Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra
 Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība ***I
 Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē ***
 Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē ***
 Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē ***
 ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu ***
 ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu ***
 Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos) ***
 Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās ***
 Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā *
 Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis *
 Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu *
 Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem
 Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi"
 Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu
 Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail”
 Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***II
 Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam ***II
 Vaļveidīgo nejauša nozveja ***II
 Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I
 No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana ***I
 Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***I
 Ārējo jūras robežu uzraudzība ***I
 Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse ***I
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I
 Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I
 Eiropas politisko partiju finansēšana ***I
 Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I
 Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***I
 Invazīvas svešzemju sugas ***I
 Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehniskā īstenošana ***I
 Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***I
 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības
 Eiropas Parlamenta attiecības ar dalībvalstu parlamentiem
 Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi ***
 Pašu resursu sistēma *
 Tradicionālie PVN un NKI pašu resursi un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības *
 Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi
 Valstu nodarbinātības dienesti ***I
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ***I
 Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšana ***I
 Eiropas Zāļu aģentūra (farmakovigilances darbību veikšana attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm) ***I
 Makrofinansiālā palīdzība Tunisijas Republikai ***I
 Plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I
 Euro un citu valūtu krimināltiesiskā aizsardzība pret viltošanu ***I
 Medus ***I
 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I
 Eiropas Policijas akadēmija ***I
Teksti (1152 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika