Index 
Texte adoptate
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice ***I
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Seychelles ***
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Comore ***
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE-Madagascar ***
 Acordul-cadru UE-Republica Coreea în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie ***
 Acordul-cadru UE-Republica Coreea, cu excepția chestiunilor legate de readmisie ***
 Acordul de stabilizare și de asociere CE-Muntenegru (Protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) ***
 Acordul-cadru UE-Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii ***
 Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite băuturi alcoolice în regiunile autonome Madeira și Azore *
 Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare *
 Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări *
 Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare
 Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului privind acordurile internaţionale
 Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a permite folosirea semnăturilor electronice
 Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014: ajustări tehnice privind Fondul european de investiții, programul „Orizont 2020” și Întreprinderea comună „Shift2Rail”
 Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană ***II
 Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***II
 Capturile accidentale de cetacee ***II
 Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I
 Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I
 Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I
 Supravegherea frontierelor maritime externe ***I
 Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
 Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene ***I
 Finanțarea partidelor politice europene ***I
 Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
 Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***I
 Speciile alogene invazive ***I
 Punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***I
 Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***I
 Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European
 Dreptul de anchetă al Parlamentului European
 Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale
 Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ***
 Sistemul de resurse proprii *
 Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei *
 Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii
 Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I
 Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ***I
 Majorarea de capital a Fondului European de Investiții ***I
 Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman) ***I
 Acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru Republica Tunisia ***I
 Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
 Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării ***I
 Mierea ***I
 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I
 Colegiul European de Poliție ***I

Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice ***I
PDF 1804kWORD 1709k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0403),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0197/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 11 noiembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0087/2014),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare)

P7_TC1-COD(2012)0196


PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(3),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea(5) a fost modificat de mai multe ori în mod substanţial(6). Deoarece urmează să se aducă noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea regulamentului respectiv din motive de claritate.

(2)  Obiectivul prezentului regulament este acela de a asigura protecţia speciilor de faună şi floră sălbatice ameninţate prin comerţ sau care ar putea fi ameninţate astfel.

(3)  Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere măsurilor mai stricte care pot fi adoptate sau menţinute de statele membre, cu respectarea tratatului, în special în ceea ce priveşte deţinerea de exemplare din speciile reglementate de prezentul regulament.

(4)  Este necesar să se definească criterii obiective pentru includerea speciilor de faună şi floră sălbatice în anexele la prezentul regulament.

(5)  Punerea în aplicare a prezentului regulament necesită aplicarea unor condiţii comune de eliberare, utilizare şi prezentare a documentelor referitoare la autorizarea introducerii în Uniune, la exportul sau reexportul în afara Uniunii al exemplarelor din speciile reglementate de prezentul regulament. Este necesar să se adopte dispoziţii speciale privind tranzitul acestor exemplare prin Uniune.

(6)  Decizia privind cererile de introducere a exemplarelor în Uniune revine unui organ de gestionare din statul membru de destinaţie, asistat de autoritatea ştiinţifică a acestui stat membru şi, după caz, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză ştiinţifică.

(7)  Este necesară prevederea unei proceduri de consultare în cadrul dispoziţiilor privind reexportul, pentru a limita riscurile de încălcări.

(8)  Pentru a garanta o protecţie eficientă a speciilor faunei şi florei sălbatice, se pot impune restricţii suplimentare la introducerea exemplarelor în Uniune, precum şi la exportul acestora în afara Uniunii. Aceste restricţii pot fi suplimentate la nivelul Uniunii, pentru exemplarele vii, cu restricţiile privind deţinerea sau circulaţia acestor exemplare în interiorul Uniunii.

(9)  Este necesar să se stabilească dispoziţii speciale, aplicabile exemplarelor născute şi crescute în captivitate sau reproduse artificial, exemplarelor care fac parte din efectele personale sau domestice, precum şi împrumuturilor, donaţiilor sau schimburilor în scopuri necomerciale între oamenii de ştiinţă şi instituţiile ştiinţifice recunoscute.

(10)  În scopul de a asigura protecţia cea mai completă posibil pentru speciile reglementate de prezentul regulament, este necesar să se prevadă dispoziţii menite să controleze în Uniune comerţul şi circulaţia, precum şi condiţiile pentru adăpostirea exemplarelor. Certificatele eliberate în temeiul prezentului regulament, care contribuie la controlul acestor activităţi, ar trebui să facă obiectul unor norme comune privind eliberarea, valabilitatea şi utilizarea acestora.

(11)  Ar trebui luate măsuri pentru minimizarea efectelor negative asupra exemplarelor vii ale transportului acestora către destinaţie, din sau în interiorul Uniunii.

(12)  Pentru a asigura controale eficiente şi pentru a facilita procedurile vamale, este necesar să se desemneze birouri vamale care să dispună de personal calificat, care va fi însărcinat cu îndeplinirea formalităţilor necesare şi a verificărilor corespunzătoare în momentul introducerii exemplarelor în Uniune, pentru le da o destinaţie vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului(7) sau în momentul exportului sau reexportului acestora în afara Uniunii. Ar trebui de asemenea să existe instalaţii care să garanteze faptul că exemplarele vii sunt conservate şi tratate cu grijă.

(13)  Punerea în aplicare a prezentului regulament necesită de asemenea desemnarea de către statele membre a unor organe de gestionare şi autorităţi ştiinţifice.

(14)  Informarea şi sensibilizarea publicului, în special la punctele de trecere la frontieră, cu privire la dispoziţiile prezentului regulament este de natură să faciliteze respectarea dispoziţiilor menţionate.

(15)  Pentru a asigura o aplicare eficientă a prezentului regulament, statele membre trebuie să asigure atent respectarea dispoziţiilor acestuia şi, în acest scop, să coopereze strâns între ele precum şi cu Comisia. Acest lucru presupune o comunicare a informaţiilor referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament.

(16)  Monitorizarea volumului comerţului privind speciile de faună şi floră sălbatice reglementate de prezentul regulament este de importanţă crucială pentru evaluarea efectelor comerţului asupra stării de conservare a speciilor. Ar trebui redactate rapoarte anuale detaliate, după un mod de prezentare comun.

(17)  Pentru a garanta respectarea prezentului regulament, este necesar ca statele membre să sancţioneze încălcările în mod adecvat şi corespunzător cu natura şi gravitatea încălcării.

(18)  Ţinând seama de multitudinea aspectelor biologice şi ecologice care trebuie să fie luate în considerare în momentul punerii în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se constituie un grup de analiză ştiinţifică ale cărui avize vor fi prezentate de Comisie Comitetului şi organelor de gestionare ale statelor membre, pentru a le ajuta la luarea deciziilor.

(19)  Pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ar trebui delegată. Comisiei în ceea ce priveşte adoptarea anumitor măsuri pentru reglementarea comerţului cu specii ale faunei şi florei sălbatice, a anumitor modificări privind anexele la prezentul regulament și a anumitor măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a rezoluţiilor Conferinţei Părţilor la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) (denumită în continuare „convenţia”), a deciziilor sau recomandărilor Comitetului permanent al convenţiei și a recomandărilor secretariatului convenţiei. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmiterea simultan, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(20)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Comisiei, în special în ceea ce privește stabilirea structurii, modelului și formatului anumitor documente. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(8), [AM 1]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Obiectul prezentului regulament constă în protejarea speciilor de faună şi floră sălbatice şi asigurarea conservării prin controlarea comerţului acestora, în conformitate cu articolele 2‑22şi cu anexele A-D prevăzute în anexa I, denumite în continuare „anexa A”, „anexa B”, „anexa C” şi „anexa D”.

Prezentul regulament se aplică cu respectarea obiectivelor, principiilor şi dispoziţiilor convenţiei definite la articolul 2 punctul (b).

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(a)  „comitet” înseamnă Comitetul prevăzut la articolul 21 alineatul (1);

(b)  „convenţie” înseamnă Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES);

(c)  „ţară de origine” înseamnă ţara în care a fost capturată o specie sau a fost luată din mediul său natural, crescută în captivitate sau reprodusă artificial;

(d)  „notificare de import” înseamnă notificarea făcută de importator, de agentul sau reprezentantul acestuia, în momentul introducerii în Uniune a unui exemplar dintr-o specie inclusă la anexele C sau D, pe formularul prevăzut la articolul 19 10 alineatul (2) (1d); [AM 2]

(e)  „introducere de provenienţă marină” înseamnă introducerea în Uniune a oricărui exemplar care a fost prelevat din mediul marin, care nu se află sub jurisdicţia vreunui stat, inclusiv spaţiul aerian situat deasupra mării, precum şi fundul şi subsolul mării;

(f)  „eliberare” înseamnă executarea tuturor procedurilor necesare pentru pregăturea şi validarea unui permis sau a unui certificat, precum şi înmânarea acestuia solicitantului;

(g)  „organ de gestionare” înseamnă o autoritate administrativă naţională desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) sau, în cazul unui stat terţ parte în convenţie, în conformitate cu articolul IX din convenţie;

(h)  „stat membru de destinaţie” înseamnă statul membru destinatar menţionat în documentul utilizat pentru a exporta sau reexporta un exemplar; în cazul introducerii din mediul marin, înseamnă statul membru în care se află locul de destinaţie al exemplarului;

(i)  „punere în vânzare” înseamnă punerea în vânzare şi orice acţiune care poate fi rezonabil interpretată ca atare, inclusiv publicitatea directă sau indirectă în vederea vânzării, precum şi invitaţia de a face oferte;

(j)  „efecte personale sau domestice” înseamnă exemplare moarte, părţi din exemplare şi produse derivate aparţinând unei persoane particulare şi care face parte sau trebuie să facă parte din bunurile şi efectele sale obişnuite;

(k)  „locul de destinaţie” înseamnă locul în care este prevăzut ca exemplarele să fie în mod normal conservate, în momentul introducerii în Uniune ; în cazul exemplarelor vii, acesta este primul loc în care exemplarele trebuie adăpostite după o eventuală carantină sau o altă perioadă de izolare în scopul analizelor şi controalelor sanitar-veterinare;

(l)  „populaţie” înseamnă ansamblul de indivizi, diferiţi din punct de vedere biologic sau geografic;

(m)  „scopuri comerciale iniţiale” înseamnă orice scop în care aspectele necomerciale nu sunt în mod evident predominante;

(n)  „reexport în afara Uniunii ” înseamnă exportul în afara Uniunii al oricărui exemplar care a fost introdus anterior;

(o)  „reintroducere în Uniune ” înseamnă introducerea în Uniune a oricărui exemplar care a fost în prealabil exportat sau reexportat;

(p)  „vânzare” înseamnă orice formă de vânzare. În sensul prezentului regulament, închirierea, barterul sau schimbul sunt asimilate vânzării; expresiile înrudite sunt interpretate în acelaşi sens;

(q)  „autoritate ştiinţifică” înseamnă o autoritate ştiinţifică desemnată, în cazul unui stat membru, în conformitate cu dispoziţiile articolului 13 alineatul (2) sau, în cazul unui stat terţ parte în convenţie, în conformitate cu articolul IX din convenţie;

(r)  „Grupul de analiză ştiinţifică” înseamnă organul consultativ constituit în temeiul articolului 17;

(s)  „specie” înseamnă o specie, subspecie sau una din populaţiile acestora;

(t)  „exemplar” înseamnă orice animal sau plantă, vie sau moartă, din speciile prevăzute la anexele A - D, sau orice parte sau produs obţinut din acestea, inclus sau nu în alte mărfuri, precum şi orice alte mărfuri, în cazul în care rezultă dintr-un document justificativ, ambalaj, marcă sau etichetă, sau din orice alt element, fie că este vorba despre părţi sau produse din animalele sau plantele acestor specii, cu excepţia cazului în care aceste părţi sau produse sunt exceptate în mod specific de la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament sau a dispoziţiilor referitoare la anexa la care specia în cauză este inclusă, pe baza unei indicaţii în acest sens în anexele respective.

Un exemplar este considerat ca aparţinând unei specii înscrise la anexele A-D, în cazul în care este vorba de un animal sau plantă, sau de o parte sau un produs obţinut din acestea, cu cel puţin unul dintre „părinţi" aparţinând uneia dintre speciile incluse. Atunci când „părinţii” unui astfel de animal sau plantă aparţin speciilor care intră sub incidenţa unor anexe diferite sau unor specii din care una singură este inclusă, se aplică dispoziţiile din anexa cea mai restrictivă. Cu toate acestea, în cazul exemplarelor din plante hibride, în cazul în care unul dintre „părinţi” aparţine uneia dintre speciile incluse la anexa A, se aplică dispoziţiile din anexa cea mai restrictivă numai în cazul în care o indicaţie în acest sens figurează la anexa pentru specia respectivă;

(u)  „comerţ” înseamnă introducerea în Uniune, inclusiv introducerea de provenienţă marină, exportul şi reexportul în afara Uniunii, precum şi utilizarea, circulaţia şi cesiunea în interiorul Uniunii, inclusiv în cadrul unui stat membru, a exemplarelor care intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentului regulament;

(v)  „tranzit” înseamnă transportul exemplarelor expediate spre un anumit destinatar prin traversarea teritoriului Uniunii, între două puncte situate în afara Uniunii, singurele întreruperi ale circulaţiei fiind acelea legate de aranjamentele necesare în această formă de transport;

(w)  „exemplare prelucrate, dobândite în urmă cu peste cincizeci ani” înseamnă exemplare a căror stare naturală brută a fost modificată în mod considerabil pentru a face bijuterii, obiecte decorative, artistice, utilitare sau instrumente muzicale, înainte de 3 martie 1947 şi care au fost achiziţionate în aceste condiţii, lucru acceptat de organul de gestionare din statul membru în cauză. Aceste exemplare se consideră ca fiind prelucrate numai în cazul în care aparţin în mod clar uneia din categoriile menţionate anterior şi pot fi utilizate fără a fi sculptate, prelucrate sau transformate;

(x)  „verificări în momentul introducerii, exportului, reexportului şi tranzitului” înseamnă controlul documentelor privind certificatele, permisele şi notificările prevăzute de prezentul regulament şi, în cazul în care dispoziţiile Uniunii prevăd astfel sau în alte cazuri, printr-un sondaj reprezentativ al loturilor, examinarea exemplarelor, însoţite eventual de o eşantionare în scopul unei analize sau al unui control aprofundat.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)  Anexa A conţine:

(a)  speciile incluse la anexa I la convenţie, pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)  orice specie:

(i)  care face sau poate face obiectul unei solicitări în Uniune sau pentru comerţul internaţional şi care este fie ameninţată cu dispariţia, fie este atât de rară încât orice fel de comerţ, chiar de un volum minim, ar putea compromite supravieţuirea speciei;

sau

(ii)  care aparţine unui gen în cadrul căruia majoritatea speciilor este înscrisă în anexa A sau care constituie o specie a cărei majoritate a subspeciilor este înscrisă în anexa A, în temeiul criteriilor stabilite la literele (a) sau (b) punctul (i) şi a căror includere în acea anexă este esenţială pentru a asigura o protejare eficientă a acestor taxoane.

(2)  Anexa B conţine:

(a)  speciile incluse în anexa II la convenţie, altele decât cele incluse în anexa A şi pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)  speciile incluse în anexa I la convenţie, care au făcut obiectul unei rezerve;

(c)  orice altă specie neinclusă în anexele I sau II la convenţie:

(i)  care face obiectul unui comerţ internaţional al cărui volum ar putea compromite:

–  supravieţuirea acesteia sau supravieţuirea populaţiilor din anumite ţări, sau

–  conservarea întregii populaţii la un nivel compatibil cu rolul acestei specii în ecosistemele în care aceasta este prezentă;

sau

(ii)  a căror includere în anexă din motive de similaritate cu alte specii incluse în anexele A sau B este esenţială pentru a asigura eficacitatea controlului comerţului exemplarelor aparţinând acestei specii;

(d)  specii pentru care s-a stabilit că introducerea exemplarelor vii în mediul natural al Uniunii constituie o ameninţare ecologică pentru speciile din fauna şi flora sălbatice indigene ale Uniunii.

(3)  Anexa C conţine:

(a)  speciile incluse în anexa III la convenţie, altele decât cele prevăzute la anexele A sau B şi pentru care statele membre nu au exprimat rezerve;

(b)  speciile incluse în anexa II la convenţie, care au făcut obiectul unei rezerve.

(4)  Anexa D conţine:

(a)  specii neincluse la anexele A, B şi C, a căror importanţă din volumul importurilor în Uniune justifică monitorizarea;

(b)  speciile incluse la anexa III la convenţie, care au făcut obiectul unei rezerve.

(5)  În cazul în care starea de conservare a speciilor reglementate de prezentul regulament necesită includerea acestora într-una dintre anexele la convenţie, statele membre contribuie la efectuarea modificărilor necesare.

Articolul 4

Introducerea în Uniune

(1)  Introducerea în Uniune a exemplarelor din speciile incluse în anexa A este supusă realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinaţie.

Permisul de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricţiile impuse în temeiul alineatului (6) şi atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a)  autoritatea ştiinţifică competentă, luând în considerare orice aviz al grupului de analiză ştiinţifică, este de părere că introducerea în Uniune :

(i)  nu ar dăuna stării de conservare a speciei sau a întinderii teritoriului ocupat de populaţia în cauză a speciei,

(ii)  are loc:

–  în unul din scopurile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) şi (g), sau

–  în alte scopuri care nu sunt dăunătoare supravieţuirii speciei în cauză;

(b)  (i) solicitantul prezintă documentul pe baza căruia dovedeşte că exemplarele au fost obţinute în conformitate cu legislaţia privind protecţia speciei în cauză şi care, în cazul importului dintr-o ţară terţă al exemplarelor dintr-o specie inclusă în anexele la convenţie, presupune prezentarea unui permis de export sau a un certificat de reexport, sau a unei copii a acestora, eliberate în conformitate cu dispoziţiile convenţiei, de o autoritate competentă din ţara de export sau reexport,

(ii)  cu toate acestea, eliberarea permiselor de import pentru speciile incluse la anexa A în conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) litera (a) nu se supune prezentării unui document justificativ, dar originalul oricărui astfel de permis de import va fi reţinut de autorităţi până ce solicitantul va prezenta un permis de export sau un certificat de reexport;

(c)  autoritatea ştiinţifică competentă este încredinţată că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinaţie este echipat în mod adecvat în scopul conservării şi îngrijirii corespunzătoare;

(d)  organul de gestionare este încredinţat că exemplarul nu va fi utilizat în scopuri în principal comerciale;

(e)  ca urmare a consultării autorităţii ştiinţifice competente, organul de gestionare este încredinţat că niciun alt factor referitor la conservarea speciei nu se opune eliberării permisului de import; şi

(f)  în cazul introducerii de provenienţă marină, organul de gestionare este încredinţat că toate exemplarele vii sunt pregătite şi expediate astfel încât să fie minimizat riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever.

(2)  Introducerea în Uniune a exemplarelor din speciile înscrise în anexa B este supusă realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unui permis de import eliberat de un organ de gestionare din statul membru de destinaţie.

Permisul de import poate fi eliberat numai în conformitate cu restricţiile impuse în temeiul alineatului (6) şi atunci când:

(a)  după examinarea datelor disponibile şi luând în considerare orice aviz din partea grupului de analiză ştiinţifică, autoritatea ştiinţifică competentă consideră că introducerea în Uniune nu ar putea dăuna stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populaţia în cauză a speciei, luând în considerare nivelul actual sau preconizat al comerţului. Acest aviz rămâne valabil pentru importurile ulterioare atât timp cât elementele menţionate anterior nu s-au schimbat considerabil;

(b)  solicitantul prezintă documentul prin care dovedeşte că locul de găzduire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinaţie este echipat în mod adecvat în scopul conservării şi îngrijirii corespunzătoare;

(c)  condiţiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) punctul (i), literele (e) şi (f) au fost îndeplinite.

(3)  Introducerea în Uniune a unor exemplare din speciile incluse la anexa C este supusă realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare, a unei notificări de import şi:

(a)  în cazul unui export provenind dintr-o ţară menţionată în legătură cu specia în cauză la anexa C, solicitantul prezintă documentul care dovedeşte că exemplarele au fost obţinute în conformitate cu legislaţia internă privind conservarea speciei în cauză, prin intermediul unui permis de export eliberat în conformitate cu convenţia de către o autoritate competentă din această ţară; sau

(b)  în cazul exportului dintr-o ţară nemenţionată în legătură cu specia avută în vedere în anexa C sau al reexportului din orice altă ţară, solicitantul prezintă un permis de export, un certificat de reexport sau un certificat de origine eliberat în conformitate cu dispoziţiile convenţiei, de către o autoritate competentă din ţara care exportă sau reexportă.

(4)  Introducerea în Uniune a exemplarelor speciilor înscrise în anexa D este supusă realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal de la frontiera de intrare a unei notificări a importului.

(5)  Condiţiile de eliberare a unui permis de import, menţionat la alineatul (1) literele (a) şi (d) şi la alineatul (2) literele (a), (b) şi (c) nu se aplică pentru exemplarele pentru care solicitantul prezintă documente care dovedesc că:

(a)  acestea au fost anterior introduse sau obţinute legal în Uniune şi că au fost reintroduse în Uniune, după ce au suferit sau nu modificări; sau

(b)  este vorba de exemplare prelucrate, achiziţionate în urmă cu peste cincizeci de ani.

(6)  În consultare cu ţara Comisia poate, prin adoptarea de acte de punere în aplicare, impune este împuternicită, după consultarea țării de origine în cauză iluând și luând în considerare orice aviz al grupului de analiză știinţifică, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20, stabilind restricţii generale sau restricţii referitoare la anumite ţări de origine, la introducerea în Uniune: [AM 3]

(a)  pe baza condiţiilor prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau litera (e), pentru exemplarele speciilor incluse în anexa A;

(b)  pe baza condiţiilor prevăzute la alineatul (1) litera (e) sau la alineatul (2) litera (a), pentru exemplarele speciilor incluse în anexa B; şi

(c)  a exemplarelor vii ale speciilor incluse în anexa B care prezintă o rată crescută a mortalităţii în timpul transportului sau pentru care s-a stabilit că au puţine şanse de supravieţuire în captivitate în timpul unei părţi importante din durata lor potenţială de viaţă; sau

(d)  a exemplarelor vii ale speciilor pentru care s-a stabilit că introducerea acestora în mediul natural al Uniunii constituie o ameninţare ecologică pentru speciile de faună şi floră sălbatice indigene ale Uniunii.

Actele de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2). [AM 4]

Comisia publică trimestrial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă eventualelor restricţii întocmită conform primului paragraf.

(7)  Atunci când, după introducerea în Uniune, intervin cazuri speciale de transbordare maritimă, transfer aerian sau transport feroviar, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind acordarea de derogări de la realizarea verificării și prezentării documentelor de import la biroul de la frontiera de intrare, care sunt prevăzute la alineatele (1)-(4) ale prezentului articol, pentru a permite ca verificările și prezentările respective să poată fi efectuate la un alt birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1).

Articolul 5

Exportul şi reexportul în afara Uniunii

(1)  Exportul şi reexportul în afara Uniunii al exemplarelor speciilor incluse în anexa A la prezentul regulament sunt subordonate realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalităţile de export a unui permis de export sau a unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru în care se găsesc exemplarele.

(2)  Un permis de export pentru exemplarele speciilor enumerate la anexa A poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a)  autoritatea ştiinţifică competentă atestă în scris că prinderea sau recoltarea exemplarelor în sălbăticie sau exportul acestora nu va avea nicio influenţă negativă asupra stării de conservare a speciei sau asupra întinderii teritoriului ocupat de populaţia în cauză a speciei;

(b)  solicitantul prezintă documentul care dovedeşte că exemplarele au fost obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia speciei în discuţie; atunci când solicitarea este făcută altui stat membru decât cel de origine, această dovadă, document de sprijin, poate fi adusă prin intermediul unui certificat care să ateste că exemplarul a fost preluat din mediul său natural în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul propriu;

(c)  organul de gestionare este încredinţat că:

(i)  orice exemplar viu va fi pregătit pentru transport şi expediat astfel încât să se minimizeze riscul de rănire, îmbolnăvire sau de tratament sever, şi

(ii)  – exemplarele speciilor neincluse la anexa I la convenţie nu vor fi folosite în primul rând în scopuri comerciale, sau

–  în cazul exportului către un stat parte în convenţie a exemplarelor din speciile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), a fost eliberat un permis de import;

şi

(d)  organul de gestionare din statul membru este încredinţat, în urma consultării cu autoritatea ştiinţifică competentă, că nu există alţi factori referitori la conservarea speciei care să se opună eliberării permisului de export.

(3)  Un certificat de reexport poate fi eliberat numai atunci când sunt îndeplinite condiţiile enunţate la alineatul (2) literele (c) şi (d) şi când solicitantul aduce dovada că speciile:

(a)  au fost introduse în Uniune în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament;

(b)  au fost introduse în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 al Consiliului(9), în cazul în care introducerea în Uniune a avut loc înainte de 3 martie 1997 sau, în cazul în care introducerea în Uniune a avut loc înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament dar după 3 martie 1997, au fost introduse în Uniune în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 338/97; sau

(c)  au fost introduse pe piaţa internaţională în conformitate cu dispoziţiile convenţiei, în cazul în care introducerea în Uniune s-a făcut înainte de 1984; sau

(d)  au fost legal introduse pe teritoriul unui stat membru înainte ca dispoziţiile regulamentelor menţionate la literele (a) şi (b) sau cele ale convenţiei să devină aplicabile exemplarelor respective sau în statul membru în cauză.

(4)  Exportul şi reexportul în afara Uniunii al exemplarelor speciilor incluse în anexele B şi C sunt supuse realizării verificărilor necesare şi prezentării prealabile la biroul vamal unde se încheie formalităţile de export, a unui permis de export sau a unui certificat de reexport eliberat de un organ de gestionare din statul membru pe al cărui teritoriu se află exemplarele.

Un permis de export poate fi eliberat numai atunci când se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b), (c) punctul (i) şi litera (d).

Un certificat de reexport poate fi eliberat numai în cazul în care se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctul (i) şi litera (d) şi la alineatul (3) literele (a) - (d).

(5)  În cazul în care o solicitare a unui certificat de reexport implică exemplarele introduse în Uniune în baza unui permis de import eliberat de un alt stat membru, organul de gestionare trebuie să consulte în prealabil organul de gestionare care a eliberat permisul de import. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind stabilirea procedurilor de consultare și a cazurilor în care o astfel de consultare este necesară.

(6)  Condiţiile pentru emiterea unui permis de export sau a unui certificat de reexport enunţate la alineatul (2) literele (a) şi (c) punctul (ii), nu se aplică:

(a)  exemplarelor prelucrate, care au fost dobândite de peste cincizeci de ani; sau

(b)  exemplarelor moarte, părţilor şi produselor obţinute din aceste exemplare, pentru care solicitantul poate prezenta documentul care dovedeşte că au fost legal dobândite înainte ca dispoziţiile prezentului regulament, ale Regulamentului (CE) nr. 338/97, sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 sau ale convenţiei să le fie aplicabile.

(7)  Autoritatea ştiinţifică competentă din fiecare stat membru monitorizează eliberarea de către statul membru menţionat a permiselor de export pentru exemplarele speciilor incluse în anexa B, precum şi exportul efectiv al acestor exemplare. Atunci când o autoritate ştiinţifică constată că exportul exemplarelor uneia dintre aceste specii ar trebui limitat pentru a o menţine în toată zona sa de răspândire, la un nivel care să fie conform cu rolul său în ecosistemele în care este prezentă şi net superior celui care ar antrena includerea acestei specii în anexa A, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b) punctul (i), aceasta informează în scris organul de gestionare competent cu privire la măsurile corespunzătoare care trebuie luate pentru limitarea emiterii permiselor de export pentru exemplarele speciei menţionate.

Atunci când un organ de gestionare este informat despre măsurile prevăzute la primul paragraf, acesta le comunică împreună cu observaţiile sale Comisiei. După caz, Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, recomandă restricţii la exportul speciilor în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 6

Respingerea cererilor pentru permisele şi certificatele prevăzute la articolele 4, 5 şi 10

(1)  Atunci când un stat membru respinge o cerere pentru un permis sau certificat şi când este vorba despre un caz semnificativ, cu privire la obiectivele prezentului regulament, acesta informează de îndată Comisia, precizând motivele respingerii.

(2)  Comisia comunică celorlalte state membre informaţiile primite în temeiul alineatului (1), în scopul asigurării unei aplicări uniforme a prezentului regulament.

(3)  Atunci când o cerere pentru un permis sau certificat implică exemplare pentru care o asemenea cerere a fost în prealabil respinsă, solicitantul trebuie să informeze organul competent la care a fost prezentată cererea respingerii anterioare.

(4)  Statele membre recunosc valabilitatea respingerii cererilor de către autorităţile competente ale celorlalte state membre, atunci când aceste respingeri sunt motivate prin dispoziţiile prezentului regulament.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplică atunci când circumstanţele s-au modificat considerabil sau când o cerere se sprijină pe documente noi. În asemenea situaţii, în cazul în care un organ de gestionare eliberează un permis sau un certificat, acesta informează Comisia, incidând motivele care au dus la decizia sa.

Articolul 7

Derogări

(1)  Exemplarele născute şi crescute în captivitate sau reproduse artificial

Cu excepţia aplicării articolului 8, exemplarele speciilor incluse în anexa A, care sunt născute şi crescute în captivitate sau reproduse artificial, sunt tratate în conformitate cu dispoziţiile aplicabile exemplarelor speciilor incluse în anexa B.

În cazul plantelor înmulţite artificial, se poate deroga de la dispoziţiile articolelor 4 şi 5, în condiţii speciale.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind:

(a)  criteriile pentru a determina dacă un exemplar s-a născut și a fost crescut în captivitate sau a fost reprodus artificial și dacă a fost reprodus în scopuri comerciale;

(b)  condiţiile speciale menţionate în paragraful al doilea al prezentului alineat cu privire la:

(i)  utilizarea certificatelor fitosanitare;

(ii)  comerţul efectuat de către agenţii comerciali autorizaţi şi de instituţiile ştiinţifice prevăzute la alineatul (4); şi

(iii)  comerţul cu exemplare hibride.

(2)  Tranzitul

Prin derogare de la articolul 4, atunci când un exemplar tranzitează Uniunea, nu se solicită verificarea şi prezentarea permiselor, a certificatelor şi notificărilor impuse la biroul vamal de la frontiera de intrare.

În cazul speciilor incluse în anexe în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) şi articolul 3 alineatul (2) literele (a) şi (b), derogarea prevăzută la primul paragraf al prezentului alineat se aplică numai atunci când un document de export sau de reexport valabil prevăzut de convenţie, referitor la exemplarele pe care le însoţeşte şi indicând destinaţia acestora, a fost eliberat de autorităţile competente ale statului terţ care efectuează exportul sau reexportul.

În cazul în care documentul menţionat la al doilea paragraf nu a fost eliberat înainte de export sau de reexport, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar și acesta poate fi, după caz, confiscat, mai puţin în cazul în care documentul este prezentat ulterior, în condiţii speciale.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind condiţiile speciale de prezentare a unui document de export sau, respectiv, de reexport.

(3)  Efecte personale sau domestice

Prin derogare de la articolele 4 și 5, dispoziţiile acelor articole nu se aplică exemplarelor moarte sau părţilor și produselor obţinute din exemplarele speciilor incluse în anexele A-D, atunci când este vorba despre efecte personale sau domestice, introduse în Uniune, exportate sau reexportate în afara Uniunii, în conformitate cu dispoziţii speciale.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind dispoziţiile speciale referitoare la introducerea, exportarea sau reexportarea efectelor personale sau domestice.

(4)  Instituţii știinţifice

Documentele prevăzute la articolele 4, 5, 8 și 9 nu sunt necesare în cazul împrumuturilor, donaţiilor și schimburilor în scopuri necomerciale între cercetători și instituţii știinţifice, înregistrate pe lângă organul de gestionare al statului în care sunt stabilite, de exemplare de ierbar și alte exemplare de muzeu conservate, uscate sau sub includere și a plantelor vii, care poartă o etichetă al cărei model a fost stabilit în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat sau o etichetă similară eliberată sau aprobată de un organ de gestionare dintr-o ţară terţă.

Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia stabileşte modelul unei etichete de exemplar de plante vii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 8

Dispoziţii referitoare la controlul activităţilor comerciale

(1)  Sunt interzise cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziţia în scopuri comerciale, expunerea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ şi vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare sau transportul pentru vânzare al exemplarelor din speciile incluse în anexa A.

(2)  Statele membre pot interzice deţinerea exemplarelor, în special a animalelor vii, aparţinând speciilor de la anexa A.

(3)  În conformitate cu cerinţele altor acte normative ale Uniunii privind conservarea faunei şi florei sălbatice, se poate face derogare de la interdicţiile prevăzute la alineatul (1), cu condiţia să se obţină de la organul de gestionare al statului membru în care se găsesc exemplarele, un certificat în acest scop, eliberat în considerarea fiecărui caz în parte, atunci când exemplarele:

(a)  au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte ca dispoziţiile referitoare la speciile incluse în anexa I la convenţie, în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau la prezentul regulament să fie aplicabile, pentru exemplarele în cauză; sau

(b)  sunt exemplare prelucrate care au fost achiziţionate în urmă cu peste cincizeci de ani; sau

(c)  au fost introduse în Uniune în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 sau ale prezentului regulament şi sunt destinate a fi utilizate în scopuri ce nu afectează supravieţuirea speciei în cauză; sau

(d)  sunt exemplare născute şi crescute în captivitate, ale unei specii de animale sau exemplare înmulţite artificial ale unei specii de plante sau o parte sau un produs obţinut din asemenea exemplare; sau

(e)  sunt necesare, în circumstanţe excepţionale pentru progresul ştiinţei sau în scopuri esenţiale biomedicale, cu respectarea dispoziţiilor Directivei 86/609/CEE a Consiliului(10), atunci când se dovedeşte că specia în cauză este singura care se pretează pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute şi nu există exemplare din această specie născute şi crescute în captivitate; sau

(f)  sunt destinate creşterii sau reproducerii şi vor contribui astfel la conservarea speciilor în cauză; sau

(g)  sunt destinate unor activităţi de cercetare sau de învăţământ având drept obiectiv protecţia sau conservarea speciei; sau

(h)  sunt originare dintr-un stat membru şi au fost prelevate din mediul lor natural în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul membru respectiv.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind derogări cu caracter general de la interdicţiile menţionate la alineatul (1) al prezentului articol, pe baza condiţiilor enunţate la alineatul (3), precum și derogări cu caracter general referitoare la speciile incluse în anexa A, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii). Orice derogare astfel definită trebuie să fie conformă cu cerinţele celorlalte acte normative ale Uniunii referitoare la conservarea faunei și a florei sălbatice.

(5)  Interdicţiile menţionate la alineatul (1) se aplică şi exemplarelor din speciile incluse în anexa B, mai puţin atunci când autoritatea competentă din statul membru în cauză are dovada că aceste exemplare au fost achiziţionate şi, în cazul în care nu provin din Uniune, atunci când au fost introduse în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la conservarea faunei şi florei sălbatice.

(6)  Autorităţile competente ale statelor membre sunt abilitate să vândă exemplarele din speciile incluse în anexele B, C şi D, pe care le-au confiscat în temeiul regulamentului menţionat, cu condiţia ca aceste exemplare să nu fie astfel direct restituite persoanei fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau care a participat la încălcare. Aceste exemplare pot fi utilizate, prin urmare, în orice scopuri utile, ca şi când ar fi fost legal achiziţionate.

Articolul 9

Circulaţia exemplarelor vii

(1)  Orice deplasare în interiorul Uniunii a unui exemplar viu dintr-o specie inclusă în anexa A, în raport cu amplasamentul indicat în permisul de import sau în orice certificat eliberat în temeiul prezentului regulament, necesită în prealabil autorizaţia din partea unui organ de gestionare din statul membru în care se găseşte exemplarul. În celelalte cazuri de deplasare, persoana responsabilă cu deplasarea exemplarului va trebui, după caz, să fie în măsură să aducă dovada originii legale a exemplarului.

(2)  Această autorizaţie:

(a)  este acordată numai în cazul în care autoritatea ştiinţifică competentă a statului membru respectiv sau, atunci când deplasarea se efectuează către un alt stat membru, autoritatea ştiinţifică competentă a acestuia din urmă este încredinţată că locul de adăpostire prevăzut pentru un exemplar viu la locul de destinaţie este echipat în mod adecvat pentru conservarea şi îngrijirea sa corespunzătoare;

(b)  trebuie confirmată prin eliberarea unui certificat; şi

(c)  este, după caz, comunicată de îndată unui organ de gestionare din statul membru în care exemplarul trebuie plasat.

(3)  Cu toate acestea, autorizaţia nu se solicită în cazul în care un animal viu trebuie deplasat pentru a fi supus unui tratament veterinar urgent şi când este adus, în mod direct, la amplasamentul său autorizat.

(4)  Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă în anexa B este deplasat în interiorul Uniunii, posesorul exemplarului îl poate abandona numai după s-a convins că destinatarul prevăzut este informat corespunzător despre condiţiile de viaţă, echipamentele şi practicile necesare pentru ca exemplarul să fie îngrijit adecvat.

(5)  Atunci când exemplarele vii sunt transportate spre, în afara sau în interiorul Uniunii sau sunt ţinute în timpul unei perioade de tranzit sau de transbordare, acestea trebuie pregătite, deplasate şi îngrijite astfel încât să se reducă la minim riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever şi, în cazul animalelor, în conformitate cu legislaţia Uniunii privind protejarea animalelor în timpul transportului.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind deţinerea sau deplasarea exemplarelor vii din speciile a căror introducere în Uniune intră sub incidenţa anumitor restricţii stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (6).

Articolul 10

Permise, notificări și certificate care trebuie eliberate [AM 5]

(1)  Atunci când se primeşte de la persoana în cauză o solicitare însoţită de toate documentele justificative necesare şi când sunt îndeplinite toate condiţiile pentru eliberarea acestora, un organ de gestionare dintr-un stat membru poate elibera un certificat în scopurile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) şi (4), la articolul 8 alineatul (3) şi la articolul 9 alineatul (2) litera (b).

(1a)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura certificatelor menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). [AM 6]

(1b)  La primirea de la persoana în cauză a unei solicitări însoțite de toate documentele justificative necesare și cu condiția ca acestea să îndeplinească condițiile pentru a fi eliberate, autoritatea de gestionare a unui stat membru poate elibera un permis în scopurile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) și la articolul 5 alineatele (1) și (4). [AM 7]

(1c)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura permisului menționat la alineatul (1b). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). [AM 8]

(1d)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura notificării de import menționată la articolul 4 alineatele (3) și (4). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2). [AM 9]

Articolul 11

Valabilitatea şi condiţiile speciale pentru permise şi certificate

(1)  Fără să aducă atingere măsurilor mai stricte pe care statele membre le pot adopta sau menţine, permisele şi certificatele eliberate de către autorităţile competente ale statelor membre în temeiul prezentului regulament sunt valabile în întreaga Uniune.

(2)  Orice permis sau certificat, precum şi orice permis sau certificat eliberat pe baza unui asemenea document, va fi considerat nul în cazul în care o autoritate competentă sau Comisia, prin consultarea autorităţii competente care a eliberat aceste permise sau certificate, dovedeşte că au fost eliberate pornind de la principiul eronat că au fost îndeplinite condiţiile pentru eliberarea acestora.

Exemplarele situate pe teritoriul unui stat membru şi cuprinse în astfel de documente fac obiectul unui sechestru instituit de către autorităţile competente ale statului membru menţionat şi pot fi confiscate.

(3)  Orice permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament poate stipula condiţii şi cerinţe impuse de autoritatea emitentă pentru a asigura respectarea acestor dispoziţii. Comisia este informată de statele membre atunci când aceste condiţii sau cerinţe trebuie integrate în modelul permisului sau al certificatului.

(4)  Orice permis de import eliberat pe baza unei copii a permisului de export sau a certificatului de reexport corespunzător este valabil pentru introducerea exemplarelor în Uniune numai atunci când este însoţit de originalul permisului de export sau al certificatului de reexport valabil.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind termenele pentru eliberarea permiselor și certificatelor.

Articolul 12

Locurile de introducere şi export

(1)  Statele membre desemnează birourile vamale în care sunt îndeplinite verificările şi formalităţile pentru introducerea în Uniune şi exportul în afara Uniunii al exemplarelor din speciile care intră sub incidenţa prezentului regulament, pentru a le conferi o destinaţie vamală în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, precizând cele care sunt în mod specific destinate exemplarelor vii.

(2)  Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt dotate cu personal suficient şi care dispune de o formare corespunzătoare. Statele membre se asigură de faptul că condiţiile de adăpostire sunt conforme cu dispoziţiile legislaţiei aplicabile a Uniunii, în ceea ce priveşte transportul şi adăpostirea animalelor vii şi, după caz, că se iau măsuri corespunzătoare pentru plantele vii.

(3)  Toate birourile desemnate în temeiul alineatului (1) sunt notificate Comisiei care publică lista acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  În cazuri excepţionale și în conformitate cu criteriile speciale, un organ de gestionare poate autoriza introducerea în Uniune sau exportul sau reexportul din Uniune la un birou vamal, altul decât cel desemnat în temeiul alineatului (1).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind criteriile speciale în conformitate cu care se pot autoriza introducerea, exportul sau reexportul la un alt birou vamal.

(5)  Statele membre se asigură ca publicul să fie informat, la punctele de trecere de la frontieră, de dispoziţiile adoptate potrivit prezentului regulament.

Articolul 13

Organe de gestionare, autorităţi ştiinţifice şi alte autorităţi competente

(1)  Fiecare stat membru desemnează un organ de gestionare responsabil în principal cu punerea în aplicare a prezentului regulament şi cu comunicarea cu Comisia.

De asemenea, fiecare stat membru poate desemna organe de gestionare adiţionale şi alte autorităţi competente care să contribuie la punerea în aplicare, caz în care organul de gestionare principal trebuie să furnizeze autorităţilor adiţionale toate informaţiile necesare în vederea aplicării corecte a prezentului regulament.

(2)  Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe autorităţi ştiinţifice cu calificări corespunzătoare şi ale căror funcţii trebuie să fie diferite de cele ale tuturor organelor de gestionare desemnate.

(3)  Statele membre transmit Comisiei înainte de 3 martie 1997, numele şi adresele organelor de gestionare, ale altor autorităţi competente abilitate să elibereze permise şi certificate, precum şi ale autorităţilor ştiinţifice; Comisia publică aceste informaţii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fiecare organ de gestionare menţionat la alineatul (1), primul paragraf, trebuie, în cazul în care Comisia îi solicită acest lucru, să îi comunice în termen de două luni, numele şi specimenul de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze permisele şi certificatele, precum şi un exemplar al ştampilelor, sigiliilor sau al altor mijloace utilizate pentru autentificarea permiselor şi a certificatelor.

Statele membre transmit Comisiei orice modificare adusă informaţiilor deja furnizate într-un termen de două luni de la punerea în aplicare a acestei modificări.

Articolul 14

Controlul respectării dispoziţiilor şi investigaţii în caz de încălcare

(1)  Autorităţile competente ale statelor membre controlează respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

În cazul în care, într-un anumit moment, autorităţile competente au motive să creadă că aceste dispoziţii sunt încălcate, acestea iau măsurile necesare pentru a impune respectarea dispoziţiilor menţionate sau pentru a intenta o acţiune în justiţie.

Comisia şi, în ceea ce priveşte speciile incluse la anexele la convenţie, secretariatul convenţiei, sunt informate de către statele membre cu privire la orice măsură luată de autorităţile competente în legătură cu încălcările grave ale prezentului regulament, inclusiv sechestrul şi confiscările.

(2)  Comisia atrage atenţia autorităţilor competente ale statelor membre asupra chestiunilor pentru care consideră necesare anchete, în temeiul prezentului regulament. Comisia şi, în ceea ce priveşte speciile descrise la anexele din convenţie, secretariatul convenţiei, sunt informate despre rezultatul oricărei anchete ulterioare.

(3)  Se instituie un grup de „aplicare a reglementării”; acesta este format din reprezentanţi ai autorităţilor din fiecare stat membru, responsabili cu asigurarea aplicării dispoziţiilor prezentului regulament. Grupul este prezidat de reprezentantul Comisiei.

Grupul de „aplicare a reglementării” examinează fiecare problemă tehnică referitoare la aplicarea prezentului regulament, ridicată de preşedinte, fie din propria sa iniţiativă, fie la solicitarea membrilor grupului sau ai comitetului.

Comisia transmite comitetului avizele exprimate în cadrul grupului de „aplicare a reglementării”.

Articolul 15

Comunicarea informaţiilor

(1)  Statele membre şi Comisia îşi comunică informaţiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Statele membre şi Comisia se asigură că se adoptă măsurile necesare pentru a sensibiliza şi informa publicul asupra dispoziţiilor referitoare la punerea în aplicare a convenţiei, a prezentului regulament şi a măsurilor adoptate potrivit prezentului regulament.

(2)  Comisia comunică cu secretariatul convenţiei pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a convenţiei în întregul teritoriu la care se aplică prezentul regulament.

(3)  Comisia comunică de îndată orice aviz din partea grupului de analiză ştiinţifică organelor de gestionare ale statelor membre în cauză.

(4)  Comisiei îi sunt comunicate de către organele de gestionare din statele membre înainte de 15 iunie a fiecărui an, toate informaţiile referitoare la anul precedent, necesare pentru redactarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (a) din convenţie şi informaţiile echivalente referitoare la comerţul internaţional al tuturor exemplarelor din speciile incluse în anexele A, B şi C precum şi referitoare la introducerea în Uniune a exemplarelor din speciile incluse la anexa D. Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia specifică informaţiile care trebuie comunicate și prezentarea acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Pe baza informaţiilor menţionate la al treilea paragraf, Comisia publică în fiecare an, înainte de 31 octombrie, un raport statistic privind introducerea în Uniune precum şi exportul şi reexportul în afara Uniunii al exemplarelor din speciile care intră sub incidenţa prezentului regulament şi transmite secretariatului convenţiei informaţiile referitoare la speciile care intră sub incidenţa convenţiei.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 22, autorităţile de gestionare din statele membre comunică Comisiei, înainte de 15 iunie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, toate informaţiile referitoare la cei doi ani precedenţi necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenţie, precum şi informaţiile echivalente cu privire la dispoziţiile prezentului Regulament, care nu sunt reglementate de convenţie. Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia specifică informaţiile care trebuie comunicate și prezentarea acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Pe baza informaţiilor menţionate la al treilea paragraf, Comisia, înainte de data de 31 octombrie a fiecărui al doilea an, începând din 1999, elaborează un raport cu privire la punerea în aplicare şi implementarea prezentului regulament.

(5)  În vederea pregătirii modificării anexelor, autorităţile competente ale statelor membre transmit Comisiei toate informaţiile pertinente. Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia specifică informaţiile solicitate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).

(6)  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(11), Comisia adoptă măsurile potrivite pentru a proteja caracterul confidenţial al informaţiilor primite în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 16

Sancţiuni

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a sancţiona cel puţin următoarele încălcări ale dispoziţiilor prezentului regulament:

(a)  introducerea în Uniune sau exportul sau reexportul în afara Uniunii al exemplarelor fără permisul sau certificatul corespunzător sau cu un permis sau certificat fals, falsificat, expirat sau modificat fără autorizarea autorităţii emitente;

(b)  nerespectarea condiţiilor stipulate într-un permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(c)  emiterea unei declaraţii false sau comunicarea deliberată a unor informaţii false în vederea obţinerii unui permis sau a unui certificat;

(d)  utilizarea unui permis sau certificat fals, falsificat sau expirat sau a unuia modificat fără autorizaţie, în vederea obţinerii unui permis sau a unui certificat al Uniunii sau în orice alt scop oficial în legătură cu prezentul regulament;

(e)  neefectuarea notificării sau emiterea unei notificări de import false;

(f)  transportul exemplarelor vii a căror pregătire insuficientă nu poate minimaliza riscul de rănire, îmbolnăvire sau tratament sever;

(g)  utilizarea unor exemplare din speciile incluse la anexa A în alte scopuri decât cele care figurează în autorizaţia acordată în momentul eliberării permisului de import sau ulterior;

(h)  comerţul cu plante înmulţite artificial, cu încălcarea dispoziţiilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (1), al doilea paragraf;

(i)  transportul exemplarelor către sau din Uniune şi tranzitul exemplarelor pe teritoriul Uniunii fără permisul sau certificatul corespunzător, eliberat în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi, în cazul exportului sau al reexportului dintr-un stat terţ parte în convenţie, în conformitate cu dispoziţiile convenţiei menţionate sau fără dovezi satisfăcătoare despre existenţa unui asemenea permis sau certificat;

(j)  cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziţionarea în scopuri comerciale, utilizarea în scop lucrativ, expunerea către public în scopuri comerciale, vânzarea, păstrarea pentru vânzare, punerea în vânzare şi transportul pentru vânzare al exemplarelor cu încălcarea articolului 8;

(k)  utilizarea unui permis sau a unui certificat pentru un exemplar, altul decât cel pentru care a fost eliberat;

(l)  falsificarea sau modificarea oricărui permis sau certificat eliberat în temeiul prezentului regulament;

(m)  faptul de a omite semnalarea respingerii unei cereri pentru un permis sau certificat pentru importul în Uniune, exportul sau reexportul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)  Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt adecvate cu natura şi gravitatea încălcării şi includ dispoziţii referitoare la instituirea sechestrului şi, după caz, la confiscarea exemplarelor.

(3)  Atunci când un exemplar este confiscat, acesta este încredinţat unei autorităţi competente din statul membru care a operat confiscarea, care:

(a)  în urma consultării cu o autoritate ştiinţifică din acest stat membru, trebuie să plaseze sau să cedeze exemplarul în condiţiile care sunt considerate adecvate şi conforme cu scopurile şi dispoziţiile convenţiei şi ale prezentului regulament; şi

(b)  în cazul unui exemplar viu care a fost introdus în Uniune, după consultarea cu ţara exportatoare, poate returna exemplarul ţării menţionate pe cheltuiala persoanei condamnate.

(4)  Atunci când un exemplar viu dintr-o specie inclusă la anexa B sau C soseşte într-unul din punctele de intrare în Uniune fără un permis sau certificat valabil corespunzător, trebuie să se instituie un sechestru cu privire la exemplar şi acesta poate fi confiscat sau, în cazul în care destinatarul refuză să recunoască exemplarul, autorităţile competente din statul membru responsabil de punctul de intrare pot, după caz, să refuze acceptarea transportului şi solicită transportatorului să returneze exemplarul la locul său de plecare.

Articolul 17

Grupul de analiză ştiinţifică

(1)  Se instituie un grup de analiză ştiinţifică, alcătuit din reprezentanţii autorităţii sau autorităţilor ştiinţifice din fiecare stat membru şi condus de reprezentantul Comisiei.

(2)  Grupul de analiză ştiinţifică examinează toate problemele de natură ştiinţifică referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament – în special cele referitoare la articolul 4 alineatul (1) litera (a), alineatul (2) litera (a) şi alineatul (6) – ridicate de preşedinte, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea membrilor grupului sau a Comitetului.

(3)  Comisia transmite Comitetului avizele grupului de analiză ştiinţifică.

Articolul 18

 Competenţe delegate suplimentare

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind dispoziţii și criterii uniforme în ceea ce privește:

(a)  eliberarea, valabilitatea și utilizarea documentelor menţionate la articolul 4, articolul 5, articolul 7 alineatul (4) și articolul 10;

(b)  utilizarea certificatelor fitosanitare menţionate la articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a);

(c)  instituirea, atunci când este necesar, a procedurilor pentru marcarea exemplarelor în vederea facilitării identificării acestora și pentru a asigura respectarea dispoziţiilor din prezentul regulament.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte, atunci când este necesar, acte delegate potrivit articolului 20 privind măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a rezoluţiilor Conferinţei părţilor la convenţie, a deciziilor sau recomandărilor Comitetului permanent al convenţiei și a recomandărilor secretariatului convenţiei.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate potrivit articolului 20 privind modificarea anexelor A-D, cu excepţia modificărilor la anexa A care nu rezultă din decizii ale Conferinţei părţilor la convenţie.

Articolul 19

 Competenţe de punere în aplicare suplimentare 

(1)  Comisia stabileşte, prin acte de punere în aplicare, formatul documentelor menţionate la articolul 4, articolul 5, articolul 7 alineatul (4) și articolul 10. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2). 

2.  Comisia stabileşte, prin acte de punere în aplicare, formularul pentru prezentarea notificării de import. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 21 alineatul (2). [AM 10]

Articolul 20

Exercitarea delegării de competenţe

(1)  Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Delegarea de competenţe menţionată la articolul 4 alineatul alineatele (6) și (7), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2) şi (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (5), articolul 12 alineatul (4) şi articolul 18 alineatele (1), (2) şi (3) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau orice altă dată decisă de leguitor]. [AM 11]

(3)  Delegarea de competenţe menţionată la articolul 4 alineatul alineatele (6) și (7), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2) şi (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (6), articolul 11 alineatul (5), articolul 12 alineatul (4) şi articolul 18 alineatele (1), (2) şi (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 12]

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolul 4 alineatul articolului 4 alineatele (6) și (7), articolul articolului 5 alineatul (5), articolul articolului 7 alineatele (1), (2) și (3), articolul articolului 8 alineatul (4), articolul articolului 9 alineatul (6), articolul articolului 11 alineatul (5), articolul articolului 12 alineatul (4) și articolul articolului 18 alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de [două luni] de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu [două luni] la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 13]

Articolul 21

 Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet denumit Comitetul pentru comerţul cu speciile de faună şi floră sălbatice. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul (5) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 22

Dispoziţii finale

Fiecare stat membru notifică Comisia şi secretariatul convenţiei privind dispoziţiile speciale pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum şi toate instrumentele juridice folosite şi măsurile luate pentru punerea lor în aplicare şi implementarea acestora.

Comisia comunică aceste informaţii tuturor celorlalte state membre.

Articolul 23

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 338/97 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înţeleg ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III.

Articolul 24

 Intrarea în vigoare

Prezentul Regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

ANEXA I

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1.  Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:

(a)  prin numele speciei; sau

(b)  ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2.  Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.

3.  Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4.  Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(12) sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului(13).

5.  Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferiori speciei:

(a)  «ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;

(b)  «var(s)» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); și

(c)  «fa» se utilizează pentru a desemna forma.

6.  Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.

7.  Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.

8.  Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.

9.  Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.

10.  «Cultivar» înseamnă, conform definiției din cea de-a 8-a ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, un grup de plante care (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.  Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una din anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.

12.  În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:

#1

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)  semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)  culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)  florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și

(d)  fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul Vanilla înmulțite artificial.

#2

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)  semințelor și polenului; și

(b)  produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#3

Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.

#4

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)  semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Scutirea nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic, nici semințelor de Beccariophoenix madagascariensis și Neodypsis decaryi exportate din Madagascar;

(b)  culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)  florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d)  fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul Vanilla (Orchidaceae) și din familia Cactaceae.

(e)  tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante naturalizate sau înmulțite artificial din genul Opuntia subgenul Opuntia și Selenicereus (Cactaceae). și

(f)  produselor finite de Euphorbia antisyphilitica ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#5

Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.

#6

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.

#7

Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.

#8

Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.

#9

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».

#10

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.

#11

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.

#12

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și uleiurile esențiale, cu excepția produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#13

Desemnează miezul (cunoscut și ca «endospermă», «pulpă» sau «copră») și orice produse derivate din acesta.

13.  Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

14.  Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

15.  În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:

§ 1

Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.

§ 2

Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

16.  În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor:

§ 3

Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.

§ 4

Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CORDATE)

MAMMALIA

Mamifere

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

Bovidae

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

Addax nasomaculatus (I)

Antilopa mendes

Ammotragus lervia (II)

Oaie cu coamă

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilopă cervicapră

Bison bison athabascae (II)

Bizon de pădure

Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bos frontalis care nu face obiectul prezentului regulament)

Gaur

Iac sălbatic

Bos sauveli (I)

Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bubalus bubalis care nu face obiectul prezentului regulament)

Bivol indian

Bivol pitic

Bubalus mindorensis (I)

Bubalus quarlesi (I)

Anoa de munte

Budorcas taxicolor (II)

Capra falconeri (I)

Capricornis milneedwardsii (I)

Capricornis rubidus (I)

Capricornis sumatraensis (I)

Capricorn de Sumatra

Capricornis thar (I)

Cephalophus brookei (II)

Cephalophus dorsalis (II)

Cephalophus jentinki (I)

Antilopa lui Jentink

Cephalophus ogilbyi (II)

Antilopa lui Ogilby

Cephalophus silvicultor (II)

Antilopă uriașă

Cephalophus zebra (II)

Antilopă zebră

Damaliscus pygargus pygargus (II)

Gazella cuvieri (I)

Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)

Gazella leptoceros (I)

Hippotragus niger variani (I)

Antilopă cal neagră

Kobus leche (II)

Antilopă de apă

Naemorhedus baileyi (I)

Naemorhedus caudatus (I)

Naemorhedus goral (I)

Goral

Naemorhedus griseus (I)

Nanger dama (I)

Gazelă dama

Oryx dammah (I)

Antilopă spadă

Oryx leucoryx (I)

Orix alb

Ovis ammon (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

Muflon euroasiatic

Ovis ammon hodgsonii (I)

Muflon himalaian

Ovis ammon nigrimontana (I)

Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

Ovis orientalis ophion (I)

Muflon de Cipru

Ovis vignei (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

Ovis vignei vignei (I)

Pantholops hodgsonii (I)

Antilopa de Tibet (chiru)

Philantomba monticola (II)

Pseudoryx nghetinhensis (I)

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

Capră neagră de Abruzzo

Saiga borealis (II)

Saiga tatarica (II)

Antilopă saiga

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopă cu patru coarne

Camelidae

Camelide, guanaco, vigonie

Lama guanicoe (II)

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia (întreaga populație); Chile (populația din Primera Región); și Peru (întreaga populație); care sunt incluse în anexa B)

Vicugna vicugna (II) (numai populațiile din Argentina(14) (populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan); Bolivia(15) (întreaga populație); Chile(16) (populația din Primera Región); Peru(17) (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

Vigonie

Cervidae

Cerb, huemuls, muntiac, pudus

Axis kuhlii (I)

Axis porcinus annamiticus (I)

Cerb axis de Thailanda

Blastocerus dichotomus (I)

Cerb de mlaștină

Cervus elaphus bactrianus (II)

Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)

Cerb de Cașmir

Dama dama mesopotamica (I)

Cerb lopătar persan

Hippocamelus spp. (I)

Cerb de Anzi

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

Muntiacus crinifrons (I)

Muntiac negru

Muntiacus vuquangensis (I)

Muntiac uriaș

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb catâr de Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

Cerb de pampas

Pudu mephistophiles (II)

Pudu nordic

Pudu puda (I)

Cerb chilian

Rucervus duvaucelii (I)

Barasinga

Hippopotamidae

Hipopotami

Hexaprotodon liberiensis (II)

Hipopotam pitic

Hippopotamus amphibius (II)

Hipopotam comun

Moschidae

Cerb moscat

Moschus spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

Cerb moscat

Suidae

Babirusă, mistreți, porci

Babirusă

Babyrousa bolabatuensis (I)

Babyrousa celebensis (I)

Babyrousa togeanensis (I)

Sus salvanius (I)

Mistreț pitic

Tayassuidae

Pecari

Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de Pecari tajacu din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

Pecari

Catagonus wagneri (I)

Pecar de Chaco

CARNIVORA

Ailuridae

Ailurus fulgens (I)

Panda roșu

Canidae

Câini, vulpi, lupi

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

Canis lupus (I/II)

(Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea Canis lupus familiaris și Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cu denumirea Canis lupus familiaris și Canis lupus dingo)

Lup cenușiu

Canis simensis

Lup etiopian

Cerdocyon thous (II)

Vulpe de pădure

Chrysocyon brachyurus (II)

Lup cu coamă

Cuon alpinus (II)

Câine roșu (dol)

Lycalopex culpaeus (II)

Vulpe roșie sud-americană

Lycalopex fulvipes (II)

Vulpea lui Darwin

Lycalopex griseus (II)

Vulpe mică gri sud-americană

Lycalopex gymnocercus (II)

Vulpe de pampas

Speothos venaticus (I)

Câine de tufiș

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

Vulpes cana (II)

Vulpea lui Blanford

Vulpes zerda (II)

Vulpea deșertului (fenec)

Eupleridae

Cryptoprocta ferox (II)

Eupleres goudotii (II)

Fossa fossana (II)

Felidae

Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc.

Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

Pisici

Acinonyx jubatus (I) (Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament)

Ghepard

Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Caracal

Catopuma temminckii (I)

Pisică aurie

Felis nigripes (I)

Pisică cu labe negre

Felis silvestris (II)

Pisică sălbatică

Leopardus geoffroyi (I)

Leopardus jacobitus (I)

Pisică de munte din Anzi

Leopardus pardalis (I)

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

Leopardus wiedii (I)

Margay

Lynx lynx (II)

Linx eurasiatic

Lynx pardinus (I)

Linx iberic

Neofelis nebulosa (I)

Panthera leo persica (I)

Leu asiatic

Panthera onca (I)

Jaguar

Panthera pardus (I)

Panteră

Panthera tigris (I)

Tigru

Pardofelis marmorata (I)

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Prionailurus iriomotensis (II)

Prionailurus planiceps (I)

Pisică cu capul plat

Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Puma concolor coryi (I)

Pumă de Florida

Puma concolor costaricensis (I)

Pumă de America

Puma concolor couguar (I)

Puma yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

Leopardul zăpezilor (irbis)

Herpestidae

Manguste

Herpestes fuscus (III India)

Herpestes edwardsi (III India)

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Herpestes smithii (III India)

Mangustă Smith

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

Lupi de pământ, hiene

Proteles cristata (III Botswana)

Lup de pământ

Mephitidae

Sconcși

Conepatus humboldtii (II)

Sconcs de Patagonia

Mustelidae

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Lutrinae

Vidre

Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Vidre

Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Enhydra lutris nereis (I)

Vidră de mare (calan)

Vidră marină

Lontra longicaudis (I)

Vidră cu coadă lungă

Lontra provocax (I)

Vidră sud-americană

Lutra lutra (I)

Vidră

Lutra nippon (I)

Pteronura brasiliensis (I)

Vidră uriașă braziliană

Mustelinae

Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grizon

Martes flavigula (III India)

Jder cu gâtul galben

Martes foina intermedia (III India)

Jder de piatră

Martes gwatkinsii (III India)

Mellivora capensis (III Botswana)

Mustela nigripes (I)

Dihor cu labe negre

Odobenidae

Morsă

Odobenus rosmarus (III Canada)

Morsă

Otariidae

Foci cu blană, lei de mare

Arctocephalus spp (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Focă cu blană

Arctocephalus philippii (II)

Arctocephalus townsendi (I)

Phocidae

Foci

Mirounga leonina (II)

Elefant de mare

Monachus spp. (I)

Foci

Procyonidae

Coati

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Urs maki

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

Nasua narica (III Honduras)

Urs cu trompă (coati)

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Ursidae

Urși

Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Urși

Ailuropoda melanoleuca (I)

Panda uriaș

Helarctos malayanus (I)

Urs malaiezian

Melursus ursinus (I)

Urs buzat

Tremarctos ornatus (I)

Urs cu ochelari

Ursus arctos (I/II)

(Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II)

Urs brun

Ursus thibetanus (I)

Urs asiatic

Viverridae

Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier

Arctictis binturong (III India)

Binturong

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetă africană

Cynogale bennettii (II)

Civetă-lutră

Hemigalus derbyanus (II)

Paguma larvata (III India)

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Paradoxurus jerdoni (III India)

Prionodon linsang (II)

Linsang

Prionodon pardicolor (I)

Viverra civettina (III India)

Civetă

Viverra zibetha (III India)

Zibetă

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

CETACEA

Cetacee (delfini, marsuini, balene)

CETACEA spp. (I/II)(18)

Cetacee

CHIROPTERA

Phyllostomidae

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Pteropodidae

Lilieci frugivori, vulpi zburătoare

Acerodon spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Vulpi zburătoare

Acerodon jubatus (I)

Liliac frugivor

Pteropus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Vulpi zburătoare

Pteropus insularis (I)

Liliac din Insulele Chuuck

Pteropus livingstonii (II)

Pteropus loochoensis (I)

Pteropus mariannus (I)

Liliac din Insulele Mariane

Pteropus molossinus (I)

Vulpe zburătoare de Pohnpei

Pteropus pelewensis (I)

Pteropus pilosus (I)

Liliac mare din Insulele Palau

Pteropus rodricensis (II)

Pteropus samoensis (I)

Liliac din Insulele Samoa

Pteropus tonganus (I)

Liliac din Insulele Tonga

Pteropus ualanus (I)

Pteropus voeltzkowi (II)

Pteropus yapensis (I)

CINGULATA

Dasypodidae

Tatu

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatu

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare cu coadă golașă

Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

Priodontes maximus (I)

Tatu uriaș

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

Șoareci marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

Șoarece marsupial cu coadă lungă

Sminthopsis psammophila (I)

Șoarece marsupial de deșert

Thylacinidae

Tigru tasmanian

Thylacinus cynocephalus (posibil dispărută) (I)

Tigru tasmanian

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Canguri, canguri pitici (wallaby)

Dendrolagus inustus (II)

Cangur de copac gri

Dendrolagus ursinus (II)

Cangur de copac negru

Lagorchestes hirsutus (I)

Cangur-iepure pitic roșu

Lagostrophus fasciatus (I)

Cangure-iepure pitic cu dungi

Onychogalea fraenata (I)

Onychogalea lunata (I)

Phalangeridae

Cuscus

Phalanger intercastellanus (II)

Phalanger mimicus (II)

Phalanger orientalis (II)

Cuscus gri

Spilocuscus kraemeri (II)

Spilocuscus maculatus (II)

Spilocuscus papuensis (II)

Potoroidae

Canguri-șobolan

Bettongia spp. (I)

Canguri-șobolan

Caloprymnus campestris (posibil dispărută) (I)

Cangur-șobolan de deșert

Vombatidae

Wombat

Lasiorhinus krefftii (I)

LAGOMORPHA

Leporidae

Iepuri de câmp, iepuri domestici

Caprolagus hispidus (I)

Iepure de Assam

Romerolagus diazi (I)

Iepure de vulcan

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Echidne

Zaglossus spp. (II)

Echidne cu cioc lung

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

Bandicoot

Chaeropus ecaudatus (posibil dispărută) (I)

Bandicoot cu picioare de porc

Peramelidae

Perameles bougainville (I)

Bandicoot de bougainville

Thylacomyidae

Macrotis lagotis (I)

Marele iepure marsupial

Macrotis leucura (I)

Iepure marsupial cu coada albă

PERISSODACTYLA

Equidae

Cai, măgari sălbatici, zebre

Equus africanus (I) (Se exclude forma domesticită Equus asinus, care nu face obiectul prezentului regulament)

Măgar sălbatic african

Equus grevyi (I)

Zebra lui Grévy

Equus hemionus (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Equus hemionus hemionus și Equus hemionus khur sunt enumerate în anexa I)

Măgar sălbatic asiatic

Equus kiang (II)

Kiang

Equus przewalskii (I)

Cal sălbatic de stepă

Equus zebra hartmannae (II)

Zebra lui Hartmann

Equus zebra zebra (I)

Zebră de munte

Rhinocerotidae

Rinoceri

Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)

Rinoceri

Ceratotherium simum simum (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

Rinocer alb

Tapiridae

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

Tapiri

Tapirus terrestris (II)

Tapir de câmpie

PHOLIDOTA

Manidae

Pangolini

Manis spp. (II)

(S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica și Manis pentadactyla, pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

Leneși cu trei degete

Bradypus variegatus (II)

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

Leneși cu două degete (unau)

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unaul lui Hoffmann

Myrmecophagidae

Furnicari americani

Myrmecophaga tridactyla (II)

Furnicar mare

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)

PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Primate

Atelidae

Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare

Alouatta coibensis (I)

Alouatta palliata (I)

Alouatta pigra (I)

Ateles geoffroyi frontatus (I)

Maimuță agățătoare

Ateles geoffroyi panamensis (I)

Maimuță agățătoare de Panama

Brachyteles arachnoides (I)

Maimuță agățătoare lânoasă

Brachyteles hypoxanthus (I)

Oreonax flavicauda (I)

Cebidae

Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

Callimico goeldii (I)

Callithrix aurita (I)

Callithrix flaviceps (I)

Leontopithecus spp. (I)

Saguinus bicolor (I)

Saguinus geoffroyi (I)

Saguinus leucopus (I)

Saguinus martinsi (I)

Saguinus oedipus (I)

Saimiri oerstedii (I)

Cercopithecidae

Maimuțe din Lumea Veche

Cercocebus galeritus (I)

Mangab cu creastă

Cercopithecus diana (I)

Cercopithecus roloway (I)

Cercopithecus solatus (II)

Colobus satanas (II)

Maimuță mătăsoasă neagră

Macaca silenus (I)

Maimuță Banderus

Mandrillus leucophaeus (I)

Maimuță Drill

Mandrillus sphinx (I)

Mandril

Nasalis larvatus (I)

Maimuță năsoasă

Piliocolobus foai (II)

Piliocolobus gordonorum (II)

Piliocolobus kirkii (I)

Piliocolobus pennantii (II)

Piliocolobus preussi (II)

Piliocolobus rufomitratus (I)

Maimuța mătăsoasă de Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

Piliocolobus tholloni (II)

Presbytis potenziani (I)

Langur de Mentawai

Pygathrix spp. (I)

Languri Douc

Rhinopithecus spp. (I)

Maimuțe cu nas cârn

Semnopithecus ajax (I)

Semnopithecus dussumieri (I)

Langur Hanuman

Semnopithecus entellus (I)

Langur Hulman

Semnopithecus hector (I)

Semnopithecus hypoleucos (I)

Semnopithecus priam (I)

Semnopithecus schistaceus (I)

Simias concolor (I)

Trachypithecus delacouri (II)

Trachypithecus francoisi (II)

Trachypithecus geei (I)

Trachypithecus hatinhensis (II)

Trachypithecus johnii (II)

Trachypithecus laotum (II)

Trachypithecus pileatus (I)

Trachypithecus poliocephalus (II)

Trachypithecus shortridgei (I)

Cheirogaleidae

Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

Cheirogaleidae spp. (I)

Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece

Daubentoniidae

Lemurieni Aye Aye

Daubentonia madagascariensis (I)

Lemurieni Aye Aye

Hominidae

Cimpanzei, gorile, orangutani

Gorilla beringei (I)

Gorila estică

Gorilla gorilla (I)

Gorila vestică

Pan spp. (I)

Cimpanzeu și bonobo

Pongo abelii (I)

Orangutan de Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

Orangutan de Borneo

Hylobatidae

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

Giboni

Indriidae

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

Indriidae spp. (I)

Indri, sifaka și lemurieni lânoși

Lemuridae

Lemurieni mari

Lemuridae spp. (I)

Lemurieni mari

Lepilemuridae

Lepilemuridae spp. (I)

Lorisidae

Nycticebus spp. (I)

Pitheciidae

Cacajao spp. (I)

Callicebus barbarabrownae (II)

Callicebus melanochir (II)

Callicebus nigrifrons (II)

Callicebus personatus (II)

Chiropotes albinasus (I)

Tarsiidae

Tarsiene

Tarsius spp. (II)

Tarsiene

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Elefanți

Elephas maximus (I)

Elefant asiatic

Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)

Loxodonta africana (II)

(Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe(19); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

Elefant african

RODENTIA

Chinchillidae

Șinșile

Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

Șinșile

Cuniculidae

Paca

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca de șes

Dasyproctidae

Aguti

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Erethizontidae

Porci spinoși din Lumea Nouă

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc spinos de copac mexican

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc spinos de copac sud-american

Hystricidae

Porci spinoși din Lumea Veche

Hystrix cristata

Porc spinos nord-african

Muridae

Șoareci, șobolani

Leporillus conditor (I)

Șobolan constructor

Pseudomys fieldi praeconis (I)

Șobolan de apă

Xeromys myoides (I)

Pseudoșobolan de apă

Zyzomys pedunculatus (I)

Șobolan cu coadă mare

Sciuridae

Veverițe terestre, veverițe arboricole

Cynomys mexicanus (I)

Câine de prerie mexican

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalaiană

Ratufa spp. (II)

Veveriță uriașă

Callosciurus erythraeus

Veverița lui Pallas

Sciurus carolinensis

Veveriță cenușie

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

Sciurus niger

Veverița-vulpe

SCANDENTIA

SCANDENTIA spp. (II)

Șoarecei de copac

SIRENIA

Dugongidae

Dugong

Dugong dugon (I)

Dugong

Trichechidae

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis și Trichechus manatus sunt enumerate în anexa I. Trichechus senegalensis este enumerat în anexa II)

Lamantini

AVES

Păsări

ANSERIFORMES

Anatidae

Rațe, gâște, lebede etc.

Anas aucklandica (I)

Anas bernieri (II)

Anas chlorotis (I)

Anas formosa (II)

Anas laysanensis (I)

Anas nesiotis (I)

Anas querquedula

Rață cârâitoare

Asarcornis scutulata (I)

Aythya innotata

Aythya nyroca

Rață roșie

Branta canadensis leucopareia (I)

Branta ruficollis (II)

Gâscă cu pieptul roșu

Branta sandvicensis (I)

Cairina moschata (III Honduras)

Rață leșească

Coscoroba coscoroba (II)

Cygnus melancoryphus (II)

Dendrocygna arborea (II)

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece negru

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Mergus octosetaceus

Oxyura jamaicensis

Oxyura leucocephala (II)

Rață cu obrazul alb

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărută) (I)

Sarkidiornis melanotos (II)

Tadorna cristata

APODIFORMES

Trochilidae

Colibri

Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Colibri

Glaucis dohrnii (I)

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

Pasările ogorului

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Laridae

Pescăruși, rândunici de mare

Larus relictus (I)

Scolopacidae

Culici, fluierari

Numenius borealis (I)

Numenius tenuirostris (I)

Culic cu cioc subțire

Tringa guttifer (I)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Egrete, stârci

Ardea alba

Egreta mare

Bubulcus ibis

Stârc de cireadă

Egretta garzetta

Egreta mică

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex (II)

Pasărea-gheată

Ciconiidae

Berze

Ciconia boyciana (I)

Ciconia nigra (II)

Barza neagră

Ciconia stormi

Jabiru mycteria (I)

Jabiru american

Leptoptilos dubius

Mycteria cinerea (I)

Phoenicopteridae

Flamingi

Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

Flamingo

Threskiornithidae

Ibiși, lopătari

Eudocimus ruber (II)

Ibis roșu

Geronticus calvus (II)

Geronticus eremita (I)

Nipponia nippon (I)

Platalea leucorodia (II)

Lopătar

Pseudibis gigantea

COLUMBIFORMES

Columbidae

Turturele, porumbei

Caloenas nicobarica (I)

Porumbel nicobar

Claravis godefrida

Columba livia

Porumbel de stâncă

Ducula mindorensis (I)

Gallicolumba luzonica (II)

Porumbel lovitură de pumnal

Goura spp. (II)

Leptotila wellsi

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Streptopelia turtur

Turturică

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Calao

Aceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Calao

Aceros nipalensis (I)

Anorrhinus spp. (II)

Calao

Anthracoceros spp. (II)

Calao

Berenicornis spp. (II)

Calao

Buceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Păsări-rinocer

Buceros bicornis (I)

Pasăre-rinocer bicorn

Penelopides spp. (II)

Rhinoplax vigil (I)

Rhyticeros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Rhyticeros subruficollis (I)

CUCULIFORMES

Musophagidae

Turaci

Tauraco spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Turaci

Tauraco bannermani (II)

FALCONIFORMES

Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

FALCONIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

Păsări de pradă diurne

Accipitridae

Ulii, vulturi

Accipiter brevipes (II)

Uliu cu picioare scurte

Accipiter gentilis (II)

Uliu porumbar

Accipiter nisus (II)

Uliu păsărar

Aegypius monachus (II)

Vultur pleșuv brun

Aquila adalberti (I)

Aquila chrysaetos (II)

Acvila de munte

Aquila clanga (II)

Acvila țipătoare mare

Aquila heliaca (I)

Acvila de câmp

Aquila pomarina (II)

Acvila țipătoare mică

Buteo buteo (II)

Șorecar comun

Buteo lagopus (II)

Șorecar încălțat

Buteo rufinus (II)

Șorecar mare

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Circaetus gallicus (II)

Șerpar

Circus aeruginosus (II)

Erete de stuf

Circus cyaneus (II)

Erete vânăt

Circus macrourus (II)

Erete alb

Circus pygargus (II)

Erete sur

Elanus caeruleus (II)

Gaie cenușie

Eutriorchis astur (II)

Gypaetus barbatus (II)

Zăgan

Gyps fulvus (II)

Vultur pleșuv sur

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)

Vulturi de mare

Harpia harpyja (I)

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

Acvilă porumbacă

Hieraaetus pennatus (II)

Acvila pitică

Leucopternis occidentalis (II)

Milvus migrans (II) (Cu excepția Milvus migrans lineatus, care este inclus în anexa B)

Gaie brună

Milvus milvus (II)

Gaie roșie

Neophron percnopterus (II)

Hoitar alb

Pernis apivorus (II)

Viespar

Pithecophaga jefferyi (I)

Acvila maimuțelor

Cathartidae

Vulturi din Lumea Nouă

Gymnogyps californianus (I)

Condor californian

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

Vultur gryphus (I)

Condor de Anzi

Falconidae

Șoimi

Falco araeus (I)

Falco biarmicus (II)

Șoim sudic

Falco cherrug (II)

Șoim dunărean

Falco columbarius (II)

Șoimuleț de iarnă

Falco eleonorae (II)

Falco jugger (I)

Falco naumanni (II)

Vânturel mic

Falco newtoni (I) (Numai populația din Seychelles)

Falco pelegrinoides (I)

Falco peregrinus (I)

Șoim călător

Falco punctatus (I)

Falco rusticolus (I)

Șoim de vânătoare

Falco subbuteo (II)

Șoimul rândunelelor

Falco tinnunculus (II)

Vânturel roșu

Falco vespertinus (II)

Șoimuleț de seară

Pandionidae

Pandion haliaetus (II)

Vultur pescar

GALLIFORMES

Cracidae

Crax alberti (III Columbia)

Crax blumenbachii (I)

Crax daubentoni (III Columbia)

Crax fasciolata

Crax globulosa (III Columbia)

Crax rubra (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)

Mitu mitu (I)

Oreophasis derbianus (I)

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Pauxi pauxi (III Columbia)

Penelope albipennis (I)

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopina nigra (III Guatemala)

Pipile jacutinga (I)

Pipile pipile (I)

Megapodiidae

Macrocephalon maleo (I)

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Phasianidae

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

Argusianus argus (II)

Fazan argus

Catreus wallichii (I)

Colinus virginianus ridgwayi (I)

Crossoptilon crossoptilon (I)

Crossoptilon mantchuricum (I)

Gallus sonneratii (II)

Ithaginis cruentus (II)

Lophophorus impejanus (I)

Lophophorus lhuysii (I)

Lophophorus sclateri (I)

Lophura edwardsi (I)

Lophura hatinhensis

Lophura imperialis (I)

Fazan imperial

Lophura swinhoii (I)

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Odontophorus strophium

Ophrysia superciliosa

Pavo muticus (II)

Polyplectron bicalcaratum (II)

Polyplectron germaini (II)

Polyplectron malacense (II)

Polyplectron napoleonis (I)

Polyplectron schleiermacheri (II)

Rheinardia ocellata (I)

Syrmaticus ellioti (I)

Syrmaticus humiae (I)

Syrmaticus mikado (I)

Tetraogallus caspius (I)

Tetraogallus tibetanus (I)

Tragopan blythii (I)

Tragopan caboti (I)

Tragopan melanocephalus (I)

Tragopan satyra (III Nepal)

Tympanuchus cupido attwateri (I)

GRUIFORMES

Gruidae

Cocori

Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Cocori

Grus americana (I)

Cocor alb

Grus canadensis (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt incluse în anexa I)

Cocor canadian

Grus grus (II)

Cocor mare

Grus japonensis (I)

Grus leucogeranus (I)

Grus monacha (I)

Grus nigricollis (I)

Grus vipio (I)

Otididae

Dropii

Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Dropii

Ardeotis nigriceps (I)

Chlamydotis macqueenii (I)

Chlamydotis undulata (I)

Dropie gulerată

Houbaropsis bengalensis (I)

Otis tarda (II)

Dropie

Sypheotides indicus (II)

Tetrax tetrax (II)

Spârcaci

Rallidae

Lișițe, cristei

Gallirallus sylvestris (I)

Rhynochetidae

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus (I)

Pasărea gălăgioasă

Cotingidae

Cotingide, păsări împodobite

Cephalopterus ornatus (III Columbia)

Pasărea umbrelă

Cephalopterus penduliger (III Columbia)

Cotinga maculata (I)

Rupicola spp. (II)

Xipholena atropurpurea (I)

Emberizidae

Cardinali, tangara

Gubernatrix cristata (II)

Paroaria capitata (II)

Paroaria coronata (II)

Cardinal verde

Tangara fastuosa (II)

Estrildidae

Amandava formosa (II)

Lonchura fuscata

Lonchura oryzivora (II)

Poephila cincta cincta (II)

Fringillidae

Sticleți, canari

Carduelis cucullata (I)

Scatiu

Carduelis yarrellii (II)

Hirundinidae

Rândunici

Pseudochelidon sirintarae (I)

Icteridae

Icteride

Xanthopsar flavus (I)

Meliphagidae

Melifage

Lichenostomus melanops cassidix (I)

Muscicapidae

Muscari din Lumea Veche etc.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

Cyornis ruckii (II)

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

Dasyornis longirostris (I)

Garrulax canorus (II)

Garrulax taewanus (II)

Leiothrix argentauris (II)

Leiothrix lutea (II)

Pasărea-soarelui

Liocichla omeiensis (II)

Picathartes gymnocephalus (I)

Cioară cheală cu gât alb

Picathartes oreas (I)

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Paradisaeidae

Pasărea paradisului

Paradisaeidae spp. (II)

Pasărea paradisului

Pittidae

Pitta guajana (II)

Pitta gurneyi (I)

Pitta kochi (I)

Pitta nympha (II)

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus (II)

Sturnidae

Grauri

Gracula religiosa (II)

Mierlă mandarin

Leucopsar rothschildi (I)

Zosteropidae

Zosterops albogularis (I)

PELECANIFORMES

Fregatidae

Fregate

Fregata andrewsi (I)

Fregată cu pântece alb

Pelecanidae

Pelicani

Pelecanus crispus (I)

Pelican creț

Sulidae

Corbi de mare

Papasula abbotti (I)

PICIFORMES

Capitonidae

Semnornis ramphastinus (III Columbia)

Picidae

Ciocănitori

Campephilus imperialis (I)

Ciocănitoare imperială

Dryocopus javensis richardsi (I)

Ramphastidae

Tucani

Baillonius bailloni (III Argentina)

Pteroglossus aracari (II)

Tucan cu cap negru

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Pteroglossus viridis (II)

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucan bălțat

Ramphastos sulfuratus (II)

Tucanul pește

Ramphastos toco (II)

Toco

Ramphastos tucanus (II)

Ramphastos vitellinus (II)

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucan cu cioc scurt

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Cârstei

Podilymbus gigas (I)

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Albatroși

Phoebastria albatrus (I)

PSITTACIFORMES

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus și Psittacula krameri, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

Papagali etc.

Cacatuidae

Cacadu

Cacatua goffiniana (I)

Cacadu de Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

Cacatua moluccensis (I)

Cacatua sulphurea (I)

Probosciger aterrimus (I)

Loriidae

Lori

Eos histrio (I)

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II)

Psittacidae

Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali

Amazona arausiaca (I)

Amazona auropalliata (I)

Amazona barbadensis (I)

Amazona brasiliensis (I)

Amazona finschi (I)

Amazona guildingii (I)

Amazona imperialis (I)

Papagal imperial

Amazona leucocephala (I)

Amazona oratrix (I)

Amazona pretrei (I)

Amazona rhodocorytha (I)

Amazona tucumana (I)

Amazona versicolor (I)

Amazona vinacea (I)

Amazona viridigenalis (I)

Amazona vittata (I)

Anodorhynchus spp. (I)

Ara ambiguus (I)

Ara glaucogularis (I)

Ara macao (I)

Ara roșu-albastru

Ara militaris (I)

Ara verde

Ara rubrogenys (I)

Cyanopsitta spixii (I)

Cyanoramphus cookii (I)

Cyanoramphus forbesi (I)

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

Cyanoramphus saisseti (I)

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

Eunymphicus cornutus (I)

Guarouba guarouba (I)

Neophema chrysogaster (I)

Ognorhynchus icterotis (I)

Pezoporus occidentalis (posibil dispărută) (I)

Pezoporus wallicus (I)

Pionopsitta pileata (I)

Primolius couloni (I)

Primolius maracana (I)

Psephotus chrysopterygius (I)

Psephotus dissimilis (I)

Psephotus pulcherrimus (posibil dispărută) (I)

Psittacula echo (I)

Pyrrhura cruentata (I)

Rhynchopsitta spp. (I)

Strigops habroptilus (I)

Papagal-bufniță

RHEIFORMES

Rheidae

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (Cu excepția Pterocnemia pennata pennata, care este inclusă în anexa B)

Pterocnemia pennata pennata (II)

Rhea americana (II)

Struț sud-american (nandu)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Pinguini

Spheniscus demersus (II)

Spheniscus humboldti (I)

Pinguinul lui Humboldt

STRIGIFORMES

Bufnițe, huhurezi

STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Bufnițe, huhurezi

Strigidae

Bufnițe, huhurezi

Aegolius funereus (II)

Minuniță

Asio flammeus (II)

Ciuf de câmpie

Asio otus (II)

Ciuf de pădure

Athene noctua (II)

Cucuveaua comună

Bubo bubo (II) (Cu excepția Bubo bubo bengalensis, care este inclus în anexa B)

Buha mare

Glaucidium passerinum (II)

Cucuveaua pitică

Heteroglaux blewitti (I)

Mimizuku gurneyi (I)

Ninox natalis (I)

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

Nyctea scandiaca (II)

Bufniță polară

Otus ireneae (II)

Otus scops (II)

Ciuf pitic

Strix aluco (II)

Huhurez mic

Strix nebulosa (II)

Huhurez bărbos

Strix uralensis (II) (Cu excepția Strix uralensis davidi, care este inclus în anexa B)

Huhurez mare

Surnia ulula (II)

Ciuhurez undulat

Tytonidae

Strigi

Tyto alba (II)

Strigă

Tyto soumagnei (I)

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

Struți

Struthio camelus (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

Struț

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamus solitarius (I)

TROGONIFORMES

Trogonidae

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

REPTILIA

Reptile

CROCODYLIA

Aligatori, caimani, crocodili etc.

CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Aligatori, caimani, crocodili

Alligatoridae

Aligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

Aligator chinezesc

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

Caiman latirostris (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)

Caiman cu bot lat

Melanosuchus niger (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)

Caiman negru

Crocodylidae

Crocodili

Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)

Crocodil american

Crocodylus cataphractus (I)

Crocodylus intermedius (I)

Crocodil de Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

Crocodil din Filipine

Crocodylus moreletii (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, care sunt incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)

Crocodil din Guatemala

Crocodylus niloticus (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1600 exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B)

Crocodil de Nil

Crocodylus palustris (I)

Crocodil de mlaștină

Crocodylus porosus (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)

Crocodil marin

Crocodylus rhombifer (I)

Crocodil cubanez

Crocodylus siamensis (I)

Crocodil siamez

Osteolaemus tetraspis (I)

Crocodil pitic african

Tomistoma schlegelii (I)

Gavialidae

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

Gavialul de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

Sphenodon spp. (I)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx spp. (II)

Chamaeleonidae

Cameleoni

Bradypodion spp. (II)

Cameleoni pitici

Brookesia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Cameleoni pitici

Brookesia perarmata (I)

Calumma spp. (II)

Chamaeleo spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Cameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

Cameleon

Furcifer spp. (II)

Kinyongia spp. (II)

Cameleoni pitici

Nadzikambia spp. (II)

Cameleoni pitici

Cordylidae

Cordylus spp. (II)

Gekkonidae

Gecko

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

Hoplodactylus spp. (III Noua Zeelandă)

Naultinus spp. (III Noua Zeelandă)

Phelsuma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Phelsuma guentheri (II)

Uroplatus spp. (II)

Helodermatidae

Șopârle veninoase

Heloderma spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

Șopârla scorpion

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

Iguanidae

Iguane

Amblyrhynchus cristatus (II)

Iguana marină

Brachylophus spp. (I)

Iguane de Fiji

Conolophus spp. (II)

Iguane terestre de Galapagos

Ctenosaura bakeri (II)

Ctenosaura oedirhina (II)

Ctenosaura melanosterna (II)

Ctenosaura palearis (II)

Cyclura spp. (I)

Iguane terestre

Iguana spp. (II)

Iguane

Phrynosoma blainvillii (II)

Phrynosoma cerroense (II)

Phrynosoma coronatum (II)

Phrynosoma wigginsi (II)

Sauromalus varius (I)

Lacertidae

Șopârle

Gallotia simonyi (I)

Podarcis lilfordi (II)

Șopârlă de zid

Podarcis pityusensis (II)

Scincidae

Șopârle

Corucia zebrata (II)

Teiidae

Crocodilurus amazonicus (II)

Dracaena spp. (II)

Tupinambis spp.(II)

Varanidae

Varani

Varanus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Varani

Varanus bengalensis (I)

Varanus flavescens (I)

Varanus griseus (I)

Varanus komodoensis (I)

Dragonul de Komodo

Varanus nebulosus (I)

Varanus olivaceus (II)

Xenosauridae

Shinisaurus crocodilurus (II)

SERPENTES

Șerpi

Boidae

Șerpi boa

Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Șerpi boa

Acrantophis spp. (I)

Boa constrictor occidentalis (I)

Epicrates inornatus (I)

Epicrates monensis (I)

Epicrates subflavus (I)

Eryx jaculus (II)

Șarpe de stepă

Sanzinia madagascariensis (I)

Bolyeriidae

Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Bolyeria multocarinata (I)

Casarea dussumieri (I)

Colubridae

Șerpi, șerpi de apă

Atretium schistosum (III India)

Cerberus rynchops (III India)

Clelia clelia (II)

Mussurana

Cyclagras gigas (II)

Elachistodon westermanni (II)

Ptyas mucosus (II)

Xenochrophis piscator (III India)

Elapidae

Cobre, șerpi coral

Hoplocephalus bungaroides (II)

Micrurus diastema (III Honduras)

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Naja atra (II)

Naja kaouthia (II)

Naja mandalayensis (II)

Naja naja (II)

Șarpe-cu-ochelari

Naja oxiana (II)

Naja philippinensis (II)

Naja sagittifera (II)

Naja samarensis (II)

Naja siamensis (II)

Cobra indiană

Naja sputatrix (II)

Naja sumatrana (II)

Ophiophagus hannah (II)

Cobra regală

Loxocemidae

Loxocemidae spp. (II)

Pythonidae

Pitoni

Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

Pitoni

Python molurus molurus (I)

Piton indian

Tropidophiidae

Tropidophiidae spp. (II)

Viperidae

Șerpi cu clopoței, vipere

Crotalus durissus (III Honduras)

Șarpe cu clopoței tropical

Crotalus durissus unicolor

Daboia russelii (III India)

Vipera latifii

Vipera ursinii (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

Vipera de stepă

Vipera wagneri (II)

TESTUDINES

Carettochelyidae

Carettochelys insculpta (II)

Chelidae

Chelodina mccordi (II)

Pseudemydura umbrina (I)

Cheloniidae

Broaște țestoase marine

Cheloniidae spp. (I)

Broaște țestoase marine

Chelydridae

Macrochelys temminckii (III Statele Unite ale Americii)

Dermatemydidae

Dermatemys mawii (II)

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea (I)

Emydidae

Broaște țestoase de apă dulce

Chrysemys picta

Glyptemys insculpta (II)

Glyptemys muhlenbergii (I)

Graptemys spp. (III Statele Unite ale Americii)

Terrapene spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Terrapene coahuila (I)

Trachemys scripta elegans

Geoemydidae

Batagur affinis (I)

Batagur baska (I)

Batagur spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Cuora spp. (II)

Geoclemys hamiltonii (I)

Geoemyda spengleri (III China)

Heosemys annandalii (II)

Heosemys depressa (II)

Heosemys grandis (II)

Heosemys spinosa (II)

Leucocephalon yuwonoi (II)

Malayemys macrocephala (II)

Malayemys subtrijuga (II)

Mauremys annamensis (II)

Mauremys iversoni (III China)

Mauremys megalocephala (III China)

Mauremys mutica (II)

Mauremys nigricans (III China)

Mauremys pritchardi (III China)

Mauremys reevesii (III China)

Mauremys sinensis (III China)

Melanochelys tricarinata (I)

Morenia ocellata (I)

Notochelys platynota (II)

Ocadia glyphistoma (III China)

Ocadia philippeni (III China)

Orlitia borneensis (II)

Pangshura spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Pangshura tecta (I)

Sacalia bealei (III China)

Sacalia pseudocellata (III China)

Sacalia quadriocellata (III China)

Siebenrockiella crassicollis (II)

Siebenrockiella leytensis (II)

Platysternidae

Platysternon megacephalum (II)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis (II)

Peltocephalus dumerilianus (II)

Podocnemis spp. (II)

Testudinidae

Broaște țestoase de uscat

Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Geochelone sulcata pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)

Broaște țestoase de uscat

Astrochelys radiata (I)

Astrochelys yniphora (I)

Chelonoidis nigra (I)

Gopherus flavomarginatus (I)

Malacochersus tornieri (II)

Psammobates geometricus (I)

Pyxis arachnoides (I)

Pyxis planicauda (I)

Testudo graeca (II)

Broacă țestoasă de uscat dobrogeană

Testudo hermanni (II)

Testudo kleinmanni (I)

Testudo marginata (II)

Trionychidae

Broaște țestoase cu carapace moale

Amyda cartilaginea (II)

Apalone spinifera atra (I)

Aspideretes gangeticus (I)

Aspideretes hurum (I)

Aspideretes nigricans (I)

Chitra spp. (II)

Lissemys punctata (II)

Lissemys scutata (II)

Palea steindachneri (III China)

Pelochelys spp. (II)

Pelodiscus axenaria (III China)

Pelodiscus maackii (III China)

Pelodiscus parviformis (III China)

Rafetus swinhoei (III China)

AMPHIBIA

Amfibieni

ANURA

Broaște și broaște râioase

Bufonidae

Broaște râioase

Altiphrynoides spp. (I)

Atelopus zeteki (I)

Bufo periglenes (I)

Broasca râioasă aurie

Bufo superciliaris (I)

Nectophrynoides spp. (I)

Nimbaphrynoides spp. (I)

Spinophrynoides spp. (I)

Calyptocephalellidae

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Dendrobatidae

Broaște veninoase

Allobates femoralis (II)

Allobates zaparo (II)

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Dendrobates spp. (II)

Epipedobates spp. (II)

Phyllobates spp. (II)

Hylidae

Agalychnis spp. (II)

Mantellidae

Mantella spp. (II)

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

Scaphiophryne gottlebei (II)

Ranidae

Broaște

Conraua goliath

Broasca uriașă

Euphlyctis hexadactylus (II)

Hoplobatrachus tigerinus (II)

Rana catesbeiana

Rheobatrachidae

Broaște cu incubație gastrică

Rheobatrachus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Broască cu incubație gastrică

Rheobatrachus silus (II)

CAUDATA

Ambystomatidae

Axolot

Ambystoma dumerilii (II)

Ambystoma mexicanum (II)

Cryptobranchidae

Salamandre uriașe

Andrias spp. (I)

Salamandre uriașe

Salamandridae

Salamandre și tritoni

Neurergus kaiseri (I)

ELASMOBRANCHII

Pești cartilaginoși, rechini și vatos

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Rechini pelerini

Cetorhinus maximus (II)

Rechin pelerin

Lamnidae

Marele rechin alb

Carcharodon carcharias (II)

Marele rechin alb

Lamna nasus (III 27 state membre)(20)

Rechinul scrumbiilor

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

Rechini balenă

Rhincodon typus (II)

Rechin balenă

RAJIFORMES

Pristidae

Pești fierăstrău

Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

Pești fierăstrău

Pristis microdon (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

ACTINOPTERYGII

Pești osoși

ACIPENSERIFORMES

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Sturioni și pești-spadă

Acipenseridae

Sturioni

Acipenser brevirostrum (I)

Acipenser sturio (I)

Șip

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

Anghile de apă dulce

Anguilla anguilla (II)

Anghilă

CYPRINIFORMES

Catostomidae

Chasmistes cujus (I)

Cyprinidae

Crapi

Caecobarbus geertsi (II)

Probarbus jullieni (I)

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima

Arapaima gigas (II)

Arapaima

Scleropages formosus (I)

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus (II)

Sciaenidae

Totoaba macdonaldi (I)

SILURIFORMES

Pangasiidae

Pangasianodon gigas (I)

Somn uriaș

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp. (II)

Căluți de mare

SARCOPTERYGII

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

Neoceratodus forsteri (II)

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Celacant

Latimeria spp. (I)

Celacant

ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)

HOLOTHUROIDEA

Castraveți-de-mare

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Castraveți-de-mare

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

ARTHROPODA (ARTROPODE)

ARACHNIDA

Păianjeni și scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

Tarantule

Aphonopelma albiceps (II)

Aphonopelma pallidum (II)

Brachypelma spp. (II)

SCORPIONES

Scorpionidae

Scorpioni

Pandinus dictator (II)

Pandinus gambiensis (II)

Pandinus imperator (II)

Scorpion imperial

INSECTA

Insecte

COLEOPTERA

Coleoptere

Lucanidae

Colophon spp. (III Africa de Sud)

Scarabaeidae

Scarabei

Dynastes satanas (II)

LEPIDOPTERA

Fluturi

Nymphalidae

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

Papilionidae

Atrophaneura jophon (II)

Atrophaneura palu

Atrophaneura pandiyana (II)

Bhutanitis spp. (II)

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

Ornithoptera alexandrae (I)

Papilio benguetanus

Papilio chikae (I)

Papilio esperanza

Papilio homerus (I)

Papilio hospiton (I)

Papilio morondavana

Papilio neumoegeni

Parides ascanius

Parides hahneli

Parnassius apollo (II)

Fluturele lui Apollo

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)

Troides spp. (II)

ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)

HIRUDINOIDEA

Lipitori

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Lipitori

Hirudo medicinalis (II)

Hirudo verbana (II)

MOLLUSCA (MOLUȘTE)

BIVALVIA

Moluște bivalve (scoici, midii etc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

Midii marine

Lithophaga lithophaga (II)

UNIONOIDA

Unionidae

Midii de apă dulce, midii de perle

Conradilla caelata (I)

Cyprogenia aberti (II)

Dromus dromas (I)

Epioblasma curtisii (I)

Epioblasma florentina (I)

Epioblasma sampsonii (I)

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

Epioblasma torulosa rangiana (II)

Epioblasma torulosa torulosa (I)

Epioblasma turgidula (I)

Epioblasma walkeri (I)

Fusconaia cuneolus (I)

Fusconaia edgariana (I)

Lampsilis higginsii (I)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Lampsilis satur (I)

Lampsilis virescens (I)

Plethobasus cicatricosus (I)

Plethobasus cooperianus (I)

Pleurobema clava (II)

Pleurobema plenum (I)

Potamilus capax (I)

Quadrula intermedia (I)

Quadrula sparsa (I)

Toxolasma cylindrella (I)

Unio nickliniana (I)

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

Villosa trabalis (I)

VENEROIDA

Tridacnidae

Scoici uriașe

Tridacnidae spp. (II)

Scoici uriașe

GASTROPODA

Limacși, melci și melci marini cu cochilie

MESOGASTROPODA

Strombidae

Melci marini cu cochilie

Strombus gigas (II)

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

Achatinella spp. (I)

Camaenidae

Papustyla pulcherrima (II)

CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)

ANTHOZOA

Corali, anemone de mare

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)

Corali negri

GORGONACEAE

Coralliidae

Corali roșii și roz

Corallium elatius (III China)

Corallium japonicum (III China)

Corallium konjoi (III China)

Corallium secundum (III China)

HELIOPORACEA

Helioporidae

Coral albastru

Helioporidae spp. (II) (Include doar specia Heliopora coerulea)(21)

Coral albastru

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. (II)(22)

STOLONIFERA

Tubiporidae

Orgi de mare

Tubiporidae spp. (II)(23)

Orgi de mare

HYDROZOA

Hidre, corali de foc, meduze

MILLEPORINA

Milleporidae

Milleporidae spp. (II)(24)

STYLASTERINA

Stylasteridae

Stylasteridae spp. (II)(25)

FLORĂ

AGAVACEAE

Agave

Agave parviflora (I)

Agava mică

Agave victoriae-reginae (II) #4

Agava reginei Victoria

Nolina interrata (II)

AMARYLLIDACEAE

Galanthus spp. (II) #4

Ghiocei

Sternbergia spp. (II) #4

ANACARDIACEAE

Operculicarya hyphaenoides (II)

Operculicarya pachypus (II)

APOCYNACEAE

Hoodia spp. (II) #9

Pachypodium spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

Picior gros

Pachypodium ambongense (I)

Pachypodium baronii (I)

Pachypodium decaryi (I)

Rauvolfia serpentina (II) #2

Rădăcina șarpelui, ardeiu’ dracului

ARALIACEAE

Aralia

Panax ginseng (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3

Ginseng

Panax quinquefolius (II) #3

Ginseng roșu

ARAUCARIACEAE

Araucaria

Araucaria araucana (I)

Araucaria

BERBERIDACEAE

Podophyllum hexandrum (II) #2

Măr de mai de Himalaia

BROMELIACEAE

Bromelii

Tillandsia harrisii (II) #4

Tillandsia kammii (II) #4

Tillandsia kautskyi (II) #4

Tillandsia mauryana (II) #4

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Tillandsia sucrei (II) #4

Tillandsia xerographica (II)(26) #4

Mușchi uscat

CACTACEAE

Cactuși

CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. și Quiabentia spp.)(27) #4

Cactuși

Ariocarpus spp. (I)

Astrophytum asterias (I)

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I)

Discocactus spp. (I)

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Echinocereus schmollii (I)

Escobaria minima (I)

Escobaria sneedii (I)

Mammillaria pectinifera (I)

Mammillaria solisioides (I)

Melocactus conoideus (I)

Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus glaucescens (I)

Melocactus paucispinus (I)

Obregonia denegrii (I)

Pachycereus militaris (I)

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I)

Pediocactus sileri (I)

Pelecyphora spp. (I)

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Sclerocactus erectocentrus (I)

Sclerocactus glaucus (I)

Sclerocactus mariposensis (I)

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I)

Sclerocactus pubispinus (I)

Sclerocactus wrightiae (I)

Strombocactus spp. (I)

Turbinicarpus spp. (I)

Uebelmannia spp. (I)

CARYOCARACEAE

Caryocar costaricense (II) #4

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Saussurea costus (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de S. lappa, Aucklandia lappa sau A. costus)

Costus

CRASSULACEAE

Dudleya stolonifera (II)

Dudleya traskiae (II)

CUCURBITACEAE

Zygosicyos pubescens (II) (cunoscut de asemenea ca Xerosicyos pubescens)

Zygosicyos tripartitus (II)

CUPRESSACEAE

Chiparoși

Fitzroya cupressoides (I)

Chiparos de Patagonia

Pilgerodendron uviferum (I)

Pilgerodendron

CYATHEACEAE

Ferigi arborescente

Cyathea spp. (II) #4

Ferigi arborescente

CYCADACEAE

Cicadee

CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

Cicadee

Cycas beddomei (I)

DICKSONIACEAE

Ferigi arborescente

Cibotium barometz (II) #4

Dicksonia spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana și D. stuebelii) #4

Ferigi arborescente

DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea (II) #4

DROSERACEAE

Roua-cerului

Dionaea muscipula (II) #4

Capcana lui Venus

EUPHORBIACEAE

Euforbii (laptele-cucului)

Euphorbia spp. (II) #4

(Doar speciile suculente, cu excepția:

1)Euphorbia misera;

2)  exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de Euphorbia trigona;

3)  exemplarelor înmulțite artificial de Euphorbia lactea altoite pe portaltoi de Euphorbia neriifolia, înmulțiți artificial, atunci când sunt:

—  crestate sau

—  în formă de evantai sau

—  mutanți colorați;

4)  exemplare-lor înmulțite artificial din cultivari de Euphorbia«Milii», atunci când sunt:

—  ușor recognoscibile ca exemplare înmulțite artificial și

—  introduse în sau (re)exportate din Uniune în transporturi de minim 100 de plante;

care nu intră sub incidența prezentului regulament și

5)  speciile incluse în anexa A)

Euforbii

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Euphorbia cremersii (I) (Include forma viridifolia și varietatea rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (I) (Include subspecia tuberifera)

Euphorbia decaryi (I) (Include varietățile ampanihyensis, robinsonii și sprirosticha)

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) (Include varietățile antsingiensis, bemarahensis și multiflora)

Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris (II) #4

Fouquieria fasciculata (I)

Arból del barril

Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE

Gnetum montanum (III Nepal) #1

JUGLANDACEAE

Juglandacee (nuci)

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

Gavilàn

LAURACEAE

Aniba rosaeodora (II) (cunoscut și ca A. duckei) #12

Trandafir de Brazilia

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

Leguminoase

Caesalpinia echinata (II) #10

Dalbergia nigra (I)

Trandafir de Brazilia

Dalbergia retusa (III Guatemala) (Numai populația din Guatemala; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Numai populația din Guatemala; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5

Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)

Pericopsis elata (II) #5

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Pterocarpus santalinus (II) #7

Santal roșu

LILIACEAE

Aloe spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a Aloe vera, cunoscută și ca Aloe barbadensis, care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4

Aloe

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (Include varietățile paucituberculata, rugosquamosa și schistophila)

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) (Include varietatea aurantiaca)

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) (Include varietatea maniaensis)

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

MAGNOLIACEAE

Magnolii

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

MELIACEAE

Mahon, cedri

Cedrela fissilis (III Bolivia) (Numai populația din Bolivia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5

Cedrela lilloi (III Bolivia) (Numai populația din Bolivia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa D) #5

Cedrela odorata (III Bolivia / Brazilia / Columbia / Guatemala / Peru) (Doar populațiile țărilor care au inclus specia în anexa III; toate celalalte populații sunt incluse în anexa D) #5

Cedru sudamerican

Swietenia humilis (II) #4

Mahon de Honduras

Swietenia macrophylla (II) (Populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibe) #6

Mahon american

Swietenia mahagoni (II) #5

Mahon de Caraibe

NEPENTHACEAE

Nepenthes spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

ORCHIDACEAE

Orhidee

ORCHIDACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)(28) #4

Orhidee

Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când:

—  sunt obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și

—  corespund definiției de «înmulțite artificial» în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei și

—  la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune, sunt transportate în containere sterile

Aerangis ellisii (I)

Cephalanthera cucullata (II)

Capișon

Cypripedium calceolus (II)

Papucul doamnei

Dendrobium cruentum (I)

Goodyera macrophylla (II)

Laelia jongheana (I)

Laelia lobata (I)

Liparis loeselii (II)

Moșișoare

Ophrys argolica (II)

Orhidee ochi de albină

Ophrys lunulata (II)

Semilună

Orchis scopulorum (II)

Orhidee de Madeira

Paphiopedilum spp. (I)

Peristeria elata (I)

Duh sfânt

Phragmipedium spp. (I)

Orhidee-papuc

Renanthera imschootiana (I)

Vandă roșie

Spiranthes aestivalis (II)

Spirală de vară

OROBANCHACEAE

Cistanche deserticola (II) #4

PALMAE

(ARECACEAE)

Palmieri

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Lemurophoenix halleuxii (II)

Hovitra varimena

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Cocos de mare

Marojejya darianii (II)

Ravimbe

Neodypsis decaryi (II) #4

Palmier triunghi

Ravenea louvelii(II)

Lakamarefo

Ravenea rivularis (II)

Gora

Satranala decussilvae (II)

Satranabe

Voanioala gerardii (II)

Voanioala

PAPAVERACEAE

Maci

Meconopsis regia (III Nepal) #1

Mac de Himalaia

PASSIFLORACEAE

Adenia olaboensis (II)

PINACEAE

Familia pinaceelor

Abies guatemalensis (I)

Brad de Guatemala

Pinus koraiensis (III Federația Rusă) #5

PODOCARPACEAE

Podocarpe

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

Podocarpus parlatorei (I)

PORTULACACEAE

Portulace, iarbă-grasă

Anacampseros spp. (II) #4

Avonia spp. (II) #4

Lewisia serrata (II) #4

PRIMULACEAE

Primule, ciclame

Cyclamen spp. (II)(29) #4

Ciclame

RANUNCULACEAE

Adonis vernalis (II) #2

Hydrastis canadensis (II) #8

ROSACEAE

Trandafiri, cireși

Prunus africana (II) #4

Prun african

RUBIACEAE

Ayugue

Balmea stormiae (I)

Ayugue

SARRACENIACEAE

Sarracenia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

Sarracenia oreophila (I)

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

SCROPHULARIACEAE

Picrorhiza kurrooa (II) (Se exclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2

STANGERIACEAE

Bowenia spp. (II) #4

Cycade

Stangeria eriopus (I)

Stangeria

TAXACEAE

Tisă

Taxus chinensis și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2

Taxus cuspidata și taxoni infraspecifici din această specie (II)(30) #2

Taxus fuana și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2

Taxus sumatrana și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2

Taxus wallichiana (II) #2

Tisă de Himalaia

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

Aquilaria spp. (II) #4

Gonystylus spp. (II) #4

Gyrinops spp. (II) #4

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

VALERIANACEAE

Nardostachys grandiflora (II) #2

VITACEAE

Cyphostemma elephantopus (II)

Cyphostemma montagnacii (II)

WELWITSCHIACEAE

Welwitschia mirabilis (II) #4

ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

Ceratozamia spp. (I)

Chigua spp. (I)

Encephalartos spp. (I)

Microcycas calocoma (I)

ZINGIBERACEAE

Hedychium philippinense (II) #4

ZYGOPHYLLACEAE

Lignum-vitae

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Guaiacum spp. (II) #2

Lignum-vitae

Anexa D

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CORDATE)

MAMMALIA

Mamifere

CARNIVORA

Canidae

Câini, vulpi, lupi

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Vulpe roșcată

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Vulpe roșcată

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Vulpe roșcată

Mustelidae

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Mustela altaica (III India) §1

Nevăstuică alpină

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Hermină

Mustela kathiah (III India) §1

Nevăstuică cu burtă galbenă

Mustela sibirica (III India) §1

Nevăstuică siberiană

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Canguri, canguri-pitici (wallaby)

Dendrolagus dorianus

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolagus matschiei

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolagus stellarum

AVES

Păsări

ANSERIFORMES

Anatidae

Rațe, gâște, lebede

Anas melleri

COLUMBIFORMES

Columbidae

Turturele, porumbei

Columba oenops

Porumbel peruvian

Didunculus strigirostris

Ducula pickeringii

Porumbel gri imperial

Gallicolumba crinigera

Ptilinopus marchei

Turacoena modesta

GALLIFORMES

Cracidae

Crax alector

Pauxi unicornis

Penelope pileata

Megapodiidae

Eulipoa wallacei

Phasianidae

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

Arborophila gingica

Lophura bulweri

Lophura diardi

Lophura inornata

Lophura leucomelanos

Syrmaticus reevesii §2

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Bombycilla japonica

Corvidae

Corbi, ciori, coțofene, gaițe

Cyanocorax caeruleus

Cyanocorax dickeyi

Cotingidae

Cotingide, păsări împodobite

Procnias nudicollis

Emberizidae

Cardinali, tangara

Dacnis nigripes

Sporophila falcirostris

Sporophila frontalis

Sporophila hypochroma

Sporophila palustris

Estrildidae

Amandava amandava

Cryptospiza reichenovii

Erythrura coloria

Erythrura viridifacies

Estrilda quartinia (Comercializată frecvent sub denumirea de Estrilda melanotis)

Hypargos niveoguttatus

Lonchura griseicapilla

Lonchura punctulata

Lonchura stygia

Fringillidae

Sticleți, canari

Carduelis ambigua

Carduelis atrata

Kozlowia roborowskii

Pyrrhula erythaca

Serinus canicollis

Serinus citrinelloides hypostictus (Comercializată frecvent sub denumirea de Serinus citrinelloides)

Icteridae

Sturnella militaris

Muscicapidae

Muscari din Lumea Veche, mierle

Cochoa azurea

Cochoa purpurea

Garrulax formosus

Garrulax galbanus

Garrulax milnei

Niltava davidi

Stachyris whiteheadi

Swynnertonia swynnertoni (Cunoscută și ca Pogonicichla swynnertoni)

Turdus dissimilis

Mierlă cu piept negru

Pittidae

Pitta nipalensis

Pitta steerii

Sittidae

Sitide, scorțari

Sitta magna

Țiclean gigant

Sitta yunnanensis

Sturnidae

Sturzi

Cosmopsarus regius

Mino dumontii

Sturnus erythropygius

REPTILIA

Reptile

TESTUDINES

Geoemydidae

Broaște țestoase de apă dulce

Melanochelys trijuga

SAURIA

Agamidae

Physignathus cocincinus

Anguidae

Abronia graminea

Gekkonidae

Gecko

Rhacodactylus auriculatus

Rhacodactylus ciliatus

Rhacodactylus leachianus

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

Zonosaurus karsteni

Zonosaurus quadrilineatus

Iguanidae

Ctenosaura quinquecarinata

Scincidae

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus novaeguineae

SERPENTES

Colubridae

Șerpi

Elaphe carinata §1

Șarpe șobolan

Elaphe radiata §1

Elaphe taeniura §1

Enhydris bocourti §1

Homalopsis buccata §1

Langaha nasuta

Leioheterodon madagascariensis

Ptyas korros §1

Rhabdophis subminiatus §1

Hydrophiidae

Șerpi de mare

Lapemis curtus (Include Lapemis hardwickii) §1

Viperidae

Vipere

Calloselasma rhodostoma §1

AMPHIBIA

ANURA

Broaște și broaște râioase

Hylidae

Broaște de copac

Phyllomedusa sauvagii

Broască verde de copac, broasca de frunză

Leptodactylidae

Leptodactylus laticeps

Ranidae

Limnonectes macrodon

Rana shqiperica

CAUDATA

Hynobiidae

Salamandre asiatice

Ranodon sibiricus

Salamandră siberiană

Plethodontidae

Bolitoglossa dofleini

Salamandră gigant (de palmier) / salamandra lui Doflein

Salamandridae

Tritoni și salamandre

Cynops ensicauda

Triton japonez / triton cu coada sabie

Echinotriton andersoni

Salamandra lui Anderson

Pachytriton labiatus

Paramesotriton spp.

Salamandra algira

Salamandră algeriană

Tylototriton spp.

Tritoni crocodil

ACTINOPTERYGII

Pești osoși

PERCIFORMES

Apogonidae

Pterapogon kauderni

ARTHROPODA (ARTROPODE)

INSECTA

Insecte

LEPIDOPTERA

Fluturi

Papilionidae

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

Papilio maraho

MOLLUSCA (MOLUȘTE)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis midae

FLORĂ

AGAVACEAE

Agave

Calibanus hookeri

Dasylirion longissimum

ARACEAE

Arisaema dracontium

Arisaema erubescens

Arisaema galeatum

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Arisaema thunbergii var. urashima

Arisaema tortuosum

Biarum davisii ssp. Marmarisense

Biarum ditschianum

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Arnica montana §3

Arnică

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

ERICACEAE

Arctostaphylos uva-ursi §3

Strugurii ursului

GENTIANACEAE

Gențiane

Gentiana lutea §3

Ghințaură galbenă

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Leguminoase

Dalbergia granadillo §4

Dalbergia retusa (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4

Dalbergia stevensonii (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4

LILIACEAE

Trillium pusillum

Trillium rugelii

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

Lycopodium clavatum §3

Pedicuță

MELIACEAE

Mahon, cedri

Cedrela fissilis (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4

Cedrela montana §4

Cedrela oaxacensis §4

Cedrela odorata (Cu excepția populației incluse în anexa C) §4

Cedru sudamerican

Cedrela salvadorensis §4

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata §3

Trifoiște de baltă

PARMELIACEAE

Cetraria islandica §3

Lichenul de Islanda

PASSIFLORACEAE

Adenia glauca

Adenia pechuelli

PEDALIACEAE

Susan, gheara diavolului

Harpagophytum spp. §3

Gheara diavolului

PORTULACACEAE

Portule, iarbă-grasă

Ceraria carrissoana

Ceraria fruticulosa

SELAGINELLACEAE

Struțișori

Selaginella lepidophylla

Trandafir de Jericho”

____________

ANEXA II

Regulament abrogat şi lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului

(JO L 61, 3.3.1997, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 938/97 al Comisiei

(JO L 140, 30.5.1997, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 2307/97 al Comisiei

(JO L 325, 27.11.1997, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 2214/98 al Comisiei

(JO L 279, 16.10.1998, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1476/1999 al Comisiei

(JO L 171, 7.7.1999, p. 5)

Regulamentul (CE) nr. 2724/2000 al Comisiei

(JO L 320, 18.12.2000, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 1579/2001 al Comisiei

(JO L 209, 2.8.2001, p. 14)

Regulamentul (CE) nr. 2476/2001 al Comisiei

(JO L 334, 18.12.2001, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1497/2003 al Comisiei

(JO L 215, 27.8.2003, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al

Parlamentului European şi al Consiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

numai articolul 3 şi anexa III, pct. 66

Regulamentul (CE) nr. 834/2004 al Comisiei

(JO L 127, 29.4.2004, p. 40)

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei

(JO L 215, 19.8.2005, p. 1)

Regulamentul (CE) nr. 318/2008 al Comisiei

(JO L 95, 8.4.2008, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 407/2009 al Comisiei

(JO L 123, 19.5.2009, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 398/2009 al

Parlamentului European şi al Consiliului

(JO L 126, 21.5.2009)

Regulamentul (UE) nr. 709/2010 al Comisiei

(JO L 212, 12.8.2010, p. 1)

Regulamentul (UE) nr. 101/2012 al Comisiei

(JO L 39, 11.2.2012, p. 133)

_____________

ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CE) nr. 338/97

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatele (1) - (5)

Articolul 5 alineatele (1) - (5)

Articolul 5 alineatul (6) cuvinte introductive

Articolul 5 alineatul (6) cuvinte introductive

Articolul 5 alineatul (6) punctul (i)

Articolul 5 alineatul (6) litera (a)

Articolul 5 alineatul (6) punctul (ii)

Articolul 5 alineatul (6) litera (b)

Articolul 5 alineatul (7) litera (a)

Articolul 5 alineatul (7) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (7) litera (b)

Articolul 5 alineatul (7) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 6 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 6 alineatul (4) litera (a)

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (4) litera (b)

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) cuvintele introductive

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (b) punctul (i)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (b) punctul (ii)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)

Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (b) punctul (iii)

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

Articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2) litera (a)

Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

Articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

Articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf

-

Articolul 7 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3) primul paragraf

-

Articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

-

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2) litera (a)

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 11 alineatul (2) litera (b)

Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 11 alineatele (3), (4) şi (5)

Articolul 11 alineatele (3), (4) şi (5)

Articolul 12 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 12 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (4) primul paragraf

-

Articolul 12 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 13 alineatul (1) litera (b)

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (3) litera (a)

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 13 alineatul (3) litera (b)

Articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (3) litera (c)

Articolul 13 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1) litera (a)

Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 14 alineatul (1) litera (b)

Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (1) litera (c)

Articolul 14 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3) litera (a)

Articolul 14 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 14 alineatul (3) litera (b)

Articolul 14 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 14 alineatul (3) litera (c)

Articolul 14 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 15 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 15 alineatele (1), (2) şi (3)

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Articolul 15 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Articolul 15 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 15 alineatul (4) litera (d)

Articolul 15 alineatul (4) al patrulea paragraf

Articolul 15 alineatele (5) şi (6)

Articolul 15 alineatele (5) şi (6)

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2) litera (a)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2) litera (b)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 18

Articolul 21

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

-

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf

-

Articolul 19 alineatul (2)

-

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (5)

Articolul 18 alineatul (3)

-

-

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 22

Articolul 21

-

-

Articolul 23

Articolul 22

Articolul 24

Anexă

Anexa I

-

Anexa II

-

Anexa III

_____________

(1) JO C 11, 15.1.2013, p. 85.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
(3)JO C 15.1.2013, p. 85.
(4)Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(5)JO L 61, 3.3.1997, p. 1.
(6)A se vedea anexa II.
(7)Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).
(8)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(9)Regulamentului (CEE) nr. 3626/82 al Consiliului din 3 decembrie 1982 de aplicare în Comunitate a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (JO L 384, 31.12.1982, p. 1).
(10)Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice (JO L 358, 18.12.1986, p. 1.)
(11)Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
(12)Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
(13)Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(14)Populația din Argentina (inclusă în anexa B):În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigonii vii din populațiile incluse în anexa B, cu textile și produse manufacturate derivate și alte articole de artizanat. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
(15)Populația din Bolivia (inclusă în anexa B):În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigonii vii și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
(16)Populația din Chile (inclusă în anexa B):În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigonii vii din populațiile incluse în anexa B și cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-CHILE». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
(17)Populația din Peru (inclusă în anexa B):În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu lână tunsă de pe vigonii vii și din stocul de 3249 kg de lână existent la data celei de-a noua Conferințe a Părților (noiembrie 1994), precum și comerțul cu țesături și articole derivate, inclusiv artizanat de lux și articole tricotate. Pe dosul țesăturii trebuie să apară sigla adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña (Convenția privind conservarea și gestionarea vigoniei), iar pe laterale trebuie înscrise cuvintele «VICUÑA-PERU». Celelalte produse trebuie să poarte o etichetă incluzând sigla și cuvintele «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
(18)Toate speciile sunt enumerate în anexa II, cu excepția Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (cu excepția populației din vestul Groenlandei), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., care sunt enumerate în anexa I. Exemplarele din speciile enumerate în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne în scopuri comerciale, capturate de către locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de Tursiops truncatus din Marea Neagră, capturați din natură în principal în scopuri comerciale.
(19)Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (enumerate în anexa B):În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii spre destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 pentru Botswana și Zimbabwe și pentru programele de conservare in situ pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile de bunuri de piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu fildeș marcat și certificat separat, încorporat în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (pentru colți întregi și bucăți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe) care fac obiectul următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri comerciali verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională și un control asupra comerțului intern corespunzătoare, care să garanteze că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CP14) privind fabricarea și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia), 30000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat poate fi comercializat și expediat împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv), într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și de conservare și dezvoltare a comunităților în limita zonelor în care trăiesc elefanți sau în cele învecinate; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile enumerate deja în anexa B în perioada care începe la data CP14 și se sfârșește la nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78. Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț în cazul în care țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau în cazul în care se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.
(20)Includerea Lamna nasus în anexa C se aplică de îndată ce includerea acestei specii în anexa III la Convenție intră în vigoare, adică la 90 de zile după ce Secretariatul Convenției a comunicat tuturor părților că specia este inclusă în anexa III la Convenție.
(21)Nu intră sub incidența prezentului regulament:fosilele;nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
(22)Nu intră sub incidența prezentului regulament:fosilele;nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
(23)Nu intră sub incidența prezentului regulament:fosilele;nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
(24)Nu intră sub incidența prezentului regulament:fosilele;nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
(25)Nu intră sub incidența prezentului regulament:fosilele;nisipul de coral, respectiv materialul care este format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, de mai puțin de 2 mm diametru, și care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral în formă de deget, mort și spart, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm, măsurate în orice direcție.
(26)Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate posedă catafile.
(27)Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibrizi și/sau cultivari nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (cultivari)Cactaceae spp. mutanți colorați altoiți pe portaltoii următori: Harrisia«Jusbertii», Hylocereus trigonus sau Hylocereus undatus Opuntia microdasys (cultivari).
(28)Hibrizii înmulțiți artificial de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis și Vanda nu fac obiectul prezentului regulament, atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate în mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect și talie neregulate și forme eterogene în raport cu taxonul și transportul, de asemenea, nu prezintă alge sau alte organisme epifile lipite de frunze, nici urme produse de insecte sau alți dăunători; și(a) atunci când sunt transportate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere tip CC) fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate; iar transportul trebuie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau(b) atunci când sunt transportate înflorite, cu cel puțin o floare deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie prelucrate în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, cum ar fi să poarte etichete imprimate sau să fie împachetate cu indicarea pe pachet a denumirii hibridului și a țării în care s-a efectuat prelucrarea finală. Acest lucru trebuie sa fie vizibil și ușor verificabil.Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.
(29)Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de Cyclamen persicum nu fac obiectul dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, scutirea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.
(30)Hibrizii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de Taxus cuspidata, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare colet fiind însoțit de o etichetă sau un document care prezintă denumirea taxonului sau a taxonilor și textul «artificially propagated» («înmulțit artificial») nu fac obiectul prezentului regulament.


Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Seychelles ***
PDF 199kWORD 40k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16651/2013),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (16648/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0020/2014),

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind alocarea posibilităților de pescuit în conformitate cu Protocolul la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0765),

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Seychelles (COM(2013)0766),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0201/2014),

1.  își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului informații pertinente referitoare la reuniunile științifice comune prevăzute la articolul 4 din Acordul de parteneriat și la reuniunile comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat, în special procesele-verbale și concluziile aferente, împreună cu un raport anual privind punerea în aplicare concretă a programului de sprijin sectorial multianual menționat la articolul 3 din protocol;

3.  solicită ca reprezentanți ai Comisiei sale pentru pescuit să poată participa, în calitate de observatori, la reuniunile menționate anterior ale comitetului mixt prevăzut la articolul 9 din Acordul de parteneriat;

4.  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de valabilitate a protocolului și înainte de inițierea negocierilor pentru prelungirea acestuia, un raport de evaluare ex post privind implementarea sa, care să cuprindă o analiză a estimării oportunităților de pescuit și o analiză cost-beneficiu a protocolului, împreună cu un raport referitor la posibilele constrângeri exercitate asupra operațiunilor de pescuit și la daunele provocate flotei Uniunii care își desfășoară activitatea în zona economică exclusivă a Republicii Seychelles de pirateria din această parte a Oceanului Indian;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Seychelles poziția Parlamentului.


Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Comore ***
PDF 193kWORD 38k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16130/2013),

–  având în vedere proiectul de protocol între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți (16127/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0011/2014),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0177/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  invită Comisia să transmită Parlamentului procesele-verbale și concluziile reuniunilor comitetului mixt însărcinat cu controlul punerii în aplicare, interpretării și aplicării acordului, în conformitate cu articolul 9 din acord, precum și evaluarea progreselor realizate în punerea în aplicare a programului sectorial multianual prevăzut la articolul 3 din protocol; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile comitetului mixt; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a protocolului în vigoare și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii sale, un raport complet privind punerea sa în aplicare, fără restricții inutile în ceea ce privește accesul la acest document;

3.  solicită Consiliului și Comisiei, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la noul protocol și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Comorelor.


Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE-Madagascar ***
PDF 190kWORD 36k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14164/1/2012),

–  având în vedere proiectul de protocol convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14159/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0408/2012),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0178/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Madagascar.


Acordul-cadru UE-Republica Coreea în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie ***
PDF 191kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05290/2014),

–  având în vedere Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (06151/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 79 alineatul (3) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7–0046/2014),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0267/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Coreea.


Acordul-cadru UE-Republica Coreea, cu excepția chestiunilor legate de readmisie ***
PDF 192kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05287/2014),

–  având în vedere Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (06151/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100, articolul 191 alineatul (4), articolul 207, articolul 212 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0044/2014),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0265/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Coreea.


Acordul de stabilizare și de asociere CE-Muntenegru (Protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) ***
PDF 191kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))
P7_TA(2014)0403A7-0192/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14187/2013),

–  având în vedere Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14190/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (i) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0007/2014),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), precum și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0192/2014),

1.  își dă acordul în vederea încheierii Protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Muntenegru poziția Parlamentului.


Acordul-cadru UE-Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii ***
PDF 192kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16612/2013),

–  având în vedere Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii (16613/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212, precum și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0486/2013),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0191/2014),

1.  își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Georgiei.


Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite băuturi alcoolice în regiunile autonome Madeira și Azore *
PDF 189kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul și lichiorurile produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira și pentru lichiorurile și rachiul produse și consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))
P7_TA(2014)0405A7-0262/2014

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0117),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0104/2014),

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0262/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare *
PDF 189kWORD 34k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
P7_TA(2014)0406A7-0263/2014

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0171),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0106/2014),

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0263/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări *
PDF 190kWORD 35k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0181),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0129/2014),

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0264/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare
PDF 346kWORD 115k
Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare (2013/2083(REG))
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui său din 13 februarie 2013,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0123/2014),

1.  decide să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  decide că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a primei perioade de sesiune din a opta legislatură;

3.  decide ca sistemul de tragere la sorți instituit prin aceste amendamente pentru a decide ce deputați pot să adreseze o întrebare să fie evaluat după o perioadă de încercare de un an de la începutul celei de-a opta legislaturi;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116
(1)   În fiecare perioadă de sesiune este inclus un timp afectat întrebărilor adresate Comisiei, în momente pe care Parlamentul le fixează la propunerea Conferinței președinților.
(1)   În fiecare perioadă de sesiune este inclus un timp afectat întrebărilor adresate Comisiei, cu o durată de 90 de minute, vizând una sau mai multe teme orizontale specifice decise de Conferința președinților cu o lună înaintea perioadei de sesiune.
(2)   În cursul perioadei de sesiune, fiecare deputat poate adresa o singură întrebare Comisiei.
(2)   Conferința președinților invită comisarii al căror portofoliu este legat de tema sau temele orizontale specifice cu privire la care le vor fi adresate întrebări. În fiecare perioadă de sesiune sunt invitați cel mult doi comisari, cu posibilitatea de a invita un al treilea în funcție de tema sau temele orizontale specifice alese pentru timpul afectat întrebărilor.
(3)  Întrebările sunt prezentate în scris Președintelui, care hotărăște cu privire la admisibilitatea lor și la ordinea în care urmează a fi adresate. Această decizie se notifică de îndată autorilor întrebărilor.
(4)  Procedura care trebuie urmată pentru organizarea timpului afectat întrebărilor face obiectul unor orientări stabilite într-o anexă la prezentul regulament17.
(3)  Timpul afectat întrebărilor se desfășoară utilizând un sistem de tragere la sorți descris într-o anexă la prezentul regulament17.
(5)  În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.
(4)  În conformitate cu orientările definite de Conferința președinților, se pot prevedea perioade specifice pentru timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului, Președintelui Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui Eurogrupului.
_______________
_______________
17 A se vedea anexa II.
17 A se vedea anexa II.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 117 – alineatul 1
(1)  Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu orientările stabilite într-o anexă la prezentul regulament18. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.
(1)  Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament18. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.
__________
_________
18 A se vedea anexa III.
18 A se vedea anexa III.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 117 – alineatul 2
(2)   Întrebările sunt prezentate în scris Președintelui, care le comunică destinatarilor. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Decizia sa este comunicată autorului întrebării.
(2)   Întrebările sunt prezentate Președintelui. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Președintele decide nu doar în temeiul dispozițiilor anexei menționate la alineatul (1), ci și în temeiul dispozițiilor Regulamentului de procedură în general. Decizia Președintelui este comunicată autorului întrebării.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 117 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Întrebările sunt prezentate în format electronic. Fiecare deputat poate prezenta cel mult cinci întrebări pe lună.
În mod excepțional, un deputat poate prezenta întrebări suplimentare sub forma unui document pe hârtie, semnat personal de către deputat și depus la serviciul competent din cadrul secretariatului.
După o perioadă care expiră la un an de la data începerii celei de-a opta legislaturi, Conferința președinților evaluează regimul în ceea ce privește întrebările suplimentare.
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 3
eliminat
Deputații precizează tipul de întrebare. Decizia în acest domeniu aparține Președintelui.
Amendamentul 8
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 117 – alineatul 5
(5)  Întrebările se publică, însoțite de răspuns, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5)  Întrebările se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.
Amendamentul 9
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 118 – alineatul 1
(1)   Orice deputat poate adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris Băncii Centrale Europene, în conformitate cu orientările stabilite într-o anexă la prezentul regulament19.
(1)   Orice deputat poate adresa cel mult șase întrebări cu solicitare de răspuns scris pe lună Băncii Centrale Europene, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament19. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.
_________
_________
19 A se vedea anexa III.
19 A se vedea anexa III.
Amendamentul 10
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 118 – alineatul 2
(2)  Întrebările de acest tip sunt prezentate în scris președintelui comisiei competente care le comunică Băncii Centrale Europene.
(2)  Întrebările de acest tip sunt prezentate în scris președintelui comisiei competente care le notifică Băncii Centrale Europene. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Decizia președintelui este notificată autorului întrebării.
Amendamentul 11
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 118 – alineatul 3
(3)  Întrebările se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.
(3)  Întrebările și răspunsurile care le însoțesc se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 12
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II
Desfășurarea timpului afectat întrebărilor, prevăzut la articolul 116
Desfășurarea timpului afectat întrebărilor adresate Comisiei
A.  Orientări
1.  Deputații care adresează o întrebare unuia dintre comisari sunt aleși pe baza unui sistem de tragere la sorți astfel:
1.  Întrebările se admit, cu condiția:
–  cu o oră înaintea începerii timpului afectat întrebărilor, la intrarea în hemiciclu este amplasată o urnă;
–  să fie concise și redactate astfel încât să permită un răspuns scurt,
–  deputații care doresc să adreseze o întrebare își scriu numele pe un formular, pe care îl introduc în urnă;
–  să intre în competența și în sfera de responsabilitate a destinatarului și să fie de interes general,
–  deputații care doresc să adreseze o întrebare pot depune cel mult un formular;
–  să se refere, în cazul întrebărilor specifice adresate Consiliului, în special la exercitarea funcțiunilor sale de definire, de coordonare ori de punere în executare a politicilor Uniunii sau la atribuțiile sale în cadrul procedurilor de numire sau având legătură cu funcționarea instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii sau cu o revizuire a tratatelor,
–  Președintele deschide timpul afectat întrebărilor și închide urna;
–  să nu necesite în prealabil un studiu sau o cercetare aprofundată din partea instituției vizate,
–  Președintele extrage, pe rând, câte un formular și îl invită pe deputatul ales să adreseze întrebarea comisarului competent.
–  să fie formulate precis și să se refere la un punct concret,
2.  Deputatul are la dispoziție un minut pentru a formula întrebarea, iar comisarul două minute pentru a răspunde. Deputatul în cauză poate adresa o întrebare suplimentară, de maximum 30 de secunde, având legătură directă cu întrebarea principală. Comisarul are apoi la dispoziție două minute pentru a da un răspuns suplimentar.
–  să nu conțină nicio afirmație sau apreciere,
3.  Întrebările și întrebările suplimentare trebuie să fie legate direct de tema orizontală specifică aleasă. Președintele poate hotărî cu privire la admisibilitatea întrebărilor.
–  să nu se refere la o chestiune strict personală,
–  să nu aibă drept scop obținerea de documente sau informații statistice,
–  să fie prezentate sub formă interogativă.
2.  Nu poate fi acceptată o întrebare privind un subiect care figurează deja pe ordinea de zi și pentru a cărui dezbatere este prevăzută participarea instituției interesate sau o întrebare în legătură cu exercitarea funcțiilor legislativă și bugetară ale Consiliului menționate la articolul 16 alineatul (1) prima teză din Tratatul privind Uniunea Europeană.
3.  Nu se admite o întrebare în cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja prezentată și a primit un răspuns în cursul ultimelor trei luni, sau în măsura în care urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă informațiile respective au fost deja furnizate de Comisie într-o comunicare scrisă, cu excepția cazului în care intervin elemente noi sau autorul întrebării dorește să obțină informații suplimentare. În primul caz, se trimite autorului o copie a întrebării și a răspunsului.
Întrebări suplimentare
4.  După primirea răspunsului, orice deputat poate adresa o întrebare suplimentară la o altă întrebare și poate adresa cel mult două întrebări suplimentare.
5.  Întrebările suplimentare fac obiectul condițiilor de admisibilitate menționate de prezentele orientări.
6.  Președintele hotărăște admisibilitatea întrebărilor suplimentare și limitează numărul acestora astfel încât fiecare deputat să poată primi răspuns la întrebarea adresată.
Președintele nu este obligat să declare admisibilă o întrebare suplimentară, chiar dacă aceasta îndeplinește condițiile de admisibilitate menționate anterior
(a)  în cazul în care aceasta este de natură să perturbe derularea normală a timpului afectat întrebărilor sau
(b)  în cazul în care întrebarea principală la care face trimitere a fost suficient explicitată de alte întrebări suplimentare sau
(c)  în cazul în care nu are o legătură directă cu întrebarea principală.
Răspunsuri la întrebări
7.  Instituția vizată se asigură că răspunsurile sale sunt concise și pertinente.
8.  În cazul în care conținutul întrebărilor permite acest lucru, Președintele poate hotărî, după consultarea autorilor întrebărilor, ca instituția vizată să dea un răspuns simultan.
9.  Se poate răspunde la întrebări numai în prezența autorului acestora, cu excepția cazului în care, înainte de începerea timpului afectat întrebărilor, acesta a adus la cunoștința Președintelui, în scris, numele supleantului său.
10.  În cazul absenței autorului întrebării și a supleantului acestuia, întrebarea devine caducă.
11.  În cazul în care un deputat a adresat o întrebare, dar nici deputatul în cauză, nici supleantul său nu sunt prezenți în timpul afectat întrebărilor, Președintele îi reamintește printr-o scrisoare că este obligat să fie prezent sau suplinit. În cazul în care Președintele trebuie să trimită de trei ori această scrisoare în interval de douăsprezece luni, deputatul în cauză pierde, pentru o perioadă de șase luni, dreptul de a adresa întrebări în timpul afectat întrebărilor.
12.  Întrebările care nu au primit niciun răspuns din lipsă de timp primesc răspuns în conformitate cu articolul 117 alineatul (4) primul paragraf, cu excepția cazului în care autorii solicită aplicarea articolului 117 alineatul (3).
13.  Procedura privind răspunsurile scrise este reglementată de dispozițiile articolului 117 alineatele (3) și (5).
Termene
14.  Întrebările trebuie adresate cu cel puțin o săptămână înaintea începerii timpului afectat întrebărilor. Întrebările care nu au fost adresate în acest termen pot fi dezbătute în intervalul de timp afectat întrebărilor, cu condiția ca instituția vizată să fie de acord.
Întrebările declarate admisibile se distribuie deputaților și se transmit instituțiilor vizate.
B.  Recomandări
(extras din Rezoluția Parlamentului din 13 noiembrie 1986)
Parlamentul European,
1.  dorește o aplicare mai strictă a orientărilor privind desfășurarea timpului afectat întrebărilor prevăzut la articolul 4327 din regulament, în special a punctului 1 din aceste orientări, privind admisibilitatea;
2.  recomandă să se recurgă mai frecvent la posibilitatea conferită Președintelui Parlamentului European de articolul 43 alineatul (3)28 din Regulamentul de procedură de a grupa tematic întrebările pentru timpul afectat întrebărilor; consideră totuși că numai întrebările prevăzute în prima jumătate a listei de întrebări adresate pentru o anumită perioadă de sesiune ar trebui să facă obiectul unei grupări de acest tip;
3.  recomandă, în ceea ce privește întrebările suplimentare, ca Președintele să autorizeze, ca regulă generală, o întrebare suplimentară din partea autorului întrebării principale și una sau cel mult două întrebări suplimentare din partea membrilor aparținând, de preferință, unui grup politic și/sau unui stat membru diferit de cel al autorului întrebării principale; reamintește că întrebările suplimentare trebuie să fie concise și prezentate sub formă interogativă și sugerează ca acestea să nu depășească 30 de secunde;
4.  invită Comisia și Consiliul să facă tot posibilul, în conformitate cu punctul (7) din orientări, pentru ca răspunsurile să fie concise și pertinente.
_______________
27 În prezent articolul 116.
28 În prezent articolul 116 alineatul (3).
Amendamentul 13
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – titlu
Orientări privind întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate în temeiul articolelor 117 și 118
Criterii privind întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate în temeiul articolelor 117 și 118
Amendamentul 14
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 1 – liniuța 2
–  să intre în competența și sfera de responsabilitate a destinatarilor și să fie de interes general;
–  să intre exclusiv în limitele competențelor instituțiilor, astfel cum sunt prevăzute în tratatele relevante, și în sfera de responsabilitate a destinatarilor și să fie de interes general;
Amendamentul 15
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)
–  să nu depășească 200 de cuvinte;
Amendamentul 16
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 1 – liniuța 5 a (nouă)
–  să nu conțină mai mult de trei întrebări secundare.
Amendamentul 17
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 2
2.   În cazul în care o întrebare nu respectă aceste orientări, secretariatul oferă autorului întrebării consiliere privind modul în care aceasta poate fi formulată pentru a fi admisibilă.
2.   La cerere, secretariatul oferă autorilor consiliere privind modul în care să îndeplinească, într-un caz specific, criteriile stabilite la punctul 1.
Amendamentul 18
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 3
3.  În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, sau în măsura în care o întrebare urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă informațiile respective au fost deja furnizate de Comisie într-o comunicare scrisă, secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului. Noua întrebare nu este transmisă destinatarilor decât dacă autorul acesteia invocă elemente noi importante sau dacă dorește să obțină informații suplimentare.
3.  În cazul în care o întrebare identică sau similară a fost deja adresată și a primit un răspuns în cursul ultimelor șase luni, sau în măsura în care o întrebare urmărește doar obținerea de informații cu privire la măsurile întreprinse în urma unei rezoluții specifice a Parlamentului, dacă informațiile respective au fost deja furnizate de Comisie într-o comunicare scrisă, secretariatul trimite autorului o copie a întrebării precedente și a răspunsului. Noua întrebare nu este transmisă destinatarilor decât dacă Președintele decide astfel, în lumina unor elemente noi importante și ca răspuns la o cerere motivată din partea autorului.
Amendamentul 19
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 4
4.  Dacă întrebarea urmărește obținerea unor informații de fapt sau statistice care sunt deja disponibile la biblioteca Parlamentului, acesta îl informează pe autor, care își poate retrage întrebarea.
4.  Dacă întrebarea urmărește obținerea unor informații de fapt sau statistice care sunt deja disponibile la serviciile de cercetare ale Parlamentului, aceasta nu va fi transmisă destinatarului, ci serviciilor respective, cu excepția cazului în care Președintele decide altfel la cererea autorului.
Amendamentul 20
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa III – punctul 5
5.  Întrebările privind chestiuni conexe pot primi un răspuns comun.
5.  Întrebările privind chestiuni conexe pot fi unite într-o singură întrebare de către secretariat și pot primi un răspuns comun.

Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului privind acordurile internaţionale
PDF 271kWORD 47k
Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind acordurile internaționale (2013/2259(REG))
P7_TA(2014)0409A7-0253/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea din 29 ianuarie 2013 a președintelui Comisiei pentru afaceri externe și scrisoarea din 13 februarie 2013 a președintelui Comisiei pentru comerț internațional, adresate președintelui Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0253/2014),

1.  decide să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  reamintește că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 4
(4)   În orice moment al negocierilor, pe baza unui raport al comisiei competente și după examinarea oricărei propuneri relevante depuse în conformitate cu articolul 121, Parlamentul poate adopta recomandări, solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea acordului internațional examinat.
(4)   În orice moment al negocierilor și de la încheierea negocierilor până la încheierea acordului internațional, pe baza unui raport al comisiei competente și după examinarea oricărei propuneri relevante depuse în conformitate cu articolul 121, Parlamentul poate adopta recomandări, solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea acordului respectiv.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 5
(5)   La încheierea negocierilor, dar înainte de semnarea oricărui acord, proiectul de acord se prezintă Parlamentului pentru aprobare. Pentru procedura de aprobare se aplică articolul 81.
(5)   Atunci când Consiliul solicită aprobarea sau avizul Parlamentului, solicitarea este transmisă de Președinte spre examinare comisiei competente în conformitate cu articolul 81 sau cu articolul 43 alineatul (1).
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 90 – alineatul 6
(6)  Înainte de votul privind aprobarea, comisia competentă, un grup politic sau cel puțin o zecime dintre deputați pot propune ca Parlamentul să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului internațional cu tratatele. Dacă Parlamentul aprobă propunerea, votul privind aprobarea se amână până la emiterea avizului Curții15.
(6)  Înainte de vot, comisia competentă, un grup politic sau cel puțin o zecime dintre deputați pot propune ca Parlamentul să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului internațional cu tratatele. Dacă Parlamentul aprobă propunerea, votul se amână până la emiterea avizului Curții15.
__________________
__________________
15 A se vedea, de asemenea, interpretarea de la articolul 128.
15 A se vedea, de asemenea, interpretarea de la articolul 128.

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a permite folosirea semnăturilor electronice
PDF 263kWORD 42k
Decizia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European pentru a permite folosirea semnăturii electronice (2014/2011(REG))
P7_TA(2014)0410A7-0175/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea din 10 decembrie 2013 a președintelui Conferinței președinților de comisie,

–  având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0175/2014),

1.  decide să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  reamintește că aceste modificări intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 148 a (nou)

Articolul 148a

Prelucrarea electronică a documentelor

Documentele Parlamentului pot fi pregătite, semnate și distribuite în format electronic. Biroul decide cu privire la specificațiile tehnice și la prezentarea formatului electronic.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 156 – alineatul 1 – interpretarea de după paragraful 2
Amendamentele pot fi semnate în formă electronică în cadrul unui proiect pilot care implică un număr limitat de comisii parlamentare, cu condiția ca, pe de o parte, comisiile care participă la proiect să-și fi dat acordul și, pe de altă parte, să fi fost luate măsuri adecvate în vederea asigurării autenticității semnăturilor.
eliminat

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014: ajustări tehnice privind Fondul european de investiții, programul „Orizont 2020” și Întreprinderea comună „Shift2Rail”
PDF 204kWORD 43k
Rezoluţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))
P7_TA(2014)0411A7-0276/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului european de investiții (COM(2014)0066),

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de instituire a întreprinderii comune Shift2Rail (COM(2013)0922),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014, adoptat de Comisie la 11 februarie 2014 (COM(2014)0078),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 adoptată de Consiliu la 9 aprilie 2014 și transmisă Parlamentului European la 10 aprilie 2014 (08219/2014 – C7-0146/2014),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0276/2014),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 este corelat cu o serie de ajustări necesare pentru execuția bugetului 2014, în concordanță cu adoptarea celor mai recente acte legislative, și, în special, cu ajustări necesare pentru punerea în aplicare a propunerii de majorare a capitalului Fondului european de investiții (FEI), cu modificări care decurg din temeiul juridic al programului Orizont 2020, a cărui adoptare a avut loc după adoptarea oficială a bugetului 2014, și cu ajustări legate de crearea structurii bugetare pentru propunerea referitoare la întreprinderea comună Shift2Rail;

B.  întrucât majorarea bazei de capital a FEI va contribui la îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțări prin intermediul programelor COSME și Orizont 2020;

C.  întrucât schimbările aduse nomenclatorului programului Orizont 2020 sunt necesare pentru alinierea acestuia la dispozițiile temeiului juridic adoptat în decembrie 2013;

D.  întrucât crearea structurii bugetare adecvate pentru întreprinderea comună Shift2Rail este necesară și a fost deja realizată în cazul altor întreprinderi comune pe parcursul procedurii bugetare 2014;

E.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1/2014 este de a înscrie oficial aceste ajustări în bugetul 2014;

F.  întrucât schimbările propuse sunt prezentate ca fiind neutre din punct de vedere bugetar, neaducând nicio modificare nivelului global al cheltuielilor prevăzut pentru 2014,

1.  reamintește că programul de lucru pentru activitățile care fac obiectul liniei bugetare 08 02 04 01 - „Știința cu și pentru societate” - prevede suma de aproximativ 53 milioane EUR sub formă de credite de angajament pentru exercițiul 2014, în timp ce proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 nu face referire la nicio sumă alocată acestei linii bugetare; reamintește Comisiei de angajamentul asumat în cadrul trilogului bugetar din 2 aprilie 2014 de a efectua de urgență un transfer intern la linia bugetară 08 02 04 01 - „Știința cu și pentru societate”, pentru a asigura demararea fără probleme a acestei activități, în conformitate cu programul de lucru și astfel cum se prevede în temeiul juridic;

2.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 prezentat de Comisie, și de poziția Consiliului privind proiectul respectiv;

3.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 20.2.2014.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.


Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană ***II
PDF 201kWORD 40k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE (05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD))
P7_TA(2014)0412A7-0274/2014

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05560/2/2014 – C7–0133/2014),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Franței, Bundesratul Germaniei și Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 19 iulie 2012(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0828),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0274/2014),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei cu privire la revizuirea Directivei 2002/49/CE

Comisia discută cu statele membre anexa II la Directiva 2002/49/CE (metode de măsurare a zgomotului) în vederea adoptării acesteia în lunile care urmează.

Pe baza activității întreprinse în prezent de OMS în ceea ce privește metodologia de evaluare a implicațiilor pentru sănătate ale zgomotului, Comisia intenționează să revizuiască anexa III la Directiva 2002/49/CE (estimarea impactului asupra sănătății, relațiile doză-efect).

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 173.
(2)JO C 277, 13.9.2012, p. 110.
(3) Texte adoptate, 12.12.2012, P7_TA(2012)0496.


Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***II
PDF 192kWORD 37k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării deciziei Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2014)0413A7-0275/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05793/1/2014 – C7-0132/2014),

–  având în vedere avizele Comitetului Regiunilor din 15 februarie 2012(1) și din 30 noiembrie 2012(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0407),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru cultură și educație (A7–0275/2014),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 113, 18.4.2012, p. 17.
(2) JO C 17, 19.1.2013, p. 97.
(3) Texte adoptate, 12.12.2013, P7_TA(2013)0590.


Capturile accidentale de cetacee ***II
PDF 191kWORD 36k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06103/1/2014 – C7–0100/2014),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0447),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A7-0272/2014),

1.  aprobă poziția în primă lectură a Consiliului;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat respectarea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 11, 15.1.2013, p. 85.
(2) Texte adoptate, 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.


Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I
PDF 357kWORD 155k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0131),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0086/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 29 noiembrie 2012(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0249/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, împreună cu actul legislativ final;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)

P7_TC1-COD(2012)0061


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/67/UE.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

cu privire la articolul 4 alineatul (3) litera (g)

Faptul că postul repartizat temporar lucrătorului detașat pentru a-și desfășura activitatea în cadrul prestării de servicii a fost sau nu ocupat de același sau de un alt lucrător (detașat) în timpul oricăror perioade anterioare reprezintă numai unul dintre elementele posibile care trebuie avute în vedere în cadrul unei evaluări generale a situației de fapt, în caz de îndoială.

Simplul fapt că acesta poate constitui unul dintre elemente nu ar trebui în niciun caz interpretat ca impunând o interdicție referitoare la posibila înlocuire a unui lucrător detașat cu un alt lucrător detașat sau ca îngreunând posibilitatea unei astfel de înlocuiri, care ar putea fi inerentă în special serviciilor prestate cu periodicitate sezonieră, ciclică sau în mod repetat.

(1) JO C351, 15.11.2012, p. 61.
(2) JO C 17, 19.1.2013, p. 67


Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I
PDF 278kWORD 64k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (reformare) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0311),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0147/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 5 Noiembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru cultură și educație în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0058/2014),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (Reformare)

P7_TC1-COD(2013)0162


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/60/UE.)

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 98.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I
PDF 451kWORD 113k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0761),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0392/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 2014(2),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0174/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri

P7_TC1-COD(2013)0371


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(5),

întrucât:

(1)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6) a fost adoptată pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Deși pungile de transport din plastic constituie ambalaje în sensul directivei respective, dispozițiile sale nu conțin măsuri specifice privind consumul de astfel de pungi.

(2)  Consumul de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, acest consum va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic contribuie la conduc la poluarea mediului și agravează problema deșeurilor marine care amenință din mediile acvatice, amenințând ecosistemele marine acvatice din întreaga lume. [AM 1]

(2a)  În plus, acumularea pungilor de transport din plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor ramuri ale economiei, cum ar fi turismul. [AM 2]

(3)  Pungile de transport din plastic foarte subțiri cu o grosime mai mică de 50 de microni, care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt refolosite mult mai rar sunt mai puțin refolosibile decât pungile de transport din plastic mai groase, fiind mai probabil să fie aruncate și, dată fiind greutatea mică a acestora, sunt mai susceptibile să ajungă să fie împrăștiate în mediul înconjurător, atât pe pământ cât și în apele dulci sau în ecosistemul marin. [AM 3]

(3a)  Ratele actuale de reciclare sunt foarte mici, chiar dacă pungile de transport din plastic sunt reciclabile. În plus, nu se estimează ca reciclarea de pungi de transport din plastic să atingă un nivel semnificativ deoarece, din cauza subțirimii și greutății lor reduse, pungile de transport din plastic nu au o valoare de reciclare ridicată. Pe lângă aceasta, nu există o colectare separată a pungilor de transport din plastic, transportul lor este costisitor, iar spălarea lor în scopul reciclării necesită volume mari de apă. De aceea, reciclarea pungilor de transport din plastic nu rezolvă problemele pe care le creează aceste pungi. [AM 4]

(3b)  Conform ierarhiei deșeurilor, prevenirea are prioritate. Prin urmare a fost stabilit un obiectiv de reducere la nivelul Uniunii. Însă pungile de transport din plastic au mai multe utilizări și vor fi încă utilizate în viitor. Pentru a asigura că pungile de transport din plastic nu vor murdări mediul, ar trebui extinsă infrastructura pentru tratamentul deșeurilor (mai ales reciclarea acestora), iar consumatorii ar trebui informați cu privire la modul corect de arunca deșeurile. [AM 46]

(4)  Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune nu numai din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum și de gradul de sensibilizare cu privire la aspectele de mediu, ci în special de nivelul deeficacitate a măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu de la nivelul Uniunii. Ar trebui stabilite obiective de reducere la nivelul Uniunii, comparativ cu consumul mediu al pungilor de transport din plastic în întreaga Uniune, astfel încât să se țină seama de reducerile realizate deja de anumite state membre. [AM 5]

(4a)  Informațiile disponibile referitoare la utilizarea pungilor de transport din plastic la nivelul Uniunii arată clar că în statele membre în care operatorii economici nu oferă gratuit astfel de pungi oferite gratuit, ci contra unui mic cost, nivelul consumului este scăzut sau a fost redus. [AM 6]

(4b)  Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare a impactului asupra mediului al pungilor din plastic și a înlătura percepția actuală a plasticului ca fiind un bun nedăunător, ieftin și fără valoare in sine. [AM 7]

(5)  Pentru a promova reduceri similare ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțiri, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce semnificativ consumul pungilor de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni și cu reutilizare foarte limitată în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7). Aceste măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase. Pentru a monitoriza evoluția reducerii utilizării pungilor de transport din plastic subțiri, autoritățile naționale vor furniza date privind utilizarea lor în conformitate cu articolul 17 din Directiva 94/62/CE. [AM 8]

(5a)  Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre ar putea implica utilizarea unor instrumente economice precum stabilirea unor prețuri care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic. Statele membre ar trebui să asigure că operatorii economici din alimentație nu oferă gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse pungi de transport, și în special pungi de transport din plastic altele decât pungi de transport din plastic foarte subțiri sau alternative la astfel de pungi. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze operatorii economici care vând numai produse non-alimentare, să nu ofere pungi de plastic de transport gratuit la punctul de vânzare de bunuri sau produse. [AM 9]

(6)  Măsurile care ar trebui să fie luate de Statele membre pot implica utilizarea unor ar trebui să poată utiliza instrumente economice precum taxele și prelevările, care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic, cât și a unor unele restricții privind introducerea pe piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). [AM 10]

(6a)  Pungile de transport din plastic folosite pentru ambalarea alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate, precum și pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate sunt necesare pentru a asigura igiena alimentelor și ar trebui, prin urmare, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. [AM 47 și 51]

(6b)  Pungile de transport din plastic foarte subțiri sunt de obicei folosite pentru a cumpăra alimente uscate, în vrac, cum ar fi fructele, legumele sau produsele de patiserie. Utilizarea de pungi de transport din plastic foarte subțiri în astfel de scopuri ajută la prevenirea risipei de alimente, deoarece permite consumatorilor să cumpere cantitatea necesară, mai degrabă decât o cantitate preambalată fixă, și permite retragerea unui produs care nu mai este bun pentru consum fără a fi nevoie să se arunce pachete întregi de produse pre-ambalate. Cu toate acestea, pungile de transport din plastic foarte subțiri făcute din materiale plastice convenționale pun probleme deosebite pentru eliminarea deșeurilor. [AM 12]

(6c)  Pungile de transport din plastic, fabricate din materiale biodegradabile și compostabile sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu decât cele fabricate din plastic convențional. În cazul în care utilizarea pungilor de transport din plastic oferă beneficii importante, și anume în cazul în care pungile de transport din plastic foarte subțiri sunt folosite pentru alimente uscate, neambalate, cum ar fi fructele, legumele și produsele de patiserie, aceste pungi convenționale de transport din plastic foarte subțiri ar trebui să fie înlocuite treptat cu pungi de transport din hârtie reciclată sau cu pungi de transport din material plastic foarte subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile. Dacă trebuie redusă utilizarea pungilor de transport din plastic, și anume utilizarea de pungi de transport din plastic foarte subțiri, utilizarea unor astfel de pungi din materiale biodegradabile și compostabile ar trebui să respecte, de asemenea, obiectivul general de reducere. Cu toate acestea, statelor membre care au organizat colectarea separată a deșeurilor biologice ar trebui să li se permită să reducă prețul pungilor de transport din plastic foarte subțiri biodegradabile și compostabile. [AM 13]

(6d)  Programele educaționale destinate consumatorilor în general, precum și copiilor, în special, ar trebui să joace un rol deosebit în ceea ce privește reducerea utilizării pungilor din plastic. Aceste programe educaționale ar trebui să fie introduse atât de statele membre, cât și de către producători și vânzătorii cu amănuntul, la punctele de vânzare de bunuri sau produse. [AM 14]

(6e)  În plus, cerințele esențiale cu privire la ambalajele valorificabile sub forma de compost ar trebui să fie, de asemenea, modificate pentru a se asigura dezvoltarea unui standard european pentru producerea compostului în grădină. De asemenea, cerințele esențiale în ceea ce privește ambalajele biodegradabile trebuie să fie modificate pentru a se asigura că numai materiale care sunt complet biodegradabile sunt considerate biodegradabile. [AM 15]

(6f)  Standardul european EN 13432 privind „cerințele pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare - Schema testului și criteriile de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului” stabilește caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material pentru a putea fi considerat „compostabil”, și anume că poate fi reciclat printr-un proces de recuperare organică compus din compostare și digestie anaerobă. Comisia ar trebui să solicite Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru producerea compostului în grădină. [AM 16]

(6g)  Anumite materiale plastice sunt denumite „oxo-biodegradabile” de către fabricanții lor. În aceste materiale plastice, aditivi „oxo-biodegradabili”, în general săruri metalice, sunt încorporați în materiale plastice convenționale. Ca rezultat al oxidării acestor aditivi, materiale plastice se fragmentează în particule mici, care rămân în mediul înconjurător. Este deci greșit să se facă referire la aceste materiale ca fiind „biodegradabile”. Fragmentarea transformă deșeurile vizibile ale unor obiecte ca pungile de transport din plastic în deșeuri invizibile prin intermediul microparticulelor secundare din plastic. Aceasta nu numai că nu este o soluție la problema deșeurilor, dar chiar duce la o mai mare poluare cu materiale plastice a mediului. Prin urmare, aceste materiale plastice nu ar trebui să fie utilizate pentru ambalajele din plastic. [AM 17]

(6h)  Substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și substanțele care sunt perturbatori endocrini ar trebui eliminate din materialul ambalajelor pentru a evita expunerea inutilă a oamenilor la asemenea substanțe și pentru a evita ca aceste substanțe să pătrundă în mediu în faza de deșeuri. [AM 18]

(6i)  Substanțele dăunătoare, în special perturbatorii endocrini din pungile din plastic ar trebui să fie interzise pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății umane. [AM 19]

(7)  Măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri, iar nu să ducă la o creștere globală a generării de ambalaje. [AM 20]

(7a)  Pentru a asigura recunoașterea la nivelul Uniunii a indicațiilor pentru pungi biodegradabile și compostabile (marca, caracteristica sau codul de culoare), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea acestor indicații. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 21]

(8)  Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu Comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”(8) și ar trebui să contribuie la acțiunile împotriva producerii de deșeuri întreprinse în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului(9).

(8a)  Pentru a nu obstrucționa funcționarea pieței interne, ar trebui să se aplice condiții identice la nivelul Uniunii privind materialele utilizate. Diferențele în ce privește utilizarea anumitor materiale în unele state membre dăunează reciclării și comerțului. [AM 22]

(9)  Prin urmare, Directiva 94/62/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 94/62/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3, se introduc următoarele puncte:"

„-2a. «pungi de transport din plastic» înseamnă pungi cu sau fără toartă, fabricate din materiale plastice, precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei, care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor pentru transportul bunurilor. Pungile de transport din plastic necesare pentru păstrarea igienei alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate și pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate nu sunt considerate pungi de transport din plasticîn sensul prezentei directive. [AM 48 și 53]

   2a. «pungi de transport din plastic subțiri» înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011*, care au grosimea peretelui mai mică de 50 de microni și care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri. [AM 24]
   2b. «pungi de transport din plastic foarte subțiri» înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011, care au grosimea peretelui mai mică de 10 microni. [AM 25]
   2c. «materiale plastice oxo-fragmentabile» înseamnă materiale de plastic care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente de material plastic. [AM 26]
   2d. «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare sau deșeuri provenite din bucătăriile gospodăriilor private, ale restaurantelor, ale firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare. Definiția nu include reziduuri forestiere sau agricole, gunoiul de grajd, nămolul de epurare sau alte deșeuri biodegradabile precum materialele textile naturale, hârtia sau lemnul prelucrat. De asemenea, definiția nu include acele subproduse provenite din industria alimentară care nu devin niciodată deșeuri. [AM 27]
   12e. «substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere» înseamnă substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B în conformitate cu anexa VI partea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului**. [AM 28]
   2f. «perturbatori endocrini» înseamnă substanțe care au efecte nocive asupra sistemului endocrin pentru care există dovezi științifice ale unor posibile efecte grave pentru sănătatea umană sau care sunt identificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului*** sau care au fost identificate în conformitate cu Recomandarea Comisiei [.../.../UE]****.

________________

* Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).

** Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

*** Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile aplicabile produselor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93, a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, a Directivei Consiliului 76/769/CEE și a Directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

**** Recomandarea Comisiei [.../.../UE] din … privind criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (JO C…).” [AM 29]

"

2.  La articolul 4, se introduc următoarele alineate:"

„(-1a) Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține substanțe în concentrații mai mari de 0,01% care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere sau care sunt perturbatori endocrini. Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține materiale plastice „oxo-fragmentabile”. Aceste măsuri sunt adoptate cel târziu la ...(10).

[AM 30]

   (1a) Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere sustenabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri pe teritoriul lor în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive de cel puțin:
   50% până la ...(11) și
   80% până la ...(12)+,

comparativ cu consumul mediu din Uniune în 2010. [AM 31]

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici nu oferă pungi de transport din plastic în mod gratuit, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri sau a alternativelor la acestea, astfel cum se menționează la al șaselea paragraf.

Statele membre se asigură că operatorii economici stabilesc un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care este eficient și proporționat pentru a atinge obiectivele menționate la primul paragraf. Statele membre se asigură că operatorii economici care vând gratuit alimente, percep cel puțin același preț pentru pungile de transport din plastic mai groase și că operatorii economici nu înlocuiesc pungile de transport din plastic subțiri cu pungi din plastic foarte subțiri la punctul de vânzare. Statele membre iau aceste măsuri până la …(13).

Statele membre care au organizat o colectare separată a deșeurilor biologice pot solicita operatorilor economici care vând produse alimentare să reducă prețul cu până la 50% pentru pungile de transport din plastic subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile.

Statele membre încurajează operatorii economici care vând produse nealimentare să perceapă un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care să fie eficient și proporționat pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf. [AM 32]

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că pungile de transport din plastic foarte subțiri folosite pentru ambalarea alimentelor uscate, în vrac și neambalate (cum ar fi fructele, legumele și produsele zaharoase) sunt reduse sau înlocuite treptat de pungi de transport fabricate din hârtie reciclabilă, sau de pungi de transport din plastic foarte subțiri care sunt degradabile sau compostabile. Statele membre realizează o rată de înlocuire de 50% până la ...(14) și de 100% până la ...(15)+. [AM 33]

Măsurile respective Statele membre pot include utilizarea unor obiective naționale de reducere, a unor folosi alte instrumente economice, precum și a unor dar pot și păstra sau introduce restricții privind introducerea pe piață, prin derogare de la articolul 18. Cu toate acestea, astfel de restricții sau măsuri nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată în comerțul dintre statele membre. [AM 34]

Atunci când raportează Comisiei în conformitate cu articolul 17, statele membre elaborează un raport cu privire la efectele acestor măsuri asupra generării globale de deșeuri de ambalaje.

   (1b) Vânzătorii cu amănuntul permit consumatorilor să refuze sau să lase la punctul de vânzare orice ambalaj pe care îl consideră inutil, mai ales pungi de transport. Vânzătorii cu amănuntul se asigură că aceste ambalaje nu sunt refolosite sau reciclate. [AM 35]
   (1c) Comisia și statele membre, cel puțin pe durata primului an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, promovează campanii de informare și de conștientizare a publicului în ceea ce privește impactul advers asupra mediului al utilizării excesive a pungilor din plastic convenționale. [AM 36]
   (1d) Statele membre se asigură că măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri nu duc la o creștere globală a generării de ambalaje.” [AM 38]

"

3.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 6a

Information to be indicated on plastic bags

Dacă pungile sunt biodegradabile și compostabile, acest lucru se menționează clar pe pungă printr-o marcă, un detaliu sau un cod de culoare. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate pentru definirea acestor mențiuni, în scopul asigurării recunoașterii la nivelul întregii Uniuni. Statele membre pot adopta măsuri pentru menționarea altor caracteristici, cum ar fi capacitatea de refolosire, de reciclare și de degradare.” [AM 39]

"

4.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 20a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6a este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la …(16).

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6a poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.ˮ [AM 40]

"

5.  La anexa II, alineatul (3) literele (c) și (d) se modifică după cum urmează:"

„(c) Ambalaj recuperabil sub formă de compost

Deșeurile de ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură biodegradabilă, astfel încât să fie pe deplin compatibile cu colectarea separată și cu procesul sau activitatea industrială sau în grădină de compostare în care sunt introduse.

   (d) Ambalaje biodegradabile

Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât tot materialul se descompune, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă.” [AM 41]

"

Articolul 2

(1)  Statele membre își modifică legislația națională, dacă este necesar, și asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte. [AM 42]

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 2a

Până la ...(17), Comisia analizează eficacitatea prezentei directive și evaluează dacă trebuie adoptate alte măsuri, care să fie însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă. [AM 43]

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3)JO C , , p. .
(4)JO C , , p. .
(5) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(6)Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
(7)Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(8)Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” (COM(2011)0571).
(9)Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40).
(10) Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(11) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(12)+ Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(13) Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(14) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(15)+ Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(16) Data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(17) Șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.


Supravegherea frontierelor maritime externe ***I
PDF 279kWORD 78k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))
P7_TA(2014)0418A7-0461/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0197),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0098/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun(1), cu referire în special la combaterea traficului de ființe umane și a traficanților morții,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 13 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru transport și turism (A7-0461/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

P7_TC1-COD(2013)0106


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 656/2014)

(1) Texte aprobate, P7_TA(2013)0444.


Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I
PDF 281kWORD 43k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))
P7_TA(2014)0419A7-0124/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0335),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0155/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 aprilie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0124/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat, stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte

P7_TC1-COD(2012)0163


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 912/2014.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei

Adoptarea și aplicarea prezentului regulament nu aduc atingere diviziunii de competențe instituite de tratate și nu se interpretează drept o exercitare a competenței partajate de către Uniune în domenii în care nu s-a exercitat competența Uniunii.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 23 mai 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0219).


Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
PDF 679kWORD 209k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0192),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0097/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0053/2014),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

P7_TC1-COD(2013)0103


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Normele comune de protecție împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping sau al unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului(3) și, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului(4) (ambele denumite în continuare „regulamentele”). Regulamentele au fost adoptate inițial în 1995, în urma finalizării Rundei Uruguay. Având în vedere faptul că între timp s-au adus o serie de modificări la aceste regulamente, Consiliul a decis în 2009 să codifice regulamentele din motive de claritate și de coerență.

(2)  Cu toate că regulamentele au fost modificate, din 1995 nu s-a efectuat o revizuire fundamentală a modului de funcționare a acestor instrumente. În consecință, Comisia a lansat o procedură de revizuire a regulamentelor în 2011, pentru ca acestea, printre altele, să reflecte mai bine nevoile întreprinderilor la începutul secolului XXI.

(3)  În urma revizuirii, anumite dispoziții ale regulamentelor ar trebui modificate în scopul de a îmbunătăți transparența și previzibilitatea, de a oferi măsuri eficiente eficace de combatere a retorsiunii din partea țărilor terțe, de a îmbunătăți eficacitatea și asigurarea punerii în aplicare și de a optimiza practicile de reexaminare. În plus, ar trebui incluse în regulamente anumite practici care au fost aplicate în contextul anchetelor antidumping și antisubvenții în ultimii ani. [AM 1]

(4)  Pentru a îmbunătăți transparența și previzibilitatea anchetelor antidumping și antisubvenții, părțile afectate de impunerea unor măsuri antidumping și compensatorii provizorii, în special importatorii, ar trebui să fie informate cu privire la impunerea iminentă a acestor măsuri. Termenul acordat ar trebui să corespundă perioadei cuprinse între data la care proiectul de act de punere în aplicare este prezentat Comitetului antidumping instituit în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și Comitetului antisubvenții instituit în temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 și adoptarea actului respectiv de către Comisie. Această perioadă este stabilită la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. De asemenea, în cazul anchetelor în care impunerea de măsuri provizorii nu este oportună, este de dorit ca părțile să aibă cunoștință de acest fapt cu suficient timp înainte. [AM 2]

(5)  Înainte de impunerea măsurilor provizorii ar trebui să se rezerve o scurtă perioadă de timp în care exportatorii sau producătorii să verifice calculul marjei lor individuale de dumping sau de subvenție. Astfel, erorile de calcul ar putea fi corectate înaintea impunerii măsurilor. [AM 95]

(6)  Pentru a asigura măsuri eficace de combatere a retorsiunii, producătorii din Uniune ar trebui să poată recurge la regulamente fără să se teamă de retorsiune din partea părților terțe. Dispozițiile existente permit, în circumstanțe speciale, îndeosebi atunci când este vorba de sectoare diverse și fragmentate, compuse în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inițierea unei anchete fără să se fi primit o plângere, în cazurile în care există elemente de probă suficiente privind existența unui dumping, a unor subvenții pasabile susceptibile de măsuri compensatorii, a unor prejudicii și a unor legături de cauzalitate. Aceste circumstanțe speciale ar trebui să includă și cazurile de amenințare cu măsuri de retorsiune din partea țărilor terțe. [AM 3]

(7)  Atunci când o anchetă este inițiată fără să se fi primit o plângere, ar trebui să se prevadă obligația ca făcută o cerere de cooperare către producătorii din Uniune să furnizeze informațiile necesare pentru continuarea anchetei, în scopul de a garanta că sunt disponibile suficiente informații pentru desfășurarea acesteia în cazuri de astfel de amenințări cu măsuri de retorsiune. Întreprinderile mici și microîntreprinderile ar trebui scutite de această obligație pentru a le elibera de sarcini și costuri administrative nerezonabile. [AM 4]

(8)  Țările terțe intervin din ce în ce mai mult în comerțul cu materii prime în scopul de a păstra materiile prime în țară, spre avantajul utilizatorilor interni din aval, de exemplu impunând taxe la export sau aplicând sisteme de tarifare duale. Ca urmare, costul materiilor prime nu este rezultatul acțiunii forțelor normale ale pieței, care reflectă cererea și oferta pentru o anumită materie primă. O astfel de intervenție creează denaturări suplimentare ale comerțului. În consecință, producătorii din Uniune sunt afectați nu numai de dumping, ci suferă și din cauza unor denaturări suplimentare ale comerțului comparativ cu producătorii din aval din țările terțe angajate în astfel de practici. Pentru a asigura o protecție adecvată a comerțului, regula taxei celei mai mici nu se aplică în astfel de cazuri de denaturări structurale privind materiile prime.

(9)  În cadrul Uniunii, subvențiile pasabile de măsuri compensatorii sunt, în principiu, interzise în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. Prin urmare, subvențiile pasabile de măsuri compensatorii care sunt acordate de țările terțe au în mod deosebit un efect de denaturare a schimburilor comerciale. Valoarea ajutorului de stat autorizat de către Comisie a fost redus constant de-a lungul timpului. Prin urmare, în cazul instrumentului antisubvenții, regula taxei celei mai mici nu ar mai trebui să se aplice în cazul importurilor provenite dintr-una sau mai multe țări care acordă subvenții.

(10)  Pentru a optimiza practica de reexaminare, taxele percepute pe parcursul unei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor ar trebui să fie rambursate importatorilor în cazul în care măsurile nu se prelungesc după finalizarea anchetei. Această prevedere este oportună având în vedere faptul că, în cursul perioadei de anchetă, nu s-a constatat existența condițiilor necesare continuării măsurilor. [AM 5]

(11)  În regulamente ar trebui incluse anumite practici care au fost aplicate, în ultimii ani, în contextul anchetelor antidumping și antisubvenții.

(11a)  Orice document care vizează clarificarea practicilor stabilite ale Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament (inclusiv cele patru proiecte de orientări privind selectarea țării analoge, revizuirile la expirarea măsurilor și durata măsurilor, marja prejudiciului și interesul Uniunii) ar trebui adoptat de Comisie numai după intrarea în vigoare a prezentului regulament și după consultări temeinice cu Parlamentul European și Consiliul și ar trebui să reflecte pe deplin conținutul prezentului regulament. [AM 6]

(11b)  Uniunea nu este parte a Convențiilor OIM, însă statele sale membre sunt. În prezent, doar convențiile fundamentale ale OIM au fost ratificate de toate statele membre ale Uniunii. Pentru a menține actualizată definiția nivelului suficient de ridicat al standardelor sociale pe baza convențiilor OIM enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1225/2009, Comisia, prin intermediul unor acte delegate, va actualiza această anexă, imediat ce statele membre ale Uniunii ratifică alte convenții „prioritare” ale OIM. [AM 7]

(12)  Industria din Uniune nu ar mai trebui definită prin referire la pragurile de deschidere prevăzute în regulamente.

(12a)  Sectoarele lipsite de omogenitate și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, au dificultăți în a accede la procedurile de apărare a comerțului din cauza complexității acestor proceduri și a costurilor aferente ridicate. Accesul IMM-urilor ar trebui îmbunătățit prin consolidarea rolului serviciului de asistență pentru IMM-uri, care ar trebui să sprijine IMM-urile în depunerea de plângeri și în atingerea pragurilor necesare pentru demararea unor anchete. Procedurile administrative asociate cu procedurile de apărare a comerțului ar trebui, de asemenea, să fie mai bine adaptate la constrângerile IMM-urilor. [AM 8]

(12b)  În situațiile de antidumping, durata anchetelor ar trebui limitată la nouă luni și anchetele respective ar trebui încheiate în termen de 12 luni de la demararea procedurilor. În cazul măsurilor împotriva subvențiilor, durata anchetelor ar trebui limitată la nouă luni și anchetele respective ar trebui încheiate în termen de 10 luni de la demararea procedurilor. În orice caz, taxele vamale provizorii ar trebui impuse numai pe o perioadă care începe la 60 de zile de la inițierea procedurilor și se încheie după șase luni de la inițierea procedurilor. [AM 9]

(12c)  Elementele neconfidențiale ale întreprinderilor transmise Comisiei ar trebui să fie mai bine comunicate părților interesate, Parlamentului European și Consiliului. Comisi ar trebui să fie obligată să consulte sectorul industrial al Uniunii înainte de acceptarea oricărei oferte de angajament. [AM 10]

(13)  În cazul anchetelor inițiale în care s-a constatat că marjele de dumping sau de subvenție sunt mai mici decât pragurile de minimis, ancheta ce vizează exportatorii care nu vor face obiectul unor anchete ulterioare de reexaminare ar trebuie să se încheie imediat.

(14)  În cadrul anchetelor de reexaminare antidumping și antisubvenții, pare oportun să existe posibilitatea modificării metodologiei comparativ cu ancheta care a condus la impunerea măsurii, pentru a garanta, printre altele, utilizarea unor metodologii coerente în cadrul diferitelor anchete la un moment dat. Aceasta va permite, în special, posibilitatea de a modifica metodologiile care sunt revizuite în timp, pe măsură ce situațiile se schimbă.

(15)  Importurile ar trebui înregistrate în toate cazurile în care sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unei anchete antieludare.

(16)  În cadrul anchetelor antieludare, ar fi recomandabil să se elimine condiția potrivit căreia, pentru a fi scutiți de la înregistrare sau de la plata taxelor extinse, producătorii produsului în cauză ar trebui să nu fie afiliați niciunui producător supus măsurilor inițiale. Acest lucru ar fi oportun deoarece experiența demonstrează că, uneori, se constată că producătorii produsului în cauză nu sunt angajați în practici de circumvenție, dar sunt afiliați unui producător supus măsurilor inițiale. În aceste cazuri, producătorului nu ar trebui să i se refuze o scutire pentru simplul motiv că întreprinderea este afiliată unui producător supus măsurilor inițiale. De asemenea, în cazurile în care practica de circumvenție are loc pe teritoriul Uniunii, faptul că importatorii sunt afiliați unor producători supuși măsurilor nu ar trebui să fie un criteriu decisiv în stabilirea posibilității de a acorda sau nu o scutire importatorului.

(17)  În cazul în care numărul producătorilor din Uniune este atât de mare încât trebuie să se recurgă la eșantionare, ar trebui să se aleagă un eșantion dintre toți producătorii din Uniune, nu numai din rândul acelora care au depus plângerea.

(18)  La evaluarea interesului Uniunii, ar trebui ca posibilitatea de a formula observații să li se acorde tuturor producătorilor din Uniune, nu doar acelora care au depus plângere. [AM 93]

(18a)  Raportul anual prezentat de Comisie Parlamentului European și Consiliului în legătură cu implementarea Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 permite monitorizarea periodică și la timp a instrumentelor de apărare a comerțului ca parte a stabilirii unui dialog interinstituțional structurat pe această temă. Publicarea acestui raport, la șase luni după ce a fost prezentat Parlamentului European și Consiliului, asigură transparența instrumentelor de apărare a comerțului pentru părțile interesate și publicul larg. [AM 11]

(18b)  Comisia ar trebui să asigure o mai mare transparență în ceea ce privește procedurile, procedurile interne și rezultatele anchetelor și toate dosarele neconfidențiale ar trebui publicate prin intermediul unei platforme online. [AM 12]

(18c)  Comisia ar trebui să informeze în mod regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la deschiderea oricărei anchete și la evoluția acesteia. [AM 13]

(18d)  În cazul în care numărul producătorilor din Uniune este atât de mare încât trebuie să se recurgă la eșantionare, Comisia ar trebui, la alegerea unui eșantion de producători, să țină seama pe deplin de ponderea IMM-urilor în cadrul eșantionului, mai ales în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri. [AM 14]

(18e)  Pentru a îmbunătăți eficacitatea instrumentelor de apărare comercială, sindicatelor ar trebui să li se permită să înainteze plângeri scrise în comun cu industria din Uniune. [AM 92]

(19)  Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 se modifică după cum urmează:

-1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:"

„Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene.” [AM 15]

"

-1a. Se introduce următorul considerent:"

„(11a) Țările terțe intervin tot mai mult în desfășurarea comerțului pentru a ajuta producătorii locali, de exemplu, prin impunerea unor taxe la export sau operarea unor sisteme tarifare duale. Astfel de intervenții creează denaturări suplimentare ale comerțului. În consecință, producătorii din Uniune sunt afectați nu numai de dumping, ci suferă și din cauza unor denaturări suplimentare ale comerțului comparativ cu producătorii din țările terțe implicate în astfel de practici. Diferențele în ceea ce privește nivelul muncii și standardele de mediu pot avea ca rezultat alte denaturări ale comerțului. Prin urmare, regula taxei celei mai mici nu ar trebui să se aplice în astfel de cazuri, atunci când țara exportatoare dispune de un nivel insuficient al standardelor de mediu și sociale. Un nivel suficient este definit prin ratificarea convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și a acordurilor multilaterale de mediu (AMM) la care Uniunea este parte. Înterprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) sunt afectate în mod deosebit din cauza concurenței neloiale, dimensiunile lor mici împiedicându-le să se adapteze la aceasta. Prin urmare, regula taxei celei mai mici nu ar trebui să se aplice atunci când plângerea a fost prezentată în numele unui sector alcătuit în mare parte din IMM-uri. Regula taxei celei mai mici ar trebui să se aplice întotdeauna totuși, atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt rezultatul unei alegeri deliberate făcute de cel puțin o țară mai puțin dezvoltată pentru a proteja interesul public.” [AM 16]

"

-1b. La articolul 1 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„Utilizarea oricărui produs care face obiectul unui dumping în legătură cu explorarea platoului continental sau a zonei economice exclusive a unui stat membru sau cu exploatarea resurselor sale este tratată ca un import în temeiul prezentului regulament și va fi impozitată în mod corespunzător, atunci când cauzează prejudicii industriei Uniunii.” [AM 17]

"

-1c. La articolul 1, se adaugă alineatul următor:"

„(4a) Conform prezentului regulament, se înțelege că o materie primă este factorul de producție al unui produs dat cu un impact major asupra costului de producție.” [AM 18]

"

-1d. La articolul 1, se adaugă alineatul următor:"

„(4b) Se consideră că o materie primă face obiectul unei denaturări structurale atunci când prețul său nu este numai rezultatul unei operațiuni normale a mecanismelor pieței care reflectă oferta și cererea. Astfel de denaturări sunt rezultatul unor interferențe din partea unor țări terțe care presupun, printre altele, taxe la export, restricții la export, precum și sisteme tarifare duale.” [AM 19]

"

-1e. La articolul 2 alineatul (7) litera (a), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„O țară terță cu economie de piață adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile utile disponibile în momentul efectuării alegerii. Țara aleasă dispune, de asemenea, de un nivel suficient de standarde sociale și de mediu, nivelurile suficiente fiind determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare efective de către țara terță a AMM-urilor și a protocoalelor acestora, la care UE este parte la un moment dat, și a convențiilor OIM enumerate în anexa Ia; Se ține de asemenea seama de termene și, după caz, se alege o țară terță cu economie de piață care face obiectul aceleiași anchete.” [AM 70 și 86]

"

1.  La articolul 4 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În sensul prezentului regulament, se înțelege prin «industrie din Uniune» totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau aceia dintre ei ale căror producții comune constituie un procent semnificativ din producția totală a acestor produse din Uniune; cu excepția:”.

"

1a.  La articolul 5 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Sub rezerva dispozițiilor alineatului (6), se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărui presupus dumping în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii. Plângerile pot fi adresate, de asemenea, în comun de industria din Uniune sau de orice persoană fizică sau juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică acționând în numele acestora și de sindicate.” [AM 87 și 90]

"

1b.  La articolul 5, se introduce următorul alineat:"

„(1a) Comisia facilitează accesul la instrument pentru sectoarele industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, în contextul cazurilor de antidumping, prin intermediul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.

Serviciul de asistență pentru IMM-uri difuzează informații cu privire la instrument, furnizează informații și explicații cu privire la diferite spețe și la modalitatea de a prezenta mai bine dovada dumpingului și a prejudiciului.

Serviciul de asistență pentru IMM-uri pune la dispoziție formulare standard pentru statistici ce urmează a fi transmise pentru cercetare, precum și chestionare.

După deschiderea anchetei, serviciul de asistență pentru IMM-uri informează IMM-urile și asociațiile relevante ale acestora care vor fi cel mai probabil afectate de declanșarea procedurii și cu privire la termenele relevante pentru înregistrarea ca parte interesată.

Serviciul de asistență pentru IMM-uri acordă asistență la completarea chestionarelor, unde se va acorda o atenție specială întrebărilor IMM-urilor cu privire la anchetele deschise în conformitate cu articolul 5 alineatul (6). În măsura în care este posibil, acordă asistență pentru depășirea barierelor lingvistice.

În cazul în care IMM-urile furnizează dovezi prima facie ale dumpingului, serviciul de asistență pentru IMM-uri furnizează IMM-urilor informații privind evaluarea volumului și a valorii importurilor de produse vizate în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).

Serviciul oferă, de asemenea, asistență cu privire la alte căi de a contacta și a intra în legătură cu consilierul-auditor și autoritățile vamale naționale. Serviciul de asistență pentru IMM-uri informează, de asemenea, IMM-urile cu privire la posibilitățile și condițiile în care acestea pot solicita o revizuire a măsurilor și rambursarea taxelor antidumping achitate.” [AM 20]

"

1c.  La articolul 5 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:"

„Comisia sprijină atingerea acestor praguri de către sectoarele industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din IMM-uri, cu ajutorul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.” [AM 21]

"

1d.  La articolul 5, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) În cazuri excepționale, în special în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, Comisia decide deschiderea unei anchete fără să fi fost sesizată cu o plângere în scris în acest sens din partea unei industrii a Uniunii sau în numele acesteia, nu deschide ancheta decât în cazul în care este în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unui dumping, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2), care justifică deschiderea unei anchete.” [AM 22]

"

1e.  La articolul 6, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:"

„(9) În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 5 alineatul (9), o anchetă se încheie în termen de mai puțin de nouă luni. Oricum, o asemenea anchetă se încheie, în toate cazurile, în termen de un an de la deschiderea sa, în conformitate cu constatările adoptate în conformitate cu articolul 8 în ceea ce privește angajamentele și cu cele adoptate în conformitate cu articolul 9 în ceea ce privește acțiunea definitivă. Perioadele de anchetă coincid, de câte ori este posibil, îndeosebi în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, cu anul financiar.” [AM 23]

"

2.  La articolul 6 se adaugă următoarele alineate:"

„(10) Producătorii din Uniune ai produsului similar, cu excepția producătorilor mici și a microîntreprinderilor din Uniune , au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 5 alineatul (6). [AM 24]

   (10a) Comisia asigură cel mai bun acces posibil la informații pentru toate părțile interesate, facilitând un sistem de informații prin care părțile interesate sunt notificate atunci când sunt adăugate informații neconfidențiale noi la dosarele de anchetă. Informațiile neconfidențiale sunt, de asemenea, accesibile printr-o platformă web. [AM 25]
   (10b) Comisia protejează exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților interesate și asigură desfășurarea imparțială, obiectivă și într-un termen rezonabil a procedurilor, prin intermediul unui consilier-auditor, după caz. [AM 26]
   (10c) Comisia publică chestionare ce urmează a fi utilizate în cadrul anchetelor, în toate limbile oficiale ale Uniunii, la solicitarea părților interesate.” [AM 27]

"

3.  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Se pot impune taxe provizorii în cazul în care a fost deschisă o anchetă în conformitate cu articolul 5, în cazul în care a fost publicat un aviz în acest sens, în cazul în care părților interesate li s-au oferit posibilități adecvate de a da informații și de a formula observații în conformitate cu articolul 5 alineatul (10), în cazul în care o examinare preliminară pozitivă a stabilit existența unui dumping și a unui prejudiciu care rezultă în urma acestuia pentru industria din Uniune și în cazul în care interesul Uniunii necesită o acțiune în vederea împiedicării producerii unui astfel de prejudiciu. Taxele provizorii sunt impuse nu mai devreme de 60 de zile și nu mai târziu de șase luni de la declanșarea procedurii.”; [AM 28]

"

(a)  la alineatul (1) se adaugă următoarea teză:"

„Taxele provizorii nu se aplică într-un interval de două săptămâni de la transmiterea informațiilor către părțile interesate, conform articolului 19a. Furnizarea acestor informații nu aduce atingere niciunei decizii ulterioare care poate fi luată de către Comisie.”; [AM 29]

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Valoarea taxei antidumping provizorii nu depășește marja de dumping stabilită cu titlu provizoriu. Cu excepția cazului în care s-a constatat existența în țara exportatoare a unor denaturări structurale privind materiile prime ale produsului vizat, aceasta ar trebui dar ar trebui să fie mai mică decât marja de dumping această marjă în cazul în care o taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul suferit de industria din Uniune Uniunii.

O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:

   (a) în cazul în care s-a constatat existența unor denaturări structurale sau intervenții semnificative din partea statului privind, printre altele, prețurile, costurile și intrările, inclusiv, de exemplu, materiile prime și energia, cercetarea și munca, producția, vânzările și investițiile, cursul de schimb și condițiile echitabile de finanțare a comerțului în ceea ce privește materiile prime ale produsului vizat în țara exportatoare;
   (b) țara exportatoare aleasă nu dispune de standarde sociale și de mediu de nivel suficient, unde nivelurile suficiente sunt determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare eficace de către țara terță a AMM-urilor și a protocoalelor acestora, la care Uniunea este parte în orice moment, și a convențiilor OIM enumerate în anexa Ia;
   (c) reclamantul reprezintă o industrie neomogenă și fragmentată, alcătuită în mare parte din IMM-uri;
   (d) ancheta sau o anchetă separată antisubvenții a stabilit cel puțin provizoriu că țările exportatoare furnizează una sau mai multe subvenții producătorilor exportatori ai produsului vizat.

Totuși, o astfel de taxă mai mică este întotdeauna acordată atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt considerate ca existând în ceea ce privește produsul în cauză în țara exportatoare și țara respectivă este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului*.

__________

* Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului.” [AM 30]

"

3a.  La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unui dumping și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte prin care exportatorii se angajează în mod voluntar și într-o manieră satisfăcătoare să își revizuiască prețurile sau să nu mai facă exporturi la prețuri de dumping în urma consultărilor specifice ale comitetului consultativ, cu condiția ca aceste eforturi să elimine în mod eficace prejudiciul cauzat de dumping. În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (1) sau taxele definitive instituite de Consiliu în temeiul articolului 9 alineatul (4), după caz, nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor cu modificările ulterioare. Creșterile de preț efectuate în temeiul acestor angajamente nu sunt mai mari decât este necesar pentru a se elimina marja de dumping și trebuie să fie mai scăzute decât marja de dumping în cazul în care sunt suficiente pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei din Uniune, exceptând cazul când Comisia, la impunerea taxelor vamale provizorii sau definitive, a decis că aceste taxe mai mici nu se aplică.” [AM 31]

"

3b.  La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială semnificativă a acestui angajament, astfel încât acesta să poată fi comunicat părților implicate în anchetă, Parlamentului European și Consiliului. Părțile au obligația de a dezvălui cât mai multe informații posibil în ceea ce privește conținutul și natura angajamentului cu respectarea corespunzătoare a informațiilor confidențiale în conformitate cu articolul 19. Mai mult, Comisia consultă industria din Uniune în ceea ce privește caracteristicile principale ale angajamentului înainte de acceptarea oricărei oferte.” [AM 32]

"

4.  Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) În cazul procedurilor inițiate în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (9), prejudiciul este în mod normal considerat neglijabil atunci când importurile în cauză reprezintă mai puțin decât volumele specificate la articolul 5 alineatul (7). Aceste proceduri se încheie de îndată ce se stabilește că marja de dumping, exprimată în procente din prețurile de export, este mai mică de 2 %.”;

"

(b)  la alineatul (4), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:"

„Valoarea taxei antidumping nu depășește marja de dumping stabilită. Cu excepția cazului în care s-a constatat existența în țara exportatoare a unor denaturări structurale privind materiile prime ale produsului vizat, aceasta este dar trebuie să fie mai mică decât marja de dumping această marjă în cazul în care o această taxă mai mică este suficientă pentru a elimina prejudiciul adus industriei din Uniune.

O astfel de taxă mai mică nu se aplică în niciuna dintre următoarele situații:

   (a) în cazul în care s-a constatat existența unor denaturări structurale sau intervenții semnificative din partea statului privind, printre altele, prețurile, costurile și intrările, inclusiv, de exemplu, materiile prime și energia, cercetarea și munca, producția, vânzările și investițiile, cursul de schimb și condițiile echitabile de finanțare a comerțului în ceea ce privește materiile prime ale produsului vizat în țara exportatoare;
   (b) țara exportatoare aleasă nu dispune de standarde sociale și de mediu de nivel suficient, unde nivelurile suficiente sunt determinate pe baza ratificării și punerii în aplicare eficace de către țara terță a AMM-urilor și a protocoalelor acestora, la care Uniunea este parte în orice moment, și a convențiilor OIM enumerate în anexa Ia;
   (c) reclamantul reprezintă o industrie neomogenă și fragmentată, alcătuită în mare parte din IMM-uri;
   (d) ancheta sau o anchetă separată antisubvenții a stabilit că țările exportatoare furnizează una sau mai multe subvenții producătorilor exportatori ai produsului vizat.

Totuși, o astfel de taxă mai mică este întotdeauna acordată atunci când denaturările structurale privind materiile prime sunt considerate ca existând în ceea ce privește produsul în cauză în țara exportatoare și țara respectivă este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012.” [AM 33]

"

5.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(-a)  alineatul (2) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Se inițiază o reexaminare a măsurilor care urmează să expire atunci când cererea conține suficiente elemente de probă că expirarea măsurilor ar favoriza probabil continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului. Această probabilitate poate fi indicată, de exemplu, de dovada continuării dumpingului și a prejudiciului sau de dovada că eliminarea prejudiciului se datorează în totalitate sau parțial existenței măsurilor sau de dovada că situația exportatorilor sau condițiile pieței sunt de asemenea natură încât implică probabilitatea unor noi practici de dumping care produc prejudicii. De asemenea, această probabilitate poate fi susținută de persistența interferențelor din partea țării exportatoare.”; [AM 77/rev]

"

(a)  la alineatul 5 se adaugă următorul paragraf: "

„În cazul în care, în urma unei anchete efectuate în temeiul alineatului (2), măsura expiră, toate taxele percepute începând cu data deschiderii anchetei se rambursează, cu condiția ca acest lucru să fie solicitat de la autoritățile vamale naționale și ca acestea din urmă să acorde rambursarea în conformitate cu legislația vamală aplicabilă a Uniunii privind rambursarea și remiterea taxelor. Această rambursare nu presupune plata de dobânzi de către autoritățile vamale naționale în cauză.”; [AM 35]

"

(b)  alineatul (9) se elimină.

6.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (3), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:"

„Ancheta se deschide, după consultarea comitetului consultativ, printr-un regulament al Comisiei care cere de asemenea autorităților vamale să prevadă obligativitatea înregistrării importurilor în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) sau să solicite garanții.”;

"

(b)  la alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Importurile nu trebuie supuse înregistrării în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) și nu fac obiectul unor măsuri în cazul în care sunt efectuate de întreprinderi care beneficiază de scutiri. Cererile de scutire, argumentate corespunzător prin elemente de probă, sunt prezentate în termenele stabilite în regulamentul Comisiei privind deschiderea anchetei. În cazul în care practicile, operațiunile sau prelucrările care constituie o circumvenție au loc în afara Uniunii, pot fi acordate scutiri producătorilor produsului în cauză despre care s-a constatat că nu sunt angajați în practici de circumvenție astfel cum sunt definite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol. În cazul în care practicile, operațiunile sau prelucrările care constituie o circumvenție au loc în interiorul Uniunii, pot fi acordate scutiri importatorilor care pot demonstra că nu sunt angajați în practici de circumvenție astfel cum sunt definite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.”

"

6a.  La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate dispoziții speciale referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar sau în conformitate cu articolul 2.” [AM 36]

"

(6b)  La articolul 14, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Comisia poate, după ce a informat statele membre în timp util, să dea instrucțiuni autorităților vamale să ia măsurile adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Importurile sunt supuse înregistrării la cererea motivată corespunzător a industriei Uniunii ce conține suficiente probe ce justifică o astfel de acțiune. Importurile pot fi supuse, de asemenea, înregistrării, la inițiativa Comisiei.

Importurile sunt supuse înregistrării începând cu data începerii anchetei atunci când plângerea depusă de industria din Uniune conține o cerere pentru înregistrare și dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune.

Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimativă a taxelor care ar putea fi achitate în viitor. Perioada în care importurile trebuie înregistrate nu trebuie să depășească nouă luni. [AM 79]

"

6c.  La articolul 14, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul anchetelor sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament. Pe baza unei cereri exprese și motivate a unei părți interesate și în urma avizului comitetului menționat la articolul 15 alineatul (2), Comisia poate decide să le comunice informațiile privind volumul și valorile de import ale acestor produse.” [AM 75]

"

6d.  La articolul 14, se adaugă alineatul următor:"

„(7a) Oricând Comisia intenționează să adopte sau să publice vreun document care vizează clarificarea practicii stabilite a Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește oricare dintre elementele sale, Comisia se consultă cu Parlamentul European și Consiliul înainte de adoptare sau publicare, urmărind ajungerea la un consens în vederea aprobării documentului respectiv. Orice modificare ulterioară a acestor documente este supusă acestor cerințe procedurale. În orice caz, oricare dintre aceste documente este în deplină conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Niciun asemenea document nu extinde prerogativele Comisiei, potrivit interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene, de a adopta măsuri.” [AM 39]

"

7.  La articolul 17 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În cazul în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune care au consimțit să coopereze la anchetă sau al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la un număr rezonabil de părți, de produse sau de tranzacții, utilizând eșantioane reprezentative statistic întocmite pe baza informațiilor disponibile în momentul selectării, sau la cel mai mare volum reprezentativ de producție, de vânzări sau de exporturi care pot face în mod rezonabil obiectul anchetei, ținând seama de timpul disponibil. În cazul sectoarelor industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din IMM-uri, selecția finală a părților ar trebui, atunci când este posibil, să țină seama de proporția în sectorul în cauză.[AM 40]

"

8.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 19a

Informații privind măsurile provizorii

   (1) Producătorii, importatorii și exportatorii din Uniune, precum și asociațiile lor reprezentative și reprezentanții țării exportatoare, pot să solicite informații referitoare la impunerea planificată a unor taxe provizorii. Cererile de informații se formulează în scris, în termenul stabilit în avizul de deschidere. Informațiile se furnizează părților cu cel puțin două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 7 alineatul (1). Aceste informații includ:
   (a) un rezumat al taxelor propuse, exclusiv cu titlu informativ; și
   (b) detalii privind calculul marjei de dumping și al marjei adecvate pentru eliminarea prejudiciului adus industriei din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea respectării obligațiilor de confidențialitate menționate la articolul 19. Părțile au la dispoziție un termen de trei zile lucrătoare pentru a formula observații privind exactitatea calculelor. [AM 41]
   (2) În cazurile în care se intenționează să nu se impună taxe provizorii, ci să se continue ancheta, părțile interesate sunt informate cu privire la neimpunerea taxelor cu două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 7 alineatul (1).”

"

9.  Articolul 21 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Pentru ca autoritățile să dispună o bază fiabilă care să le permită să țină seama de toate punctele de vedere și de toate informațiile atunci când hotărăsc dacă instituirea de măsuri este în interesul Uniunii, producătorii și importatorii din Uniune, asociațiile lor reprezentative, precum și utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative pot, în termenele stabilite în avizul de deschidere a anchetei antidumping, să se facă cunoscuți și să furnizeze informații Comisiei. Aceste informații sau sintezele adecvate ale acestora sunt comunicate celorlalte părți desemnate în prezentul articol, care sunt abilitate să dea un răspuns.” [AM 42]

"

9a.  La articolul 22 se adaugă următorul alineat:"

„(1a) Imediat ce toate statele membre au ratificat noile convenții OIM, Comisia actualizează anexa Ia în mod corespunzător, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din TFUE.” [AM 43]

"

9b.  Se inserează următorul articol:"

„Articolul 22a

Raport

   (1) Pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia prezintă, respectând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 19, un raport anual privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament Parlamentului European și Consiliului, în cadrul dialogului privind instrumentul de apărare a comerțului dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Raportul include informații cu privire la aplicarea măsurilor provizorii și definitive, la încheierea anchetelor fără luare de măsuri, la angajamente, la anchetele redeschise, la examinări și inspecții, precum și la activitățile diferitelor organe responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a prezentului regulament și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta. Raportul acoperă, de asemenea, utilizarea instrumentelor de protecție comercială de către țările terțe care vizează Uniunea, informațiile privind redresarea industriei Uniunii vizată de măsurile impuse și acțiunile împotriva măsurilor impuse. Raportul include activitățile consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei și cele ale serviciului de asistență pentru IMM-uri privind aplicarea prezentului regulament.
   (2) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. De asemenea, raportul poate face obiectul unei rezoluții.
   (3) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European și Consiliului.” [AM 44]

"

9c.  Se adaugă următoarea anexă:"

„Anexa Ia

Convențiile OIM menționate la articolele 7, 8 și 9

   1. Convenția privind munca forțată sau obligatorie, nr. 29 (1930)
   2. Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, nr. 87 (1948)
   3. Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă, nr. 98 (1949)
   4. Convenția privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală, nr. 100 (1951)
   5. Convenția privind abolirea muncii forțate, nr. 105 (1957)
   6. Convenția privind discriminarea în domeniul forței de muncă și al exercitării profesiei, nr. 111 (1958)
   7. Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă, nr. 138 (1973)
   8. Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, nr. 182 (1999)” [AM 45]

"

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 597/2009 se modifică după cum urmează:

-1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:"

„Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene.” [AM 46]

"

-1a. Se introduce următorul considerent:"

(9a) În cadrul Uniunii, subvențiile susceptibile de măsuri compensatorii sunt, în principiu, interzise în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. Prin urmare, subvențiile susceptibile de măsuri compensatorii care sunt acordate de țările terțe au în mod deosebit un efect de denaturare a schimburilor comerciale. Valoarea ajutorului de stat autorizat de către Comisie a fost redusă constant de-a lungul timpului. Prin urmare, în cazul instrumentului antisubvenții, regula taxei celei mai mici nu ar mai trebui să se aplice în cazul importurilor provenite din una sau mai multe țări care acordă subvenții.” [AM 47]

"

-1b. La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:"

„Utilizarea oricărui produs subvenționat în legătură cu explorarea platoului continental sau a zonei economice exclusive a unui stat membru sau cu exploatarea resurselor sale este tratată ca un import în temeiul prezentului regulament și este impozitată în mod corespunzător, atunci când cauzează prejudicii industriei Uniunii.” [AM 48]

"

1.  La articolul 9 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În sensul prezentului regulament, se înțelege prin «industrie din Uniune» totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau aceia dintre ei ale căror producții comune constituie un procent semnificativ din producția totală a acestor produse din Uniune; cu excepția:”.

"

1a.  La articolul 10 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (8), se deschide o anchetă care vizează stabilirea existenței, gradului și efectului oricărei subvenții presupuse a fi fost acordată în urma înaintării în scris a unei plângeri de către orice persoană fizică sau juridică sau de către orice asociație care nu are personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii. Plângerile pot fi adresate, de asemenea, în comun de industria din Uniune sau de orice persoană fizică sau juridică sau de orice asociație fără personalitate juridică acționând în numele acestora și de sindicate.” [AM 91]

"

1b.  La articolul 10 alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:"

„În cazul sectoarelor industriale diverse și fragmentate, alcătuite în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), Comisia sprijină atingerea acestor praguri cu ajutorul biroului de asistență pentru IMM-uri.” [AM 94]

"

1c.  La articolul 10, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:"

„(8) În cazuri excepționale, în special în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate compuse în mare parte din IMM-uri, Comisia decide deschiderea unei anchete fără a fi fost sesizată cu o plângere în scris în acest sens de către o industrie din Uniune sau în numele acesteia, nu deschide ancheta decât în cazul în care este în posesia unor elemente de probă suficiente cu privire la existența unei subvenții susceptibile de măsuri compensatorii, a unui prejudiciu și a unei legături de cauzalitate în sensul alineatului (2), care justifică deschiderea unei anchete.” [AM 49]

"

1d.  La articolul 11 alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:"

„(9) În cazul procedurilor inițiate în temeiul articolului 10 alineatul (11), o anchetă se încheie, dacă este posibil, în termen de mai puțin de nouă luni. Oricum, anchetele trebuie să se încheie, în toate cazurile, în termen de zece luni de la inițierea acestora, în conformitate cu concluziile adoptate în temeiul articolului 13 în ceea ce privește angajamentele sau cu cele adoptate în temeiul articolului 15 în ceea ce privește acțiunea definitivă. Perioadele de anchetă coincid, de câte ori este posibil, îndeosebi în cazul unor sectoare industriale neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, cu anul financiar.” [AM 51]

"

2.  La articolul 11 se adaugă următoarele alineate:"

„(11) Producătorii din Uniune ai produsului similar au obligația, cu excepția producătorilor mici și a microîntreprinderilor din Uniune, au obligația să coopereze în cadrul procedurilor care au fost deschise în temeiul articolului 10 alineatul (8). [AM 50]

   (11a) Comisia facilitează accesul la instrument pentru sectoarele neomogene și fragmentate, compuse în mare parte din IMM-uri, în contextul cazurilor de antisubvenții, prin intermediul unui serviciu de asistență pentru IMM-uri.

Serviciul de asistență pentru IMM-uri difuzează informații cu privire la instrument, furnizează informații și explicații cu privire la diferite spețe și la modalitatea de a prezenta mai bine dovada subvențiilor susceptibile de măsuri compensatorii și a prejudiciului. Serviciul de asistență pentru IMM-uri pune la dispoziție formulare standard pentru statistici ce urmează a fi transmise pentru cercetare, precum și chestionare.

După deschiderea anchetei, serviciul de asistență pentru IMM-uri informează IMM-urile și asociațiile relevante ale acestora care vor fi cel mai probabil afectate de declanșarea procedurii și cu privire la termenele relevante pentru înregistrarea ca parte interesată.

Serviciul de asistență pentru IMM-uri acordă asistență la completarea chestionarelor, acordându-se o atenție specială întrebărilor IMM-urilor cu privire la anchetele deschise în conformitate cu articolul 10 alineatul (8). În măsura în care este posibil, acordă asistență pentru depășirea barierelor lingvistice.

În cazul în care IMM-urile furnizează dovezi prima facie ale subvențiilor susceptibile de măsuri compensatorii, serviciul de asistență pentru IMM-uri furnizează IMM-urilor informații privind evaluarea volumului și a valorii importurilor de produse vizate în conformitate cu articolul 24 alineatul (6).

Serviciul de asistență pentru IMM-uri oferă, de asemenea, asistență cu privire la alte căi de a contacta și a intra în legătură cu consilierul-auditor și autoritățile vamale naționale. Serviciul de asistență pentru IMM-uri informează, de asemenea, IMM-urile cu privire la posibilitățile și condițiile în care acestea ar putea solicita o revizuire a măsurilor și rambursarea taxelor compensatorii achitate. [AM 52]

   (11b) Comisia asigură cel mai bun acces posibil la informații pentru toate părțile interesate, facilitând un sistem de informații prin care părțile interesate sunt notificate atunci când sunt adăugate informații neconfidențiale noi la dosarele de anchetă. Informațiile neconfidențiale sunt, de asemenea, accesibile printr-o platformă web. [AM 53]
   (11c) Comisia protejează exercitarea efectivă a drepturilor procedurale ale părților interesate și asigură desfășurarea imparțială, obiectivă și într-un termen rezonabil a procedurilor, prin intermediul unui consilier-auditor, atunci când este cazul. [AM 54]
   (11d) Comisia publică chestionare ce urmează a fi utilizate în cadrul anchetelor, în toate limbile oficiale ale Uniunii, la solicitarea părților interesate.” [AM 55]

"

3.  Articolul 12 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(-a)  al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Taxele provizorii trebuie impuse cel devreme în termen de șaizeci de zile și cel târziu în termen de șase luni de la începerea procedurii.” [AM 56]

"

(a)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Valoarea taxei compensatorii provizorii nu depășește valoarea totală a subvențiilor care fac obiectul unor măsuri compensatorii, stabilită cu titlu provizoriu.”;

"

(b)  se adaugă următorul paragraf la sfârșit:"

„Taxele provizorii nu se aplică într-un interval de două săptămâni de la transmiterea informațiilor către părțile interesate, conform articolului 29b. Furnizarea acestor informații nu aduce atingere niciunei decizii ulterioare care poate fi luată de către Comisie.” [AM 57]

"

3a.  La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Cu condiția ca în urma unei examinări preliminare pozitive să se fi constatat existența unei subvenții și a unui prejudiciu, Comisia poate accepta oferte de angajament voluntare în temeiul cărora:

   (a) țara de origine și/sau de export acceptă eliminarea subvenției, limitarea acesteia sau luarea unor măsuri privind efectele acesteia; sau
   (b) exportatorul se angajează să își revizuiască prețurile sau să nu mai exporte în zona în cauză produse care beneficiază de subvenția pasibilă de măsuri compensatorii, dacă Comisia, după consultări specifice ale comitetului consultativ, a constatat că prejudiciul cauzat de subvenție este eliminat.

În acest caz și atât timp cât aceste angajamente rămân în vigoare, taxele provizorii instituite de Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) și taxele definitive instituite de Consiliu în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) nu se aplică importurilor produsului în cauză fabricat de întreprinderile prevăzute în decizia Comisiei privind acceptarea angajamentelor și în modificările ulterioare ale acesteia.

Regula taxei celei mai mici nu se aplică prețurilor convenite în temeiul unor astfel de angajamente în cadrul unor proceduri antisubvenții”. [AM 58]

"

3b.  La articolul 13, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

„(4) Părțile care oferă un angajament sunt obligate să furnizeze o versiune neconfidențială semnificativă a acestui angajament, astfel încât acesta să poată fi comunicat părților implicate în anchetă, Parlamentului European și Consiliului. Părțile au obligația de a dezvălui cât mai multe informații posibil în ceea ce privește conținutul și natura angajamentului, cu respectarea corespunzătoare a informațiilor confidențiale în conformitate cu articolul 29. Mai mult, Comisia consultă industria din Uniune în ceea ce privește caracteristicile principale ale unui asemenea angajament înainte de acceptarea oricărei oferte.” [AM 59]

"

4.  La articolul 14, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Valoarea subvenției care poate face obiectul unor măsuri compensatorii este considerată de minimis în cazul în care este mai mică de 1 % ad valorem, cu excepția anchetelor privind importurile originare din țări în curs de dezvoltare, în cazul cărora nivelul de la care aceasta este considerată de minimis este de 2 % ad valorem.”

"

5.  La articolul 15 alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Valoarea taxei compensatorii nu depășește valoarea totală a subvenției pasibile de măsuri compensatorii stabilită.”

"

6.  Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul 1 se adaugă următorul paragraf: "

„În cazul în care, în urma unei anchete efectuate în temeiul articolului 18, măsura expiră, toate taxele percepute după data deschiderii anchetei se rambursează. Rambursarea se solicită de la autoritățile vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă a Uniunii.”; [AM 60]

"

(b)  alineatul (6) se elimină.

7.  Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (4) a doua teză, termenul „poate” se elimină;

(b)  la alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În cazul în care practicile, operațiunile sau prelucrările care constituie o circumvenție au loc în afara Uniunii, pot fi acordate scutiri producătorilor produsului în cauză despre care s-a constatat că nu sunt angajați în practici de circumvenție astfel cum sunt definite la alineatul (3).”;

"

(c)  la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În cazul în care practicile, operațiunile sau prelucrările care constituie o circumvenție au loc în interiorul Uniunii, pot fi acordate scutiri importatorilor care pot demonstra că nu sunt angajați în practici de circumvenție astfel cum sunt definite la alineatul (3).”

"

7a.  La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) În temeiul prezentului regulament, pot fi adoptate dispoziții speciale referitoare în special la definiția comună a noțiunii de origine prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar sau în conformitate cu articolul 2 al acestuia.” [AM 61]

"

(7b)  La articolul 24, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Comisia poate, după ce a informat statele membre în timp util, să dea instrucțiuni autorităților vamale cu privire la luarea măsurilor adecvate pentru a înregistra importurile astfel încât să poată fi aplicate măsuri cu privire la aceste importuri de la data înregistrării lor. Importurile sunt supuse înregistrării în urma unei cereri din partea industriei din Uniune care să conțină dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune. Importurile pot fi supuse, de asemenea, înregistrării, la inițiativa Comisiei.

Importurile sunt supuse înregistrării începând cu data începerii anchetei atunci când plângerea depusă de industria din Uniune conține o cerere pentru înregistrare și dovezi suficiente pentru a justifica o astfel de acțiune.

Înregistrarea se instituie printr-un regulament care precizează obiectul măsurii și, după caz, valoarea estimată a taxelor care ar putea fi obligatorii în viitor. Perioada în care importurile trebuie înregistrate nu trebuie să depășească nouă luni.” [AM 78]

"

(7c)  La articolul 24, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

„(6) Statele membre întocmesc lunar un raport către Comisie cu privire la importurile de produse care fac obiectul unor anchete sau al unor măsuri și cu privire la valoarea taxelor percepute în aplicarea prezentului regulament. Pe baza unei cereri exprese și motivate a unei părți interesate și în urma avizului comitetului menționat la articolul 25 alineatul (2), Comisia poate decide să le comunice informațiile privind volumul și valorile de import ale acestor produse.” [AM 76]

"

7d.  La articolul 24, se adaugă alineatul următor:"

„(7a) Oricând Comisia intenționează să adopte sau să publice vreun document care vizează clarificarea practicii stabilite a Comisiei în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament în oricare dintre elementele sale, Comisia se consultă cu Parlamentul European și Consiliul înainte de adoptare sau publicare, urmărind ajungerea la un consens în vederea aprobării documentului respectiv. Orice modificare ulterioară a acestor documente este supusă acestor cerințe procedurale. În orice caz, oricare dintre aceste documente este în deplină conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Niciun asemenea document nu poate extinde prerogativele Comisiei, potrivit interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene, de a adopta măsuri.” [AM 64]

"

8.  La articolul 27, alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În cazurile în care numărul producătorilor, al exportatorilor sau al importatorilor din Uniune care cooperează în cadrul anchetei, sau al tipurilor de produse sau de tranzacții este mare, ancheta se poate limita la:

   (a) un număr rezonabil de părți, de produse sau de tranzacții, utilizând eșantioane reprezentative statistic, întocmite pe baza informațiilor disponibile în momentul efectuării selecției; ori
   (b) cel mai mare volum de producție, de vânzări sau de exporturi care pot face în mod rezonabil obiectul anchetei, ținând seama de timpul disponibil.

În cazul sectoarelor industriale neomogene și fragmentate, alcătuite în mare parte din IMM-uri, selecția finală a părților ține seama, atunci când este posibil, de ponderea sectorului în cauză.” [AM 65]

"

9.  După articolul 29 se introduce un articol cu următorul text:"

„Articolul 29b

Informații privind măsurile provizorii

   (1) Producătorii, importatorii și exportatorii din Uniune, precum și asociațiile lor reprezentative și țara de origine și/sau de export, pot să solicite informații referitoare la impunerea planificată a unor taxe provizorii. Cererile de informații se formulează în scris, în termenul stabilit în avizul de deschidere. Informațiile se furnizează părților cu cel puțin două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 12 alineatul (1).

Aceste informații includ:

   (a) un rezumat al taxelor propuse, exclusiv cu titlu informativ; și
   (b) detalii privind calculul marjei de subvenție și al marjei adecvate pentru eliminarea prejudiciului adus industriei din Uniune, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea respectării obligațiilor de confidențialitate menționate la articolul 29. Părțile au la dispoziție un termen de trei zile lucrătoare pentru a formula observații privind exactitatea calculelor.
   (2) În cazurile în care se intenționează să nu se impună taxe provizorii, ci să se continue ancheta, părțile interesate sunt informate cu privire la neimpunerea taxelor cu două săptămâni înaintea expirării termenului de impunere a taxelor provizorii menționat la articolul 12 alineatul (1).” [AM 66]

"

10.  Articolul 31 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Pentru ca autoritățile să dispună de o bază fiabilă care să le permită să țină seama de toate punctele de vedere și de toate informațiile în cazul în care hotărăsc dacă instituirea de măsuri este în interesul Uniunii, producătorii și importatorii din Uniune, asociațiile lor reprezentative, precum și utilizatorii reprezentativi și organizațiile de consumatori reprezentative pot, în termenele stabilite în avizul de inițiere a anchetei referitoare la măsurile compensatorii, să se facă cunoscuți și să furnizeze informații Comisiei. Aceste informații sau sintezele adecvate ale acestora se comunică celorlalte părți desemnate în prezentul alineat, care au dreptul să dea un răspuns.” [AM 67]

"

10a.  Se inserează următorul articol:"

„Articolul 33a

Raport

   (1) Pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului de către Parlamentul European și Consiliu, Comisia prezintă, respectând protecția informațiilor confidențiale în sensul articolului 19, un raport anual privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament Parlamentului European și Consiliului, în cadrul dialogului privind instrumentul de apărare a comerțului dintre Comisie, Parlamentul European și Consiliu. Raportul include informații cu privire la aplicarea măsurilor provizorii și definitive, la încheierea anchetelor fără luare de măsuri, la angajamente, la anchetele redeschise, la examinări și inspecții, precum și la activitățile diferitelor organe responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a prezentului regulament și a îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta. Raportul acoperă, de asemenea, utilizarea instrumentelor de protecție comercială de către țările terțe care vizează Uniunea, informațiile privind redresarea industriei Uniunii vizată de măsurile impuse și acțiunile împotriva măsurilor impuse. Raportul include activitățile consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei și cele ale serviciului de asistență pentru IMM-uri privind aplicarea prezentului regulament.
   (2) În termen de o lună de la prezentarea raportului de către Comisie, Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale competente, pentru a prezenta și a explica orice aspecte legate de punerea în aplicare a prezentului regulament. De asemenea, raportul poate face obiectul unei rezoluții.
   (3) Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia Parlamentului European și Consiliului.” [AM 68]

"

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta este consolidat cu Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 și Regulamentul (CE) nr. 597/2009 până la ...(5). [AM 69]

Articolul 4

Prezentul regulament se aplică tuturor anchetelor în cazul cărora avizul de deschidere emis în temeiul articolului 10 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 sau al articolului 5 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) Pe baza amendamentelor adoptate la 5 februarie 2014 (texte adoptate la acea dată, P7_TA(2014)0082).
(2) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(3)Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 343, 22.12.2009, p. 51).
(4)Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 188, 18.7.2009, p. 93).
(5) Trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene ***I
PDF 277kWORD 53k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0499),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0288/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 7 februarie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2013(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european(4),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0140/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

P7_TC1-COD(2012)0237


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.)

(1) JO C 67, 7.3.2013, p. 1.
(2) JO C 133, 9.5.2013, p. 90.
(3) JO C 62, 2.3.2013, p. 77.
(4) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 46.


Finanțarea partidelor politice europene ***I
PDF 274kWORD 41k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0712),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0393/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene din 7 februarie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 31 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0200/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții Europene de Conturi, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene

P7_TC1-COD(2012)0336


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1142/2014.)

(1) JO C 67, 7.3.2013, p. 1.


Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
PDF 355kWORD 47k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0639),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0303/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 3 decembrie 2013(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7‑0108/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi Europene, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

P7_TC1-COD(2013)0313


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 547/2014.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună privind descărcarea de gestiune separată pentru întreprinderile comune în temeiul articolului 209 din Regulamentul financiar

1.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că, pentru ca întreprinderile comune să poată beneficia de norme financiare simplificate mai bine adaptate la organizarea lor de tip public-privat, aceste întreprinderi ar trebui să fie instituite utilizând ca temei articolul 209 din Regulamentul financiar.

Pe de altă parte, Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt de acord că:

–  Având în vedere natura specifică și statutul actual al întreprinderilor comune și pentru a asigura continuitate cu cel de Al șaptelea program-cadru, întreprinderile comune ar trebui să facă în continuare obiectul unei descărcări de gestiune separate, acordate de Parlamentul European la recomandarea Consiliului. Din acest motiv, în actele de instituire ale întreprinderilor comune care vor fi create în cadrul programului Orizont 2020, se vor introduce derogări specifice de la dispozițiile articolului 209 din Regulamentul financiar. Respectivele derogări vor viza descărcarea de gestiune separată și vor include orice alte adaptări necesare suplimentare.

–  Pentru a permite întreprinderilor comune să beneficieze fără întârziere de simplificările introduse în noul cadru financiar, este necesar ca Regulamentul delegat al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, întemeiat pe articolul 209 din Regulamentul financiar, să intre în vigoare.

2.  Parlamentul European și Consiliul iau act de faptul că Comisia:

–  va asigura includerea în normele financiare ale întreprinderilor comune a unor derogări de la regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat, care să reflecte introducerea în actele lor de instituire a descărcării de gestiune separate;

–  intenționează să propună modificări corespunzătoare la articolul 209 și la articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul financiar în contextul revizuirii viitoare a Regulamentului financiar.

(1) JO C 4, 8.1.2014, p. 1.


Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***I
PDF 577kWORD 274k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))
P7_TA(2014)0424A7-0080/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0480),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0201/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A7-0080/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon gaze cu efect de seră generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [AM 1]

P7_TC1-COD(2013)0224


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Pachetul energie/climă(5), care solicită tuturor sectoarelor economice, inclusiv transportului maritim internațional, să contribuie la realizarea acestor reduceri de emisii, prevede un mandat clar: „În cazul în care, până la 31 decembrie 2011, nu este aprobat de către statele membre în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) sau de către Comunitate în cadrul UNFCCC nici un acord internațional care să includă emisiile provenite din transportul maritim internațional printre obiectivele de reducere, Comisia ar trebui să înainteze o propunere care să intre în vigoare până în 2013 și care să includă aceste emisii în cadrul angajamentului Comunității de reducere a emisiilor. O asemenea propunere ar trebui să reducă orice impact negativ asupra competitivității Comunității, luând în considerare eventualele beneficii pentru mediu.”

(1a)  Transportul maritim are un impact asupra climei la nivel global și asupra calității aerului ca urmare a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și altor emisii, printre care oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOx), metan (CH4), particule în suspensie (PS) și negru de fum. [AM 2]

(1b)  Transportul maritim internațional rămâne singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit evaluării de impact care însoțește propunerea pentru prezentul regulament, emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim internațional care au legătură cu Uniunea au crescut până la 48 % în perioada 1990 - 2007. [AM 3]

(1c)  Având în vedere faptul că se îmbunătățesc cu rapiditate cunoștințele științifice cu privire la impactul pe care transportul maritim îl are asupra climei globale din alte puncte de vedere decât cel al emisiilor de CO2, ar trebui ca, în contextul prezentului regulament, să se efectueze o evaluare actualizată a acestui impact. Pe baza evaluărilor sale și ținând seama de Rezoluția Parlamentului European din 14 septembrie 2011 referitoare la o abordare globală privind emisiile antropice cu efecte asupra climei, altele decât cele de CO2, Comisia ar trebui să analizeze implicațiile în materie de politici și de măsuri pentru reducerea emisiilor respective. [AM 4]

(1d)  Comisia ar trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a aborda și alte activități care conduc la generarea de emisii de gaze cu efect de seră și de poluanți atmosferici, dar care nu fac obiectul prezentului regulament, cum ar fi folosirea agenților de răcire la bordul navelor de pescuit, precum și cu privire la emisiile prin evaporare generate în momentul încărcării și descărcării carburanților și a mărfurilor în vrac (de exemplu, compuși organici volatili, PS). [AM 5]

(1e)  Cartea albă prezentată la 28 martie 2011 de Comisie și intitulată „Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” solicită ca, până în 2050, emisiile generate de transportul maritim să se reducă cu 40 % (sau 50 %, dacă este posibil) comparativ cu nivelurile din 2005, și anume, prin aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. [AM 6]

(1f)  Rezoluția Parlamentului European din 15 decembrie 2011 referitoare la „Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor” solicită reducerea uniformă cu 30 % la nivelul întregii UE a emisiilor de CO2 și de poluanți generate de transportul naval, în vederea căreia își vor aduce contribuția acordurile OMI referitoare la Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) și la Planul de gestionare a eficienței energetice a navelor (SEEMP). [AM 7]

(2)  În iulie 2011, OMI a adoptat măsuri tehnice și operaționale, în special EEDI pentru navele noi și SEEMP, care vor aduce îmbunătățiri în ceea ce privește reducerea creșterii preconizate a emisiilor de gaze cu efect de seră, însă doar aceste măsuri, singure, nu pot duce la reducerile absolute ale emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim internațional care sunt necesare pentru ca aceste eforturi să contribuie la îndeplinirea obiectivului general de limitare la 2 °C a creșterii temperaturilor la nivel mondial.

(3)  Potrivit datelor furnizate de OMI, consumul de energie și emisiile de CO2 specifice ale navelor ar putea fi reduse de la până la 75 % 25 la 75 % prin aplicarea unor măsuri operaționale și prin implementarea unor tehnologii existente, iar măsurile respective pot fi considerate în mare parte eficiente din punctul de vedere al costurilor, deoarece costurile reduse ale combustibililor asigură amortizarea oricăror costuri operaționale sau investiționale. [AM 8]

(4)  Cea mai bună opțiune posibilă pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim la nivelul Uniunii rămâne aplicarea unei măsuri bazate pe piață, și anume, stabilirea unui preț pentru emisii sau impunerea unei taxe, care necesită instituirea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV) a emisiilor de CO2 gaze cu efect de seră bazat pe consumul de combustibili al navelor, ca. Colectarea de date cu privire la aceste emisii reprezintă o primă fază a unei abordări etapizate justificate de nevoia de reducere a acestor emisii, pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Accesul public la datele privind emisiile va contribui la eliminarea obstacolelor de pe piață care împiedică asimilarea multor măsuri cu costuri negative care ar reduce emisiile din sector. [AM 9]

(5)  Adoptarea de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de combustibili este îngreunată de existența pe piață a unor bariere precum lipsa unor informații fiabile referitoare la eficiența navelor în ceea ce privește combustibilii sau la eficiența tehnologiilor disponibile de modernizare a navelor, lipsa accesului la finanțare pentru investițiile în eficiența navelor și motivațiile divergente generate de faptul că proprietarii navelor nu ar beneficia de investițiile lor în eficiența navelor când operatorii sunt cei care plătesc pentru combustibili.

(6)  Rezultatele consultării cu părțile interesate și discuțiile cu partenerii internaționali indică faptul că ar trebui aplicată o abordare etapizată pentru includerea emisiilor generate de transportul maritim în angajamentul Uniunii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prima etapă fiind implementarea unui sistem MRV robust pentru reducerea emisiilor de CO2 gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, iar urmând ca, într-o etapă ulterioară, să se introducă noi instrumente de politică, și anume stabilirea unui preț pentru aceste emisii urmând într-o etapă ulterioară sau impunerea unei taxe. Această abordare facilitează realizarea unor progrese semnificative la nivel internațional în ceea ce privește stabilirea de comun acord a unor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a unor măsuri suplimentare pentru realizarea acestor reduceri la un cost minim. [AM 10]

(7)  Se preconizează că introducerea unui sistem MRV la nivelul Uniunii va duce la reduceri ale emisiilor de până la 2 % în comparație cu scenariul statu quo și la reduceri cu până la 1,2 miliarde EUR ale costurilor nete agregate până în 2030, deoarece ar putea contribui la înlăturarea barierelor de pe piață, îndeosebi a celor legate de lipsa informațiilor referitoare la eficiența navelor. Această reducere a costurilor de transport ar trebui să faciliteze comerțul internațional. În plus, un sistem MRV robust este o precondiție pentru orice măsură bazată pe piață sau pentru orice standard de eficiență alte măsuri care au ca scop să asigure o bază mai bună pentru principiul „poluatorul plătește”, indiferent dacă este aplicat la nivelul Uniunii sau la nivel mondial. Dată fiind natura internațională a transportului maritim, o abordare coordonată la nivel mondial ar fi metoda cea mai recomandată și mai eficientă pentru a reduce emisiile generate de transportul maritim internațional. De asemenea, sistemul furnizează date fiabile pentru stabilirea unor obiective precise de reducere a emisiilor și pentru evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește contribuția transportului maritim la realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. [AM 11]

(8)  Toate călătoriile în interiorul Uniunii, toate călătoriile de la ultimul port din afara Uniunii până la primul port de escală din Uniune și toate călătoriile de la un port din Uniune până la următorul port de escală din afara Uniunii ar trebui considerate relevante în scopul monitorizării. Ar trebui cuprinse, de asemenea, emisiile de CO2 gaze cu efect de seră din porturile Uniunii, inclusiv cele generate când navele se află la dană sau se deplasează în interiorul unui port, în special atunci când sunt disponibile măsuri specifice și tehnologii alternative, cum ar fi infrastructurile de branșament electric al navelor la dană pentru reducerea sau evitarea acestor emisii. Aceste norme ar trebui aplicate în mod nediscriminatoriu tuturor navelor, indiferent de pavilionul lor. [AM 12]

(8a)  Având în vedere domeniul de aplicare geografic și nevoia implicită de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în afara jurisdicției statelor membre, precum și implicarea societăților de transport maritim de la nivel mondial, Comisia ar trebui să informeze țările terțe în timp util și în mod corespunzător cu privire la sistemul MRV în scopul de a genera un grad cât mai ridicat de acceptare internațională. [AM 13]

(9)  Sistemul MRV propus ar trebui să ia forma unui regulament, având în vedere caracterul complex și foarte tehnic al dispozițiilor introduse, necesitatea unor norme uniforme aplicabile în întreaga Uniune pentru a reflecta caracterul internațional al transportului maritim – se preconizează că numeroase nave fac escală în porturi din diferite state membre – și pentru a facilita implementarea sistemului în întreaga Uniune.

(10)  Un sistem MRV al Uniunii robust și specific pentru nave ar trebui să se bazeze pe calcularea emisiilor generate de combustibilul utilizat sau pe raportarea precisă a emisiilor reale generate în timpul călătoriilor dinspre și înspre porturile Uniunii, deoarece datele referitoare la vânzarea combustibililor nu ar putea furniza estimări suficient de precise privind consumul de combustibil în contextul specific vizat, din cauza capacităților mari ale tancurilor navelor. [AM 14]

(11)  De asemenea, sistemul MRV al Uniunii ar trebui să vizeze și alte informații relevante din punct de vedere climatic, permițând stabilirea eficienței navelor sau, pentru o analiză mai aprofundată a factorilor care determină creșterea emisiilor. De asemenea, acest domeniu de aplicare aliniază sistemul , pentru alinierea sistemului MRV al Uniunii la inițiativele internaționale ale OMI de introducere a unor standarde de eficiență pentru navele existente, cuprinzând și măsuri operaționale, și contribuie pentru a contribui la înlăturarea barierelor de pe piață legate de lipsa informațiilor. [AM 15]

(12)  Pentru a se reduce la minimum sarcina administrativă pentru proprietarii și operatorii de nave, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru a se optimiza raportul dintre costuri și beneficii al sistemului MRV fără a periclita obiectivul de a viza o pondere predominantă a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, normele pentru MRV ar trebui să se aplice doar marilor poluatori. După o analiză detaliată și obiectivă a dimensiunilor și a emisiilor navelor care sosesc în și pleacă din porturile Uniunii, a fost selectat un prag de tonaj brut de 5 000 de tone (GT). Navele de peste 5 000 de tone (GT) reprezintă aproximativ 55 % din numărul navelor care fac escală în porturile Uniunii și generează aproximativ 90 % din emisiile aferente. Acest prag nediscriminatoriu ar garanta faptul că sunt vizați cei mai relevanți poluatori. Un prag mai scăzut ar crea o sarcină administrativă mai mare, în vreme ce un prag mai ridicat ar limita cantitatea de emisii vizată și deci eficacitatea sistemului în ceea ce privește mediul.

(13)  Pentru ca efortul administrativ al proprietarilor și al operatorilor să fie și mai redus, normele de monitorizare ar trebui să se concentreze asupra dioxidului de carbon, care este de departe cel mai relevant gaz cu efect de seră generat de transportul maritim și care reprezintă până la 89 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale acestui sector. [AM 17]

(14)  Normele ar trebui să țină cont de cerințele existente și de datele deja disponibile la bordul navelor, deci proprietarilor de nave ar trebui să li se ofere oportunitatea de a selecta una dintre următoarele metode de monitorizare: utilizarea documentelor privind operațiunea de buncheraj, monitorizarea tancurilor cu combustibil pentru nave, debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile sau măsurarea emisiilor directe. Un plan de monitorizare specific pentru navă ar trebui să documenteze alegerea făcută și să furnizeze detalii suplimentare privind aplicarea metodei selectate.

(15)  Orice companie care deține responsabilitatea în privința unei întregi perioade de raportare în cazul unei nave care desfășoară activități de transport ar trebui considerată responsabilă pentru îndeplinirea cerințelor legate de monitorizare și raportare aferente acestei perioade de raportare, inclusiv pentru depunerea unui raport de emisii verificat în mod satisfăcător. În cazul schimbării proprietarului, noul proprietar va fi responsabil doar pentru îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare aferente perioadei de raportare în care a avut loc schimbarea proprietarului. Pentru a se facilita îndeplinirea acestor obligații, noul proprietar ar trebui să primească un exemplar al celui mai recent plan de monitorizare și un document de conformitate, dacă este cazul. De asemenea, schimbarea proprietarului ar trebui să ducă la modificarea planului de monitorizare, astfel încât noul proprietar de navă să își aleagă personal metodologia de monitorizare.

(16)  Alte gaze cu efect se seră, alți factori cu efect nociv asupra climei sau alți poluanți atmosferici nu ar trebui să fie incluși în sistemul MRV al Uniunii în această etapă, pentru a se evita cerințele privind instalarea unui echipament de măsurare care nu este suficient de fiabil și de disponibil pe piață, acestea putând împiedica punerea în aplicare a sistemului MRV al Uniunii. Sistemul MRV al Uniunii reprezintă o oportunitate pentru a asigura reglementarea coerentă a sectorului transportului naval în raport cu alte sectoare. [AM 18]

(16a)  Convenția MARPOL include aplicarea obligatorie a EEDI pentru navele noi și a SEEMP pentru întreaga flotă mondială. [AM 19]

(17)  Pentru reducerea la minimum a sarcinii administrative a proprietarilor și a operatorilor de nave, raportarea și publicarea informațiilor raportate ar trebui organizate anual. Problemele legate de confidențialitate ar trebui abordate prin limitarea la medii anuale și la cifre agregate a publicării informațiilor privind emisiile, consumul de combustibil și eficiența. Datele raportate Comisiei ar trebui completate de statistici în măsura în care aceste date sunt relevante pentru dezvoltarea, producția și diseminarea statisticilor europene în conformitate cu Decizia 2012/504/UE a Comisiei(6).

(18)  Verificarea de către verificatori acreditați ar trebui să garanteze că planurile de monitorizare și rapoartele de emisii sunt corecte și conforme cerințelor definite de prezentul regulament. Prin urmare, cerințele în materie de competențe sunt esențiale pentru ca un verificator să poată realiza activitățile de verificare prevăzute de prezentul regulament. Ca un element important pentru simplificarea verificării, verificatorii ar trebui să controleze credibilitatea datelor prin compararea datelor raportate cu datele estimative bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor. Aceste estimări ar putea fi furnizate de Comisie. Verificatorii ar trebui să fie persoane sau entități juridice independente și competente și ar trebui să fie acreditate de organismele naționale de acreditare instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(7). [AM 20]

(19)  La bordul navelor ar trebui păstrat câte un document de conformitate eliberat de un verificator, pentru a se demonstra îndeplinirea obligațiilor de monitorizare, raportare și verificare. Verificatorii ar trebui să informeze Comisia în privința eliberării acestor documente.

(20)  Pe baza experienței dobândite datorită unor sarcini similare legate de siguranța maritimă, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) ar trebui să sprijine Comisia prin îndeplinirea anumitor atribuții.

(21)  Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament ar trebui să ducă la aplicarea de sancțiuni. Asigurarea respectării obligațiilor legate de sistemul MRV ar trebui să se bazeze pe instrumente existente, mai exact cele instituite în aplicarea Directivei 2009/21/CE(8) și a Directivei 2009/16/CE(9) a Parlamentului European și a Consiliului, precum și pe informațiile referitoare la eliberarea documentelor de conformitate. Documentul care confirmă că nava îndeplinește obligațiile de monitorizare și raportare ar trebui adăugat de Comisie pe lista certificatelor și a documentelor menționate la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2009/16/CE.

(22)  Directiva 2009/16/CE prevede reținerea navelor care nu au certificatele care trebuie păstrate la bord. În cazul navelor care nu și-au îndeplinit obligațiile de monitorizare și raportare pentru mai mult de o perioadă de raportare, este, totuși, adecvat să se prevadă posibilitatea excluderii. Această dispoziție ar trebui aplicată în așa fel încât să permită rectificarea situației într-o perioadă de timp rezonabilă.

(23)  Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(10) ar trebui modificat pentru a se stabili cerințe privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim de către statele membre în temeiul prezentului regulament.

(24)  Sistemul MRV al Uniunii ar trebui să servească drept model pentru implementarea unui sistem MRV la nivel mondial. Este preferabil un sistem MRV la nivel mondial, deoarece ar putea fi considerat mai eficace datorită domeniului de aplicare mai amplu. În acest context, Comisia ar trebui să împărtășească în mod regulat informațiile relevante legate de implementarea prezentului regulament cu OMI și cu alte organisme internaționale relevante și să transmită informații relevante către OMI. Când se ajunge la un acord asupra unui sistem MRV la nivel mondial, Comisia ar trebui să revizuiască sistemul MRV al Uniunii, în vederea alinierii acestuia la sistemul global.

(25)  Pentru a se utiliza cele mai bune practici și dovezi științifice disponibile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea anumitor aspecte tehnice legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 gaze cu efect de seră generate de nave și specificarea mai în detaliu a normelor pentru verificarea rapoartelor de emisii și pentru acreditarea verificatorilor. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi. Comisia, atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu. [AM 21]

(26)  În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru utilizarea sistemelor automatizate și a formularelor electronice standard pentru raportarea coerentă către Comisie și statele membre implicate a emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe de executare necesare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(11). [AM 22]

(27)  Obiectivul acțiunii propuse, și anume monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de CO2 gaze cu efect de seră ale navelor ca prim pas al unei abordări etapizate pentru reducerea acestor emisii și pentru atingerea obiectivelor stabilite în Cartea albă a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor”, nu poate fi îndeplinit în mod suficient de statele membre acționând individual, având în vedere caracterul internațional al transportului maritim, și, prin urmare, date fiind amploarea și efectele acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii. Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective. [AM 23]

(28)  Dispozițiile de instituire a sistemului MRV ar trebui să fie în conformitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE(12) și în Regulamentul (CE) nr 45/2001(13) al Parlamentului European și al Consiliului.

(29)  Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie 2015, pentru a se garanta faptul că statele membre și părțile interesate relevante dispun de suficient timp pentru a lua măsurile necesare pentru aplicarea eficace a prezentului regulament înainte de începerea primei perioade de raportare, la 1 ianuarie 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Subiect

Prezentul regulament prevede norme pentru monitorizarea, raportarea și verificarea cu precizie a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) gaze cu efect de seră și a altor informații relevante privind clima obținute de la navele care sosesc sau se află în ori pleacă din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru, în scopul promovării reducerii emisiilor de CO2 gaze cu efect de seră generate de transportul maritim într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. [AM 24]

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică navelor cu un tonaj brut de peste 5 000 de tone, în ceea ce privește emisiile generate în timpul călătoriilor lor de la ultimul port de escală la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru și de la un port aflat sub jurisdicția unui stat membru spre următorul lor port de escală, precum și în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare, navelor de pescuit sau prelucrare, navelor de lemn cu construcție primitivă, navelor care nu sunt propulsate prin mijloace mecanice și navelor guvernamentale utilizate în scopuri necomerciale. [AM 26]

Articolul 3

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „emisii” înseamnă eliberarea de CO2 în atmosferă de către navele prevăzute la articolul 2;

(b)  „port de escală” înseamnă portul în care o navă se oprește pentru a încărca sau a descărca marfă sau pentru a îmbarca sau debarca pasageri, inclusiv opririle cu unicul scop de a realimenta nava cu combustibil, de a obține provizii proaspete și/sau de a înlocui echipajul;

(c)  „societate” înseamnă proprietarul unei nave în conformitate cu articolul 2, sau orice altă persoană, precum administratorul sau navlositorul navei nude, care a preluat responsabilitatea pentru operațiunile navei de la proprietarul acesteia;

(d)  „tonaj brut” (GT) înseamnă tonajul brut metric calculat în conformitate cu reglementările pentru măsurătorile de tonaj din anexa I la Convenția internațională din 1969 privind măsurarea tonajului navelor;

(e)  „verificator” înseamnă o entitate juridică ce desfășoară activități de verificare, acreditată de un organism național de acreditare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în temeiul prezentului regulament, sau o agenție responsabilă pentru un sistem de modelare pentru monitorizarea emisiilor generate de nave; [AM 28]

(f)  „verificare” înseamnă activitățile desfășurate de un verificator pentru a evalua conformitatea documentelor transmise de societate cu cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(g)  „alte informații relevante din punct de vedere climatic” înseamnă informații referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră generate de consumul de combustibili, la transportul efectuat distanța parcursă, la posibilitățile de branșament electric la dană și la eficiența energetică a navelor, care permit analizarea tendințelor înregistrate de emisii și evaluarea indicarea performanțelor navelor; [AM 29]

(h)  „factor de emisie” înseamnă rata medie de emisii a unui gaz cu efect de seră raportată la datele de activitate ale unui flux de surse presupunând că oxidarea este completă în cazul arderii și a conversiei integrale pentru toate celelalte reacții chimice;

(i)  „incertitudine” înseamnă un parametru, asociat rezultatului determinării unei cantități, care caracterizează dispersia valorilor care ar putea fi atribuite, în mod logic, cantității în cauză, incluzând efectele factorilor sistematici, precum și ale factorilor accidentali, exprimat în procente, și descrie un interval de încredere situat în jurul valorii medii care cuprinde 95 % din valorile sugerate, luând în considerare orice asimetrie a distribuției valorilor;

(j)  „prudent” înseamnă că un set de ipoteze este definit în așa fel încât să se evite orice subestimare a emisiilor anuale sau orice supraestimare a distanțelor sau a cantităților de marfă transportate; [AM 30]

(k)  „tone de CO2” înseamnă tone metrice de CO2; [AM 31]

(l)  „perioadă de raportare” înseamnă un an calendaristic în timpul căruia emisiile trebuie monitorizate și raportate;

(la)  „navă la dană” înseamnă o navă care este amarată sau ancorată în siguranță într-un port al Uniunii în timp ce încarcă, descarcă sau efectuează o escală, incluzând perioada de timp petrecută atunci când nu este angajată în operațiuni de transport de mărfuri; [AM 32]

(lb)  „clasă de gheață” înseamnă notarea atribuită navei de administrație sau de o organizație recunoscută de administrație, care indică faptul că nava a fost proiectată pentru navigarea în condiții de gheață pe mare. [AM 33]

CAPITOLUL II

MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

Secțiunea 1

Principii și metode de monitorizare și raportare

Articolul 4

Principii comune de monitorizare și raportare

(1)  Societățile monitorizează și raportează, în cazul fiecărei nave, cantitatea de combustibil consumată și tipul de combustibil consumat pe parcursul unui an calendaristic în fiecare port aflat unei perioade de raportare în toate porturile aflate sub jurisdicția unui stat membru și în cazul fiecărei călătorii tuturor călătoriilor de sosire în și de plecare dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, în conformitate cu alineatele (2)-(6). [AM 34]

(2)  Monitorizarea și raportarea sunt complete și vizează toate emisiile de CO2 generate prin arderea combustibililor în timp ce nava se află pe mare, precum și în timp ce se află la dană. Societățile iau măsuri adecvate pentru a preveni orice lipsă a datelor în perioada de raportare. [AM 35]

(3)  Monitorizarea și raportarea sunt coerente și comparabile în timp. Societățile utilizează aceleași metodologii de monitorizare și seturi de date care fac obiectul unor modificări și derogări aprobate de verificator.

(4)  Societățile obțin, înregistrează, compilează, analizează și documentează datele pentru monitorizare, inclusiv presupunerile, referințele, factorii de emisie și datele privind activitatea, într-un mod transparent care să permită reproducerea de către verificator a procesului de determinare a emisiilor.

(5)  Societățile se asigură că determinarea emisiilor nu este nici sistematic, nici conștient inexactă. Societățile verifică și reduc orice sursă de imprecizie.

(6)  Societățile trebuie să creeze condițiile necesare pentru a asigura în mod rezonabil integritatea datelor referitoare la emisii care urmează a fi monitorizare și raportate.

(6a)  În cadrul monitorizării și al raportării ulterioare, societățile țin cont de recomandările incluse în rapoartele de verificare emise în conformitate cu articolul 13. [AM 36]

Articolul 5

Metode pentru monitorizarea și raportarea emisiilor generate de transportul maritim

(1)  În sensul articolului 4 alineatele (1), (2) și (3), societățile determină emisiile și alte informații relevante din punct de vedere climatic în cazul fiecăreia dintre navele de peste 5 000 GT pe care le dețin, în conformitate cu oricare dintre metodele prezentate în anexa I.

(1a)  Când se convine un acord internațional privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește metodele stabilite în anexa I și este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 privind, dacă este cazul, amendamentele la anexa respectivă, pentru a specifica utilizarea debitmetrelor pentru procesele de combustie aplicabile și măsurarea emisiilor directe. [AM 38]

SECȚIUNEA 2

PLANUL DE MONITORIZARE

Articolul 6

Conținutul și prezentarea planului de monitorizare

(1)  Până la 31 august 2017, societățile transmit verificatorilor un plan de monitorizare, indicând metoda aleasă pentru monitorizarea și raportarea emisiilor și a altor informații relevante din punct de vedere climatic pentru fiecare dintre navele de peste 5 000 5 000 GT pe care le dețin. [AM 39 - adaptat pentru a se asigura coerența cu Articolul 2 alineatul (1) referitor la domeniul de aplicare]

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul navelor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament pentru prima oară după 1 ianuarie 2018, societatea transmite verificatorului un plan de monitorizare, fără întârzieri nejustificate și la cel târziu două luni de la prima escală a navelor respective într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru.

(3)  Planul de monitorizare menționat la alineatul (1) constă într-o documentație completă și transparentă privind metodologia de monitorizare a unei anume nave și conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  identificarea și tipul navei, inclusiv numele navei, numărul de înregistrare OMI al navei, clasa de gheață a navei, portul de înmatriculare sau portul de origine al navei și numele proprietarului navei; [AM 40]

(b)  Numele societății și adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale unei persoane de contact;

(c)  o descriere a surselor următoarelor surse de emisii de la bordul navei, precum motoarele principale, motoarele auxiliare, cazanele și generatoarele de gaze inerte, precum și tipurile de combustibil utilizate; și a tipurilor de carburant asociate, după cum urmează:

(i)  motor principal/motoare principale;

(ii)  motor auxiliar/motoare auxiliare;

(iii)  cazan/cazane;

(iv)  generator/generatoare de gaze inerte; [AM 41]

(d)  o descriere a procedurilor, sistemelor și responsabilităților utilizate pentru actualizarea și completarea listei surselor de emisii pe parcursul anului perioadei de monitorizare, în vederea asigurării unei monitorizări și raportări complete a emisiilor navei; [AM 42]

(e)  o descriere a procedurilor utilizate pentru monitorizarea caracterului complet al listei călătoriilor;

(f)  o descriere a procedurilor de monitorizare a consumului de combustibil al navei, inclusiv:

(i)  metoda aleasă în conformitate cu anexa I pentru calcularea consumului de combustibil al fiecărei surse de emisii, inclusiv o descriere a echipamentului de măsurare utilizat, după caz;

(ii)  procedurile pentru măsurarea combustibilului alimentat și a combustibilului aflat deja în tancuri, o descriere a instrumentelor de măsurare implicate și a procedurilor de înregistrare, extragere, transmitere și stocare a informațiilor cu privire la măsurători, după caz;

(iii)  metoda aleasă pentru determinarea densității, după caz;

(iv)  o procedură care să garanteze că incertitudinea totală corespunzătoare măsurătorilor de combustibil îndeplinește cerințele prezentului regulament, cu referiri, ori de câte ori este posibil, la legislația națională, la clauzele din contractele cu clienții sau la standardele de precizie ale furnizorilor de combustibil;

(g)  factorii de emisie individuali utilizați pentru fiecare tip de combustibil sau, în cazul combustibililor alternativi, metodologiile de determinare a factorilor de emisie, inclusiv metodologia de eșantionare, metodele de analiză, o descriere a laboratoarelor utilizate și a acreditărilor acestora (și acreditarea ISO 17025 confirmată, în cazul în care este relevant);

(h)  o descriere a procedurilor utilizate pentru determinarea datelor privind activitatea în cazul fiecărei călătorii, inclusiv:

(i)  procedurile, responsabilitățile și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea distanței pentru fiecare călătorie efectuată;

(ii)  procedurile, responsabilitățile formulele și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea mărfurilor transportate și a numărului de pasageri, după caz; [AM 43]

(iii)  procedurile, responsabilitățile formulele și sursele de date pentru determinarea și înregistrarea timpului petrecut pe mare între portul de plecare și portul de sosire;

(ha)  procedurile, responsabilitățile, formulele și sursele de date pentru stabilirea și înregistrarea distanței parcurse și a timpului petrecut atunci când se navighează prin gheață; [AM 44]

(i)  o descriere a metodei utilizate pentru a determina datele de substituție pentru completarea lacunelor de date;

(j)  data celei mai recente modificări a planului de monitorizare; [AM 45]

(ja)  o fișă de înregistrare a reviziilor în care să se înregistreze toate detaliile istoricului reviziilor. [AM 46]

(4)  Societățile utilizează planurile de monitorizare standardizate bazate pe modele. Normele Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în conformitate cu articolul 24 în vederea determinării unor norme tehnice prin care se stabilesc modelele de stabilire a modelelor pentru planurile de monitorizare menționate la alineatul (1) se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament. Aceste modele sunt cât mai simple posibil și nu introduc sarcini birocratice inutile. [AM 47]

Articolul 7

Modificări ale planului de monitorizare

Societățile verifică regulat dacă planul de monitorizare al navei reflectă natura și funcționarea navei și dacă metodologia de monitorizare poate fi îmbunătățită.

O societate modifică planul de monitorizare în oricare dintre situațiile următoare: prevăzute la literele (a)-(e). Planul de monitorizare se modifică numai în ceea ce privește schimbările specifice care au avut loc în urma situațiilor respective. [AM 48]

(a)  dacă se schimbă proprietarul navei sau dacă se schimbă proprietarul documentelor de conformitate sau pavilionul; [AM 49]

(b)  dacă au loc noi emisii, generate de surse noi de emisii sau ca urmare a utilizării de noi combustibili care nu au fost încă incluși în planul de monitorizare;

(c)  dacă schimbarea disponibilității datelor, ca urmare a utilizării unor noi tipuri de instrumente de măsurare, metode de eșantionare sau metode de analiză sau din alte motive, duce la o mai mare precizie a determinării emisiilor;

(d)  dacă datele obținute cu ajutorul metodologiei de monitorizare aplicate anterior s-au dovedit incorecte;

(e)  dacă planul de monitorizare nu este în conformitate cu cerințele prezentului regulament, iar verificatorul solicită societății să îl modifice;

Societățile notifică verificatorilor, fără întârzieri nejustificate, orice propunere de modificare a planului de monitorizare.

Orice modificare semnificativă a planului de monitorizare este supusă unei evaluări de către verificator.

Secțiunea 3

MONITORIZAREA EMISIILOR ȘI ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

Articolul 8

Monitorizarea activităților într-o perioadă de raportare

(1)  Începând cu 1 ianuarie 2018, pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), societățile monitorizează emisiile pentru fiecare navă, pentru fiecare călătorie și pentru fiecare an, aplicând metoda corespunzătoare dintre cele prezentate în anexa I partea B și calculând emisiile în conformitate cu anexa I partea A.

(1a)  Monitorizarea poate fi suspendată în cursul perioadelor în care o navă este implicată într-o situație de urgență, inclusiv în activități de salvare. [AM 50]

Articolul 9

Monitorizarea per călătorie

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare călătorie înspre și dinspre un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, societățile monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următoarele informații:

(a)  portul de pornire și portul de sosire, inclusiv data și ora plecării și sosirii;

(b)  cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor; [AM 51]

(c)  CO2 emis;

(d)  distanța parcursă;

(e)  timpul petrecut pe mare;

(f)  marfa transportată; [AM 53]

(fa)  eficiența energetică, astfel cum este stabilită în anexa II; [AM 54]

(g)  transportul efectuat. [AM 55]

(ga)  data și ora la care încep și se termină perioadele în cursul cărora monitorizarea a fost suspendată din cauza unor situații de urgență precum activitățile de salvare, împreună cu o descriere a acestor situații. [AM 56]

În cazul transportului maritim pe distanță lungă care implică o serie de escale în porturile Uniunii, porțiunea parcursă pe teritoriul Uniunii ar trebui considerată o singură călătorie. [AM 57]

Prin derogare de la primul paragraf, navele care își desfășoară activitatea exclusiv în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care efectuează mai multe călătorii pe zi sunt exceptate de la monitorizarea emisiilor pentru fiecare călătorie. [AM 58]

Articolul 10

Monitorizarea per an

Pe baza planului de monitorizare aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), pentru fiecare navă și pentru fiecare an calendaristic, societatea monitorizează, în conformitate cu anexa I partea A și cu anexa II, următorii parametri:

(a)  cantitățile și factorul de emisie pentru fiecare tip de combustibil consumat, per total și în mod diferențiat în funcție de combustibilul utilizat în interiorul și în exteriorul zonelor de control al emisiilor;

(b)  emisiile totale de CO2 total emis;

(c)  emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile între porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(d)  emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile care au pornit din porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(e)  emisiile de CO2 agregate generate de toate călătoriile spre porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(f)  emisiile de CO2 generate în interiorul porturilor aflate sub jurisdicția unui stat membru, la dană;

(g)  distanța totală parcursă;

(h)  timpul total petrecut pe mare și la dană;

(i)  transportul total efectuat;

(j)  eficiența energetică medie. [AM 59]

Secțiunea 4

RAPORTARE

Articolul 11

Conținutul raportului de emisii

(1)  Începând din 2019, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, societățile transmit Comisiei și autoritățile statelor de pavilion în cauză un raport de emisii referitor la emisii și la alte informații relevante din punct de vedere climatic pentru întreaga perioadă de raportare și pentru fiecare navă aflată în responsabilitatea lor, raport verificat și considerat satisfăcător de un verificator, în conformitate cu cerințele menționate la articolul 14.

(2)  Atunci când se schimbă proprietarul navei, noua societate se asigură că fiecare navă aflată în responsabilitatea sa se conformează cerințelor prezentului regulament în ceea ce privește întreaga perioadă de raportare în care preia responsabilitatea pentru nava în cauză.

(3)  În raportul de emisii menționat la alineatul (1), societățile includ următoarele informații:

(a)  datele de identificare a navei și a societății, inclusiv:

(i)  numele navei,

(ii)  numărul de înregistrare OMI,

(iii)  portul de înmatriculare sau portul de origine,

(iiia)  clasa de gheață a navei; [AM 60]

(iv)  eficiența tehnică certificată a navei [exprimată prin Indicele eficienței energetice de proiectare (EEDI) sau valoarea estimată a indicelui (EIV) în conformitate cu Rezoluția MEPC.215 (63) a OMI, după caz] dacă este cazul pentru tipul de navă relevant, [AM 61]

(v)  numele proprietarului navei,

(vi)  adresa proprietarului navei și locul principal de desfășurare a activității acestuia,

(vii)  numele societății (dacă este diferită de proprietarul navei),

(viii)  adresa societății (dacă este diferită de proprietarul navei) și locul principal de desfășurare a activității acesteia,

(ix)  adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale unei persoane de contact; [AM 62]

(b)  informații privind metoda de monitorizare utilizată și nivelul de incertitudine aferent,

(c)  rezultatele monitorizării anuale a parametrilor în conformitate cu articolul 10,

(ca)  detalii privind perioadele de monitorizare suspendate din cauza situațiilor de urgență și a activităților de salvare. [AM 63]

Articolul 12

Formatul raportului de emisii

(1)  Raportul de emisii menționat la articolul 11 se transmite cu ajutorul unor sisteme automatizate și al unor formate complete pentru schimbul de date, inclusiv al unor modele electronice.

(2)  Normele tehnice prin care se stabilește formatul pentru schimbul de date, inclusiv modelele electronice menționate la alineatul (1), se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

CAPITOLUL III

VERIFICARE ȘI ACREDITARE

Articolul 13

Amploarea activităților de verificare și raportul de verificare

(1)  Verificatorul evaluează conformitatea planului de monitorizare menționat la articolul 6 cu cerințele prevăzute la articolele 6 și 7. Dacă evaluarea conține recomandări care trebuie încorporate într-un plan de monitorizare, societatea respectivă își revizuiește planul de monitorizare înainte de începutul perioadei de raportare.

(2)  Verificatorul evaluează conformitatea raportului de emisii cu cerințele prevăzute la articolele 8 și 11 și în anexele I și II.

(3)  In În special, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic incluse în raportul de emisii au fost determinate în conformitate cu articolele 8, 9 și 10 și cu planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. De asemenea, verificatorul se asigură că emisiile și celelalte informații relevante din punct de vedere climatic declarate în rapoarte sunt consecvente cu datele calculate din alte surse în conformitate cu anexele I și II. [AM 64]

(4)  Atunci când concluzia evaluării este că, date fiind cunoștințele de care dispune verificatorul, raportul de emisii nu conține denaturări semnificative și erori, verificatorul emite un raport de verificare. Raportul de verificare precizează toate aspectele relevante pentru activitatea desfășurată de verificator.

(5)  Atunci când concluzia evaluării este că raportul de emisii conține denaturări semnificative, erori, inconsecvențe sau nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 11 și 14 și în anexa I, verificatorul informează în timp util societatea în legătură cu acest lucru și solicită acesteia să transmită un raport de emisii revizuit. Societatea corectează orice neconformitate sau inconsecvențe comunicate, astfel încât să permită finalizarea în timp util a procesului de verificare. În raportul său de verificare, verificatorul raportează dacă neconformitățile au fost rezolvate de societate în timpul verificării.

(5a)  În cazul în care verificatorul identifică domenii în care se poate îmbunătăți performanța societății în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor, inclusiv în ceea ce privește obținerea unei precizii mai mari și sporirea eficienței activităților de monitorizare și raportare, acesta include în raportul de verificare recomandări de îmbunătățire. [AM 65]

Articolul 14

Obligații generale și principii pentru verificatori

(1)  Verificatorul este independent de societatea sau de operatorul navei în cauză și desfășoară activitățile impuse prin prezentul regulament în interes public. În acest scop, nici verificatorul, nici o altă parte a aceleiași entități juridice nu este o societate, un operator de navă sau un proprietar al unei societăți și nu poate fi deținut de aceștia și nici nu are cu societatea în cauză relații care ar putea să îi afecteze independența și imparțialitatea.

(2)  Când efectuează verificarea raportului de emisii menționat la articolul 11 și a procedurilor de monitorizare aplicate de societate, verificatorul evaluează fiabilitatea, credibilitatea și acuratețea sistemelor de monitorizare și a datelor și informațiilor raportate referitoare la emisii, în special:

(a)  atribuirea consumului de combustibil călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

(b)  datele privind consumul de combustibil care au fost incluse în raport, precum și măsurările și calculele aferente;

(c)  selectarea și utilizarea factorilor de emisie;

(d)  calculele care au dus la determinarea emisiilor totale;

(e)  calculele care au dus la determinarea eficienței energetice.

(3)  Verificatorul analizează doar rapoartele transmise în conformitate cu articolul 11, dacă datele și informațiile fiabile și credibile permit stabilirea cu un grad ridicat de certitudine a emisiilor și cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

(a)  datele raportate sunt coerente, având în vedere datele bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor, precum puterea instalată a motorului;

(b)  datele raportate nu conțin inconsecvențe, mai ales când se compară volumul total al combustibilului cumpărat anual de fiecare navă cu consumul agregat de combustibil din timpul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

(c)  colectarea datelor s-a efectuat în conformitate cu normele aplicabile;

(d)  evidențele relevante ale navei sunt complete și consecvente.

Articolul 15

Proceduri de verificare

(1)  Verificatorul identifică potențialele riscuri legate de procesul de monitorizare și raportare, comparând emisiile raportate cu datele estimative bazate pe datele rezultate din monitorizarea navelor și pe caracteristicile navelor, precum puterea instalată a motorului. Dacă se constată devieri semnificative, verificatorul efectuează analize suplimentare. [AM 66]

(2)  Verificatorul identifică potențialele riscuri legate de diferitele etape de calcul, revizuind toate sursele de date și metodologiile utilizate.

(3)  Verificatorul ține cont de orice metodă eficace de controlare a riscurilor aplicată de societate pentru a reduce nivelurile incertitudinii, având în vedere acuratețea metodelor de monitorizare utilizate.

(4)  Societatea furnizează verificatorului orice informație suplimentară care îi permite să parcurgă procedurile de verificare. În timpul procesului de verificare, verificatorul poate efectua controale la fața locului pentru a determina fiabilitatea datelor și a informațiilor raportate.

(5)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 24, în vederea specificării mai detaliate a normelor privind activitățile de verificare menționate în prezentul regulament și a metodelor de acreditare a verificatorilor. Aceste acte delegate se bazează pe principiile referitoare la verificare prevăzute la articolul 14 și pe standardele relevante acceptate la nivel internațional.

Articolul 16

Acreditarea verificatorilor

(1)  Un verificator care evaluează planurile de monitorizare și rapoartele de emisii și eliberează documentele de verificare și de conformitate menționate la articolele 13 și 17 este acreditat pentru activități din domeniul de aplicare al prezentului regulament de către un organism național de acreditare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(2)  Dacă prezentul regulament nu prevede dispoziții specifice referitoare la acreditarea verificatorilor, se aplică dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 24, pentru a specifica în mod mai detaliat metodele de acreditare a verificatorilor.

CAPITOLUL IV

CONFORMITATE ȘI PUBLICAREA INFORMAȚIILOR

Articolul 17

Eliberarea unui document de conformitate

(1)  Dacă raportul de emisii menționat la articolul 11 îndeplinește cerințele de la articolele 11-15 și pe cele prevăzute în anexele I și II, pe baza unui raport de verificare, verificatorul furnizează un document de conformitate pentru nava în cauză.

(2)  Documentul de conformitate menționat la alineatul (1) include următoarele informații:

(a)  identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI și portul de înmatriculare sau portul de origine);

(b)  numele și adresa și locul principal de desfășurare a activității ale proprietarului navei;

(c)  identitatea verificatorului;

(d)  data eliberării documentului de conformitate (perioada de raportare la care se referă și perioada de valabilitate).

(3)  Documentele de conformitate sunt considerate valabile timp de 18 luni de la sfârșitul perioadei de raportare.

(4)  Neîntârziat, verificatorul informează Comisia și autoritatea statului de pavilion cu privire la eliberarea oricărui document de conformitate și transmite informațiile menționate la alineatul (2) cu ajutorul sistemelor automatizate și al formatelor complete pentru schimbul de date, inclusiv al unor modele electronice stabilite de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în prezentul regulament.

(5)  Normele tehnice prin care se stabilește formatul pentru schimbul de date, inclusiv modelele electronice menționate la alineatul (4), se stabilesc prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Comisia adoptă actele de punere în aplicare respective în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 18

Obligația de a păstra un document de conformitate valabil la bord

Începând cu 30 iunie 2019, navele care sosesc în, se află în sau pleacă dintr-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru păstrează la bord un document valabil de certificare a conformității navei cu obligațiile de raportare și monitorizare pentru perioada de raportare în cauză, eliberat în conformitate cu articolul 17.

Articolul 19

Îndeplinirea obligațiilor de monitorizare și raportare și inspecțiile

(1)  Pe baza informațiilor publicate în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), fiecare stat membru asigură îndeplinirea de către navele care arborează pavilionul său a obligațiilor de monitorizare și raportare prevăzute la articolele 8-12.

(2)  Fiecare stat membru se asigură că orice inspecție a unei nave dintr-un port aflat sub jurisdicția sa include verificarea păstrării la bord a documentului de conformitate menționat la articolul 18.

(3)  Fără a se aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol și pe baza informațiilor publicate în conformitate cu articolul 21, în cazul fiecărei nave care nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul 2 literele (j) și (k) și care a intrat într-un port aflat sub jurisdicția unui stat membru, respectivul stat membru verifică păstrarea la bord a documentului de conformitate menționat la articolul 18.

(3a)  Pe parcursul vizitelor și inspecțiilor întreprinse de EMSA pentru a monitoriza punerea în aplicare a Directivei 2009/16/CE, EMSA va monitoriza, de asemenea, aplicarea alineatelor (1), (2) și (3) de către autoritățile competente ale statelor membre și va raporta Comisiei. [AM 67]

Articolul 20

Sancțiuni, schimb de informații și ordin de expulzare

(1)  Statele membre instituie un sistem de sancțiuni pentru neîndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare prevăzut la articolele 8-12 și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile respective sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute nu sunt mai puțin aspre decât cele prevăzute în legislația națională referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră pentru cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de raportare de către operatori și sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2017 și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care afectează aceste dispoziții. [AM 68]

(2)  Statele membre instituie un schimb de informații eficace și o cooperare eficace între autoritățile lor naționale care asigură îndeplinirea cerințelor de monitorizare și raportare sau, după caz, între autoritățile lor însărcinate cu procedurile de sancționare. Procedurile naționale de sancționare lansate de oricare dintre statele membre sunt notificate Comisiei, EMSA, celorlalte state membre și statului de pavilion în cauză.

(3)  În cazul navelor care nu au îndeplinit cerințele de monitorizare și raportare pentru mai mult de o perioadă de raportare, autoritatea națională a statului portului poate emite un ordin de expulzare care este notificat Comisiei, EMSA, celorlalte state membre și statului de pavilion în cauză. Ca urmare a emiterii unui astfel de ordin de expulzare, toate statele membre refuză intrarea navei respective în oricare dintre porturile sale până când societatea își îndeplinește cerințele de monitorizare și raportare în conformitate cu articolele 8-12, fapt confirmat de notificarea unui document de conformitate valabil autorității naționale a statului portului care a emis ordinul de expulzare.

Articolul 21

Publicarea informațiilor

(1)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia pune la dispoziția publicului datele privind emisiile anuale raportate în conformitate cu articolul 11 și informațiile referitoare la îndeplinirea de către societate a cerințelor de monitorizare și raportare prevăzute la articolele 11 și 17, respectând confidențialitatea informațiilor comerciale în vederea protejării intereselor economice legitime în virtutea articolelor 3 și 4 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14). [AM 69]

(2)  Publicarea menționată la alineatul (1) include următoarele informații:

(a)  identitatea navei (numele, numărul de înregistrare OMI și, portul de înmatriculare sau portul de origine) și clasa de gheață a navei); [AM 70]

(b)  identitatea proprietarului navei (numele și adresa proprietarului și locul principal de desfășurare a activității acestuia);

(c)  eficiența tehnică a navei (EEDI sau EIV, după caz dacă este cazul pentru tipul de navă relevant); [AM 71]

(d)  emisiile anuale de CO2;

(e)  consumul anual total de combustibil în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

(f)  consumul anual mediu de combustibil și emisiile anuale medii de gaze cu efect de seră per distanță parcursă în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament;

(g)  consumul anual mediu de combustibil și emisiile anuale medii de gaze cu efect de seră per distanță parcursă și marfa transportată în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament; [AM 73]

(h)  timpul anual total petrecut pe mare în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament; [AM 74]

(i)  metodologia de monitorizare aplicată;

(j)  data emiterii și data expirării documentului de conformitate;

(k)  identitatea verificatorului care a aprobat raportul de emisii.

(3)  Comisia publică un raport anual privind emisiile și alte informații relevante din punct de vedere climatic provenite din sectorul transportului maritim. [AM 75]

(4)  EMSA sprijină Comisia în activitatea sa de punere în aplicare a dispozițiilor de la articolele 11, 12, 17 și 21 din prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(15).

CAPITOLUL V

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Articolul 22

Cooperare internațională

(1)  Comisia informează periodic OMI și alte organisme internaționale relevante în privința implementării prezentului regulament, pentru a facilita elaborarea unor norme internaționale în cadrul OMI pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim.

(2)  Comisia menține un schimb tehnic cu țări terțe în privința implementării prezentului regulament, în special pentru continuarea dezvoltării unor metode de monitorizare, pentru organizarea raportării și pentru verificarea rapoartelor de emisii.

(3)  Când se ajunge la un acord internațional privind adoptarea unor măsuri la nivel mondial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul maritim, Comisia revizuiește prezentul regulament și, dacă este oportun, poate propune modificări ale prezentului regulament asigură alinierea cu reglementările internaționale relevante stabilite de OMI. [AM 76]

CAPITOLUL VI

COMPETENȚE DELEGATE ȘI DE EXECUTARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Delegarea de competențe

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament, se acordă Comisiei Competența de a adopta acte delegate în vederea completării și modificării dispozițiilor din anexele I și II este conferită Comisiei pentru a ține cont de dovezile științifice de actualitate disponibile, de datele relevante disponibile la bordul navelor, de normele internaționale relevante și de standardele acceptate la nivel internațional, pentru precum și pentru a alinia anexele cu reglementările internaționale relevante convenite de OMI, cu scopul de a asigura conformitatea cu reglementările internaționale, de a identifica cele mai precise și eficiente metode de monitorizare a emisiilor și pentru de a îmbunătăți acuratețea informațiilor solicitate în legătură cu monitorizarea și raportarea emisiilor. Această competență este conferită Comisiei sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 24, numai în măsura în care este vorba despre elemente neesențiale ale prezentului regulament. [AM 77]

Articolul 24

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele articolul 5 alineatul (1a), la articolul 6 alineatul (4), și la articolele 15, 16 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 iulie 2015 ...(16). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 78]

(2)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (1a), la articolul 6 alineatul (4), și la articolele 15, 16 și 23 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 79]

(3)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(4)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (1a), al articolului 6 alineatul (4), și al articolelor 15, 16 și 23 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 80]

Articolul 25

Acte de punere în aplicare

(1)  Comisia este sprijinită de comitetul înființat în temeiul articolului 8 din Decizia 93/389/CEE a Consiliului(17). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 26

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 525/2013

Regulamentul (UE) nr. 525/2013 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, se adaugă următoarea literă:"

„(h) monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de navele maritime, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului*.

___________________

* JO L ...(18).”

"

2.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 21a

Raportarea emisiilor generate de transportul maritim

(1)  „Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an („anul X”), statele membre raportează Comisiei, pentru anul X-2, emisiile de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. .../...(19)+.

(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu [articolul 25 din prezentul regulament], în scopul specificării cerințelor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. .../...(20) și având în vedere, după caz, deciziile relevante adoptate de organismele din cadrul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto sau acordurile care derivă din aceste decizii sau le urmează pe acestea sau deciziile adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale.

(3)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili structura, formatul și procesul transmiterii de către statele membre a datelor privind emisiile de CO2 generate de transportul maritim, în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. .../...+. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la [articolul 26 alineatul (2)].

(3a)  Comisia evaluează bianual impactul general al sectorului transportului maritim asupra climei globale, inclusiv prin intermediul altor emisii decât cele de CO2 sau a efectelor care nu sunt determinate de CO2, pe baza datelor privind emisiile furnizate de către statele membre în temeiul articolului 7 și/sau prevăzute de Regulamentul (UE) nr. .../...+ și îmbunătățește această evaluare prin trimiteri la datele referitoare la progresele științifice și la traficul maritim. [AM 82]

"

3.  La articolul 25 alineatele (2), (3) și (5) se introduce următoarea referire:"

„21a”

"

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Metode pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante din punct de vedere climatic

A.  CALCULAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL (articolul 9)

În scopul calculării consumului de combustibil, societățile respectă următoarea formulă:

consum de combustibil x factor de emisie

Consumul de combustibil include combustibilul consumat de motoarele principale, de motoarele auxiliare, de cazane și de generatoarele de gaze inerte.

Consumul de combustibil la dană în interiorul porturilor se calculează separat.

În principiu, se utilizează valorile implicite pentru factorii de emisie ai combustibililor, cu excepția cazului în care societatea decide să utilizeze datele privind calitatea combustibilului incluse în documentele privind operațiunea de buncheraj și folosite pentru a demonstra conformitatea cu normele aplicabile în ceea ce privește emisiile de sulf.

Factorii de emisie impliciți se bazează pe cele mai recente valori IPCC disponibile. Aceste valori pot fi preluate din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 (21).

În cazul biocombustibililor și al combustibililor nefosili alternativi, se aplică factori de emisie adecvați.

B.  METODE PENTRU DETERMINAREA EMISIILOR

În planul de monitorizare, societatea stabilește care este metodologia de monitorizare utilizată pentru calcularea consumului de combustibil pentru fiecare tip de navă aflat sub responsabilitatea sa și se asigură că, după ce a fost aleasă, metodologia este aplicată în mod consecvent.

La selectarea metodologiei de monitorizare se pun în balanță efectele pozitive ale unei precizii mai mari și costurile suplimentare aferente.

Se utilizează consumul efectiv de combustibil în cazul fiecărei călătorii, calculat cu ajutorul uneia dintre următoarele metode:

(a)  documentul privind operațiunea de buncheraj (BDN – Bunker Fuel Delivery Note) și inventarele periodice ale tancurilor de combustibili;

(b)  monitorizarea la bord a tancului cu combustibil pentru nave;

(c)  debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile;

(d)  măsurători ale emisiilor directe;

(da)  modelarea cu informații privind deplasarea navelor (AIS) și cu date specifice navelor. [AM 83]

Se poate folosi orice combinație a metodelor de mai sus aprobată de verificator dacă aceasta îmbunătățește precizia generală a măsurătorii. [AM 84]

1.  Metoda A: BDN (documentele privind operațiunea de buncheraj) și inventarele periodice ale tancurilor de combustibil;

Această metodă se bazează pe cantitatea și tipul de combustibil, astfel cum sunt definite în BDN, îmbinate cu inventarele periodice ale tancurilor de combustibil, bazate pe citirea tancurilor. Combustibilul disponibil la începutul perioadei, plus livrările, minus combustibilul disponibil la sfârșitul perioadei și combustibilul scos din tanc între începutul perioadei și sfârșitul perioadei, împreună, constituie combustibilul consumat de-a lungul perioadei.

Perioada include timpul dintre două escale portuare sau timpul petrecut într-un port. În ceea ce privește combustibilul utilizat pe parcursul unei perioade, trebuie să se specifice tipul de combustibil și conținutul de sulf al combustibilului.

Această abordare nu se utilizează când În cazul în care BDN nu sunt disponibile la bordul navelor, în special când marfa este utilizată drept combustibil, de exemplu gazul natural lichefiat (GNL) pierdut prin vaporizare pe durata stocării, se folosesc doar citirile inventarelor tancurilor de combustibil și ale tancurilor de combustibil pentru nave. [AM 85]

BDN este obligatorie în temeiul reglementărilor existente din anexa VI la MARPOL, iar înregistrările relevante sunt păstrate la bord timp de 3 ani după livrarea combustibilului pentru nave și trebuie să fie disponibile imediat. Inventarierea periodică a tancurilor de combustibil de la bord se bazează pe citirea tancurilor. Se utilizează tabelele pentru tancuri relevante pentru fiecare tanc de combustibil pentru a se determina volumul la momentul citirii tancului de combustibil. Incertitudinea aferentă BDN se specifică în planul de monitorizare prevăzut la articolul 6. Citirile tancului de combustibil se efectuează prin metode adecvate, precum sistemele automatizate, sondările și ruletele cu lest. Metoda sondării tancului și incertitudinea aferentă se specifică în planul de monitorizare prevăzut la articolul 6.

În cazul în care BDN nu sunt disponibile la bordul navelor, în special atunci când încărcătura este folosită drept carburant, cum ar fi în cazul gazului natural lichefiat (GNL) produs prin vaporizare pe durata stocării, se folosesc doar citirile inventarelor tancurilor de combustibil și ale tancurilor de combustibil pentru nave. [AM 86]

În cazul în care cantitatea de combustibil alimentat sau cantitatea de combustibil rămasă în tancuri este determinată ca unități de volum, exprimate în litri, societatea transformă cantitatea respectivă din volum în masă utilizând valorile densității reale. Societatea determină densitatea reală utilizând:

(a)  sistemele de măsurare aflate la bordul navei; sau

(b)  densitatea măsurată de către furnizorul de combustibil la alimentarea cu combustibil și înregistrată în factura sau în documentul privind operațiunea de buncheraj.

Densitatea reală se exprimă în kg/litru și se determină pentru temperatura aplicabilă, în cazul unei anumite măsurători. Dacă valorile densității reale nu sunt disponibile, se aplică un factor de densitate standard pentru tipul de combustibil în cauză, cu aprobarea verificatorului.

2.  Metoda B: monitorizarea la bord a tancului cu combustibil pentru nave

Această metodă se bazează pe citirea tancului în cazul tuturor tancurilor de combustibil de la bord. Citirile tancurilor se efectuează zilnic atunci când nava se află în larg și la fiecare alimentare a navei sau scoatere de combustibil din tancuri.

Variațiile cumulative ale nivelului de combustibil din tanc între două citiri constituie consumul de combustibil din perioada respectivă.

Perioada înseamnă timpul dintre două escale portuare sau timpul petrecut într-un port. În ceea ce privește combustibilul utilizat pe parcursul unei perioade, trebuie să se specifice tipul de combustibil și conținutul de sulf al combustibilului.

Citirile tancului de combustibil se efectuează prin metode adecvate, precum sistemele automatizate, sondările și ruletele cu lest. Metoda sondării tancului și incertitudinea aferentă se specifică în planul de monitorizare prevăzut la articolul 6.

În cazul în care cantitatea de combustibil alimentat sau cantitatea de combustibil rămasă în tancuri este determinată ca unități de volum, exprimate în litri, societatea transformă cantitatea respectivă din volum în masă utilizând valorile densității reale. Societatea determină densitatea reală utilizând:

(a)  sistemele de măsurare aflate la bordul navei; sau

(b)  densitatea măsurată de către furnizorul de combustibil la alimentarea cu combustibil și înregistrată în factura sau în documentul privind operațiunea de buncheraj;

(ba)  densitatea măsurată în cadrul unei analize de testare realizate într-un laborator acreditat de testare a combustibilului, după caz. [AM 87]

Densitatea reală se exprimă în kg/litru și se determină pentru temperatura aplicabilă, în cazul unei anumite măsurători. Dacă valorile densității reale nu sunt disponibile, se aplică un factor de densitate standard pentru tipul de combustibil în cauză, cu aprobarea verificatorului.

3.  Metoda C: debitmetre pentru procesele de combustie aplicabile

Această metodă se bazează pe debitele combustibililor măsurate la bord. Datele de la toate debitmetrele legate la sursele de emisii relevante sunt combinate pentru a determina consumul de combustibil total într-o anumită perioadă.

Perioada înseamnă timpul dintre două escale portuare sau timpul petrecut într-un port. În ceea ce privește combustibilul utilizat pe parcursul unei perioade, trebuie să se monitorizeze tipul de combustibil și conținutul de sulf al combustibilului.

Metodele de calibrare aplicate și incertitudinea aferentă debitmetrelor utilizate se specifică în planul de monitorizare prevăzut la articolul 6.

În cazul în care cantitatea de combustibil consumată este determinată ca unități de volum, exprimate în litri, societatea transformă cantitatea respectivă din volum în masă utilizând valorile densității reale. Societatea determină densitatea reală utilizând:

(a)  sistemele de măsurare aflate la bordul navei; sau

(b)  densitatea măsurată de către furnizorul de combustibil la alimentarea cu combustibil și înregistrată în factura sau în documentul privind operațiunea de buncheraj.

Densitatea reală se exprimă în kg/litru și se determină pentru temperatura aplicabilă, în cazul unei anumite măsurători. Dacă valorile densității reale nu sunt disponibile, se aplică un factor de densitate standard pentru tipul de combustibil în cauză, cu aprobarea verificatorului.

4.  Metoda D: măsurarea emisiilor directe

Măsurătorile emisiilor directe pot fi utilizate în cazul călătoriilor care fac obiectul prezentului regulament și pentru emisiile generate în porturi aflate sub jurisdicția unui stat membru. Dioxidul de carbon emis include dioxidul de carbon emis de motoarele principale, de motoarele auxiliare, de cazane și de generatoarele de gaze inerte. În cazul navelor a căror raportare se bazează pe această metodă, consumul de combustibil se calculează utilizând emisiile de CO2 măsurate și factorul de emisii aplicabil combustibililor în cauză.

Această metodă se bazează pe determinarea fluxurilor emisiilor de CO2 din coșurile de fum ale navelor prin multiplicarea concentrației de CO2 a gazului de evacuare cu debitul gazului de evacuare.

Metodele de calibrare aplicate și incertitudinea aferentă dispozitivelor utilizate se specifică în planul de monitorizare prevăzut la articolul 6.

4a.  Metoda Da: modelarea cu informații privind deplasarea navelor (AIS) și cu date specifice navelor.

Agenția responsabilă cu sistemul de modelare încheie un acord scris cu proprietarul navei în cauză. La sfârșitul perioadei de monitorizare, emisiile de CO2 calculate sunt comparate cu registrul de combustibili al navei și cu BDN în scopul identificării și corectării tuturor discrepanțelor. [AM 90]

ANEXA II

Monitorizarea altor informații relevante din punct de vedere climatic

A.  Monitorizarea per călătorie (articolul 9)

În scopul monitorizării altor informații relevante din punct de vedere climatic pentru fiecare călătorie (articolul 9), societățile respectă următoarele norme:

Pentru înregistrarea datei și orei plecării și sosirii se utilizează ora universală coordonată (GMT). Timpul petrecut pe mare se calculează pe baza portului de pornire și a informațiilor referitoare la sosire și exclude ancorarea.

Distanța parcursă poate fi distanța corespunzătoare celei mai directe rute între portul de pornire și portul de sosire sau distanța parcursă efectiv. În cazul în care se utilizează distanța celei mai directe rute între portul de pornire și cel de sosire, ar trebui luat în calcul factorul de corecție conservator, pentru a se garanta că distanța parcursă nu este subestimată în mod semnificativ. Planul de monitorizare prevăzut la articolul 6 specifică ce calcul este utilizat pentru distanță și, dacă este necesar, factorul de corecție folosit. Distanța parcursă se exprimă în mile marine.

În cazul navelor de pasageri, se utilizează numărul pasagerilor în scopul exprimării încărcăturii transportate. În cazul tuturor celorlalte categorii de nave, cantitatea de marfă transportată se exprimă în tone metrice și metri cubi de marfă. [AM 91]

Transportul efectuat se determină prin înmulțirea cantității de marfă transportate cu distanța parcursă. [AM 92]

B.  Monitorizarea per an (articolul 10)

În scopul monitorizării altor informații relevante din punct de vedere climatic pentru fiecare an, societățile respectă următoarele norme:

Valorile care urmează a fi monitorizate în conformitate cu articolul 10 ar trebui determinate prin agregarea datelor per călătorie aferente.

Eficiența energetică medie se monitorizează cu ajutorul a cel puțin patru doi indicatori, și anume, consumul de combustibil per distanță, consumul de combustibil per transport efectuat, emisiile de CO2 per distanță și emisiile de CO2 per transport efectuat distanță, acești indicatori fiind calculați după cum urmează:

consumul de combustibil per distanță = consumul total anual de combustibil / distanța totală parcursă

consumul de combustibil per transport efectuat = consumul total anual de combustibil / transportul total efectuat

emisiile de CO2 per distanță = emisiile de CO2 totale anuale / distanța totală parcursă

emisiile de CO2 per transport efectuat = emisiile de CO2 totale anuale / transportul total efectuat [AM 93]

(1) JO C 67, 6.3.2014, p. 170.
(2)JO C 67, 6.3.2014, p. 170.
(3)JO C , , p. .
(4) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(5)Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136) și Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 5.6.2009, p. 63).
(6)Decizia 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat (JO L 251, 18.9.2012, p. 49).
(7)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(8)Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion (JO L 131, 28.5.2009, p. 132).
(9)Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).
(10)Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).
(11)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(12)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(13)Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(14) Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
(15)Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).
(16) Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(17) Decizia 93/389/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de CO2 și de alte gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 167, 9.7.1993, p. 31).
(18) Numărul și anul prezentului regulament.
(19)+ Numărul prezentului regulament.
(20) Numărul prezentului regulament.
(21)Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).


Speciile alogene invazive ***I
PDF 278kWORD 79k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))
P7_TA(2014)0425A7-0088/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0620),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0264/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Bundesrat-ul Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2014(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru pescuit (A7-0088/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

P7_TC1-COD(2013)0307


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***I
PDF 279kWORD 40k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))
P7_TA(2014)0426A7-0171/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0769),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0393/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 2014(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0171/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

P7_TC1-COD(2013)0377


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 662/2014.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***I
PDF 461kWORD 160k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
P7_TA(2014)0427A7-0251/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0363),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0192/2012),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 15 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2012(2),

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru control bugetar și ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0251/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

P7_TC1-COD(2012)0193


PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 325 alineatul (4) articolul 83 alineatul (2), [AM 1]

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi Europene(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4)

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(5),

întrucât:

(1)  Protecția intereselor financiare ale Uniunii privește nu numai gestionarea creditelor bugetare, ci și toate măsurile care au sau riscă să aibă un efect negativ asupra activelor Uniunii și a activelor statelor membre, în măsura în care scopul acestora este de sprijini sau de a stabiliza economia sau finanțele publice din statele membre relevante pentru politicile Uniunii.

(2)  În vederea asigurării unei protecții eficace, proporționale și disuasive a intereselor financiare ale Uniunii, statele membre ar trebui să completeze în continuare, prin dispoziții penale, protecția administrativă și civilă existentă în acest domeniu, împotriva celor mai grave tipuri de acțiuni din categoria fraudei, precum și în vederea unei apărări optime a intereselor financiare ale Uniunii, măsurile adoptate în temeiul dreptului civil și dreptului administrativ ar trebui să fie completate în statele membre prin dispoziții de drept penal, evitându-se, în același timp, incoerențele atât în cadrul fiecăruia dintre aceste domenii ale dreptului, cât și între ele. [AM 2]

(3)  Protecția intereselor financiare ale UE necesită o definiție comună a fraudei, care să cuprindă acțiunile frauduloase îndreptate împotriva bugetului UE Uniunii, la nivel de cheltuieli, venituri, active și pasive, inclusiv în privința activităților de creditare și împrumut. [AM 3]

(4)  Fraudele care afectează taxa pe valoarea adăugată (TVA) diminuează încasările fiscale ale statelor membre și, prin urmare, aplicarea unei rate uniforme pentru baza de calcul a TVA în statele membre. Astfel cum a fost confirmat de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(6), există o legătură directă între colectarea veniturilor din TVA în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii pe de o parte, și disponibilitatea la bugetul Uniunii a resurselor corespunzătoare, pe de altă parte, orice lacună în colectare putând determina o reducere a resurselor disponibile. Prezenta directivă reglementează, așadar, veniturile provenite din încasările de TVA efectuate în statele membre.

(5)  Analiza impactului semnificativ asupra intereselor financiare ale Uniunii, rezultat din diminuarea ilegală a resurselor proprii bazate pe TVA și din aplicarea pragurilor prevăzute în prezenta directivă, trebuie să fie interpretată în conformitate cu principiul proporționalității, date fiind caracterul specific și metodologia utilizată pentru calcularea respectivelor resurse proprii, inclusiv tratamentul diferențiat al statelor membre.

(6)  Interesele financiare ale Uniunii pot fi afectate în cazul în care ofertanți individuali furnizează autorităților contractante sau autorităților însărcinate cu acordarea granturilor informații bazate pe date obținute în mod necuvenit ilegal, direct sau indirect, de la organismul de atribuire a contractelor, în scopul de a eluda sau de a denatura încălca normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice sau în procedura de acordare a granturilor. O astfel de acțiune este asemănătoare fraudei, dar nu trebuie nu prezintă neapărat să constituie o infracțiune toate caracteristicile unei infracțiuni de fraudă din partea ofertantului, dat fiind că oferta acestuia poate corespunde pe deplin cerințelor procedurii respective îndeplini toate criteriile impuse. Acțiunile de manipulare de către ofertanți a procedurilor de atribuire încalcă normele Uniunii în domeniul concurenței și dispozițiile echivalente din legislația națională; întrucât fac obiectul unor măsuri de asigurare a respectării legii și al unor sancțiuni publice la nivelul întregii Uniuni, aceste acțiuni ar trebui să rămână în afara domeniului de aplicare al prezentei directive. [AM 4]

(7)  Legislația Uniunii în domeniul spălării banilor este pe deplin aplicabilă acțiunilor de spălare a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, menționate în prezenta directivă. Prin trimiterea la legislația aplicabilă în domeniul spălării banilor ar trebui să se asigure că toate infracțiunile îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii se supun regimului de sancțiuni introdus prin prezenta directivă.

(8)  Corupția constituie o amenințare deosebit de gravă pentru interesele financiare ale Uniunii, ea putând fi, în multe cazuri, de asemenea legată de acțiuni frauduloase. În acest domeniu este necesară, prin urmare, o incriminare specială. Trebuie să se asigure că infracțiunile relevante sunt incluse în definiție, indiferent dacă acțiunea respectivă reprezintă o încălcare a sarcinilor de serviciu sau nu. În ceea ce privește infracțiunile de corupție pasivă și de deturnare de fonduri, este necesar să se introducă o definiție a funcționarilor publici în care să fie cuprinși toți funcționarii relevanți numiți, aleși sau angajați pe baza unui contract ori învestiți cu o funcție oficială, precum și toate persoanele care, fără a deține, indiferent dacă funcția oficială deținută se află în Uniune, în statele membre sau în țările terțe. Persoanele fizice sunt din ce în ce mai implicate în gestionarea fondurilor Uniunii. Astfel, pentru a proteja în mod adecvat fondurile Uniunii împotriva corupției și deturnării de fonduri, definiția „funcționarului public” în sensul prezentei directive trebuie să includă și persoanele cărora, deși nu dețin o funcție oficială, furnizează servicii cetățenilor sau în interesul public general, în numele instituțiilor de stat și al altor organisme publice; este vorba, de exemplu, de contractanți , li s-a încredințat și exercită, într-un mod similar, o funcție de serviciu public legată de fondurile Uniunii, cum ar fi contractanții implicați în gestionarea fondurilor UE acestor fonduri. [AM 5]

(9)  Interesele financiare ale Uniunii pot fi afectate de anumite tipuri de acțiuni ale unui funcționar public, prin care se intenționează deturnarea unor fonduri sau active contrar scopului prevăzut și cu intenția de a prejudicia interesele financiare ale Uniunii. Prin urmare, este necesar să se introducă o definiție exactă și inechivocă a infracțiunilor reprezentate de astfel de acțiuni. [AM 6]

(9a)  În ceea ce privește infracțiunile comise de persoane fizice, conform definiției din prezenta directivă, este necesar să se stabilească intenția în legătură cu toate elementele infracțiunilor respective. Infracțiunile săvârșite de persoane fizice care nu presupun intenția nu fac obiectul prezentei directive. [AM 7]

(10)  În practică, unele dintre infracțiunile îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii sunt deseori strâns legate de infracțiunile reglementate la articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și în legislația Uniunii întemeiată pe acest articol. Dispozițiile ar trebui formulate, așadar, astfel încât să se asigure coerența cu această legislație.

(11)  În măsura în care interesele financiare ale Uniunii pot fi afectate sau amenințate, de asemenea, de acțiuni atribuibile unor persoane juridice, acestea din urmă trebuie să răspundă pentru infracțiunile definite în prezenta directivă și comise în numele lor.

(12)  În vederea asigurării unei protecții echivalente a intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul unor măsuri cu efect de descurajare în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să prevadă în continuare anumite tipuri și niveluri minime de sancțiuni aplicabile infracțiunilor definite în prezenta directivă. Nivelul sancțiunilor nu ar trebui să depășească ceea ce este proporțional pentru infracțiunile respective și, prin urmare, ar trebui introdusă o sumă-limită sub care incriminarea faptei să nu fie necesară.

(13)  Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării corecte și eficace a unor măsuri disciplinare. În cazul condamnării unei persoane pe motivul săvârșirii uneia dintre infracțiunile definite în prezenta directivă în cazuri individuale, pot fi luate în considerare, în conformitate cu legislația națională, sancțiuni care nu pot fi echivalate cu sancțiuni penale. În cazul altor sancțiuni, ar trebui să fie respectat pe deplin principiul non bis in idem. Prezenta directivă nu incriminează acțiunile care nu fac și obiectul unor sancțiuni disciplinare sau al altor măsuri aplicabile încălcării sarcinilor de serviciu, în cazurile în care astfel de sancțiuni disciplinare sau alte măsuri pot fi aplicate persoanelor în cauză.

(14)  În cazuri mai grave, sancțiunile prevăzute pentru persoane fizice ar trebui să includă perioade de privare de libertate. Aceste cazuri grave ar trebui definite printr-o trimitere la un anumit prejudiciu global minim, exprimat în bani, care trebuie să fi fost cauzat bugetului Uniunii și, eventual, altui buget, prin săvârșirea acțiunilor infracționale. Introducerea unei perioade minime și a unei perioade maxime de privare de libertate este necesară pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii beneficiază de o protecție echivalentă în toată Europa. Prin introducerea unei sancțiuni minime de șase luni se garantează faptul că, pentru infracțiunile enumerate la articolul 2 din Decizia­cadru privind mandatul european de arestare, se poate elibera și executa un mandat european de arestare, asigurându-se o cooperare cât mai eficace posibil în domeniul judiciar și de asigurare a respectării legii. De asemenea, sancțiunile vor avea un puternic efect de descurajare a potențialilor infractori în toată Europa. Pentru cazurile în care infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale, în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI(7), ar trebuie impuse sancțiuni mai severe.

(15)  Având în vedere mai ales mobilitatea autorilor și a produselor provenite din săvârșirea unor activități ilegale îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, dar și complexitatea investigațiilor transfrontaliere, pe care aceste activități le implică, ar trebui ca toate statele membre să își fixeze jurisdicția și să stabilească norme referitoare la termenele de prescripție, care să le permită să combată activitățile de acest gen.

(16)  Pentru a se asigura coerența dreptului Uniunii și respectarea principiului conform căruia nicio persoană nu este condamnată de două ori pentru aceleași fapte, este necesar să se stabilească clar relația dintre sancțiunile prevăzute în prezenta directivă și alte măsuri administrative relevante prevăzute în legislația Uniunii. Ar trebui ca prezenta directivă să nu aducă atingere aplicării măsurilor administrative, pedepselor și amenzilor specifice, prevăzute în legislația Uniunii.

(17)  Fără a se aduce atingere celorlalte obligații prevăzute în legislația Uniunii, este necesar să se stabilească un cadru legislativ corespunzător de cooperare între statele membre și Comisie, prin care să se garanteze desfășurarea unor acțiuni eficace împotriva infracțiunilor definite în prezenta directivă și îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, cum ar fi schimbul de informații între statele membre, Eurojust și Comisie. [AM 10]

(18)  Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995(8) și protocoalele la aceasta din 27 septembrie 1996(9) și 29 noiembrie 1996(10) ar trebui abrogate și înlocuite cu prezenta directivă.

(19)  În vederea punerii adecvate în aplicare a prezentei directive de către statele membre, este necesar, printre altele, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către autoritățile naționale competente și ca statele membre, pe de o parte, și organismele competente ale Uniunii, pe de altă parte, să facă schimb de astfel de date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivel național de către autoritățile naționale competente ar trebui să fie reglementată de legislația națională, cu respectarea Convenției Consiliului Europei privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 și a protocolului adițional (ETS nr. 181). Schimbul de date cu caracter personal între statele membre ar trebui să fie efectuat conform cerințelor prevăzute în Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului(11). Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, agențiile și oficiile Uniunii se supune Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(12) și normelor aplicabile în ceea ce privește confidențialitatea cercetării judiciare.

(20)  Prin sancțiunile penale se dorește obținerea unui efect disuasiv, însă la aplicarea lor trebuie să se acorde o atenție deosebită respectării drepturilor fundamentale. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu precădere dreptul la libertate și securitate, protecția datelor cu caracter personal, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, precum și dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune. Prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a acestor drepturi și principii și trebuie pusă în aplicare în mod corespunzător.

(21)  Prezenta directivă se aplică fără a se aduce atingere dispozițiilor referitoare la ridicarea imunităților, cuprinse în TFUE, în Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în statutul Curții de Justiție și în textele de punere în aplicare a acestora sau în dispozițiile similare încorporate în legislațiile naționale.

(22)  Prezenta directivă nu aduce atingere normelor și principiilor generale din dreptul penal național privind aplicarea și executarea sentințelor în conformitate cu circumstanțele concrete în fiecare caz în parte.

(23)  Deoarece obiectivul prezentei directive nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Titlul I

Obiect și definiție

Articolul 1

Obiect

În prezenta directivă sunt stabilite, prin definirea infracțiunilor și a sancțiunilor relevante, măsurile necesare în domeniul prevenirii și combaterii fraudei și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în vederea asigurării unei protecții efective și echivalente în statele membre și în instituțiile, organele, birourile și agențiile Uniunii și a creșterii credibilității instituțiilor și inițiativelor Uniunii. [AM 11]

Articolul 2

Definiția intereselor financiare ale Uniunii

În sensul prezentei directive, „interese financiare ale Uniunii” înseamnă toate activele și pasivele gestionate de Uniune și de instituțiile, organele și agențiile sale sau în numele acestora, precum și toate operațiunile sale financiare, inclusiv activitățile de acordare și primire de credite și, în special, toate veniturile și cheltuielile care țin de, sunt colectate în sau sunt datorate la: [AM 12]

(a)  bugetul Uniunii;

(b)  bugetele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor în temeiul tratatelor sau bugetele direct sau indirect gestionate sau monitorizate de acestea. [AM 13]

Titlul II

Infracțiuni în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

Articolul 3

Actele de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se pedepsesc ca infracțiuni următoarele acțiuni, atunci când sunt săvârșite cu intenție:

(a)  în legătură cu cheltuielile, orice acțiune sau inacțiune cu privire la:

(i)  utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri de la bugetul Uniunii ori de la bugetele gestionate de Uniune sau în numele acesteia;

(ii)  nedivulgarea de informații, cu încălcarea unei obligații specifice, având același efect;

(iii)  deturnarea unor angajamente sau cheltuieli în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate;

(b)  în legătură cu veniturile, orice acțiune sau inacțiune cu privire la:

(i)  utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii sau ale bugetelor gestionate de Uniune ori în numele acesteia;

(ii)  nedivulgarea de informații, cu încălcarea unei obligații specifice, având același efect;

(iii)  deturnarea unui beneficiu obținut în mod legal, având același efect.

Articolul 4

Infracțiunile conexe fraudei care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se pedepsește ca infracțiune transmiterea oricărui tip de informații sau netransmiterea acestora către entitățile sau autoritățile contractante sau de acordare a granturilor în cadrul unei proceduri de achiziții publice sau de acordare de granturi, în care sunt implicate interesele financiare ale Uniunii, de către candidați sau ofertanți ori de către persoane responsabile de elaborarea răspunsurilor la cererile de oferte sau la cererile de grant ale acestor participanți sau implicate în elaborarea acestora, atunci când transmiterea sau netransmiterea este săvârșită cu intenție și cu scopul de a eluda sau de a denatura aplicarea criteriilor de eligibilitate, de excludere, de selecție sau de atribuire sau de a denatura sau elimina concurența firească dintre ofertanți. [AM 14]

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se pedepsește ca infracțiune spălarea banilor, astfel cum este definită la articolul 1 punctul  (2) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului(13), în care sunt implicate bunuri sau venituri provenite din săvârșirea unor infracțiuni reglementate de prezenta directiva. [AM 15]

(3)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că corupţia pasivă şi corupţia activă se pedepsesc ca infracțiuni următoarele acțiuni, atunci când sunt săvârșite cu intenție.

(a)În sensul prezentei directive, corupția pasivă constă în acțiunea unui funcționar public, care, în mod direct sau printr-un intermediar, solicită sau primește acceptă în avans avantaje de orice fel, ori promisiunea unor astfel de avantaje, pentru el însuși sau pentru o terță parte ori acceptă o promisiune referitoare la un astfel de avantaj în schimbul întreprinderii, întârzierii sau neîntreprinderii unor acțiuni în conformitate cu atribuțiile sale, indiferent dacă își încalcă sau nu obligațiile oficiale, sau în exercitarea atribuțiilor sale într-un mod care prejudiciază sau este susceptibil să prejudicieze interesele financiare ale Uniunii (corupție pasivă);

(b)În sensul prezentei directive, corupția activă constă în acțiunea oricărei persoane care, în mod direct sau printr-un intermediar, promite, oferă sau acordă avantaje de orice fel unui funcționar public pentru el însuși sau pentru o terță parte în schimbul întreprinderii, întârzierii sau neîntreprinderii, în prezent sau în trecut, de către funcționarul public respectiv a unor acțiuni în conformitate cu atribuțiile sale sau în exercitarea atribuțiilor sale într-un mod care prejudiciază sau este susceptibil să prejudicieze interesele financiare ale Uniunii (corupție activă); [AM 16]

(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deturnarea se pedepsește ca infracțiune , atunci când este săvârșită cu intenție.

În sensul prezentei directive, deturnarea constă în actul intenționat prin care un funcționar public angajează sau plătește fonduri ori alocă sau utilizează active contrar scopului prevăzut și cu intenția de a prejudicia, act care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii (deturnare). [AM 17]

(5)  În sensul prezentului articol, „funcționar public” înseamnă:

(a)  orice persoană care deține o funcție legislativă, administrativă sau judiciară în serviciul public al funcționar al Uniunii sau al statelor membre ori al țărilor terțe (a) orice funcționar al Uniunii sau funcționar național, inclusiv orice funcționar național al altui stat membru și orice funcționar național al unei țări terțe;

termenul de „funcționar al Uniunii” înseamnă:

(i)  orice persoană care este funcționar sau alt tip de angajat în temeiul unui contract, în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene și Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”),

(ii)  orice persoană detașată pe lângă o instituție, organ, birou sau agenție a Uniunii de către statele membre sau de către orice organism public sau privat, care îndeplinește funcții echivalente celor îndeplinite de funcționarii Uniunii sau de alți agenți.

Membrii organelor, oficiilor sau agențiilor înființate în conformitate cu tratatele și personalul acestor organe, oficii sau agenții sunt tratați ca funcționari ai Uniunii, în măsura în care nu li se aplică Statutul funcționarilor.

Termenul de „funcționar național” este înțeles prin trimitere la definiția „funcționarului” sau a „funcționarului public” din legislația națională a statului membru sau a țării terțe în care își îndeplinește funcția persoana respectivă.

Cu toate acestea, în cazul procedurilor care implică un funcționar al unui stat membru sau un funcționar național al unei țări terțe și sunt inițiate de un alt stat membru, acesta din urmă nu este obligat să aplice definiția „funcționarului național” decât în măsura în care definiția este compatibilă cu legislația sa națională;

(b)  orice altă persoană din căreia i s-a încredințat și exercită o funcție de serviciu public al Uniunii sau al statelor membre ori al țărilor terțe care, fără a deține o astfel de funcție, participă la care presupune gestionarea intereselor financiare ale Uniunii în state membre sau în țări terțe sau la luarea de decizii referitoare la acestea. [AM 18]

Titlul III

Dispoziții generale referitoare la infracțiunile din domeniul prevenirii și combaterii fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

Articolul 5

Instigarea, complicitatea, tentativa

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că se pedepsesc ca infracțiuni instigarea sau complicitatea la săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate în titlul II la articolele 3 și 4. [AM 19]

(2)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că se pedepsește ca infracțiune tentativa de a săvârși oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 sau și la articolul 4 alineatul (4). [AM 20]

Articolul 6

Răspunderea persoanelor juridice

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că răspunderea persoanelor juridice poate fi antrenată pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute în titlul II la articolele 3, 4 și 5 și săvârșite în beneficiul lor de către orice persoană care acționează fie pe cont propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice respective, și care deține o funcție de conducere în cadrul acesteia în temeiul: [AM 21]

(a)  unei împuterniciri din partea persoanei juridice respective;

(b)  unei competențe de a lua decizii în numele persoanei juridice respective; sau

(c)  unei competențe de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice respective.

(2)  Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că poate fi antrenată răspunderea unei persoane juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5, în beneficiul persoanei juridice respective, de către o persoana aflată sub autoritatea sa. [AM 22]

(3)  Antrenarea răspunderii unei persoane juridice, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2), nu exclude inițierea procedurilor penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori ai infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3 și 4 ori care răspund penal conform articolului 5. [AM 23]

(4)  În sensul prezentei directive, „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are personalitate juridică în temeiul legislației aplicabile, cu excepția statelor sau a organismelor publice în exercitarea prerogativelor lor de autoritate publică și a organizațiilor publice internaționale.

Articolul 7

Sancțiunile pentru persoanele fizice

(1)  În ceea ce privește persoanele fizice, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că în cazul săvârșirii infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5 se aplică sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi și pedeapsa cu închisoarea, astfel cum se prevede la articolul 8. [AM 24]

(2)  Pentru infracțiuni minore, în cazul cărora prejudiciul produs este mai mic de 10 000 EUR 5 000 EUR, avantajele obținute sunt mai mici de 10 000 EUR 5 000 EUR și nu există circumstanțele nu sunt deosebit de grave circumstanțe agravante, statele membre pot să prevadă impunerea unor sancțiuni de altă natură decât penală. [AM ]25]

(3)  Alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere exercitării competențelor disciplinare de către autoritățile competente împotriva funcționarilor publici, conform definiției de la articolul 4 alineatul (5). [AM 26]

(4)  Statele membre se asigură că sancțiunile de altă natură, care nu pot fi echivalate cu sancțiuni penale și care sunt impuse deja aceleiași persoane pentru aceeași acțiune, pot fi luate în considerare în momentul condamnării persoanei respective pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate în titlul II.

Articolul 8

Pedepsele minime cu închisoare

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pentru infracțiunile menționate la articolul 3 și la articolul 4 alineatele (1) și (4), în cazul cărora avantajul obținut sau prejudiciul produs este de cel puțin 100 000 EUR 50 000 EUR, se aplică: [AM 43]

(a)  o pedeapsă minimă cu închisoarea de cel puțin 6 luni; [AM 27]

(b)  o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin 5 ani.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pentru infracțiunile menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3), în cazul cărora avantajul obținut sau prejudiciul produs este de cel puțin 30 000 EUR, se aplică:

(a)  o pedeapsă minimă cu închisoarea de cel puțin 6 luni; [AM 28]

(b)  o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin 5 ani.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pentru infracțiunile menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5 se aplică o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin 10 ani dacă infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI. [AM 30]

Articolul 8a

Circumstanțe agravante

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, în cazul în care se stabilește că o infracțiune , conform mențiunii de la articolele 3, 4 sau 5, a fost săvârșită într-o organizație criminală, în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI, acest fapt să fie tratat ca circumstanță agravantă la pronunțarea condamnării. [AM 31]

Articolul 9

Tipurile de sancțiuni minime pentru persoanele juridice

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice persoană juridică a cărei răspundere este antrenată în temeiul articolului 6 este pasibilă de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau de altă natură și eventual alte sancțiuni, precum:

(a)  excluderea de la avantajele sau ajutoarele publice;

(aa)  excluderea temporară sau permanentă din procedurile de achiziții ale Uniunii; [AM 32]

(b)  interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;

(c)  plasarea sub supraveghere judiciară;

(d)  lichidarea judiciară;

(e)  închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.

Articolul 9a

Regula ne bis idem

Statele membre aplică în dreptul lor penal național principiul ne bis in idem în temeiul căruia o persoană care a fost judecată definitiv într-un stat membru, nu poate fi urmărită pentru aceleași fapte într-un alt stat membru, cu condiția ca, în caz de condamnare, pedeapsa să fi fost executată, să fie în curs de executare sau să nu mai poată fi executată în conformitate cu legislația statului în care a fost pronunțată condamnarea. [AM 33]

Articolul 10

Înghețarea și confiscarea

Statele membre asigură înghețarea și confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunilor menționate în titlul II, în conformitate cu Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului(14).

Articolul 11

Jurisdicția

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția în privința infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5 atunci când:

(a)  infracțiunea a fost săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul statutului membru respectiv; sau

(b)  autorul infracțiunii este cetățean al statului membru respectiv sau este rezident pe teritoriul acestuia; sau

(c)  autorul infracțiunii se află sub incidența Statutului funcționarilor sau era sub incidența acestuia în momentul săvârșirii infracțiunii. [AM 34]

(2)  Pentru cazul menționat la alineatul (1) litera (b), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că jurisdicția lor nu se supune condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma unei plângeri depuse de victimă la locul săvârșirii infracțiunii sau a unei denunțări din partea statului în care a fost săvârșită infracțiunea.

(3)  Statele membre se asigură că jurisdicția lor cuprinde și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin mijloace ale tehnologiei informațiilor și comunicațiilor accesate de pe teritoriul lor.

Articolul 12

Prescrierea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii

(1)  Statele membre asigură un termen de prescripție de cel puțin cinci ani de la data săvârșirii infracțiunii, în care infracțiunile menționate în titlul II și la articolul 5 să poată face obiectul cercetărilor, urmăririi penale, trimiterii în judecată și pronunțării unor hotărâri judecătorești.

(2)  Statele membre se asigură că, din momentul efectuării oricărui act de către autoritățile naționale competente, cum ar fi, în special, demararea efectivă a cercetărilor sau a urmăririi penale, termenul de prescripție se întrerupe și începe să curgă un nou termen de prescripție de cel puțin 10 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

(3)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca aplicarea unei sancțiuni impuse în urma unei condamnări definitive pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate în titlul II și la articolul 5 să fie posibilă pentru o perioadă suficientă de timp, care nu trebuie să fie mai mică de 10 ani de la data condamnării definitive.

Articolul 13

Recuperarea

Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit în contextul săvârșirii infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura recuperarea promptă a acestor sume și transferul lor la bugetul Uniunii, fără a aduce atingere normelor sectoriale relevante ale Uniunii privind corecțiile financiare și recuperarea sumelor cheltuite în mod necuvenit. De asemenea, statele membre păstrează în mod regulat o evidență a sumelor recuperate și informează instituțiile sau organele relevante ale Uniunii cu privire la aceste sume, sau, în cazul nerecuperării lor, cu privire la motivele pentru care acestea nu au putut fi recuperate. [AM 35]

Articolul 14

Interacțiunea cu alte acte juridice aplicabile ale Uniunii

Aplicarea unor măsuri administrative, sancțiuni și amenzi, astfel cum se prevede în legislația Uniunii, în special a celor în sensul articolelor 4 și 5 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului(15) sau în legislațiile naționale adoptate în conformitate cu o anumită obligație în temeiul legislației Uniunii, nu aduce atingere prezentei directive. Statele membre se asigură că toate procedurile penale inițiate pe baza dispozițiilor naționale de punere în aplicare a prezentei directive nu afectează aplicarea corespunzătoare și efectivă a măsurilor administrative, a sancțiunilor și a amenzilor care nu pot fi echivalate cu acțiuni penale, prevăzute în legislația Uniunii sau în dispozițiile naționale de punere în aplicare.

Titlul IV

Dispoziții finale

Articolul 15

Cooperarea dintre statele membre și Comisia Europeană (Oficiul European de Luptă Antifraudă) [AM 36]

(1)  Fără a se aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, statele membre, Eurojust și Comisia cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5. În acest scop, Comisia și, dacă este cazul, Eurojust acordă întreaga asistență tehnică și operațională de care autoritățile naționale competente au nevoie pentru o mai bună coordonare a cercetărilor lor. [AM 37]

(2)  Autoritățile competente ale statelor membre, în limitele competențelor lor respective, pot face schimb de informații cu Comisia și Eurojust pentru a facilita stabilirea faptelor și pentru a asigura întreprinderea unor acțiuni eficace împotriva infracțiunilor menționate în titlul II la articolele 3, 4 și 5. Comisia, Eurojust și autoritățile naționale competente țin seama respectă, pentru fiecare caz în parte, de cerințele specifice secretului cercetării judecătorești și articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și legislația aplicabilă a Uniunii din domeniul protecției datelor cu caracter personal și țin seama de cerințele secretului cercetărilor. În acest scop, atunci când un stat membru furnizează informații Comisiei și Eurojust, acesta are dreptul de a stabili condițiile specifice care guvernează utilizarea acestor informații de către Comisie, Eurojust sau de către orice alt stat membru căruia i-ar putea fi transmise informațiile respective. [AM 38]

(2a)  Curtea de Conturi, instituțiile naționale de control (de exemplu pentru controlul operațiunilor rezultate din gestiunea partajată), precum și auditorii care au ca misiune auditarea bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor sau auditarea bugetelor gestionate și auditate de către instituții, comunică OLAF toate infracțiunile de care iau cunoștință în desfășurarea misiunii lor. [AM 39]

(2b)  Funcționarii Uniunii comunică OLAF toate infracțiunile de care iau cunoștință în timpul misiunii lor. [AM 40]

Articolul 16

Abrogarea convențiilor de drept penal pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995 și protocoalele la aceasta din 27 septembrie 1996, 29 noiembrie 1996 și 19 iunie 1997 se abrogă de la [data aplicării conform articolului 17 alineatul (1) al doilea paragraf].

Articolul 17

Transpunerea

(1)  Statele membre adoptă și publică până la […] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu […].

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17a

Raportare, statistici și evaluare

(1)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la [24 de luni după termenul de punere în aplicare a directivei] și ulterior din trei în trei ani, un raport de evaluare a măsurii în care statele membre au întreprins acțiunile necesare pentru a se conforma prezentei directive, și a eficacității prezentei directive în atingerea obiectivelor fixate.

Rapoartele menționează informațiile comunicate de statele membre în conformitate cu alineatul (2).

(2)  Statele membre colectează și mențin cu regularitate statistici cuprinzătoare de la autoritățile relevante, în vederea analizării eficacității sistemelor instituite de acestea pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. Statisticile colectate sunt trimise Comisiei în fiecare an și includ:

(a)  numărul de acțiuni penale inițiate, precizând câte au fost retrase, câte au condus la o achitare, câte au condus la o condamnare și câte sunt în curs;

(b)  sumele recuperate și cele nerecuperate în urma procedurilor penale;

(c)  numărul de cereri de asistență primite din partea altor state membre, subdivizat în numărul cererilor acceptate și al celor respinse.;

(3)  Până la [60 de luni după termenul de punere în aplicare a directivei], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare completă a prezentei directive, pe baza experienței dobândite și, în special, a rapoartelor și statisticilor realizate în conformitate cu alineatele (1) și (2). Dacă este cazul, Comisia prezintă concomitent o propunere de modificare a prezentei directive, luând în considerare în mod corespunzător rezultatele evaluării. [AM 41]

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 383, 12.12.2012, p. 1.
(2) JO C 391, 18.12.2012, p. 134.
(3)JO C 383, 12.12.2012, p. 1.
(4) JO C 391, 18.12.2012, p. 134.
(5) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(6)Cauza C-539/09, JO C 25/08, 28 ianuarie 2012.
(7)Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).
(8)JO C 316, 27.11.1995, p. 48.
(9)JO C 313, 23.10.1996, p. 1.
(10)JO C 151, 20.5.1997, p. 1.
(11)Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 60).
(12)Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(13)Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).
(14)Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39).
(15)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).


Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European
PDF 626kWORD 80k
Rezoluția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia(1) privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC))
P7_TA(2014)0428A7-0246/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012(2),

–  având în vedere Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (COM(2013)0570 – C7–0274/2013)(3),

–  având în vedere Raportul privind gestiunea bugetară și financiară – secțiunea I - Parlamentul European - exercițiul financiar 2012(4),

–  având în vedere raportul anual al auditorului intern privind exercițiul financiar 2012,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile instituțiilor(5),

–  având în vedere Declarația de asigurare(6) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolul 318 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7), în special articolele 145, 146 și 147,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolele 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 13 din normele interne privind execuția bugetului Parlamentului European(9),

–  având în vedere articolul 166 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, în temeiul căruia fiecare instituție a Uniunii are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune adoptată de Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2012 – secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2012 - Secțiunea I - Parlamentul(11),

–  având în vedere articolul 77, articolul 80 alineatul (3) și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0246/2014),

A.  întrucât Președintele a adoptat conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2012 la 4 iulie 2013;

B.  întrucât în certificarea conturilor finale, contabilul Parlamentului și-a exprimat asigurarea rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă a situației financiare a Parlamentului European și că nu i s-a adus la cunoștință nicio chestiune care să impună rezerve;

C.  întrucât Secretarul General a atestat la 6 septembrie 2013 că deține asigurări rezonabile că bugetul Parlamentului a fost executat conform principiilor bunei gestiuni financiare, iar cadrul de control aplicat oferă garanțiile necesare privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

D.  întrucât Secretarul General a certificat, de asemenea, că nu are cunoștință de fapte care nu au fost declarate și care ar putea aduce prejudicii intereselor instituției;

E.  întrucât, pe baza auditului său, Curtea de Conturi a conchis că, în ceea ce privește cheltuielile administrative din 2012, sistemele de supraveghere și control aplicate de fiecare instituție sunt conforme cerințelor din Regulamentul financiar; întrucât din cele 151 de tranzacții auditate de Curte, una a fost afectată de erori, iar Curtea estimează că, cel mai probabil, rata de eroare este de 0%;

F.  întrucât, în conformitate cu procedura obișnuită, administrației Parlamentului i s-a trimis un chestionar, iar răspunsurile primite au fost discutate de Comisia pentru control bugetar în prezența Secretarului General și a auditorului intern,

G.  întrucât procedura anuală de descărcare de gestiune a Parlamentului oferă valoare adăugată, câtă vreme implică o examinare detaliată a conturilor, obiectivul avut în vedere fiind să i se permită Parlamentului să își îndeplinească responsabilitățile față de cetățenii Uniunii și să acționeze într-o transparență completă, oferindu-le acestora informații detaliate legate de gestiunea sa financiară; întrucât, în al doilea rând, această procedură oferă oportunitatea pentru autocritică și pentru îmbunătățirea performanțelor proprii în acele domenii în care sunt în continuare necesare ameliorări în ceea ce privește calitatea, eficiența și eficacitatea în gestionarea finanțelor publice și, prin urmare, a banilor contribuabililor;

Gestiunea bugetară și financiară a Parlamentului în 2012

Valoarea adăugată a procedurii de descărcare de gestiune a Parlamentului

1.  subliniază valoarea adăugată a procedurii parlamentare a descărcării anuale de gestiune a Parlamentului;

2.  subliniază că prezenta rezoluție se concentrează în principal pe execuția bugetară și pe descărcarea de gestiune aferentă exercițiului financiar 2012 și că obiectivul său principal este de a asigura utilizarea optimă a banilor publici, indicând totodată aspectele care pot fi îmbunătățite; încurajează organismele responsabile din cadrul Parlamentului să continue să îmbunătățească, la toate nivelurile posibile, eficiența activității zilnice a instituției;

3.  reiterează solicitarea adresată Biroului de a distribui mai multe „cărți albe” privind chestiunile de politică tuturor deputaților, ceea ce ar permite discutarea subiectelor politice în cadrul grupurilor politice înaintea unei decizii finale;

4.  observă că bugetul Uniunii pentru 2012 a totalizat credite de angajament în valoare de 148 200 milioane EUR, din care bugetul Parlamentului a reprezentat 1 718 milioane EUR; observă în continuare că această cifră reprezintă puțin peste 1% din bugetul general al Uniunii și, respectiv, 20 % din cele 8 278 milioane EUR destinate cheltuielilor administrative ale instituțiilor Uniunii Europene în ansamblu în 2012; constată că, astfel, este respectat Acordul interinstituțional dintre Parlament, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cheltuielile cu clădirile și infrastructura, salariile personalului și pensiile, tehnologia informației și securitatea;

5.  constată că, în bugetul Parlamentului, cele patru capitole majore au fost capitolul 10 (Membrii instituției), capitolul 12 (Funcționari și agenți temporari), capitolul 20 (Clădiri și costuri conexe) și capitolul 42 (Cheltuieli aferente asistenței parlamentare), care au reprezentat 70% din angajamentele totale;

6.  constată că, în bugetul final al Parlamentului pentru 2012, creditele autorizate s-au ridicat la 1 717 868 121 EUR, reprezentând o majorare cu 1,9 % față de bugetul 2011 (1 685 829 393 EUR), și că în 2011 nu s-a introdus niciun buget rectificativ; consideră că Parlamentul a dat dovadă de responsabilitate bugetară și de moderație, rămânând sub rata inflației, care a fost de 2,6% în 2012; se așteaptă ca aceeași moderație să predomine și în cazul bugetului 2015, păstrându-se bugetul sub 20 % din rubrica 5;

7.  atrage atenția că în 2012 au fost angajate 99 % (93 % în 2011) din creditele curente finale, cu o rată de anulare de 1 % (6 % în 2011) și că, la fel ca în exercițiile anterioare, s-a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, deși acest lucru a fost influențat de transferarea fondurilor necheltuite la sfârșitul exercițiului la cererea Grupului comun de lucru al Biroului și al Comisiei pentru control bugetar, cu avizul favorabil al Comisiei pentru bugete;

Raportul Parlamentului privind gestiunea bugetară și financiară

8.  remarcă faptul că veniturile totale înscrise în conturile Parlamentului la 31 decembrie 2012 s-au ridicat la 175 541 860 EUR în 2012 (173 293 432 EUR în 2011), inclusiv 22 274 843 EUR (23 815 077 EUR în 2011) în venituri alocate;

9.  remarcă faptul că Parlamentul a decis să efectueze un transfer colector la sfârșitul exercițiului din diverse linii bugetare, constând în fonduri necheltuite în valoare de 45 000 000 EUR destinate celei de-a doua rate pentru cumpărarea clădirii Trebel din Bruxelles (35 000 000 EUR) și construcției noii clădiri KAD de la Luxembourg; înțelege că, astfel, vor fi economisite costuri de finanțare estimate la 10,4 milioane EUR în perioada de construcție și de amortizare a împrumutului; regretă, cu toate acestea, faptul că Parlamentul a solicitat în mod repetat ca, în interesul clarității bugetare, cheltuielile cu clădirile să fie mai degrabă incluse în buget, decât finanțate printr-un transfer colector, după cum s-a solicitat în mai multe rezoluții anterioare privind descărcarea de gestiune;

Conturile Parlamentului în 2012

10.  ia act de cifrele cu care au fost închise conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2012, și anume:

(a)  Credite disponibile (EUR)

credite pentru 2012:

1 717 868 121

reportări neautomate din exercițiul financiar 2011:

21 700 000

reportări automate din exercițiul financiar 2011:

222 900 384

credite din venituri alocate pentru 2012:

22 274 843

reportări din venituri alocate pentru 2011:

107 592 247

Total personal:

2 092 335 595

(b)  Utilizarea creditelor în exercițiul financiar 2012 (EUR)

angajamente:

2 061 149 089

credite reportate automat, inclusiv cele provenite din veniturile alocate: 1 623 172 878

plăți efectuate:

412 253 714

credite reportate neautomat:

0

credite anulate:

55 790 384

(c)  Încasări bugetare (EUR)

1 539 591 147încasate în 2012:

175 541 860

(d)  Total bilanț la 31 decembrie 2012 (EUR)

11.  subliniază nivelul ridicat al reportărilor în 2012 (244 600 384 EUR) și solicită îmbunătățirea planificării cheltuielilor;

12.  ia act de faptul că, la certificarea conturilor finale, contabilul Parlamentului a dat asigurări rezonabile că aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă a situației financiare a Parlamentului; ia act în continuare de declarația sa conform căreia nu i s-a adus la cunoștință nicio chestiune care să impună rezerve;

13.  reamintește decizia Președintelui din 4 iulie 2013 privind adoptarea conturilor aferente exercițiului financiar 2012;

Avizele Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor pentru 2012 și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente acestor conturi

14.  salută faptul că, în evaluarea sa specifică privind cheltuielile administrative și de altă natură în ansamblul lor, Curtea de Conturi a constatat că testarea tranzacțiilor arată că rata de eroare cea mai probabilă este zero, iar sistemele de supraveghere și control pentru cheltuielile administrative au fost evaluate a fi eficace; salută, de asemenea, faptul că auditul Curții de Conturi arată că plățile din 2012 efectuate în contul unor cheltuieli acceptate nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare; ia act de faptul că, în cadrul auditului, a fost examinat un eșantion de 151 de tranzacții de plată, din care 91 de plăți de salarii, pensii și indemnizații aferente și 60 de plăți aferente unor contracte de construcții și altor cheltuieli; reamintește că în 2011 au fost auditate 56 de plăți;

15.  remarcă faptul că în categoria cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli sunt incluse cheltuielile cu resursele umane (salarii, alocații și pensii), care reprezintă 60 % din totalul acestei categorii de cheltuieli, și cheltuielile referitoare la clădiri, echipamente, energie, comunicații și tehnologia informației, această categorie fiind considerată un domeniu cu risc redus; atrage atenția asupra faptului că, în opinia Curții de Conturi, principalele riscuri pentru cheltuielile administrative și alte cheltuieli sunt legate de nerespectarea procedurilor de achiziții, de executare a contractelor, de recrutare și de calculare a salariilor și a alocațiilor;

Recrutarea agenților temporari și a agenților contractuali

16.  constată cu satisfacție că auditul Curții de Conturi asupra a 15 proceduri de recrutare din Parlament în 2012 nu a revelat erori sau deficiențe; invită, cu toate acestea, Secretarul General să aplice cu strictețe normele în vigoare privind numirea sau promovarea angajaților, în general, și în special a angajaților aflați în funcții de conducere;

Achizițiile publice

17.  ia act de faptul că Curtea de Conturi a auditat 18 proceduri de achiziții publice ale Parlamentului; subliniază că Curtea de Conturi a constat deficiențe în aplicarea unui criteriu de atribuire într-unul din cazuri și în gestionarea și documentarea procedurii de achiziții într-un alt caz;

18.  recomandă ca ordonatorii de credite să îmbunătățească concepția, coordonarea și aplicarea cadrului și procedurilor de achiziții publice ale Parlamentului prin verificări adecvate și orientări mai clare; remarcă faptul că aplicarea noului Regulament financiar și a normelor sale de aplicare ar trebui să fie însoțită de elaborarea de noi modele de contracte și invitații de participare, precum și de cursuri specifice de formare privind definirea și aplicarea criteriilor de selecție și de atribuire;

19.  aprobă răspunsurile date de Parlament în cadrul procedurii contradictorii cu Curtea de Conturi;

Examinarea de către Curtea de Conturi a progreselor înregistrate în aplicarea recomandărilor din rapoartele anuale anterioare

Efectuarea verificării ex ante a procedurilor de recrutare

20.  reamintește constatarea Curții de Conturi conform căreia în dosarele auditate de recrutare a unor asistenți parlamentari acreditați (APA) nu existau documente la dosar care să ateste efectuarea de controale ex ante a documentelor necesare recrutării; ia act de faptul că Curtea de Conturi a considerat că Parlamentul a dat pe deplin curs recomandării sale de a se asigura că se constituie documentația necesară și că, în prezent, documentele justificative pentru verificările respective sunt păstrate pentru a justifica deciziile de recrutare a agenților temporari și contractuali; invită Secretarul General să informeze Comisia pentru control bugetar, până în septembrie 2014, cu privire la eficacitatea măsurilor adoptate, inclusiv a celor bazate pe constatările auditorului intern, având în vedere, printre altele, și recrutarea multor asistenți parlamentari (APA) noi în urma alegerilor;

Achizițiile publice

21.  regretă faptul că examinarea de către Curtea de Conturi a unui eșantion de proceduri de achiziții publice a arătat că încă mai există erori în conceperea, coordonarea și aplicarea procedurilor de achiziții publice și că, prin urmare, analiza Curții de Conturi privind progresele înregistrate a conchis că recomandarea sa anterioară este, din multe puncte de vedere, în curs de aplicare; își reiterează apelul de a se realiza progrese veritabile, fără întârziere, în legătură cu toate mecanismele de control pentru achizițiile publice, pentru a soluționa deficiențele identificare de Curtea de Conturi și a asigura cele mai competitive prețuri pentru bunurile și serviciile achiziționate;

Plata alocațiilor și a prestațiilor sociale către membrii personalului

22.  reamintește constatarea specifică a Curții de Conturi privind informațiile de care dispun serviciile Parlamentului cu privire la situația membrilor personalului; își exprimă satisfacția față de faptul că auditul Curții de Conturi nu a revelat noi deficiențe, deși persistă riscul de a se efectua plăți incorecte sau nejustificate; constată, de asemenea, că în 2012 Parlamentul a luat măsuri care au îmbunătățit și mai mult rata de răspuns la procedura anuală de verificare și actualizare electronică a datelor personale ale membrilor personalului și că, atunci când este necesar, declarațiile sunt însoțite de documente justificative adecvate;

Raportul anual al auditorului intern

23.  ia act de faptul că, în cursul reuniunii comisiei competente cu auditorul intern din 21 ianuarie 2014, auditorul intern și-a prezentat raportul anual semnat la 12 iulie 2013 și a precizat că a efectuat în 2012 următoarele activități de audit în cadrul administrației Parlamentului:

   o consultare cu Serviciul de Audit Intern (IAS) privind procesele de selectare a telefoanelor ToIP(12);
   o monitorizare transversală a acțiunilor deschise din rapoartele de audit intern, faza I 2012;
   o monitorizare transversală a acțiunilor deschise din rapoartele de audit intern, faza II 2012;
   un audit privind asistenții parlamentari acreditați angajați ca alți agenți ai Uniunii;
   un audit al procesului de contabilizare pe bază de angajamente;
   acțiuni ulterioare la auditul privind politica imobiliară: planificarea, evaluarea și gestionarea nevoilor de spații;

24.  evidențiază câteva dintre concluziile cele mai semnificative cuprinse în raportul anual al auditorului intern:

   regularizarea bugetară a cheltuielilor din anumite fonduri permanente de avans (birourile de informații și deplasările deputaților) înregistrează în continuare întârzieri semnificative;
   s-au înregistrat progrese în domeniul contribuțiilor la partidele politice și fundațiile la nivel european;
   procesul de consultare cu IAS în legătură cu selectarea telefoanelor ToIP a revelat deficiențe în formalizarea procesului decizional din cadrul acestui proiect; DG ITEC a indicat că a luat deja măsurile necesare pentru atenuarea eventualelor riscuri conexe;
   au fost luate măsuri importante în domeniul guvernanței informatice și al dezvoltării de aplicații informatice, remarcându-se în special îmbunătățirile metodologice din cadrul DG ITEC în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor;
   prima monitorizare după auditul referitor la grupurile de vizitatori a demonstrat că toate acțiunile sunt în continuare deschise, cu o reducere parțială a riscului rezidual conex;
   cele cinci acțiuni deschise pentru care măsurile necesare nu intră în sfera de competență a direcțiilor generale în cauză au fost înaintate unui nivel superior de autoritate pentru soluționare;

25.  remarcă și susține opiniile exprimate de auditorul intern privind acțiunile ulterioare auditului privind politica imobiliară: planificarea, evaluarea și gestionarea nevoilor de spații”, pe care le sprijină, în legătură cu:

   o planificare adecvată a nevoilor de spații pe termen mediu și lung, corelată cu creșterea preconizată a populației de ocupanți de birouri;
   atribuirea spațiilor de birouri pe baza criteriilor convenite la nivel interinstituțional și existența unor norme și proceduri care să permită aplicarea criteriilor respective; precum și
   utilizarea eficientă și eficace a spațiilor de birouri;

26.  evidențiază și susține opiniile exprimate de auditorul intern în legătură cu „auditul privind asistenții parlamentari acreditați angajați ca alți agenți ai Uniunii Europene” conform cărora, în ansamblul lor, mediul și activitățile de control din DG Personal și DG Finanțe oferă asigurări rezonabile că asistenții parlamentari acreditați au fost recrutați în conformitate cu normele statutare și că drepturile lor financiare au fost plătite în mod corect din alocația de asistență parlamentară a deputaților; invită ambele Direcții Generale să se asigure că aceste garanții devin permanente și lipsite de ambiguitate, prin orice mijloace necesare;

27.  ia act de faptul că, în 2012, a fost necesar un transfer de la subpostul pentru asistenți locali (linia 4220-01) către subpostul 4220-02 (asistenți acreditați,) în valoare de 7,3 milioane EUR, iar subpostul 4220-01 a fost redus cu o sumă totală de 14,1 milioane EUR (14,3 %), din cauza estimării incorecte a nevoilor, atât în ceea ce privește asistenții locali, cât și asistenții acreditați, în ciuda faptului că numărul asistenților acreditați a crescut foarte puțin în 2012 față de 2011; consideră că, în viitor, va fi necesară o mai bună estimare a nevoilor pentru aceste subposturi, pentru a se respecta principiile bunei gestiuni financiare și pentru a se răspunde unor nevoi reale;

28.  remarcă, cu toate acestea, că pentru a îndeplini integral și consecvent obiectivele de control intern și pentru a asigura aplicarea corectă nu doar a Regulamentului de procedură al Parlamentului și a normelor aferente derivate din acesta și adoptate de organismele competente ale Parlamentului, ci și a Regulamentului financiar, sunt posibile noi îmbunătățiri ale procedurilor de gestiune și control care implică o expunere moderată la riscuri reziduale și vizează următoarele domenii:

   asigurarea în timp util a informării regulate a asistenților parlamentari acreditați cu privire la orice actualizare sau modificare a normelor aplicabile care îi vizează și a normelor aplicabile prin analogie și prezentarea către reprezentanții lor a unui raport motivat referitor la modificările sau actualizările respective, în scopul garantării transparenței și a principiului egalității de tratament și de șanse;
   informarea la timp și adecvată a deputaților și asistenților parlamentari acreditați cu privire la drepturile și obligațiile de muncă legate de finalizarea contractelor asistenților parlamentari acreditați (concediu, șomaj, drepturi la pensie etc.);
   consolidarea controalelor interne pentru a monitoriza utilizarea indemnizației de asistență parlamentară;
   asigurarea unor proceduri administrative mai fluide și mai eficiente la recrutarea noilor APA după alegerile din 2014 printr-o planificare timpurie și prin asigurarea resurselor necesare, în special a resurselor umane, și garantarea unei asistențe continue oferite deputaților aleși în noua legislatură prin asigurarea lipsei oricăror lacune în contractele asistenților parlamentari acreditați care oferă în continuare asistență;

29.  reamintește încă o dată că, după cinci ani de aplicare a noului statut al asistenților, este necesar să se realizeze o evaluare integrală a acestuia, incluzându-se posibilele adaptări ale normelor cât mai curând posibil;

Auditul cadrului de control intern

30.  reamintește că revizuirea inițială a cadrului de control intern în 2003 și 2004 a condus la elaborarea a 14 rapoarte de audit privind toate departamentele și serviciile centrale, conținând 452 de acțiuni convenite menite să îmbunătățească nivelul general:

   de respectare a standardelor minime de control intern ale instituției;
   de realizare a obiectivelor-cheie de control ale instituției (respectarea legislației, reglementărilor și politicilor aplicabile, fiabilitatea informațiilor de gestiune și a înregistrărilor și economia, eficiența și eficacitatea operațiunilor);

Acțiuni deschise restante

31.  constată că, la sfârșitul lui 2012, după audituri suplimentare succesive, încă mai erau deschise 15 dintre cele 452 de acțiuni vizând cadrul de control intern convenite inițial; ia act de concluzia auditorului intern conform căreia, pentru două direcții generale (DG Finanțe și DG Infrastructură și Logistică), există dovezi că procesele lor de achiziții publice s-au îmbunătățit;

32.  ia act de noul proces transversal de monitorizare ce are loc în contextul auditului intern și constă în monitorizarea acțiunilor convenite în rapoarte și în cadrul căruia toate sarcinile de monitorizare sunt transversale, vizând simultan toate acțiunile deschise care trebuie realizate; remarcă, de asemenea, că sarcinile sunt realizate acum bianual, conform Rezoluției Parlamentului din 10 mai 2011 referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2009;

33.  constată că, până la sfârșitul lui 2012, auditorul intern a conchis că mai erau de realizat 73 de acțiuni, din care două critice, 35 vizând riscuri semnificative și 36 vizând riscuri moderate; constată cu satisfacție că, în 2012, au fost finalizate și închise 80 de acțiuni, din care două critice; încurajează toate direcțiile generale vizate să își continue eforturile de îmbunătățire a procedurilor lor de gestiune și control; solicită auditorului intern să fixeze calendare mai stricte pentru acțiunile care trebuie realizate; solicită auditorului intern să informeze permanent Comisia pentru control bugetar cu privire la toate acțiunile restante din cadrul examinării inițiale a cadrului de control intern; își reiterează solicitarea adresată conducerii direcțiilor și celei centrale să realizeze acțiunile deschise restante până la sfârșitul actualului mandat parlamentar;

34.  ia act de concluziile Serviciului de Audit Intern conform cărora procesul de monitorizare din 2012 a revelat îmbunătățiri globale, fiind închise 80 din cele 153 de acțiuni deschise validate și înregistrându-se o reducere a numărului de acțiuni critice de mare risc (de la opt la trei); își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la numărul relativ ridicat de acțiuni restante (73) care au fost reportate în 2013; recunoaște că profilul de risc al Parlamentului pentru acțiunile deschise la sfârșitul exercițiului arată o proporție mai mare de acțiuni vizând riscuri moderate decât la începutul lui 2012, ceea ce dovedește că serviciile au făcut progrese, chiar și în domenii în care acțiunile nu au fost încă finalizate;

Acțiunile întreprinse de Secretarul General ca urmare a rezoluției referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2011

35.  ia act de răspunsurile scrise la rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2011 pe care Comisia pentru control bugetar le-a primit la 25 octombrie 2013, adică înainte de exercițiul de descărcare de gestiune pentru 2012; salută prezentarea ulterioară a Secretarului General, din 25 noiembrie 2013, privind răspunsurile și măsurile luate de administrația Parlamentului în urma diverselor chestiuni ridicate și solicitări exprimate în rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2011, precum și schimbul de opinii cu deputații care a avut loc după prezentare;

36.  salută faptul că, începând din 2011, serviciile de traducere și de interpretariat ale Parlamentului trec prin schimbări semnificative; ia act de faptul că, pe parcursul acestui proces, eficiența ar putea fi sporită în mod considerabil, iar mijloacele financiare reduse, menținându-se totodată calitatea serviciilor și oferta pentru deputații în Parlamentul European; constată că, în cadrul politicii privind multilingvismul integral eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, traducerea la cerere a stenogramelor dezbaterilor și a întrebărilor cu solicitare de răspuns scris a permis reducerea cu caracter permanent a traducerilor externe cu 11 milioane EUR;

37.  reamintește a doua decizie adoptată de Birou la 12 martie 2012 referitoare la multilingvismul integral eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, conform căreia delegațiile care solicită derogări pentru deplasări în cursul săptămânilor destinate reuniunilor comisiilor urmează să beneficieze de un regim lingvistic limitat, în cadrul căruia este asigurată interpretarea în cel mult o limbă; constată că, datorită acestei măsuri, numărul misiunilor organizate în timpul săptămânilor rezervate pentru activitățile parlamentare externe a crescut de la 36 % din numărul total al misiunilor în 2011 la 46 % în 2012, în vreme ce numărul zilelor de interpretare în misiune a scăzut cu 23 % în 2012 față de 2011;

38.  ia act de decizia ulterioară a Secretarului General, din 23 martie 2013, în temeiul căreia după-amiezile de marți și de miercuri din săptămânile destinate reuniunilor comisiilor sunt de acum înainte rezervate exclusiv pentru reuniunile comisiilor și ale trilogurilor; apreciază faptul că, datorită măsurilor care au fost deja puse în aplicare, procentul cheltuielilor cu interpretarea externă din bugetul total al Parlamentului s-a redus de la 3,5 % în 2011 la 2,6 % în 2012; consideră că principiul bunei gestiuni financiare trebuie să se aplice și în cazul interpretării și că, în vederea asigurării unei utilizări optime a banilor contribuabililor europeni, ar trebui să se efectueze permanent o analiză critică pentru a se stabili în ce privință și în ce mod poate fi sporită eficiența, iar costurile pot fi controlate sau limitate; invită Secretarul General să pună raportul anual privind aplicarea Codului de conduită al multilingvismului la dispoziția deputaților membri ai comisiei responsabile;

39.  ia act de răspunsul Secretarului General, care menționează că s-au redus cheltuielile cu Premiul LUX, astfel cum a propus Comisia pentru control bugetar și cum s-a votat în plen în cadrul raportului de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2010; ia act de faptul că au fost luate o serie de măsuri concrete în vederea minimizării cheltuielilor cu Premiul LUX, reducându-se, în special, costurile legate de activitățile de promovare la festivalurile internaționale și în clădirile Parlamentului; ia act de faptul că, în 2012, cheltuielile cu Premiul LUX au fost de 434 421 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 24 % față de 2011 (când s-au cheltuit 573 722 EUR); solicită găsirea unor modalități suplimentare de eficientizare;

40.  consideră că premiile nu reprezintă o activitate principală a Parlamentului și solicită efectuarea unei analize cost-beneficiu înaintea elaborării oricărei inițiative vizând un nou premiu;

41.  constată că, dat fiind numărul tot mai mare de clienți și evoluția instituției, Biroul a adoptat, în cadrul reuniunii sale din 10 iunie 2013, o strategie globală care stabilește principalele orientări ale politicii privind cantinele și restaurantele Parlamentului până în 2019; reamintește că activitățile totale de alimentație publică au crescut cu aproximativ 150 % în perioada 2002-2011, în 2002 înregistrându-se 1,472 milioane de clienți, față de 3,711 milioane în 2011; constată că serviciile de alimentație publică ale Parlamentului suferă în continuare de un deficit operațional care nu ar trebui compensat exclusiv prin creșterea prețurilor; constată că politica de prețuri a Parlamentului ar trebui să rămână conformă cu cea din celelalte instituții și că Parlamentul se află într-o situație avantajoasă, dat fiind numărul clienților deserviți, care îi permite să obțină condiții mai bune din partea contractorilor și să facă economii de scară în ceea ce privește aceste operațiuni;

42.  observă că anumite solicitări formulate în rapoartele anuale de descărcare de gestiune adoptate de plenul Parlamentului nu sunt îndeplinite; observă că Secretarul General susține că aceste solicitări intră în sfera de competență a Biroului Parlamentului sau a Conferinței președinților Parlamentului; insistă ca solicitările formulate în plen și incluse în rapoartele anuale de descărcare de gestiune să fie puse în aplicare integral;

Descărcarea de gestiune a Parlamentului pentru exercițiul financiar 2012

43.  constată că domeniul de aplicare al procedurii de descărcare de gestiune ar trebui să vizeze nu doar execuția bugetară și activitățile administrative ale Secretarului General și ale Administrației pentru exercițiul financiar 2012, ci și deciziile adoptate de organele sale de conducere, cum sunt Președintele, Biroul și Conferința președinților; subliniază că Parlamentul, realizând un control critic al gestiunii financiare a instituției, acordă descărcarea de gestiune nu Secretarului General, ci mai degrabă Președintelui Parlamentului;

44.  salută, în acest sens, calitatea schimbului de opinii dintre Secretarul General și Comisia pentru control bugetar, care a avut loc la 21 ianuarie 2014 în prezența auditorului intern, în contextul descărcării de gestiune a Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2012; își reafirmă opinia că organele de conducere și administrația Parlamentului sunt trase la răspundere în cadrul acestui proces și că este prin urmare esențial ca întregul proces decizional să se desfășoare într-o manieră pe deplin transparentă, pentru a se asigura că cetățenilor Uniunii li se oferă o imagine precisă și conformă cu realitatea a modului în care Parlamentul își adoptă deciziile și utilizează resursele care îi sunt puse la dispoziție; solicită astfel ca ordinile de zi ale reuniunilor, precum și hotărârile adoptate de organele decizionale ale Parlamentului să fie comunicate fără întârziere atât deputaților și personalului instituției, cât și publicului larg;

45.  subliniază că referințele principale, lipsite de orice considerații politice, utilizate la evaluarea execuției bugetului Parlamentului ar trebui să fie, în primul rând, avizul auditorului său extern independent și, în al doilea rând, avizul emis de auditorul intern al Parlamentului și evaluarea acestuia asupra sistemului de control intern al instituției; își reafirmă satisfacția cu privire la avizul pozitiv al Curții de Conturi referitor la fiabilitatea conturilor Parlamentului și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi;

46.  reamintește că Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese, adoptat în sesiune plenară la 1 decembrie 2011, prevede obligația deputaților de a declara orice activitate remunerată desfășurată în afara Parlamentului, remunerația pe care o primesc și orice altă funcție pe care o exercită și care ar putea duce la un conflict de interese și că documentul le interzice, de asemenea, în mod expres deputaților să accepte orice sumă de bani sau orice alt cadou în schimbul influențării deciziilor Parlamentului; constată că codul prevede reguli clare privind acceptarea cadourilor, precum și activitatea foștilor deputați în grupurile de lobby; solicită ca administrația să verifice anual și în mod regulat cel puțin 15 % din aceste declarații;

47.  ia act de faptul că Biroul a adoptat Măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită a deputaților în Parlamentul European la 15 aprilie 2013; constată cu satisfacție că măsurile de punere în aplicare în ceea ce privește articolul 5 alineatul (3), menite să asigure transparența în legătură cu deplasările, cazarea și diurna deputaților achitate de părți terțe, în vigoare din 1 iulie 2013, prevăd că trebuie declarate toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea sau diurna ocazionate de participarea deputaților la evenimente organizate de părți terțe și rambursate de acestea; constată, în plus, că, în cazul în care aceste cheltuieli nu sunt rambursate, ci doar costul unei mese, al unui bilet de intrare sau al unui alt avantaj similar, cu o valoarea mai mică de 150 EUR, întocmirea unei declarații nu este obligatorie;

48.  solicită ca toate anexele la întrebări parlamentare cu solicitare de răspuns scris (articolul 117 din Regulamentul de procedură al Parlamentului) să fie publicate împreună cu întrebările în cauză pe site-ul de internet al Parlamentului;

49.  consideră că Parlamentul este singura instituție publică europeană care plătește o indemnizație destinată să acopere costurile de administrare a cabinetului în conturi bancare private și personale fără să ceară păstrarea niciunei chitanțe sau auditarea cheltuielilor; presupune că deputații ar fi extrem de critici la adresa oricărui altui organism care nu ar reuși, într-o măsură similară, să supravegheze utilizarea banului public; invită Secretarul General să propună aranjamente cu un grad redus de constrângere pentru a se asigura că indemnizația pentru cheltuieli generale este utilizată în scopul pentru care a fost creată, și nu pentru a oferi un venit privat suplimentar deputaților;

50.  solicită o evaluare a diurnei acordate deputaților în ceea ce privește valoarea și utilizarea acesteia; solicită ca Biroul să revizuiască această măsură de punere în aplicare în mod corespunzător, pentru a se asigura că diurna este folosită într-un mod cât mai eficient din punct de vedere al costurilor;

Activitățile politice ale Președintelui

51.  solicită informații detaliate privind modul în care Președintele își separă atribuțiile sale ca figură neutră din punct de vedere politic de pregătirea candidaturii din partea social-democraților la alegerile europene, în special în ceea ce privește personalul din cadrul cabinetului său și al birourilor de informare ale Parlamentului, precum și cheltuielile de deplasare; consideră că în cazul a num