Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
 Skydd av arter av vilda djur och växter ***I
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna ***
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna ***
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar ***
 Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande ***
 Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande ***
 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) ***
 Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram ***
 Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker *
 Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna *
 Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen *
 Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor
 Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning om internationella avtal 
 Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail
 Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II
 Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II
 Oavsiktlig fångst av valar ***II
 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
 Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I
 Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I
 Övervakning av yttre sjögränser ***I
 Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I
 Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
 Finansiering av europeiska politiska partier ***I
 Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
 Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I
 Invasiva främmande arter ***I
 Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I
 Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I
 Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
 Europaparlamentets undersökningsrätt
 Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten
 Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel ***
 Systemet för Europeiska unionens egna medel *
 Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov *
 Genomförandeåtgärder för systemet för Europeiska unionens egna medel
 Offentliga arbetsförmedlingar ***I
 Europeiska unionens solidaritetsfond ***I
 Europeiska investeringsfondens kapitalökning ***I
 Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) ***I
 Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien ***I
 Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
 Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I
 Honung ***I
 Europeiska havs- och fiskerifonden ***I
 Europeiska polisakademin ***I
Texter (1097 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy