Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
 Защита на видовете от дивата флора и фауна ***I
 Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели ***
 Протокол между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни ***
 Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар ***
 Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане ***
 Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването на Република Хърватия) ***
 Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза ***
 Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови *
 Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови *
 Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока му на прилагане *
 Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за въпроси
 Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно международните споразумения
 Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди възможността за използване на електронни подписи
 Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. - технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд, Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail
 Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход ***II
 Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***II
 Приуловите на представители на разред китообразни ***II
 Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I
 Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I
 Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I
 Наблюдение на морските външни граници ***I
 Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I
 Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I
 Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
 Финансирането на европейските политически партии ***I
 Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
 Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт ***I
 Инвазивни чужди видове ***I
 Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***I
 Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***I
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент
 Правото на разследване на Европейския парламент
 Отношенията между Европейския парламент и националните парламенти
 Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси ***
 Системата на собствените ресурси на Европейския съюз *
 Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства *
 Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз
 Публичните служби по заетостта ***I
 Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I
 Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I
 Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба) ***I
 Макрофинансова помощ за Република Тунис ***I
 Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
 Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право ***I
 Мед ***I
 Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
 Европейски полицейски колеж ***I
Текстове (1588 kb)
Правна информация - Политика за поверителност