Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
 Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami ***
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE-Komory ***
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów UE-Madagaskar ***
 Umowa ramowa między UE a Republiką Korei w zakresie kwestii dotyczących readmisji ***
 Umowa ramowa między UE a Republiką Korei z wyjątkiem kwestii dotyczących readmisji ***
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Czarnogórą (protokół uwzględniający przystąpienie Chorwacji) ***
 Umowa ramowa między Unią Europejską a Gruzją dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych ***
 Zezwolenie dla Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznych regionionach Madery i Azorów na niektóre napoje alkoholowe *
 Podatek AIEM stosowany na Wyspach Kanaryjskich *
 Zmiana okresu stosowania decyzji Rady 2004/162/WE dotyczącej systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich *
 Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotycząca pytań parlamentarnych
 Zmiana art. 90 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczącego umów międzynarodowych
 Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu umożliwienia stosowania podpisów elektronicznych
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2014 - korekty techniczne dotyczące Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Horyzontu 2020 oraz wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail
 Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii ***II
 Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***II
 Przypadkowe odłowy waleni ***II
 Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I
 Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego ***I
 Ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy ***I
 Ochrona zewnętrznych granic morskich ***I
 Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach umpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I
 Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I
 Finansowanie europejskich partii politycznych ***I
 Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I
 Emisja dwutlenku węgla z transportu morskiego ***I
 Inwazyjne gatunki obce ***I
 Techniczne wykonanie Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***I
 Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego ***I
 Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski
 Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego
 Wyposażenie morskie
 Środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej ***
 System zasobów własnych *
 Tradycyjne zasoby własne, zasoby własne oparte na VAT i zasoby własne oparte na DNB oraz środki w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych *
 Środki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów własnych
 Publiczne służby zatrudnienia ***I
 Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ***I
 Podwyższenie kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
 Europejska Agencja Leków (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi) ***I
 Pomoc makrofinansowa dla Republiki Tunezji ***I
 Plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim tlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I
 Ochrona euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego ***I
 Miód ***I
 Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I
 Europejskie Kolegium Policyjne ***I
Teksty (1138 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności