Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
 Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ***I
 Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou ***
 Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom ***
 Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Madagaskarom ***
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie ***
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie ***
 Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Čiernohorskou republikou (protokol s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska) ***
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o všeobecných zásadách účasti Gruzínska na programoch Únie ***
 Povolenie Portugalsku uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane v autonómnych oblastiach Madeira a Azory na niektoré alkoholické nápoje *
 Daň AIEM uplatniteľná na Kanárskych ostrovoch *
 Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch *
 Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok
 Zmena článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách
 Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom umožniť používanie elektronických podpisov
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail
 Zavedenie prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Európskej Únie ***II
 Činnosť Únie na podporu akcie Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***II
 Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***II
 Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I
 Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu ***I
 Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I
 Dozor nad vonkajšími morskými hranicami ***I
 Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I
 Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I
 Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I
 Financovanie európskych politických strán ***I
 Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I
 Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***I
 Cudzie invázne druhy ***I
 Technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy ***I
 Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***I
 Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament
 Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu
 Vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi
 Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov ***
 Systém vlastných zdrojov *
 Tradičné vlastné zdroje a vlastné zdroje založené na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť *
 Vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov
 Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti ***I
 Fond solidarity Európskej únie ***I
 Zvýšenie kapitálu Európskeho investičného fondu ***I
 Európska agentúra pre lieky (vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie) ***I
 Makrofinančná pomoc Tuniskej republike ***I
 Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I
 Trestnoprávna ochrana eura a ostatných mien proti falšovaniu ***I
 Med ***I
 Európsky námorný a rybársky fond ***I
 Európska policajná akadémia ***I
Texty (1121 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia