie cien;

10.  zdôrazňuje kľúčový význam včasného, správneho a úplného vykonávania platných právnych predpisov vrátane regulačnej činnosti, ktorá sa vyžaduje v treťom balíku právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou, s cieľom dosiahnuť do roku 2014 integrovaný a konkurencieschopný európsky vnútorný trh;

11.  víta prácu pracovnej skupiny pre zraniteľných spotrebiteľov v rámci občianskeho energetického fóra, ako aj oznámenie Komisie z 22. januára 2014 o cenách energie a nákladoch na energiu v Európe (COM(2014)0021) a priloženú správu, ktorá obsahuje analýzu vplyvu a vzťahu cien energie a nákladov na energiu v členských štátoch; pripomína, že úlohou členských štátov je zaoberať sa tiež rôznymi faktormi a situáciami súvisiacimi s energiou a zraniteľnými spotrebiteľmi;

12.  poznamenáva, že vypovedanie zmluvy o dodávke energie často zahŕňa obmedzujúce podmienky a komplexné postupy, ktoré sťažujú zmenu dodávateľa; žiada urýchlenie a zjednodušenie postupov na zmenu dodávateľa; poznamenáva, že existujúce kritéria hodnotenia balíka právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sú doplnené v príslušnej smernici o elektrickej energii a plyne, ktorá je súčasťou tretieho balíka právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou; vyzdvihuje dôležitosť pravidelných správ Komisie o presadzovaní vnútorného trhu s energiou;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia predložila svoje závery k elektronickej fakturácii, keďže sa týkajú aj správy online účtu spotrebiteľa za energiu;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné ceny energií nezohľadňujú vždy vonkajšie náklady, konkrétne environmentálne škody spojené s daným zdrojom energie alebo výrobným postupom, ktoré však z dlhodobého hľadiska idú na úkor celej spoločnosti; požaduje, aby sa v tejto súvislosti pomocou opatrení presadzovala väčšia cenová transparentnosť pre spotrebiteľov;

15.  domnieva sa, že podniky by mali uverejňovať informácie o cenách, zmenách cien a zmenách zmlúv v prehľadnej forme; pripomína členským štátom, že už v treťom balíku právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sa stanovuje povinnosť členských štátov zabezpečovať plnenie tejto povinnosti; vyzýva členské štáty a príslušné podniky, aby prijali vhodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí prístup spotrebiteľov k zreteľným, zrozumiteľným a porovnateľným informáciám o poplatkoch, podmienkach a prostriedkoch nápravy;

16.  pripomína, že v treťom balíku právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sa odporúča, aby členské štáty pred začatím nasadzovania inteligentných meracích systémov vykonali analýzu nákladov a prínosov; zdôrazňuje, že inteligentné siete umožňujú spotrebiteľom sledovať a prispôsobovať svoju spotrebu energie, no poukazuje na to, že z niektorých analýz nákladov a prínosov, ktoré uskutočnili členské štáty, vôbec nevyplýva, že by došlo k značným úsporám nákladov spotrebiteľov; zdôrazňuje, že ustanovenia o ochrane spotrebiteľov, ako aj ustanovenia o ochrane údajov sa musia dodržiavať, a podčiarkuje, že spotrebitelia sa musia naďalej sami rozhodovať, či budú alebo nebudú využívať inteligentné meradlá;

Telekomunikácie

17.  zdôrazňuje, že spotrebiteľské hľadisko elektronického jednotného trhu a sektora elektronických komunikácií je mimoriadne dôležité, a poukazuje na značné zlepšenia v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré boli zavedené po začatí vykonávania balíka právnych predpisov o telekomunikáciách 2009 (smernice 2009/136/ES a 2009/140/ES); vyzdvihuje dôležité nové a zlepšujúce prvky ochrany a posilnenia postavenia spotrebiteľa, ktoré v súčasnosti navrhuje Parlament; poukazuje na to, aké je dôležité, aby všetci spotrebitelia mali prístup ku kvalitným elektronickým komunikačným službám a aby sa vybudovala nová infraštruktúra s cieľom zmierniť digitálnu priepasť;

18.  opakuje svoje návrhy zamerané na uľahčenie zmeny poskytovateľa elektronických komunikačných služieb pre spotrebiteľov, a to bez iných dodatočných poplatkov, než sú skutočné náklady na zmenu, bez straty údajov a pri čo najmenšom množstve formalít, a povzbudzuje ich k tomu, aby tak učinili; podporuje tiež návrhy na presadzovanie nezávislého informovania o stanovovaní cien, fakturácii a kvalite služieb vrátane rýchlosti prenosu údajov;

Poštové služby

19.  poznamenáva, že spotrebitelia majú osoh z poštových služieb zameraných viac na kvalitu a z úspor, ktoré sú na nich prenášané prostredníctvom znižovania nákladov; zdôrazňuje, že podmienkou zvyšovania dôvery spotrebiteľov v trh doručovania sú väčšie možnosti dodávok, väčšia transparentnosť a lepšie informácie a ceny; poznamenáva, že smernicou 97/67/ES zmenenou smernicami 2002/39/ES a 2008/6/ES sa zabezpečuje poskytovanie univerzálnej služby v rámci poštových služieb; pripomína Komisii, aby vo svojej správe o vykonávaní preskúmala, či členské štáty spĺňajú túto záruku; žiada Komisiu, aby povzbudila poskytovateľov poštových služieb k tomu, aby zlepšili interoperabilitu a zrýchlili nasadenie zefektívnených procesov zameraných na znižovanie nákladov a zvyšovanie dostupnosti a kvality doručovacích služieb;

20.  poukazuje na význam plošných poštových doručovacích služieb v celej Únii; zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť rýchlosť a spoľahlivosť služieb doručovania balíkov poskytovaných poštovými službami a súkromnými poskytovateľmi služieb, a to najmä s cieľom napĺňať potreby spotrebiteľov nakupujúcich na internete; opakuje návrhy týkajúce sa potreby pomôcť so zlepšením služieb a znížením nákladov, ktoré uviedol vo svojom uznesení zo 4. februára 2014 o doručovaní balíkov(6);

21.  víta všetku snahu, ktorú prevádzkovatelia na trhu s doručovaním balíkov už vynaložili s cieľom lepšie plniť potreby online spotrebiteľov a obchodníkov, ako je zavedenie flexibilného doručovania a možností vrátenia tovaru; zároveň zdôrazňuje, že ďalšie stimuly v záujme zlepšenia interoperability a kvality služieb sú vítané;

Verejná doprava

22.  poznamenáva, že práva spotrebiteľov využívajúcich služby v oblasti dopravy sa vplyvom odvetvových opatrení za posledné roky posilnili;

23.  zdôrazňuje, že pozornosť by sa mala zamerať na spotrebiteľov s prístupom k fungujúcej miestnej verejnej doprave bez ohľadu na to, či bývajú v oblastiach, kde by takéto služby boli menej výnosné; uznáva, že za túto oblasť nesú zodpovednosť členské štáty, a vyzýva ich, aby prijali náležité opatrenia;

24.  upozorňuje, že v budúcnosti sa z dôvodu starnutia obyvateľstva posilní význam fungujúcej verejnej dopravy, ktorá je nevyhnutná aj pre dosahovanie cieľov v oblasti klímy stanovených v rámci stratégie EÚ 2020; požaduje vypracovanie spoločných nástrojov na zabezpečenie optimalizovanej multimodality fungujúcej a kvalitnej verejnej dopravy, aby sa zaistil voľný pohyb ľudí, ako aj konkurencieschopnosť týchto služieb.

25.  požaduje celostný prístup k starším ľuďom a ľuďom so zníženou pohyblivosťou; domnieva sa, že treba brať do úvahy celý reťazec verejnej dopravy vrátane prístupu k uzlom verejnej dopravy; želá si, aby sa riešila potreba uceleného systému kontaktných miest s cieľom pomôcť osobám so zníženou pohyblivosťou.

o
o   o

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.
(4) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 51.
(5) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0067.


Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***I
PDF 502kWORD 146k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TA(2014)0343A7-0145/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0622),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0266/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2014(2),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0145/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../ EÚ, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES

P7_TC1-COD(2013)0302


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES(6) sa stanovujú zosúladené podmienky na vydávanie technických osvedčení pre plavidlá vnútrozemskej plavby v celej sieti vnútrozemských vodných ciest Únie.

(2)  Technické požiadavky pre plavidlá, ktoré sa plavia po rieke Rýn, stanovuje Ústredná komisia pre plavbu na Rýne (CCNR).

(3)  Technické požiadavky stanovené v prílohách k smernici 2006/87/ES z prevažnej časti zahŕňajú ustanovenia uvedené vo verzii nariadení o prehliadkach plavidiel na Rýne, ktorú v roku 2004 schválila CCNR. Podmienky a technické požiadavky na vydávanie osvedčení na vnútrozemskú plavbu podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne sa pravidelne aktualizujú a uznáva sa, že zohľadňujú súčasný technologický rozvoj.

(4)  Uplatňovanie dvoch odlišných súborov pravidiel – tých, ktoré sa týkajú osvedčení vydaných Vzhľadom na rozdielne právne rámce a časové rámce pre rozhodovacie postupy je ťažké zachovať ekvivalentnosť medzi osvedčeniami Únie pre vnútrozemskú plavbu vydanými podľa smernice 2006/87/ES a osvedčeniami vydanými v zmysle článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, a tých, ktoré sa týkajú osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu – nezabezpečuje právnu istotu a bezpečnosť. Nie je teda zabezpečená právna istota, čo môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť plavby. [PN 1]

(5)  V záujme zosúladenia na úrovni Únie a aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a nerovnosti úrovní bezpečnosti, mali by sa uplatňovať a pravidelne aktualizovať rovnaké technické požiadavky pre celú sieť vnútrozemských vodných ciest Únie.

(6)  CCNR zhromaždila mnoho odborných znalostí v oblasti vypracúvania a aktualizácie technických požiadaviek na plavidlá vnútrozemskej plavby, a tie by sa teda mali v plnej miere využiť v súvislosti s vnútrozemskými vodnými cestami Únie. Útvary Komisie a CCNR podpísali v roku 2013 administratívnu dohodu, aby posilnili vzájomnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o vypracúvanie technických požiadaviek týkajúcich sa plavidiel vnútrozemskej plavby. V rámci tejto dohody bolo stanovené, že sa zriadi výbor (Výbor pre vypracúvanie európskych technických noriem – CESTE), ktorý bude vypracovávať technické normy v oblasti vnútrozemskej plavby, na ktoré budú môcť Únia a CCNR odkazovať vo svojich predpisoch. [PN 2]

(7)  Osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu, ktoré potvrdzujú plný súlad plavidiel s technickými požiadavkami, by mal platiť na všetkých vnútrozemských vodných cestách Únie.

(8)  Mali by sa lepšie zosúladiť podmienky, za ktorých členské štáty vydávajú doplnkové osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu pre vykonávanie plavby na vodných cestách v zóne 1 a 2 (ústia riek) a vykonávanie plavby na vodných cestách v zóne 4.

(9)  V záujme bezpečnosti by sa mali na vysokej úrovni zosúladiť normy takým spôsobom, aby nedošlo k zníženiu úrovne bezpečnostných noriem na vnútrozemských vodných cestách Únie. Členským štátom by sa však malo na základe konzultácie s Komisiou povoliť zavedenie osobitných ustanovení o dodatočných alebo znížených technických požiadavkách v určitých zónach za predpokladu, že takéto opatrenia sa obmedzia na konkrétne predmety stanovené v prílohe III a IV.

(10)  Členské štáty by mali mať možnosť uplatniť výnimku z ustanovení tejto smernice v určitých prípadoch, ktoré sa týkajú splavných vodných ciest neprepojených s vnútrozemskými vodnými cestami ostatných členských štátov, alebo určitých plavidiel, ktoré sa plavia výlučne na vnútroštátnej vodnej ceste.

(11)  Členským štátom by sa po schválení zo strany Komisie malo povoliť aj uplatnenie výnimky z ustanovení tejto smernice pri určitých plavidlách v záujme využitia alternatívnych prístupov, podpory inovácií alebo zabránenia neprimeraným nákladom.

(12)  Osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu by sa malo vydávať na plavidlá, ktoré vyhovejú technickej kontrole vykonanej pred uvedením plavidla do prevádzky. V rámci tejto technickej kontroly by sa malo preveriť, či je plavidlo v súlade s technickými požiadavkami stanovenými v tejto smernici. Príslušné orgány členských štátov by mali byť budú oprávnené vykonať kedykoľvek dodatočné kontroly s cieľom overiť, či fyzický stav plavidla zodpovedá osvedčeniam Únie na vnútrozemskú plavbu. [PN 3]

(13)  V rámci určitých časových obmedzení a v závislosti od kategórie dotknutých plavidiel je vhodné určiť dobu platnosti osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu pre každý jednotlivý prípad.

(14)  V rámci určitých obmedzení je v záujme zachovania vysokej miery bezpečnosti vnútrozemskej plavby potrebné zaviesť podrobné ustanovenia týkajúce sa nahrádzania, obnovovania, predlžovania platnosti a vydávania nových osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu.

(15)  Opatrenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES(7) musia naďalej platiť pre plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

(16)  Mal by sa stanoviť prechodný režim pre plavidlá, ktoré sú v prevádzke a zatiaľ nemajú osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, keď sa podrobujú prvej technickej prehliadke podľa revidovaných technických požiadaviek stanovených touto smernicou.

(17)  Mali by sa vydať záväzné administratívne pokyny s cieľom zabezpečiť podrobné pravidlá zosúladeného uplatňovania technických požiadaviek.

(18)  Z dôvodu V záujme zaistenia vysokej úrovne bezpečnosti a efektívnosti vnútrozemskej plavby a zachovania ekvivalentnosti osvedčení je potrebné zohľadniť zmeny technických požiadaviek. V záujme dosiahnutia tohto cieľa na vnútrozemskú plavbu by sa mali technické požiadavky stanovené v prílohách k tejto smernici priebežne aktualizovať s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok a technické normy v oblasti vnútrozemskej plavby. S cieľom dosiahnuť to by sa mala na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prispôsobenie, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku alebo vývoju v danej oblasti a aktualizáciám technických noriem v dôsledku činnosti medzinárodných organizácii, najmä CCNR. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia by počas prípravných prác uskutočnila primerané mala otvoreným a transparentným spôsobom uskutočniť príslušné konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj na odbornej úrovni expertov. Komisia by mala pPri príprave a vypracovaní a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov , aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PN 4]

(18a)  Komisia by mala predovšetkým prijať delegované akty s cieľom zaviesť technické požiadavky pre plavidlá poháňané skvapalneným zemným plynom (LNG), čo by umožnilo efektívnu a bezpečnú plavbu týchto plavidiel na vnútrozemských vodných cestách. [PN 5]

(19)  V záujme využitia alternatívnych prístupov, podpory inovácií, prevencie neprimeraných nákladov, zabezpečenia efektívneho postupu vydávania osvedčení alebo zohľadnenia regionálnych okolností by sa mali Komisii zveriť vykonávacie právomoci súvisiace s povolením určitých výnimiek z technických požiadaviek pre určité plavidlá, schvaľovaním klasifikačných spoločností a schvaľovaním dodatočných alebo znížených technických požiadaviek pre plavidlá vykonávajúce plavbu v niektorých zónach, ktoré nie sú prepojené so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(8).

(19a)  S cieľom zabezpečiť primeraný rámec pre koordináciu a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu, najmä CCNR, a vypracovanie jednotných technických noriem pre vnútrozemskú plavbu, na ktoré by mohli Únia a medzinárodné organizácie odkazovať, by táto smernica mala byť predmetom preskúmania, najmä pokiaľ ide o účinnosť opatrení ňou zavedených, ako aj mechanizmov spolupráce s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu, aby sa dosiahlo vytvorenie jediného, jednotného súboru technických noriem. [PN 6]

(20)  Smernica 2006/87/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Klasifikácia vodných ciest

Na účely tejto smernice sa vnútrozemské vodné cesty Únie klasifikujú takto:

a)  Zóny 1, 2, 3 a 4:

i)  zóny 1 a 2: vodné cesty uvedené v zozname v prílohe I kapitole 1,

ii)  zóna 3: vodné cesty uvedené v zozname v prílohe I kapitole 2,

iii)  zóna 4: vodné cesty uvedené v zozname v prílohe I kapitole 3.

b)  Zóna R: tie vodné cesty uvedené v písmene a), pre ktoré sa majú vydať osvedčenia v súlade s článkom 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne v znení v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 2

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „plavidlo“ (v širšom zmysle – orig. craft) znamená plavidlo (v užšom zmysle) alebo plávajúci stroj,

b)  „plavidlo“ (v užšom zmysle – orig. vessel) znamená plavidlo vnútrozemskej plavby alebo námornú loď,

c)  „remorkér“ znamená plavidlo určené osobitne na ťahanie,

d)  „tlačný remorkér“ znamená plavidlo určené osobitne na tlačenie tlačnej zostavy plavidiel,

e)  „osobná loď“ znamená výletnú alebo kajutovú loď skonštruovanú a vybavenú na prepravu viac ako 12 cestujúcich,

f)  „plávajúci stroj“ znamená plávajúcu konštrukciu vybavenú mechanickým zariadením ako napríklad žeriavy, bagrovacie zariadenia, baranidlá alebo elevátory,

g)  „rekreačné plavidlo“ znamená plavidlo určené na športové alebo oddychové účely, ktoré nie je osobnou loďou,

h)  „výtlak vody“: znamená ponorený objem plavidla v m3,

i)  „dĺžka (L)“ znamená maximálnu dĺžku trupu v m, bez kormidla a čeleňa,

j)  „šírka (B)“ znamená maximálnu šírku trupu v m, meranú po vonkajší okraj obšívky plášťa (bez bočných lopatových kolies, odierok a podobne),

k)  „ponor (T)“ znamená zvislú vzdialenosť v m medzi najnižším bodom trupu bez zohľadnenia kýlu alebo iných pripevnených prípojných zariadení a čiarou najväčšieho ponoru,

l)  „klasifikačná spoločnosť“ znamená klasifikačnú spoločnosť, ktorá bola schválená v súlade s kritériami a postupmi podľa článku 9,

m)  „osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu“ znamená osvedčenie, ktoré pre plavidlo vnútrozemskej plavby vydal príslušný orgán a ktoré potvrdzuje zhodu s technickými požiadavkami tejto smernice.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na tieto plavidlá:

a)  plavidlá s dĺžkou (L) najmenej 20 m,

b)  plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako dĺžka (L) x šírka (B) x ponor (T) je 100 m3 alebo viac.

3.  Táto smernica sa vzťahuje aj na tieto plavidlá:

a)  remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie alebo tlačenie plavidiel uvedených v odseku 1 alebo plávajúcich strojov, alebo na posúvanie takýchto plavidiel alebo plávajúcich strojov vedľa seba;

b)  plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem posádky,

c)  plávajúce stroje.

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na tieto plavidlá:

a)  prevozné lode,

b)  vojenské lode,

c)  námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré

i)  vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo v nich majú základňu,

ii)  dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách za predpokladu, že majú:

–  osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1974 alebo rovnocenné osvedčenie, osvedčenie preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o nákladovej značke z roku 1966 alebo rovnocenné osvedčenie a medzinárodné osvedčenie o prevencii ropného znečistenia (IOPP) preukazujúce zhodu s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) z roku 1973, alebo

–  ak ide o osobné lode, na ktoré sa nevzťahujú všetky dohovory uvedené v prvej zarážke, osvedčenie o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode vydané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES(9), alebo

–  ak ide o rekreačné plavidlo, na ktoré sa nevzťahujú všetky dohovory uvedené v prvej zarážke, osvedčenie krajiny, pod vlajkou ktorej sa plaví.

Článok 3

Povinnosť mať osvedčenie

1.  Plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách Únie uvedených v článku 1, musia mať:

a)  ak vykonávajú plavbu na vodnej ceste v zóne R:

–  buď osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, alebo

–  osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, ktoré potvrdzuje plný súlad plavidla s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe II, pre ktoré bola bez toho, aby boli dotknuté prechodné ustanovenia prílohy II, stanovená rovnocennosť s technickými požiadavkami stanovenými pri uplatňovaní Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne podľa platných pravidiel a postupov,

b)  ak vykonávajú plavbu na iných vodných cestách, osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, podľa potreby vrátane špecifikácií uvedených v článku 5.

2.  Osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu sa vypracuje podľa vzoru uvedeného v časti I prílohy V a vydá sa v súlade s touto smernicou. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na zmenu tohto vzoru, ak to bude potrebné na zohľadnenie vedeckého a technického pokroku, na zefektívnenie plnenia administratívnych požiadaviek alebo zohľadnenie vývoja v tejto oblasti v dôsledku činnosti medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

Článok 4

Doplnkové osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu

1.  Všetky plavidlá, ktoré majú platné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa môžu za predpokladu dodržania ustanovení článku 5 ods. 5 tejto smernice plaviť na vodných cestách Únie iba s týmto osvedčením.

2.  Všetkým plavidlám, ktoré majú osvedčenie uvedené v odseku 1, sa však poskytne aj doplnkové osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu:

a)  ak vykonávajú plavbu na vodných cestách v zóne 3 a 4, ak chcú využiť zníženie úrovne technických požiadaviek na týchto vodných cestách,

b)  ak vykonávajú plavbu na vodných cestách v zóne 1 a 2 alebo, v prípade osobných lodí, ak vykonávajú plavbu na vodných cestách v zóne 3, ktoré nie sú spojené so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu, ak dotknutý členský štát prijal dodatočné technické požiadavky na tieto vodné cesty v súlade s článkom 5 ods. 1, 2 a 3.

3.  Doplnkové osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu sa vypracuje podľa vzoru uvedeného v časti II prílohy V a vydajú ho príslušné orgány po predložení osvedčenia uvedeného v odseku 1 a podľa podmienok, ktoré upravia orgány príslušné pre dotknuté vodné cesty. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty na zmenu tohto vzoru, ak to bude potrebné na zohľadnenie vedeckého a technického pokroku, na zefektívnenie plnenia administratívnych požiadaviek alebo zohľadnenie vývoja v tejto oblasti v dôsledku činnosti medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

Článok 5

Dodatočné alebo znížené technické požiadavky pre určité zóny

1.  Pokiaľ požiadavky Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne nestanovujú inak a po konzultácii s Komisiou môžu členské štáty prijať dodatočné technické požiadavky k tým, ktoré sú uvedené v prílohe II, pre plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách v zóne 1 a 2 na ich území.

2.  Každý členský štát môže v súvislosti s osobnými loďami vykonávajúcimi plavbu na vodných cestách v zóne 3 na jeho území, ktoré nie sú spojené so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu, ponechať v platnosti dodatočné technické požiadavky k požiadavkám uvedeným v prílohe II. Členské štáty môžu prijímať takéto nové dodatočné technické požiadavky v súlade s postupom podľa odseku 3. Dodatočné požiadavky sa môžu týkať len prvkov uvedených v zozname v prílohe III.

3.  Členský štát oznámi Komisii navrhované dodatočné požiadavky aspoň šesť mesiacov pred predpokladaným dátumom nadobudnutia ich účinnosti a informuje ostatné členské štáty.

Komisia schváli dodatočné technické požiadavky prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

4.  Dodržiavanie týchto dodatočných požiadaviek sa určí v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3 alebo, ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu. Tento doklad o zhode sa uznáva na vodných cestách Únie v príslušnej zóne.

5.  Ak by uplatňovanie prechodných ustanovení uvedených v prílohe II kapitole 24a viedlo k zníženiu úrovne existujúcich národných bezpečnostných noriem, môže členský štát neuplatniť dané prechodné ustanovenia vo vzťahu k osobným lodiam vnútrozemskej plavby vykonávajúcim plavbu na jeho vnútrozemských vodných cestách, ktoré nie sú spojené so splavnými vnútrozemskými vodnými cestami iného členského štátu. Za týchto okolností môže príslušný členský štát požadovať, aby takéto plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na jeho neprepojených vnútrozemských vodných cestách, boli v plnom súlade s technickými požiadavkami stanovenými v prílohe II počnúc od 30. decembra 2008.

Členský štát, ktorý využíva možnosť podľa prvého pododseku, informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom rozhodnutí a poskytne Komisii podrobné údaje o príslušných vnútroštátnych normách, ktoré sa vzťahujú na osobné lode vykonávajúce plavbu na jeho vnútrozemských vodných cestách.

Súlad s požiadavkami členského štátu na vykonávanie plavby na jeho neprepojených vnútrozemských vodných cestách sa uvedie v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3 alebo, ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu.

6.  Na plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu iba na vodných cestách v zóne 4, sa na všetkých vodných cestách v tejto zóne vzťahujú len znížené požiadavky vymedzené v prílohe II. Súlad s týmito zníženými požiadavkami sa uvedie v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu uvedenom v článku 3.

7.  Členské štáty môžu po konzultácii s Komisiou povoliť čiastočné uplatnenie technických požiadaviek alebo stanoviť menej prísne technické požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II, pre plavidlá vykonávajúce plavbu výlučne na vodných cestách v zóne 3 a 4 na ich území.

Menej prísne alebo čiastočné uplatnenie technických požiadaviek sa môže týkať len prvkov uvedených v prílohe IV. Ak technické charakteristiky plavidla zodpovedajú týmto menej prísnym alebo čiastočne uplatneným technickým požiadavkám, uvedie sa to v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu alebo, ak sa uplatňuje článok 4 ods. 2, v doplnkovom osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu.

Členské štáty oznámia Komisii zníženie alebo čiastočné uplatnenie technických požiadaviek uvedených v prílohe II aspoň šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti a informujú ostatné členské štáty.

Článok 6

Výnimky

1.  Členské štáty môžu povoliť výnimky z celej tejto smernice alebo jej časti pre:

a)  plavidlá, remorkéry, tlačné remorkéry a plávajúce stroje, ktoré vykonávajú plavbu na splavných vodných cestách, ktoré nie sú spojené vnútrozemskými vodnými cestami s vodnými cestami iných členských štátov,

b)  plavidlá s nosnosťou nepresahujúcou 350 ton alebo plavidlá, ktoré nie sú určené na prepravu tovaru a majú výtlak menší ako 100 m3, ktorých kýl bol položený pred 1. januárom 1950 a ktoré vykonávajú plavbu výlučne na vnútroštátnych vodných cestách.

2.  Členské štáty môžu, pokiaľ ide o plavbu na ich vnútroštátnych vodných cestách, povoliť výnimky z jedného alebo viacerých ustanovení tejto smernice pre obmedzené cesty miestneho záujmu alebo cesty v prístavných oblastiach. Tieto výnimky a cesty alebo oblasti, na ktoré sa vzťahujú, sa uvedú v osvedčení daného plavidla.

3.  Členské štáty oznámia Komisii výnimky povolené v súlade odsekmi 1 a 2 a informujú o tom ostatné členské štáty.

4.  Od členského štátu, na ktorého vodných cestách v dôsledku výnimiek povolených v súlade s odsekmi 1 a 2 nevykonávajú plavbu žiadne plavidlá podliehajúce ustanoveniam tejto smernice, sa nevyžaduje dodržiavanie článkov 8, 9 a 11.

Článok 7

Vydávanie osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

1.  Osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu sa vydáva plavidlám, ktorých kýl bol položený od [dátum transpozície tejto smernice], na základe technickej prehliadky, ktorá sa vykoná pred uvedením plavidla do prevádzky a ktorou sa má zistiť, či plavidlo vyhovuje technickým požiadavkám uvedeným v prílohe II.

2.  Osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu sa vydá plavidlu, ktoré bolo vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice Rady 82/714/EHS(10) ale vzťahuje sa naň táto smernica v súlade s článkom 2 ods. 2 a 3, na základe technickej prehliadky, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti súčasného osvedčenia plavidla, v každom prípade však najneskôr do 30. decembra 2018, aby sa zistilo, či plavidlo spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohe II.

Akékoľvek nesplnenie technických požiadaviek stanovených v prílohe II sa uvedie v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedené v prvom pododseku tohto článku pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti plavidla označené v osvedčení ako nespĺňajúce uvedené požiadavky, nenahradia alebo neupravia. Potom musia tieto komponenty alebo časti spĺňať technické požiadavky uvedené v prílohe II.

3.  Zjavné nebezpečenstvo v zmysle tohto článku sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitné charakteristiky plavidla v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe II. Povolené výnimky z technických požiadaviek v rámci prílohy II nie sú nedostatkami, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo.

Náhrada existujúcich dielov zhodnými dielmi alebo dielmi rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu v zmysle tohto článku.

4.  Počas technických prehliadok podľa odseku 1 a 2 tohto článku alebo počas technickej prehliadky vykonanej na žiadosť vlastníka plavidla sa podľa potreby skontroluje, či je stav plavidla v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v článku 5 ods. 1, 2 a 3.

Článok 8

Príslušné orgány

1.  Osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu môžu vydať vydávajú príslušné orgány členských štátov. [PN 7]

2.  Každý členský štát vypracuje zoznam uvádzajúci, ktoré orgány sú príslušné na vydanie osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu, a oznámi ho Komisii a ostatným členským štátom.

3.  Príslušné orgány vedú register všetkých osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu, ktoré vydajú v súlade so vzorom stanoveným v prílohe VI. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na zmenu tohto vzoru v záujme zohľadnenia vedeckého a technického pokroku, zefektívnenia plnenia administratívnych požiadaviek alebo zohľadnenia vývoja v tejto oblasti v dôsledku činnosti iných medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

Článok 9

Vykonávanie technických prehliadok

1.  Technické prehliadky podľa článku 7 vykonávajú príslušné orgány. Tieto orgány môžu úplne alebo čiastočne upustiť od podrobenia plavidla technickej kontrole, ak je z platného potvrdenia vydaného uznanou klasifikačnou spoločnosťou zrejmé, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky uvedené v prílohe II.

2.  Komisia prijme vykonávacie akty na schválenie klasifikačnej spoločnosti, ktorá spĺňa kritériá uvedené v zozname v prílohe VII, alebo na odobratie schválenia v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 3 a 4. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

3.  Žiadosť o schválenie predkladá Komisii členský štát, v ktorom má klasifikačná spoločnosť svoje ústredie alebo dcérsku spoločnosť oprávnenú na vydávanie potvrdení, že plavidlá spĺňajú požiadavky podľa prílohy II v súlade s touto smernicou. K žiadosti sa priložia všetky informácie a dokumenty potrebné na skontrolovanie splnenia kritérií na schválenie.

Ktorýkoľvek členský štát si môže vyžiadať vypočutie alebo doplnenie ďalších informácií alebo dokumentov.

4.  Ktorýkoľvek členský štát môže Komisii predložiť žiadosť o odobratie schválenia, ak je toho názoru, že klasifikačná spoločnosť už nespĺňa kritériá podľa prílohy VII. Žiadosť o odobratie musí byť dokladovaná dokumentáciou.

5.  Až do schválenia podľa tejto smernice sa klasifikačné spoločnosti, ktoré sú uznané, schválené a oprávnené členským štátom v súlade so smernicou Rady 94/57/ES(11), považujú za schválené len vo vzťahu k plavidlám vykonávajúcim plavbu výlučne na vodných cestách príslušného členského štátu.

6.  Komisia zverejní zverejní po prvýkrát do ... (12) a vedie aktuálny zoznam klasifikačných spoločností schválených v súlade s týmto článkom. [PN 8]

7.  Každý členský štát vypracuje zoznam, v ktorom uvedie svoje orgány príslušné na vykonávanie technických prehliadok, a oznámi ho Komisii a ostatným členským štátom.

8.  Každý členský štát vyhovie osobitným požiadavkám týkajúcim sa kontrolných orgánov a žiadosti o prehliadku podľa prílohy II.

Článok 10

Platnosť osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

1.  Dobu platnosti osvedčení Únie vydávaných pre novovybudované plavidlá v súlade s ustanoveniami tejto smernice určuje príslušný orgán maximálne na:

a)  päť rokov v prípade osobných lodí,

b)  desať rokov v prípade všetkých ostatných plavidiel.

Doba platnosti sa uvedie v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu.

2.  V prípade plavidiel, ktoré sú pred technickou prehliadkou už v prevádzke, príslušný orgán určuje dobu platnosti osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu v závislosti od prípadu podľa výsledkov prehliadky. Platnosť však nesmie prekročiť doby určené v odseku 1.

3.  Každý členský štát môže v prípadoch uvedených v prílohe II vydať dočasné osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu. Dočasné osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu sa vypracujú podľa vzoru uvedeného v časti III prílohy V. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na zmenu tohto vzoru v záujme zohľadnenia vedeckého a technického pokroku, zefektívnenia plnenia administratívnych požiadaviek alebo zohľadnenia vývoja v tejto oblasti v dôsledku činnosti iných medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

Článok 11

Náhrada osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

Každý členský štát stanoví podmienky, za ktorých sa môže nahradiť platné osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, ktoré sa stratilo alebo poškodilo.

Článok 12

Obnovenie osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

1.  Osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu sa obnoví po uplynutí jeho platnosti v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7.

2.  Pokiaľ ide o obnovenie osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu, prechodné ustanovenia v prílohe II kapitole 24 a 24a sa vzťahujú na plavidlá a za podmienok podľa daných ustanovení.

Článok 13

Predĺženie platnosti osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

Platnosť osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu môže orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, výnimočne predĺžiť bez technickej prehliadky v súlade s prílohou II. Takéto predĺženie sa uvedie v osvedčení.

Článok 14

Vydávanie nových osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

Pri veľkých úpravách alebo opravách, ktoré ovplyvňujú konštrukčnú pevnosť lode, plavbu alebo ovládateľnosť alebo osobitné charakteristiky plavidla v súlade s prílohou II, sa dané plavidlo pred akoukoľvek ďalšou plavbou znovu podrobí technickej prehliadke podľa článku 7. Na základe tejto prehliadky sa buď vydá nové osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, v ktorom sa uvedú technické charakteristiky plavidla, alebo sa zodpovedajúcim spôsobom zmení existujúce osvedčenie. Ak je toto osvedčenie vydané v inom členskom štáte, než v tom, v ktorom bolo vydané alebo obnovené pôvodné osvedčenie, príslušný orgán, ktorý vydal alebo obnovil osvedčenie, sa náležite informuje do jedného mesiaca.

Článok 15

Zamietnutie vydať alebo obnoviť osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu a ich odobratie

1.  Každé rozhodnutie o zamietnutí vydať alebo obnoviť osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu musí byť odôvodnené. Vlastník plavidla musí byť o ňom upovedomený a musí byť informovaný o opravných prostriedkoch a lehotách na ich podanie v príslušnom členskom štáte.

2.  Akékoľvek platné osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu môže príslušný orgán, ktorý ho vydal alebo obnovil, odobrať ak plavidlo prestane vyhovovať technickým požiadavkám uvedeným v jeho osvedčení.

Článok 16

Ďalšie prehliadky

1.  Príslušné orgány členského štátu môžu kedykoľvek skontrolovať, či plavidlo má platné osvedčenie v súlade s touto smernicou a či spĺňa požiadavky uvedené v takom osvedčení, alebo či predstavuje zjavné nebezpečenstvo pre osoby na palube, pre životné prostredie alebo bezpečnosť plavby. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia v súlade s odsekmi 2 až 5.

2.  Ak orgány pri takejto kontrole zistia, že osvedčenie nie je na palube alebo že osvedčenie na palube je neplatné, alebo že plavidlo nespĺňa požiadavky uvedené v tomto osvedčení, ale táto neplatnosť alebo nesplnenie požiadaviek nepredstavuje zjavné nebezpečenstvo, vlastník plavidla alebo jeho zástupca prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na nápravu danej situácie. Orgán, ktorý vydal osvedčenie alebo ho naposledy obnovil, o tom bude informovaný do siedmich dní.

3.  Ak orgány pri takejto kontrole zistia, že plavidlo predstavuje zjavné nebezpečenstvo pre osoby na palube, životné prostredie alebo bezpečnosť plavby, môžu plavidlu zabrániť v ďalšej plavbe až do prijatia potrebných krokov na nápravu danej situácie.

Rovnako môžu predpísať opatrenia, ktoré umožnia, ak je to po ukončení prepravných operácií vhodné, plavidlu bezpečne pokračovať na miesto, kde sa skontroluje alebo opraví. Orgán, ktorý vydal osvedčenie alebo ho naposledy obnovil, o tom bude informovaný do siedmich dní.

4.  Členský štát, ktorý zabránil plavidlu pokračovať v plavbe alebo oznámil jeho vlastníkovi, že tak zamýšľa urobiť, ak nedôjde k náprave zistených nedostatkov, do siedmich dní informuje orgán členského štátu, v ktorom bolo osvedčenie vydané alebo naposledy obnovené, o rozhodnutí, ktoré prijal alebo ktoré má v úmysle prijať.

5.  V každom rozhodnutí o prerušení plavby plavidla prijatom v rámci vykonávania tejto smernice sa uvedú podrobné dôvody, na ktorých sa zakladá. Príslušnej strane sa bezodkladne oznámi a táto strana musí byť zároveň informovaná o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii podľa platných právnych predpisov príslušných členských štátov, a o lehotách na ich podanie.

Článok 17

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla

Príslušný orgán, ktorý vydal osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu, v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu uvedie Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla podľa prílohy II, kapitoly 2.

Článok 18

Ekvivalencie a výnimky

1.  Členské štáty môžu od Komisie žiadať prijatie vykonávacích aktov, ktorými sa povolia výnimky alebo uzná ekvivalencia technických špecifikácií určitého plavidla, pokiaľ ide o:

a)  použitie alebo prítomnosť iných materiálov, inštalácií alebo zariadení na palube alebo prijatie iných aspektov vyhotovenia alebo iných úprav, ako sa uvádzajú v prílohe II,

b)  vydanie osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu na skúšobné účely a na obmedzený čas, pričom takéto osvedčenie zahŕňa nové technické špecifikácie odchylné od požiadaviek prílohy II časti II, za predpokladu, že takéto špecifikácie poskytnú ekvivalentnú bezpečnosť,

c)  uplatnenie výnimiek zo strany kontrolných orgánov na osobnú loď v súvislosti s priestormi určenými na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou, ak sa uplatnenie konkrétnych požiadaviek uvedených v prílohe II kapitole 15 považuje za prakticky náročné alebo by viedlo k neprimeraným nákladom,

d)  použitie iných hasív ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe II kapitole 10,

e)  použitie trvalo inštalovaných hasiacich systémov na ochranu objektov,

f)  uplatnenie prílohy II kapitoly 24 na plavidlo prestavané na dĺžku viac ako 110 m,

g)  výnimky z požiadaviek stanovených v prílohe II kapitole 24 a 24a po uplynutí platnosti prechodných ustanovení, ak je technicky náročné tieto požiadavky uplatniť alebo ak by ich uplatnenie mohlo viesť k neprimerane vysokým nákladom,

h)  uznávanie noriem týkajúcich sa systémov rozstrekujúcich menšie množstvá vody iných ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II kapitole 10.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2.

2.  Príslušné orgány členských štátov uvedú ekvivalencie a výnimky podľa odseku 1 písm. a) až g) v osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu. Informujú o tom Komisiu aj ostatné členské štáty.

3.  Do prijatia vykonávacích aktov uvedených v ods. 1 písm. a) môžu príslušné orgány vydať dočasné osvedčenie Únie na vnútrozemskú plavbu podľa článku 10 ods. 2.

V takom prípade príslušné orgány do jedného mesiaca od vydania dočasného osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu oznámia Komisii a ostatným členským štátom názov a európske identifikačné číslo plavidla, povahu výnimky a štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované alebo v ktorom má domovský prístav.

4.  Komisia zverejní register radarového navigačného zariadenia a ukazovateľov rýchlosti zmeny kurzu schválených v súlade s prílohou II.

Článok 19

Uznávanie plavebných osvedčení plavidiel tretích krajín

Únia sa zúčastní na rokovaniach s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť vzájomné uznávanie plavebných osvedčení medzi Úniou a tretími krajinami.

Do uzatvorenia takýchto dohôd môžu príslušné orgány členského štátu na účely plavby po vodných cestách daného členského štátu uznať plavebné osvedčenia plavidiel z tretích krajín.

Vydávanie osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu plavidlám tretích krajín sa uskutočňuje v súlade s článkom 7 ods. 1.

Článok 20

Pokračovanie uplatniteľnosti smernice 2009/100/ES

Na plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje článok 2 ods. 2 a 3 tejto smernice, ale vzťahuje sa na ne článok 1 písm. a) smernice 2009/100/ES, sa vzťahujú ustanovenia uvedenej smernice.

Článok 21

Prechodné ustanovenia o používaní dokumentov

Dokumenty spadajúce do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ktoré príslušné orgány členského štátu vydali v zmysle smernice 2006/87/ES pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, platia až do uplynutia doby ich platnosti.

Článok 22

Prispôsobenie príloh

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 týkajúce sa prispôsobenia príloh I, II, III, IV a VII vedeckému a technickému pokroku alebo vývoju v tejto oblasti v dôsledku činnosti medzinárodných organizácií, najmä CCNR, s cieľom zabezpečiť, aby sa obe osvedčenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) vydávali na základe technických požiadaviek zaručujúcich rovnocennú úroveň bezpečnosti alebo aby sa zohľadnili prípady uvedené v článku 5.

Komisia do 31. decembra 2017 prijme v súlade s článkom 24 delegované akty týkajúce sa začlenenia zvláštnych požiadaviek pre plavidlá poháňané skvapalneným zemným plynom (LNG) do kapitoly 19ba prílohy II. [PN 9]

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 týkajúce sa záväzných administratívnych pokynov súvisiacich s podrobným uplatňovaním technických požiadaviek v zmysle prílohy II s cieľom zabezpečiť zosúladenie výkladu týchto požiadaviek alebo zohľadniť najlepšie postupy vypracované na úrovni Únie alebo odvodené z činnosti medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov Komisia zabezpečí, aby technické požiadavky, ktoré treba splniť na vydanie osvedčenia Únie na vnútrozemskú plavbu uznávaného na plavbu na Rýne, poskytli rovnocennú úroveň bezpečnosti, ako sa vyžaduje pre vydanie osvedčenia uvedeného v článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na účely aktualizácie odkazov tejto smernice na určité ustanovenia prílohy II s cieľom zohľadniť zmeny vykonané v danej prílohe.

Článok 23

Dočasné požiadavky

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 24 na účely zabezpečenia dočasných technických požiadaviek pre plavidlá, aby sa umožnilo vykonávanie skúšok s cieľom stimulovať inovácie a technický pokrok. Maximálna doba platnosti takýchto požiadaviek je tri roky.

Článok 24

Delegovanie právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci podľa článku Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 3, 4, 8, 10, 22 a 23 sa Komisii udeľuje na na dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia účinnosti smernice] obdobie piatich rokov od ...(13). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 10]

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu kedykoľvek zrušiť Delegovanie právomoci uvedené v článku 3, 4, 8, 10, 22 a 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádzauvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 11 sa netýka všetkých jazykových verzií]

4.  Keď Komisia oznamuje prijme delegovaný akt hneď po prijatí súčasne , zároveň oznámi túto skutočnosť Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku článkov 3, 4, 8, 10, 22 a 23 nadobúda nadobudne účinnosť, len ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky do dvoch mesiacov od oznámenia aktu Komisiou. Európsky parlament alebo Rada môže túto lehotu predĺžiť voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 12]

Článok 25

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 7 smernice Rady 91/672/EHS(14) (ďalej len „výbor“). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, predseda výboru môže rozhodnúť o ukončení postupu bez výsledku v rámci lehoty na poskytnutie stanoviska.

Článok 26

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich implementáciu. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 26a

Preskúmanie

Komisia pred ...(15) a následne každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma účinnosť opatrení zavedených touto smernicou, najmä pokiaľ ide o zosúladenie technických požiadaviek a vypracovanie technických noriem pre vnútrozemskú plavbu. V správe sa tiež preskúmajú mechanizmy spolupráce s medzinárodnými organizáciami príslušnými pre vnútrozemskú plavbu. K správe sa v náležitých prípadoch pripojí legislatívny návrh na ďalšie zefektívnenie spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní noriem, na ktoré sa bude môcť odkazovať v právnych aktoch Únie. [PN 13]

Článok 27

Transpozícia

1.  Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1, prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 1. januára 2015. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 28

Zrušenie

Smernica 2006/87/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 30

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I Zoznam vnútrozemských vodných ciest Únie geograficky rozdelených na zóny 1, 2, 3 a 4

Príloha II Minimálne technické požiadavky pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zónach 1, 2, 3 a 4

V prílohe II sa vkladá táto kapitola:

„KAPITOLA 19ba

ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY PLATNÉ PRE PLAVIDLÁ POHÁŇANÉ SKVAPALNENÝM ZEMNÝM PLYNOM (LNG) (prázdne)“ [PN 14]

Príloha III Predmety možných dodatočných technických požiadaviek pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zóne 1 a 2

Príloha IV Predmety možného zníženia úrovne technických požiadaviek platných pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách v zóne 3 a 4

Príloha V Vzory osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

Príloha VI Vzor registra osvedčení Únie na vnútrozemskú plavbu

Príloha VII Klasifikačné spoločnosti

Prílohy sa nepreberajú v celom rozsahu v tomto konsolidovanom znení. Konzultujte prosím návrh Komisie COM(2013)0622, časti 2 a 3.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 58.
(2) Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 48.
(3)Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 58.
(4)Ú. v. EÚ C 126, 26.4.2014, s. 48.
(5)Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 259, 2.10.2009, s. 8).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).
(10) Smernica Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1), (smernica zrušená smernicou 2006/87/ES).
(11)Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20).
(12) Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(13) Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(14) Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29).
(15) Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***I
PDF 571kWORD 171k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TA(2014)0344A7-0241/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2013)0796),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a na články 33 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0421/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. februára 2014(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0241/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

P7_TC1-COD(2013)0410


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 325,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  S cieľom zabezpečiť, aby sa nariadenie Rady (ES) č. 515/97(4) vzťahovalo všetky možné pohyby tovaru v súvislosti s colným územím Únie, je vhodné objasniť vymedzenie colných predpisov, pokiaľ ide o pojmy vstup a výstup tovaru.

(2)  V záujme ďalšieho posilnenia administratívnych postupov a postupov v trestnom konaní pri riešení nezrovnalostí je potrebné zabezpečiť, aby sa dôkazy získané prostredníctvom vzájomnej pomoci mohli považovať za prípustné v konaniach pred správnymi a súdnymi orgánmi členského štátu dožadujúceho orgánu.

(3)  V oznámení Komisie z 8. januára 2013 o riadení colných rizík a bezpečnosti dodávateľského reťazca sa uznáva naliehavá potreba zlepšiť kvalitu a dostupnosť údajov potrebných na analýzu rizík pred vstupom, najmä v záujme účinného rozpoznania a zmierňovania rizík z hľadiska bezpečnosti a ochrany na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie v medziach spoločného rámca pre riadenie rizík vytvoreného podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92(5). Začlenením údajov o pohybe kontajnerov do riadenia rizík pred vstupom sa podstatne zvýši prehľadnosť dodávateľského reťazca a výrazne sa zlepší schopnosť Únie a členských štátov zameriavať kontroly na rizikovejšie zásielky a zároveň uľahčiť tok legálneho obchodu.

(4)  Pre lepšiu zrozumiteľnosť, konzistentnosť, účinnosť, ucelenosť a transparentnosť je nevyhnutné konkrétnejšie vymedziť orgány, ktoré by mali mať prístup k zoznamom vytvoreným na základe nariadenia (ES) č. 515/97; na tento účel sa vytvorí odkaz na príslušné orgány. [PN 1]

(5)  Údaje týkajúce sa pohybu kontajnerov umožňujú určiť trendy podvodnej činnosti a rizikové trendy v súvislosti s tovarom, ktorý sa presúva na colné územie Únie a von z neho. Tieto údaje pomáhajú pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní operácií, ktoré predstavujú alebo sa javia ako porušovanie colných predpisov, a slúžia príslušným orgánom pri riadení colných rizík vymedzených v článku 4 bode 25 nariadenia (EHS) č. 2913/92. S cieľom zhromaždiť a používať čo najúplnejší súbor údajov bez potenciálneho negatívneho účinku na malé a stredné podniky v sektore špeditérskych služieb je potrebné, aby poskytovatelia vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom reťazi, poskytovali Komisii údaje týkajúce sa pohybu kontajnerov, ak tieto údaje zbierajú v elektronickom formáte prostredníctvom svojich systémov sledovania zariadení alebo majú k týmto údajom prístup.

(5a)  Z údajov o rozsahu problému, ako sú Komisiou uvedené v posúdení vplyvu z 25. novembra 2013 týkajúcom sa zmeny nariadenia (ES) č. 515/97, vyplýva, že podvody spojené s nepravdivým deklarovaním pôvodu môžu v EÚ27 vzrásť až na ročnú stratu 100 miliónov EUR. Členské štáty v roku 2011 ohlásili 1 905 prípadov zaznamenaných podvodov a iných nezrovnalostí spojených s nesprávnym opisom tovaru, ktoré predstavovali stratu 107,7 milióna EUR. Táto suma sa pritom týka iba škody zistenej členskými štátmi a Komisiou. Keďže informácie o približne 30 000 prípadov podozrenia z podvodu nie sú dostupné, skutočný rozsah problému je podstatne väčší. [PN 2]

(5b)  V záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa je povinnosťou Únie bojovať proti podvodom v colnej oblasti a prispieť tým k cieľu vytvorenia vnútorného trhu s bezpečnými produktmi s pravými osvedčeniami o pôvode. [PN 3]

(6)  Vzhľadom na zvýšenie výskytu podvodov v colnej oblasti je zvýšenie miery odhaľovania a prevencie na vnútroštátnej úrovni i na úrovni Únie rozhodujúce. Odhalenie podvodu, zistenie rizikových trendov a realizácia účinných postupov v oblasti riadenia rizík podstatne závisí od identifikácie a krížovej analýzy relevantných súborov operačných údajov. Preto je potrebné vytvoriť na úrovni Európskej únie zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane tranzitu tovaru v rámci členských štátov a priameho vývozu. Na tento účel by mali členské štáty umožniť systematickú reprodukciu údajov o dovoze, vývoze a tranzite tovaru zo systémov prevádzkovaných Komisiou a mali by poskytovať Komisii čo možno najskôr údaje týkajúce sa tranzitu tovaru v rámci členského štátu a priameho vývozu. Komisia by každoročne mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade výsledky dosiahnuté pomocou tohto zoznamu. Komisia by do ...(6) mala uskutočniť posúdenie s cieľom vyhodnotiť uskutočniteľnosť rozšírenia údajov obsiahnutých v zozname o údaje týkajúce sa pozemného a vzdušného dovozu a tranzitu tovaru, ako aj potrebu rozšíriť údaje obsiahnuté v zozname o údaje týkajúce sa vývozu. [PN 4]

(7)  Na účely vykonávania článku 18b nariadenia (ES) č. 515/97 vytvorila Komisia niekoľko technických systémov, ktoré umožňujú poskytovanie technickej pomoci, odbornej prípravy alebo činností v oblasti komunikácie, ako aj iných prevádzkových činností členským štátom. Uvedené technické systémy sa musia výslovne uvádzať v uvedenom nariadení a musia sa na ne vzťahovať požiadavky na ochranu údajov.

(8)  Zavedenie elektronického colníctva v roku 2011, v ktorom si podkladové dokumenty o dovoze a vývoze už neponechávajú colné správy ale hospodárske subjekty, viedlo k omeškaniam vo vyšetrovaniach vedených Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v colnej oblasti, pretože na získanie týchto dokumentov potrebuje OLAF sprostredkovateľskú pomoc colných správ. Trojročná premlčacia lehota, ktorá sa uplatňuje na colné doklady v držbe správneho orgánu, navyše predstavuje ďalšie prekážky brániace úspešnému výkonu vyšetrovaní. Komisia by preto za určitých okolností a po predchádzajúcom oznámení členským štátom mala mať právo v záujme urýchlenia vyšetrovaní v colnej oblasti mala mať právo vyžiadať si podkladové dokumenty k dovozným a vývozným vyhláseniam priamo od dotknutých hospodárskych subjektov. Dotknuté hospodárske subjekty by mali byť informované, ktorý druh postupu sa uplatňuje. Uvedené hospodárske subjekty by mali mať povinnosť poskytnúť požadované dokumenty Komisii, a to včas, po tom, čo Komisia vopred informuje členské štáty. [PN 5]

(9)  V záujme zabezpečenia dôvernosti a väčšej bezpečnosti vložených údajov by sa mal stanoviť obmedzený prístup k vloženým údajom len pre konkrétnych používateľov a len na vymedzené účely. [PN 6]

(10)  S cieľom zaručiť aktuálnosť informácií a zabezpečiť transparentnosť a právo dotknutých osôb na informácie zakotvené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(7) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(8) by sa mala zaviesť možnosť zverejňovať na internete aktualizácie zoznamov príslušných orgánov, ktoré členské štáty a útvary Komisie určili ako orgány s prístupom do colného informačného systému (CIS).

(11)  Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie.

(12)  Pre lepšiu konzistentnosť dohľadu nad ochranou údajov je potrebná užšia spolupráca medzi Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a Spoločným dozorným orgánom zriadeným podľa rozhodnutia Rady 2009/917/SVV(9) s cieľom zabezpečiť koordináciu auditov CIS.

(13)  Ustanovenia upravujúce uchovávanie údajov v CIS majú často za následok neodôvodniteľné straty informácií; príčinou je skutočnosť, že členské štáty z dôvodu administratívnej náročnosti a nedostatku potrebných zdrojov, najmä ľudských zdrojov, nevykonávajú ročné preskúmania systematicky. Je preto nevyhnutné zjednodušiť postup uchovávania údajov v CIS, a to zrušením povinnosti ročného preskúmania údajov a stanovením maximálnej doby uchovávania na 10 rokov, ktorá zodpovedá lehotám stanoveným pre zoznamy vytvorené na základe tohto nariadenia. Táto Toto by sa však nemalo vzťahovať na premlčaciu lehotu ustanovenú v článku 221 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Doba uchovávania údajov je nevyhnutná vzhľadom na dlhotrvajúce postupy pre spracovanie nezrovnalostí a vzhľadom na skutočnosť, že tieto údaje sú potrebné na vykonávanie spoločných colných operácií a vyšetrovaní. S cieľom zabezpečiť pravidlá pre ochranu údajov by okrem toho mal byť Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov informovaný o prípadoch uchovávania osobných údajov v CIS na obdobie dlhšie ako päť rokov. [PN 7]

(14)  V záujme zlepšenia možností analýzy podvodov a jednoduchšieho vykonávania vyšetrovaní by údaje o súčasných vyšetrovacích spisoch uložené v identifikačnej databáze colných spisov (FIDE) mali byť vedené anonymne po uplynutí jedného roka od posledného pozorovania a mali by sa uchovávať vo forme, v ktorej už nie je možné dátový subjekt identifikovať.

(15)  Keďže ciele týkajúce sa posilnenia riadenia colných rizík, ako sa vymedzuje v článku 4 bodoch 25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu dosahov a účinku opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(16)  Poskytovatelia služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, pôsobiaci v medzinárodnom dodávateľskom reťazci, ktorí sú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v súvislosti s poskytovaním údajov o pohybe kontajnerov viazaní súkromnými zmluvami, by mali mať možnosť odkladu pri uplatňovaní článku 18c, aby mohli nanovo dojednať svoje zmluvy a zabezpečiť zlučiteľnosť budúcich zmlúv s povinnosťou poskytovať údaje Komisii.

(17)  Nariadením (ES) č. 515/97 sa Komisii udeľujú právomoci na účely vykonávania niektorých jeho ustanovení; v dôsledku nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci, ktoré boli Komisii udelené uvedeným nariadením, zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(18)  S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 515/97 a hlavne vytvoriť zjednodušený a štruktúrovaný zoznam správ CSM by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o udalosti, v prípade ktorých by sa mali predkladať správy CSM, minimálne dátové prvky poskytované v správach CSM a frekvenciu predkladania správ.

(19)  S cieľom doplniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 515/97 a hlavne špecifikovať informácie, ktoré majú byť vložené do CIS, by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o určovanie operácií súvisiacich s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, v prípade ktorých je potrebné poskytnúť informácie do centrálnej databázy CIS.

(20)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(21)  S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 515/97 by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát údajov a spôsob doručovania správ CSM. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10). Pri prijímaní vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(22)  S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 515/97 by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifické zložky, ktoré majú byť zahrnuté do CIS pre každú kategóriu uvedenú v článku 24 písm. a) až h). Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. Pri prijímaní vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania. Špecifické zložky, ktoré majú byť zahrnuté do CIS, budú vychádzať z požiadaviek uvedených v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 696/98(11).

(23)  Konzultovalo sa s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko 11. marca 2014,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 515/97 sa mení takto:

1.  V článku 2 sa odsek 1 mení takto:

a)  prvá zarážka sa nahrádza takto:"

„– „colné predpisy“ znamenajú súbor ustanovení Únie a súvisiace delegované a vykonávacie ustanovenia, ktoré upravujú vstup, výstup, dovoz, vývoz, tranzit a predloženie tovaru, ktorý je predmetom obchodu medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a medzi členskými štátmi v prípade tovaru, ktorý nemá colný štatút Únie podľa článku 28 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), alebo tovaru podrobeného dodatočnej kontrole či vyšetrovaniu s cieľom stanovenia jeho štatútu v Únii,“;

"

b)  pridáva sa zarážka:"

„– „verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb pôsobiaci v medzinárodných dodávateľských reťazcoch“ sú vlastníci, odosielatelia, adresáti, špeditéri, dopravcovia, výrobcovia a iní zainteresovaní sprostredkovatelia alebo osoby, ktoré sú súčasťou medzinárodného dodávateľského reťazca.“ [PN 8]

"

2.  Článok 12 sa nahrádza takto:"

„Doklady, overené kópie dokladov, potvrdenia, všetky nástroje úradné úkony alebo rozhodnutia, ktoré vydávajú správne orgány správnych orgánov, správy a iné informácie, ktoré pracovníci dožiadaného orgánu získajú a oznámia dožadujúcemu orgánu v priebehu poskytovania pomoci ustanovenej v článkoch 4 až 11, môžu tvoriť prípustné dôkazy v správnych a súdnych konaniach dožadujúceho členského štátu rovnakým spôsobom, ako keby boli získané v členskom štáte, v ktorom konanie prebieha.“ [PN 9]

"

2a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 16a

Dokumenty, overené kópie dokumentov, osvedčenia, všetky akty alebo rozhodnutia správnych orgánov, správy či akékoľvek iné informácie ktoré získajú zamestnanci v jednom členskom štáte a oznámia ich v rámci pomoci stanovenej v článkoch 13 až 15 inému členskému štátu, sa môžu stať dôkazmi prípustnými v správnych a súdnych konaniach členského štátu, ktorý informácie dostáva rovnakým spôsobom, akoby boli získané v členskom štáte, v ktorom konanie prebieha.” [PN 10]

"

2b.  V článku 18 ods. 1 sa v prvom pododseku dopĺňa táto zarážka:"

„– porušeniach colných predpisov prekračujúcich prahovú hodnotu stanovenú Komisiou.“ [PN 11]

"

2c.  V článku 18 ods. 1 sa záverečná veta prvého pododseku nahrádza takto:"

„oznámia Komisii v čo najkratšom čase, ale v každom prípade najneskôr do troch týždňov buď z vlastnej iniciatívy, alebo na odôvodnenú žiadosť Komisie všetky relevantné informácie, či už formou dokumentov alebo ich kópií či výpisov, potrebné na zistenie skutočností, na základe ktorých môže Komisia koordinovať kroky, ktoré podniknú členské štáty.“ [PN 12]

"

2d.  V článku 18 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„4. Ak sa Komisia domnieva, že sa v jednom alebo viacerých členských štátoch vyskytli nezrovnalosti, informuje o tom príslušný členský štát alebo členské štáty, a tento príslušný členský štát alebo členské štáty čo najskôr, ale v každom prípade najneskôr do troch týždňov od prijatia informácie uskutočnia zisťovanie, na ktorom sa môžu zúčastniť zástupcovia Komisie za podmienok stanovených v článku 9 ods. 2 a článku 11 tohto nariadenia.“ [PN 13]

"

3.  Článok 18a sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov, na účely riadenia rizík, ako sa ustanovuje v článku 4 bodoch 25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, a s cieľom pomáhať orgánom uvedeným v článku 29 pri zisťovaní pohybu tovaru, ktorý môže byť predmetom operácií potenciálne porušujúcich colné a poľnohospodárske predpisy, ako aj dopravných prostriedkov, a to vrátane kontajnerov používaných na tento účel, Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam údajov od poskytovateľov služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom reťazci. Uvedené orgány majú k zoznamu údajov priamy prístup. Zabezpečia, aby sa informácie týkajúce sa záujmov poskytovateľov služieb z členských štátov obsiahnuté v tomto zozname používali len na účely tohto nariadenia.“; [PN 14]

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. V rámci spravovania tohto zoznamu je Komisia oprávnená:

   a) mať prístup alebo získavať a uchovávať obsah údajov akýmkoľvek spôsobom alebo akoukoľvek formou a použiť tieto údaje na účely správneho alebo súdneho konania v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti práva duševného vlastníctva. Komisia zabezpečí primeranú ochranu proti svojvoľným zásahom verejných orgánov vrátane technických a organizačných opatrení, ako aj požiadavky transparentnosti vo vzťahu k dátovým subjektom. Dátovým subjektom bude poskytnuté právo na prístup a opravu v súvislosti s údajmi spracovanými na tento účel; [PN 15]
   b) porovnávať sprístupnené alebo získané údaje v zozname, zoradiť ich, doplniť ich z iných zdrojov údajov a analyzovať takéto údaje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001*;
   c) poskytnúť údaje z tohto zoznamu k dispozícii orgánom uvedeným v článku 29 s využitím technológie elektronického spracovania údajov. “

"

____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).;

c)  vkladajú vkladá sa tieto odseky 5 a 6 tento odsek:"

„5. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dohliada na súlad tohto zoznamu s nariadením (ES) č. 45/2001.

Komisia vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene a prístupu alebo iným neoprávneným formám spracovania. [PN 16]

6.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 45/2001, môže Komisia môže so súhlasom poskytovateľov služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom reťazci, postúpiť údaje uvedené v článku 18a ods. 3 medzinárodným organizáciám a/alebo inštitúciám/agentúram EÚ vrátane Svetovej colnej organizácie, Medzinárodnej námornej organizácie, Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ako aj Europolu, ktoré sa podieľajú na ochrane finančných záujmov Únie a na správnom uplatňovaní colných predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila príslušnú dohodu alebo memorandum o porozumení. [PN 17]

Údaje sa postúpia podľa tohto odseku iba na všeobecné účely tohto nariadenia, ktoré zahŕňajú ochranu finančných záujmov Únie, a/alebo na účely riadenia rizík, ako sa stanovuje v článku 4 bodoch 25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92*. [PN 18 sa netýka slovenskej verzie]

Dohoda alebo memorandum o porozumení, na základe ktorého sa môže vykonať Presun údajov podľa tohto odseku, obsahujú okrem iného dodržiava zásady ochrany údajov, ako je napríklad možnosť pre dátové subjekty uplatniť svoje práva na prístup a opravu a požadovať správnu a súdnu nápravu, ako aj nezávislý mechanizmus dohľadu na zabezpečenie dodržiavania ochrany údajov. [PN 19]

Údaje získané od poskytovateľov služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí pôsobia v medzinárodnom dodávateľskom reťazci, sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať dlhšie ako desať rokov. Ak sa osobné údaje uchovávajú dlhšie ako päť rokov, je potrebné o tom informovať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť zoznam medzinárodných organizácií a/alebo inštitúcií/agentúr EÚ, ktoré sa podieľajú na ochrane finančných záujmov Únie a na správnom uplatňovaní colných predpisov. [PN 20]

Pri príprave delegovaných aktov uvedených v tomto odseku Komisia uskutoční konzultácie so zástupcami podnikateľského sektora. [PN 21]

___________

* Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).“

"

4.  Článok 18b sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Komisia môže členským štátom poskytnúť zabezpečí túto expertízu, technickú alebo logistickú pomoc, odbornú prípravu alebo činnosť v oblasti komunikácie, alebo tiež akúkoľvek inú operačnú podporu na plnenie cieľov tohto nariadenia a tiež pri vykonávaní úloh členských štátov v rámci vykonávania colnej spolupráce uvedenej v článku 87 ZFEÚ. Na tento účel Komisia vytvorí vhodné technické systémy.“ [PN 22]

"

(b)  vkladá sa tento odsek 3:"

„3. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dohliada na súlad všetkých technických systémov vytvorených podľa tohto článku s nariadením (ES) č. 45/2001.“ [PN 23]

"

5.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 18c

1.  Poskytovatelia služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, pôsobiaci v medzinárodnom dodávateľskom reťazci a uvedení v článku 18a ods. 1 Námorní dopravcovia, ktorí uchovávajú údaje o pohybe a stave kontajnerov alebo majú prístup k týmto údajom, predložia Komisii správy o stave kontajnerov (ďalej len „správy CSM“). [PN 24]

2.  Požadované správy CSM sa predložia v týchto prípadoch: prípade kontajnerov, ktoré sa majú prepraviť loďou na colné územie Únie z tretej krajiny.

   (a) kontajnery, ktoré sa majú lodnou dopravou na colné územie Únie prepraviť z tretích krajín; [PN 25]
   (b) kontajnery, ktoré sa lodnou dopravou z colného územia Únie prepravujú do tretích krajín. [PN 26]

3.  V požadovaných správach CSM sa majú uvádzať udalosti, na ktoré odkazuje článok 18f, pokiaľ o nich má vedomosť verejný alebo súkromný poskytovateľ služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorý pôsobí v medzinárodnom dodávateľskom reťazci a ktorý predkladá správu, a boli pre ne vygenerované alebo zozbierané údaje v elektronickom zariadení na sledovanie kontajnerov. [PN 27]

4.  Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam predložených správ CSM (ďalej len „zoznam CSM“). Zoznam CSM bude súčasťou zoznamu uvedeného v článku 18a a nebude obsahovať osobné údaje. [PN 28]

Článok 18d

1.  Ak sa má kontajner (vrátane kontajnerov, ktoré sa nebudú vykladať v Únii) lodnou dopravou prepraviť na colné územie Únie z tretej krajiny, verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb, ktorí podliehajú povinnosti uvedenej v článku 18c ods. 1, predložia správy CSM v súvislosti so všetkými udalosťami, ktoré nastali od okamihu, keď bol kontajner podľa hlásenia naposledy prázdny pred prepravou na colné územie Únie, až do okamihu, keď je opäť nahlásený ako prázdny.

2.  Ak ani v jednom z uvedených prípadov nie sú v elektronických záznamoch k dispozícii konkrétne správy CSM potrebné na určenie príslušnej vykládky kontajnera, poskytovateľ preloží správy CSM týkajúce sa udalostí, ktoré nastali v časovom rozmedzí najmenej tri mesiace pred fyzickým vstupom na colné územie Únie a jeden mesiac po vstupe na colné územie Únie, alebo do príchodu na miesto určenia mimo colného územia Únie, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 18e

1.  Ak sa kontajner lodnou dopravou prepravuje z colného územia Únie do tretej krajiny, verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb, ktorí podliehajú povinnosti uvedenej v článku 18c ods. 1, predložia správy CSM v súvislosti so všetkými udalosťami, ktoré nastali od okamihu, keď bol kontajner podľa hlásenia prázdny na colnom území Únie, až do okamihu, keď je kontajner nahlásený ako prázdny mimo colného územia Únie.

2.  Ak ani v jednom z uvedených prípadov nie sú v elektronických záznamoch k dispozícii konkrétne správy CSM potrebné na určenie príslušnej vykládky kontajnera, poskytovateľ môže predložiť správy CSM týkajúce sa udalostí, ktoré nastali v priebehu najmenej troch mesiacov po výstupe z colného územia Únie.

Článok 18f

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43, ktorý stanovuje udalosti týkajúce sa stavu kontajnera, v prípade ktorých je potrebné predložiť správy CSM v súlade s článkom 18c, minimálne prvky údajov, ktoré sa majú predložiť v správach CSM, a frekvenciu predkladania správ.

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia týkajúce sa formátu údajov v správach CSM a spôsobu doručenia správ CSM a ustanovenia týkajúce povinností, ktoré sa môžu vzťahovať na kontajnery, ktoré vstupujú do Únie z dôvodu presmerovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2. [PN 29]

2a.  V súlade s článkom 18a ods. 1 Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví prostriedky, ktorými sa získa súhlas poskytovateľov služieb pred postúpením ich zaregistrovaných správ CSM iným organizáciám alebo orgánom. [PN 30]

2b.  Komisia sa naliehavo vyzýva, aby pri príprave delegovaných a vykonávacích aktov uvedených v tomto článku viedla úzke konzultácie so zástupcami podnikateľského sektora pravidelnej námornej prepravy kontajnerov. Môže ich pozvať, aby sa zúčastnili na zasadnutiach príslušných výborov a v expertných skupinách, ktoré sa majú použiť na prípravu takýchto aktov. [PN 31]

Článok 18g

1.  Komisia vytvorí a bude spravovať zoznam obsahujúci údaje o dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane tranzitu v rámci členského štátu, ako sa uvádza v prílohách 37 a 38 nariadenia (EHS) č. 2454/93* (ďalej len „zoznam údajov o dovoze, vývoze a tranzite“). Členské štáty dajú Komisii súhlas systematicky replikovať údaje týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu zo zdrojov prevádzkovaných Komisiou na základe nariadenia (EHS) č. 2913/92. Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii údaje o tranzite tovarov v rámci členského štátu a o priamom vývoze. Poskytnuté informácie o fyzických a právnických osobách sa používajú iba na účely tohto nariadenia. [PN 32]

2.  Použitie zoznamu pomôže pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní operácií, ktoré sú porušením colných predpisov alebo sa tak javia, a na účely riadenia rizík vrátane colných kontrol založených na riziku, ako sa vymedzuje v článku 4 bodoch 25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

3.  Zoznam bude prístupný výhradne útvarom Komisie a vnútroštátnym orgánom, ktoré sú uvedené v článku 29. V rámci Komisie a vnútroštátnych orgánov sú na spracovanie osobných údajov uvedených v tomto zozname splnomocnení iba určení analytici.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 45/2001, môže Komisia môže so súhlasom dodávajúceho členského štátu postúpiť vybrané údaje získané v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 medzinárodným organizáciám a/alebo inštitúciám/agentúram EÚ vrátane Svetovej colnej organizácie, Medzinárodnej námornej organizácie, Medzinárodnej organizácie civilného letectva a Medzinárodného združenia leteckých prepravcov, ako aj Europolu, ktoré sa podieľajú na ochrane finančných záujmov Únie a správnom uplatňovaní colných predpisov a s ktorými Komisia uzatvorila príslušnú dohodu alebo memorandum o porozumení. [PN 33]

Údaje sa postúpia podľa tohto odseku iba na všeobecné účely tohto nariadenia, ktoré zahŕňajú ochranu finančných záujmov Únie, a/alebo na účely riadenia rizík, ako sa stanovuje v článku 4 bodoch 25 a 26 a v článku 13 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Dohoda alebo memorandum o porozumení, na základe ktorých sa môže vykonať presun údajov podľa tohto odseku, obsahujú okrem iného zásady ochrany údajov, ako je napríklad možnosť pre dátové subjekty uplatniť svoje práva na prístup a opravu a požadovať správnu a súdnu nápravu, ako aj nezávislý mechanizmus dohľadu na zabezpečenie dodržiavania ochrany údajov.

3a.  V súlade s článkom 51a Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade výsledky dosiahnuté pomocou uvedeného zoznamu. [PN 34]

4.  Na spracovanie osobných údajov, ktoré Komisia vykonáva v súvislosti s údajmi v tomto zozname, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001. [PN 35]

Komisia sa považuje za prevádzkovateľa údajov v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

Zoznam údajov o dovoze, vývoze a tranzite podlieha predbežnej kontrole európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 45/2001. [PN 36]

Údaje uvedené v zozname údajov o dovoze, vývoze a tranzite sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať dlhšie ako desať rokov. Ak sa osobné údaje uchovávajú dlhšie ako päť rokov, je potrebné o tom informovať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

5.  Zoznam údajov o dovoze, vývoze a tranzite nesmie obsahovať osobitné kategórie údajov v zmysle článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Komisia vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate alebo neoprávnenému zverejneniu, zmene a prístupu alebo iným neoprávneným formám spracovania. [PN 37]

Článok 18h

1.  Komisia môže po zaslaní žiadosti členskému štátu, ako sa uvádza v odseku 1a tohto článku, a v súlade s článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2913/92 priamo od hospodárskych subjektov získať podkladové dokumenty k dovozným a vývozným tranzitným vyhláseniam, pre ktoré hospodárske subjekty vytvorili alebo zhromaždili podkladové dokumenty, pokiaľ ide o vyšetrovanie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, a to buď s výslovným súhlasom členského štátu alebo s tichým súhlasom uvedeným v 18h ods. 1b tohto nariadenia. Komisia informuje o tejto žiadosti zároveň s jej podaním všetky členské štáty, ktoré sa pravdepodobne stanú účastníkmi následného zisťovania. Komisia poskytne členskému štátu, v ktorom je hospodársky subjekt usadený, kópiu žiadosti zároveň s jej podaním. Komisia poskytne kópie odpovede a podkladové dokumenty hospodárskeho subjektu členskému štátu, v ktorom je hospodársky subjekt usadený, do jedného týždňa od jej prijatia. [PN 38]

1a.  Po podaní žiadosti Komisie o podkladové dokumenty k dovoznému alebo tranzitnému vyhláseniu má členský štát v súlade s článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2913/92 tri týždne na to, aby buď:

   odpovedal na žiadosť a poskytol požadovanú dokumentáciu;
   upovedomil Komisiu, že požiadal hospodársky subjekt o dokumentáciu;
   požiadal z operatívnych dôvodov o ďalšie dva týždne na splnenie žiadosti; alebo
   zamietol žiadosť a informoval Komisiu o tom, že nebolo možné žiadosť splniť pri vynaložení náležitej starostlivosti, napríklad z dôvodu, že hospodársky subjekt neposkytol požadované informácie alebo súdny orgán členského štátu v súlade s článkom 3 tohto nariadenia rozhodnutie zamietol. [PN 39]

1b.  Ak členský štát:

   neodpovie a neposkytne požadované dokumenty;
   neupovedomí Komisiu, že požiadal hospodársky subjekt o dokumenty;
   nepožiada z operatívnych dôvodov o ďalšie dva týždne na splnenie žiadosti; alebo
   žiadosť nezamietne v prvotnej lehote troch týždňov,

predpokladá sa, že vyjadril tichý súhlas s tým, aby Komisia požiadala o podkladové dokumenty k dovoznému alebo tranzitnému vyhláseniu priamo hospodársky subjekt. [PN 40]

2.  V lehotách, v ktorých musia hospodárske subjekty uchovávať príslušnú dokumentáciu, poskytnú tieto hospodárske subjekty na požiadanie Komisii informácie uvedené v odseku 1 do troch týždňov. [PN 41]

_________________

* Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).“

"

5a.  V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. So zisteniami a informáciami získanými v priebehu misií Spoločenstva uvedených v článku 20 tohto nariadenia, a najmä s podkladmi, ktoré poskytli príslušné orgány dotknutých tretích krajín, rovnako ako aj s informáciami získanými v priebehu administratívneho vyšetrovania, a to aj útvarmi Komisie, sa bude nakladať v súlade s článkom 45 tohto nariadenia.“ [PN 42]

"

6.  V článku 23 sa odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 43, pričom určí tie operácie, ktoré si v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych nariadení vyžadujú vloženie informácií do CIS.“

"

7.  V článku 25 sa odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia týkajúce sa položiek, ktoré majú byť zahrnuté do CIS, vzťahujúcich sa na jednotlivé kategórie uvedené v článku 24 písm. a) až h) v takom rozsahu, aký je potrebný na dosiahnutie cieľa, pre ktorý bol systém vytvorený. Do kategórie uvedenej v článku 24 písm. e) sa nesmú začleniť osobné údaje. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 43a ods. 2.“

"

8.  Článok 29 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Prístup k údajom začleneným do CIS je vyhradený výlučne vnútroštátnym orgánom, ktoré určí každý členský štát, a útvarom, ktoré určí Komisia. Uvedenými vnútroštátnymi orgánmi môžu byť colné správy, ale aj iné príslušné orgány v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi dotknutého členského štátu, ktoré majú konať v záujme dosiahnutia cieľa stanoveného v článku 23 ods. 2. [PN 43]

Dodávajúci partner CIS má právo určiť, ktoré z uvedených vnútroštátnych orgánov môžu mať prístup k údajom, ktoré tento partner vložil do CIS.“;

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Každý členský štát zašle Komisii zoznam ním menovaných príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré majú prístup k CIS, s uvedením údajov a účelu prístupu k týmto údajom pre jednotlivé orgány.

Na základe toho Komisia informuje ostatné členské štáty. Takisto preverí, či sa v zozname menovaných vnútroštátnych orgánov nenachádzajú orgány, ktoré boli vymenované neoprávnene, a informuje všetky členské štáty o zodpovedajúcich podrobnostiach týkajúcich sa útvarov Komisie oprávnených mať prístup k CIS.

Zoznam vnútroštátnych orgánov a útvarov Komisie takto menovaných uverejní Komisia pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom následné aktualizácie zoznamu bude Komisia zverejňovať na internete.“

"

9.  V článku 30 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„Zoznam orgánov alebo útvarov týmto poverených zverejní Komisia na internete.“

"

9a.  V článku 30 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. Údaje získané z CIS môžu byť s predchádzajúcim povolením a na základe podmienok stanovených členským štátom, ktorý ich do systému vložil, poskytnuté vnútroštátnym orgánom, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, tretím krajinám a medzinárodným alebo regionálnym organizáciám a/alebo agentúram Únie, ktoré sa podieľajú na ochrane finančných záujmov Únie a na správnom uplatňovaní colných predpisov. Na zaistenie bezpečnosti takýchto údajov pri ich prenose alebo dodaní útvarom nachádzajúcim sa mimo jeho územia prijme každý členský štát osobitné opatrenia.

Ak do systému vložila údaje Komisia, ustanovenia uvedené v prvom pododseku platia pre Komisiu mutatis mutandis.“ [PN 44]

"

10.  Nadpis kapitoly 4 sa nahrádza takto:"

„Kapitola 4

Uchovávanie údajov“

"

11.  Článok 33 sa nahrádza takto:"

„Článok 33

Údaje vložené do CIS sa uchovávajú iba po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vložené, a nesmú sa uchovávať dlhšie ako desať rokov. Ak sa osobné údaje uchovávajú dlhšie ako päť rokov, je potrebné o tom informovať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. [PN 45]

"

12.  Článok 37 sa mení takto:

a)  odsek 3a sa nahrádza takto:"

„3a. Týmto nariadením sa konkretizuje a dopĺňa nariadenie (ES) č. 45/2001.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov dozerá na to, či CIS je v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.“;

"

b)  dopĺňa sa tento odsek:"

„5. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koordinuje svoju činnosť so spoločným dozorným orgánom zriadeným na základe rozhodnutia Rady 2009/917/SVV*, každý v rámci svojich príslušných právomocí, s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad a audity CIS.

_________________

* Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).“

"

13.  Článok 38 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa vypúšťa písmeno b);

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Členské štáty aj Komisia vykonajú opatrenia, aby:

   a) zabránili prístupu akýchkoľvek neoprávnených osôb k zariadeniam na spracovanie údajov;
   b) zabezpečili, aby neoprávnené osoby nemohli čítať, kopírovať, meniť alebo vypúšťať údaje a dátové médiá;
   c) zabránili neoprávnenému vkladaniu údajov a akémukoľvek neoprávnenému nahliadaniu do nich, ich zmene alebo vymazaniu;
   d) zabránili prístupu neoprávnených osôb k údajom v CIS prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;
   e) zabezpečili s ohľadom na používanie CIS prístup oprávnených osôb len k údajom, na ktoré majú oprávnenie;
   f) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť, ktorým orgánom možno údaje poskytovať prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;
   g) zabezpečili, že je možné kontrolovať a stanoviť ex post facto, ktoré údaje boli vložené do CIS, kedy a kým, a monitorovať zásahy;
   h) zabránili neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu údajov počas prenosu údajov a prepravy dátových médií.“;

"

c)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Komisia overí, že uskutočnené vyhľadávania boli oprávnené a vykonané oprávnenými užívateľmi. Overovanie sa uskutoční aspoň v 1 % zo všetkých vyhľadávaní. Rozsah overovania závisí na celkovom objeme údajov, ktoré majú byť overené, na závažnosti priestupku a na očakávanom objeme dotknutých príjmov, vždy však musí byť rovný alebo vyšší než 1 % vyhľadávaní. Záznam takýchto vyhľadávaní a overovaní sa vloží do systému a použije len pre uvedené overovanie. Po šiestich mesiacoch sa vymaže.“ [PN 46]

"

14.  Článok 41d sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Lehotu uchovávania údajov upravujú zákony, iné právne predpisy a postupy členského štátu, ktorý ich poskytuje. Potrebu uchovávania údajov prehodnocuje poskytujúci členský štát. Maximálne a nekumulatívne lehoty, ktoré začínajú plynúť dňom vloženia údajov do vyšetrovacieho spisu a ktoré sa nesmú prekročiť, sú takéto: [PN 47]

   a) údaje o spisoch z prebiehajúceho vyšetrovania sa nemôžu uchovávať dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa nezistilo, že v tejto lehote došlo ku konaniu v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi; pred uplynutím tejto lehoty sa údaje musia anonymizovať, ak uplynul jeden rok od posledného preukázania, že k takémuto konaniu došlo;
   b) údaje týkajúce sa administratívneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k preukázaniu konania v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi, ale dosiaľ neviedlo k vydaniu administratívneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku, uloženiu peňažnej sankcie alebo uplatneniu správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako šesť rokov;
   c) údaje týkajúce sa administratívneho alebo trestného vyšetrovania, ktoré viedlo k vydaniu administratívneho rozhodnutia, odsudzujúceho rozsudku, uloženiu peňažnej sankcie alebo správnej sankcie, sa nesmú uchovávať dlhšie ako desať rokov.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Bezodkladne po uplynutí maximálnej lehoty uchovávania údajov podľa odseku 1 Komisia údaje anonymizuje alebo vymaže.“ [PN 48]

"

15.  Článok 43 sa nahrádza takto:"

„1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18a ods. 6, článku 18f ods. 1, článku 18g ods. 3 a článku 23 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [d/m/rrrr] [uveďte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] ...(12). [PN 49]

3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18a ods. 6, článku 18f ods. 1, článku 18g ods. 3 a článku 23 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 50]

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 18a ods. 6, článku 18f ods. 1, článku 18g ods. 3 a článku 23 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 51]

"

16.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 43a

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

_____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“.

"

Článok 1a

Komisia do ...(13) vypracuje posúdenie:

–  potreby rozšíriť údaje obsiahnuté v zozname uvedenom v článku 18a nariadenia (ES) č. 515/97 o údaje o vývoze, a

–  uskutočniteľnosti rozšírenia údajov obsiahnutých v zozname uvedenom v článku 18a nariadenia (ES) č. 515/97 o údaje o pozemnom a vzdušnom dovoze a tranzite tovaru. [PN 52]

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na verejných alebo súkromných poskytovateľov služieb, ktorí sú v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia viazaní súkromnými zmluvami, ktoré im bránia plniť si povinnosti stanovené v článku 18c ods. 1 nariadenia (ES) č. 515/97, sa tieto povinnosti vzťahujú najskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia požadovaných delegovaných a vykonávacích aktov uvedených v článku 18f ods. 1 a článku 18f ods. 2 nariadenia (ES) č. 515/97. [PN 53]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 94, 31.3.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 94, 31.3.2014, s. 1.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.
(4) Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(5) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).
(6) Dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9) Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Nariadenie Komisie (ES) č. 696/98 z 27. marca 1998, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou na zabezpečenie riadneho uplatňovania predpisov v colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES 96, 28.3.1998, s. 22).
(12) Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(13) Dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


Informácie v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ***I
PDF 449kWORD 181k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o zmenenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0179) a na zmenený návrh (COM(2013)0932),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114, 337 a 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0006/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–  so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0247/2014),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie)

P7_TC1-COD(2010)0095


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 114, 337 a 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(4),

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES(5) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená(6). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)  Vnútorný trh pozostáva z oblasti bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Základným princípom Únie je preto zákaz množstevných obmedzení pohybu tovaru, ako aj opatrení s obdobným účinkom.

(3)  V záujme podporovania hladkého fungovania vnútorného trhu by sa mala zabezpečiť čo možno najvyššia miera prehľadnosti pri vnútroštátnych zámeroch prijať technické predpisy.

(4)  Prekážky obchodu vyplývajúce z technických predpisov a súvisiace s výrobkami sú prípustné iba v prípadoch, v ktorých sú potrebné na splnenie zásadných požiadaviek a v ktorých je ich cieľom verejný záujem, ktorého sú hlavnou zárukou.

(5)  Zásadný význam má pre Komisiu, aby mala k dispozícii pred prijatím technických opatrení potrebné informácie. Z toho dôvodu jej musia členské štáty, ktorých povinnosťou je uľahčovanie úlohy vyplývajúcej Komisii z článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), oznamovať svoje návrhy z oblasti technických predpisov.

(6)  Všetky členské štáty musia tiež byť informované o technických predpisoch, ktoré zamýšľa prijať ktorýkoľvek iný členský štát.

(7)  Cieľom vnútorného trhu je vytvárať prostredie umožňujúce súťaž pri podnikaní. Zvýšené poskytovanie informácií predstavuje jeden zo spôsobov, ako napomáhať podnikom pri čo možno najlepšom využívaní výhod vlastných tomuto trhu. Z takéhoto dôvodu je potrebné umožniť, aby mohli prevádzkovatelia hospodárskych činností vyhodnocovať dopad vnútroštátnych technických opatrení navrhovaných inými členskými štátmi, čo sa dosiahne pravidelným zverejňovaním názvov notifikovaných návrhov opatrení, ako aj pomocou opatrení, súvisiacich s dôverným charakterom takýchto návrhov.

(8)  Je v záujme právnej istoty žiaduce, aby členské štáty verejne vyhlásili, že vnútroštátny technický predpis bol prijatý v súlade s formálnym postupom, predpísaným touto smernicou.

(9)  Čo sa týka technických predpisov na výrobky, opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie riadneho fungovania alebo pokračujúceho rozvoja trhu, zahŕňajú zvýšenú prehľadnosť zámerov jednotlivých členských štátov a rozširovanie kritérií a podmienok na posúdenie možného vplyvu navrhovaných opatrení na trh.

(10)  Je z toho dôvodu potrebné posúdiť všetky požiadavky kladené v súvislosti s výrobkom a brať do úvahy vývojové trendy vnútroštátnych postupov na reguláciu výrobkov.

(11)  Opatrenia, s výnimkou technických špecifikácií, vzťahujúce sa na životný cyklus výrobku po jeho uvedení na trh, majú schopnosť ovplyvňovať voľný pohyb tohto výrobku alebo vytvárať prekážky brániace riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

(12)  Je potrebné vyjasniť pojem de facto technického predpisu. Vzhľadom najmä na skutočnosť, že ustanovenia, pomocou ktorých sa verejný orgán odvoláva na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pomocou ktorých presadzuje ich dodržiavanie, ako aj ustanovenia vzťahujúce sa na výrobky, s ktorými sa verejný orgán vo verejnom záujme zaoberá, vlastne prisudzujú takýmto požiadavkám alebo špecifikáciám záväznejšiu hodnotu, než akú by mali, vzhľadom na ich pôvod v súkromnom sektore.

(13)  Komisii a členským štátom je potrebné poskytnúť dostatočný čas na vypracovanie návrhu zmien v zamýšľanom opatrení s cieľom odstrániť alebo zmierniť akékoľvek prekážky, ktoré by takéto opatrenie mohlo predstavovať pre voľný pohyb tovaru.

(14)  Príslušný členský štát musí pri formulovaní konečného znenia zamýšľaného opatrenia brať tieto zmeny do úvahy.

(15)  Z povahy vnútorného trhu vyplýva, že najmä v prípadoch, v ktorých nemôže byť členskými štátmi realizovaný princíp vzájomného uznávania, Komisia prijíma alebo navrhuje prijatie záväzných aktov. Stanovilo sa dočasné obdobia zastavenia prác (moratórium), cieľom ktorého je zabrániť tomu, aby prijatie vnútroštátnych opatrení ohrozilo prijímanie záväzných aktov v tej istej oblasti Európskym parlamentom a Radou alebo Komisiou.

(16)  Daný členský štát musí na základe všeobecných povinností vyplývajúcich z článku 4 ods. 3 ZEÚ oddialiť zavedenie zamýšľaného opatrenia na dobu dostatočnú na to, aby umožnila buď spoločné preskúmanie navrhovaných zmien, alebo prípravu návrhu legislatívneho aktu, alebo prijatie záväzného aktu Komisie.

(17)  S cieľom uľahčenia prijatia opatrení Európskym parlamentom a Radou by sa mali členské štáty zdržiavať zavádzania technických predpisov po tom, ako Rada prijme pozíciu v prvom čítaní k návrhu Komisie v tej istej oblasti.

(18)  Je potrebné stanoviť Stály výbor, ktorého členov menujú členské štáty a ktorého úlohou je spolupracovať s Komisiou pri zmierňovaní nepriaznivých vplyvov na voľný pohyb tovaru.

(19)  Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.  Na účely tejto smernice platia nasledujúce vymedzenia pojmov:

a)  „výrobok“ je každý priemyselne vyrábaný výrobok a každý poľnohospodársky výrobok, vrátane rybích výrobkov;

b)  „služba“ je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb.

Na účely tejto definície:

(i)  „na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné,

(ii)  „služba poskytovaná elektronicky“ znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,

(iii)  „na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ znamená, že služba sa prostredníctvom prenosu údajov poskytuje na individuálnu žiadosť.

Indikatívny zoznam služieb, ktoré nespadajú pod túto definíciu, je uvedený v prílohe I;

c)  „technická špecifikácia“ je špecifikácia obsiahnutá v dokumente upravujúcom charakteristiky, ktoré sa od výrobku vyžadujú, ako je napríklad stupeň kvality, funkčnosť, bezpečnosť a rozmery, vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na výrobok z hľadiska názvu, pod ktorým sa predáva, a tiež terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania alebo štítkovania a postupov posudzovania zhody.

Pojem „technická špecifikácia“ sa vzťahuje aj na výrobné metódy a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v článku 38 ods. 1 druhom pododseku ZFEÚ, výrobkami určenými na spotrebu pre ľudí a zvieratá a liekmi, ako sú definované v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES(7) , ako aj na výrobné metódy a postupy vzťahujúce sa na iné výrobky v prípadoch, keď majú vplyv na charakteristiky týchto výrobkov;

d)  „iné požiadavky“ sú požiadavky iné ako technická špecifikácia; sú kladené na výrobok s cieľom ochrany najmä spotrebiteľov alebo životného prostredia a ovplyvňujú životnosť výrobku po jeho uvedení na trh. Ide o požiadavky, ako sú podmienky používania, opätovného používania a spotreby alebo zneškodňovania v prípadoch, v ktorých môžu mať takéto podmienky významný vplyv na zloženie alebo povahu výrobku alebo na jeho odbyt;

e)  „pravidlá, vzťahujúce sa na služby“ sú požiadavky všeobecnej povahy, ktoré sa vzťahujú na zriaďovanie a vykonávanie služieb v zmysle písmena b), najmä ustanovenia týkajúce sa poskytovateľa služby, služieb ako takých a ich príjemcu a vylučujúce všetky pravidlá netýkajúce sa špecificky služieb tak, ako sú definované v tomto písmene.

Na účely tejto definície:

i)  sa pravidlo považuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak so zreteľom na jeho dôvodovú správu a jej vykonávaciu časť je špecifickým cieľom a zámerom všetkých alebo niektorých z jeho ustanovení regulovanie takýchto služieb, vykonávané explicitným a cieleným spôsobom,

ii)  sa pravidlo nepovažuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak tieto služby ovplyvňuje iba nepriamym alebo náhodným spôsobom;

f)  „technický predpis“ sú technické špecifikácie a ďalšie požiadavky alebo pravidlá o službách vrátane príslušných správnych opatrení, dodržiavanie ktorých je v prípade predaja, poskytovania služieb, zriadenia poskytovateľa alebo používania služby v členskom štáte alebo na väčšej časti jeho územia de facto alebo de jure povinné, ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7, ktoré zakazujú výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo zakazujúce poskytovanie alebo používanie služby alebo usadenie sa subjektu v členskom štáte ako poskytovateľa služby.

Medzi de facto technické predpisy patria:

i)  zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členskému štátu, ktoré sa vzťahujú buď na technické špecifikácie alebo iné požiadavky, alebo predpisy o službách, alebo na profesijné pravidlá alebo pravidlá správnej praxe, ktoré obratom odkazujú na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách a zosúladenie s nimi tvorí predpoklad súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto zákonov, predpisov alebo správnych opatrení,

ii)  nezáväzné dohody, kde je jednou zo zmluvných strán verejný orgán, a ktoré vo všeobecnom záujme zabezpečujú súlad s technickými špecifikáciami a inými požiadavkami alebo pravidlami o službách, s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na ponukové konania verejného obstarávania,

iii)  technické špecifikácie alebo iné požiadavky a predpisy o službách, súvisiace s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov alebo služieb podporovaním súladu s technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo predpismi o službách; nepatria sem technické špecifikácie ani iné požiadavky alebo pravidlá o službách, ktoré súvisia s vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia.

Patria sem technické predpisy, ukladané orgánmi určenými členskými štátmi a nachádzajúcimi sa na zozname, ktorý je vypracovaný a aktualizovaný, ak je to potrebné, Komisiou v rámci výboru uvedeného v článku 2.

Rovnaký postup sa použije aj pre aktualizáciu tohto zoznamu;

g)  „návrh technického predpisu“ je znenie technickej špecifikácie, inej požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom uzákoňovania alebo dosiahnutia uzákonenia návrhu technického predpisu ako technického predpisu, pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať podstatné zmeny.

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)  služby rozhlasového vysielania;

b)  služby televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ(8).

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na pravidlá súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť telekomunikačných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES(9).

4.  Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť finančných služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II tejto smernice.

5.  S výnimkou článku 5 ods. 3 sa táto smernica nevzťahuje na predpisy uzákonené buď na regulovaných trhoch v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES(10), alebo na účel týchto trhov, ani na predpisy uzákonené buď priamo inými trhmi, alebo orgánmi vykonávajúcimi pre uvedené trhy zúčtovacie alebo platobné funkcie, alebo na účel takýchto iných trhov alebo orgánov.

6.  Táto smernica sa nevzťahuje na tie opatrenia, ktoré považujú členské štáty na základe zmlúv za potrebné prijať na ochranu osôb, najmä pracovníkov, ktorí výrobky používajú, za predpokladu, že takéto opatrenia nemajú na výrobky vplyv.

Článok 2

Zriaďuje sa Stály výbor pozostávajúci z predstaviteľov menovaných členskými štátmi, ktorí sa budú môcť obracať o pomoc na odborníkov a poradcov. Výboru bude predsedať predstaviteľ Komisie.

Výbor si vypracuje vlastný rokovací poriadok.

Článok 3

1.  Výbor sa bude stretávať najmenej dva razy do roka.

Výbor sa schádza v osobitnom zložení, aby preskúmal otázky týkajúce sa služieb informačnej spoločnosti.

2.  Komisia predloží výboru správu o zavádzaní a používaní postupov, predpísaných touto smernicou, a predloží návrhy zamerané na odstraňovanie existujúcich aj predvídateľných prekážok obchodu.

3.  Výbor bude vyjadrovať svoje stanovisko k oznámeniam a návrhom uvedeným v odseku 2 a môže najmä v tejto súvislosti Komisii navrhovať, aby:

a)  v prípade potreby zabezpečovala, aby sa zainteresované členské štáty najprv navzájom dohodli s cieľom predísť riziko vzniku prekážok obchodu;

b)  prijímala všetky nevyhnutné opatrenia;

c)  identifikovala oblasti, v ktorých sa javí potreba harmonizácie, a v prípade potreby príslušnú harmonizáciu v danom sektore uskutočnila.

4.  Komisia sa musí s výborom poradiť:

a)  pri rozhodovaní o konkrétnom systéme, ktorým sa bude realizovať vymieňanie informácií, upravovaných touto smernicou, a pred uskutočnením akýchkoľvek zmien v takomto systéme;

b)  pri vyhodnocovaní činnosti systému, zriadeného na základe tejto smernice.

5.  Komisia môže s výborom prediskutovať všetky predbežné návrhy technických predpisov, ktoré obdrží.

6.  Výboru je možné postúpiť na základe žiadosti jeho predsedu alebo členského štátu akékoľvek otázky súvisiace s vykonávaním tejto smernice.

7.  Rokovania výboru a informácie, ktoré sa mu predložia, budú dôverné.

Ak sú však vykonané potrebné bezpečnostné opatrenia, môže sa výbor a vnútroštátne orgány poradiť s fyzickými aj právnickými osobami vrátane osôb pochádzajúcich zo súkromného sektoru, s cieľom získania odborného stanoviska.

8.  O otázkach týkajúcich sa pravidiel o službách môžu Komisia a výbor viesť konzultácie s fyzickými alebo právnickými osobami z priemyselného alebo akademického sektoru a, pokiaľ to je možné, s ich zastupujúcimi orgánmi, schopnými poskytnúť odborné stanovisko o sociálnych a spoločenských cieľoch a dôsledky akýchkoľvek návrhov pravidiel o službách a vždy, keď sa Komisii a výboru odporučí, zoberú ich názor na vedomie.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 5 ods. 1 všetky žiadosti, ktoré predložili normalizačným inštitúciám s cieľom vypracovať technické špecifikácie alebo normu na špecifické výrobky na účel schválenia technického predpisu na takéto výrobky vo forme návrhov technických predpisov, a uvedú dôvody ich schválenia.

Článok 5

1.  Členské štáty okamžite oznámia Komisii, s výhradou článku 7, všetky návrhy technických predpisov; okrem tých prípadov, keď návrh technického predpisu obsahuje iba prenos medzinárodnej alebo európskej normy a keď postačí informácia o príslušnej norme, členské štáty oznámia Komisii aj dôvody, pre ktoré je uzákonenie takéhoto technického predpisu potrebné, keď to nebude zjavné už z návrhu technického predpisu.

Ak to bude potrebné a ak sa tak neurobilo už pri predbežnom oznámení, členské štátu budú súčasne oznamovať aj znenie základných zákonných alebo právnych ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym a zásadným spôsobom týkajú, a ich znalosť bude potrebná na posúdenie dopadu návrhu technického predpisu.

Členské štáty budú oznamovať opätovne znenie návrhov za podmienok, uvedených v prvom a druhom pododseku tohto odseku, v prípadoch, keď v nich vykonajú také zásahy, ktoré budú mať za následok významnú zmenu ich pôsobnosti, skrátenie časového plánu, pôvodne predpokladaného pre ich implementáciu, a pridanie nových alebo sprísnenie už existujúcich špecifikácií alebo požiadaviek.

 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia hlavy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(11), v prípadoch, v ktorých majú návrhy za cieľ predovšetkým obmedzenie predaja (marketingu) alebo používania chemickej látky, prípravku alebo výrobku, zavedené z dôvodu verejného zdravia alebo ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia, budú členské štáty oznamovať buď súhrn, alebo odkazy na všetky relevantné údaje, vzťahujúce sa na zmienenú látku, prípravok alebo výrobok a na ich známe a dostupné náhrady, ak budú takéto informácie k dispozícii, budú oznamovať aj predpokladané dopady daného opatrenia na verejné zdravie a ochranu spotrebiteľov a životného prostredia dovedna s analýzou rizík, vykonanou v súlade so zásadami stanovenými v prílohe XV časti II bodu 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 .

Komisia bezodkladne informuje o návrhu a ďalších dokumentoch, ktoré jej boli odoslané, ostatné členské štáty; môže v súvislosti s takýmto návrhom požiadať o názor aj výbor uvedený v článku 2 a keď to bude žiaduce, aj iný výbor zodpovedný za danú oblasť.

V prípade technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel o službách uvedených v článku 1 ods. 1 písm. f) druhom pododseku bode iii) môžu byť podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vyjadrené iba k tým aspektom, ktoré môžu prekážať obchodu alebo ktoré v súvislosti s pravidlami o službách bránia voľnému pohybu služieb alebo slobode usadiť sa poskytovateľov služieb, nie však k fiškálnym alebo finančným aspektom navrhovaného opatrenia.

2.  Členskému štátu, ktorý odoslal návrh technického predpisu, môže Komisia a členské štáty poskytnúť svoje pripomienky; zmienený členský štát bude brať takéto pripomienky pri ďalšom spracúvaní technického predpisu v maximálnej možnej miere do úvahy.

3.  Členské štáty oznámia bezodkladne Komisii definitívne znenie technického predpisu.

4.  Okrem prípadov, keď sa tak bude diať na výslovné želanie notifikujúceho členského štátu, nebudú mať informácie poskytované na základe tohoto článku dôverný charakter. Každá požiadavka tohto charakteru musí byť zdôvodnená.

V takýchto prípadoch môže výbor uvedený v článku 2, ako aj vnútroštátne orgány, požiadať o odborný názor fyzické alebo právnické osoby zo súkromného sektoru, ak sa vykonajú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

5.  V prípadoch, keď návrh technického predpisu tvorí súčasť opatrení, ktoré sa vyžadujú oznamovať Komisii v prípravnom štádiu na základe iného aktu Únie, môžu členské štáty oznamovať skutočnosti v zmysle odseku 1 aj na základe tohto iného zákona, musia však pri tom formálne uviesť, že spomenuté oznámenie je súčasne aj oznámením na účely tejto smernice.

To, že Komisia nekoná vo veci návrhu technického predpisu na základe tejto smernice, nemá vplyv na žiadne iné rozhodnutie, ktoré by mohlo byť prijaté na základe iných právnych predpisov Únie.

Článok 6

1.  Členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o tri mesiace od dátumu, ako Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1.

2.  Členské štáty odložia:

–  prijatie návrhu technického predpisu vo forme nezáväznej dohody v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii) o štyri mesiace a

–  bez vplyvu na odseky 3, 4, a 5 prijatie akéhokoľvek iného návrhu technického predpisu (s výnimkou návrhu pravidiel o službách) o šesť mesiacov,

odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak im Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že predpokladané opatrenia by mohli predstavovať prekážku pre voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu,

–  bez vplyvu na odseky 4 a 5 prijatie akéhokoľvek návrhu pravidiel o službách o štyri mesiace odo dňa, keď Komisia obdrží oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanoviská, z ktorých by vyplývalo, že predpokladané opatrenia by mohli predstavovať prekážku pre voľný pohyb služieb alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.

V prípade návrhov pravidiel o službách nesmú mať podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vplyv na žiadne opatrenia prijímané v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré členské štáty prípadne prijmú v súlade s právnymi predpismi Únie, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť, osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvo.

Príslušné členské štáty Komisiu oboznámia s krokmi, ktoré na základe takého podrobného stanoviska Komisie navrhujú uskutočniť. Komisia prednesie k takejto reakcii pripomienky.

Pri pravidlách o službách príslušný členský štát tam, kde je to vhodné, naznačí dôvody, pre ktoré podrobné stanovisko nemožno zohľadňovať.

3.  S výnimkou pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak Komisia do troch mesiacov od toho dátumu oznámi svoj úmysel navrhnúť alebo prijať k danej záležitosti v súlade s článkom 288 ZFEÚ smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie.

4.  Členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov od dátumu, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak im Komisia oznámi do troch mesiacov od toho dátumu svoje zistenie, že návrh technického predpisu sa týka záležitosti, ktorá je predmetom návrhu smernice, nariadenia lebo rozhodnutia, predložených Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 288 ZFEÚ.

5.  Ak Rada prijme pozíciu v prvom čítaní počas zastavenia konania uvedeného v odsekoch 3 a 4, potom sa toto obdobie zastavenia konania predĺži na základe odseku 6 na 18 mesiacov.

6.  Povinnosť uvedená v odsekoch 3, 4 a 5 zaniká:

a)  ak Komisia členským štátom oznámi, že už nezamýšľa navrhnúť alebo prijať záväzný právny predpis;

b)  ak Komisia členským štátom oznámi stiahnutie svojho návrhu;

c)  ak Komisia alebo Európsky parlament a Rada prijmú záväzný právny predpis.

7.  Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých:

a)  je členský štát z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín, ako aj kvôli pravidlám o službách a kvôli verejnej politike, najmä kvôli ochrane mladistvých, nútený pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase tak, aby ich mohol ihneď uzákoniť a zaviesť, čo neumožňuje uskutočniť konzultácie; alebo

b)  je členský štát z naliehavých dôvodov, spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti a celistvosti finančného systému, najmä ochranou vkladateľov, investorov a poistencov, okamžite nútený uzákoniť pravidlá vzťahujúce sa na finančné služby.

V oznámení podľa článku 5 uvedie členský štát dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť uskutočnených opatrení. Komisia poskytne svoje stanovisko k oznámeniu v čo možno najkratšom čase. V prípadoch zneužitia tohto postupu vykoná Komisia príslušné opatrenia. Komisia bude neustále informovať Európsky parlament.

Článok 7

1.  Články 5 a 6 sa nebudú vzťahovať na tie právne a správne predpisy alebo dobrovoľné dohody prijaté členskými štátmi, prostredníctvom ktorých:

a)  sa prispôsobujú takým záväzným právnym predpisom Únie, výsledkom ktorých je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel o službách;

b)  plnia povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, výsledkom ktorých je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel o službách v rámci Únie;

c)  členské štáty využívajú bezpečnostné klauzuly, umožnené záväznými právnymi predpismi Únie;

d)  členské štáty vykonávajú článok 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES(12);

e)  sa členské štáty obmedzujú na vykonanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

f)  sa členské štáty obmedzujú, v súlade s požiadavkou Komisie, na zmenu a doplnenie technického predpisu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f), cieľom ktorých je odstránenie prekážky obchodu, alebo v prípade pravidiel o službách, voľný pohyb služieb alebo sloboda usadiť sa poskytovateľovi služieb.

2.  Článok 6 sa nevzťahuje na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, zakazujúcich výrobu, pokiaľ nenarušujú voľný pohyb výrobkov.

3.  Odseky 3 až 6 článku 6 sa nevzťahujú na nezáväzné dohody podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii).

4.  Článok 6 sa nevzťahuje na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu iii).

Článok 8

Komisia podáva každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o výsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Komisia uverejňuje ročnú štatistiku prijatých oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Ak členský štát prijme technický predpis, tento bude obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz pripojí pri jeho úradnom uverejnení. Spôsob vykonania odkazu stanovia členské štáty.

Článok 10

Smernica 98/34/ES, zmenená aktmi uvedenými v prílohe III časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B zrušenej smernice a v prílohe III časti B tejto smernice.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 11

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Príklady služieb, na ktoré sa nevzťahuje druhý pododsek článok 1 druhý pododsek ods. 1 písm. b)

1.  Služby, ktoré nie sú poskytované „na diaľku“

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a príjemcu, i keď sa pri nich používajú elektronické prístroje

a)  lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii za použitia elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný;

b)  nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza;

c)  rezervácia letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta, uskutočnené prostredníctvom počítačovej siete;

d)  elektronické hry sprístupňované v herni elektronických hier (video-arcade), ak je zákazník fyzicky prítomný.

2.  Služby, ktoré nie sú poskytované „elektronickým spôsobom“

Služby s materiálnym obsahom, aj keď sú poskytované prostredníctvom elektronických zariadení:

a)  automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky);

b)  prístup do cestnej siete, na parkoviská a pod. umožňovaný za úhradu, aj keď sa na vstupe/výstupe nachádzajú elektronické zariadenia, ktoré kontrolujú vstup resp. zabezpečujú správnosť úhrady.

Off-line služby: distribuovanie CD romov alebo softvérov na disketách.

Služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích/inventarizačných systémov:

a)  hlasové telefonické služby;

b)  telefaxové/telexové služby;

c)  služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu;

d)  konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu/faxu;

e)  konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu/faxu;

f)  priamy predaj prostredníctvom telefónu/telefaxu.

3.  Služby, ktoré nie sú poskytované „na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov (prenos z jedného bodu do viacnásobných bodov):

a)  služby televízneho vysielania (vrátane výberu z videotéky na základe požiadavky) spadajúce pod článok 1 ods. 1 písm. e) smernice 2010/13/EÚ;

b)  služby rozhlasového vysielania;

c)  (televíziou prenášaný) teletext.

_____________

PRÍLOHA II

Príklady finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 4

–  investičné služby

–  poisťovacie a zaisťovacie operácie

–  bankové služby

–  operácie, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy

–  služby, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s termínovanými obchodmi a opciami.

Takéto služby zahŕňajú najmä:

a)  investičné služby uvedené v prílohe smernice 2004/39/ES; služby podnikov, sprostredkujúcich kolektívne investovanie;

b)  služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedenému v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(13);

c)  operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(14).

_____________

PRÍLOHA III

Časť A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES

(Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37)

 

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES

(Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18)

 

 

Akt o pristúpení z r. 2004, príloha II bod 1 časť H

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 68)

Len odkazy v bode 2 na smernicu 98/34/ES

 

Smernica Rady 2006/96/CE

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81)

Len odkazy v článku 1 na smernicu 98/34/ES

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12)

Len článok 26 odsek 2

Časť B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 10)

smernica

lehota na transpozíciu

98/34/ES

-

98/48/ES

5. august 1999

2006/96/CE

1. január 2007

_________________

PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

smernica 98/34/ES

táto smernica

článok 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 1 odsek 1 úvodná veta

článok 1 prvý pododsek bod 1

článok 1 odsek 1 písmeno a)

článok 1 prvý pododsek bod 2 prvý pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno b) prvý pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno b) druhý pododsek bod i)

článok 1 prvý pododsek bod 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno b) druhý pododsek bod ii)

článok 1 prvý pododsek bod 2 druhý pododsek tretia zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno b) druhý pododsek bod iii)

článok 1 prvý pododsek bod 2 tretí pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno b) tretí pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 2 štvrtý pododsek úvodná veta

článok 1 odsek 2 úvodná veta

článok 1 prvý pododsek bod 2 štvrtý pododsek prvá zarážka

článok 1 odsek 2 písmeno a)

článok 1 prvý pododsek bod 2 štvrtý pododsek druhá zarážka

článok 1 odsek 2 písmeno b)

článok 1 prvý pododsek bod 3

článok 1 odsek 1 písmeno c)

článok 1 prvý pododsek bod 4

článok 1 odsek 1 písmeno d)

článok 1 prvý pododsek bod 5 prvý pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno e) prvý pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 5 druhý pododsek

článok 1 odsek 3

článok 1 prvý pododsek bod 5 tretí pododsek

článok 1 odsek 4

článok 1 prvý pododsek bod 5 štvrtý pododsek

článok 1 odsek 5

článok 1 prvý pododsek bod 5 piaty pododsek úvodná veta

článok 1 odsek 1 písmeno e) druhý pododsek úvodná veta

článok 1 prvý pododsek bod 5 piaty pododsek prvá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno e) druhý pododsek bod i)

článok 1 prvý pododsek bod 5 piaty pododsek druhá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno e) druhý pododsek bod ii)

článok 1 prvý pododsek bod 11 prvý pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno f) prvý pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 11 druhý pododsek úvodná veta

článok 1 odsek 1 písmeno f) druhý pododsek úvodná veta

článok 1 prvý pododsek bod 11 druhý pododsek prvá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno f) druhý pododsek bod i)

článok 1 prvý pododsek bod 11 druhý pododsek druhá zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno f) druhý pododsek bod ii)

článok 1 prvý pododsek bod 11 druhý pododsek tretia zarážka

článok 1 odsek 1 písmeno f) druhý pododsek bod iii)

článok 1 prvý pododsek bod 11 tretí pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno f) tretí pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 11 štvrtý pododsek

článok 1 odsek 1 písmeno f) štvrtý pododsek

článok 1 prvý pododsek bod 12

článok 1 odsek 1 písmeno g)

článok 1 druhý pododsek

článok 1 odsek 6

článok 5

článok 2

článok 6 odseky 1 a 2

článok 3 odseky 1 a 2

článok 6 odsek 3 úvodná veta

článok 3 odsek 3 úvodná veta

článok 6 odsek 3 druhá zarážka

článok 3 odsek 3 písmeno a)

článok 6 odsek 3 tretia zarážka

článok 3 odsek 3 písmeno b)

článok 6 odsek 3 štvrtá zarážka

článok 3 odsek 3 písmeno c)

článok 6 odsek 4 úvodná veta

článok 3 odsek 4 úvodná veta

článok 6 odsek 4 písmeno c)

článok 3 odsek 4 písmeno a)

článok 6 odsek 4 písmeno d)

článok 3 odsek 4 písmeno b)

článok 6 odseky 5 až 8

článok 3 odseky 5 až 8

článok 7

článok 4

článok 8

článok 5

článok 9 odseky 1 až 5

článok 6 odseky 1 až 5

článok 9 odsek 6 úvodná veta

článok 6 odsek 6 úvodná veta

článok 9 odsek 6 prvá zarážka

článok 6 odsek 6 písmeno a)

článok 9 odsek 6 druhá zarážka

článok 6 odsek 6 písmeno b)

článok 9 odsek 6 tretia zarážka

článok 6 odsek 6 písmeno c)

článok 9 odsek 7 prvý pododsek úvodná veta

článok 6 odsek 7 prvý pododsek úvodná veta

článok 9 odsek 7 prvý pododsek prvá zarážka

článok 6 odsek 7 prvý pododsek písmeno a)

článok 9 odsek 7 prvý pododsek druhá zarážka

článok 6 odsek 7 prvý pododsek písmeno b)

článok 9 odsek 7 druhý pododsek

článok 6 odsek 7 druhý pododsek

článok 10 odsek 1 úvodná veta

článok 7 odsek 1 úvodná veta

článok 10 odsek 1 prvá zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno a)

článok 10 odsek 1 druhá zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno b)

článok 10 odsek 1 tretia zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno c)

článok 10 odsek 1 štvrtá zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno d)

článok 10 odsek 1 piata zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno e)

článok 10 odsek 1 šiesta zarážka

článok 7 odsek 1 písmeno f)

článok 10 odseky 2, 3 a 4

článok 7 odseky 2, 3 a 4

článok 11 prvá veta

článok 8 prvý pododsek

článok 11, deuxième phrase

článok 8 druhý pododsek

článok 12

článok 9

článok 13

-

-

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

príloha III

-

príloha IV

-

príloha V

príloha I

príloha VI

príloha II

-

príloha III

-

príloha IV

_________________

(1) Stanovisko zo 14. júla 2010 (Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 142) a stanovisko z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.
(3)Stanovisko zo 14. júla 2010 (Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 142) a stanovisko z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(4)Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).
(6)Pozri prílohu III časť A.
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.).
(10)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
(12)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
(14)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).


Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia z roku 1990 *
PDF 344kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))
P7_TA(2014)0346A7-0214/2014

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh odporúčania Komisie pre Radu (COM(2013)0586),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0381/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0214/2014),

1.  schvaľuje zmenené odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  vyzýva Radu, aby pri rozhodovaní o dátume začiatku uplatňovania Dohovoru z 23. Júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov vzala do úvahy obavy Európskeho parlamentu týkajúce sa potreby obmedziť daňové zaťaženie daňovníkov na minimum;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom Chorvátska a ostatných členských štátov.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Článok 3
Arbitrážny dohovor zmenený protokolom z 25. mája 1999, dohovorom z 21. decembra 1995 a dohovorom z 8. decembra 2004, rozhodnutím 2008/492/ES, ako aj týmto rozhodnutím, nadobúda vo vzťahoch medzi Chorvátskom a každým z ostatných členských štátov Európskej únie platnosť dňa XXX [dátum].
Arbitrážny dohovor zmenený protokolom z 25. mája 1999, dohovorom z 21. decembra 1995 a dohovorom z 8. decembra 2004, rozhodnutím 2008/492/ES, ako aj týmto rozhodnutím, nadobúda vo vzťahoch medzi Chorvátskom a každým z ostatných členských štátov Európskej únie platnosť dňa *.

______________

* Dátum: deň po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Spoločný podnik Shift2Rail *
PDF 607kWORD 249k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0922),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0034/2014),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0259/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 z ... 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu na obdobie rokov 2014 – 2020 (ďalej len „rámcový program Horizont 2020“), 12 má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na úsilie v oblasti výskumu a inovácií spojením prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev (PPP) v oblastiach, kde výskum a inovácie môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti a pomôcť vyriešiť spoločenské výzvy. Zapojenie Únie do týchto partnerstiev môže mať formu finančných príspevkov pre spoločné podniky zriadené na základe článku 187 zmluvy.
(3)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201312 (o rámcovom programe Horizont 2020) má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inovácie spojením rámcového programu Horizont 2020 a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromného partnerstva v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácie môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti, využívať súkromné investície a pomôcť prekonávať spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku vrátane vyváženého príspevku všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za dosiahnutie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, efektívne a účinné a poskytovať širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich vo svojich špecifických oblastiach možnosť zúčastniť sa na základe dlhodobého záväzku. Zapojenie Únie do tohto partnerstva môže mať formu finančného príspevku do spoločných podnikov zriadených na základe článku 187 Zmluvy podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES12a (siedmy rámcový program).
__________________
__________________
12 Ú. v. … [RP H2020].
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 2020) Horizont 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
12a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)   V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 (2014 – 2020), 13 sa podpora môže poskytnúť spoločným podnikom zriadeným v rámcovom programe Horizont 2020 za podmienok špecifikovaných v uvedenom rozhodnutí.
(4)   V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 a rozhodnutím Rady (EÚ) 2013/743/EÚ13 sa podpora môže poskytovať spoločným podnikom zriadeným v rámcovom programe Horizont 2020 za podmienok špecifikovaných v uvedenom rozhodnutí.
__________________
__________________
13 Ú. v. … [OP H2020].
13 Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 rámcový program pre výskum a inováciu (2014 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)   Spoločný podnik Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik S2R“) by mal byť verejno-súkromným partnerstvom zameraným na stimuláciu a lepšiu koordináciu investícií do výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy v Únii s cieľom urýchliť a uľahčiť prechod na integrovanejší, efektívnejší, udržateľnejší a atraktívnejší trh EÚ v odvetví železničnej dopravy v súlade s podnikateľskými potrebami odvetvia železničnej dopravy a so všeobecným cieľom dosiahnuť jednotný európsky železničný priestor. Spoločný podnik S2R by mal najmä prispievať k plneniu osobitných cieľov vymedzených v bielej knihe z roku 2011 a v štvrtom železničnom balíku, a to vrátane lepšej efektívnosti odvetvia železničnej dopravy v prospech verejných financií; značnému rozšíreniu alebo modernizácii kapacity železničnej siete, aby železničná doprava mohla efektívne konkurovať a prevziať podstatne väčší podiel osobnej a nákladnej dopravy; zlepšeniu kvality železničných služieb reagovaním na potreby cestujúcich a prepravcov v odvetví železničnej dopravy; odstráneniu technických prekážok, ktoré brzdia odvetvie z hľadiska interoperability a zníženiu negatívnych externalít spojených so železničnou dopravou. Pokrok spoločného podniku S2R, pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov, by sa mal merať na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
(7)   Spoločný podnik Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik S2R“) by mal byť verejno-súkromným partnerstvom zameraným na stimuláciu a lepšiu koordináciu investícií do výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy spolu s vytváraním nových pracovných príležitostí v Únii s cieľom urýchliť a uľahčiť prechod na integrovanejší, jednoduchší, efektívnejší, udržateľnejší a atraktívnejší trh EÚ v odvetví železničnej dopravy v súlade s podnikateľskými potrebami odvetvia železničnej dopravy a so všeobecným cieľom dosiahnuť jednotný európsky železničný priestor. Spoločný podnik S2R by mal najmä prispievať k plneniu osobitných cieľov vymedzených v bielej knihe z roku 2011 a v štvrtom železničnom balíku, a to vrátane lepšej efektívnosti odvetvia železničnej dopravy v prospech verejných financií; značnému rozšíreniu alebo modernizácii kapacity železničnej siete, aby železničná doprava mohla efektívne konkurovať a prevziať podstatne väčší podiel osobnej a nákladnej dopravy; zlepšeniu kvality železničných služieb reagovaním na potreby cestujúcich a prepravcov v odvetví železničnej dopravy; odstránenie technických prekážok, ktoré brzdia odvetvie z hľadiska interoperability a zníženie negatívnych externalít spojených so železničnou dopravou. Pokrok spoločného podniku S2R, pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov, by sa mal merať na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Spoločný podnik S2R by mal fungovať otvorene a transparente, pričom by mal svojim príslušným orgánom včas poskytovať všetky dôležité informácie, ako aj propagovať svoje činnosti vrátane činností v oblasti poskytovania a šírenia informácií medzi širšou verejnosťou. Rokovací poriadok orgánov spoločného podniku S2R by sa mal verejne sprístupniť.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Rámcový program Horizont 2020 by mal podporou synergie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF) prispieť k preklenutiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v rámci Únie. Preto by sa mal spoločný podnik S2R usilovať nadviazať úzku súčinnosť s fondmi ESIF, ktoré môžu špecificky pomôcť posilniť miestne, regionálne a národné výskumné a inovačné kapacity v oblasti spoločného podniku S2R a podporiť úsilie o inteligentnú špecializáciu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)   Spoločný podnik S2R by mal na dosiahnutie svojich cieľov poskytovať finančnú pomoc členom najmä vo forme grantov a prostredníctvom najvhodnejších opatrení, ako je verejné obstarávanie alebo postup udeľovania grantov na základe výziev na predkladanie návrhov.
(12)   Spoločný podnik S2R by mal na dosiahnutie svojich cieľov a na zaručenie spravodlivej účasti iných podnikov, najmä malých a stredných podnikov, a iných investorov a v záujme podpory modernizácie integrovaného európskeho odvetvia železničnej dopravy zabezpečiť príspevok Únie na príslušné opatrenia prostredníctvom otvorených a transparentných postupov najmä vo forme grantov pre členov, ako je verejné obstarávanie alebo postup udeľovania grantov na základe otvorených a transparentných výziev na predkladanie návrhov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Vzhľadom na celkový cieľ rámcového programu Horizont 2020 dosiahnuť výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu v oblasti financovania európskeho výskumu a inovácií by spoločné podniky mali vytvoriť jednoduché modely správy a mali by zabrániť vytvoreniu súborov pravidiel odlišných od pravidiel rámcového programu Horizont 2020.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)   Spoločný podnik S2R by mal fungovať transparentne, mal by svojim príslušným orgánom poskytovať všetky náležité dostupné informácie a mal by primerane propagovať aj svoje činnosti.
(13)   Spoločný podnik S2R by mal fungovať otvorene a transparentne a mal by zaviesť mechanizmus konzultácie so všetkými zainteresovanými subjektmi, ktoré využívajú tovary a služby v odvetví železničnej dopravy, mal by svojim príslušným orgánom poskytovať všetky závažné dostupné informácie a mal by primerane propagovať aj svoje činnosti.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Spoločný podnik S2R by mal na zabezpečenie otvorenosti, transparentnosti a uľahčenie účasti využívať aj elektronické prostriedky spravované Komisiou. Výzvy spoločného podniku S2R na predkladanie návrhov by sa preto mali zverejňovať na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 na šírenie informácií, ktoré spravuje Komisia. Navyše spoločný podnik S2R by mal sprístupniť príslušné údaje okrem iného o návrhoch, žiadateľoch, grantoch a účastníkoch, aby mohli byť zahrnuté do elektronických systémov programu Horizont 2020 týkajúcich sa podávania správ a šírenia informácií, ktoré spravuje Komisia, a to v primeranom formáte a s periodicitou zodpovedajúcou povinnostiam Komisie súvisiacim s podávaním správ.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Bez toho, aby bolo dotknuté predbežné hodnotenie uvedené v článku 11, a v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a ako súčasť predbežného hodnotenia rámcového programu Horizont 2020 by spoločné podniky mali ako osobitný nástroj financovania v rámci rámcového programu Horizont 2020 byť predmetom dôkladného hodnotenia, ktoré zahŕňa okrem iného analýzu otvorenosti, transparentnosti a účinnosti verejno-súkromných partnerstiev založenú na článku 187 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)   Účasť na nepriamych akciách financovaných prostredníctvom spoločného podniku S2R by mala byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. … /2013 z … 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020).16
(16)   Účasť na nepriamych akciách financovaných prostredníctvom spoločného podniku IIL2 by mala byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/201316. Spoločný podnik S2R by mal okrem toho zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto pravidiel na základe príslušných opatrení, ktoré prijala Komisia.
__________________
__________________
16 Ú. v. … [H2020 RP pre výskum].
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Spoločný podnik S2R by mal pri klasifikácii technologického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činností zohľadniť vymedzenia OECD týkajúce sa úrovne technologickej pripravenosti.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Vzhľadom na celkový zámer rámcového programu Horizont 2020, ktorým je dosiahnutie zjednodušenia a ucelenosti, by sa pri všetkých výzvach na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku S2R mala zohľadňovať doba trvania rámcového programu Horizont 2020.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)   V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy môže ustanovujúci akt orgánov alebo úradov alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť, aby Dvor audítorov preskúmaval účty všetkých príjmov a výdavkov týchto orgánov alebo úradov alebo agentúr. V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 účty orgánov zriadených podľa článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 preskúmava nezávislý audítorský subjekt, ktorý poskytuje stanovisko okrem iného k vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií. Zamedzenie duplicite preskúmania účtov je dôvodom na to, aby účty spoločného podniku S2R nepodliehali preskúmaniu Dvorom audítorov.
(21)   Vzhľadom na osobitný charakter a súčasné postavenie spoločných podnikov a s cieľom zabezpečiť nadväznosť na siedmy rámcový program by spoločné podniky mali aj naďalej podliehať osobitnému postupu udeľovania absolutória. Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by preto udeľovaním absolutória na plnenie rozpočtu spoločného podniku S2R mal byť poverený Európsky parlament na základe odporúčania Rady. Požiadavky týkajúce sa podávania správ stanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by sa teda nemali vzťahovať na príspevok Únie do spoločného podniku S2R, ale mali by sa čo najviac zladiť s požiadavkami na subjekty podľa článku 208 uvedeného nariadenia. Audit vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií by mal vykonávať Dvor audítorov.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Vzhľadom na význam trvalej inovácie v záujme konkurencieschopnosti odvetvia dopravy Únie a počet spoločných podnikov v tejto oblasti by sa mala včas vykonať analýza, najmä s cieľom predbežného zhodnotenia rámcového programu Horizont 2020, čo sa týka primeranosti úsilia vynakladaného v rámci spoločného výskumu v oblasti dopravy.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.   V zmysle článku 187 zmluvy sa týmto zriaďuje spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik Shift2Rail“ alebo „spoločný podnik S2R“) do 31. decembra 2024 na koordináciu a riadenie investícií Únie do výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy.
1.   V zmysle článku 187 zmluvy sa týmto zriaďuje spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik Shift2Rail“ alebo „spoločný podnik S2R“) do 31. decembra 2024 na koordináciu a riadenie investícií Únie do výskumu a inovácií v odvetví železničnej dopravy. Vzhľadom na trvanie rámcového programu Horizont 2020 by sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci spoločného podniku S2R mali zverejniť najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu zverejniť do 31. decembra 2021.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
(b)   prispieť k dosiahnutiu jednotného európskeho železničného priestoru, rýchlejšiemu a lacnejšiemu prechodu na atraktívnejší, konkurencieschopnejší, efektívnejší a udržateľnejší európsky železničný systémk presunu dopravy z cestnej a leteckej dopravy na železničnú dopravu prostredníctvom komplexného a koordinovaného prístupu, ktorým sa riešia potreby železničného systému a jeho používateľov v oblasti výskumu a inovácií; tento prístup sa vzťahuje na železničné koľajové vozidlá, infraštruktúru a riadenie dopravy pre trhové segmenty nákladnej a diaľkovej dopravy, regionálnej, miestnej a mestskej osobnej dopravy, ako aj intermodálne spojenia medzi železničnou dopravou a ostatnými druhmi dopravy, čo používateľom poskytne integrované priame riešenia pre ich cestovné a dopravné potreby – od podpory pri transakciách po pomoc počas cesty;
(b)   prispieť k dosiahnutiu jednotného európskeho železničného priestoru, rýchlejšiemu a lacnejšiemu prechodu na atraktívnejší, užívateľsky prístupnejší (aj pre osoby so zníženou pohyblivosťou), konkurencieschopnejší, efektívnejší a udržateľnejší európsky železničný systém, k presunu dopravy z cestnej a leteckej dopravy na železničnú dopravu a k rozvoju silného a konkurencieschopného európskeho odvetvia železničnej dopravy prostredníctvom komplexného a koordinovaného prístupu, ktorým sa riešia potreby železničného systému a jeho používateľov v oblasti výskumu a inovácií; tento prístup sa vzťahuje na železničné koľajové vozidlá, infraštruktúru a riadenie dopravy pre trhové segmenty nákladnej a diaľkovej dopravy, regionálnej, miestnej a mestskej osobnej dopravy, ako aj intermodálne spojenia medzi železničnou dopravou a ostatnými druhmi dopravy, čo používateľom poskytne integrované priame riešenia pre ich cestovné a dopravné potreby – od podpory pri transakciách po pomoc počas cesty;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
(d)   pôsobiť ako ústredné referenčné miesto pre činnosti v oblasti výskumu a inovácií týkajúce sa železničnej dopravy financované na úrovni Únie, čím sa zabezpečí koordinácia projektov a poskytnú sa všetkým zainteresovaným stranám náležité informácie;
(d)   zohrávať ústrednú úlohu v činnostiach v oblasti výskumu a inovácií súvisiacich so železničnou dopravou financovaných na úrovni Únie, čím sa zabezpečí koordinácia projektov a poskytovanie dôležitých informácií všetkým zainteresovaným stranám.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e
(e)   aktívne podporovať účasť a intenzívne zapojenie všetkých náležitých zainteresovaných strán z celého železničného hodnotového reťazca a z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy, najmä: výrobcov železničného vybavenia (železničné koľajové vozidlá a aj systémy na riadenie vlakov) a ich dodávateľského reťazca, manažéri infraštruktúry, prevádzkovateľov železničnej dopravy (osobnej a aj nákladnej), lízingových spoločností pre železničné vozidlá, certifikačných agentúr, profesijných združení zamestnancov, združení používateľov (v oblasti osobnej a aj nákladnej dopravy), ako aj náležité vedecké inštitúcie alebo náležitá vedecká obec. Podporuje sa zapojenie malých a stredných podnikov (MSP), ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES20.
(e)   aktívne podporovať účasť a intenzívne zapojenie všetkých dôležitých zainteresovaných strán z celého železničného hodnotového reťazca a z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy, najmä: výrobcov železničného vybavenia (železničné koľajové vozidlá a aj systémy na riadenie vlakov) a ich dodávateľského reťazca, manažéri infraštruktúry, prevádzkovateľov železničnej dopravy (osobnej a aj nákladnej), lízingových spoločností pre železničné vozidlá, certifikačných agentúr, profesijných združení zamestnancov, združení používateľov (v oblasti osobnej a aj nákladnej dopravy), ako aj dôležité vedecké inštitúcie alebo významná vedecká obec. Podporuje sa zapojenie malých a stredných podnikov (MSP), ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES20.
__________________
__________________
20 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé a stredne veľké podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
20 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodniky, malé a stredne veľké podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
(ea)  zaviesť opatrenia, ktoré podporujú účasť malých a stredných podnikov, univerzít a výskumných stredísk. V tejto súvislosti by sa mali zistiť a odstrániť prekážky brániace podielu nových účastníkov v spoločnom podniku S2R;
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)
(eb)  snažiť sa o komplementárnosť a úzku synergiu s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF) v záujme preklenutia priepasti medzi výskumom a inováciami v Európe. Podľa možnosti podporovať interoperabilitu medzi rámcovým programom Horizont 2020 a uvedenými fondmi a stimulovať kumulatívne alebo kombinované financovanie. V tejto súvislosti sa opatrenia budú zameriavať na úplné využívanie potenciálu európskych talentov, čím sa optimalizuje hospodársky a sociálny vplyv výskumu a inovácií, pričom tieto opatrenia budú jasné, aj keď doplnkové, čo sa týka politík a opatrení fondov ESIF.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
1.   Maximálny finančný príspevok Únie na iniciatívu Shift2Rail je 450 miliónov EUR vrátane príspevkov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na osobitný program Horizont 2020, ktorým sa vykonáva rámcový program Horizont 2020, v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 58 ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkov 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pre subjekty uvedené v článku 209 tohto nariadenia. Táto suma zahŕňa:
1.   Maximálny finančný príspevok Únie na iniciatívu Shift2Rail je 450 miliónov EUR vrátane príspevkov členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na osobitný program Horizont 2020, ktorým sa vykonáva rámcový program Horizont 2020, v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 58 ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkov 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pre subjekty uvedené v článku 209 tohto nariadenia. Táto suma zahŕňa:
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.   Ďalšie prostriedky, ktoré by dopĺňali príspevok uvedený v odseku 1, možno vyčleniť z ostatných nástrojov Únie na podporu činností zameraných na využitie hotových výsledkov spoločného podniku S2R.
2.   Ďalšie prostriedky, ktoré by dopĺňali príspevok uvedený v odseku 1, možno vyčleniť z ostatných nástrojov Únie na podporu činností zameraných na využitie hotových inovatívnych výsledkov spoločného podniku S2R.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno d a písmeno d a (nové)
(d)   ustanovenia týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia mohla vypracovať politiky v oblasti výskumu a inovácií a plniť svoje povinnosti súvisiace so šírením a podávaním správ;
(d)   opatrenia týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia dokázala plniť si povinnosti súvisiace so šírením informácií a s predkladaním správ; vrátane jednotného portálu pre účastníkov, ako aj pomocou ďalších elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 na šírenie informácií pod správou Komisie;
da)  ustanovenia týkajúce sa uverejňovania výziev spoločného podniku S2R na predkladanie návrhov aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 na šírenie informácií, ktoré spravuje Komisia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.   Na účel určenia hodnoty nepeňažných príspevkov uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 15 ods. 3 písm. b) štatútu uvedeného v prílohe I sa náklady stanovujú na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príslušných subjektov, v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, kde je subjekt usadený, a platnými medzinárodnými účtovnými štandardmi/medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný príslušným subjektom. Stanovenie hodnoty príspevkov overuje spoločný podnik S2R. V prípade pretrvávajúcich pochybností môže spoločný podnik S2R vykonať audit určenia hodnoty podľa článku 20 štatútu.
4.   Na účel určenia hodnoty nepeňažných príspevkov uvedených v odseku 2 písm. b) a článku 15 ods. 3 písm. b) štatútu uvedeného v prílohe I sa náklady stanovujú na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príslušných subjektov, v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, kde je subjekt usadený, a platnými medzinárodnými účtovnými štandardmi/medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný príslušným subjektom. V prípade akejkoľvek neistoty v súvislosti s osvedčením môže metódu stanovenia hodnoty overiť spoločný podnik S2R. Na účely tohto nariadenia spoločný podnik S2R ani žiadny iný orgán Únie nevykonáva audit nákladov, ktoré vznikli počas doplnkových činností.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6
6.   Pokiaľ ide o odsek 5, Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť, alebo pozastaviť finančný príspevok Únie pre spoločný podnik S2R, alebo začať postup likvidácie stanovený v článku 23 ods. 2 štatútu uvedeného v prílohe I, ak títo členovia alebo ich pridružené subjekty neprispievajú, prispievajú len čiastočne, alebo prispievajú neskoro, pokiaľ ide o príspevky uvedené v odseku 2.
6.   Pokiaľ ide o odsek 5, Komisia môže skončiť, úmerne znížiť, alebo pozastaviť finančný príspevok Únie pre spoločný podnik S2R, alebo začať postup likvidácie stanovený v článku 23 ods. 2 štatútu uvedeného v prílohe I, ak títo členovia alebo ich pridružené subjekty neprispievajú, prispievajú len čiastočne, alebo prispievajú neskoro, pokiaľ ide o príspevky uvedené v odseku 2. Rozhodnutie Komisie nebráni tomu, aby sa uhradili oprávnené náklady, ktoré už členovia alebo spoločný podnik S2R vynaložili alebo ku ktorým sa zaviazali do oznámenia uvedeného rozhodnutia spoločnému podniku S2R.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Spoločný podnik S2R prijme rozpočtové pravidlá špecifické pre jeho potreby v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. … [delegované nariadenie o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách].
Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, spoločný podnik S2R prijme rozpočtové pravidlá špecifické pre jeho potreby v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. … [delegované nariadenie o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre verejno-súkromné partnerstvá].
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2
Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a stanovuje podmienky, za ktorých sa delegovanie právomocí pozastavuje. Výkonný riaditeľ je oprávnený ďalej delegovať tieto právomoci.
Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a stanovuje podmienky, za ktorých sa delegovanie právomocí pozastavuje. Výkonný riaditeľ informuje správnu radu o delegovaných právomociach a je oprávnený ďalej delegovať tieto právomoci.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti spoločný podnik S2R, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre zákony členských štátov, nahradí všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri výkone ich povinností.
2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti spoločný podnik S2R, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre zákony členských štátov, nahradí všetky škody spôsobené jeho zamestnancami alebo členmi správnej rady pri výkone ich povinností.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.   Komisia do 31. decembra 2017 vykoná priebežné hodnotenie spoločného podniku S2R. Závery hodnotenia a svoje pripomienky Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2018.
1.   Komisia do 30. júna 2017 s pomocou nezávislých odborníkov vykoná predbežné hodnotenie spoločného podniku S2R vrátane posúdenia zapojenia a otvorenosti pre malé a stredné podniky, ako aj administratívneho fungovania spoločného podniku S2R s osobitným zameraním na riešenie všetkých administratívnych problémov alebo administratívnej záťaže. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá bude obsahovať závery hodnotenia a jej pripomienky. Komisia zašle túto správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky predbežného hodnotenia spoločného podniku S2R sa zohľadnia v hĺbkovom posúdení a v predbežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.   Absolutórium na plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o príspevok Únie do spoločného podniku S2R, je súčasťou absolutória udeleného Komisii Európskym parlamentom na základe odporúčania na Rady v súlade s postupom uvedeným v článku 319 zmluvy.
1.   Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by udeľovaním absolutória na plnenie rozpočtu spoločného podniku S2R mal byť poverený Európsky parlament na základe odporúčania Rady v súlade s postupom uvedeným v rozpočtových pravidlách spoločného podniku S2R.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Spoločný podnik S2R plne spolupracuje s inštitúciami zapojenými do udelenia absolutória a prípadne poskytuje všetky potrebné doplňujúce informácie. V tejto súvislosti môže byť požiadaný o vyslanie zástupcu na schôdze s príslušnými inštitúciami alebo orgánmi a o pomoc povoľujúcemu úradníkovi Komisie vymenovanému delegovaním.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 4 štatútu uvedeného v prílohe I, spoločný podnik S2R poskytne pracovníkom Komisie a iným osobám oprávneným spoločným podnikom S2R alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup na svoje pracoviská a do svojich areálov a prístupvšetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe potrebným na vykonanie auditu.
1.   Spoločný podnik S2R poskytne pracovníkom Komisie a iným osobám oprávneným spoločným podnikom S2R alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup na svoje pracoviská a do svojich areálov a prístup ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe potrebným na vykonanie auditu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 a (nový)
5a.  Zamestnanci spoločného podniku, výkonný riaditeľ a členovia správnej rady bezodkladne oznámia úradu OLAF každý prípad podvodu, o ktorom sa dozvedia pri plnení povinností alebo právomocí, bez toho, aby boli zaň braní na zodpovednosť.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)
Vzhľadom na celkový zámer rámcového programu Horizont 2020 dosiahnuť výraznejšie zjednodušenie a harmonizáciu v oblasti financovania európskeho výskumu a inovácií spoločné podniky musia zabrániť vytvoreniu súborov pravidiel odlišných od pravidiel rámcového programu Horizont 2020.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 1
1.   „Pridružený člen“ je právnická osoba, zoskupenie alebo konzorcium právnických osôb so sídlom v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu Horizont 2020, ktorý bol vybraný na základe postupu stanoveného v článku 4 ods. 2, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 3 a v článku 4 ods. 4 a ktorý súhlasil s týmto štatútom podpísaním písomného potvrdenia;
1.   „Pridružený člen“ je právnická osoba, zoskupenie alebo konzorcium právnických osôb so sídlom v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu Horizont 2020, ktorý bol vybraný na základe postupu stanoveného v článku 4 ods. 2, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 3 a v článku 4 ods. 4 a ktorý súhlasil s týmto štatútom podpísaním písomného potvrdenia na základe rozhodnutia orgánu zodpovedného za jeho riadenie;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 2
2.   „zakladajúci člen iný ako Únia“ označuje prispievateľov uvedených v prílohe II, ktorí sa individuálne zaviazali poskytnúť vlastný príspevok vo výške najmenej 30 miliónov EUR počas trvania spoločného podniku S2R a súhlasili s týmto štatútom podpísaním písomného potvrdenia;
2.   „zakladajúci člen iný ako Únia“ označuje samostatné právne subjekty, ktoré sa na základe spoločnej vízie individuálne zaviazali poskytnúť vlastný príspevok vo výške najmenej 30 miliónov EUR počas trvania spoločného podniku S2R a súhlasili s týmto štatútom podpísaním písomného potvrdenia na základe rozhodnutia orgánu zodpovedného sa ich riadenie. Zakladajúci členovia sa uvádzajú v prílohe II;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3 – úvodná časť
3.   „inovačné programy“ alebo „IP“ označujú tematické oblasti, ktoré sú predmetom základného plánu S2R uvedeného v odseku 4. IP sa vyberajú pre ich spôsobilosť najlepšie prispieť k zvýšeniu výkonnosti v jednom alebo viacerých prevádzkových prostrediach a zohľadniť železničný systémový prístup. V základnom pláne S2R by sa bez ohľadu na rozhodnutie správnej rady zmeniť túto štruktúru malo ustanoviť vytvorenie najmenej týchto piatich IP:
3.   „inovačné programy“ alebo „IP“ označujú tematické oblasti, ktoré sú predmetom základného plánu S2R uvedeného v odseku 4. IP sa vyberajú pre ich spôsobilosť najlepšie prispieť k zvýšeniu výkonnosti v jednom alebo viacerých prevádzkových prostrediach a zohľadniť železničný systémový prístup, ktorý sa orientuje na zákazníka. Ich vymedzenie umožní aj rozvíjanie a testovanie prielomových inovatívnych myšlienok. V základnom pláne S2R by sa bez ohľadu na rozhodnutie správnej rady zmeniť túto štruktúru malo ustanoviť vytvorenie najmenej týchto piatich IP:
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Príloha 1 – bod 1 – odsek 3 – písmeno a
(a)   nákladovo efektívne a spoľahlivé vlaky s vysokou kapacitou;
(a)   nákladovo efektívne a spoľahlivé vlaky vrátane vlakov s vysokou kapacitou a vysokorýchlostných vlakov;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – odsek 3 – písmeno c
(c)   nákladovo efektívna a spoľahlivá infraštruktúra s vysokou kapacitou;
(c)   nákladovo efektívna, udržateľná a spoľahlivá infraštruktúra s vysokou kapacitou;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Príloha I– bod 2 – písmeno h
(h)   zhromažďovať požiadavky používateľov a vymedziť normy interoperability s cieľom usmerňovať investície do výskumu a inovácií smerom k operačným a trhovo využiteľným riešeniam;
(h)   zhromažďovať požiadavky používateľov a vymedziť špecifikácie interoperability a technické normy s cieľom usmerňovať investície do výskumu a inovácií smerom k operačným a trhovo využiteľným riešeniam;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Príloha I– bod 2 – písmeno j
(j)   zriadiť a rozvíjať úzku a dlhodobú spoluprácu medzi Úniou, železničným výrobným odvetvím a ostatnými zainteresovanými stranami potrebnú na zavádzanie prielomových inovácií a zabezpečenie silného prieniku inovačných riešení na trh, pričom táto spolupráca má zahŕňať aj správcovské subjekty v odvetví železničnej dopravy a ostatné zainteresované strany v odvetví železničnej dopravy, ako aj subjekty mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy;
(j)   zriadiť a rozvíjať úzku a dlhodobú spoluprácu medzi Úniou, železničným výrobným odvetvím a ostatnými zainteresovanými stranami potrebnú na zavádzanie prielomových inovácií a zabezpečenie silného prieniku inovačných riešení na trh, pričom táto spolupráca má zahŕňať aj organizácie zastupujúce spotrebiteľov, správcovské subjekty v odvetví železničnej dopravy a iné súkromné a verejné zainteresované subjekty aj na regionálnej úrovni v odvetví železničnej dopravy, ako aj subjekty mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – písmeno k a (nové)
(ka)  spolupracovať so širokým spektrom zainteresovaných subjektov vrátane výskumných organizácií a univerzít;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak by niektorý člen spoločného podniku S2R neplnil svoje záväzky týkajúce sa dohodnutého finančného príspevku, výkonný riaditeľ mu to písomne oznámi a určí primeranú lehotu na splnenie záväzku. Ak situácia sa v tejto lehote nenapraví, výkonný riaditeľ zvolá zasadnutie správnej rady, aby rozhodla, či sa členstvo neplniaceho člena zruší alebo sa prijmú iné opatrenia, až kým nesplní svoje záväzky. Správna rada môže pozastaviť hlasovacie právo každému členovi, ktorý si neplní povinnosti, po tom, ako ho vypočuje a navrhne mu postup nápravy.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 2
2.   Pridružení členovia spoločného podniku S2R sa vyberajú v otvorenej a nediskriminačnej verejnej súťaži. Prvá výzva pre pridružených členov sa začne najneskôr do troch mesiacov po zriadení spoločného podniku S2R. Všetky ďalšie výzvy sú motivované potrebou mať kľúčové spôsobilosti na vykonávanie základného programu S2R. Všetky výzvy sa uverejňujú na webovej stránke S2R a oznamujú sa prostredníctvom skupiny zástupcov štátov a inými kanálmi, aby sa zabezpečila čo najširšia účasť v záujme dosiahnutia cieľov základného plánu S2R. Spoločný podnik S2R podporuje účasť malých a stredných podnikov a subjektov z celého železničného hodnotového reťazca, ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy.
2.   Pridružení členovia spoločného podniku S2R sa vyberajú v otvorenej a nediskriminačnej verejnej súťaži, ktorú vyhlasuje Komisia a ktorá podlieha transparentnému hodnoteniu správnej rady. V rámci tohto hodnotenia a výberu sa okrem iného zohľadňuje význam a možná pridaná hodnota uchádzača na dosiahnutie cieľov spoločného podniku S2R, finančné zdravie žiadateľa a akékoľvek možné konflikty záujmov týkajúce sa cieľov spoločného podniku S2R.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Vzhľadom na výsledky hodnotenia Komisia prijme konečné rozhodnutie s cieľom zabezpečiť geografickú rovnováhu, ako aj vyváženú účasť malých a stredných podnikov, v súvislosti s vedeckou obcou a subjektmi z celého železničného hodnotového reťazca, ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 5
5.   Každý člen môže ukončiť svoje členstvo v spoločnom podniku S2R. Ukončenie členstva nadobúda účinnosť a stane sa neodvolateľným šesť mesiacov po vyrozumení ostatných členov. Po tejto lehote zanikajú bývalému členovi všetky záväzky, ktoré spoločný podnik S2R neschválil alebo do ktorých nevstúpil už pred ukončením členstva.
5.   Každý člen môže zrušiť svoje členstvo v spoločnom podniku S2R. Zrušenie členstva nadobúda účinnosť a stane sa neodvolateľným šesť mesiacov po vyrozumení ostatných členov. Po tejto lehote zanikajú bývalému členovi všetky záväzky, ktoré spoločný podnik S2R neschválil alebo do ktorých nevstúpil už pred skončením členstva. V prípade zrušenia členstva sa účet rozdelí medzi člena, ktorý ruší svoje členstvo, a spoločný podnik S2R s cieľom vyrovnania finančných záväzkov.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 6
6.   Členstvo v spoločnom podniku S2R sa nemôže previesť na tretiu stranu bez predchádzajúcej jednomyseľnej dohody správnej rady.
6.   Členstvo v spoločnom podniku S2R sa nemôže previesť na tretiu stranu bez predchádzajúcej jednomyseľnej dohody správnej rady. Táto dohoda sa oznámi Komisii, ktorá má právo podať proti nej námietku.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Príloha I– bod 6 – písmeno c
(c)   najmenej jedného zástupcu pridružených členov z každého inovačného programu uvedeného v článku 1 ods. 3. Týchto zástupcov určí správna rada spoločného podniku S2R s cieľom zabezpečiť vyvážené zastúpenie aktérov z celého železničného hodnotového reťazca, ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy.
(c)   najmenej jedného zástupcu pridružených členov z každého inovačného programu uvedeného v článku 1 ods. 3. Pridružený člen, ktorý ako samostatný právny subjekt spĺňa kritériá uvedené v bode 1 ods. 2 [čo znamená vlastný príspevok vo výške aspoň 30 miliónov EUR] a ktorý prispieva na plnenie cieľov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a), b) a c), má zastúpenie v správnej rade. Ostatných zástupcov určí správna rada spoločného podniku S2R s cieľom zabezpečiť vyvážené zastúpenie aktérov z hľadiska územného zastúpenia a zaručiť zastúpenie celého železničného hodnotového reťazca, ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy. Aspoň dvaja z nich by mali byť zástupcami železničných podnikov.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 7 – odsek 5 – pododsek 5
Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovatelia zúčastňujú zástupca Európskej železničnej agentúry a predseda alebo podpredseda skupiny zástupcov štátov.
Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovateľ zúčastňuje zástupca Európskej železničnej agentúry.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 7 – odsek 5 – pododsek 5 a (nový)
Predseda alebo podpredseda skupiny zástupcov štátov má právo zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutiach správnej rady a na jej rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 7 – odsek 5 – pododsek 5 b (nový)
Predseda vedeckého výboru má právo zúčastniť sa ako pozorovateľ na zasadnutiach správnej rady a na jej rokovaniach vždy, keď sa diskutuje o otázkach, ktoré patria medzi úlohy tohto výboru, ale nemá hlasovacie právo.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 8 – odsek -1 (nový)
Komisia sa v rámci svojej úlohy v správnej rade snaží zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami spoločného podniku S2R a príslušnými činnosťami rámcového programu Horizont 2020 s cieľom podporiť synergiu pri určovaní priorít, na ktoré sa vzťahuje spoločný výskum.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 8 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
(ca)  rozhoduje o konečnom zložení správnej rady, najmä prostredníctvom výberu zástupcov pridružených členov okrem tých, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v bode 1 ods. 2. Konečný výber by mal zabezpečiť vyváženú účasť malých a stredných podnikov a subjektov z celého železničného hodnotového reťazca, ako aj z oblastí mimo tradičného odvetvia železničnej dopravy;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 8 – odsek 1 – písmeno n a (nové)
(na)  zabezpečuje transparentnosť pri výbere prípadných subdodávateľských zmlúv, ktoré možno určiť v rámci tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 9 – odsek 1
1.   Výkonného riaditeľa menuje správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou s dodržaním otvoreného a transparentného postupu výberového konania.
1.   Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na základe jeho zásluh a doložených schopností v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho príslušnej spôsobilosti a skúseností, zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po otvorenom a transparentnom výberovom konaní po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo inde. Európsky parlament má právo namietať.
Pred vymenovaním kandidát, ktorého vybrala správna rada, zodpovie otázky členov Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 10 – odsek 4 – písmeno g a (nové)
(ga)  pravidelne informuje skupinu zástupcov štátov a vedecký výbor o všetkých veciach dôležitých pre ich poradnú úlohu;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 11 – úvodná časť
Európska železničná agentúra má v správnej rade postavenie pozorovateľa a prispieva k vymedzeniu a vykonávaniu základného plánu S2R, najmä vykonávaním týchto poradných úloh:
Európska železničná agentúra prispieva k vymedzeniu a uskutočňovaniu základného plánu S2R, najmä vykonávaním týchto poradných úloh:
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Príloha I– bod 11 – písmeno a
(a)   navrhuje možné zmeny základného plánu S2R a ročných plánov práce, najmä s cieľom zabezpečiť, aby boli pokryté výskumné potreby týkajúce sa realizácie jednotného európskeho železničného priestoru;
(a)   navrhuje možné zmeny základného plánu S2R a ročných plánov práce, najmä s cieľom zabezpečiť, aby boli pokryté výskumné potreby týkajúce sa realizácie jednotného európskeho železničného priestoru, a uisťuje sa o ich dôležitosti pre ciele uvedené v článku 2 ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Príloha I– bod 11 – písmeno b
(b)   po konzultácii so zainteresovanými stranami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia navrhuje technické normy pre činnosti výskumu, vývoja a potvrdenia platnosti s cieľom zaručiť interoperabilitu a bezpečnosť výsledkov;
(b)   po konzultácii so zainteresovanými stranami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia navrhuje usmernenia pre činnosti výskumu a vývoja vedúce k technickým normám s cieľom zaručiť interoperabilitu a bezpečnosť výsledkov;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 13 – odsek 5 – písmeno a
(a)   stav príslušných vnútroštátnych alebo regionálnych programov pre výskum a inovácie a určenie možných oblastí spolupráce vrátane zavádzania príslušných technológií;
(a)   stav príslušných vnútroštátnych alebo regionálnych programov pre výskum a inovácie a určenie možných oblastí spolupráce vrátane zavádzania príslušných technológií s cieľom využiť synergiu;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 13 – odsek 5 a (nový)
5a.  Skupina zástupcov štátov dostáva pravidelne informácie okrem iného o účasti na činnostiach, ktoré financuje spoločný podnik S2R, o výsledku každej výzvy na predkladanie návrhov a o výsledku vykonávania projektov, o synergii s inými príslušnými programami Únie a o plnení rozpočtu spoločného podniku S2R.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 13 – odsek 6
6.   Skupina zástupcov štátov môže z vlastnej iniciatívy vydať odporúčania pre spoločný podnik S2R o technických, riadiacich a finančných otázkach, najmä ak sa dotýkajú vnútroštátnych alebo regionálnych záujmov. Spoločný podnik S2R informuje skupinu zástupcov štátov o opatreniach, ktoré prijal na základe týchto odporúčaní.
6.   Skupina zástupcov štátov môže z vlastnej iniciatívy vydať odporúčania pre správnu radu o technických, riadiacich a finančných otázkach, najmä ak sa ovplyvňujú vnútroštátne alebo regionálne záujmy. Správna rada informuje skupinu zástupcov štátov o opatreniach, ktoré prijala na základe týchto odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 14 – odsek 1
1.   Správna rada spoločného podniku S2R môže na plnenie úloh stanovených v článku 2 zriadiť obmedzený počet pracovných skupín na vykonávanie činností, ktoré im deleguje správna rada. Tieto skupiny sú zložené z odborníkov a pracujú transparentne.
1.   Správna rada spoločného podniku S2R môže na plnenie úloh stanovených v článku 2 zriadiť obmedzený počet pracovných skupín na vykonávanie činností, ktoré im deleguje správna rada. Tieto skupiny sú zložené z odborníkov s príslušnými odbornými znalosťami vrátane odborníkov z výskumných organizácií, malých a stredných podnikov a prevádzkovateľov železničnej dopravy a pracujú transparentne.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 15 – odsek 3 – písmeno b
(b)   nepeňažných príspevkov členov iných ako Únia a ich pridružených subjektov, ktoré predstavujú náklady, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych akcií, po odpočítaní príspevku spoločného podniku a každého iného príspevku Únie na tieto náklady.
(b)   nepeňažných alebo hotovostných príspevkov členov iných ako Únia a ich pridružených subjektov, ktoré predstavujú náklady, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych akcií, po odpočítaní príspevku spoločného podniku a každého iného príspevku Únie na tieto náklady.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 19
1.   Výkonný riaditeľ každý rok podáva správnej rade správu o plnení svojich povinností v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku S2R.
1.   Výkonný riaditeľ každý rok podáva správnej rade správu o plnení svojich povinností v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku S2R.
2.   Výkonný riaditeľ do 15. februára každého roku predloží správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný podnik S2R dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o ročný plán práce na uvedený rok. Uvedená správa obsahuje okrem iného informácie o týchto otázkach:
2.   Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od uzavretia každého rozpočtového roku predloží správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný podnik S2R dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o ročný plán práce na uvedený rok. Uvedená správa obsahuje okrem iného informácie o týchto otázkach:
(a)   výskumné, inovačné a iné vykonávané činnosti a zodpovedajúce výdavky;
(a)   výskumné, inovačné a iné vykonávané činnosti a zodpovedajúce výdavky;
(b)   predložené akcie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane malých a stredných podnikov a podľa krajín;
(b)   predložené akcie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane malých a stredných podnikov a podľa krajín;
(c)   akcie vybrané na financovanie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane malých a stredných podnikov a podľa krajín a s uvedením príspevku spoločného podniku S2R pre jednotlivých účastníkov a akcie.
(c)   akcie vybrané na financovanie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane malých a stredných podnikov a podľa krajín a s uvedením príspevku spoločného podniku S2R pre jednotlivých účastníkov a akcie.
Po schválení správnou radou sa výročná správa o činnosti postúpi skupine zástupcov štátov a zverejní sa.
Po schválení správnou radou sa výročná správa o činnosti postúpi skupine zástupcov štátov a zverejní sa.
3.   Spoločný podnik S2R predloží Komisii každý rok správu v súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
3.   Účtovník spoločného podniku S2R zašle do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov.
4.  Účty spoločného podniku S2R preskúma nezávislý audítorský orgán podľa ustanovení článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
Účty spoločného podniku S2R nepodliehajú preskúmaniu Dvora audítorov.
Spoločný podnik S2R do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka zašle Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení.
Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku S2R podľa článku 148 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vypracuje účtovník konečnú účtovnú závierku spoločného podniku S2R, ktorú výkonný riaditeľ zašle správnej rade na vyjadrenie.
Správna rada poskytne svoje stanovisko ku konečnej účtovnej závierke spoločného podniku S2R.
Výkonný riaditeľ predkladá konečnú účtovnú závierku daného rozpočtového roka spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov do 1. júla nasledujúceho roka.
Konečná účtovná závierka sa v Úradnom vestníku Európskej únie zverejňuje do 15. novembra nasledujúceho roka.
Výkonný riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na pripomienky uvedené v jeho výročnej správe najneskôr do 30. septembra. Výkonný riaditeľ zasiela túto odpoveď aj správnej rade.
Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Alexandra Mirského
PDF 210kWORD 45k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Alexandra Mirského (2014/2026(IMM))
P7_TA(2014)0348A7-0273/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Alexandra Mirského zo 14. februára 2014, ktorá bola oznámená v pléne 24. februára 2014 a ktorá sa týka ochrany jeho imunity a výsad v súvislosti s občianskoprávnym konaním prebiehajúcim pred občianskoprávnym kolégiom senátu Najvyššieho súdu Lotyšskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) (ref. C17129611),

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na doslovný zápis z rokovania na plenárnej schôdzi 4. apríla 2011,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 6a a 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0273/2014),

A.  keďže poslanec Európskeho parlamentu Alexander Mirsky požiadal v súvislosti s občianskoprávnym konaním prebiehajúcim pred Najvyšším súdom Lotyšskej republiky o ochranu svojej poslaneckej imunity; keďže predmetné konanie sa týka rozhodnutia občianskoprávneho kolégia Okresného súdu v Rige (ďalej len „Okresný súd v Rige“), ktorým sa od A. Mirského žiada, aby odvolal vyjadrenie, ktoré vyslovil počas svojho vystúpenia v Európskom parlamente 4. apríla 2011, a aby údajne poškodeným žalobcom zaplatil 1000 LVL ako náhradu za nemajetkovú ujmu;

B.  keďže v súlade s článkom 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť v súvislosti s vyjadrenými názormi alebo hlasovaním pri výkone svojich povinností podrobení žiadnej forme vyšetrovania, zadržiavania ani súdneho konania;

C.  keďže Parlament pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti svojich poslancov pri výkone ich povinností;

D.  keďže Súdny dvor jasne uviedol, že článok 8 protokolu je vzhľadom na svoj cieľ, ktorým je ochrana slobody prejavu a nezávislosti poslancov Európskeho parlamentu, a na svoje znenie, ktoré sa výslovne týka hlasovania, ako aj vyjadrených názorov poslancov, je v zásade určený na to, aby sa uplatňoval na vyhlásenia, ktoré títo poslanci uskutočnili v priestoroch Európskeho parlamentu(2);

E.  keďže imunita podľa článku 8 protokolu sa musí do takej miery, do akej je jej cieľom chrániť slobodu prejavu a nezávislosť poslancov Európskeho parlamentu, považovať za absolútnu imunitu, ktorá bráni akémukoľvek súdnemu konaniu v súvislosti s vyjadreným názorom alebo hlasovaním poslanca pri výkone jeho parlamentných povinností(3);

F.  keďže imunita voči súdnemu konaniu, ktorú využívajú poslanci Európskeho parlamentu, zahŕňa i imunitu voči občianskoprávnemu konaniu;

G.  keďže žiadosť A. Mirského sa týka súdneho konania, ktoré bolo proti nemu začaté v súvislosti s vyjadreniami, ktoré vyslovil počas jednominútového vystúpenia na plenárnej schôdzi 4. apríla 2011; keďže je nesporné, že A. Mirsky bol v čase, keď vyslovil tieto vyjadrenia, poslancom Európskeho parlamentu;

H.  keďže Mestský súd v Jūrmale správne uznal, že A. Mirsky využíval imunitu, ktorá je poslancom Európskeho parlamentu priznaná na základe článku 8 protokolu, a preto zamietol žalobu predloženú žalobcami; keďže Okresný súd v Rige naopak úplne zamietol uplatniteľnosť tohto ustanovenia; keďže vnútroštátny súd je povinný uplatňovať primárne právo EÚ;

I.  keďže súdne konanie, ktoré bolo začaté proti A. Mirskému, prebieha pred Najvyšším súdom Lotyšskej republiky i naďalej a konečný rozsudok môže byť v jeho prospech; keďže ak by bol však rozsudok Okresného súdu v Rige potvrdený najvyšším súdom, znamenalo by to porušenie primárneho práva EÚ lotyšskými orgánmi;

J.  keďže vo veci rozsudku Okresného súdu v Rige v skutočnosti došlo k porušeniu výsad a imunít A. Mirského; keďže okolnosti predmetnej veci predstavujú najmä obmedzenie názoru vyjadreného pri výkone parlamentných povinností;

1.  prijíma rozhodnutie chrániť imunitu a výsady A. Mirského;

2.  vyzýva Komisiu, aby zasiahla v spore s lotyšskými orgánmi s cieľom presadiť primárne právo EÚ – konkrétne článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie – a v prípade potreby iniciovala konanie pre porušenie práva Únie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu svojho príslušného výboru Komisii, príslušným orgánom Lotyšskej republiky a A. Mirskému.

(1) Vec 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195, vec 149/85 Wybot/Faure a ďalší, Zb. 1986, s. 2391, vec T-345/05 Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente, Zb. 2008, s. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parlament, Zb. 2010, s. II-1135 a vec C-163/10 Patriciello, Zb. 2011, s. I-07565.
(2) Vyššie citovaná vec C-163/10 Patriciello, odsek 29.
(3) Vyššie citované spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente, odsek 27.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
PDF 301kWORD 54k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, o spolupráci v rozpočtových otázkach a o riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Talianska) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))
P7_TA(2014)0349A7-0261/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0119 – C7-0089/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0261/2014),

A.  keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a vzhľadom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

C.  keďže Taliansko predložilo žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies o finančný príspevok z EGF po prepustení 1 164 pracovníkov v spoločnosti VDC Technologies SpA a u jedného dodávateľa, pričom opatrenia spolufinancované z EGF sú určené pre 1146 z nich, počas referenčného obdobia od 26. februára 2012 do 25. júna 2012,

D.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Taliansko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že talianske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 31. augusta 2012, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia poskytla svoje hodnotenie až 5. marca 2014; vyjadruje poľutovanie nad dlhým obdobím hodnotenia, ktoré trvalo 19 mesiacov, a domnieva sa, že toto zdržanie je v protiklade s cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii poskytovať rýchlu pomoc prepusteným pracovníkom;

3.  domnieva sa, že prepustenie pracovníkov v spoločnosti VDC Technologies SpA a jednej dodávateľskej firme (výroba televíznych prijímačov, televíznych obrazoviek a displejov, ako aj klimatizačných jednotiek) súvisí s veľkými zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie a nadväzuje na závažné ekonomické poruchy v odvetví výroby elektrických zariadení v dôsledku zosilnenej konkurencie z tretích krajín, najmä z Číny;

4.  uznáva, že je potrebné poučiť sa z početných žiadostí o využitie EGF založených na kritériu globalizácie v danom odvetví s cieľom reformovať obchodnú politiku Únie, a to v súvislosti s nástrojmi liberalizácie i ochrany obchodu;

5.  konštatuje, že prepustenie týchto 1 164 pracovníkov spolu s prepustením ďalších 54 pracovníkov z rovnakých dôvodov pred a po ukončení štvormesačného referenčného obdobia má silný negatívny vplyv na trh práce a na ekonomickú situáciu v postihnutej oblasti, ktorá sa nachádza v regióne ITI45 Frosinone na úrovni NUTS 3 a v regióne ITI4 Lazio na úrovni NUTS 2;

6.  víta skutočnosť, že orgány Talianska v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 30. novembra 2012, deväť mesiacov pred predložením žiadosti o finančný príspevok z EGF a v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory navrhovanému koordinovanému balíku z EGF;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahrnuje opatrenia na opätovné zapojenie 1 146 prepustených pracovníkov do zamestnania, ako sú pracovné poradenstvo/posúdenie zručností, odborná príprava, služba pre jednotlivcov, podpora podnikania, bonusy pri zamestnaní, príspevok na účasť;

8.  poznamenáva, že takmer 40 % prepustených pracovníkov je starších než 55 rokov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že balík neobsahuje žiadne špecifické opatrenia zamerané na starších pracovníkov;

9.  upozorňuje, že balík obsahuje rôzne druhy finančných príspevkov: príspevky pre pracovníkov žijúcich s osobami, ktoré si vyžadujú starostlivosť, príspevok na mobilitu a príspevok na účasť; upozorňuje na pomerne vysokú úroveň stimulu pre nábor (6 000 EUR na pracovníka), víta však skutočnosť, že podmienkou tohto opatrenia je ponúknuť pracovníkovi trvalú pracovnú zmluvu alebo pracovnú zmluvu na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov;

10.  víta skutočnosť, že o koordinovanom balíku personalizovaných služieb sa konzultovalo so sociálnymi partnermi (odborové zväzy CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL) a že bola aktivovaná miesta sieť podpory so zapojením rôznych miestnych partnerov, ako aj to, že vo všetkých fázach vykonávania EGF a v prístupe k EGF bude uplatňovaná politika rovnosti žien a mužov a zásada nediskriminácie;

11.  pripomína dôležitosť zlepšovania možností zamestnávania všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasnému podnikateľskému prostrediu;

12.  víta skutočnosť, že odborná príprava sa plánuje pre každého pracovníka, na ktorého sa vzťahuje balík EGF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v návrhu Komisie nie sú opísané oblasti a odvetvia, v ktorých sa odborná príprava bude poskytovať;

13.  konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že talianske orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neprijíma pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, a tak zabezpečila, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

14.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

15.  víta dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada v súvislosti s novým nariadením o EGF na obdobie rokov 2014 - 2020, o opätovnom zavedení kritéria krízovej mobilizácie, o zvýšení finančné príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, o posilnení efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii a Európskym parlamentom a Radou skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, o rozšírenie oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a o financovaní stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

16.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

17.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Talianska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/254/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
PDF 305kWORD 59k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana – Španielsko) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))
P7_TA(2014)0350A7-0260/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0116 – C7‑0101/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (MID z 2. decembra 2013)(3), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0260/2014),

A.  keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu a pomáhať im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a vzhľadom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF;

C.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepustením 330 zamestnancov v spoločnosti Grupo Santana a u 15 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov počas referenčného obdobia od 15. novembra 2011 do 15. marca 2012, pričom pre 285 pracovníkov sú určené opatrenia spolufinancované z EGF;

D.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 2 písm. c) nariadenia o EGF sú splnené a že Španielsko je preto oprávnené na získanie finančného príspevku podľa tohto nariadenia;

2.  berie na vedomie vysvetlenia Komisie, že prepustenie 330 pracovníkov počas referenčného obdobia, ako aj ďalších 689 prepustených pracovníkov súvisí s rovnakým postupom hromadného prepúšťania a že prepúšťanie v spojení s veľmi nestabilnou hospodárskou a sociálnou situáciou regiónu spĺňa podmienku výnimočnosti prípadu v súlade s článkom 2 písm. c) nariadenia o EGF;

3.  konštatuje, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 16. mája 2012, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia zverejnila svoje hodnotenie až 5. marca 2014; vyjadruje poľutovanie nad dlhým obdobím hodnotenia, ktoré trvalo 22 mesiacov, a domnieva sa, že toto zdržanie je v protiklade s cieľom EGF poskytovať rýchlu pomoc prepusteným pracovníkom;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Grupo Santana a u 15 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu spôsobenými globalizáciou a poukazuje na zníženie podielu Únie na výrobe motorových vozidiel vo svete a na rýchly rast ázijských trhov, z ktorého však nedokážu výrobcovia Únie dostatočne ťažiť;

5.  poznamenáva, že prepustenie 330 pracovníkov, spolu so 689 pracovníkmi prepustenými z rovnakého dôvodu v období pred štvormesačným referenčným obdobím a po ňom, má výrazne negatívny vplyv na zamestnanosť a hospodárstvo na miestnej úrovni, ako aj na úrovni NUTS III a zhoršuje už aj tak nestabilnú hospodársku situáciu v dotknutej oblasti;

6.  poznamenáva, že ide o ďalšiu žiadosť o príspevok z EGF týkajúcu sa prepúšťania v automobilovom priemysle a že so 17 prípadmi bol tento sektor predmetom najväčšieho počtu žiadostí o mobilizáciu EGF predložených v súvislosti s kritériom týkajúcim sa krízy aj globalizácie; upozorňuje, že toto je ďalší prípad týkajúci sa automobilového priemyslu, ktorý poukazuje na potrebu vypracovania priemyselnej stratégie Únie a ukazuje, ako EGF pomáha pracovníkom v procese reštrukturalizácie;

7.  víta skutočnosť, že región Andalúzia, kde je miera nezamestnanosti oveľa vyššia než vnútroštátny priemer a priemer Únie, opäť využije pomoc z EGF; poukazuje na skutočnosť, že z EGF už boli v Andalúzii podporení pracovníci spoločnosti Delphi (EGF/2008/002 ES/Delphi);

8.  víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa španielske orgány rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 1. augusta 2011, desať mesiacov pred predložením žiadosti o finančný príspevok z EGF a v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF navrhovanému koordinovanému balíku;

9.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa opatrenia na opätovné zapojenie 285 prepustených pracovníkov do zamestnania, napríklad odbornú prípravu na pracovisku, poradenstvo v súvislosti s podnikateľskými projektmi, pomoc pri aktívnom hľadaní zamestnania a zosúladenie kvalifikácie s pracovnými miestami;

10.  víta skutočnosť, že ponúkaná odborná príprava trvá dostatočne dlho a že ju budú dopĺňať činnosti na pracovisku; víta skutočnosť, že odborná príprava bude zodpovedať potrebám z hľadiska zručností a kvalifikácie v podnikoch sídliacich v podnikateľskom parku, ktorý je súčasťou opatrení poskytovaných nad rámec balíka financovaného z EGF;

11.  v tejto súvislosti víta skutočnosť, že mesto Linares, ťažko postihnuté zatvorením koncernu Santana (a jeho dodávateľov), ktorý bol hlavným zamestnávateľom v meste, zaujalo globálny a komplexný prístup vyjadrený v stratégii obnovy podnikateľského parku Grupo Santana s cieľom prilákať nových investorov; zastáva názor, že skutočnosť, že mesto Linares sa rozhodlo zlepšiť podnikateľské prostredie, umožní posilniť účinok opatrení EGF zameraných na pracovníkov;

12.  víta skutočnosť, že mesto Linares vykonalo o balíku opatrení konzultácie so sociálnymi partnermi (odborovými zväzmi MCA-UGT Andalucía a Federación de la industria de CCOO-Andalucía) a že sociálni partneri monitorujú vykonávanie týchto opatrení, ako aj to, že v rozličných fázach implementácie EGF a v prístupe k EGF sa bude uplatňovať politika rovnosti žien a mužov a zásada nediskriminácie;

13.  pripomína dôležitosť zlepšovania možností zamestnávania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

14.  poukazuje na skutočnosť, že z EGF sa budú poskytovať príspevky na „výcvikovú mzdu“ vo výške 150 % minimálnej mzdy v Španielsku; víta však potvrdenie Komisie, že tieto príspevky nie sú náhradou za dávky v nezamestnanosti a budú sa poskytovať nad rámec dávok v nezamestnanosti vyplácaných v rámci vnútroštátnych právnych predpisov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nové nariadenie o EGF na roky 2014 – 2020 obmedzí začlenenie finančných príspevkov do balíka na maximálne 35 % nákladov na opatrenia, a že sa teda sadzba príspevkov v rámci koordinovaného balíka týkajúceho sa tejto žiadosti nebude podľa tohto nového nariadenia opakovať;

15.  víta skutočnosť, že regionálne iniciatívy Španielska a miestne iniciatívy mesta Linares sú zamerané na investície do priemyselných zariadení a propagáciu obnovenej priemyselnej oblasti s cieľom pritiahnuť nové spoločnosti a diverzifikovať priemyselnú štruktúru, namiesto toho, aby sa naďalej zameriavali na automobilový sektor; zdôrazňuje, že tieto činnosti nie sú súčasťou žiadosti o spolufinancovanie z EGF a sú financované z regionálnych a miestnych rozpočtov, ktoré sú výrazne obmedzené v dôsledku výpadku daňových príjmov v súvislosti s uzavretím príslušného výrobného zariadenia;

16.  konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, a tým zabezpečila, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

17.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

18.  víta dohodu Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s novým nariadením o EGF na obdobie rokov 2014 – 2020 o opätovnom zavedení kritéria krízovej mobilizácie, zvýšení finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, posilnení efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii a Európskym parlamentom a Radou skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírení oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovaní stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana – Španielsko)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/253/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. a Santana Militar S.L.U.


Systémy ochrany vkladov ***II
PDF 197kWORD 36k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2014)0351A7-0216/2014

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05199/1/2014 – C7-0094/2014),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality dánskym parlamentom, nemeckým Spolkovým snemom a nemeckou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 16. februára 2011(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0368),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0216/2014),

1.  schvaľuje pozíciu Rady;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 99, 31.3.2011, s.1.
(2) Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 81.


Infraštruktúra pre alternatívne palivá ***I
PDF 280kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TA(2014)0352A7-0444/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0022/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. júla 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0444/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

P7_TC1-COD(2013)0012


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/94/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 111.
(2) Ú. v. EÚ C 280, 27.9.2013, s. 66.


Rozmery a hmotnosť vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***I
PDF 430kWORD 184k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TA(2014)0353A7-0256/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0195),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0102/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0256/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave

P7_TC1-COD(2013)0105


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Biela kniha „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ vydaná v roku 2011 zdôrazňuje potrebu znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov, predovšetkým kysličníka oxidu uhličitého (CO2), o 60 % v porovnaní s jeho úrovňou v roku 1990, ako aj o 20 % do roku 2020. [PN 1]

(1a)  Keďže v súčasnosti neexistujú žiadne politiky, ktoré by sa zaoberali nárastom emisií CO2 z nákladných vozidiel, Komisia by mala posúdiť zavedenie noriem palivovej účinnosti pre nákladné vozidlá, čím by sa rozšíril jej legislatívny prístup v súvislosti s automobilmi a dodávkami. [PN 2]

(2)  V tejto súvislosti sa v Bielej knihe navrhlo prispôsobenie smernice Rady 96/53/ES(4), aby sa znížila spotreba energie a emisie skleníkových plynov, aby sa právne predpisy prispôsobili meniacim sa technológiám a novým potrebám trhu a aby sa uľahčila intermodálna doprava.

(3)  Technologický vývoj zahŕňa možnosť namontovať na zadnú časť vozidiel zaťahovacie alebo skladacie aerodynamické zariadenie, väčšinou na prívesy alebo návesy, ktoré ale však prekračujú maximálnu dĺžku schválenú podľa smernice 96/53/ES. Takéto zariadenie sa môže nainštalovať ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, pretože spomínané produkty sú už dostupné na trhu a používajú sa na iných kontinentoch. Platí to aj pre aerodynamické kryty pohlcujúce energiu a ochranné zariadenia proti podbehnutiu upevnené v oblasti kolies po stranách a na zadnej časti vozidla pod prívesmi, návesmi a vozidlami. Tieto môžu výrazne zlepšiť energetickú účinnosť vozidla a zároveň podstatne znížiť riziko zranenia iných účastníkov cestnej premávky. Táto smernica by mala tiež podporiť a zjednodušiť inováciu vozidiel a návrh jednotiek dopravy. [PN 3]

(3a)  Komisia by mala vypracovať prístup zameraný na zníženie chodu naprázdno v cestnej nákladnej doprave v rámci opatrení, ktoré sa týkajú „hmotnosti a rozmerov“, ako aj minimálnych pravidiel harmonizácie pre cestnú kabotáž s cieľom zabrániť dampingovej praxi. Okrem toho by sa mala použiť revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES(5) (smernica Eurovignette) s cieľom zohľadniť pokrok pri odhadovaní externých nákladov a nariadiť internalizáciu externých nákladov pre ťažké nákladné vozidlá. Komisia by mala pred 1. januárom 2015 predložiť návrh na zmenu smernice Eurovignette. [PN 4]

(4)  Ťažké nákladné vozidlá sú zodpovedné približne za 26 % emisií CO2 v cestnej doprave v Európe, pričom ich palivová účinnosť sa za posledných 20 rokov takmer nezlepšila. Zlepšená aerodynamika kabíny motorových vozidiel by v spojení so zariadeniami uvedenými v odseku 3 umožnila výrazné zisky, pokiaľ ide o energetický výkon vozidiel, a je nevyhnutná na výrazné zníženie emisií z vozidiel v odvetví cestnej nákladnej dopravy. Toto zlepšenie však nie je možné v medziach dĺžok aktuálne stanovených smernicou 96/53/ES bez toho, aby sa znížila nosnosť vozidla, čím by mohla byť ohrozená ekonomická stabilita tohto odvetvia. Je preto potrebné stanoviť v prípade tejto maximálnej dĺžky výnimku. Žiadna takáto výnimka by sa nemala používať na zvýšenie užitočného zaťaženia vozidla. [PN 5]

(5)  Komisia vo svojej politike bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011–2020 zahŕňa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti vozidiel a lepšiu ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Dôležitosť viditeľnosti vodičov sa tiež zdôraznila v správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/38/ES(6). Nové profily kabíny tiež pomôžu zlepšiť bezpečnosť na cestách tým, že znížia mŕtvy uhol výhľadu vodičov, najmä v oblasti čelného skla a na boku vozidla, čím ušetria mnoho životov zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. Nový profil kabíny by preto po uplynutí primeraného prechodného obdobia mal byť povinný. Táto nová profilácia poskytne by mala poskytnúť zároveň v prípade nárazu štruktúru absorpcie energie. Potenciálne zväčšenie objemu kabíny tiež zlepší pohodlie a bezpečnosť vodiča. [PN 6]

(6)  Aerodynamické zariadenia a ich umiestnenie na vozidlách sa pred uvedením na trh musia vyskúšať v súlade s postupom skúšania na účely merania aerodynamického výkonu, ktorý vypracúva Komisia. Na tento účel členské štáty vydajú osvedčenia, ktoré uznajú aj ostatné členské štáty. Komisia by mala vypracovať podrobné technické usmernenia o uplatňovaní a požiadavkách týkajúcich sa osvedčení. [PN 7]

(6a)  V bielej knihe o doprave z roku 2011 sa uvádza, že 30 % cestnej nákladnej dopravy realizovanej na vzdialenostiach nad 300 km by sa malo do roku 2030 presunúť na iné druhy dopravy, napríklad železničnú alebo vodnú dopravu, a viac než 50 % do roku 2050, pričom pomôcť by mali efektívne a ekologické koridory nákladnej dopravy. Na splnenie tohto cieľa bude potrebné vybudovať primeranú infraštruktúru. Európsky parlament schválil tento cieľ vo svojom uznesení z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(7). [PN 8]

(6b)  Na splnenie cieľov bielej knihy o doprave z roku 2011 bude revízia smernice 96/53/ES príležitosťou na zlepšenie bezpečnosti a pohodlia vodičov s ohľadom na požiadavky stanovené v smernici Rady 89/391/EHS(8) (rámcová smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci). [PN 9]

(7)  Vozidlá s najväčšou dĺžkou môžu byť použité v cezhraničnej preprave, ak to oba členské štáty už umožňujú a ak sú splnené podmienky na výnimku podľa článku 4 ods. 3, 4 alebo 5 smernice. Európska komisia už predložila usmernenia k uplatňovaniu článku 4 smernice. Dopravné operácie uvedené v článku 4 ods. 4 podstatne nenarúšajú medzinárodnú hospodársku súťaž, ak sa cezhraničné využitie obmedzuje na dva členské štáty a ak to existujúca infraštruktúra a podmienky bezpečnosti cestnej premávky dovolia. Týmto spôsobom je na jednej strane dosiahnutá rovnováha medzi právami členských štátov podľa zásady subsidiarity rozhodnúť o vhodných dopravných riešeniach konkrétnej situácie a na druhej strane potrebou, aby tieto politiky nenarušili vnútorný trh. Opatrenia v článku 4 ods. 4 sú v tomto smere vysvetlené. [PN 10]

(8)  Použitie alternatívnych pohonov, využívajúcich nielen fosílne palivá, teda neznečisťujúcich alebo menej znečisťujúcich, ako napríklad elektrické alebo hybridné motory nákladných automobilov alebo autobusov (najmä v mestskom alebo prímestskom prostredí), vedie k zvýšeniu hmotnosti, ktorá sa nesmie započítať na úkor užitočného zaťaženia vozidla, aby sa predišlo peňažnému sankcionovaniu odvetvia cestnej dopravy. Malo by byť povolené, aby sa maximálna hmotnosť v prípade vozidiel vybavených nízkouhlíkovými technológiami mohla prekročiť až o jednu tonu v závislosti od hmotnosti, ktorá sa vyžaduje v prípade tejto technológie. Takáto nadmerná hmotnosť by však nemala zvýšiť prepravnú kapacitu vozidla. Mala by sa zachovať zásada technologickej neutrality. [PN 11]

(9)  Biela kniha o doprave tiež zdôrazňuje, že je potrebné sledovať vývoj v intermodálnej doprave, predovšetkým v oblasti kontajnerizácie, kde sa 45-stopové kontajnery využívajú najviac. Tie sa prepravujú železnicami alebo vnútrozemskými vodnými cestami. Časti ciest intermodálnych trás sa však v súčasnosti môžu využívať iba vďaka administratívnym postupom, ktoré sú obmedzujúce, či už pre členské štáty alebo pre dopravcov, alebo iba vtedy, ak majú tieto kontajnery patentované zrazené rohy, ktorých cena je príliš vysoká. Predĺženie prepravných vozidiel o 15 cm môže by mohlo dopravcov oslobodiť od administratívnych postupov a uľahčiť intermodálnu dopravu bez rizika alebo poškodenia ostatných účastníkov cestnej premávky alebo infraštruktúry. Toto malé predĺženie o 15 cm nepredstavuje oproti kĺbovým nákladným vozidlám (16,50 m) dodatočné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky. V súlade s politikou Bielej knihy o doprave je však toto predĺženie povolené iba pre intermodálnu dopravu, ktorej zložka v rámci cestnej dopravy nepresahuje 300 km pri operáciách, ktoré zahŕňajú železničnú, riečnu alebo námornú dopravu. Táto vzdialenosť sa považuje za dostatočnú na prepojenie priemyselnej alebo obchodnej oblasti s nákladnou železničnou stanicou alebo riečnym prístavom. Dlhšia vzdialenosť je možná pri operáciách v rámci európskej námornej dopravy na krátku vzdialenosť s cieľom prepojiť námorný prístav a podporiť rozvoj námorných diaľnic. [PN 12]

(10)  V rámci podpory intermodálnej dopravy a s cieľom zohľadniť hmotnosť prázdnych kontajnerov s dĺžkou 45 stôp je potrebné rozšíriť ustanovenia umožňujúce prevádzku jazdných súprav vozidiel s 5 alebo 6 nápravami a s hmotnosťou 44 ton v intermodálnej doprave s kontajnermi s dĺžkou 40 stôp aj na súpravy prepravujúce 45-stopové kontajnery.

