Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
 Varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ***I
 Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Sejšeli ***
 Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori ***
 Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Madagaskar ***
 Okvirni sporazum med EU in Republiko Korejo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom ***
 Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom ***
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Republiko Črno goro (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) ***
 Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o splošnih načelih za sodelovanje Gruzije v programih Unije ***
 Dovoljenje Portugalski, da uporabi nižjo trošarinsko stopnjo v avtonomnih pokrajinah Madeira ter Azori za nekatere alkoholne pijače *
 Davek AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih *
 Sprememba obdobja uporabe Odločbe 2004/162/ES o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih *
 Sprememba določb Poslovnika glede parlamentarnih vprašanj
 Sprememba člena 90 Poslovnika Evropskega parlamenta o mednarodnih sporazumih
 Sprememba Poslovnika Parlamenta, da se omogočijo elektronski podpisi
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2014: tehnične prilagoditve v zvezi z Evropskim investicijskim skladom, Obzorjem 2020 in skupnim podjetjem Shift2Rail
 Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***II
 Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***II
 Naključni ulovi kitov in delfinov ***II
 Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I
 Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice ***I
 Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***I
 Varovanje zunanjih meja na morju ***I
 Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija ***I
 Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti ***I
 Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I
 Financiranje evropskih političnih strank ***I
 Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I
 Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa ***I
 Invazivne tujerodne vrste ***I
 Tehnično izvajanje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja ***I
 Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***I
 Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament
 Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta
 Odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti
 Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev ***
 Sistem virov lastnih sredstev *
 Tradicionalna lastna sredstva in lastna sredstva iz naslova DDV in BND ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev *
 Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev
 Javni zavodi za zaposlovanje ***I
 Solidarnostni sklad Evropske unije ***I
 Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada ***I
 Evropska agencija za zdravila (izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini) ***I
 Makrofinančna pomoč Republiki Tuniziji ***I
 Načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I
 Kazenskopravna zaščita eura in drugih valut pred ponarejanjem ***I
 Med ***I
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I
 Evropska policijska akademija ***I
Besedila (1084 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov