Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ***I
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ***
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και τις Κομόρες ***
 Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά θέματα επανεισδοχής ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας, με εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή ***
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Γεωργίας στα προγράμματα της Ένωσης ***
 Έγκριση για την εφαρμογή από την Πορτογαλία μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών για ορισμένα αλκοολούχα ποτά *
 Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους *
 Τροποποίηση της περιόδου εφαρμογής της απόφασης 2004/162/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα *
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
 Τροποποίηση του άρθρου 90 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014: τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και την κοινή επιχείρηση Shift2Rail
 Θέσπιση περιορισμών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το θόρυβο στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
 Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***II
 Παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία ***II
 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
 Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους ***I
 Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I
 Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων ***I
 Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I
 Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I
 Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***I
 Εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ***I
 Τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος ***I
 Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***I
 Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων
 Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων ***
 Σύστημα ιδίων πόρων *
 Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών *
 Μέτρα εφαρμογής για το σύστημα ιδίων πόρων
 Eνισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης ***I
 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (διενέργεια δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I
 Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Τυνησίας ***I
 Σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
 Προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη μέσω του ποινικού δικαίου ***I
 Μέλι ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ***I

Προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ***I
PDF 1912kWORD 1763k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (αναδιατύπωση) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0403),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0197/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 11ης Νοεμβρίου 2013 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0087/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την άποψη της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (αναδιατύπωση)

P7_TC1-COD(2012)0196


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(5), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα(6) και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση της προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται από το εμπόριο ή είναι δυνατόν να απειληθούν.

(3)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν κωλύουν την εκ μέρους των κρατών μελών λήψη ή διατήρηση αυστηρότερων μέτρων, τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.

(4)  Πρέπει να οριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

(5)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει την εφαρμογή κοινών προϋποθέσεων για την έκδοση, χρήση και παρουσίαση των εγγράφων των σχετικών με την έγκριση της εισαγωγής στην Ένωση, και της εξαγωγής ή επανεξαγωγής από την Ένωση δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τη διαμετακόμιση των δειγμάτων διαμέσου της Ένωσης.

(6)  Η λήψη αποφάσεων ως αιτήσεις εισαγωγής δειγμάτων στην Ένωση πρέπει να ανατεθεί σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού, επικουρούμενο από της επιστημονικές αρχές αυτού του κράτους μέλους, και, ενδεχομένως, αφού λάβει υπόψη την τυχόν γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης.

(7)  Είναι ανάγκη να προβλεφθεί διαδικασία διαβουλεύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων περί επανεξαγωγής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβάσεων.

(8)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, μπορούν να επιβάλλονται συμπληρωματικοί περιορισμοί στην εισαγωγή στην Ένωση και στην εξαγωγή από την Ένωση δειγμάτων. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να συμπληρώνονται, όσον αφορά τα ζώντα δείγματα, με περιορισμούς σε επίπεδο Ένωσης της κατοχής και διακίνησης αυτών των δειγμάτων μέσα στην Ένωση.

(9)  Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για δείγματα γεννηθέντα και εκτραφέντα σε αιχμαλωσία ή τεχνητώς αναπαραχθέντα ή για δείγματα που αποτελούν μέρος των προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, καθώς και για τα δάνεια, τις δωρεές ή τις ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων.

(10)  Για να εξασφαλιστεί πληρέστερη προστασία των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χρειάζεται να προβλεφθούν διατάξεις που να θέτουν υπό έλεγχο στην Ένωση το εμπόριο και τη διακίνηση δειγμάτων, καθώς και τις συνθήκες φύλαξής τους. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τα οποία συμβάλλουν στον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες όσον αφορά την έκδοση, την ισχύ και τη χρησιμοποίησή τους.

(11)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώντα δείγματα της μεταφοράς στον προορισμό τους, από ή μέσα στην Ένωση.

(12)  Προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι και να διευκολυνθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να ορισθούν τελωνειακά γραφεία με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα επιφορτιστεί με τη διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων και των αντίστοιχων ελέγχων κατά την εισαγωγή στην Ένωση, προκειμένου να τους δίνεται τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου(7) ή κατά την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή από αυτήν. Πρέπει, επίσης, να διαθέτουν εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν την πρέπουσα φύλαξη και μεταχείριση των ζώντων δειγμάτων.

(13)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει επίσης τον ορισμό διαχειριστικών οργάνων και επιστημονικών αρχών από τα κράτη μέλη.

(14)  Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως στα σημεία διάβασης συνόρων, σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα συμβάλει κατά πάσα πιθανότητα στην τήρησή τους.

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την τήρηση των διατάξεών του και να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Το γεγονός αυτό απαιτεί επίσης την κοινοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(16)  Ο έλεγχος του όγκου του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός έχει βασική σημασία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην προστασία των ειδών. Θα πρέπει να καταρτίζονται εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις με ένα ενιαίο τρόπο παρουσίασης.

(17)  Για να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες κυρώσεις ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβάσεων.

(18)  Λόγω των πολυποίκιλων βιολογικών και οικολογικών πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να συσταθεί ομάδα επιστημονικής εξέτασης, οι γνώμες της οποίας θα κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην προαναφερόμενη επιτροπή και στα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών για να τα βοηθούν στη λήψη των αποφάσεών τους.

(19)  Προκειμένου να συμπληρώνουν ή να τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαικής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα μέτρα για τον έλεγχο του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, ορισμένες τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ψηφισμάτων της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (εφεξής «η σύμβαση»), των αποφάσεων ή συστάσεων της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης και των συστάσεων της γραμματείας της σύμβασης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγράφων στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(20)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες ειδικότερα για τον καθορισμό του υποδείγματος, του προτύπου και του σχήματος ορισμένων εγγράφων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(8), [Τροπολογία 1]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου τους σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 22 και τα παραρτήματα Α έως Δ που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, εφεξής καλούμενα «παράρτημα Α», «παράρτημα Β», «παράρτημα Γ», και «παράρτημα Δ».

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται τηρουμένων των στόχων, των αρχών και των διατάξεων της σύμβασης που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)  «επιτροπή»: η επιτροπή που μνημονεύεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1·

β)  «σύμβαση»: η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)·

γ)  «χώρα καταγωγής»: η χώρα στην οποία ένα δείγμα αιχμαλωτίστηκε ή αφαιρέθηκε από το φυσικό του περιβάλλον, εξετράφη εν αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκε τεχνητώς·

δ)  «κοινοποίηση εισαγωγής»: η κοινοποίηση που πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα, τον πράκτορά του ή τον αντιπρόσωπό του, κατά την εισαγωγή στην Ένωση ενός δείγματος είδους των παραρτημάτων Γ και Δ, βάσει εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 10· [Τροπολογία 2]

ε)  «εισαγωγή από τη θάλασσα»: η άμεση εισαγωγή στην Ένωση οποιουδήποτε δείγματος που αφαιρείται από το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων του εναέριου χώρου άνω της θάλασσας, του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του βυθού·

στ)  «έκδοση»: η εκτέλεση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων για τη σύνταξη και την επικύρωση αδείας ή πιστοποιητικού και η παράδοσή τους στον αιτούντα·

ζ)  «διαχειριστικό όργανο»: εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο IX της σύμβασης·

η)  «κράτος μέλος προορισμού»: το κράτος μέλος προορισμού το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή ενός δείγματος· σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το κράτος μέλος στου οποίου τη δικαιοδοσία εμπίπτει ο τόπος προορισμού ενός δείγματος·

θ)  «προσφορά προς πώληση»: η προσφορά προς πώληση και οποιαδήποτε ενέργεια που ευλόγως μπορεί να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης με σκοπό την πώληση και της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση με σκοπό την πώληση·

ι)  «προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα»: τα νεκρά δείγματα, τα μέρη δειγμάτων και τα παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε ιδιώτη και αποτελούν ή θα αποτελέσουν μέρος των συνήθων προσωπικών του και οικιακών του αντικειμένων·

ια)  «τόπος προορισμού»: ο τόπος όπου προβλέπεται, κατά την εισαγωγή στην Ένωση, ότι θα διατηρηθούν κανονικά τα δείγματα για τα ζώντα δείγματα, πρόκειται για τον πρώτο τόπο όπου θα στεγαστούν τα δείγματα ύστερα από τυχόν απομόνωση ή άλλη περίοδο περιορισμού για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων και ελέγχων·

ιβ)  «πληθυσμός»: ένα βιολογικώς ή γεωγραφικώς χωριστό σύνολο ατόμων·

ιγ)  «κυρίως εμπορικοί σκοποί»: οι σκοποί στους οποίους δεν επικρατεί προφανώς το μη εμπορικό στοιχείο·

ιδ)  «επανεξαγωγή από την Ένωση»: η εξαγωγή από την Ένωση οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εισαχθεί προηγουμένως·

ιε)  «επανεισαγωγή στην Ένωση »: η εισαγωγή στην Ένωση οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εξαχθεί ή επανεξαχθεί προηγουμένως·

ιστ)  «πώληση»: κάθε μορφή πώλησης. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η μίσθωση, ο αντιπραγματισμός ή η ανταλλαγή εξομοιώνονται προς την πώληση· οι ανάλογες εκφράσεις ερμηνεύονται κατά την ίδια έννοια·

ιζ)  «επιστημονική αρχή»: μια επιστημονική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2, ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο IX της σύμβασης·

ιη)  «ομάδα επιστημονικής εξέτασης»: το συμβουλευτικό όργανο το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 17·

ιθ)  «είδος»: είδος, υποείδος ή πληθυσμός τους·

κ)  «δείγμα»: κάθε ζων ή νεκρό ζώο ή φυτό των ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, ή κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, είτε είναι ενσωματωμένο σε άλλα εμπορεύματα είτε όχι καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα εφόσον από τα δικαιολογητικά, τη συσκευασία ή ένα σήμα ή ετικέτα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών των ειδών αυτών, εκτός εάν τα μέρη ή τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς, με σχετική ένδειξη στο οικείο παράρτημα, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων που αφορούν το παράρτημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το συγκεκριμένο είδος.

Ένα δείγμα θεωρείται ότι ανήκει σε είδος των παραρτημάτων Α έως Δ εάν πρόκειται για ζώο ή φυτό, ή για μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, του οποίου ένας τουλάχιστον «γονέας» ανήκει σε ένα από τα εν λόγω είδη. Όταν οι «γονείς» του ζώου ή του φυτού αυτού ανήκουν σε είδη διαφορετικών παραρτημάτων, ή σε είδη από τα οποία ένα μόνον καλύπτεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος. Ωστόσο, για τα δείγματα υβριδικών φυτών, εάν ένας μόνον «γονέας» ανήκει σε είδος του παραρτήματος Α, οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος εφαρμόζονται μόνον εφόσον το οικείο παράρτημα περιέχει σχετική ένδειξη·

κα)  «εμπόριο»: η εισαγωγή στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής από τη θάλασσα, και η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Ένωση, καθώς και η χρησιμοποίηση και η μετακίνηση και η μεταβίβαση εντός της Ένωσης, καθώς και εντός κράτους μέλους, δειγμάτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

κβ)  «διαμετακόμιση»: η μεταφορά δειγμάτων που αποστέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη, μέσω του εδάφους της Ένωσης, μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται εκτός της Ένωσης· οι μόνες διακοπές της μετακίνησης είναι εκείνες που συνδέονται με τις διατυπώσεις που απαιτούνται για τη μορφή αυτή μεταφοράς·

κγ)  «επεξεργασμένα δείγματα που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον»: τα δείγματα των οποίων η φυσική ακατέργαστη μορφή τροποποιήθηκε σημαντικά για να μετατραπούν σε κοσμήματα, διακοσμητικά, καλλιτεχνικά ή χρήσιμα αντικείμενα, ή σε μουσικά όργανα, πριν την 3η Μαρτίου 1947 και για τα οποία το διαχειριστικό όργανο του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι έχουν αποκτηθεί υπό τις συνθήκες αυτές. Τα δείγματα αυτά θεωρούνται ως επεξεργασμένα δείγματα μόνον εφόσον ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εργασίες γλυπτικής, χειροτεχνίας ή μεταποίησης·

κδ)  «επαληθεύσεις της εισαγωγής, της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της διαμετακόμισης»: ο έλεγχος των εγγράφων και συγκεκριμένα των πιστοποιητικών, αδειών και κοινοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, —στην περίπτωση που το προβλέπουν διατάξεις της Ένωσης ή, άλλως, με αντιπροσωπευτικό δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστολών,— η εξέταση των δειγμάτων, ενδεχομένως συνοδευόμενη από δειγματοληψία ενόψει αναλύσεως ή εμπεριστατωμένου ελέγχου.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται:

α)  τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β)  κάθε είδος:

i)  για το οποίο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ζήτηση εντός της Ένωσης ή στο διεθνές εμπόριο και το οποίο, είτε απειλείται με εξαφάνιση είτε είναι τόσο σπάνιο ώστε οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους,

ή

ii)  ανήκει σε γένος του οποίου τα περισσότερα είδη, ή συνιστά είδος του οποίου τα περισσότερα υποείδη, εγγράφονται στο παράρτημα Α δυνάμει των κριτηρίων του στοιχείου α) ή του στοιχείου β) σημείο i) και του οποίου η εγγραφή στο εν λόγω παράρτημα έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των ταξιονομικών αυτών κατηγοριών.

2.  Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται:

α)  τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β)  τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη·

γ)  κάθε άλλο είδος που δεν περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα I και II της σύμβασης:

i)  το οποίο αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου του οποίου ο όγκος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο:

–  την επιβίωσή του ή την επιβίωση των πληθυσμών ορισμένων χωρών, ή

–  τη διατήρηση του συνολικού πληθυσμού σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του είδους αυτού στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά·

ή

ii)  του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα, λόγω της ομοιότητάς του με άλλα είδη του παραρτήματος Α ή Β, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών αυτών·

δ)  είδη για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή ζώντων δειγμάτων στο φυσικό περιβάλλον της Ένωσης συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Ένωσης.

3.  Στο παράρτημα Γ περιλαμβάνονται:

α)  τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α ή Β και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β)  τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

4.  Στο παράρτημα Δ περιλαμβάνονται:

α)  είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ και των οποίων ο όγκος των εισαγωγών στην Ένωση δικαιολογεί παρακολούθηση·

β)  τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

5.  Εάν η κατάσταση διατήρησης ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό επιβάλλει την εγγραφή τους σε προσάρτημα της σύμβασης, τα κράτη μέλη συμβάλλουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Ένωση

1.  Η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται βάσει της παραγράφου 6 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  η αρμόδια επιστημονική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Ένωση:

i)  δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους ή την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους·

ii)  πραγματοποιείται:

–  για έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ), ή

–  για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους·

β)  i) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες χώρες δειγμάτων είδους των προσαρτημάτων της σύμβασης, προϋποθέτει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής·

ii)  ωστόσο, για την έκδοση αδείας εισαγωγής για τα είδη που εγγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού, αλλά το πρωτότυπο οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής αυτού του τύπου πρέπει να διατηρείται από τις αρχές μέχρις ότου ο αιτών προσκομίσει άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής·

γ)  η αρμόδια επιστημονική αρχή βεβαιώνεται ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό·

δ)  το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς σκοπούς·

ε)  το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής· και

στ)  σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες ή η κακή μεταχείριση.

2.  Η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και εφόσον:

α)  η αρμόδια επιστημονική αρχή, αφού εξετάσει τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Ένωση δεν θα είχε επιζήμιο αποτέλεσμα για την κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπομένου επιπέδου του εμπορίου. Η γνώμη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για μεταγενέστερες εισαγωγές εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς·

β)  ο αιτών αποδεικνύει ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για κατάλληλη διατήρηση του δείγματος και παροχή φροντίδων σε αυτό·

γ)  πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), και στοιχεία ε) και στ).

3.  Η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Γ εξαρτάται από την διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής και:

α)  σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ, ο αιτών αποδεικνύει, με άδεια εξαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διατηρήσεως του οικείου είδους· ή

β)  σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που δεν αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ ή επανεξαγωγής από οποιαδήποτε χώρα, ο αιτών προσκομίζει άδεια εξαγωγής, πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

4.  Η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Δ εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής.

5.  Οι όροι έκδοσης της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) δεν ισχύουν για τα δείγματα για τα οποία ο αιτών αποδεικνύει με τα σχετικά δικαιολογητικά:

α)  ότι είχαν προηγουμένως εισαχθεί ή αποκτηθεί νομίμως στην Ένωση και ότι επανεισάγονται, τροποποιημένα ή όχι, στην Ένωση, ή

β)  ότι πρόκειται για επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες χώρες καταγωγής και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να επιβάλλει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 επιβάλλοντας περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην εισαγωγή στην Ένωση: [Τροπολογία 3]

α)  δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) ή στοιχείο ε)·

β)  δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο ε) ή της παραγράφου 2 στοιχείο α)· και

γ)  ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν μικρή πιθανότητα επιβίωσης σε αιχμαλωσία για σημαντικό διάστημα της φυσιολογικής διάρκειας ζωής τους· ή

δ)  ζώντων δειγμάτων ειδών για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή τους στο φυσικό περιβάλλον της Ένωσης συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Ένωσης.

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 4]

Η Επιτροπή δημοσιεύει, ανά τρίμηνο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κατάλογο των περιορισμών που θεσπίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

7.  Όταν κατά την εισαγωγή στην Ένωση προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις μεταφόρτωσης διά θαλάσσης, αερομεταφοράς ή σιδηροδρομικής μεταφοράς, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με την έγκριση παρεκκλίσεων από την απαίτηση διεξαγωγής της επαλήθευσης και της προσκόμισης των εγγράφων εισαγωγής στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, ώστε η εν λόγω επαλήθευση και προσκόμιση των εγγράφων να διεξάγονται σε άλλο τελωνείο οριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 5

Εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Ένωση

1.  Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Ένωση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα.

2.  Η άδεια εξαγωγής για δείγματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)  η αρμόδια επιστημονική αρχή έχει αποφανθεί γραπτώς ότι η σύλληψη ή η συγκομιδή των άγριων δειγμάτων ή η εξαγωγή τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνεται από τον οικείο πληθυσμό του είδους·

β)  ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του εν λόγω είδους· όταν η αίτηση υποβάλλεται σε κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος καταγωγής, το γεγονός αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το δείγμα έχει αφαιρεθεί από το φυσικό του περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφός του·

γ)  το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι:

i)  όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν για τη μεταφορά και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης· και

ii)  – τα δείγματα ειδών που δεν περιέχονται στο προσάρτημα I της σύμβασης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κυρίως εμπορικούς σκοπούς, ή

–  σε περίπτωση εξαγωγής δειγμάτων ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής·

και

δ)  το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.

3.  Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής εκδίδεται μόνον όταν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ) και ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι τα δείγματα:

α)  έχουν εισαχθεί στην Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού· ή

β)  εάν έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν την 3η Μαρτίου 1997, έχουν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου(9), ή εάν έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού αλλά μετά την 3η Μαρτίου 1997, εισήχθησαν στην Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97· ή

γ)  εάν έχουν εισαχθεί στην Ένωση πριν από το 1984, έχουν διατεθεί στη διεθνή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης· ή

δ)  έχουν εισαχθεί νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται, στα εν λόγω δείγματα ή στο οικείο κράτος μέλος, οι διατάξεις των κανονισμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή της σύμβασης.

4.  Η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Ένωση δειγμάτων ειδών των παραρτημάτων Β και Γ εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και την προηγούμενη προσκόμιση στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα δείγματα.

Η άδεια εξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχεία α), β), γ) σημείο i) και στοιχείο δ).

Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημείο i) και στοιχείο δ) και της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως δ).

5.  Όταν μια αίτηση πιστοποιητικού επανεξαγωγής αφορά δείγματα που εισήχθησαν στην Ένωση βάσει άδειας εισαγωγής που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, το διαχειριστικό όργανο πρέπει προηγουμένως να διαβουλεύεται με το διαχειριστικό όργανο που εξέδωσε την άδεια εισαγωγής. H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης και τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διαβούλευση.

6.  Οι όροι έκδοσης μιας άδειας εξαγωγής ή ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στοιχείο γ) σημείο ii) δεν ισχύουν:

α)  για τα επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, ή

β)  για τα νεκρά δείγματα, τα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από τα δείγματα αυτά και για τα οποία ο αιτών μπορεί να αποδείξει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται σε αυτά οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή της σύμβασης.

7.  Η αρμόδια επιστημονική αρχή κάθε κράτους μέλους παρακολουθεί την έκδοση, από το εν λόγω κράτος μέλος, αδειών εξαγωγής για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, καθώς και τις πραγματικές εξαγωγές των ειδών αυτών. Όταν μια επιστημονική αρχή κρίνει ότι η εξαγωγή δειγμάτων ενός από τα είδη αυτά πρέπει να περιοριστεί για να διατηρηθεί το είδος αυτό, σε όλη την έκταση κατανομής του, σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά, και σαφώς ανώτερο από εκείνο το οποίο θα επέβαλε την εγγραφή του είδους αυτού στο παράρτημα Α σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στοιχείο β) σημείο i) ενημερώνει γραπτώς το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί η έκδοση αδειών εξαγωγής δειγμάτων του εν λόγω είδους.

Όταν ένα διαχειριστικό όργανο ενημερωθεί για τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τα κοινοποιεί, συνοδευόμενα από παρατηρήσεις, στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συνιστά, ενδεχομένως, με εκτελεστικές πράξεις, την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή των συγκεκριμένων ειδών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Απόρριψη αιτήσεων αδειών και πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 10

1.  Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού και πρόκειται για σημαντική περίπτωση ενόψει των στόχων του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά διευκρινίζοντας τους λόγους της απόρριψης.

2.  Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Όταν μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού αφορά δείγματα για τα οποία είχε απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, ο αιτών πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, για την προγενέστερη απόρριψη.

4.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ισχύ των απορρίψεων αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εφόσον οι απορρίψεις αυτές δικαιολογούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι περιστάσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά ή όταν μια αίτηση στηρίζεται σε νέα έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ένα διαχειριστικό όργανο εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1.  Δείγματα γεννημένα και εκτρεφόμενα εν αιχμαλωσία ή αναπαραγόμενα τεχνητώς

Εκτός εφαρμογής του άρθρου 8, στα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β.

Για τα τεχνητώς αναπαραγόμενα φυτά είναι δυνατόν να γίνεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 υπό ορισμένους ειδικούς όρους.

H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με:

α)  τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζεται εάν ένα δείγμα έχει γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχει αναπαραχθεί τεχνητώς και εάν αυτό έγινε για εμπορικό σκοπό,

β)  τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σχετικά με:

i)  τη χρήση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών,

ii)  το εμπόριο που διενεργείται από καταχωρημένους εμπορικούς πράκτορες και από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και

iii)  το εμπόριο υβριδικών δειγμάτων.

2.  Διαμετακόμιση

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, όταν ένα δείγμα διαμετακομίζεται μέσω της Ένωσης, δεν είναι υποχρεωτικό να επαληθεύονται και να προσκομίζονται στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής οι οριζόμενες άδειες, πιστοποιητικά και κοινοποιήσεις.

Για τα είδη που εγγράφονται στα παραρτήματα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), η παρέκκλιση που διατυπώνεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ισχύει μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχουν εκδώσει έγκυρο έγγραφο εξαγωγής ή επανεξαγωγής σύμφωνα με τη σύμβαση, το οποίο αντιστοιχεί στα δείγματα που συνοδεύει και το οποίο αναφέρει τον προορισμό του δείγματος.

Εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν έχει εκδοθεί πριν από την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το δείγμα πρέπει να κατάσχεται και μπορεί, ενδεχομένως, να δημεύεται, εκτός εάν το έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων σύμφωνα με τους ειδικούς όρους.

H Επιτροπή εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τους ειδικούς όρους σχετικά με την εκ των υστέρων υποβολή εγγράφου εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

3.  Προσωπικά και οικιακά είδη

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν εφαρμόζονται στα νεκρά δείγματα ή στα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από δείγματα ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, όταν πρόκειται για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα που εισάγονται στην Ένωση, ή εξάγονται ή επανεξάγονται από την Ένωση, σύμφωνα με ειδικούς όρους.

H Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τους ειδικούς όρους για την εισαγωγή, εξαγωγή και επανεξαγωγή προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων.

4.  Επιστημονικά ιδρύματα

Η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται για μη εμπορικά δάνεια, δωρεές ή ανταλλαγές, μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων αναγνωρισμένων από τα διαχειριστικά όργανα των κρατών στα οποία βρίσκονται, δειγμάτων φυτολογίων και άλλων διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων, και ζώντων φυτών τα οποία φέρουν ετικέτα της οποίας το υπόδειγμα έχει καθορισθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή παρόμοια ετικέτα που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από διαχειριστικό όργανο τρίτης χώρας.

H Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το υπόδειγμα ετικέτας για τα ζώντα φυτά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Διατάξεις περί ελέγχου των εμπορικών δραστηριοτήτων

1.  Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εμπορικούς σκοπούς, η χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύονται.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαγορεύουν την κατοχή δειγμάτων, και συγκεκριμένα ζώντων ζώων που ανήκουν σε είδη του παραρτήματος Α.

3.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας της Ένωσης για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι δυνατές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση ότι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται κατά περίπτωση όταν τα δείγματα:

α)  αποκτήθηκαν, ή εισήχθησαν, στην Ένωση, πριν την έναρξη ισχύος, για τα συγκεκριμένα δείγματα, των διατάξεων που αφορούν τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης, του παραρτήματος Γ 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή του παρόντος κανονισμού· ή

β)  είναι επεξεργασμένα δείγματα που έχουν αποκτηθεί πριν από 50 έτη τουλάχιστον· ή

γ)  εισήχθησαν στην Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή του παρόντος κανονισμού και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους· ή

δ)  είναι δείγματα ζωικού είδους που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν εν αιχμαλωσία ή δείγματα φυτικού είδους που έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, ή μέρος ή προϊόν που έχει ληφθεί από αυτά τα δείγματα· ή

ε)  είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την πρόοδο της επιστήμης ή για βασικούς βιοϊατρικούς σκοπούς, τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10), όταν το εν λόγω είδος είναι το μόνο που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπάρχουν δείγματα αυτού του είδους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εν αιχμαλωσία· ή

στ)  προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή και θα συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στη διατήρηση των οικείων ειδών· ή

ζ)  προορίζονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους· ή

η)  προέρχονται από κράτος μέλος και έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο εν λόγω κράτος μέλος.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τις γενικές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βάσει των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και τις γενικές παρεκκλίσεις για τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii). Οι τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας της Ένωσης για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

5.  Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι τα δείγματα αυτά αποκτήθηκαν και, εάν δεν προέρχονται από την Ένωση, εισήχθησαν σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διατηρήσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

6.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να πωλούν τα δείγματα ειδών των παραρτημάτων Β, Γ και Δ τα οποία έχουν δημεύσει βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον κατ' αυτόν τον τρόπο τα δείγματα αυτά δεν αποδίδονται απευθείας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν ή το οποίο συμμετέσχε στην παράβαση. Στη συνέχεια, τα δείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό ως εάν είχαν αποκτηθεί νομίμως.

Άρθρο 9

Διακίνηση ζώντων δειγμάτων

1.  Η διακίνηση στην Ένωση ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, εκτός του χώρου που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής ή σε κάθε άλλο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα απαιτεί την προηγούμενη έγκριση ενός διαχειριστικού οργάνου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σχετικό δείγμα. Στις λοιπές περιπτώσεις διακίνησης, ο υπεύθυνος της διακίνησης του δείγματος θα πρέπει ενδεχομένως να μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του δείγματος.

2.  Η έγκριση αυτή:

α)  χορηγείται μόνο αν η αρμόδια επιστημονική αρχή του κράτους μέλους, ή, όταν η διακίνηση γίνεται προς ένα άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια επιστημονική αρχή αυτού του άλλου κράτους μέλους, έχει βεβαιωθεί ότι ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος αυτού και για την παροχή φροντίδων σε αυτό·

β)  πρέπει να επιβεβαιώνεται με την έκδοση πιστοποιητικού· και

γ)  κοινοποιείται, κατά περίπτωση, αμέσως σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προς το οποίο πρέπει να αποσταλεί το δείγμα.

3.  Ωστόσο, δεν απαιτείται έγκριση εάν ένα ζων ζώο πρέπει να διακινηθεί για λόγους επείγουσας κτηνιατρικής θεραπείας και επιστρέψει κατευθείαν στον εγκεκριμένο τόπο φύλαξής του.

4.  Κατά τη διακίνηση, εντός της Ένωσης, ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, ο κάτοχος του δείγματος μπορεί να το παραχωρήσει εάν ο προβλεπόμενος αποδέκτης έχει ενημερωθεί σωστά σχετικά με τις εγκαταστάσεις στέγασης, τον εξοπλισμό και τις πρακτικές που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του δείγματος.

5.  Όταν ζώντα δείγματα μεταφέρονται προς την, έξω από την ή μέσα στην Ένωση ή φυλάσσονται επί περίοδο διαμετακόμισης ή μετεπιβίβασης, τα δείγματα αυτά πρέπει να προετοιμάζονται, να διακινούνται και να τυγχάνουν φροντίδων κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθενείας και κακής μεταχείρισης και, όταν πρόκειται για ζώα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τoυς περιορισμούς στην κατοχή ή τη διακίνηση ζώντων δειγμάτων των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6.

Άρθρο 10

Εκδιδόμενα Άδειες, κοινοποιήσεις και πιστοποιητικά που εκδίδονται [Τροπολογία 5]

1.  Κατά την παραλαβή αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την έκδοσή τους, το διαχειριστικό όργανο ενός κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β).

1α.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει το υπόδειγμα των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 6]

1β.  Κατά την παραλαβή μιας αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο, και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την έκδοσή τους, το διαχειριστικό όργανο ενός κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει άδεια για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 4. [Τροπολογία 7]

1γ.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει το υπόδειγμα της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1β. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 8]

1δ.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει το υπόδειγμα της κοινοποίησης εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 9]

Άρθρο 11

Ισχύς και ειδικοί όροι για τις άδειες και τα πιστοποιητικά

1.  Με την επιφύλαξη της ευχέρειας των κρατών μελών να λαμβάνουν ή να διατηρούν αυστηρότερα μέτρα, οι άδειες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση.

2.  Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό, καθώς και κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει ενός τέτοιου εγγράφου, θεωρείται άκυρο εάν μια αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια ή το πιστοποιητικό, αποδείξει ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν εσφαλμένης κρίσεως ότι επληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσής του.

Τα δείγματα που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους και καλύπτονται από τέτοια έγγραφα κατάσχονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και είναι δυνατόν να δημευθούν.

3.  Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια αρχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συνοδεύεται από προϋποθέσεις και απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω αρχή προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των σχετικών διατάξεων. Όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις ή απαιτήσεις χρειάζεται να ενσωματωθούν στο υπόδειγμα των αδειών ή πιστοποιητικών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

4.  Κάθε άδεια εισαγωγής που εκδίδεται βάσει αντιγράφου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής ή του αντίστοιχου πιστοποιητικού επανεξαγωγής ισχύει για την εισαγωγή των δειγμάτων στην Ένωση μόνο όταν συνοδεύεται από το πρωτότυπο της έγκυρης άδειας εξαγωγής ή του έγκυρου πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

5.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών.

Άρθρο 12

Σημεία εισαγωγής και εξαγωγής

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τα τελωνεία στα οποία γίνονται οι επαληθεύσεις και διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την εισαγωγή στην Ένωση και για την εξαγωγή από την Ένωση, προκειμένου να δοθεί τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 δειγμάτων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, διευκρινίζοντας τα τελωνεία τα οποία προορίζονται ειδικά για τα ζώντα δείγματα.

2.  Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 επανδρώνονται με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι οι εγκαταστάσεις στέγασης πληρούν τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά τη μεταφορά και τη στέγαση ζώντων ζώων και ότι, εάν χρειάζεται, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τα ζώντα φυτά.

3.  Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία δημοσιεύει το σχετικό πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με ειδικά κριτήρια, ένα διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιτρέψει όπως η εισαγωγή στην Ένωση ή η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Ένωση γίνει σε τελωνείο άλλο από εκείνα που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με τα ειδικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή σε άλλο τελωνείο.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στα σημεία διέλευσης των συνόρων να ενημερώνεται το κοινό για τις διατάξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Διαχειριστικά όργανα, επιστημονικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναθέτει, κυρίως, την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την επικοινωνία με την Επιτροπή.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να ορίσει συμπληρωματικά διαχειριστικά όργανα και άλλες αρμόδιες αρχές που αναλαμβάνουν να συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· στην περίπτωση αυτή, το κύριο διαχειριστικό όργανο πρέπει να παρέχει στις συμπληρωματικές αρχές όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες επιστημονικές αρχές οι οποίες να διαθέτουν τα δέοντα προσόντα και των οποίων τα καθήκοντα πρέπει να διακρίνονται από εκείνα όλων των ορισθέντων διαχειριστικών οργάνων.

3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο την 3η Μαρτίου 1997 τα ονόματα και τις διευθύνσεις των διαχειριστικών οργάνων, των άλλων αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να χορηγούν άδειες και πιστοποιητικά και των επιστημονικών αρχών· η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο οφείλει, εφόσον του το ζητήσει η Επιτροπή, να κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών, τα ονόματα και υπόδειγμα υπογραφής των προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις άδειες και τα πιστοποιητικά, καθώς και δείγμα των διαφόρων σφραγίδων ή άλλων σημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θεώρηση της γνησιότητας των αδειών και των πιστοποιητικών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή των πληροφοριών που έχουν ήδη διαβιβαστεί, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη στιγμή που ισχύει η σχετική μεταβολή.

Άρθρο 14

Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων και έρευνες σε περίπτωση παραβάσεων

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Εάν, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι οι διατάξεις αυτές δεν τηρούνται, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω διατάξεων ή την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης για κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις σημαντικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασχέσεων και των δημεύσεων.

2.  Η Επιτροπή θα εφιστά την προσοχή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα θέματα για τα οποία θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή ερευνών δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης, για την έκβαση κάθε έρευνας, που επακολουθεί.

3.  Συγκροτείται εκτελεστική ομάδα αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των αρχών κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η ομάδα προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Η εκτελεστική ομάδα εξετάζει τα τυχόν τεχνικά ζητήματα τα σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού του οποία θέτει ο πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτηση των μελών της ομάδας ή της επιτροπής.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις γνώμες που διατυπώνονται στα πλαίσια της εκτελεστικής ομάδας στην επιτροπή.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση των πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαία κοινοποίηση των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή επικοινωνεί με τη γραμματεία της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης στο σύνολο του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως κάθε γνωμοδότηση της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στα διαχειριστικά όργανα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

4.  Τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο α) της σύμβασης, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές εμπόριο όλων των δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ, καθώς και σχετικά με την εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, 1 τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και τη μορφή της παρουσίασής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, στατιστική έκθεση σχετικά με την εισαγωγή στην Ένωση και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Ένωση δειγμάτων των ειδών τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός και διαβιβάζει στη γραμματεία της σύμβασης τις πληροφορίες σχετικά με τα είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, και για πρώτη φορά το 1999, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δύο προηγούμενα έτη οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της σύμβασης καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και τη μορφή της παρουσίασής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Με βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο, η Επιτροπή συντάσσει κάθε δεύτερο χρόνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, και για πρώτη φορά το 1999, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.

5.  Με σκοπό την προετοιμασία των τροποποιήσεων των παραρτημάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις απαιτούμενες πληροφορίες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

6.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις τουλάχιστον για τις ακόλουθες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού:

α)  εισαγωγή στην Ένωση ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Ένωση δειγμάτων χωρίς την κατάλληλη άδεια ή το κατάλληλο πιστοποιητικό, ή με άδεια ή πιστοποιητικό που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή έχει τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση της αρχής που το εξέδωσε·

β)  μη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

γ)  σύνταξη ψευδούς δήλωσης ή ηθελημένη παροχή ψευδών πληροφοριών με σκοπό την έκδοση αδείας ή πιστοποιητικού·

δ)  χρησιμοποίηση αδείας ή πιστοποιητικού που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή τροποποιημένο χωρίς έγκριση, με στόχο την έκδοση αδείας ή πιστοποιητικού της Ένωσης ή για κάθε άλλο επίσημο σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα κανονισμό·

ε)  απουσία κοινοποίησης ή σύνταξη ψευδούς κοινοποίησης εισαγωγής·

στ)  μεταφορά ζώντων δειγμάτων χωρίς επαρκή προετοιμασία για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τραυματισμών, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης·

ζ)  χρησιμοποίηση δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που περιλαμβάνονται στην έγκριση που δόθηκε κατά την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταγενέστερα·

η)  εμπόριο τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών κατά παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·

θ)  μεταφορά δειγμάτων προς ή από την Ένωση, και διαμετακόμιση δειγμάτων μέσω του εδάφους της Ένωσης χωρίς αυτά να συνοδεύονται από την ενδεδειγμένη άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής από τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύμβασης, ή χωρίς ικανοποιητική απόδειξη της ύπαρξης μιας τέτοιας αδείας ή ενός τέτοιου πιστοποιητικού·

ι)  αγορά, προσφορά προς αγορά, απόκτηση για εμπορικούς λόγους, χρήση για εμπορικούς σκοπούς, έκθεση στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς, πώληση, κατοχή για πώληση, προσφορά προς πώληση και μεταφορά προς πώληση δειγμάτων κατά παράβαση του άρθρου 8·

ια)  χρησιμοποίηση άδειας ή πιστοποιητικού για δείγμα άλλο από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε·

ιβ)  πλαστογράφηση ή τροποποίηση άδειας ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

ιγ)  παράληψη κοινοποίησης των απορριφθεισών αιτήσεων εισαγωγής στην Ένωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

2.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την κατάσχεση και, ενδεχομένως, τη δήμευση των δειγμάτων.

3.  Σε περίπτωση δήμευσης ενός δείγματος, το εν λόγω δείγμα ανατίθεται στην φροντίδα αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που προέβη στη δήμευση, η οποία:

α)  οφείλει, έπειτα από διαβούλευση με επιστημονική αρχή του οικείου κράτους μέλους, να τοποθετήσει ή να μεταβιβάσει το δείγμα υπό συνθήκες που κρίνονται ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τους στόχους και τις διατάξεις της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού, και

β)  στην περίπτωση ζώντος δείγματος που εισήχθη στην Ένωση, μπορεί, έπειτα από διαβούλευση με τη χώρα εξαγωγής, να επιστρέψει το δείγμα στην εν λόγω χώρα, με δαπάνη του καταδικασθέντος προσώπου.

4.  Όταν ένα ζων δείγμα ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β ή Γ φθάνει σε σημείο εισόδου στην Ένωση χωρίς να είναι εφοδιασμένο με την ενδεδειγμένη έγκυρη άδεια ή πιστοποιητικό, πρέπει να κατασχεθεί και μπορεί να δημευθεί ή, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να αναγνωρίσει το δείγμα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το σημείο εισόδου, μπορούν, κατά περίπτωση, να αρνηθούν να δεχθούν το αποστελλόμενο δείγμα και να απαιτήσουν από το μεταφορέα να επιστρέψει το δείγμα στον τόπο από τον οποίο απεστάλη.

Άρθρο 17

Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης

1.  Συνιστάται ομάδα επιστημονικής εξέτασης αποτελούμενη από αντιπροσώπους της επιστημονικής αρχής (ή των επιστημονικών αρχών) κάθε κράτους μέλους, η οποία προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2.  Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης μελετά όλα τα ζητήματα επιστημονικής φύσης που έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού —ιδίως τα σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 6— και της υποβάλλονται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτημα των μελών της ομάδας, ή της επιτροπής.

3.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τις γνώμες της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στην επιτροπή.

Άρθρο 18

Περαιτέρω κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με ενιαίους όρους και κριτήρια για:

α)  την έκδοση, την ισχύ και τη χρήση των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10·

β)  τη χρήση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)·

γ)  την καθιέρωση, εφόσον είναι αναγκαίο, διαδικασιών σήμανσης των δειγμάτων για ευκολότερη αναγνώρισή τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή, όταν είναι αναγκαίο, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ψηφισμάτων της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, των αποφάσεων ή συστάσεων της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης και των συστάσεων της γραμματείας της σύμβασης.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Α έως Δ, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α που δεν απορρέουν από τις αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης.

Άρθρο 19

Περαιτέρω εκτελεστικές αρμοδιότητες

1.  Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το σχέδιο των εγγράφων που μνημονεύονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 7, παράγραφος 4 και στο άρθρο 10. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. 

2.  Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις τον τύπο για την παρουσίαση της κοινοποίησης εισαγωγής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 10]

Άρθρο 20

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 8, παράγραφος 4, στο άρθρο 9, παράγραφος 6, στο άρθρο 11 παράγραφος 5, στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και στο άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 3, εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο αόριστης διάρκειας από [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε ημερομηνία που προσδιορίζει ο νομοθέτης]. [Τροπολογία 11]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 8, παράγραφος 4, στο άρθρο 9, παράγραφος 6, στο άρθρο 11 παράγραφος 5, στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και στο άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 3, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 12]

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6, του άρθρου 4 παράγραφος 7, του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 3, του άρθρου 8, παράγραφος 4, του άρθρου 9, παράγραφος 6, του άρθρου 11 παράγραφος 5, του άρθρου 12 παράγραφος 4 και του άρθρου 18 παράγραφοι 1, 2 και 3, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 13]

Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία αναφέρεται ως η επιτροπή για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 22

Τελικές διατάξεις

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στη γραμματεία της σύμβασης τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και όλα τα νομικά μέσα που χρησιμοποιεί και τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή και την εκτέλεσή του.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 23

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων A, B, Γ και Δ

1.  Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα A, B, Γ και Δ αναφέρονται:

α)  με την ονομασία του είδους, ή

β)  με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.

2.  Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3.  Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.

4.  Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου(13).

5.  Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

α)  «ssp.» : χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος.

β)  «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες), και.

γ)  «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6.  Τα σύμβολα «(Ι)», «(ΙΙ)» και «(ΙΙΙ)» που τοποθετούνται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της Σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7 έως 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

7.  Το σύμβολο (Ι) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι της σύμβασης.

8.  Το σύμβολο (ΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης.

9.  Το σύμβολο (ΙΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙΙ της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙΙ.

10.  «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα της Ονοματολογίας για τα Καλλιεργούμενα Φυτά, μια συνάθροιση φυτών που (α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, (β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα, και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και (γ), όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11.  Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

12.  Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα A, B ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ένδειξη για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ) του παρόντος κανονισμού, το σύμβολο “#” ακολουθούμενο από αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται εδώ σε σχέση με τους σκοπούς του κανονισμού, ως ακολούθως:

#1

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)  σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β)  σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ)  δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών· και

δ)  καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Vanilla.

#2

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)  σπέρματα και γύρη και

β)  τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3

Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών.

#4

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α)  σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα Cactaceae spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα Beccariophoenix madagascariensis και Neodypsis decaryi που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β)  σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ)  δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών·

δ)  καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Vanilla (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae·

ε)  βλαστούς, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους Opuntia υπογένη Opuntia και Selenicereus (Cactaceae)· και

στ)  τελικά προϊόντα Euphorbia antisyphilitica συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#5

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις.

#6

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις και κόντρα πλακέ.

#7

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, ρινίσματα ξύλου, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8

Δηλώνει μέρη κάτω από το έδαφος (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, μέρη και σε μορφή σκόνης.

#9

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από: εκείνα που φέρουν τη σήμανση “Έχουν παραχθεί από υλικό Hoodia spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές της CITES των Μποτσουάνα/Ναμίμπια/Νότιος Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/NA/ZA xxxxxx”

#10

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

#11

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ, σκόνη και εκχυλίσματα

#12

Δηλώνει κορμούς, πριστή ξυλεία, ξυλεπενδύσεις, κόντρα πλακέ και αιθέρια έλαια, εξαιρουμένων τελικών, συσκευασμένων προϊόντων, έτοιμων για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#13

Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως “ενδοσπέρμιο”, “pulp” ή “copra” και τα παράγωγά του.

13.  Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια τα οποία παράγονται εξ ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

14.  Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

15.  Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1

Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2

Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

16.  Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3

Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/ σπορίων, φλοιών και καρπών.

§ 4

Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και ξυλεπενδύσεις

 

Παράρτημα A

Παράρτημα B

Παράρτημα Γ

Κοινό όνομα

ΠΑΝΙΔΑ

 

 

 

 

CHORDATA (CHORDATES)

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

Θηλαστικά

ARTIODACTYLA

 

 

 

ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ

Antilocapridae

 

 

 

Αμερικανικές αντιλόπες

Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού

Bovidae

 

 

 

Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κλπ.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Άδδαξ

 

Ammotragus lervia (II)

 

Αμμότραγος

 

 

Antilope cervicapra (III Νεπάλ)

Αιγελάφεια αντιλόπη

 

Bison bison athabascae (II)

 

Βίσωνας των δασών

Bos gaurus (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως Bos frontalis, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 

 

Γκαούρ

Bos mutus (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως Bos grunniens, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 

 

Γιακ

 

Bos sauveli (I)

 

 

Κούπρεϊ

 

 

Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως Bubalus bubalis, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

Ασιατικός βούβαλος

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Βαθύκερος βούβαλος

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Ταμαρού

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Ορεσίβιος ανοά

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Τακίν

Capra falconeri (I)

 

 

Μαρχόρ

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Κινεζικό σέροου

Capricornis rubidus (I)

 

 

Κόκκινο σέροου

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Σέροου της Σουμάτρας

 

Capricornis thar (I)

 

 

Σέροου των Ιμαλαΐων

 

Cephalophus brookei (II)

 

Κεφάλοφος του Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Μελανόραχος κεφάλοφος

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Κεφάλοφος του Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Κεφάλοφος του Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Κιτρινόραχος κεφάλοφος

 

Cephalophus zebra (II)

 

Ραβδωτός κεφάλοφος

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Μπόντεμποκ

Gazella cuvieri (I)

 

 

Γαζέλλα του Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III Αλγερία/Τυνησία)

Δορκάδα γαζέλλα

Gazella leptoceros (I)

 

 

Λεπτόκερη γαζέλλα

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος

 

Kobus leche (II)

 

Λέτσουε

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Κόκκινο γκοράλ

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Μακρύουρο γκοράλ

Naemorhedus goral (I)

 

 

Γκοράλ των Ιμαλαΐων

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Κινεζικό γκοράλ

Nanger dama (I)

 

 

Γαζέλλα δάμα

Oryx dammah (I)

 

 

Σπαθόκερος όρυγας

Oryx leucoryx (I)

 

 

Αραβικός όρυγας

 

Ovis ammon (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A)

 

Ορεινό πρόβατο, αργκάλι

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου

 

Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού·κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Μεγάκερο πρόβατο

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Κυπριακό πρόβατο

 

Ovis vignei (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A)

 

Πρόβατο της στέπας, ουριάλ

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ουριάλ του Λαντάκ

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Αντιλόπη του Θιβέτ

 

Philantomba monticola (II)

 

Γαλάζιο ντούικερ

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Σαόλα

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Αγριόγιδο του Αμπρούτσο

 

Saiga borealis (II)

 

Σάιγκα της Μογγολίας

 

Saiga tatarica (II)

 

Σάιγκα της στέπας

 

 

Tetracerus quadricornis (III Νεπάλ)

Τετράκερη αντιλόπη

Camelidae

 

 

 

Καμήλες, λάμα, γουανάκοι, βικούνια, αλπακά

 

Lama guanicoe (II)

 

Γουανάκος

Vicugna vicugna (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy,

Vicugna vicugna (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής(14) [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca,

 

Βικούνια

Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]·της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]·της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región]· και του Περού [όλος ο πληθυσμός]·που υπάγονται στο παράρτημα B)

La Rioja και San Juan] της Βολιβίας(15) [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής(16) [πληθυσμός της Primera Región]· του Περού(17) [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

 

Cervidae

 

 

 

Ελαφοειδή

Axis calamianensis (I)

 

 

Ελάφι των Καλαμιανών νήσων

Axis kuhlii (I)

 

 

Ελάφι του Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ελάφι της Ινδοκίνας

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ελάφι των βάλτων

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ελάφι της Βακτριανής

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/Τυνησία)

Ελάφι της Μπαρμπαριάς

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Χανγκούλ

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Πλατώνι της Μεσοποταμίας

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Χουεμούλ και Ταρούκα

 

 

Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)

Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Μαύρο μουντζάκ

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Γιγαντιαίο μουντζάκ

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)

Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ελάφι της πάμπας

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Πούντου του Ισημερινού

Pudu puda (I)

 

 

Νότιο Πούντου

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Μπαρασίγκα

Rucervus eldii (I)

 

 

Ελάφι του Έλντ

Hippopotamidae

 

 

 

Ιπποπόταμοι

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Πυγμαίος ιπποπόταμος

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Κοινός ιπποπόταμος

Moschidae

 

 

 

Μοσχέλαφοι

Moschus spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα B)

Moschus spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα A)

 

Μοσχοφόρος δορκάδα

Suidae

 

 

 

Χοιροειδή

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Buru

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Bola Batu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Μπαμπυρούσα του Malenge

Sus salvanius (I)

 

 

Πυγμαίος αγριόχοιρος

Tayassuidae

 

 

 

Πέκαρι

 

Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και αποκλειομένων των πληθυσμών Pecari tajacu του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήμαρτα του παρόντος κανονισμού)

 

Πέκαρι

Catagonus wagneri (I)

 

 

Πέκαρι του Chaco

CARNIVORA

 

 

 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

Ailuridae

 

 

 

Κόκκινα πάντα

Ailurus fulgens (I)

 

 

Κόκκινο πάντα

Canidae

 

 

 

Κυνοειδή

 

 

Canis aureus (III Ινδία)

Τσακάλι

Canis lupus (I/II)

(Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II). Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου). Εξαιρείται η κατοικίδια μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

 

Γκρίζος λύκος

Canis simensis

 

 

Λύκος της Αιθιοπίας

 

Cerdocyon thous (II)

 

Καβουροφάγα αλεπού

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Χαιτοφόρος λύκος

 

Cuon alpinus (II)

 

Ασιατικό αγριόσκυλο

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Κουλπέο

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Αλεπού του Δαρβίνου

 

Lycalopex griseus (II)

 

Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Αλεπού της πάμπας

Speothos venaticus (I)

 

 

Σκύλος των θαμνώνων

 

 

Vulpes bengalensis (III Ινδία)

Αλεπού της Βεγγάλης

 

Vulpes cana (II)

 

Αλεπού του Blandford

 

Vulpes zerda (II)

 

Φεννέκ

Eupleridae

 

 

 

Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες της Μαδαγασκάρης

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Φόσσα

 

Eupleres goudotii (II)

 

Φαλανούκ

 

Fossa fossana (II)

 

Σιβέτα της Μαδαγασκάρης

Felidae

 

 

 

Αιλουροειδή

 

Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A. Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 

Αιλουροειδή

Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150 Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).

 

 

Γατόπαρδος, τσίτα

Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Καρακάλ

Catopuma temminckii (I)

 

 

Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα

Felis nigripes (I)

 

 

Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας

Felis silvestris (II)

 

 

Κοινή αγριόγατα

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Αίλουρος του Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Αγριόγατα των Άνδεων

Leopardus pardalis (I)

 

 

Όσελοτ

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Τιγρογαλή, οντσίλα

Leopardus wiedii (I)

 

 

Μαργκάι

Lynx lynx (II)

 

 

Ευρασιατικός λύγκας

Lynx pardinus (I)

 

 

Ιβηρικός λύγκας

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Νεφελώδης λεοπάρδαλη

Panthera leo persica (I)

 

 

Ασιατικό λεοντάρι

Panthera onca (I)

 

 

Ιαγουάρος

Panthera pardus (I)

 

 

Λεοπάρδαλη

Panthera tigris (I)

 

 

Τίγρη

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Στικτή αγριόγατα

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B).

 

 

Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Αγριόγατα του Ιριομότ

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Πλατυκέφαλη αγριόγατα

Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B).

 

 

Σκωριόχρωμη αγριόγατα

Puma concolor coryi (I)

 

 

Πούμα της Φλώριδας

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Πούμα της Κεντρικής Αμερικής

Puma concolor couguar (I)

 

 

Πούμα της Β.Α. Αμερικής

Puma yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Τζαγκουαρούντι

Uncia uncia (I)

 

 

Λεοπάρδαλη των χιόνων

Herpestidae

 

 

 

Μαγκούστες

 

 

Herpestes fuscus (III Ινδία)

Ινδική καστανή μαγκούστα

 

 

Herpestes edwardsi (III Ινδία)

Ινδική γκρίζα μαγκούστα

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)

Μικρή ινδική μαγκούστα

 

 

Herpestes smithii (III Ινδία)

Κοκκινωπή μαγκούστα

 

 

Herpestes urva (III Ινδία)

Καβουροφάγα μαγκούστα

 

 

Herpestes vitticollis (III Ινδία)

Ριγωτή μαγκούστα

Hyaenidae

 

 

 

Ύαινες

 

 

Proteles cristata (III Μποτσουάνα)

Προτελής

Mephitidae

 

 

 

Μεφίτες

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Μεφίτης της Παταγωνίας

Mustelidae

 

 

 

Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί, βίδρες κλπ.)

Lutrinae

 

 

 

Βίδρες

 

Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βίδρες

Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 

 

Αόνυχας του Καμερούν

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας

Lontra felina (I)

 

 

Παράκτια βίδρα

Lontra longicaudis (I)

 

 

Νεοτροπική βίδρα

Lontra provocax (I)

 

 

Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής

Lutra lutra (I)

 

 

Ευρωπαϊκή βίδρα

Lutra nippon (I)

 

 

Βίδρα της Ιαπωνίας

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Γιγαντιαία βίδρα

Mustelinae

 

 

 

Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κλπ.

 

 

Eira barbara (III Ονδούρα)

Ταΐρα

 

 

Galictis vittata (III Κόστα Ρίκα)

Μεγάλο γκριζόν

 

 

Martes flavigula (III Ινδία)

Κιτρινόλαιμο κουνάβι

 

 

Martes foina intermedia (III Ινδία)

Πετροκούναβο της Ινδίας

 

 

Martes gwatkinsii (III Ινδία)

Κουνάβι του Νιλγκίρι

 

 

Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)

Ρατέλ

Mustela nigripes (I)

 

 

Μαυροπόδαρο κουνάβι

Odobenidae

 

 

 

Θαλάσσιοι ίπποι

 

Odobenus rosmarus (III Καναδάς)

 

Θαλάσσιος ίππος

Otariidae

 

 

 

Ωταρίες

 

Arctocephalus spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γουνοφόρες ωταρίες

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης

Phocidae

 

 

 

Φώκιες

 

Mirounga leonina (II)

 

Θαλάσσιος ελέφας του νότου

Monachus spp. (I)

 

 

Φώκιες μοναχοί

Procyonidae

 

 

 

Ρακούν, κοάτι κλπ.

 

 

Bassaricyon gabbii (III Κόστα Ρίκα)

Ολίνγκο

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Κόστα Ρίκα)

Κακομίστλ

 

 

Nasua narica (III Ονδούρα)

Λευκόρρινο κοάτι

 

 

Nasua nasua solitaria (III Ουρουγουάη)

Κοάτι της νότιας Βραζιλίας

 

 

Potos flavus (III Ονδούρα)

Κινκαγιού

Ursidae

 

 

 

Αρκούδες

 

Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αρκούδες

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Μεγάλο πάντα

Helarctos malayanus (I)

 

 

Αρκούδα της Μαλαισίας

Melursus ursinus (I)

 

 

Νωθρή αρκούδα

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Διοπτροφόρος αρκούδα

Ursus arctos (I/II)

(Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος Ursus arctos isabellinus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ).

 

 

Καφέ αρκούδα

Ursus thibetanus (I)

 

 

Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

Viverridae

 

 

 

Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κλπ.

 

 

Arctictis binturong (III Ινδία)

Μπιντουρόνγκ

 

 

Civettictis civetta (III Μποτσουάνα)

Αφρικανική σιβέτα

 

Cynogale bennettii (II)

 

Σιβέτα του Μπέννεττ

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ζωνωτή φοινικοσιβέτα

 

 

Paguma larvata (III Ινδία)

Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)

Ασιατική φοινικοσιβέτα

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)

Φοινικοσιβέτα του Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Ζωνωτό λινσάνγκ

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Στικτό λινσάνγκ

 

 

Viverra civettina (III Ινδία)

Μεγάλη ινδική σιβέτα

 

 

Viverra zibetha (III Ινδία)

Μικρή ινδική σιβέτα

 

 

Viverricula indica (III Ινδία)

 

CETACEA

 

 

 

ΚΗΤΩΔΗ

CETACEA spp. (I/II)(18)

 

 

Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)

CHIROPTERA

 

 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

Phyllostomidae

 

 

 

Φυλλόστομοι

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)

Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα

Pteropodidae

 

 

 

Πτερόποδες

 

Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

Acerodon jubatus (I)

 

 

Χρυσοκέφαλη φρουτονυχτερίδα

 

Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

Pteropus insularis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού

Pteropus mariannus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

Pteropus pilosus (I)

 

 

Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ

Pteropus samoensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα

Pteropus tonganus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικός

Pteropus ualanus (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα

Pteropus yapensis (I)

 

 

Ιπτάμενη αλεπού του Γιάπ

CINGULATA

 

 

 

ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ

Dasypodidae

 

 

 

Αρμαδίλοι

 

 

Cabassous centralis (III Κόστα Ρίκα)

Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος

 

 

Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)

Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος

 

Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)

 

Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων

Priodontes maximus (I)

 

 

Γιγαντιαίος αρμαδίλος

DASYUROMORPHIA

 

 

 

ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ

Dasyuridae

 

 

 

Δασύουροι

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου

Thylacinidae

 

 

 

Θυλακίνοι

Thylacinus cynocephalus (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Θυλακίνος

DIPROTODONTIA

 

 

 

ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ

Macropodidae

 

 

 

Καγκουρό, ουάλαμπι κλπ.

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Δενδρόβιο καγκουρό του Vogelkop

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Κοκκινωπό καγκουρολαγός

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Ζωνωτός καγκουρολαγός

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Χαλινοφόρο ουάλαμπι

Onychogalea lunata (I)

 

 

Γουαουρόνγκ

Phalangeridae

 

 

 

Κουσκούς κλπ.

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Ανατολικό κοινό κουσκούς

 

Phalanger mimicus (II)

 

Νότιο κοινό κουσκούς

 

Phalanger orientalis (II)

 

Βόρειο κοινό κουσκούς

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Κοινό στικτό κουσκούς

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Κουσκούς του Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό

Bettongia spp. (I)

 

 

Μπετόνγκ

Caloprymnus campestris (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Ποντικοκαγκουρό της ερήμου

Vombatidae

 

 

 

Γουόμπατ

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη

LAGOMORPHA

 

 

 

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ

Leporidae

 

 

 

Λαγοί, κουνέλια

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Τριχωτός λαγός

Romerolagus diazi (I)

 

 

Λαγός των ηφαιστείων

MONOTREMATA

 

 

 

ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ

Tachyglossidae

 

 

 

Αγκαθωτές έχιδνες

 

Zaglossus spp. (II)

 

Έχιδνες με μακρύ ράμφος

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

ΠΗΡΑΜΕΛΟΜΟΡΦΑ

Chaeropodidae

 

 

 

Χοιρόποδες

Chaeropus ecaudatus (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Χοιρόποδο μπάντικουτ

Peramelidae

 

 

 

Μπάντικουτ

Perameles bougainville (I)

 

 

Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ

Thylacomyidae

 

 

 

Μπίλμπι

Macrotis lagotis (I)

 

 

Μεγάλο μπίλμπι

Macrotis leucura (I)

 

 

Μικρό μπίλμπι

PERISSODACTYLA

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ

Equidae

 

 

 

Ιπποειδή

Equus africanus (I) (Δεν περιλαμβάνεται η κατοικίδια μορφή που είναι γνωστή ως Equus asinus, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 

 

Αφρικανικός γάιδαρος

Equus grevyi (I)

 

 

Ζέβρα του Γκρέβυ

Equus hemionus (I/II) (Τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη Equus hemionus hemionus και Equus hemionus khur περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)

 

 

Ασιατικός άγριος γάιδαρος

Equus kiang (II)

 

 

Κιάνγκ

Equus przewalskii (I)

 

 

Άλογο του Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν

Equus zebra zebra (I)

 

 

Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου

Rhinocerotidae

 

 

 

Ρινόκεροι

Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Ρινόκεροι

 

Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νοτίου Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)

 

Νότιος λευκός ρινόκερος

Tapiridae

 

 

 

Τάπιροι

Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Τάπιροι

 

Tapirus terrestris (II)

 

Τάπιρος της Νότιας Αμερικής

PHOLIDOTA

 

 

 

ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ

Manidae

 

 

 

Παγκολίνοι

 

Manis spp. (II)

(Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica και Manis pentadactyla για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)

 

Παγκολίνοι

PILOSA

 

 

 

ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ

Bradypodidae

 

 

 

Βραδύποδες

 

Bradypus variegatus (II)

 

Καστανόλαιμος βραδύποδας

Megalonychidae

 

 

 

Διδάκτυλοι βραδύποδες

 

 

Choloepus hoffmanni (III Κόστα Ρίκα)

Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν

Myrmecophagidae

 

 

 

Μυρμηκοφάγοι

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Μεγάλος μυρμηκοφάγος

 

 

Tamandua mexicana (III Γουατεμάλα)

Βόρειο ταμαντούα

PRIMATES

 

 

 

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ

 

PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πρωτεύοντα

Atelidae

 

 

 

Μυκητές, αραχνοπίθηκοι κλπ.

Alouatta coibensis (I)

 

 

Μυκητής της νήσου Coiba

Alouatta palliata (I)

 

 

Μανδυοφόρος μυκητής

Alouatta pigra (I)

 

 

Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Κόκκινος αραχνοπίθηκος

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Νότιο μουρίκι

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Βόρειο μουρίκι

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά

Cebidae

 

 

 

Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου

Callimico goeldii (I)

 

 

Μαρμοσέτα του Γκαίλντι

Callithrix aurita (I)

 

 

Λευκόωτη μαρμοσέτα

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Λεοντοπίθηκοι

Saguinus bicolor (I)

 

 

Δίχρωμος ταμαρίνος

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Ταμαρίνος του Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Λευκοπόδαρος ταμαρίνος

Saguinus martinsi (I)

 

 

Ταμαρίνος του Martins

Saguinus oedipus (I)

 

 

Λευκοκέφαλος ταμαρίνος

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος

Cercopithecidae

 

 

 

Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα

Cercopithecus diana (I)

 

 

Κερκοπίθηκος διάνα

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Πίθηκος του Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά

Colobus satanas (II)

 

 

Μαύρος κολοβός

Macaca silenus (I)

 

 

Γενειοφόρος μακάκος

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Δρίλος

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Μανδρίλος

Nasalis larvatus (I)

 

 

Ρυγχοπίθηκος

Piliocolobus foai (II)

 

 

Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Κόκκινος κολοβός του Thollon

Presbytis potenziani (I)

 

 

Λανγκούρ του Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Λανγκούρ του Douc

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Ρινοπίθηκοι

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων

Semnopithecus hector (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

Semnopithecus priam (I)

 

 

Νότιος γκρίζος λανγκούρ

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

Simias concolor (I)

 

 

Σιμακόμπου

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Λανγκούρ του Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Λανγκούρ του Francois

Trachypithecus geei (I)

 

 

Χρυσόχρωμος λανγκούρ

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Λανγκούρ του Hatinh

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Λανγκούρ του Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Λανγκούρ του Λάος

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Σκουφωτός λανγκούρ

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Λευκοκέφαλος λανγκούρ

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Λανγκούρ

Cheirogaleidae

 

 

 

Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι

Daubentoniidae

 

 

 

Άι-άι

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Άι-άι

Hominidae

 

 

 

Ανθρωπίδες

Gorilla beringei (I)

 

 

Ανατολικός γορίλλας

Gorilla gorilla (I)

 

 

Δυτικός γορίλλας

Pan spp. (I)

 

 

 

Pongo abelii (I)

 

 

Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Πυγμαίος οραγκουτάγκος

Hylobatidae

 

 

 

Γίββωνες

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Γίββωνες

Indriidae

 

 

 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

Indriidae spp. (I)

 

 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

Lemuridae

 

 

 

Μεγάλοι λεμούριοι

Lemuridae spp. (I)

 

 

Μεγάλοι λεμούριοι

Lepilemuridae

 

 

 

Λεπιλεμούριοι

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Λεπιλεμούριοι

Lorisidae

 

 

 

Λόριδες

Nycticebus spp. (I)

 

 

Αργοί λόριδες

Pitheciidae

 

 

 

Πιθήκια

Cacajao spp. (I)

 

 

Ουακάρι

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Τίτι της Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 

 

Παράκτιο μελανόχειρο τίτι

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Μελανόστηθο τίτι

Callicebus personatus (II)

 

 

Τίτι του Ατλαντικού

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Λευκόρρινο σάκι

Tarsiidae

 

 

 

Τάρσιοι

Tarsius spp. (II)

 

 

Τάρσιοι

PROBOSCIDEA

 

 

 

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Elephantidae

 

 

 

Ελέφαντες

Elephas maximus (I)

 

 

Ασιατικός ελέφας

Loxodonta africana (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίους Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

Loxodonta africana (II)

(Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίου Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (19), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αφρικανικός ελέφας

RODENTIA

 

 

 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Chinchillidae

 

 

 

Τσιντσιλά, βισκάτσα

Chinchilla spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού)

 

 

Τσιντσιλά

Cuniculidae

 

 

 

Πάκα

 

 

Cuniculus paca (III Ονδούρα)

Πάκα των πεδινών

Dasyproctidae

 

 

 

Αγκούτι

 

 

Dasyprocta punctata (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό αγκούτι

Erethizontidae

 

 

 

Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Ονδούρα)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού

 

 

Sphiggurus spinosus (III Ουρουγουάη)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης

Hystricidae

 

 

 

Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου

Hystrix cristata

 

 

Ευρασιατικός ακανθόχοιρoς

Muridae

 

 

 

Ποντικοί

Leporillus conditor (I)

 

 

Ποντικός κτίστης

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών

Xeromys myoides (I)

 

 

Ψεύτικος νεροπόντικας

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας

Sciuridae

 

 

 

Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Κυνόμυς του Μεξικού

 

 

Marmota caudata (III Ινδία)

Μακρύουρη μαρμότα

 

 

Marmota himalayana (III Ινδία)

Μαρμότα των Ιμαλαΐων

 

Ratufa spp. (II)

 

Γιγαντιαίοι σκίουροι

 

Callosciuruserythraeus

 

Σκίουρος του Pallas

 

Sciurus carolinensis

 

Γκρίζος σκίουρος

 

 

Sciurus deppei (III Κόστα Ρίκα)

Σκίουρος του Deppe

 

Sciurus niger

 

Αλεποσκίουρος

SCANDENTIA

 

 

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

 

SIRENIA

 

 

 

ΣΕΙΡΗΝΙΑ

Dugongidae

 

 

 

Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες

Dugong dugon (I)

 

 

Ντουγκόνγκ

Trichechidae

 

 

 

Μανάτοι

Trichechidae spp. (I/II) (Τα Trichechus inunguis και Trichechus manatus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το Trichechus senegalensis περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II).

 

 

Μανάτοι

AVES

 

 

 

Πτηνά

ANSERIFORMES

 

 

 

ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ

Anatidae

 

 

 

Κύκνοι, χήνες, πάπιες

Anas aucklandica (I)

 

 

Πάπια των νησιών Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Πάπια της Μαδαγασκάρης

Anas chlorotis (I)

 

 

Καφέ πάπια

 

Anas formosa (II)

 

Πάπια της Βαϊκάλης

Anas laysanensis (I)

 

 

Πάπια του Λεϋζάν

Anas nesiotis (I)

 

 

Πάπια του νησιού Campbell

Anas querquedula

 

 

Ευρωπαϊκή σαρσέλα

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Λευκόπτερη πάπια

Aythya innotata

 

 

Γκισάρι της Μαδαγασκάρης

Aythya nyroca

 

 

Βαλτόπαπια

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων

Branta ruficollis (II)

 

 

Κοκκινόχηνα

Branta sandvicensis (I)

 

 

Χήνα της Χαβάης

 

 

Cairina moschata (III Ονδούρα)

Πάπια Βαρβαρίας

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Κύκνος κοσκορόμπα

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Μελανόλαιμος κύκνος

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)

Μελανόστηθο σφυριχτάρι

 

 

Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)

Πυρόξανθο σφυριχτάρι

Mergus octosetaceus

 

 

Πρίστης της Βραζιλίας

 

Oxyura jamaicensis

 

Κεφαλούδι της Τζαμάικας

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Ευρωπαϊκό κεφαλούδι

Rhodonessa caryophyllacea (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 

 

Ροδοκέφαλη πάπια

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Λειριοφόρος πάπια

Tadorna cristata

 

 

Λοφιοφόρος βαρβάρα

APODIFORMES

 

 

 

ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Trochilidae

 

 

 

Κολιμπρί

 

Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κολιμπρί

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Τοξόραμφος ερημίτης

CHARADRIIFORMES

 

 

 

ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ

Burhinidae

 

 

 

Πετροτουρλίδες

 

 

Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)

Δίγραμμη πετροτουρλίδα

Laridae

 

 

 

Γλάροι, γλαρόνια

Larus relictus (I)

 

 

Γλάρος της Μογγολίας

Scolopacidae

 

 

 

Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες

Numenius borealis (I)

 

 

Τουρλίδα των Εσκιμώων

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Λεπτομύτα

Tringa guttifer (I)

 

 

Τρύγγας του Nordmann

CICONIIFORMES

 

 

 

ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ

Ardeidae

 

 

 

Ερωδιοί, τσικνιάδες

Ardea alba

 

 

Αργυροτσικνιάς

Bubulcus ibis

 

 

Γελαδάρης

Egretta garzetta

 

 

Λευκοτσικνιάς

Balaenicipitidae

 

 

 

Φαλαινοκέφαλοι

 

Balaeniceps rex (II)

 

Φαλαινοκέφαλος

Ciconiidae

 

 

 

Πελαργοί

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ανατολικός πελαργός

Ciconia nigra (II)

 

 

Μαυροπελαργός

Ciconia stormi

 

 

Πελαργός του Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Τζαμπιρού

Leptoptilos dubius

 

 

Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής

Mycteria cinerea (I)

 

 

Γαλακτώδης πελαργός

Phoenicopteridae

 

 

 

Φοινικόπτερα

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Φοινικόπτερα

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Αμερικανικό φοινικόπτερο

Threskiornithidae

 

 

 

Ίβιδες, χουλιαρομύτες

 

Eudocimus ruber (II)

 

Πορφυρή ίβιδα

Geronticus calvus (II)

 

 

Φαλακρή ίβιδα

Geronticus eremita (I)

 

 

Βόρεια φαλακρή ίβιδα

Nipponia nippon (I)

 

 

Ιαπωνική ίβιδα

Platalea leucorodia (II)

 

 

Ευρασιατική χουλιαρομύτα

Pseudibis gigantea

 

 

Γιγαντιαία ίβιδα

COLUMBIFORMES

 

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ

Columbidae

 

 

 

Περιστέρια, τρυγόνια

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ

Claravis godefrida

 

 

Περιστέρι του Geoffroy

Columba livia

 

 

Αγριοπερίστερο

Ducula mindorensis (I)

 

 

Περιστέρι του Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Περιστέρι της Λουζόν

 

Goura spp. (II)

 

Λοφιοφόρα περιστέρια

Leptotila wellsi

 

 

Περιστέρι της Γρενάδας

 

 

Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)

Ροζ περιστέρι

Streptopelia turtur

 

 

Ευρωπαϊκό τρυγόνι

CORACIIFORMES

 

 

 

ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ

Bucerotidae

 

 

 

Κερατόραμφοι

 

Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Aceros nipalensis (I)

 

 

Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Berenicornis spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Buceros bicornis (I)

 

 

Μεγάλος κερατόραμφος

 

Penelopides spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Κρανοφόρος κερατόραμφος

 

Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Καθαρόλαιμος κερατόραμφος

CUCULIFORMES

 

 

 

ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ

Musophagidae

 

 

 

Μπανανοφάγοι

 

Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Τουράκο

Tauraco bannermani (II)

 

 

Τουράκο του Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Ιερακόμορφα spp.

Accipitridae

 

 

 

Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι

Accipiter brevipes (II)

 

 

Κοινό σαΐνι

Accipiter gentilis (II)

 

 

Διπλοσάινο

Accipiter nisus (II)

 

 

Κοινό ξεφτέρι

Aegypius monachus (II)

 

 

Μαυρόγυπας

Aquila adalberti (I)

 

 

Ισπανικός βασιλαετός

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Χρυσαετός

Aquila clanga (II)

 

 

Στικταετός

Aquila heliaca (I)

 

 

Ανατολικός βασιλαετός

Aquila pomarina (II)

 

 

Κραυγαετός

Buteo buteo (II)

 

 

Κοινή γερακίνα

Buteo lagopus (II)

 

 

Χιονογερακίνα

Buteo rufinus (II)

 

 

Αετογερακίνα

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Τσίφτης της Κούβας

Circaetus gallicus (II)

 

 

Φιδαετός

Circus aeruginosus (II)

 

 

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus (II)

 

 

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus (II)

 

 

Στεπόκιρκος

Circus pygargus (II)

 

 

Λιβαδόκιρκος

Elanus caeruleus (II)

 

 

Έλανος

Eutriorchis astur (II)

 

 

Φιδαετός της Μαδαγασκάρης

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Γυπαετός

Gyps fulvus (II)

 

 

Όρνιο

Haliaeetus spp. (I/II) (Το Haliaeetus albicilla υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)

 

 

Θαλασσαετοί

Harpia harpyja (I)

 

 

Άρπυια

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Σπιζαετός

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Γερακαετός

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Φαιόραχο γεράκι

Milvus migrans (II). (Εκτός του Milvus migrans lineatus που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 

 

Τσίφτης

Milvus milvus (II)

 

 

Ψαλιδιάρης

Neophron percnopterus (II)

 

 

Ασπροπάρης

Pernis apivorus (II)

 

 

Ευρωπαϊκός σφηκιάρης

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Πιθηκοφάγος αετός

Cathartidae

 

 

 

Κόνδορες

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Κόνδορας της Καλιφόρνιας

 

 

Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)

Βασιλικός γύπας

Vultur gryphus (I)

 

 

Κόνδορας των Άνδεων

Falconidae

 

 

 

Γεράκια

Falco araeus (I)

 

 

Κιρκινέζι των Σεϋχελλών

Falco biarmicus (II)

 

 

Χρυσογέρακο

Falco cherrug (II)

 

 

Στεπογέρακο

Falco columbarius (II)

 

 

Νανογέρακο

Falco eleonorae (II)

 

 

Μαυροπετρίτης

Falco jugger (I)

 

 

Γεράκι λαγγάρ

Falco naumanni (II)

 

 

Κιρκινέζι

Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)

 

 

Κιρκινέζι του Newton

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Ερημοπετρίτης

Falco peregrinus (I)

 

 

Πετρίτης

Falco punctatus (I)

 

 

Κιρκινέζι του Μαυρικίου

Falco rusticolus (I)

 

 

Ασπρογέρακο

Falco subbuteo (II)

 

 

Δενδρογέρακο

Falco tinnunculus (II)

 

 

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus (II)

 

 

Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο

Pandionidae

 

 

 

Ψαραετοί

Pandion haliaetus (II)

 

 

Ψαραετός

GALLIFORMES

 

 

 

ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ

Cracidae

 

 

 

Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό

Crax alberti (III Κολομβία)

 

 

Κιουρασό του Αλβέρτου

Crax blumenbachii (I)

 

 

Ερυθρόραμφο κιουρασό

 

 

Crax daubentoni (III Κολομβία)

Κιουρασό του Daubenton

 

Crax fasciolata

 

Γυμνοπρόσωπο κιουρασό

 

 

Crax globulosa (III Κολομβία)

Κιουρασό με λειρί

 

 

Crax rubra (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)

Μεγάλο κιουρασό

Mitu mitu (I)

 

 

Κιουρασό του Alagoas

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Κερασφόρο γκουάν

 

 

Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)

Πεδινό τσατσαλάκα

 

 

Pauxi pauxi (III Κολομβία)

Κρανοφόρο κιουρασό

Penelope albipennis (I)

 

 

Λευκόπτερο γκουάν

 

 

Penelope purpurascens (III Ονδούρα)

Λοφιοφόρο γκουάν

 

 

Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)

Ορεινό γκουάν

Pipile jacutinga (I)

 

 

Μελανόστηθο γκουάν

Pipile pipile (I)

 

 

Γκουάν του Τρινιντάντ

Megapodiidae

 

 

 

Μεγάποδες

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Μαλέο

Phasianidae

 

 

 

Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κλπ.

 

Argusianus argus (II)

 

Μεγάλος άργος

Catreus wallichii (I)

 

 

Φασιανός του Γουόλις

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Λευκόωτος φασιανός

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Γεώχρωμος φασιανός

 

Gallus sonneratii (II)

 

Γκρίζα όρνιθα

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Αιμοφασιανός

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Μονάλ των Ιμαλαΐων

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Κινεζικό μονάλ

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Μονάλ του Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Φασιανός του Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Φασιανός του Βιετνάμ

Lophura imperialis (I)

 

 

Αυτοκρατορικός φασιανός

Lophura swinhoii (I)

 

 

Φασιανός του Swinhoe

 

 

Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)

Κηλιδωτή γαλοπούλα

Odontophorus strophium

 

 

Ορτύκι του Σανταντέρ

Ophrysia superciliosa

 

 

Ορτύκι των Ιμαλαΐων

 

Pavo muticus (II)

 

Πράσινο παγόνι

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Τεφρόχρωμος ταωφασιανός

 

Polyplectron germaini (II)

 

Ταωφασιανός του Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Ταωφασιανός της Μαλαισίας

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Ταωφασιανός του Παλαουάν

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Ταωφασιανός του Βόρνεο

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Λοφιοφόρος άργος

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Φασιανός του Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Φασιανός του Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Φασιανός Μικάδο

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Χιονόκοτα της Κασπίας

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Χιονόκοτα του Θιβέτ

Tragopan blythii (I)

 

 

Τραγοπάνας του Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Τραγοπάνας του Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Δυτικός τραγοπάνας

 

 

Tragopan satyra (III Νεπάλ)

Σάτυρος τραγοπάνας

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ

Gruidae

 

 

 

Γερανοί

 

Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γερανοί

Grus americana (I)

 

 

Λευκός αμερικανικός γερανός

Grus canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη Grus canadensis nesiotes και Grus canadensis pulla υπάγονται στο προσάρτημα I)

 

 

Καναδικός γερανός

Grus grus (II)

 

 

Ευρωπαϊκός γερανός

Grus japonensis (I)

 

 

Γερανός της Μαντσουρίας

Grus leucogeranus (I)

 

 

Λευκός ασιατικός γερανός

Grus monacha (I)

 

 

Γερανός μοναχός

Grus nigricollis (I)

 

 

Μελανοτράχηλος γερανός

Grus vipio (I)

 

 

Λευκοτράχηλος γερανός

Otididae

 

 

 

Ωτίδες

 

Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ωτίδες

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Ωτίδα της Ινδίας

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Χλαμυδωτίδα του Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Χλαμυδωτίδα

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Ωτίδα της Βεγγάλης

Otis tarda (II)

 

 

Μεγάλη ωτίδα

Sypheotides indicus (II)

 

 

Μικρός φλορικάνος

Tetrax tetrax (II)

 

 

Χαμωτίδα

Rallidae

 

 

 

Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάο

Rhynochetidae

 

 

 

Καγκού

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Καγκού

PASSERIFORMES

 

 

 

ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ

Atrichornithidae

 

 

 

Θαμνοπούλια

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Θορυβώδες θαμνοπούλι

Cotingidae

 

 

 

Κοτίγκα

 

 

Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου

 

 

Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα με λειρί

Cotinga maculata (I)

 

 

Ζωνωτό κοτίγκα

 

Rupicola spp. (II)

 

Βραχοπούλι της Γουιάνας

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Λευκόπτερο κοτίγκα

Emberizidae

 

 

 

Τσιχλόνια

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Κίτρινος καρδινάλιος

 

Paroaria capitata (II)

 

Κιτρινόραμφος καρδινάλιος

 

Paroaria coronata (II)

 

Ερυθρολόφιος καρδινάλιος

 

Tangara fastuosa (II)

 

Επτάχρωμος τάναγρος

Estrildidae

 

 

 

Σπίνοι-υφαντές

 

Amandava formosa (II)

 

Ελαιόχρωμο αβαντάβατ

 

Lonchura fuscata

 

Σπουργίτης του Τιμόρ

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Σπουργίτης της Ιάβας

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Νότιος μελανόλαιμος σπίνος

Fringillidae

 

 

 

Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.

Carduelis cucullata (I)

 

 

Κόκκινο λούγαρο

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο

Hirundinidae

 

 

 

Χελιδόνια

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο

Icteridae

 

 

 

Ίκτεροι

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ξανθόχρωμος ίκτερος

Meliphagidae

 

 

 

Μελοφάγοι

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Κρανοφόρος μελοφάγος

Muscicapidae

 

 

 

Μυγοχάφτες

Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)

 

 

Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ

 

Cyornis ruckii (II)

 

Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck

Dasyornis broadbenti litoralis (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Μακρόραμφη δασυόρνιθα

 

Garrulax canorus (II)

 

Κινέζικο χβαμέι

 

Garrulax taewanus (II)

 

Ταϊβανέζικο χβαμέι

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Αργυρόωτος λειότριχας

 

Leiothrix lutea (II)

 

Ερυθρόραμφος λειότριχας

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Λειοτσίχλα του Omei Shan

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Λευκοτράχηλος πικαθάρτης

Picathartes oreas (I)

 

 

Τεφροτράχηλος πικαθάρτης

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)

Παραδείσος μυγοχάφτης του Μαυρικίου

Paradisaeidae

 

 

 

Παραδείσια

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Παραδείσια πουλιά

Pittidae

 

 

 

Πίττες

 

Pitta guajana (II)

 

Ζωνωτή πίττα

Pitta gurneyi (I)

 

 

Πίττα του Gurney

Pitta kochi (I)

 

 

Μυστακοφόρος πίττα

 

Pitta nympha (II)

 

Ιαπωνική πίττα

Pycnonotidae

 

 

 

Μπουλμπούλ

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ

Sturnidae

 

 

 

Ψαρόνια, μάινες κλπ.

 

Gracula religiosa (II)

 

Μάινα των λόφων

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Μάινα του Μπαλί

Zosteropidae

 

 

 

Ασπρομάτηδες

Zosterops albogularis (I)

 

 

Λευκόστηθος ζωστήροπας

PELECANIFORMES

 

 

 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ

Fregatidae

 

 

 

Φρεγάτες

Fregata andrewsi (I)

 

 

Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων

Pelecanidae

 

 

 

Πελεκάνοι

Pelecanus crispus (I)

 

 

Αργυροπελεκάνος

Sulidae

 

 

 

Σούλες

Papasula abbotti (I)

 

 

Σούλα του Abbott

PICIFORMES

 

 

 

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ

Capitonidae

 

 

 

Αμερικανικοί μουστακαλήδες

 

 

Semnornis ramphastinus (III Κολομβία)

Μουστακαλής τουκάνος

Picidae

 

 

 

Δρυοκολάπτες

Campephilus imperialis (I)

 

 

Αυτοκρατορικός δρυοκολάπτης

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Δρυοκολάπτης του Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Ραμφαστοί, τουκάνοι

 

 

Baillonius bailloni (III Αργεντινή)

Ξανθόχρωμος τουκανέτος

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Μελανόλαιμο αρακάρι

 

 

Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)

Καστανόωτο αρακάρι

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Πράσινο αρακάρι

 

 

Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)

Ερυθρόστηθος τουκάνος

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ωχρόλαιμος τουκάνος

 

Ramphastos toco (II)

 

Τουκάνος τόκο

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Ερυθρόραμφος τουκάνος

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου

 

 

Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)

Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Podicipedidae

 

 

 

Βουτηχτάρια

Podilymbus gigas (I)

 

 

Βουτηχτάρι του Ατιτλάν

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ

Diomedeidae

 

 

 

Άλμπατρος

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Μικρόουρο άλμπατρος

PSITTACIFORMES

 

 

 

ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και εξαιρουμένων των Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Παπαγάλοι κλπ.

Cacatuidae

 

 

 

Κακατούα

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Κακατούα του Τανιμπάρ

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Κακατούα των Φιλιππίνων

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Κακατούα των Μολούκων

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Κακατούα με κίτρινο λοφίο

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Κακατούα των φοινίκων

Loriidae

 

 

 

Λόριοι

Eos histrio (I)

 

 

Κυανέρυθρος λόριος

Vini spp. (I/II) (Το Vini ultramarina περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)

 

 

Γαλάζιοι λόριοι

Psittacidae

 

 

 

Παπαγάλοι

Amazona arausiaca (I)

 

 

Ερυθρόλαιμος παπαγάλος

Amazona auropalliata (I)

 

 

Κιτρινόλαιμος παπαγάλος

Amazona barbadensis (I)

 

 

Παπαγάλος με κίτρινους ώμους

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Ερύθρουρος παπαγάλος

Amazona finschi (I)

 

 

Παπαγάλος του Finsch

Amazona guildingii (I)

 

 

Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου

Amazona imperialis (I)

 

 

Αυτοκρατορικός παπαγάλος

Amazona leucocephala (I)

 

 

Παπαγάλος της Κούβας

Amazona oratrix (I)

 

 

Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος

Amazona pretrei (I)

 

 

Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Ερυθρόφρυδος παπαγάλος

Amazona tucumana (I)

 

 

Παπαγάλος του Τουκουμάν

Amazona versicolor (I)

 

 

Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία

Amazona vinacea (I)

 

 

Οινόχρωμος παπαγάλος

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα

Amazona vittata (I)

 

 

Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Γαλάζιοι μακάο

Ara ambiguus (I)

 

 

Μεγάλος πράσινος μακάο

Ara glaucogularis (I)

 

 

Γαλαζόλαιμος μακάο

Ara macao (I)

 

 

Πορφυρός μακάο

Ara militaris (I)

 

 

Στρατιωτικός μακάο

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ερυθρόστηθος μακάο

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Μακάο του Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Κερασφόρο παπαγαλάκι

Guarouba guarouba (I)

 

 

Χρυσοπαπαγαλάκι

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Κοκκινόγαστρος παπαγάλος

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Κιτρινόωτος παπαγάλος

Pezoporus occidentalis (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Νυκτόβιος παπαγάλος

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Εδαφόβιος παπαγάλος

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Πιλοφόρος παπαγάλος

Primolius couloni (I)

 

 

Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος

Primolius maracana (I)

 

 

Κυανόπτερος παπαγάλος

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Χρυσόπτερος παπαγάλος

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Κουκουλοφόρος παπαγάλος

Psephotus pulcherrimus (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 

 

Παραδείσιος παπαγάλος

Psittacula echo (I)

 

 

Παπαγαλάκι του Μαυρικίου

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Παχύραμφοι παπαγάλοι

Strigops habroptilus (I)

 

 

Κακάπο

RHEIFORMES

 

 

 

ΡΕΟΜΟΡΦΑ

Rheidae

 

 

 

Ρέες

Pterocnemia pennata (I) (Εκτός του Pterocnemia pennata pennata που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Μικρή ρέα

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Μικρή ρέα

 

Rhea americana (II)

 

Μεγάλη ρέα

SPHENISCIFORMES

 

 

 

ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ

Spheniscidae

 

 

 

Πιγκουίνοι

 

Spheniscus demersus (II)

 

Αφρικανικός πιγκουίνος

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Πιγκουίνος του Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γλαυκόμορφα

Strigidae

 

 

 

Γλαύκες

Aegolius funereus (II)

 

 

Αιγωλιός

Asio flammeus (II)

 

 

Βαλτόμπουφος

Asio otus (II)

 

 

Νανόμπουφος

Athene noctua (II)

 

 

Ευρωπαϊκή κουκουβάγια

Bubo bubo (II) (Εκτός του Bubo bubo bengalensis που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 

 

Κοινός μπούφος

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Σπουργιτόγλαυκα

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Δασόβια γλαύκα

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Μικρός μπούφος

Ninox natalis (I)

 

 

Γλαύκα των Μολούκων

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Κοκκυγόγλαυκα

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Χιονόγλαυκα

Otus ireneae (II)

 

 

Γκιώνης του Σοκόκε

Otus scops (II)

 

 

Ευρωπαϊκός γκιώνης

Strix aluco (II)

 

 

Κοινός χουχουριστής

Strix nebulosa (II)

 

 

Μεγάλος χουχουριστής

Strix uralensis (II) (Εκτός του Strix uralensis davidi που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 

 

Χουχουριστής των Ουραλίων

Surnia ulula (II)

 

 

Βόρεια γερακόγλαυκα

Tytonidae

 

 

 

Πεπλόγλαυκες

Tyto alba (II)

 

 

Τυτώ, πεπλόγλαυκα

Tyto soumagnei (I)

 

 

 

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ

Struthionidae

 

 

 

Στρουθοκάμηλοι

Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Στρουθοκάμηλος

TINAMIFORMES

 

 

 

ΤΙΝΑΜΟΜΟΡΦΑ

Tinamidae

 

 

 

Τιναμού

Tinamus solitarius (I)

 

 

Μονήρες τιναμού

TROGONIFORMES

 

 

 

ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ

Trogonidae

 

 

 

Τρώγωνες

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Περίλαμπρο κετζάλ

REPTILIA

 

 

 

ΕΡΠΕΤΑ

CROCODYLIA

 

 

 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ

 

CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κροκοδείλια

Alligatoridae

 

 

 

Αλιγάτορες

Alligator sinensis (I)

 

 

Κινεζικός αλιγάτορας

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις

Caiman latirostris (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

Melanosuchus niger (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

Μαύρος καϊμάνος

Crocodylidae

 

 

 

Κροκόδειλοι

Crocodylus acutus (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 

 

Αμερικανικός κροκόδειλος

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Κροκόδειλος του Ορινόκο

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Κροκόδειλος των Φιλιππίνων

Crocodylus moreletii (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίζε που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς).

 

 

Κροκόδειλος του Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νοτίου Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπαιων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα B)

 

 

Κροκόδειλος του Νείλου

Crocodylus palustris (I)

 

 

Κροκόδειλος των ελών

Crocodylus porosus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Κροκόδειλος των εκβολών

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Κροκόδειλος της Κούβας

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Κροκόδειλος του Σιάμ

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Ψευτογαβιάλης

Gavialidae

 

 

 

Γαβιάλες

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Γαβιάλης

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

ΤΟΥΑΤΑΡΑ

Sphenodontidae

 

 

 

Τουατάρα

Sphenodon spp. (I)

 

 

Τουατάρα

SAURIA

 

 

 

ΣΑΥΡΕΣ

Agamidae

 

 

 

Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κλπ.

 

Uromastyx spp. (II)

 

Ακάνθουρες σαύρες

Chamaeleonidae

 

 

 

Χαμαιλέοντες

 

Bradypodion spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

Brookesia perarmata (I)

 

 

Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας

 

Calumma spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Χαμαιλέοντες

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Κοινός χαμαιλέοντας

 

Furcifer spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

Kinyongia spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Νάνοι χαμαιλέοντες

Cordylidae

 

 

 

Ακάνθουρες σαύρες

 

Cordylus spp. (II)

 

Κορδύλος

Gekkonidae

 

 

 

Σαμιαμίδια

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών

 

 

Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)

Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια

 

 

Naultinus spp. (III Νέα Ζηλανδία)

Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας

 

Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ημερόβιο σαμιαμίδι

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ

 

Uroplatus spp. (II)

 

Πλατύουρα σαμιαμίδια

Helodermatidae

 

 

 

Ηλόδερμα

 

Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Ηλόδερμο της Γουατεμάλας

Iguanidae

 

 

 

Ιγκουάνα

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος

Brachylophus spp. (I)

 

 

Ιγκουάνες των Φίτζι

 

Conolophus spp. (II)

 

Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Utila

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Rio Aguan

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας

Cyclura spp. (I)

 

 

Εδαφόβιες ιγκουάνες

 

Iguana spp. (II)

 

Ιγκουάνες

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του Σαν Ντιέγκο

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Παράκτια κερασφόρος σαύρα

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας

Sauromalus varius (I)

 

 

Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν

Lacertidae

 

 

 

Κοινές σαύρες

Gallotia simonyi (I)

 

 

Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Σαύρα του Lilford

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Σαύρα της Ίμπιζα

Scincidae

 

 

 

Σκίγκοι

 

Corucia zebrata (II)

 

Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

Teiidae

 

 

 

Κνημιδοφόροι, τέγκου κλπ.

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Σαύρα δράκος

 

Dracaena spp. (II)

 

Σαύρες καϊμάνοι

 

Tupinambis spp.(II)

 

Τεγκού

Varanidae

 

 

 

Βαράνοι

 

Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βαράνοι

Varanus bengalensis (I)

 

 

Ινδικός βαράνος

Varanus flavescens (I)

 

 

Κίτρινος βαράνος

Varanus griseus (I)

 

 

Βαράνος της ερήμου

Varanus komodoensis (I)

 

 

Βαράνος του νησιού Κόμοντο

Varanus nebulosus (I)

 

 

Νεφελώδης βαράνος

Varanus olivaceus (II)

 

 

Βαράνος του Grey

Xenosauridae

 

 

 

Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Κινεζική κροκοδειλόσαυρα

SERPENTES

 

 

 

ΦΙΔΙΑ

Boidae

 

 

 

Βόες

 

Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόες

Acrantophis spp. (I)

 

 

Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής

Epicrates inornatus (I)

 

 

Βόας του Πουέρτο Ρίκο

Epicrates monensis (I)

 

 

Βόας των Παρθένων Νήσων

Epicrates subflavus (I)

 

 

Βόας της Τζαμάικας

Eryx jaculus (II)

 

 

Ερημόφιδο, λουρίτης

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

Bolyeriidae

 

 

 

Βόες του Μαυρικίου

 

Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόες του Μαυρικίου

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ

Casarea dussumieri (I)

 

 

Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ

Colubridae

 

 

 

Κοινά φίδια

 

 

Atretium schistosum (III Ινδία)

Ελαιοπράσινο νερόφιδο

 

 

Cerberus rynchops (III Ινδία)

Κυνοκέφαλο νερόφιδο

 

Clelia clelia (II)

 

Μουσουράνα

 

Cyclagras gigas (II)

 

Ψευδοκόμπρα

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Ωοφάγο ινδικό φίδι

 

Ptyas mucosus (II)

 

Κοινό ποντικόφιδο

 

 

Xenochrophis piscator (III Ινδία)

Ασιατικό νερόφιδο

Elapidae

 

 

 

Κόμπρες, κοραλόφιδα κλπ.

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Πλατυκέφαλο φίδι

 

 

Micrurus diastema (III Ονδούρα)

Κοραλόφιδο του ατλαντικού

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο

 

Naja atra (II)

 

Κινεζική πτύουσα κόμπρα

 

Naja kaouthia (II)

 

Κόμπρα με μονόκλ

 

Naja mandalayensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανία

 

Naja naja (II)

 

Ινδική κόμπρα

 

Naja oxiana (II)

 

Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας

 

Naja philippinensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων

 

Naja sagittifera (II)

 

Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων

 

Naja samarensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων

 

Naja siamensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας

 

Naja sputatrix (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας

 

Naja sumatrana (II)

 

Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Βασιλική κόμπρα

Loxocemidae

 

 

 

Μεξικανικοί νάνοι βόες

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Μεξικανικοί νάνοι βόες

Pythonidae

 

 

 

Πύθωνες

 

Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πύθωνες

Python molurus molurus (I)

 

 

Ινδικός πύθωνας

Tropidophiidae

 

 

 

Δασόβιοι βόες

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Δασόβιοι βόες

Viperidae

 

 

 

Οχιές, κροταλίες

 

 

Crotalus durissus (III Ονδούρα)

Νεοτροπικός κροταλίας

 

Crotalus durissus unicolor

 

Κροταλίας της Αρούμπα

 

 

Daboia russelii (III Ινδία)

Οχιά του Russel

Vipera latifii

 

 

Οχιά του Latifi

Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

 

Οχιά των λιβαδιών

 

Vipera wagneri (II)

 

Οχιά του Wagner

TESTUDINES

 

 

 

ΧΕΛΩΝΕΣ

Carettochelyidae

 

 

 

Χοιρόρινες χελώνες

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Χοιρόρινη χελώνα

Chelidae

 

 

 

Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής

 

Chelodina mccordi (II)

 

Μακρύλαιμη χελώνα του Roti

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Δυτική βαλτοχελώνα

Cheloniidae

 

 

 

Θαλάσσιες χελώνες

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Θαλάσσιες χελώνες

Chelydridae

 

 

 

Οφιόλαιμες χελώνες

 

 

Macrochelys temminckii (III Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Μακροχελώνα του Temminck

Dermatemydidae

 

 

 

Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες

 

Dermatemys mawii (II)

 

Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα

Dermochelyidae

 

 

 

Δερματοχελώνες

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Δερματοχελώνα

Emydidae

 

 

 

Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες

 

Chrysemys picta

 

Χρωματιστή χελώνα

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Δασόβια χελώνα

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Χελώνα των τελμάτων

 

 

Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Γραμμωτές χελώνες

 

Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ερμητικές χελώνες

Terrapene coahuila (I)

 

 

Υδρόβια ερμητική χελώνα

 

Trachemys scripta elegans

 

Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα

Geoemydidae

 

 

 

Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες

Batagur affinis (I)

 

 

Νότια ποταμοχελώνα

Batagur baska (I)

 

 

Μπαταγκούρ

 

Batagur spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Ασιατικές ερμητικές χελώνες

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Μαύρη λιμνοχελώνα

 

 

Geoemyda spengleri (III Κίνα)

Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ

 

Heosemys annandalii (II)

 

Κιτρινοκέφαλη χελώνα

 

Heosemys depressa (II)

 

Δασοχελώνα του Αρακάν

 

Heosemys grandis (II)

 

Γιγαντιαία ασιατική χελώνα

 

Heosemys spinosa (II)

 

Αγκαθωτή χελώνα

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Δασοχελώνα του Σουλαουέζι

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Σαλιγκαροφάγα χελώνα

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Χελώνα των ορυζώνων

 

Mauremys annamensis (II)

 

Λιμνοχελώνα του Αννάμ

 

 

Mauremys iversoni (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Φούτζι

 

 

Mauremys megalocephala (III Κίνα)

Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα

 

Mauremys mutica (II)

 

Κίτρινη λιμνοχελώνα

 

 

Mauremys nigricans (III Κίνα)

Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα

 

 

Mauremys pritchardi (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Pritchard

 

 

Mauremys reevesii (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Reeves

 

 

Mauremys sinensis (III Κίνα)

Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες

Morenia ocellata (I)

 

 

Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας

 

Notochelys platynota (II)

 

Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας

 

 

Ocadia glyphistoma (III Κίνα)

Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό

 

 

Ocadia philippeni (III Κίνα)

Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen

 

Orlitia borneensis (II)

 

Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας

 

Pangshura spp. (ΙΙ) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Θολωτές χελώνες

Pangshura tecta (I)

 

 

Ινδική θολωτή χελώνα

 

 

Sacalia bealei (III Κίνα)

Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale

 

 

Sacalia pseudocellata (III Κίνα)

Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα

 

 

Sacalia quadriocellata (III Κίνα)

Τετραόφθαλμη χελώνα

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Μαύρη τελματοχελώνα

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων

Platysternidae

 

 

 

Μεγακέφαλες χελώνες

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Μεγακέφαλη χελώνα

Podocnemididae

 

 

 

Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα

 

Podocnemis spp. (II)

 

Μακρύλαιμες χελώνες

Testudinidae

 

 

 

Χερσαίες χελώνες

 

Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το Geochelone sulcata για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς).

 

Χερσαίες χελώνες

Astrochelys radiata (I)

 

 

Ακτινωτή χελώνα

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Ανγκονόκα

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Σκαπτική χελώνα του Bolson

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Επίπεδη χελώνα

Psammobates geometricus (I)

 

 

Γεωμετρική χελώνα

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης

Pyxis planicauda (I)

 

 

Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης

Testudo graeca (II)

 

 

Γραικοχελώνα

Testudo hermanni (II)

 

 

Μεσογειακή χελώνα

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Αιγυπτιακή χελώνα

Testudo marginata (II)

 

 

Κρασπεδοχελώνα

Trionychidae

 

 

 

Μαλακοκέλυφες χελώνες

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Μαλακοχελώνα του Cuatro Cienagas

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Ινδική μαλακοχελώνα

Aspideretes hurum (I)

 

 

Μαλακοχελώνα με σχέδια παγονιού

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Μαύρη μαλακοχελώνα

 

Chitra spp. (II)

 

Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα

 

Lissemys punctata (II)

 

Μαλακοχελώνα του Ινδού και του Γάγγη

 

Lissemys scutata (II)

 

Μαλακοχελώνα της Βιρμανίας

 

 

Palea steindachneri (III Κίνα)

Μαλακοχελώνα με λειρί

 

Pelochelys spp. (II)

 

Γιγαντιαία μαλακοχελώνα

 

 

Pelodiscus axenaria (III Κίνα)

Μαλακοχελώνα του Χουνάν

 

 

Pelodiscus maackii (III Κίνα)

Μαλακοχελώνα του Αμούρ

 

 

Pelodiscus parviformis (III Κίνα)

Κινεζική μαλακοχελώνα

 

 

Rafetus swinhoei (III Κίνα)

Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσε

AMPHIBIA

 

 

 

Αμφιβια

ANURA

 

 

 

ΑΝΟΥΡΑ

Bufonidae

 

 

 

Κοινοί φρύνοι

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm

Atelopus zeteki (I)

 

 

Χρυσοβάτραχος

Bufo periglenes (I)

 

 

Χρυσοφρύνος

Bufo superciliaris (I)

 

 

Φρύνος του Καμερούν

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Φρύνοι νίμπα

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Αιθιοπικοί φρύνοι του Osgood

Calyptocephalellidae

 

 

Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Πλατύστομος φρύνος

Dendrobatidae

 

 

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Allobates femoralis (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια

 

Allobates zaparo (II)

 

Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος

 

Dendrobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Epipedobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Phyllobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

Hylidae

 

 

 

Δενδροβάτραχοι

 

Agalychnis spp. (II)

 

Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι

Mantellidae

 

 

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

 

Mantella spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

Microhylidae

 

 

 

Μικροδενδροβάτραχοι

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Ντοματοβάτραχος

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Κόκκινος βάτραχος της βροχής

Ranidae

 

 

 

Κοινοί βάτραχοι

 

Conraua goliath

 

Βάτραχος γολιάθ

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Εξαδάκτυλος βάτραχος

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Τιγροβάτραχος

 

Rana catesbeiana

 

Αμερικανικός ταυροβάτραχος

Rheobatrachidae

 

 

 

Ρεοβάτραχοι

 

Rheobatrachus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ρεοβάτραχοι

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Πλατύποδος ρεοβάτραχος

CAUDATA

 

 

 

ΟΥΡΟΔΗΛΑ

Ambystomatidae

 

 

 

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Άξολοτλ

Cryptobranchidae

 

 

 

Γιγάντιες σαλαμάνδρες

Andrias spp. (I)

 

 

Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες

Salamandridae

 

 

 

Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Ελασματοβραγχιοι

LAMNIFORMES

 

 

 

ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ

Cetorhinidae

 

 

 

Κητόρρινοι

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς

Lamnidae

 

 

 

Λευκοί καρχαρίες

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Λευκός καρχαρίας

 

 

Lamna nasus (III 27 κράτη μέλη)(20)

Λάμια

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ

Rhincodontidae

 

 

 

Φαλαινοκαρχαρίες

 

Rhincodon typus (II)

 

Φαλαινοκαρχαρίας

RAJIFORMES

 

 

 

ΡΑΓΙΟΜΟΡΦΟΙ

Pristidae

 

 

 

Πριονόψαρα

Pristidae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 

 

Πριονόψαρα

 

Pristis microdon (II) (Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλα και αποδεκτά ενυδρεία για σκοπούςδιατήρησης πρωτίστως. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα A και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)

 

Πριονόψαρο του γλυκού νερού

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Ακτινοπτερύγιοι

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες

Acipenseridae

 

 

 

Οξύρρυγχοι

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Βραχύρρινος οξύρρυγχος

Acipenser sturio (I)

 

 

Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

ANGUILLIFORMES

 

 

 

ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ

Anguillidae

 

 

 

Χέλια

 

Anguilla anguilla (II)

 

Ευρωπαϊκό χέλι

CYPRINIFORMES

 

 

 

ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ

Catostomidae

 

 

 

Κατώστομοι

Chasmistes cujus (I)

 

 

Κούι-ούι

ψ

 

 

 

Κυπρινοειδή

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Αφρικανική τυφλή μπριάνα

Probarbus jullieni (I)

 

 

Μπριάνα του Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ

Osteoglossidae

 

 

 

Αραπάιμα, οστεόγλωσσοι

 

Arapaima gigas (II)

 

Αραπάιμα

Scleropages formosus (I)

 

 

Ασιατικό αροουάνα

PERCIFORMES

 

 

 

ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ

Labridae

 

 

 

Χειλούδες

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Καμπουρωτή χειλού

Sciaenidae

 

 

 

Σκίαινες

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Τοτοάμπα

SILURIFORMES

 

 

 

ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ

Pangasiidae

 

 

 

Καρχαρογατόψαρα

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Γιγαντιαίο γατόψαρο

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ

Syngnathidae

 

 

 

Σακοράφες, ιππόκαμποι

 

Hippocampus spp. (II)

 

Ιππόκαμποι

SARCOPTERYGII

 

 

 

Σαρκοπτερύγιοι

CERATODONTIFORMES

 

 

 

ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ

Ceratodontidae

 

 

 

Δίπνοοι

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Δίπνοος της Αυστραλίας

COELACANTHIFORMES

 

 

 

ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ

Latimeriidae

 

 

 

Κοιλάκανθοι

Latimeria spp. (I)

 

 

Κοιλάκανθοι

ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ-ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)

 

 

 

 

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Ολοθουροειδή

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ

Stichopodidae

 

 

 

Στιχόποδα

 

 

Isostichopus fuscus (III Ισημερινός)

Καστανό ολοθούριο

ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

Αραχνίδια

ARANEAE

 

 

 

ΑΡΑΧΝΕΣ

Theraphosidae

 

 

 

Ταραντούλες

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα

 

Brachypelma spp. (II)

 

Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής

SCORPIONES

 

 

 

ΣΚΟΡΠΙΟΙ

Scorpionidae

 

 

 

Σκορπιοί

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης

 

Pandinus imperator (II)

 

Αυτοκρατορικός σκορπιός

INSECTA

 

 

 

Έντομα

COLEOPTERA

 

 

 

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)

Lucanidae

 

 

 

Ελαφοκάνθαροι

 

 

Colophon spp. (III Νότιος Αφρική)

Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου

Scarabaeidae

 

 

 

Σκαραβαίοι

 

Dynastes satanas (II)

 

Σκαθάρι σατανάς

LEPIDOPTERA

 

 

 

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Βολιβία)

Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Βολιβία)

Μορφώ του Godart

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Βολιβία)

Πρεπόνα της Πραινέστου

Papilionidae

 

 

 

Χελιδόνουρες πεταλούδες

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ορνιθόπτερα

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

Papilio hospiton (I)

 

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Παρνάσσιος Απόλλων

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)

 

 

 

 

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Βδέλλες

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

ΑΡΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ

Hirudinidae

 

 

 

Βδέλλες

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Βόρεια ιατρική βδέλλα

 

Hirudo verbana (II)

 

Νότια ιατρική βδέλλα

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

Δίθυρα μαλάκια (μεθύστρες, μύδια, κλπ.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Πετροσωλήνας

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Μύδια του γλυκού νερού

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Γιγαντιαίες τριδάκνες

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Γιγαντιαίες τριδάκνες

GASTROPODA

 

 

 

Γυμνοσάλαγκιες, χερσαία και θαλασσινά σαλιγκάρια

MESOGASTROPODA

 

 

 

ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Strombidae

 

 

 

Στρόμβοι

 

Strombus gigas (II)

 

Γιγαντιαίος στρόμβος

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

Achatinellidae

 

 

 

Αχατινέλλες

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (ΚΝΙΔΟΖΩΑ-ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ, ΜΕΔΟΥΣΕΣ)

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες

ANTIPATHARIA

 

 

 

ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

 

GORGONACEAE

 

 

 

ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ

Coralliidae

 

 

 

Κοράλλια

 

 

Corallium elatius (III Κίνα)

 

 

 

Corallium japonicum (III Κίνα)

 

 

 

Corallium konjoi (III Κίνα)

 

 

 

Corallium secundum (III Κίνα)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΡΑ

Helioporidae

 

 

 

 

 

Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος Heliopora coerulea)(21)

 

 

SCLERACTINIA

 

 

 

ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ

 

 

SCLERACTINIA spp. (II)(22)

 

 

STOLONIFERA

 

 

 

ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ

Tubiporidae

 

 

 

 

 

Tubiporidae spp. (II)(23)

 

 

HYDROZOA

 

 

 

Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες

MILLEPORINA

 

 

 

Κοράλλια της φωτιάς

Milleporidae

 

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II)(24)

 

 

STYLASTERINA

 

 

 

Υδρομέδουσες

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II)(25)

 

 

ΧΛΩΡΙΔΑ

 

 

 

 

AGAVACEAE

 

 

 

Αθάνατοι

Agave parviflora (I)

 

 

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

 

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Αμαρυλλίδες

 

Galanthus spp. (II) #4

 

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

 

ANACARDIACEAE

 

 

 

Ανακαρδιίδες

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

Αποκυνίδες

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A) #4

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

 

ARALIACEAE

 

 

 

Αραλιίδες

 

Panax ginseng (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3

 

Ασιατικό τζινσένγκ

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Αμερικανικό τζινσένγκ

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Αραουακάριες

Araucaria araucana (I)

 

 

Αραουακάρια

BERBERIDACEAE

 

 

 

Βερβερίδες

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

 

BROMELIACEAE

 

 

 

Αερόφυτα, βρομέλιες

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

 

 

Tillandsia xerographica (II)(26) #4

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Κάκτοι

 

CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και των Pereskia spp., Pereskiopsis spp. και Quiabentia spp.)(27) #4

 

Κάκτοι

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

 

Mammillaria solisioides (I)

 

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

Καρυοκαρίδες

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Σύνθετα

Saussurea costus (I) (γνωστό, επίσης, ως S. lappa, Aucklandia lappa ή A. costus)

 

 

 

CRASSULACEAE

 

 

 

Κρασσουλίδες

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

 

CUCURBITACEAE

 

 

 

Κολοκυνθοειδή

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (γνωστό επίσης και ως Xerosicyos pubescens)

 

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Κυπαρίσια

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Κυπαρισσοειδής φιτζρόυα

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

Δενδρώδεις φτέρες

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Κυαθιίδες

CYCADACEAE

 

 

 

Κυκάδες

 

CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A) #4

 

Κυκάδες

Cycas beddomei (I)

 

 

 

DICKSONIACEAE

 

 

 

Δενδρώδεις φτέρες

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περολαμβάνονται τα συνώνυμα Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana και D. stuebelii) #4

 

 

DIDIEREACEAE

 

 

 

Ντιντιερίδες

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

 

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Γιάμ

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

Δροσερίδες

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

 

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Ευφορβιίδες

 

Euphorbia spp. (II)) #4

(Μόνο τα σαρκώδη είδη εκτός από

1)   την Euphorbia misera,

2)   τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του Euphorbia trigona,

3)   τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του Euphorbia lactea που μπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του Euphorbia neriifolia εφόσον

—  διαθέτουν λοφίο ή

—  είναι ριπιδιόσχημα ή

—  είναι μεταλλαγμένα ως προς το χρώμα και

4)   τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του Euphorbia “Milii” εφόσον

—  αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και

—  εισάγονται ή (επαν-) εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών, που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού), και

5)  τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α

 

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) (Περιλαμβάνει τα forma viridifolia και την var. rakotozafyi)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (περιλαμβάνει το ssp. tuberifera)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (Περιλαμβάνει τις vars. ampanihyensis, robinsonii και sprirosticha)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I)) (Περιλαμβάνει τις vars. antsingiensis, bemarahensis και multiflora)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

 

 

 

Gnetum montanum (III Νεπάλ) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

Καρυδιές

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

 

LAURACEAE

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (γνωστό επίσης και ως A. duckei) #12

 

Ροδόξυλο Βραζιλίας

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Ψυχανθή

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

 

 

 

Dalbergia retusa (III Γουατεμάλα) (Μόνο ο πληθυσμός της Γουατεμάλας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ) #5

 

 

 

Dalbergia stevensonii (III Γουατεμάλα) (Μόνο ο πληθυσμός της Γουατεμάλας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ) #5

 

 

 

Dipteryx panamensis (III Κόστα Ρίκα/Νικαράγουα)

 

 

Pericopsis elata (II) #5

 

 

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

 

LILIACEAE

 

 

 

Κρίνα

 

Aloe spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και το Aloe vera, γνωστό, επίσης, ως Aloe barbadensis, που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #4

 

Αλόες

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

Aloe compressa (I) (Περιλαμβάνει τις vars. paucituberculata, rugosquamosa και schistophila)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (Περιλαμβάνει την var. aurantiaca)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I) (Περιλαμβάνει την var. maniaensis)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Μανόλιες

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Νεπάλ) #1

 

MELIACEAE

 

 

 

Μελιίδες, κέδροι

 

 

Cedrela fissilis (III Βολιβία) (Μόνο ο πληθυσμός της Βολιβίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ) #5

Κέδρος της Βολιβίας

 

 

Cedrela lilloi (III Bolivia) (Μόνο ο πληθυσμός της Βολιβίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ) #5

Κέδρος του Salta

 

 

Cedrela odorata (III Βολιβία/Βραζιλία/Κολομβία/Γουατεμάλα/Περού) (Μόνο οι πληθυσμοί των χωρών που ενέγραψαν το είδος στο προσάρτημα ΙΙΙ, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ) #5

Ισπανικός κέδρος

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Μαόνι της Ονδούρας

 

Swietenia macrophylla (II) (Πληθυσμός του Neotropics – περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6

 

Πλατύφυλλο μαόνι

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Μαόνι της Καραϊβικής

NEPENTHACEAE

 

 

 

Νηπενθή

 

Nepenthes spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A) #4

 

 

Nepenthes khasiana (I)

 

 

 

Nepenthes rajah (I)

 

 

 

ORCHIDACEAE

 

 

 

Ορχιδέες

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)(28) #4

 

Ορχιδέες

Για όλα τα ακόλουθα είδη orchid του παραρτήματος Α, οι σπερμοφυείς καλλιέργειες ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού εφόσον

—  προέρχονται από in vitro, στερεό ή υγρό περιβάλλον

—  έχουν τα δείγματα πληρούν τον ορισμό των “τεχνητώς αναπαραχθέντων” βάσει του άρθρου 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, και

—  όταν εισάγονται ή (επαν-) εξάγονται από την Ένωση μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων

–  

–  

–  

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

Κρητικό κεφαλάνθηρο

Cypripedium calceolus (II)

 

 

Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

 

Laelia jongheana (I)

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

Λίπαρη του Loesel

Ophrys argolica (II)

 

 

Αργολική οφρύς

Ophrys lunulata (II)

 

 

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

 

Peristeria elata (I)

 

 

 

Phragmipedium spp. (I)

 

 

 

Renanthera imschootiana (I)

 

 

 

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

 

OROBANCHACEAE

 

 

 

Οροβάγχες

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

 

PALMAE

(ARECACEAE)

 

 

 

Φοίνικες

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

 

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

 

 

 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Φοίνικας της θάλασσας

 

Marojejya darianii (II)

 

 

 

Neodypsis decaryi (II) #4

 

 

 

Ravenea louvelii(II)

 

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

 

PAPAVERACEAE

 

 

 

Παπαρούνες

 

 

Meconopsis regia (III Νεπάλ) #1

 

PASSIFLORACEAE

 

 

 

Πασιφλόρες

 

Adenia olaboensis (II)

 

 

PINACEAE

 

 

 

Πεύκα

Abies guatemalensis (I)

 

 

 

 

 

Pinus koraiensis (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5

Ρωσικό πεύκο

PODOCARPACEAE

 

 

 

Ποδοκαρπίδες

 

 

Podocarpus neriifolius (III Νεπάλ) #1

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

 

PORTULACACEAE

 

 

 

Πορτουλακίδες

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Πορτουλακίδες

 

Avonia spp. #4

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

 

PRIMULACEAE

 

 

 

Πρίμουλες, κυκλάμινα

 

Cyclamen spp. (II)(29) #4

 

Κυκλάμινα

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ρανουνκουλίδες

 

Adonis vernalis (II) #2

 

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

 

ROSACEAE

 

 

 

Τριανταφυλλιές, κερασιές κλπ.

 

Prunus africana (II) #4

 

 

RUBIACEAE

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)

 

 

 

SARRACENIACEAE

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A) #4

 

 

Sarracenia oreophila (I)

 

 

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

 

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Συκόρριζες

 

Picrorhiza kurrooa (II) (excludes Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

 

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangerias (κυκαδίδες)

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Κυκαδίδες

Stangeria eriopus (I)

 

 

 

TAXACEAE

 

 

 

Ίταμοι

 

Taxus chinensis και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2

 

 

 

Taxus cuspidata και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II)(30) #2

 

 

 

Taxus fuana και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2

 

 

 

Taxus sumatrana και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

 

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 

 

 

Θυμελαιίδες

 

Aquilaria spp. (II) #4

 

 

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

 

 

Gyrinops spp. (II) #4

 

 

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 

 

 

 

 

 

Tetracentron sinense (III Νεπάλ) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Βαλεριανίδες

 

Nardostachys grandiflora (ΙΙ) #2

 

 

VITACEAE

 

 

 

Αμπελίδες

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

 

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

 

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

 

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

 

ZAMIACEAE

 

 

 

Κυκαδίδες

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A) #4

 

Κυκαδίδες

Ceratozamia spp. (I)

 

 

 

Chigua spp. (I)

 

 

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Εγκεφαλάρτος

Microcycas calocoma (I)

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

 

 

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

 

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Αγιόξυλα

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Αγιόξυλο

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Ξύλο της ζωής

 

Παράρτημα Δ

Κοινό όνομα

ΠΑΝΙΔΑ

 

 

CHORDATA (CHORDATES)

 

 

MAMMALIA

 

Θηλαστικά

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Κυνοειδή

Vulpes vulpes griffithi (III Ινδία) §1

Αλεπού

Vulpes vulpes montana (III Ινδία) §1

Αλεπού

Vulpes vulpes pusilla (III Ινδία) §1

Αλεπού

Mustelidae

 

Ικτίδες

Mustela altaica (III Ινδία) §1

Ορεινή νυφίτσα

Mustela erminea ferghanae (III Ινδία) §1

Ερμίνα

Mustela kathiah (III Ινδία) §1

Κιτρινόγαστρη νυφίτσα

Mustela sibirica (III Ινδία) §1

Νυφίτσα της Σιβηρίας

DIPROTODONTIA

 

 

Macropodidae

 

Καγκουρώ, μακροποδίδες

Dendrolagus dorianus

Δενδρόβιο καγκουρό του Doria

Dendrolagus goodfellowi

Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Δενδρόβιο καγκουρό του Χουόν

Dendrolagus pulcherrimus

Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό

Dendrolagus stellarum

Δενδρόβιο καγκουρό του Seri

AVES

 

Πτηνά

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Πάπιες, χήνες, κύκνοι

Anas melleri

Πάπια του Meller

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

 

Περιστέρια, τρυγόνια

Columba oenops

Περιστέρι του Περού

Didunculus strigirostris

Στενόραμφο περιστέρι

Ducula pickeringii

Γκρίζο αυτοκρατορικό περιστέρι

Gallicolumba crinigera

Περιστέρι του Μιντανάο

Ptilinopus marchei

Ερυθρόστηθο περιστέρι

Turacoena modesta

Μαύρο κουκοπεριστέρι

GALLIFORMES

 

 

Cracidae

 

Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό

Crax alector

Μαύρο κιουρασό

Pauxi unicornis

Κερασφόρο κιουρασό

Penelope pileata

Γκουάν με λευκό λοφίο

Megapodiidae

 

 

Eulipoa wallacei

 

Phasianidae

 

Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κλπ.

Arborophila gingica

Λευκόλαιμη πέρδικα

Lophura bulweri

Φασιανός του Bulwer

Lophura diardi

Φασιανός του Σιάμ

Lophura inornata

Φασιανός του Salvadori

Lophura leucomelanos

Λευκομέλανος φασιανός

Syrmaticus reevesii §2

Φασιανός του Reeves

PASSERIFORMES

 

 

Bombycillidae

 

Βομβικύλες

Bombycilla japonica

Ιαπωνική βομβυκίλα

Corvidae

 

Κορακοειδή

Cyanocorax caeruleus

Γαλαζοπράσινη κίσσα

Cyanocorax dickeyi

Λοφιοφόρος κίσσα

Cotingidae

 

Κοτίγκα

Procnias nudicollis

Γυμνόλαιμο κοτίγκα

Emberizidae

 

Τσιχλόνια

Dacnis nigripes

Μελανόποδη δάκνη

Sporophila falcirostris

Σποροφάγος του Temminck

Sporophila frontalis

Κιτρινωπός σποροφάγος

Sporophila hypochroma

Υπόχρωμος σποροφάγος

Sporophila palustris

Σποροφάγος των βάλτων

Estrildidae

 

Σπίνοι-υφαντές

Amandava amandava

Κόκκινο αβαντάβατ

Cryptospiza reichenovii

Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο

Erythrura coloria

Ερυθρόωτος παπαγαλόσπινος

Erythrura viridifacies

Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος

Estrilda quartinia (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως Estrilda melanotis)

Κιτρινόγαστρη βομβυκίλα

Hypargos niveoguttatus

Πυρόχρωμος σπίνος του Peters

Lonchura griseicapilla

Γκριζοκέφαλος σπουργίτης

Lonchura punctulata

Φολιδόστηθο μούνια

Lonchura stygia

Μαύρο μούνια

Fringillidae

 

Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.

Carduelis ambigua

Μελανοκέφαλος φλώρος

Carduelis atrata

Μαύρο λούγαρο

Kozlowia roborowskii

Ροδόσπινος του Θιβέτ

Pyrrhula erythaca

Γκριζοκέφαλος πύρρουλας

Serinus canicollis

Καναρίνι του Ακρωτηρίου

Serinus citrinelloides hypostictus (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως Serinus citrinelloides)

Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής

Icteridae

 

Ίκτεροι

Sturnella militaris

Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας

Muscicapidae

 

Μυγοχάφτες

Cochoa azurea

Κοτσόα της Ιάβας

Cochoa purpurea

Ιώδες κοτσόα

Garrulax formosus

Ερυθρόπτερος πολυλογάς

Garrulax galbanus

Κιτρινόλαιμος πολυλογάς

Garrulax milnei

Ερύθρουρος πολυλογάς

Niltava davidi

Νιλτάβα του Φούτζι

Stachyris whiteheadi

Καστανοπρόσωπος πολυλογάς

Swynnertonia swynnertoni (Επίσης γνωστό ως Pogonicichla swynnertoni)

Κοκκινολαίμης του Swynnerton

Turdus dissimilis

Μελανόστηθη τσίχλα

Pittidae

 

Πίττες

Pitta nipalensis

Πίττα του Νεπάλ

Pitta steerii

Γαλαζοπράσινη πίττα

Sittidae

 

Τσοπανάκοι

Sitta magna

Γιγαντιαίος τσοπανάκος

Sitta yunnanensis

Τσοπανάκος του Γιουνάν

Sturnidae

 

Μάινα, ψαρόνια

Cosmopsarus regius

Χρυσόστερνο ψαρόνι

Mino dumontii

Κιτρινοπρόσωπη μάινα

Sturnus erythropygius

Λευκοκέφαλο ψαρόνι

REPTILIA

 

Ερπετά

TESTUDINES

 

 

Geoemydidae

 

Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες

Melanochelys trijuga

Ινδική μαύρη χελώνα

SAURIA

 

Σαύρες

Agamidae

 

Αγκάμα, κροκοδειλάκια

Physignathus cocincinus

Κινεζικός νεροδράκοντας

Anguidae

 

Κονάκια

Abronia graminea

Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα

Gekkonidae

 

Σαμιαμίδια

Rhacodactylus auriculatus

Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας

Rhacodactylus ciliatus

Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot

Rhacodactylus leachianus

Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας

Teratoscincus microlepis

Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι

Teratoscincus scincus

Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι

Gerrhosauridae

 

Περίζωτες σαύρες

Zonosaurus karsteni

Περίζωτη σαύρα του Karsten

Zonosaurus quadrilineatus

Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα

Iguanidae

 

Ιγκουάνες

Ctenosaura quinquecarinata

Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά

Scincidae

 

Σκίγκοι

Tribolonotus gracilis

Κροκοδειλόσκιγκος

Tribolonotus novaeguineae

Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας

SERPENTES

 

Φίδια

Colubridae

 

Κοινά φίδια

Elaphe carinata §1

Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν

Elaphe radiata §1

Ακτινωτό ποντικόφιδο

Elaphe taeniura §1

Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν

Enhydris bocourti §1

Νερόφιδο του Bocourt

Homalopsis buccata §1

Μασκοφόρο νερόφιδο

Langaha nasuta

Βόρειο φυλλόρινο φίδι

Leioheterodon madagascariensis

Μεναράνα της Μαδαγασκάρης

Ptyas korros §1

Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας

Rhabdophis subminiatus §1

Ερυθροτράχηλο φίδι

Hydrophiidae

 

Θαλάσσια φίδια

Lapemis curtus (Περιλαμβάνεται το Lapemis hardwickii) §1

Θαλάσσιο φίδι του Shaw

Viperidae

 

Οχιές

Calloselasma rhodostoma §1

Οχιά της Μαλαισίας

AMPHIBIA

 

Αμφίβια

ANURA

 

Άνουρα

Hylidae

 

Δενδροβάτραχοι

Phyllomedusa sauvagii

Πιθηκο-δενδροβάτραχος

Leptodactylidae

 

Νεοτροπικοί βάτραχοι

Leptodactylus laticeps

Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος

Ranidae

 

Κοινοί βατράχοι

Limnonectes macrodon

Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας

Rana shqiperica

Αλβανικός λιμνοβάτραχος

CAUDATA

 

Ουρόδηλα

Hynobiidae

 

Ασιατικές σαλαμάνδρες

Ranodon sibiricus

Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας

Plethodontidae

 

Πληθόδοντες

Bolitoglossa dofleini

Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα

Salamandridae

 

Σαλαμάνδρες, τρίτωνες

Cynops ensicauda

Ξιφόσουρος τρίτωνας

Echinotriton andersoni

Σαλαμάνδρα του Anderson

Pachytriton labiatus

Πλατύουρος τρίτωνας

Paramesotriton spp.

Παραμεσοτρίτωνες

Salamandra algira

Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής

Tylototriton spp.

Κροκοδειλοτρίτωνας

ACTINOPTERYGII

 

Ακτινοπτερύγιοι

PERCIFORMES

 

ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ

Apogonidae

 

 

Pterapogon kauderni

Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι

ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)

 

 

INSECTA

 

Έντομα

LEPIDOPTERA

 

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (Πεταλούδες)

Papilionidae

 

Χελιδόνουρες πεταλούδες

Baronia brevicornis

 

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

 

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

 

 

GASTROPODA

 

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Haliotidae

 

Αυτιά της θάλασσας

Haliotis midae

Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας

ΧΛΩΡΙΔΑ

 

 

AGAVACEAE

 

Αθάνατοι

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Αροΐδες

Arisaema dracontium

 

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Σύνθετα

Arnica montana §3

 

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Καλούνα, ροδόδενδρα

Arctostaphylos uva-ursi §3

Αρκουδοστάφυλο

GENTIANACEAE

 

Γεντιανή

Gentiana lutea §3

Κίτρινη γεντιανή

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Ψυχανθή

Dalbergia granadillo §4

 

Dalbergia retusa (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4

 

Dalbergia stevensonii (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4

 

LILIACEAE

 

Λειριοειδή

Trillium pusillum

 

Trillium rugelii

 

Trillium sessile

 

LYCOPODIACEAE

 

Λυκοπόδια

Lycopodium clavatum §3

Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο

MELIACEAE

 

Μελιίδες, κέδροι

Cedrela fissilis (εκτός του πληθυσμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ) §4

Κέδρος της Βραζιλίας

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (εκτός του πληθυσμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ) §4

Κέδρος του Salta

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela odorata (Εκτός των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ) §4

Ισπανικός κέδρος

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Μηνυανθή

Menyanthes trifoliata §3

Τρίφυλλο μηνυανθές

PARMELIACEAE

 

 

Cetraria islandica §3

 

PASSIFLORACEAE

 

 

Adenia glauca

 

Adenia pechuelli

 

PEDALIACEAE

 

Σήσαμο, αρπαγόφυτο

Harpagophytum spp. §3

Αρπαγόφυτο

PORTULACACEAE

 

Πορτουλακίδες

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Λυκοπόδια

Selaginella lepidophylla»

 

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Καταργούμενoς κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1)

 

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 938/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 140 της 30.5.1997, σ. 1)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2307/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 325 της 27.11.1997, σ. 1)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2214/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 279 της 16.10.1998, σ. 3)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1476/1999 της Επιτροπής

(ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 5)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2724/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 320 της 18.12.2000, σ. 1)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1579/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 209 της 2.8.2001, σ. 14)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 3)

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 215 της 27.8.2003, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1)

Μόνον το άρθρο 3 και το παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 40)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 215 της 19.8.2005, σ. 1)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 318/2008 της Επιτροπής

(ΕΕ L 95 της 8.4.2008, σ. 3)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 407/2009 της Επιτροπής

(ΕΕ L 123 της 19.5.2009, σ. 3)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 398/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 5)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 709/2010 της Επιτροπής

(ΕΕ L 212 της 12.8.2010, σ. 1)

 

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 101/2012 της Επιτροπής

(ΕΕ L 39 της 11.2. 2012, σ. 133)

 

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97

Παρών κανονισμός

 

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγαφος 6 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 6 σημείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 6 σημείο ii)

Άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

-

Άρθρο 7 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 11 παράγραφοι 3, 4 και 5

Άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 12 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 14 παράγραφος1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 15 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 15 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 15 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 15 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Άρθρο 19 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 19 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 19 παράγραφος 2

-

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 5

Άρθρο 18 παράγραφος 3

 

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 22

Άρθρο 21

_______

_______

Άρθρο 23

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Παράρτημα

Παράρτημα I

______

Παράρτημα II

______

Παράρτημα III

_____________

(1) ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 85.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(3)ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 85.
(4)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
(5)ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(6)Βλ. παράρτημα ΙΙ.
(7)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(9)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας πού απειλούνται με εξαφάνιση (ΕΕ L 384 της 31.12.1982, σ. 1).
(10)Οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1).
(11)Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
(12)Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (EE L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(13)Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (EE L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(14)Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα B):Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-ARGENTINA”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο να περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
(15)Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B):Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-BOLIVIA”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
(16)Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B):Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-CHILE”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-CHILE-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
(17)Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B):Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) και του εναπομένοντος αποθέματος 3249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUNA-PERU”. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “VICUNA-PERU-ARTESANIA”. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.
(18)Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II, εκτός των Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροινλανδίας), Balaenoptera bonaerensi