(11)  Od prijatia smernice 96/53/ES sa priemerná hmotnosť cestujúcich, ako aj ich batožiny v autokare značne zvýšila, čo vzhľadom na hmotnostné limity stanovené smernicou viedlo k postupnému zníženiu počtu prepravovaných cestujúcich. V záujme uprednostnenia hromadnej dopravy pred individuálnou dopravou s cieľom dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť je potrebné obnoviť predchádzajúci počet cestujúcich autokarmi a prihliadnuť na zvýšenie ich hmotnosti a batožiny. To sa môže v medziach vykonať zvýšením prípustnej hmotnosti autokarov s dvoma nápravami, tak aby sa zabránilo poškodeniu infraštruktúry rýchlejším opotrebovaním.

(12)  Orgány zodpovedné za sledovanie predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy konštatujú veľké množstvo niekedy vážnych priestupkov týkajúcich sa predovšetkým hmotnosti vozidla. Táto situácia vyplýva z nedostatočného počtu kontrol vykonaných podľa smernice 96/53/ES alebo z ich nízkej účinnosti. Okrem toho sa postupy a kontrolné pravidlá medzi členskými štátmi líšia, čo v niekoľkých členských štátoch Európskej únie vytvára u vodičov právnu neistotu. Dopravcovia, ktorí nerešpektujú pravidlá v tejto oblasti, majú významnú konkurenčnú výhodu voči svojim konkurentom, ktorí sa riadia právnymi predpismi, a vo vzťahu k ostatným druhom dopravy. Takáto situácia je prekážkou riadneho fungovania vnútorného trhu a ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Je preto dôležité, aby členské štáty zdôraznili rytmus a účinnosť kontrol, tak manuálnych, ako aj preselektívnych, ktoré sú založené na systéme hodnotenia rizika. [PN 13]

(13)  Jednoduché, pevné alebo mobilné aktuálne dostupné technologické riešenia umožňujú predbežný výber podozrivých vozidiel bez zastavenia, čím neohrozujú plynulosť premávky, je to lacnejšie a umožňuje to optimálnu bezpečnosť. Niektoré zariadenia môžu byť na palube vozidla a vodičovi umožňujú samostatne si skontrolovať, či je vozidlo v súlade s právnymi predpismi. Tieto palubné zariadenia môžu pomocou mikrovlnného vysielania aj bez zastavenia vozidla odovzdávať policajtom alebo automatickým systémom kontroly umiestneným vedľa ciest potrebné údaje. V rámci predbežného výberu je vhodné stanoviť minimálnu prahovú hodnotu 2000 vozidlo-kilometrov s cieľom zabezpečiť účinnosť cestnej kontroly na území Európskej únie, pretože umožní kontrolovať každé vozidlo štatisticky priemerne raz za tri dni.

(14)  Existencia vysokého počtu porušení ustanovení smernice 96/53/ES je vo veľkej miere spôsobená tým, že úroveň sankcií stanovených v súlade s právnymi predpismi členských štátov za porušenie týchto pravidiel nemá odrádzajúci charakter, alebo dokonca tieto sankcie neexistujú. K tomuto nedostatku sa pridáva rozličná úroveň administratívnych sankcií uplatniteľných v jednotlivých členských štátoch. K náprave týchto nedostatkov je potrebné priblížiť úrovne a kategórie administratívnych sankcií za porušenie ustanovení smernice 96/53/ES na úrovni Únie. Uvedené administratívne sankcie by mali byť účinné, primerané a, odrádzajúce a nediskriminačné. [PN 14]

(15)  Dozorné orgány v členských štátoch musia mať možnosť vymieňať si informácie v záujme efektívnejšej kontroly hmotnosti vozidiel alebo jazdných súprav na medzinárodnej úrovni a v záujme zabezpečenia hladkého fungovania týchto kontrol, najmä identifikácie páchateľov, opisu priestupkov a uplatňovaných sankcií, ako aj stavu bezúhonnosti takého podniku. Kontaktné miesto určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009(9) by mohlo slúžiť ako styčné miesto pre túto výmenu informácií.

(16)  Je dôležité, aby Európsky parlament a Rada boli pravidelne informovaní o cestných kontrolách vykonaných členskými štátmi prostredníctvom ich kontaktných miest. Informácie poskytnuté členskými štátmi umožnia Komisii ubezpečiť sa, či dopravcovia dodržiavajú túto smernicu, a určiť, či by sa na jej presadzovanie nemali vyvinúť ďalšie donucovacie opatrenia. [PN 15]

(16a)  Komisia by mala preskúmať prílohu I k smernici 96/53/ES a správu o jej vykonávaní, pričom okrem iného zohľadní dôsledky pre medzinárodnú hospodársku súťaž, rozdelenie druhov dopravy, náklady na úpravu infraštruktúry a environmentálne a bezpečnostné ciele Únie stanovené v bielej knihe o doprave z roku 2011. [PN 16]

(17)  Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijímať delegované akty, aby tak mohla definovať požiadavky na nové aerodynamické zariadenia a ochranné zariadenia proti podbehnutiu namontované na bokoch a na zadnej časti vozidiel alebo na návrhy nových motorových vozidiel s cieľom preskúmať európske postupy schválenia typu uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES(10) v rámci predpisov EHK OSN, ako aj technické špecifikácie, ktoré by umožnili úplnú interoperabilitu palubných vážiacich zariadení a usmernenia týkajúce sa postupov kontroly hmotnosti vozidiel v prevádzke. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni expertov. Do konzultácií by mali byť zapojené zainteresované strany, ako sú výrobcovia, vodiči, združenia pôsobiace v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, dopravné úrady a strediská odbornej prípravy. Komisia zverejní správu o záveroch konzultácií. Zainteresované strany by mali mať dostatok času na splnenie týchto požiadaviek. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PN 17]

(18)  Keďže ciele tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jej rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať potrebné opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku 5 táto smernica neprekračuje rozsah nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(19)  Smernica 96/53/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 96/53/ES sa mení takto:

1.  Odkazy na smernicu Rady 70/156/EHS sa nahrádzajú odkazmi na smernicu 2007/46/ES

2.  V článku 2 sa do prvého pododseku dopĺňajú tieto definície:

—  „vozidlo s hybridným pohonom“: vozidlo v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá(11), vybavené jedným alebo viacerými trakčnými motormi poháňanými elektrinou, a nie trvalo pripojené k sieti, a jedným alebo viacerými trakčnými spaľovacími motormi; nízkouhlíková technológia“: technológia, ktorá pri zásobovaní odvetvia dopravy energiou nie je úplne závislá od zdrojov fosílnych palív a ktorá vo významnej miere prispieva k eliminácii emisií uhlíka v odvetví dopravy. Medzi zdroje patria:

–  elektrická energia,

–  vodík,

–  syntetické palivá,

–  moderné biopalivá,

–  zemný plyn vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn – CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn – LNG) a

–  odpadové teplo; [PN 18]

—  „elektrické vozidlo“: vozidlo v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46//ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá(12), vybavené jedným alebo viacerými trakčnými motormi poháňanými elektrinou, a nie trvalo pripojené k sieti; [PN 19]

—  „intermodálna nakladacia jednotka intermodálnej dopravy“: jednotka patriaca do jednej z týchto kategórií: kontajner, vymeniteľná nadstavba, náves; [PN 20 Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.]

a)  slovo „vnútroštátnu“ sa v písm. a) a b) odseku 1 vypúšťa; [PN 21]

b)  prvá veta druhého pododseku článku 4 ods. 4 sa nahrádza takto:"

„Prepravné činnosti sa považujú za dopravu, ktorá podstatne nenarúša medzinárodnú hospodársku súťaž v dopravnom sektore, pokiaľ sa vykonávajú na území jedného členského štátu, alebo v prípade cezhraničnej prevádzky iba medzi dvoma susediacimi členskými štátmi, ktoré prijali opatrenia podľa tohto odseku, a ak je splnená jedna alebo druhá podmienka uvedená v písmenách a) a b):“ [PN 22]

"

3.  V článku 4 sa odsek 6 vypúšťa

4.  Článok 5 sa mení takto:

a)  slová „Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6:“ sa vypúšťajú;

b)  písmeno b) sa vypúšťa

5.  Článok 8 sa nahrádza takto:"

„Článok 8

1.  S cieľom zvýšiť aerodynamický výkon vozidiel alebo súpravy súprav vozidiel môžu vozidlá alebo súpravy vozidiel vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú kritériá uvedené nižšie, prekročiť maximálne dĺžky stanovené v prílohe I bode 1.1 prekročiť vozidlá alebo jazdné súpravy vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené nižšie až o 500 mm. Jediným cieľom týchto prekročení je umožniť montáž zariadenia zlepšujúceho ich zariadení zlepšujúcich aerodynamické vlastnosti vozidiel alebo jazdných súprav na ich zadnú časť vozidla alebo jazdnej súpravy. [PN 23]

2.  Požiadavky na výkon a bezpečnosť, ktoré musia spĺňať zariadenia uvedené v prvom odseku, sú:

–  významné zlepšenie aerodynamického výkonu vozidiel,

–  z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti intermodálnej dopravy najmä:

i)  bezpečné upevnenie a trvácnosť zariadenia s cieľom znížiť riziko uvoľnenia zaistiť, aby nehrozilo jeho uvoľnenie, [PN 24]

ii)  denná a nočná signalizácia v súlade s pravidlami typového schválenia pre inštaláciu osvetlenia a svetelných zariadení, účinná aj pri zlom počasí a umožňujúca , ktorá umožňuje ostatným účastníkom cestnej premávky vnímať vonkajšie obrysy karosérie vozidla, [PN 25]

iii)  konštrukcia, ktorá obmedzí riziká pre ostatné vozidlá a ich cestujúcich v prípade kolízie,

iv)  zariadenie, ktoré radikálne nezvyšuje riziko prevrátenia pri bočnom vetre,

iva)  konštrukcia, ktorá pre vodiča neznižuje viditeľnosť zadnej časti vozidla, [PN 26]

–  integrácia do existujúcich sietí, najmä:

i)  zachovanie ovládateľnosti vozidla alebo jazdnej súpravy na mestských a medzimestských cestných infraštruktúrach,

ii)  v prípade prívesov a návesov zapojenie do železničnej, námornej a riečnej jednotky pri intermodálnej doprave,

iii)  tieto zariadenia môže vodič možno ľahko sklopiť, stiahnuť alebo odňať. [PN 27]

Prekročenie maximálnej dĺžky nevedie k zvýšeniu prepravnej kapacity nosnosti vozidiel ani jazdných súprav. [PN 28]

3.  Aerodynamické prídavné zariadenia a ich inštalácia na vozidlá musia byť pred uvedením na trh povolené v členských štátoch, ktoré v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES. Členské štáty* na tento účel vydajú certifikát. Ten, ktorý potvrdzuje, že zariadenie významne prispieva k zlepšeniu aerodynamického výkonu a že požiadavky uvedené v odseku 2 sú splnené. Autorizačné certifikáty vydané v jednom členskom štáte uznávajú iné členské štáty. [PN 29]

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijať prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia požiadaviek uvedených v odseku 2. Sú vo forme technických špecifikácií, minimálnych úrovní výkonu, obmedzení konštrukcie a postupov zameraných na vystavenie certifikátu o skúške uvedeného v odseku 3. Delegované akty sa po prvý raz prijmú najneskôr dva roky po uverejnení tejto smernice. [PN 30]

Pri vykonávaní tejto právomoci Komisia zabezpečí súlad s právnymi aktmi Únie o typovom schválení. [PN 31]

5.  Kým budú prijaté delegované akty, vozidlá alebo jazdné súpravy s aerodynamickými zariadeniami na zadnej časti vozidla spĺňajúcimi požiadavky uvedené v odseku 2 a testovanými v súlade s odsekom 3 môžu jazdiť, ak ich dĺžka presahuje dĺžku stanovenú v prílohe I bode 1.1 maximálne o dva metre. Toto prechodné opatrenie sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. [PN 32]

___________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

"

6.  Článok 8a sa vypúšťa

7.  Článok 9 sa nahrádza takto:"

„Článok 9

1.  S cieľom zvýšiť aerodynamický výkon a bezpečnosť cestnej premávky vozidiel alebo súpravy vozidiel môžu vozidlá alebo súpravy vozidiel, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 2 nižšie, prekročiť maximálne dĺžky stanovené v prílohe I bode 1.1 prekročiť vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2 nižšie. Hlavným cieľom týchto prekročení je umožniť konštrukciu kabín ťahacích vozidiel, ktoré by zlepšili aerodynamické vlastnosti vozidiel alebo jazdných súprav a zvýšili bezpečnosť cestnej premávky pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky a vozidlá, ktoré boli narazené zozadu. [PN 33]

2.  Požiadavky na výkon a bezpečnosť, ktoré musia kabíny uvedené v prvom odseku spĺňať, sú:

–  zlepšenie aerodynamického výkonu vozidiel,

–  zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti v intermodálnej doprave, najmä s cieľom zabezpečiť, aby predný tvar kabíny:

i)  zlepšoval priamy výhľad s cieľom zlepšiť pre vodiča viditeľnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä znížením mŕtveho uhla obmedzením mŕtvych uhlov viditeľnosti pod čelným sklom a okolo celej kabíny a v prípade potreby namontovaním dodatočného vybavenia, ako sú zrkadlá a kamerové systémy; [PN 34]

ii)  znižoval poškodenia v prípade nárazu, zrážky s inými vozidlami a zlepšoval výkon kabín z hľadiska absorpcie energie namontovaním systému riadenia nehôd, ktorý umožňuje absorpciu energie; [PN 35]

iia)  zlepšil ochranu chodcov úpravou čelnej konštrukcie tak, aby sa v prípade zrážky so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky minimalizovala riziko, že vozidlo chodca prejde, a to podporovaním odklonenia zraniteľných účastníkov cestnej premávky po stranách; [PN 36]

–  ovládateľnosť vozidla alebo jazdnej súpravy na cestných infraštruktúrach bez toho, aby sa kládli obmedzenia používania vozidiel v intermodálnych termináloch,

–  pohodlie a bezpečnosť vodičov v záujme zlepšenia podmienok na pracovisku. [PN 37]

Prekročenie maximálnej dĺžky nemá za následok zvýšenie prepravnej kapacity vozidiel ani jazdných súprav.

2a.  S cieľom zlepšiť bezpečnosť a pohodlie vodiča a v konečnom dôsledku zaistiť zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, musia kabíny vodiča spĺňať tieto požiadavky na bezpečnosť a pohodlie uvedené v článku 9 ods. 2:

–  dodržiavanie požiadaviek stanovených v smernici Rady 89/391/EHS* (smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), dodržiavanie hierarchie preventívnych opatrení na odstránenie zdrojov vibrácií celého tela a porúch pohybového ústrojenstva;

–  vybavenie kabíny vodiča bezpečnostnými prvkami, počnúc bezpečnostným požiarnym východom z kabíny;

–  zväčšenie veľkosti kabíny vodiča s cieľom upraviť ju v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa pohodlia a bezpečnosti sedadla a lôžka vodiča so zreteľom na núdzové situácie. [PN 38]

3.  Aerodynamický a bezpečnostný výkon nových konštrukcií motorových vozidiel testujú v rámci smernice 2007/46/ES pred ich uvedením na trh členské štáty, ktoré na tento účel vydajú certifikát. Ním sa osvedčuje súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 2. Skúška aerodynamického výkonu týchto vozidiel musí zodpovedať príslušným pravidlám na meranie aerodynamického výkonu, ktoré vypracovala Komisia. Certifikáty o skúške vydané v jednom členskom štáte uznávajú iné členské štáty. [PN 39]

3a.  Nové vozidlá a súpravy vozidiel kategórie N2 a N3 používajú kabíny, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť uvedené v článku 9 ods. 2 od [sedem rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. [PN 40]

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 splnomocnená a platnými predpismi EHK OSN prijímať delegované akty, aby sa doplnili požiadavky, ktoré musia spĺňať nové kabíny ťahacích vozidiel a ktoré sú uvedené v odseku 2. Sú vo forme technických špecifikácií, minimálnych úrovní bezpečnostného a aerodynamického výkonu, obmedzení konštrukcie a postupov zameraných na vystavenie certifikátu o skúške uvedeného v odseku 3. Delegované akty sa po prvý raz prijmú najneskôr dva roky po uverejnení tejto smernice. [PN 41]

________________

* Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

"

8.  V článku 10 sa slová „dátumu uvedeného v článku 11“ nahrádzajú slovami „17. septembra 1997“

9.  Článok 10a sa nahrádza takto:"

„Článok 10a

Maximálne hmotnosti vozidiel s hybridným pohonom alebo vozidiel s plne elektrickým pohonom vybavených nízkouhlíkovými technológiami sú hmotnosti uvedené v prílohe I bode 2.3.1 2.3.4. [PN 42]

Vozidlá s hybridným alebo elektrickým pohonom vybavené nízkouhlíkovými technológiami však musia byť v súlade s obmedzeniami stanovenými v prílohe I bode 3: najvyššia povolená hmotnosť na nápravu.“ [PN 43]

"

10.  Článok 11 sa nahrádza takto:"

„Článok 11

Maximálne rozmery stanovené v prílohe I bodoch 1.1 a 1.6 sa môžu prekročiť o 15 cm pre vozidlá alebo jazdné súpravy zapojené do prepravy kontajnerov alebo vymeniteľných nadstavieb s dĺžkou 45 stôp, ak je cestná preprava kontajnera alebo vymeniteľných nadstavieb realizovaná v rámci intermodálnej kombinovanej dopravy. [PN 44]

Na účely tohto článku a bodu 2.2.2 písm. c) prílohy I intermodálna doprava zahŕňa aspoň železničnú, riečnu alebo námornú dopravu. Na začiatku a/alebo konci svojej trasy zahŕňa aj časť cestnej dopravy. Každá z týchto častí cestnej dopravy má dĺžku menej ako 300 km na území Európskej únie, alebo po najbližšie terminály, medzi ktorými existuje pravidelné spojenie. Prepravné činnosti sa tiež považujú za kombinovanú dopravu, ak sa pri nich využíva vnútroeurópska námorná doprava na krátke vzdialenosti, a to bez ohľadu na dĺžku počiatočných a koncových trás cestnej dopravy. Počiatočná a koncová trasa cestnej dopravy pri využití vnútroeurópskej námornej dopravy na krátke vzdialenosti siaha od miesta nakládky tovaru k najbližšiemu vhodnému námornému prístavu, pokiaľ ide o počiatočný úsek, a/alebo prípadne medzi najbližším vhodným námorným prístavom a miestom vykládky tovaru, pokiaľ ide o koncový úsek Komisia do roku 2017 v prípade potreby predloží legislatívny návrh na zmenu smernice Rady 92/106/EHS* a najmä existujúcej definície kombinovanej dopravy s cieľom zohľadniť rozvoj kontajnerizácie a uľahčiť rozvoj efektívnej intermodálnej dopravy. [PN 45]

____________________

* Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o vytvorení spoločných pravidiel pre určité druhy kombinovanej prepravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).

"

11.  Článok 12 sa nahrádza takto:"

„Článok 12

1.  S cieľom zabezpečiť súlad s touto smernicou zavedú členské štáty systém pre predbežný výber, zameranie a vykonávanie kontrol a cielených kontrol vozidiel alebo jazdných súprav v prevádzke. [PN 46]

Členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o počte a závažnosti akéhokoľvek porušenia tejto smernice, ktorého sa dopustil jednotlivý podnik, zahrnuli do systému hodnotenia rizika vytvoreného podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES*. [PN 47]

Pri určovaní vozidiel, ktoré majú byť podrobené kontrolám, môžu členské štáty prednostne vyberať vozidlá prevádzkované podnikmi s vysoko rizikovým profilom, ako sa uvádza v smernici 2006/22/ES. Vozidlá sa môžu na kontroly vyberať i náhodne. [PN 48]

2.  Po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice členské štáty začnú vážiť vozidlá alebo jazdné súpravy v prevádzke. Tieto predbežné výberové opatrenia sú zamerané na zvýšenie efektívnosti kontrol a identifikáciu vozidiel, ktoré pravdepodobne spáchali priestupok, a ktoré by sa musia mali kontrolovať ručne. Môžu sa vykonávať pomocou automatických systémov umiestnených v rámci infraštruktúry alebo prostredníctvom systémov na palubách vozidiel v súlade s odsekom 6 nižšie. Automatické systémy umožnia musia umožniť identifikáciu vozidiel podozrivých z prekročenia maximálnej prípustnej hmotnosti. Tieto automatické systémy sa používajú iba na predbežný výber, a nie na určenie priestupku, ich certifikácia členskými štátmi nie je povinná. Palubné systémy možno začleniť pomocou digitálnych tachografov namontovaných vo vozidlách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014**. [PN 49]

3.  Členské štáty vykonávajú predbežné merania v počte zodpovedajúcom aspoň jednému zváženiu na 2 000 vozidlo-kilometrov v ročnom priemere.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby si príslušné orgány vymenili potrebné informácie, aby boli tieto kontroly v celej Únii účinnejšie a uľahčili ich priebeh, najmä prostredníctvom vnútroštátneho kontaktného miesta určeného na výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi. Ide najmä o údaje potrebné na identifikáciu páchateľa, opis porušenia a uplatnených sankcií a stav bezúhonnosti dotknutého podniku. Kontaktné miesto je určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009***.

5.  Na vozidlá podozrivé pri predbežnom výbere z prekročenia prípustnej hmotnosti v súlade s odsekom 2 sa vzťahuje aspoň jedno z týchto opatrení:

i)  cestná kontrola s homologovaným meracím zariadením po zastavení vozidla,

ii)  poslanie informácie o podozrení z preťaženia vozidla dopravnej spoločnosti,

iii)  kontrola dopravnej spoločnosti v jej priestoroch, najmä v prípade recidívy po odoslaní informácie uvedenej v bode ii).

6.  Podľa odseku 1 členské štáty podporujú vybavenie vozidiel a jazdných súprav sú nové vozidlá a jazdné súpravy kategórie N2 a N3 vybavené palubnými vážiacimi zariadeniami systémami (celková hmotnosť a hmotnosť na nápravu), ktoré umožňujú priebežne poskytovať z idúceho vozidla údaje o hmotnosti vozidla orgánu vykonávajúcemu kontrolu na ceste alebo orgánu, ktorý má na starosti reguláciu prepravy tovaru, a to od [päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komunikácia prebieha cez rozhranie definované normami CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 a ISO 14906. Tieto informácie sú dostupné aj vodičovi. [PN 50]

7.  Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 16 delegované akty týkajúce sa:

–  doplňujúcich technických špecifikácií, ktoré umožnia zabezpečiť úplnú interoperabilitu na úrovni EÚ palubných vážiacich zariadení uvedených v ods. 6 vyššie, aby orgány ktoréhokoľvek členského štátu mohli rovnakým spôsobom komunikovať s vozidlami a jazdnými súpravami registrovanými v ktoromkoľvek inom členskom štáte a prípadne poskytovať informácie získané od orgánov iných členských štátov;

–  kontrolných postupov v rámci predbežného výberu uvedených v odseku 2 tohto článku, technických špecifikácií fyzických prostriedkov použitých na tieto preselekčné kontroly, požiadaviek na presnosť a pravidiel používania týchto fyzických prostriedkov. Tieto postupy, špecifikácie a pravidlá používania sú určené na zabezpečenie toho, aby sa kontroly vykonávali rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a zabezpečili rovnaké zaobchádzanie so všetkými dopravcami na celom území Európskej únie.

–  spoločné postupy a špecifikácie s cieľom dosiahnuť dostatočnú úroveň spoľahlivosti, ktorá umožní používanie palubných systémov na presadzovanie ustanovení tejto smernice, najmä článku 13. [PN 51]

7a.  Komisia posúdi, či palubné systémy po pripojení na digitálny tachograf môžu byť užitočné pri presadzovaní ostatných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy. Komisia v náležitých prípadoch predloží legislatívne návrhy. [PN 52]

__________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

**** DSRC: Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu.

"

12.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

„Článok 13

1.  Porušenia tejto smernice sú rozdelené do rôznych kategórií podľa ich závažnosti.

2.  Pri preťažení o menej ako 5 % 2 % maximálnej povolenej hmotnosti podľa bodov 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy 1 musí byť písomné upozornenie adresované dopravnej spoločnosti, čo môže viesť k uloženiu sankcie, ak vnútroštátne právne predpisy tento druh sankcie stanovujú. [PN 53]

3.  Preťaženie medzi 5 2 % 10 15 % maximálnej povolenej hmotnosti podľa bodov 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy 1 sa považuje za málo závažný priestupok v zmysle tejto smernice a vedie k uloženiu finančnej sankcie. Aj dozorné orgány môžu zastaviť vozidlo a žiadať jeho vykládku, až kým nebude dosiahnutá maximálna povolená hmotnosť. [PN 54]

4.  Preťaženie o 10 až 20 % 15 % maximálnej povolenej hmotnosti podľa bodov 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy 1 sa považuje za závažný priestupok v zmysle tejto smernice. To vedie k uloženiu finančnej sankcie a okamžitému zastaveniu vozidla na účel vykládky tovaru, až kým nebude dosiahnutá maximálna povolená hmotnosť. [PN 55]

5.  Preťaženie o viac ako 20 % 15 % maximálnej povolenej hmotnosti podľa bodov 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy 1 sa v zmysle tejto smernice považuje za veľmi závažný priestupok vzhľadom na zvýšené riziko ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky. To vedie k uloženiu finančnej sankcie a okamžitému zastaveniu vozidla na účel vykládky tovaru, až kým nebude dosiahnutá maximálna povolená hmotnosť. Postup straty bezúhonnosti dopravnej spoločnosti sa zavádza v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009(13). [PN 56]

6.  Prekročenie maximálnej dĺžky, výšky alebo šírky povolenej podľa bodu 1 prílohy 1 o menej než 2 % 1 % bude mať za následok písomné varovanie dopravnej spoločnosti, ktoré by mohlo vyústiť do sankcie, ak vnútroštátne právne predpisy tento druh sankcie stanovujú. [PN 57]

7.  Prekročenie maximálnej dĺžky, výšky alebo šírky povolenej podľa bodu 1 prílohy 1 o 2 1% 20 % 10 %, či ide o náklad alebo samotné vozidlo, bude mať za následok finančnú sankciu pre dopravcu. Dozorné orgány zakážu vozidlu pokračovať v jazde až do vykládky, pokiaľ je jeho nadrozmerná dĺžka alebo šírka spôsobená prepravovaným nákladom, alebo až kým dopravná spoločnosť nezíska zvláštne povolenie v súlade s článkom 4 ods. 3. [PN 58]

8.  Prekročenie maximálnej dĺžky, výšky alebo šírky povolenej podľa bodu 1 prílohy 1 o viac ako 20 % 10 % v prípade nákladu alebo vozidla sa v zmysle tejto smernice považuje za veľmi závažný priestupok vzhľadom na zvýšené riziko ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky. To vedie k uloženiu finančnej sankcie pre dopravcu a okamžitému zastaveniu vozidla dozornými orgánmi, až do vykládky, pokiaľ je jeho nadrozmerná dĺžka alebo šírka spôsobená prepravovaným nákladom, alebo až kým dopravná spoločnosť nezíska zvláštne povolenie v súlade s článkom 4 ods. 3. Postup straty bezúhonnosti dopravnej spoločnosti sa zavádza v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009. [PN 59]

9.  Finančné sSankcie uvedené v odsekoch 3, 4, 5, 7 a 8 sú účinné, primerané a odrádzajúce.“

"

13.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 14

Na prepravu kontajnerov musí odosielateľ dopravcovi, ktorého poverí prepravou kontajnera, vydať pred nakládkou písomné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza hrubá hmotnosť prepravovaného kontajnera. Toto vyhlásenie možno podať aj elektronicky. Dokument, v ktorom sa uvádza hrubá hmotnosť kontajnera, musí byť bez ohľadu na svoju formu podpísaný osobou, ktorú na to riadne oprávnil odosielateľ. V prípade, že táto informácia o hrubej hmotnosti kontajnera chýba alebo je nesprávna, odosielateľ nesie za preťaženie vozidla rovnakú zodpovednosť ako dopravca. [PN 60]

V rámci operácií intermodálnej dopravy sa informácie o hrubej hmotnosti zabaleného kontajnera poskytujú ďalšej strane, ktorá má kontajner na starosti. [PN 61]

"

14.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 15

Členské štáty predkladajú každé dva roky v prvom štvrťroku kalendárneho roka Komisii správu o kontrolách vykonaných počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov, výsledkoch týchto kontrol a sankciách uložených páchateľom. Komisia vypracuje analýzu týchto správ a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade v druhom štvrťroku kalendárneho roka.“

"

15.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 16

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijať prijímať delegované akty uvedená uvedené v článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5 a článku 12 ods. 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. [PN 62]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5 a článku 12 ods. 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci špecifikovanej v uvedenom rozhodnutí. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 5 a článku 12 ods. 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu týmto dvom inštitúciám alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

"

15a.  Dopĺňa sa tento článok:"

„Článok 16a

Komisia do roku 2016 preskúma prílohu I k smernici 96/53/ES a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej vykonávaní. Komisia na základe tejto správy v prípade potreby vypracuje legislatívny návrh, ku ktorému bude riadne pripojené hodnotenie vplyvu. Správa je k dispozícii aspoň šesť mesiacov pred akýmkoľvek legislatívnym návrhom.“ [PN 63]

"

15b.  Dopĺňa sa tento článok:"

Článok 16b

Komisia do 1. januára 2016 dokončí preskúmanie tejto smernice a v prípade potreby na základe tohto preskúmania a svojho hodnotenia vplyvu predloží Európskemu parlamentu a Rade do 1. januára 2017 návrh na stanovenie požiadaviek na bezpečnosť uvedených v článku 9 ods. 2 pre všetky nové vozidlá kategórií M2 a M3.“ [PN 64]

"

16.  Príloha I sa mení takto:

—a)  v bode 1.1 sa dopĺňa táto zarážka:"

„- naložené vozidlá na prepravu automobilov: 20,75m“; [PN 65]

"

a)  v bode 1.2 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) karosérie klimatizovaných vozidiel alebo vozidiel prepravujúcich klimatizované jednotky intermodálnej dopravy intermodálne nákladné jednotky: 2,60 m“;

"

aa)  bod 1.4 sa nahrádza takto:"

„1.4 Odnímateľné karosérie a štandardizované nákladné položky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté do rozmerov špecifikovaných v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4. Z dôvodu nedeliteľnosti hotových vozidiel, ako sú nové automobily naložené na špecializovaných prepravných vozidlách, môžu takéto naložené prepravné vozidlá prekračovať rozmery stanovené v bode 1.1 do tej miery, pokiaľ to vnútroštátne predpisy a podmienky infraštruktúry povoľujú, a dovtedy, kým sú tieto prepravné vozidlá v prázdnom stave plne v súlade s uvedenými bodmi.“; [PN 66]

"

b)  v bode 2.2.2 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) dvojnápravové alebo trojnápravové motorové vozidlo s dvoj alebo trojnápravovým návesom prepravujúcim v rámci intermodálnej dopravy jednu alebo viacero jednotiek intermodálnej dopravy intermodálnych nákladných jednotiek s celkovou maximálnou dĺžkou 40 alebo 45 stôp: 44 ton“; [PN 70]

"

c)  bod 2.3.1 sa nahrádza takto:"

„a) Dvojnápravové motorové vozidlá iné ako autobusy:18 ton“

„Dvojnápravové motorové vozidlá iné ako autobusy a s hybridným alebo elektrickým pohonom: 19 ton“ [PN 67]

„b) Autobusy s dvoma nápravami: 19 ton 19,5 tony [PN 68]

"

ca)  vkladá sa tento bod:"

„2.3.4 Vozidlá vybavené nízkouhlíkovou technológiou:

Maximálna hmotnosť je hmotnosť uvedená v bode 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 alebo 2.4 zvýšená o dodatočnú hmotnosť požadovanú v prípade nízkouhlíkovej technológie na úrovni maximálne 1 tony. Táto dodatočná hmotnosť sa uvádza v úradných registračných dokumentoch k motorovému vozidlu, ktoré vydáva členský štát, v ktorom je vozidlo registrované. V prípadoch, keď táto informácia chýba, uplatňujú sa hodnoty uvedené v bodoch 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 alebo 2.4.“. [PN 69]

"

Článok 2

1.  Členské štáty najneskôr do 18 mesiacov od dátumu uverejnenia tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

Predseda Predseda

(1)Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 133.
(2)Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 133.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.
(4)Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 235, 17.9.1996, s. 59).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/38/ES z 11. júla 2007 o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 25).
(7)Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.
(8)Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 26.9.1989, s. 1).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).
(10)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).
(11)Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(12)Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(13)Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.


Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I
PDF 281kWORD 77k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/EHS, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TA(2014)0354A7-0196/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0280),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0136/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 29. novembra 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre právne veci (A7-0196/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/…/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012

P7_TC1-COD(2012)0150


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/59/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 39, 12.2.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 68.


Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP V) ***I
PDF 284kWORD 79k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TA(2014)0355A7-0125/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0350),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0178/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. Januára 2013(1)

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0125/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie

P7_TC1-COD(2012)0168


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/91/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 96, 4.4.2013, s. 18.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 3. júla 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0309).


Platobné účty ***I
PDF 283kWORD 76k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TA(2014)0356A7-0398/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0266),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0125/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. apríla 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7-0398/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami

P7_TC1-COD(2013)0139


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/92/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 51, 22.2.2014, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 341, 22.11.2013, s. 40.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 12. decembra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0587).


Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I
PDF 284kWORD 79k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TA(2014)0357A7-0368/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0352),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0179/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. decembra 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. apríla 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0368/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty založené na poistení (PRIIP)

P7_TC1-COD(2012)0169


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1286/2014.)

(1) Ú. v. EÚ C 70, 9.3.2013, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 59.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 20. novembra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0489).


Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***I
PDF 315kWORD 53k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TA(2014)0358A7-0252/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade (02074/2011),

–  so zreteľom na článok 254 prvý odsek a článok 281 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C7-0126/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2011)0596),

–  so zreteľom na list Súdneho dvora z 8. mája 2012,

–  so zreteľom na list Komisie z 30. mája 2012,

–  so zreteľom na odseky 2 a 3 svojho legislatívneho uznesenia z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Súdneho dvora Európskej únie a jeho prílohu I(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0252/2013),

1.  prijíma text prijatý 12.decembra 2013(2) ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Súdnemu dvoru, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2014, ktorým sa mení Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie na základe zvýšenia počtu sudcov Všeobecného súdu [Pozmeňujúci návrh 1]

P7_TC1-COD(2011)0901B


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 254 prvý odsek a článok 281 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(5)  Od vzniku Všeobecného súdu sa po postupnom rozšírení jeho právomocí v súčasnosti na tento súd podáva neustále narastajúci počet vecí.

(6)  Počet predložených vecí Všeobecnému súdu sa postupom rokov neustále zvyšuje, v dôsledku čoho došlo na Všeobecnom súde časom k značnému nárastu neskončených vecí a k predĺženiu konaní.

(7)  Osoby podliehajúce súdnej právomoci môžu toto predĺženie konaní najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, ako aj článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd len ťažko akceptovať.

(8)  Situácia, v ktorej sa Všeobecný súd nachádza, má štrukturálne príčiny spojené so zintenzívnením a s diverzifikáciou legislatívnej a normotvornej činnosti inštitúcií, orgánov a úradov alebo agentúr Únie, ako aj s objemom a so zložitosťou vecí podaných na Všeobecný súd osobitne v oblastiach hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.

(9)  V dôsledku toho treba prijať opatrenia nevyhnutné na vyriešenie tejto situácie a využiť možnosť zvýšiť počet sudcov Všeobecného súdu stanovenú zmluvami, ktorej povaha umožní v krátkom čase znížiť objem neskončených vecí a takisto skrátiť neprimeranú dĺžku konaní vedených na tomto súde.

(9a)  Uvedené opatrenia by mali zahŕňať aj trvalé riešenie otázky členského štátu pôvodu sudcov, keďže súčasný mechanizmus, na základe ktorého sudcov menujú jednotlivé členské štáty, nie je uplatniteľný v situácií, keď je viac sudcov než členských štátov.

(9b)  Podľa článku 19 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii Všeobecný súd tvorí vždy najmenej jeden sudca za každý členský štát. Keďže týmto sa už zabezpečuje primeraná zemepisná rovnováha a zastúpenie vnútroštátnych právnych systémov, ďalší sudcovia by mali byť menovaní výlučne na základe ich profesionálnej a osobnostnej vhodnosti, pričom sa zohľadní ich znalosť právnych systémov Európskej únie a členských štátov. Počet sudcov za každý členský štát by však nemal byť vyšší ako dvaja,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Protokol č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa mení takto:

6a.  V článku 47 sa prvý odsek nahrádza takto:"

„Na Všeobecný súd a jeho členov sa vzťahuje článok 9a, články 14 a 15, článok 17 prvý, druhý, štvrtý a piaty odsek a článok 18.“

"

7.  Článok 48 ▌sa nahrádza takto:"

„Všeobecný súd sa skladá z jedného sudcu za každý členský štát a 12 dodatočných sudcov. Za každý jeden členský štát však nemôže byť viac než dvaja sudcovia.

Všetci sudcovia majú rovnaké postavenie a rovnaké práva a povinnosti.

Čiastočná výmena sudcov, ku ktorej dochádza každé tri roky, sa striedavo týka jednej polovice sudcov, ak je počet sudcov párny; pri nepárnom počte sudcov sa táto výmena striedavo týka raz párneho počtu sudcov, raz nepárneho, t. j. o jedného menej, než je uvedený párny počet sudcov.“

"

7a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48a

Pokiaľ ide o sudcov, ktorí majú byť menovaní členským štátom, právo menovať má vláda dotknutého členského štátu.“

"

7b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48b

1.  Dodatoční sudcovia sa menujú nezávisle od členského štátu pôvodu kandidáta.

2.  V rámci postupu menovania jedného alebo viacerých z 12 dodatočných sudcov môžu kandidátov navrhovať vlády všetkých členských štátov. Okrem toho môžu odchádzajúci sudcovia Všeobecného súdu podať písomnú kandidatúru predsedovi výboru uvedeného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.  V rámci postupu menovania jedného alebo viacerých z 12 dodatočných sudcov výbor uvedený v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vydá stanovisko o spôsobilosti kandidátov na vykonávanie funkcie sudcu Všeobecného súdu. Výbor pripojí k svojmu stanovisku o spôsobilosti kandidátov zoznam kandidátov, ktorí sú na základe skúseností na vysokej úrovni najvhodnejší, a to v preferenčnom poradí. Ak je počet vhodných kandidátov dostatočný, tento zoznam obsahuje aspoň dvojnásobok počtu kandidátov, ako je počet sudcov, ktorých majú vlády členských štátov vymenovať na základe spoločnej dohody.“.

"

Článok 3

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  12 dodatočných sudcov vymenovaných na základe tohto nariadenia a po nadobudnutí jeho účinnosti nastúpia do funkcie bezodkladne po zložení prísahy.

Funkčné obdobie šiestich z nich, ktorí sa určia žrebom, skončí šesť rokov po prvej čiastočnej výmene na Všeobecnom súde po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Funkčné obdobie ostatných šiestich sudcov skončí šesť rokov po druhej čiastočnej výmene na Všeobecnom súde po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 555.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0581.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014.


Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I
PDF 279kWORD 37k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0315),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0173/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0482/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ

P7_TC1-COD(2013)0166


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 585/2014/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.


Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí ***I
PDF 280kWORD 53k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0147),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0082/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality holandskou Druhou komorou, rumunskou Poslaneckou snemovňou, švédskym parlamentom a Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. júla 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0455/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí

P7_TC1-COD(2013)0080


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/61/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 102.
(2) Ú. v. EÚ C 280, 27.9.2013, s. 50.


Vnútrozemská vodná doprava ***I
PDF 281kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0621),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0265/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0142/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

P7_TC1-COD(2013)0303


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 546/2014.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu a v tretích krajinách ***I
PDF 280kWORD 46k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0812),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0416/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 2. apríla 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0217/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008

P7_TC1-COD(2013)0398


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1144/2014.)


Program výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život ***I
PDF 278kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne s niekoľkými členskými štátmi (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TA(2014)0363A7-0076/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0500),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0219/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum energetiku a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0076/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Únie na programe výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi

P7_TC1-COD(2013)0233


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 554/2014/EÚ.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Program výskumu a vývoja pre malé a stredné podniky vykonávajúce výskum ***I
PDF 279kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe výskumu a vývoja spoločne uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0493),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0220/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0077/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Únie na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj

P7_TC1-COD(2013)0232


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 553/2014/EÚ.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Európsky metrologický program pre inovácie a výskum ***I
PDF 278kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TA(2014)0365A7-0063/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0497),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0221/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0063/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Únie na Európskom metrologickom programe pre inováciu a výskum (EMPIR), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty

P7_TC1-COD(2013)0242


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 555/2014/EÚ.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Program Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania ***I
PDF 280kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v druhom programe Partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0498),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a článok 188 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0222/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0064/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o účasti Únie na druhom Programe partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania (EDCTP2), ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty

P7_TC1-COD(2013)0243


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 556/2014/EÚ.)

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Európsky príkaz na zablokovanie účtov ***I
PDF 279kWORD 104k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na zablokovanie účtov (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0445),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0211/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0227/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach

P7_TC1-COD(2011)0204


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 655/2014.)

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 57.


Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami ***I
PDF 284kWORD 51k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TA(2014)0368A7-0006/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0207),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0103/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality estónskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0006/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami

P7_TC1-COD(2013)0110


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/95/EÚ.)

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 47.


Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu ***I
PDF 293kWORD 87k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TA(2014)0369A7-0170/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0378),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a body a) a b) článku 79 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0179/2010),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 31. marca 2011(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0170/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu

P7_TC1-COD(2010)0209


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/66/EÚ.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Touto smernicou sa ustanovuje samostatný systém mobility s osobitnými pravidlami, prijatý na základe článku 79 ods. 2 písm. a) a b) ZFEÚ, pokiaľ ide o podmienky vstupu, pobytu a slobodného pohybu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania zamestnanca presunutého v rámci podniku v členskom štáte inom než je členský štát, ktorý vydal povolenie zamestnanca presunutého v rámci podniku, ktoré sa budú z hľadiska schengenského acquis považovať za lex specialis.

Parlament a Rada berú na vedomie, že Komisia má v úmysle preskúmať potrebu krokov na zvýšenie právnej istoty, pokiaľ ide o vzťah medzi týmito dvomi právnymi systémami, a najmä preskúmať, či je potrebné aktualizovať schengenskú príručku.

VYHLÁSENIE KOMISIE

1)  Vyhlásenie týkajúce sa vymedzenia pojmu „odborník“:

Komisia zastáva názor, že vymedzenie pojmu „odborník“ v článku 3 písm. f) tejto smernice je v súlade s rovnocenným vymedzením („osoba, ktorá má špecifický know-how“) použitým v zozname špecifických záväzkov EÚ v rámci Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami (GATS). Použitie výrazu „osobitný“ miesto „špecifický“ nepredstavuje žiadnu zmenu alebo rozšírenie vymedzenia v dohode GATS a je len prispôsobením súčasnému jazykovému úzusu.

2)  Vyhlásenie týkajúce sa dvojstranných dohôd uvedených v článku 18 ods. 2 písm. c) a d):

Komisia bude sledovať vykonávanie článku 18 ods. 2 písm. c) a d) tejto smernice s cieľom posúdiť možný vplyv dvojstranných dohôd uvedených v uvedenom článku na zaobchádzanie so zamestnancami presunutými v rámci podniku a na uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 1231/2010 a v prípade potreby prijme vhodné oparenia.

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 101.
(2) Ú. v. EÚ C 166, 7.6.2011, s. 59.


Spoločný podnik Čistá obloha 2 *
PDF 277kWORD 51k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku Čisté nebo 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TA(2014)0370A7-0083/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0505),

–  so zreteľom na článok 187 a na prvý odsek článku 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0255/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0083/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EU) č. .../2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2

P7_TC1-NLE(2013)0244


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 558/20014.)


Spoločný podnik v odvetviach biopriemyslu *
PDF 278kWORD 54k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku v odvetviach biopriemyslu (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TA(2014)0371A7-0092/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0496),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý odsek Zmluvy o Európskej únii, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0257/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0092/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. .../2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

P7_TC1-NLE(2013)0241


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 560/2014.)


Spoločný podnik SESAR *
PDF 278kWORD 38k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie trvania spoločného podniku do roku 2024 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TA(2014)0372A7-0062/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0503),

–  so zreteľom na články 187 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0254/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0062/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), pokiaľ ide o predĺženie existencie spoločného podniku do roku 2024

P7_TC1-NLE(2013)0237


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 721/2014.)


Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 *
PDF 277kWORD 54k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku pre druhú iniciatívu pre inovačné lieky 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TA(2014)0373A7-0105/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0495),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0259/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0105/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2

P7_TC1-NLE(2013)0240


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 557/2014.)


Spoločný podnik ECSEL *
PDF 277kWORD 48k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TA(2014)0374A7-0074/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0501),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0258/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0074/2014),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL

P7_TC1-NLE(2013)0234


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 561/2014.)


Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 *
PDF 278kWORD 50k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Rady o spoločnom podniku pre palivové články a vodík 2 (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TA(2014)0375A7-0094/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0506),

–  so zreteľom na článok 187 a článok 188 prvý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0256/2013),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0094/2014),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a vodík 2

P7_TC1-NLE(2013)0245


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu Rady (EÚ) č. 559/2014.)


Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti
PDF 510kWORD 189k
Rozhodnutie
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti (2014/2010(ACI))
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na schôdzu Predsedníctva konanú 13. januára 2014, na ktorej Predsedníctvo schválilo odporúčania, ktoré 12. decembra 2013 prijala medziinštitucionálna pracovná skupina na vysokej úrovni pre revíziu registra transparentnosti,

–  so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (ďalej len „upravená dohoda”),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 11. mája 2011 o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti(1),

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 23. júna 2011 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (ďalej len „dohoda z 23. júna 2011”)(2),

–  so zreteľom na článok 127 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0258/2014),

A.  keďže článok 11 ods. 2 Zmluvy o EÚ stanovuje: „inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou”;

B.  keďže transparentnosť tohto dialógu si vyžaduje dobré fungovanie spoločného registra organizácií a osôb, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť procesy tvorby a vykonávania politiky EÚ;

C.  keďže vo svojom uznesení z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách Európskej únie(3) stanovil zásady, na základe ktorých Európsky parlament začal rokovania s Komisiou o spoločnom registri transparentnosti;

D.  keďže uvedeným rozhodnutím z 11. mája 2011 schválil pravidlá a rámec registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ;

E.  keďže neregulovaný a netransparentný lobizmus je významnou hrozbou pre tvorbu politík a verejný záujem;

1.  ľutuje, že návrh na úpravu dohody z 23. júna 2011 nepovedie k vytvoreniu povinného registra transparentnosti; pripomína preto svoju výzvu na zriadenie povinnej registrácie v súvislosti s výkonom lobistických aktivít v inštitúciách EÚ, ako sa už zakotvuje v uvedenom uznesení z 8. mája 2008 a v vyššie uvedenom rozhodnutí z 11. mája 2011;

2.  považuje navrhovanú úpravu dohody z 23. júna 2011 za čiastočný krok vpred v súčasnom štádiu;

3.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2016 predložila legislatívny návrh na zriadenie povinného registra na základe článku 352 ZFEÚ;

4.  žiada Komisiu, aby v súvislosti so všetkými nadchádzajúcimi návrhmi na súhrnnú reformu zmlúv zahrnula buď návrh na zmenu článku 298 ZFEÚ, alebo návrh na primeraný konkrétny právny základ umožňujúci zriadenie povinného registra v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

5.  domnieva sa, že budúce preskúmania registra transparentnosti by mali byť čo najtransparentnejšie a najinkluzívnejšie a mali by umožňovať úplné angažovanie príslušného výboru a vo výraznej miere aj podiel občianskej spoločnosti;

6.  nástojí na tom, aby nasledujúce preskúmanie registra transparentnosti sprevádzali verejné konzultácie;

7.  domnieva sa, že ďalšie hodnotenie registra transparentnosti by sa malo v každom prípade dokončiť najneskôr do konca roka 2017;

8.  uznáva úlohu, ktorú zohrala Rada od zriadenia registra transparentnosti, a víta skutočnosť, že Rada bola zapojená ako pozorovateľ do procesu skúmania dohody z 23. júna 2011; opakuje však svoju výzvu, aby sa Rada čo najrýchlejšie pripojila k registru transparentnosti s cieľom zabezpečiť transparentnosť vo všetkých fázach procesu tvorby práva na úrovni Únie;

9.  víta, že podľa upravenej dohody sa majú poskytovať zlepšené špecifikácie informácií, pričom táto požiadavka by sa mala uplatniť trvaním na odhalení totožnosti všetkých klientov zastupujúcich organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a realizácii politiky EÚ, a jasným prepojením všetkých činností, zahrnutých do pôsobnosti registra, s príslušnými klientmi;

10.  domnieva sa, že pri výklade „nevhodného správania“ v zmysle písm. b) kódexu správania, ktorý je pripojený k upravenej dohode, tento výraz okrem všeobecne prijatých zásad uvedených v kódexe, najmä v písm. c), f) alebo g), zahŕňa:

11.  vyjadruje presvedčenie, že kódex správania pripojený k dohode z 23. júna 2011 a kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov by sa mali zmeniť tak, aby poslanci nemohli uzatvárať žiadny druh dohody ani zmluvný vzťah s externým orgánom, či už na financovanie, alebo priame zamestnávanie jednotlivcov spomedzi svojich spolupracovníkov;

12.  víta jasnejšie definície opisujúce výnimky z rozsahu pôsobnosti, ktoré sa týkajú činnosti právnických firiem;

13.  očakáva, že takéto jasnejšie definície pomôžu pri podpore ďalších registrácií a prinesú lepšie pochopenie významu činností právnických firiem, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti registra, aby tieto mohli využívať stimuly ponúkané registrom transparentnosti a transparentným spôsobom sa zúčastňovať na rozhodovacom procese;

14.  trvá na tom, aby registrované právnické firmy deklarovali v registri transparentnosti všetkých klientov, v mene ktorých vykonávajú činnosti, na ktoré sa register vzťahuje;

15.  nabáda Komisiu, aby bola rovnako ambiciózna, aj keď ide o zavedenie motivačných opatrení pre registrujúcich sa na posilnenie podielu v registri transparentnosti; domnieva sa, že k stimulom by okrem iného mohli patriť:

16.  víta nedávne rozhodnutia prijaté advokátskymi komorami v Bruseli a Paríži, v ktorých sa uznávajú rozdiely medzi činnosťami právnikov súvisiacimi s prácou súdov a inými činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti; okrem toho vyzýva Radu advokátskych komôr a združení právnikov Európy, aby stimulovala svojich členov na prijatie podobných opatrení;

17.  berie na vedomie, že v niektorých členských štátoch existujú zákonné ustanovenia o pravidlách upravujúcich vykonávanie povolaní, ktoré predovšetkým objektívne bránia právnickým firmám v tom, aby sa zapísali do registra transparentnosti a zverejnili informácie o svojich klientoch, ktoré si register vyžaduje; uvedomuje si však tiež veľké riziko súvisiace s tým, že takéto zákonné ustanovenia sa môžu takisto zneužiť na to, aby sa zamedzilo zverejňovaniu informácií potrebných na správny zápis v registri; v tejto súvislosti víta jasnú pripravenosť profesijných organizácií na partnerskú spoluprácu v záujme zabezpečenia toho, aby sa zadržiavanie informácií v mene ich povolania obmedzovalo výlučne na prípady objektívne povolené právnymi predpismi; vyzýva Komisiu a predsedu Európskeho parlamentu, aby zabezpečili, aby táto pripravenosť priniesla praktický výsledok a čo najskôr ho zakotvili do upravenej dohody;

18.  víta zámer Predsedníctva zaviesť značný počet motivačných opatrení s cieľom posilnenia účasti v registri transparentnosti;

19.  v záujme úplnej realizácie týchto opatrení vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo tieto konkrétne návrhy na zahrnutie do príslušných rozhodnutí Predsedníctva:

20.  žiada Predsedníctvo, aby vypracovalo štandardizovaný formulár pre spravodajcov na dobrovoľné zverejňovanie „legislatívnej stopy“. Legislatívna stopa je formulár prikladaný k správam, ktorý vypracúvajú poslanci, kde podrobne uvádzajú všetkých lobistov, s ktorými sa spravodajcovia zodpovední za konkrétny spis stretli v procese vypracúvania správy, keď to malo významný vplyv na správu.

21.  žiada bývalých poslancov Európskeho parlamentu, aby dodržiavali príslušné ustanovenia(4), keď vykonávajú činnosť spadajúcu do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti; je presvedčený, že bývali poslanci by pri vykonávaní týchto činností nemali používať poslaneckú legitimáciu na to, aby mohli vstupovať do priestorov Európskeho parlamentu; žiada Predsedníctvo, aby Konferencii predsedov predložilo návrh vhodných opatrení na zabránenie zneužívania výsad, na ktoré majú bývalí poslanci nárok;

22.  žiada sekretariát spoločného registra transparentnosti, aby v pravidelných intervaloch poskytoval správu o fungovaní systému stimulov so zreteľom na konečný cieľ zriadenia povinného registra;

23.  zdôrazňuje, že neregistrované organizácie alebo jednotlivci, ktorí sú oprávnení na registráciu a očakáva sa, že sa zaregistrujú, dokonca aj keď ich nezaregistrovanie je len dočasné, nebudú mať prístup k novým stimulom a výhodám spojeným s registráciou;

24.  víta a podporuje úlohu, ktorú zohrali neinštitucionálne kontrolné subjekty pri sledovaní transparentnosti inštitúcií EÚ;

25.  domnieva sa, že treba posilniť štruktúru a personál sekretariátu spoločného registra transparentnosti s cieľom vykonávať nové ustanovenia v upravenej dohode, zaoberať sa postupom varovania a postupom vyšetrovania a vybavovania sťažností a zlepšiť postupy overovania spoľahlivosti informácií, ktoré poskytli registrujúci sa;

26.  očakáva, že výročná správa o prevádzke spoločného registra transparentnosti bude obsahovať analýzu pokroku dosiahnutého v oblasti pokrytia a kvality zápisov;

27.  stimuluje Komisiu, aby pri vykonávaní úlohy koordinácie registra transparentnosti dôsledne sledovala riadne uplatňovanie upravenej dohody;

28.  schvaľuje upravenú dohodu uvedenú v prílohe a rozhodol o jej priložení k rokovaciemu poriadku;

29.  poveruje svojho predsedu, aby upravenú dohodu podpísal spoločne s predsedom Európskej komisie a zabezpečil jej zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie vrátane jeho prílohy Rade, Komisii a parlamentom členských štátov na informáciu.

PRÍLOHA

DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU O REGISTRI TRANSPARENTNOSTI PRE ORGANIZÁCIE A SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA TVORBE A VYKONÁVANÍ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament a Európska komisia (ďalej len „strany tejto dohody“),

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 11 ods. 1 a 2, Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 295, a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej spoločne len „zmluvy“),

keďže tvorcovia európskej politiky nie sú pri svojej činnosti izolovaní od občianskej spoločnosti, ale vedú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou,

keďže strany tejto dohody preskúmali register transparentnosti (ďalej len „register“) zriadený Dohodou z 23. júna 2011 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ(5), a to v súlade s jej odsekom 30,

DOHODLI SA NA TOMTO:

I.  Zásady registra

1.  Zriadením a prevádzkou registra nebudú ovplyvnené ani dotknuté ciele Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách Európskej únie(6) a v rozhodnutí z 11. mája 2011 o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti.(7)

2.  Prevádzka registra musí dodržiavať všeobecné zásady práva Únie vrátane zásad proporcionality a nediskriminácie.

3.  Prevádzka registra musí dodržiavať práva poslancov Európskeho parlamentu na vykonávanie poslaneckého mandátu bez akéhokoľvek obmedzenia.

4.  Prevádzka registra nesmie zasahovať do právomocí alebo výsad strán tejto dohody, ani ovplyvňovať ich organizačné právomoci.

5.  Strany tejto dohody sa musia usilovať o to, aby zaobchádzali so všetkými subjektmi, ktoré sa zaoberajú podobnými činnosťami, podobne a aby umožnili rovnaké podmienky pre registráciu organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Únie.

II.  Štruktúra registra

6.  Štruktúra registra je takáto:

a)  ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti registra, činností spadajúcich do jeho pôsobnosti, vymedzenia pojmov, stimulov a výnimiek;

b)  oddiely registrácie (príloha 1);

c)  informácie vyžadované od registrujúcich sa vrátane požiadaviek na poskytovanie finančných informácií (príloha 2);

d)  kódex správania (príloha 3);

e)  mechanizmus upozornenia a mechanizmus na predkladanie sťažností a opatrenia uplatňované v prípade porušenia kódexu správania vrátane postupu uplatňovaného v prípade varovaní a postupu vyšetrovania a vybavovania sťažností (príloha 4);

f)  vykonávanie usmernení s praktickými informáciami pre registrujúcich sa.

III.  Rozsah pôsobnosti registra

Zahrnuté činnosti

7.  Rozsah pôsobnosti registra zahŕňa všetky činnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 10 až 12, vykonávané s cieľom priamo alebo nepriamo ovplyvňovať tvorbu alebo vykonávanie politík a rozhodovacie procesy inštitúcií EÚ, bez ohľadu na miesto ich vykonávania alebo na použitý komunikačný kanál alebo médium, ako napríklad outsourcing, médiá, zmluvy s profesionálnymi sprostredkovateľmi, think tanky, platformy, fóra, kampane a iniciatívy zdola.

Na účely tejto dohody ,,priamo ovplyvňovaťˮ znamená ovplyvňovať prostredníctvom priameho kontaktu alebo komunikácie s inštitúciami EÚ alebo inak v nadväznosti na takéto činnosti a ,,nepriamo ovplyvňovaťˮ znamená použiť sprostredkované ovplyvňovanie, ako sú médiá, verejná mienka, konferencie či spoločenské akcie, so zameraním na inštitúcie EÚ.

Medzi tieto činnosti patrí predovšetkým:

–  kontaktovanie členov a ich asistentov, úradníkov alebo iných zamestnancov inštitúcií EÚ;

–  príprava, rozširovanie a rozosielanie listov, informačných materiálov alebo dokumentov na diskusiu a pozičných dokumentov;

–  organizovanie akcií, stretnutí, propagačná činnosť, konferencie alebo spoločenské akcie, na ktoré boli zaslané členom a ich asistentom, úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcií EÚ pozvánky; a

–  dobrovoľné príspevky a účasť na formálnych konzultáciách alebo vypočutiach o plánovaných legislatívnych alebo iných právnych aktoch EÚ a iné otvorené konzultácie.

8.  Od všetkých organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa zaoberajú prebiehajúcimi alebo pripravovanými činnosťami spadajúcimi do pôsobnosti registra, sa bez ohľadu na ich právne postavenie očakáva, že sa zaregistrujú.

Sprostredkovateľ a jeho klient sú oprávnení zaregistrovať každú činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti registra a ktorú na základe zmluvy vykonáva sprostredkovateľ poskytujúci právne a iné odborné poradenstvo. Takýto sprostredkovatelia musia deklarovať všetkých klientov v rámci takýchto zmlúv, ako aj príjem na klienta za reprezentáciu, ako je stanovené v prílohe 2 v bode II.C.2.B. Táto požiadavka nevyníma klientov z registrácie ani zo zahrnutia nákladov na všetky aktivity zadané subdodávateľsky sprostredkovateľom do vlastných odhadov nákladov.

Činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti registra

9.  Organizácia je spôsobilá na registráciu len vtedy, ak vykonáva činnosti patriace do pôsobnosti registra, ktoré viedli k priamej alebo nepriamej komunikácii s inštitúciami EÚ. Organizácia, ktorá sa považuje za nespôsobilú, môže byť vymazaná z registra.

10.  Činnosti týkajúce sa poskytovania právneho a iného odborného poradenstva nepatria do pôsobnosti registra, ak:

–  zahrnujú poradenskú činnosť a kontakty s orgánmi verejnej moci s cieľom poskytovať klientom lepšie informácie o všeobecnej právnej situácii alebo o ich konkrétnej právnej situácii alebo radiť klientom, či určitý právny alebo administratívny krok je vhodný alebo prípustný v rámci existujúceho právneho a regulačného prostredia;

–  zahrnujú poradenstvo poskytované klientom s cieľom pomôcť im zaručiť, že ich činnosť je v súlade s príslušným zákonom;

–  zahrnujú analýzy a štúdie pripravené pre klientov o potenciálnom vplyve všetkých legislatívnych alebo regulačných zmien, s ohľadom na ich právne postavenie alebo oblasť činnosti;

–  zahrnujú zastupovanie v súvislosti so zmierovacím konaním alebo mediáciou, ktorých zámerom je predísť tomu, aby sa spor dostal pred súdny alebo správny orgán; alebo

–  súvisia s výkonom základného práva klienta na spravodlivý proces vrátane práva na obhajobu v správnom konaní, ako sú napríklad činnosti vykonávané právnikmi či inými odborníkmi zainteresovanými v uvedených procesoch.

Ak je niektorá spoločnosť so svojimi poradcami zapojená ako strana do konkrétneho právneho alebo správneho prípadu alebo konania, žiadna činnosť priamo s tým súvisiaca, ktorá nie je zameraná na zmenu platného právneho rámca, nepatrí do pôsobnosti registra. Tento pododsek sa vzťahuje na všetky odvetvia podnikania v Európskej únii.

Nasledujúce činnosti týkajúce sa poskytovania právneho a iného odborného poradenstva však patria do pôsobnosti registra v prípade, ak ich cieľom je ovplyvňovanie inštitúcií EÚ, ich členov a ich asistentov alebo ich úradníkov či iných zamestnancov:

–  poskytovanie podpory prostredníctvom zastupovania alebo mediácie alebo poskytovanie podporného materiálu vrátane argumentácie a navrhovania; a

–  poskytovanie taktického alebo strategického poradenstva vrátane vyvolania otázok, ktorých rozsah a načasovanie sú určené na ovplyvňovanie inštitúcií EÚ, ich členov a ich asistentov alebo ich úradníkov či iných zamestnancov.

11.  Činnosti sociálnych partnerov ako účastníkov sociálneho dialógu (odbory, združenia zamestnávateľov atď.) nepatria do pôsobnosti registra, ak títo sociálni partneri vykonávajú úlohu, ktorú im ukladajú zmluvy. Tento odsek platí s príslušnými úpravami aj v prípade každého subjektu, ktorému je osobitne v zmluvách priznaná inštitucionálna úloha.

12.  Činnosti ako odpoveď na priamu a individuálnu žiadosť inštitúcií EÚ alebo poslancov Európskeho parlamentu, ako sú napríklad ad hoc alebo pravidelné žiadosti o faktické informácie, údaje a odbornú konzultáciu, nepatria do pôsobnosti registra.

Osobitné ustanovenia

13.  Register sa nevzťahuje na cirkvi a náboženské spoločnosti. Od zastupujúcich kancelárií alebo právnych subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na zastupovanie cirkví a náboženských spoločností pri rokovaniach s inštitúciami EÚ, ako aj od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

14.  Register sa nevzťahuje na politické strany. Od všetkých organizácií, ktoré politické strany založia alebo podporujú a ktoré sa zaoberajú činnosťami patriacimi do pôsobnosti registra, sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

15.  Register sa nevzťahuje na služby verejnej správy členských štátov, vlády tretích krajín, medzinárodné medzivládne organizácie a ich diplomatické misie.

16.  Od regionálnych verejných orgánov a ich zastupujúcich kancelárií sa neočakáva, že sa zaregistrujú, ale môžu sa zaregistrovať, ak chcú. Od každého združenia alebo siete vytvorenej na kolektívne zastupovanie regiónov sa očakáva, že sa zaregistruje.

17.  Od všetkých vnútroštátnych verejných orgánov nižšej úrovne, iných ako sú uvedené v odseku 16, napr. od miestnych a obecných úradov alebo miest alebo od ich zastupujúcich kancelárií, združení či sietí sa očakáva, že sa zaregistrujú.

18.  Od sietí, platforiem alebo iných foriem kolektívnej činnosti bez právneho postavenia alebo právnej subjektivity, ktoré však sú de facto zdrojom organizovaného vplyvu a zapájajú sa do činností patriacich do pôsobnosti registra, sa očakáva, že sa zaregistrujú. Členovia takýchto foriem kolektívnej činnosti určia zástupcu, ktorý bude pôsobiť ako ich kontaktná osoba zodpovedná za styk so „spoločným sekretariátom registra transparentnosti“ (Joint Transparency Register Secretariat – JTRS).

19.  Pri posudzovaní oprávnenosti na zaregistrovanie sa berú do úvahy činnosti zamerané (priamo alebo nepriamo) na všetky inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, ich členov a ich asistentov, úradníkov a iných zamestnancov. Takéto činnosti nezahŕňajú činnosti zamerané na členské štáty, najmä činnosti zamerané na ich stále zastúpenia pri Európskej únii.

20.  Od európskych sietí, federácií, združení alebo platforiem sa očakáva, že predložia spoločné, transparentné usmernenia pre svojich členov, v ktorých budú jasne uvedené činnosti patriace do pôsobnosti registra. Očakáva sa od nich, že tieto usmernenia zverejnia.

IV.  Pravidlá vzťahujúce sa na registrujúcich sa

20140415-P7_TA(2014)0376_SK-p0000001.png

21.  Registráciou dotknuté organizácie a fyzické osoby:

–  súhlasia s tým, že informácie, ktoré uvádzajú na zapísanie do registra, sú verejné,

–  súhlasia s tým, že budú konať v súlade s kódexom správania stanoveným v prílohe 3 a, v prípade potreby, predložia text každého profesionálneho kódexu správania, ktorým sú viazaní(8);

–  ručia za to, že informácie poskytnuté na zapísanie do registra sú správne, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie;

–  súhlasia s tým, že všetky varovania a sťažnosti, ktoré sa ich týkajú, sa budú riešiť podľa pravidiel kódexu správania stanoveného v prílohe 3;

–  súhlasia s tým, že sa na nich budú vzťahovať všetky opatrenia, ktoré sa majú použiť v prípade nedodržania kódexu správania stanoveného v prílohe 3, a uznávajú, že opatrenia stanovené v prílohe 4 sa na nich môžu uplatniť v prípade, ak porušia kódex;

–  berú na vedomie, že strany tejto dohody možno budú musieť na požiadanie a v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(9) zverejniť korešpondenciu a iné dokumenty týkajúce sa činnosti registrujúcich sa.

V.  Vykonávanie

22.  Za dohľad nad systémom a za všetky kľúčové prevádzkové aspekty zodpovedajú generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorí po vzájomnej dohode prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody.

23.  Aj keď je systém prevádzkovaný spoločne, môžu strany tejto dohody register využívať nezávisle na vlastné špecifické účely.

24.  S cieľom zaviesť systém zachovávajú útvary Európskeho parlamentu a Európskej komisie spoločnú operačnú štruktúru nazvanú „spoločný sekretariát registra transparentnosti“ (JTRS). JTRS tvorí na základe dohody medzi príslušnými útvarmi skupina úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Činnosť JTRS koordinuje vedúci oddelenia z generálneho sekretariátu Európskej komisie. K úlohám JTRS patrí tvorba vykonávacích usmernení v medziach tejto dohody, ktoré uľahčia jednotný výklad pravidiel zo strany registrujúcich sa, a sledovanie kvality obsahu registra. JTRS použije dostupné administratívne zdroje na vykonávanie kontrol kvality obsahu registra s tým, že za poskytnuté informácie sú však v konečnom dôsledku zodpovední registrujúci sa.

25.  Strany tejto dohody budú organizovať príslušné školenia a projekty internej komunikácie na zvyšovanie informovanosti svojich členov a zamestnancov o registri a postupoch upozornenia a podávania a vybavovania sťažností.

26.  Strany tejto dohody prijmú primerané externé opatrenia na zvýšenie informovanosti o registri a na propagáciu jeho používania.

27.  Prostredníctvom užívateľsky ústretového vyhľadávača sa budú na internetovej stránke registra transparentnosti Europa pravidelne zverejňovať súbory základných štatistík vybratých z databázy registra. Verejný obsah tejto databázy bude k dispozícii v elektronickom, strojovo čitateľnom formáte.

28.  Generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie predožia výročnú správu o fungovaní registra príslušnému podpredsedovi Európskeho parlamentu a príslušnému podpredsedovi Európskej komisie. Výročná správa poskytne vecné informácie o registri, jeho obsahu a vývoji a zverejní sa každoročne za predchádzajúci kalendárny rok.

VI.  Opatrenia pre registrujúcich sa, ktorí sú v súlade s pravidlami

29.  Preukazy na vstup do priestorov Európskeho parlamentu sa budú vydávať pre fyzické osoby, ktoré zastupujú organizácie patriace do pôsobnosti registra, alebo pre ne pracujú, ak sa tieto organizácie alebo fyzické osoby zaregistrovali. Z registrácie však nevyplýva automatický nárok na takýto vstupný preukaz. Vydávanie a kontrola vstupných preukazov, ktoré umožnia dlhodobý prístup do priestorov Európskeho parlamentu, zostávajú vnútorným postupom Európskeho parlamentu v jeho vlastnej zodpovednosti.

20140415-P7_TA(2014)0376_SK-p0000002.png

30.  Strany tejto dohody ponúknu stimuly v rámci ich správnych právomocí, aby podporili registráciu v rámci, ktorý vytvorila táto dohoda.

Stimuly Európskeho parlamentu pre registrujúcich sa môžu zahŕňať:

–  ďalšie uľahčenie prístupu do priestorov Európskeho parlamentu, k poslancom a ich asistentom, k jeho úradníkom a iným zamestnancom;

–  povolenie organizovať alebo spoločne hostiť podujatia v jeho priestoroch;

–  zjednodušenie odovzdávania informácií vrátane osobitných zoznamov adresátov;

–  účasť na vypočutiach výboru v úlohe rečníkov;

–  záštita Európskeho parlamentu.

Stimuly Európskej komisie pre registrujúcich sa môžu zahŕňať:

–  opatrenia v súvislosti s odovzdávaním informácií registrujúcim sa pri začatí verejných konzultácií;

–  opatrenia týkajúce sa skupín odborníkov a iných poradných subjektov;

–  osobitné zoznamy adresátov;

–  záštita Európskej komisie.

Strany tejto dohody informujú registrujúcich sa o konkrétnych stimuloch, ktoré sú im k dispozícii.

VII.  Opatrenia v prípade porušenia kódexu správania

31.  Každý môže podať upozornenie a sťažnosť v súvislosti s možným nedodržiavaním kódexu správania stanoveného v prílohe 3, pričom sa použije štandardný kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke registra. Upozornenia a sťažnosti sa riešia v súlade s postupmi stanovenými v prílohe 4.

32.  Mechanizmus upozornenia je nástrojom, ktorý dopĺňa kontroly kvality vykonávané JTRS v súlade s odsekom 24. Upozornenie môže podať ktokoľvek, ak ide o vecné chyby týkajúce sa informácií, ktoré poskytujú registrujúci sa. Upozornenia možno podať aj v prípade neoprávnených registrácií

33.  Každý môže podať formálnu sťažnosť, ak existuje podozrenie, že registrujúci nedodržiava kódex správania, pokiaľ ide o iné než vecné chyby. Sťažnosti musia byť doložené faktami, ktoré súvisia s predpokladaným nedodržaním kódexu správania.

JTRS vyšetrí podozrenie na nedodržanie kódexu s náležitým prihliadnutím na zásadu proporcionality a riadnej správy. Ak registrujúci sa alebo ich zástupcovia úmyselne nedodržiavajú kódex správania, uplatnia sa opatrenia stanovené v prílohe 4.

34.  V prípade opakovaného porušenia spolupráce, opakovaného nevhodného správania alebo závažného nedodržania kódexu správania, ktoré zistil JTRS v rámci postupov uvedených v odsekoch 31 až 33, dotknutý registrujúci sa bude vymazaný z registra na obdobie jedného alebo dvoch rokov a opatrenie bude uverejnené v registri, ako je stanovené v prílohe 4.

VIII.  Účasť ostatných inštitúcií a orgánov

35.  Európska rada a Rada sa vyzývajú, aby sa pripojili k registru. Ďalšie inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sú vyzvané, aby samy používali rámec vytvorený touto dohodou ako referenčný nástroj v kontakte s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami zapojenými do tvorby a vykonávania politík EÚ.

IX.  Záverečné ustanovenia

36.  Táto dohoda nahrádza dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z 23. júna 2011, ktorá stráca platnosť dňom uplatňovania tejto dohody.

37.  Register bude preskúmaný v roku 2017.

38.  Táto dohoda nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od ...(10) alebo od 1. januára 2015, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

Subjekty, ktoré sú už zaregistrované k dátumu uplatňovania tejto dohody, zmenia svoju registráciu, aby splnili nové požiadavky vyplývajúce z tejto dohody, a to v lehote troch mesiacov po tomto dátume.

V

Za Európsky parlament Za Európsku komisiu

predseda predseda

Príloha 1

„Register transparentnosti”

Organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Únie

Oddiely

Charakteristika/poznámky

Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti

Pododdiel

Profesionálne konzultantské spoločnosti

Spoločnosti vykonávajúce na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Právnické firmy

Právnické firmy vykonávajúce na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti alebo právnici vykonávajúci na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci Tento pododdiel je určený na registráciu subjektov, ktoré zahŕňajú iba jednu osobu.

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Pododdiel

Spoločnosti a skupiny

Spoločnosti alebo skupiny spoločností (s právnym postavením alebo bez neho), ktoré vykonávajú na svoj vlastný účet činnosti „in house“ vrátane presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Obchodné a podnikové združenia

Organizácie (buď ziskové alebo neziskové) zastupujúce obchodné spoločnosti alebo zmiešané skupiny a platformy

Pododdiel

Odborové zväzy a profesijné združenia

Záujmové zastúpenie pracovníkov, zamestnancov alebo profesií

Pododdiel

Iné organizácie vrátane:

—  subjektov (ziskových alebo neziskových) organizujúcich podujatia;

—  médií prepojených na záujmové skupiny alebo subjektov orientovaných na výskum, spojených so súkromnými ziskovými záujmami;

—  koalícií ad-hoc a dočasných štruktúr (so ziskovým členstvom)

III - Mimovládne organizácie

Pododdiel

Mimovládne organizácie, platformy, siete, koalície ad hoc, dočasné štruktúry a iné podobné subjekty

Neziskové organizácie (s právnym postavením alebo bez neho), ktoré sú nezávislé od orgánov verejnej moci, politických strán a komerčných organizácií; zahŕňajú nadácie, charitatívne organizácie atď.

Každý takýto subjekt, v členstve ktorého sú zahrnuté ziskové prvky, sa musí zaregistrovať v oddiele II.

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Pododdiel

Think tanky a výskumné inštitúcie

Špecializované think tanky a výskumné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie

Pododdiel

Akademické inštitúcie

Inštitúcie, ktorých hlavným cieľom je vzdelávanie, ale ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Pododdiel

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Právne subjekty, kancelárie, siete alebo združenia, ktoré sú zriadené na reprezentačné účely

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Pododdiel

Regionálne štruktúry

Od regiónov samotných a ich reprezentačných kancelárií sa neočakáva, že sa zaregistrujú, ale môžu sa zaregistrovať, ak chcú. Od každého združenia alebo siete vytvorenej na kolektívne zastupovanie regiónov sa očakáva, že sa zaregistruje.

Pododdiel

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne

Od všetkých národných verejných orgánov nižšej úrovne, napr. od miestnych a obecných úradov alebo ich zastupujúcich kancelárií, od národných združení či sietí, sa očakáva, že sa zaregistrujú.

Pododdiel

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni

Pododdiel

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme

Zahŕňajú iné organizácie s verejným alebo zmiešaným (verejno-súkromným) štatútom

Príloha 2

Informácie požadované od registrujúcich sa

I.  VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a)  názov (alebo názvy) organizácie, adresa jej sídla a prípadne adresa v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu, telefónne číslo, emailová adresa, webová stránka;

b)  meno osoby, ktorá nesie právnu zodpovednosť za organizáciu, a meno riaditeľa alebo správcu organizácie, prípadne hlavný kontaktný bod so zreteľom na činnosti patriace do pôsobnosti registra (t. j. riaditeľ pre otázky EÚ); mená osôb s povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu(11);

c)  počet osôb (poslanci, zamestnanci atď.) zapojených do činností, ktoré sú v pôsobnosti registra, a osôb, ktoré majú možnosť využívať vstupný preukaz do priestorov Európskeho parlamentu, ako aj čas, ktorý jednotlivci strávia týmito činnosťami podľa nasledujúcich percent z činnosti na plný úväzok: 25%, 50%, 75% alebo 100 %;

d)  ciele/kompetencie – oblasti záujmu – činnosti – krajiny, v ktorých sa vykonávajú činnosti – príslušnosť k sieťam – všeobecné informácie patriace do pôsobnosti registra;

e)  členstvo a prípadne počet členov (fyzických osôb a organizácií).

II.  OSOBITNÉ INFORMÁCIE

A.  ČINNOSTI, KTORÉ PATRIA DO PÔSOBNOSTI REGISTRA

Musia sa uviesť konkrétne údaje o hlavných legislatívnych návrhoch alebo politikách, na ktoré sa zameriava činnosť registrujúceho sa a ktoré patria do pôsobnosti registra. Možno uviesť aj odkaz na iné špecifické činnosti, ako sú akcie alebo publikácie.

B.  PREPOJENIA S INŠTITÚCIAMI EÚ

a)  členstvo v skupinách na vysokej úrovni, poradných výboroch, skupinách odborníkov, iných štruktúrach a platformách podporovaných EÚ atď.

b)  členstvo v medziskupinách Európskeho parlamentu alebo priemyselných fórach alebo zapojenie do nich atď.

C.  FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ V PÔSOBNOSTI REGISTRA

1.  Všetci registrujúci musia uviesť:

a)  Odhad ročných nákladov na činnosti patriace do pôsobnosti registra. Finančné číselné údaje sa týkajú celoročnej činnosti a vzťahujú sa na posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia registračných údajov;

b)  Výška a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia registračných údajov. Tieto informácie musia zodpovedať informáciám, ktoré poskytuje európsky systém finančnej transparentnosti(12).

2.  Profesionálne konzultačné spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti (oddiel I prílohy 1) okrem toho uvedú:

a)  Obrat pripadajúci na činnosti, ktoré sú v pôsobnosti registra, podľa nasledujúcej tabuľky:

Ročný obrat za činnosti zastupovania v EUR:

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  Zoznam všetkých klientov, v mene ktorých sa vykonávajú činnosti patriace do pôsobnosti registra. Príjmy od klientov na činnosti v oblasti zastupovania sa uvedú podľa nasledujúcej tabuľke:

Rozpätie v EUR za činnosti zastupovania na klienta ročne:

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Od klientov sa tiež očakáva, že sa zaregistrujú. Finančné vyhlásenie, ktoré predkladajú profesionálne konzultačné spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti o svojich klientoch (zoznam a tabuľka) nezbavuje týchto klientov povinnosti začleniť subdodávateľské činnosti do vlastného vyhlásenia, aby neboli ich deklarované finančné výdavky podhodnotené.

3.  Interní (in-house) lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia (oddiel II prílohy I) okrem toho uvedú:

obrat pripadajúci na činnosti, ktoré sú v pôsobnosti registra, so zahrnutím súm nižších ako 10 000 EUR.

4.  Mimovládne organizácie, think tanky, výskumné a akademické inštitúcie – organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá – organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. (oddiely III až VI prílohy I) okrem toho uvedú:

a)  celkový rozpočet organizácie

b)  rozpis hlavných súm a zdrojov financovania.

Príloha 3

Kódex správania

Strany tejto dohody sú toho názoru, že všetci zástupcovia záujmových skupín, ktorí sú s nimi v kontakte, či už v jednorazovom alebo častejšom, registrovaní alebo neregistrovaní, by sa mali správať v súlade s týmto kódexom správania.

V rámci svojich vzťahov s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a ostatnými zamestnancami, zástupcovia záujmových skupín:

a)  vždy sa identifikujú svojím menom, v prípade potreby registračným číslom a uvedú názov subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré zastupujú; uvedú svoje záujmy, ciele alebo zámery, ktoré podporujú, a v prípade potreby uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú;

b)  nezískavajú ani sa nepokúšajú získať informácie alebo rozhodnutia nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného správania;

c)  pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek formálny vzťah s Európskou úniou alebo s niektorou z jej inštitúcií, a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo úradníkov, alebo iných zamestnancov Európskej únie, ani nevyužívajú logo inštitúcií EÚ bez výslovného povolenia;

d)  zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce; akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie;

e)  nepredávajú tretím stranám kópie dokumentov získaných od ktorejkoľvek inštitúcie EÚ;

f)  vo všeobecnosti dodržiavajú všetky pravidlá, kódexy a postupy dobrej správy, ktoré zaviedli inštitúcie EÚ, a nijako nebránia ich vykonávaniu a uplatňovaniu;

g)  nenavádzajú členov inštitúcií Európskej únie, úradníkov ani iných zamestnancov Únie či asistentov ani stážistov týchto členov na to, aby konali v rozpore s pravidlami a normami správania, ktoré sa na nich vzťahujú;

h)  ak zamestnávajú bývalých úradníkov alebo iných zamestnancov Európskej únie, alebo asistentov, alebo stážistov členov inštitúcií EÚ, rešpektujú povinnosť týchto zamestnancov dodržiavať pravidlá a záväzok mlčanlivosti, ktorým podliehajú;

i)  získajú vopred súhlas príslušného poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom alebo zamestnaneckým pomerom s akoukoľvek osobou z vymedzeného okolia poslanca;

j)  dodržiavajú všetky pravidlá stanovujúce práva a povinnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu a členov Európskej komisie;

k)  informujú všetky osoby, ktoré zastupujú, o svojich povinnostiach voči inštitúciám Únie.

Fyzické osoby, ktoré sa v Európskom parlamente zaregistrovali na účely vydania preukazu na meno, ktorý je neprenosný na inú osobu a oprávňuje na vstup do priestorov Európskeho parlamentu:

l)  zabezpečia, aby tento vstupný preukaz nosili v priestoroch Európskeho parlamentu vždy a viditeľne;

m)  prísne dodržiavajú platný rokovací poriadok Európskeho parlamentu;

n)  akceptujú, že každé rozhodnutie o žiadosti o vstup do priestorov Európskeho parlamentu je výhradným právom Európskeho parlamentu a registrácia neznamená automaticky nárok na vstupný preukaz.

Príloha 4

Postup upozornenia a postup vyšetrovania sťažností a ich vybavovania

I.  UPOZORNENIA

Prostredníctvom vyplnenia štandardného formulára dostupného na webovej stránke registra môže ktokoľvek zaslať JTRS upozornenie v súvislosti s informáciami uvedenými v registri a v súvislosti s neplatnými registráciami.

S upozorneniami na údaje uvedené v registri sa zaobchádza ako s tvrdeniami o porušení ustanovenia písmena d) kódexu správania stanoveného v prílohe 3(13). Dotknutý registrujúci sa bude požiadaný, aby informácie aktualizoval alebo vysvetlil JTRS, prečo informácie nie je potrebné aktualizovať. V prípade, že dotknutý registrujúci sa nespolupracuje, možno uplatniť opatrenia, ktoré sa uvádzajú v tabuľke nižšie (riadky 2 až 4).

II.  SŤAŽNOSTI

Stupeň 1: Podanie sťažnosti

1.  Ktokoľvek môže podať sťažnosť JTRS vyplnením štandardného formulára dostupného na internetovej stránke registra. Formulár obsahuje tieto informácie:

a)  registrujúceho sa, ktorého sa sťažnosť týka;

b)  meno a kontaktné údaje sťažovateľa;

c)  údaje o údajnom porušení kódexu správania vrátane dostupných dokumentov alebo iných materiálov, ktoré potvrdzujú sťažnosť, oznámenie o tom, či bola sťažovateľovi spôsobená nejaká škoda, a dôvody podozrenia, že išlo o úmyselné porušenie.

Anonymné sťažnosti sa neberú do úvahy.

2.  V sťažnosti sa uvedie, ktoré ustanovenia kódexu správania neboli podľa sťažovateľa dodržané. Každú sťažnosť, v prípade ktorej považuje JTRS porušenie kódexu od začiatku za jednoznačne neúmyselné, môže JTRS prekvalifikovať na „upozornenie“.

3.  Kódex správania sa uplatňuje výhradne na vzťahy medzi zástupcami záujmových skupín a inštitúciami EÚ a nemôže sa použiť na reguláciu vzťahov medzi tretími stranami alebo medzi zaregistrovanými osobami.

Stupeň 2: Prípustnosť

4.  Po doručení sťažnosti JTRS:

a)  potvrdí sťažovateľovi do piatich pracovných dní doručenie sťažnosti;

b)  určí, či sťažnosť patrí do pôsobnosti registra, ako je vymedzené v prílohe 3 ku kódexu správania a uvedené v stupni 1 vyššie;

c)  overí všetky dôkazy predložené na podporu sťažnosti, či už v podobe dokumentov, iných materiálov alebo osobných vyhlásení; v zásade všetky vecné dôkazy musia pochádzať od dotknutého registrujúceho sa, z dokumentov, ktoré vystavila tretia strana, alebo z verejne dostupných zdrojov. Čisto subjektívne hodnotenia predložené sťažovateľom sa nepovažujú za dôkaz;

d)  na základe analýz uvedených v písmenách b) a c) rozhodne o prípustnosti sťažnosti.

5.  Ak je sťažnosť posúdená ako neprípustná, JTRS o tejto skutočnosti informuje sťažovateľa písomne a uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

6.   Ak je sťažnosť posúdená ako prípustná, JTRS informuje sťažovateľa aj dotknutého registrujúceho sa o tomto rozhodnutí a o následnom postupe, ktorý je uvedený nižšie.

Stupeň 3: Vybavovanie prípustných sťažností – preskúmanie a predbežné opatrenia

7.  JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa o obsahu sťažnosti a o údajne porušených ustanoveniach a súčasne ho vyzve, aby do 20 pracovných dní predložil svoje stanovisko k sťažnosti. Registrujúci sa môže na podporu tohto stanoviska a v rovnakej lehote predložiť memorandum, ktoré poskytla zastupiteľská profesijná organizácia, najmä v prípade regulovaných povolaní alebo organizácií podliehajúcich profesijnému kódexu správania.

8.  Nedodržanie lehoty uvedenej v odseku 7 má za následok dočasné pozastavenie registrácie dotknutého registrujúceho sa až do obnovenia spolupráce.

9.  JTRS preskúma všetky informácie zhromaždené počas vyšetrovania, pričom môže rozhodnúť o vypočutí dotknutého registrujúceho sa alebo sťažovateľa, alebo oboch.

10.  Ak preskúmanie poskytnutých materiálov preukáže, že sťažnosť je neodôvodnená, JTRS informuje o tomto rozhodnutí dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa a uvedie dôvody rozhodnutia.

11.  Ak je sťažnosť potvrdená, dotknutému registrujúcemu sa dočasne pozastaví registrácia až do prijatia opatrení na riešenie problému (pozri stupeň 4 uvedený nižšie) a môžu sa naňho vzťahovať ďalšie doplňujúce opatrenia vrátane výmazu z registra, prípadne odobratia každého povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu v súlade s vnútornými postupmi tejto inštitúcie (pozri stupeň 5 a riadky 2 – 4 v tabuľke opatrení uvedenej nižšie), a to najmä v prípadoch nespolupráce.

Stupeň 4: Vybavovanie prípustných sťažností – riešenie

12.  Ak sa sťažnosť potvrdí a zistia sa problematické otázky, JTRS v spolupráci s dotknutým registrujúcim sa prijme všetky opatrenia potrebné na vyriešenie daného problému.

13.  Ak dotknutý registrujúci sa spolupracuje, JTRS v každom individuálnom prípade vymedzí dostatočný čas na dosiahnutie riešenia.

14.  Ak sa našlo možné riešenie problému a dotknutý registrujúci sa spolupracuje pri uplatňovaní riešenia, jeho registrácia sa obnoví a sťažnosť sa uzavrie. JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa o tomto rozhodnutí a uvedie dôvody rozhodnutia.

15.  Ak sa našlo možné riešenie problému a dotknutý registrujúci sa nespolupracuje pri uplatňovaní takéhoto riešenia, jeho registrácia sa zruší (pozri riadky 2 a 3 tabuľky opatrení uvedenej nižšie). JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa o tomto rozhodnutí a uvedie dôvody rozhodnutia.

16.  Ak si možné riešenie tohto problému vyžaduje rozhodnutie tretej strany vrátane orgánu v členskom štáte, konečné rozhodnutie JTRS sa pozastaví do prijatéia tohto rozhodnutia.

17.  Ak registrujúci sa nebude spolupracovať do 40 pracovných dní od oznámenia sťažnosti podľa odseku 7, uplatňujú sa opatrenia za porušenie (pozri odseky 19 až 22 stupňa 5 a riadky 2 až 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie).

Stupeň 5: Vybavovanie prípustnej sťažnosti – opatrenia, ktoré sa majú uplatniť v prípade porušenia kódexu správania

18.  Ak dotknutý registrujúci sa bezodkladne urobí nápravu, sťažovateľ aj dotknutý registrujúci sa dostanú od JTRS písomné potvrdenie o predmetných skutočnostiach a ich náprave (pozri riadok 1 tabuľky opatrení uvedenej nižšie).

19.  Ak dotknutý registrujúci sa nereaguje do lehoty 40 dní stanovenej v odseku 17, bude vymazaný z registra (pozri riadok 2 tabuľky opatrení uvedenej nižšie) a stratí prístup k všetkým stimulom spojeným s registráciou.

20.  Ak bolo zistené nevhodné správanie, dotknutý registrujúci sa bude vymazaný z registra (pozri riadok 3 tabuľky opatrení uvedenej nižšie) a stratí prístup k stimulom spojeným s registráciou.

21.  V prípadoch uvedených v odsekoch 19 a 20 sa dotknutý registrujúci sa môže znovu zaregistrovať, ak boli odstránené dôvody vedúce k výmazu.

22.  Ak sa nespolupráca alebo nevhodné správanie považuje za opakované a úmyselné, alebo ak bolo zistené závažné porušenie (pozri riadok 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie), JTRS prijme rozhodnutie o zákaze opätovnej registrácie na obdobie jedného alebo dvoch rokov (podľa závažnosti prípadu).

23.  Každé opatrenie prijaté podľa odsekov 18 až 22 alebo riadkov 1 až 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie oznámi JTRS dotknutému registrujúcemu sa a sťažovateľovi.

24.  V prípade, že opatrenie prijaté JTRS zahŕňa dlhodobý výmaz z registra (pozri riadok 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie), dotknutý registrujúci sa môže v lehote 20 pracovných dní od oznámenia opatrenia predložiť generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu a Európskej komisie odôvodnenú žiadosť o opätovné preskúmanie takéhoto opatrenia.

25.  Po uplynutí lehoty 20 dní alebo po prijatí konečného rozhodnutia generálnymi tajomníkmi bude príslušný podpredseda Európskeho parlamentu a príslušný podpredseda Európskej komisie informovaný a opatrenie sa zverejní v registri.

26.  Ak rozhodnutie o zákaze opätovnej registrácie na určitú dobu zahŕňa odobratie možnosti požiadať o povolenie na vstup do priestorov Európskeho parlamentu ako osobe zastupujúcej záujmy, predloží generálny tajomník Európskeho parlamentu návrh Kolégiu kvestorov, ktoré bude vyzvané, aby schválilo odobratie daného povolenia na vstup vydaného dotknutej osobe alebo osobám na príslušné obdobie.

27.  Pri rozhodovaní, ktoré opatrenia sa uplatnia podľa tejto prílohy, JTRS náležite rešpektuje zásady proporcionality a dobrej správy. Činnosť JTRS koordinuje vedúci oddelenia z generálneho sekretariátu Európskej komisie pod dohľadom generálneho tajomníka Európskeho parlamentu a generálneho tajomníka Európskej komisie, ktorí sú priebežne náležite informovaní.

Tabuľka opatrení, ktoré možno uplatniť v prípade porušenia kódexu správania

Druh porušenia (čísla odkazujú na odseky uvedené vyššie)

Opatrenie

Uverejnenie opatrenia v registri

Formálne rozhodnutie o zrušení prístupu do priestorov Európskeho parlamentu

1

Okamžite napravené porušenie (18)

Písomné oznámenie priznávajúce predmetné skutočnosti a spôsob ich nápravy

Nie

Nie

2

Nespolupráca s JTRS (19 a 21)

Výmaz z registra, de-aktivácia povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu a strata ďalších stimulov

Nie

Nie

3

Nevhodné správanie (20 a 21)

Výmaz z registra, de-aktivácia povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu a strata ďalších stimulov

Nie

Nie

4

Opakovaná a úmyselná nespolupráca alebo opakované nevhodné správanie (22) a/alebo závažné porušenie kódexu

a)  Výmaz z registra na 1 rok a formálne odobratie povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu (ako akreditovanému zástupcovi záujmovej skupiny)

b)  Výmaz z registra na 2 roky a formálne odobratie povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu (ako akreditovanému zástupcovi záujmovej skupiny)

Áno, na základe rozhodnutia generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Áno, na základe rozhodnutia Kolégia kvestorov

(1) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
(2) Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2011, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(4) Ako stanovili kvestori na pravidelnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2012, PV QUAEST.
(5) Ú. v. EÚ L 191, 22.07.2011, s. 29.
(6) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(7) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
(8) Profesionálny kódex správania, ktorým je registrujúci sa viazaný, môže ukladať povinnosti, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky kódexu správania uvedeného v prílohe 3.
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(10) Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
(11) Registrujúci sa môžu požiadať o povolenie na prístup do priestorov Európskeho parlamentu na konci registračného procesu. Mená osôb, ktorým boli pridelené preukazy oprávňujúce na vstup do priestorov Európskeho parlamentu, budú uvedené v registri. Z registrácie nevyplýva automatický nárok na takýto vstupný preukaz.
(12) http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm.
(13) Podľa písmena d) sa vyžaduje, aby zástupcovia záujmových skupín vo svojich vzťahoch s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a inými zamestnancami „zabezpečili, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce“ a že „akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie“.


Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť
PDF 438kWORD 64k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o tripartitnom sociálnom samite pre rast a zamestnanosť (COM(2013)07402013/0361(APP))
P7_TA(2014)0377A7-0136/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2013)0740),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0136/2014),

1.  vyzýva Radu, aby zohľadnila nasledujúce úpravy:

Návrh rozhodnutia Rady by sa mal upraviť takto:

Text predložený Komisiou   Zmena
Zmena 1
Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 8
(8)  Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie (ďalej len „HMÚ“) by sa mal posilniť, a v tejto súvislosti vyzdvihla kľúčovú úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu. Komisia sa preto vo svojom oznámení (COM(2013) 690) z 2. októbra 2013 o sociálnom rozmere HMÚ zaoberala otázkou podpory sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a oznámila návrh zrevidovať rozhodnutie Rady z roku 2003.
(8)  Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2013 uviedla, že sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie (ďalej len „HMÚ“) by sa mal posilniť, a v tejto súvislosti vyzdvihla kľúčovú úlohu sociálnych partnerov a sociálneho dialógu. Komisia sa preto vo svojom oznámení (COM(2013)0690) z 2. októbra 2013 o sociálnom rozmere HMÚ zaoberala otázkou podpory sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a oznámila návrh zrevidovať rozhodnutie Rady z roku 2003 a uviedla, že tripartitný sociálny samit považuje za kľúčovú príležitosť zapojiť do procesu európskeho semestra sociálnych partnerov.
Zmena 2
Návrh rozhodnutia Rady
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a)   Vo vyhlásení európskych sociálnych partnerov o zapojení sociálnych partnerov do európskej správy hospodárskych záležitostí, prijatom 24. októbra 2013, sociálni partneri EÚ potvrdili svoju podporu tripartitnému sociálnemu samitu pre rast a zamestnanosť a vyzvali na koherentný proces konzultácií so sociálnymi partnermi v rámci európskeho semestra.
Zmena 3
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 1
Úlohou TSS je zabezpečovať, v súlade so zmluvou a s náležitým ohľadom na právomoci inštitúcií a orgánov Únie, neustále zosúlaďovanie medzi Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi. Umožní sociálnym partnerom na európskej úrovni prispievať v kontexte ich sociálneho dialógu k rôznym zložkám stratégie Únie pre zamestnanosť a rast. Na tento účel sa TSS opiera o vzostupnú prácu a o diskusie medzi Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi v rôznych fórach o hospodárskych a sociálnych veciach a otázkach zamestnanosti zameraných na zosúladenie.
Úlohou TSS je zabezpečovať, v súlade so zmluvou a s náležitým ohľadom na právomoci inštitúcií a orgánov Únie, neustále zosúlaďovanie medzi Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi, ako aj koordináciu ich stratégií smerom k vysokému stupňu kvality a udržateľnej zamestnanosti. Umožní sociálnym partnerom na európskej úrovni prispievať v kontexte ich sociálneho dialógu a ich odborných poznatkov k rôznym zložkám stratégie Únie pre zamestnanosť a rast. Na tento účel sa TSS opiera o vzostupnú prácu a o diskusie medzi Radou, Komisiou a sociálnymi partnermi v rôznych fórach o hospodárskych a sociálnych veciach a otázkach zamestnanosti zameraných na zosúladenie.
Zmena 4
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 2 – odsek 1
1.  Schôdzky sa zúčastňujú predseda Európskej rady, predsedníctvo Rady a dve následné predsedníctva, Komisia a sociálni partneri, zastúpení na najvyššej úrovni. Prítomní sú aj ministri z týchto troch predsedníctiev a komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci. V závislosti od programu je možné pozvať aj iných ministrov z týchto troch predsedníctiev a iných komisárov.
1.  Na samite sa zúčastňujú predseda Európskej rady, predsedníctvo Rady a dve následné predsedníctva, Komisia a sociálni partneri, zastúpení na najvyššej úrovni. Prítomní sú aj ministri z týchto troch predsedníctiev a komisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci. V závislosti od programu je možné pozvať aj iných ministrov z týchto troch predsedníctiev, iných komisárov a predsedu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu. .
Zmena 5
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1
Každá delegácia sa skladá zo zástupcov európskych organizácií prierezových odvetví priemyslu zastupujúcich buď všeobecné záujmy alebo osobitnejšie záujmy dozorných a riadiacich pracovníkov a malých a stredných podnikov na európskej úrovni.
Každá delegácia sa skladá zo zástupcov európskych organizácií prierezových odvetví priemyslu zastupujúcich buď všeobecné záujmy alebo osobitnejšie záujmy dozorných a riadiacich pracovníkov, a mikropodnikov, malých a stredných podnikov na európskej úrovni
Zmena 6
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2
Technickú koordináciu pre delegáciu zamestnancov zabezpečuje Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a pre delegáciu zamestnávateľov Konfederácia európskych podnikov (BUSINESSEUROPE). ETUC a BUSINESSEUROPE zabezpečia, aby sa v ich príspevkoch brali plne do úvahy názory vyjadrené jednotlivými a sektorovými organizáciami, ak je to vhodné, vrátane zástupcov niektorých z týchto organizácií v ich delegáciách.
Technickú koordináciu pre delegáciu zamestnancov zabezpečuje Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a pre delegáciu zamestnávateľov Konfederácia európskych podnikov (BUSINESSEUROPE). ETUC a BUSINESSEUROPE zabezpečia, aby sa v ich príspevkoch brali plne do úvahy názory vyjadrené jednotlivými a sektorovými organizáciami, ak je to vhodné, vrátane zástupcov niektorých z týchto organizácií s právom rokovať v ich delegáciách.
Zmena 7
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 3 – odsek 1
1.  Program schôdzky určí spoločne Rada, Komisia a organizácie prierezových odvetví priemyslu zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľov zúčastňujúce sa prác na schôdzke. Na tento účel sa uskutočňujú prípravné stretnutia medzi útvarmi Rady, Komisie a so zástupcami z ETUC a BUSINESSEUROPE.
1.  Program samitu určí spoločne a rovnoprávne Rada, Komisia a organizácie prierezových odvetví priemyslu zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľov zúčastňujúce sa prác na schôdzke, a to na základe rovnocenného vzájomného partnerstva. Na tento účel sa uskutočňujú prípravné stretnutia medzi útvarmi Rady, Komisie a so zástupcami z ETUC a BUSINESSEUROPE.
Zmena 8
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 3 – odsek 2
2.  O otázkach programu sa diskutuje na zasadnutí Rady zastúpenej členmi pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a otázky spotrebiteľov.
2.  O otázkach programu sa diskutuje na zasadnutí Rady zastúpenej členmi pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a otázky spotrebiteľov, vychádzajúc pritom primerane z príspevkov všetkých jej prípravných orgánov.
Zmena 9
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 4 – odsek 1
1.  Schôdzka sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia sa uskutočňujú pred príslušnými jarnými a jesennými zasadnutiami Európskej rady.
1.  Samit sa uskutočňuje minimálne dvakrát ročne. Zasadnutia sa uskutočňujú pred príslušnými jarnými a jesennými zasadnutiami Európskej rady a výsledok samitu sa predloží na rozhodnutie na nasledujúcom zasadnutí Európskej rady.
Zmena 10
Návrh rozhodnutia Rady
Článok 5
2.poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
Spoloční predsedovia zostavia súhrn diskusií v rámci schôdzky, aby informovali príslušných členov Rady a širokú verejnosť.
Spoloční predsedovia zostavia súhrn diskusií v rámci vrcholnej schôdzky, aby informovali príslušných členov Rady, Európsky parlament a širokú verejnosť.

Rokovania o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup
PDF 316kWORD 89k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup (2014/2005(INI))
P7_TA(2014)0378A7-0254/2014

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398), zmenený 6. júla 2012 (COM(2012)0388), a na návrh Medziinštitucionálnej dohody (MID) medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a o riadnom finančnom hospodárení (COM(2011)0403),

—  so zreteľom na svoj súhlas z 19. novembra 2013 s nariadením o VFR(1) v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na schválenie záverov dohody MID v ten istý deň(2),

—  so zreteľom na VFR a dohodu MID, ktoré boli nakoniec prijaté 2. decembra 2013 a uverejnené v Úradnom vestníku 20. decembra 2013,

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom „Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu“(3),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(4),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci(5),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020(6),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o vzťahoch Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády(7),

—  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre ústavné veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0254/2014),

A.  keďže dohoda o VFR na roky 2014 – 2020 bola výsledkom dlhých a náročných rokovaní, ktoré trvali dva a pol roka; keďže konečná politická dohoda sa dala dosiahnuť iba na najvyššej politickej úrovni medzi tromi predsedami (Parlamentu, Rady a Komisie) podľa článku 324 ZFEÚ;

B.  keďže celková výška nového VFR (960 miliárd EUR v záväzkoch, 908 miliárd EUR v platbách v cenách z roku 2011), o ktorej rozhodla Európska rada a ktorú nakoniec schválil Parlament, predstavuje v porovnaní s finančným rámcom na roky 2007 – 2013 zníženie záväzkov o 3,5 % a platieb o 3,7 %, a to aj napriek zvýšeniu právomocí EÚ na základe Lisabonskej zmluvy a rozšírenia Únie na 28 členských štátov; keďže táto výška nepostačuje na dosiahnutie politických cieľov a záväzkov EÚ, najmä v súvislosti so stratégiou Európa 2020;

C.  keďže ročný rozpočet EÚ v nadchádzajúcich rokoch bude aj naďalej predstavovať približne 1 % HND EÚ, čo je úroveň, ktorá bola dosiahnutá už začiatkom 90. rokov 20. storočia a ktorá je výrazne pod stropom vlastných zdrojov vo výške 1,29 % HND EÚ pre záväzky a 1,23 % HND EÚ pre platby v súlade s pôvodným rozhodnutím z roku 1992 a jeho opätovným potvrdením z roku 2010;

D.  keďže vzhľadom na politickú nemožnosť zmeny celkových položiek VFR, o ktorých rozhodla Európska rada, sa Parlament zameral na zlepšenie plnenia VFR úspešným rokovaním o zahrnutí nových ustanovení, ktoré prispejú k lepšiemu fungovaniu, konzistentnosti a transparentnosti nového finančného rámca a nového ročného rozpočtu EÚ, ktoré budú zodpovedať potrebám občanov EÚ a umožnia v čo najväčšej miere plné využitie stropov VFR; keďže tieto ustanovenia sa vzťahujú najmä na nové opatrenia týkajúce sa revízie VFR, flexibility, jednotnosti a transparentnosti rozpočtu EÚ spolu s ďalším úsilím o reformovanie financovania rozpočtu EÚ (spoločné vyhlásenie o vlastných zdrojoch);

E.  keďže podľa základnej zásady, že nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, Parlament udelil súhlas s novým nariadením o VFR a 19. novembra 2013 schválil novú Medziinštitucionálnu dohodu po splnení podmienok stanovených v uznesení Parlamentu z 3. júla 2013 vrátane prijatia ďalších 11,2 miliardy EUR v platbách za rok 2013;

F.  keďže Rada nedosiahla žiadny pokrok vo veľmi potrebnej reforme súčasného systému financovania rozpočtu EÚ ani napriek ambicióznym návrhom predloženým Komisiou, ktorých cieľom je nielen prekonať patovú situáciu zapríčinenú nedostatkami systému skutočne vlastných zdrojov, ale aj zjednodušiť systém financovania rozpočtu EÚ a urobiť ho spravodlivejším a transparentnejším pre občanov EÚ;

G.  keďže podľa dohody o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 VFR nie je v súlade s mandátom Parlamentu a Komisie, ktorých volebné obdobie sa začína v roku 2014;

H.  keďže sa nevyužili dostupné možnosti, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva na úpravu postupov prijímania rozhodnutí týkajúcich sa VFR a vlastných zdrojov;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že postup, ktorý viedol k uzatvoreniu dohody o VFR na roky 2014 – 2020, a politická rozprava o týchto rokovaniach poukázali na zreteľné nedostatky spoločnej vízie, pokiaľ ide o rozpočet a politické priority EÚ, na veľmi rozdielne prístupy v jednotlivých inštitúciách EÚ a na nedostatočné využitie posilnenej úlohy a právomocí Parlamentu stanovených v Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že je preto nanajvýš dôležité, aby sa z tejto správy vyvodili potrebné politické a inštitucionálne závery, ktoré môžu slúžiť ako základ pre prípravu budúcich rokovaní, najmä pokiaľ ide o revíziu VFR po voľbách, ktorú má Komisia začať najneskôr pred koncom roku 2016;

Politické aspekty

2.  uznáva, že fiškálnou konsolidáciou, ktorej v súčasnosti čelia členské štáty, sa znemožnilo uzatvorenie ambicióznejšej dohody o VFR na roky 2014 – 2020; vyjadruje však hlboké poľutovanie, že sa riadne neuznáva úloha rozpočtu EÚ ako dôležitého a spoločného politického nástroja na prekonanie súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy; upozorňuje, že rozpočet EÚ je predovšetkým investičným rozpočtom, ktorý poskytuje jednotný rámec na koordinovanie a zvýšenie úsilia členských štátov zameraného na oživenie rastu, podnietenie konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest v celej EÚ;

3.  je hlboko znepokojený skutočnosťou, že rozpravy v Rade týkajúce sa rozpočtu boli po mnoho rokov otrávené logikou „spravodlivej návratnosti“ namiesto toho, aby sa riadili logikou európskej pridanej hodnoty; domnieva sa, že hoci táto diskusia existovala už pred zavedením zdrojov založených na HND, situácia sa vážne vyhrotila v dôsledku súčasného systému financovania EÚ, keď okolo 74 % príjmov pochádza z vnútroštátnych príspevkov založených na HND, a nie zo skutočných vlastných zdrojov, ako sa stanovuje v Rímskej zmluve a vo všetkých následných zmluvách o EÚ; domnieva sa, že pri takomto systéme sa kladie neprimeraný dôraz na čistú bilanciu jednotlivých členských štátov a vedie to k postupnému zavádzaniu zložitých a nepriehľadných zliav a ďalších korekčných mechanizmov určených na financovanie rozpočtu EÚ;

4.  je presvedčený, že táto logika zvíťazila aj pri uzatváraní dohody o VFR v Európskej rade 8. februára 2013; považuje za poľutovaniahodné, že sa to prejavilo na skutočnosti, že v tom čase boli stanovené príspevky členských štátov, najmä z dvoch najväčších oblastí výdavkov rozpočtu EÚ, a to poľnohospodárstva a politiky súdržnosti; kritizuje najmä zvýšené množstvo osobitných príspevkov a „darov“ poskytnutých v priebehu rokovaní medzi predstaviteľmi štátov a vlád, ktoré nie sú založené na objektívnych a overiteľných kritériách, ale v ktorých sa skôr odráža vyjednávacia sila členských štátov, ktoré sa snažia zabezpečiť svoje národné záujmy a maximalizovať svoj čistý zisk; kritizuje nedostatočnú transparentnosť pri uzatváraní tejto dohody a neochotu Rady a Komisie poskytnúť Parlamentu všetky relevantné dokumenty; zdôrazňuje, že európska pridaná hodnota by mala prevládať nad vnútroštátnymi záujmami;

5.  dôrazne odmieta tento čisto účtovný pohľad na rozpočet EÚ, pri ktorom sa ignoruje európska pridaná hodnota, ktorý je v rozpore so zásadou solidarity EÚ a pri ktorom sa podceňuje súčasná a potenciálna úloha rozpočtu EÚ pri posilnení riadenia hospodárstva; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je prevažne investičný rozpočet so silným pákovým efektom, ktorý umožňuje mnohé projekty, ktoré by sa inak ťažko realizovali alebo by sa nedali realizovať vôbec, a je katalyzátorom pre rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci Únie, ako aj silným nástrojom pre reformu; vyjadruje preto hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty zrejme považujú národné príspevky do rozpočtu EÚ výlučne za náklady, ktoré treba minimalizovať;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada uplatnila pri rozhodovaní o celkovej výške VFR na roky 2014 – 2020 prístup zhora nadol, pri ktorom sa na druhej strane poukazuje na znepokojujúci rozpor medzi politickými záväzkami EÚ, ktoré prijala Európska rada, a jej neochotou, pokiaľ ide o ich primerané financovanie; na druhej strane sa domnieva, že toto rozhodnutie by malo byť založené na procese zdola nahor, ktorý je výsledkom dôkladného posúdenia finančných potrieb EÚ a politických cieľov stanovených vo viacročných programoch a politikách EÚ ustanovených zákonodarným orgánom;

7.  je preto presvedčený, že akémukoľvek rozhodnutiu o finančnom rámci by mala predchádzať skutočná politická rozprava, z ktorej by toto rozhodnutie malo vychádzať, o úlohe, funkcii a pridanej hodnote rozpočtu EÚ a o jeho zlučiteľnosti s politickou stratégiou prijatou Úniou a operačnými prioritami a cieľmi pridelenými Únii; domnieva sa, že v záujme odstránenia rozdielov medzi odlišnými predstavami o tom, čo znamená rozpočet EÚ a čo sa ním môže dosiahnuť, by sa táto rozprava mala zorganizovať včas a za účasti troch inštitúcií EÚ a všetkých národných parlamentov, ako aj na najvyššej politickej úrovni v členských štátoch;

8.  okrem toho je presvedčený, že reálny pokrok sa môže dosiahnuť len na základe dôkladnej reformy financovania rozpočtu EÚ, ktorý by mal rešpektovať literu a ducha zmluvy a ktorého výsledkom by mal byť skutočný, jasný, jednoduchý a spravodlivý systém vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že zavedenie jedného alebo viacerých nových vlastných zdrojov zníži podiel príspevkov do rozpočtu EÚ založených na HND na minimum, a tým obmedzí zaťaženie štátnych pokladníc; znovu pripomína svoj pevný záväzok týkajúci sa akéhokoľvek procesu, ktorý povedie k reforme systému vlastných zdrojov, ktorý sa v súčasnosti vyznačuje zložitosťou, netransparentnosťou a neefektívnosťou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečná dohoda Rady o vlastných zdrojoch je ešte zložitejšia než predošlá, keďže sa ňou zaviedli nové zľavy a výnimky;

Inštitucionálne otázky

9.  pripomína, že Parlament bol prvou inštitúciou EÚ, ktorá predstavila svoju víziu VFR na roky 2014 – 2020 a potrebu reformy financovania rozpočtu EÚ vrátane správy svojho špecializovaného výboru SURE z júna 2011; domnieva sa, že táto včasná príprava pomohla Parlamentu zabezpečiť konsenzus v oblasti politických priorít a zachovať jednotu počas celého nasledujúceho rokovacieho postupu; domnieva sa tiež, že touto správou sa poskytujú Komisii usmernenia týkajúce sa vypracúvania jej vlastných návrhov o VFR a vlastných zdrojoch, a oceňuje pravidelný politický dialóg nastolený medzi oboma inštitúciami v každej fáze prípravy tejto správy; domnieva sa, že táto prax by sa mala ďalej rozvinúť do lepšie štruktúrovaného dialógu medzi oboma inštitúciami pred predkladaním akýchkoľvek návrhov o VFR;

10.  pripomína, že podľa článku 312 ZFEÚ Rada jednomyseľne prijala nariadenie o VFR po získaní súhlasu Parlamentu, zatiaľ čo všetky tri inštitúcie EÚ prijmú akékoľvek opatrenia potrebné na zjednodušenie jeho prijatia; preto poznamenáva, že v zmluve sa nestanovuje žiadny konkrétny postup pre účasť Parlamentu na rokovaniach o VFR a že tieto postupy boli následne uvedené do praxe prostredníctvom série opatrení ad hoc schválených na politickej úrovni na podnet Parlamentu;

11.  považuje za poľutovaniahodné, že pred prijatím dohody o VFR Európskou radou dňa 8. februára 2013 neprebehli medzi Parlamentom a Radou žiadne zmysluplné rokovania; domnieva sa, že početné zasadnutia jeho rokovacej skupiny a následných predsedníctiev Rady v rámci príslušných zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti, ako aj jeho účasť na neformálnych zasadnutiach Rady týkajúcich sa VFR, zabezpečili iba určitú výmenu informácií medzi Radou a Parlamentom; považuje preto za potrebné, aby Parlament ďalej nadviazal na získané skúsenosti a využil všetky dostupné prostriedky na posilnenie svojho vplyvu na charakter, harmonogram a obsah rokovaní s Radou tým, že dosiahne, aby Rada vo väčšej miere uznala argumenty a pozície Parlamentu;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že aj napriek dôrazným námietkam Parlamentu obsahovali všetky následné rokovacie rámce predložené jednotlivými predsedníctvami Rady a v konečnom dôsledku aj dohoda Európskej rady o VFR z 8. februára 2013 značné množstvo legislatívnych prvkov, o ktorých by sa malo rozhodovať v rámci riadneho legislatívneho postupu; zdôrazňuje, že zákonom vyžadovaná jednomyseľnosť v Rade, pokiaľ ide o nariadenie o VFR, by sa mohla dosiahnuť len prostredníctvom obmedzenia určitých významných politických zmien v odvetvových politikách EÚ, čím by sa zamedzilo výsadám Parlamentu v rámci spolurozhodovania, a najmä jeho právomoci meniť právne predpisy rovnocenným spôsobom ako Rada, čo je v jasnom rozpore so zmluvami;

13.  poznamenáva, že skutočné rokovania o nariadení o VFR a dohode MID sa začali až v máji 2013, pričom vyjednávači Rady nemali formálny rokovací mandát, ale namiesto toho považovali dohodu Európskej rady o VFR za jediný referenčný bod bez akéhokoľvek priestoru na diskusiu; zdôrazňuje, že tento postoj nielen viedol k zbytočnej strate času, ale aj k neprijateľnej snahe Rady o vylúčenie určitých tém z rokovaní, v dôsledku čoho sa Parlament aj na najvyššej politickej úrovni musel zasadzovať za rokovania v súvislosti s každým článkom nariadenia o VFR/dohody MID;

14.  pripomína, že v súlade so zmluvou Európska rada nevykonáva legislatívnu činnosť; trvá preto na tom, že závery Európskej rady sa musia považovať za usmernenia na rokovanie pre Radu a v žiadnom prípade nie sú hranicami, ktoré nie je možné prekročiť pri rokovaniach s Parlamentom; žiada, aby sa do záverov Európskej rady zahrnul štandardný vzorec, ktorý sa odvoláva na ustanovenia článku 15 ods. 1 ZFEÚ;

15.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rovnaký problém ovplyvnil rokovania o viacročných programoch EÚ, najmä v poľnohospodárskej politike a politike súdržnosti; konštatuje, že Rada pri niekoľkých príležitostiach dokonca odmietla poukázať na „aspekty súvisiace s VFR“ týchto právnych základov; zdôrazňuje značné úsilie a čas, ktoré Parlament potreboval na zabezpečenie toho, aby sa ďalej rokovalo o všetkých bodoch právnych základov, o ktorých sa v Rade a Parlamente rozhodovalo prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu; s uspokojením poznamenáva, že vyjednávači Parlamentu nakoniec úspešne napadli niektoré časti dohody Európskej rady;

16.  poznamenáva, že Parlament nakoniec na základe rozhodnutia Európskej rady nenapadol údaje o VFR (celková výška a rozdelenie podľa okruhu), pričom uznal mimoriadne ťažkú hospodársku a finančnú situáciu, ktorá panovala v čase tohto rozhodnutia; zdôrazňuje však, že táto skutočnosť by sa v žiadnom prípade nemala vnímať ako precedens, a znovu pripomína svoj postoj, že údaje o VFR a každá ďalšia časť príslušnej politickej dohody Európskej rady musia byť predmetom rokovaní s Parlamentom;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zlepšiť spôsoby akýchkoľvek budúcich rokovaní o VFR s cieľom predísť zablokovaniu a ušetriť cenný čas a zdroje v priebehu rokovaní; domnieva sa, že tieto spôsoby by mali viesť k dohode na najvyššej politickej úrovni, v ktorej by sa mali zohľadniť nedostatky nedávnych rokovaní a plne zabezpečiť úloha a výsady Parlamentu stanovené v Zmluve o EÚ; domnieva sa, že tento postup by mal byť nakoniec zakotvený aj v samotnej dohode MID ako v prípade rozpočtového postupu;

18.  upozorňuje na obrovské množstvo vymieňaných informácií a koordinácie vyžadovaných v rámci Parlamentu na zabezpečenie konzistentnosti v súbežných rokovaniach o VFR a legislatívnych základoch viac ako 60 viacročných programov; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité rozlišovať záležitosti, ktoré sa majú prijať spolurozhodovaním, a ponechať ich v najväčšej možnej miere v právomoci príslušných výborov; navrhuje, aby Európsky parlament v budúcich rokovaniach o VFR pristupoval k legislatívnym návrhom súbežne a na záver ich prijal ako balík a uplatňoval pri tom v najväčšej možnej miere zásadu, že nič nie je dohodnuté, pokým nie je dohodnuté všetko;

19.  je presvedčený, že zásada jednomyseľnosti v Rade znamená, že táto dohoda predstavuje najnižší spoločný menovateľ založený na potrebe zabrániť vetu jedného členského štátu; zdôrazňuje, že prechod na hlasovanie za nariadenie o VFR kvalifikovanou väčšinou by bol v súlade nielen s bežným legislatívnym postupom, ktorý sa používa na prijatie prakticky všetkých viacročných programov EÚ, ale aj s ročným postupom pre prijímanie rozpočtu EÚ;

20.  poznamenáva, že Európska rada by mohla uplatniť všeobecnú premosťovaciu doložku (článok 48 ods. 7 ZEÚ) s cieľom dosiahnuť posun k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a k riadnemu legislatívnemu postupu v súvislosti s rozhodnutiami o vlastných zdrojoch a o VFR; okrem toho pripomína, že v článku 312 ods. 2 ZFEÚ sa v súvislosti s VFR stanovuje možnosť uznášania sa kvalifikovanou väčšinou; nalieha na Európsku radu, aby použila obe tieto premosťovacie doložky na ich pôvodný účel s cieľom zefektívniť rozhodovanie v Rade a obmedziť rozsah prevládania politiky založenej na princípe tzv. primeranej návratnosti nad vyjadrením spoločného záujmu Únie ako celku;

VFR na roky 2014 – 2020: ďalší postup

21.  vyhlasuje svoj zámer zabezpečiť, aby sa všetky nové ustanovenia, ktoré boli úspešne zahrnuté do nariadenia o VFR a do MID, v plnej miere používali v rámci ročného rozpočtového postupu; očakáva, že Rada sa nebude snažiť o zavádzanie obmedzeného výkladu týchto ustanovení, najmä pokiaľ ide o povahu a rozsah pôsobnosti všetkých osobitných nástrojov, ale že bude namiesto toho konať zodpovedne a schváli potrebné rozpočtové prostriedky na pokrytie svojich predchádzajúcich záväzkov aj nepredpokladaných výdavkov aj v prípade, že sa z tohto dôvodu budú musieť prekročiť stropy VFR; v tejto súvislosti pripomína, že stropy VFR roky 2014 – 2020 boli stanovené výrazne pod úrovňou stropov vlastných zdrojov;

22.  osobitný dôraz kladie na nové pravidlá flexibility, ktoré by mali umožniť maximálne využitie príslušných stropov VFR pre záväzky a platby; zdôrazňuje, že prax predchádzajúcich finančných rámcov, v rámci ktorej zostal ročný rozpočet EÚ hlboko pod stropmi VFR, najmä v prípade platobných rozpočtových prostriedkov, už nie je udržateľná;

23.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nahromadené nesplatené záväzky dosiahli kritickú úroveň, ktorá môže nakoniec viesť k štrukturálnemu deficitu rozpočtu EÚ, čo by bolo v rozpore s ustanoveniami zmluvy (články 310 a 323 ZFEÚ); vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že množstvo nezaplatených účtov na konci každého roku neustále od roku 2011 narastá (23,4 miliardy EUR na konci roku 2013 iba v oblasti politiky súdržnosti), čo vytvára značný tlak na stropy pre platby vo VFR na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť ročné stropy pre platby vo VFR presne, pričom sa okrem iného primerane zohľadní dynamický charakter politiky súdržnosti vrátane harmonogramu programovania, vykonávania a úplného ukončenia programov a zrušenia záväzkov;

24.  zdôrazňuje, že cieľom celkovej rezervy pre záväzky je podporiť investície do rastu a zamestnanosti v Európe, a najmä zamestnanosti mladých ľudí; pripomína, že tento nástroj bol iniciatívou Európskeho parlamentu;

25.  pripomína, že nasledujúca Komisia, ktorej funkčné obdobie začne po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, musí do konca roka 2016 zaviesť povinné preskúmanie a revíziu VFR na roky 2014 – 2020; zdôrazňuje skutočnosť, že doložka o preskúmaní/revízii VFR po voľbách bola jednou z hlavných požiadaviek Parlamentu v rokovaniach o VFR na základe potreby umožniť nasledujúcej Komisii a Parlamentu prehodnotiť politické priority EÚ, v dôsledku čoho by VFR znovu nadobudol demokratickú legitimitu; zdôrazňuje, že v dôsledku hospodárskej krízy úrovne investícií v Európe v období rokov 2008 až 2012 výrazne klesli, a pripomína, že to podľa niektorých odhadov(8) bude kontinent do roku 2020 stáť 540 miliárd EUR v stratených výnosoch;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby vzhľadom na preskúmanie/revíziu VFR po voľbách nasledujúci Parlament včas prehodnotil svoje politické priority, t. j. aby určil oblasti, na ktoré bude v druhej polovici nasledujúceho VFR na roky 2014 – 2020 potrebné vyčleniť viac investícií; nabáda na tento účel budúcu Komisiu a budúci Parlament, aby starostlivo posúdili výsledky cieľov stratégie Európa 2020, najmä čo sa týka zamestnanosti a boja proti hospodárskej kríze, ako aj výkonnosť kľúčových programov EÚ, ako je Horizont 2020, s cieľom zamerať sa na oblasti, v ktorých bola preukázaná pridaná hodnota výdavkov EÚ a pre ktoré budú potrebné dodatočné finančné zdroje;

27.  požaduje priebežné hodnotenie VFR s cieľom pripraviť sa na prípadné skrátenie obdobia, na ktoré sa VFR schváli, aby sa zabezpečilo jeho následné prerokovanie počas mandátu Parlamentu a Komisie, čím sa zabezpečí úplná demokratická legitimita v prípade riadnych rozhodnutí o finančnom výhľade Únie, a aby sa súčasne prijali opatrenia s cieľom zabezpečiť potrebnú stabilitu programových cyklov a predvídateľnosť investícií; je pevne presvedčený, že päťročný cyklus VFR by posilnil demokratickú legitímnosť, zlepšil určovanie priorít použitia rozpočtových prostriedkov a mohol by sa považovať za predpoklad ďalšej politickej diskusie;

28.  zdôrazňuje, že v návrhoch Komisie na revíziu VFR by sa mali plne zohľadniť najnovšie makroekonomické plány a malo by sa do nich zahrnúť dôkladné posúdenie fungovania všetkých osobitných nástrojov, najmä globálnych rezerv pre záväzky a platby; pripomína, že tento proces nebude mať negatívny vplyv na žiadne predbežne pridelené vnútroštátne rámce vrátane podielu ESF na týchto vnútroštátnych rámcoch; v tejto súvislosti očakáva, že Komisia poskytne Parlamentu a Rade rovnaké a konzistentné údaje v podobe čísel a odhadov s cieľom predísť nedorozumeniam v rokovaniach so zreteľom na základ diskusie;

29.  zdôrazňuje potrebu začať širokú a otvorenú diskusiu o dosiahnutých výsledkoch programov financovaných z rozpočtu EÚ, a najmä posúdenie rozsahu, v ktorom tieto programy prispievajú k splneniu cieľov stratégie Európa 2020;

30.  zdôrazňuje úlohu inovačných nástrojov financovania, ako sú európske projektové dlhopisy, ktoré môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu v podpore veľmi potrebných investícií, ak sú správne navrhnuté; nalieha v tejto súvislosti na Komisiu, aby optimálne využila ich nadchádzajúce hodnotenie aj v súvislosti s preskúmaním/revíziou VFR na roky 2014 – 2020;

31.  víta spoločné vyhlásenie troch inštitúcií dohodnuté v rámci rokovaní o VFR, podľa ktorého sa do ročných rozpočtových postupov podľa potreby začlenia rodové prvky, pričom sa zohľadnia spôsoby, akými celkový finančný rámec Únie prispieva k prehlbovaniu rodovej rovnosti (a zabezpečuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti); zdôrazňuje, ž tieto zásady by sa mali zahrnúť do návrhov Komisie na revíziu VFR;

32.  pripomína svoj úmysel použiť povinnú revíziu VFR ako kľúčovú požiadavku pri vymenúvaní nového predsedu Komisie; vyzýva preto nasledujúci Európsky parlament, aby voľbu navrhovaného kandidáta na predsedu Komisie podmienil dôrazným a jednoznačným záväzkom uplatniť povolebnú doložku o preskúmaní/revízii a nadviazať skutočný a rozsiahly dialóg o jej obsahu;

33.  poznamenáva, že v prípade nasledujúceho kola rokovaní sa budú uplatňovať nové články 70 a 70a (medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch) rokovacieho poriadku Parlamentu; odporúča na začiatku nasledujúceho mandátu Parlamentu požiadať výbor zodpovedný za rokovací poriadok, aby posúdil zefektívnenie týchto pravidiel s ohľadom na článok 75 (VFR), článok 75c (finančný trialóg) a článok 81 ods. 3 (postup súhlasu) s cieľom navrhnúť jeden jasný článok špecifický pre mimoriadne legislatívne postupy stanovené v článkoch 311 a 312 ZFEÚ, týkajúci sa určenia mandátu, vedenia trialógov (vrátane úlohy predsedu) a kontroly plenárnym zasadnutím;

34.  domnieva sa, že počas nasledujúcej revízie zmlúv by sa prostredníctvom dohovoru mali predložiť návrhy na systém skutočného spolurozhodovania Rady a Parlamentu o prijatí VFR a rozhodnutí o vlastných zdrojoch;

35.  je pevne presvedčený, že skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje predstavuje jedinečnú príležitosť na prekonanie patovej situácie, ktorá vznikla počas reformy súčasného systému vlastných zdrojov; očakáva, že výrazne prispeje k pochopeniu nedostatkov súčasného systému a prínosov vyplývajúcich z dôkladnej a komplexnej reformy a zo zavedenia nových a skutočne vlastných zdrojov, ktoré môžu výrazne znížiť podiel príspevkov HND do rozpočtu EÚ;

36.  pripomína, že skupina na vysokej úrovni nariadila preskúmať všetky aspekty reformy systému vlastných zdrojov; dôrazne sa zaväzuje prostredníctvom svojich troch zástupcov intenzívne pracovať na všetkých fázach tohto procesu a doviesť ho do úspešného konca; spolieha sa na rovnakú zodpovednosť Rady a jej záväzok podieľať sa na tomto procese; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť informovanosť o danej problematike aj v národných parlamentoch; zdôrazňuje, že zistenia a závery tejto skupiny na vysokej úrovni by mali byť pripravené včas, aby ich bolo možné zvážiť počas preskúmania/revízie VFR v roku 2016 s cieľom pripraviť pôdu pre možné reformy, aby ich bolo možné realizovať do nasledujúceho viacročného finančného rámca;

37.  vyjadruje pevné presvedčenie, že akákoľvek nová fiškálna kapacita alebo rozpočet vypracované osobitne pre členské štáty eurozóny, ktorých fiškálne funkcie VFR nepokrýva, sa musia vypracovať v rámci Únie a musia podliehať riadnej demokratickej kontrole a zodpovednosti prostredníctvom existujúcich inštitúcií;

o
o   o

38.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0455.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0456.
(3) Ú. v. EÚ C 380, 11.12.2012, s. 89.
(4) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0078.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0304.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2013)0599.
(8) Príhovor predsedu Rady guvernérov EIB počas európskeho medziparlamentného týždňa 2014, 21. januára 2014.


Posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv ***II
PDF 197kWORD 36k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))
P7_TA(2014)0379A7-0188/2014

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2005)0507),

–  so zreteľom na zmenený návrh Komisie (COM(2007)0603),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0188/2014),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 216.


Potravinové a krmivové právo, pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín ***I
PDF 1765kWORD 1439k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0265),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0123/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality luxemburskou Poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 29. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0162/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a .../2014(3) a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) [PN 1]

P7_TC1-COD(2013)0140


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(6),

keďže:

(1)  V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) sa vyžaduje, aby sa vo vymedzení a vykonávaní všetkých politík a činností Únie zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. Tento cieľ sa má okrem iného dosiahnuť prostredníctvom opatrení vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti, ktorých priamym cieľom je ochrana ľudského zdravia.

(2)  V zmluve je tiež stanovené, že Únia má prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení, ktoré prijme v rámci dobudovania vnútorného trhu.

(3)  V právnych predpisoch Únie je stanovený súbor harmonizovaných pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli potraviny a krmivá bezpečné a blahodarné a aby sa činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť potravinového reťazca alebo ochranu záujmov spotrebiteľov v súvislosti s potravinami a informáciami o potravinách, vykonávali v súlade s osobitnými požiadavkami. Pravidlá Únie existujú aj na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia ľudí, a zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat v celom potravinovom reťazci a vo všetkých oblastiach činnosti, kde je hlavným cieľom boj proti možnému šíreniu chorôb zvierat, ktoré sú v niektorých prípadoch prenosné na ľudí, alebo škodcov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty, a na zabezpečenie ochrany životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu vyplynúť z geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a prípravkov na ochranu rastlín. Pravidlami Únie sa zaručuje aj identita a kvalita rastlinného rozmnožovacieho materiálu. Správne uplatňovanie týchto pravidiel, ďalej označovaných ako „právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca“, prispieva k fungovaniu vnútorného trhu. [PN 2]

(4)  Základné pravidlá Únie, pokiaľ ide o potravinové a krmivové právo, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(7). Okrem týchto pravidiel existuje špecifickejšie potravinové a krmivové právo, ktoré upravuje rôzne oblasti, ako sú výživa zvierat vrátane krmív s obsahom liečiv, hygiena potravín a krmív, zoonózy, vedľajšie živočíšne produkty, rezíduá veterinárnych liekov, znečisťujúce látky, kontrola a eradikácia chorôb zvierat ovplyvňujúcich zdravie ľudí, označovanie potravín a krmív, prípravky na ochranu rastlín, prídavné látky v potravinách a kŕmne doplnkové látky, vitamíny, minerálne soli, stopové prvky a iné prísady, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, požiadavky na kvalitu a zloženie, pitná voda, ionizácia, nové potraviny a GMO.

(5)  Cieľom právnych predpisov Únie v oblasti zdravia zvierat je zabezpečiť vysoké normy zdravia ľudí a zvierat v Únii a racionálny rozvoj odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry a zvýšiť produktivitu. Uvedené právne predpisy sú potrebné na to, aby prispeli k dobudovaniu vnútorného trhu so zvieratami a živočíšnymi výrobkami, a na zamedzenie šírenia infekčných chorôb, ktoré sa týkajú Únie. Zahŕňajú oblasti, ako je obchod v rámci Únie, vstup do Únie, eradikácia chorôb, veterinárne kontroly a notifikácia chorôb, a prispievajú tiež k bezpečnosti potravín a krmív.

(6)  V článku 13 zmluvy sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti. V právnych predpisoch Únie o dobrých životných podmienkach zvierat sa od majiteľov zvierat, držiteľov zvierat a príslušných orgánov požaduje, aby dodržiavali požiadavky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, a zaručili tak humánne zaobchádzanie so zvieratami a zabránili ich zbytočnej bolesti a utrpeniu. Tieto pravidlá vychádzajú z vedeckých dôkazov a môžu nepriamo zlepšiť kvalitu potravín a krmív.

(7)  Právnymi predpismi Únie o zdraví rastlín sa upravuje zavlečenie, usídlenie a rozšírenie škodcov rastlín, ktoré v Únii neexistujú alebo sa tam vyskytujú len zriedkavo. Ich cieľom je chrániť zdravie plodín v Únii, verejné a súkromné zelené plochy a lesy a súčasne chrániť biodiverzitu a životné prostredie Únie a zaručiť kvalitu a bezpečnosť potravín a krmív vyrobených z rastlín.

(8)  Právnymi predpismi Únie o rastlinnom rozmnožovacom materiáli sa upravuje produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu na účely uvedenia na trh a uvádzanie rastlinného rozmnožovacieho materiálu poľnohospodárskych, rastlinných, lesných, ovocných a okrasných druhov a viničov na trh. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť identitu, zdravie a kvalitu rastlinného rozmnožovacieho materiálu pre jeho používateľov a produktivitu, rozmanitosť, zdravie a kvalitu agropotravinového reťazca a tiež prispieť k ochrane biodiverzity a životného prostredia. [PN 3]

(9)  Právne predpisy Únie o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov sú základom udržateľného rozvoja ekologickej výroby a ich cieľom je prispieť k ochrane prírodných zdrojov, biodiverzity a dobrých životných podmienok zvierat ako aj k rozvoju vidieckych oblastí.

(10)  V právnych predpisoch Únie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sú identifikované výrobky a potraviny vyrobené zo zvierat chovaných a rastlín pestovaných podľa presných špecifikácií, pričom sa podporuje rôznorodá poľnohospodárska výroba, chránia sa názvy výrobkov a spotrebitelia sa informujú o špecifickom charaktere poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

(11)  Právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca sú založené na zásade, že prevádzkovatelia vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie v podnikoch pod ich kontrolou sú zodpovední za zabezpečenie plnenia požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré sú relevantné pre ich činnosti.

(12)  Zodpovednosť za presadzovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca je na členských štátoch, ktorých príslušné orgány prostredníctvom organizácie úradných kontrol monitorujú a overujú, či sa relevantné požiadavky Únie skutočne dodržujú a presadzujú.

(13)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004(8) sa stanovil jednotný legislatívny rámec na organizáciu úradných kontrol. Týmto rámcom sa výrazne zlepšila efektívnosť úradných kontrol, presadzovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, úroveň ochrany pred rizikami pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat v Únii a úroveň ochrany životného prostredia pred rizikami, ktoré by mohli vyplynúť z GMO a prípravkov na ochranu rastlín. Poskytol tiež konsolidovaný právny rámec na podporu integrovaného prístupu k vykonávaniu úradných kontrol v celom agropotravinovom reťazci.

(14)  V právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca je viacero ustanovení, ktorých presadzovanie nebolo upravené alebo bolo len čiastočne upravené v nariadení (ES) č. 882/2004. Špecifické pravidlá úradných kontrol ostali zachované najmä v právnych predpisoch Únie o rastlinnom rozmnožovacom materiáli a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002(9). Zdravie rastlín je tiež do veľkej miery mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 882/2004, keďže určité pravidlá pre úradné kontroly sú stanovené v smernici Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva(10). [PN 4]

(15)  V smernici Rady 96/23/ES(11) je tiež stanovený veľmi podrobný súbor pravidiel, ktorými sa okrem iného určuje minimálna frekvencia úradných kontrol a konkrétne opatrenia na presadzovanie, ktoré sa prijmú v prípadoch nedodržiavania pravidiel.

(16)  S cieľom zracionalizovať a zjednodušiť celkový legislatívny rámec, a zároveň sledovať cieľ lepšej regulácie, by sa mali pravidlá uplatniteľné na úradné kontroly v špecifických oblastiach výraznejšie integrovať do jedného legislatívneho rámca pre úradné kontroly , pokiaľ sledujú ten istý cieľ vzhľadom na kontrolné činnosti. Na tento účel by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 882/2004 a ostatné akty, ktorými sa v súčasnosti upravujú úradné kontroly v špecifických oblastiach, a mali by sa nahradiť týmto nariadením. [PN 5]

(17)  Zámerom tohto nariadenia by malo byť zriadenie harmonizovaného rámca Únie pre organizáciu úradných kontrol a úradných činností, iných než sú úradné kontroly, v celom agropotravinovom reťazci, pričom by sa mali zohľadniť pravidlá o úradných kontrolách stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 a v relevantných odvetvových právnych predpisoch a skúsenosti získané z ich uplatňovania.

(18)  Na overenie dodržiavania pravidiel o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, ako sú plodiny pestované na ornej pôde, víno, olivový olej, ovocie a zelenina, chmeľ, mlieko a mliečne výrobky, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso a med už existuje dobre zavedený a špecifický kontrolný systém. Toto nariadenie by sa teda nemalo uplatňovať na overovanie dodržiavania ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007(12), s výnimkou kapitoly I hlavy II časti II uvedeného nariadenia. [PN 6]

(19)  Určité vymedzenia pojmov, ktoré sú v súčasnosti stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004, by sa mali prispôsobiť, aby sa zohľadnil širší rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, mali by sa zladiť s vymedzeniami pojmov v iných aktoch Únie, vyjasniť a v náležitých prípadoch by sa mala nahradiť terminológia, ktorá má v rôznych odvetviach rôzne významy.

(20)  V právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa príslušné orgány členských štátov poverujú špecializovanými úlohami, ktoré majú vykonávať v neposlednej rade na ochranu zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat a na ochranu životného prostredia v súvislosti s GMO a prípravkami na ochranu rastlín a na zabezpečenie identity a vysokej kvality rastlinného rozmnožovacieho materiálu. Tieto úlohy sú činnosti vo verejnom záujme, ktoré príslušné orgány členských štátov musia vykonávať na účely odstránenia, zamedzenia šírenia alebo zníženia rizík, ktoré môžu vyplynúť pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo pre životné prostredie. Tieto činnosti, ktoré zahŕňajú schvaľovanie výrobkov, dohľad, dozor a monitorovanie (vrátane monitorovania na epidemiologické účely), eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb a iné úlohy kontrolovania chorôb, upravujú rovnaké odvetvové pravidlá, ktoré sa presadzujú prostredníctvom úradných kontrol. [PN 7]

(21)  Členské štáty majú vymenovať príslušné orgány vo všetkých oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Členské štáty sú síce najpovolanejšie rozhodovať o tom, ktorý príslušný orgán alebo ktoré orgány vymenujú pre jednotlivé oblasti, a na akej úrovni správy, mali by byť však tiež povinné určiť jeden orgán, ktorý v každej oblasti zabezpečí vhodne koordinovanú komunikáciu s ostatnými príslušnými orgánmi členských štátov a s Komisiou.

(22)  Členské štáty by mali mať možnosť prideliť určeným príslušným orgánom zodpovednosť za úradné kontroly v súvislosti s pravidlami Únie vrátane pravidiel týkajúcich sa cudzích druhov, ktoré môžu byť pre svoj invázny charakter škodlivé pre poľnohospodársku výrobu alebo životné prostredie, iných ako tie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(23)  Členské štáty určia na vykonávanie úradných kontrol zameraných na overenie správneho uplatňovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca a iných úradných činností, ktoré sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca zverili orgánom členských štátov, príslušné verejné orgány, ktoré pôsobia vo verejnom záujme, majú primerané zdroje a vybavenie a poskytujú záruky nestrannosti a profesionálnosti. Príslušné orgány majú zabezpečiť a zabezpečujú kvalitu, konzistentnosť a účinnosť úradných kontrol. Určený príslušný orgán alebo orgány by mali mať primerané zdroje a vybavenie a členské štáty by mali byť schopné poskytovať záruky ich nestrannosti a profesionálnosti zabezpečením svojej nezávislosti od prevádzkovateľov pôsobiacich v agropotravinovom reťazci. [PN 8]

(24)  Správne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, si vyžaduje náležitú znalosť týchto pravidiel a pravidiel tohto nariadenia. Preto je dôležité, aby bol personál, ktorý vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti, pravidelne školený o uplatniteľných právnych predpisoch podľa svojej oblasti pôsobnosti a tiež o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia.

(24a)  Audity vykonávané príslušnými orgánmi alebo na požiadanie príslušných orgánov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia, sa môžu opierať o medzinárodné normy, ak požiadavky týchto noriem zodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia. [PN 9]

(25)  Prevádzkovatelia by mali mať právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi a mali by byť informovaní. Príslušné orgány majú informovať prevádzkovateľov o tomto práve. [PN 10]

(26)  Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby personál zodpovedný za úradné kontroly nezverejnil, s výnimkou internej oznamovacej povinnosti, informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, získané počas vykonávania týchto kontrol. Pokiaľ neexistuje vyšší záujem odôvodňujúci zverejnenie, služobné tajomstvo by malo zahŕňať informácie, ktoré by mohli narušiť účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov, ochranu obchodných záujmov a ochranu súdnych konaní a právne poradenstvo. Služobné tajomstvo by však nemalo príslušným orgánom brániť zverejňovať V prípade podozrenia na ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat alebo iné závažné porušenia potravinového práva, by mali príslušné orgány podniknúť vhodné kroky s cieľom informovať verejnosť. Najmä pri uvádzaní názvov produktov alebo názvov príslušných prevádzkovateľov by sa mala zachovať úmernosť prijatých opatrení k rozsahu porušenia. Faktické informácie o výsledku úradných kontrol týkajúcich úradnej kontroly týkajúcej sa jednotlivých prevádzkovateľov sa môžu zverejniť, keď dotknutý prevádzkovateľ mohol podať k nemu pripomienky pred zverejnením a tieto pripomienky boli zohľadnené alebo sú a súčasne zverejnené spoločne s informáciami zverejňovanými príslušnými orgánmi. Potreba dodržiavať služobné tajomstvo sa nedotýka povinnosti informovať širokú verejnosť v prípade, že existujú primerané dôvody na podozrenie, že potravina alebo krmivo môže predstavovať riziko pre zdravie v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 178/2002. Povinnosť príslušných orgánov informovať širokú verejnosť v prípade, že existujú primerané dôvody na podozrenie, že potravina alebo krmivo môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 178/2002, a právo jednotlivcov na ochranu ich osobných údajov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(13), by nemali byť dotknuté týmto nariadením. [PN 11]

(27)  Príslušné orgány by mali vykonávať úradné kontroly pravidelne vo všetkých odvetviach a v súvislosti so všetkými prevádzkovateľmi, činnosťami, zvieratami a tovarom, ktoré upravujú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca. Frekvenciu úradných kontrol by mali určiť príslušné orgány s ohľadom na potrebu prispôsobiť kontrolné úsilie riziku a úrovni dodržiavania pravidiel očakávaných v jednotlivých situáciách. V niektorých prípadoch sa však v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca požaduje, aby sa úradné kontroly vykonávali bez ohľadu na úroveň rizika alebo očakávaného nedodržiavania, keď ide o vydanie úradného osvedčenia alebo potvrdenia, ktoré predstavujú základnú podmienku na uvedenie zvierat alebo tovaru na trh alebo na ich premiestňovanie. V takýchto prípadoch závisí frekvencia úradných kontrol od potrieb súvisiacich s vydaním úradného osvedčenia alebo potvrdenia.

(28)  V záujme účinnosti úradných kontrol, ktorými sa overuje dodržiavanie pravidiel, sa pred vykonaním kontrol nevydá žiadne upozornenie, pokiaľ povaha činností úradných kontrol nevyžaduje inak, čo je prípad najmä audítorských činností.

(29)  Úradné kontroly by mali byť dôkladné a účinné a mali by zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov Únie. Keďže úradné kontroly môžu predstavovať záťaž pre prevádzkovateľov, príslušné orgány by mali organizovať a vykonávať činnosti úradných kontrol tak, že pritom zohľadnia ich záujmy a obmedzia uvedenú záťaž na potrebnú na vykonanie účinných a efektívnych úradných kontrol.

(29a)  Úradné kontroly by mal vykonávať personál bez konfliktu záujmov, ktorý predovšetkým nie je zapojený priamo ani prostredníctvom manželského partnera v hospodárskej činnosti, ktorá podlieha stanovenej úradnej kontrole. [PN 12]

(30)  Príslušné orgány členských štátov vykonávajú úradné kontroly s rovnakou úrovňou starostlivosti bez ohľadu na to, či sa presadzované pravidlá uplatňujú na činnosti, ktoré sú relevantné len na území daného členského štátu, alebo na činnosti, ktoré ovplyvnia dodržiavanie právnych predpisov Únie v prípade zvierat alebo tovaru, ktoré sa majú pohybovať na trhu v inom členskom štáte, majú sa uviesť na tento trh alebo sa majú vyviezť mimo Únie. Príslušné orgány môžu byť v poslednom prípade povinné v súlade s právnymi predpismi Únie overiť súlad zvierat a tovaru s požiadavkami stanovenými treťou krajinou určenia týchto zvierat alebo tovaru.

(31)  Príslušné orgány by mali mať na zabezpečenie správneho presadzovania pravidiel Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca právomoc vykonávať úradné kontroly vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie zvierat a tovaru, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá. Na zabezpečenie dôkladného vykonávania úradných kontrol a ich účinnosti by príslušné orgány mali mať tiež právomoc vykonávať úradné kontroly vo všetkých stupňoch výroby a distribúcie tovaru, látok, materiálov alebo predmetov, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá týkajúce sa agropotravinového reťazca (napríklad veterinárne lieky), do takej miery, do akej to je potrebné na plné vyšetrenie možných porušení týchto pravidiel a na identifikáciu príčiny týchto porušení.

(32)  Príslušné orgány konajú v záujme prevádzkovateľov a širokej verejnosti, pričom zabezpečujú, aby sa vysoké normy ochrany stanovené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca konzistentne udržovali a ochraňovali prostredníctvom primeraných opatrení na presadzovanie práva a aby sa prostredníctvom úradných kontrol zisťovalo dodržiavanie týchto pravidiel v celom agropotravinovom reťazci. Príslušné orgány by sa preto mali zodpovedať prevádzkovateľom a širokej verejnosti za účinnosť a efektívnosť úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Mali by poskytnúť prístup k informáciám o organizácii a vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností a mali by pravidelne uverejňovať informácie o úradných kontrolách a ich výsledkoch. Príslušné orgány by mali byť s výhradou určitých podmienok oprávnené uverejniť alebo sprístupniť aj informácie o hodnotení jednotlivých prevádzkovateľov založenom na výsledku úradných kontrol.

(33)  Je mimoriadne dôležité, aby príslušné orgány zaistili a overovali účinnosť a konzistentnosť úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Tento účel by mali napĺňať na základe písomne zdokumentovaných postupov a mali by poskytnúť podrobné informácie a pokyny personálu, ktorý vykonáva úradné kontroly. Mali by mať tiež zavedené vhodné postupy a mechanizmy na nepretržité overovanie, či je ich vlastné konanie účinné a konzistentné, a pri identifikácii nedostatkov by mali prijať nápravné opatrenie.

(34)  S cieľom zjednodušiť zisťovanie nedodržiavania pravidiel a zefektívniť prijatie nápravného opatrenia pre príslušného prevádzkovateľa by mal byť výsledok úradných kontrol, pri ktorých sa zistilo porušenie pravidiel, zaznamenaný v správe,. ktorej Kópia tejto správy by sa mala poskytne poskytnúť aj prevádzkovateľovi. Keď úradné kontroly vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu príslušných orgánov na monitorovanie činností prevádzkovateľa, správa z každej jednotlivej inšpekcie alebo návštevy u prevádzkovateľa by bola neprimeraná. V takýchto prípadoch by sa správy mali vypracúvať s frekvenciou, ktorá príslušným orgánom a prevádzkovateľovi umožňuje pravidelné informovanie o úrovni dodržiavania a okamžité oznámenie akýchkoľvek nedostatkov. V záujme zníženia administratívnej záťaže by tiež malo stačiť zaznamenávať výsledok úradných kontrol na hraničných kontrolných miestach do jednotného vstupného zdravotného dokladu. [PN 13]

(35)  Prevádzkovatelia by mali plne spolupracovať s príslušnými orgánmi a delegovanými orgánmi, aby sa zaistilo bezproblémové vykonávanie úradných kontrol a príslušné orgány mohli vykonávať iné úradné činnosti.

(36)  Týmto nariadením sa zriaďuje jeden legislatívny rámec na organizáciu úradných kontrol zameraných na overenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa agropotravinového reťazca vo všetkých oblastiach, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú. V právnych predpisoch Únie sa v niektorých týchto oblastiach stanovujú podrobné požiadavky, ktoré sa majú dodržiavať a ktoré vyžadujú osobité zručnosti a konkrétne prostriedky na vykonávanie úradných kontrol. Komisia by v záujme zamedzenia rozdielnym postupom presadzovania, ktoré by mohli vytvoriť nerovnakú ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, životného prostredia, narušiť fungovanie vnútorného trhu so zvieratami a tovarom, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a narušiť hospodársku súťaž, mala môcť doplniť pravidlá stanovené v tomto nariadení prijatím špecifických pravidiel pre úradné kontroly, ktoré by dokázali uspokojiť potreby kontrol týchto oblastí.

Týmito pravidlami by sa mali osobitne stanoviť: konkrétne požiadavky na vykonávanie úradných kontrol a minimálnu frekvenciu uvedených kontrol, špecifické opatrenia a opatrenia, ktorými sa dopĺňajú opatrenia stanovené v tomto nariadení, ktoré by príslušné orgány mali prijať v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel, špecifické zodpovednosti a úlohy príslušných orgánov okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, a špecifické kritériá na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovených v tomto nariadení. V ostatných prípadoch môžu byť takéto doplňujúce pravidlá potrebné na zabezpečenie podrobnejšieho rámca na vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa potravín a krmiva, keď sa objavia nové informácie o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie, naznačujúce, že v prípade neexistujúcich spoločných špecifikácií na vykonávanie úradných kontrol vo všetkých členských štátoch by kontroly, ako sa stanovujú v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, nepriniesli očakávanú úroveň ochrany pred týmito rizikami.

(37)  Príslušné orgány by mali mať možnosť delegovať niektoré zo svojich úloh na ostatné orgány. Mali by sa stanoviť vhodné podmienky na zaručenie nestrannosti, kvality a konzistentnosti úradných kontrol a iných úradných činností. Delegovaný orgán by sa mal akreditovať predovšetkým podľa normy ISO na vykonávanie inšpekcií.

(38)  Na zabezpečenie spoľahlivosti a konzistentnosti úradných kontrol a iných úradných činností v celej Únii by metódy používané na odoberanie vzoriek, laboratórne analýzy, testy alebo diagnostiku mali spĺňať najmodernejšie vedecké normy, uspokojiť konkrétnu analytickú, testovaciu a diagnostickú potrebu príslušného laboratória a poskytnúť správne a spoľahlivé analytické, testovacie a diagnostické výsledky. Mali by sa stanoviť jasné pravidlá pre výber metód, ktoré sa majú použiť, ak sú k dispozícii viaceré metódy z rôznych zdrojov, ako sú napríklad Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín (EPPO), Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (IPPC), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), Európska únia a národné referenčné laboratóriá alebo vnútroštátne pravidlá.

(39)  Prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo tovar podliehajú v rámci úradných kontrol odoberaniu vzoriek, analýzam, testovaniu alebo diagnostike, by mali mať právo požiadať o druhé stanovisko znalca, ktoré by malo zahŕňať odobratie druhej vzorky na účely druhej kontrolnej analýzy, testu alebo diagnostiky, pokiaľ nie je takéto odobratie druhej vzorky technicky nemožné alebo irelevantné. Taká situácia nastane predovšetkým vtedy, keď je rozšírenie nebezpečenstva v prípade zvieraťa alebo tovaru osobitne nízke alebo jeho distribúcia je osobitne zriedkavá alebo nepravidelná. V dohovore IPPC sa z tohto dôvodu odmieta používanie takýchto druhých kontrolných vzoriek na posúdenie prítomnosti karanténnych organizmov v rastlinách alebo rastlinných produktoch.

(40)  Príslušné orgány by na účely vykonávania úradných kontrol obchodu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom internetu alebo inak na diaľku, mali mať možnosť získať vzorky prostredníctvom anonymne zadaných objednávok, známych tiež ako „mystery shopping“, ktoré sa potom môžu analyzovať, testovať alebo sa u nich môže overiť dodržiavanie pravidiel. Príslušné orgány by mali podniknúť všetky kroky na ochranu práva prevádzkovateľov na druhé stanovisko znalca.

(41)  Laboratóriá určené príslušnými orgánmi na vykonávanie analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých v rámci úradných kontrol a iných úradných činností by mali mať odborné poznatky, vybavenie, infraštruktúru a personál potrebné na vykonávanie týchto úloh na najvyššej úrovni. V záujme zaistenia správnych a spoľahlivých výsledkov by tieto laboratóriá mali byť akreditované na používanie týchto metód podľa normy EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Akreditáciu by mal vykonať vnútroštátny akreditačný orgán pôsobiaci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008(14).

(42)  Zatiaľ čo akreditácia je výberový nástroj na zabezpečenie fungovania úradných laboratórií na najmodernejšej úrovni, je to tiež komplexný a nákladný postup, ktorý by viedol k neprimeranej záťaži pre laboratórium v prípadoch, keď je metóda laboratórnej analýzy, testu alebo diagnostiky osobitne jednoduchá a nevyžaduje si špecializované postupy alebo vybavenie, ako je to v prípade zisťovania Trichinella v rámci inšpekcie, v prípadoch, keď sa vykonávané analýzy alebo testy týkajú len kvalitatívnych stránok rastlinného rozmnožovacieho materiálu, a za určitých podmienok v prípadoch, keď laboratórium vykonáva len analýzy, testy alebo diagnostiky v rámci iných úradných činností a nie v rámci úradných kontrol.

(43)  V záujme zaistenia flexibility a proporcionality, osobitne v prípade laboratórií pre zdravie zvierat alebo zdravie rastlín, by sa malo ustanoviť prijímanie výnimiek s cieľom umožniť určitým laboratóriám, aby sa nemuseli akreditovať pre všetky metódy, ktoré používajú. Navyše akreditácia laboratória pre všetky metódy, ktoré má používať ako úradné laboratórium, nemusí byť hneď dostupná v určitých prípadoch, keď sa majú používať nové alebo nedávno upravené metódy, a v prípadoch objavujúcich sa rizík alebo v núdzových situáciách. Úradným laboratóriám by preto za určitých podmienok malo byť povolené vykonávať analýzy, testy alebo diagnostiky pre príslušné orgány, skôr než získajú príslušnú akreditáciu.

(44)  Úradné kontroly zvierat a tovaru vstupujúceho do Únie z tretích krajín sú veľmi dôležité na zabezpečenie ich súladu s právnymi predpismi platnými v Únii a osobitne s pravidlami stanovenými na ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, na ochranu životného prostredia v celej Únii. Tieto úradné kontroly by sa mali príslušne vykonávať pred tým alebo po tom, ako sa zvieratá alebo tovar uvoľnia do voľného obehu v Únii. Frekvencia úradných kontrol by mala primerane zohľadňovať riziká pre zdravie, dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie, ktoré by mohli zvieratá a tovar vstupujúce do Únie predstavovať, mala by zohľadňovať dodržiavanie požiadaviek stanovených v pravidlách Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca prevádzkovateľom v minulosti, kontroly týchto zvierat a tovaru vykonané v príslušných tretích krajinách a záruky poskytnuté touto treťou krajinou, že zvieratá a tovar vyvážané do Únie spĺňajú požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie.

(45)  Vzhľadom na riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo životné prostredie, ktoré určité zvieratá alebo tovar môžu predstavovať, mali by tieto zvieratá alebo tovar podliehať špecifickým úradným kontrolám, ktoré sa v ich prípade uskutočňujú pri ich vstupe do Únie. V súčasných pravidlách Únie sa požaduje vykonávanie úradných kontrol na hraniciach Únie s cieľom overiť, či sa dodržujú normy týkajúce sa zdravia ľudí, zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa vzťahujú na zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne produkty, a či rastliny a rastlinné produkty spĺňajú fytosanitárne požiadavky. Zvýšené kontroly pri vstupe do Únie sa vykonávajú aj v prípade určitého iného tovaru, keď to odôvodňujú objavujúce sa alebo známe riziká. V tomto nariadení by sa mali stanoviť špecifiká týchto kontrol, ktoré sa v súčasnosti upravujú ustanoveniami smernice Rady 97/78/ES(15), smernice Rady 91/496/EHS(16), smernice Rady 2000/29/ES(17) a nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009(18).

(46)  V záujme posilnenia efektívnosti systému úradných kontrol Únie, zaistenia optimálneho prideľovania zdrojov týkajúcich sa úradných kontrol na hraničné kontroly a zjednodušenie presadzovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa potravinového reťazca by sa mal zriadiť spoločný integrovaný systém úradných kontrol na hraničných kontrolných miestach, ktorým sa nahradia súčasné roztrieštené kontrolné rámce, s cieľom vybaviť všetky zásielky, ktoré by sa mali vzhľadom na svoje riziká kontrolovať pri vstupe do Únie.

(47)  Úradné kontroly vykonávané na hraničných kontrolných miestach by mali zahŕňať dokladovú kontrolu a kontrolu totožnosti všetkých zásielok a fyzické kontroly vykonávané vo frekvencii určenej podľa rizika, ktoré predstavujú jednotlivé zásielky zvierat alebo tovaru.

(48)  Frekvencia fyzických kontrol by sa mala určiť a meniť na základe posúdenia rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie. Tento prístup by mal príslušným orgánom umožniť prideľovať zdroje na kontroly tam, kde je riziko najvyššie. Frekvencia kontrol totožnosti by sa mala znížiť alebo obmedziť na overenie úradnej plomby zásielky, keď to odôvodňuje znížené riziko, ktoré predstavujú zásielky vstupujúce do Únie. Prístup ku kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám založený na posúdení rizika by sa mal vykonávať s plným využitím dostupných súborov údajov, informácií a systémov automatizovaného zberu údajov a riadenia údajov.

(49)  V určitých prípadoch, a pokiaľ sú zaručené vysoké úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia v súvislosti s GMO a prípravkami na ochranu rastlín, sa môžu úradné kontroly, ktoré normálne vykonávajú príslušné orgány na hraničných kontrolných miestach, vykonávať na iných kontrolných miestach alebo ich môžu vykonávať iné orgány.

(50)  Na účely organizácie efektívneho systému úradných kontrol by mal byť k zásielkam z tretích krajín, pri ktorých sa vyžadujú kontroly pri ich vstupe do Únie, priložený jednotný vstupný zdravotný doklad, ktorý sa použije na oznámenie pred príchodom zásielok na hraničné kontrolné miesta a na zaznamenanie výsledku vykonaných úradných kontrol a rozhodnutí, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti so zásielkou, ku ktorej sú priložené. Rovnaký doklad by mal použiť prevádzkovateľ na získanie odbavenia colných orgánov, keď už boli vykonané všetky úradné kontroly.

(51)  Úradné kontroly zvierat a tovaru vstupujúceho do Únie z tretích krajín by sa mali vykonávať na hraničných kontrolných miestach určených členskými štátmi v súlade so súborom minimálnych požiadaviek. Vymenovanie týchto subjektov by sa malo zrušiť alebo pozastaviť, keď už nespĺňajú uvedené požiadavky, alebo keď ich činnosti môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a v prípade GMO a rastlinného rozmnožovacieho materiálu pre životné prostredie.

(52)  V záujme zaručenia jednotného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa úradných kontrol zásielok prichádzajúcich z tretích krajín by sa mali stanoviť pravidlá upravujúce opatrenia, ktoré príslušné orgány a prevádzkovatelia majú podniknúť v prípade podozrenia na nedodržiavanie a v prípade zásielok, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, a zásielok, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie.

(53)  V záujme zamedzenia nezrovnalostiam a duplicite v súvislosti s úradnými kontrolami, na umožnenie včasnej identifikácie zásielok, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných miestach, a na zaručenie efektívneho vykonávania kontrol by mala byť zabezpečená spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi, colnými orgánmi a inými relevantnými orgánmi, ktoré pracujú so zásielkami prichádzajúcimi z tretích krajín.

(54)  Členské štáty by mali byť povinné zabezpečiť nepretržitú dostupnosť primeraných finančných zdrojov, aby mali príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné kontroly a iné úradné činnosti, dostatok personálu a dostatočné vybavenie. Hoci prevádzkovatelia sú v prvom rade zodpovední za zabezpečenie vykonávania svojich činností v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, ich vlastný kontrolný systém, ktorý zaviedli na tieto účely, musí dopĺňať špecializovaný systém úradných kontrol, ktorý každý členský štát udržuje na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom v rámci agropotravinového reťazca. Takýto systém je vo svojej podstate komplexný a náročný na zdroje a mal by mať stabilný prísun zdrojov pre úradné kontroly na úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám presadzovania práva. Na zníženie závislosti úradného kontrolného systému od verejných financií by príslušné orgány mali mať možnosť vyberať poplatky alebo príspevky na náklady na pokrytie nákladov, ktoré vznikajú pri výkone úradných kontrol určitých prevádzkovateľov, a za určité činnosti, pre ktoré sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca vyžaduje registrácia alebo schválenie v súlade pravidlami Únie pre hygienu potravín a krmív alebo v súlade s pravidlami, ktoré upravujú zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál. Poplatky alebo príspevky na náklady by sa mali vyberať od prevádzkovateľov aj na náhradu nákladov vynaložených na úradné kontroly vykonávané s cieľom vydať úradný certifikát alebo potvrdenie a nákladov na úradné kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na hraničných kontrolných miestach. [PN 14]

(55)  Poplatky by mali pokrývať, ale nepresahovať náklady, ktoré vznikli príslušným orgánom pri výkone úradných kontrol. Tieto náklady by sa mali vypočítavať na základe jednotlivých úradných kontrol alebo na základe všetkých úradných kontrol vykonaných v priebehu stanoveného časového obdobia. Keď sa poplatky uplatňujú na základe skutočných nákladov na jednotlivé úradné kontroly, prevádzkovatelia, ktorí poctivo dodržiavajú pravidlá, by mali znášať nižšie zaťaženie poplatkami ako tí, ktorí ich nedodržiavajú, keďže by mali podliehať aj menej častým kontrolám. Keď sa poplatky vypočítavajú na základe celkových nákladov vzniknutých príslušným orgánom za určité časové obdobie a uplatňujú sa na všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na to, či sú počas referenčného obdobia naozaj podrobení úradnej kontrole, v záujme podpory dodržiavania právnych predpisov Únie zo strany prevádzkovateľov bez ohľadu na to, akú metódu členský štát zvolí na výpočet poplatkov, či na základe skutočných nákladov, alebo paušálne sadzby, by sa uvedené poplatky mali vypočítavať tak, aby sa odmenili prevádzkovatelia, ktorí konzistentne dodržiavajú právne predpisy Únie týkajúce sa potravinového reťazca.

(56)  Malo by sa zakázať priame alebo nepriame vracanie poplatkov vybratých príslušnými orgánmi, keďže by to znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť hospodársku súťaž. V záujme podpory mikropodnikov by takéto podniky mali byť oslobodené od platenia poplatkov vyberaných v súlade s týmto nariadením.

(57)  Pri financovaní úradných kontrol prostredníctvom poplatkov vyberaných od prevádzkovateľov by mala byť zabezpečená plná transparentnosť tak, aby občania a podniky rozumeli metóde a údajom použitým na stanovenie poplatkov a aby boli informovaní o použití príjmov z poplatkov.

(58)  V pravidlách Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa stanovujú prípady, keď by uvedenie na trh alebo premiestňovanie určitých zvierat alebo tovaru malo sprevádzať úradné osvedčenie podpísané osvedčujúcim úradníkom. Mal by sa stanoviť spoločný súbor pravidiel, v ktorých sa určia povinnosti príslušných orgánov a osvedčujúcich úradníkov, pokiaľ ide o vydávanie úradných osvedčení, ako aj vlastnosti, ktoré by úradné osvedčenia mali mať s cieľom zabezpečiť ich spoľahlivosť.

(59)  V ostatných prípadoch sa v pravidlách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, stanovuje, že uvádzanie na trh alebo premiestňovanie určitých zvierat alebo tovaru by mala sprevádzať úradná náveska, úradné označenie alebo iné takéto úradné potvrdenie vydané prevádzkovateľom pod úradným dohľadom príslušných orgánov alebo samotnými príslušnými orgánmi. Treba stanoviť minimálny súbor pravidiel, ktorými sa zabezpečí, že aj vydávanie úradných potvrdení sa vykonáva podľa náležitých záruk spoľahlivosti.

(60)  Úradné kontroly a iné úradné činnosti by mali byť založené na analytických, testovacích a diagnostických metódach, ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké normy a poskytujú správne, spoľahlivé a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto by sa mali nepretržite zlepšovať metódy používané úradnými laboratóriami ako aj kvalita a jednotnosť analytických, testovacích a diagnostických údajov, ktoré vyprodukujú. Komisia by na tento účel mala mať možnosť vymenovať referenčné laboratória Európskej únie a spoliehať sa na ich odbornú pomoc vo všetkých uvedených oblastiach potravinového reťazca, keď sú potrebné presné a spoľahlivé analytické, testovacie a diagnostické výsledky. Referenčné laboratóriá Európskej únie by mali najmä zabezpečiť, aby národné referenčné laboratóriá a úradné laboratóriá mali aktuálne informácie o dostupných metódach, mali by organizovať alebo aktívne sa zúčastňovať na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach a zabezpečovať školenia pre národné referenčné laboratóriá alebo úradné laboratória.

(60a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(19) zveruje referenčnému laboratóriu Európskej únie v prípade geneticky modifikovaných potravín a krmív a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003(20) zveruje referenčnému laboratóriu Európskej únie v prípade doplnkových látok v krmivách osobitné úlohy v rámci postupu povoľovania geneticky modifikovaných potravín alebo krmív alebo doplnkových látok v krmivách, ktoré sa týkajú najmä testovania, hodnotenia a schvaľovania metódy na stanovenie alebo analýzu navrhnutej žiadateľmi. Zo skúseností vyplýva, že znalosti a odborné skúsenosti v oblasti testovania, hodnotenia a schvaľovania metód v rámci povoľovacieho postupu sú nevyhnutné na zaručenie významného novátorského prínosu, pokiaľ ide o účinnosť úradných kontrol. Laboratóriá ustanovené ako také v súlade s nariadeniami (ES) č. 1829/2003 a (ES) č. 1831/2003 by tak mali pôsobiť ako referenčné laboratóriá Európskej únie na účely tohto nariadenia. [PN 16]

(61)  Príslušné orgány by na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností týkajúcich sa produkcie a marketingu rastlinného rozmnožovacieho materiálu a v oblasti dobrých životných podmienok zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, spoľahlivým a konzistentným technickým údajom, k výsledkom výskumu, novým postupom a odborným poznatkom potrebným na správne uplatňovanie právnych predpisov Únie platných v týchto oblastiach. Komisia by na tento účel mala byť schopná vymenovať referenčné centrá Európskej únie pre rastlinný rozmnožovací materiál a pre dobré životné podmienky zvierat a spoľahnúť sa na ich odbornú pomoc. [PN 17]

(62)  V záujme sledovania cieľov tohto nariadenia a podporenia bezproblémového fungovania vnútorného trhu a súčasne zabezpečenia dôvery spotrebiteľov v tento vnútorný trh by sa nedodržiavanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa potravinového reťazca, ktoré si vyžadujú opatrenia na presadzovanie práva vo viac ako jednom členskom štáte, malo efektívne a konzistentne riešiť. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) zriadený nariadením (ES) č. 178/2002 už príslušným orgánom umožňuje rýchlo si vymieňať a šíriť informácie o závažných priamych alebo nepriamych rizikách pre ľudské zdravie v súvislosti s potravinami a krmivom alebo o závažných rizikách pre zdravie ľudí a zvierat alebo pre životné prostredie v súvislosti s krmivami, alebo v prípade potravinových podvodov s cieľom umožniť prijatie rýchlych opatrení, ako čeliť týmto rizikám. Tento nástroj síce umožňuje včas konať vo všetkých dotknutých členských štátoch a riešiť určité závažné riziká v potravinovom reťazci, nemôže však slúžiť na účely umožnenia účinnej cezhraničnej pomoci a spolupráce medzi príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné riešenie prípadov nedodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré majú cezhraničný rozmer, nielen v členskom štáte, kde sa nedodržiavanie na začiatku zistilo, ale aj v členskom štáte, v ktorom má nedodržiavanie pôvod. Administratívna pomoc a spolupráca by mali príslušným orgánom predovšetkým umožniť výmenu informácií, zisťovanie, vyšetrovanie a prijímanie účinných a primeraných opatrení na riešenie cezhraničných porušení pravidiel týkajúcich sa agropotravinového reťazca. [PN 18]

(63)  Žiadosti o administratívnu pomoc a všetky notifikácie by sa mali primerane vybavovať. Členské štáty by na uľahčenie administratívnej pomoci a spolupráce mali byť povinné určiť jeden alebo viac styčných orgánov na pomoc a koordináciu komunikačných tokov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch. Komisia by na zefektívnenie a zjednodušenie spolupráce medzi členskými štátmi mala prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia špecifikácie technických nástrojov, ktoré sa majú použiť, postupy na komunikáciu medzi styčnými orgánmi a štandardná štruktúra žiadostí o pomoc, notifikácií a odpovedí.

(64)  Každý členský štát by mal byť povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať viacročný národný plán kontroly pre všetky oblasti, ktoré upravujú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca, v ktorom uvedie informácie o štruktúre a organizácii svojho systému úradných kontrol. Tieto viacročné národné plány kontroly predstavujú nástroj, prostredníctvom ktorého by mal každý členský štát zabezpečiť, aby sa úradné kontroly na jeho území vykonávali efektívne, na základe posúdenia rizika, v celom agropotravinovom reťazci a v súlade s týmto nariadením.

(65)  Členské štáty by na zaručenie koherentnosti a úplnosti viacročných národných plánov kontroly mali určiť jeden orgán zodpovedný za ich koordinované vypracovanie a vykonávanie. Komisia by mala mať na podporu konzistentného, jednotného a integrovaného prístupu k úradným kontrolám právomoc prijímať pravidlá týkajúce sa viacročných národných plánov kontroly, v ktorých by mali byť určené priority pre úradné kontroly, účinné kontrolné postupy, kritériá pre kategorizáciu rizík a ukazovatele výkonu na hodnotenie viacročných národných plánov kontroly.

(66)  Členské štáty by mali byť povinné predkladať Komisii výročnú správu s informáciami o kontrolných činnostiach a o vykonávaní viacročných národných plánov kontroly. Komisia by na uľahčenie zberu, prenosu porovnateľných údajov, následnej kompilácie týchto údajov do celoeurópskych štatistík a vypracovanie správ o fungovaní úradných kontrol v celej Únii Komisiou mala môcť prijímať vykonávacie akty, pokiaľ ide o stanovenie štandardných formulárov výročných správ.

(67)  Odborníci Komisie by mali môcť vykonávať kontroly v členských štátoch na overenie uplatňovania právnych predpisov Únie a fungovania národných kontrolných systémov a príslušných orgánov. Kontroly Komisie by mali slúžiť aj na vyšetrovanie a zbieranie informácií o postupoch presadzovania práva alebo o problémoch, núdzových situáciách a o novom vývoji v členských štátoch.

(68)  Zvieratá a tovar z tretích krajín by mali spĺňať rovnaké požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zvieratá a tovar Únie, alebo požiadavky, ktoré sa uznávajú ako prinajmenšom rovnocenné, pokiaľ ide o ciele sledované pravidlami Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca. Táto zásada je zakotvená v nariadení (ES) č. 178/2002, v ktorom sa stanovuje, že potraviny a krmivá dovážané do Únie spĺňajú relevantné požiadavky potravinového práva Únie alebo požiadavky považované za prinajmenšom rovnocenné. Špecifické požiadavky na uplatnenie tejto zásady sa stanovujú v pravidlách Únie pre ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, ktorými sa zakazuje zavlečenie určitých škodcov, ktoré sa v Únii nevyskytujú alebo sa tu vyskytujú len v obmedzenej miere, do Únie, v pravidlách Únie, ktorými sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a ktoré umožňujú vstup zvierat a určitých produktov živočíšneho pôvodu do Únie len z tých tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname zostavenom na tento účel, a v pravidlách Únie pre organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, v ktorých sa tiež stanovuje zostavenie zoznamu tretích krajín, výrobky z ktorých môžu vstúpiť do Únie. Pokiaľ ide o rastlinný rozmnožovací materiál, funguje systém rovnocennosti, podľa ktorého sa schvaľujú a pridávajú do zoznamu tretie krajiny, z ktorých sa môže dovážať rastlinný rozmnožovací materiál.

(69)  V záujme zabezpečenia toho, aby zvieratá a tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín boli v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca alebo s požiadavkami považovanými za rovnocenné popri požiadavkách stanovených pravidlami Únie pre ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, a pravidlami Únie, ktorými sa stanovujú špecifické pravidlá pre hygienu potravín živočíšneho pôvodu, s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie v agropotravinovej oblasti týkajúce sa fytosanitárnych a veterinárnych otázok, Komisia by mala mať možnosť stanoviť podmienky vstupu zvierat a tovaru do Únie v miere potrebnej na zabezpečenie toho, aby tieto zvieratá a tovar boli v súlade so všetkými relevantnými požiadavkami právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca alebo s rovnocennými požiadavkami. Tieto podmienky by sa mali vzťahovať na zvieratá, tovar alebo kategórie zvierat alebo tovaru zo všetkých tretích krajín alebo z určitých tretích krajín alebo ich regiónov.

(70)  Keď v konkrétnych prípadoch existujú dôkazy, že určité zvieratá alebo tovar pochádzajúce z tretej krajiny, skupiny tretích krajín alebo ich regiónov predstavujú riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie, alebo keď existujú dôkazy, že môže dochádzať k rozšírenému závažnému nedodržiavaniu právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, Komisia by mala môcť prijímať opatrenia na zamedzenie šírenia týchto rizík.

(71)  Vykonávanie efektívnych a účinných úradných kontrol a iných úradných činností a v konečnom dôsledku bezpečnosť a zdravie ľudí, zvierat a rastlín a ochrana životného prostredia závisia aj od toho, či majú kontrolné orgány dostupný dobre vyškolený personál, ktorý má dostatočné vedomosti o všetkých záležitostiach relevantných pre správne uplatňovanie právnych predpisov Únie. Komisia by mala zabezpečiť primeranú špecializovanú odbornú prípravu na podporu jednotného prístupu k úradným kontrolám a iným úradným činnostiam, ktoré vykonávajú príslušné orgány. Táto odborná príprava by v záujme oboznámenia tretích krajín s právnymi predpismi a požiadavkami Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca mala byť určená aj personálu príslušných orgánov v tretích krajinách.

(72)  Komisia by na podporu výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi príslušnými orgánmi mala môcť v spolupráci s členskými štátmi organizovať programy na výmeny personálu povereného úradnými kontrolami alebo inými úradnými činnosťami.

(73)  Na vykonávanie účinných úradných kontrol a iných úradných činností je dôležité, aby si príslušné orgány v členských štátoch, Komisia a v relevantných prípadoch prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne vymieňať údaje a informácie týkajúce sa úradných kontrol alebo ich výsledky. V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú viaceré informačné systémy, ktoré riadi Komisia, s cieľom umožniť spracovanie a správu týchto údajov a informácií prostredníctvom automatizovaných a internetových nástrojov funkčných v celej Únii. Systémom vyhradeným na zaznamenávanie a sledovanie výsledkov úradných kontrol je obchodný kontrolný a expertný systém TRACES (z angl. Trade Control and Expert System), zavedený rozhodnutím Komisie 2003/24/ES(21), a ktorý sa v súčasnosti používa na spracovanie údajov a informácií o zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu a ich úradných kontrol. Tento systém by sa mal aktualizovať a prispôsobiť, aby sa mohol používať pre všetok tovar, pre ktorý sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca stanovujú špecifické požiadavky alebo postupy úradných kontrol. Existujú aj špecializované automatizované systémy na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o rizikách, ktoré sa môžu objaviť v potravinovom reťazci, alebo pre zdravie zvierat a rastlín. Nariadením (ES) č. 178/2002 sa zriaďuje RASFF, nariadením (EÚ) č. .../....(22) systém na notifikáciu a hlásenie opatrení ohľadom chorôb zo zoznamu a potravinových podvodov a nariadením (EÚ) č. .../.....(23)+ systém na notifikáciu a hlásenie výskytu škodcov a na notifikáciu nedodržiavania pravidiel. Všetky tieto systémy by mali pracovať harmonizovane a konzistentne a mali by využívať vzájomné synergie, čím sa zamedzí duplicite, zjednoduší to ich fungovanie a zefektívni ho. [PN 19]

(74)  Komisia by v záujme podpory efektívnejšieho riadenia úradných kontrol mala vytvoriť automatizovaný informačný systém, v ktorom sa budú podľa potreby integrovať a aktualizovať všetky relevantné existujúce informačné systémy, čo umožní využívať moderné komunikačné a certifikačné nástroje a čo najefektívnejšie používanie údajov a informácií týkajúcich sa úradných kontrol. V snahe vyhnúť sa zbytočnej duplicite informačných požiadaviek by mal mať takýto automatizovaný systém takú formu, aby zohľadňoval potrebu zabezpečiť v prípade potreby zlučiteľnosť s inými informačnými systémami spravovanými orgánmi verejnej moci, prostredníctvom ktorých sa vymieňajú alebo sprístupňujú relevantné údaje. Navyše by sa mala stanoviť možnosť používať elektronické podpisy v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES(24) v súlade s digitálnou agendou pre Európu.

(74a)  S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a náklady na kontroly a umožniť Únii a jej členským štátom, aby v rámci obchodných vzťahov efektívne komunikovali s tretími krajinami elektronickým spôsobom je nevyhnutné, aby pri výmene elektronických certifikátov alebo iných elektronických údajov Komisia a príslušné orgány členských štátov používali medzinárodne štandardizovaný jazyk, štruktúru správy a výmenné protokoly na základe usmernenia pre elektronický certifikát v štandardizovanom rozšíriteľnom značkovacom jazyku (formáty XML) konzorcia World Wide Web Consortium (WC3), ako aj zabezpečiť výmenné mechanizmy medzi príslušnými orgánmi, aké poskytuje Centrum OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie. [PN 20]

(75)  Príslušné orgány by mali vyšetrovať prípady, keď existuje podozrenie na nedodržiavanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, a keď sa zistí ich nedodržiavanie, určiť jeho pôvod a rozsah, ako aj zodpovednosť prevádzkovateľov. Mali by tiež prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia napravili situáciu, a zamedziť ďalšiemu nedodržiavaniu.

(76)  Overenie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa agropotravinového reťazca prostredníctvom úradných kontrol má zásadný význam na zabezpečenie účinného plnenia cieľov týchto právnych predpisov v celej Únii. Nedostatky v kontrolných systémoch členských štátov môžu v určitých prípadoch značne narušiť dosahovanie týchto cieľov a viesť k rozvoju rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie nezávisle od zapojenia alebo zodpovednosti prevádzkovateľov alebo iných subjektov alebo môžu viesť k situáciám závažného rozšírenia nedodržiavania pravidiel potravinového reťazca. Komisia by preto mala môcť reagovať na závažné nedostatky kontrolných systémov členských štátov prijatím opatrení zameraných na obmedzenie alebo odstránenie týchto rizík z agropotravinového reťazca, kým príslušné členské štáty neprijmú potrebné opatrenie na nápravu nedostatku kontrolného systému.

(77)  Porušenia pravidiel by mali podliehať účinným, odrádzajúcim a primeraným sankciám na vnútroštátnej úrovni v celej Únii. Na to, aby boli finančné sankcie uplatniteľné na zámerné porušenia predpisov dostatočne odrádzajúce, mali by byť stanovené na úrovni, ktorá by mala vykompenzovať hospodársku výhodu minimálne dvojnásobku hospodárskej výhody, o ktorú sa páchateľ porušenia usiloval. Členské štáty by mali byť tiež povinné uplatňovať primerané trestné alebo administratívne sankcie, alebo obe, v prípadoch, keď prevádzkovatelia nespolupracujú počas úradnej kontroly. [PN 21]

(77a)  Malo by sa prihliadnuť na osobitné potreby rozvojových krajín a najmä najmenej rozvinutých krajín a podporovať ich pri organizácii ich úradných kontrol, aby mohli splniť podmienky na dovoz zvierat a tovaru do Únie. [PN 22]

(78)  Toto nariadenie sa vzťahuje na oblasti, ktoré už sú zahrnuté v určitých v súčasnosti platných aktoch. V záujme zamedzenia zdvojovaniu a zriadenia koherentného legislatívneho rámca by sa mali zrušiť a nahradiť pravidlami tohto nariadenia tieto akty: smernica Rady 89/608/EHS(25), smernica Rady 89/662/EHS(26), smernica Rady 90/425/EHS(27), smernica Rady 91/496/EHS, rozhodnutie Rady 92/438/EHS(28), smernica Rady 96/23/ES, smernica Rady 96/93/ES(29), smernica Rady 97/78/ES a nariadenie (ES) č. 882/2004a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu(30). [PN 23]

(79)  V záujme konzistentnosti by sa mali vykonať aj zmeny týchto aktov: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001(31), nariadenie Rady (ES) č. 1/2005(32), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(33), nariadenie Rady (ES) č. 834/2007(34), nariadenie (ES) č. 1069/2009; nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009(35), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(36), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012(37), smernica Rady 98/58/ES(38), smernica Rady 1999/74/ES(39), nariadenie (ES) č. 1829/2003, nariadenie (ES) č. 1831/2003, smernica Rady 2007/43/ES(40), smernica Rady 2008/119/ES(41), smernica Rady 2008/120/ES(42), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES(43). [PN 24]

(80)  Nariadenie (EÚ) č. .../...(44) poskytuje rámec na to, aby Únia mohla financovať činnosti a opatrenia vo všetkých stupňoch agropotravinového reťazca v uvedených oblastiach v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Cieľom niektorých z uvedených činností a opatrení je zlepšiť fungovanie úradných kontrol a iných úradných činností v celej Únii. Nariadenie (EÚ) č. .../…(45)+ by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť zmeny zavedené týmto nariadením v nariadení (ES) č. 882/2004.

(81)  S cieľom meniť odkazy na európske normy a prílohy II a III k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie legislatívneho, technického a vedeckého rozvoja, a doplniť toto nariadenie o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú úradné kontroly a iné úradné činnosti v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem iného aj pravidlá o kvalifikácii a odbornej príprave personálu, o doplňujúcich zodpovednostiach a úlohách príslušných orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje akreditácia laboratórií, o určitých výnimkách z úradných kontrol na hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú použiť na určenie frekvencie kontrol totožnosti a fyzických kontrol, o stanovení podmienok, ktoré majú spĺňať určité zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín, o doplňujúcich požiadavkách a úlohách referenčných laboratórií a centier Európskej únie, o doplňujúcich požiadavkách pre národné referenčné laboratóriá, o kritériách pre kategorizáciu rizík a pre ukazovatele výkonu viacročných národných plánov kontroly a o plánoch pre prípad nepredvídaných udalostí pre potraviny a krmivá stanovených v nariadení (ES) č. 178/2002 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(82)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o vymenovanie referenčných laboratórií Európskej únie a referenčných centier Európskej únie pre rastlinný rozmnožovací materiál a pre dobré životné podmienky zvierat, o prijímanie programov kontrol Komisie v členských štátoch a o výkon zintenzívnených úradných kontrol v prípadoch porušení pravidiel pre agropotravinový reťazec, ktoré si vyžadujú koordinovanú pomoc a následné opatrenia zo strany Komisie, by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci.

(83)  Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia okrem iného vrátane pravidiel a postupov týkajúcich sa auditov, formátu osvedčení a iných dokumentov, zriadenia automatizovaných systémov riadenia informácií, spolupráce medzi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi, colnými orgánmi a inými orgánmi, metód odoberania vzoriek, laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky, ako aj ich potvrdenia a výkladu, vysledovateľnosti, zaradenia výrobkov alebo tovaru podliehajúceho kontrolám do zoznamu, ako aj zaradenia krajín alebo regiónov, ktoré môžu vyvážať určité výrobky a tovar do Únie, do zoznamu, oznámení zásielok vopred, výmen informácií, hraničných kontrolných miest, izolácie a karantény, schválenia kontrol vykonávaných tretími krajinami pred vývozom, opatrení na zamedzenie šírenia rizík alebo ukončenia rozšíreného závažného nedodržiavania pravidiel týkajúcich sa určitých zvierat alebo tovaru pochádzajúcich z tretej krajiny alebo jej regiónu, uznania tretích krajín alebo regiónov, ktoré poskytujú záruky rovnocenné so zárukami uplatňovanými v Únii, a jeho zrušenia, ako aj vrátane činností odbornej prípravy a programov výmeny personálu medzi členskými štátmi. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(46).

(84)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie harmonizovaného prístupu v súvislosti s úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami vykonávanými s cieľom zabezpečiť uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho účinnosti, komplexnosti, cezhraničného a medzinárodného charakteru ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Hlava I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá:

a)  vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností vykonávaných príslušnými orgánmi členských štátov;

b)  financovania úradných kontrol;

c)  administratívnej pomoci a spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom správneho uplatňovania pravidiel uvedených v odseku 2;

d)  vykonávania kontrol Komisie v členských štátoch a v tretích krajinách;

e)  prijímania podmienok, ktoré majú spĺňať zvieratá a tovar vstupujúce do Únie z tretej krajiny;

f)  zriadenie automatizovaného informačného systému na správu informácií a údajov týkajúcich sa úradných kontrol.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overovanie dodržiavania týchto pravidiel, stanovených na úrovni Únie alebo členskými štátmi s cieľom uplatňovať právne predpisy Únie v uvedených oblastiach:

a)  upravujúcich potraviny a, bezpečnosť, kvalitu a neškodnosť potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie spravodlivých postupov v obchode a na ochranu záujmov a informovanosti spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie materiálov a predmetov určených na styk s potravinami;

b)  upravujúcich zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“) do životného prostredia a obmedzené používanie GMO;

c)  upravujúcich krmivá a bezpečnosť krmív vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie krmív a používanie krmív vrátane pravidiel zameraných na zaručenie spravodlivých postupov v obchode a na ochranu zdravia, záujmov a informovanosti spotrebiteľov;

d)  stanovujúcich požiadavky na zdravie zvierat;

e)  zameraných na predchádzanie a minimalizovanie rizík pre zdravie ľudí a zdravie zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

ea)  zameraných na predchádzanie a minimalizovanie antimikrobiálnej rezistencie u zvierat a ľudí, ako aj v životnom prostredí;

f)  stanovujúcich požiadavky na dobré životné podmienky zvierat;

g)  týkajúcich sa ochranných opatrení proti škodcom rastlín;

h)  týkajúcich sa produkcie rastlinného rozmnožovacieho materiálu s cieľom uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na trh;

i)  stanovujúcich požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a na ich používanie a na udržateľné používanie pesticídov;

j)  upravujúcich ekologickú výrobu a označovanie ekologických produktov;

k)  týkajúcich sa používania a prideľovania chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít;

ka)  stanovujúcich požiadavky na monitorovanie určitých látok a ich zostatkov v živých zvieratách a živočíšnych produktoch. [PN 25, 26 a 27]

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje aj na úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v odseku 2, ktoré sa vzťahujú na zvieratá a tovar:

a)  ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín;

b)  ktoré sa majú vyviezť do tretích krajín.

4.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania:

a)  nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre iné oblasti, než oblasti uvedené v časti II hlave II kapitole I uvedeného nariadenia. Toto nariadenie sa však uplatňuje na úradné kontroly chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín; [PN 28]

b)  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ(47);

ba)  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES(48). [PN 29]

5.  Články 3 až 5, článok 7, článok 11 ods. 2 a 3, článok 14, články 30 až 33, články 36 až 41, článok 76, hlavy III a IV a články 129 a 136 tohto nariadenia sa uplatňujú aj na iné úradné činnosti vykonávané príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením alebo s pravidlami uvedenými v odseku 2 tohto článku.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.  „úradná kontrola“ znamená akúkoľvek formu je akákoľvek forma kontroly, ako aj kontrola požiadaviek v oblasti zvierat a tovaru pochádzajúcich z tretích krajín a určených na vývoz do tretích krajín, ktorú príslušné orgány vykonávajú na overenie dodržiavania: [PN 30]

a)  tohto nariadenia;

b)  pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

2.  „iné úradné činnosti“ znamenajú akúkoľvek činnosť, inú než úradnú kontrolu, ktorú vykonávajú príslušné orgány v súlade:

a)  s týmto nariadením;

b)  s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, okrem písmena g), na zabezpečenie uplatňovania uvedených pravidiel; [PN 31]

3.  „potravinové právo“ znamená právne predpisy v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 178/2002;

4.  „krmivové právo“ znamená zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa upravujú krmivá vo všeobecnosti a krmivová bezpečnosť osobitne, na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni; vzťahuje sa na všetky stupne výroby, spracovania a distribúcie krmív a využitie krmív;

5.  „príslušné orgány“ znamenajú:

a)  ústredné orgány členského štátu zodpovedné za organizáciu a vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností, napríklad vystavenie certifikátov a potvrdení, vymenovanie laboratórií, výmena informácií v zmysle spolupráce medzi orgánmi, ako aj prijímanie rozhodnutí o opatreniach na napravenie porušení, v súlade s týmto nariadením a pravidlami uvedenými tohto nariadenia a pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2; [PN 32]

b)  akýkoľvek iný orgán, ktorému bola pridelená táto zodpovednosť;

c)  v náležitých prípadoch zodpovedajúce orgány tretej krajiny;

6.  „zvieratá“ znamenajú zvieratá v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. .../...(49) s výnimkou „spoločenských zvierat“; [PN 33]

7.  „tovar“ znamená akýkoľvek tovar, na ktorý sa vzťahuje jedno alebo viac pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, okrem zvierat;

8.  „potraviny“ znamenajú potraviny v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;

9.  „krmivá“ znamenajú krmivá v zmysle článku 3 bodu 4 nariadenia (ES) č. 178/2002;

10.  „vedľajšie živočíšne produkty“ znamenajú vedľajšie živočíšne produkty v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

11.  „odvodené produkty“ znamenajú odvodené produkty v zmysle článku 3 bodu 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

12.  „škodcovia“ znamenajú škodcov v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../...(50);

13.  „rastliny“ znamenajú rastliny v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. .../.... (51);

14.  „rastlinný rozmnožovací materiál“ znamená rastlinný rozmnožovací materiál v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [číslo, dátum, názov a do poznámky pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre nariadenie o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu]; [PN 34]

15.  „prípravky na ochranu rastlín“ znamenajú prípravky na ochranu rastlín uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009; na účely tohto nariadenia sa prípravkami na ochranu rastlín myslia aj účinné látky uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a iné látky alebo prípravky uvedené v článku 2 ods. 3 uvedeného nariadenia; [PN 35]

16.  „cudzie druhy“ znamenajú druhy, poddruhy alebo nižšie taxóny mimo ich prirodzenej minulosti alebo súčasného rozšírenia a zahŕňajú všetky časti, pohlavné bunky, semená, vajíčka alebo rozmnožovacie orgány takýchto druhov, ako aj hybridy, odrody alebo plemená, ktoré môžu prežiť a následne sa rozmnožovať; [PN 36]

17.  „produkty živočíšneho pôvodu“ znamenajú produkty živočíšneho pôvodu v zmysle bodu 8.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004(52);

18.  „zárodočné produkty“ znamenajú zárodočné produkty v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 25 nariadenia (EÚ) č. .../...(53);

19.  „rastlinné produkty“ znamenajú rastlinné produkty v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia (EÚ) č. .../...(54);

20.  „iné predmety“ znamenajú iné predmety v zmysle článku 2 bodu 4 nariadenia (EÚ) č. .../... (55);

21.  „vyhodnotenie rizika“ znamená vyhodnotenie rizika v zmysle článku 3 bodu 11 nariadenia (ES) č. 178/2002;

22.  „osvedčujúci úradník“ znamená:

a)  akýkoľvek úradník príslušných orgánov oprávnený podpisovať úradné osvedčenia týchto orgánov;

b)  keď sa tak stanovuje v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, akákoľvek iná osoba, ktorá je oprávnená podpisovať úradné osvedčenia príslušných orgánov;

23.  „úradné osvedčenie“ znamená akýkoľvek papierový alebo elektronický doklad podpísaný osvedčujúcim úradníkom, ktorý poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo viacerých požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

24.  „nedodržiavanie“ znamená nedodržiavanie:

a)  tohto nariadenia;

b)  pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

25.  „úradné potvrdenie“ znamená akúkoľvek návesku je akákoľvek náveska, označenie alebo inú takúto formu iná forma potvrdenia vydaného prevádzkovateľom pod dohľadom príslušných orgánov prostredníctvom príslušných úradných kontrol alebo samotnými príslušnými orgánmi, ktoré poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo viacerých požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2; [PN 37]

26.  „prevádzkovateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viac povinností stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, okrem príslušných orgánov a iných orgánov zodpovedných za úradné kontroly a iné úradné činnosti;

27.  „zásielka“ znamená určitý počet zvierat alebo množstvo tovaru rovnakého typu, triedy alebo opisu, na ktorú sa vzťahuje to isté úradné osvedčenie, úradné potvrdenie alebo iný doklad a ktorá sa prepravuje tým istým dopravným prostriedkom a má ten istý pôvod; môže pozostávať z jednej alebo viacerých dávok;

28.  „inšpekcia“ znamená formu úradnej kontroly, ktorej súčasťou je preskúmanie:

a)  zvierat alebo tovaru;

b)  činností pod kontrolou prevádzkovateľov, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, vybavenia, dopravných prostriedkov, látok a, materiálov, prípravkov na ochranu rastlín a preventívnych opatrení používaných na vykonávanie týchto činností; [PN 38]

c)  miest, kde prevádzkovatelia vykonávajú svoje činnosti;

ca)  dokumentácie uvedenej v písmenách a), b) a c); [PN 39]

29.  „hraničné kontrolné miesto“ znamená miesto je kontrolná stanica a zariadenia, ktoré k nemu nej patria, ustanovené členským štátom na vykonávanie úradných kontrol stanovených v článku 45 ods. 1; [PN 40]

30.  „audit“ znamená systematické a nezávislé preskúmanie na účely určenia, či činnosti a súvisiace výsledky týchto činností vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia uplatňujú účinne a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov;

31.  „hodnotenie“ znamená klasifikáciu prevádzkovateľov na základe posúdenia ich súladu s hodnotiacimi kritériami;

32.  „úradný veterinárny lekár“ znamená veterinára vymenovaného je veterinár vymenovaný príslušnými orgánmi primerane kvalifikovaného kvalifikovaný na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s: [PN 42]

a)  týmto nariadením;

b)  pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

33.  „nebezpečenstvo“ znamená akýkoľvek činiteľ alebo stav s potenciálom nepriaznivého účinku na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie;

34.  „špecifikovaný rizikový materiál“ znamená tkanivá v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001;

35.  „dlhá cesta“ znamená cestu v zmysle článku 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 1/2005;

36.  „výstupné miesto“ znamená hraničné kontrolné miesto alebo iné miesto určené členským štátom, z ktorého zvieratá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1/2005, opúšťajú colné územie Únie;

37.  „zariadenie na aplikáciu pesticídov“ znamená akýkoľvek prístroj v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2009/128/ES;

38.  „delegovaný orgán“ znamená tretiu stranu je nezávislá tretia strana, na ktorú príslušné orgány delegovali špecifické úlohy úradnej kontroly týkajúce sa úradných kontrol a iných úradných činností; [PN 43]

39.  „kontrolný orgán pre ekologické produkty“ znamená verejnosprávnu organizáciu ekologickú výrobu“ je organizácia verejnej správy členského štátu, na ktorú príslušné orgány úplne alebo čiastočne preniesli svoje právomoci v oblasti inšpekcií a certifikácie v odvetví ekologickej výroby, v súvislosti s uplatňovaním nariadením (ES) č. 834/2007, v náležitých prípadoch aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny alebo pôsobiaci v tretej krajine; [PN 44]

40.  „kontrolné overovacie postupy“ znamenajú opatrenia zavedené a činnosti vykonávané príslušnými orgánmi na zabezpečenie konzistentnosti a účinnosti úradných kontrol a iných úradných činností;

41.  „preverovanie“ znamená formu úradnej kontroly vykonávanej prostredníctvom plánovaného sledu pozorovaní alebo opatrení s cieľom získať prehľad o stave dodržiavania tohto nariadenia a pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

42.  „cielené preverovanie“ znamená formu úradnej kontroly, v rámci ktorej sa pozoruje jeden alebo viacerí prevádzkovatelia alebo ich činnosti;

43.  „kontrolný systém“ znamená systém, ktorý sa skladá z príslušných orgánov a zdrojov, štruktúr, opatrení a postupov zriadených v členskom štáte na zabezpečenie vykonávania úradných kontrol v súlade s týmto nariadením a s pravidlami stanovenými v článkoch 15 až 24;

44.  „rovnocennosť“ alebo „rovnocenný“ znamená sú systémy, ktoré sú zhruba rovnaké a spĺňajú tie isté ciele; [PN 45]

a)  schopnosť rôznych systémov alebo opatrení dosahovať tie isté ciele; [PN 46]

b)  rôzne systémy alebo opatrenia schopné dosahovať tie isté ciele; [PN 47]

45.  „vstup do Únie“ znamená uvedenie zvierat alebo tovaru na jedno z území uvedených v prílohe I;

46.  „dokladová kontrola“ znamená preskúmanie úradných osvedčení, úradných potvrdení a iných dokladov vrátane dokladov obchodného charakteru, ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, článku 54 ods. 1 alebo podľa vykonávacích aktov prijatých v súlade s článkami 75 ods. 3, článkom 125 ods. 4, článkom 127 ods. 1 a článkom 128 ods. 1 musia byť priložené k zásielke;

47.  „kontrola totožnosti“ znamená vizuálnu kontrolu na overenie, či obsah a označenie zásielky vrátane označení na zvieratách, plombách a dopravných prostriedkoch zodpovedajú informáciám uvedeným v úradných osvedčeniach, úradných potvrdeniach a iných dokladoch, ktoré sú k nej priložené;

48.  „fyzická kontrola“ znamená kontrolu zvierat alebo tovaru a v náležitých prípadoch kontrolu balenia, dopravných prostriedkov, označení a teploty, odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo diagnostiku a akúkoľvek inú kontrolu potrebnú na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

49.  „prekládka“ znamená je pohyb tovaru alebo zvierat, ktorý podlieha ktoré podliehajú úradným kontrolám stanoveným v článku 45 ods. 1 a ktorý prichádza ktoré prichádzajú námornou alebo leteckou dopravou z tretej krajiny z plavidla alebo lietadla a prekladá prekladajú sa pod colným dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo v tom istom prístave alebo letisku v rámci prípravy na ďalšiu prepravu; [PN 48]

50.  „tranzit“ znamená pohyb z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny, prechádzajúc pod colným dohľadom cez jedno z území uvedených v prílohe I, alebo z jedného z území uvedených v prílohe I na iné územie uvedené v prílohe I, prechádzajúc cez územie tretej krajiny;

51.   „colný dohľad“ znamená činnosť v zmysle článku 4 ods. 13 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92(56);

52.  „kontrola vykonávaná colnými orgánmi“ znamená colnú kontrolu v zmysle článku 4 ods. 14 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

53.  „úradné zadržanie“ znamená je postup, ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa so zvieratami ani tovarom podliehajúcim úradným kontrolám nehýbalo ani svojvoľne nemanipulovalo, kým sa neprijme rozhodnutie o ich mieste určenia; zahŕňa uskladnenie prevádzkovateľmi podľa pokynov a pod kontrolou príslušných orgánov; [PN 49]

54.  „doplňujúce úradné kontroly“ znamenajú kontroly, ktoré pôvodne neboli plánované a o ktorých sa rozhodlo na základe zistení predchádzajúcich úradných kontrol alebo iných úradných činností;

55.  „úradná certifikácia“ znamená postup, ktorým príslušné orgány poskytnú ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo viacerých z požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

56.  „plán kontroly“ znamená opis, ktorý vypracovali príslušné orgány a ktorý obsahuje informácie o štruktúre a organizácii systému úradných kontrol, o jeho fungovaní a podrobnom plánovaní úradných kontrol, ktoré sa majú za určité časové obdobie vykonať v každej z oblastí uvedených v článku 1 ods. 2;

57.  „plán prepravy“ znamená doklad stanovený v bodoch 1 až 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

57a.  „úradný veterinárny asistent“ je osoba kvalifikovaná v súlade s prílohou IIIa k tomuto nariadeniu konať v takejto funkcii a je vymenovaná príslušným orgánom, a ktorá pracuje pod právomocou a na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára. [PN 50]

Hlava II

Úradné kontroly a iné úradné činnosti v členských štátoch

Kapitola I

Príslušné orgány

Článok 3

Vymenovanie príslušných orgánov

1.  Členské štáty vymenujú majú pre každú z oblastí, ktoré upravujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2, k dispozícii jeden či viac príslušných orgánov, príslušný orgán alebo orgány, ktorým zverujú zodpovednosť ktoré sú zodpovedné za plánovanie, organizáciu a v prípade potreby vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností. [PN 51]

2.  Keď členský štát zverí pre rovnakú oblasť zodpovednosť za vykonávanie úradných kontrol alebo iných úradných činností k dispozícii viac ako jednému príslušnému orgánu jeden príslušný orgán na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo keď príslušné orgány vymenované v súlade s odsekom 1 môžu prostredníctvom tohto vymenovania preniesť určité zodpovednosti za úradné kontroly alebo iné úradné činnosti na iné orgány verejnej moci, členský štát musí sa zabezpečiť: [PN 52]

a)  zavedie postupy zavedenie postupov na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie medzi všetkými zainteresovanými orgánmi a konzistentnosti a účinnosti úradných kontrol alebo iných úradných činností na celom svojom území; [PN 53]

b)  vymenuje jeden orgán zodpovedný vymenovanie jedného orgánu zodpovedného za koordináciu spolupráce a styk s Komisiou a inými členskými štátmi, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávané v tejto v každom z odvetví vymedzených členským štátom, a to takým spôsobom, aby sa vzťahovali na všetky oblasti uvedené v článku 1 ods. 2. [PN 54]

3.  Príslušné orgány zodpovedné za overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) môžu zveriť špecifické úlohy úradných kontrol jednému alebo viacerým kontrolným orgánom pre ekologické produkty ekologickú výrobu. V takýchto prípadoch pridelia každému číselný kód. [PN 55]

4.  Členské štáty oznámia Komisii a iným členským štátom zmeny kontaktných údajov a kontaktné údaje:

a)  príslušných orgánov vymenovaných v súlade s odsekom 1;

b)  orgánov vymenovaných v súlade s odsekom 2 písm. b);

c)  kontrolných orgánov pre ekologické produkty uvedených v odseku 3;

d)  delegovaných orgánov uvedených v článku 25 ods. 1.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa sprístupnia aj verejnosti.

5.  Členské štáty môžu príslušným orgánom uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť za vykonávanie kontrol na overenie dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel vrátane pravidiel upravujúcich špecifické riziká, ktoré môžu vyplynúť z výskytu cudzích druhov v Únii, iných, než sú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2. [PN 6]

6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť prostriedky, prostredníctvom ktorých sa informácie uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2. Prostriedky, akými sa informácie uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti, budú v každom prípade zahŕňať zverejnenie na internete. [PN 57]

Článok 4

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány majú:

a)  zavedené postupy a opatrenia na zabezpečenie efektívnosti a primeranosti úradných kontrol a iných úradných činností;

b)  zavedené opatrenia na zabezpečenie nestrannosti, nezávislosti, kvality a, konzistentnosti a jednoty účelov úradných kontrol a iných úradných činností na všetkých úrovniach; v žiadnom prípade by však nemali byť spojení s prevádzkovateľmi, ktorých kontrolujú, ani by od nich nemali byť závislí;

c)  zavedené opatrenia na zabezpečenie toho, aby u personálu vykonávajúceho bol personál vykonávajúci úradné kontroly a iné úradné činnosti nezávislý, nestranný a nenastal u neho konflikt záujmov a aby nebol zapojený do vecí, z ktorých by mal hospodársky prospech, alebo ktoré by mohli spochybniť jeho nestrannosť;

d)  dostatočnú laboratórnu kapacitu na analýzy, testovanie a diagnostiku alebo k nej majú prístup;

e)  dostatočný počet nezávislého, náležite kvalifikovaného a skúseného personálu s ohľadom na požiadavky na kontrolu podľa článku 1 ods. 1 a 2, aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávať v plnej miere, efektívne a účinne, alebo majú prístup k takémuto personálu;

f)  primerané a riadne udržiavané zariadenia a vybavenie na zabezpečenie toho, aby mohol personál vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti efektívne a účinne;

g)  právom stanovené právomoci vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti a prijímať opatrenia stanovené v tomto nariadení a v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

h)  zavedené právne postupy na zabezpečenie toho, aby personál mal na riadne plnenie svojich úloh prístup k priestorom a dokumentom v držbe prevádzkovateľov;

i)  zavedené plány pre prípad nepredvídaných udalostí a sú pripravené realizovať tieto plány v prípade núdzovej situácie, v náležitých prípadoch v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

2.  Personál vykonávajúci úradné kontroly a iné úradné činnosti:

-a)  majú byť úradníci zamestnaní príslušnými orgánmi alebo nezávislým verejným orgánom delegovaným príslušným orgánom na vykonávanie úradných kontrol alebo iných úradných činností;

a)  má pre svoju oblasť pôsobnosti primeranú odbornú prípravu, čo mu umožňuje kompetentne plniť svoje úlohy a konzistentne vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti;

b)  aktualizuje svoje vedomosti vo svojej oblasti pôsobnosti a disponuje pravidelnou odbornou prípravou podľa potreby;

c)  disponuje odbornou prípravou v oblastiach stanovených v kapitole I prílohy II ako aj týkajúcou sa povinností príslušných orgánov vyplývajúcich z tohto nariadenia.

Príslušné orgány vypracujú a vykonávajú programy odbornej prípravy na zabezpečenie toho, aby personál vykonávajúci úradné kontroly a úradné činnosti disponoval odbornou prípravou uvedenou v písmenách a), b) a c) prvého pododseku.

3.  Komisia je v záujme zaistenia toho, aby mal personál príslušných orgánov uvedený v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 potrebnú kvalifikáciu, zručnosti a vedomosti, splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá pre špecifickú kvalifikáciu a o požiadavky na odbornú prípravu tohto personálu, pričom sa zohľadnia vedecké a technické poznatky potrebné na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v každej z oblastí uvedených v článku 1 ods. 2.

4.  Keď sú v rámci útvarov príslušného orgánu činností vykonávaných príslušným orgánom oprávnené vykonávať úradné kontroly alebo iné úradné činnosti viaceré oddelenia, zabezpečí sa medzi jednotlivými oddeleniami efektívna a účinná koordinácia a spolupráca. [PN 58 a 341]

Článok 5

Audity príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány vykonávajú vnútorné audity alebo si nechajú vykonávať audity a prijmú primerané opatrenia vzhľadom na ich výsledky s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia.

Tieto audity:

a)  podliehajú nezávislému preskúmaniu;

b)  sa vykonávajú transparentne.

2.  Príslušné orgány sprístupnia Komisii na požiadanie základe odôvodnenej žiadosti výsledky auditov uvedených v odseku 1. [PN 59]

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá na vykonávanie auditov stanovených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 6

Rozhodnutia príslušných orgánov týkajúce sa fyzických a právnických osôb

Rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi v súlade s článkom 53, článkom 64 ods. 3 a 5, článkom 65, článkom 134 ods. 2 a článkom 135 ods. 1 a 2 týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb podliehajú právu na odvolanie týmito osobami proti týmto rozhodnutiam v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 7

Povinnosti dôvernosti pre personál príslušných orgánov

1.  Príslušné orgány s výhradou odseku 2 vyžadujú od členov svojho personálu, aby nezverejňovali, s výnimkou, keď je to v rámci príslušného orgánu, informácie získané pri výkone svojich povinností v rámci úradných kontrol a iných úradných činností, na ktoré sa pre ich povahu vzťahuje služobné tajomstvo.

2.  Pokiaľ neexistuje vyšší verejný záujem zverejniť informácie alebo keď zverejnenie požadujú iné právne predpisy Únie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo uvedené v odseku 1, k týmto informáciám krytým služobným tajomstvom patria informácie, ktorých zverejnenie by narušilo:

a)  účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov;

b)  ochranu obchodných záujmov fyzických alebo právnických osôb;

c)  ochranu súdnych konaní a právneho poradenstva prebiehajúce súdne konanie a právne poradenstvo;

ca)  proces rozhodovania príslušných orgánov.

2a.  Príslušné orgány pri určovaní toho, či existuje vyšší verejný záujem, pokiaľ ide o zverejnenie informácií, zohľadnia okrem iného tieto faktory:

a)  možné riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo pre životné prostredie;

b)  charakter, závažnosť a rozsah takýchto rizík, aby sa zabezpečilo, že zverejnenie informácií je primerané okolnostiam.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 nebránia príslušným orgánom zverejňovať, príslušné orgány zverejňujú alebo inak sprístupniť sprístupňujú verejnosti informácie o výsledku úradných kontrol týkajúcich sa jednotlivých prevádzkovateľov, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)  dotknutému prevádzkovateľovi bolo pred uverejnením alebo uvoľnením informácií umožnené podať pripomienky k informáciám, ktoré príslušný orgán zamýšľa uverejniť alebo inak sprístupniť verejnosti;

b)  informácie, ktoré sa uverejňujú alebo inak sprístupňujú verejnosti, zohľadňujú pripomienky vyjadrené dotknutým prevádzkovateľom alebo sa uverejňujú či uvoľňujú zároveň a spoločne s týmito pripomienkami.

3a.  Príslušné orgány zabezpečia, že všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené verejnosti podľa tohto článku sú presné a že v prípade, že sa následne ukáže, že akákoľvek informácia bola nepresná, táto informácia je náležite opravená. [PN 60]

Kapitola II

Úradné kontroly

Článok 8

Všeobecné pravidlá o úradných kontrolách

1.  Príslušné orgány pravidelne vykonávajú úradné kontroly prevádzkovateľov podnikov na základe vyhodnotenia rizika a s primeranou frekvenciou, pričom zohľadnia: [PN 61]

a)  identifikované riziká spojené:

i)  so zvieratami a s tovarom;

ii)  s činnosťami a preventívnymi opatreniami pod kontrolou prevádzkovateľov; [PN 62]

iii)  s miestom výkonu činností alebo prevádzok prevádzkovateľov;

iv)  s používaním výrobkov, postupov, materiálov, doplnkových látok v krmivách alebo látok, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a neškodnosť potravín a, bezpečnosť krmív, zdravie zvierat alebo dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín alebo pravosť a kvalitu rastlinného rozmnožovacieho materiálu, alebo ktoré môžu, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, negatívne ovplyvniť životné prostredie; [PN 63]

iva)  možnosť, že spotrebitelia budú uvedení do omylu, pokiaľ ide o povahu a kvalitu výrobku alebo obsah jeho látok alebo možnosť, že spotrebiteľom vznikne finančná strata v dôsledku zavádzajúcich informácií, ktoré im poskytne prevádzkovateľ; [PN 64]

ivb)  požiadavky na postup podľa článku 1 ods. 2 písm. j); [PN 65]

b)  záznamy prevádzkovateľov podnikov z minulosti, pokiaľ ide o výsledky úradných kontrol vykonaných u týchto prevádzkovateľov a dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 z ich strany; [PN 66]

c)  spoľahlivosť a výsledky vlastných kontrol, ktoré vykonali prevádzkovatelia alebo tretia strana na ich žiadosť na účely zistenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2; v záujme čo najnižšej záťaže pre prevádzkovateľov sa čo najčastejšie využíva prenos informácií o týchto vlastných kontrolách; [PN 67]

ca)  očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o typ, kvalitu a zloženie potravín a tovaru; [PN 68]

d)  akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačiť nedodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

da)  súkromné mechanizmy na zaistenie kvality, ktoré zriadili prevádzkovatelia a ktoré certifikovali a auditovali nezávislé a autorizované certifikačné orgány. [PN 69]

2.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly pravidelne a v primeranej frekvencii na určenie možných zámerných porušení pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 a na overenie dodržiavania požiadaviek a kritérií v súvislosti s postupmi podľa článku 1 ods. 2 písm. j, pričom okrem kritérií uvedených v odseku 1 zohľadnia informácie týkajúce sa týchto možných zámerných porušení vymieňané prostredníctvom mechanizmov administratívnej pomoci stanovených v hlave IV a akékoľvek iné informácie, ktoré poukazujú na možnosť takýchto porušení. [PN 70]

2a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 139 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť jednotnú minimálnu frekvenciu vykonávania kontrol uvedených v odsekoch 1 a 2. V prípade potreby sa táto minimálna frekvencia založená na riziku stanoví rozdielne pre každý produkt, postup alebo činnosť podliehajúcu úradným kontrolám podľa tohto nariadenia. [PN 71]

3.  Úradné kontroly vykonané pred uvedením na trh alebo premiestnením určitých zvierat a tovaru na účely vydania úradných osvedčení alebo úradných potvrdení, ktoré sa vyžadujú v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 ako podmienka uvedenia na trh alebo premiestnenia zvierat alebo tovaru, sa vykonávajú v súlade:

a)  s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

b)  s delegovanými aktmi prijatými Komisiou v súlade s článkami 15 až 24.

4.  Úradné kontroly sa vykonávajú bez predchádzajúceho varovania okrem prípadov, keď:

a)  je predchádzajúce informovanie prevádzkovateľa potrebné; [PN 72]

b)  prevádzkovateľ požiadal o tieto úradné kontroly. Takto oznámenými kontrolami nemožno nahradiť štandardné kontroly bez predchádzajúceho varovania; [PN 73]

ba)  vykonávajú sa audity na overenie požiadaviek podľa článku 1 ods. 2 písm. j). [PN 74]

5.  Úradné kontroly sa čo možno najviac vykonávajú tak, aby sa minimalizovala administratívna záťaž a obmedzenie činností prevádzkovateľov minimalizovalo na nevyhnutnú najnižšiu mieru, ale aby sa tým negatívne neovplyvnila kvalita kontrol; keď sa u rovnakého prevádzkovateľa v rovnakom čase majú vykonať rôzne úradné kontroly, príslušné orgány naplánujú ich spojenie. Keď sa prevádzkovatelia podrobujú viacerým úradným kontrolám, členské štáty zaistia koordinovaný prístup, aby sa existujúce kontrolné opatrenia mohli spojiť. [PN 75]

6.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly s rovnakou starostlivosťou bez ohľadu na to, či dotknuté zvieratá a tovar:

a)  sú sprístupnené na trhu Únie a pochádzajú z členského štátu, v ktorom sa vykonávajú úradné kontroly, alebo z iného členského štátu;

b)  sa majú vyviezť z Únie;

c)  vstupujú do Únie z tretích krajín.

7.  Členské štáty určenia môžu požiadajú v rozsahu nutnom na organizáciu úradných kontrol požiadať prevádzkovateľov, pre ktorých boli dovezené zvieratá alebo tovar z iného členského štátu, aby ohlásili príchod týchto zvierat alebo tovaru. [PN 76]

Článok 9

Osoby, postupy a, činnosti, metódy a techniky podliehajúce úradným kontrolám [PN 77]

Príslušné orgány vykonávajú v rozsahu nutnom na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 úradné kontroly:

a)  zvierat a tovaru vo všetkých stupňoch výroby, spracovania, uvedenia na trh a distribúcie; [PN 78]

b)  látok, materiálov alebo iných predmetov, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti alebo zdravie zvierat a tovaru, vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie; [PN 79]

c)  prevádzkovateľov, činností a prevádzok pod ich kontrolou, ďalej kontroly ich priestorov a ich úžitkových plôch, postupov, skladovania, prepravy, používania tovaru a držby zvierat; [PN 80]

ca)  všetkých podkladov aj v elektronickej forme v súvislosti s vykonávanou činnosťou alebo prepravnými činnosťami. [PN 81]

Článok 10

Transparentnosť úradných kontrol

1.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly s vysokou úrovňou transparentnosti a verejnosti sprístupňujú relevantné informácie týkajúce sa organizácie a vykonávania úradných kontrol.

Zabezpečia aj pravidelné a včasné, minimálne ročné zverejňovanie informácií:

a)  o type, počte a konečnom výsledku úradných kontrol;

b)  o type a počte zistených prípadov nedodržiavania;

c)  o prípadoch type a počte prípadov, keď príslušné orgány prijali opatrenia v súlade s článkom 135;

d)  o prípadoch type a počte prípadov, keď boli uložené sankcie uvedené v článku 136. [PN 82]

2.  Komisia na zabezpečenie jednotného vykonávania pravidiel stanovených v odseku 1 tohto článku prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví a podľa potreby aktualizuje formát, v akom sa informácie uvedené v danom odseku uverejňujú. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2 poskytne členským štátom náležité usmerňujúce dokumenty vrátane návrhu štandardného formátu správ, ktorý v každom prípade zahŕňa zverejňovanie týchto usmerňujúcich dokumentov na internete. [PN 83]

3.  Príslušné orgány sú oprávnené uverejňovať alebo verejnosti inak sprístupňovať informácie o hodnotení jednotlivých prevádzkovateľov založenom na výsledku ostatných štyroch úradných kontrol, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)  hodnotiace kritériá sú objektívne, transparentné a verejne dostupné;

b)  zaviedli sa vhodné opatrenia na zabezpečenie konzistentnosti a transparentnosti postupu hodnotenia;

ba)  pri negatívnom náleze sa bezodkladne vykonajú následné kontroly. [PN 84]

3a.  S cieľom umožniť porovnávanie hodnotiacich systémov medzi jednotlivými členskými štátmi, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov a po konzultácii zúčastnených strán stanoví usmernenia na vypracovanie objektívnych kritérií, ktoré sa poskytnú členským štátom a ktoré môžu členské štáty používať na dobrovoľnom základe. [PN 85]

Článok 11

Zdokumentovaná kontrola a kontrolné overovacie postupy

1.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly v súlade so zdokumentovanými postupmi.

Tieto postupy pokrývajú predmetné oblasti kontrolných postupov uvedené v kapitole II prílohy II a obsahujú podrobné pokyny pre personál, ktorý vykonáva úradné kontroly.

2.  Príslušné orgány majú zavedené postupy na overenie konzistentnosti a účinnosti úradných kontrol a iných úradných činností, ktoré vykonávajú.

3.  Príslušné orgány:

a)  prijmú nápravné opatrenia vo všetkých prípadoch, keď sa postupmi stanovenými v odseku 2 zistili nedostatky konzistentnosti a účinnosti úradných kontrol a iných úradných činností;

b)  podľa potreby aktualizujú zdokumentované postupy stanovené v odseku 1.

Článok 12

Evidovanie a správy o úradných kontrolách [PN 86]

1.  Príslušné orgány vypracujú správy z každej úradnej kontroly zaevidujú a zdokumentujú každú úradnú kontrolu, ktorú vykonajú vykonali. Vypracujú správy o vykonaných kontrolách, pri ktorých sa zistilo nedodržiavanie tohto nariadenia alebo ustanovení uvedených v článku 1 ods. 2. [PN 87]

Tieto správy obsahujú:

a)  opis účelu úradných kontrol;

b)  použité kontrolné metódy;

c)  výsledky úradných kontrol;

d)  v náležitých prípadoch opatrenie, ktoré príslušné orgány požadujú, aby dotknutý prevádzkovateľ prijal v dôsledku ich úradných kontrol.

2.  Príslušné orgány poskytnú prevádzkovateľovi podliehajúcemu úradnej kontrole kópiu správy stanovenej v odseku 1.

3.  Keď si úradné kontroly vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu alebo zástupcov príslušných orgánov v priestoroch prevádzkovateľa, správy stanovené v odseku 1 sa vypracúvajú s frekvenciou, ktorá príslušným orgánom a prevádzkovateľovi umožňuje:

a)  byť pravidelne informovaní o úrovni dodržiavania;

b)  byť okamžite informovaní o akýchkoľvek nedostatkoch alebo nedodržiavaní, ktoré sa zistili prostredníctvom úradných kontrol.

3a.  Dokumentácia výsledkov úradných kontrol na hraničných kontrolných miestach sa uskutočňuje podľa článku 54 ods. 2 písm. b) jednotného vstupného zdravotného dokladu. [PN 88]

Článok 13

Úradné kontroly, metódy a techniky

1.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly s použitím kontrolných metód a techník, ku ktorým podľa potreby patria preverenie, cielené preverenie, overenie, inšpekcie, audity, odoberanie vzoriek, analýza, diagnostika a testy.

2.  Úradné kontroly náležite zahŕňajú tieto činnosti: [PN 89]

a)  preskúmanie kontrolných systémov, ktoré prevádzkovatelia zaviedli, a získaných výsledkov;

b)  inšpekcia:

i)  inštalácií prvovýrobcov a iných podnikov vrátane ich okolia, priestorov, kancelárií, vybavenia, technického zariadenia a strojov, prepravy a ich zvierat a tovaru;

ii)  surovín, prísad, spracovateľských pomôcok a iných výrobkov používaných na prípravu a výrobu tovaru alebo na kŕmenie alebo ošetrovanie zvierat;

iia)  materiálov, ktoré sú určené na kontakt s potravinami; [PN 90]

iii)  polovýrobkov;

iv)  výrobkov a postupov na čistenie a údržbu, prípravkov na ochranu rastlín;

v)  označovania, prezentácie a reklamy;

c)  kontroly hygienických podmienok v priestoroch prevádzkovateľov;

d)  posúdenie postupov správnej výrobnej praxe (GMP), správnej hygienickej praxe (GHP), vhodných postupov v poľnohospodárstve a analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP);

e)  preskúmanie dokumentov, záznamov o vysledovateľnosti a iných záznamov, ktoré môžu byť významné pre posúdenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2; [PN 91]

f)  rozhovory s prevádzkovateľmi a ich personálom;

g)  odčítanie hodnôt, ktoré zaznamenali meracie prístroje prevádzkovateľa;

h)  kontroly vykonané s vlastnými prístrojmi príslušných orgánov na overenie meraní vykonaných prevádzkovateľmi;

i)  akákoľvek iná činnosť potrebná na odhalenie nedodržiavania.

2a.  Osobitné pravidlá vykonávania úradných kontrol vždy zohľadňujú nielen možné zdravotné riziká, ale aj očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o zloženie potravín a pravdepodobnosť podvodných praktík. [PN 326]

Článok 14

Povinnosti prevádzkovateľov

1.  Keď to príslušné orgány požadujú, prevádzkovatelia poskytnú, v miere nutnej na vykonávanie úradných kontrol alebo iných úradných činností, personálu príslušných orgánov a personálu delegovaných orgánov v prípade delegovania špecifických úloh úradných kontrol, ako sa uvádza v článku 25, prístup: [PN 92]

a)  do svojich priestorov;

b)  k svojim automatizovaným systémom riadenia informácií;

c)  k svojim zvieratám a tovaru;

d)  k svojim relevantným dokumentom a akýmkoľvek iným relevantným informáciám vrátane výsledkov možných vlastných testov, ktoré sú relevantné na účely vykonania týchto kontrol alebo činností, ako aj pokiaľ ide o predmety kontroly uvedené v článku 13 ods. 2. Každý prevádzkovateľ musí byť schopný určiť aspoň každého prevádzkovateľa, ktorý je jeho dodávateľom, a každého prevádzkovateľa, pre ktorého je dodávateľom. [PN 93]

2.  Prevádzkovatelia počas úradných kontrol a iných úradných činností pomáhajú personálu príslušných orgánov a delegovaným orgánom podľa článku 25 pri plnení jeho ich kontrolných úloh. Prevádzkovatelia poskytnú príslušným orgánom bezodplatne dostatočné množstvo vzoriek. [PN 94]

3.  Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku:

a)  plne spolupracuje s príslušnými orgánmi na zabezpečení efektívneho vykonávania úradných kontrol alebo iných úradných činností;

b)  bezodkladne sprístupní všetky požadované informácie týkajúce sa zásielky v papierovej forme alebo elektronicky. [PN 95]

4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá:

a)  týkajúce sa postupov pre prístup príslušných orgánov a delegovaných orgánov podľa článku 25 k automatizovaným systémom riadenia informácií uvedený uvedených v odseku 1 písm. b); [PN 96]

b)  pre spoluprácu medzi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi, ako je uvedené v odseku 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 15

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s výrobou produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

-1.  Úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 týkajúcich sa produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu vždy zahŕňajú overenie súladu s nariadením (ES) č. 852/2004(57), nariadením (ES) č. 853/2004 a nariadením (ES) č. 1069/2009, a v prípade potreby minimálne týchto prvkov:

a)  vybavenie a údržba priestorov a zariadení;

b)  osobná hygiena;

c)  postupy založené na HACCP;

d)  postupy vlastných kontrol;

e)  overenie dodržiavania platných požiadaviek zo strany personálu;

f)  overenie prevádzkovateľových záznamov a dokumentov priložených k potravinám, krmivu a každej látke alebo materiálu, ktoré vstupujú do zariadenia alebo ho opúšťajú;

g)  zohľadnenie každého dôkazu existencie podvodných praktík.

1.  Úradné kontroly výroby uvedené v odseku 1 vykonávané v súvislosti s výrobou mäsa zahŕňajú:

a)  overenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat pred porážkou, ktoré vykonáva úradný veterinárny lekár úradným veterinárnym lekárom alebo ktoré sa vykonáva úradným veterinárnym asistentom pracujúcim pod jeho zodpovednosťou; úradného veterinárneho lekára,

b)  úradné kontroly na bitúnkoch, v rozrábkarňach, spracovateľských zariadeniach a v zariadeniach na spracovanie zveriny, ktoré vykonáva úradný veterinárny lekár alebo ktoré sa vykonávajú úradný veterinárny asistent pracujúci pod jeho zodpovednosťou úradného veterinárneho lekára, na overenie dodržiavania požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na:

i)  hygienu výroby mäsa;

ii)  prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov v produktoch živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu;

iii)  manipuláciu a likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov a špecifikovaného rizikového materiálu;

iv)  zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

1a.  Na účely úradných kontrol uvedených v odseku 2:

a)  najmenej jeden úradný veterinárny lekár je prítomný počas prehliadky ante mortem i post mortem, alebo, v prípade zariadení na spracovanie zveriny, počas prehliadky post mortem;

b)  úradný veterinárny lekár alebo úradný veterinárny asistent je prítomný v rozrábkarňach, keď sa pracuje s mäsom, a to s frekvenciou vhodnou na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

1b.  Na základe úradných kontrol uvedených v odseku 2 úradný veterinárny lekár vykoná činnosti a opatrenia v súlade s článkom 135 týkajúce sa zvierat, ich dobrých životných podmienok a miesta určenia mäsa, alebo sa tieto činnosti a opatrenia vykonajú pod jeho zodpovednosťou.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 prijímať delegované akty týkajúce sa špecifických pravidiel vykonávania úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu a zvierat určených na výrobu takýchto produktov na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), c), d) a e), ktoré sa vzťahujú na tieto produkty a zvieratá, ako aj prijímania opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe úradných kontrol. Týmito delegovanými aktmi sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov doplňujúcich zodpovednosti a úlohy stanovené v odseku 1 a v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré existujú v súvislosti s každým produktom živočíšneho pôvodu a rôznymi procesmi, ktoré podstupuje;

c)  prípadov, keď sa personál bitúnkov môže zúčastňovať na úradných kontrolách, a podmienok, za ktorých sa a podmienok, keď primerane kvalifikovaný a odborne pripravený personál bitúnkov môže zúčastňovať, ktorý je zamestnaný pod dohľadom úradného veterinárneho lekára na oddelení, ktoré je oddelené od výrobných oddelení zariadenia a je od nich nezávislé, môže pomáhať úradnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní úradných kontrolách kontrol uvedených v odseku 2 týkajúcich sa výroby hydinového a králičieho mäsa, a formy a uplatňovania testov, ktorými sa hodnotí ich výkon;

d)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia uvedené v uvedenom odseku;

e)  kritérií, ktorými sa na základe analýzy rizika určuje, kedy určujú podmienky a frekvencia úloh úradnej kontroly, ktorú má úradný veterinárny lekár nemusí byť prítomný na vykonať v nízkokapacitných bitúnkoch a v zariadeniach na spracovanie zveriny počas úradných kontrol uvedených dodržiavajúc minimálne požiadavky stanovené v odseku 1 1a písm. a).

Ak je to z mimoriadne naliehavých dôvodov v prípadoch rizík, ktoré nie je možno účinne riešiť z dôvodu neexistujúcich spoločných špecifikácií pre úradné kontroly alebo pre činnosti, ktoré majú príslušné orgány prijať na základe týchto úradných kontrol, nutné, postup stanovený v článku 140 sa uplatňuje na delegované akty prijaté podľa tohto odseku.

3.  Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 2 zohľadní:

a)  skúsenosti získané príslušnými orgánmi a prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov pri uplatňovaní postupov uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 852/2004;

b)  vedecký a technologický rozvoj;

c)  očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o zloženie potravín a zmeny v modeloch konzumácie potravín;

d)  riziká pre zdravie ľudí a zvierat spojené s mäsom a inými produktmi živočíšneho pôvodu určenými na ľudskú spotrebu.;

da)  zohľadnenie každého dôkazu existencie podvodných praktík.

4.  Pokiaľ to nebráni dosahovaniu cieľov v oblasti zdravia ľudí a zvierat, ktoré sledujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), c), d) a e) vzťahujúce sa na produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu a na zvieratá určené na výrobu týchto produktov, Komisia pri prijímaní delegovaných aktov stanovených v odseku 2 zohľadní tieto prvky:

a)  potrebu zjednodušiť uplatňovanie delegovaných aktov, aby delegované akty boli úmerné charakteru a veľkosti v malých podnikoch podnikov na zabezpečenie účinnosti vykonávania; [PN 97]

b)  potrebu umožnenia pokračovania v používaní tradičných metód v ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania alebo distribúcie potravín;

c)  potreby potravinárskych podnikov umiestnených v regiónoch, v ktorých sú vystavené osobitným geografickým prekážkam.

Článok 16

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s rezíduami určitých látok v potravinách a krmivách

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) vzťahujúcich sa na určité látky, ktorých použitie na plodinách, zvieratách alebo na výrobu alebo spracovanie potravín alebo krmív môže viesť k rezíduám týchto látok v potravinách alebo krmivách, a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú na základe týchto úradných kontrol. V týchto delegovaných aktoch legislatívnych návrhoch sa zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu úroveň úradných kontrol na zamedzenie používania týchto látok v rozpore s článkom 1 ods. 2 písm. a) a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 327]

a)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká spojené s nepovolenými látkami a nepovoleným používaním povolených látok;

b)  špecifických kritérií a špecifického obsahu doplňujúcich kritériá a obsah stanovené v článku 108 na vypracovanie náležitých častí viacročného národného plánu kontroly stanoveného v článku 107 ods. 1;

c)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku.

Článok 17

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti so zvieratami, produktmi živočíšneho pôvodu, a zárodočnými produktmi, vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi [PN 98]

1.  Úradné kontroly týkajúce sa zvierat zahŕňajú:

a)  overenie opatrení na ochranu pred biologickými a chemickými nebezpečenstvami pre zdravie ľudí a zvierat;

b)  overenie opatrení týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat bez toho, aby bol dotknutý článok 18;

c)  overenie opatrení na kontrolu, alebo eradikáciu chorôb. [PN 99]

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 predkladať legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel na vykonávanie úradných kontrol zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. d) a e) a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe úradných kontrol. V týchto delegovaných aktoch legislatívnych návrhoch sa zohľadnia riziká pre zdravie zvierat týkajúce sa zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov a riziká pre zdravie ľudí a zvierat týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 100]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 – 13 a 12, ako aj článku 34 ods. 1 a 2 a článku 36; [PN 101]

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní potreba riešiť špecifické nebezpečenstvá a riziká pre zdravie zvierat prostredníctvom úradných kontrol vykonávaných na overenie dodržiavania právnych predpisov v oblasti prevencie chorôb zvierat a kontrolných opatrení stanovených v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. d);

c)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku.

Článok 18

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s požiadavkami na dobré životné podmienky zvierat

1.  Okrem všeobecných pravidiel týkajúcich sa úradných kontrol stanovených v článku 8, úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat v prípade ich prepravy, zahŕňajú: [PN 102]

a)  v prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a tretími krajinami úradné kontroly vykonávané pred naložením na kontrolu spôsobilosti zvierat na prepravu;

b)  v prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pri ktorých sa prepravujú domáce zvieratá koňovité iné ako registrované zvieratá koňovité a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, pred cestou:

i)  úradné kontroly plánov prepravy na overenie, či je plán prepravy realistický a či z neho vyplýva dodržiavanie nariadenia (ES) č. 1/2005;

ii)  úradné kontroly na overenie, či má prepravca uvedený v pláne prepravy platné povolenie prepravcu, osvedčenie o schválení dopravných prostriedkov na dlhé cesty a osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov;

c)  na hraničných kontrolných miestach stanovených v článku 57 ods. 1 a na výstupných miestach:

i)  úradné kontroly spôsobilosti prepravovaných zvierat a dopravných prostriedkov v záujme overenia súladu s kapitolou II a prípadne kapitolou VI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005; [PN 103]

ii)  úradné kontroly na overenie, či prepravcovia dodržiavajú platné medzinárodné dohody vrátane Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy a majú platné povolenia prepravcu a osvedčenia certifikáty o spôsobilosti vodičov a sprievodcov; [PN 104]

iii)  úradné kontroly na overenie, či domáce zvieratá koňovité a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané boli alebo majú byť prepravované počas dlhých ciest.;

iiia)  po úradných kontrolách podľa písmena c) bodu i) tohto odseku a ak príslušný orgán dospeje k záveru, že zvieratá nie sú spôsobilé na prepravu, je nutné zvieratá vyložiť, napojiť, nakŕmiť a nechať odpočinúť a v prípade potreby je nutné zabezpečiť veterinárnu pomoc, a to dovtedy, kým nebudú spôsobilé pokračovať v ceste; [PN 105]

ca)  v prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a s tretími krajinami úradné kontroly vykonávané náhodne alebo cielene v ktorejkoľvek etape dlhej cesty na overenie toho, že deklarovaný čas cesty je realistický, že cesta je v súlade s nariadením (ES) č. 1/2005 a najmä že čas cesty a lehoty na odpočinok sú v súlade s limitmi uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1/2005. [PN 106]

2.  Ak sa v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f) požaduje plnenie určitých nekvantifikovateľných noriem pre dobré životné podmienky zvierat alebo ak sa v týchto pravidlách vyžaduje prijatie určitých postupov, ktorých dodržiavanie nemožno účinne overiť len prostredníctvom metód úradných kontrol a techník uvedených v článku 13, úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania týchto pravidiel môžu obsahovať použitie špecifických ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat v prípadoch a za podmienok, ktoré sa prijmú v súlade s odsekom 3 písm. f).

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f). V týchto delegovaných aktoch legislatívnych návrhoch sa zohľadní riziko pre dobré životné podmienky zvierat súvisiace s poľnohospodárskymi činnosťami, s prepravou, porážkou a zabíjaním zabíjaním a usmrcovaním zvierat a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 107]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v odseku 1 a v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, a v článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36; [PN 108]

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia riziká spojené s rôznymi živočíšnymi druhmi a dopravnými prostriedkami a potreba zamedziť postupom, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a obmedziť utrpenie zvierat;

c)  prípadov, keď majú príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia uvedené v uvedenom odseku;

d)  overenia požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat na hraničných kontrolných miestach a výstupných miestach a minimálnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na tieto výstupné miesta;

e)  konkrétnych kritérií a podmienok na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v hlave IV;

f)  prípadov a podmienok, za ktorých úradné kontroly na overenie dodržiavania požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat môžu zahŕňať zahŕňajú používanie špecifických ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat založených na merateľných kritériách, ako aj vypracovania týchto ukazovateľov na základe vedeckých a technických dôkazov. [PN 109]

Článok 19

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti so zdravím rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel na vykonávanie úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) platných pre tento tovar ako aj opatrení, ktoré príslušné orgány majú prijať na základe týchto úradných kontrol. V týchto delegovaných aktoch legislatívnych návrhoch sa zohľadnia riziká pre zdravie rastlín spojené s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi v súvislosti so špecifickými škodcami rastlín alebo prevádzkovateľmi a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 328]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol uvedenia konkrétnych rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. g), do Únie a ich premiestňovania v Únii a jednotných minimálnych frekvencií týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká pre zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi určitého pôvodu alebo proveniencie;

c)  jednotných frekvencií úradných kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi u prevádzkovateľov oprávnených vydať rastlinné pasy v súlade s článkom 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../...(58), pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní, či títo prevádzkovatelia zaviedli plán riadenia fytosanitárnych rizík, ako je uvedené v článku 86 nariadenia (EÚ) č. .../... (59), pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré vyrábajú;

d)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku.

Článok 20

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s rastlinným rozmnožovacím materiálom

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 týkajúce sa pravidiel vykonávania úradných kontrol rastlinného rozmnožovacieho materiálu na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. h) platných pre tento tovar a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe týchto úradných kontrol. Týmito delegovanými aktmi sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia riziká pre zdravie, pravosť, kvalitu a vysledovateľnosť určitých kategórií rastlinného rozmnožovacieho materiálu alebo špecifických rodov alebo druhov;

c)  špecifických kritérií a podmienok na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v hlave IV;

d)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku. [PN 110]

Článok 21

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré prijmú príslušné orgány v súvislosti s GMO a geneticky modifikovanými potravinami a krmivami

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel vykonávania úradných kontrol GMO a geneticky modifikovaných potravín a krmív na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a c) a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe týchto úradných kontrol. V týchto delegovaných aktoch legislatívnych návrhoch sa zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu úroveň úradných kontrol na zamedzenie postupom, ktoré sú v rozpore s uvedenými pravidlami, a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 111]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie úradných kontrol:

i)  prítomnosti GMO a geneticky modifikovaných potravín a krmív, ktoré neboli povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(60) alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, na trhu;

ii)  pestovania GMO a správneho uplatňovania plánu monitorovania uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 a v článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) 1829/2003, vrátane minimálnych opatrení na monitorovanie a dohľad nad potenciálnymi účinkami na zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie; [PN 112]

iii)  obmedzeného používania geneticky modifikovaných mikroorganizmov;

iiia)  minimálnych opatrení v oblasti kontrol a podávania správ, ktorých cieľom je zabrániť nezamýšľanej prítomnosti GMO, v súlade s článkom 26a smernice 2001/18/ES; [PN 113]

c)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku.

Článok 22

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. i). [PN 114]

V týchto delegovaných aktoch sa zohľadnia riziká, ktoré môžu prípravky legislatívnych návrhoch na ochranu rastlín predstavovať pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 115]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol týkajúcich sa výroby, uvádzania na trh, vstupu do Únie, označovania, balenia, prepravy, skladovania, paralelného obchodu a používania prípravkov na ochranu rastlín, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní potreba zabezpečiť bezpečné a udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín a potreba bojovať proti nezákonnému obchodu s týmito výrobkami; [PN 116]

c)  jednotných špecifických požiadaviek na inšpekciu zariadení na aplikáciu pesticídov a jednotnej minimálnej frekvencie takýchto kontrol;

ca)  jednotlivých osobitných požiadaviek súvisiacich s vytváraním registra alebo jednotnej databázy informácií o výrobe, balení a skladovacích kapacitách; [PN 117]

d)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku;

e)  vytvorenia certifikačných schém na pomoc príslušným orgánom pri inšpekciách zariadení na aplikáciu pesticídov;

f)  zberu informácií, monitorovania a ohlasovania podozrení na otravu prípravkami na ochranu rastlín;

g)  zberu informácií o falošných prípravkoch na ochranu rastlín a o nezákonnom obchode s prípravkami na ochranu rastlín a ich monitorovania a ohlasovania.

Článok 23

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s ekologickými produktmi a s chránenými označeniami pôvodu, chránenými zemepisnými označeniami a zaručenými tradičnými špecialitami

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 týkajúce sa pravidiel vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) a k) a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe týchto úradných kontrol.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované aktydelegovaných aktoch uvedených v odseku 1 sa v súvislosti súlade s pravidlami uvedenými článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) a o krokoch prijímaných príslušnými orgánmi po takýchto úradných kontrolách. Týmito delegovanými aktmi sa stanovujú stanovia pravidlá týkajúce sa: [PN 118]

a)  špecifických zodpovedností a úloh prevádzkovateľov, príslušných orgánov, delegovaných subjektov na zaistenie súladu s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 834/2007, popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článku 4, článckoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36 a popri zodpovednostiach a úlohách uvedených v článkoch 25, 29, 30 a 32 pre schválenie delegovaných orgánov a dohľad nad nimi; [PN 119]

b)  požiadaviek doplňujúcich požiadavky uvedené v článku 8 ods. 1 na vyhodnotenie rizika a na stanovenie frekvencie úradných kontrol a v náležitých prípadoch na odoberanie vzoriek, pričom sa zohľadní riziko výskytu nedodržiavania;

c)  minimálnej frekvencie úradných kontrol prevádzkovateľov, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, a prípadov, keď sú určití prevádzkovatelia oslobodení od určitých úradných kontrol, a za akých podmienok;

d)  metód a techník pre úradné kontroly doplňujúcich metódy a techniky uvedené v článku 13 a článku 33 ods. 1 až 5 a špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol zameraných na zabezpečenie vysledovateľnosti ekologických produktov vo všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie a na poskytnutie ubezpečenia, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j);

e)  kritérií doplňujúcich kritériá uvedené v článku 135 ods. 1 druhom pododseku a článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007, ktoré sa vzťahujú na opatrenia prijímané v prípade výskytu nedodržiavania, a opatrení doplňujúcich opatrenia stanovené v článku 135 ods. 2;

f)  požiadaviek doplňujúcich požiadavky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. f) v súvislosti so zariadením a vybavením potrebným na vykonávanie úradných kontrol a podmienok a povinností doplňujúcich podmienky a povinnosti uvedené v článkoch 25 až 30 a 32 na delegovanie úloh úradných kontrol;

g)  ohlasovacích povinností doplňujúcich ohlasovacie povinnosti uvedené v článkoch 12 a 31 pre príslušné orgány, kontrolné orgány pre ekologické produkty a delegované orgány zodpovedné za úradné kontroly;

h)  špecifických kritérií a podmienok na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v hlave IV.

3.  V delegovaných aktoch uvedených v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. k) stanovia pravidlá týkajúce sa:

a)  požiadaviek, metód a techník doplňujúcich tie, ktoré sú uvedené v článkoch 11 a 13, pre úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania špecifikácií výrobkov a požiadaviek na označovanie;

b)  metód a techník doplňujúce tie, ktoré sú uvedené v článku 13, na vykonávanie úradných kontrol zameraných na zabezpečenie vysledovateľnosti výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. k), vo všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie a na poskytnutie ubezpečenia, pokiaľ ide o dodržiavanie uvedených pravidiel;

c)  špecifických kritérií a špecifického obsahu doplňujúcich tie, ktoré sú stanovené v článku 108, na vypracovanie náležitých častí viacročného národného plánu kontroly stanoveného v článku 107 ods. 1 a špecifického doplňujúceho obsahu správy stanovenej v článku 112;

d)  špecifických kritérií a podmienok na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v hlave IV;

e)  špecifických opatrení doplňujúcich opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2, ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania a v prípade závažného alebo opakujúceho sa nedodržiavania.

4.  Delegované akty uvedené v odsekoch 2 a 3 v náležitých prípadoch umožňujú stanoviť výnimky z ustanovení tohto nariadenia, na ktoré sa odkazuje v uvedených odsekoch. [PN 120]

Článok 24

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v prípadoch nových zistených rizík v súvislosti s potravinami a krmivami

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 legislatívne návrhy týkajúce sa špecifických pravidiel na vykonávanie úradných kontrol určitých kategórií potravín alebo krmív na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) až e) a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú na základe týchto úradných kontrol. Tieto delegované akty legislatívne návrhy sú zamerané na nové zistené riziká, ktoré môžu vyplývať z potravín alebo krmív, pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie alebo na akékoľvek takéto riziká, ktoré vyplývajú z nových modelov výroby alebo konzumácie potravín alebo krmív alebo ktoré nie je možné účinne riešiť pri neexistujúcich spoločných špecifikáciách pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prijať na základe úradných kontrol, a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa: [PN 121]

a)  špecifických zodpovedností a úloh príslušných orgánov popri zodpovednostiach a úlohách stanovených v článku 4, článkoch 8 a 9, článku 10 ods. 1, článkoch 11 až 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v článku 36;

b)  jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol a jednotnej minimálnej frekvencie týchto úradných kontrol, pričom sa okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré existujú v súvislosti s každou kategóriou potravín a krmív a rôznymi procesmi, ktoré podstupujú;

c)  prípadov, keď príslušné orgány v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2 alebo opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené v uvedenom odseku.

2.  Ak je to z mimoriadne naliehavých dôvodov nutné v prípadoch závažného ohrozenia zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia, postup stanovený v článku 140 sa uplatní na delegované akty prijaté podľa odseku 1.

Článok 24a

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami

Komisia môže byť splnomocnená v súlade s článkom 139 prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel uplatňovania úradných kontrol a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s materiálmi a predmetmi určenými na styk s potravinami. [PN 122]

Kapitola III

Delegovanie špecifických úloh príslušných orgánov

Článok 25

Delegovanie špecifických úloh úradných kontrol príslušnými orgánmi

1.  Príslušné orgány môžu delegovať špecifické úlohy úradných kontrol jednému alebo viacerým delegovaným orgánom alebo fyzickým osobám v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 26 a 27. Príslušné orgány nesmú delegovať špecifické úlohy úradných kontrol na fyzické osoby, pokiaľ ide o úradné kontroly uskutočňované v záujme overenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j). [PN 123]

2.  Príslušné orgány nedelegujú rozhodnutie týkajúce sa opatrení stanovených v článku 135 ods. 1 písm. b) a v článku 135 ods. 2 a 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 135 alebo s pravidlami stanovenými v článku 23 ods. 2 písm. e), na základe úradných kontrol vykonávaných na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j). [PN 124]

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 na stanovenie špecifických úloh úradných kontrol, ktoré sa nemôžu delegovať s cieľom zachovať nezávislosť alebo základné funkcie príslušných orgánov.

4.  Keď príslušné orgány delegujú špecifické úlohy úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) na jeden alebo viaceré delegované orgány, pridelia každému delegovanému orgánu číselný kód a vymenujú orgány zodpovedné za ich schválenie a dohľad nad nimi.

Článok 26

Podmienky delegovania špecifických úloh úradných kontrol na delegované orgány

Delegovanie špecifických kontrolných úloh uvedené v článku 25 ods. 1 sa vykonáva písomne a je v súlade s týmito podmienkami:

a)  delegovanie obsahuje presný opis:

i)  špecifických úloh úradných kontrol, ktoré delegovaný orgán môže vykonávať;

ii)  podmienok, na základe ktorých ich môže vykonávať;

b)  delegovaný orgán:

i)  má potrebné odborné znalosti, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie špecifických úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých ho delegovali;

ii)  má dostatočný počet personálu s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami;

iii)  je nestranný, nezávislý, nie je priamo ani nepriamo zamestnávaný prevádzkovateľom, voči ktorému vykonáva kontrolné činnosti,je aj v iných smeroch bez konfliktov záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie špecifických úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých ho delegovali; [PN 125]

iv)  pracuje a je akreditovaný v súlade s normou EN ISO/IEC 17020 s názvom „Požiadavky na činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu“ alebo s inou normou, ak je relevantnejšia pre predmetné delegované úlohy;

iva)  má dostatočné právomoci na vykonávanie úradných kontrol, ktoré mu boli delegované; [PN 126]

c)  zaviedli sa opatrenia na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie medzi delegujúcimi príslušnými orgánmi a delegovaným orgánom.

Článok 27

Podmienky delegovania špecifických úloh úradných kontrol na fyzické osoby

Príslušné orgány môžu delegovať špecifické úlohy úradných kontrol na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ak to umožňujú pravidlá stanovené v článkoch 15 – 24. Uvedené delegovanie sa vykoná písomne.

Článok 26 sa uplatňuje na delegovanie špecifických úloh úradných kontrol na fyzické osoby s výnimkou písmena b) bodu ii) a písmena b) bodu iv).

Článok 28

Povinnosti delegovaného orgánu a fyzickej osoby, na ktoré sú delegované špecifické úlohy úradných kontrol

Delegované orgány alebo fyzické osoby, na ktoré boli v súlade s článkom 25 ods. 1 delegované špecifické úlohy úradných kontrol:

a)  pravidelne a na požiadanie príslušných orgánov oznamujú výsledky úradných kontrol, ktoré vykonávajú, príslušným orgánom, ktoré delegovali špecifické úlohy úradných kontrol;

b)  bezodkladne informujú príslušné orgány, ktoré delegovali špecifické úlohy úradných kontrol, keď výsledky úradných kontrol poukazujú na nedodržiavanie alebo naznačujú pravdepodobnosť nedodržiavania.

Článok 29

Povinnosti príslušných orgánov, ktoré delegujú špecifické úlohy úradných kontrol

Príslušné orgány, ktoré delegovali špecifické úlohy úradných kontrol na delegované orgány alebo fyzické osoby v súlade s článkom 25 ods. 1:

a)  podľa potreby organizujú pravidelné a neohlásené audity alebo inšpekcie týchto orgánov alebo osôb; [PN 127]

b)  úplne alebo čiastočne bezodkladne zrušia delegovanie, ak:

i)  na základe auditu alebo inšpekcie, ako je stanovené v písmene a), existujú dôkazy, že tieto delegované orgány alebo fyzické osoby nevykonávajú správne úlohy úradných kontrol, na ktorých plnenie boli delegované;

ii)  delegovaný orgán alebo fyzická osoba neprijal/a primerané a včasné opatrenia na nápravu nedostatkov zistených počas auditov a inšpekcií stanovených v písmene a);

iia)  bolo preukázané narušenie nezávislosti alebo nestrannosti delegovaného orgánu alebo fyzickej osoby. [PN 128]

Článok 30

Podmienky delegovania špecifických úloh súvisiacich s inými úradnými činnosťami

1.  Príslušné orgány môžu delegovať špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na jeden alebo viaceré delegované orgány, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)  pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 nezakazujú takéto delegovanie;

b)  splnené sú podmienky stanovené v článku 26 s výnimkou písmena b) bodu iv).

2.  Príslušné orgány môžu delegovať špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na jednu alebo viaceré fyzické osoby, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)  pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 umožňujú takéto delegovanie;

b)  splnené sú podmienky stanovené v článku 26 s výnimkou písmena b) bodu ii) a písmena b) bodu iv).

Článok 31

Povinnosti delegovaného orgánu a fyzickej osoby, na ktoré boli delegované špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami

Delegovaný orgán alebo fyzická osoba, na ktorý(-ú) boli v súlade s článkom 30 delegované špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami:

a)  pravidelne a na požiadanie príslušných orgánov oznamujú výsledky iných úradných činností, ktoré vykonávajú, príslušným orgánom, ktoré delegovali špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami;

b)  bezodkladne informujú príslušné orgány, ktoré delegovali špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami, keď výsledky iných úradných činností poukazujú na nedodržiavanie alebo naznačujú pravdepodobnosť nedodržiavania.

Článok 32

Povinnosti príslušných orgánov, ktoré delegujú špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami

Príslušné orgány, ktoré v súlade s článkom 30 delegovali špecifické úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na delegované orgány alebo fyzické osoby:

a)  podľa potreby organizujú audity alebo inšpekcie týchto orgánov alebo osôb; [PN 129]

b)  úplne alebo čiastočne bezodkladne zrušia delegovanie, ak:

i)  na základe auditu alebo inšpekcie, ako je stanovené v písmene a), existujú dôkazy, že tieto delegované orgány alebo fyzické osoby nevykonávajú správne úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami, na plnenie ktorých boli delegované;

ii)  delegované orgány alebo fyzické osoby neprijali primerané a včasné opatrenia na nápravu nedostatkov zistených počas auditov a inšpekcií stanovených v písmene a).

Kapitola IV

Odoberanie vzoriek, analýzy, testy a diagnostiky

Článok 33

Metódy používané na odoberanie vzoriek, analýzy, testy a diagnostiky

1.  Metódy používané na odoberanie vzoriek a na laboratórne analýzy, testy a diagnostiky počas úradných kontrol a iných úradných činností sú v súlade s pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú tieto metódy alebo kritériá výkonnosti pre tieto metódy.

2.  Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené v odseku 1, úradné laboratóriá používajú v súvislosti s úradnými kontrolami pre svoje špecifické analytické, testovacie a diagnostické potreby najmodernejšie metódy, pričom zohľadnia, a to v tomto poradí: [PN 130]

a)  najnovšie dostupné metódy, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodne uznanými pravidlami alebo protokolmi vrátane tých, ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu (CEN);

b)  ak neexistujú pravidlá alebo protokoly uvedené v písmene a), relevantné metódy, ktoré vyvinuli alebo vypracovali referenčné laboratóriá Európskej únie a potvrdili ich v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi;

c)  ak neexistujú pravidlá alebo protokoly uvedené v písmene a) a metódy uvedené v písmene b), metódy, ktoré sú v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými na vnútroštátnej úrovni;

d)  ak neexistujú pravidlá alebo protokoly uvedené v písmene a), metódy uvedené v písmene b) a vnútroštátne pravidlá uvedené v písmene c), relevantné metódy vyvinuté alebo odporúčané národnými referenčnými laboratóriami a potvrdené v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi; alebo

e)  ak neexistujú pravidlá alebo protokoly uvedené v písmene a), metódy uvedené v písmene b), vnútroštátne pravidlá uvedené v písmene c) a metódy uvedené v písmene d), relevantné metódy potvrdené v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi.

3.  Odchylne od odseku 2, ak neexistujú pravidlá Únie uvedené v odseku 1, môžu sa v rámci preverovania, cieleného preverovania a iných úradných činností použiť metódy uvedené v odseku 2. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje pri iných úradných činnostiach. [PN 131]

4.  Ak sú naliehavo nutné laboratórne analýzy, testy alebo diagnostiky, vo výnimočných prípadoch z dôvodu vzniku naliehavej situácie, a neexistujú žiadne z metód uvedených v odsekoch 1 a 2, relevantné národné referenčné laboratórium alebo, ak neexistuje takéto národné referenčné laboratórium, akékoľvek iné laboratórium vymenované v súlade s článkom 36 ods. 1 môže používať metódy iné, než sú metódy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, až do potvrdenia náležitej metódy v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi. [PN 132]

5.  Keď to je možné, metódy používané na laboratórne analýzy sa charakterizujú pomocou vhodných kritérií stanovených v prílohe III.

6.  Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa s nimi a označujú sa tak, aby bola zaručená ich právna, vedecká a technická platnosť. Veľkosť odobratej vzorky musí byť dostatočná na to, aby v prípade potreby umožnila druhé stanovisko znalca, ak oň prevádzkovateľ požiada v súlade s článkom 34. [PN 133]

6a.  Pokiaľ ide o produkty živočíšneho pôvodu, je nutné vytvoriť a povinne zaviesť metódy zamerané na zisťovanie a sledovanie chovného materiálu z klonovaných zvierat a potomkov klonovaných zvierat, ako aj produktov z nich. [PN 134]

7.  Pokiaľ nie je už inak ustanovené, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa: [PN 135]

a)  metód, ktoré sa použijú na odoberanie vzoriek a na laboratórne analýzy, testy a diagnostiky;

b)  kritérií výkonnosti, parametrov analýz, testov alebo diagnostík, neistoty merania a postupov na validáciu týchto metód;

c)  interpretácie výsledkov analýz, testov a diagnostík.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 34

Druhé stanovisko znalca

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo tovar v rámci úradných kontrol podliehajú odoberaniu vzoriek, analýze, testovaniu alebo diagnostike, mali právo požiadať o druhé stanovisko znalca, ak je to odôvodnené a technicky možné. Náklady na vypracovanie tohto stanoviska znalca hradí prevádzkovateľ. [PN 136]

Toto právo:

a)  oprávňuje prevádzkovateľa vždy požiadať o dokladové preskúmanie odobratia vzoriek, analýzy, testu alebo diagnostiky iným znalcom, ktorého určí referenčné laboratórium alebo, ak to nie je možné, iné úradné, prinajmenšom však rovnocenné laboratórium; [PN 137]

b)  keď to je relevantné a technicky možné, najmä so zreteľom na prevalenciu a rozšírenie nebezpečenstva v zvieratách alebo tovare, na kazovosť vzoriek alebo tovaru a na množstvo dostupného substrátu, oprávňuje prevádzkovateľa požadovať a núti príslušné orgány zaistiť: [PN 138]

i)  aby sa odobral dostatočný počet iných vzoriek pre vzorky rozdelenej na tri časti s cieľom vykonať počiatočnú analýzu, v tomto prípade druhé stanovisko znalca na žiadosť prevádzkovateľa a ďalšiu dôkladnú analýzu v prípade nesúladu medzi predchádzajúcimi; alebo [PN 139]

ii)  ak nie je možné odobrať dostatočný počet vzoriek, ako je uvedené v bode i), aby sa na vzorke vykonala nezávislá druhá analýza, testovanie alebo diagnostika.

1a.  So vzorkami sa manipuluje a označujú sa tak, aby sa zaručila ich právna a technická platnosť. [PN 140]

2.  Žiadosť prevádzkovateľa o druhé stanovisko znalca v súlade s odsekom 1 neovplyvní povinnosť príslušných orgánov prijať rýchle opatrenie na odstránenie alebo zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a s týmto nariadením.

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť postupy na jednotné uplatňovanie pravidiel stanovených v odseku 1 a na predkladanie a spracovanie žiadostí o druhé stanovisko znalca. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 35

Odoberanie vzoriek zvierat a tovaru ponúkaných na predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku

1.  V prípade zvierat a tovaru ponúkaného na predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku sa môžu vzorky objednané príslušnými orgánmi od prevádzkovateľov bez toho, aby sa tieto príslušné orgány identifikovali, použiť na účely úradnej kontroly.

2.  Príslušné orgány, potom, čo im boli doručené vzorky, prijmú všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia, u ktorých objednávajú tieto vzorky v súlade s odsekom 1: [PN 141]

a)  boli informovaní o tom, že tieto vzorky sa odoberajú v rámci úradnej kontroly, a v náležitých prípadoch sa analyzujú alebo testujú na účely tejto úradnej kontroly; a

b)  keď sa vzorky uvedené v odseku 1 analyzujú alebo testujú, boli oprávnení na uplatňovanie práva požiadať o druhé stanovisko znalca stanoveného v článku 34 ods. 1.

Článok 36

Vymenovanie úradných laboratórií

1.  Príslušné orgány vymenujú úradné laboratóriá na vykonávanie laboratórnych analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých počas úradných kontrol a iných úradných činností v členskom štáte, na území ktorého tieto príslušného orgány pôsobia, alebo v inom členskom štáte.

2.  Príslušné orgány môžu ako úradné laboratórium vymenovať laboratórium v inom členskom štáte, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)  zaviedli sa primerané opatrenia, podľa ktorých môžu vykonávať audity a inšpekcie uvedené v článku 38 ods. 1 alebo delegovať vykonávanie týchto auditov a inšpekcií na príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa laboratórium nachádza;

b)  dané laboratórium už príslušné orgány členského štátu, na území ktorého sa laboratórium nachádza, vymenovali ako úradné laboratórium.

3.  Vymenovanie sa vykoná písomne a obsahuje podrobný opis:

a)  úloh, ktoré laboratórium vykonáva ako úradné laboratórium;

b)  podmienok, za ktorých vykonáva tieto úlohy;

c)  opatrení potrebných na zabezpečenie účinnej a efektívnej koordinácie a spolupráce medzi laboratóriom a príslušnými orgánmi.

4.  Príslušné orgány môžu ako úradné laboratórium vymenovať iba laboratórium, ktoré:

a)  má odborné poznatky, vybavenie a infraštruktúru potrebné na vykonávanie analýz alebo testov alebo diagnostík na vzorkách;

b)  má dostatočný počet personálu s vhodnou kvalifikáciou, odbornou prípravou a skúsenosťami;

c)  je nezávislé, nestranné a bez konfliktu záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie jeho úloh ako úradné laboratórium; [PN 142]

d)  je schopné dodať včasné výsledky analýzy, testu alebo diagnostiky vykonaných na vzorkách odobratých počas úradných kontrol alebo iných úradných činností;

e)  pôsobí v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ a je posudzované a akreditované v súlade s uvedenou normou vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý pracuje v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008. [PN 143]

5.  Rozsah posudzovania a akreditácie úradného laboratória uvedeného v odseku 4 písm. e): [PN 144]

a)  zahŕňa všetky metódy laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky, ktoré má laboratórium použiť na analýzy, testy alebo diagnostiky, keď pôsobí ako úradné laboratórium;

b)  môže obsahovať jednu alebo viaceré metódy laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky alebo skupiny metód;

c)  sa môže vymedziť pružne, tak aby rozsah akreditácie mohol zahŕňať upravené verzie metód používaných úradným laboratóriom v čase, keď bola akreditácia udelená, alebo nové metódy popri uvedených metódach na základe vlastných validácií laboratória bez špecifického posúdenia vnútroštátnym akreditačným orgánom pred používaním uvedených upravených alebo nových metód.

Ak nemá žiadne úradné laboratórium vymenované v Únii v súlade s odsekom 1 odborné poznatky, vybavenie, infraštruktúru a personál potrebné na vykonávanie nových alebo mimoriadne nezvyčajných laboratórnych analýz, testov alebo diagnostík, príslušné orgány môžu požiadať laboratórium alebo diagnostické stredisko, ktoré nespĺňa jednu alebo viaceré požiadavky odsekov 3 a 4 tohto článku, aby vykonalo uvedené analýzy, testy alebo diagnostiky.

Článok 37

Povinnosti úradných laboratórií

1.  Úradné laboratóriá bezodkladne informujú príslušné orgány, keď výsledky analýzy, testovania alebo diagnostiky vykonané na vzorkách poukazujú na nedodržiavanie alebo naznačujú pravdepodobnosť nedodržiavania prevádzkovateľom.

2.  Úradné laboratóriá sa na žiadosť referenčného laboratória Európskej únie alebo národného referenčného laboratória zúčastňujú na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach organizovaných na analýzy, testy alebo diagnostiky, ktoré vykonávajú ako úradné laboratóriá.

3.  Úradné laboratóriá verejnosti sprístupnia zoznam metód používaných na analýzy, testy alebo diagnostiky vykonávané v rámci úradných kontrol alebo iných úradných činností.

Článok 38

Audity a inšpekcie úradných laboratórií

1.  Príslušné orgány organizujú audity alebo inšpekcie úradných laboratórií, ktoré vymenovali v súlade s článkom 36 ods. 1:

a)  pravidelne;

b)  kedykoľvek, keď sa audit alebo inšpekcia považujú za potrebné.

2.  Príslušné orgány bezodkladne zrušia vymenovanie úradného laboratória, a to úplne, alebo pre určité úlohy, ak toto úradné laboratórium neprijme primerané a včasné nápravné opatrenie na základe výsledkov auditu alebo inšpekcie stanovených v odseku 1, ktorými sa zverejňuje, že:

a)  už nespĺňa podmienky stanovené v článku 36 ods. 4 a 5;

b)  neplní si povinnosti stanovené v článku 37;

c)  dosahuje horšie výsledky v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach uvedených v článku 37 ods. 2.

Článok 39

Výnimky z podmienok na povinné posudzovanie a povinnú akreditáciu pre určité úradné laboratóriá [PN 145]

1.  Príslušné orgány môžu odchylne od článku 36 ods. 4 písm. e) vymenovať tieto laboratóriá ako úradné laboratóriá bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky stanovené v uvedenom písmene:

a)  laboratóriá:

i)  ktorých jedinou činnosťou je zisťovanie Trichinella v mäse;

ii)  ktoré na zisťovanie Trichinella používajú len metódy uvedené v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2075/2005(61);

iii)  ktoré vykonávajú zisťovanie Trichinella pod dohľadom príslušných orgánov alebo úradného laboratória vymenovaného v súlade s článkom 36 ods. 1 a posudzovaného a akreditovaného v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ na používanie metód uvedených v písmene a) bode ii) tohto odseku; [PN 146]

b)  laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy alebo testy na overenie dodržiavania pravidiel pre rastlinný rozmnožovací materiál uvedených v článku 1 ods. 2 písm. h); [PN 147]

c)  laboratóriá, ktoré vykonávajú len analýzy, testy alebo diagnostiky v rámci iných úradných činností, pokiaľ:

i)  používajú len metódy laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky uvedené v článku 33 ods. 1 a článku 33 ods. 2 písm. a), b) a c);

ii)  vykonávajú analýzy, testy alebo diagnostiky pod dohľadom príslušných orgánov alebo národných referenčných laboratórií pre metódy, ktoré používajú;

iii)  pravidelne sa zúčastňujú na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach organizovaných národnými referenčnými laboratóriami pre metódy, ktoré používajú;

iv)  majú zavedený systém zabezpečenia kvality na zabezpečenie správnych a spoľahlivých výsledkov používaných metód laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky.

2.  Keď si metódy používané laboratóriami uvedenými v odseku 1 písm. c) vyžadujú potvrdenie výsledku laboratórnej analýzy, testu alebo diagnostiky, potvrdzujúcu laboratórnu analýzu, test alebo diagnostiku vykoná úradné laboratórium, ktoré spĺňa požiadavky článku 36 ods. 4 písm. e).

3.  Úradné laboratóriá vymenované v súlade s odsekom 1 písm. a) a c) sa nachádzajú v členských štátoch, na území ktorých sa nachádzajú príslušné orgány, ktoré ich vymenovali.

Článok 40

Právomoci na prijímanie výnimiek z podmienok na povinné hodnotenie a povinnú akreditáciu všetkých metód laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky používaných úradnými laboratóriami [PN 148]

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o prípady, keď príslušné orgány môžu v súlade s článkom 36 ods. 1 vymenovať ako úradné laboratóriá laboratória, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 36 ods. 4 písm. e) v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú, a o podmienky, na základe ktorých tak môžu urobiť, pokiaľ tieto laboratória spĺňajú tieto podmienky:

a)  pôsobia, posudzujú sa a akreditujú sa v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na používanie jednej alebo viacerých metód, ktoré sú podobné ako iné metódy, ktoré používajú, a majú rovnaké charakteristické vlastnosti;

b)  pravidelne a vo veľkej miere používajú metódy, pre ktoré majú akreditáciu uvedenú v písmene a).

Článok 41

Dočasné výnimky z podmienok na povinné hodnotenie a povinnú akreditáciu úradných laboratórií [PN 149]

1.  Príslušné orgány môžu odchylne od článku 36 ods. 5 písm. a) dočasne vymenovať existujúce úradné laboratórium ako úradné laboratórium v súlade s článkom 36 ods. 1 na používanie metódy laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky, pre ktorú nemá akreditáciu uvedenú v článku 36 ods. 4 písm. e):

a)  keď sa používanie tejto metódy práve začalo požadovať v pravidlách Únie;

b)  keď je na zmenu používanej metódy potrebná nová akreditácia alebo rozšírenie rozsahu akreditácie, ktorú má úradné laboratórium;

c)  v prípadoch, keď potreba používania metódy vyplýva z núdzovej situácie alebo z objavujúceho sa rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie; alebo

ca)  ak čaká na posúdenie zo strany akreditačného orgánu a rozhodnutie tohto akreditačného orgánu. [PN 150]

2.  Dočasné vymenovanie uvedené v odseku 1 podlieha týmto podmienkam:

a)  úradné laboratórium už je akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na používanie metódy, ktorá je podobná ako metóda, ktorá nie je zahrnutá v rozsahu jeho akreditácie;

b)  úradné laboratórium má zavedený systém zabezpečenia kvality na zabezpečenie správnych a spoľahlivých výsledkov pri používaní metódy, ktorá nie je zahrnutá v rozsahu existujúcej akreditácie;

c)  analýzy, testy alebo diagnostiky sa vykonávajú pod dohľadom príslušných orgánov alebo národného referenčného laboratória pre túto metódu.

3.  Dočasné vymenovanie stanovené v odseku 1 nepresiahne obdobie jedného roka a môže sa jedenkrát obnoviť na obdobie ďalšieho jedného roka.

4.  Úradné laboratóriá vymenované v súlade s odsekom 1 tohto článku sa nachádzajú v členských štátoch, na ktorých území sa nachádzajú príslušné orgány, ktoré ich vymenovali.

Článok 41a

Úradné kontroly vykonávané na zvieratách a tovare na vstupe do Únie sa organizujú podľa rizika a môžu sa uskutočňovať na hraničných kontrolných miestach v súlade s oddielom II tejto kapitoly s cieľom overiť dodržiavanie regulačných ustanovení, ktoré sú špecifické pre niektoré zvieratá alebo niektoré druhy tovaru, alebo na vhodnom mieste v súlade s oddielom I tejto kapitoly. [PN 151]

Kapitola V

Úradné kontroly zvierat a tovaru prichádzajúcich do Únie

Oddiel I

Zvieratá a tovar, ktoré nepodilehajú špecifickým úradným kontrolám na hraniciach

Článok 42

Úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré nepodliehajú špecifickým úradným kontrolám na hraniciach

1.  Príslušné orgány vykonávajú pravidelne úradné kontroly zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2.

Tieto úradné kontroly zvierat a tovaru, na ktoré sa nevzťahuje článok 45, sa vykonávajú s primeranou frekvenciou, pričom sa zohľadnia:

a)  riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie spojené s rôznymi druhmi zvierat a tovaru;

aa)  pravdepodobnosť podvodných praktík, ktoré môžu oklamať spotrebiteľov z hľadiska ich očakávaní, pokiaľ ide o povahu, kvalitu a zloženie potravín a tovaru; [PN 152]

b)  záznamy o dodržiavaní požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré sa vzťahujú na dotknuté zvieratá alebo tovar:

i)  treťou krajinou a zariadením pôvodu;

ii)  vývozcom;

iii)  prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku;

c)  kontroly dotknutých zvierat a tovaru, ktoré už boli vykonané;

d)  záruky, ktoré príslušné orgány tretej krajiny pôvodu poskytli v súvislosti so súladom zvierat a tovaru s požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo s požiadavkami, ktoré boli uznané aspoň za rovnocenné.

2.  Úradné kontroly stanovené v odseku 1 sa vykonávajú na colnom území Únie na vhodných miestach, medzi ktoré patria:

a)  miesto vstupu do Únie;

b)  hraničné kontrolné miesto;

c)  miesto prepustenia do voľného obehu v Únii;

d)  sklady a priestory prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

3.  Príslušné orgány na hraničných kontrolných miestach a na iných miestach vstupu do Únie vykonávajú úradné kontroly týchto vecí, keď majú dôvod domnievať sa, že ich vstup do Únie môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie:

a)  dopravných prostriedkov, aj keď sú prázdne;

b)  balenia.

4.  Príslušné orgány môžu vykonávať aj úradné kontroly tovaru, ktorý podlieha jednému z colných postupov vymedzených v článku 4 ods. 16 písm. a) až g) nariadenia (EHS) č. 2913//92.

Článok 43

Typy úradných kontrol zvierat a tovaru, ktoré nepodliehajú špecifickým úradným kontrolám na hraniciach

1.  Úradné kontroly uvedené v článku 42 ods. 1:

a)  vždy zahŕňajú dokladovú kontrolu;

b)  zahŕňajú kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie.

2.  Príslušné orgány vykonávajú fyzické kontroly uvedené v odseku 1 písm. b) za primeraných podmienok, ktoré umožnia riadne vykonávanie vyšetrovaní.

3.  Ak z dokladovej kontroly, kontroly totožnosti a fyzickej kontroly uvedených v odseku 1 vyplynie, že zvieratá a tovar nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, uplatňuje sa článok 64 ods. 1, 3, 4 a 5, články 65 až 67, článok 69 ods. 1 a 2 a článok 70 ods. 1 a 2.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o prípady, keď príslušné orgány môžu požiadať prevádzkovateľov, aby oznámili príchod určitého tovaru vstupujúceho do Únie, a o podmienky, za akých tak môžu urobiť.

Článok 44

Vzorky odobraté zo zvierat a tovaru, ktoré nepodliehajú špecifickým úradným kontrolám na hraniciach

1.  Keď sa odoberajú vzorky zvierat a tovaru, príslušné orgány:

a)  informujú dotknuté colné orgány a prevádzkovateľov;

b)  rozhodujú o tom, či zvieratá alebo tovar môžu byť prepustené pred získaním výsledkov analýzy, testu alebo diagnostiky vykonaných na vzorkách za podmienky, že je zaistená vysledovateľnosť zvierat alebo tovaru.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)  stanoví mechanizmy potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti zvierat alebo tovaru uvedených v odseku 1 písm. b);

b)  určí doklady, ktoré sa musia priložiť k zvieratám alebo tovaru uvedeným v odseku 1, keď príslušné orgány odobrali vzorky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Oddiel II

Úradné kontroly zvierat a tovaru na hraničných kontrolných miestach

Článok 45

Zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných miestach

1.  Príslušné orgány na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 na hraničných kontrolných miestach prvého príchodu do Únie vykonávajú úradné kontroly každej zásielky týchto kategórií zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín:

a)  zvieratá;

b)  produkty živočíšneho pôvodu, potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne produkty; [PN 153]

c)  rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a materiály, na ktorých sa môžu nachádzať škodcovia rastlín alebo ktoré môžu šíriť škodcov rastlín, ako sa uvádza v zoznamoch zostavených podľa článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../...(62);

d)  tovar pochádzajúci z určitých tretín krajín, v prípade ktorého Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovených v odseku 2 písm. b) rozhodla, že je potrebné opatrenie vyžadujúce dočasné zvýšenie úradných kontrol pri vstupe uvedeného tovaru do Únie z dôvodu známeho alebo objavujúceho sa rizika alebo preto, že existujú dôkazy o tom, že môže dochádzať k rozšírenému závažnému nedodržiavaniu pravidiel stanovených v článku 1 ods. 2;

e)  zvieratá a tovar, na ktoré sa vzťahuje núdzové opatrenie stanovené v akte prijatom v súlade s článkom 53 nariadenia (ES) č. 178/2002, článkom 249 nariadenia (EÚ) č. .../...(63) alebo článkom 27 ods. 1, článkom 29 ods. 1, článkom 40 ods. 2, článkom 41 ods. 2, článkom 47 ods. 1, článkom 49 ods. 2 a s článkom 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. .../...(64)+, vyžadujúce, že zásielky týchto zvierat alebo tovaru identifikované prostredníctvom ich kódov z kombinovanej nomenklatúry podliehajú úradným kontrolám pri ich vstupe do Únie;

f)  zvieratá a tovar, pre vstup ktorých do Únie sa podmienky alebo opatrenia stanovili v aktoch prijatých v súlade s článkami 125 alebo 127 alebo s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, v ktorých sa požaduje zistenie dodržiavania uvedených podmienok alebo opatrení pri vstupe zvierat alebo tovaru do Únie.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)  zostaví zoznamy zvierat a tovaru, ktoré patria do kategórií uvedených v odseku 1 písm. a) a b), spoločne s ich kódmi z kombinovanej nomenklatúry;

b)  zostaví zoznam tovaru, ktorý patrí do kategórie uvedenej v odseku 1 písm. d), spoločne s jeho kódmi z kombinovanej nomenklatúry a aktualizuje ho podľa potreby v súvislosti s rizikami uvedenými v uvedenom písmene.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie.

4.  Pokiaľ nie je v aktoch, ktorými sa stanovujú podmienky alebo opatrenia uvedené v odseku 1 písm. d), e) a f) inak uvedené, tento článok sa vzťahuje aj na zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c), ak majú nekomerčný charakter.

Článok 46

Zvieratá a tovar oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných miestach

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovujú prípady a podmienky, za ktorých sú tieto kategórie zvierat a tovaru oslobodené od článku 45:

a)  tovar poslaný ako komerčný tovar, obchodné vzorky alebo výstavné položky pre výstavy, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh; [PN 154]

b)  zvieratá a tovar určené na vedecké účely; [PN 155]

c)  tovar na palube dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorý sa nevykladá a je určený na konzumáciu posádkou a cestujúcimi;

d)  tovar, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a je určený na ich osobnú spotrebu;

e)  malé zásielky tovaru poslaného fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh;

f)  spoločenské zvieratá v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 10 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [číslo nariadenia o zdraví zvierat]; [PN 156]

g)  tovar, ktorý bol tepelne spracovaný a nepresahuje množstvá, ktoré sa majú vymedziť v uvedených delegovaných aktoch;

h)  akákoľvek iná kategória zvierat alebo tovaru, pre ktoré kontroly na hraničných kontrolných miestach nie sú potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú.

Článok 47

Úradné kontroly na hraničných kontrolných miestach

1.  Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 pri príchode zásielky na hraničné kontrolné miesto. Tieto úradné kontroly zahŕňajú dokladovú kontrolu, kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu.

2.  Všetky zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedené v článku 45 ods. 1 podliehajú dokladovej kontrole a kontrole totožnosti.

3.  Fyzické kontroly sa vykonávajú v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 vo frekvencii závislej od rizika, ktoré predstavuje každé zviera, tovar alebo kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie.

4.  Fyzické kontroly na overenie dodržiavania požiadaviek na zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat alebo požiadaviek na zdravie rastlín uvedených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 vykonáva personál, ktorý má náležitú kvalifikáciu vo veterinárnej alebo fytosanitárnej oblasti, podľa uplatniteľného prípadu, vymenovaný príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa tieto fyzické kontroly vykonávajú pod dohľadom tohto personálu.

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu, vykonáva ich úradný veterinárny lekár alebo sa vykonávajú pod jeho dohľadom, ktorému môže pomáhať osobitne školený podporný personál, pričom ale zodpovednosť za vykonané kontroly nesie naďalej on. [PN 157]

5.  Príslušné orgány na hraničných kontrolných miestach systematicky vykonávajú úradné kontroly zásielok prepravovaných zvierat a dopravných prostriedkov na overenie dodržiavania požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2. Príslušné orgány zavedú opatrenia s cieľom klásť prioritu na úradné kontroly zvierat, ktoré sú prepravované, a obmedziť zdržania pri takýchto kontrolách.

6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť spôsoby predkladania zásielok kategórií tovaru uvedených v článku 45 ods. 1, podjednotiek, ktoré môžu predstavovať jednotlivú zásielku, a maximálny počet týchto podjednotiek v každej zásielke, pričom sa zohľadní potreba zaručiť rýchlu a efektívnu manipuláciu so zásielkami ako aj rýchly a efektívny výkon úradných kontrol príslušnými orgánmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 48

Osvedčenia a doklady, ktoré sú priložené k zásielke a rozdeleným zásielkam

1.  Originály úradných osvedčení, dokladov alebo rovnocenných elektronických dokladov, ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 musia byť priložené k zásielkam kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1, sa predkladajú príslušným orgánom hraničných kontrolných miest, ktoré si ponechajú uvedené doklady.

2.  Príslušné orgány hraničných kontrolných miest vydajú prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku overenú papierovú alebo elektronickú kópiu úradných osvedčení alebo dokladov uvedených v odseku 1, alebo ak sa zásielka rozdelí, jednotlivo overené papierové alebo elektronické kópie týchto osvedčení alebo dokladov.

3.  Zásielky sa nerozdelia, pokým sa nevykonajú úradné kontroly a nedohotoví sa jednotný vstupný zdravotný doklad uvedený v článku 54, v súlade s článkom 54 ods. 4 a článkom 55 ods. 1.

Článok 49

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly na hraničných kontrolných miestach

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá pre:

a)  prípady, keď príslušné orgány hraničných kontrolných miest môžu povoliť pokračovanie prepravy zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 na miesto konečného určenia predtým, ako sú dostupné výsledky fyzických kontrol, ak sa tieto kontroly vyžadujú, a podmienky, za akých tak môžu urobiť;

b)  časové lehoty a spôsoby vykonania dokladovej kontroly, kontroly totožnosti a fyzickej kontroly prekladaných zásielok kategórií tovaru uvedených v článku 45 ods. 1;

c)  prípady, keď sa kontrola totožnosti a fyzická kontrola prekladaných zásielok a zvierat prichádzajúcich leteckou alebo námornou dopravou, ktoré ostávajú v rovnakom dopravnom prostriedku na ďalšiu prepravu, môže vykonávať na inom hraničnom kontrolnom mieste, než je miesto prvého príchodu do Únie, a podmienky, za akých sa tak môže vykonať;

d)  prípady a podmienky, za ktorých môže byť povolený tranzit zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1, a špecifické úradné kontroly týchto zásielok vykonávané na hraničných kontrolných miestach vrátane prípadov a podmienok ich skladovania v osobitne schválených bezcolných alebo colných skladoch.

Článok 50

Špecifikácie dokladovej kontroly, kontroly totožnosti a fyzickej kontroly

Komisia na účely zaistenia jednotného vykonávania pravidiel stanovených v článkoch 47, 48 a 49 prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné pravidlá pre operácie, ktoré sa majú vykonať počas dokladovej kontroly, kontroly totožnosti a fyzickej kontroly a po týchto kontrolách uvedených v uvedených pravidlách s cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie týchto úradných kontrol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 51

Úradné kontroly, ktoré sa nevykonávajú na hraničných kontrolných miestach prvého príchodu

1.  Príslušné orgány môžu vykonávať kontroly totožnosti a fyzické kontroly zvierat a tovaru na vstupe do Únie z tretích krajín podľa článku 45 ods. 1 na kontrolných miestach iných, než sú hraničné kontrolné miesta, pokiaľ sú tieto kontrolné miesta v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 62 ods. 3 a vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s článkom 62 ods. 4. [PN 158]

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá pre prípady a pre podmienky, za ktorých:

a)  kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 môžu vykonávať príslušné orgány na kontrolných miestach iných, než sú hraničné kontrolné miesta, pokiaľ sú tieto kontrolné miesta v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 62 ods. 3 a vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s článkom 62 ods. 4; [PN 159]

b)  sa môžu zásielky, pri ktorých bola na hraničnom kontrolnom mieste prvého príchodu vykonaná dokladová kontrola a kontrola totožnosti, fyzicky kontrolovať na inom hraničnom kontrolnom mieste v inom členskom štáte;

c)  príslušné orgány môžu colným orgánom alebo iným orgánom verejnej moci prideliť špecifické kontrolné úlohy týkajúce sa týchto vecí:

i)  zásielok uvedených v článku 63 ods. 2,

ii)  osobnej batožiny cestujúcich,

iii)  tovaru objednaného prostredníctvom predaja malých zásielok zasielaných jednotlivcom alebo kupovaných na diaľku telefonicky, poštou alebo cez internet, [PN 160]

iiia)  spoločenských zvierat spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013(65). [PN 161]

2.  Článok 54 ods. 2 písm. b), článok 55 ods. 2 písm. a), článok 57 a 58, články 60 a 61 a článok 62 ods. 3 a 4 sa vzťahujú na kontrolné miesta uvedené v odseku 1 písm. a).

Článok 52

Frekvencia kontroly totožnosti a fyzickej kontroly

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovujú kategórie zvierat a tovaru a podmienky, za ktorých po zohľadnení zníženého rizika a odchylne od článku 47 ods. 2 kontroly totožnosti zásielok zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1:

a)  sa vykonávajú v zníženej frekvencii;

b)  sa obmedzujú na overenie úradnej plomby zásielky, ak je táto plomba na zásielke.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá pre:

a)  kritériá a postupy na určenie a úpravu minimálnej frekvencie fyzických kontrol, ktoré sa majú vykonávať v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 písm. a), b) a c), a na jej prispôsobenie úrovni rizika spojeného s týmito kategóriami, pričom sa zohľadnia: [PN 162]

i)  informácie, ktoré Komisia zhromažďuje v súlade s článkom 124 ods. 1;

ii)  výsledok kontrol vykonávaných odborníkmi Komisie v súlade s článkom 115 ods. 1;

iii)  záznamy prevádzkovateľa z minulosti, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

iv)  údaje a informácie zbierané prostredníctvom systému riadenia informácií uvedeného v článku 130;

v)  dostupné vedecké posúdenia; a

vi)  akékoľvek iné informácie týkajúce sa rizika spojeného s kategóriami zvierat a tovaru;

b)  podmienky, za ktorých členské štáty môžu zvýšiť frekvenciu fyzických kontrol stanovených v súlade s písmenom a) s cieľom zohľadniť miestne rizikové faktory;

c)  postupy na zabezpečenie, aby sa minimálna frekvencia fyzických kontrol stanovená v súlade s písmenom a) uplatňovala včas a jednotne. [PN 163]

3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá, v ktorých určí:

a)  minimálnu frekvenciu fyzických kontrol pre kategórie tovaru uvedené v článku 45 ods. 1 písm. d); [PN 164]

b)  minimálnu frekvenciu fyzických kontrol kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 písm. e) a f), pokiaľ to nie je stanovené v uvedených aktoch. [PN 165]

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 53

Rozhodnutia o zásielkach

1.  Príslušné orgány prijmú rozhodnutie o každej zásielke kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 na základe výsledku úradných kontrol, v ktorom uvedú, či je zásielka v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a v relevantných prípadoch uplatniteľný colný postup.

2.  Rozhodnutia prijaté na základe fyzických kontrol na overenie dodržiavania požiadaviek na zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat alebo požiadaviek na zdravie rastlín prijíma personál, ktorý má dostatočnú kvalifikáciu vo veterinárnej alebo fytosanitárnej oblasti, podľa uplatniteľného prípadu, a bol vymenovaný príslušnými orgánmi na tento účel.

Rozhodnutia o zásielkach zvierat a produktov živočíšneho pôvodu prijíma úradný veterinárny lekár alebo sa prijímajú pod jeho dohľadom, ktorému môže pomáhať osobitne školený podporný personál, pričom ale zodpovednosť za vykonané kontroly nesie naďalej on. [PN 166]

2a.  Rozhodnutia o zásielkach zvierat a produktov živočíšneho pôvodu budú zaznamenané v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade. [PN 167]

Článok 54

Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu prevádzkovateľom a príslušnými orgánmi

1.  Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku vyplní pre každú zásielku kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 jednotný vstupný zdravotný doklad, v ktorom uvedie informácie potrebné na bezprostrednú a úplnú identifikáciu zásielky a jej miesta určenia.

2.  Jednotný vstupný zdravotný doklad používajú:

a)  prevádzkovatelia zodpovední za zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 s cieľom vopred oznámiť príchod týchto zásielok príslušným orgánom hraničných kontrolných miest;

b)  príslušné orgány hraničných kontrolných miest s cieľom:

i)  zaznamenať výsledok vykonaných úradných kontrol a rozhodnutí prijatých na základe týchto kontrol vrátane rozhodnutia zamietnuť zásielku;

ii)  komunikovať informácie uvedené v písmene i) prostredníctvom systému elektronickej výmeny so systémom TRACES alebo v rámci nej. [PN 168]

2a.  Prevádzkovatelia a príslušné orgány uvedené v odseku 2 môžu na zadávanie údajov do systému TRACES využívať aj vnútroštátny informačný systém. [PN 169]

3.  Prevádzkovatelia príslušným orgánom hraničných kontrolných miest vopred oznámia fyzický príchod zásielky do Únie v súlade s odsekom 2 písm. a) prostredníctvom vyplnenia a zaslania náležitej časti jednotného vstupného zdravotného dokladu do systému TRACES.

4.  Príslušné orgány hraničných kontrolných miest dohotovia jednotný vstupný zdravotný doklad zaznamenajú rozhodnutie o zásielke do jednotného vstupného zdravotného dokladu hneď: po vykonaní všetkých úradných kontrol požadovaných v článku 47 ods. 1.

a)  po vykonaní všetkých úradných kontrol požadovaných v článku 47 ods. 1;

b)  po zistení výsledkov fyzických kontrol, ak sa tieto kontroly vyžadujú;

c)  po prijatí rozhodnutia o zásielke v súlade s článkom 53 a jeho zaznamenaní v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade. [PN 170]

Článok 55

Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu colnými orgánmi

1.  Pri podrobení zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 colnému dohľadu alebo kontrole vykonávanej colnými orgánmi vrátane vstupu alebo manipulácie v bezcolných pásmach alebo colných skladoch musí prevádzkovateľ colným orgánom predložiť jednotný vstupný zdravotný doklad alebo rovnocenný elektronický doklad, ktorý príslušné orgány hraničných kontrolných miest riadne dohotovili v systéme TRACES.

2.  Colné orgány:

a)  nepovolia, aby zásielka podstúpila iný colný postup, než je postup uvedený príslušnými orgánmi hraničných kontrolných miest;

b)  povolia prepustiť zásielku do voľného obehu po predložení riadne vyplneného jednotného vstupného zdravotného dokladu, v ktorom sa potvrdí, že zásielka je v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

3.  Ak sa robí colné vyhlásenie pre zásielku kategórií zvierat alebo tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 a jednotný vstupný zdravotný doklad nebol predložený, colné orgány zadržia zásielku a bezodkladne informujú príslušné orgány hraničných kontrolných miest. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia v súlade s článkom 64 ods. 5.

Článok 56

Formát, časové požiadavky a špecifické pravidlá pre používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu

1.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa:

a)  formátu jednotného vstupného zdravotného dokladu a pokynov na jeho predkladanie a používanie;

b)  minimálnych časových požiadaviek na oznamovanie zásielok vopred prevádzkovateľmi, ako je stanovené v článku 54 ods. 2 písm. a), s cieľom umožniť príslušným orgánom hraničných kontrolných miest vykonávať úradné kontroly včas a účinne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovujú prípady a podmienky, za akých jednotný vstupný zdravotný doklad musí byť priložený k zásielkam kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 až do miesta určenia. V každom prípade musí byť k zásielkam kategórií zvierat a tovaru uvedeným v článku 45 ods. 1 až do miesta určenia priložená kópia jednotného vstupného zdravotného dokladu. [PN 171]

Článok 57

Ustanovenie hraničných kontrolných miest

1.  Členské štáty ustanovia hraničné kontrolné miesta na účely vykonávania úradných kontrol jednej alebo viacerých kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1.

2.  Členské štáty oznamujú Komisii najmenej tri mesiace vopred ustanovenie hraničného kontrolného miesta. Uvedené oznámenie obsahuje všetky informácie potrebné pre Komisiu na overenie, či je navrhnuté hraničné kontrolné miesto v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v článku 62.

3.  Komisia najneskôr do troch mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 informuje členský štát:

a)  či ustanovenie navrhnutého hraničného kontrolného miesta závisí od priaznivého výsledku kontroly vykonávanej odborníkmi Komisie v súlade s článkom 115 s cieľom overiť dodržiavanie minimálnych požiadaviek stanovených v článku 62;

b)  o dátume takejto kontroly.

4.  Členský štát môže odložiť ustanovenie hraničného kontrolného miesta do času, kým mu Komisia oznámi priaznivý výsledok kontroly.

Článok 58

Zapísanie hraničných kontrolných miest do zoznamu

1.  Každý členský štát na internete sprístupni aktualizované zoznamy hraničných kontrolných miest na svojom území, pričom pre každé hraničné kontrolné miesto uvedie tieto informácie:

a)  jeho kontaktné údaje a otváracie hodiny;

b)  jeho presné umiestnenie a či je to prístav, letisko, železničné alebo cestné miesto vstupu;

c)  kategórie zvierat a tovaru uvedené v článku 45 ods. 1, ktoré sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti jeho ustanovenia;

d)  vybavenie a priestory dostupné na vykonávanie úradných kontrol jednotlivých kategórií zvierat a tovaru, pre ktoré je ustanovené;

e)  objem zvierat a tovaru vybavených v kalendárnom roku pre každú kategóriu zvierat a tovaru uvedenú v článku 45 ods. 1, pre ktoré je ustanovené.

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formát, kategórie, skratky pre ustanovenia a iné informácie, ktoré členské štáty použijú v zoznamoch hraničných kontrolných miest.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 59

Zrušenie schválení pre existujúce subjekty hraničných kontrol a opätovné ustanovenie existujúcich subjektov hraničných kontrol

1.  Schválenie miest hraničných kontrol v súlade s článkom 6 smernice 97/78/ES a miest colných prehliadok v súlade s článkom 6 smernice 91/496/EHS a určenie miest vstupu v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 669/2009 a s článkom 13c) bodom 4 smernice 2000/29/ES sa ruší.

2.  Členské štáty môžu opätovne ustanoviť miesta hraničných kontrol, miesta colných prehliadok a určené miesta vstupu uvedené v odseku 1 ako hraničné kontrolné miesta v súlade s článkom 57 ods. 1, pokiaľ sú splnené minimálne požiadavky uvedené v článku 62.

3.  Článok 57 ods. 2 a 3 sa nevzťahuje na opätovné ustanovenia uvedené v odseku 2.

Článok 60

Zrušenie ustanovenia hraničných kontrolných miest

1.  Keď hraničné kontrolné miesta už nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 62, členské štáty:

a)  zrušia ustanovenie stanovené v článku 57 ods. 1 pre všetky alebo určité kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré boli hraničné kontrolné miesta ustanovené;

b)  odstránia ich zo zoznamov uvedených v článku 58 ods. 1 pre kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bolo ustanovenie zrušené.

2.  Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o zrušení ustanovenia hraničného kontrolného miesta v zmysle odseku 1 a o dôvodoch tohto zrušenia.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 týkajúce sa prípadov a postupov, pre ktoré a prostredníctvom ktorých môžu byť hraničné kontrolné miesta, ktorých ustanovenie bolo v súlade s odsekom 1 písm. a) len čiastočne zrušené, opäť ustanovené, odchylne od článku 57.

Článok 61

Pozastavenie ustanovenia hraničných kontrolných miest

1.  Členské štáty okamžite pozastavia ustanovenie hraničného kontrolného miesta a prikážu zastavenie jeho činností pre všetky alebo pre určité kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné miesto ustanovené, v prípadoch, keď z týchto činností môže vyplynúť riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, či dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre životné prostredie. [PN 172]

2.  Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek pozastavení ustanovenia hraničného kontrolného miesta a o dôvodoch tohto pozastavenia.

3.  Členské štáty uvedú pozastavenie ustanovenia hraničného kontrolného miesta v zoznamoch uvedených v článku 58 ods. 1.

4.  Členské štáty odstránia pozastavenie stanovené v odseku 1, keď:

a)  sa príslušné orgány ubezpečili, že riziko uvedené v odseku 1 už neexistuje;

b)  Komisii a ostatným členským štátom odovzdali informácie, na základe ktorých sa pozastavenie zrušilo.

5.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť postupy pre výmeny informácií uvedených v odseku 2 a v odseku 4 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 141 ods. 2.

Článok 62

Minimálne požiadavky na hraničné kontrolné miesta

1.  Hraničné kontrolné miesta sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti miest vstupu do Únie a na mieste, ktoré je vhodné na to, aby ho colné orgány ustanovili, v súlade s článkom 38 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92. [PN 173]

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 139 týkajúce sa prípadov a podmienok, za ktorých sa hraničné kontrolné miesto môže vzhľadom na určité geografické obmedzenia nachádzať v určitej vzdialenosti od miesta vstupu do Únie.

3.  Hraničné kontrolné miesta majú:

a)  dostatočný počet vhodne kvalifikovaného personálu;

b)  priestory zodpovedajúce povahe a objemu vybavovaných kategórií zvierat a tovaru;

c)  vybavenie a priestory, ktoré umožňujú vykonávanie úradných kontrol pre všetky kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné miesto ustanovené;

d)  zavedené opatrenia na zaručenie príslušného prístupu k akémukoľvek inému vybaveniu, priestorom a službám potrebným na uplatňovanie opatrení prijatých v súlade s článkami 63, 64 a 65 v prípadoch podozrenia na nedodržiavanie v súvislosti so zásielkami, v prípadoch nedodržiavania v súvislosti so zásielkami alebo v prípadoch zásielok predstavujúcich riziko;

e)  pohotovostné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania úradných kontrol a účinného uplatňovania opatrení prijatých v súlade s článkami 63, 64 a 65 v prípadoch nepredvídateľných a neočakávaných podmienok alebo udalostí;

f)  technológiu a vybavenie potrebné na efektívneho fungovanie systému TRACES a v náležitých prípadoch iných automatizovaných systémov riadenia informácií potrebných na spracovanie a výmenu údajov a informácií;

g)  prístup k službám úradných laboratórií, ktoré dokážu poskytnúť a