Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
 Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ***I
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ***
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και τις Κομόρες ***
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, με εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή ***
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης ***
 Έγκριση για την εφαρμογή από την Πορτογαλία μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών για ορισμένα αλκοολούχα ποτά *
 Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους *
 Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα *
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
 Τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail
 Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
 Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***II
 Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία ***II
 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
 Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I
 Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I
 Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I
 Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I
 Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I
 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***I
 Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ***I
 Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ***I
 Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***I
 Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων
 Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων ***
 Σύστημα ιδίων πόρων *
 Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
 Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων
 Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I
 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I
 Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας ***I
 Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
 Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I
 Μέλι ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I
Κείμενα (1872 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου