Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
 Beskyttelse af vilde dyr og planter ***I
 Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Seychellerne ***
 Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter ***
 Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Madagascar ***
 Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side vedrørende tilbagetagelsesspørgsmål ***
 Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side ***
 Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union ***
 Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer ***
 Bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira samt i den selvstyrende region Azorerne på visse alkoholiske drikke *
 AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer *
 Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode *
 Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
 Ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale aftaler
 Ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden for at muliggøre elektroniske signaturer
 Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014 - tekniske ændringer vedrørende Den Europæiske Investeringsfond, Horisont 2020 og fællesforetagendet Shift2Rail
 Indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi ***II
 EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***II
 Utilsigtede fangster af hvaler ***II
 Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I
 Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område ***I
 Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***I
 Overvågning af de ydre søgrænser ***I
 Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I
 Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I
 Statut for og finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan ***I
 Finansiering af europæiske politiske partier ***I
 Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I
 CO2-emissioner fra søtransport ***I
 Invasive ikkehjemmehørende arter ***I
 Teknisk gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ***I
 Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***I
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse
 Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter
 Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ***
 Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter *
 Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning) *
 Gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
 Offentlige arbejdsformidlinger ***I
 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ***I
 Kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond ***I
 Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler ***I
 Makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik I**
 Genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I
 Strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri ***I
 Honning ***I
 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I
 Det Europæiske Politiakademi ***I
Tekster (1095 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik