Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 16 ta' April 2014 - Strasburgu
Protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi ***I
 Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Seychelles ***
 Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Komoros ***
 Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Madagaskar ***
 Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mar-riammissjoni ***
 Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea bl-eċċezzjoni tal-materji relatati mal-ammissjoni mill-ġdid ***
 Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Montenegro (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim Qafas UE-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni ***
 Awtorizzazzjoni lill-Portugall biex japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjuni awtonomi tal-Madejra u tal-Ażores fir-rigward ta' ċertu xorb alkoħoliku *
 It-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji *
 Emenda tal-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi *
 Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari
 Emenda tal-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-ftehimiet internazzjonali
 Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament biex tkun prevista l-possibbiltà ta' firem elettroniċi
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2014: aġġustamenti tekniċi dwar il-Fond Ewropew ta' Investiment, Orizzont 2020 u l-Impriża Konġunta Shift2Rail
 L-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat ***II
 Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 ***II
 Qabdiet inċidentali ta' ċetaċji ***II
 Teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa ***I
 Ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru ***I
 Tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***I
 Is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar ***I
 Responsabbiltà finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-UE hija parti għalihom ***I
 Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE***I
 L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ***I
 Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej ***I
 Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ***I
 Emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu ***I
 Speċijiet aljeni invażivi ***I
 Implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta' Kjoto tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ***I
 Ġlieda kontra l-frodi li tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***I
 Kwittanza 2012: Il-Parlament Ewropew
 Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew
 Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali
 Miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji ***
 Is-sistema tar-riżorsi proprji *
 Riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq il-VAT u fuq l-ING u l-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti *
 Sistema tar-riżorsi proprji
 Is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi ***I
 Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ***I
 Żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment ***I
 Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (twettiq ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem) ***I
 Assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tat-Tuneżija ***I
 Pjan għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran ***I
 Protezzjoni tal-euro u ta' muniti oħrajn permezz tal-liġi kriminali kontra l-falsifikazzjoni ***I
 Għasel ***I
 Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I
 Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija ***I

Protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi ***I
PDF 1988kWORD 1811k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (tfassil mill-ġdid) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2012)0403),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0197/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tal-14 ta' Novembru 2012(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali(2),

–  wara li kkunsidra l-ittra tad-11 ta' Novembru 2013 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 87(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0087/2014),

A.  billi, skont il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi l-ebda emenda ta' sustanza għajr dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma nbidlux tal-atti ta' qabel flimkien ma' dawk l-emendi, il-proposta fiha kodifikazzjoni sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il‑kummerċ fihom (riformulazzjoni)

P7_TC1-COD(2012)0196


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu  192(1)  tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(4),

Billi:

(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il‑protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom(5) ġie emendat kemm-il darba(6) b’mod sostanzjali. Peress li għandhom isiru iktar emendi, dak ir-regolament għandu jiġi irriformulat fl-interessi taċ-ċarezza.

(2)  L-iskop  ta' dan ir-Regolament  huwa li  jiżgura l-protezzjoni  tal-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi li huma mhedda bil-kummerċ  jew li jistgħu jiġu possibilment mhedda .

(3)  Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma jippreġudikawx miżuri aktar stretti li jistgħu jittieħdu jew jinżammu fis-seħħ minn Stati Membri, b'konformità mat-Trattat, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam maż-żamma ta' kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament.

(4)  Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti kriterji oġġettivi dwar l-inklużjoni ta' speċi ta' fawna u flora salvaġġi fl-Annessi ta' dan ir-Regolament.

(5)  L-implimentazjoni ta' dan ir-Regolament titlob li jiġu applikati kondizzjonijiet komuni għall-ħruġ, użu u preżentazzjoni ta' dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma' l‑awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni  fl-Unjoni  u ma' l-esportazzjoni jew ir‑riesportazzjoni  fl-Unjoni  tal-kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir‑Regolament. Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal‑ġarr ta' kampjuni  fl-Unjoni .

(6)  Huwa għal awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju, megħjuna minn awtorità xjentifika ta' dak l-Istat Membru u, fejn xieraq, b'kunsiderazzjoni ta' kull opinjoni tal-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, biex tiddeċiedi dwar talbiet għall‑introduzzjoni ta' kampjuni  fl-Unjoni .

(7)  Huwa meħtieġ li jiġu previsti  d-dispożizzjonijiet dwar riesportazzjoni ikunu supplimentati bi proċedura ta' konsultazzjoni  fil-qafas tad‑dispożizzjonijiet dwar ir‑ri-esportazzjoni, sabiex ikun limitat ir-riskju ta' ksur ta' regolamenti.

(8)  Biex tkun garantita l-protezzjoni aktar effettiva ta' l-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi, restrizzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu imposti fuq l-introduzzjoni ta' kampjuni, u l‑esportazjoni tagħhom mill-Unjoni . F'dak li għandu x'jaqsam ma' kampjuni ħajjin, dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jkunu supplimentati b'restrizzjonijiet fil-livell tal-Unjoni  dwar iż-żamma jew il-moviment ta' kampjuni bħal dawn fl‑Unjoni .

(9)  Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għal kampjuni li jkunu twieldu u trabbew fil-magħluq, jew ta' kampjuni mnissla artifiċjalment, għal kampjuni li huma oġġetti personali jew domestiċi, u għal self li ma jkunx kummerċjali, donazzjonijiet, skambji bejn xjenzjati reġistrati u istituzzjonijiet xjentifiċi.

(10)  Hemm il-ħtieġa, sabiex tkun assigurata l-aktar protezzjoni wiesgħa possibbli għal kampjuni koperti b'dan ir-Regolament, li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet biex ikunu kontrollati l-kummerċ u l-moviment ta' kampjuni  fl-Unjoni , u l‑kondizzjonijiet dwar fejn jinżammu dawn il-kampjuni. Iċ-ċertifikati maħruġa permezz ta' dan ir‑Regolament, li jikkontribwixxu għall-kontroll ta' dawn l‑attivitajiet, għandhom ikunu regolati b'regoli komuni dwar il-ħruġ, validità u l‑użu tagħhom.

(11)  Għandhom jittieħdu miżuri biex jimminimizzaw l-effetti ħżiena fuq kampjuni ħajjin waqt it-trasport lejn id-destinazzjoni tagħhom, mill- Unjoni u fiha .

(12)  Biex ikunu assigurati kontrolli effettivi u jkunu faċilitati proċeduri doganali, uffiċċji doganali għandhom ikunu nominati, b'persunal imħarreġ li jkun responsabbli għat‑twettiq tal-formalitajiet meħtieġa u tal-verifiki korrispondenti meta kampjuni jkunu introdotti  fl-Unjoni , sabiex jingħatalhom trattament jew użu approvat mid‑dwana fis-sens tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92(7), jew meta dawn ikunu esportati jew riesportati mill- Unjoni . Għandu jkun hemm ukoll faċilitajiet biex jiggarantixxu li kampjuni ħajjin ikunu miżmuma kif xieraq u ndukrati.

(13)  L-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament titlob ukoll in-nominazzjoni ta' awtoritajiet amministrattivi u xjentifiċi mill-Istati Membri.

(14)  Il-fatt li jkun infurmat il-pubbliku u li jsir konxju tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir‑Regolament, partikolarment fil-postijiet fejn jiltaqgħu il-fruntieri, x'aktarx jinkoraġġixxi l-konformità ma dawn id-dispożizzjonijiet.

(15)  Sabiex ikun assigurat it-twettiq effettiv ta' dan ir-Regolament, Stati Membri għandhom jissorveljaw mill-qrib il-konformità mad-dispożizzjonijiet tiegħu u, għal dak il-għan, jikkooperaw mill-qrib bejniethom u mal-Kummissjoni. Dan jeħtieġ il-komunikazzjoni ta' informazzjoni li għandha x'taqsam ma' l‑implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(16)  Il-monitoraġġ tal-livelli tal-kummerċ fi speċi ta' fawna u flora salvaġġi koperti b'dan ir-Regolament huwa ta' importanza kruċjali għall-istudju dwar l-effetti fuq il-kummerċ u l-konservazzjoni ta' l-istatus ta' l-ispeċi. Ir-rapporti dettaljati annwali għandhom jittħejjew b'format komuni.

(17)  Sabiex tkun assigurata konformità ma dan ir-Regolament, huwa importanti li Stati Membri jimponu sanzjonijiet dwar xi ksur b'mod li jkun kemm suffiċjenti u kemm xieraq għan-natura u l-gravità tal-ksur.

(18)  Il-kwantità ta' aspetti bijoloġiċi u ekoloġiċi li għandhom ikunu kkunsidrati fl‑implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tinħtieġ il-ħolqien ta' Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, li l-opinjonijiet tiegħu għandhom ikunu mwassla mill‑Kummissjoni lill‑Kumitat u lill-korpi amministrattivi ta' l-Istati Membri, biex jgħinuhom jaslu għad‑deċiżjonijiet tagħhom.

(19)  Sabiex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir‑Regolament, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il‑Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni  sabiex tadotta ċerti miżuri li jirregolaw il-kummerċ fl-ispeċi ta’ fawna u flora selvaġġi, sabiex tadotta ċertu emendi għall-Annessi  għal dan ir-  Regolament u sabiex tadotta miżuri addizzjonali sabiex jiġu implimentati ir-riżoluzzjonijiet tal-Konferenza tal‑Partijiet tal‑Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi ta’ fawna u flora selvaġġi mhedda b’Estinzjoni (CITES) ('il quddiem imsejħa 'il-Konvenzjoni'), deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Permanenti tal‑Konvenzjoni jew rakkomandazzjonijiet tas-Segretarjat tal‑Konvenzjoni.  Huwa partikolarment importanti li l‑Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill‑Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(20)  Sabiex ikunu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir‑Regolament, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill‑Kummissjoni, b'mod partikolari għall-istabbiliment tad-disinn, il-mudell u l-format ta' ċerti dokumenti. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal‑Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l‑prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(8), [Em. 1]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jipproteġi l-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi u li jiggarantixxi l-konservazzjoni tagħhom billi jirregola l-kummerċ fihom skond l‑Artikoli  2 sa 22 u l-Annessi A sa D kif stabbilit fl-Anness I, 'il quddiem imsejħa "Anness A", "Anness B", Anness "C" u "Anness D" .

Dan ir-Regolament għandu japplika f'konformità ma' l-għanijiet, il-prinċipji u d‑dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni imfissra fl-Artikolu 2(b).

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)  ‘Kumitat’ ifisser il-Kumitat  imsemmi fl-Artikolu 21(1) ;

(b)  ‘Konvenzjoni’ tfisser il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fi Speċi fil‑Periklu ta' Fawna u Flora Salvaġġi (CITES);

(c)  ‘pajjiż ta' l-oriġini’ jfisser il-pajjiż li fih kampjun ikun ittieħed, twieled u trabba fl‑ambjent naturali tiegħu jew tnissel artifiċjalment;

(d)  ‘notifikazzjoni ta' importazzjoni’ tfisser in-notifika mogħtija mill-importatur jew l‑aġent jew rappreżentant tiegħu, waqt l-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjun ta' speċi inkluża fl-Annessi C jew D, fuq  il-formola prevista fl‑Artikolu 19(2)10(1d); [Em. 2]

(e)  ‘introduzzjoni mill-baħar’ tfisser l-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kull kampjun li jkun ittieħed fil-, u li jkun qiegħed jiġi introdott direttament mill-ambjent marittimu li ma jkunx taħt il-ġurisdizzjoni ta' xi Stat, inkluż l-ispazju ta' l-ajru ta' fuq il-baħar u l‑qiegħ tal-baħar u s-sediment ta' taħt il-baħar;

(f)  ‘il-ħruġ’ ifisser it-tkomplija tal-proċeduri kollha involuti fit-tħejjija u l‑validazzjoni ta' permess jew ċertifikat u t-twassil tiegħu lill-applikant;

(g)  ‘awtorità amministrattiva’ tfisser awtorità amministrattiva nazzjonali nominata, fil‑każ ta' Stat Membru, skond l-Artikolu 13(1) jew, fil-każ ta' Parti minn pajjiż terz tal-Konvenzjoni, skond l-Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(h)  ‘Stat Membru destinatarju’ jfisser l-Istat Membru destinatarju msemmi fid‑dokument użat għall-esportazzjoni jew ri-esportazzjoni ta' kampjun; fil-każ ta' imtroduzzjoni mill-baħar, għandu jfisser l-Istat Membru li fil-ġurisdizzjoni tiegħu jkun jinsab il‑post tad-destinazzjoni tal-kampjun;

(i)  ‘offerta għal bejgħ’ tfisser l-offerta għal bejgħ u kull azzjoni li raġonevolment tista’ tkun meqjusa bħala tali, inkluż ir-reklamar jew kaġun ta' reklamar għal bejgħ u stedina għal trattament;

(j)  ‘oġġetti personali jew domestiċi’ tfisser kampjuni mejta, partijiet jew derivattivi minnhom, li jkunu l-proprjetà ta' individwu privat u li jiffurmaw, jew li huma maħsuba biex jiffurmaw, parti mill-oġġetti u l-proprjetà mobbli tiegħu;

(k)  ‘post destinatarju’ jfisser il-post maħsub li fih il-kampjuni għandhom normalment jinżammu fil-ħin ta' l-introduzzjoni  fl-Unjoni ; fil-każ ta' kampjuni ħajjin, dan għandu jkun l-ewwel post fejn il-kampjuni jkun maħsub li jinżammu wara xi perjodu ta' kwarantina jew xi għeluq iehor għal skopijiet ta' verifiki u kontrolli sanitarji;

(l)  ‘popolazzjoni’ tfisser in-numru totali ta' individwi bijoloġikament jew ġeografikament distinti;

(m)  ‘skopijiet primarjament kummerċjali’ tfisser l-iskopijiet kollha li l-aspetti mhux kommerċjali tagħhom ma jkunux jippredominaw b'mod ċar;

(n)  ‘riesportazzjoni mill- Unjoni  tfisser esportazzjoni mill- Unjoni  ta' kull kampjun li jkun ġie introdott qabel;

(o)  ‘introduzzjoni mill-ġdid  fl-Unjoni  tfisser introduzzjoni fil-Komunità ta' xi kampjun li kien esportat jew riesportat qabel;

(p)  ‘bejgħ’ ifisser kull tip ta' bejgħ. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, kiri, tpartit jew tibdil għandu jkun meqjus bħala bejgħ; espressjonijiet li jixxiebħu għandhom ikunu meqjusa bl-istess mod;

(q)  ‘awtorità xjentifika’ tfisser awtorità xjentifika nominata, fil-każ ta' Stat Membru, skond l-Artikolu 13(2) jew, fil-każ ta' Parti minn pajjiż terz tal-Konvenzjoni, skond l‑Artikolu IX tal-Konvenzjoni;

(r)  ‘Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika’ ifisser korp kunsultattiv stabbilit skond l‑Artikolu 17;

(s)  ‘speċi’ tfisser speċi, sub-speċi jew il-popolazzjoni tagħhom;

(t)  ‘kampjun’ ifisser kull annimal jew xitla, sew jekk ħaj/ħajja u sew jekk mejjet/mejta, ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi A sa D, xi parti jew derivattiva minnhom, kemm jekk tkun f'xi oġġetti oħra u kemm le, kif ukoll kull oġġett ieħor li jitfaċċa minn xi dokument li jkun hemm magħhom, l-ippakkjar jew xi marka jew tikketta jew minn xi ċirkostanzi oħra, li huma jew li jkun fihom partijiet jew derivattivi ta' annimali jew pjanti ta' dawk l-ispeċi, sakemm dawk il‑pjanti jew derivattivi ma jkunux speċifikament eżentati mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament jew minn xi dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l‑Anness li fih l-ispeċi kkonċernata hi elenkata permezz ta' indikazzjoni għal dak il-għan fl-Annessi konċernati.

Kampjun għandu jkun meqjus bħala kampjun ta' speċi elenkati fl-Annessi A sa D jekk ikun, jew jifforma parti minn jew ikun derivat minn, annimal jew pjanta li mill‑anqas wieħed mill-"ġenituri" tiegħu/tagħha jkun mill-ispeċi hekk elenkata. Fil‑każi fejn il-"ġenituri" ta' annimal jew pjanta bħal din huma ta' speċi elenkati fl‑Annessi diversi, jew ta' speċi li wieħed minnhom biss ikun elenkat, id‑dispożizzjonijiet ta' l-Anness aktar restrittiv għandhom ikunu applikabbli. Madankollu, fil-każ ta' kampjuni ta' pjanti ibridi, jekk wieħed mill-"ġenituri" jkun ta' speċi elenkata fl-Anness A, id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness l-aktar restrittiv għandhom ikunu applikabbli biss jekk dak l-ispeċi jkun annottat fl‑Anness għal dak il-għan;

(u)  ‘kummerċ’ ifisser l-introduzzjoni  fl-Unjoni , inkluża l-introduzzjoni mill‑baħar, u l-esportazzjoni u riesportazzjoni minn hemm, kif ukoll l-użu, il‑moviment u t‑trasferiment tal-pussess  mill-Unjoni, inkluż fi Stat Membru, ta' kampjuni suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(v)  ‘ġarr’ ifisser it-trasport ta' kampjuni bejn żewġ postijiet barra mill- Unjoni  li jgħaddi  mit-territorju tal-Unjoni  u li jkunu mibgħuta lil xi kunsinnatarju nominat u li matulu kull interruzzjoni fil-moviment tinħoloq biss mill‑arranġamenti meħtieġa għal dan it-tip ta' traffiku;

(w)  ‘kampjuni maħduma li nkisbu aktar minn 50 sena qabel’ tfisser kampjuni li kienu nbidlu sostanzjalment mill-istat naturali tagħhom f'ġojjelli, tiżjin, arti, utilità, jew strumenti mużikali, qabel it-3 ta’ Marzu 1947 u li kienu, għas‑sodisfazzjon ta' l‑awtorità ta' l-amministrazzjoni ta' l-Istat Membru ikkonċernat, akkwistati b'dawk il‑kondizzjonijiet. Kampjuni bħal dawn għandhom ikunu meqjusa bħala maħduma biss jekk ikun ċar li kienu f'waħda mill-kategoriji msemmija qabel u li ma jeħtiġux aktar tqattigħ, xogħol jew manifattura biex iwettqu l-iskop tagħhom;

(x)  ‘verifiki fil-waqt ta' l-introduzzjoni, esportazzjoni, riesportazzjoni u ġarr’ għandha tffisser verifiki dokumentati taċ-ċertifikati, permessi u notifikazzjonijiet previsti f'dan ir-Regolament u, fil-każijiet fejn id-dispożizzjonijiet tal‑ Unjoni  hekk jiddisponu jew f'każijiet oħra b'kampjunarju rappreżentattiv tal-konsenji, eżami tal‑kampjuni, meta jkun il-każ akkumpanjat bit-teħid ta' kampjuni bil-għan ta' analiżi u verifiki aktar dettaljati.

Artikolu 3

Kamp ta' Applikazzjoni

1.  L-Anness A għandu jkun fih:

(a)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li dwarhom l-Istati Membri m'għamlux riserva;

(b)  kull speċi:

(i)  li tkun, jew li tista' tkun, fid-domanda għal utilizzazzjoni  fl-Unjoni  jew għal kummerċ internazzjonali u li tkun jew mhedda bl-estinzjoni jew hekk rari li kull livell ta' kummerċ jista jipperikola s-sopravivenza ta' l-ispeċi,

jew

(ii)  li tkun f'ġeneru li l-parti l-kbira ta' l-ispeċi tiegħu jew li tkun speċi li l-parti l‑kbira tagħhom ikunu subspeċi elenkati fl-Anness A skond il-kriterji fil‑punti (a) u (b)(i) u li l-elenku tagħhom f' dak l-Anness ikun essenzjali għall‑protezzjoni effettiva ta' dawk it-taxa.

2.  L-Anness B għandu jkun fih:

(a)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, għajr dawk elenkati fl-Anness A, li dwarhom l-Istati Membri ma kienux għamlu riserva;

(b)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva;

(c)  xi speċi oħra li mhix elenkata fl-Appendiċi I jew II tal-Konvenzjoni:

(i)  li tkunu suġġetta għal livelli ta' kummerċ internazzjonali li jistgħu ma jkunux kompatibbli:

–  mas-sopravivenza tagħha jew mas-sopravivenza tal-popolazzjoni f'ċerti pajjiżi, jew

–  maż-żamma tal-popolazzjoni totali f'livell konsistenti mar-rwol ta' l‑ispeċi fl-eko-sistemi li fih tkun tinstab:

jew

(ii)  li l-elenkar tagħha fl-Anness għal raġunijiet ta' xebħ fid-dehra ma' speċi oħra elenkati fl-Anness A jew B, ikun essenzjali sabiex ikunu assigurati l‑kontrolli effettivi fuq il-kummerċ tal-kampjuni ta' speċi bħal dawk;

(d)  speċi li dwarhom ikun ġie stabbilit li l-introduzzjoni ta' kampjuni ħajjin fl‑ambjent naturali tal- fl-Unjoni  tkun toħloq theddida ekoloġika għall-fawna u l‑flora salvaġġi indiġeni tal- Unjoni .

3.  L-Anness C għandu jkun fih:

(a)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni, għajr dawk elenkati fl‑Anness A jew B, li dwarhom l-Istati Membri ma għamlux riserva;

(b)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva.

4.  L-Anness D għandu jkun fih:

(a)  speċi li mhumiex elenkati fl-Annessi A, B u C li jkunu impurtati  fl-Unjoni  fi kwantitajiet li jkunu jinħtieġu monitoraġġ;

(b)  l-ispeċi elenkati fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni li dwarhom tkun saret riserva.

5.  Fejn l-istatus ta' konservazzjoni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament jiġġustifika li jkunu inklużi f'wieħed mill-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-emendi meħtieġa.

Artikolu 4

Introduzzjoni  fl-Unjoni

1.  L-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' permess ta' importazzjoni maħruġ mill-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju.

Il-permess ta' importazzjoni jista’ jkun maħruġ biss skond ir-restrizzjonijiet stabbiliti skond il‑paragrafu 6 u meta dawn il-kondizzjonijiet ikunu ġew imħarsa:

(a)  l-awtorità xjentifika kompetenti, wara li tkun ikkunsidrat kull opinjoni tal‑Grupp Xjentifiku tar-Reviżjoni, tkun avżat li l-introduzzjoni  fl-Unjoni :

(i)  ma jkollhiex effett ħażin fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew fuq il‑medda territorjali okkupata mill-popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi,

(ii)  tkun qed isseħħ:

–  għal wieħed mill-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 8(3)(e), (f) u (g), jew

–  għal għanijiet oħra li ma jkunux detrimentali għas-sopravivenza ta' l‑ispeċi konċernati;

(b)  (i) l-applikant jipprovdi evidenza dokumentata li l-kampjuni nkisbu skond il‑leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-ispeċi konċernati li, fil-każ ta' importazzjoni minn pajjiż terz ta' kampjun ta' speċi elenkati fl-Appendiċi tal‑Konvenzjoni, għandha tkun permess ta' esportazzjoni jew riesportazzjoni, jew kopja tagħhom, maħruġ skond il-Konvenzjoni mill‑awtorità kompetenti tal-pajjiż esportatur jew riesportatur,

(ii)  madankollu, il-ħruġ ta' permessi ta' importazzjoni għal speċi elenkati fl‑Anness A skond l-Artikolu 3(1)(a) m'għandux jeħtieġ din l-evidenza dokumentata, imma l-oriġinali ta' kull permess ta' importazzjoni m'għandux jingħata lill-applikant qabel ma jkun ippreżentat il-permess ta' l-esportazzjoni jew iċ-ċertifikat tar-ri-esportazzjoni;

(c)  l-awtorità xjentifika kompetenti tkun sodisfatta li l-post maħsub li fih ikun ser jinżamm il-kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar adegwatament biex ikun ikkonservat u mħares kif għandu jkun;

(d)  l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li l-kampjun ma jkunx użat primarjament għal skopijiet kummerċjali;

(e)  l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta, wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika kompetenti, li ma jkunx hemm fatturi oħra li għandhom x'jaqsmu mal‑konservazzjoni ta' l-ispeċi li jkunu opposti għall-ħruġ tal-permess ta' importazzjoni; u

(f)  fil-każ ta' introduzzjoni mill-baħar, l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li kull kampjun ħaj ikun imħejji u mibgħut bil-bahar b'mod li jnaqqaslu kemm jista' jkun ir‑riskju ta' ħsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin.

2.  L-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness B għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl‑uffiċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' permess ta' importazzjoni maħruġ mill‑awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru destinatarju.

Il-permess ta' importazzjoni jista’ jinħareġ biss skond ir-restrizzjonijiet stabbiliti skond il‑paragrafu 6 u meta:

(a)  l-awtorità xjentifika kompetenti, wara li tkun eżaminat id-data disponibbli u kkkunsidrat kull opinjoni mill-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, tkun ta' l-opinjoni li l‑introduzzjoni  fl-Unjoni  ma jkollhiex effetti ħżiena fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew dwar il-medda territorjali okkupata mill‑popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi, waqt li jkunu meqjusa l-livelli kummerċjali tal-preżent u tal ġejjieni. Din l-opinjoni għandha tkun valida għal importazzjonijiet sussegwenti sakemm l-aspetti msemmija hawn fuq ma jkunux tbiddlu sinifikament;

(b)  l-applikant jagħti evidenza dokumentata li l-post maħsub biex jinżamm fih il‑kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar adegwatament biex ikun ikkonservat u mħares kif għandu jkun;

(c)  il-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1(b)(i), (e) u (f) ikunu ġew imħarsa.

3.  L-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness C għandha tkun suġġetta għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl‑uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni, ta' notifika ta' importazzjoni u:

(a)  fil-każ ta' esportazzjoni minn pajjiż imsemmi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l‑ispeċi kkonċernat fl-Anness C, l-applikant għandu jagħti evidenza dokumentata, permezz ta' permess ta' esportazzjoni maħruġ skond il‑Konvenzjoni minn awtorità ta' dak il‑pajjiż li tkun kompetenti għal dak il‑għan, li l-kampjuni jkunu nkisbu skond il‑leġislazzjoni nazzjonali dwar il‑konservazzjoni ta' l-ispeċi ikkonċernati; jew

(b)  fil-każ ta' esportazzjoni minn pajjiż li mhux imsemmi fir-rigward ta' l-ispeċi kkonċernati fl-Anness C jew ta' riesportazzjoni minn xi pajjiż, l-applikant għandu jippreżenta permess ta' esportazzjoni, ċertifikat ta' riesportazzjoni jew ċertifikat ta' oriġini maħruġ skond il-Konvenzjoni minn awtorità tal-pajjiż esportatur jew riesportatur li tkun kompetenti għal dak il-għan.

4.  L-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness D għandha tkun suġġett għat-twettiq tal-verifiki kollha meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel ta' notifika ta' importazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni.

5.  Il-kondizzjonijiet għal ħruġ ta' permess ta' importazzjoni kif imsemmi fil‑paragrafu 1(a) u (d) u fil-paragrafu 2(a), (b) u (c) m'għandhomx ikunu applikabbli għal kampjuni li dwarhom l-applikant ikun ta evidenza dokumentata:

(a)  li kienu ġew introdotti legalment qabel  fl-Unjoni  jew li nkisbu fiha u li dawn huma, sew jekk immodifikati u anki jekk le, qegħdin jerġgħu jiddaħħlu mill-ġdid  fl-Unjoni ; jew

(b)  li jkunu kampjuni maħduma li nkisbu aktar minn 50 sena qabel.

6.  B'konsultazzjoniIl-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa, wara konsultazzjoni mal-pajjiżi ta' l-oriġini tal-oriġini konċernati, u filwaqt li tkun ikkunsidrata kull opinjoni mill-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika, il-Kummissjoni tista', permezz ta'li tadotta atti ta' implimentazzjoni,  tistabbilixxi delegati bi qbil mal-Artikolu 20 li jistabbilixxi restrizzjonijiet ġenerali, jew restrizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ċerti pajjiżi ta' oriġini, dwar l-introduzzjoni  fl-Unjoni: [Em. 3]

(a)  fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1(a)(i) jew (e), ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A;

(b)  fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(e) jew paragrafu 2(a), ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness B; u

(c)  ta' kampjuni ħajjin ta' speċi elenkati fl-Anness B li jkollhom rata għolja ta' mortalità waqt il-ġarr bil-baħar jew li dwarhom ikun ġie stabbilit li dawn aktarx ma jkampawx fil-magħluq għal proporzjon konsiderevoli tat-tul tal-ħajja potenzjali tagħhom; jew

(d)  ta' kampjuni ħajjin ta' speċi li dwarhom ikun ġie stabbilit li l-introduzzjoni tagħhom fl-ambjent naturali  fl-Unjoni  toħloq theddida ekoloġika għall-ispeċi ta' fawna u flora salvaġġi li jkunu indiġeni għall- Unjoni .

L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont il‑proċedura ta' eżami msemmija fl-artikolu 21(2). [Em. 4]

Il-Kummissjoni għandha fuq bażi ta' kull tlett xhur tippubblika lista ta' restrizzjonijiet  stabbiliti skont l-ewwel subparagrafu, jekk ikun hemm, fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l‑Unjoni Ewropea.

7.  Fil-każijiet speċjali meta trasbord, trasferiment bl-ajru jew trasport bil-ferrovija jseħħu wara l-introduzzjoni  fl-Unjoni ,  il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 li jikkonċernaw l-għoti ta'  derogi mit-twettiq tal-verifiki u l‑preżentazzjonijiet ta’ dokumenti ta’ importazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post tal-introduzzjoni msemmijin fil-paragrafi 1 sa 4  ta' dan l-Artikolu  sabiex jippermettu li jsiru verifiki u preżentazzjonijiet bħal dawk f’uffiċċju doganali ieħor nominat skont l‑Artikolu 12(1).

Artikolu 5

Esportazzjoni jew ri-esportazzjoni mill- Unjoni

1.  L-esportazzjoni jew riesportazzjoni mill- Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl‑Anness A għandhom ikunu suġġetti għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l-preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali li fihom ikunu saru l-formalitajiet ta' esportazzjoni, ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' riesportazzjoni maħruġ minn awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fih jinsabu l-kampjuni.

2.  Permess ta' esportazzjoni ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A jista’ jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu mħarsa:

(a)  l-awtorità xjentifika kompetenti tkun avżat bil-miktub li l-qbid jew il-ġbir tal‑kampjuni fl-ambjent naturali jew l-esportazzjoni tagħhom ma jkollux effett ħażin fuq l-istatus ta' konservazzjoni ta' l-ispeċi jew fuq il-medda territorjali okkupata mill‑popolazzjoni relevanti ta' l-ispeċi;

(b)  l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li l-kampjuni jkunu nkisbu skond il‑leġislazzjoni fis-seħħ dwar il-protezzjoni ta' l-ispeċi in kwistjoni; meta l‑applikazzjoni ssir lil Stat Membru għajr l-Istat Membru ta' l-oriġini, evidenza dokumentata bħal din għandha tingħata permezz ta' ċertifikat li jgħid li l-kampjun kien ittieħed mill-ambjent naturali skond il-leġislazzjoni fis-seħħ fit-territorju tiegħu;

(c)  l-awtorità amministrattiva tkun sodisfatta li:

(i)  kull kampjun ħaj ikun imħejji u mibgħut bil-baħar b'mod li jnaqqaslu r-riskju ta' ħsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin; u

(ii)  – il-kampjuni ta' speċi mhux elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni ma jkunux sejrin jintużaw primarjament għal skopijiet kummerċjali, jew

–  fil-każ ta' esportazzjoni lejn Stat li jkun Parti għall-Konvenzjoni ta' kampjuni ta' l-ispeċi msemmijin fl-Artikolu 3(1)(a) ta' dan ir‑Regolament, permess ta' importazzjoni jkun inħareġ;

u

(d)  l-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru tkun sodisfatta, wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika kompetenti, li ma jkunx hemm fatturi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni ta' l-ispeċi li jkunu opposti għall-ħruġ tal-permess ta' esportazzjoni.

3.  Ċertifikat ta' riesportazzjoni jista’ jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil‑paragrafu 2(c) u (d) ikunu tħarsu u meta l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li l‑kampjuni:

(a)  iddaħħlu  fl-Unjoni  skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;

(b)  jekk iddaħħlu  fl-Unjoni  qabel it-3 ta’ Marzu 1997, kienu ddaħħlu skond id‑dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3626/82(9);  jew jekk kienu ddaħħlu fl-Unjoni  qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament imma wara t-3 ta’ Marzu 1997, kienu ddaħħlu  fl-Unjoni  skond id‑dispożizzjonijiet tar‑Regolament (KE) Nru 338/97; jew

(c)  jekk iddaħħlu fl- Unjoni  qabel l-1984, daħlu fil-kummerċ internazzjonali skond id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni; jew

(d)  kienu ddaħħlu legalment fit-territorju ta' Stat Membru qabel ma d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti msemmijin f'(a) u (b) tal-Konvenzjoni kienu saru applikabbli għalihom, jew li jkunu saru applikabbli f'dak l-Istat Membru.

4.  L-esportazzjoni jew riesportazzjoni mill- Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl‑Annessi B u C għandhom ikunu suġġetti għat-twettiq tal-verifiki meħtieġa u l‑preżentazzjoni minn qabel, fl-uffiċċju doganali li fih ikunu saru l-formalitajiet ta' l‑esportazzjoni, ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' riesportazzjoni maħruġ minn awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jinsabu l-kampjuni.

Permess ta' esportazzjoni jista jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil‑paragrafu 2(a), (b), (c)(i) u (d) ikunu ġew imħarsa.

Ċertifikat ta' riesportazzjoni jista’ jinħareġ biss meta l-kondizzjonijiet imsemmijin fil‑paragrafu 2(c)(i) u (d) u fil-paragrafu 3(a) sa (d) jkunu ġew imħarsa.

5.  Meta applikazzjoni għal ċertifikat ta' riesportazzjoni tkun dwar kampjuni introdotti  fl‑Unjoni  permezz ta' permess ta' importazzjoni maħruġ minn xi Stat Membru ieħor, l‑awtorità amministrattiva għandha l-ewwel tikkonsulta mal-awtorità amministrattiva li tkun ħarġet il-permess.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l‑Artikolu 20 li jikkonċernaw l-istabbiliment ta'  proċeduri ta' konsultazzjoni u  tal-  każi li dwarhom tkun meħtieġa konsultazzjoni.

6.  Il-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' permess ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' riesportazzjoni kif imsemmijin fil-paragrafu 2(a) u (c)(ii) m'għandhomx ikunu applikabbli għal:

(a)  kampjuni maħduma li kienu nkisbu aktar minn 50 sena qabel; jew

(b)  kampjuni mejta u partijiet u derivattivi minnhom li dwarhom l-applikant jipproduċi evidenza dokumentata li dawn kienu nkisbu legalment qabel ma d‑dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament,  tar-Regolament (KE) Nru 338/97  jew tar-Regolament (KEE) Nru 3626/82 jew tal-Konvenzjoni, kienu saru applikabbli għalihom.

7.  L-awtorità xjentifika kompetenti ta' kull Stat Membru għandha timmonitorja l-ħruġ ta' permessi ta' esportazzjoni minn dak l-Istat Membru dwar kampjuni elenkati fl-Anness B u esportazzjonijiet attwali ta' dawk il-kampjuni. Kull meta awtorità xjentifika bħal din tiddeċiedi li l-esportazzjoni ta' kampjuni ta' xi speċi għandha tkun limitata sabiex dik l-ispeċi tinżamm fil-gruppi kollha tagħha f'livell konsistenti mar-rwol tagħha fl-ekosistema li tkun fiha, u 'l fuq sew mill-livell li fih dik l-ispeċi tista' tkun eliġibbli biex tkun inkluża fl-Anness A skond l-Artikolu 3(1)(a) jew (b)(i), l-awtorità xjtentifika għandha tagħti parir lill-awtorità amministrattiva kompetenti, bil-miktub, dwar miżuri xierqa li għandhom jittieħdu biex tillimita l-ħruġ ta' permessi għal kampjuni ta' dak l-ispeċi.

Kull meta awtorità amministrattiva tkun infurmata bil-miżuri msemmijin fl-ewwel subparagrafu, din għandha tinforma u tibgħat kummenti lill-Kummissjoni. Jekk xieraq,  il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,  tirrakkomanda restrizzjonijiet dwar esportazzjonijiet ta' l-ispeċi konċernata  Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il‑proċedura ta' eżami msemmija fl-artikolu 21(2).

Artikolu 6

Rifjut ta' applikazzjonijiet għal permessi u ċertifikati imsemmijin fl-Artikoli 4, 5 u 10

1.  Meta Stat Membru jirrifjuta applikazzjoni għal permess jew ċertifikat f'każ sinifikattiv rigward l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, hu għandu immedjatament jinforma lill‑Kummissjoni bir-rifjut u r-raġunijiet tar-rifjut.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-informazzjoni li tkun irċeviet skond il-paragrafu 1 lill-Istati Membri l-oħra sabiex tassigura li r-Regolament ikun applikat b'uniformità.

3.  Meta ssir applikazzjoni għal permess jew ċertifikat li għandha x'taqsam mal-kampjuni li dwarhom applikazzjoni bħal din tkun ġiet miċħuda qabel, l-applikant għandu jinforma lill‑awtorità kompetenti li jkun bagħtilha l-applikazzjoni dwar ir-rifjut ta' qabel.

4.  Stati Membri għandhom jirrikonoxxu r-rifjut ta' applikazzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra, meta rifjuti bħal dawn ikunu ibbażati fuq id‑dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Madankollu, l-ewwel subparagrafu m'għandux japplika bilfors meta ċ-ċirkostanzi jkunu nbidlu sinifikament jew meta evidenza ġdida ta' appoġġ għall-applikazzjoni tkun saret disponibbli. F'każi bħal dawn, jekk l-awtorità amministrattiva toħroġ permess jew ċertifikat, għandha tinforma lill‑Kummissjoni dwar dan, u tagħti r-raġunijiet għall-ħruġ.

Artikolu 7

Derogi

1.  Kampjuni mwielda u mrobbija fil-magħluq jew imnissla artifiċjalment

Ħlief meta l-Artikolu 8 ikun applikabbli, kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A li kienu twieldu u trabbew fil-magħluq jew tnisslu artifiċjalment għandhom ikunu ttrattati skond id‑dispożizzjonijiet applikabbli għal kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl‑Anness B.

Fil-każ ta' pjanti mnissla artifiċjalment, id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 4 u 5 jistgħu jitwarrbu taħt kundizzjonijiet speċjali.

  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti delegati skont l‑Artikolu 20 dwar:

(a)  il-kriterji biex ikun determinat jekk kampjun ikunx twieled jew trabba fil‑magħluq jew jekk ikunx tnissel artifiċjalment u jekk huwiex għal għanijiet kummerċjali;

(b)  il-kundizzjonijiet speċjali msemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu li jikkonċernaw:

(i)  l-użu ta' ċertifikati fitosanitarji;

(ii)  negozju minn negozjanti kummerċjali reġistrati u mill-istituzzjonijiet xjentifiċi msemmijin fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu; u

(iii)  negozju f'ibridi.

2.  Transitu

B'deroga mill-Artikolu 4, meta kampjun ikun fi transitu  fl-Unjoni , verifiki u preżentazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-fruntiera fil-post ta' l-introduzzjoni preskritt fuq il‑permessi, ċertifikati u notifiki m'għandhomx ikunu meħtieġa.

Fil-każ ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi skond l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 3(2)(a) u (b), id‑deroga msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandha tkun applikabbli biss meta dokument validu ta' esportazzjoni jew riesportazzjoni li hemm dispożizzjoni dwaru mill‑Konvenzjoni, li għandu x'jaqsam ma kampjuni li jkunu flimkien miegħu u li jispeċifika d-destinazzjoni tal-kampjuni, ikun inħareġ mill‑awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz esportatur jew riesportatur.

Jekk id-dokument imsemmi fit-tieni subparagrafu ma jkunx inħareġ qabel l‑esportazzjoni jew ri-esportazzjoni, il-kampjun għandu jinqabad u jista’, fejn applikabbli, jiġi kkonfiskat sakemm id-dokument ma jintbgħatx retrospettivament bi qbil mal-kundizzjonijiet specjali.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti delegati skont l Artikolu 20 dwar dispożizzjonijiet specjali rigward l-introduzzjoni, l-esportazzjoni jew ir ri esportazzjoni ta' effetti personali jew tad-dar.

3.  Oġġetti personali jew domestiċi

B’deroga mill-Artikoli 4 u 5, id-dispożizzjonijiet ta' dawk l-Artikoli m’għandhomx ikunu applikabbli għal kampjuni mejta, partijiet u derivattivi ta’ speċi msemmija fl‑Annessi A sa D li jkunu oġġetti personali jew domestiċi li jkunu qed jiddaħħlu  fl-Unjoni , jew esportati jew ri-esportati mill-Unjoni, b'konformità ma' dispożizzjonijiet  specjali

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti delegati skont l‑Artikolu 20 dwar dispożizzjonijiet specjali rigward l-introduzzjoni, l-esportazzjoni jew ir‑ri‑esportazzjoni ta' effetti personali jew tad-dar.

4.  Istituzzjonijiet xjentifiċi

Id-dokumenti msemmijin fl-Artikoli 4, 5, 8 u 9 m'għandhomx ikunu meħtieġa fil-każ ta' self mhux kummerċjali, donazzjonijiet u skambji bejn xjenzjati u istituzzjonijiet xjentifċi, reġistrati mill-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati li fihom ikunu jinsabu, ta' kampjuni ta' erbarju u kampjuni oħra priżervati, imnixxfa jew kampjuni mwaħħlin f'mużewijiet, u ta' materjal ħaj ta' pjanti, li jkollu tikketta, li l-mudell tagħha kien ġie stabbilit  skont it-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu  jew tikketta simili maħruġa jew approvata mill‑awtorità amministrattiva ta' pajjiż terz.

Il-Kummissjoni ghandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi mudell ghal tikketta ghal materjal haj tal-pjanti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni ghandhom jigu adottati skont il-procedura ta' ezami imsemmija fl-Artikolu 21(2).

Artikolu 8

Dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kontroll ta' attivitajiet kummerċjali

1.  Ix-xiri, l-offerta għax-xiri, il-ksib għal għanijiet kummerċjali, il-wiri fil-pubbliku għal skopijiet kummerċjali, l-użu għal qliegħ u l-bejgħ kummerċjali, iż-żamma għall-bejgħ, l‑offerta għal bejgħ jew it-trasport għal bejgħ ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A għandu jkun projbit.

2.  Stati Membri jistgħu jipprojbixxu li wieħed iżomm kampjuni, partikolarment ta' annimali ħajjin ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness A.

3.  Skond il-ħtiġijiet ta' leġislazzjoni oħra tal- Unjoni  dwar il-konservazzjoni ta' fawna u flora salvaġġi, eżenzjoni mill-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata bil‑ħruġ ta' ċertifikat għal dak l-iskop mill-awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-kampjuni, fuq il-bażi ta' każ għal każ meta l-kampjuni:

(a)  kienu nkisbu jew iddaħħlu  fl-Unjoni  qabel ma d-dispożizzjonijiet dwar l‑ispeċi elenkati fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni jew fl-Anness C1 tar‑Regolament (KEE) Nru 3626/82 jew fl-Anness A  għar-Regolament (KE) Nru 338/97 jew ta’ dan ir‑Regolament , kienu saru applikabbli għall-kampjuni; jew

(b)  huma kampjuni maħduma li kienu nkisbu aktar minn 50 sena qabel; jew

(c)  kienu ġew introdotti  fl-Unjoni  skond id-dispożizzjonijiet  tar‑Regolament (KE) Nru 338/97 jew  ta' dan ir-Regolament u li ser ikunu użati għal skopijiet li mhumiex detrimentali għas-sopravivenza ta' l-ispeċi kkonċernati; jew

(d)  kienu kampjuni li twieldu u trabbew fil-magħluq ta' speċi ta' annimali jew kampjuni ta' speċi mnisslin artifiċjalment jew partijiet jew derivattivi ta' kampjuni bħal dawk; jew

(e)  ikunu meħtieġa f'ċirkostanzi eċċezzjonali għall-progress tax-xjenza jew għal skopijiet bijomediċi essenzjali skond id-Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE(10) meta l‑ispeċi in kwistjoni turi li tkun l-unika waħda addattata għal dawk l-għanijiet u meta ma jkunx hemm kampjuni ta' l-ispeċi li jkunu twieldu u trabbew fil-magħluq; jew

(f)  ikunu maħsuba għal għanijiet ta' trobbija jew tnissil li bihom jiżdiedu l-benefiċċji ta' konservazzjoni għall-ispeċi kkonċernati; jew

(g)  ikunu maħsuba għal riċerka jew edukazzjoni immirata lejn il-priservazzjoni jew konservazzjoni ta' l-ispeċi; jew

(h)  joriġinaw fi Stat Membru u jkunu ttieħdu mill-ambjent naturali skond il-leġislazzjoni fis-seħħ ta' dak l-Istat Membru.

4.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 dwar  derogi ġenerali mill-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l‑Artikolu ibbażati fuq il‑kundizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3, kif ukoll derogi ġenerali dwar speċi elenkati fl‑Anness A skont il-punt (ii) tal-Artikolu 3(1)(b) . Tali derogi għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ legizlazzjoni  tal-Unjoni  oħra dwar il‑konservazzjoni ta’ fawna u flora salvaġġi.

5.  Il-projbizzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ukoll ikunu applikabbli għal kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness B ħlief meta jkun jista’ jiġi ppruvat għas-sodisfazzjon ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konċernat li dawk il-kampjuni kienu nkisbu u, jekk kienu joriġinaw minn barra  l-Unjoni , li kienu ġew introdotti fiha, skond il‑leġislazzjoni fis-seħħ dwar il-konservazzjoni ta' fawna u flora salvaġġi.

6.  L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jbiegħu kull kampjun ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi B, C u D li jkunu kkonfiskaw permezz ta' dan ir‑Regolament, basta li b'hekk ma jerġax ikun mogħti lura lil dik il-persuna jew entità li minn għandha jkun ġie kkonfiskat jew li kienet parti fl-offiża. Kampjuni bħal dawn jistgħu imbgħad ikunu kkunsidrati għall-għanijiet kollha bħallikieku kienu nkisbu legalment.

Artikolu 9

Moviment ta' kampjuni ħajjin

1.  Kull moviment  fl-Unjoni  ta' kampjuni ħajjin ta' xi speċi elenkati fl-Anness A mill‑post indikat fil-permess ta' importazzjoni jew f'kull ċertifikat maħruġ skond dan ir‑Regolament għandu jkun jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel ta' awtorità ta' amministrattiva ta' l‑Istat Membru li l-kampjun ikun jinsab fih. F'każi oħra ta' moviment, il-persuna responsabbli għall‑moviment tal-kampjun għandha tkun tista', meta applikabbli, tipproduċi prova ta' l‑oriġini legali tal-kampjun.

2.  Awtorizzazzjoni bħal din għandha:

(a)  tingħata biss meta l-awtorità xjentifika kompetenti ta' dak l-Istat Membru jew, meta l-moviment ikun lejn Stat Membru ieħor, l-awtorità xjentifika kompetenti ta' dan ta' l-aħħar, tkun sodisfatta li fejn se jinżamm il-kampjun ħaj fil-post destinatarju jkun mgħammar kif xieraq biex ikun ikkonservat u biex jingħata l-kura meħtieġa;

(b)  tkun ikkonfermata bil-ħruġ ta' ċertifikat; u

(c)  meta applikabbli, tkun immedjetament ikkomunikata lil xi awtorità amministrattiva ta' l-Istat Membru li l-kampjun ikun jinsab fih.

3.  Madankollu, l-ebda awtorizzazzjoni bħal din m'għandha tkun meħtieġa jekk annimal ħaj ikun hemm bżonn li jiġi mċaqlaq għal skopijiet urġenti ta' trattament veterinarju u jkun mibgħut lura direttament lejn il-post awtorizzat tiegħu.

4.  Meta kampjun ħaj ta' speċi elenkata fl-Anness B jiġi mċaqlaq  fl-Unjoni , id-detentur tal‑kampjun jista’ jitilqu biss wara li jassigura li min ser jirċevih ikun infurmat adegwatament bl-akkomodazzjoni, tagħmir u prattiċi meħtieġa biex ikun żgurat li l-kampjun ikun imħares kif xieraq.

5.  Meta xi kampjuni ħajjin jinġarru lejn, minn jew  fl-Unjoni  jew ikunu miżmuma għal xi perjodu ta' transitu jew trasbord, dawn għandhom ikunu tħejjew, imċaqalqa u mogħtija lura b'mod li jnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' ħsara, dannu għas-saħħa jew trattament ħażin u, fil-każ ta' annimali, skond il-leġislazzjoni tal- Unjoni  dwar il-protezzjoni ta' annimali waqt it-trasport.

6.  Il-Kummissjoni  għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 dwar  restrizzjonijiet dwar iż-żamma jew il-moviment ta’ kampjuni ħajjin ta’ speċi li fir-rigward tagħhom ir-restrizzjonijiet dwar l-introduzzjoni  fl-Unjoni  jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 4(6).

Artikolu 10

Permessi, notifiki u ċertifikati li għandhom jinħarġu [Em. 5]

1.  Meta tirċievi applikazzjoni, flimkien mad-dokumenti rekwiżiti ta' appoġġ, mill-persuna konċernata u sakemm il-kondizzjonijiet kollha li jirregolaw il-ħruġ tagħhom ikunu ġew imħarsa, awtorità amministrattiva ta' Stat Membru tista’ toħroġ ċertifikat għall-għanijiet imsemmijin fl-Artikolu 5(2)(b), l-Artikolu 5(3) u (4), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 9(2)(b).

1a.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tiddetermina d-disinn taċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' implimentazzjoni imsemmija fl-Artikolu 21(2). [Em. 6]

1b.  Kif jiġu rċevuti l-applikazzjoni u d-dokumenti rekwiżiti ta' appoġġ mill-persuna kkonċernata u sakemm ir-rekwiżiti kollha għall-ħruġ tagħhom ikunu ġew sodisfatti, l-awtorità amministrattiva ta' Stat Membru tista' toħroġ permess għar-raġunijiet tal-Artikolu 4(1) u (2) u l-Artikolu 5(1) u (4). [Em. 7]

1c.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tiddetermina d-disinn tal-permess imsemmi fil-paragrafu 1b. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). [Em. 8]

1d.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex tiddetermina d-disinn tan-notifika ta' importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) u (4). Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). [Em. 9]

Artikolu 11

Validità u kondizzjonijiet speċjali għal permessi u ċertifikati

1.  Bla ħsara għal miżuri aktar stretti li l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu fis-seħħ, permessi u ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri skond dan ir‑Regolament għandhom ikunu validi  fl-Unjoni  kollha.

2.  Permess jew ċertifikat bħal dan, kif ukoll xi permess jew ċertifikat maħruġ fuq il-bażi tiegħu, għandu jkun meqjus li ma jiswiex jekk l-awtorità kompetenti jew il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni ma' l-awtorità kompetenti li tkun ħarġet il-permess jew iċ-ċertifikat, tistabbilixxi li dan kien maħruġ fuq il-premessa falza li l-kondizzjonijiet għal-ħruġ tiegħu kienu ġew imħarsa.

Kampjuni li jinsabu fit-territorju ta' Stat Membru u koperti b'dokumenti bħal dawn għandom jiġu maqbuda mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru u jistgħu jkunu kkonfiskati.

3.  Kull permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament jista' jistipula kondizzjonijiet u ħtiġijiet imposti mill-awtorità tal-ħruġ biex tkun assigurata l-konformità mad‑dispożizzjonijiet tiegħu. Meta kondizzjonijiet jew ħtiġijiet bħal dawn ikun hemm il‑bżonn li jiġu inkorporati fid-disinn tal-permessi jew ċertifikati, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

4.  Kull permess ta' importazzjoni maħruġ fuq il-bażi ta' kopja ta' permess ta' l-esportazzjoni korrispondenti jew ta' ċertifikat ta' riesportazzjoni għandu jkun validu għall-introduzzjoni ta' kampjuni  fl-Unjoni  biss meta jkollu miegħu l-oriġinal tal-permess validu ta' esportazzjoni jew taċ-ċertifikat ta' riesportazzjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha  tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 dwar  l-limiti ta’ żmien għall-ħruġ tal-permess u ċ‑ċertifikati.

Artikolu 12

Postijiet ta' introduzzjoni u esportazzjoni

1.  Stati Membri għandhom jinnominaw l-uffiċċji doganali għat-twettiq tal-verifiki u l‑formalitajiet għall-introduzzjoni fil- u l-esportazzjoni mill- Unjoni, sabiex jingħatalhom trattament jew użu approvat mid-dwana, fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92, ta' kampjuni ta' speċi koperti b'dan ir-Regolament u għandhom jgħidu liema uffiċċji jkunu speċifikament maħsuba biex jieħdu ħsieb kampjuni ħajjin.

2.  L-uffiċji kollha nominati skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu provduti b'numru suffiċjenti ta' persunal adegwatament imħarrġa. Stati Membri għandhom jassiguraw li l-akkomodazzjoni tkun provduta skond il-leġislazzjoni relevanti tal- Unjoni  f'dak li għandu x'jaqsam mat‑trasport u l-akkomodazzjoni ta' annimali ħajjin u li, fejn meħtieġ, passi adegwati jittieħdu dwar pjanti ħajjin.

3.  L-uffiċċji kollha nominati skond il-paragrafu 1 għandhom ikunu notifikati lill-Kummissjoni li għandha tippubblika lista tagħhom fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

4.  F’każi eċċezzjonali u skont kriterji  speċjali  , awtorità amministrattiva tista’ tawtorizza l-introduzzjoni  fl-Unjoni  jew l-esportazzjoni jew ri‑esportazzjoni minnha f’uffiċċju doganali barra minn dak nominat skont il-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddotta atti delegati skont l-Artikolu 20 dwar il‑kriterji speċjali li skonthom, jistgħu jiġu awtorizzati l-introduzzjoni, l-esportazzjoni jew ir‑ri-esportazzjoni f'uffiċċju ieħor doganali.

5.  Stati Membri għandhom jassiguraw li fil-postijiet minn fejn tinqasam il-fruntiera, il‑pubbliku jkun infurmat bid-dispożizzjonijiet  adottati skont  dan ir‑Regolament.

Artikolu 13

Awtoritajiet amministrattivi u xjentifiċi u awtoritajiet kompetenti oħra

1.  Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità amministrattiva b'risponsabbiltà primarja għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u għal komunikazzjoni mal-Kummissjoni.

Kull Stat Membru jista' wkoll jinnomina awtoritajiet amministrattivi oħra u awtoritajiet kompetenti oħra biex jgħinu fl-implimentazzjoni, f'liema każ l-awtorità amministrattiva primarja għandha tkun responsabbli biex tipprovdi lil-awtoritajiet addizzjonali bl‑informazzjoni kollha meħtieġa għall-applikazzjoni tajba ta' dan ir-Regolament.

2.  Kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità xjentifika waħda jew aktar bi kwalifiki xierqa li d-doveri tagħhom għandhom ikunu separati minn dawk ta' kull awtorità amministrattiva innominata.

3.  Mhux aktar tard  mit-3 ta’ Marzu 1997  Stati Membri għandhom jibagħtu l-ismijiet u l-indirizzi ta' l-awtoritajiet amministrattivi innominati, ta' xi awtoritajiet oħra kompetenti biex joħorġu permessi jew ċertifikati u ta' awtoritajiet xjentifiċi lill-Kummissjoni, li għandha tippubblika din l-informazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Kull awtorità amministrattiva msemmija fl-ewwel subparagrafu tal- paragrafu 1 għandha, jekk tkun mitluba mill-Kummissjoni, tikkomunikalha fi żmien xahrejn l-ismijiet u kampjuni tal‑firem tal-persuni awtorizzati li jiffirmaw il-permessi jew ċertifikati, u impressjonijiet tat‑timbri, siġilli jew meżżi oħra użati biex jawtentikaw il-permessi jew ċertifikati.

Stati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull tibdiliet fl-informazzjoni diġà mogħtija, mhux aktar tard minn xahrejn wara l-implimentazzjoni ta' tibdil bħal dan.

Artikolu 14

Monitoraġġ dwar konformità u investigazzjonijiet ta' ksur ta' regolamenti

1.  L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-ħarsien tad‑dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Jekk, f'xi żmien, l-awtoritajiet kompetenti jkollhom għaliex jemmnu li dawn id‑dispożizzjonijiet ikunu qegħdin jiġu miksura, għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jassiguraw konformità jew biex jieħdu azzjoni legali.

Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u, fil-każ ta' speċi elenkati fl‑Appendiċijiet tal-Konvenzjoni, lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni, dwar xi passi meħuda mill‑awtoritajiet kompetenti f'dak li għandu x'jaqsam ma’ ksur sinifikanti ta' dan ir‑Regolament, inklużi qbid u konfiski.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġbed l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri dwar materji li għalihom tħoss il-ħtieġa ta' investigazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u, fil-każ ta' speċi elenkati fl-Appendiċi għall-Konvenzjoni, lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni, bir-riżultat ta' xi investigazzjoni sussegwenti.

3.  Grupp ta' infurzar għandu jkun stabbilit li jkun jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l-awtoritajiet ta' kull Stat Membru b'responsabbiltà biex jassiguraw l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Il-grupp għandu jkun taħt il-presidenza tar-rappreżentant tal‑Kummissjoni.

Il-grupp ta' infurzar għandu jeżamina kull kwistjoni teknika li għandha x'taqsam ma' l-infurzar ta' dan ir-Regolament li titqajjem mill-president, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-membri tal-grupp jew tal-kumitat.

Il-Kummissjoni għandha twassal l-opinjonijiet espressi fil-grupp ta' infurzar lill-kumitat.

Artikolu 15

Komunikazzjoni ta' informazzjoni

1.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkomunikaw lil xulxin l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jassiguraw li jittieħdu l-passi meħtieġa biex il‑pubbliku jsir jaf u biex jinfurmawh bid-dispożizzjonijiet rigward l-implimentazzjoni tal‑Konvenzjoni u ta' dan ir-Regolament u dwar il-miżuri  adottati skont dan ir‑Regolament  .

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika mas-Segretarjat tal-Konvenzjoni sabiex tassigura li l-Konvenzjoni tkun implimentata effettivament fit-territorju kollu li għalih japplika dan ir‑Regolament.

3.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika minnufih kwalunkwe parir mill-Grupp tar-Reviżjoni Xjentifika lill-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri konċernati.

4.  L-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill‑Kummissjoni qabel il-15 ta' Ġunju ta' kull sena l-informazzjoni kollha dwar is-sena ta' qabel li tkun mehtieġa għat-tħejjija tar-rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7(a) tal‑Konvenzjoni u informazzjoni ekwivalenti dwar kummerċ internazzjonali tal-kampjuni kollha ta' l-ispeċi elenkati fl-Annessi A, B u C u dwar l-introduzzjoni  fl-Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi elenkati fl-Anness D.  Il-Kummissjoni għandha,   permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,   tispeċifika  l-informazzjoni li għandha tkun ikkomunikata u l‑format tal-preżentazzjoni tagħha.    Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il‑proċedura ta' implimentazzjoni imsemmija fl-Artikolu 21(2).

Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tippubblika qabel il-31 ta' Ottubru ta' kull sena rapport statistiku dwar l-introduzzjoni fil-, u l‑esportazzjoni u r-riesportazzjoni mill- Unjoni  ta' kampjuni ta' l-ispeċi li għalihom japplika dan ir-Regolament u għandha tgħaddi lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni informazzjoni dwar l-ispeċi li l-Konvenzjoni tapplika għalihom.

Bla ħsara għall-Artikolu 22, l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri għandhom, qabel il-15 ta' Ġunju ta' kull tieni sena, u għall-ewwel darba fl-1999, jikkomunikaw lill‑Kummissjoni l-informazzjoni kollha li għandha x'taqsam mas-sentejn preċedenti li tkun meħtieġa biex jitħejjew ir-rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7(b) tal-Konvenzjoni u informazzjoni ekwivalenti dwar id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li huma barra mill‑iskop tal-Konvenzjoni.  Il-Kummissjoni għandha,   permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,   tispeċifika l-informazzjoni li għandha tkun ikkomunikata u l-format tal‑preżentazzjoni tagħha .   Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' implimentazzjoni imsemmija fl‑Artikolu 21(2).

Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni msemmija fit-tielet subparagrafu, il-Kummissjoni għandha, qabel il-31 ta' Ottubru ta' kull tieni sena, u għall-ewwel darba fl-1999, tħejji rapport dwar l‑implimentazzjoni u l-infurzar ta' dan ir-Regolament.

5.  Bil-għan tat-tħejjija ta' emendi għall-Annessi, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jgħaddu l-informazzjoni relevanti kollha lill-Kummissjoni. Il-Kumissjoni għandha tispeċifika l-informazzjoni kollha meħtieġa,  permezz ta' atti ta' implimentazzjoni.   Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' implimentazzjoni imsemmija fl‑Artikolu 21(2).

6.  Skond id-Direttiva  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/4/KE (11), il‑Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri xierqa biex tipproteġi l-konfidenzjalità ta' informazzjoni miksuba fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Sanzjonijiet

1.  Stati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jassiguraw l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet mill-anqas dwar il-ksur li ġej ta' dan ir-Regolament:

(a)  l-introduzzjoni fil-, jew l-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni mill- Unjoni  ta' kampjuni mingħajr il-permess jew ċertifikat indikat jew b'xi permess jew ċertifikat falz, iffalzifikat jew invalidu jew wieħed li jkun alterat mingħajr awtorizzazzjoni ta' l-awtorità tal-ħruġ;

(b)  nuqqas ta' konformità ma' l-istipulazzjonijiet speċifikati fuq xi permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir-Regolament;

(c)  dikjarazzjoni falza jew l-għoti b'qerq ta' informazzjoni falza għall-ksib ta' permess jew ċertifikat;

(d)  l-użu ta' permess jew ċertifikat falz, iffalzifikat jew invalidu jew wieħed li jkun alterat mingħajr awtorizzazzjoni bħala bażi għall-ksib ta' permess jew ċertifikat tal‑ Unjoni  jew għal xi skop uffiċjali ieħor b'konnessjoni ma' dan ir‑Regolament;

(e)  nuqqas li ssir notifika ta' importazzjoni jew li ssir notifika falza ta' importazzjoni;

(f)  tagħbija bil-baħar ta' kampjuni ħajjin li ma jkunux imħejjija kif xieraq biex jitnaqqsu r-riskji ta' ħsara, id-dannu għas-saħħa jew trattament ħażin;

(g)  l-użu ta' kampjuni ta' speċi elenkati fl-Anness A li mhux skond l-awtorizzazzjoni mogħtija waqt il-ħruġ tal-permess ta' importazzjoni jew sussegwentament;

(h)  in-negozju fi pjanti mnisslin artifiċjalment kuntrarju għad-dispożizzjonijiet preskritti skond it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(1);

(i)  tagħbija ta' kampjuni fi, jew 'il barra minn, jew fi transitu fit-territorju tal‑ Unjoni  mingħajr il-permess jew ċertifikat meħtieġ maħruġ skond dan ir‑Regolament u, fil‑każ ta' esportazzjoni jew riesportazzjoni minn pajjiż terz Parti għall-Konvenzjoni, skond dan, jew mingħajr prova sodisfaċenti dwar l-eżistenza ta' permess jew ċertifikat bħal dak;

(j)  ix-xiri, l-offerta għax-xiri, il-ksib għal skopijiet kummerċjali, l-użu għal qliegħ kummerċjali, il-wiri fil-pubbliku għal skopijiet kummerċjali, il-bejgħ, iż-żamma għall-bejgħ, l-offerta għal bejgħ jew it-trasport għal bejgħ ta' kampjuni b'kontravenzjoni ta' l-Artikolu 8;

(k)  l-użu ta' permess jew ċertifikat għal xi kampjun għajr dak li għalih ikun inħareġ;

(l)  il-falsifikazzjoni jew alterazzjoni ta' xi permess jew ċertifikat maħruġ skond dan ir‑Regolament;

(m)  in-nuqqas li jkun dikjarat ir-rifjut ta' applikazzjoni għal permess jew ċertifikat ta' importazzjoni fi, jew esportazzjoni jew riesportazzjoni mill- Unjoni , skond l‑Artikolu 6(3).

2.  Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 għandhomn jixirqu lin-natura u l-gravità tal-ksur u għandhom jinkludu dispożizzjonijiet rgward il-qbid u, fejn xieraq, il-konfiska tal-kampjuni.

3.  Meta kampjun ikun ikkonfiskat, dan għandu jitħalla f'idejn l-awtorità kompetenti ta' l‑Istat Membru tal-konfiska li:

(a)  wara konsultazzjoni ma' l-awtorità xjentifika ta' dak l-Istat Membru, għandu jqiegħed jew b'mod ieħor jiddisponi minn kampjun taħt kondizzjonijiet li hu jħoss li jkunu xierqa u konsistenti ma' l-iskopijiet u d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni u ta' dan ir‑Regolament; u

(b)  fil-każ ta' kampjun ħaj li jkun ġie introdott  fl-Unjoni , jista', wara konsultazzjoni ma' l-Istat esportatur, jibgħat il-kampjun lura lejn dak l-Istat spejjeż tal-persuna misjuba ħatja.

4.  Meta kampjun ħaj ta' speċi elenkata fl-Anness B jew C jasal fil-post ta' l-introduzzjoni  fl-Unjoni  mingħajr il-permess jew ċertifikat validu kif meħtieġ, il-kampjun għandu jinqabad u jista jkun ikkonfiskat jew, jekk il-kunsinnatarju jirrifjuta li jaċċetta l-kampjun, l‑awtortajiet kompetenti ta' l-Istat Membru responsabbli għall-post ta' l-introduzzjoni jista', jekk ikun il-każ, jirrifjuta li jaċċetta l-konsenja u jobbliga lil min iġorr biex jieħu lura l‑kampjun lejn il-post mnejn telqu.

Artikolu 17

Il-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika

1.  Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika huwa hawnhekk stabbilit, li jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l‑awtorità jew awtoritajiet xjentifiċi ta' kull Stat Membru u taħt il-presidenza tar-rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.  Il-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika għandu jeżamina kull kwistjoni xjentifika li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament — partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-Artikolu 4(1)(a), (2)(a) u (6) — li jitqajmu mill-president, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-membri tal-Grupp jew tal-Kumitat.

3.  Il-Kummissjoni għandha twassal l-opinjonijiet espressi fil-Grupp ta' Reviżjoni Xjentifika lill-Kumitat.

Artikolu 18

Iktar setgħat delegati

1.  Il-Kummissjoni  għandha tingħata s-setgħa tadotta, fejn meħtieġ, atti delegati skont l‑Artikolu 20 rigward  il-kundizzjonijiet u kriterji uniformi għal:

(a)  il-ħruġ, validita' u l-użu tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 4, Artikolu 5, Artikolu 7(4), u l-Artikolu 10;

(b)  l-użu taċ-ċertifikati fitosanitarji msemmija fil-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal‑Artikolu 7(1);

(c)  l-istabbiliment ta' proċeduri, fejn meħtieġ, sabiex jiġu mmarkati kampjuni għall‑identifikazzjoni ħafifa u l-iżgurar ta' infurzar tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir‑Regolament.

2.  Il-Kummissjoni għandha  tingħata s-setgħa  tadotta, fejn meħtieġ,  atti delegati skont l‑Artikolu 20 rigward  miżuri addizjonali biex jiġu implimentati riżoluzzjonijiet tal‑Konferenza tal-Partijiet għall-Konferenza, deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal‑Kumitat Permanenti tal-Konvenzjoni u rakkomandazzjonijiet tas-Segretarjat tal‑Konvenzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha  jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 20 għall‑fini   li temenda  l-Annessi A sa D, ħlief fil-każ ta' emendi għall-Anness A li ma jirriżultawx minn deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Partiijiet għall-Konvenzjoni.

Artikolu 19

Iktar miżuri ta' implimentazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha  permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,  tiddetermina d-disinn tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 4, Artikolu 5, Artikolu 7(4) u l-Artikolu 10 .  Dawk l‑atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' implimentazzjoni imsemmija fl-Artikolu 21(2). 

2.  Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tippreskrivi formola għall-preżentazzjoni tan-notifika tal-importazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 21(2). [Em. 10]

Artikolu 20

L-eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall‑kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 4(6), 4(7), Artikolu 5(5), Artikolu 7(1), (2) u (3), Artikolu 8(4), Artikolu 9(6), Artikolu 11(5), Artikolu 12(4) u Artikolu 18(1), (2) u (3) hija mogħtija lill‑Kummissjoni għal perijodu indeterminat ta’ żmien minn [id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv bażiku jew minn kwalunkwe data oħra stipulata mil-leġiżlatur]. [Em. 11]

3.  Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 4(6), 4(7), Artikolu 5(5), Artikolu 7(1), (2) u (3), Artikolu 8(4), Artikolu 9(6), Artikolu 11(5), Artikolu 12(4) u Artikolu 18(1), (2) u (3) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill‑Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad‑deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ. [Em. 12]

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(6), 4(7), Artikolu 5(5), Artikolu 7(1), (2) u (3), Artikolu 8(4), Artikolu 9(6), Artikolu 11(5), Artikolu 12(4) u Artikolu 18(1), (2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill‑Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il‑Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b’ [xahrejn] fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 13]

Artikolu 21

Proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn  Kumitat li għandu jissejjaħ il-Kumitat dwar in-Negozju fil-Flora u fil-Fawna. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar‑Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 għandha tapplika.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet Finali

Kull Stat Membri għandu jgħarraf lill-Kummissjoni u lis-Segretarjat tal-Konvenzjoni bid‑dispożizzjonijiet li hu jadotta speċifikament għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u bl-istrumenti legali kollha użati u l-miżuri meħuda għall-implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 23

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir‑Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 24

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil‑Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1.  L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a)  bl-isem tal-ispeċi; jew

(b)  bħala li jkunu l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata minnu.

2.  It-taqsira ‘spp.’ tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku ogħla.

3.  Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-għanijiet ta’ tagħrif jew ta’ klassifika biss.

4.  L-ispeċijiet stampati b’tipi grassi fl-Anness A huma elenkati hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif ipprovdut bid-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(13).

5.  It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta’ speċi:

(a)  ‘ssp.’ tintuża sabiex tindika sottospeċi;

(b)  ‘var(s)’ tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u

(c)  ‘fa’ tintuża sabiex tindika forma.

6.  Is-simboli ‘(I)’, ‘(II)’ u ‘(III)’ imqiegħda mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l‑annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet għall‑Konvenzjoni.

7.  (I) ma’ isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il‑grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi I għall-Konvenzjoni.

8.  (II) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il‑grupp tassonomiku ikkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi II għall-Konvenzjoni.

9.  (III) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika li huwa inkluż fl‑Appendiċi III għall-Konvenzjoni. F’dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir‑rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla.

10.  ‘Kultivar’ tfiser, b'segwitu għad-definizzjoni fit-8 edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, grupp ta’ pjanti li (a) ingħażlu minħabba karattru jew tagħqida ta’ karattri partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b'mezzi xierqa, iżomm dawk il‑karatteristiċi.

11.  L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-ħajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet ta’ qabel fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinux ibridi, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

12.  Meta xi speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, il-partijiet kollha u d-derivati tal‑ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skond l-Artikolu 2(t) ta’ dan ir-Regolament, is-simbolu ‘#’ segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku ogħla fl-Annessi B jew C jiddenomina partijiet jew derivati, li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-għanijiet tar-Regolament kif ġej:

#1

 

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)  żrieragħ, spori u għabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

(b)  kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)  il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d)  il-frott u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta’ pjanti tal‑ġeneru Vanilla ppropagati artifiċjalment.

#2

 

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)  żrieragħ u għabra tad-dakra; u

(b)  prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#3

 

Jiddenomina għeruq sħaħ jew miflula u partijiet ta’ għeruq.

#4

 

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)  żrieragħ (inkluż il-kapsoli taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragħ mill-Cactaceae spp. esportati mill‑Messiku, u għaż-żrieragħ mill-Beccariophoenix madagascariensis u Neodypsis decaryi esportati mill‑Madagaskar;

(b)  kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)  il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d)  frott u partijiet u derivati tagħhom, ta’ pjanti naturalizzati jew ippropagati b’mod artifiċjali tal-ġeneru Vanilla (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;

(e)  zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta’ pjanti tal-ġeneru Opuntia subġeneru Opuntia u Selenicereus (Cactaceae) ippropagati b’mod artifiċjali jew naturalizzati; u

(f)  prodotti lesti tal-Euphorbia antisyphilitica ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#5

 

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6

 

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7

 

Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.

#8

 

Jiddenomina partijiet ta’ taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u fi trab.

#9

 

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li jkollhom tikketta ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’ (‘Prodott mill-materjal Hoodia spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollata b’kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal‑Botswana/in-Namibja/l-Afrika t’Isfel skont il-ftehim nru BW/NA/ZA xxxxxx’).

#10

 

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inklużi oġġetti tal‑injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta’ arkijiet ta’ strumenti mużikali tal-korda.

#11

 

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l‑estratti.

#12

 

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u ż-żejt essenzjali, u jeskludi prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati għall-bejgħ bl-imnut.

#13

 

Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala ‘endosperma’, ‘polpa’ jew ‘kopra’) u kull derivat tagħha.

13.  Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi ogħla ta’ FLORA inklużi fl‑Anness A ma huma annotati fir-rigward li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser li l-ibridi ppropagati b’mod artifiċjali prodotti minn waħda jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b’ċertifikat ta’ propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f’kontenituri sterili ta’ dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għad‑dispożizzjonijiet tar-Regolament.

14.  L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il‑manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

15.  Rigward l-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1

 

Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2

 

Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

16.  Rigward l-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3

 

Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta xieraq; il-weraq, l-għeruq/l-għeruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żrieragħ/l-ispori, il-qoxra u l-frott.

§ 4

 

Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

 

 

 

 

CHORDATA (KORDATI)

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilop mogħża muqran (pronghorn)

Antilocapra americana (I) (Il‑popolazzjoni tal‑Messiku biss; l‑Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

 

Antilop mogħża muqran Messikan

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ tal‑Barberija

 

 

Antilope cervicapra (III in‑Nepal)

Antilop Indjan (blackbuck)

 

Bison bison athabascae (II)

 

Gemus tal‑muntanji (wood bison)

Bos gaurus (I) (Jeskludi l‑forma domestikata referenzjata bħala Bos frontalis, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir‑Regolament)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Jeskludi l‑forma domestikata referenzjata bħala Bos grunniens, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir‑Regolament)

 

 

Jakk selvaġġ

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l‑forma domestikata referenzjata bħala Bubalus bubalis, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

Buflu Ażjatiku selvaġġ

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa tal‑pjanura

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa tal‑muntanji

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serow Ċiniż

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serow aħmar

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow tas‑Sumatra

Capricornis thar (I)

 

 

Serow tal‑Ħimalaja

 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta’ Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker bajju

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Duiker ta’ Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta’ Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker dahru isfar

 

Cephalophus zebra (II)

 

Duiker żebra

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Għażżiela ta’ Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III l-Alġerija / it-Tuneżija)

Għażżiela Dorcas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Għażżiela qrunha rqajjaq

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilop ġgant iswed

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral aħmar

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral denbu twil

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral tal‑Ħimalaja

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral Ċiniż

Nanger dama (I)

 

 

Għażżiela Dama

Oryx dammah (I)

 

 

Oriċi qrunu ximitarra

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oriċi tal‑Għarabja

 

Ovis ammon (II) (għajr għas‑sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Argali Tibetan

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l‑Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflun ta’ Ċipru

 

Ovis vignei (II) (Għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Urial tal-Ladakh

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker ikħal

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Siola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Kamoxx tal-Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga tal-Mongolja

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tal-isteppa

 

 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b’erbat iqrun

Camelidae

 

 

 

Iġmla, guanaco, vicuña

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Arġentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (il-popolazzjonijiet tal-Arġentina(14) biss [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l‑popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja(15) [il-popolazzjoni kollha]; Iċ-Ċili(16) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; il-Peru(17) [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Vicuña

Cervidae

 

 

 

Ċerv, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I)

 

 

Ċerv tal-Kalamjan

Axis kuhlii (I)

 

 

Ċerv ta’ Bawean

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ċerv porċin tal-Indoċina

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ċerv tal-marġa

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 

 

Cervus elaphus barbarus (III L-Alġerija/It-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberja

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Ċerv ħamrani Persjan

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak iswed

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak kbir

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ċerv tal-Pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu tat-Tramuntana

Pudu puda (I)

 

 

Pudu tan-Nofsinhar

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

Rucervus eldii (I)

 

 

Ċerv ta’ Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu pigmew

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu komuni

Moschidae

 

 

 

Ċerv tal-misk

Moschus spp. (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 

 

 

Babirusa, qżieqeż, ħnieżer

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa ta’ Buru

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirusa ta’ Bola Batu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirusa ta’ Malenge

Sus salvanius (I)

 

 

Qażquż pigmew

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta’ Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inkluiżpopolazzjonijiet Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Ċakoan

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda aħmar

Canidae

 

 

 

Klieb, volpi, lupi

 

 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

 

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludi l-forma domestikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet ta’ Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Jeskludi l-forma domestikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

 

Volpi griż

Canis simensis

 

 

Lupu tal-Etjopja

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi wikkiel il-granċi

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu tal-kriniera

 

Cuon alpinus (II)

 

Kelb selvaġġ tal-Ażja (Dhole)

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta’ Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerika t’Isfel

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-Pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi Bengali

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta’ Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi fennec

Eupleridae

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Madagaskar

Felidae

 

 

 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 

Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

Qtates

 

Acinonyx jubatus (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta’ eżemplari ħajjin u ta’ trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Il-Botswana: 5; In-Namibja: 150; Iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ta’ dawn il-eżemplari huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 ta’ dan ir-Regolament.)

 

 

Ċita

Caracal caracal (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Karakall tal-Ażja

Catopuma temminckii (I)

 

 

Qattus dehbi tal-Ażja

Felis nigripes (I)

 

 

Qattus saqajh suwed

Felis silvestris (II)

 

 

Qattus selvaġġ

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Qattus ta’ Goeffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Qattus tal-muntanji Andini

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Onċilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi tal-Eurażja

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi tal-Iberja

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard musħab

Panthera leo persica (I)

 

 

Iljun tal-Ażja

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Qattus ta’ Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta’ rasu ċatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus bit-tikek lewn is-sadid

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kugar ta’ Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kugar tal-Kosta Rika

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kugar tal-Lvant

Puma yagouaroundi (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta’ fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Leopard tas-silġ

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja)

Mangus griż tal-Indja

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus żgħir tal-Indja

 

 

 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 

 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus li jiekol il-granċijiet

 

 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus għonqu strixxat

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, jeni

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 

 

 

Skanks

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skank ta’ Humboldt

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

Aonyx capensis microdon (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-baħar

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra tal-Ewropa

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra Gappuniża

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra, ballottri

 

 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta’ għonqu isfar

 

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Martora foina

 

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilgiri

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes ta’ saqajh suwed

Odobenidae

 

 

 

Otariidae

 

Odobenus rosmarus (III il‑Kanada)

 

Otariidae

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar

 

Arctocephalus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foki muswafa ta’ Juan Fernández

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foki muswafa ta’ Gwadalupe

Phocidae

 

 

 

Foki

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

Procyonidae

 

 

 

Coati, olingo

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

Cacomistle

 

 

 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Coati ta’ mnieħru abjad

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Coati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 

 

Potos flavus (III Ħonduras)

Kinkajou

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

Ursidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tax-xemx

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors xufftejh kbar

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors tal-Andi

 

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sootospeċi Ursus arctos isabellinus huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ors kannella

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed tal-Ażja

Viverridae Binturong

 

 

 

Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett tal-Afrika

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Ażjatiku

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta’ Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang strixxat

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b’tikek kbar

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett żgħir tal-Indja

CETACEA

 

 

 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

CETACEA spp. (I/II)(18)

 

 

Ċetaċei

Procyonidae

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Friefet il-lejl imneħirhom wiesa' wiesa’

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b’faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru

 

Acerodon spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija

 

 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

Pteropus insularis (I)

 

 

Volpi jtir Ruck

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Volpi jtir tal-Komoro

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Volpi jtir Ġappuniż

Pteropus mariannus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Marianas

Pteropus molossinus (I)

 

 

Volpi jtir Caroline

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew

Pteropus pilosus (I)

 

 

Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Volpi jtir ta’ Rodrigues

Pteropus samoensis (I)

 

 

Volpi jtir tas-Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Paċifiku

Pteropus ualanus (I)

 

 

Volpi jtir ta’ Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Volpi jtir ta’ Pemba

Pteropus yapensis (I)

 

 

Volpi jtir ta’ Yap

CHIROPTERA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

Cabassous centralis (III Kosta Rika)

Armadillo denbu għeri tat-Tramuntuna

 

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta’ denbu għeri

 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta’ denbu twil

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunnart tad-deżert

Thylacinidae

 

 

 

Xitan tat-Tażmanja, thylacine

Thylacinus cynocephalus (possibbilment estint) (I)

 

 

Thylacine

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kangurijiet, wallabies

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Kanguru tas-siġar griż

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Kanguru tas-siġar orsin

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby liebru ta’ Rufous

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby liebru strixxat

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Wallaby denbu mdiffer strixxat

Onychogalea lunata (I)

 

 

Wallaby b’denbu mdiffer b’faxx abjad

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus tal-Gżira Admiralty

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus ta’ Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet far

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettong

Caloprymnus campestris (possibbilment estint) (I)

 

 

Kangaru-far tad-deżert

Vombatidae

 

 

 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat imnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Liebri, fniek

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkan

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna geddumu twil

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus (possibbilment estint) (I)

 

 

Bandicoot sieq il-ħanżir

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot strixxat tal-Punent

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilby kbir

Macrotis leucura (I)

 

 

Bilby żgħir

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir slavaġ, żebri

Equus africanus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhix soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Afrika

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra ta’ Grévy

Equus hemionus (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-subspeċi Equus hemionus hemionus u Equus hemionus khur huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Ażja

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel ta’ Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta’ Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

Rhinocerotidae spp. (I) (għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t’Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta’ trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċi inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp.(I) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerika t’Isfel

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’ għall-Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-ispeċijiet li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Pangolini

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Folivori bi tliet iswaba’

 

Bradypus variegatus (II)

 

Folivoru għonqu kannella

Megalonychidae

 

 

 

Folivori b’żewġt iswaba’

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

Folivoru ta’ Hoffmann b'żewġt iswaba'

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiela n-nemel tal-Amerika

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Wikkiel in-nemel kbir

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATES

 

 

 

Primati (xadin u xadini)

 

PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Miċeti, ateli

Alouatta coibensis (I)

 

 

Miċete tal-Gżira ta’ Coiba

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ta’ ħuġbejh suwed

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele aħmar

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Xadin sufi ta’ denbu isfar

Cebidae

 

 

 

Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Ġdida

Callimico goeldii (I)

 

 

Cebidae

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmoset tat-troffa lewnha baffa

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmoset rasu lewnha baff

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Xadini ljun

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin baqri

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin ta’ Goeffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin ta’ saqajħ bojod

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin pinché

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Xadin skwiril tal-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini tad-Dinja l-Qadima

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangabey tax-Xmara Tana

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Xadina Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Xadina denbha xemx

Colobus satanas (II)

 

 

Colobus iswed

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku denb l-iljun

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina Proboscis

Piliocolobus foai (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Afrika Ċentrali

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobus aħmar Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobus aħmar ta’ Żanżibar

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobus aħmar tax-Xmara Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Uganda

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta’ Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Xadini mneħirhom imbuzzat

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur griż tal-Kaxmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tal-Pjanuri ta’ Isfel

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tan-Pjanuri ta’ Fuq

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur griż tat-Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur griż saqajh suwed

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur tat-troffa griża

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur griż tan-Nepal

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur ta’ Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur ta’ François

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee’s golden langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur Hatinh

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur tan-Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur tal-Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur bit-troffa

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur rasu bajda

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur ta’ Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Aye-aye

 

 

 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla tal-Lvant

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzi u bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan ta’ Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta’ Borneo

Hylobatidae

 

 

 

Ġibbuni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Ġibbuni

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Lemuridae

 

 

 

Lemuri kbar

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri kbar

Lepilemuridae

 

 

 

Lemuri sportivi

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri sportivi

Lorisidae

 

 

 

Loris

Nycticebus spp.

 

 

Loris kajman

Pitheciidae

 

 

 

Wakari, titi, saki

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi ta’ Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi kostali idejh suwed

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi sidru iswed

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi tal-Atlantiku

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki mnieħru abjad

Tarsiidae

 

 

 

Tarsieri

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsieri

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant Ażjatiku

 

Loxodonta africana (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(Il-popolazzjonijiet tal- Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe biss(19); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant Afrikan

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Ċinċilla

 

Chinchilla spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata li mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Ċinċilla

Cuniculidae

 

 

 

Paka

 

 

Cuniculus paca (III il-Ħonduras)

Paka tal-pjanura

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III il-Ħonduras)

Aguti tal-Amerika Ċentrali

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 

 

Sphiggurus mexicanus (III il-Ħonduras)

Porkuspin nanu muswaf Messikan

 

 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Hystricidae

 

 

 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

Hystrix cristata

 

 

Porkupsin bl-għalla

Muridae

 

 

 

Ġrieden, firien

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Far perit

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ġurdien ta’ Shark Bay

Xeromys myoides (I)

 

 

Far tal-ilma

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 

 

 

Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Kelb tal-praterija Messikan

 

 

Marmota caudata (III l-Indja)

Far il-ġebel denbu twil

 

 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Far il-ġebel tal-Ħimalaja

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 

Callosciurus erythraeus

 

Skwiril ta’ Pallas

 

Sciurus carolinensis

 

Skiwril griż

 

 

Sciurus deppei (III il-Kosta Rika)

Skwiril ta’ Deppe

 

Sciurus niger

 

Skwiril volpi tal-lvant

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis u Trichechus manatus huma elenkati fl-Appendiċi I. Trichechus senegalensis huwa elenkat fl-Appendiċi II).

 

 

Lamantini

AVES

 

 

 

Għasafar

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji eċċ.

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella tal-Gżejjer ta’ Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarsella kannella

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

Anas laysanensis (I)

 

 

Sarsella talaysan

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarsella tal-Gżira ta’ Campbell

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Papra bil-ġwienaħ bojod

Aythya innotata

 

 

Pochard tal-Madagaskar

Aythya nyroca

 

 

Papra lewn is-sadid

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Wiżża Alewtina

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża sidirha aħmar

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

Cairina moschata (III il-Ħonduras)

Papra Muscovy

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 

 

Dendrocygna autumnalis (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar żaqqha sewda

 

 

Dendrocygna bicolor (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar ħamra fl-isfar

Mergus octosetaceus

 

 

Mergante Brażiljana

 

Oxyura jamaicensis

 

Papra ħamranija

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Papra rasha bajda

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estint) (I)

 

 

Papra rasha roża

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bl-għalla

Tadorna cristata

 

 

Tadorna bil-għalla

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita ta’ Dohrn

APODIFORMES CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Gurlini bit-tikek (dikkop)

 

 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Gurlin b'żewġ strixex

Laridae

 

 

 

Gawwi, sterni

Larus relictus (I)

 

 

Gawwi relitt

Scolopacidae

 

 

 

Gurlini, ċewċewwi

Numenius borealis (I)

 

 

Gurlin boreali

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Gurlin munqaru rqiq

Tringa guttifer (I)

 

 

Ċewċewwa ta’ Nordmann

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Agretti, russetti

Ardea alba

 

 

Russett Abjad

Bubulcus ibis

 

 

Agrett tal-Bhejjem

 

Egretta garzetta

 

 

Agrett Abjad

Balaenicipitidae

 

 

 

Ċikonja ras baliena, shoebill

 

Balaeniceps rex (II)

 

Ċikonja ras ta’ baliena (shoebill)

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta’ Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja Marabù

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo kbir

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatuli

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita (waldrapp)

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis Ġappuniż

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatula bajda tal-Eurażja

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Ħamiem, bċieċen

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Beċċun ta’ Nicobar

Claravis godefrida

 

 

Ħamiema ġwenħajha vjola

Columba livia

 

 

Ħamiema tal-blat

Ducula mindorensis (I)

 

 

Ħamiema Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema taluzon

 

Goura spp. (II)

 

Ħamiema tal-kuruna

Leptotila wellsi

 

 

Ħamiema ta’ Grenada

 

 

Nesoenas mayeri (III il-Mawrizju)

Ħamiema roża

Streptopelia turtur

 

 

Gamiema Ewropea

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Buċeri

 

Aceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Buċeru b’għonqu kannella fl-aħmar

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 

Buceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Buceros bicornis (I)

 

 

Buċeru kbir

 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Buċeru bl-elmu

 

Rhyticeros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Buċeru bil-gangala ċara

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

Tauraco spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turako

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turako ta’ Bannermann

FALCONIFORMES

 

 

 

Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluża fl-Anness C:; l-ispeċijiet l-oħra ta’ dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Tjur tal-priża ta’ bi nhar

Accipitridae

 

 

 

Isqra, ajkli

Accipiter brevipes (II)

 

 

Seqer Levantin

Accipiter gentilis (II)

 

 

Northern goshawk

Accipiter nisus (II)

 

 

Seqer tal-Ewrażja

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta’ Adalbert

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla mdiehba

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira ttikjata

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla żgħira ttikjata

Buteo buteo (II)

 

 

Bies komuni

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Bies saqajh ħorox

Buteo rufinus (II)

 

 

Bies saqajh twal

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Astun Kuban munqaru ganċ

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla tas-sriep

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bagħdan aħmar tal-Punent

Circus cyaneus (II)

 

 

Bagħdan tat-Tramuntana

Circus macrourus (II)

 

 

Bagħdan pallidu

Circus pygargus (II)

 

 

Bagħdan griż

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagaskar

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergeier

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifun tal-Ewrażja

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ajkli tal-baħar

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta’ Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla pennata

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Seqer dahru griż

Milvus migrans(II) (Għajr għall-Milvus migrans lineatus li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Astun iswed

 

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avoltun Eġizzjan

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda tal-Ewropa

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 

 

 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta’ California

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 

 

 

Falkuni

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

Falco biarmicus (II)

 

 

Falkun Lanner

Falco cherrug (II)

 

 

Falkun Saker

Falco columbarius (II)

 

 

Merlin

Falco eleonorae (II)

 

 

Falkun ta’ Eleonora

Falco jugger (I)

 

 

Falkun Laggar

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett żgħir

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta’ Newton

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falkun tal-Barberija

Falco peregrinus (I)

 

 

Bies

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett tal-Mawrizju

Falco rusticolus (I)

 

 

Gyrfalcon

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieq

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett komuni

Falco vespertinus (II)

 

 

Żumbrell

Żumbrell

 

 

 

Arpa

Pandion haliaetus (II)

 

 

Arpa

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III il-Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 

 

Crax fasciolata

 

Kurassow wiċċu mikxuf

 

 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bl-għalla

 

 

Crax rubra (III il-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Ħonduras)

Kurassow kbir

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwtemala/il-Honduras)

Chacalaca sempliċi

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

Kurassow bl-elmu

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bl-għalla

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan tat-Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi, scrubfowl

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta’ Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena bobwhite

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal Ċiniż

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta’ Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta’ Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Faġan tal-Vjetnam

 

Lophura imperialis (I)

 

 

Faġan imperjali

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

 

 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta’ Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Pagun faġan tal-Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bl-għalla

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta’ Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta’ Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Faġan tas-silġ tal-Kaspju

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Faġan tas-silġ tat-Tibet

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta’ Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan ta’ Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tiġieġa tal-praterija ta’ Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Għerieneq

 

Gruidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

Grus americana (I)

 

 

Għarnuq Amerikan

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet Grus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I).

 

 

Għarnuq Kanadiż

Grus grus (II)

 

 

Għarnuq komuni

Grus japonensis (I)

 

 

Għarnuq rasu ħamra

Grus leucogeranus (I)

 

 

Għarnuq Siberjan

Grus monacha (I)

 

 

Għarnuq bil-kappa

Grus nigricollis (I)

 

 

Għarnuq għonqu iswed

Grus vipio (I)

 

 

Għarnuq għonqu abjad

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

Otididae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun Indjan

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pitarrun ta’ Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Pitarrun ta’ Houbara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan Bengaliż

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun

Sypheotides indicus (II)

 

 

Florikan żgħir

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarrun żgħir

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallu talord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrikorni

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 

 

 

Cotingidae

 

 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 

 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga bl-istrixxi

 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedak il-blat

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 

 

 

Kardinali, tanaġeri

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanaġer seba’ lwien

Estrildidae

 

 

 

Manikini, waxbills

 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 

 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta’ Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta’ Java

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

Fringillidae

 

 

 

Sponsuni

Carduelis cucullata (I)

 

 

Ekru aħmar

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

Hirundinidae

 

 

 

Ħawwief

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 

 

 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 

 

 

Wikkiela l-għasel

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 

 

 

Ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, Timalidi, eċċ.

Acrocephalus rodericanus (III il-Mawrizju)

 

 

Bagħal ta’ Rodrigues

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Pappamosk blu ta’ Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (possibbilment estint) (I)

 

 

Western rufous bristlebird

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Dasijornu munqaru twil

 

Garrulax canorus (II)

 

Hwamei Ċiniż

 

Garrulax canorus (II)

 

Hwamei tat-Tajwan

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla Omei Shan

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Pikatarti għonqu abjad

Picathartes oreas (I)

 

 

Pikatarti għonqu griż

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III il-Mawrizju)

Pappamosk Maskaren

Paradisaeidae

 

 

 

Għasafar il-ġenna

 

Paradisaeidae spp.

 

Għasafar il-ġenna

Pittidae

 

 

 

Pittas

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta strixxat

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta ta’ Gurney

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta bil-mustaċċi

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 

 

 

Majna

 

Gracula religiosa (II)

 

Majna tal-għoljiet

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Majna ta’ Bali

Zosteropidae

 

 

 

Għajnejn-bojod

Zosterops albogularis (I)

 

 

Għajnejn-bojod sidru abjad

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

Papasula abbotti (I)

 

 

Suli ta’ Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbji

 

 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju Tukan

Picidae

 

 

 

Tektiek is-siġar

Campephilus imperialis (I)

 

 

Tektiek is-siġar

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Woodpecker ta’ Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan sidru aħmar

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun Atitlan

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatross

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatross denbu qasir

PSITTACIFORMI

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 

 

 

Kakatuwi

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakatu Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakatu tal-Filippini

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakatu bl-għalla lewn is-salamun

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakatu bl-għalla safra

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Kakatu tal-palmi

Loriidae

 

 

 

Lori, lorikiti

Eos histrio (I)

 

 

Lori aħmar u blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina hu elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċjiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Lorikiti blu

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, makaw, parruketti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 

 

Pappagall għonqu aħmar

Amazona auropalliata (I)

 

 

Pappagall raqabtu safra

Amazona barbadensis (I)

 

 

Pappagall spalltu safru

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Pappagall denbu aħmar

Amazona finschi (I)

 

 

Pappagall qurriegħtu lelà

Amazona guildingii (I)

 

 

Pappagall ta’ St Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Pappagall imperjali

Amazona leucocephala (I)

 

 

Pappagall Kuban

Amazona oratrix (I)

 

 

Pappagall rasu safra

Amazona pretrei (I)

 

 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Pappagall ħuġbejh ħomor

Amazona tucumana (I)

 

 

Pappagall ta’ Tucuman

Amazona versicolor (I)

 

 

Pappagall ta’ Saint Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Pappagall vinaċeu

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Pappagall ħaddejh ħodor

Amazona vittata (I)

 

 

Pappagall Puerto Rikan

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Makawi blu

Ara ambiguus (I)

 

 

Makaw aħdar kbir

Ara glaucogularis (I)

 

 

Makaw ġerżumtu blu

Ara macao (I)

 

 

Makaw skarlat

Ara militaris (I)

 

 

Makaw militari

Ara rubrogenys (I)

 

 

Makaw ġbinu aħmar

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Makaw ta’ Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta’ Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta’ Chatham ġbinu isfar

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Parrukkett ġbinu aħmar

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Parrukkett bil-kuruna ħamra

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagall ta’ Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Pappagall muqran

 

 

 

Parrukkett dehbi

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Pappagall żaqqu oranġjo

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pappagall widnejh sofor

Pezoporus occidentalis (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-lejl

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pappagall tal-art

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagall bil-kappell

Primolius couloni (I)

 

 

Makaw rasu blu

Primolius maracana (I)

 

 

Makaw ġwenħajh blu

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Pappagall spalltu dehbija

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagall bil-kappa

Psephotus pulcherrimus (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-ġenna

Psittacula echo (I)

 

 

Parrukkett tal-Mawrizju

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Parrukkett ġerżumtu blu

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Pappagalli munqarhom oħxon

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Rhea

Pterocnemia pennata (I) (għajr Pterocnemia pennata pennata inkluż fl-Anness B)

 

 

Rhea żgħira

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Rhea żgħira

 

Rhea americana (II)

 

Rhea kbira

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingwini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Afrikan

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin Humboldt

STRIGIFORMI

 

 

 

Kokki

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kokki

Strigidae

 

 

 

Kokki

Aegolius funereus (II)

 

 

Kokka boreali

Asio flammeus (II)

 

 

Kokka tax-xagħri

Asio otus (II)

 

 

Kokka widnejha twal

Athene noctua (II)

 

 

Kokka rari

Bubo bubo(II) (Għajr għall-Bubo bubo bengalensis li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Kokka imperjali tal-Ewrażja

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Kokka pigmea tal-Ewrażja

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Kokka ċkejkna tal-foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Kokka ajkla żgħira

Ninox natalis (I)

 

 

Kokka seqer tal-Milied

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boobook Norfolk

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Kokka tas-silġ

Otus ireneae (II)

 

 

Kokka scops Sokoke

Otus scops (II)

 

 

Kokka scops tal-Ewrażja

Strix aluco (II)

 

 

Omm is-subien

Strix nebulosa (II)

 

 

Kokka kbira griża

Strix uralensis (II) (Għajr għall-Strix uralensis davidi li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Kokka tal-Urali

Surnia ulula (II)

 

 

Kokka seqer tat-Tramuntana

Tytonidae

 

 

 

Barbaġanni

Tyto alba (II)

 

 

Barbaġann

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbaġann Soumagne

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Nagħma

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

 

Nagħma

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamù

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamù solitarju

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal middi

REPTILIA

 

 

 

Reptiles

CROCODYLIA

 

 

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

 

CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligaturi, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatur Ċiniż

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman ta’ Rio Apaporis bit-tikki

Caiman latirostris (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kajman imnieħru wiesa’

Melanosuchus niger (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta’ esportazzjoni annwali li ġiet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta’ Speċjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 

 

Kajman iswed

Crocodylidae

 

 

 

Kukkudrilli

Crocodylus acutus (I) (Għajr għall-popolazzjoni ta’ Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill Amerikan

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Kukkudrill tal-Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Kukkudrill Filippin

Crocodylus moreletii (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inklużi fl-Anness B, bi kwota żero għall-kampjuni selvaġġi li jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

 

Kukkudrill ta’ Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [suġġett għal kwota żero għall-eżemplari nnegozjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t’ Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta’ mhux aktar minn 1 600 kampjun selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma’ eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B). dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B).

 

 

Kukkudrill tan-Nil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Kukkudrill Mugger

Crocodylus porosus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill tal-ilma salmura

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kukkudrill Kuban

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Kukkudrill Sjamiż

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gharial falz

Gavialidae

 

 

 

Gavial jew gharial

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatara

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gremxul denbhom imxewwek

Chamaeleonidae

 

 

 

Kamaleonti

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 

 

Kamaleonti nani mxewka

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

Chamaeleo spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kamaleonti Ewropej

 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

Cordylidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek

 

Cordylus spp. (II)

 

Gremxul denbhom imħażżem

Gekkonidae

 

 

 

Wiżgħat

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa tal-Gżira ta’ Serpent

 

 

Hoplodactylus spp. (III New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba’ mwaħħla

 

 

Naultinus spp. (III New Zealand)

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 

Phelsuma spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta’ bi nhar

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Wiżgħa ta’ bi nhar tal-Gżira t-Tonda

 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat denbhom ċatt

Helodermatidae

 

 

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

 

Heldoerma spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

Iguanidae

 

 

 

Igwani

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

Brachylophus spp. (I)

 

 

Igwani tal-Fiġi

 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani tal-art tal-Galapagos

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot tal-Gżira ta’ Utila

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot Roatan

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot ta’ Rio Aguan Valley

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot tal-Gwatemala

Cyclura spp. (I)

 

 

Igwani tal-art

 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tax-xtut

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla tal-Gżira ta’ San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Gremxul

Gallotia simonyi (I)

 

 

Gremxula ġganta ta’ Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Gremxula talilford

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Gremxula ta’ Ibiża

Scincidae

 

 

 

Xaħmet l-art

 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b’denbu qabbadi

Teiidae

 

 

 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxula dragun

 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan Indjan

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan isfar

Varanus griseus (I)

 

 

Varan tad-deżert

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragun komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan musħab

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan ta’ Gray

Xenosauridae

 

 

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

SERPENTES

 

 

 

Sriep

Boidae

 

 

 

Boa

 

Boidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa tal-art tal-Madagaskar

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constrictor Arġentin

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa Puerto Rikan

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa Ġamajkan

Eryx jaculus (II)

 

 

Boa tar-ramel bit-tikek

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Bolyeriidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda

Colubridae

 

 

 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

 

 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta’ dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 

 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp tal-ilma wiċċ ta’ kelb

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 

 

Xenochrophis piscator (III Indja)

Serp ta’ dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 

 

 

Kobri, sriep koralli

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 

 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Atlantiku

 

 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Amerika Ċentrali

 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra jobżoq ta’ Burma

 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra tal-Ażja Ċentrali

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta’ Fuq

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoċina

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Loxocemidae

 

 

 

Boa nanu Messikan

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Boa nanu Messikan

Pythonidae

 

 

 

Pituni

 

Pythonidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitun Indjan

Tropidophiidae

 

 

 

Boa tal-foresti

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boa tal-foresti

Viperidae

 

 

 

Lifgħat

 

 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta’ Aruba

 

 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta’ Russell

Vipera latifii

 

 

Lifgħa talatifi

 

Vipera ursinii (I) (il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet tal-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament)

 

 

Lifgħa ta’ Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta’ Wagner

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Fkieren b’imnieħer ħanżir

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b’imnieħer ħanżir

Chelidae

 

 

 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 

Chelodina mccordi (II)

 

Fekruna kelidi Roti

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar tal-Punent

Cheloniidae

 

 

 

Fkieren

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Fkieren

Chelydridae

 

 

 

Fkieren serpentini

 

 

 

Macrochelys temminckii (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fekruna alligatur serpentina

Dermatemydidae

 

 

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

Dermochelyidae

 

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Emydidae

 

 

 

Fkieren tal-ilma ħelu, fkieren kaxxa

 

Chrysemys picta

 

Fekruna mpittra

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Fkieren tal-għadajjar

 

 

Graptemys spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fkieren mappa

 

Terrapene spp. (II)(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

Terrapene coahuila (I)

 

 

Fekruna kaxxa akkwatika

 

Trachemys scripta elegans

 

Terapin widnejh ħomor

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

Batagur spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Fkieren kaxxa Ażjatiċi

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Fekruna tal-ħawt sewda

 

 

Geoemyda spengleri (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-weraq sidirha iswed

 

Heosemys annandalii (II)

 

Fekruna tat-tempji rasha safra

 

Heosemys depressa (II)

 

Fekruna tal-foresta Arakan

 

Heosemys grandis (II)

 

Fekruna ġganta Ażjatika

 

Heosemys spinosa (II)

 

Fekruna mxewka

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Fekruna wikkiela l-bebbux

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Fekruna tal-għelieqi tar-ross

 

Mauremys annamensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Annam

 

 

Mauremys iversoni (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Fuji

 

 

Mauremys megalocephala (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt buras

 

Mauremys mutica (II)

 

Fekruna tal-ħawt safra

 

 

Mauremys nigricans (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha aħmar

 

 

Mauremys pritchardi (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Pritchard

 

 

Mauremys reevesii (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Reeves

 

 

Mauremys sinensis (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għonqha strixxi

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Fekruna tal-art tat-tliet saffi

Morenia ocellata (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar Burmiża

 

Notochelys platynota (II)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 

 

Ocadia glyphistoma (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ

 

 

 

Ocadia philippeni (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ta’ Philippen

 

Orlitia borneensis (II)

 

Fekruna ġganta Malajjana

 

Pangshura spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren imsaqqfa

Pangshura tecta (I)

 

 

Fekruna msaqqfa Indjana

 

 

Sacalia bealei (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Beal

 

 

Sacalia pseudocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għajnejha foloz

 

 

Sacalia quadriocellata (III Ċina)

Fekruna b’erba’ għajnejn

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekruna sewda tal-marsh

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Filippina

Platysternidae

 

 

 

Fekruna buras

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Fekruna buras

Podocnemididae

 

 

 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Testudinidae

 

 

 

Fkieren

 

Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) kwota żero ta’ esportazzjoni annwali ġiet stabbilita għal Geochelone sulcata għal eżemplarji mneħħija mis-salvaġġ u nnegozjati għal għanijiet purament kummerċjali).

 

Fkieren

Astrochelys radiata (I)

 

 

Fekruna raġġata

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Fekruna Bolson

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Fekruna ċatta

Psammobates geometricus (I)

 

 

Fekruna ġeometrika

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

Pyxis planicauda (I)

 

 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

Testudo graeca (II)

 

 

Fekruna bl-ixpruni

Testudo hermanni (II)

 

 

Fekruna ta’ Hermann

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Fekruna Eġizzjana

Testudo marginata (II)

 

 

Fekruna marġinata

Trionychidae

 

 

 

Fkieren qoxrithom ratba, terappins

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Ażja tax-Xlokk

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba ta’ Cuatro Cienagas

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

Aspideretes hurum (I)

 

 

Fekruna pagun qoxritha ratba

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Fekruna sewda qoxritha ratba

 

Chitra spp. (II)

 

Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa

 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 

Lissemys scutata (II)

 

Fekruna flapshell Burmiża

 

 

Palea steindachneri (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet

 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 

 

Pelodiscus axenaria (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba Ċiniża

 

 

Rafetus swinhoei (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibji

ANURA

 

 

 

Żrinġijiet u rospi

Bufonidae

 

 

 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Malcolm

Atelopus zeteki (I)

 

 

Żrinġ dehbi

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospu dehbi

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospu tal-Kamerun

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari Afrikani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Nimba

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Osgood

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Iċ-Ċili)

 

Dendrobatidae

 

 

 

Żrinġijiet velenużi

 

Allobates femoralis (II)

 

Żrinġ velenuż saqajh ileqqu

 

Allobates zaparo (II)

 

Żrinġ velenuż ta’ Zaparo

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Żrinġ velenuż ikħal tas-sema

 

Dendrobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

Epipedobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

Phyllobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Żrinġijiet mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 

 

 

Żrinġijiet tadama

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Żrinġ tadama

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Żrinġ aħmar tax-xita

Ranidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

Conraua goliath

 

Żrinġ Gulija

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Żrinġ ta’ sitt iswaba’

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Żrinġ tigra

 

Rana catesbeiana

 

Żrinġ barri Amerikan

Rheobatrachidae

 

 

 

Żrinġijiet li jrabbu f’żaqqhom

 

Rheobatrachu spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Żrinġ li jrabbi f’żaqqu

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Żrinġ platypus

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra tal-Lag Patzcuaro

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandri ġganti

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandri ġganti

Salamandridae

 

 

 

Salamandri u gremxul tal-ilma denbu qasir (newts)

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Kaiser’s spotted newt

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Klieb-il-baħar u raji

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Cetorhinidae

 

 

 

Gabdoll

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Gabdoll

Lamnidae

 

 

 

Kelb-il-baħar ġgant abjad

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Kelb-il-baħar ġgant abjad

 

 

Lamna nasus (III 27 Stat Membru)(20)

Pixxiplamtu

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Kelb-il-baħar baliena

 

Rhincodon typus (II)

 

Kelb-il-baħar baliena

RAJIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Rajj, rebekkini

Pristidae spp.(I) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rajj, rebekkini,

 

 

Pristis microdon (II) (Għall-iskop esklussiv ta’ permess għall-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin għal akkwarji xierqa u aċċettabbli għal għanijiet primarjament ta’ konservazzjoni. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu bħala kampjuni tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Pixxisega tal-ilma ħelu

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Ħut

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Sturjuni u ħut spatula

Acipenseridae

 

 

 

Sturjuni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Sturjun imnieħru qasir

Acipenser sturio (I)

 

 

Sturjun komuni

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Salluri tal-ilma ħelu

 

Anguilla anguilla (II)

 

Sallura Ewropea

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Karpjuni għomja, plaeesok

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbu għami Afrikan

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, ilsien għadmi

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Arowana Ażjatika

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Tird

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Tirda bil-gundalla

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

Ħut qattus pangasidu

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Ħuta qattus ġganta

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Gremxul tal-baħar, żwiemel tal-baħar

 

Hippocampus spp. (II)

 

Żwiemel tal-baħar

SARCOPTERYGII

 

 

 

Ħut salamandru

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Ceratodontidae

 

 

 

Ħut salamandru Awstraljan

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Ħuta salamandra Awstraljana

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Ċelakanti

Latimeria spp. (I)

 

 

Ċelakanti

ECHINODERMATA (STILEL, STILEL FRAĠLI, RIZZI U ĦJAR TAL-BAĦAR)

 

 

 

 

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Ħjar tal-baħar

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Ħjar tal-baħar

 

 

Isostichopus fuscus (III l-Ekwador)

Bużżu kannella

Apogonidae ARTHROPODA (ARTROPODI) FLORA LYCOPODIACEAE

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

Brimb u skorpjuni

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Tarantuli rkobbthom ħamra, tarantuli

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Tarantula roża-griża ta’ Chihuahua

 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantuli tal-Amerika Ċentrali

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Skorpjuni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpjun ġgant tas-Senegal

 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpjun imperatur

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Ħanfus

Lucanidae

 

 

 

Ħanfus ċerv

 

 

Colophon spp. (III l-Afrika t'Isfel)

Ħanfus ċerv tal-Kap tal-Afrika

Scarabaeidae

 

 

 

Ħanfus skarab

 

Dynastes satanas (II)

 

Ħanfusa ta’ Satana

LEPIDOPTERA

 

 

 

Friefet

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III il-Bolivja)

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III il-Bolivja)

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III il-Bolivja)

 

Papilionidae

 

 

 

Friefet birdwing u swallowtail

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Warda ta’ Sri Lanka

 

Atrophaneura palu

 

Farfett ta’ Palu

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Warda ta’ Malabar

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Friefet papiljonidi (swallowtail)

 

Graphium sandawanum

 

Farfett ta’ Apo

 

Graphium stresemanni

 

Farfett ta’ Seram

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Friefet birdwing

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Farfett tar-Reġina Alessandra

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Farfett pagun talużon

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Farfett Homerus

Papilio hospiton (I)

 

 

Farfett Korsikan

 

Papilio morondavana

 

Farfett imperatur Madagaskan

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

Farfett ta’ Fluminense

 

Parides hahneli

 

Farfett amazzonu ta’ Hahnel

Parnassius apollo (II)

 

 

Farfett apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Friefet Kaiser-I-Hind

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Friefet birdwing

 

Troides spp. (II)

 

Friefet birdwing

ANNELIDA (DUD MAQSUM U SANGISUGI)

 

 

 

 

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sangisugi

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sangisugi

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sangisuga mediċinali tat-Tramuntana

 

Hirudo verbana (II)

 

Sangisuga mediċinali tan-Nofsinhar

MOLLUSCA (MOLLUSKI)

 

 

 

 

BIV ALVIA

 

 

 

Molluski bivalvi (arzell, muskli, eċċ.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Muskli tal-baħar

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Musklu tamla Ewropew

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Muskli tal-ilma ħelu, muskli tal-perla

Conradilla caelata (I)

 

 

Musklu tal-perla birdwing

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Musklu fanshell tal-Punent

 

Dromus dromas (I)

 

 

Musklu tal-perla dromedary

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Musklu tal-perla Curtis

Epioblasma florentina (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun isfar

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Musklu wabash

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Musklu catspaw abjad

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun aħdar

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Musklu tat-Tramuntana

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun Turburcled

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Musklu tal-perla blanzun turġidu

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Musklu ismar

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Musklu tal-perla fine-rayed pigtoe

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Musklu tal-perla shiny pigtoe

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Musklu tal-perla tal-għajn ta’ Higgins

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Musklu tal-perla roża mucket

Lampsilis satur (I)

 

 

Musklu pocketbook sandback

Lampsilis virescens (I)

 

 

Musklu tal-perla lamp ta’ Alabama

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Musklu tal-perla baja warty-back

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Musklu b’siequ oranġjo pimpleback

 

Pleurobema clava (II)

 

Musklu tal-perla clubshell

Pleurobema plenum (I)

 

 

Musklu tal-perla rough pigtoe

Potamilus capax (I)

 

 

Musklu tal-perla fat pocketbook

Quadrula intermedia (I)

 

 

Musklu tal-perla ta’ Cumberland wiċċ ta’ xadina

Quadrula sparsa (I)

 

 

Musklu tal-perla ta’ Appalachian wiċċ ta’ xadina

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Musklu tal-perla pale lilliput

 

Unio nickliniana (I)

 

 

Musklu tal-perla ta’ Nicklin

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Musklu tal-perla Tampico

Villosa trabalis (I)

 

 

Musklu tal-perla ta’ Cumberland bean

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Gandoffli ġganti

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Gandoffli ġganti

GASTROPODA

 

 

 

Bugħeriewen, bebbux u bronji

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Bronji

 

Strombus gigas (II)

 

Bronja reġina

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

Bebbux agate, bebbux tas-siġar oahu

Achatinella spp. (I)

 

 

Bebbux agate żgħir

Camaenidae

 

 

 

Bebbux tas-siġar aħdar

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Bebbux tas-siġar aħdar Manus

CNIDARIA (QROLL, QROLL TAN-NAR, ARTIKLI)

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

Qroll, artikli

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Qroll iswed

GORGONACEAE

 

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III iċ-Ċina)

 

 

 

Corallium japonicum (III iċ-Ċina)

 

 

 

Corallium konjoi (III iċ-Ċina)

 

 

 

Corallium secundum (III iċ-Ċina)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Qroll ikħal

 

Helioporidae spp. (II) (tinkludi biss l-ispeċi Heliopora coerulea)(21)

 

Qroll ikħal

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II)(22)

 

Qroll ġebli

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Qroll orgni

 

Tubiporidae spp. (II)(23)

 

Qroll orgni

HYDROZOA

 

 

 

Felċi tal-baħar, qroll tan-nar, bram iniggeż

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Qroll tan-nar Wello

 

Milleporidae spp. (II)(24)

 

Qroll tan-nar Wello

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Qroll bizzilla

 

 

Stylasteridae spp. (II)(25)

 

Qroll bizzilla

MENYANTHACEAE

 

 

 

 

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

Agave parviflora (I)

 

 

Sabbara bl-istrixxi ta’ Santa Cruz

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Sabbara Reġina Victoria

 

Nolina interrata (II)

 

Denb il-liebru Dehesa

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidi

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Dmugħa tal-Madonna

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergia

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

Sternbergia

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia

 

Pachypodium spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Trombi tal-iljunfanti

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Snake-root devil-pepper

ARALIACEAE

 

 

 

Aralias

 

Panax ginseng (II) (il-popolazzjoni tal-Federazzjoni Russa biss; l-ebda popolazzjoni oħra mhI inkluża fl-Annessi għal dan ir-Regolament) #3

 

Ġinseng Ażjatiku

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ġinseng Amerikan

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Arawkarji

Araucaria araucana (I)

 

 

Awrakarja

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberi

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himalayan may-apple

BROMELIACEAE

 

 

 

Epifiti, bromelji

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Tillandsia ta’ Harris

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Tillandsia ta’ Kamm

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Tillandsia ta’ Kautsky

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Tillandsia ta’ Maury

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Tillandsia ta’ Sprengel

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

Tillandsia sucre

 

Tillandsia xerographica (II)(26) #4

 

Tillandsia xerografika

CACTACEAE

 

 

 

Kaktus

 

CACTACEAE spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u Pereskia spp., Pereskiopsis spp. u Quiabentia spp.)(27) #4

 

Kaktus

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Kaktus tal-blat ħaj

Astrophytum asterias (I)

 

 

Kaktus stilla

Aztekium ritteri (I)

 

 

Kaktus Aztek

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Kaktus Jobali pincushion

Discocactus spp. (I)

 

 

Diżokaktus

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Kaktus qanfud talindsay

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Kaktus denb il-ħaruf

Escobaria minima (I)

 

 

Kaktus ta’ Nelle

Escobaria sneedii (I)

 

 

Kaktus ta’ Sneed

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Conchilinque

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Pitayita

Melocactus conoideus (I)

 

 

Kaktus kon (Conelike Turk's-cap cactus)

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Melocactus paucispinus (I)

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Kaktus qaqoċċa

Obregonia denegrii (I)

 

 

Kaktus qaqoċċa

Pachycereus militaris (I)

 

 

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Kaktus ta’ Brady

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Kaktus ta’ Knowlton

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Kaktus tal-wied Houserock

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Kaktus Navajo ta’ Peebles

Pediocactus sileri (I)

 

 

Pediocactus sileri (I) Kaktus ta’ Siler

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Kaktus tal-pine cane

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Kaktus sunnara Tobusch

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Kaktus ananas bix-xewk labar

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Kaktus bla ganċ tal-baċir ta’ Uinta

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Kaktus mariposa

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Kaktus Mesa Verde

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Kaktus sunnara Tonopah

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Kaktus grama-grass

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Kaktus sunnara tal-baċir il-Kbir

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Kaktus sunnara ta’ Wright

Strombocactus spp. (I)

 

 

Peyote

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Turbinikarpi

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Kaktus ta’ Uebelmann

CARYOCARACEAE

 

 

 

Ajos

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Ajillo

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteri, margeriti, costus

Saussurea costus (I) (magħrufa wkoll bħala S. Lappa, Aucklandia lappa jew A. costus)

 

 

Costus

CRASSULACEAE

 

 

 

Dudleyas, crassulas

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Dudleya tal-Bajja ta’ Talaguna

 

Dudleya traskiae (II)

 

Dudleya tal-Gżira ta’ Santa Barbara

CUCURBITACEAE

 

 

 

 

 

 

Zygosicyos pubescens (II)(magħrufa wkoll bħala Xerosicyos pubescens)

 

Tobory

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Betoboky

CUPRESSACEAE

 

 

 

Ċipressi

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Alerce

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Pilgerodendron

CYATHEACEAE

 

 

 

Siġar Felċi

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Siġar Felċi

CYCADACEAE

 

 

 

Ċikadi

 

CYCADACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Ċikadi

Cycas beddomei (I)

 

 

Ċikada ta’ Beddome

DICKSONIACEAE

 

 

 

Siġar Felċi

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Ameriki biss; l-Annessi ma’ dan ir-Regolament ma jinkludu l-ebda popolazzjoni oħra Jinkludi Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana u D. stuebelii) #4

 

Siġar Felċi

DIDIEREACEAE

 

 

 

Didiereas

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Alluaudias, didiereas

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Jamm

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Sieq l-injunfant

DROSERACEAE

 

 

 

Sundews

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Venus fly-trap

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Tengħud

 

 

Euphorbia spp. (II) #4

(Speċijiet sukkulenti biss għajr għal

1)  Euphorbia misera;

2)  eżemplari ppropagati artifiċjalment tal-kultivars ta’ Euphorbia trigona;

3)  eżemplari ppropagati artifiċjalment ta’ Euphorbia lactea mlaqqma fuq xtieli bl-għeruq ippropagati artifiċjalment ta’ Euphorbia nerifolia, meta jkunu: jew

bil-għalla

forma ta’ mrewħa, jew

ikanġu;

4)  eżemplari ppropagati artifiċjalment tal-kultivars ta’ Euphorbia ‘Milii’ meta jkunu:

jingħarfu mill-ewwel bħala eżemplari ppropagati artifiċjalment, u

introdotti fl-Unjoni jew (ri-) esportati minnha f'kunsinni ta’ 100 pjanta jew aktar;

li m’humiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, u

5)  l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Ewforbji

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) (Jinkludi l- forma viridifolia and the var. rakotozafyi)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (Jinkludi l- ssp. tuberifera)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (Jinkludi l-var. ampanihyensis, robinsonii and sprirosticha)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (Jinkludi l-var. antsingiensis, bemarahensis and multiflora)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Ocotillos, boojums

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Siġra Boojum

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Arbol del barril

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Joint firs

 

 

Gnetum montanum (III in-Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

Siġar tal-ġewż, gavilan

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

Gavilàn

LAURACEAE

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II)(magħrufa wkoll bħala A. duckei) #12

 

Rosewood tal-Brażil

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Legumi

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Injam tal-Brażil

Dalbergia nigra (I)

 

 

Rosewood tal-Brażil

 

 

Dalbergia retusa (III il-Gwatemala) (il-popolazzjoni tal-Gwatemala biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness D) #5

Rosewood iswed

 

 

Dalbergia stevensonii (III il-Gwatemala) (il-popolazzjoni tal-Gwatemala biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness D) #5

Rosewood tal-Ħonduras

 

 

Dipteryx panamensis (III il-Kosta Rika/in-Nikaragwa)

Almendro

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Macawood Quira

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalwood Aħmar

LILIACEAE

 

 

 

Ġilji

 

Aloe spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u Aloe vera, magħruf ukoll bħala Aloe barbadensis, li mhijiex inkluża fl-Annessi għal dan ir-Regolament) #4

 

Aloe

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

 

Aloe compressa (I) (Jinkludi l- var. paucituberculata, rugosquamosa and schistophila)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (Tinkludi l-var. aurantiaca)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I) (Tinkludi l-var. maniaensis)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Manjolji

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Safan

MELIACEAE

 

 

 

Ċedru

 

 

 

Cedrela fissilis (III il-Bolivja) (il-popolazzjoni tal-Bolivja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness D) #5

 

 

 

Cedrela lilloi (III il-Bolivja) (il-popolazzjoni tal-Bolivja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness D) #5

 

 

 

Cedrela odorata (III Il-Bolivja / Il-Brażil / Il-Kolombja / Il-Gwatemala / Il-Peru) (Il-popolazzjonijiet tal-pajjiżi li elenkaw l-ispeċijiet fl-Appendiċi III biss; l-oħrajn kollha huma inklużi fl-Anness D) #5

Ċedru Spanjol

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Siġra tal-kawba tal-Ħonduras

 

 

Swietenia macrophylla (II) (Popolazzjoni tan-Neotropiċi - tinkludi l-Amerika Ċentrali u ta’ Isfel u l-Karibew) #6

 

Siġra tal-kawba werqitha kbar

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Siġra tal-kawba tal-Karibew

NEPENTHACEAE

 

 

 

Buqari karnivori (Dinja l-Qadima)

 

Nepenthes spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Buqari karnivori tropikali

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Buqar karnivoru Indjan

Nepenthes rajah (I)

 

 

Buqar karnivoru ġgant tropikali

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orkidej

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)(28) #4

 

Orkidej

 

Għall-ispeċijiet kollha li ġejjin ta’ orkidej tal-Anness A li ġejjin, in-nebbieta jew il-kulturi tat-tessut mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, meta:

jkunu miksuba in vitro, f’medja solida jew likwida, u

jidħlu fid-defizzjoni ta’ ‘ppropagati artifiċjalment’ skont l-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006, u

meta jkunu introdotti fl-Unjoni jew (ri-) esportati minnha f'kunsinni ta’ 100 pjanta jew aktar;

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

Elleborin bil-kappa

Cypripedium calceolus (II)

 

 

Orkidea papoċċ

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

Orkidea ta’ Madeira (Madeiran lady’s-tresses)

Laelia jongheana (I)

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

Orkidea tal-għadajjar

Ophrys argolica (II)

 

 

Orkidea tan-naħal

Ophrys lunulata (II)

 

 

Ofri nofs qamar

Orchis scopulorum (II)

 

 

Orkidea ta’ Madeira

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Orkidej papoċċ Ażjatiċi

Peristeria elata (I)

 

 

Orkidea tal-Ispirtu s-Santu

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Orkidej papoċċ tal-Amerika ta’ Isfel

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Vanda ħamra

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

Orkidea tas-sajf (Summer lady's-tresses)

OROBANCHACEAE

 

 

 

Buddebus

 

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

Cistanche tad-deżert

PALMAE

(ARECACEAE)

 

 

 

Palmi

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

Chrysalidocarpus decipiens (I)

 

 

Palma farfett

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

Hovitra varimena

 

 

 

Lodoicea maldivica (III is-Seychelles) #13

 

 

Marojejya darianii (II)

 

Ravimbe

 

Neodypsis decaryi (II)#4

 

Palma triangolu

 

Ravenea louvelii(II)

 

Lakamarefo

 

Ravenea rivularis (II)

 

Gora

 

Satranala decussilvae (II)

 

Satranabe

 

Voanioala gerardii (II)

 

Voanioala

PAPAVERACEAE

 

 

 

Peprin

 

 

Meconopsis regia (III in-Nepal) #1

Peprin tal-Ħimalaja

PASSIFLORACEAE

 

 

 

 

 

Adenia olaboensis (II)

 

Vahisasety

PINACEAE

 

 

 

Familja tal-arznu

Abies guatemalensis (I)

 

 

Żnuber tal-Gwatemala

 

 

Pinus koraiensis (III il-Federazzjoni Russa) #5

 

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podokarpi

 

 

Podocarpus neriifolius (III in-Nepal) #1

Injam isfar

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Podokarpa ta’ Parlatore

PORTULACACEAE

 

 

 

Portulaki, burdlieq

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

Burdlieq

 

Avonia spp. (II) #4

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia sserrata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primuli, ċiklamini

 

Cyclamen spp. (II)(29) #4

 

Ċiklamini

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ċfolloq

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Għajn is-serduq safra

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Siġill dehbi

ROSACEAE

 

 

 

Ward, ċiras

 

Prunus africana (II) #4

 

Ċirasa Afrikana

RUBIACEAE

 

 

 

Ayugue

Balmea stormiae (I)

 

 

Ayugue

SARRACENIACEAE

 

 

 

Buqari karnivori (Dinja l-Ġdida)

 

Sarracenia spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Buqari karnivori

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Buqar karnivoru aħdar

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Buqar karnivoru Alabama canebrake

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Buqar karnivoru ħelu tal-muntanji

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Skrofulari

 

Picrorhiza kurrooa (II) (għajr Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

Ġentjan Indjan

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangerias (ċikadi)

 

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Ċikadi

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

GRUPPI TASSONOMIĊICEAE

 

 

 

Tassi

 

Taxus chinensis u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta’ din l-ispeċi (II) #2

 

Tassu Ċiniż

 

Taxus cuspidata u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta’ din l-ispeċi (II)(30) #2

 

Tassu Ġappuniż

 

Taxus fuana u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta’ din l-ispeċi (II) #2

 

Tassu Tibetan

 

Taxus sumatrana u gruppi tassonomiċi infraspeċifiċi ta’ din l-ispeċi (II) #2

 

Tassu tas-Sumatra

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

Tassu tal-Ħimalaja

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 

 

 

Injam tal-agar, ramin

 

 

Aquilaria spp. (II) #4

 

Injam tal-agar

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramin

 

Gyrinops spp. (II) #4

 

Injam tal-agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetraċentruni

 

 

Tetracentron sinense (III in-Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Valerjani

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

 

VITACEAE

 

 

 

 

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

Lazampasika

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschia

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia

ZAMIACEAE

 

 

 

Ċikadi

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) #4

 

Ċikadi

 

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Horncones

Chigua spp. (I)

 

 

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Palmi tal-ħobż

Microcycas calocoma (I)

 

 

Palma ta’ corcho

ZINGIBERACEAE

 

 

 

Ġilji tal-ġinġer

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Fjura girlanda tal-Filippini

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Lignum-vitae

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Injam sakru

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae

 

Anness D

Isem komuni

FAWNA

 

 

FAWNA CHORDATA (KORDATI)

 

 

MAMMALIA

 

Mammiferi

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Klieb, volpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III l-Indja) §1

Volpi aħmar

Vulpes vulpes montana (III L-Indja) §1

Volpi aħmar

Vulpes vulpes pusilla (III L-Indja) §1

Volpi aħmar

Mustelidae

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Mustela altaica (III L-Indja) §1

Ballottra tal-muntanji

Mustela erminea ferghanae (III L-Indja) §1

Stoat

Mustela kathiah (III L-Indja) §1

Ballottra żaqqha safra

Mustela sibirica (III L-Indja) §1

Ballottra Siberjana

DIPROTODONTIA

 

 

Macropodidae

 

Kangurijiet, wallabies

Dendrolagus dorianus

Kangaru tas-siġar Doria

Dendrolagus goodfellowi

Kangaru tas-siġar Goodfellow

Dendrolagus matschiei

Kangaru tas-siġar Huon

Dendrolagus pulcherrimus

Kangaru tas-siġar bil-mantell dehbi

Dendrolagus stellarum

Kangaru tas-siġar Seri

AVES

 

Għasafar

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Papri, wiżż, ċinji

Anas melleri

Papra ta’ Meller

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

 

Ħamiem, bċieċen

Columba oenops

Ħamiema Peruvjana

Didunculus strigirostris

Ħamiem tas-Samoa

Ducula pickeringii

Ħamiema imperjali griża

Gallicolumba crinigera

Qalb imdemmija ta’ Mindanao

Ptilinopus marchei

Beċċun tal-frott sidru nar

Turacoena modesta

Beċċun daqquqa iswed

GALLIFORMES

 

 

Cracidae

 

Chachalaca, kurassow, guan

Crax alector

Kurassow iswed

Pauxi unicornis

Kurassow muqran

Penelope pileata

Guwan bl-għalla bajda

Megapodiidae

 

Megapodi, scrubfowl

Eulipoa wallacei

Scrubfowl Molukkan

Phasianidae

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

Arborophila gingica

Ħaġla b’dawret l-għonq bajda

Lophura bulweri

Faġan ta’ Bulwer

Lophura diardi

Fireback Sjamiż

Lophura inornata

Faġan ta’ Salvadori

Lophura leucomelanos

Faġan Kalij

Syrmaticus reevesii §2

Faġan ta’ Reeves

PASSERIFORMES

 

 

Bombycillidae

 

Ġwienaħ xemgħa

Bombycilla japonica

Ġewnaħ xemgħa Ġappuniż

Corvidae

 

Ċawl, ċawl abjad, slaten iċ-ċawl

Cyanocorax caeruleus

Sultan iċ-ċawl ċelesti

Cyanocorax dickeyi

Sultan iċ-ċawl bit-troffa

Cotingidae

 

Cotingidae

Procnias nudicollis

Għasfur qanpiena b’għonqu mikxuf

Emberizidae

 

Kardinals, wikkiela ż-żrieragħ, tanaġeri

Dacnis nigripes

Daċnis saqajh suwed

Sporophila falcirostris

Wikkiel iż-żrieragħ ta’ Temminck

Sporophila frontalis

Wikkiel iż-żrieragħ gerżumtu baff

Sporophila hypochroma

Wikkiel iż-żrieragħ griż u qastni

 

Sporophila palustris

Wikkiel iż-żrieragħ tal-marsh

Estrildidae

 

Manikini, waxbills

Amandava amandava

Avadavat aħmar

Cryptospiza reichenovii

Ġewnaħ crimson u wiċċ aħmar

Erythrura coloria

Parrotfinch widnejh ħomor

Erythrura viridifacies

Parrotfinch wiċċu aħdar

Estrilda quartinia (Spiss innegozjat bħala Estrilda melanotis)

Waxbill żaqqu safra

Hypargos niveoguttatus

Twinspot ta’ Peters

Lonchura griseicapilla

Munqar fiddien rasu griża

Lonchura punctulata

Munia sidirha bil-qxur

Lonchura stygia

Munia sewda

Fringillidae

 

Sponsuni

Carduelis ambigua

Sponsun aħdar b’rasu sewda

Carduelis atrata

Siskin iswed

Kozlowia roborowskii

Sponsun tal-ward Tibetan

Pyrrhula erythaca

Sponsun barri b’rasu griża

Serinus canicollis

Kanarin tal-Kap tal-Afrika

Serinus citrinelloides hypostictus (spiss ikkumerċjalizzat bħala Serinus citrinelloides)

Ċitrill tal-Afrika tal-Lvant

Icteridae

 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

Sturnella militaris

Sturnell tal-Pampas

Muscicapidae

 

Merilli, ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima

Cochoa azurea

Cochoa ta’ Ġava

Cochoa purpurea

Cochoa vjola

Garrulax formosus

Merill daħqan bil-ġwienaħ ħomor

Garrulax galbanus

Merill daħqan ta’ għonqu isfar

Garrulax milnei

Merill daħqan b’denbu aħmar

Niltava davidi

Niltava ta’ Fuji

Stachyris whiteheadi

Ċaċċarun wiċċu qastni

Swynnertonia swynnertoni (irreferenzjat ukoll bħala Pogonicichla swynnertoni)

Pittirros ta’ Swynnerton

Turdus dissimilis

Malvizz sidru iswed

Pittidae

 

Pittas

Pitta nipalensis

Pitta raqabtu blu

Pitta steerii

Pitta raqabtu ċelesti

Sittidae

 

Sittidae

Sitta magna

Nuthatch ġgant

Sitta yunnanensis

Nuthatch yunnan

Sturnidae

 

Majna, sturnelli

Cosmopsarus regius

Sturnell sidru dehbi

Mino dumontii

Majna wiċċ isfar

Sturnus erythropygius

Sturnell rasu bajda

REPTILIA

 

Reptiles

TESTUDINES

 

 

Geoemydidae

 

Fkieren tal-ilma ħelu

Melanochelys trijuga

Fekruna sewda Indjana

SAURIA

 

 

Agamidae

 

 

Physignathus cocincinus

Dragun tal-ilma Ċiniż

Anguidae

 

 

Abronia graminea

Gremxula alligatora Arboreal

Gekkonidae

 

Wiżgħat

Rhacodactylus auriculatus

Wiżgħa mħattba tal-Kaledonja l-Ġdida

Rhacodactylus ciliatus

Wiżgħa ġganta ta’ Guichenot

Rhacodactylus leachianus

Wiżgħa ġganta tal-Kaledonja l-Ġdida

Teratoscincus microlepis

Wiżgħa wonder bil-qxur żgħar

Teratoscincus scincus

Wiżgħa wonder komuni

Gerrhosauridae

 

Gremxul denbhom imxewwek

Zonosaurus karsteni

Gremxula talilford

Zonosaurus quadrilineatus

Gremxula mħażżma kwadrilinea

Iguanidae

 

 

Ctenosaura quinquecarinata

Igwana denbu mxewwek

Scincidae

 

Xaħmet l-art

Tribolonotus gracilis

Xaħmet l-art kukkudrill

Tribolonotus novaeguineae

Xaħmet l-art bl-elmu tal-Ginea l-Ġdida

SERPENTES

 

 

Colubridae

 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

Elaphe carinata §1

Serp jinten tat-Tajwan

Elaphe radiata §1

Serp wikkiel il-firien

Elaphe taeniura §1

Serp bellezza tat-Tajwan

Enhydris bocourti §1

Serp tal-ilma ta’ Bocourt

Homalopsis buccata §1

Serp tal-ilma maskarat

Langaha nasuta

Serp imnieħru werqa tat-Tramuntana

Leioheterodon madagascariensis

Serp menarana tal-Madagaskar

Ptyas korros §1

Serp wikkiel il-firien Indoċiniż

Rhabdophis subminiatus §1

Hydrophiidae

Hydrophiidae

 

Sriep tal-baħar

Lapemis curtus (Jinkludi Lapemis hardwickii) §1

Shaw's sea snake

Viperidae

 

Lifgħat

Calloselasma rhodostoma §1

Lifgħa pit tal-Malaja

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Żrinġijiet u rospi

Hylidae

 

Żrinġijiet tas-siġar

Phyllomedusa sauvagii

Żrinġijiet tas-siġar waxy monkey

Leptodactylidae

 

Żrinġijiet neotropikali

Leptodactylus laticeps

Żrinġijiet bit-tikek ħomor li jħaffru

Ranidae

 

Żrinġijiet komuni

Limnonectes macrodon

Żrinġ tax-Xmara bin-Nejbiet jew Żrinġ Ġgant ta’ Java

Rana shqiperica

Żrinġijiet Albaniżi li jgħixu fl-għadajjar

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandri Ażjatiċi

Ranodon sibiricus

Salamandra ta’ Semirechensk/salamandra tal-Ażja Ċentrali/salamandra tas-Siberja

Plethodontidae

 

Salamandri bla pulmun

Bolitoglossa dofleini

Salamandri tal-palm ġgant

Salamandridae

 

Gremxul tal-ilma u salamandri

Cynops ensicauda

Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta’ xabla

Echinotriton andersoni

Salamandra ta’ Anderson

Pachytriton labiatus

Gremxul tal-ilma bid-denb forma ta’ palella

Paramesotriton spp.

Gremxul tal-ilma bil-felul

Salamandra algira

Salamandra tan-nar tal-Afrika ta’ Fuq

Tylototriton spp.

Gremxul tal-ilma li jixbah il-kukkudrilli

ACTINOPTERYGII

 

Ħut

PERCIFORMES

 

 

Apogonidae

 

 

Pterapogon kauderni

Ħuta kardinal Banggai

Apogonidae ARTHROPODA (ARTROPODI) FLORA LYCOPODIACEAE

 

 

INSECTA

 

Insetti

LEPIDOPTERA

 

Friefet

Papilionidae

 

Friefet birdwing u swallowtail

Baronia brevicornis

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

 

Papilio maraho

Papilio maraho

MOLLUSCA (MOLLUSKI)

 

 

GASTROPODA

 

 

Haliotidae

 

 

Haliotis midae

Imħar ta’ widnet Mida

MENYANTHACEAE

 

 

AGAVACEAE

 

Agavi

Calibanus hookeri

 

Dasylirion longissimum

Ħaxix l-ors

ARACEAE

 

Arumi

Arisaema dracontium

Dragun aħdar

Arisaema erubescens

 

Arisaema galeatum

 

Arisaema nepenthoides

 

Arisaema sikokianum

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

Arisaema tortuosum

 

Biarum davisii ssp. marmarisense

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteri, margeriti, costus

Arnica montana §3

Tabakk tal-muntanja

Othonna cacalioides

 

Othonna clavifolia

 

Othonna hallii

 

Othonna herrei

 

Othonna lepidocaulis

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Savini, rododendri

Arctostaphylos uva-ursi §3

Bearberry

GENTIANACEAE

 

Ġentjani

Gentiana lutea §3

Ġentjan isfar kbir

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

Legumi

Dalbergia granadillo §4

Rosewood iswed

Dalbergia retusa (Għajr għall-popolazzjoni inkluża fl-Anness C) §4

Rosewood iswed

Dalbergia stevensonii (Għajr għall-popolazzjoni inkluża fl-Anness C) §4

Rosewood tal-Ħonduras

LILIACEAE

 

Wakerobins

Trillium pusillum

Wakerobin nanu

Trillium rugelii

Wakerobin jinten

Trillium sessile

Ġilju tal-bosk wakeobin bil-fjuri sessili

LYCOPODIACEAE

 

Clubmosses

Lycopodium clavatum §3

Stagshorn clubmoss

MELIACEAE

 

Ċedru

Cedrela fissilis (Għajr għall-popolazzjoni inkluża fl-Anness C) §4

 

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Għajr għall-popolazzjonijiet t li huma inklużi fl-Anness C) §4

 

Cedrela montana §4

 

Cedrela oaxacensis §4

 

Cedrela odorata (Għajr għall-popolazzjonijiet t li huma inklużi fl-Anness C) §4

Ċedru Spanjol

Cedrela salvadorensis §4

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

Bogbeans

Menyanthes trifoliata §3

Bogbean

PARMELIACEAE

 

Likeni parmeliodi

Cetraria islandica §3

Ħażiż Iżlandiż

PASSIFLORACEAE

 

Ward tad-deżert

Adenia glauca

Warda tad-deżert

Adenia pechuelli

Warda tad-deżert

PEDALIACEAE

 

Ġunġlien, difer ix-xitan

Harpagophytum spp. §3

Difer ix-xitan

PORTULACACEAE

 

Portulas, purslanes

Ceraria carrissoana

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Selaġinelli eċċ

Selaginella lepidophylla

Warda ta’ Ġeriko”

_____________

ANNESS II

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97

(ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1)

 

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 938/97

(ĠU L 140, 30.5.1997, p. 1)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2307/97

(ĠU L 325, 27.11.1997, p. 1)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/98

(ĠU L 279, 16.10.1998, p. 3)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1476/1999

(ĠU L 171, 7.7.1999, p. 5)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2724/2000

(ĠU L 320, 18.12.2000, p. 1)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1579/2001

(ĠU L 209, 2.8.2001, p. 14)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2476/2001

(ĠU L 334, 18.12.2001, p. 3)

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2003

(ĠU L 215, 27.8.2003, p. 3)

 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal‑Kunsill (KE) Nru 1882/2003

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

l-Artikolu 3 u l-Anness III, pt. 66

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 834/2004

(ĠU L 127, 29.4.2004, p. 40)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005

(ĠU L 215, 19.8.2005, p. 1)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2008

(ĠU L 95, 8.4.2008, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 407/2009

(ĠU L 123, 19.5.2009, p. 3)

 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal‑Kunsill (KE) Nru 398/2009

(ĠU L 126, 21.5.2009, p. 5)

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 709/2010

(ĠU L 212, 12.8.2010, p. 1)

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 101/2012

(ĠU L 39, 11.2.2012, p. 133)

 

_____________

ANNESS III

Tabella Ta' Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 338/97

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5(1) sa (5)

Artikolu 5(1) sa (5)

Artikolu 5(6), kliem tal-bidu

Artikolu 5(6), kliem tal-bidu

Artikolu 5(6)(i)

Artikolu 5(6)(a)

Artikolu 5(6)(ii)

Artikolu 5(6)(b)

Artikolu 5(7)(a)

Artikolu 5(7), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(7)(b)

Artikolu 5(7), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1), (2) u (3)

Artikolu 6(1), (2) u (3)

Artikolu 6(4)(a)

Artikolu 6(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(4)(b)

Artikolu 6(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(1)(a)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(1)(b), kliem tal-bidu

Artikolu 7(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(1)(b)(i)

Artikolu 7(1), it-tielet subparagrafu, punt (b)(i)

Artikolu 7(1)(b)(ii)

Artikolu 7(1), it-tielet subparagrafu, punt (b)(ii)

Artikolu 7(1)(b)(iii)

Artikolu 7(1), it-tielet subparagrafu, punt (b)(iii)

Artikolu 7(1)(c)

Artikolu 7(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 7(2)(a)

Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2)(b)

Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(2)(c)

Artikolu 7(2), it-tielet subparagrafu

-

Artikolu 7(2), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 7(3)

Artikolu 7(3), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 7(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(4)

Artikolu 7(4), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 7(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 10

Artikolu 11(1)

Artikolu 11(1)

Artikolu 11(2)(a)

Artikolu 11(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 11(2)(b)

Artikolu 11(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(3), (4) u (5)

Artikolu 11(3), (4) u (5)

Artikolu 12(1), (2) u (3)

Artikolu 12(1), (2) u (3)

Artikolu 12(4)

Artikolu 12(4), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 12(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 12(5)

Artikolu 12(5)

Artikolu 13(1)(a)

Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 13(1)(b)

Artikolu 13(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(2)

Artikolu 13(3)(a)

Artikolu 13(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 13(3)(b)

Artikolu 13(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(3)(c)

Artikolu 13(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 14(1)(a)

Artikolu 14(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 14(1)(b)

Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 14(1)(c)

Artikolu 14(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 14(2)

Artikolu 14(2)

Artikolu 14(3)(a)

Artikolu 14(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 14(3)(b)

Artikolu 14(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 14(3)(c)

Artikolu 14(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 15(1), (2) u (3)

Artikolu 15(1), (2) u (3)

Artikolu 15(4)(a)

Artikolu 15(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(4)(b)

Artikolu 15(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 15(4)(c)

Artikolu 15(4), it-tielet subparagrafu

Artikolu 15(4)(d)

Artikolu 15(4), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 15(5) u (6)

Artikolu 15(5) u (6)

Artikolu 16

Artikolu 16

Artikolu 17(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 17(2)(a)

Artikolu 17(2)

Artikolu 17(2)(b)

Artikolu 17(3)

Artikolu 18

Artikolu 21

Artikolu 19(1), l-ewwel subparagrafu

-

Artikolu 19(1), it-tieni subparagrafu

 

Artikolu 19(2)

-

Artikolu 19(3)

Artikolu 18(1)

Artikolu 19(4)

Artikolu 18(2)

Artikolu 19(5)

Artikolu 18(3)

-

Artikolu 20

Artikolu 20

Artikolu 22

Artikolu 21

-

-

Artikolu 23

Artikolu 22

Artikolu 24

Anness

Anness I

-

Anness II

-

Anness III

_____________

(1) ĠU C 11, 15.01.2013, p.85.
(2) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
(3)ĠU C 11, 15.1.2013, p. 85.
(4) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014.
(5)ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.
(6)Ara l-Anness II.
(7)Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1).
(8)Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.).
(9)Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3626/82 tat-3 ta' Diċembru 1982 dwar l-implimentazzjoni fil-Komunità tal-Konvenzjoni dwar il-kummerċ internazzjonali fi speċi pperikolati ta' fawna u flora (ĠU L 384, 31.12.1982, p. 1).
(10)Direttiva tal-Kunsill 86/609/KEE tal-24 ta' Novembru 1986 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għal għanijiet sperimentali u għanijiet oħra xjentifiċi (ĠU L 358, 18.12.1986, p. 1).
(11)Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26).
(12)Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).
(13)Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
(14)Il-popolazzjoni tal-Arġentina (elenkata fl-Anness B):Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas ħajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, tad-drapp u tal-prodotti manifatturati derivati u oġġetti oħra ta’ artiġjanat. Fuq in-naħa ta’ ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta’ distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-‘Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’, u mal-bordura għandu jkun hemm il‑kliem ‘VICUÑA-ARGENTINA’. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d‑denominazzjoni ‘VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA’. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
(15)Il-popolazzjoni tal-Bolivja (elenkata fl-Anness B):Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas ħajjin u tad-drapp u ta’ oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta’ artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta’ ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta’ distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall‑‘Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’, u mal-bordura għandu jkun hemm il‑kliem ‘VICUÑA-BOLIVIA’. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d‑denominazzjoni ‘VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA’. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
(16)Il-popolazzjoni taċ-Ċili (elenkata fl-Anness B):Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas ħajjin tal-popolazzjonijiet inklużi fl-Anness B, u tad‑drapp u ta’ oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta’ artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta’ ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta’ distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-‘Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’, u mal-bordura għandu jkun hemm il-kliem ‘VICUÑA-CHILE’. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d-denominazzjoni ‘VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA’. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
(17)Il-popolazzjoni tal-Peru (elenkata fl-Anness B): Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali tas-suf imqaxxar minn vicuñas ħajjin u mill-3249 kg suf ta’ stokk eżistenti meta saret id‑disa’ laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (f’Novembru 1994), u tad-drapp u oġġetti magħmulin minnu, inklużi oġġetti ta’ artiġjanat lussużi u xogħol tas-suf maħdum. Fuq in-naħa ta’ ġewwa tad-drapp għandu jkun hemm il-logo adottat mill-Istati taż-żona ta’ distribuzzjoni tal-ispeċi, li huma firmatarji għall-‘Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’, u mal-bordura għandu jkun hemm il‑kliem ‘VICUÑA-PERU’. Prodotti oħra għandu jkollhom tikketta li tinkludi l-logo u d‑denominazzjoni ‘VICUÑA-PERU-ARTESANÍA’. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
(18)L-ispeċijiet kollha huma elenkati fl-Appendiċi II għajr Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (għajr għall-popolazzjoni tal-Punent ta’ Greenland), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., li huma elenkati fl-Appendiċi I. Eżemplari tal-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, inklużi prodotti u derivati minbarra prodotti tal‑laħam għal skopijiet kummerċjali, li jittieħdu min-nies ta’ Greenland taħt liċenzja mogħtija mill‑awtoritajiet kompetenti kkonċernati, jitqiesu li għandhom jiddaħħlu fl-Anness B. Hija stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’ għall-eżemplari ħajjin mill-popolazzjoni ta’ Tursiops truncatus fil-Baħar l-Iswed li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali.
(19)Popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe (li huma inklużi fl-Anness B):Għall-għan esklussiv li jiġi permess: (a) kummerċ fi trofej tal-kaċċa għal għanijiet mhux kummerċjali; (b) kummerċ f’annimali ħajjin għal destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli kif iddefiniti f’Res. Conf 11.20 għall-Botswana u ż-Żimbabwe u għal programmi ta’ konservazzjoni in situ għan‑Namibja u l-Afrika t’Isfel; (c) kummerċ fil-ġlud; (d) kummerċ fix-xagħar; (e) kummerċ f’oġġetti tal-ġild għal għanijiet kummerċjali u mhux kummerċjali għall-Botswana, in-Namibja u l-Afrika u għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Zimbabwe; (f) kummerċ f’Ekipas immarkati u ċċertifikati individwalment inkorporati f’ġojjellerija ffinixjata għal għanijiet mhux kummerċjali għan-Namibja u tinqix fl-avorju għal għanijiet mhux kummerċjali fiż-Zimbabwe; (g) kummerċ f’avorju mhux maħdum irreġistrat (għall-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe sinniet u biċċiet sħaħ) soġġetti għal li ġej: (i) stokks proprjetà tal-gvern irreġistrati biss, li joriġinaw fl-Istat (minbarra avorju kkonfiskat jew avorju ta’ oriġini mhux magħrufa); (ii) biss għal imsieħba kummerċjali li ġew ivverifikati mis‑Segretarjat, b’konsultazzjoni mal-Kumitat Permanenti, li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali suffiċjenti u kontrolli kummerċjali domestiċi sabiex jiżguraw li l-avorju impurtat ma jiġix esportat mill‑ġdid u jkun ġestit skont ir-rekwiżiti kollha tar-Riżoluzzjoni Conf. 10.10 (Rev. CoP14) dwar manifattura u kummerċ domestiku; (iii) mhux qabel ma s-Segretarjat ikun ivverifika l-pajjiżi prospettivi tal-importazzjoni u l-istokks proprjetà tal-gvern irreġistrati; (iv) avorju mhux maħdum skont il-bejgħ kundizzjonali ta’ stokkijiet tal-avorju tal-gvern irreġistrati maqbula f’COP12 li huma 20000 kg (il‑Botswana), 10000 kg (in-Namibja), 30000 kg (l-Afrika t’Isfel); (v) minbarra l-kwantitajiet maqbula f’COP12, l-avorju tal-gvern mill-Botswana, iż-Żimbabwe, in-Namibja u l-Afrika t’Isfel irreġistrat sal‑31 ta’ Jannar 2007 u vverifikat mis-Segretarjat jista’ jiġi kkumerċjalizzat u ttrasportat, bl-avorju f’g) iv) f’biegħa waħda għal kull destinazzjoni taħt superviżjoni stretta mis-Segretarjat; (vi) ir-rikavat mill‑kummerċ jintuża esklussivament għall-konservazzjoni tal-iljunfanti u għal programmi komunitarji ta’ konservazzjoni u żvilupp fi ħdan jew maġenb iż-żona fejn jimirħu l-iljunfanti; u (vii) Il-kwalitajiet addizzjonali speċifikati f’ g) v) għandhom jiġu kkumerċjalizzati biss wara li l-Kumitat Permanenti jkun qabel li ntlaħqu l-kundizzjonijiet imsemmija fuq; (h) l-ebda proposta ulterjuri li tippermetti l-kummerċ fl-avorju tal-iljunfanti minn popolazzjonijiet diġa fl-Anness B m’għandha titressaq lill-Konferenza tal-Partijiet għall-perjodu minn COP 14 u fi tmiem disa’ snin mid-data tal-bejgħ uniku tal-avorju li għandu jseħħ skond id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu (g)(i), (g)(ii), (g)(iii), (g)(vi) u (g)(vii). Barra minn hekk, dawn il-proposti ulterjuri għandhom jiġu ttrattati skond id-Deċiżjonijiet 14.77 u 14.78. Fuq proposta mis-Segretarjat, il-Kumitat Permanenti jista’ jiddeċiedi li jwaqqaf dan il-kummerċ parzjalment jew għal kollox fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mill-pajjiżi esportaturi jew importaturi, jew fil-każ ta’ impatti ta’ detriment ippruvati tal-kummerċ fuq popolazzjonijiet oħrajn tal-iljunfanti. L-eżemplari l-oħrajn kollha għandhom jitqiesu li huma eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ fihom għandu jiġi rregolat skont dan.
(20)L-inklużjoni ta’ Lamna nasus fl-Anness C hekk kif l-inklużjoni ta’ din l-ispeċi tidħol fis-seħħ fl‑Appendiċi III tal-Konvenzjoni, jiġifieri 90 jum wara li s-Segretarjat tal-Konvenzjoni jikkomunika lill‑Partijiet kollha li l-ispeċi ġiet inkluża fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni.
(21)Dawn li ġejjin m’humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Fossili; Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il‑fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina. Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet qisu saba' li huwa mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaulnkw direzzjoni
(22)Dawn li ġejjin m’humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Fossili; Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il‑fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina. Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet qisu saba' li huwa mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaulnkw direzzjoni
(23)Dawn li ġejjin m’humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Fossili; Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il‑fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina. Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet qisu saba' li huwa mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaulnkw direzzjoni
(24)Dawn li ġejjin m’humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Fossili; Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il‑fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina. Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet qisu saba' li huwa mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaulnkw direzzjoni
(25)Dawn li ġejjin m’humiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Fossili; Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-djametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il-fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina. Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet qisu saba' li huwa mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm imkejjel fi kwaulnkw direzzjoni
(26)Il-kummerċ tal-eżemplari bil-kodiċi tas-sors A permess biss jekk l-eżemplari kkumerċjati jkollhom il‑katafilli.
(27)Eżemplari ppropagati artifiċjalment tal-ibridi u/jew kultivars li ġejjin mhumiex soġġetti għad‑dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (kultivars) Mutanti tal-kulur Cactaceae spp., imlaqqma fuq dawn li ġejjin: Harrisia ‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus jew Hylocereus undatus Opuntia microdasys (kultivars)
(28)L-ibridi, propagati b;mod artifiċjali, ta’ Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis u Vanda mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, meta l-eżemplari diġà huma rikonoxxuti bħala ppropagati artifiċjalment u ma jkollhom l-ebda sinjali li nġabru mis-selvaġġ bħal ħsara mekkanika jew deidrazzjoni qawwija li tirriżulta minn ġbir, tkabbir irregolari u daqs u forma eteroġena fi ħdan grupp tassonomiku u konsenja, algi jew organiżmi epifillużi oħrajn imwaħħlin mal-weraq, jew ħsara minn insetti jew annimali ta’ ħsara oħra; kif ukoll(a) meta ttrasportati fi stat mhux ta’ fjura, l-eżemplari għandhom jiġu nnegozjati f’reċipjenti li jikkonsistu minn kontenituri individwali (bħal kartun, kaxxi jew xkafef individwali ta’ reċipjenti CC) fejn kull wieħed ikollu 20 pjanta jew iktar tal-istess ibridu; il-pjanti f’kull kontenitur għandhom juru grad għoli ta’ uniformità u saħħa; u l-konsenja għandha tkun akkumpanjata minn dokumentazzjonii, bħal fattura, li tiddikjara b’mod ċar l-għadd ta’ pjanti ta’ kull ibridu; jew(b) meta ttrasportati fi stat ta’ fjura, b’mill-inqas fjura waħda miftuħa għal kollox għal kull kampjun, l-ebda għadd minimu ta’ eżemplari għal kull konsenja ma huwa meħtieġ iżda l‑eżemplari għandhom jiġu pproċessati professjonalment għall-bejgħ kummerċjali bl-imnut, eż. tikkettati b'tikketti stampati jew ippakkjati f’pakketti stampati bl-isem tal-ibridu u l-pajjiż tal‑ipproċessar aħħari. Dan għandu jkun ċarament viżibbli u jippermetti l-verifika faċli. Pjanti li ma jikkwalifikawx ċarament għall-eżenzjoni għandhom ikun akkumpanjati mid-dokumenti CITES xierqa.
(29)Eżemplari ppropagati b’mod artifiċjali ta’ kultivari ta’ Cyclamen persicum mhumiex soġġetti għad‑dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Dan ma japplikax, madankollu, għall-eżemplari nnegozjati bħat-tuberi inattivi.
(30)Ibridi u kultivari ppropagati artifiċjalment ta’ Taxus cuspidata, ħajjin, fi qsari jew reċipjenti żgħar oħra, kull konsenja akkumpanjata minn tikketta jew dokument li jiddikjara l-isem tal-grupp tassonomiku jew tassonomiċi u t-test ‘ippropogat artifiċjalment’, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir‑Regolament.


Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Seychelles ***
PDF 210kWORD 40k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (16651/2013),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (16648/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7–0020/2014),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (COM(2013)0765),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (COM(2013)0766),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd dwar l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7–0201/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament bl-informazzjoni relevanti dwar il-laqgħat xjentifiċi konġunti previsti fl-Artikolu 4 tal-Ftehim ta’ Sħubija u l-laqgħat tal-kumitat konġunt previst fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Sħubija, b’mod partikolari l-minuti u l-konklużjonijiet korrispondenti, flimkien ma’ rapport annwali dwar l-implimentazzjoni prattika tal-programm multiannwali ta’ appoġġ settorjali msemmi fl-Artikolu 3 tal-Protokoll;

3.  Jistieden lir-rappreżentanti tal-Kumitat għas-Sajd tiegħu, li jaġixxu bħala osservaturi, ikunu jistgħu jattendi l-laqgħat t’hawn fuq tal-kumitat konġunt previsti fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Sħubija;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill, matul l-aħħar sena tal-validità tal-Protokoll u qabel il-ftuħ tan-negozjati għat-tiġdid tiegħu, rapport ta' valutazzjoni ex post dwar l-implimentazzjoni tiegħu, li jkun fih analiżi tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd u analiżi tal-ispiża f’relazzjoni mal-benefiċċju tal-Protokoll, flimkien ma' rapport dwar ir-restrizzjonijiet possibbli fuq l-operazzjonijiet tas-sajd u l-ħsara kkawżata lill-flotta tal-Unjoni li topera fiż-Żona Ekonomika Esklużiva tas-Seychelles bħala riżultat tal-piraterija f'din il-parti tal-Oċean Indjan;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tas-Seychelles.


Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Komoros ***
PDF 205kWORD 38k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (16130/2013),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd li hemm fis-seħħ bħalissa bejn iż-żewġ partijiet (16127/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill skont l-Artikolu 43 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a), u (7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7–0011/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0177/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq lill-Parlament il-minuti u l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt biex jimmonitorja l-implimentazzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Ftehim, kif previst fl-Artikolu 9 tal-Ftehim, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm settorjali pluriennali previst fl-Artikolu 3 tal-protokoll; jistieden lill-Kummissjoni taġevola l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt; jistieden lill-Kummissjoni tressaq lill-Parlament u lill-Kunsill, fl-aħħar sena ta' applikazzjoni tal-protokoll fis-seħħ u qabel il-ftuħ tan-negozjati għat-tiġdid tiegħu, rapport sħiħ dwar l-implimentazzjoni tiegħu, mingħajr restrizzjonijiet bla ħtieġa tal-aċċess għalih;

3.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, filwaqt li jaġixxu fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, iżommu lill-Parlament mgħarraf immedjatament u b’kollox fl-istadji kollha tal-proċeduri relatati mal-protokoll il-ġdid u t-tiġdid tiegħu, skont it-termini tal-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Unjoni tal-Komoros.


Opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Madagaskar ***
PDF 201kWORD 36k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar li jistipula l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14164/1/2012),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Protokoll miftiehem bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd attwalment fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet (14159/2012),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7–0408/2012),

–  wara li kkunsidra l-ewwel u t-tielet subparagrafi tal-Artikoli  81(1), 81(2) u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits (A7-0178/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Madagaskar.


Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mar-riammissjoni ***
PDF 200kWORD 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' materji relatati mar-riammissjoni (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05290/2014),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (06151/2010),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 79(3) kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7‑0046/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7‑0267/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Korea.


Ftehim Qafas UE-Repubblika tal-Korea bl-eċċezzjoni tal-materji relatati mal-ammissjoni mill-ġdid ***
PDF 201kWORD 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, bl-eċċezzjoni ta' materji relatati mar-riammissjoni (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (05287/2014),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, minn naħa oħra (06151/2010),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 91, 100, 191(4), 207, 212, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0044/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0265/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Korea.


Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni KE-Montenegro (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 202kWORD 36k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))
P7_TA(2014)0403A7-0192/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14187/2013),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll għall-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14190/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 217, flimkien mal-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(i) u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0007/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0192/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Montenegro.


Ftehim Qafas UE-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni ***
PDF 203kWORD 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, dwar il-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (16612/2013),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, dwar il-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġeorġja dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tal-Ġeorġja fil-programmi tal-Unjoni (16613/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal kunsens preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 212 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7‑0486/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7‑0191/2014),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ġeorġja.


Awtorizzazzjoni lill-Portugall biex japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjuni awtonomi tal-Madejra u tal-Ażores fir-rigward ta' ċertu xorb alkoħoliku *
PDF 198kWORD 36k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa tad-dazju tas-sisa fir-reġjun awtonomu tal-Madejra fir-rigward ta' rum u likuri prodotti u kkonsmati lokalment u fir-reġjun awtonomu tal-Ażores fir-rigward ta' likuri u eaux-de-vie prodotti u kkonsmati lokalment (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))
P7_TA(2014)0405A7-0262/2014

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0117),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0104/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0262/2014),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sostanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


It-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji *
PDF 198kWORD 34k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq it-taxxa AIEM applikabbli fil-Gżejjer Kanarji (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
P7_TA(2014)0406A7-0263/2014

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0171),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0106/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0263/2014),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Emenda tal-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi *
PDF 198kWORD 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-perjodu ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/162/KE dwar id-dazji tal-baċir fid-dipartimenti ultraperiferiċi Franċiżi (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0181),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0129/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0264/2014),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sostanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari
PDF 435kWORD 119k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar l-emenda tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari (2013/2083(REG))
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-President tiegħu tat-13 ta' Frar 2013,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7‑0123/2014),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Jiddeċiedi li l-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tal-ewwel sessjoni parzjali tat-tmien leġiżlatura parlamentari;

3.  Jiddeċiedi li s-sistema ta' poloz stabbilita mill-emendi biex jiġu ddeterminati l-Membri li jkunu permessi jressqu mistoqsija għandha tiġi vvalutata wara perjodu ta' prova ta' sena mill-bidu tat-tmien leġiżlatura;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar minn mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'sessjoni parzjali waħda.Test fis-seħħ   2. Il-Kummissarji mistiedna mill-Konferenza tal-Presidenti biex jipparteċipaw għandu jkollhom portafoll relatat mat-tema jew it-temi orizzontali speċifiċi li dwarhom ikunu se jsiru mistoqsijiet. In-numru ta’ Kummissarji għandu jkun limitat għal tnejn għal kull sessjoni parzjali, bil-possibilità li jiżdied it-tielet wieħed skont it-tema jew temi orizzontali speċifiċi magħżula għall-Ħin għall-Mistoqsijiet.
Emenda 1
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 116
1.   Għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni f’kull sessjoni parzjali għal tul ta' 90 minuta dwar tema orizzontali speċifika waħda jew iktar minn waħda deċiżi mill-Konferenza tal-Presidenti xahar qabel is-sessjoni parzjali.
3.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibiltà tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom jitressqu. nterpellant għandu jiġi mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.
1.   Għandu jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull sessjoni parzjali fil-ħinijiet li jiġu deċiżi mill-Parlament fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti.
4.  Il-proċedura dettaljata għandha tkun irregolata minn linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura17.
3.  Il-ħin għall-mistoqsijiet għandu jsir b'konformita ma' sistema ta' poloz li d-dettalji tagħha huma stabbiliti f'anness ma' dawn ir-Regoli ta' Proċedura17.
5.  Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Grupp tal-euro.
4.  Skont il-linji gwida stabbiliti mill-Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-Grupp tal-euro.
_______________
_______________
17Ara l-Anness II.
17Ara Anness II.
Emenda 2
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 1
1.  Kull Membru jista’ jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà skont kriterji stipulati f’anness ma' dawn ir-Regoli ta’ Proċedura18. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklużivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
1.  Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà skont linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura18. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
_______________
_______________
18Ara Anness III.
18Ara Anness III.
Emenda 3
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 2
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President li għandu jgħaddihom lid-destinatarji. Dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandha tittieħed deċiżjoni dwarhom mill-President. Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
2.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-President. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President ma għandhiex tkun bbażata esklussivament fuq id-dispożizzjonijiet tal-anness imsemmi fil-paragrafu 1 iżda fuq id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regoli ta’ Proċedura b'mod ġenerali. Id-deċiżjoni tal-President għandha tkun innotifikata lill-persuna li tagħmel il-mistoqsija.
Emenda 4
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati f’format elettroniku. Kull Membru jista’ jippreżenta massimu ta’ ħames mistoqsijiet fix-xahar.
Bħala eċċezzjoni, il-mistoqsijiet addizzjonali jistgħu jiġu ppreżentati fil-forma ta’ dokument stampat depożitat u ffirmat personalment mill-Membru kkonċernat fis-servizz rilevanti tas-Segretarjat.
Wara perjodu li jiskadi sena wara l-bidu tat-tmien leġiżlatura, il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq valutazzjoni tar-reġim dwar il-mistoqsijiet addizzjonali
Emenda 7
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 4 – subparagrafu 3
Il-Membri għandhom jindikaw x'tip ta' mistoqsija qed iressqu. Id-deċiżjoni aħħarija għandha tittieħed mill-President.
imħassar
Emenda 8
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 5
5.   Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
5.   Mistoqsijiet u tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
Emenda 9
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 118 – paragrafu 1
1.   Kull Membru jista’ jagħmel mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew skont linji gwida stipulati f’anness għal dawn ir-Regoli ta’ Proċedura19.
1.   Kwalunkwe Membru jista’ jagħmel sa mhux iktar minn sitt mistoqsijiet fix-xahar għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew b'konformità ma' kriterji stipulati f’anness ma' dawn ir-Regoli ta’ Proċedura19. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklużivament responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
_______________
_______________
19 Ara Anness III.
19 Ara Anness III.
Emenda 10
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 118 – paragrafu 2
2.   Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-president tal-kumitat responsabbli li għandu jgħaddihom lill-Bank Ċentrali Ewropew.
2.   Tali mistoqsijiet għandhom jiġu ppreżentati bil-miktub lill-President tal-kumitat responsabbli li għandu jinnotifikahom lill-Bank Ċentrali Ewropew. Id-dubji dwar l-ammissibilità ta’ mistoqsija għandhom jiġu trattati mill-President. Id-deċiżjoni tal-President għandha tkun innotifikata lill-awtur tal-mistoqsija.
Emenda 11
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 118 – paragrafu 3
3.   Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppublikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.
3.   Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt tal-Parlament.
Emenda 12
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness II
Kif għandu jitmexxa l-Ħin għall-Mistoqsijiet skond l-Artikolu 116
Kif għandu jitmexxa l-Ħin għall-Mistoqsijiet mal-Kummissjoni
A.  Linji gwida
1.  Il-Membri li jagħmlu mistoqsija lil wieħed mill-Kummissarji għandhom jintgħażlu permezz ta’ sistema ta’ poloz bil-mod li ġej:
1.  Mistoqsijiet għandhom ikunu ammissibbli biss meta:
–  kaxxa tal-poloz titqiegħed fid-daħla tal-Kamra siegħa qabel il-bidu tal-Ħin għall-Mistoqsijiet;
–  jkunu konċiżi u jkunu fformulati b'mod tali li jippermettu li tweġiba fil-qosor;
–  il-Membri li jixtiequ jagħmlu mistoqsija jiktbu isimhom fuq formola u jpoġġuha fil-kaxxa tal-poloz;
–  ikunu jaqgħu fi ħdan il-kompetenza u l-isfera ta' responsabilità tad-destinatarju tagħhom u jkunu ta' interess ġenerali;
–  il-Membri li jixtiequ jagħmlu mistoqsija jistgħu jippreżentaw mhux aktar minn formola waħda;
–  ikunu jirrigwardaw, peress li jittrattaw kwestjonijiet speċifiċi għall-Kunsill, b'mod partikolari l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu ta' definizzjoni, ta’ koordinament jew ta’ eżekuzzjoni tal-linji politiċi tal-Unjoni, jew inkella il-prerogattivi tiegħu fil-qafas ta' proċeduri ta’ nomina jew dawk marbutin mal-funzjonament tal-istituzzjonijiet, korpi jew organizzazzjonijiet tal-Unjoni jew dawk marbutin ma' reviżjoni tat-trattati,
–  il-President jibda l-Ħin għall-Mistoqsijiet u jagħlaq il-kaxxa tal-poloz;
–ma jkunux jeħtieġu studju jew riċerka estensiva preliminari mill-istituzzjoni kkonċernata;
–  il-President itella’ l-poloz waħda waħda u jistieden lill-Membru magħżul jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Kummissarju kompetenti.
–  ma jkunx fihom asserzjonijiet jew opinjonijiet;
2.  Membru għandu jingħata minuta biex jifformula l-mistoqsija u l-Kummissarju jingħata żewġ minuti biex iwieġeb. Dak il-Membru jista' jagħmel mistoqsija supplimentari ta' 30 sekonda li jkollha relevanza diretta mal-mistoqsija prinċipali. Il-Kummissarju mbagħad għandu jingħata żewġ minuti biex jagħti tweġiba supplimentari.
–   ikunu fformulati b'mod ċar u jirreferu għal kwistjoni speċifika;
3.  Il-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet supplimentari għandhom ikunu direttament relatati mat-tema orizzonatali speċifika magħżula. Il-President jista' jiddeċiedi dwar l-ammissibilità.
–  ma jkunux jirrigwardaw kwistjonijiet strettament personali;
–  ma jkollhomx l-għan li jinkisbu dokumenti jew informazzjoni ta' statistika;
–  ikunu f'forma ta' mistoqsija.
2.  Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk l-aġenda tkun diġà tipprovdi għal diskusssjoni dwar is-suġġett bil-parteċipazzjoni ta' l-istituzzjoni kkonċernata, jew jekk il-mistoqsija tkun tikkonċerna t-twettiq tal-funzjoni leġislattiva u dik baġitarja tal-Kunsill imsemmija fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 16, tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
3.  Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk tkun diġà saret u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul it-tliet xhur ta' qabel, jew sa fejn din titlob biss tagħrif dwar is-segwitu għal riżoluzzjoni speċifika tal-Parlament ta' xorta li l-Kummissjoni tkun diġà tat f'komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub, ħlief fil-każ li jkun hemm żviluppi ġodda jew fil-każ li l-awtur ikun qiegħed ifittex iktar tagħrif. Fl-ewwel każ, kopja tal-mistoqsija u t-tweġiba għandha tingħata lill-awtur.
Mistoqsijiet supplimentari
4.  Wara t-tweġiba, kull Membru jista' jagħmel mistoqsija supplimentari għal kull mistoqsija. B'kollox huwa jkun jista' jagħmel żewġ mistoqsijiet supplimentari.
5.  Mistoqsijiet supplimentari huma suġġetti għar-regoli ta' ammissibbilità stipulati f'dawn il-linji gwida.
6.  Il-President għandu jiddeċiedi dwar l-ammissibilità ta' mistoqsijiet supplimentari u għandu jillimita in-numru tagħhom sabiex kull Membru li jkun għamel mistoqsija ikun jista' jirċievi tweġiba għaliha.
Il-President m'għandux ikun marbut li jiddikjara li mistoqsija supplimentari tkun ammissibbli, anke meta tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' l-ammissibilità, jekk:
a)  il-mistoqsija x’aktarx tkun ittellef it-tmexxija normali tal-Ħin għall-Mistoqsijiet, jew
b)  il-mistoqsija prinċipali li magħha jkollha x'taqsam tkun diġà ġiet iċċarata biżżejjed b'mistoqsijiet supplimentari oħrajn, jew
c)  ma jkollhiex konnessjoni diretta mal-mistoqsija prinċipali.
Tweġibiet għal mistoqsijiet
7.  L-istituzzjoni kkonċernata għandha tiżgura li t-tweġibiet ikunu konċiżi u li jkunu rilevanti għas-suġġett tal-mistoqsija.