Index 
Antagna texter
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Skydd av arter av vilda djur och växter ***I
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna ***
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna ***
 Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar ***
 Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande ***
 Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande ***
 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) ***
 Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram ***
 Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker *
 Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna *
 Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen *
 Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor
 Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning om internationella avtal 
 Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail
 Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II
 Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II
 Oavsiktlig fångst av valar ***II
 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
 Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I
 Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I
 Övervakning av yttre sjögränser ***I
 Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I
 Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
 Finansiering av europeiska politiska partier ***I
 Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
 Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I
 Invasiva främmande arter ***I
 Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I
 Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I
 Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet
 Europaparlamentets undersökningsrätt
 Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten
 Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel ***
 Systemet för Europeiska unionens egna medel *
 Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov *
 Genomförandeåtgärder för systemet för Europeiska unionens egna medel
 Offentliga arbetsförmedlingar ***I
 Europeiska unionens solidaritetsfond ***I
 Europeiska investeringsfondens kapitalökning ***I
 Europeiska läkemedelsmyndigheten (säkerhetsövervakning av humanläkemedel) ***I
 Makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien ***I
 Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
 Straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning ***I
 Honung ***I
 Europeiska havs- och fiskerifonden ***I
 Europeiska polisakademin ***I

Skydd av arter av vilda djur och växter ***I
PDF 1624kWORD 1506k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0403),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0197/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 november 2012(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 11 november 2013 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0087/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionsförslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en ren kodifiering av de befintliga texterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning)

P7_TC1-COD(2012)0196


EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel  192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av förslaget till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)  Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(5) har ändrats väsentligt flera gånger(6). Med anledning av nya ändringar bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)  Syftet med denna förordning är att säkerställa skyddet av arter av vilda djur och växter som hotas av handel eller sannolikt är utsatta för ett sådant hot.

(3)  Bestämmelserna i denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att vidta eller upprätthålla strängare åtgärder i enlighet med fördraget, särskilt beträffande innehav av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning.

(4)  Det är nödvändigt att fastställa objektiva kriterier för vilka arter av vilda djur och växter som bör tas med i bilagorna till denna förordning.

(5)  För genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att gemensamma villkor gäller för utfärdande, användning och uppvisande av dokument avseende tillstånd för införsel till och export eller reexport från unionen av exemplar av de arter som omfattas av denna förordning. Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för transitering av exemplar genom unionen.

(6)  Det är en administrativ myndighet i den medlemsstat som är bestämmelsemedlemsstat som, med bistånd av den medlemsstatens vetenskapliga myndighet och efter att vid behov ha beaktat eventuella synpunkter från gruppen för vetenskapliga undersökningar, beslutar om ansökningar om införsel av exemplar till unionen.

(7)  Det är nödvändigt att föreskriva om ett samrådsförfarande inom ramen för bestämmelserna om reexport, för att minska risken för överträdelser.

(8)  För att säkerställa ett effektivt skydd av arter av vilda djur och växter kan ytterligare restriktioner fastställas för införsel till och export från unionen av exemplar. Dessa restriktioner kan, såvitt avser levande exemplar, kompletteras med restriktioner på unionsnivå om förvaring eller transport av sådana exemplar inom unionen.

(9)  Det är nödvändigt att särskilda bestämmelser fastställs för exemplar som har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt, för exemplar som utgör personliga tillhörigheter eller hushållsföremål samt för icke-kommersiella lån, donationer eller utbyte mellan registrerade vetenskapsmän och forskningsinstitutioner.

(10)  För att säkerställa bästa möjliga skydd för de arter som omfattas av denna förordning finns det ett behov av att bestämmelser fastställs för kontroll av handel med, transport av och förvaringsvillkor för sådana exemplar inom unionen. Enhetliga regler bör gälla för utfärdande, giltighet och användning av de intyg som bidrar till kontrollen av dessa aktiviteter och som utfärdas med stöd av denna förordning.

(11)  Åtgärder bör vidtas för att levande exemplar ska påverkas så lite som möjligt av transporter till bestämmelseorten, från eller inom unionen.

(12)  För att säkerställa effektiva kontroller och underlätta tullförfaranden bör tullstationer med utbildad personal utses för att genomföra nödvändiga formaliteter och kontroller när exemplar förs in i unionen, för att åstadkomma ett förfarande för tullgodkännande eller användning i enlighet med vad som anges i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(7) eller när exemplar exporteras eller reexporteras från unionen. Det bör också finnas inrättningar som säkerställer att levande exemplar blir förvarade och omhändertagna på ett riktigt sätt.

(13)  För genomförandet av denna förordning är det vidare nödvändigt att medlemsstaterna utser administrativa och vetenskapliga myndigheter.

(14)  Information till och upplysning av allmänheten, särskilt vid gränsövergångarna, om bestämmelserna i denna förordning, bör främja efterlevnaden av bestämmelserna.

(15)  För att säkerställa en effektiv tillämpning av förordningen bör medlemsstaterna noga övervaka efterlevnaden av förordningens bestämmelser och i detta syfte samarbeta nära med varandra och med kommissionen. För detta krävs att information lämnas om förordningens genomförande.

(16)  En övervakning av omfattningen av handeln med de arter av vilda djur och växter som omfattas av denna förordning är av avgörande betydelse för att handelns inverkan på arternas bevarandestatus ska kunna bedömas. Detaljerade årsrapporter bör utarbetas i ett enhetligt format.

(17)  För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna ålägger sanktioner mot överträdelser i tillräcklig omfattning och på ett lämpligt sätt med hänsyn till överträdelsens art och svårhetsgrad.

(18)  Med hänsyn till det stora antal biologiska och ekologiska aspekter som måste tas i beaktande vid genomförandet av denna förordning är det nödvändigt att inrätta en grupp för vetenskapliga undersökningar, vars synpunkter kommissionen kommer att vidarebefordra till kommittén och till de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, för att bistå dem i beslutsfattandet.

(19)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för att vidta vissa åtgärder som reglerar handel med vilda djur och växter, att anta vissa ändringar av bilagorna till denna förordning och att vidta ytterligare åtgärder för att genomföra resolutioner som antagits av partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES), nedan kallad konventionen, beslut eller rekommendationer från konventionens ständiga sekretariat och rekommendationer från konventionens sekretariat. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(20)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter särskilt med avseende på fastställande av vissa dokuments utformning, förlaga och format. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(8). [Ändr. 1]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artiklarna 2–22 och bilagorna A – D i bilaga I, i fortsättningen kallade ”bilaga A”, ”bilaga B”, ”bilaga C” och ”bilaga D”.

Denna förordning ska tillämpas under iakttagande av de mål, principer och bestämmelser som återfinns i den konvention som definieras i artikel 2 b.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  kommittén: den kommitté som avses i artikel 21.1.

b)  konventionen: konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES).

c)  ursprungsland: det land i vilket ett exemplar har fångats eller tagits från sin naturliga miljö, uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt.

d)  anmälan om import: anmälan från importören eller dennes ombud eller företrädare, vid tiden för införsel till unionen av ett exemplar av en art som upptagits i bilaga C eller D, på den blankett som avses i artikel 19.2 10.1d. [Ändr. 2]

e)  införsel från havet: direkt införande till unionen av varje exemplar som tagits från en marin miljö som inte faller under någon stats jurisdiktion, inklusive luftrummet ovanför havet samt havsbottnen och dess underlag.

f)  utfärdande: genomförandet av alla de förfaranden som är nödvändiga för förberedelse och godkännande av ett tillstånd eller ett intyg och utlämnande av detta till den sökande.

g)  administrativ myndighet: en administrativ nationell myndighet som i en medlemsstat utses i enlighet med artikel 13.1 eller, om det är fråga om ett tredjeland som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen.

h)  bestämmelsemedlemsstat: den bestämmelsemedlemsstat som nämns i dokumentet för export eller reexport av ett exemplar, och om det är fråga om införsel från havet, den medlemsstat som ett exemplars bestämmelseort ligger i.

i)  saluförande: saluförande och varje handling som rimligtvis kan tolkas som saluförande, inklusive annonsering av försäljning och anstiftan av sådan annonsering samt inbjudan till förhandlingar.

j)  personliga tillhörigheter eller tillhörigheter som ingår i hushåll: döda exemplar, delar av eller derivat av exemplar som tillhör en privatperson och utgör en del eller kommer att utgöra en del av vederbörandes normala egendom och tillhörigheter.

k)  bestämmelseort: den plats där exemplaren, efter införsel till unionen, normalt ska förvaras; för levande exemplar handlar det om den första plats där exemplaren avses att förvaras efter eventuell karantän eller period av isolering för hälsoundersökningar och kontroller.

l)  population: en grupp av individer som är biologiskt eller geografiskt åtskild från andra sådana grupper.

m)  huvudsakligen kommersiella ändamål: alla ändamål beträffande vilka icke‑kommersiella aspekter inte klart överväger.

n)  reexport från unionen : export från unionen av varje exemplar som tidigare införts.

o)  återinförande till unionen : införsel till unionen av varje exemplar som tidigare exporterats eller reexporterats.

p)  försäljning: varje form av försäljning. I denna förordning likställs uthyrning, byte eller utbyte med försäljning, och likvärdiga uttryck ska tolkas på samma sätt.

q)  vetenskaplig myndighet: en vetenskaplig myndighet som ska utses av en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.2 eller, när det gäller ett tredjeland som är konventionsslutande part, i enlighet med artikel IX i konventionen.

r)  grupp för vetenskapliga undersökningar: det rådgivande organ som upprättats i enlighet med artikel 17.

s)  art: en art, en underart eller någon av deras populationer.

t)  exemplar: varje levande eller dött djur eller levande eller död växt av de arter som upptagits i bilagorna A—D, eller varje del eller derivat därav, som ingår i andra varor eller inte, och varje annan vara beträffande vilken det av medföljande dokument, förpackningen, märkningen eller etiketten eller av någon annan omständighet framgår att det är fråga om delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter, utom om dessa delar eller produkter särskilt har undantagits från tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelserna i den bilaga där den berörda arten har upptagits genom en hänvisning till detta i de berörda bilagorna.

Som exemplar ska betraktas ett exemplar av en art som upptagits i bilagorna A—D om exemplaret är ett djur eller en växt eller utgör en del av eller ett derivat av ett djur eller en växt och vars åtminstone ena ”förälder” tillhör en art som upptagits i bilagorna. Om ”föräldrarna” upptagits i olika bilagor, eller om bara den ena arten upptagits i en bilaga, ska bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas. När det är fråga om hybridväxter ska, om den ena ”föräldern” upptagits i bilaga A, bestämmelserna i den mest restriktiva bilagan tillämpas endast om detta särskilt angivits vid artnamnet i bilagan.

u)  handel: införsel till unionen, inklusive införsel från havet, export och reexport från unionen, och användning, omflyttning och överlåtelse inom unionens utbredningsområde, inklusive inom en medlemsstat, av de arter som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

v)  transitering: transport av exemplar mellan två punkter belägna utanför unionen, genom unionens territorium till en angiven mottagare, där de enda avbrotten i förflyttningen är de som förorsakas av sådana åtgärder som är nödvändiga vid detta slag av transport.

w)  bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan: exemplar vilkas obearbetade naturliga utseende på ett påtagligt sätt har förändrats för att utgöra smycken, prydnads-, konst- eller nyttoföremål, eller musikinstrument, före den 3 mars 1947 och för vilka den administrativa myndigheten i medlemsstaten i fråga har kunnat försäkra sig om att de förvärvats under sådana villkor. Sådana exemplar ska emellertid anses som bearbetade exemplar endast om de utan tvekan hör till någon av de nämnda kategorierna och kan användas utan att skulpteras, bearbetas eller förändras ytterligare.

x)  kontroll vid införande, export, reexport och transitering: den kontroll av intyg, tillstånd och anmälningar som föreskrivs i denna förordning och, när unionsbestämmelserna så föreskriver eller, i annat fall, beträffande ett lämpligt urval av försändelserna, undersökningen av exemplar, som när så är lämpligt kombineras med provtagning för analys eller en fördjupad kontroll.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.  Bilaga A innehåller

a)  de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och beträffande vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b)  varje art,

i)  som är eller kan bli föremål för efterfrågan för användning inom unionen eller för den internationella handeln och som antingen hotas av utrotning eller är så sällsynt att all handel, även i lägsta tänkbara omfattning, skulle äventyra artens överlevnad,

eller

ii)  som tillhör ett släkte beträffande vilket de flesta av arterna, eller som utgör en art beträffande vilken de flesta underarterna, upptagits i bilaga A i enlighet med de kriterier som fastställs i a eller b i och beträffande vilka upptagandet i den bilagan är nödvändigt för att garantera ett effektivt skydd av dessa taxa.

2.  Bilaga B innehåller

a)  de arter som upptagits i bilaga II till konventionen, förutom de som upptagits i bilaga A, och för vilka medlemsstaterna inte har avgivit någon reservation,

b)  de arter som upptagits i bilaga I till konventionen och som har blivit föremål för en reservation,

c)  varje annan art som inte upptagits i bilagorna I och II till konventionen

i)  som är föremål för internationell handel av sådan omfattning att den kan äventyra

–  dess överlevnad eller överlevnaden av populationer i vissa länder, eller

–  bevarandet av den totala populationen på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör,

eller

ii)  där det för att kunna garantera en effektiv kontroll av handeln med exemplar av sådana arter är nödvändigt att den återfinns i bilagan på grund av likheten med andra arter som är upptagna i bilaga A eller B,

d)  arter beträffande vilka det har fastställts att införandet av levande exemplar till unionens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot unionens inhemska arter av vilda djur och växter.

3.  Bilaga C innehåller

a)  arter som upptagits i bilaga III till konventionen, förutom de som återfinns i bilaga A eller B, och för vilka medlemsstaterna inte har avgett någon reservation,

b)  arter som upptagits i bilaga II till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

4.  Bilaga D innehåller

a)  arter som inte upptagits i bilagorna A, B och C och som importeras till unionen i sådan omfattning att övervakning är befogad,

b)  arter som upptagits i bilaga III till konventionen och som har blivit föremål för en reservation.

5.  När bevarandestatusen för arter som omfattas av denna förordning gör det berättigat att låta dem upptas i någon av bilagorna till konventionen, ska medlemsstaterna bidra till de nödvändiga ändringarna.

Artikel 4

Införsel i unionen

1.  Införsel till unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln ska göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om det inte strider mot de restriktioner som fastställts i enlighet med punkt 6 och om följande villkor är uppfyllda:

a)  den behöriga vetenskapliga myndigheten ska, med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, ha uttalat att införsel till unionen

i)  inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar utbredningsområdet för den berörda populationen,

ii)  genomförs:

–  för något av de ändamål som anges i artikel 8.3 e, f och g, eller

–  i andra syften som inte hotar den berörda artens överlevnad,

b)  i) sökanden kan förete skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten vilket, när det gäller import från tredjeland av exemplar av en art som upptagits i bilagorna till konventionen, ska vara ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport, eller en kopia av ett sådant tillstånd eller intyg, utfärdat i enlighet med konventionen av en behörig myndighet i det exporterande eller reexporterande landet,

ii)  för utfärdandet av ett importtillstånd för de arter som upptagits i bilaga A i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 a krävs det dock inte att sådan skriftlig bevisning företes, men originalet till importtillstånd av denna typ ska inte lämnas ut av myndigheterna förrän sökanden har uppvisat ett exporttillstånd eller ett intyg för reexport,

c)  den behöriga vetenskapliga myndigheten är övertygad om att den planerade förvaringsplatsen för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustad, så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

d)  den administrativa myndigheten är övertygad om att exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål,

e)  den administrativa myndigheten är, efter att ha konsulterat den behöriga vetenskapliga myndigheten, övertygad om att inga andra faktorer med inverkan på artens bevarande talar emot utfärdandet av importtillståndet, och

f)  när det gäller införsel från havet, den administrativa myndigheten är övertygad om att alla levande exemplar kommer att förberedas för transport och behandlas på ett sådant sätt att riskerna för skada, sjukdom eller grym behandling minimeras.

2.  Införsel till unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga B får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att ett av en administrativ myndighet i bestämmelsemedlemsstaten utfärdat importtillstånd dessförinnan uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln ska göras.

Importtillståndet får endast utfärdas om detta inte strider mot de restriktioner som fastställs enligt punkt 6 och när

a)  den behöriga vetenskapliga myndigheten, efter att ha granskat tillgängliga uppgifter och med beaktande av yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, anser att införsel till unionen inte skulle försämra artens bevarandestatus, eller minska omfattningen av utbredningsområdet för den berörda populationen av arten, med hänsyn tagen till nuvarande eller förväntad omfattning av handeln. Yttrandet gäller även för de senare importerna så länge de ovan nämnda förhållandena inte ändras i påtaglig omfattning,

b)  sökanden lägger fram skriftlig bevisning för att förvaringsplatsen på bestämmelseorten är lämpligt utrustad så att ett levande exemplar kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

c)  de villkor som anges i punkt 1 b i, 1 e och 1 f uppfylls.

3.  Införsel till unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga C får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln ska göras och

a)  när det gäller export från ett land som nämns i samband med den berörda arten i bilaga C, sökanden lägger fram skriftlig bevisning, i form av ett exporttillstånd som utfärdats av en behörig myndighet i det landet i enlighet med konventionen, för att exemplaren har förvärvats i enlighet med den nationella lagstiftningen om skydd av den berörda arten, eller

b)  när det gäller export från ett land som inte nämns i samband med den berörda arten i bilaga C eller reexport från vilket land som helst, sökanden visar upp ett exporttillstånd, ett intyg för reexport eller ett ursprungsintyg som utfärdats av en behörig myndighet i export- eller reexportlandet i enlighet med konventionen.

4.  Införsel till unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna har genomförts och att en anmälan om import dessförinnan har uppvisats vid det tullkontor vid gränsen där införseln ska göras.

5.  De villkor för utfärdande av ett importtillstånd som anges i punkt 1 a och d och punkt 2 a, b och c är inte tillämpliga på exemplar för vilka sökanden företer skriftlig bevisning för att

a)  exemplaren tidigare lagligen har införts till eller förvärvats från unionen och att de återinförs till unionen obearbetade eller bearbetade, eller

b)  att det rör sig om bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan.

6.  För införsel till unionen kan till unionen ska kommissionen, efter samråd med de berörda ursprungsländerna, och med beaktande av alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, ges befogenhet attgenom genomförandeakter, anta delegerade akter enligt artikel 20 för att fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer, [Ändr. 3]

a)  avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga A på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 a i eller 1 e,

b)  avseende exemplar av arter som upptagits i bilaga B på grundval av de villkor som fastställs i punkt 1 e eller i punkt 2 a, samt

c)  avseende levande exemplar av arter som upptagits i bilaga B beträffande vilka dödligheten under transport är hög eller beträffande vilka det har konstaterats att det är osannolikt att de kommer att överleva i fångenskap under en avsevärd del av sin möjliga livstid, eller

d)  avseende levande exemplar av arter beträffande vilka det har konstaterats att deras införande i unionens naturliga miljö utgör ett ekologiskt hot mot de inhemska vilda arterna av djur och växter i unionen.

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. [Ändr. 4]

Kommissionen ska var tredje månad offentliggöra en förteckning över eventuella restriktioner som fastställts enligt första stycket i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järnvägstransport sker efter införseln till unionen, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 20 för att medge undantag från kravet att genomföra kontroller och uppvisa importdokument för tullkontoret vid gränsen där införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 1–4 i denna artikel för att göra det möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp dokumenten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet med artikel 12.1.

Artikel 5

Export eller reexport från unionen

1.  Export eller reexport från unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga A får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

2.  Ett exporttillstånd för exemplar av de arter som upptagits i bilaga A får utfärdas endast om följande villkor är uppfyllda:

a)  Den behöriga vetenskapliga myndigheten ska ha avgett ett skriftligt yttrande om att infångandet eller insamlandet av exemplar eller export av dem inte försämrar artens bevarandestatus eller minskar omfattningen av utbredningsområdet för populationen av arten.

b)  Sökanden ska lägga fram skriftlig bevisning för att exemplaren har förvärvats i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av den ifrågavarande arten. När ansökan görs till någon annan medlemsstat än ursprungsstaten, ska den skriftliga bevisningen bestå av ett intyg om att exemplaret har tagits från sin naturliga miljö, i enlighet med gällande lagstiftning på dess territorium.

c)  Den administrativa myndigheten ska vara övertygad om att

i)  varje levande exemplar kommer att förberedas för transport och transporteras på ett sådant sätt att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras, och

ii)  - att exemplar av arter som inte förtecknas i bilaga I till konventionen inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål, eller

—  att när det är fråga om export av exemplar av arter som anges i artikel 3.1 a i denna förordning, till en stat som är part till konventionen, ett importtillstånd har utfärdats, och

d)  den administrativa myndigheten i medlemsstaten ska, efter samråd med den behöriga vetenskapliga myndigheten, vara övertygad om att inga andra faktorer som påverkar artens bevarandestatus talar mot ett utfärdande av exporttillstånd.

3.  Ett intyg för reexport får utfärdas endast om de villkor som anges i punkt 2 c och d är uppfyllda och sökanden företer skriftlig bevisning för att exemplaren

a)  har införts till unionen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, eller

b)  om de har införts till unionen före den 3 mars 1997, att de har införts i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3626/82(9), eller, om de har införts till unionen före denna förordnings ikraftträdande men efter den 3 mars 1997, att de har införts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, eller

c)  om de har införts till unionen före 1984, att de har släppts ut på den internationella marknaden i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

d)  har införts på ett lagligt sätt till en medlemsstat innan bestämmelserna i de förordningar som åsyftas i a och b eller i konventionen blev tillämpliga för dessa exemplar eller i den berörda medlemsstaten.

4.  Export eller reexport från unionen av exemplar som upptagits i bilagorna B och C får ske under förutsättning att de nödvändiga kontrollerna genomförts och att ett av en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig utfärdat exporttillstånd eller intyg om reexport har uppvisats vid det tullkontor där exportformaliteterna fullgörs.

Ett exporttillstånd får utfärdas endast om de villkor som anges i punkt 2 a, 2 b, 2 c i och 2 d är uppfyllda.

Ett intyg för reexport får utfärdas endast om de villkor som avses anges i punkt 2 c i och 2 d och i punkt 3 a–d är uppfyllda.

5.  När en begäran om intyg för reexport rör exemplar som införts i unionen med hjälp av ett importtillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, ska den administrativa myndigheten först samråda med den administrativa myndighet som har utfärdat importtillståndet. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 20 med avseende på samrådsförfarandet och de fall i vilka samråd är nödvändigt.

6.  De villkor för utfärdande av ett exporttillstånd eller ett intyg om reexport som anges i punkt 2 a och 2 c ii gäller inte

a)  bearbetade exemplar som har förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

b)  döda exemplar, delar av och derivat av exemplar för vilka sökanden kan förete skriftlig bevisning för att de lagligen har förvärvats innan bestämmelserna i denna förordning, i förordning (EG) nr 338/97 eller i förordning (EEG) nr 3626/82 eller i konventionen blev tillämpliga på dem.

7.  Den behöriga vetenskapliga myndigheten i varje medlemsstat ska övervaka utfärdandet av exporttillstånd i medlemsstaten för exemplar av arter som upptagits i bilaga B och faktisk export av sådana exemplar. När en sådan vetenskaplig myndighet anser att export av exemplar av någon av dessa arter bör begränsas för att arten i hela dess utbredningsområde ska kunna bevaras på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör och som ligger väl över den nivå vid vilken arten skulle behöva överföras till bilaga A enligt artikel 3.1 a eller b i, ska den skriftligen informera den behöriga administrativa myndigheten om lämpliga åtgärder för att begränsa utfärdandet av exporttillstånd för exemplar av arten.

När en administrativ myndighet informeras om åtgärderna enligt första stycket ska den informera kommissionen och översända kommentarer. När det är lämpligt, ska kommissionen genom genomförandeakter rekommendera restriktioner för exporten av de berörda arterna . Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

Artikel 6

Avslag på ansökan om de tillstånd och intyg som anges i artiklarna 4, 5 och 10

1.  När en medlemsstat avslår en ansökan om tillstånd eller intyg och fråga är om ett fall som är betydelsefullt i förhållande till syftet med denna förordning, ska den omedelbart informera kommissionen om avslaget med angivande av skälen härför.

2.  Kommissionen ska till andra medlemsstater översända den information som den har mottagit enligt punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

3.  När en ansökan om tillstånd eller intyg rör exemplar för vilka en dylik begäran tidigare har avslagits, ska sökanden informera den behöriga myndighet till vilken ansökan ställs om det tidigare avslaget.

4.  Medlemsstaterna ska respektera de avslag som görs av behöriga myndigheter i andra medlemsstater, när avslagen grundas på bestämmelserna i denna förordning. Första stycket ska dock inte tillämpas när omständigheterna har förändrats väsentligt eller när nya uppgifter till stöd för ansökan har blivit tillgängliga. När sådana omständigheter föreligger ska, om en administrativ myndighet utfärdar ett tillstånd eller ett intyg, myndigheten informera kommissionen om detta och om skälen till utfärdandet.

Artikel 7

Undantag

1.  Exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt

Med undantag för fall då bestämmelserna i artikel 8 är tillämpliga ska exemplar av de arter som upptagits i bilaga A som har fötts och uppfötts i fångenskap eller förökats artificiellt behandlas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på exemplar av arter som upptagits i bilaga B.

När det gäller växter som har förökats artificiellt kan undantag göras från bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 under särskilda förutsättningar.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på:

a)  de kriterier som ska användas för att avgöra om ett exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt och huruvida det har varit i kommersiellt syfte eller inte,

b)  de särskilda förutsättningar som anges i andra stycket i denna punkt avseende:

i)  användningen av fytosanitära intyg,

ii)  den handel som bedrivs av registrerade kommersiella handelsföretag och de forskningsinstitutioner som avses i punkt 4 i denna artikel, och

iii)  handeln med hybrider.

2.  Transitering

Trots vad som sägs i artikel 4 krävs det inte att de föreskrivna kontrollerna och de föreskrivna tillstånden, intygen och anmälningarna uppvisas för och kontrolleras vid tullkontoret vid gränsen där införsel ska göras när det är fråga om exemplar som transiteras genom unionen.

När det gäller de arter som har upptagits i bilagorna i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 a och b, ska det undantag som avses i första stycket i denna punkt gälla endast då ett sådant giltigt dokument för export eller reexport som föreskrivs i konventionen, som avser medföljande exemplar och i vilket bestämmelseorten anges, har utfärdats av behöriga myndigheter i det tredjeland som är export- eller reexportland.

Om ett dokument som avses i andra stycket inte utfärdats före exporten eller reexporten, ska exemplaret beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte dokumentet läggs fram i efterhand på särskilda villkor.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på särskilda villkor för att lägga fram ett export- eller reexportdokument i efterhand.

3.  Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, ska de bestämmelserna inte tillämpas på döda exemplar eller på delar eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bilagorna A–D, när det handlar om personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som införts till unionen eller exporterats eller reexporterats från unionen i enlighet med särskilda bestämmelser.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på särskilda bestämmelser för införsel, export eller reexport av personliga tillhörigheter eller hushållsföremål.

4.  Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av de administrativa myndigheterna i de stater där de finns, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars förlaga fastställts i enlighet med andra stycket i denna punkt , eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredjeland.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa en förlaga till en etikett för levande växtmaterial. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

Artikel 8

Bestämmelser rörande kontrollen av kommersiella aktiviteter

1.  Det är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A.

2.  Medlemsstaterna kan förbjuda innehav av exemplar särskilt vad gäller levande djur av de arter som anges i bilaga A.

3.  I enlighet med kraven i annan unionslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter kan undantag från de förbud som anges i punkt 1 i enskilda fall medges under förutsättning att ett intyg om detta utfärdas av den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns då exemplaren

a)  har förvärvats i eller införts till unionen innan bestämmelserna om de arter som finns upptagna i bilaga I till konventionen, i bilaga C 1 till förordning (EEG) nr 3626/82 eller i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 eller till denna förordning, blev tillämpliga på exemplaren i fråga, eller

b)  är bearbetade exemplar som förvärvats för mer än femtio år sedan, eller

c)  har införts i unionen i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 eller denna förordning och är avsedda att användas på ett sätt som inte hotar artens överlevnad, eller

d)  är av en djurart och är exemplar som fötts och fötts upp i fångenskap eller är av en växtart och är exemplar som förökats artificiellt, eller en del eller ett derivat av ett sådant djur eller en sådan växt, eller

e)  är nödvändiga, under exceptionella omständigheter, för den vetenskapliga utvecklingen eller för viktiga biomedicinska ändamål, med hänsyn tagen till bestämmelserna i rådets direktiv 86/609/EEG(10), när det är visat att den ifrågavarande arten är den enda som är lämplig för detta syfte och det inte finns exemplar av denna art som fötts och fötts upp i fångenskap, eller

f)  är avsedda för avel eller förökning och på så sätt kan bidra till att bevara de berörda arterna, eller

g)  är avsedda för forskning eller undervisning som syftar till att skydda eller bevara arten, eller

h)  har sitt ursprung i en medlemsstat och har tagits ur sin naturliga miljö i enlighet med gällande lagstiftning i den medlemsstaten.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på allmänna undantag från de förbud som avses i punkt 1 i denna artikel, på grundval av vad som föreskrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som upptagits i bilaga A, i enlighet med artikel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstämmelse med kraven i annan unionslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter.

5.  De förbud som anges i punkt 1 ska också tillämpas på exemplar av de arter som upptagits i bilaga B, utom då den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har övertygats om att exemplaren har förvärvats och, om de har sitt ursprung utanför unionen, att de har införts i enlighet med gällande lagstiftning för bevarande av vilda djur och växter.

6.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har rätt att sälja de exemplar som upptagits i bilagorna B, C och D och som har förverkats med stöd av denna förordning, under förutsättning att exemplaren inte på detta sätt direkt återställs till den fysiska eller juridiska person från vilken de förklarades förverkade, eller som deltog i överträdelsen. Dessa exemplar får då behandlas som om de hade förvärvats lagligen.

Artikel 9

Förflyttning av levande exemplar

1.  Varje förflyttning inom unionen av ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga A från den plats som anges på importtillståndet eller i något intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning, måste föregås av ett godkännande från en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret befinner sig. I andra fall av förflyttning ska den person som ansvarar för förflyttningen vid behov kunna förete bevis på exemplarets lagliga ursprung.

2.  Ett sådant godkännande

a)  kan bara ges om den behöriga vetenskapliga myndigheten i medlemsstaten, eller, när förflyttningen görs till en annan medlemsstat, den behöriga vetenskapliga myndigheten i denna stat, har försäkrat sig om att den förvaringsplats som avses för ett levande exemplar på bestämmelseorten är lämpligt utrustat så att exemplaret kan skyddas och vårdas på ett riktigt sätt,

b)  måste bekräftas genom utfärdandet av ett intyg, och

c)  ska, när det är tillämpligt, omedelbart översändas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där exemplaret ska placeras.

3.  Det krävs dock inte något sådant godkännande när ett levande djur måste förflyttas för att få akut behandling av en veterinär och djuret omedelbart återförs till sin godkända placering.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B förflyttats inom unionen får innehavaren av exemplaret lämna det ifrån sig endast om den tilltänkta mottagaren har informerats på ett riktigt sätt om vilken förvaring, utrustning och skötsel som krävs för rätt vård av exemplaret.

5.  När levande exemplar transporteras till, från eller inom unionen eller hålls kvar där under en period av transitering eller omlastning, ska de förberedas för transporten, förflyttas och behandlas på ett sådant sätt att risken för skada, sjukdom eller grym behandling blir så liten som möjligt samt, när det gäller djur, i enlighet med gällande unionslagstiftning om skydd av djur under transport.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till unionen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med artikel 4.6.

Artikel 10

Utfärdande av tillstånd, anmälningar och intyg [Ändr. 5]

1.   När en administrativ myndighet i en medlemsstat mottar en ansökan från den person som berörs och det till ansökan är fogat alla de nödvändiga dokument som krävs och alla villkor för utfärdandet är uppfyllda, har myndigheten rätt att utfärda ett intyg för de syften som anges i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b.

1a.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa utformningen av de intyg som avses i första stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. [Ändr. 6]

1b.  När en administrativ myndighet i en medlemsstat mottar en ansökan och de dokument som behövs från den person som berörs och under förutsättning att alla krav för utfärdandet är uppfyllda, får myndigheten utfärda ett tillstånd för de syften som anges i artiklarna 4.1, 4.2, 5.1 och 5.4. [Ändr. 7]

1c.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa utformningen av det tillstånd som avses i stycke 1b. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. [Ändr. 8]

1d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa utformningen av den anmälan om import som avses i artikel 4.3 och 4.4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. [Ändr. 9]

Artikel 11

Giltighet och särskilda villkor för tillstånd och intyg

1.  Utan att det påverkar strängare bestämmelser som medlemsstaterna kan anta eller upprätthålla, ska de tillstånd och intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med denna förordning vara giltiga i hela unionen.

2.  Varje sådant tillstånd eller intyg, liksom varje tillstånd eller intyg som utfärdas på grundval av ett sådant dokument, ska anses som ogiltigt om en behörig myndighet eller kommissionen, i samråd med den behöriga myndighet som har utfärdat detta tillstånd eller intyg, kan bevisa att det har utfärdats under den felaktiga föreställningen att villkoren för dess utfärdande uppfylldes.

Exemplar som befinner sig på en medlemsstats territorium och som omfattas av ett sådant dokument, ska tas i beslag av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och får förklaras förverkade.

3.  Varje tillstånd eller intyg som utfärdas av en myndighet i enlighet med denna förordning, kan innehålla villkor och krav som myndigheten föreskriver för att garantera efterlevnaden av förordningens bestämmelser. När sådana villkor eller krav ska framgå av utformningen av tillstånd och intyg ska medlemsstaterna informera kommissionen om detta.

4.  Varje importtillstånd som utfärdas på grundval av en kopia av ett motsvarande exporttillstånd eller intyg för reexport är giltigt endast för införsel av exemplar till unionen om det åtföljs av originalet av det giltiga exporttillståndet eller intyget för reexport.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på tidsfrister för utfärdande av tillstånd och intyg.

Artikel 12

Plats för införsel och export

1.  Medlemsstaterna ska utse de tullkontor där kontroll av och formaliteter för införsel till och export från unionen och godkänd tullbehandling ska utföras i enlighet med förordning (EEG) nr 2913/92, av exemplar av arter som omfattas av denna förordning, och medlemsstaterna ska även ange vilka tullkontor som är speciellt utsedda för att hantera levande exemplar.

2.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 ska förses med tillräcklig personal med lämplig utbildning. Medlemsstaterna ska försäkra sig om att förvaringsplatsen är utrustad i enlighet med den unionslagstiftning som är relevant för transport och förvaring av levande djur och, när så krävs, att lämpliga åtgärder har vidtagits för levande växter.

3.  Alla de kontor som utsetts i enlighet med punkt 1 ska anmälas till kommissionen som ska offentliggöra en lista över dem i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  I undantagsfall och i enlighet med särskilda kriterier , får en administrativ myndighet godkänna införsel till unionen, eller export eller reexport från unionen vid ett annat tullkontor än det som utsetts i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på de särskilda kriterier enligt vilka införsel, export eller reexport vid ett annat tullkontor får godkännas.

5.  Medlemsstaterna ska se till att allmänheten vid gränspassagerna informeras om de bestämmelser som antagits i enlighet med denna förordning.

Artikel 13

Administrativa myndigheter, vetenskapliga myndigheter och andra behöriga myndigheter

1.  Varje medlemsstat ska utse en huvudansvarig administrativ myndighet med uppgift att genomföra denna förordning och kommunicera med kommissionen

Varje medlemsstat kan likaledes utse ytterligare administrativa myndigheter och andra behöriga myndigheter med uppgift att biträda den huvudansvariga myndigheten med genomförandet; i så fall ska den huvudansvariga myndigheten förse de biträdande myndigheterna med all den information som är nödvändig för en riktig tillämpning av förordningen.

2.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera vetenskaplig(a) myndighet(er) med lämpliga kvalifikationer vilkas funktioner ska vara åtskilda från alla de utsedda administrativa myndigheternas funktioner.

3.  Medlemsstaterna ska senast den 3 mars 1997 meddela kommissionen namnen på och adresserna till de administrativa myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna som har bemyndigats att utfärda tillstånd och intyg samt de vetenskapliga myndigheterna. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska unionens officiella tidning.

Varje administrativ myndighet som avses i punkt 1 första stycket ska, om kommissionen begär det, inom två månader meddela den namnen på och översända namnteckningsprov avseende de personer som har befogenhet att underteckna tillstånd och intyg, liksom ett exempel på stämplar, förseglingar eller andra märken som används för att göra tillstånd eller intyg autentiska.

Medlemsstaterna ska till kommissionen meddela varje ändring av de uppgifter som redan översänts inom en tid av två månader från och med genomförandet av ändringen.

Artikel 14

Kontroll av efterlevnaden och undersökningar av överträdelse

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

Om de behöriga myndigheterna har anledning att misstänka att dessa bestämmelser inte efterlevs ska de vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna, eller vidta rättsliga åtgärder.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen och, med avseende på arter som förtecknas i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om alla åtgärder, inklusive beslag och förverkande, som genomförs av de behöriga myndigheterna när fråga är om allvarliga överträdelser av denna förordning.

2.  Kommissionen ska göra medlemsstaternas behöriga myndigheter uppmärksamma på de frågor som den anser det vara nödvändigt att undersöka i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska därefter informera kommissionen och, med avseende på arter som upptagits i bilagorna till konventionen, konventionens sekretariat om resultatet av undersökningarna.

3.  En efterlevnadsgrupp som består av företrädare för de myndigheter i varje medlemsstat som ansvarar för att säkerställa genomförandet av bestämmelserna i den här förordningen ska inrättas. Gruppen ska ha kommissionens företrädare som ordförande.

Efterlevnadsgruppen ska granska alla tekniska frågor som har samband med efterlevnaden av den här förordningen och som tas upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmar i gruppen eller kommittén.

Kommissionen ska till kommittén överlämna de yttranden som görs i efterlevnadsgruppen.

Artikel 15

Överföring av information

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska ge varandra den information som är nödvändig för genomförandet av denna förordning.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att göra allmänheten medveten om och informera den om bestämmelserna för genomförande av konventionen och denna förordning och om åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning.

2.  Kommissionen ska hålla kontakt med konventionens sekretariat för att säkerställa ett effektivt genomförande av konventionen över hela det territorium som denna förordning ska tillämpas på.

3.  Kommissionen ska omedelbart översända alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar till de administrativa myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

4.  De administrativa myndigheterna i medlemsstaterna ska varje år före den 15 juni överlämna all den information om föregående år som är nödvändig för att upprätta de rapporter som avses i artikel VIII.7 a i konventionen och likvärdig information om den internationella handeln med alla exemplar av de arter som upptagits i bilagorna A, B och C samt om införsel till unionen av exemplar av arter som upptagits i bilaga D. Kommissionen ska genom genomförandeakter närmare fastställa 1 vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

På grundval av den information som anges i första stycket ska kommissionen varje år före den 31 oktober offentliggöra en statistikrapport om införsel till unionen samt export och reexport från unionen av exemplar av arter som omfattas av denna förordning och till sekretariatet för konventionen översända information om arter som omfattas av konventionen.

Utan att det påverkar artikel 22 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna före den 15 juni vartannat år, med början 1999, till kommissionen överlämna all information rörande de två föregående åren som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som faller utanför konventionens räckvidd. Kommissionen ska genom genomförandeakter närmare fastställa vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

På grundval av den i tredje stycket angivna informationen ska kommissionen före den 31 oktober vartannat år, med början 1999, utarbeta en rapport om genomförande och säkerställande av efterlevnaden av den här förordningen.

5.  För att kunna förbereda ändringar i bilagorna ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen översända alla relevanta uppgifter. Kommissionen ska genom genomförandeakter närmare fastställa vilka uppgifter som krävs. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG(11) ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att skydda konfidentiell information som den mottagit vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 16

Sanktioner

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga sanktioner åtminstone mot följande överträdelser av denna förordning:

a)  Införsel till unionen eller export eller reexport från unionen av exemplar utan vederbörligt tillstånd eller intyg, eller med ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat, ogiltigt eller ändrat utan godkännande från den ansvariga myndigheten.

b)  Åsidosättande av de villkor som föreskrivs i ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

c)  Lämnande av en osann förklaring eller avsiktligt lämnande av en oriktig uppgift för att erhålla ett tillstånd eller ett intyg.

d)  Användande av ett tillstånd eller intyg som är felaktigt, förfalskat eller ogiltigt, eller som har ändrats utan godkännande, för att erhålla ett inom unionen utfärdat tillstånd eller intyg eller för varje annat officiellt syfte som har samband med denna förordning.

e)  Underlåtenhet att anmäla import eller avgivande av en osann importanmälan.

f)  Transport av levande exemplar som inte tillräckligt har förberetts så att riskerna för skador, sjukdom eller grym behandling minimeras.

g)  Användandet av exemplar av arter som upptagits i bilaga A för andra ändamål än de som anges i det godkännande som lämnades vid utfärdandet av importtillståndet eller senare.

h)  Handel med artificiellt förökade växter i strid med de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 7.1 andra stycket.

i)  Transport av exemplar till eller från unionen och transitering av exemplar via unionen utan vederbörligt tillstånd eller intyg utfärdat i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och, vid export eller reexport från ett tredjeland som är konventionspart, i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller utan tillfredsställande bevis på att det finns ett sådant tillstånd eller intyg.

j)  Köp, anbud om köp, förvärv för kommersiella ändamål, användning för kommersiella ändamål, förevisande för allmänheten i kommersiellt syfte, försäljning, innehav för försäljning, saluförande och transport i försäljningssyfte av exemplar i strid med artikel 8.

k)  Användandet av ett tillstånd eller intyg för ett annat exemplar än det för vilket det har utfärdats.

l)  Förfalskning eller ändring av ett tillstånd eller intyg som utfärdats i enlighet med denna förordning.

m)  Underlåtenhet att informera om avslag på ansökningar om införsel till unionen, export och reexport, i enlighet med artikel 6.3.

2.  De åtgärder som anges i punkt 1 ska anpassas efter överträdelsens art och svårhetsgrad och ska omfatta bestämmelser om beslag av och, när så är lämpligt, förverkande av exemplar.

3.  När ett exemplar har förklarats förverkat, ska det anförtros en behörig myndighet i den medlemsstat som har genomfört förverkandet, vilken

a)  efter samråd med en vetenskaplig myndighet i denna medlemsstat ska placera ut eller överlämna exemplaret under sådana förhållanden som den anser lämpliga och förenliga med syftet för och bestämmelserna i konventionen och denna förordning, och

b)  när ett levande exemplar har införts till unionen, efter samråd med det exporterande landet, kan återsända exemplaret till detta land på bekostnad av den person som dömts för införseln.

4.  När ett levande exemplar av en art som upptagits i bilaga B eller C anländer till platsen för införsel till unionen och erforderligt gällande tillstånd eller intyg saknas, ska exemplaret tas i beslag och får det förklaras förverkat eller också, om mottagaren inte vill kännas vid exemplaret, kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som är ansvarig för införselplatsen om det är lämpligt vägra att ta emot försändelsen och kräva att transportören återsänder exemplaret till avsändningsorten.

Artikel 17

Gruppen för vetenskapliga undersökningar

1.  Härmed inrättas en grupp för vetenskapliga undersökningar, bestående av representanter för den eller de vetenskaplig(a) myndighet(erna) i varje medlemsstat, och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2.  Gruppen för vetenskapliga undersökningar ska utreda alla vetenskapliga frågor som rör tillämpningen av denna förordning – särskilt de som rör artikel 4.1 a, 4.2 a och 4.6 – som har tagits upp av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i gruppen, eller av kommittén.

3.  Kommissionen ska överlämna yttrandet från gruppen för vetenskapliga undersökningar till kommittén.

Artikel 18

Ytterligare delegerade befogenheter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 20 för att fastställa enhetliga bestämmelser och kriterier för följande:

a)  Hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska utfärdas, gälla och användas.

b)  Hur de fytosanitära intyg som avses i artikel 7.1 andra stycket a ska användas.

c)  Hur förfaranden ska upprättas när så är nödvändigt för märkning av exemplar för att underlätta identifikationen av dem och säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att vid behov anta delegerade akter enligt artikel 20 om ytterligare åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från partskonferensen till konventionen, beslut och rekommendationer från konventionens ständiga kommitté och rekommendationer från konventionens sekretariat.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 20 för att ändra bilagorna A–D, med undantag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av partskonferensen till konventionen.

Artikel 19

Ytterligare genomförandebefogenheter 

1.  Kommissionen ska genom genomförandeakter besluta om hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska se ut . Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. 

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter föreskriva om utformningen av en blankett för anmälan av import. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. [Ändr. 10]

Artikel 20

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.6, 4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då den grundläggande rättsakten träder i kraft eller något annat datum som fastställs av lagstiftaren]. [Ändr. 11]

3.  Den delegering av befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.6, 4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och artikel 18.1, 18.2 och 18.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 12]

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.6, 4.7, 5.5, artikel 7.1, 7.2, 7.3, artiklarna 8.4, 9.6, 11.5, 12.4 och artikel 18.1, 18.2 och 18.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 13]

Artikel 21

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté som ska kallas kommittén för handel med vilda djur och växter. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När hänvisning sker till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 iakttas.

Artikel 22

Slutbestämmelser

Varje medlemsstat ska meddela kommissionen och konventionens sekretariat vilka särskilda bestämmelser som den antar för att genomföra denna förordning, och vilka rättsliga instrument som ska användas och vilka åtgärder som ska vidtas för genomförandet och tillämpningen.

Kommissionen ska översända denna information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 338/97 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Förklaring till bilagorna A, B, C och D

1.  Arter i dessa bilagor är upptagna

a)  med angivande av artens namn, eller

b)  såsom tillhörande en högre taxonomisk enhet (taxon) eller angiven del därav.

2.  Förkortningen spp. betecknar alla arter som ingår i ett högre taxon.

3.  Andra hänvisningar till högre taxa än art förekommer endast som information eller för klassificering.

4.  Arter som anges i fetstil i bilaga A är upptagna där i överensstämmelse med det skydd de åtnjuter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(12) eller rådets direktiv 92/43/EEG(13).

5.  Följande förkortningar används för växttaxa under artnivå:

a)  ssp. betecknar underart,

b)  var. betecknar varietet, och

c)  fa betecknar form.

6.  Symbolerna (I), (II) och (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon hänvisar till de bilagor till konventionen där arten är upptagen, enligt vad som anges i punkterna 7–9. Om sådan symbol saknas innebär det att arten inte är upptagen i konventionens bilagor.

7.  Symbolen (I) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga I till konventionen.

8.  Symbolen (II) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga II till konventionen.

9.  Symbolen (III) i anslutning till en art eller ett högre taxon anger att arten eller taxonet ingår i bilaga III till konventionen. I detta fall anges även för vilket land arten eller taxonet har tagits upp i bilaga III.

10.  Med sort avses, i enlighet med definitionen i åttonde utgåvan av den internationella nomenklaturen för odlade växter International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ett urval växter som a) har valts ut på grund av en särskild egenskap eller en kombination av särskilda egenskaper, b) är särskiljbar, enhetlig och stabil i dessa egenskaper och c) behåller dessa egenskaper om de förökas på lämpligt sätt. För att ett nytt taxon av en sort ska anses vara etablerat krävs att dess benämning och beskrivning formellt har offentliggjorts i senaste utgåvan av International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.  Hybrider kan upptas separat i bilagorna, men endast om de utgör distinkta och stabila populationer i naturen. Hybriddjur som i de fyra föregående generationerna har en eller flera individer av en art som är upptagen i bilagorna A eller B ska omfattas av bestämmelserna i denna förordning på samma sätt som om de vore rena arter, även om den aktuella hybriden inte anges separat i bilagorna.

12.  När en art tas upp i bilaga A, B eller C, inkluderas också alla delar och produkter av arten i samma bilaga, om det inte anges i en not att endast vissa delar och produkter av arten inkluderas. I enlighet med artikel 2 t i denna förordning anger symbolen # följd av ett nummer, placerad vid namnet för en art eller ett högre taxon som ingår i bilaga B eller C, de delar eller produkter som omfattas av förordningen enligt följande:

#1

Alla delar och produkter, utom

a)  frön, sporer och pollen (inkl. pollinier),

b)  plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)  snittblommor från artificiellt förökade växter, och

d)  frukter och delar och produkter av dessa från artificiellt förökade växter av släktet Vanilla.

#2

Alla delar och produkter, utom

a)  frön och pollen, och

b)  färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

#3

Alla hela och skivade rötter och delar av rötter.

#4

Alla delar och produkter, utom

a)  frön (inkl. frökapslar av Orchidaceae), sporer och pollen (inkl. pollinier). Undantaget avser inte frön av Cactaceae spp., som exporteras från Mexiko eller frön av Beccariophoenix madagascariensis och Neodypsis decaryi som exporteras från Madagaskar,

b)  plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare,

c)  snittblommor från artificiellt förökade växter,

d)  frukter och delar och produkter av dessa från naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktet Vanilla (Orcidaceae) och av familjen Cactaceae,

e)  stammar, blommor samt delar och produkter av naturaliserade eller artificiellt förökade växter av släktena Opuntia undersläktet Opuntia samt Selenicereus (Cactaceae),

f)  färdiga produkter av Euphorbia antisyphilitica som är paketerade och klara för detaljhandel.

#5

Timmer, sågade trävaror och fanér.

#6

Timmer, sågade trävaror, fanér och plywood.

#7

Timmer, träspån, pulver och extrakt.

#8

Underjordiska delar (t.ex. rötter, rhizom): hela, delar och pulvriserade.

#9

Alla delar och produkter, utom sådana som bär etiketten ’Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’.

#10

Timmer, sågade trävaror och fanér, inklusive ej färdiga trävaror som används för tillverkning av stråkar till stränginstrument.

#11

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood, pulver och extrakt.

#12

Timmer, sågade trävaror, fanér, plywood och eteriska oljor, utom färdiga produkter som är paketerade och klara för detaljhandel.

#13

Kärnan (även kallad ‘frövita, fruktkött eller kopra) och andra former av denna.

13.  Eftersom ingen art eller högre taxon av växter (FLORA) som upptas i bilaga A är försedd med en not som innebär att dess hybrider ska behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 i denna förordning, innebär detta att handel med artificiellt förökade hybrider från en eller flera av dessa arter eller högre taxa får ske med ett intyg om artificiell förökning, och att frön och pollen (pollinier), snittblommor, plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare, av dessa hybrider inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

14.  Urin, fekalier och ambra som är avfallsprodukter och som erhållits utan särskild behandling av det berörda djuret omfattas inte av förordningens bestämmelser.

15.  För djurarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna endast gälla levande exemplar och hela eller huvudsakligen hela döda exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 1

Hela eller huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade.

§ 2

Fjädrar och skinn eller andra fjäderklädda delar.

16.  För växtarter som är upptagna i bilaga D ska bestämmelserna endast gälla levande exemplar, med undantag för taxa med följande noter som innebär att även andra delar och produkter av dessa omfattas:

§ 3

Torkade och färska växter, inbegripet blad, rötter/rotstammar, stjälkar, frön/sporer, bark och frukter.

§ 4

Timmer, sågade trävaror och fanér.

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGS­DJUR)

MAMMALIA

Däggdjur

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Gaffelantiloper

Antilocapra americana (I) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Gaffelantilop, gaffelbock

Bovidae

Slidhornsdjur

Addax nasomaculatus (I)

Addaxantilop, mendesantilop

Ammotragus lervia (II)

Manfår

Antilope cervicapra (III Nepal)

Besoarantilop

Bison bison athabascae (II)

Skogsbison (underart av bison)

Bos gaurus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos frontalis, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

Gaur

Bos mutus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Bos grunniens, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

Jak

Bos sauveli (I)

Kouprey

Bubalus arnee (III Nepal) (Innefattar inte den domestice­rade formen kallad Bubalus bubalis, som inte omfattas av bestämmel­serna i denna förordning.)

Vattenbuffel, asiatisk buffel

Bubalus depressicornis (I)

Låglandsanoa

Bubalus mindorensis (I)

Tamarau, mindorobuffel

Bubalus quarlesi (I)

Dvärganoa, bergsanoa

Budorcas taxicolor (II)

Taki, oxgems

Capra falconeri (I)

Skruvget, skruvhornsget, markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

Kinesisk serov

Capricornis rubidus (I)

Röd serov

Capricornis sumatraensis (I)

Sumatraserov, sydlig serov

Capricornis thar (I)

Himalayaserov

Cephalophus brookei (II)

Brookes dykare, Brookes skogsantilop

Cephalophus dorsalis (II)

Svartryggad dykare

Cephalophus jentinki (I)

Jentinkdykare

Cephalophus ogilbyi (II)

Ogilbydykare

Cephalophus silvicultor (II)

Gulryggad dykare

Cephalophus zebra (II)

Sebradykare, strimmig dykare

Damaliscus pygargus pygargus (II)

Brokbock, bontebok

Gazella cuvieri (I)

Atlasgasell, cuviergasell

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunisien)

Dorkasgasell

Gazella leptoceros (I)

Sandgasell

Hippotragus niger variani (I)

Jättesabelantilop, stor sabelantilop

Kobus leche (II)

Lechwe­vattenbock

Naemorhedus baileyi (I)

Röd goral

Naemorhedus caudatus (I)

Långsvansad goral, svansgoral

Naemorhedus goral (I)

Goral

Naemorhedus griseus (I)

Kinesisk goral

Nanger dama (I)

Dovhjortsgasell

Oryx dammah (I)

Sabeloryx

Oryx leucoryx (I)

Arabisk oryx

Ovis ammon (II) (Utom de underarter som är upptagna i bilaga A)

Argalifår

Ovis ammon hodgsonii (I)

Tibetanskt argalifår

Ovis ammon nigrimontana (I)

Karatau-argali

Ovis canadensis (II) (Endast populationen i Mexiko. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Tjockhornsfår

Ovis orientalis ophion (I)

Cypriotisk mufflon

Ovis vignei (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A.)

Stäppfår, urial

Ovis vignei vignei (I)

Ladakhstäppfår, shapu

Pantholops hodgsonii (I)

Chiru

Philantomba monticola (II)

Blådykare, blå skogsantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

Vietnamantilop, vuquangoxe, saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

Abruzzergems

Saiga borealis (II)

Mongolisk saigaantilop

Saiga tatarica (II)

Rysk saigaantilop

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Fyrhornsantilop

Camelidae

Kameldjur

Lama guanicoe (II)

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Utom populationerna i Argentina [populationerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populationerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia [hela populationen]; Chile [populationen i Primeraregio­nen]; Peru [hela populationen]; som är upptagna i B.)

Vicugna vicugna (II) (Endast populatio­nerna i Argentina(14) [populatio­nerna i provinserna Jujuy och Catamarca och de halvvilda populatio­nerna i provinserna Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja och San Juan]; Bolivia(15) [hela populatio­nen]; Chile(16) [populationen i Primera­regionen]; Peru(17) [hela populatio­nen]; alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

Vikunja

Cervidae

Hjortdjur

Axis calamianensis (I)

Calamianhjort

Axis kuhlii (I)

Baweanhjort, Kuhls hjort

Axis porcinus annamiticus (I)

Östlig svinhjort

Blastocerus dichotomus (I)

Sumphjort

Cervus elaphus bactrianus (II)

Afghansk kronhjort, bokharahjort

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunisien)

Atlashjort, berberkronhjort

Cervus elaphus hanglu (I)

Kashmir­kronhjort, hangulhjort

Dama dama mesopotamica (I)

Iransk dovhjort, persisk dovhjort, irakisk dovhjort

Hippocamelus spp. (I)

Gaffelhjortar, huemuler

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Central­amerikansk spetshjort

Muntiacus crinifrons (I)

Svart muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

Jättemuntjak

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Sydlig vitsvanshjort

Ozotoceros bezoarticus (I)

Pampashjort, besoarhjort

Pudu mephisto­philes (II)

Nordlig pudu

Pudu puda (I)

Sydlig pudu, chilensk pudu

Rucervus duvaucelii (I)

Barasingahjort

Rucervus eldii (I)

Lyrhjort, lyrhornshjort, thaminhjort

Hippopotamidae

Flodhästar

Hexa­protodon liberiensis (II)

Dvärgflodhäst

Hippo­potamus amphibius (II)

Flodhäst

Moschidae

Myskdjur, myskhjortar

Moschus spp. (I) (Endast populationerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan; Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Moschus spp. (II) (Utom populatio­nerna i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan som är upptagna i bilaga A.)

Myskdjur, myskhjortar

Suidae

Svin

Babyrousa babyrussa (I)

Buruhjortsvin

Babyrousa bolabatuensis (I)

Bola batuhjortsvin

Babyrousa celebensis (I)

Nordsulawesiskt hjortsvin

Babyrousa togeanensis (I)

Togianhjortsvin, malengehjortsvin

Sus salvanius (I)

Dvärgsvin, dvärgvildsvin

Tayassuidae

Navelsvin, pekarier

Tayassuidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A och med undantag av populatio­nerna av Pecari tajacu i Mexiko och Förenta Staterna som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Catagonus wagneri (I)

Chacopekari

CARNIVORA

Ailuridae

Kattbjörnar

Ailurus fulgens (I)

Mindre panda, kattbjörn, röd panda

Canidae

Hunddjur

Canis aureus (III Indien)

Guldschakal, schakal

Canis lupus (I/II) (Alla populationer utom dem i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden.) Populationerna i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer är upptagna i bilaga II. Innefattar inte den domesticerade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populatio­nerna i Spanien norr om Duero och i Grekland norr om 39:e breddgraden. Innefattar inte den domestice­rade formen och dingon vilka kallas Canis lupus familiaris resp. Canis lupus dingo)

Varg

Canis simensis

Abessinsk schakal, simienräv, simienschakal

Cerdocyon thous (II)

Krabbätarräv, majkong

Chrysocyon brachyurus (II)

Manvarg, manhund

Cuon alpinus (II)

Asiatisk vildhund, dhol

Lycalopex culpaeus (II)

Magellanräv

Lycalopex fulvipes (II)

Darwinräv

Lycalopex griseus (II)

Pampasräv, argentisk gråräv

Lycalopex gymnocercus (II)

Azararäv, paraguayansk räv

Speothos venaticus (I)

Buskhund, skogshund

Vulpes bengalensis (III Indien)

Indisk räv, bengalisk räv, bengalräv

Vulpes cana (II)

Blanfordräv, gråhårig räv

Vulpes zerda (II)

Fennek, ökenräv

Eupleridae

Madagaskar­viverrider

Cryptoprocta ferox (II)

Fossa

Eupleres goudotii (II)

Sibetmangust, myrsibetdjur, falanok

Fossa fossana (II)

Fanaloka

Felidae

Kattdjur

Felidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. Exemplar av den domesti­cerade formen omfattas inte av förordningens bestämmel­ser.)

Acinonyx jubatus (I) (Årliga exportkvoter för levande exemplar och jakttroféer beviljas enligt följande: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handeln med sådana exemplar omfattas av bestämmelserna i artikel 4.1 i denna förordning.)

Gepard

Caracal caracal (I) (Endast populationen i Asien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Karakal, ökenlo

Catopuma temminckii (I)

Asiatisk guldkatt

Felis nigripes (I)

Svartfotad katt

Felis silvestris (II)

Vildkatt, europeisk vildkatt, afrikansk vildkatt

Leopardus geoffroyi (I)

Geoffroys katt

Leopardus jacobitus (I)

Andinsk katt, bergskatt

Leopardus pardalis (I)

Ozelot

Leopardus tigrinus (I)

Tigerkatt, oncilla, ozelotkatt

Leopardus wiedii (I)

Margaykatt, långsvanskatt

Lynx lynx (II)

Lo, lodjur

Lynx pardinus (I)

Panterlo, spansk lo

Neofelis nebulosa (I)

Trädleopard

Panthera leo persica (I)

Asiatiskt lejon, indiskt lejon

Panthera onca (I)

Jaguar

Panthera pardus (I)

Leopard

Panthera tigris (I)

Tiger

Pardofelis marmorata (I)

Marmorkatt

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Endast populationerna i Bangladesh, Indien och Thailand. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Leopardkatt, bengalisk katt

Prionailurus iriomotensis (II)

Iriomotokatt

Prionailurus planiceps (I)

Flathövdad katt, platthuvudkatt

Prionailurus rubiginosus (I) (Endast pouplationen i Indien. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Rostfläckig katt

Puma concolor coryi (I)

Floridapuma

Puma concolor costaricensis (I)

Central­amerikansk puma

Puma concolor couguar (I)

Östlig puma

Puma yagouaroundi (I) (Endast populationerna i Central- och Nordamerika. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

Snöleopard, irbis

Herpestidae

Manguster

Herpestes fuscus (III Indien)

Brun mungo, mörkbrun mangust

Herpestes edwardsi (III Indien)

Mungo, indisk mungo

Herpestes javanicus auro­punctatus (III Indien)

Guldfläckig mangust

Herpestes smithii (III Indien)

Rödbrun mangust

Herpestes urva (III Indien)

Krabbmangust

Herpestes vitticollis (III Indien)

Strimhalsmangust

Hyaenidae

Hyenor

Proteles cristata (III Botswana)

Jordvarg, jordhyena

Mephitidae

Skunkar

Conepatus humboldtii (II)

Patagonienskunk

Mustelidae

Mårddjur

Lutrinae

Uttrar

Lutrinae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Aonyx capensis microdon (I) (Endast populationerna i Kamerun och Nigeria. Alla andra populationer är upptagna i bilaga B.)

Kamerunsk fingerutter

Enhydra lutris nereis (I)

Sydlig havsutter

Lontra felina (I)

Marin utter, krabbutter, magellanutter, chingungo

Lontra longicaudis (I)

Neotropisk flodutter

Lontra provocax (I)

Sydlig flodutter

Lutra lutra (I)

Utter

Lutra nippon (I)

Japansk utter

Pteronura brasiliensis (I)

Jätteutter

Mustelinae

Mårdar, vesslor, illrar

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison, stor grison

Martes flavigula (III Indien)

Gulstrupig mård, charsamård

Martes foina intermedia (III Indien)

underart av stenmård

Martes gwatkinsii (III Indien)

Nilgirimård

Mellivora capensis (III Botswana)

Honungsgrävling, ratel

Mustela nigripes (I)

Svartfotad iller

Odobenidae

Valrossar

Odobenus rosmarus (III Kanada)

Valross

Otariidae

Öronsälar

Arcto­cephalus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Sydliga pälssälar, sjöbjörnar

Arctocephalus philippii (II)

Fernandezpälssäl

Arctocephalus townsendi (I)

Guadeloupe­pälssäl

Phocidae

Öronlösa sälar

Mirounga leonina (II)

Sydlig sjöelefant

Monachus spp. (I)

Munksälar

Procyonidae

Halvbjörnar

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Yvsvansad olingo

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Central­amerikansk cacomixtler, centralameri­kansk kattfrett

Nasua narica (III Honduras)

Vitnosad näsbjörn

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart av röd näsbjörn

Potos flavus (III Honduras)

Veckelbjörn, kinkaju

Ursidae

Björnar

Ursidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Ailuropoda melanoleuca (I)

Jättepanda, bambubjörn

Helarctos malayanus (I)

Malajbjörn

Melursus ursinus (I)

Läppbjörn

Tremarctos ornatus (I)

Glasögonbjörn

Ursus arctos (I/II) (Endast populationerna i Bhutan, Kina, Mexiko och Mongoliet och underarten Ursus arctos isabellinus är upptagna i bilaga I. Alla andra populationer och underarter är upptagna i bilaga II.)

Brunbjörn, grizzlybjörn

Ursus thibetanus (I)

Kragbjörn

Viverridae

Viverrider, sibetdjur

Arctictis binturong (III Indien)

Binturong, björnkatt, björnmård

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikansk sibetkatt, civett

Cynogale bennettii (II)

Utterpalmmård, mampalo

Hemigalus derbyanus (II)

Bandad palmmård

Paguma larvata (III Indien)

Maskpalmmård

Paradoxurus herma­phroditus (III Indien)

Indisk palmmård, asiatisk palmmård, musang

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

Jerdons palmmård

Prionodon linsang (II)

Bandlinsang

Prionodon pardicolor (I)

Fläckig linsang

Viverra civettina (III Indien)

Malabarsibetkatt

Viverra zibetha (III Indien)

Stor indisk sibetkatt, asiatisk sibetkatt

Viverricula indica (III Indien)

Liten indisk sibetkatt, rass

CETACEA

Valar

CETACEA spp. (I/II)(18)

CHIROPTERA

Phyllostomidae

Bladnäsor

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vitstrimmig brednosbladnäsa

Pteropodidae

Flyghundar

Acerodon spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Sundaflyghundar

Acerodon jubatus (I)

Guldmantlad flyghund

Pteropus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Egentliga flyghundar

Pteropus insularis (I)

Trukflyghund, ruckflyghund

Pteropus livingstonii (II)

Comorerflyghund

Pteropus loochoensis (I)

Japansk flyghund

Pteropus mariannus (I)

Marianer­flyghund

Pteropus molossinus (I)

Pohnpeiflyghund

Pteropus pelewensis (I)

Palauflyghund

Pteropus pilosus (I)

Större palauflyghund

Pteropus rodricensis (II)

Rodrigues­flyghund

Pteropus samoensis (I)

Samoaflyghund

Pteropus tonganus (I)

Vithalsad flyghund

Pteropus ualanus (I)

Kosraeflyghund

Pteropus voeltzkowi (II)

Pembaflyghund

Pteropus yapensis (I)

Yapflyghund

CINGULATA

Dasypodidae

Bältor

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Nordlig nakensvansbälta

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Större nakensvansbälta

Chaeto­phractus nationi (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts. Samtliga exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

Andernas hårbälta, andinsk hårbälta

Priodontes maximus (I)

Jättebälta

DASYURO­MORPHIA

Dasyuridae

Rovpungdjur

Sminthopsis longicaudata (I)

Långsvansad pungmus

Sminthopsis psammophila (I)

Större sandpungmus, större stäppungmus

Thylacinidae

Pungvargar

Thylacinus cynocephalus (troligen utdöd) (I)

Pungvarg

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Känguruer

Dendrolagus inustus (II)

Gråspräcklig trädkänguru

Dendrolagus ursinus (II)

Björnkänguru

Lagorchestes hirsutus (I)

Västlig harvallaby

Lagostrophus fasciatus (I)

Tvärbandad harvallaby

Onychogalea fraenata (I)

Tygelvallaby

Onychogalea lunata (I)

Nagelsvansad vallaby

Phalangeridae

Klätterpungdjur

Phalanger inter­castellanus (II)

Östlig grå kuskus

Phalanger mimicus (II)

Sydlig grå kuskus

Phalanger orientalis (II)

Nordlig grå kuskus

Spilocuscus kraemeri (II)

Amiralitetsö­kuskus

Spilocuscus maculatus (II)

Fläckkuskus

Spilocuscus papuensis (II)

Waigeokuskus

Potoroidae

Råttkänguruer

Bettongia spp. (I)

Opossumråttor

Caloprymnus campestris (troligen utdöd) (I)

Ökenråttkänguru, ökenopossum­råtta

Vombatidae

Vombater

Lasiorhinus krefftii (I)

Nordlig hårnosvombat, nordlig stäppvombat

LAGOMORPHA

Leporidae

Harar och kaniner

Caprolagus hispidus (I)

Borstkanin, himalayakanin

Romerolagus diazi (I)

Vulkankanin

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Myrpiggsvin

Zaglossus spp. (II)

Långnäbbade myrpiggsvin

PERAMELE­MORPHIA

Chaeropodidae

Svinfots­punggrävlingar

Chaeropus ecaudatus (troligen utdöd) (I)

Svinfotad punggrävling, svinfoting

Peramelidae

Punggrävlingar

Perameles bougainville (I)

Västlig band­punggrävling

Thylacomyidae

Kanin­punggrävlingar

Macrotis lagotis (I)

Större kanin­punggrävling

Macrotis leucura (I)

Mindre kanin­punggrävling

PERISSO­DACTYLA

Equidae

Hästdjur

Equus africanus (I) (Innefattar inte den domesticerade formen kallad Equus asinus, som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.)

Afrikansk vildåsna

Equus grevyi (I)

Grevysebra

Equus hemionus (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Equus hemionus hemionus och Equus hemionus khur är upptagna i bilaga I.)

Asiastisk vildåsna, kulan, onager, halvåsna

Equus kiang (II)

Kiang, tibetansk vildåsna

Equus przewalskii (I)

Przewalskis häst, mongolisk vildhäst

Equus zebra hartmannae (II)

Hartmanns bergssebra

Equus zebra zebra (I)

Kapbergssebra

Rhinocerotidae

Noshörningar

Rhinocerotidae spp. (I) (Utom den underart som är upptagen i bilaga B)

Cerato­therium simum simum (II) (Endast populatio­nerna i Sydafrika och Swaziland. Alla andra populationer är upptagna i bilaga A. Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer och handel med jakttroféer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

Sydlig trubbnoshörning

Tapiridae

Tapirer

Tapiridae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B)

Tapirus terrestris (II)

Låglandstapir

PHOLIDOTA

Manidae

Myrkottar

Manis spp. (II) (En årlig noll-exportkvot har fastställts för Manis crassi­caudata, Manis culionensis, Manis javanica och Manis pentadactyla för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

PILOSA

Bradypodidae

Tretåiga sengångare

Bradypus variegatus (II)

Brunstrupig sengångare

Megalonychidae

Tvåtåiga sengångare

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffmanns tvåtåiga sengångare

Myrmecophagidae

Myrslokar

Myrmecophaga tridactyla (II)

Jättemyrslok, stor myrslok

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Nordlig tamandua

PRIMATES

Primater

PRIMATES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Atelidae

Atelesliknande brednäsor

Alouatta coibensis (I)

Coibavrålapa

Alouatta palliata (I)

Mantelvrålapa

Alouatta pigra (I)

Guatemala­vrålapa

Ateles geoffroyi frontatus (I)

Svartpannad spindelapa

Ateles geoffroyi panamensis (I)

Panama­spindelapa

Brachyteles arachnoides (I)

Sydlig ullspindelapa

Brachyteles hypoxanthus (I)

Nordlig ullspindelapa

Oreonax flavicauda (I)

Gulsvansad ullapa

Cebidae

Cebusliknande brednäsor

Callimico goeldii (I)

Goeldis apa, Goeldis tamarin

Callithrix aurita (I)

Gulbrun silkesapa, öronsilkesapa

Callithrix flaviceps (I)

Gulhuvad silkesapa

Leontopithecus spp. (I)

Lejonapor, lejontamariner

Saguinus bicolor (I)

Tvåfärgad tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

Geoffroys tamarin

Saguinus leucopus (I)

Vitfotad tamarin

Saguinus martinsi (I)

Saguinus oedipus (I)

Bomullshuvudtamarin, pinché

Saimiri oerstedii (I)

Rödryggad dödskalleapa

Cercopithecidae

Markattartade apor

Cercocebus galeritus (I)

Tanamangab

Cercopithecus diana (I)

Dianamarkatta

Cercopithecus roloway (I)

Långskäggig dianamarkatta

Cercopithecus solatus (II)

Solsvansmarkatta

Colobus satanas (II)

Svart guereza, djävulsapa

Macaca silenus (I)

Lejonsvans­makak, lejonmakak, skäggapa

Mandrillus leucophaeus (I)

Drill

Mandrillus sphinx (I)

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

Näsapa

Piliocolobus foai (II)

Piliocolobus gordonorum (II)

Uhehes röda guereza

Piliocolobus kirkii (I)

Zanzibarguereza

Piliocolobus pennantii (II)

Pennants guereza

Piliocolobus preussi (II)

Kamerunguereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

Tanaguereza, Tanaflodens guereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

Piliocolobus tholloni (II)

Presbytis potenziani (I)

Mentawaibladapa

Pygathrix spp. (I)

Kostymapor

Rhinopithecus spp. (I)

Trubbnäsapor

Semnopithecus ajax (I)

Kashmirlangur

Semnopithecus dussumieri (I)

Sydlig låglandslangur

Semnopithecus entellus (I)

Nordlig låglandslangur

Semnopithecus hector (I)

Tarailangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

Malabarlangur, svartfotad langur

Semnopithecus priam (I)

Madrashulman

Semnopithecus schistaceus (I)

Himalayahulman, nepalesisk langur

Simias concolor (I)

Pagehtrubbnäsa

Trachypithecus delacouri (II)

Delacours bladapa

Trachypithecus francoisi (II)

Francois bladapa, Francois langur

Trachypithecus geei (I)

Gyllenbladapa, guldlangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

Hatinhlangur

Trachypithecus johnii (II)

Nilgirilangur

Trachypithecus laotum (II)

Laotisk langur

Trachypithecus pileatus (I)

Mösslangur, tofshulman, hättbladapa

Trachypithecus poliocephalus (II)

Vithövdad langur

Trachypithecus shortridgei (I)

Burmesisk langur, Shortridges langur

Cheirogaleidae

Muslemurer, smålemurer, dvärg- och musmakier

Cheirogaleidae spp. (I)

Daubentoniidae

Fingerdjur

Daubentonia madagascar­iensis (I)

Fingerdjur

Hominidae

Hominider, människoapor

Gorilla beringei (I)

Östlig gorilla, bergsgorilla

Gorilla gorilla (I)

Västlig gorilla

Pan spp. (I)

Schimpans och dvärgschimpans, bonobo

Pongo abelii (I)

Sumatra­orangutang

Pongo pygmaeus (I)

Borneo­orangutang

Hylobatidae

Gibboner

Hylobatidae spp. (I)

Indriidae

Silkeslemurer

Indriidae spp. (I)

Lemuridae

Lemurer, lemurider

Lemuridae spp. (I)

Lepilemuridae

Vesslelemurer, vesslemakier

Lepilemuridae spp. (I)

Lorisidae

Lorier

Nycticebus spp. (I)

Tröglorier

Pitheciidae

Sakiliknande brednäsor

Cacajao spp. (I)

Uakarier, kortsvansapor

Callicebus barbarabrownae (II)

Callicebus melanochir (II)

Callicebus nigrifrons (II)

Callicebus personatus (II)

Maskspringapa

Chiropotes albinasus (I)

Vitnosad satansapa, vitnossaki

Tarsiidae

Spökdjur

Tarsius spp. (II)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Elefanter

Elephas maximus (I)

Indisk elefant

Loxodonta africana (I) (Utom populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som är upptagna i bilaga B.)

Loxodonta africana (II) (Endast populatio­nerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe(19). Alla andra populationer är upptagna i bilaga A.)

Afrikansk elefant

RODENTIA

Chinchillidae

Harmöss

Chinchilla spp. (I) (Exemplar av den domesticerade formen omfattas inte av bestämmelserna i denna förordning.)

Chinchillor

Cuniculidae

Pakor

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

Agutier

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Mellan­amerikansk aguti

Erethizontidae

Trädpiggsvin

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikanskt gripsvans­piggsvin

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Taggigt gripsvans­piggsvin

Hystricidae

Jordpiggsvin

Hystrix cristata

Vanligt piggsvin

Muridae

Råttdjur

Leporillus conditor (I)

Kvistboråtta, större kvistboråtta

Pseudomys fieldi praeconis (I)

Shark Bays australmus

Xeromys myoides (I)

Falsk vattenråtta

Zyzomys pedunculatus (I)

Macdonnell­stenmus, Cape Yorks stenmus

Sciuridae

Ekorrar

Cynomys mexicanus (I)

Mexikansk präriehund

Marmota caudata (III Indien)

Långsvansat murmeldjur

Marmota himalayana (III Indien)

Himalaya­murmeldjur

Ratufa spp. (II)

Jätteekorrar

Callosciurus erythraeus

Pallas ekorre

Sciurus carolinensis

Grå ekorre

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes ekorre

Sciurus niger

Östlig rävekorre

SCANDENTIA

Spetsekorrar

SCANDEN­TIA spp. (II)

Spetsekorrar

SIRENIA

Dugongidae

Dugonger

Dugong dugon (I)

Dugong

Trichechidae

Manater, lamantiner

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis och Trichechus manatus är upptagna i bilaga I. Trichechus senegalensis är upptagen i bilaga II.)

AVES

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

Andfåglar

Anas aucklandica (I)

Aucklandkricka

Anas bernieri (II)

Madagaskarand, madagaskar­kricka

Anas chlorotis (I)

Brun kricka

Anas formosa (II)

Gulkindad kricka

Anas laysanensis (I)

Laysanand

Anas nesiotis (I)

Campbellkricka

Anas querquedula

Årta

Asarcornis scutulata (I)

Vitvingad skogsand

Aythya innotata

Madagaskar­dykand

Aythya nyroca

Vitögd dykand

Branta canadensis leucopareia (I)

Aleutisk kanadagås

Branta ruficollis (II)

Rödhalsad gås

Branta sandvicensis (I)

Hawaiigås, nene

Cairina moschata (III Honduras)

Myskand

Coscoroba coscoroba (II)

Coscorobasvan

Cygnus melanco­ryphus (II)

Svarthalsad svan

Dendrocygna arborea (II)

Karibisk visseland

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Svartbukig visseland

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Brun visseland, gul visseland

Mergus octosetaceus

Sydamerikansk skrake

Oxyura jamaicensis

Amerikansk kopparand

Oxyura leucocephala (II)

Kopparand

Rhodonessa caryophyllacea (troligen utdöd) (I)

Rosenhuvad and

Sarkidiornis melanotos (II)

Knöland

Tadorna cristata

Tofsgravand

APODIFORMES

Trochilidae

Kolibrier

Trochilidae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Glaucis dohrnii (I)

Bågnäbbskolibri

CHARADRII­FORMES

Burhinidae

Tjockfotar

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Svartbrynad tjockfot

Laridae

Måsar

Larus relictus (I)

Reliktmås

Scolopacidae

Snäppor

Numenius borealis (I)

Eskimåspov

Numenius tenuirostris (I)

Smalnäbbad spov

Tringa guttifer (I)

Fläckgluttsnäppa

CICONIIFORMES

Ardeidae

Hägrar

Ardea alba

Ägretthäger

Bubulcus ibis

Kohäger

Egretta garzetta

Silkeshäger

Balaenicipitidae

Träskonäbbar

Balaeniceps rex (II)

Träskonäbb

Ciconiidae

Storkar

Ciconia boyciana (I)

Svartnäbbad stork

Ciconia nigra (II)

Svart stork

Ciconia stormi

Rödnäbbad ullhalsstork

Jabiru mycteria (I)

Jabiru

Leptoptilos dubius

Större adjutantstork

Mycteria cinerea (I)

Indonesisk ibisstork

Phoenicopteridae

Flamingoer

Phoenicopteridae spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Phoenicopterus ruber (II)

Större flamingo, karibisk flamingo

Threskiornithidae

Ibisar

Eudocimus ruber (II)

Röd ibis

Geronticus calvus (II)

Skallig ibis

Geronticus eremita (I)

Eremitibis

Nipponia nippon (I)

Tofsibis

Platalea leucorodia (II)

Skedstork

Pseudibis gigantea

Jätteibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

Duvor

Caloenas nicobarica (I)

Nikobarduva, kragduva

Claravis godefrida

Purpurvingad markduva

Columba livia

Klippduva

Ducula mindorensis (I)

Mindorokejsarduva

Gallicolumba luzonica (II)

Dolkstyngsduva

Goura spp. (II)

Kronduvor

Leptotila wellsi

Grenadaduva

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritiusduva

Streptopelia turtur

Turturduva

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Näshornsfåglar

Aceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Aceros nipalensis (I)

Rödhalsad näshornsfågel

Anorrhinus spp. (II)

Anthra­coceros spp. (II)

Berenicornis spp. (II)

Buceros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Buceros bicornis (I)

Dubbelhornad näshornsfågel

Penelopides spp. (II)

Rhinoplax vigil (I)

Hjälmnäshorns­fågel

Rhyticeros spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Rhyticeros subruficollis (I)

Gulstrupig näshornsfågel

CUCULIFORMES

Musophagidae

Turakoer

Tauraco spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Tauraco bannermani (II)

Bannermans turako

FALCONIFORMES

Rovfåglar

FALCONI­FORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och en art i familjen Cathartidae som är upptagen i bilaga C. De övriga arterna i den familjen är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Accipitridae

Hökfåglar

Accipiter brevipes (II)

Balkanhök

Accipiter gentilis (II)

Duvhök

Accipiter nisus (II)

Sparvhök

Aegypius monachus (II)

Grågam

Aquila adalberti (I)

Spansk kejsarörn

Aquila chrysaetos (II)

Kungsörn

Aquila clanga (II)

Större skrikörn

Aquila heliaca (I)

Kejsarörn

Aquila pomarina (II)

Mindre skrikörn

Buteo buteo (II)

Ormvråk

Buteo lagopus (II)

Fjällvråk

Buteo rufinus (II)

Örnvråk

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Kubansk kroknäbbsglada

Circaetus gallicus (II)

Ormörn

Circus aeruginosus (II)

Brun kärrhök

Circus cyaneus (II)

Blå kärrhök

Circus macrourus (II)

Stäpphök

Circus pygargus (II)

Ängshök

Elanus caeruleus (II)

Svartvingad glada

Eutriorchis astur (II)

Madagaskar­ormörn

Gypaetus barbatus (II)

Lammgam

Gyps fulvus (II)

Gåsgam

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

Havsörnar

Harpia harpyja (I)

Harpya

Hieraaetus fasciatus (II)

Hökörn

Hieraaetus pennatus (II)

Dvärgörn

Leucopternis occidentalis (II)

Gråryggad vråk

Milvus migrans (II) (Utom Milvus migrans lineatus som är upptagen i bilaga B)

Brun glada

Milvus milvus (II)

Röd glada

Neophron percnopterus (II)

Smutsgam

Pernis apivorus (II)

Bivråk

Pithecophaga jefferyi (I)

Apörn, filippinsk apörn

Cathartidae

Kondorer

Gymnogyps californianus (I)

Kalifornisk kondor

Sarcor­amphus papa (III Honduras)

Kungsgam

Vultur gryphus (I)

Kondor, andinsk kondor

Falconidae

Falkfåglar

Falco araeus (I)

Seychellerfalk

Falco biarmicus (II)

Slagfalk

Falco cherrug (II)

Tatarfalk

Falco columbarius (II)

Stenfalk

Falco eleonorae (II)

Eleonorafalk

Falco jugger (I)

Juggerfalk

Falco naumanni (II)

Rödfalk

Falco newtoni (I) (Endast populationen på Seychellerna)

Madagaskarfalk, aldabrafalk

Falco pelegrinoides (I)

Berberfalk

Falco peregrinus (I)

Pilgrimsfalk

Falco punctatus (I)

Mauritiusfalk

Falco rusticolus (I)

Jaktfalk

Falco subbuteo (II)

Lärkfalk

Falco tinnunculus (II)

Tornfalk

Falco vespertinus (II)

Aftonfalk

Pandionidae

Fiskgjusar

Pandion haliaetus (II)

Fiskgjuse

GALLIFORMES

Hönsfåglar

Cracidae

Hockohöns

Crax alberti (III Colombia)

Blånäbbad hocko

Crax blumenbachii (I)

Rödnäbbad hocko

Crax daubentoni (III Colombia)

Gulknölshocko

Crax fasciolata

Gulnäbbad hocko

Crax globulosa (III Colombia)

Gulflikig hocko

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala och Honduras)

Större hocko

Mitu mitu (I)

Alagoasmitu

Oreophasis derbianus (I)

Hornhocko, bergshocko

Ortalis vetula (III Guatemala/ Honduras)

Östmexikansk chachalaca

Pauxi pauxi (III Colombia)

Nordlig hjälmhocko

Penelope albipennis (I)

Vitvingad guanhöna

Penelope purpurascens (III Honduras)

Tofsguanhöna, tofspenelopehöna

Penelopina nigra (III Guatemala)

Bergsguanhöna

Pipile jacutinga (I)

Svartvingad visselguanhöna

Pipile pipile (I)

Trinidads visselguanhöna

Megapodiidae

Storfothöns

Macrocephalon maleo (I)

Maleohöna

Phasianidae

Fälthöns m.fl.

Argusianus argus (II)

Större argusfasan

Catreus wallichii (I)

Klippfasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

Sonoravaktel (underart av vitstrupig vaktel)

Crossoptilon crossoptilon (I)

Vit öronfasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

Brun öronfasan

Gallus sonneratii (II)

Grå bankivahöna, djungeltupp

Ithaginis cruentus (II)

Blodfasan

Lophophorus impejanus (I)

Himalayamonal

Lophophorus lhuysii (I)

Kinesisk monal

Lophophorus sclateri (I)

Vitstjärtad monal

Lophura edwardsi (I)

Edwards fasan

Lophura hatinhensis

Vietnamesisk fasan

Lophura imperialis (I)

Kejsarfasan

Lophura swinhoii (I)

Swinhoaes fasan

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Påfågelkalkon

Odontophorus strophium

Halsbandsskogsvaktel

Ophrysia superciliosa

Himalayavaktel

Pavo muticus (II)

Grön påfågel

Polyplectron bicalcaratum (II)

Grå påfågelfasan

Polyplectron germaini (II)

Vietnamesisk påfågelfasan

Polyplectron malacense (II)

Malajisk påfågelfasan

Polyplectron napoleonis (I)

Palawan­påfågelfasan

Polyplectron schleier­macheri (II)

Vitbröstad påfågelfasan

Rheinardia ocellata (I)

Tofsargusfasan

Syrmaticus ellioti (I)

Elliots fasan

Syrmaticus humiae (I)

Burmafasan, Humes fasan

Syrmaticus mikado (I)

Mikadofasan

Tetraogallus caspius (I)

Kaspisk snöhöna

Tetraogallus tibetanus (I)

Tibetansk snöhöna

Tragopan blythii (I)

Gråbukig tragopan

Tragopan caboti (I)

Beige tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

Svarthuvad tragopan

Tragopan satyra (III Nepal)

Röd satyrfasan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

Sydlig präriehöna

GRUIFORMES

Gruidae

Tranor

Gruidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Grus americana (I)

Trumpetartrana

Grus canadensis (I/II) (Arten är upptagen i bilaga II men underarterna Grus canadensis nesiotes och Grus canadensis pulla är upptagna i bilaga I.)

Prärietrana

Grus grus (II)

Trana

Grus japonensis (I)

Japansk trana

Grus leucogeranus (I)

Snötrana

Grus monacha (I)

Munktrana

Grus nigricollis (I)

Svarthalsad trana

Grus vipio (I)

Glasögontrana

Otididae

Trappar

Otididae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Ardeotis nigriceps (I)

Indisk trapp

Chlamydotis macqueenii (I)

Kragtrapp

Chlamydotis undulata (I)

Ökentrapp

Houbaropsis bengalensis (I)

Bengalisk trapp

Otis tarda (II)

Stortrapp

Sypheotides indicus (II)

Mindre florikantrapp

Tetrax tetrax (II)

Småtrapp

Rallidae

Rallar

Gallirallus sylvestris (I)

Lord Howe-rall

Rhynochetidae

Kaguer

Rhynochetos jubatus (I)

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

Snårfåglar

Atrichornis clamosus (I)

Larmsnårfågel

Cotingidae

Kotingor

Cephalop­terus ornatus (III Colombia)

Amazon­parasollfågel

Cephalop­terus penduliger (III Colombia)

Pendel­parasollfågel

Cotinga maculata (I)

Bandkotinga

Rupicola spp. (II)

Klippfåglar

Xipholena atropurpurea (I)

Sydlig vitvingekotinga

Emberizidae

Fältsparvar

Gubernatrix cristata (II)

Grön kardinal

Paroaria capitata (II)

Mantelkardinal

Paroaria coronata (II)

Grå kardinal

Tangara fastuosa (II)

Prakttangara

Estrildidae

Astrilder

Amandava formosa (II)

Olivgrön astrild

Lonchura fuscata

Timorrisfågel

Lonchura oryzivora (II)

Risfågel

Poephila cincta cincta (II)

Kortstjärtad bältesfink

Fringillidae

Finkar

Carduelis cucullata (I)

Rödsiska, kapucinersiska

Carduelis yarrellii (II)

Gulkindad siska

Hirundinidae

Svalor

Pseudochelidon sirintarae (I)

Vitögd flodsvala

Icteridae

Trupialer

Xanthopsar flavus (I)

Saffranstrupial

Meliphagidae

Honungsätare

Lichenostomus melanops cassidix (I)

Hjälm­honungsätare

Muscicapidae

Flugsnappare m.fl.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

Rodriguessångare

Cyornis ruckii (II)

Ruecks blåflugsnappare

Dasyornis broadbenti litoralis (troligen utdöd) (I)

Rödbrun borstsmyg

Dasyornis longirostris (I)

Brun borstsmyg

Garrulax canorus (II)

Sångfnittertrast

Garrulax taewanus (II)

Leiothrix argentauris (II)

Silverörad mesia

Leiothrix lutea (II)

Rödnäbbad mesia

Liocichla omeiensis (II)

Emeishanmesia

Picathartes gymnocephalus (I)

Vithalsad kråktrast

Picathartes oreas (I)

Gråhalsad kråktrast

Terpsiphone bourbonnen­sis (III Mauritius)

Maskaren-paradis­flugsnappare

Paradisaeidae

Paradisfåglar

Paradisaeidae spp. (II)

Pittidae

Pittor, juveltrastar

Pitta guajana (II)

Orangebrynad juveltrast

Pitta gurneyi (I)

Blåkronad juveltrast

Pitta kochi (I)

Kochs juveltrast

Pitta nympha (II)

Blåvingad juveltrast

Pycnonotidae

Bulbyler

Pycnonotus zeylanicus (II)

Orangehuvad bulbyl

Sturnidae

Starar

Gracula religiosa (II)

Beostare

Leucopsar rothschildi (I)

Balistare, balimainastare

Zosteropidae

Glasögonfåglar

Zosterops albogularis (I)

Vitbröstad glasögonfågel

PELECANI­FORMES

Fregatidae

Fregattfåglar

Fregata andrewsi (I)

Christmas­fregattfågel

Pelecanidae

Pelikaner

Pelecanus crispus (I)

Krushuvad pelikan

Sulidae

Sulor

Papasula abbotti (I)

Christmassula, Julöns havssula

PICIFORMES

Capitonidae

Barbetter, skäggökar

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Tjocknäbbad skäggök

Picidae

Hackspettar

Campephilus imperialis (I)

Kejsarspett

Dryocopus javensis richardsi (I)

Koreansk spillkråka (underart av vitbukig spillkråka)

Ramphastidae

Tukaner

Baillonius bailloni (III Argentina)

Grönnäbbad bergstukan

Pteroglossus aracari (II)

Svarthalsad arassari

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Brunörad arassari

Pteroglossus viridis (II)

Grön arassari

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Grönnäbbad tukan

Ramphastos sulfuratus (II)

Broknäbbad tukan

Ramphastos toco (II)

Jättetukan, tocotukan

Ramphastos tucanus (II)

Cuviers tukan

Ramphastos vitellinus (II)

Skårnäbbad tukan

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Fläckarassari

PODICIPEDI­FORMES

Podicipedidae

Doppingar

Podilymbus gigas (I)

Atitlandopping, jättedopping

PROCELLARII­FORMES

Diomedeidae

Albatrosser

Phoebastria albatrus (I)

Kortstjärtad albatross

PSITTACIFORMES

Papegojfåglar

PSITTACI­FORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och med undantag av Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus och Psittacula krameri som inte är upptagna i bilagorna till denna förordning)

Cacatuidae

Kakaduor

Cacatua goffiniana (I)

Goffins kakadua

Cacatua haematuropygia (I)

Filippinsk kakadua

Cacatua moluccensis (I)

Moluckkakadua

Cacatua sulphurea (I)

Mindre gultofskakadua, orangetofs­kakadua

Probosciger aterrimus (I)

Palmkakadua, arakakadua

Loriidae

Loripapegojor

Eos histrio (I)

Diademlori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina är upptagen i bilaga I, övriga arter är upptagna i bilaga II)

Polynesiska lorier

Psittacidae

Papegojor

Amazona arausiaca (I)

Rödnackad amazon

Amazona auropalliata (I)

Gulnackad amazon

Amazona barbadensis (I)

Gulskuldrad amazon

Amazona brasiliensis (I)

Rödstjärtad amazon

Amazona finschi (I)

Finschs amazon

Amazona guildingii (I)

S:t Vincent-amazon

Amazona imperialis (I)

Kejsaramazon, kejsarpapegoja

Amazona leucocephala (I)

Kubaamazon

Amazona oratrix (I)

Gulhuvad amazon

Amazona pretrei (I)

Rödmaskad amazon

Amazona rhodocorytha (I)

Granadaamazon

Amazona tucumana (I)

Tucumana-amazon

Amazona versicolor (I)

S:t Lucia-amazon

Amazona vinacea (I)

Vinröd amazon

Amazona viridigenalis (I)

Grönkindad amazon

Amazona vittata (I)

Puerto Rico-amazon

Anodorhynchus spp. (I)

Hyacintaror

Ara ambiguus (I)

Större soldatara, Buffons ara

Ara glaucogularis (I)

Blåstrupig ara

Ara macao (I)

Ljusröd ara

Ara militaris (I)

Soldatara, mindre soldatara

Ara rubrogenys (I)

Rödpannad ara

Cyanopsitta spixii (I)

Spixara

Cyanoramphus cookii (I)

Norfolkparakit

Cyanoramphus forbesi (I)

Chathamparakit

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

Rödpannad parakit

Cyanoramphus saisseti (I)

Nya Kaledonien­parakit

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

Blåpannad dvärglori, blåpannad fikonpapegoja

Eunymphicus cornutus (I)

Hornparakit

Guarouba guarouba (I)

Guldparakit

Neophema chrysogaster (I)

Orangebukig parakit,

Ognorhynchus icterotis (I)

Gulöronparakit, gulörad parakit

Pezoporus occidentalis (troligen utdöd) (I)

Nattparakit, grottpapegoja

Pezoporus wallicus (I)

Markparakit, markpapegoja

Pionopsitta pileata (I)

Rödhjässad papegoja

Primolius couloni (I)

Blåhuvad ara

Primolius maracana (I)

Blåvingad ara, rödryggad ara, rödryggad dvärgara

Psephotus chrysopterygius (I)

Guldskuldrad parakit

Psephotus dissimilis (I)

Svarthätteparakit

Psephotus pulcherrimus (troligen utdöd) (I)

Paradisparakit

Psittacula echo (I)

Mauritiusparakit

Pyrrhura cruentata (I)

Rödgumpad parakit

Rhynchopsitta spp. (I)

Tjocknäbbade parakiter

Strigops habroptilus (I)

Ugglepapegoja, kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

Nanduer

Pterocnemia pennata (I) (Utom Pterocnemia pennata pennata som är upptagen i bilaga B)

Bergsnandu

Pterocnemia pennata pennata (II)

Bergsnandu

Rhea americana (II)

Nandu, rhea

SPHENISCI­FORMES

Spheniscidae

Pingviner

Spheniscus demersus (II)

Glasögonpingvin

Spheniscus humboldti (I)

Humboldtpingvin

STRIGIFORMES

Ugglor

STRIGI­FORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Strigidae

Ugglor

Aegolius funereus (II)

Pärluggla

Asio flammeus (II)

Jorduggla

Asio otus (II)

Hornuggla

Athene noctua (II)

Minervauggla

Bubo bubo (II) (Utom Bubo bubo bengalensis som är upptagen i bilaga B)

Berguv

Glaucidium passerinum (II)

Sparvuggla

Heteroglaux blewitti (I)

Djungel­minervauggla

Mimizuku gurneyi (I)

Mindanao­dvärguv

Ninox natalis (I)

Christmas­hökuggla

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

Norfolkuggla

Nyctea scandiaca (II)

Fjälluggla

Otus ireneae (II)

Sokokedvärguv

Otus scops (II)

Dvärguv

Strix aluco (II)

Kattuggla

Strix nebulosa (II)

Lappuggla

Strix uralensis (II) (Utom Strix uralensis davidi som är upptagen i bilaga B)

Slaguggla

Surnia ulula (II)

Hökuggla

Tytonidae

Tornugglor

Tyto alba (II)

Tornuggla

Tyto soumagnei (I)

Madagaskar­gräsuggla

STRUTHIONI­FORMES

Struthionidae

Strutsar

Struthio camelus (I) (Endast populationerna i Algeriet, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikans­ka republiken, Tchad, Mali, Mauritanien, Marocko, Niger, Nigeria, Senegal och Sudan. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Struts

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamoer, stubbstjärthöns

Tinamus solitarius (I)

Solitärtinamu

TROGONIFORMES

Trogonidae

Trogoner

Pharomachrus mocinno (I)

Quetzal, praktquetzal

REPTILIA

Kräldjur

CROCODYLIA

Krokodilartade kräldjur

CROCO­DYLIA spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Alligatoridae

Alligatorer och kajmaner

Alligator sinensis (I)

Kinesisk alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

Colombiansk glasögonkajman

Caiman latirostris (I) (Utom populationen i Argentina som är upptagen i bilaga B)

Brednoskajman, brednosad glasögonkajman

Melanosuchus niger (I) (Utom populationen i Brasilien som är upptagen i bilaga B, och populationen i Ecuador som är upptagen i bilaga B och omfattas av en årlig noll-exportkvot tills dess att en årlig exportkvot har godkänts av CITES-sekretariatet och IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.)

Morkajman, svart kajman

Crocodylidae

Krokodiler

Crocodylus acutus (I) (Utom populationen i Kuba som är upptagen i bilaga B.)

Spetskrokodil

Crocodylus cataphractus (I)

Pansarkrokodil

Crocodylus intermedius (I)

Orinocokrokodil

Crocodylus mindorensis (I)

Filippinsk krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Utom populationerna i Belize och Mexiko som är upptagna i bilaga B, med en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte)

Moreletkrokodil

Crocodylus niloticus (I) (Utom populationerna i Botswana, Egypten [som omfattas av en nollkvot för vilda exemplar med vilka handel bedrivs i kommersiellt syfte], Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Uganda, Tanzania [som omfattas av en årlig exportkvot som inte får överstiga 1 600 vilda exemplar inklusive jakttroféer, utöver uppfödda/ ranchade exemplar], Zambia och Zimbabwe. Dessa populationer är upptagna i bilaga B.)

Nilkrokodil

Crocodylus palustris (I)

Sumpkrokodil

Crocodylus porosus (I) (Utom populationerna i Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea som är upptagna i bilaga B)

Listkrokodil

Crocodylus rhombifer (I)

Kubakrokodil

Crocodylus siamensis (I)

Siamesisk krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

Dvärgkrokodil, trubbnoskrokodil

Tomistoma schlegelii (I)

Falsk gavial

Gavialidae

Gavialer

Gavialis gangeticus (I)

Gangesgavial, garial

RHYNCHO­CEPHALIA

Sphenodontidae

Bryggödlor, tuataror

Sphenodon spp. (I)

SAURIA

Agamidae

Agamer

Uromastyx spp. (II)

Gördelödlor

Chamaeleonidae

Kameleonter

Bradypodion spp. (II)

Dvärg­kameleonter

Brookesia spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Kortsvans­kameleonter

Brookesia perarmata (I)

Antsingys kortsvans­kameleont

Calumma spp. (II)

Kameleonter (Madagaskar)

Chamaeleo spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Kameleonter

Chamaeleo chamaeleon (II)

Vanlig kameleont

Furcifer spp. (II)

Kameleonter (Madagaskar)

Kinyongia spp. (II)

Dvärg­kameleonter

Nadzikambia spp. (II)

Dvärg­kameleonter

Cordylidae

Gördelödlor

Cordylus spp. (II)

Gekkonidae

Geckoödlor

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

Hoplo­dactylus spp. (III Nya Zeeland)

Naultinus spp. (III Nya Zeeland)

Phelsuma spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Daggeckoödlor

Phelsuma guentheri (II)

Round Island-gecko

Uroplatus spp. (II)

Bladsvansgeckos

Helodermatidae

Giftödlor

Heloderma spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

Gilaödla, skorpiongiftödla

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

Guatemalas skorpiongiftödla

Iguanidae

Gröna leguaner

Ambly­rhynchus cristatus (II)

Havsleguan, havsödla

Brachylophus spp. (I)

Fijileguaner

Conolophus spp. (II)

Drushuvudödlor

Ctenosaura bakeri (II)

Ctenosaura oedirhina (II)

Ctenosaura melanosterna (II)

Ctenosaura palearis (II)

Cyclura spp. (I)

Noshorns­leguaner

Iguana spp. (II)

Gröna leguaner

Phrynosoma blainvillii (II)

Phrynosoma cerroense (II)

Phrynosoma coronatum (II)

Phrynosoma wigginsi (II)

Kalifornisk paddleguan

Sauromalus varius (I)

Mexikansk chuckwalla

Lacertidae

Lacertider, egentliga ödlor

Gallotia simonyi (I)

Jättekanarieödla

Podarcis lilfordi (II)

Balearödla

Podarcis pityusensis (II)

Pityusisk murödla

Scincidae

Skinkar

Corucia zebrata (II)

Gripsvansskink, jätteskink

Teiidae

Tejuödlor

Crocodilurus amazonicus (II)

Krokodilsvans­ödla

Dracaena spp. (II)

Kajmanödlor

Tupinambis spp.(II)

Äkta tejuödlor

Varanidae

Varaner

Varanus spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Varanus bengalensis (I)

Indisk varan

Varanus flavescens (I)

Gul varan

Varanus griseus (I)

Ökenvaran

Varanus komodoensis (I)

Komodovaran

Varanus nebulosus (I)

Varanus olivaceus (II)

Grays varan

Xenosauridae

Vinkelbandsödlor

Shinisaurus crocodilurus (II)

Kinesisk xenosaur

SERPENTES

Ormar

Boidae

Boaormar

Boidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Acrantophis spp. (I)

Madagaskarboor

Boa constrictor occidentalis (I)

Argentinsk kungsboa

Epicrates inornatus (I)

Puerto Rico-smalboa

Epicrates monensis (I)

Monasmalboa

Epicrates subflavus (I)

Jamaicaboa

Eryx jaculus (II)

Europeisk sandboa

Sanzinia madagascar­iensis (I)

Madagaskar­trädboa

Bolyeriidae

Mauritiusboor

Bolyeriidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Bolyeria multocarinata (I)

Mauritiusboa, Round Island-boa

Casarea dussumieri (I)

Round Islands kölfjälliga boa

Colubridae

Snokar

Atretium schistosum (III Indien)

Kinesisk kölrygg

Cerberus rynchops (III Indien)

Bockadamsnok, hundnosad vattensnok

Clelia clelia (II)

Mussurana, massurana

Cyclagras gigas (II)

Boliviansk djungelsnok

Elachistodon westermanni (II)

Bengalisk äggsnok

Ptyas mucosus (II)

Orientalisk råttsnok

Xenochrophis piscator (III Indien)

Fisksnok

Elapidae

Giftsnokar

Hoplo­cephalus bungaroides (II)

Gulfläckig giftsnok

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantisk korallorm

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Mellan­amerikansk korallorm

Naja atra (II)

Kinesisk spottkobra

Naja kaouthia (II)

Monokelkobra

Naja manda­layensis (II)

Burmesisk spottkobra

Naja naja (II)

Glasögonorm, indisk kobra

Naja oxiana (II)

Centralasiatisk kobra

Naja philippinensis (II)

Nordfilippinsk spottkobra

Naja sagittifera (II)

Andamankobra

Naja samarensis (II)

Sydfilippinsk spottkobra

Naja siamensis (II)

Thailändsk spottkobra

Naja sputatrix (II)

Sydindonesisk spottkobra

Naja sumatrana (II)

Nordindonesisk spottkobra

Ophiophagus hannah (II)

Kungskobra

Loxocemidae

Mexikanska dvärgpytonormar

Loxocemidae spp. (II)

Pythonidae

Pytonormar

Pythonidae spp. (II) (Utom den underart som är upptagen i bilaga A)

Python molurus molurus (I)

Indisk tigerpyton

Tropidophiidae

Ledkäks­boaormar

Tropidophii­dae spp. (II)

Viperidae

Huggormar

Crotalus durissus (III Honduras)

Neotropisk skallerorm

Crotalus durissus unicolor

Arubaskallerorm

Daboia russelii (III Indien)

Russels huggorm

Vipera latifii

Latifis huggorm

Vipera ursinii (I) (Endast populationen i Europa, utom det område som tidigare ingick i Sovjetunionen. De senare populationerna är inte upptagna i bilagorna till denna förordning.)

Ängshuggorm

Vipera wagneri (II)

Wagners huggorm

TESTUDINES

Carettochelyidae

Nyaguinea­sköldpaddor

Carettochelys insculpta (II)

Nyaguinea­sköldpadda

Chelidae

Ormhals­sköldpaddor

Chelodina mccordi (II)

Rotis ormhals­sköldpadda

Pseudemydura umbrina (I)

Västaustralisk träsksköldpadda

Cheloniidae

Havssköldpaddor

Cheloniidae spp. (I)

Chelydridae

Huggsköldpaddor

Macrochelys temminckii (III Förenta staterna)

Alligator­snappsköldpadda

Dermatemydidae

Dermatemys mawii (II)

Central­amerikansk flodsköldpadda

Dermochelyidae

Havsläder­sköldpaddor

Dermochelys coriacea (I)

Havsläder­sköldpadda

Emydidae

Sump­sköldpaddor, kärrsköldpaddor

Chrysemys picta

Guldsköldpadda

Glyptemys insculpta (II)

Skogsbäck­sköldpadda

Glyptemys muhlenbergii (I)

Muhlenbergs bäcksköldpadda

Graptemys spp. (III Förenta staterna)

Kartsköldpaddor

Terrapene spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Amerikanska dossköldpaddor

Terrapene coahuila (I)

Coahuilas dossköldpadda

Trachemys scripta elegans

Rödörad prydnads­sköldpadda

Geoemydidae

Batagur affinis (I)

Batagur baska (I)

Batagur­sköldpadda

Batagur spp. (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Målad terrapin

Cuora spp. (II)

Asksköldpaddor

Geoclemys hamiltonii (I)

Strålig treköls­sköldpadda, indisk pricksköldpadda

Geoemyda spengleri (III Kina)

Heosemys annandalii (II)

Heosemys depressa (II)

Heosemys grandis (II)

Heosemys spinosa (II)

Leuco­cephalon yuwonoi (II)

Trekölad taksköldpadda

Malayemys macro­cephala (II)

Malayemys subtrijuga (II)

Mauremys annamensis (II)

Mauremys iversoni (III Kina)

Mauremys megalo­cephala (III Kina)

Mauremys mutica (II)

Mauremys nigricans (III Kina)

Mauremys pritchardi (III Kina)

Mauremys reevesii (III Kina)

Mauremys sinensis (III Kina)

Melanochelys tricarinata (I)

Morenia ocellata (I)

Indisk pärlsköldpadda

Notochelys platynota (II)

Ocadia glyphistoma (III Kina)

Ocadia philippeni (III Kina)

Orlitia borneensis (II)

Pangshura spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Mindre taksköldpaddor

Pangshura tecta (I)

Sacalia bealei (III Kina)

Sacalia pseudocellata (III Kina)

Sacalia quadrio­cellata (III Kina)

Sieben­rockiella crassicollis (II)

Sieben­rockiella leytensis (II)

Platysternidae

Storhuvud­sköldpaddor

Platysternon mega­cephalum (II)

Storhuvud­sköldpadda

Podocnemididae

Pelomedusa­sköldpaddor

Erymnochelys madagascar­iensis (II)

Storhuvad madagaskisk halsvändare

Peltocephalus dumerilianus (II)

Storhuvad amazonflod­sköldpadda

Podocnemis spp. (II)

Vändhals­sköldpaddor

Testudinidae

Landsköldpaddor

Testudinidae spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A. En årlig noll-exportkvot har fastställts för Geochelone sulcata för vilda exemplar med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.)

Astrochelys radiata (I)

Strålsköldpadda

Astrochelys yniphora (I)

Madagaskisk sporrsköldpadda

Chelonoidis nigra (I)

Galapagos­sköldpadda

Gopherus flavomarginatus (I)

Mexikansk goffersköldpadda

Malacochersus tornieri (II)

Tornier­sköldpadda

Psammobates geometricus (I)

Lantmätar­sköldpadda

Pyxis arachnoides (I)

Madagaskar­spindel­sköldpadda, spindel­sköldpadda

Pyxis planicauda (I)

Västlig spindel­sköldpadda

Testudo graeca (II)

Morisk sköldpadda

Testudo hermanni (II)

Grekisk sköldpadda

Testudo kleinmanni (I)

Egyptisk landsköldpadda

Testudo marginata (II)

Svart landsköldpadda

Trionychidae

Läder­sköldpaddor

Amyda cartilaginea (II)

Apalone spinifera atra (I)

Svart läder­sköldpadda

Aspideretes gangeticus (I)

Ganges­lädersköldpadda

Aspideretes hurum (I)

Pärlläder­sköldpadda

Aspideretes nigricans (I)

Bengalisk lädersköldpadda

Chitra spp. (II)

Smalhuvade lädersköldpaddor

Lissemys punctata (II)

Indisk klaffläder­sköldpadda

Lissemys scutata (II)

Palea steindachneri (III Kina)

Pelochelys spp. (II)

Pelodiscus axenaria (III Kina)

Pelodiscus maackii (III Kina)

Pelodiscus parviformis (III Kina)

Rafetus swinhoei (III Kina)

AMPHIBIA

Groddjur

ANURA

Stjärtlösa groddjur

Bufonidae

Äkta paddor

Altiphrynoides spp. (I)

Atelopus zeteki (I)

Guldfärgpadda

Bufo periglenes (I)

Gyllene padda

Bufo superciliaris (I)

Kamerunpadda

Nectophrynoides spp. (I)

Vivipara paddor, ungfödande afrikanska paddor

Nimbaphry­noides spp. (I)

Nimbapaddor

Spinophrynoides spp. (I)

Etiopisk spetspadda

Calyptocephalellidae

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Dendrobatidae

Pilgiftgrodor

Allobates femoralis (II)

Allobates zaparo (II)

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Dendrobates spp. (II)

Epipedobates spp. (II)

Phyllobates spp. (II)

Hylidae

Agalychnis spp. (II)

Mantellidae

Mantellor

Mantella spp. (II)

Mantellor

Microhylidae

Trångmynta grodor

Dyscophus antongilii (I)

Duvgroda, tomatgroda

Scaphio­phryne gottlebei (II)

Ranidae

Äkta grodor

Conraua goliath

Goliatgroda

Euphlyctis hexadactylus (II)

Sextåig groda

Hoploba­trachus tigerinus (II)

Asiatisk tigergroda

Rana catesbeiana

Amerikansk oxgroda

Rheobatrachidae

Australtand­paddor

Rheoba­trachus spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Magruvarpaddor

Rheobatrachus silus (II)

Magruvarpadda

CAUDATA

Stjärtgroddjur

Ambystomatidae

Mullvads­salamandrar

Ambystoma dumerilii (II)

Patzcuaro-axolotl, patzcuaro-salamander

Ambystoma mexicanum (II)

Mexikansk axolotl

Cryptobranchidae

Jättesalamandrar

Andrias spp. (I)

Jättesalamandrar

Salamandridae

Salamandrar

Neurergus kaiseri (I)

ELASMOBRANCHII

Hajfiskar

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Brugdhajar

Cetorhinus maximus (II)

Brugd

Lamnidae

Jättehajar

Carcharodon carcharias (II)

Vithaj

Lamna nasus (III 27 med­lemsstater)(20)

Sillhaj

ORECTOLOBI­FORMES

Rhincodontidae

Valhajar

Rhincodon typus (II)

Valhaj

RAJIFORMES

Pristidae

Sågfiskar

Pristidae spp. (I) (Utom den art som är upptagen i bilaga B)

Pristis microdon (II) (Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med levande djur till lämpliga och godtagbara akvarier främst i bevarande­syfte. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.)

Grovtandad sågfisk

ACTINOPTERYGII

Strålfeniga fiskar

ACIPENSERI­FORMES

ACIPEN­SERI­FORMES spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)

Störartade fiskar

Acipenseridae

Störfiskar

Acipenser brevirostrum (I)

Kortnosad stör

Acipenser sturio (I)

Europeisk stör

ANGUILLI­FORMES

Anguillidae

Ålfiskar

Anguilla anguilla (II)

Europeisk ål

CYPRINIFORMES

Catostomidae

Sugkarpar

Chasmistes cujus (I)

Kvivi

Cyprinidae

Karpfiskar

Caecobarbus geertsi (II)

Grottbarb

Probarbus jullieni (I)

Meklongbarb, sjulinjebarb

OSTEOGLOSSI­FORMES

Osteoglossidae

Bentungor

Arapaima gigas (II)

Arapaima

Scleropages formosus (I)

Asiatisk bentunga

PERCIFORMES

Labridae

Läppfiskar

Cheilinus undulatus (II)

Napoleonfisk

Sciaenidae

Havsgösfiskar

Totoaba macdonaldi (I)

Kalifornisk vekfisk, totoba

SILURIFORMES

Pangasiidae

Hajmalar

Pangasianodon gigas (I)

Indonesisk jättemal, mekongjättemal

SYNGNATHI­FORMES

Syngnathidae

Kantnålsfiskar

Hippocampus spp. (II)

Sjöhästar

SARCOPTERYGII

Köttfeniga fiskar

CERATODONTI­FORMES

Ceratodontidae

Australiska lungfiskar

Neoceratodus forsteri (II)

Australisk lungfisk

COELACANTHI­FORMES

Kvastfeniga fiskar

Latimeriidae

Tofsstjärtfiskar

Latimeria spp. (I)

ECHINODERMATA (SJÖSTJÄRNOR, ORMSTJÄRNOR, SJÖBORRAR OCH SJÖGURKOR)

HOLOTHUROIDEA

Sjögurkor

ASPIDO­CHIROTIDA

Stichopodidae

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

ARTHROPODA (LEDDJUR)

ARACHNIDA

Spindeldjur

ARANEAE

Theraphosidae

Fågelspindlar

Aphonopelma albiceps (II)

Aphonopelma pallidum (II)

Brachypelma spp. (II)

SCORPIONES

Scorpionidae

Skorpioner

Pandinus dictator (II)

Pandinus gambiensis (II)

Gambiaskorpion

Pandinus imperator (II)

Kejsarskorpion

INSECTA

Insekter

COLEOPTERA

Skalbaggar

Lucanidae

Ekoxbaggar

Colophon spp. (III Sydafrika)

Scarabaeidae

Bladhorningar

Dynastes satanas (II)

LEPIDOPTERA

Fjärilar

Nymphalidae

Agrias amydon boliviensis (III Bolivien)

Morpho godartii lachaumei (III Bolivien)

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivien)

Papilionidae

Riddarfjärilar

Atrophaneura jophon (II)

Atrophaneura palu

Atrophaneura pandiyana (II)

Bhutanitis spp. (II)

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A)

Fågelfjärilar, fågelvingar

Ornithoptera alexandrae (I)

Papilio benguetanus

Papilio chikae (I)

Papilio esperanza

Papilio homerus (I)

Papilio hospiton (I)

Papilio morondavana

Papilio neumoegeni

Parides ascanius

Parides hahneli

Parnassius apollo (II)

Apollofjäril

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)

Fågelfjärilar, fågelvingar

Troides spp. (II)

Fågelfjärilar, fågelvingar

ANNELIDA (RINGMASKAR)

HIRUDINOIDEA

Iglar

ARHYNCHOB­DELLIDA

Hirudinidae

Iglar

Hirudo medicinalis (II)

Medicinsk blodigel

Hirudo verbana (II)

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

BIVALVIA

Musslor

MYTILOIDA

Mytilidae

Marina musslor

Lithophaga lithophaga (II)

Stendadel

UNIONOIDA

Unionidae

Limniska musslor, pärlmusslor

Conradilla caelata (I)

Cyprogenia aberti (II)

Dromus dromas (I)

Epioblasma curtisii (I)

Epioblasma florentina (I)

Epioblasma sampsonii (I)

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

Epioblasma torulosa rangiana (II)

Epioblasma torulosa torulosa (I)

Epioblasma turgidula (I)

Epioblasma walkeri (I)

Fusconaia cuneolus (I)

Fusconaia edgariana (I)

Lampsilis higginsii (I)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Lampsilis satur (I)

Lampsilis virescens (I)

Plethobasus cicatricosus (I)

Plethobasus cooperianus (I)

Pleurobema clava (II)

Pleurobema plenum (I)

Potamilus capax (I)

Quadrula intermedia (I)

Quadrula sparsa (I)

Toxolasma cylindrella (I)

Unio nickliniana (I)

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

Villosa trabalis (I)

VENEROIDA

Tridacnidae

Jättemusslor

Tridacnidae spp. (II)

GASTROPODA

Snäckor

MESO­GASTROPODA

Strombidae

Vingsnäckor

Strombus gigas (II)

Jättevingsnäcka

STYLOMMA­TOPHORA

Achatinellidae

Achatinella spp. (I)

Camaenidae

Papustyla pulcherrima (II)

CNIDARIA (KORALLER, ELDKORALLER, HAVSANEMONER)

ANTHOZOA

Koralldjur

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)

Taggkoraller

GORGONACEA

Hornkoraller

Coralliidae

Ädelkoraller

Corallium elatius (III Kina)

Ädelkorall

Corallium japonicum (III Kina)

Ädelkorall

Corallium konjoi (III Kina)

Ädelkorall

Corallium secundum (III Kina)

Ädelkorall

HELIOPORACEA

Helioporidae

Blåkoraller

Helioporidae spp. (II) (Omfattar endast arten Heliopora coerulea)(21)

Blåkorall

SCLERACTINIA

SCLERAC­TINIA spp. (II)(22)

Stenkoraller

STOLONIFERA

Tubiporidae

Orgelkoraller

Tubiporidae spp. (II)(23)

HYDROZOA

Hydrozoer

MILLEPORINA

Milleporidae

Eldkoraller

Milleporidae spp. (II)(24)

STYLASTERINA

Stylasteridae

Hydrokoraller

Stylasteridae spp. (II)(25)

FLORA

AGAVACEAE

Agaveväxter

Agave parviflora (I)

Dvärgagave

Agave victoriae-reginae (II) #4

Drottningagave

Nolina interrata (II)

AMARYLLIDA­CEAE

Amaryllisväxter

Galanthus spp. (II) #4

Snödroppar

Sternbergia spp. (II) #4

Krokusliljor

ANACARDIACEAE

Oper­culicarya hyphaenoides (II)

Oper­culicarya pachypus (II)

APOCYNACEAE

Oleanderväxter

Hoodia spp. (II) #9

Pachypodium spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A) #4

Pachypodium ambongense (I)

Pachypodium baronii (I)

Pachypodium decaryi (I)

Rauvolfia serpentina (II) #2

Rauvolfia

ARALIACEAE

Araliaväxter

Panax ginseng (II) (Endast populationen i Ryska federationen. Ingen annan population är upptagen i bilagorna till denna förordning.) #3

Asiatisk ginseng

Panax quinquefolius (II) #3

Amerikansk ginseng

ARAUCARIACEAE

Araucariaväxter

Araucaria araucana (I)

Brödgran

BERBERIDACEAE

Berberisväxter

Podophyllum hexandrum (II) #2

Indiskt fotblad

BROMELIACEAE

Ananasväxter

Tillandsia harrisii (II) #4

Tillandsia kammii (II) #4

Tillandsia kautskyi (II) #4

Tillandsia mauryana (II) #4

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Tillandsia sucrei (II) #4

Tillandsia xerographica (II)(26) #4

Pyramidtillandsia

CACTACEAE

Kaktusväxter

CACTA­CEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och Pereskia spp., Pereskiopsis spp. och Quiabentia spp.)(27) #4

Ariocarpus spp. (I)

Astrophytum asterias (I)

Sjöstjärnekaktus

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I)

Aztekkaktus

Discocactus spp. (I)

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Echinocereus schmollii (I)

Escobaria minima (I)

Escobaria sneedii (I)

Mammillaria pectinifera (I)

Kamvårtkaktus

Mammillaria solisioides (I)

Melocactus conoideus (I)

Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus glaucescens (I)

Melocactus paucispinus (I)

Obregonia denegrii (I)

Tallkottskaktus

Pachycereus militaris (I)

Soldatpelarkaktus

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I)

Navajokaktus

Pediocactus sileri (I)

Pelecyphora spp. (I)

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Sclerocactus erectocentrus (I)

Sclerocactus glaucus (I)

Sclerocactus mariposensis (I)

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I)

Sclerocactus pubispinus (I)

Sclerocactus wrightiae (I)

Strombocactus spp. (I)

Turbinicarpus spp. (I)

Uebelmannia spp. (I)

CARYOCARA­CEAE

Caryocar costaricense (II) #4

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Korgblommiga växter

Saussurea costus (I) (även kallad S. lappa, Aucklandia lappa och A. costus)

CRASSULACEAE

Fetbladsväxter

Dudleya stolonifera (II)

Dudleya traskiae (II)

CUCURBITACEAE

Gurkväxter

Zygosicyos pubescens (II) (även kallad Xerosicyos pubescens)

Zygosicyos tripartitus (II)

CUPRESSACEAE

Cypressväxter

Fitzroya cupressoides (I)

Pilgerodendron uviferum (I)

CYATHEACEAE

Trädormbunkar

Cyathea spp. (II) #4

CYCADACEAE

Cykasväxter

CYCADA­CEAE spp. (II) (Utom den art som är upptagen i bilaga A) #4

Cycas beddomei (I)

DICKSONIACEAE

Trädormbunkar

Cibotium barometz (II) #4

Dicksonia spp. (II) (Endast populatio­nerna i Amerika. Inga andra populationer är upptagna i bilagorna till denna förordning. Även synonymerna Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana och D. stuebelii omfattas) #4

DIDIEREACEAE

DIDIEREA­CEAE spp. (II) #4

DIOSCOREACEAE

Jamsväxter

Dioscorea deltoidea (II) #4

DROSERACEAE

Sileshårsväxter

Dionaea muscipula (II) #4

Venusflugfälla

EUPHORBIACEAE

Törelväxter

Euphorbia spp. (II) (Endast suckulenta arter utom

1)  Euphorbia misera,

2)  artificiellt förökade exemplar av sorter av Euphorbia trigona,

3)  artificiellt förökade former av Euphorbia lactea ympade på artificiellt förökade grund­stammar av Euphorbia neriifolia, som är

–  kam­formade, eller

–  solfjäders­formade, eller

–  färg­förändrade mutations­former,

4)  artificiellt förökade exemplar av Euphorbia ’Milii’ som

–  är lätt igenkännliga som artificiellt förökade exemplar och

–  införs i eller (åter-)expor­teras från unionen i partier om minst 100 växter och som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning, samt

5)  de arter som ingår i bilaga A.)

Euforbior

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsaintemarie­nsis (I)

Euphorbia cremersii (I) (innefattar formen viridifolia och var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (I) (innefattar underarten tuberifera)

Euphorbia decaryi (I) (innefattar varieteterna ampanihyensis, robinsonii och sprirosticha)

Kruseuforbia

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) (innefattar varieteterna antsingiensis, bemarahensis och multiflora)

Euphorbia parvi­cyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris (II) #4

Boojumträd

Fouquieria fasciculata (I)

Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE

Gnetumväxter

Gnetum montanum (III Nepal) #1

JUGLANDACEAE

Valnötsväxter

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

LAURACEAE

Lagerväxter

Aniba rosaeodora (II) (även kallad A. duckei) #12

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

Ärtväxter

Caesalpinia echinata (II) #10

Bresilja

Dalbergia nigra (I)

Riopalisander

Dalbergia retusa (III Guatemala) (Endast populationen i Guatemala, alla övriga populationer ingår i bilaga D) #5

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Endast populationen i Guatemala, alla övriga populationer ingår i bilaga D) #5

Honduras­palisander

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicara­gua)

Pericopsis elata (II) #5

Afrormosia

Platymiscium pleiostachy­um (II) #4

Pterocarpus santalinus (II) #7

Rött sandelträd

LILIACEAE

Liljeväxter

Aloe spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A och Aloe vera, även kallad Aloe barbadensis, som inte är upptagen i bilagorna till denna förordning) #4

Aloer

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Brokaloe

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (innefattar varieteterna pauci­tuberculata, rugosquamosa och schistophila)

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) (innefattar varieteten aurantiaca)

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) (innefattar varieteten maniaensis)

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

MAGNOLIACEAE

Magnoliaväxter

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

MELIACEAE

Mahognyväxter

Cedrela fissilis (III Bolivien) (Endast populationen i Bolivien; alla övriga populationer ingår i bilaga D) #5

Cedrela lilloi (III Bolivien) (Endast populationen i Bolivien; alla övriga populationer ingår i bilaga D) #5

Cedrela odorata (III Bolivien/Brasilien/Co­lombia/Gua­temala/Peru) (Endast populatio­nerna i de länder som tagit upp arten i bilaga III, alla andra populationer ingår i bilaga D) #5

Cigarrlådeträd

Swietenia humilis (II) #4

Stillahavs­mahogny

Swietenia macrophylla (II) (Populationen i den neotropiska regionen – omfattar Central- och Sydamerika samt Karibien) #6

Honduras­mahogny

Swietenia mahagoni (II) #5

Kubamahogny

NEPENTHACEAE

Kannrankeväxter

Nepenthes spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A) #4

Kannrankor

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

Kungskannranka

ORCHIDACEAE

Orkidéer

ORCHIDA­CEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A)(28) #4

För följande orkidéarter i bilaga A gäller att groddplantor och vävnadskulturer inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning förutsatt att

–  de är erhållna in vitro i fast eller flytande odlingsmedium och

–  exemplaren uppfyller definitionen artificiellt förökade enligt artikel 56 i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 och

–  när de förs in i eller (åter)exporteras från unionen transporteras i sterila behållare.

Aerangis ellisii (I)

Cephalanthera cucullata (II)

Sporrsyssla

Cypripedium calceolus (II)

Guckusko

Dendrobium cruentum (I)

Goodyera macrophylla (II)

Laelia jongheana (I)

Laelia lobata (I)

Liparis loeselii (II)

Gulyxne

Ophrys argolica (II)

Glasögonofrys

Ophrys lunulata (II)

Siciliansk ofrys

Orchis scopulorum (II)

Paphiopedilum spp. (I)

Peristeria elata (I)

Phragmipedium spp. (I)

Renanthera imschootiana (I)

Spiranthes aestivalis (II)

OROBANCHA­CEAE

Snyltrotsväxter

Cistanche deserticola (II) #4

PALMAE

(ARECACEAE)

Palmer

Beccario­phoenix madagascar­iensis (II) #4

Chrysalido­carpus decipiens (I)

Lemuro­phoenix halleuxii (II)

Lodoicea maldivica (III Seychellerna) #13

Koko de mer

Marojejya darianii (II)

Neodypsis decaryi (II) #4

Ravenea louvelii (II)

Ravenea rivularis (II)

Bäckpalm

Satranala decussilvae (II)

Voanioala gerardii (II)

PAPAVERACEAE

Vallmoväxter

Meconopsis regia (III Nepal) #1

Kungsbergvallmo

PASSIFLORACEAE

Adenia olaboensis (II)

PINACEAE

Tallväxter

Abies guatemalensis (I)

Pinus koraiensis (III Ryssland) #5

PODOCARPACEAE

Podokarpväxter

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

Podocarpus parlatorei (I)

PORTULACACEAE

Portlakväxter

Ana­campseros spp. (II) #4

Avonia spp. #4

Lewisia serrata (II) #4

PRIMULACEAE

Viveväxter

Cyclamen spp. (II)(29) #4

Cyklamen

RANUNCULA­CEAE

Ranunkelväxter

Adonis vernalis (II) #2

Våradonis

Hydrastis canadensis (II) #8

Blodstilla

ROSACEAE

Rosväxter

Prunus africana (II) #4

RUBIACEAE

Balmea stormiae (I)

SARRACENIA­CEAE

Flug­trumpetväxter (Nya världen)

Sarracenia spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A) #4

Flugtrumpeter

Sarracenia oreophila (I)

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

SCROPHULARIA­CEAE

Lejongapsväxter

Picrorhiza kurrooa (II) (innefattar inte Picrorhiza scrophularii­flora) #2

STANGERIACEAE

Stangeriaväxter

Bowenia spp. (II) #4

Stangeria eriopus (I)

TAXACEAE

Idegransväxter

Taxus chinensis och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

Taxus cuspidata och infraspecifika taxa av denna art (II)(30) #2

Japansk idegran

Taxus fuana och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

Taxus sumatrana och infraspecifika taxa av denna art (II) #2

Taxus wallichiana (II) #2

THYMELAEA­CEAE

(AQUILARIA­CEAE)

Tibastväxter

Aquilaria spp. (II) #4

Gonystylus spp. (II) #4

Gyrinops spp. (II) #4

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

VALERIANACEAE

Vänderotsväxter

Nardostachys grandiflora #2

VITACEAE

Cyphostemma elephantopus (II)

Cyphostemma montagnacii (II)

WELWITSCHIA­CEAE

Welwitschia­växter

Welwitschia mirabilis (II) #4

Welwitschia

ZAMIACEAE

Zamiaväxter

ZAMIA­CEAE spp. (II) (Utom de arter som är upptagna i bilaga A) #4

Ceratozamia spp. (I)

Chigua spp. (I)

Encephalartos spp. (I)

Brödpalmer

Microcycas calocoma (I)

ZINGIBERACEAE

Ingefärsväxter

Hedychium philippinense (II) #4

ZYGOPHYLLA­CEAE

Stjärntistelväxter

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Guaiacum spp. (II) #2

Bilaga D

Svenskt namn

FAUNA

CHORDATA (RYGGSTRÄNGSDJUR)

MAMMALIA

Däggdjur

CARNIVORA

Canidae

Hunddjur

Vulpes vulpes griffithi (III Indien) §1

underart av rödräv

Vulpes vulpes montana (III Indien) §1

underart av rödräv

Vulpes vulpes pusilla (III Indien) §1

underart av rödräv

Mustelidae

Mårddjur

Mustela altaica (III Indien) §1

Bergsvessla

Mustela erminea ferghanae (III Indien) §1

underart av hermelin

Mustela kathiah (III Indien) §1

Gulbukig vessla

Mustela sibirica (III Indien) §1

Sibirisk flodiller

DIPROTODONTIA

Macropodidae

Känguruer

Dendrolagus dorianus

Enfärgad trädkänguru

Dendrolagus goodfellowi

Goodfellows trädkänguru

Dendrolagus matschiei

Matschies trädkänguru

Dendrolagus pulcherrimus

Guldmantlad trädkänguru, gyllenmantlad trädkänguru

Dendrolagus stellarum

Seris trädkänguru

AVES

Fåglar

ANSERIFORMES

Anatidae

Andfåglar

Anas melleri

Mellers and

COLUMBIFORMES

Columbidae

Duvor

Columba oenops

Marañon-duva

Didunculus strigirostris

Tandduva

Ducula pickeringii

Grå kejsarduva

Gallicolumba crinigera

Bartletts dolkstyngsduva

Ptilinopus marchei

Marchés fruktduva

Turacoena modesta

Svart gökduva

GALLIFORMES

Hönsfåglar

Cracidae

Hockohöns

Crax alector

Svart hocko

Pauxi unicornis

Sydlig hjälmhocko

Penelope pileata

Rödnackad guanhöna

Megapodiidae

Storfothöns

Eulipoa wallacei

Rödryggad storfothöna

Phasianidae

Fälthöns

Arborophila gingica

Sydkinesisk sånghöna

Lophura bulweri

Bulwers fasan

Lophura diardi

Prelatfasan

Lophura inornata

Sydlig sumatrafasan

Lophura leucomelanos

Kalijfasan

Syrmaticus reevesii §2

Kungsfasan

PASSERIFORMES

Bombycillidae

Sidensvansar

Bombycilla japonica

Amursidensvans

Corvidae

Kråkfåglar

Cyanocorax caeruleus

Azurskrika

Cyanocorax dickeyi

Borstskrika

Cotingidae

Kotingor

Procnias nudicollis

Nakenstrupig klockfågel

Emberizidae

Fältsparvar

Dacnis nigripes

Svartbent sockerfågel

Sporophila falcirostris

Bambufrösparv

Sporophila frontalis

Vitpannad frösparv

Sporophila hypochroma

Kastanjekindad frösparv

Sporophila palustris

Kärrfrösparv

Estrildidae

Astrilder

Amandava amandava

Röd tigerfink

Cryptospiza reichenovii

Reichenows bergastrild

Erythrura coloria

Rödörad papegojamadin

Erythrura viridifacies

Grönpannad papegojamadin

Estrilda quartinia (säljs ofta under namnet Estrilda melanotis)

Gulmagad astrild

Hypargos niveoguttatus

Röd droppastrild

Lonchura griseicapilla

Gråhuvad silvernäbb, pärlhalsamadin

Lonchura punctulata

Fjällig munia

Lonchura stygia

Svart munia, hadesnunna

Fringillidae

Finkar

Carduelis ambigua

Svarthuvad grönfink

Carduelis atrata

Svartsiska

Kozlowia roborowskii

Roborovskijs rosenfink

Pyrrhula erythaca

Gråhuvad domherre

Serinus canicollis

Kapkanariefågel

Serinus citrinelloides hypostictus (säljs ofta under namnet Serinus citrinelloides)

Afrikansk citronsiska

Icteridae

Trupialer

Sturnella militaris

Soldatstare

Muscicapidae

Flugsnappare m.fl.

Cochoa azurea

Azurcochoa

Cochoa purpurea

Purpurcochoa

Garrulax formosus

Rödvingad fnittertrast

Garrulax galbanus

Blånackad fnittertrast

Garrulax milnei

Rödstjärtad fnittertrast

Niltava davidi

Koboltniltava

Stachyris whiteheadi

Whiteheads mestimalia, Whiteheadniltava

Swynnertonia swynnertoni (även kallad Pogonicichla swynnertoni)

Swynnertons buskhake, Swynnertons vithake

Turdus dissimilis

Svartbröstad trast

Pittidae

Pittor, juveltrastar

Pitta nipalensis

Blånackad juveltrast

Pitta steerii

Steeres juveltrast

Sittidae

Nötväckor

Sitta magna

Jättenötväcka

Sitta yunnanensis

Yunnannötväcka

Sturnidae

Starar

Cosmopsarus regius

Andamanstare

Mino dumontii

Papuamajna

Sturnus erythropygius

Sidenstare

REPTILIA

Kräldjur

TESTUDINES

Geoemydidae

Sumpsköldpaddor, kärrsköldpaddor

Melanochelys trijuga

SAURIA

Agamidae

Agamer

Physignathus cocincinus

Asiatisk vattenagam

Anguidae

Kopparödlor

Abronia graminea

Gekkonidae

Geckoödlor

Rhacodactylus auriculatus

Knölig kaledoniengecko

Rhacodactylus ciliatus

Fransig kaledoniengecko

Rhacodactylus leachianus

Jättelik kaledoniengecko

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

Gördelödlor

Zonosaurus karsteni

Karstens madagaskargördelödla

Zonosaurus quadrilineatus

Fyrbandad madagaskargördelödla

Iguanidae

Ctenosaura quinquecarinata

Scincidae

Skinkar

Tribolonotus gracilis

Krokodilskink

Tribolonotus novaeguineae

Hjälmhuvudskink

SERPENTES

Colubridae

Snokar

Elaphe carinata §1

Taiwanesisk stinksnok

Elaphe radiata §1

Strålråttsnok

Elaphe taeniura §1

Asiatisk klättersnok

Enhydris bocourti §1

Bocourts vattensnok

Homalopsis buccata §1

Boavattenorm, maskerad vattensnok

Langaha nasuta

Bladnosorm

Leioheterodon madagascariensis

Menaranasnok

Ptyas korros §1

Indisk råttsnok

Rhabdophis subminiatus §1

Rödnackad kölryggssnok

Hydrophiidae

Havsormar

Lapemis curtus (innefattar Lapemis hardwickii) §1

Taggfjällshavsorm

Viperidae

Huggormar

Calloselasma rhodostoma §1

Malajisk näsgropsvipera

AMPHIBIA

Groddjur

ANURA

Stjärtlösa groddjur

Hylidae

Lövgrodor

Phyllomedusa sauvagii

Apgroda

Leptodactylidae

Tandpaddor

Leptodactylus laticeps

Rödfläckig grävgroda

Ranidae

Äkta grodor

Limnonectes macrodon

Javanesisk jätteflodgroda

Rana shqiperica

Albansk sjögroda

CAUDATA

(=URODELA) Stjärtgroddjur

Hynobiidae

Vinkelsalamandrar

Ranodon sibiricus

Semirekisk salamander

Plethodontidae

Lunglösa salamandrar

Bolitoglossa dofleini

Slungtungad salamander

Salamandridae

Salamandrar

Cynops ensicauda

Svärdsvansad vattensalamander

Echinotriton andersoni

Japansk krokodilvattensalamander

Pachytriton labiatus

Paddelsvanssalamander

Paramesotriton spp.

Vårtsalamandrar

Salamandra algira

Algerisk eldsalamander

Tylototriton spp.

Krokodilvattensalamandrar

ACTINOPTERYGII

Strålfeniga fiskar

PERCIFORMES

Apogonidae

Pterapogon kauderni

ARTHROPODA (LEDDJUR)

INSECTA

Insekter

LEPIDOPTERA

Fjärilar

Papilionidae

Riddarfjärilar

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

Papilio maraho

MOLLUSCA (BLÖTDJUR)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis midae

Havsöron

FLORA

AGAVACEAE

Agaveväxter

Calibanus hookeri

Dasylirion longissimum

ARACEAE

Kallaväxter

Arisaema dracontium

Stor kobrakalla

Arisaema erubescens

Elegant kobrakalla

Arisaema galeatum

Hjälmkobrakalla

Arisaema nepenthoides

Stolt kobrakalla

Arisaema sikokianum

Klubbkobrakalla

Arisaema thunbergii var. urashima

Arisaema tortuosum

Krok-kobrakalla

Biarum davisii ssp. marmarisense

Biarum ditschianum

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Korgblommiga växter

Arnica montana §3

Slåttergubbe

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

ERICACEAE

Ljungväxter

Arctostaphylos uva-ursi §3

Mjölon

GENTIANACEAE

Gentianaväxter

Gentiana lutea §3

Gullgentiana

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Ärtväxter

Dalbergia granadillo §4

Granadillopalisander

Dalbergia retusa (Utom den population som är upptagen i bilaga C) §4

Cocobolo

Dalbergia stevensonii (Utom den population som är upptagen i bilaga C) §4

Honduraspalisander

LILIACEAE

Liljeväxter

Trillium pusillum

Dvärgtreblad

Trillium rugelii

Trillium sessile

Paddtreblad

LYCOPODIACEAE

Lummerväxter

Lycopodium clavatum §3

Mattlummer

MELIACEAE

Mahognyväxter

Cedrela fissilis §4 (Utom den population som är upptagen i bilaga C) §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Utom den population som är upptagen i bilaga C) §4

Cedrela montana §4

Cedrela oaxacensis §4

Cedrela odorata (Utom de populationer som är upptagna i bilaga C) §4

Cigarrlådeträd

Cedrela salvadorensis §4

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

Vattenklöverväxter

Menyanthes trifoliata §3

Vattenklöver

PARMELIACEAE

Cetraria islandica §3

Islandslav

PASSIFLORACEAE

Passionsblommeväxter

Adenia glauca

Adenia pechuelli

PEDALIACEAE

Sesamväxter

Harpagophytum spp. §3

Djävulsklo

PORTULACACEAE

Portlakväxter

Ceraria carrissoana

Angolansk vaxportlak

Ceraria fruticulosa

Fåblommig vaxportlak

SELAGINELLACEAE

Mosslummerväxter

Selaginella lepidophylla

Falsk jerikoros

_____________

BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Rådets förordning (EG) nr 338/97

(EGT L 61, 3.3.1997, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 938/97

(EGT L 140, 30.5.1997, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2307/97

(EGT L 325, 27.11.1997, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/98

(EGT L 279, 16.10.1998, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/1999

(EGT L 171, 7.7.1999, s. 5)

Kommissionens förordning (EG) nr 2724/2000

(EGT L 320, 18.12.2000, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1579/2001

(EGT L 209, 2.8.2001, s. 14)

Kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001

(EGT L 334, 18.12.2001, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1497/2003

(EUT L 215, 27.8.2003, s. 3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Endast artikel 3 och punkt 66 i bilaga III

Kommissionens förordning (EG) nr 834/2004

(EUT L 127, 29.4.2004, s. 40)

Kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005

(EUT L 215, 19.8.2005, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2008

(EUT L 95, 8.4.2008, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 407/2009

(EUT L 123, 19.5.2009, s. 3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 398/2009

(EUT L 126, 21.5.2009, s. 5)

Kommissionens förordning (EU) nr 709/2010

(EUT L 212, 12.8.2010, s. 1)

Kommissionens förordning (EU) nr 101/2012

(EUT L 39, 11.2.2012, s. 133)

_____________

BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 338/97

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1–5.5

Artikel 5.1–5.5

Artikel 5.6 inledande orden

Artikel 5.6 inledande orden

Artikel 5.6 i

Artikel 5.6 a

Artikel 5.6 ii

Artikel 5.6 b

Artikel 5.7 a

Artikel 5.7 första stycket

Artikel 5.7 b

Artikel 5.7 andra stycket

Artikel 6.1, 6.2 och 6.3

Artikel 6.1, 6.2 och 6.3

Artikel 6.4 a

Artikel 6.4 första stycket

Artikel 6.4 b

Artikel 6.4 andra stycket

Artikel 7.1 a

Artikel 7.1 första stycket

Artikel 7.1 b inledande orden

Artikel 7.1 andra stycket

Artikel 7.1 b i

Artikel 7.1 tredje stycket b i

Artikel 7.1 b ii

Artikel 7.1 tredje stycket b ii

Artikel 7.1 b iii

Artikel 7.1 tredje stycket b iii

Artikel 7.1 c

Artikel 7.1 tredje stycket

Artikel 7.2 a

Artikel 7.2 första stycket

Artikel 7.2 b

Artikel 7.2 andra stycket

Artikel 7.2 c

Artikel 7.2 tredje stycket

Artikel 7.2 fjärde stycket

Artikel 7.3

Artikel 7.3 första stycket

Artikel 7.3 andra stycket

Article 7.4

Article 7.4 första stycket

Artikel 7.4, andra stycket

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11.1

Artikel 11.1

Artikel 11.2 a

Artikel 11.2 första stycket

Artikel 11.2 b

Artikel 11.2 andra stycket

Artikel 11.3, 11.4 och 11.5

Artikel 11.3, 11.4 och 11.5

Artikel 12.1. 12.2 och 12.3

Artikel 12.1, 12.2 och 12.3

Artikel 12.4

Artikel 12.4 första stycket

Artikel 12.4 andra stycket

Artikel 12.5

Artikel 12.5

Artikel 13.1 a

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 13.1 b

Artikel 13.1 andra stycket

Artikel 13.2

Artikel 13.2

Artikel 13.3 a

Artikel 13.3 första stycket

Artikel 13.3 b

Artikel 13.3 andra stycket

Artikel 13.3 c

Artikel 13.3 tredje stycket

Artikel 14.1 a

Artikel 14.1 första stycket

Artikel 14.1 b

Artikel 14.1 andra stycket

Artikel 14.1 c

Artikel 14.1 tredje stycket

Artikel 14.2

Artikel 14.2

Artikel 14.3 a

Artikel 14.3 första stycket

Artikel 14.3 b

Artikel 14.3 andra stycket

Artikel 14.3 c

Artikel 14.3 tredje stycket

Artikel 15.1, 15.2 och 15.3

Artikel 15.1, 15.2 och 15.3

Artikel 15.4 a

Artikel 15.4 första stycket

Artikel 15.4 b

Artikel 15.4 andra stycket

Artikel 15.4 c

Artikel 15.4 tredje stycket

Artikel 15.4 d

Artikel 15.4 fjärde stycket

Artikel 15.5 och 15.6

Artikel 15.5 och 15.6

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17.1

Artikel 17.1

Artikel 17.2 a

Artikel 17.2

Artikel 17.2 b

Artikel 17.3

Artikel 18

Artikel 21

Artikel 19.1 första stycket

Artikel 19.1 andra stycket

Artikel 19.2

Artikel 19.3

Artikel 18.1

Artikel 19.4

Artikel 18.2

Artikel 19.5

Artikel 18.3

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 22

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 24

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III

(1) EUT C 11, 15.01.2013, s. 85.
(2) EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) EUT C 11, 15.1.2013, s. 85.
(4)Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014.
(5)EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
(6)Se bilaga II.
(7)Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).
(8)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9)Rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (EGT L 384, 31.12.1982, s. 1).
(10)Rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (EGT L 358, 18.12.1986, s. 1).
(11)Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
(12)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
(13)Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
(14)Populationen i Argentina (upptagen i bilaga B): Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull klippt från levande vikunjor i de populationer som är upptagna i bilaga B, och med tyg och produkter av sådan ull samt andra hantverksprodukter. Tygets baksida ska vara försedd med den logotyp som antagits av artens utbredningsstater (range states), vilka är signatärstaterna till ’Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’ och stadkanten ska vara märkt med orden ’VICUÑA–ARGENTINA’. Övriga produkter ska vara försedda med en etikett med logotypen och beteckningen ’VICUÑA–ARGENTINA–ARTESANÍA’. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.
(15)Populationen i Bolivia (upptagen i bilaga B): Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull klippt från levande vikunjor, och med tyg och föremål tillverkade av sådan ull, inklusive hantverksarbeten i lyxklass och stickade varor. Tygets baksida ska vara försedd med den logotyp som antagits av artens utbredningsstater (range states), vilka är signatärstaterna till ’Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’, och stadkanten ska vara märkt med orden ’VICUÑA–BOLIVIA’. Övriga produkter ska vara försedda med en etikett med logotypen och beteckningen ’VICUÑA–BOLIVIA–ARTESANÍA’. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.
(16)Populationen i Chile (upptagen i bilaga B): Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull klippt från levande vikunjor i de populationer som är upptagna i bilaga B, och med tyger och produkter av sådan ull, inklusive hantverksarbeten i lyxklass och stickade varor. Tygets baksida ska vara försedd med den logotyp som antagits av artens utbredningsstater (range states), vilka är signatärstaterna till ’Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’ och stadkanten ska vara märkt med orden ’VICUÑA–CHILE’. Övriga produkter ska vara försedda med en etikett med logotypen och beteckningen ’VICUÑA–CHILE–ARTESANÍA’. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.
(17)Populationen i Peru (upptagen i bilaga B): Uteslutande för att möjliggöra internationell handel med ull klippt från levande vikunjor och med det lager av 3249 kg ull som fanns i Peru vid det nionde mötet i partskonferensen (november 1994), och med tyg och föremål tillverkade av sådan ull, inklusive hantverksarbeten i lyxklass och stickade varor. Tygets baksida ska vara försedd med den logotyp som antagits av artens utbredningsstater (range states), vilka är signatärstaterna till ’Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña’ och stadkanten ska vara märkt med orden ’VICUÑA–PERU’. Övriga produkter ska vara försedda med en etikett med logotypen och beteckningen ’VICUÑA–PERU–ARTESANÍA’. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.
(18)Alla arter är upptagna i bilaga II utom Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (med undantag av den västgrönländska populationen), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter catodon, Platanista spp., Berardius spp. och Hyperoodon spp. som är upptagna i bilaga I. Exemplar av de arter som är upptagna i bilaga II till konventionen, inklusive varor och produkter utom köttprodukter för kommersiella ändamål, som befolkningen på Grönland fångar enligt licens utfärdad av behörig myndighet, ska hanteras som tillhörande bilaga B. En årlig noll-exportkvot ska gälla för levande exemplar från Svartahavspopulationen av Tursiops truncatus som tagits från naturen och med vilka handel bedrivs främst i kommersiellt syfte.
(19)Populationerna i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe (upptagna i bilaga B): Uteslutande för att möjliggöra a) handel med jakttroféer för icke-kommersiella ändamål, b) handel med levande djur till lämpliga och godtagbara destinationer som definieras i Res. Conf. 11.20 för Botswana och Zimbabwe och för in situ-bevarandeprogram för Namibia och Sydafrika, c) handel med hudar, d) handel med hår, e) handel med lädervaror för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål för Botswana, Namibia och Sydafrika och för icke-kommersiella ändamål för Zimbabwe, f) handel med individuellt märkta och certifierade ’ekipa’ insatta i färdiga smycken för icke-kommersiella ändamål för Namibia och snidat elfenben för icke-kommersiella ändamål för Zimbabwe, g) handel med registrerat obearbetat elfenben (för Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe hela betar och delar av betar) och som uppfyller följande villkor: i) Det får endast komma från registrerade statligt ägda lager, med ursprung i staten (exklusive beslagtaget elfenben och elfenben av okänt ursprung). ii) Handeln är begränsad till handelspartner som av CITES-sekretariatet, i samråd med ständiga kommittén, har bekräftats ha en adekvat nationell lagstiftning och inhemsk handelskontroll för att säkerställa att det importerade elfenbenet inte kommer att återexporteras och kommer att förvaltas enligt kraven i Res. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) om inhemsk tillverkning och handel. iii) Ingen internationell handel ska tillåtas innan CITES-sekretariatet har kontrollerat de framtida importländerna och de registrerade statligt ägda lagren. iv) Obearbetat elfenben enligt det villkor om försäljning av registrerade statligt ägda elfenbenslager som fastställdes vid CoP12, dvs. 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) och 30 000 kg (Sydafrika). v) Utöver de kvantiteter som fastställdes vid CoP12 får statligt ägt elfenben från Botswana, Zimbabwe, Namibia och Sydafrika, registrerat senast den 31 januari 2007 och kontrollerat av CITES-sekretariatet, handlas och avsändas, med elfenben enligt punkt g iv i en enda försäljning per destination under strikt överinseende av CITES-sekretariatet. vi) Intäkterna från handeln får användas endast för bevarande av elefanter och program för bevarande och utveckling av samhällen i eller i anslutning till elefanternas utbredningsområde. vii) handel med de extra kvantiteter som anges i punkt g v får ske först efter det att ständiga kommittén har beslutat att ovanstående villkor har uppfyllts. h) Inga ytterligare förslag om att tillåta handel med elfenben från elefantpopulationer som redan är upptagna i bilaga B får lämnas till partskonferensen under perioden från CoP14 fram till nio år från och med dagen för den enda försäljning av elfenben som ska ske enligt bestämmelserna i punkterna g i, g ii, g iii, g vi och g vii). Dessutom ska sådana förslag i framtiden behandlas i enlighet med besluten 14.77 och 14.78. Ständiga kommittén kan på förslag från CITES-sekretariatet besluta att denna handel ska upphöra delvis eller helt och hållet om de exporterande eller de importerande länderna inte uppfyller bestämmelserna, eller om det finns bevis för att handeln har skadlig inverkan på andra elefantpopulationer. Alla andra exemplar ska betraktas som exemplar av arter som är upptagna i bilaga A, och handeln med dessa ska regleras i enlighet därmed.
(20)Införandet av Lamna nasus i bilaga C träder i kraft så snart införandet av arten i bilaga III till konventionen träder i kraft, dvs. 90 dagar efter det att konventionen sekretariat meddelat alla parter att arten har införts i bilaga III till konventionen.
(21)Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:Fossiler.Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som ärhögst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt-och kräftdjur samt kalkalger.Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna dödagrenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.
(22)Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:Fossiler.Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som är högst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt- och kräftdjur samt kalkalger.Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna döda grenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.
(23)Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:Fossiler.Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som ärhögst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt-och kräftdjur samt kalkalger.Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna dödagrenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.
(24)Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:Fossiler.Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som ärhögst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt-och kräftdjur samt kalkalger.Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna dödagrenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.
(25)Följande omfattas inte av förordningens bestämmelser:Fossiler.Korallsand, dvs. material som helt eller delvis består av finkrossade fragment av döda koraller som ärhögst 2 mm i diameter och som också kan innehålla bland annat rester av foraminiferer, skal från blöt-och kräftdjur samt kalkalger.Korallfragment (bland annat korallgrus och -bitar), dvs. lösa fragment av sönderbrutna dödagrenkoraller och annat material med en diameter mellan 2 och 30 mm.
(26)Handel med exemplar med källkod A tillåts endast om de exemplar som omfattas av handeln besitter katafyller.
(27)Artificiellt förökade exemplar av nedanstående hybrider och/eller sorter omfattas inte av förordningensbestämmelser:Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (sorter)Cactaceae spp. färgmutanter som saknar klorofyll, ympade på följande växter: Harrisia’Jusbertii’,Hylocereus trigonus eller Hylocereus undatus Opuntia microdasys (sorter)
(28)Artificiellt förökade hybrider av Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis och Vanda omfattas inte avförordningens bestämmelser om de lätt kan kännas igen som artificiellt förökade och inte visar någratecken på att ha tagits från naturen, såsom mekaniska skador eller kraftig uttorkning till följd avinsamling, oregelbunden växt och olikartad storlek och form inom ett taxon eller ett parti, alger ellerandra epifytiska organismer på blad eller skador av insekter eller andra skadeorganismer ocha) exemplar som transporteras i icke-blommande tillstånd ska handlas i partier som utgörs av enskilda behållare (t.ex. kartonger, askar, lådor eller enskilda hyllor i CC-containrar) med minst 20 plantor av samma hybrid i varje, plantorna i varje behållare ska uppvisa en hög grad av enhetlighet och sundhet, och partiet ska åtföljas av dokumentation, exempelvis en faktura, som tydligt anger antalet plantor av varje hybrid, ellerb) exemplar som transporteras i blommande tillstånd, med minst en fullt utslagen blomma per exemplar, gäller inget minsta antal exemplar per parti, men exemplaren ska vara yrkesmässigt behandlade för kommersiell detaljhandelsförsäljning, t.ex. märkta med tryckta etiketter eller förpackade i tryckta förpackningar med uppgift om hybridens namn och land för slutbehandling. Uppgifterna ska vara klart synliga och lätta att kontrollera.Växter som inte klart uppfyller villkoren för undantag ska åtföljas av lämplig CITES‑dokumentation.
(29)Artificiellt förökade exemplar av sorter av Cyclamen persicum omfattas inte av förordningens bestämmelser. Detta undantag gäller dock inte de exemplar som säljs eller köps som vilande rotknölar.
(30)Artificiellt förökade hybrider och sorter av Taxus cuspidata, levande, i krukor eller andra små behållare, där varje parti åtföljs av en etikett eller ett dokument med uppgift om namn för taxon eller taxa och texten ’artificiellt förökad’, omfattas inte av förordningens bestämmelser.


Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna ***
PDF 198kWORD 35k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16651/2013),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna (16648/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a, och 218.7, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0020/2014),

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (COM(2013)0765),

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (COM(2013)0766),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje stycket, artikel 81.2 och artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A7‑0201/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet överlämna viktig information, framför allt protokollen och slutsatserna, från de gemensamma vetenskapliga sammanträden som avses i artikel 4 i partnerskapsavtalet om fiske och från de sammanträden i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet, samt en årsrapport om den faktiska tillämpningen av det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i protokollet.

3.  Europaparlamentet begär att företrädare för dess fiskeriutskott ska få delta som observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och rådet, under det sista år som protokollet är i kraft och innan förhandlingar om att förnya protokollet inleds, presentera en efterhandsutvärderingsrapport om protokollets genomförande med en analys av utnyttjandet av fiskemöjligheterna och en bedömning av protokollets kostnadseffektivitet, liksom en rapport om eventuella hinder för fisket och om de skador som har åsamkats EU-flottan i Seychellernas exklusiva ekonomiska zon genom piratdåd i denna del av Indiska oceanen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Seychellerna parlamentets ståndpunkt.


Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna ***
PDF 193kWORD 35k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16130/2013),

–  med beaktande av förslaget till protokoll mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (16127/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 och artiklarna 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0011/2014),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena och 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A7-0177/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet vidarebefordra protokollen och slutsatserna från mötena i den gemensamma kommittén, så att man kan övervaka genomförandet av avtalet och dess tolkning och tillämpning, i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i avtalet, samt utvärderingen av de framsteg som har gjorts i genomförandet av det fleråriga sektorsprogram som anges i artikel 3 i protokollet. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de sammanträden som hålls i den gemensamma kommittén. Parlamentet uppmanar kommissionen att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om avtalets tillämpning, utan onödiga begränsningar när det gäller åtkomsten till detta dokument.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Unionen Komorerna.


Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar ***
PDF 190kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14164/1/2012),

–  med beaktande av förslaget till protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (14159/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0408/2012),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje stycket, artikel 81.2 och artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0178/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Madagaskar.


Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande ***
PDF 190kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, när det gäller frågor rörande återtagande (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05290/2014),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (06151/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0046/2014),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena och 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0267/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.


Ramavtal mellan EU och Republiken Korea, med undantag för frågor rörande återtagande ***
PDF 190kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05287/2014),

–  med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (06151/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100, 191.4, 207, 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0044/2014),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena, artikel 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7-0265/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.


Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Republiken Montenegro (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) ***
PDF 190kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))
P7_TA(2014)0403A7-0192/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14187/2013),

–  med beaktande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (14190/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a led i och artikel 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0007/2014),

–  med beaktande av artiklarna 81.1 första och tredje stycket, 81.2 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0192/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Montenegro.


Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram ***
PDF 189kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16612/2013),

–  med beaktande av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (16613/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 212 och 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0486/2013),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena och 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0191/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.


Tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna för vissa alkoholhaltiga drycker *
PDF 188kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))
P7_TA(2014)0405A7-0262/2014

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0117),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0104/2014),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0262/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna *
PDF 187kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))
P7_TA(2014)0406A7-0263/2014

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0171),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0106/2014),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0263/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Ändring av beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen *
PDF 189kWORD 33k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0181),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0129/2014),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0264/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor
PDF 336kWORD 91k
Europaparlamentets beslut av den 16 april 2014 om ändring av Europaparlamentets arbetsordning med avseende på parlamentsfrågor (2013/2083(REG))
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmannens skrivelse av den 13 februari 2013,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0123/2014).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i den första sammanträdesperioden i parlamentets åttonde valperiod.

3.  Europaparlamentet beslutar att det lottningssystem som införs genom ändringarna för att avgöra vilka ledamöter som ska få ställa frågor, ska utvärderas efter en försöksperiod på ett år från och med den åttonde valperiodens början.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116
1.  Frågestund för frågor till kommissionen ska hållas under varje sammanträdesperiod vid tidpunkter som bestäms av parlamentet på förslag av talmanskonferensen.
1.  Frågestund för frågor till kommissionen ska hållas i nittio minuter under varje sammanträdesperiod och ha ett eller flera särskilda övergripande teman som bestäms av talmanskonferensen en månad före sammanträdesperioden.
2.  Under en och samma sammanträdesperiod får ingen ledamot ställa mer än en fråga till kommissionen.
2.  De kommissionsledamöter som talmanskonferensen inbjuder att medverka ska ha ett ansvarsområde som är relaterat till det eller de särskilda övergripande teman som frågorna till dem ska röra. Normalt ska högst två kommissionsledamöter medverka per sammanträdesperiod, men det ska finnas möjlighet att låta även en tredje kommissionsledamot medverka beroende på det eller de särskilda övergripande teman som valts för frågestunden.
3.  Frågor ska inges skriftligen till talmannen, som avgör deras tillåtlighet och den ordning i vilken de ska behandlas. Frågeställaren ska omgående underrättas om beslutet.
4.  Närmare bestämmelser om förfarandet ska fastställas genom riktlinjer som ingår i en bilaga till arbetsordningen17.
3.  Frågestunden ska hållas i enlighet med ett lottningssystem, vars detaljer fastställs i en bilaga till arbetsordningen17.
5.   I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.
4.   I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.
_______________
_______________
17 Se bilaga II.
17 Se bilaga II.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 1
1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de riktlinjer som ingår i en bilaga till arbetsordningen18. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.
1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen18. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.
__________
_________
18 Se bilaga III.
18 Se bilaga III.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 2
2.  Sådana frågor ska skriftligen inges till talmannen, som ska vidarebefordra dem till mottagarna. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska meddelas frågeställaren.
2.  Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens beslut ska meddelas frågeställaren.
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 2a (ny)
2a.  Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst fem frågor per månad.
I undantagsfall får ytterligare frågor ges in genom en handling i pappersformat som inges till den berörda avdelningen inom parlamentets generalsekretariat och som läggs fram och undertecknas personligen av ledamoten.
Ett år efter den åttonde valperiodens början ska talmanskonferensen göra en utvärdering av systemet avseende sådana ytterligare frågor.
Ändring 7
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 4 – stycke 3
Ledamöter ska ange vilken typ av fråga det rör sig om. Talmannen ska fatta det slutliga beslutet.
utgår
Ändring 8
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 5
5.  Frågor och svar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
5.  Frågor och svar ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
Ändring 9
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 1
1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till Europeiska centralbanken i enlighet med de riktlinjer som ingår i en bilaga till arbetsordningen19.
1.  Varje ledamot får per månad ställa maximalt sex frågor för skriftligt besvarande till Europeiska centralbanken i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen19. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.
_________
_________
19 Se bilaga III.
19 Se bilaga III.
Ändring 10
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 2
2.  Sådana frågor ska inges skriftligen till det ansvariga utskottets ordförande som ska översända frågorna till Europeiska centralbanken.
2.  Sådana frågor ska inges skriftligen till det ansvariga utskottets ordförande som ska meddela dem till Europeiska centralbanken. I tveksamma fall ska ordföranden avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Ordförandens beslut ska meddelas frågeställaren.
Ändring 11
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 118 – punkt 3
3.  Frågor och svar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
3.  Frågor och svar ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
Ändring 12
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II
Genomförande av frågestunden i artikel 116
Genomförande av frågestunden med kommissionen
A.  Riktlinjer
1.  De ledamöter som får ställa sin fråga till en av kommissionsledamöterna ska utses genom lottning enligt följande:
1.  Frågor är tillåtliga endast om de
–  En timme före frågestunden placeras en lotturna vid ingången till plenisalen.
–  är kortfattade och formulerade på ett sådant sätt att ett kort svar kan lämnas,
–  Ledamöter som önskar ställa en fråga skriver sitt namn på en lottsedel som de lägger i lotturnan.
–  hör till mottagarnas behörighets- och ansvarsområden och är av allmänt intresse,
–  Ledamöter som önskar ställa en fråga får inte lägga i fler än en lottsedel.
–  främst avser, när det gäller frågor som särskilt riktar sig till rådet, rådets uppgifter när det gäller att fastställa, samordna och verkställa unionens politik eller om rådets befogenheter i samband med nomineringsförfaranden, eller avser arbetssättet hos unionens institutioner, organ och byråer eller en ändring av fördragen,
–  Talmannen förklarar frågestunden öppnad och iläggningen av lottsedlar avslutad.
–  inte kräver omfattande förstudier eller efterforskningar för berörd institution,
–  Talmannen drar en lottsedel i taget och uppmanar den utsedda ledamoten att ställa sin fråga till ansvarig kommissionsledamot.
–  är klart formulerade och avser en konkret punkt,
2.  Ledamoten får en minut på sig för att ställa frågan och kommissionsledamoten två minuter för att besvara den. Samma ledamot får ställa en följdfråga som inte får ta mer än trettio sekunder och som måste ha direkt koppling till huvudfrågan. Kommissionsledamoten ska då ges två minuter för sitt svar.
–  inte innehåller påståenden eller omdömen,
3.  Frågor och följdfrågor måste vara direkt relaterade till det särskilda övergripande temat. Talmannen får avgöra frågornas tillåtlighet.
–  inte avser rent personliga angelägenheter,
–  inte syftar till att skaffa fram handlingar eller statistiska upplysningar,
–  är formulerade som frågor.
2.  Frågor är inte tillåtliga om de avser ärenden som redan är upptagna på föredragningslistan för att diskuteras med deltagande av berörd institution, eller om de avser rådets utövande av sin lagstiftande funktion och budgetfunktion som avses i artikel 16.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionen.
3.  Frågor är inte tillåtliga om identiska eller liknande frågor har ställts och besvarats under de närmast föregående tre månaderna, eller om syftet med dem enbart är att få sådan information om uppföljningen av en specifik parlamentsresolution som kommissionen redan har gett i en skriftlig uppföljning, såvida det inte har skett en förändring av situationen eller frågeställaren vill ha ytterligare information. I det första fallet ska en kopia av frågan och svaret överlämnas till frågeställaren.
Följdfrågor
4.  Varje ledamot har rätt att till varje fråga följa upp svaret med en följdfråga. Ledamoten får endast ställa två följdfrågor.
5.  De bestämmelser om frågors tillåtlighet som fastställs i dessa riktlinjer ska även gälla följdfrågor.
6.  Talmannen avgör följdfrågors tillåtlighet och ska begränsa antalet så att varje ledamot som har ställt en fråga kan få den besvarad.
Även om en följdfråga uppfyller ovannämnda villkor är talmannen inte skyldig att förklara följdfrågan tillåtlig
a)  om det är sannolikt att den kommer att störa frågestundens normala förlopp,
b)  om den huvudfråga som följdfrågan avser redan har belysts tillräckligt av andra följdfrågor, eller
c)  om det inte finns något direkt samband med huvudfrågan.
Besvarande av frågor
7.  Berörd institution ska se till att svaren är kortfattade och av relevans för frågans ämne.
8.  Om innehållet i flera frågor så tillåter kan talmannen, efter att ha hört frågeställarna, besluta att berörd institution ska besvara frågorna tillsammans.
9.  En fråga får endast besvaras om frågeställaren är närvarande eller om frågeställaren före frågestundens inledande skriftligen underrättat talmannen om namnet på sin ersättare.
10.  Om varken frågeställaren eller frågeställarens ersättare är närvarande bortfaller frågan.
11.  Om en ledamot inger en fråga, men varken ledamoten själv eller ledamotens ersättare är närvarande vid frågestunden, ska talmannen skriftligen påminna ledamoten om att det är hans eller hennes skyldighet att antingen närvara själv eller se till att det finns en ersättare. Om talmannen tre gånger inom loppet av en tolvmånadersperiod är tvungen att sända en sådan skrivelse, ska ledamoten i fråga för en tid av sex månader förlora sin rätt att inge frågor.
12.  Frågor som förblir obesvarade på grund av tidsbrist ska besvaras skriftligen i enlighet med artikel 117.4 första stycket, såvida inte frågeställaren begär att artikel 117.3 ska tillämpas.
13.  Förfarandet för skriftligt besvarande ska ske i enlighet med artikel 117.3 och 117.5.
Tidsfrister
14.  Frågor ska inges senast en vecka innan frågestunden inleds. Frågor som inte ingetts inom denna tid får behandlas under frågestunden om berörd institution ger sitt godkännande.
Frågor som förklarats tillåtliga ska delas ut till ledamöterna och översändas till berörda institutioner.
B.  Rekommendationer
(Utdrag ur parlamentets resolution av den 13 november 1986)
Europaparlamentet har fattat detta beslut
1.  ser gärna att det sker en strängare tillämpning av riktlinjerna för genomförandet av frågestunden i artikel 4327 i arbetsordningen, i synnerhet av punkt 1 i riktlinjerna beträffande tillåtlighet,
2.  rekommenderar att talmannen oftare använder de befogenheter talmannen tilldelas i artikel 43.3 i arbetsordningen28, för att indela frågor för frågestunden efter ämne, men menar dock att endast de frågor på första halvan av den förteckning över frågor som ingivits till en viss sammanträdesperiod bör underkastas en sådan ämnesindelning,
3.  rekommenderar vad gäller följdfrågor, att talmannen som en allmän regel ska tillåta en följdfråga från frågeställaren och en eller högst två följdfrågor från andra ledamöter, vilka helst ska tillhöra en annan politisk grupp eller komma från en annan medlemsstat än huvudfrågeställaren; betonar att följdfrågor måste vara kortfattade och i form av frågor samt föreslår att deras längd bör begränsas till 30 sekunder,
4.  uppmanar kommissionen och rådet att i enlighet med punkt 7 i riktlinjerna se till att svaren är kortfattade och av relevans för frågans ämne.
_______________
Nu artikel 116.
Nu artikel 116.3.
Ändring 13
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – rubriken
Riktlinjer för frågor för skriftligt besvarande enligt artiklarna 117 och 118
Kriterier för frågor för skriftligt besvarande enligt artiklarna 117 och 118
Ändring 14
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 2
–  höra till mottagarens behörighets- och ansvarsområden och vara av allmänt intresse,
–  uteslutande höra till de befogenheter som tilldelas institutionerna enligt de relevanta fördragen och till mottagarens ansvarsområden, och vara av allmänt intresse,
Ändring 15
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 3a (ny)
–  omfatta högst 200 ord,
Ändring 16
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats 5a (ny)
–  omfatta högst tre delfrågor.
Ändring 17
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 2
2.  Om en fråga inte är förenlig med dessa riktlinjer ska generalsekretariatet informera frågeställaren om hur frågan kan formuleras för att den ska vara tillåtlig.
2.  På begäran ska generalsekretariatet informera frågeställare om hur de kan agera för att i ett enskilt fall uppfylla kriterierna i punkt 1.
Ändring 18
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 3
3.  Om en identisk eller liknande fråga har ingetts och besvarats under de närmast föregående sex månaderna, eller om syftet med en fråga enbart är att få sådan information om uppföljningen av en specifik parlamentsresolution som kommissionen redan har gett i en skriftlig uppföljning, ska generalsekretariatet översända en kopia av den tidigare frågan och det tillhörande svaret till frågeställaren. Den nya frågan ska inte översändas till mottagaren såvida inte frågeställaren hänvisar till en betydande förändring av situationen eller efterfrågar ytterligare information.
3.  Om en identisk eller liknande fråga har ingetts och besvarats under de närmast föregående sex månaderna, eller om syftet med en fråga enbart är att få sådan information om uppföljningen av en specifik parlamentsresolution som kommissionen redan har gett i en skriftlig uppföljning, ska generalsekretariatet översända en kopia av den tidigare frågan och det tillhörande svaret till frågeställaren. Den nya frågan ska inte översändas till mottagaren såvida inte talmannen beslutar motsatsen i ljuset av en betydande förändring av situationen och till följd av en motiverad begäran från frågeställaren.
Ändring 19
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 4
4.  Om det i en fråga begärs fakta- eller statistikuppgifter som redan är tillgängliga för parlamentets bibliotek ska biblioteket informera ledamoten om detta och ledamoten har då möjlighet att dra tillbaka frågan.
4.  Om det i en fråga begärs fakta- eller statistikuppgifter som redan är tillgängliga för parlamentets utredningstjänster ska frågan inte översändas till mottagaren utan till dessa utredningstjänster, såvida inte talmannen beslutar annorlunda på begäran av frågeställaren.
Ändring 20
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 5
5.  Frågor som rör ämnen som är relaterade till varandra får besvaras gemensamt.
5.  Frågor som rör ämnen som är relaterade till varandra får av generalsekretariatet slås ihop till en enda fråga och besvaras gemensamt.

Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning om internationella avtal 
PDF 191kWORD 44k
Europaparlamentets beslut av den 16 april 2014 om ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal (2013/2259(REG))
P7_TA(2014)0409A7-0253/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av skrivelserna från ordföranden för utskottet för utrikesfrågor av den 29 januari 2013 och från ordföranden för utskottet för internationell handel av den 13 februari 2013, till ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0253/2014).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 4
4.  Parlamentet har rätt att när som helst under förhandlingarna, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet och efter att ha prövat eventuella förslag som lagts fram i enlighet med artikel 121, anta rekommendationer och begära att dessa beaktas innan det internationella avtalet i fråga ingås.
4.  Parlamentet har rätt att när som helst under förhandlingarna och från det att förhandlingarna slutförts till det att det internationella avtalet ingås, på grundval av ett betänkande från det ansvariga utskottet och efter att ha prövat eventuella förslag som lagts fram i enlighet med artikel 121, anta rekommendationer och begära att dessa beaktas innan avtalet i fråga ingås.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 5
5.   När förhandlingarna slutförts, men innan något avtal undertecknas, ska förslaget till avtal föreläggas parlamentet för yttrande eller godkännande. När det gäller godkännandeförfarandet ska artikel 81 tillämpas.
5.   Begäranden från rådet om parlamentets godkännande eller yttrande ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott för behandling i enlighet med artikel 81 eller artikel 43.1.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 6
6.  Före omröstningen om godkännande får ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst en tiondel av ledamöterna föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen. Om parlamentet godkänner ett sådant förslag ska omröstningen om godkännande skjutas upp till dess att domstolen har avgett sitt yttrande15.
6.  Före omröstningen får ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst en tiondel av ledamöterna föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen. Om parlamentet godkänner ett sådant förslag ska omröstningen skjutas upp till dess att domstolen har avgett sitt yttrande15.
__________________
__________________
15 Se även tolkningen av artikel 128.
15 Se även tolkningen av artikel 128.


Ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer
PDF 187kWORD 40k
Europaparlamentets beslut av den 16 april 2014 om ändring av parlamentets arbetsordning för att möjliggöra elektroniska signaturer (2014/2011(REG))
P7_TA(2014)0410A7-0175/2014

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av skrivelsen från utskottsordförandekonferensens ordförande av den 10 december 2013,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0175/2014).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 148a (ny)

Artikel 148a

Elektronisk hantering av handlingar

Parlamentets handlingar kan upprättas, undertecknas och skickas ut i elektronisk form. Presidiet ska besluta om de tekniska specifikationerna och presentationen av den elektroniska formen.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 156 – punkt 1 – tolkning efter stycke 2
Ändringsförslagen får undertecknas genom elektronisk signatur inom ramen för ett pilotprojekt som involverar ett begränsat antal parlamentsutskott, under förutsättning, att de utskott som deltar i pilotprojektet har gett sitt medgivande och att lämpliga åtgärder har vidtagits för att signaturernas äkthet ska kunna garanteras.
utgår

Förslag till ändringsbudget nr 1/2014: tekniska justeringar avseende Europeiska investeringsfonden, Horisont 2020 och det gemensamma företaget Shift2Rail
PDF 201kWORD 38k
Europaparlamentets resolution av den 16 april 2014 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))
P7_TA(2014)0411A7-0276/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital (COM(2014)0066),

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2013)0922),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2014 som kommissionen antog den 11 februari 2014 (COM(2014)0078),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 som rådet antog den 9 april 2014 och översände till Europaparlamentet den 10 april 2014 (08219/2014 – C7-0146/2014),

–  med beaktande av artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0276/2014), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 avser vissa anpassningar som behövs för genomförandet av budgeten för 2014 i linje med antagandet av de senaste rättsakterna och särskilt anpassningar som behövs för att genomföra den föreslagna ökningen av Europeiska investeringsfondens (EIF) kapital, ändringar till följd av den rättsliga grunden för Horisont 2020 som antogs efter det formella antagandet av budgeten för 2014 samt anpassningar kopplade till inrättandet av budgetstrukturen för förslaget till det gemensamma företaget Shift2Rail.

B.  Ökningen av EIF:s kapitalbas kommer att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering genom programmen Cosme och Horisont 2020.

C.  Ändringarna av Horisont 2020–programmets kontoplan är nödvändiga för att anpassa den till bestämmelserna om den rättsliga grund som antogs i december 2013.

D.  Den lämpliga budgetstrukturen för det gemensamma företaget Shift2Rail måste inrättas, vilket redan har gjorts för andra gemensamma företag inom ramen för budgetförfarandet för 2014.

E.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2014.

F.  De föreslagna ändringarna presenteras som budgetneutrala, och ändrar inte den totala utgiftsnivån för 2014.

1.  Europaparlamentet påminner om att i arbetsprogrammet för den verksamhet som omfattas av budgetpost 08 02 04 01 ”Vetenskap för och med samhället” anges åtaganden till ett belopp av ungefär 53 miljoner EUR under 2014, men att förslaget till ändringsbudget nr 1/2014 inte innehåller några anslag till denna budgetpost. Parlamentet påminner kommissionen om det åtagande som gjordes under trepartsmötet om budgeten den 2 april 2014 om att omedelbart göra en intern överföring till budgetpost 08 02 04 01 ”Vetenskap för och med samhället”, för att denna verksamhet ska få en smidig start i enlighet med arbetsprogrammet och den rättsliga grunden.

2.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 1/2014, som lagts fram av kommissionen, och rådets ståndpunkt om detta.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2014.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 1/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 20.2.2014.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.


Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***II
PDF 201kWORD 36k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG (05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD))
P7_TA(2014)0412A7-0274/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05560/2/2014 – C7‑0133/2014),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, det tyska förbundsrådet och den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 28 mars 2012(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 19 juli 2012(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0828),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0274/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om översynen av direktiv 2002/49/EG

Kommissionen diskuterar för närvarande bilaga II till direktiv 2002/49/EG (metoder för att beräkna buller) med medlemsstaterna så att direktivet kan antas under de närmaste månaderna.

Med utgångspunkt i det arbete WHO för närvarande utför beträffande metoderna för att bedöma bullrets effekter på hälsan avser kommissionen att se över bilaga III till direktiv 2002/49/EG (bedömning av effekterna på hälsan, dosresponskurvor).

(1) EUT C 181, 21.6.2012, s. 173.
(2) EUT C 277, 13.9.2012, s. 110.
(3) Antagna texter från sammanträdet 12.12.2012, P7_TA(2012)0496.


Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***II
PDF 192kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 och om upphävande av beslut nr 1622/2006/EG (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2014)0413A7-0275/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05793/1/2014 – C7‑0132/2014),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttranden av den 15 februari 2012(1) och den 30 november 2012(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0407),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kultur och utbildning (A7-0275/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 113, 18.4.2012, s. 17.
(2) EUT C 17, 19.1.2013, s. 97.
(3) Antagna texter från sammanträdet 12.12.2013, P7_TA(2013)0590.


Oavsiktlig fångst av valar ***II
PDF 191kWORD 34k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 november 2012(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0447),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A7-0272/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 11, 15.1.2013, s. 85.
(2) Antagna texter från sammanträdet 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.


Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I
PDF 202kWORD 88k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0131),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0086/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2012(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 29 november 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A7-0249/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution, som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien) tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

P7_TC1-COD(2012)0061


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/67/EU.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen beträffande

artikel 4.3 g

Huruvida den tjänst som den utstationerade arbetstagaren tillfälligt innehar för att utföra sitt arbete i samband med tillhandahållandet av tjänster har innehafts av samma eller av en annan (utstationerad) arbetstagare under tidigare perioder utgör endast en av de faktorer som kan beaktas vid den totala bedömning av den faktiska situationen som ska göras i tveksamma fall.

Enbart det faktum att det kan vara en av faktorerna bör inte på något sätt tolkas som ett förbud mot att ersätta en utstationerad arbetstagare med en annan utstationerad arbetstagare eller som ett hinder för att göra detta, något som särskilt kan följa med tjänster som tillhandahålls säsongsvis, cykliskt eller återkommande.

(1) EUT C 351, 15.11.2012, s. 61.
(2) EUT C 17, 19.1.2013, s. 67.


Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ***I
PDF 194kWORD 57k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (omarbetning) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0311),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0147/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 september 2013(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 5 november 2013 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för kultur och utbildning i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-0058/2014), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (omarbetning)

P7_TC1-COD(2013)0162


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/60/EU.)

(1) EUT C 341, 21.11.2013, s. 98.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I
PDF 364kWORD 89k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0761),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0392/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 februari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 2014(2),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0174/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar

P7_TC1-COD(2013)0371


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG(6) antogs i syfte att förebygga eller minska den inverkan som förpackningar och förpackningsavfall har på miljön. Även om plastbärkassar utgör förpackningar i den mening som avses i direktivet innehåller direktivet inte specifika bestämmelser om förbrukningen av sådana kassar.

(2)  Förbrukningen av plastbärkassar leder till stora mängder skräp och ett ineffektivt utnyttjande av resurser, vilket förväntas öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning med plastbärkassar bidrar leder till miljöförorening och förvärrar det utbredda problemet med marint avfall som i vattenförekomster, vilket hotar de marina akvatiska ekosystemen i hela världen. [Ändr. 1]

(2a)  Dessutom har anhopningen av plastbärkassar i miljön en tydligt negativ inverkan på vissa delar av ekonomin, till exempel turismen. [Ändr. 2]

(3)  Tunna plastbärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer, som utgör den största delen av det totala antalet plastbärkassar som förbrukas inom unionen, återanvänds är mindre återanvändbara ofta än tjockare plastbärkassar och blir därför avfall snabbare, skräpar oftare ner och riskerar på grund av sin lätthet i högre grad att spridas ut i miljön, både på land och i sötvattensekosystem och marina ekosystem. [Ändr. 3]

(3a)  Materialutnyttjandet ligger för närvarande på mycket låga nivåer, trots att plastbärkassar kan materialutnyttjas. Materialutnyttjandet av plastbärkassar väntas inte heller nå några betydande nivåer, eftersom de på grund av sin tunnhet och lätthet inte har något högt materialutnyttjandevärde. Dessutom finns det ingen separat insamling för plastbärkassar, det är dyrt att transportera dem och det krävs stora vattenmängder för att tvätta dem för materialutnyttjande. Att materialutnyttja plastbärkassar löser därför inte de problem som kassarna orsakar. [Ändr. 4]

(3b)  Enligt avfallshierarkin kommer förebyggande först. Därför har ett EU-övergripande minskningsmål fastställts. Plastbärkassar tjänar emellertid fler syften och kommer även att användas i framtiden. För att säkerställa att de plastbärkassar som behövs inte hamnar i miljön bör infrastrukturen för avfallshantering, särskilt materialutnyttjande, byggas ut och konsumenterna informeras om korrekt omhändertagande av avfall. [Ändr. 46]

(4)  Förbrukningen av plastbärkassar varierar avsevärt inom unionen, inte bara till följd av skillnader i konsumtionsmönster och miljömedvetenhet utan främst beroende på hur effektiva politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. Vissa medlemsstater har lyckats få ner förbrukningen av plastbärkassar avsevärt och genomsnittsförbrukningen i de sju medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten uppgår till endast 20 % av genomsnittsförbrukningen i EU. Unionsomfattande minskningsmål bör fastställas i förhållande till genomsnittsförbrukningen av plastbärkassar i unionen, så att hänsyn tas till minskningar som redan uppnåtts i vissa medlemsstater. [Ändr. 5]

(4a)  Tillgängliga uppgifter om användningen av plastbärkassar inom unionen visar tydligt att förbrukningen är låg eller har minskats i de medlemsstater där ekonomiska aktörer inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt utan mot en mindre avgift. [Ändr. 6]

(4b)  Det har också visat sig att konsumentinformation spelar en avgörande roll för uppnåendet av mål om att minska användningen av plastkassar. Därför är det nödvändigt att institutionerna medverkar till att öka kunskapen om plastkassarnas miljöpåverkan i syfte att få bukt med den rådande uppfattningen att plast är ett ofarligt, billigt och värdelöst material. [Ändr. 7]

(5)  För att uppmuntra liknande minskningar av genomsnittsförbrukningen av tunna plastbärkassar bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att avsevärt minska användningen av plastbärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer och mycket begränsad återanvändbarhet, i linje med de övergripande mål för unionens avfallspolitik och unionens avfallshierarki som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG(7). Sådana åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande förbrukningsnivåer för plastbärkassar i enskilda medlemsstater eftersom högre nivåer kräver mer ambitiösa ansträngningar. För att övervaka framstegen när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar bör de nationella myndigheterna lämna uppgifter om deras förbrukning i enlighet med artikel 17 i direktiv 94/62/EG. [Ändr. 8]

(5a)  De åtgärder som medlemsstaterna ska vidta bör bestå av ekonomiska styrmedel, såsom prissättning, som visat sig särskilt effektivt när det gäller att minska användningen av plastbärkassar. Medlemsstaterna bör se till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt på varans eller produktens försäljningsställe, med undantag för mycket tunna plastbärkassar eller alternativ till sådana mycket tunna plastbärkassar. Medlemsstaterna bör även uppmuntra ekonomiska aktörer som uteslutande säljer andra artiklar än livsmedel att inte tillhandahålla plastbärkassar kostnadsfritt på varans eller produktens försäljningsställe. [Ändr. 9]

(6)  De åtgärder som Medlemsstaterna ska vidta kan bestå av bör även kunna använda ekonomiska instrument såsom skatter och avgifter som visat sig särskilt effektiva när det gäller att begränsa användningen av plastbärkassar samt saluföringsbegränsningar såsom förbud genom undantag från artikel 18 i direktiv 94/62/EG, med förbehåll för kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). [Ändr. 10]

(6a)  Plastbärkassar som används för att slå in fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt, såsom rått kött, rå fisk och mejeriprodukter, samt plastkassar som används för att hålla oförpackade beredda livsmedel, krävs av livsmedelshygieniska skäl och bör därför undantas från tillämpningen av detta direktiv. [Ändr. 47 och 51]

(6b)  Mycket tunna plastbärkassar används rutinmässigt vid köp av torra oförpackade livsmedel som säljs i lösvikt, såsom frukt, grönsaker och konfektyr. Användningen av mycket tunna plastbärkassar för sådana ändamål förhindrar slöseri med livsmedel, eftersom konsumenterna därigenom kan köpa exakt så mycket de behöver i stället för en fastställd färdigförpackad mängd och eftersom produkten i sig kan dras tillbaka när den inte längre lämpar sig för konsumtion utan att hela den färdiga förpackningen behöver slängas. Mycket tunna plastbärkassar framställda av konventionell plast utgör dock ett särskilt problem ur nedskräpningssynpunkt. [Ändr. 12]

(6c)  Plastbärkassar framställda av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material är mindre skadliga för miljön än konventionella plastbärkassar. Där användningen av plastbärkassar medför betydande fördelar – det vill säga där mycket tunna plastbärkassar används för torra oförpackade livsmedel som säljs i lösvikt, såsom frukt, grönsaker och konfektyr – bör sådana konventionella, mycket tunna plastbärkassar gradvis bytas ut mot bärkassar framställda av returpapper eller mot mycket tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Där användningen av plastbärkassar bör minskas – det vill säga där tunna plastbärkassar används – bör även användningen av sådana kassar som framställs av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material omfattas av det allmänna minskningsmålet. Medlemsstater med separat insamling av bioavfall bör dock få sänka priset på tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. [Ändr. 13]

(6d)  Utbildningsinsatser riktade till konsumenter i allmänhet, och till barn i synnerhet, bör spela en särskild roll för att minska användningen av plastkassar. Sådana utbildningsinsatser bör genomföras både av medlemsstaterna och av producenter och återförsäljare på varans eller produktens försäljningsställe. [Ändr. 14]

(6e)  De väsentliga kraven på förpackningar som är återvinningsbara genom kompostering bör ändras så att en europeisk standard för trädgårdskompostering kan tas fram. De väsentliga kraven på biologiskt nedbrytbara förpackningar bör ändras så att endast material som bryts ned i sin helhet anses vara biologiskt nedbrytbara. [Ändr. 15]

(6f)  Den europeiska standarden EN 13432 (”Krav på förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning – Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar”) fastställer vilka egenskaper ett material måste ha för att anses vara komposterbart, nämligen att det kan materialutnyttjas genom återvinning av organiskt material i form av kompostering och anaerob nedbrytning. Kommissionen bör be Europeiska standardiseringskommittén ta fram en separat standard för trädgårdskompostering. [Ändr. 16]

(6g)  Vissa plastmaterial betecknas av sina tillverkare som ”oxo-biologiskt nedbrytbara”. I sådana plastmaterial har ”oxo-biologiskt nedbrytbara” tillsatsämnen, vanligen metallsalter, införts i konventionell plast. Vid oxidering av tillsatsämnena fragmenteras plastmaterialen till småpartiklar som stannar kvar i miljön. Därför är det vilseledande att kalla sådana plastmaterial ”biologiskt nedbrytbara”. Vid fragmenteringen omvandlas synligt skräp, som plastbärkassar, till osynligt skräp i form av sekundär mikroplast. Det här är ingen lösning på avfallsproblemet utan ökar snarare miljöföroreningarna genom sådana plastmaterial. Denna typ av plastmaterial bör därför inte användas i plastförpackningar. [Ändr. 17]

(6h)  Användningen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen och av hormonstörande ämnen i förpackningsmaterial bör fasas ut, så att man undviker att människor i onödan exponeras för dessa ämnen och att sådana ämnen kommer ut i miljön under avfallsfasen. [Ändr. 18]

(6i)  Skadliga ämnen, inte minst hormonstörande kemikalier, bör helt förbjudas i plastkassar för att säkerställa ett gott skydd av miljön och av människors hälsa. [Ändr. 19]

(7)  Åtgärder för att begränsa användningen av plastbärkassar bör leda till en stadig minskning av användningen av tunna plastbärkassar och bör inte leda till en ökning av den totala förpackningsmängden. [Ändr. 20]

(7a)  I syfte att säkerställa unionsomfattande erkännande av angivelser (märkning, kännetecken eller färgkod) för biologiskt nedbrytbara och komposterbara kassar bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av sådana angivelser. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 21]

(8)  De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med meddelandet från kommissionen Färdplan för ett resurseffektivt Europa(8) och bör bidra till åtgärder mot nedskräpning som vidtas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG(9).

(8a)  För att den inre marknadens funktion inte ska påverkas bör samma villkor för de använda materialen gälla i hela unionen. Särbehandling av enskilda material i enskilda medlemsstater försvårar materialutnyttjande och handel. [Ändr. 22]

(9)  Direktiv 94/62/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 94/62/EG ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 3 ska följande led införas:"

”-2a. plastbärkassar: kassar, med eller utan handtag, som är framställda av plastmaterial enligt definitionen i artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011* och som tillhandahålls konsumenterna på varans eller produktens försäljningsställe och används för att bära varor. Plastbärkassar som av livsmedelshygieniska skäl behövs för att slå in fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt, såsom rått kött, rå fisk och mejeriprodukter, samt plastkassar som används för att hålla oförpackade beredda livsmedel, ska inte anses vara plastbärkassar enligt detta direktiv. [Ändr. 48 och 53]

2a.  tunna plastbärkassar: kassar som är framställda av plastmaterial enligt definitionen i artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011* med en väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, och som tillhandahålls konsumenterna på varans eller produktens försäljningsställe, utom mycket tunna plastbärkassar. [Ändr. 24]

2b.  mycket tunna plastbärkassar: kassar framställda av plastmaterial enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 10/2011 med en väggtjocklek av mindre än 10 mikrometer. [Ändr. 25]

2c.  oxo-fragmenterbara plastmaterial: plastmaterial som innehåller tillsatsämnen som fungerar som katalysatorer när plastmaterialet fragmenteras till mikrofragment av plastmaterial. [Ändr. 26]

2d.  bioavfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin. Det innefattar inte restprodukter från jord- och skogsbruk, stallgödsel, avloppsslam eller annat biologiskt nedbrytbart avfall såsom naturfibrer, papper och bearbetat trä. Det innefattar inte heller de biprodukter från livsmedelsproduktionen som aldrig blir avfall. [Ändr. 27]

2e.  cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen: ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008**.” [Ändr. 28]

2f.  hormonstörande ämnen: ämnen med hormonstörande egenskaper för vilka det finns vetenskapliga belägg för möjliga allvarliga effekter på människors hälsa eller som identifierats i enlighet med förfarandet i artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 eller som identifierats i enlighet med kommissionens rekommendation [.../.../EU]****;.

_______________________

* Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1)

** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

*** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

**** Kommissionens rekommendation [.../.../EU] av den ... om kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen (EUT C …)." [Ändr. 29]

"

(2)  I artikel 4 ska följande punkt införas:"

”-1a. Medlemsstaterna ska se till att förpackningar tillverkas på ett sådant sätt att de inte innehåller koncentrationer över 0,01 % av ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska eller som är hormonstörande. Medlemsstaterna ska se till att förpackningar tillverkas på ett sådant sätt att de inte innehåller ”oxo-fragmenterbara” plastmaterial. Dessa åtgärder ska vara genomförda senast den …(10).” [Ändr. 30]

1a.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att inom sitt territorium uppnå minskad förbrukning en stadig minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar på deras territorium inom två år från ikraftträdandet av detta direktiv. minst

   50 % senast den …(11), och
   80 % senast den …(12)+,

jämfört med den genomsnittliga förbrukningen i unionen år 2010. [Ändr. 31]

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt, utom mycket tunna plastbärkassar eller alternativ till sådana mycket tunna plastbärkassar enligt vad som avses i sjätte stycket.

Medlemsstaterna ska se till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel tar ut en verkningsfull och proportionerlig avgift för tunna plastbärkassar för att minskningsmålen i första stycket ska kunna uppnås. Medlemsstaterna ska se till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel tar ut minst samma avgift för tjockare plastbärkassar och att ekonomiska aktörer inte byter ut tunna plastbärkassar mot mycket tunna plastbärkassar på försäljningsstället. Medlemsstaterna ska vidta dessa åtgärder senast den …(13).

Medlemsstater som har infört separat insamling av bioavfall får begära att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel ska sänka avgiften med upp till 50 % för tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara.

Medlemsstaterna ska uppmuntra ekonomiska aktörer som säljer annat än livsmedel att ta ut en verkningsfull och proportionerlig avgift för plastbärkassar för att minskningsmålen i första stycket ska kunna uppnås. [Ändr. 32]

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att mycket tunna plastbärkassar som används för att slå in torra oförpackade livsmedel som säljs i lösvikt, såsom frukt, grönsaker och konfektyr, successivt byts ut mot bärkassar framställda av returpapper eller mot mycket tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Medlemsstaterna ska ha uppnått en utbytesgrad på 50 % senast den …(14) och på 100 % senast den …(15)+. [Ändr. 33]

Dessa åtgärder kan bestå av nationella minskningsmål, Medlemsstaterna får använda andra ekonomiska instrument och samt behålla eller införa saluföringsbegränsningar genom undantag från artikel 18. Sådana åtgärder ska dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. [Ändr. 34]

Medlemsstaterna ska rapportera om effekterna av dessa åtgärder på den totala produktionen av förpackningsavfall när de rapporterar till kommissionen i enlighet med artikel 17.”

1b.  Återförsäljare ska tillåta att konsumenter avvisar förpackningar som de anser vara onödiga och att de lämnar kvar dem på försäljningsstället, särskilt när det handlar om bärkassar. Återförsäljarna ska se till att dessa förpackningar antingen återanvänds eller materialutnyttjas. [Ändr. 35]

1c.  Kommissionen och medlemsstaterna ska åtminstone under det första året efter direktivets ikraftträdande främja allmänna informations- och upplysningskampanjer om de negativa miljöeffekterna av överdriven användning av konventionella plastkassar.” [Ändr. 36]

1d.  Medlemsstaterna ska se till att åtgärderna för att begränsa användningen av tunna plastbärkassar inte leder till en ökning av den totala förpackningsmängden.” [Ändr. 38]

"

(3)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 6a

Information som ska anges på plastkassar

Om kassar är biologiskt nedbrytbara och komposterbara ska detta anges tydligt på kassen med en märkning, ett kännetecken eller en färgkod. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att fastställa sådana angivelser för att säkerställa deras unionsomfattande erkännande. Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att ange andra egenskaper, såsom återanvändbarhet, materialutnyttjandebarhet och nedbrytbarhet.”[Ändr. 39]

"

(4)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 20a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …(16).

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.” [Ändr. 40]

"

(5)  I bilaga II ska punkt 3 c och 3 d ändras på följande sätt:"

c) Förpackningar som kan återvinnas genom kompostering

Förpackningsavfall som bearbetas för kompostering skall vara biologiskt nedbrytbart i sådan grad att det är fullt kompatibelt med separat insamling och med den process eller aktivitet för industriell kompostering och/eller trädgårdskompostering som avfallet underkastas.

   d) Biologiskt nedbrytbara förpackningar

Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att allt material slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. [Ändr. 41]

"

Artikel 2

1.  Medlemsstaterna ska vid behov ändra sin nationella lagstiftning och ska senast tolv månader efter detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser. [Ändr. 42]

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 2a

Senast den …(17) ska kommissionen se över detta direktivs verkningsfullhet och bedöma huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga, om så är lämpligt åtföljt av ett lagstiftningsförslag. [Ändr. 43]

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3)EUT C , , s. .
(4)EUT C , , s. .
(5) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014.
(6)Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfal (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
(7)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
(8)Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Färdplan för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571 slutlig).
(9)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
(10) EUT: Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(11) EUT: Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(12)+ EUT: Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(13) EUT: Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(14) EUT: Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(15)+ EUT: Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(16) EUT: Datum då ändringsdirektivet träder i kraft.
(17) Sex år efter att detta direktiv har trätt i kraft.


Övervakning av yttre sjögränser ***I
PDF 194kWORD 73k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))
P7_TA(2014)0418A7-0461/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0197),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0098/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas(1), särskilt avseende bekämpning av människosmuggling och narkotikasmuggling,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 13 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A7-0461/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

P7_TC1-COD(2013)0106


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 656/2014.)

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0444.


Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I
PDF 197kWORD 40k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))
P7_TA(2014)0419A7-0124/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0335),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0155/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 april 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0124/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part

P7_TC1-COD(2012)0163


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 912/2014.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Antagandet och tillämpningen av denna förordning påverkar inte den befogenhetsfördelning som fastställs genom fördragen och ska inte tolkas som unionens utövande av delad befogenhet på områden där unionens befogenhet inte har utövats.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 23 maj 2013 (Antagna texter, P7_TA(2013)0219).


Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
PDF 585kWORD 131k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0192),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0097/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0053/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

P7_TC1-COD(2013)0103


EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Gemensamma regler för skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen finns i rådets förordning (EG) nr 1225/2009(3) och i rådets förordning (EG) nr 597/2009(4) (nedan tillsammans kallade förordningarna). Förordningarna antogs ursprungligen 1995 efter att Uruguayrundan avslutats. Eftersom flera ändringar har gjorts av förordningarna sedan dess beslutade rådet 2009 att kodifiera förordningarna för tydlighetens och enkelhetens skull.

(2)  Förordningarna har ändrats, men någon grundläggande översyn av hur de har fungerat sedan 1995 har inte gjorts. Under 2011 inledde därför kommissionen en översyn av förordningarna i syfte att bland annat bättre tillgodose företagens behov i början av 2000-talet.

(3)  Till följd av översynen bör vissa bestämmelser i förordningarna ändras för att förbättra öppenheten och förutsägbarheten, effektiva åtgärder mot tredjeländers motåtgärder bör föreskrivas, effektiviteten och efterlevnaden bör förbättras och praxis vid översyner bör optimeras. Dessutom bör viss praxis som under de senaste åren har tillämpats i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar införas i förordningarna. [Ändr. 1]

(4)  För att förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och antisubventionsundersökningar bör de parter som berörs av att provisoriska antidumpnings- och utjämningsåtgärder införs, särskilt importörer, underrättas om att sådana åtgärder inom kort kommer att införas. Den tid som ges bör motsvara perioden mellan överlämnandet av utkastet till genomförandeakt till den antidumpningskommitté som inrättats i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1225/2009 och den antisubventionskommitté som inrättats i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 597/2009 och kommissionens antagande av den akten. Den perioden fastställs i artikel 3.3 i förordning (EU) nr 182/2011. Även i undersökningar där det inte är lämpligt att införa provisoriska åtgärder är det önskvärt att parterna i tillräckligt god tid i förväg känner till att åtgärder inte kommer att införas. [Ändr. 2]

(5)  Exportörerna eller producenterna bör ges en kort tidsfrist före införandet av provisoriska åtgärder för att kontrollera beräkningen av sina individuella dumpnings- eller subventionsmarginaler. Räknefel skulle då kunna korrigeras innan åtgärderna införs. [Ändr. 95]

(6)  För att säkerställa verkningsfulla åtgärder mot motåtgärder bör unionsproducenterna kunna stödja sig på förordningarna utan att frukta motåtgärder från tredje parter. Enligt gällande bestämmelser kan vid särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, en undersökning inledas utan att något klagomål har ingetts, om det finns tillräcklig bevisning för förekomst av dumpning, utjämningsbara subventioner, skada och orsakssamband. Sådana särskilda omständigheter bör inbegripa hot om motåtgärder från tredjeländer. [Ändr. 3]

(7)  När en undersökning inte inleds genom ett klagomål bör en begäran om samarbete riktas till unionsproducenterna åläggas en skyldighet för att de ska lämna de uppgifter som behövs för att undersökningen ska kunna fortlöpa, så att det säkerställs att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för att genomföra undersökningen vid sådana hot om motåtgärder. Små företag och mikroföretag bör inte omfattas av denna skyldighet, så att de besparas orimliga administrativa bördor och kostnader. [Ändr. 4]

(8)  Tredjeländer ingriper allt mer i handeln med råvaror i syfte att behålla råvarorna i dessa länder till förmån för inhemska användare i senare led, t.ex. genom att införa exportskatter eller tillämpa dubbla system för prissättning. Till följd av detta följer inte kostnaderna för råvaror av de normala marknadskrafternas spel som återspeglar tillgång till och efterfrågan på en viss råvara. Ett sådant ingripande leder till ytterligare snedvridning av handeln. Till följd av detta tillfogas unionsproducenterna inte bara skada genom dumpning, utan drabbas också av ytterligare snedvridning av handeln i förhållande till producenter i senare led i tredjeländer som är involverade i sådan verksamhet. För att skydda handeln i tillräcklig utsträckning bör regeln om lägsta tull inte tillämpas i sådana fall av strukturell råvarurelaterad snedvridning.

(9)  I enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget är utjämningsbara subventioner i princip förbjudna inom unionen. Utjämningsbara subventioner som beviljas av tredjeländer snedvrider därför särskilt handeln. Storleken på det statliga stöd som kommissionen tillåter har stadigt minskat över tiden. För antisubventionsförordningen bör därför regeln om lägsta tull inte längre tillämpas på import från länder som ägnar sig åt subvention.

(10)  För att optimera praxis vid översyner bör de tullar som tas ut under undersökningen återbetalas till importörerna i de fall då åtgärderna inte förlängs efter en avslutad översyn vid giltighetstidens utgång. Detta är lämpligt eftersom de villkor som ska vara uppfyllda för fortsatta åtgärder inte har konstaterats föreligga under undersökningsperioden. [Ändr. 5]

(11)  Viss praxis som under de senaste åren har tillämpats i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar bör införas i förordningarna.

(11a)  Kommissionen får endast anta dokument som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning (inbegripet de fyra föreslagna riktlinjerna avseende valet av jämförbart land, översynerna vid giltighetstidens utgång och åtgärdernas varaktighet, skademarginalen och unionens intresse) efter att denna förordning har trätt ikraft och ett lämpligt samråd hållits med Europaparlamentet och rådet och dokumenten bör därefter fullt ut återspegla innehållet i denna förordning. [Ändr. 6]

(11b)  Till skillnad från EU:s medlemsstater är inte EU part i ILO-konventioner. För närvarande är det endast grundläggande ILO-konventioner som har ratificerats av alla EU-medlemsstater. För att se till att definitionen av tillräckliga sociala normer enligt ILO-konventionerna i bilaga Ia till förordning (EU) nr 1225/2009 är aktuell kommer kommissionen genom delegerade akter att uppdatera denna bilaga så snart medlemsstaterna ratificerat andra prioriterade ILO-konventioner. [Ändr. 7]

(12)  Unionsindustrin bör inte längre definieras med beaktande av de tröskelvärden för inledande av förfaranden som anges i förordningarna.

(12a)  Diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag har svårt att ansluta sig till förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder på grund av de komplexa förfarandena och de höga kostnader som är förknippade med dem. De små och medelstora företagens tillgång till instrumentet bör underlättas genom att man stärker hjälptjänstens roll. Denna bör hjälpa små och medelstora företag att lämna in klagomål och uppnå de tröskelvärden som krävs för att inleda undersökningar. Administrativa förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder bör även anpassas bättre till de små och medelstora företagens begränsningar. [Ändr. 8]

(12b)  I antidumpningsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tolv månader efter att förfarandet inletts. I antisubventionsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tio månader efter att förfarandet inletts. I alla händelser ska de provisoriska tullarna enbart införas under en period som sträcker sig från 60 dagar till sex månader efter den dag då förfarandet inleddes. [Ändr. 9]

(12c)  Icke-konfidentiella uppgifter om åtaganden som lämnas till kommissionen bör bättre vidarebefordras till berörda parter, Europaparlamentet och rådet. Kommissionen bör vara skyldig att rådfråga unionsindustrin innan några erbjudanden om åtaganden godtas. [Ändr. 10]

(13)  I ursprungliga undersökningar där dumpnings- eller subventionsmarginalerna har konstaterats vara lägre än de lägsta tröskelvärdena bör undersökning omedelbart avslutas för exportörer som inte kommer att bli föremål för senare översyner.

(14)  Inom ramen för översyner av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder bör det vara möjligt att ändra metoder i förhållande till den undersökning som ledde till att åtgärden infördes, bland annat för att säkerställa att enhetliga metoder används i olika undersökningar vid en bestämd tidpunkt. Detta kommer framför allt att göra det möjligt att ändra metoder som med tiden ses över allt eftersom situationerna förändras.

(15)  När villkoren för att inleda en undersökning av kringgående är uppfyllda bör importen i samtliga fall bli föremål för registrering.

(16)  I undersökningar av kringgående förefaller det vara lämpligt att avskaffa villkoret att producenter av den berörda produkten inte får vara närstående någon producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna för att kunna beviljas befrielse från registrering eller utvidgade tullar. Anledningen till detta är att erfarenheten visar att det ibland konstateras att producenter av den berörda produkten inte är involverade i kringgåendet, men konstateras vara närstående en producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna. I sådana fall bör producenten inte nekas befrielse endast på grund av att företaget är närstående en producent som omfattas av de ursprungliga åtgärderna. Inte heller när kringgåendet äger rum i unionen bör det faktum att importörerna är närstående de producenter som omfattas av åtgärderna inte vara avgörande vid fastställandet av huruvida importören kan beviljas befrielse.

(17)  När antalet producenter i unionen är så stort att en stickprovsundersökning måste tillgripas, bör ett urval av producenter väljas ut bland samtliga producenter i unionen och inte bara bland de producenter som inger klagomålet.

(18)  Vid bedömningen av unionens intresse bör samtliga producenter, och inte bara de producenter som inger klagomålet, ges möjlighet att lämna synpunkter. [Ändr. 93]

(18a)  Årsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om dess genomförande av förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 möjliggör en regelbunden övervakning i tid av de handelspolitiska skyddsinstrumenten som en del i inrättandet av en strukturerad interinstitutionell dialog om detta ärende. Offentliggörandet av rapporten sex månader efter att den lagts fram för Europaparlamentet och rådet säkerställer de handelspolitiska skyddsinstrumentens transparens för intressenter och allmänheten. [Ändr. 11]

(18b)  Kommissionen bör säkerställa ökad transparens när det gäller undersökningsförfaranden, interna förfaranden och resultat av undersökningar. Alla icke-konfidentiella handlingar bör göras tillgängliga för intresserade parter via en nätbaserad plattform. [Ändr. 12]

(18c)  Kommissionen bör regelbundet underrätta Europaparlamentet och rådet om alla undersökningar som inleds och om hur de fortskrider. [Ändr. 13]

(18d)  När antalet producenter i unionen är så stort att en stickprovsundersökning måste göras bör kommissionen, vid valet av producenter till stickprovet, fullt ut beakta den andel små och medelstora företag som ingår i stickprovet, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag. [Ändr. 14]

(18e)  I syfte att förbättra de handelspolitiska skyddsåtgärdernas effektivitet bör fackföreningar ges möjlighet att inge skriftliga klagomål tillsammans med unionsindustrin. [Ändr. 92]

(19)  Förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1225/2009 ska ändras på följande sätt:

-1. Titeln ska ersättas med följande:"

"Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen" [Ändr. 15]

"

-1a. Följande skäl ska införas:"

"(11a) Tredjeländer ingriper allt mer i handeln till förmån för inhemska producenter, t.ex. genom att införa exportskatter eller tillämpa dubbla system för prissättning. Sådana ingripanden leder till ytterligare snedvridning av handeln. Till följd av detta tillfogas unionsproducenterna inte bara skada genom dumpning, utan drabbas också av ytterligare snedvridning av handeln i förhållande till producenter i tredjeländer som är involverade i sådan verksamhet. Även skillnader i arbets- och miljönormernas nivå kan leda till ytterligare snedvridning av handeln. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när exportlandet har otillräckliga sociala och miljömässiga normer. En tillräcklig nivå definieras genom ratificeringen av grundläggande ILO-konventioner och av multilaterala miljöavtal (MEA) som EU är part i. Små och medelstora företag drabbas hårdast av otillbörlig konkurrens, eftersom deras ringa storlek gör att de inte kan anpassa sig till denna. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när klagomålet har lämnats in för en sektor som till stor del består av små och medelstora företag. Regeln om lägre tull bör dock alltid tillämpas när en strukturell råvarurelaterad snedvridning är resultatet av ett överlagt val av ett mindre utvecklat land för att skydda allmänintresset." [Ändr. 16]

"

-1b. I artikel 1 ska följande stycke läggas till:"

”Användning av dumpade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.” [Ändr. 17]

"

-1c. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:"

”4a. Vid tillämpningen av denna förordning avses med ”råvara” ett element i en viss produkt som är avgörande för produktionskostnaden.” [Ändr. 18]

"

-1d. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:"

”4b. En råvara ska anses vara utsatt för strukturell snedvridning om priset inte enbart bestäms av de normala marknadskrafternas spel som återspeglar tillgång och efterfrågan. Sådana snedvridningar är en följd av ingripanden från tredjeländers sida, däribland exportavgifter, exportrestriktioner och dubbla system för prissättning.” [Ändr. 19]

"

-1 e. I artikel 2.7 a ska andra stycket ersättas med följande:"

"Ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas till alla tillförlitliga uppgifter som är tillgängliga när valet görs. Det utvalda landet ska också kunna uppvisa sociala och miljömässiga standarder på tillräcklig nivå, där de tillräckliga nivåerna avgörs av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av MEA, och protokoll till dessa, som EU är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga I. Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det är lämpligt ska ett tredjeland med marknadsekonomi, som är föremål för samma undersökning, användas." [Ändr. 70 och 86]

"

1.  I artikel 4.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

”1. Vid tillämpning av denna förordning ska begreppet unionsindustri avse alla producenter inom unionen som tillverkar den likadana produkten eller de producenter vars sammanlagda tillverkning av produkten utgör en betydande del av unionens sammanlagda tillverkning av denna produkt, utom i följande fall:”

"

1a.  I artikel 5.1 ska första stycket ersättas med följande:"

”Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 6 ska en undersökning för att fastställa förekomst, grad och verkan av påstådd dumpning inledas när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin framför ett skriftligt klagomål. Klagomål får också inges gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar.” [Ändr. 87 och 90]

"

1b.  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:"

”1a. Kommissionen ska i samband med antidumpningsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, genom en hjälptjänst för små och medelstora företag.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på dumpning och skada.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten för små och medelstora företag informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 5.6. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på dumpning ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 14.6.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda antidumpningstullar samt villkoren för detta.” [Ändr. 20]

"

1c.  I artikel 5.4 ska följande stycke läggas till:"

”För diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, ska kommissionen göra det lättare att uppnå dessa tröskelvärden med stöd av en hjälptjänst för små och medelstora företag.” [Ändr. 21]

"

1d.  I artikel 5 ska punkt 6 ersättas med följande:"

”6. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att ett skriftligt klagomål angående inledande av en sådan undersökning har mottagits från unionsindustrin eller för dess räkning, ska detta göras under förutsättning att tillräckliga bevis föreligger för dumpning, skada och orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.” [Ändr. 22]

"

1e.  I artikel 6 ska punkt 9 ersättas med följande:"

”9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 5.9 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. En sådan undersökning ska under alla omständigheter avslutas inom ett år efter det att den inleddes i överensstämmelse med undersökningsresultaten enligt artikel 8 för åtaganden och enligt artikel 9 för slutgiltiga åtgärder. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.” [Ändr. 23]

"

2.  I artikel 6 ska följande punkt läggas till :"

”10. Unionsproducenter av den likadana produkten, med undantag för unionsproducenter som är små företag och mikroföretag, ska vara skyldiga uppmanas att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6 [Ändr. 24]

   10a. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform. [Ändr. 25]
   10b. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt. [Ändr. 26]
   10c. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk." [Ändr. 27]

"

3.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

"1. Provisoriska tullar kan införas om förfaranden har inletts enligt artikel 5, om ett tillkännagivande av detta har gjorts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att inkomma med uppgifter och att yttra sig enligt artikel 5.10, om det preliminärt har fastställts att dumpning och därav följande skada för unionsindustrin föreligger och om unionens intresse kräver att det görs ett ingripande för att förhindra denna skada. De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag då förfarandet inleddes." [Ändr. 28]

"

a)  I punkt 1 ska följande mening läggas till:"

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 19a. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.” [Ändr. 29]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Storleken på den provisoriska antidumpningstullen får inte överstiga den provisoriskt fastställda dumpningsmarginalen. Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet, men den bör den vara lägre än dumpningsmarginalen, denna marginal om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

   a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, konstateras föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet.
   b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av MEA, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.
   c) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.
   d) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har, åtminstone preliminärt, fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

En sådan lägre tull ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012*.

__________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008." [Ändr. 30]

"

3a.  I artikel 8 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén, under förutsättning att sådana åtaganden effektivt eliminerar dumpningens skadliga verkan. I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller, i förekommande fall, slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på berörd import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de ska vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för unionsindustrin, såvida inte kommissionen, vid införandet av provisoriska eller slutgiltiga tullar, beslutade att denna lägre tull inte ska tillämpas.” [Ändr. 31]

"

3b.  I artikel 8 ska punkt 4 ersättas med följande:"

”4. De parter som erbjuder ett åtagande ska tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.” [Ändr. 32]

"

4.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. För ett förfarande som inletts enligt artikel 5.9 ska skadan normalt anses vara försumbar när importen i fråga understiger de volymer som fastställs i artikel 5.7. Samma typ av förfarande ska omedelbart avslutas om det fastställs att dumpningsmarginalen uttryckt som procentandel av exportpriset understiger 2 %.”

"

b)  I punkt 4 ska den sista meningen ersättas med följande:"

”Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen och bör vara lägre än den marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

   a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning konstateras föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet. ska den vara lägre än dumpningsmarginalen, om
   b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av de MEA, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.
   c) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.
   d) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

En sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012. [Ändr. 33]

"

5.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

—a)  i punkt 2, ska andra stycket ersättas med följande:"

"En översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas om begäran innehåller tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Sannolikheten för detta kan exempelvis styrkas genom bevis för fortsatt dumpning och skada eller bevis för att skadans undanröjande helt eller delvis är beroende av gällande åtgärder eller bevis för att exportörernas omständigheter eller marknadsvillkoren är sådana att det finns anledning att förmoda att den skadevållande dumpningen skulle fortsätta. Sannolikheten kan även styrkas genom fortsatta ingripanden från det exporterande landets sida." [Ändr. 77/rev]

"

a)  I punkt 5 ska följande stycke läggas till:"

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt punkt 2 ska de tullar som tagits ut från den dag då undersökningen inleddes återbetalas, under förutsättning att detta begärs från de nationella tullmyndigheterna och beviljas av dessa myndigheter i enlighet med unionens gällande tullagstiftning avseende återbetalning av och befrielse från tullar. Sådan återbetalning ska inte medföra någon betalning av ränta av de nationella tullmyndigheter som berörs.” [Ändr. 35]

"

b)  Punkt 9 ska utgå.

6.  Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 3 ska den andra meningen ersättas med följande:"

”Undersökningarna ska efter samråd med rådgivande kommittén inledas genom en förordning från kommissionen, genom vilken tullmyndigheterna även ska instrueras att registrera importen i enlighet med artikel 14.5 eller kräva säkerheter.”

"

b)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:"

”Import från företag som omfattas av befrielse från tull ska inte omfattas av registrering i enlighet med artikel 14.5 eller av åtgärder. En väl underbyggd ansökan om befrielse från tull ska inges inom den tidsfrist som fastställs i kommissionens förordning om inledande av undersökningen. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför unionen, får befrielse från tull beviljas de producenter av den berörda produkten för vilka det konstaterats att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom unionen, får befrielse från tull beviljas importörer som kan visa att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

"

6a.  I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande:"

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet avseende den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt förordning (EEG) nr 2913/92 eller enligt artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.” [Ändr. 36]

"

6b.  I artikel 14 ska punkt 5 ersättas med följande:"

5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen. Importen ska göras till föremål för registrering efter ansökan av unionsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd. Import kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en ansökan om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.” [Ändr. 79]

"

6c.  I artikel 14 ska punkt 6 ersättas med följande:"

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning. Kommissionen får, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter att ha mottagit yttrandet om denna från den rådgivande kommitté som avses i artikel 15.2, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.” [Ändr. 75]

"

6d.  I artikel 14 ska följande punkt läggas till:"

”7a. När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.” [Ändr. 39]

"

7.  Artikel 17.1 ska ersättas med följande:"

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som med sitt samtycke deltar i undersökningen, samt slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner genom statistiskt representativa stickprov som utförs på grundval av de uppgifter som är tillgängliga när urvalet görs, eller till den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag bör det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn. [Ändr. 40]

"

8.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 19a

Information om provisoriska åtgärder

   1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt företrädare för exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7.1. Denna information ska innehålla
   a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och
   b) närmare uppgifter om beräkningen av dumpningsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 19. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet. [Ändr. 41]
   2. När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas om att tullar inte kommer att införas två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7.1.”

"

9.  Artikel 21.2 ska ersättas med följande:"

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av antidumpningsundersökningen. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna artikel, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.” [Ändr. 42]

"

9a.  I artikel 22 ska följande punkt läggas till:"

”1a. Så snart som alla medlemsstater har ratificerat nya ILO-konventioner, ska kommissionen uppdatera bilaga Ia i enlighet därmed, i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 290 i EUF-fördraget.” [Ändr. 43]

"

9b.  Följande artikel ska införas:"

Artikel 22a

Rapport

   1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.
   2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning. Rapporten kan också bli föremål för en resolution.
   3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.” [Ändr. 44]

"

9c.  Följande bilaga ska läggas till:"

”Bilaga Ia

De ILO-konventioner som avses i artiklarna 7, 8 och 9

   1. Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930)
   2. Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 87 (1948)
   3. Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 (1949)
   4. Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, nr 100 (1951)
   5. Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)
   6. Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, nr 111 (1958)
   7. Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 138 (1973)
   8. Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, nr 182 (1999)” [Ändr. 45]

"

Artikel 2

Förordning (EG) nr 597/2009 ska ändras på följande sätt:

-1. Titeln ska ersättas med följande:"

"Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen" [Ändr. 46]

"

-1a. Följande skäl ska införas:"

"9a) I enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget är utjämningsbara subventioner som allmän regel förbjudna inom unionen. Utjämningsbara subventioner som beviljas av tredjeländer snedvrider därför särskilt handeln. Storleken på det statliga stöd som kommissionen tillåter har stadigt minskat över tiden. För antisubventionsförordningen bör därför regeln om lägre tull inte längre tillämpas på import från länder som ägnar sig åt subvention." [Ändr. 47]

"

-1b. I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:"

”Användning av subventionerade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.” [Ändr. 48]

"

1.  I artikel 9.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:"

”1. Vid tillämpning av denna förordning ska begreppet unionsindustri avse alla producenter inom unionen som tillverkar den likadana produkten eller de producenter vars sammanlagda tillverkning av produkten utgör en betydande del av unionens sammanlagda tillverkning av denna produkt, utom i följande fall:”

"

1a.  I artikel 10.1 ska första stycket ersättas med följande:"

”1. Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 8 ska en undersökning för att fastställa förekomst, grad och verkan av påstådd dumpning inledas när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin framför ett skriftligt klagomål. Klagomål får också inges gemensamt av unionsindustrin, eller av en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning utan juridisk status som företräder unionsindustrin, och av fackföreningar.” [Ändr. 91]

"

1b.  I artikel 10.6 ska följande stycke läggas till:"

”När det gäller mångskiftande och fragmenterade industrisektorer, som i stor utsträckning består av små och medelstora företag, ska kommissionen hjälpa till att nå dessa trösklar med stöd av hjälptjänsten för små och medelstora företag.” [Ändr. 94]

"

1c.  I artikel 10.8 ska första stycket ersättas med följande:"

”8. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att en skriftlig framställning av denna innebörd har mottagits från en gemenskapsindustri eller på dess vägnar, ska detta endast göras om den förfogar över tillräckliga bevis för förekomsten av en utjämningsbar subvention, en skada och ett orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.” [Ändr. 49]

"

1d.  Artikel 11.9 ska ersättas med följande:"

"9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 10.11 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. Sådana undersökningar ska under alla omständigheter avslutas inom 10 månader efter det att de inletts och detta ska, såvitt avser åtaganden, ske i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 13 eller, såvitt avser slutgiltiga åtgärder, i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 15. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.” [Ändr. 51]

"

2.  I artikel 11 ska följande punkter läggas till:"

”11. Unionsproducenter av den likadana produkten ska vara skyldiga, med undantag för unionsproducenter som är små företag och mikroföretag, anmodas att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6.[Ändr. 50]

   11a. Kommissionen ska i samband med antisubventionsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade sektorer, som till stor del består av små och medelstora företag, genom hjälptjänsten för små och medelstora företag.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på utjämningsbara subventioner och skada. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten för små och medelstora företag informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 10.8. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på utjämningsbara subventioner ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 24.6.

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda utjämningstullar samt villkoren för detta. [Ändr. 52]

   11b. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform. [Ändr. 53]
   11c. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt. [Ändr. 54]
   11d. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk." [Ändr. 55]

"

3.  Artikel 12.1 ska ändras på följande sätt:

—a)  andra stycket ska ersättas med följande:"

”De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag då förfarandet inleddes.” [Ändr. 56]

"

a)  Tredje stycket ska ersättas med följande:"

”Den provisoriska utjämningstullens belopp får inte vara högre än det sammanlagda beloppet av den provisoriskt fastställda utjämningsbara subventionen.”

"

b)  Följande stycke ska läggas till i slutet:"

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 29b. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.” [Ändr. 57]

"

3a.  I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen godta ett frivilligt åtagande med innebörden att

   a) ursprungs- eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller
   b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, under förutsättning att kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén har fastställt att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

Regeln om lägre tull ska inte gälla priser som beslutats inom sådana åtaganden inom ramen för antisubventionsförfaranden.” [Ändr. 58]

"

3b.  I artikel 13 ska punkt 4 ersättas med följande:"

”4. De parter som erbjuder ett åtagande är skyldiga att tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 29. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.” [Ändr. 59]

"

4.  I artikel 14 ska punkt 5 ersättas med följande:"

”5. En utjämningsbar subventions storlek ska anses vara försumbar om den värdemässigt understiger 1 %, med undantag för undersökningar av import från utvecklingsländer där gränsen för att värdet ska anses försumbart ska vara 2 %.”

"

5.  I artikel 15.1 ska det sista stycket ersättas med följande:"

”Utjämningstullens belopp får inte överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner.”

"

6.  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska följande stycke läggas till:"

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt artikel 18 ska de tullar som tagits ut efter den dag då undersökningen inleddes återbetalas. Återbetalningen ska begäras från de nationella tullmyndigheterna i enlighet med unionens gällande tullagstiftning.” [Ändr. 60]

"

b)  Punkt 6 ska utgå.

7.  Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 4 andra meningen ska ordet ”får” ersättas med ”ska”.

b)  I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum utanför unionen får befrielse från tull beviljas de producenter av den berörda produkten för vilka det konstaterats att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkt 3.”

"

c)  I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Om det bruk, den process eller den bearbetning som utgör kringgående äger rum inom unionen får befrielse från tull beviljas de importörer som kan visa att de inte är involverade i kringgående enligt definitionen i punkt 3.”

"

7a.  I artikel 24 ska punkt 3 ersättas med följande:"

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet såvitt avser den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt förordning (EEG) nr 2913/92 eller i enlighet med artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.” [Ändr. 61]

"

7b.  I artikel 24 ska punkt 5 ersättas med följande:"

”5. Kommissionen kan, efter att vid lämplig tidpunkt ha informerat medlemsstaterna, ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen.

Importen ska göras till föremål för registrering efter ansökan av unionsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd. Importen kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en ansökan om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.” [Ändr. 78]

"

7c.  I artikel 24 ska punkt 6 ersättas med följande:"

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna en rapport om sådana produkter som är föremål för undersökning eller åtgärder samt om beloppet på de tullar som uppbärs i enlighet med den här förordningen. Kommissionen får, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter att ha mottagit yttrandet om denna från den rådgivande kommitté som avses i artikel 25.2, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.” [Ändr. 76]

"

7d.  I artikel 24 ska följande punkt läggas till:"

”7a. När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.” [Ändr. 64]

"

8.  I artikel 27.1 artikel 27 ska första stycket punkt 1 ersättas med följande:"

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som deltar i undersökningen, eller slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till

   a) ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner, varvid begränsningen ska ske med hjälp av statistiskt representativa stickprov på grundval av de upplysningar som finns tillgängliga när urvalet görs, eller
   b) den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas med beaktande av den tid som står till förfogande.

När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag ska det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn.” [Ändr. 65]

"

9.  Efter artikel 29 ska följande artikel införas som artikel 29b:"

”Artikel 29b

Information om provisoriska åtgärder

   1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt ursprungs- och/eller exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 12.1.

Denna information ska innehålla

   a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och
   b) närmare uppgifter om beräkningen av subventionsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 29. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet.
   2. När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas om att tullar inte kommer att införas två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 12.1.” [Ändr. 66]

"

10.  Artikel 31.2 ska ersättas med följande:"

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av undersökningen avseende utjämningstull. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna punkt, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.” [Ändr. 67]

"

10a.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 33a

Rapport

   1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.
   2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning.” Rapporten kan också bli föremål för en resolution.
   3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.” [Ändr. 68]

"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Förordningen ska konsolideras med förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 senast den ...(5). [Ändr. 69]

Artikel 4

Denna förordning ska tillämpas på alla undersökningar för vilka tillkännagivandet om inledande av förfarandet i enlighet med artikel 10.11 i förordning (EG) nr 597/2009 eller artikel 5.9 i förordning (EG) nr 1225/2009 har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Baserat på de ändringar som antogs den 5 februari 2014 (Antagna texter, P7_TA(2014)0082).
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014.
(3)Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).
(4)Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93).
(5) EUT: Tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.


Stadga för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
PDF 196kWORD 49k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0499),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0288/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 7 februari 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 februari 2013(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2013(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå(4),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-0140/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

P7_TC1-COD(2012)0237


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1141/2014.)

(1) EUT C 67, 7.3.2013, s. 1.
(2) EUT C 133, 9.5.2013, s. 90.
(3) EUT C 62, 2.3.2013, s. 77.
(4) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 46.


Finansiering av europeiska politiska partier ***I
PDF 191kWORD 111k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska politiska partier (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
P7_TA(2014)0422A7-0200/2013

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0712),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0393/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 7 februari 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0200/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska politiska partier

P7_TC1-COD(2012)0336


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1142/2014.)

(1) EUT C 67, 7.3.2013, s. 1.


Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
PDF 200kWORD 36k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0639),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0303/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 3 december 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0108/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr .../2014 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

P7_TC1-COD(2013)0313


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU, Euratom) nr 547/2014.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande om separat ansvarsfrihet för gemensamma företag enligt artikel 209 i budgetförordningen

1.  Europaparlamentet, rådet och kommissionen är eniga om att de gemensamma företagen för att kunna dra nytta av förenklade finansiella regler som är bättre anpassade till deras offentlig-privata karaktär, bör inrättas enligt artikel 209 i budgetförordningen.

De är dock också eniga om följande:

–  Med tanke på de gemensamma företagens särdrag och nuvarande ställning och för att säkerställa kontinuitet med det sjunde ramprogrammet, bör de gemensamma företagen fortsätta att beviljas separat ansvarsfrihet av Europaparlamentet på rekommendation av rådet. Särskilda undantag från artikel 209 i budgetförordningen ska därför införas i akterna om inrättande av de gemensamma företag som ska bildas inom ramen för Horisont 2020-programmet. Dessa undantag kommer att gälla separat ansvarsfrihet och anpassas ytterligare om så är nödvändigt.

–  För att de gemensamma företagen omgående ska kunna dra nytta av de förenklingar som införts i den nya budgetramen, måste kommissionens delegerade förordning av den 30 september 2013 om modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap enligt artikel 209 i budgetförordningen träda i kraft.

2.  Europaparlamentet och rådet noterar att kommissionen

–  kommer att se till att de finansiella reglerna för de gemensamma företagen innehåller undantag från modellbudgetförordningen för offentlig-privata partnerskap så att införandet av bestämmelsen om separat ansvarsfrihet i deras grundläggande akter återspeglas,

–  har för avsikt att föreslå relevanta ändringar av artiklarna 209 och 60.7 i budgetförordningen i samband med den framtida översynen av budgetförordningen.

(1) EUT C 4, 8.1.2014, s. 1.


Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***I
PDF 471kWORD 179k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))
P7_TA(2014)0424A7-0080/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0480),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0201/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 16 oktober 2013 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industri, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A7-0080/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp från sjötransporter och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 [Ändr. 1]

P7_TC1-COD(2013)0224


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)  I klimat- och energipaketet(5) uppmanas alla sektorer av ekonomin, däribland den internationella sjöfarten, att bidra till uppnåendet av dessa utsläppsminskningar och ett tydligt mandat ges: ”Om vare sig något internationellt avtal som inkluderar minskningsåtagande för utsläpp från internationell sjöfart under Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har godkänts av medlemsstaterna eller något sådant avtal under UNFCCC har godkänts av gemenskapen senast den 31 december 2011, bör kommissionen lägga fram ett förslag om att inkludera utsläpp från den internationella sjöfarten i gemenskapens åtagande om utsläppsminskningar med målsättning att den föreslagna rättsakten ska träda i kraft senast 2013. Ett sådant förslag bör minimera eventuella negativa följder för gemenskapens konkurrenskraft och samtidigt ta hänsyn till de potentiella miljöfördelarna.”

(1a)  Sjötransporter påverkar det globala klimatet och luftkvaliteten till följd av koldioxidutsläpp och andra utsläpp, däribland av kväveoxid, svaveloxid, metan, partiklar och sot. [Ändr. 2]

(1b)  Den internationella sjöfarten är det enda transportslag som inte omfattas av unionens åtagande att minska växthusgasutsläppen. Enligt den konsekvensbedömning som är bifogad till förslaget till denna förordning ökade de unionsrelaterade koldioxidutsläppen från internationell sjöfart med 48 procent mellan åren 1990 och 2007. [Ändr. 3]

(1c)  Mot bakgrund av att den vetenskapliga förståelsen av sjötransporternas icke koldioxidrelaterade inverkan på det globala klimatet snabbt ökar bör en förnyad bedömning av denna inverkan regelbundet genomföras inom ramen för denna förordning. Kommissionen bör på grundval av sina bedömningar, och med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet, analysera konsekvenserna för strategier och åtgärder i syfte att minska dessa utsläpp. [Ändr. 4]

(1d)  Kommissionen bör även vidta åtgärder för att åtgärda andra verksamheter som leder till utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar som inte omfattas av denna förordning, dvs. användningen av kylmedel ombord på fiskebåtar och avdunstningsutsläpp från lastning och lossning av bränslen och bulkgods (t.ex. flyktiga organiska föreningar och partiklar). [Ändr. 5]

(1e)  Kommissionens efterfrågar i sin vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” från den 28 mars 2011 utsläppsminskningar på 40 procent (om möjligt 50 procent) senast 2050 jämfört med nivåerna 2005 genom tillämpning av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”. [Ändr. 6]

(1f)  Europaparlamentet efterfrågar i sin resolution av den 15 december 2011 om ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” en enhetlig 30-procentig minskning i hela unionen av sjöfartens utsläpp av koldioxid och föroreningar, till vilken det energieffektivitetsindex (EEDI) och den energieffektivitetsplan för fartyg (SEEMP) som har avtalats inom IMO ska bidra. [Ändr. 7]

(2)  I juli 2011 antog IMO tekniska åtgärder och driftsåtgärder, framför allt EEDI för nya fartyg och SEEMP, som kommer att medföra förbättringar när det gäller att begränsa den förväntade ökningen av växthusgasutsläpp, men som inte i sig kan leda till de utsläppsminskningar av växthusgaser som är nödvändiga inom internationell sjöfart för att åtgärderna ska överensstämma med det globala målet att begränsa ökningen av globala temperaturer till 2 °C.

(3)  Enligt uppgifter från IMO skulle den specifika energiförbrukningen och fartygens koldioxidutsläpp kunna minska med upp till 75 % 25–75 procent genom tillämpning av driftsåtgärder och utnyttjande av befintlig teknik. En stor del av dessa åtgärder kan betraktas som kostnadseffektiva och av sådan karaktär att de skulle kunna medföra nettofördelar för sektorn, eftersom de minskade bränslekostnaderna innebär att eventuella drifts- eller investeringskostnader kommer att löna sig. [Ändr. 8]

(4)  För att minska koldioxidutsläppen från fartyg på unionsnivå är det bästa alternativet att inrätta tillämpa en marknadsbaserad åtgärd i form av prissättning av utsläppen eller en avgift, vilket kräver att det inrättas ett system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp baserat på fartygens bränsleförbrukning som. Insamlingen av uppgifter om sådana utsläpp är ett första steg i en stegvis strategi, motiverad av behovet av att minska dessa utsläpp, för inkluderande av utsläpp från sjötransporter i unionens åtagande om att minska växthusgasutsläppen. Offentlig tillgång till utsläppsdata kommer att bidra till avlägsnandet av marknadshinder som gör att många kostnadseffektiva åtgärder som skulle minska utsläppen från sektorn inte får spridning. [Ändr. 9]

(5)  Antagandet av åtgärder för att minska växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning försvåras av förekomsten av marknadshinder såsom brist på tillförlitlig information om fartygens bränsleeffektivitet eller tillgänglig teknik för att anpassa fartyg, brist på tillgång till finansiering för investeringar i fartygseffektivitet och delade incitament i och med att fartygsägare inte gynnas av sina investeringar i fartygseffektivitet då bränslefakturorna betalas av operatörerna.

(6)  Slutsatserna av samråden med berörda parter och diskussionerna med internationella samarbetspartner tyder på att en stegvis strategi för inkluderande av utsläpp från sjötransporter i unionens åtagande om att minska växthusgasutsläpp bör tillämpas genom införandet av ett stabilt system för övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp från sjötransporter som ett första steg och prissättningen av dessa utsläpp införandet av nya politiska instrument, dvs. prissättning av utsläppen eller en avgift, i ett senare skede. Genom en sådan strategi blir det lättare att göra betydande framsteg på internationell nivå när det gäller att nå en överenskommelse om minskningsmål för växthusgasutsläpp och genomföra ytterligare åtgärder för att uppnå dessa minskningar till en så låg kostnad som möjligt. [Ändr. 10]

(7)  Införandet av ett system för övervakning, rapportering och verifiering på unionsnivå förväntas leda till utsläppsminskningar på upp till 2 % jämfört med nuläget och sammanlagda minskningar av nettokostnaderna med upp till 1,2 miljarder euro fram till 2030 eftersom systemet det kan bidra till avlägsnandet av marknadshinder, i synnerhet de som är kopplade till bristen på information om fartygens effektivitet. De sänkta transportkostnaderna bör främja den internationella handeln. Dessutom är ett stabilt system för övervakning, rapportering och verifiering en nödvändig förutsättning för marknadsbaserade åtgärder eller effektivitetsstandarder andra åtgärder som syftar till att ge en bättre grund för principen att förorenaren betalar, oberoende av om de tillämpas på unionsnivå eller globalt. Med tanke på sjöfartens internationella karaktär vore en samordnad global insats att föredra som det effektivaste sättet att minska utsläpp från den internationella sjöfarten. Ett sådant system ger också tillförlitliga uppgifter så att exakta utsläppsminskningsmål kan ställas upp och sjötransporternas bidrag till uppnåendet av en koldioxidsnål ekonomi kan bedömas. [Ändr. 11]

(8)  Alla resor inom EU, alla resor från den sista hamnen utanför unionen till den första anlöpshamnen inom unionen och alla utgående resor från en unionshamn till nästa hamn som inte är inom unionen bör betraktas som relevanta att övervaka. Koldioxidutsläpp Växthusgasutsläpp i unionshamnar, inbegripet från fartyg som ligger i hamn eller förflyttar sig inom en hamn, bör också omfattas, i synnerhet eftersom det finns särskilda åtgärder och alternativ teknik, såsom infrastrukturer för anslutning till elnätet för fartyg som ligger i hamn, för att minska eller undvika dem. Dessa bestämmelser bör tillämpas på alla fartyg, oavsett flagg, på ett icke-diskriminerande sätt. [Ändr. 12]

(8a)  Eftersom den geografiska räckvidden gör att växthusgasutsläpp måste övervakas utanför medlemsstaternas jurisdiktion och rederier med internationellt säte inbegrips bör kommissionen i god tid och på lämpligt sätt informera tredjeländer i syfte att säkerställa största möjliga internationella acceptans. [Ändr. 13]

(9)  Det föreslagna systemet för övervakning, rapportering och verifiering bör inrättas genom en förordning med tanke på de nya bestämmelsernas komplexa och mycket tekniska karaktär, behovet av enhetliga regler som är tillämpliga inom hela unionen, för att återspegla att sjötransporter har en internationell prägel och många fartyg förväntas anlöpa hamnar i olika medlemsstater, och för att underlätta genomförandet inom unionen.

(10)  Ett stabilt fartygsspecifikt system för övervakning, rapportering och verifiering på unionsnivå bör baseras på en beräkning av utsläpp från förbrukat bränsle eller på en noggrann rapportering av de faktiska utsläppen vid resor från och till unionshamnar eftersom uppgifter om bränsleförsäljning inte ger tillräckligt noggranna uppskattningar av bränsleförbrukningen inom denna specifika räckvidd på grund av fartygens stora tankkapacitet. [Ändr. 14]

(11)  Unionens system för övervakning, rapportering och verifiering bör även omfatta annan klimatrelevant relevant information som gör det möjligt att fastställa fartygens effektivitet eller i syfte att ytterligare analysera vilka faktorer som ligger bakom utsläppsutvecklingen. Detta innebär att, anpassa unionens system för övervakning, rapportering och verifiering även anpassas till internationella initiativ om att införa effektivitetskrav för befintliga fartyg och att systemet dessutom, vilka även omfattar driftsåtgärder samt bidrar, och bidra till avlägsnandet av marknadshinder kopplade till bristen på information. [Ändr. 15]

(12)  För att minimera den administrativa bördan för fartygsägare och fartygsoperatörer, framför allt små och medelstora företag, och optimera kostnads-nyttoförhållandet i systemet för övervakning, rapportering och verifiering, utan att äventyra målet att en övervägande mängd växthusgasutsläpp från sjötransporter ska omfattas, bör bestämmelserna för övervakning, rapportering och verifiering endast gälla stora utsläppare. Ett tröskelvärde på en bruttodräktighet över 5000 har valts efter en detaljerad objektiv analys av storleken på och utsläppen från fartyg som ankommer till och avgår från unionshamnar. Fartyg med en bruttodräktighet över 5000 står för omkring 55 % av antalet fartyg som anlöper unionshamnar och omkring 90 % av de därmed förknippade utsläppen. Detta icke-diskriminerande tröskelvärde skulle säkerställa att de som släpper ut mest omfattas av systemet. Ett lägre tröskelvärde skulle leda till en större administrativ börda och ett högre skulle innebära en begränsning av de utsläpp som omfattas och därmed också begränsa systemets miljöeffektivitet.

(13)  För att ytterligare minska fartygsägares och fartygsoperatörers administrativa börda bör övervakningsreglerna vara fokuserade på koldioxid som är den mest relevanta växthusgas som släpps ut från sjötransporter och bidrar till upp till 98 % av de sammanlagda växthusgasutsläppen inom denna sektor. [Ändr. 17]

(14)  Befintliga krav och uppgifter som redan finns tillgängliga ombord på fartygen bör beaktas. Därför bör fartygsägarna ges möjlighet att välja någon av följande fyra övervakningsmetoder: Leveranssedlar för bunkerbränsle, övervakning av tank för bunkerbränsle, flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser eller direkta utsläppsmätningar. En fartygsspecifik övervakningsplan bör ange det val som görs och ge ytterligare information om tillämpningen av vald metod.

(15)  Ett företag med ansvar för en hel rapporteringsperiod för ett fartygs transportverksamhet bör betraktas som ansvarigt för alla övervaknings- och rapporteringkrav som uppstår i samband med denna rapporteringsperiod, däribland inlämnandet av en på tillfredsställande sätt verifierad utsläppsrapport. Om det sker ett ägarbyte kommer den nya ägaren endast att ansvara för de övervaknings- och rapporteringskrav som är kopplade till den rapporteringsperiod då ägarbytet skedde. För att det ska bli lättare för den nya ägaren att uppfylla dessa krav bör denne få en kopia av den senaste övervakningsplanen och, i förekommande fall, dokumentet om överensstämmelse. Ägarbyte bör även leda till en ändring av övervakningsplanen så att den nya fartygsägaren kan göra sina egna val när det gäller övervakningsmetod.

(16)  Andra växthusgaser, faktorer som påverkar klimatet eller luftföroreningar bör inte omfattas av Unionens system för övervakning, rapportering och verifiering i detta skede för att undvika att mätningsutrustning som inte är tillräckligt tillförlitlig och kommersiellt tillgänglig installeras eftersom detta skulle kunna hindra genomförandet av unionens system för övervakning, rapportering och verifiering utgör en möjlighet att säkerställa en enhetlig reglering av sjöfartssektorn i förhållande till andra sektorer. [Ändr. 18]

(16a)  Marpolkonventionen inbegriper obligatorisk tillämpning av EEDI på nya fartyg och användning av SEEMP i hela den globala flottan. [Ändr. 19]

(17)  För att minimera den administrativa bördan för fartygsägare och operatörer bör rapportering och offentliggörande av rapporterad information ske årligen. Genom att offentliggörande av information om utsläpp, bränsleförbrukning och effektivitetsrelaterade uppgifter begränsas till årliga genomsnitt och sammanslagna siffror förebyggs sekretessproblem. De uppgifter som rapporteras till kommissionen bör införlivas i statistiken i den mån dessa uppgifter är relevanta för utveckling, framställning och spridning av unionsstatistik i enlighet med kommissionens beslut 2012/504/EU(6).

(18)  Genom att verifiering utförs av ackrediterade kontrollörer bör det säkerställas att övervakningsplaner och utsläppsrapporter är korrekta och uppfyller kraven i denna förordning. Behörighetskrav är därför av central betydelse för att en kontrollant ska kunna utföra den verifiering som föreskrivs i denna förordning. Som ett viktigt inslag när det gäller att förenkla verifieringen bör kontrollörerna kontrollera uppgifternas trovärdighet genom att jämföra rapporterade uppgifter med uppskattningar baserade på fartygets spårningsuppgifter och egenskaper. Sådana uppskattningar kan kommissionen tillhandahålla. Kontrollörerna bör vara oberoende och kompetenta personer eller rättsliga enheter och bör ackrediteras av nationella ackrediteringsorgan som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008(7). [Ändr. 20]

(19)  Ett dokument om överensstämmelse som utfärdats av en kontrollör bör förvaras ombord på fartyget för att visa att kraven på övervakning, rapportering och verifiering efterlevs. Kontrollörer bör informera kommissionen om utfärdande av sådana dokument.

(20)  Baserat på erfarenheter från liknande uppgifter kopplade till sjöfartssäkerhet bör Europeiska sjösäkerhetsbyrån bistå kommissionen genom att utföra vissa uppgifter.

(21)  Underlåtenhet att iaktta bestämmelserna i denna förordning bör leda till påföljder. Kontroll av efterlevnad av skyldigheterna i samband med systemet för övervakning, rapportering och verifiering bör baseras på befintliga instrument, närmare bestämt de som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG(8) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG(9), och på information om utfärdande av dokument om överensstämmelse. Kommissionen bör lägga till det dokument som bekräftar fartygets efterlevnad av övervaknings- och rapporteringskraven till den förteckning över certifikat och dokument som avses i artikel 13.1 i direktiv 2009/16/EG.

(22)  I direktiv 2009/16/EG fastställs att fartyg får kvarhållas vid avsaknad av certifikat som måste finnas ombord. Vad gäller fartyg som har underlåtit att iaktta skyldigheterna om övervakning och rapportering under mer än en rapporteringsperiod är det emellertid lämpligt att föreskriva en möjlighet att avvisa dem. Detta bör tillämpas på ett sådant sätt att situationen kan åtgärdas inom en rimlig tidsperiod.

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013(10) bör ändras i syfte att fastställa krav för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från medlemsstaternas sjötransporter i enlighet med denna förordning.

(24)  Unionens system för övervakning, rapportering och verifiering bör fungera som en föregångare när det gäller genomförandet av ett globalt system för övervakning, rapportering och verifiering. Ett globalt system för övervakning, rapportering och verifiering är att föredra eftersom det kan betraktas som mer effektivt på grund av dess omfattande räckvidd. Med anledning av detta bör kommissionen regelbundet dela relevant information om genomförandet av denna förordning med IMO och andra relevanta internationella organ, och relevanta inlagor bör lämnas till IMO. Om en överenskommelse om ett globalt system för övervakning, rapportering och verifiering nås bör kommissionen se över unionens system för övervakning, rapportering och verifiering i syfte att anpassa det till det globala systemet.

(25)  För att kunna utnyttja bästa tillgängliga praxis och vetenskapliga rön bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att se över vissa tekniska aspekter av övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp från fartyg och anta närmare bestämmelser om verifiering av utsläppsrapporter och ackreditering av kontrollörer. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 21]

(26)  För att säkerställa enhetliga villkor för användningen av automatiserade system och elektroniska standardmallar för enhetlig rapportering av utsläpp och annan klimatrelevant relevant information till kommissionen och berörda stater bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(11). [Ändr. 22]

(27)  Målet med den föreslagna åtgärden, dvs. att övervaka, rapportera och verifiera koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp från fartyg som det första steget i en stegvis strategi att minska dessa utsläpp och nå de mål som fastställs i kommissionens vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde”, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna var för sig, med hänsyn till sjötransporters internationella karaktär, och de kan därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre uppnås på unionsnivå. Unionen kan därför vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. [Ändr. 23]

(28)  De bestämmelser genom vilka systemet för övervakning, rapportering och verifiering inrättas bör vara förenliga med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG(12) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(13).

(29)  Denna förordning bör träda i kraft den 1 juli 2015 för att säkerställa att medlemsstaterna och berörda parter får tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som krävs för en effektiv tillämpning av denna förordning innan den första rapporteringsperioden inleds den 1 januari 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för noggrann övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp och annan klimatrelevant relevant information från fartyg som ankommer till, färdas inom eller avgår från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion i syfte att främja minskningen av koldioxidutsläpp växthusgasutsläpp från sjötransporter på ett kostnadseffektivt sätt. [Ändr. 24]

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på fartyg med en bruttodräktighet över 5000 när det gäller utsläpp under deras resor från senaste anlöpshamn till en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion och från en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion till nästa anlöpshamn samt mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på örlogsfartyg, räddningsfartyg, fiskefartyg, fiskberedningsfartyg, primitivt konstruerade träfartyg, fartyg som inte har mekanisk framdrivning och fartyg i statens tjänst som inte används kommersiellt. [Ändr. 26]

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  utsläpp: utsläpp i atmosfären av koldioxid från fartyg som avses i artikel 2.

b)  anlöpshamn: den hamn där ett fartyg lägger till för att lasta eller lossa gods eller där passagerare kan gå iland eller tas ombord, med undantag för om fartyget enbart lägger till för att tanka, fylla på färskvaror och/eller avlösa personal.

c)  företag: ägaren till ett fartyg som avses i artikel 2 eller någon annan person, såsom den driftsansvarige eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift.

d)  bruttodräktighet: bruttodräktighet som beräknats enligt bestämmelserna för mätning av dräktighet i bilaga 1 till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention.

e)  kontrollör: en rättslig enhet som utför verifieringsverksamhet och som är ackrediterad av ett nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 och denna förordning eller ett organ med ansvar för ett modelleringssystem för fartygsutsläpp. [Ändr. 28]

f)  verifiering: den verksamhet som en kontrollör bedriver för att bedöma huruvida de dokument som företaget överlämnar överensstämmer med kraven i denna förordning.

g)  annan klimatrelevant relevant information: information som rör fartygs växthusgasutsläpp från bränsleförbrukning, transportarbete samt deras tillryggalagda sträcka, möjligheter att ansluta sig till elnätet när de ligger i hamn och energieffektivitet och som gör det möjligt att analysera utsläppstrender och bedöma fartygens fastställa sjöfartens resultat. [Ändr. 29]

h)  emissionsfaktor: det genomsnittliga växthusgasutsläppet i förhållande till aktivitetsdata för bränsle-/materialflöde om en fullständig oxidation vid förbränning och en fullständig omvandling vid alla andra kemiska reaktioner antas.

i)  osäkerhet: en parameter, kopplad till resultatet av fastställandet av en storhet, som beskriver spridningen av de värden som rimligen kan tillskrivas denna storhet, inbegripet effekterna av både systematiska och slumpmässiga faktorer; osäkerheten uttrycks i procent och beskriver ett konfidensintervall som omfattar 95 % av de värden som fås fram med beaktande av varje asymmetri i spridningen av värden.

j)  konservativ: en uppsättning antaganden som fastställs för att garantera att de årliga utsläppen inte underskattas eller sträckan eller mängden last ombord överskattas. [Ändr. 30]

(k)  ton koldioxid: metriskt ton koldioxid. [Ändr. 31]

l)  rapporteringsperiod: ett kalenderår under vilket utsläpp måste övervakas och rapporteras.

la)  fartyg i hamn: fartyg som är säkert förtöjt eller ligger för ankar i en unionshamn medan det lastar eller lossar eller endast ligger i hamn, inklusive den tid då det inte hanterar last. [Ändr. 32]

lb)  isklass: den beteckning som ett fartyg fått av förvaltningen eller av en organisation som är erkänd av förvaltningen och som visar att fartyget har utformats för att framföras genom havsis. [Ändr. 33]

KAPITEL II

ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

Avsnitt 1

Principer och metoder för övervakning och rapportering

Artikel 4

Gemensamma principer för övervakning och rapportering

1.  Företagen ska för varje fartyg övervaka och rapportera mängd och typ av bränsle som förbrukas under ett kalenderår en rapporteringsperiod inom varje hamn alla hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion och för varje ankomst alla ankomster till och avgång från en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion i enlighet med punkterna 2–6. [Ändr. 34]

2.  Övervakningen och rapporteringen ska vara komplett och omfatta alla utsläpp koldioxidutsläpp från förbränning av bränsle, när fartyget är till sjöss såväl som i hamn. Företagen ska tillämpa lämpliga åtgärder för att förhindra eventuella luckor i uppgifterna inom rapporteringsperioden. [Ändr. 35]

3.  Övervakningen och rapporteringen ska vara konsekvent och jämförbar över tid. Företagen ska använda samma övervakningsmetoder och uppgifter, med förbehåll för ändringar och undantag som godkänts av kontrollören.

4.  Företagen ska inhämta, registrera, sammanställa, analysera och dokumentera övervakningsdata, inbegripet antaganden, referenser, emissionsfaktorer och verksamhetsuppgifter, på ett öppet sätt så att kontrollören och den behöriga myndigheten kan återge hur utsläppen fastställts.

5.  Företagen ska se till att fastställandet av utsläpp är vare sig systematiskt eller medvetet felaktigt. De ska identifiera och reducera eventuella osäkerhetskällor.

6.  Företagen ska se till att det är möjligt att med rimlig säkerhet fastställa att de rapporterade utsläppen är korrekta.

6a.  Företagen ska beakta de rekommendationer som ges i de verifieringsrapporter som utfärdats i enlighet med artikel 13 i sin följaktiga övervakning och rapportering. [Ändr. 36]

Artikel 5

Metoder för övervakning och rapportering av utsläpp från sjötransporter

1.  Vid tillämpningen av artikel 4.1, 4.2 och 4.3 ska företagen fastställa utsläpp och annan klimatrelevant information för vart och ett av deras fartyg med en bruttodräktighet över 5000, i enlighet med någon av de metoder som anges i bilaga I.

1a.  Om en internationell överenskommelse om övervakning av växthusgasutsläpp från sjötransporter ingås ska kommissionen se över de metoder som anges i bilaga I och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 avseende eventuella lämpliga ändringar av den bilagan i syfte att specificera användningen av flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser och direkta utsläppsmätningar. [Ändr. 38]

AVSNITT 2

ÖVERVAKNINGSPLAN

Artikel 6

Övervakningsplanens innehåll och inlämnande

1.  Företagen ska senast den 31 augusti 2017 lämna in en övervakningsplan till kontrollörerna med angivelse av den metod som valts för att övervaka och rapportera utsläpp och annan klimatrelevant relevant information för vart och ett av deras fartyg med en bruttodräktighet över 5000. [Ändr. 39 - anpassad för att överensstämma med artikel 2.1 om tillämpningsområde]

2.  Genom undantag från punkt 1 ska företagen för fartyg som omfattas av denna förordning för första gången efter den 1 januari 2018 utan onödigt dröjsmål och senast två månader efter fartygens första anlöp till en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion lämna in en övervakningsplan till kontrollören.

3.  Den övervakningsplan som avses i punkt 1 ska bestå av en fullständig och öppen dokumentation av övervakningsmetoden för ett visst fartyg och omfatta minst följande uppgifter:

a)  Identifiering och typ av fartyg, inbegripet fartygets namn, IMO‑registreringsnummer, registreringshamn eller hemmahamn, fartygets isklass och fartygsägarens namn. [Ändr. 40]

b)  Företagets namn samt adress, telefon- och faxnummer och e-postadress till en kontaktperson.

c)  En beskrivning av utsläppskällorna följande utsläppskällor och motsvarande bränsletyper ombord på fartyget såsom huvudmotor, hjälpmotor, panna och inertgasgenerator samt de bränsletyper som används.:

i)  huvudmotor(er).

ii)  hjälpmotor(er).

iii)  panna/pannor.

iv)  inertgasgenerator(er). [Ändr. 41]

d)  En beskrivning av förfaranden, system och ansvarsområden som används för att uppdatera förteckningen över utsläppskällor under övervakningsåret övervakningsperioden i syfte att se till att övervakningen och rapporteringen av fartygets utsläpp är fullständig. [Ändr. 42]

e)  En beskrivning av de förfaranden som används för att kontrollera att förteckningen över resor är fullständig.

f)  En beskrivning av förfarandena för övervakning av fartygets bränsleförbrukning, inbegripet

i)  den metod enligt bilaga I som valts för att beräkna bränsleförbrukningen för varje utsläppskälla, inbegripet en beskrivning av den mätningsutrustning som används, enligt vad som är tillämpligt,

ii)  förfarandena för att mäta tankad bränslemängd och bränslemängd i tankarna, en beskrivning av de mätinstrument som används och förfarandena för att registrera, hämta, överföra och lagra mätuppgifter, enligt vad som är tillämpligt,

iii)  vald metod för fastställande av densitet, i tillämpliga fall,

iv)  ett förfarande för att säkerställa att den totala osäkerheten för bränslemätningar överensstämmer med kraven i denna förordning, om möjligt med beaktande av nationell lagstiftning, klausuler i kundavtal eller bränsleleverantörers standarder för noggrannhet.

g)  De enskilda emissionsfaktorer som används för varje bränsletyp eller, när det gäller alternativa bränslen, metoderna för att fastställa emissionsfaktorer, inbegripet metoder för provtagning och analys, en beskrivning av de laboratorier som används (och bekräftad ackreditering enligt ISO 17025 i tillämpliga fall).

h)  En beskrivning av de förfaranden som används för att fastställa verksamhetsuppgifter per resa, inbegripet

i)  de förfaranden, ansvarsområden och datakällor som används för fastställande och registrering av sträcka per resa,

(ii)  de förfaranden, ansvarsområden, formler och datakällor som används för att registrera den last som transporteras och antalet passagerare, enligt vad som är tillämpligt, [Ändr. 43]

iii)  de förfaranden, ansvarsområden, formler och datakällor som används för att fastställa och registrera tidsåtgång till sjöss mellan avresehamnen och ankomsthamnen.

ha)  De förfaranden, ansvarsområden, formler och datakällor som används för att fastställa och registrera tillryggalagd sträcka och tidsåtgång då fartyget går genom is. [Ändr. 44]

i)  En beskrivning av den metod som ska användas för att fastställa alternativa data för att komma tillrätta med luckor i uppgifterna.

(j)  Det datum då den senaste ändringen av övervakningsplanen utfördes. [Ändr. 45]

ja)  Ett besiktningsregister i vilket alla uppgifter i besiktningshistoriken ska registreras. [Ändr. 46]

4.  Företagen ska använda standardiserade övervakningsplaner som baseras på mallar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att fastställa tekniska regler avseende mallar till de övervakningsplaner som avses i punkt 1 ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i denna förordning. Dessa mallar ska vara så enkla som möjligt och inte medföra onödig administration. [Ändr. 47]

Artikel 7

Ändringar av övervakningsplanen

Företagen ska regelbundet kontrollera om fartygets övervakningsplan återspeglar fartygets art och funktion och om övervakningsmetoden kan förbättras.

Ett företag ska ändra övervakningsplanen om något någon av följande de situationer som anges i led a–e föreligger:. Övervakningsplanen ska ändras endast med avseende på de specifika förändringar som skett till följd av dessa situationer. [Ändr. 48]

a)  Fartyget har bytt ägare, flagg eller innehavare av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation. [Ändr. 49]

b)  Nya utsläpp uppstår på grund av nya utsläppskällor eller på grund av användning av nya bränslen som ännu inte omfattas av övervakningsplanen.

c)  Tillgången till uppgifter ändras, på grund av att nya mätinstrument, provtagningsmetoder eller analysmetoder används, eller av andra skäl, och detta leder till att utsläpp kan fastställas med större noggrannhet.

d)  Uppgifter som tagits fram genom den övervakningsmetod som tidigare tillämpades har befunnits vara felaktiga.

e)  Övervakningsplanen uppfyller inte kraven i denna förordning och kontrollören begär att företaget ska ändra den.

Företagen ska utan onödigt dröjsmål informera kontrollörerna om eventuella förslag till ändringar av övervakningsplanen.

Betydande ändringar av övervakningsplanen ska bedömas av kontrollören.

AVSNITT 3

ÖVERVAKNING AV UTSLÄPP OCH ANNAN RELEVANT INFORMATION

Artikel 8

Övervakning av verksamhet inom en rapporteringsperiod

1.  Från och med den 1 januari 2018 ska företagen, baserat på den övervakningsplan som godkänts i enlighet med artikel 13.1, övervaka utsläpp för varje fartyg per resa och på årlig basis genom att tillämpa någon av de metoder som anges i del B i bilaga I och genom att beräkna utsläpp i enlighet med del A i bilaga I.

1a.  Övervakningen kan avbrytas tillfälligt under perioder då fartyget är upptaget i nödsituationer, inklusive livräddning. [Ändr. 50]

Artikel 9

Övervakning per resa

På grundval av den övervakningsplan som godkänts i enlighet med artikel 13.1 ska företagen för varje fartyg och resa som ankommer till och avreser från en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion övervaka följande uppgifter i enlighet med del A i bilagorna I och II:

a)  Avresehamn och ankomsthamn samt datum och klockslag för avresa och ankomst.

b)  Mängd bränsle och emissionsfaktor för varje typ av bränsle som förbrukas totalt och uppdelat mellan bränsle som används inom och utanför övervakningsområden för utsläpp. [Ändr. 51]

c)  Koldioxid som släpps ut.

d)  Tillryggalagd sträcka.

e)  Tidsåtgång till sjöss.

(f)  Last som transporteras. [Ändr. 53]

fa)  Energieffektivitet enligt definitionen i bilaga II. [Ändr. 54]

(g)  Transportarbete. [Ändr. 55]

ga)  Start- och slutdatum samt start- och sluttid för perioder under vilka övervakningen tillfälligt avbrutits på grund av nödsituationer såsom livräddning, samt en beskrivning av dessa. [Ändr. 56]

Vid havssjöfart med ett antal anlöpshamnar i unionen bör Europaetappen betraktas som en resa. [Ändr. 57]

Genom undantag från det första stycket ska fartyg vars verksamhet uteslutande faller inom denna förordnings tillämpningsområde och som företar flera resor per dag undantas från övervakningen av utsläpp per resa. [Ändr. 58]

Artikel 10

Övervakning på årlig basis

På grundval av den övervakningsplan som godkänts i enlighet med artikel 13.1 ska företaget för varje fartyg och kalenderår övervaka följande parametrar i enlighet med del A i bilagorna I och II:

a)  Mängd bränsle och emissionsfaktor för varje typ av bränsle som förbrukas totalt och uppdelat mellan bränsle som används inom och utanför övervakningsområden för utsläpp.

b)  Total mängd koldioxid som släpps ut.

c)  Samlade koldioxidutsläpp från alla resor mellan hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion.

d)  Samlade koldioxidutsläpp från alla resor från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion.

e)  Samlade koldioxidutsläpp från alla resor till hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion.

f)  Koldioxidutsläpp som uppstår inom hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion då fartygen är i hamn.

g)  Totalt tillryggalagd sträcka.

h)  Total tidsåtgång till sjöss och i hamn.

i)  Totalt transportarbete.

j)  Genomsnittlig energieffektivitet. [Ändr. 59]

AVSNITT 4

RAPPORTERING

Artikel 11

Utsläppsrapportens innehåll

1.  Från och med 2019 ska företagen senast den 30 april varje år till kommissionen och myndigheterna i de berörda flaggstaterna lämna in en utsläppsrapport om utsläpp och annan klimatrelevant information under hela rapporteringsperioden för varje fartyg under deras ansvar som har verifierats av en kontrollör och befunnits uppfylla kraven i artikel 14.

2.  Vid ägarbyte ska det nya företaget se till att varje fartyg under dess ansvar uppfyller kraven i denna förordning under hela den rapporteringsperiod då det ansvarar för det berörda fartyget.

3.  Företagen ska ange följande information i den utsläppsrapport som avses i punkt 1:

a)  Uppgifter genom vilka fartyget och företaget identifieras, inbegripet

i)  fartygets namn,

ii)  IMO-registreringsnummer,

iii)  registreringshamn eller hemmahamn,

iiia)  fartygets isklass, [Ändr. 60]

iv)  fartygets certifierade tekniska effektivitet (energieffektivitetsindex uttryckt genom energieffektivitetsindexet (EEDI) eller Estimated Index Value (EIV) i enlighet med IMO:s resolution MEPC.215 (63), i tillämpliga fall) då det är tillämpligt på den aktuella fartygstypen, [Ändr. 61]

v)  fartygsägarens namn,

vi)  fartygsägarens adress och dennes huvudsakliga verksamhetsort,

vii)  företagets namn (om det inte är fartygets ägare),

viii)  företagets adress (om det inte är fartygets ägare) och dess huvudsakliga verksamhetsort,

ix)  adress, telefonnummer, fax och e-postadress till en kontaktperson. [Ändr. 62]

b)  Information om den övervakningsmetod som används och relevant osäkerhetsnivå.

c)  Resultatet av den årliga övervakningen av parametrarna i enlighet med artikel 10.

ca)  Detaljerad information om perioder då övervakningen tillfälligt avbrutits grund av nödsituationer och livräddningsinsatser. [Ändr. 63]

Artikel 12

Utsläppsrapportens format

1.  Den utsläppsrapport som avses i artikel 11 ska lämnas in med användning av automatiserade system och format för datautbyte, inbegripet elektroniska mallar.

2.  Tekniska regler avseende det format för datautbyte, inbegripet elektroniska mallar, som avses i punkt 1 ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i denna förordning.

KAPITEL III

VERIFIERING OCH ACKREDITERING

Artikel 13

Verifieringsverksamhetens omfattning och verifieringsrapport

1.  Kontrollören ska bedöma huruvida den övervakningsplan som avses i artikel 6 överensstämmer med de krav som fastställs i artiklarna 6 och 7. Om bedömningen innehåller rekommendationer som måste föras in i en övervakningsplan ska det berörda företaget revidera sin övervakningsplan innan rapporteringsperioden inleds.

2.  Kontrollören ska bedöma huruvida utsläppsrapporten överensstämmer med kraven i artiklarna 8–11 och bilagorna I och II.

3.  Kontrollören ska särskilt säkerställa att utsläppen och annan klimatrelevant relevantinformation i utsläppsrapporten har fastställts i enlighet med artiklarna 8, 9 och 10 och den övervakningsplan som avses i artikel 6. Kontrollören ska även säkerställa att utsläppen och annan klimatrelevant relevant information i rapporterna överensstämmer med data som beräknats från andra källor i enlighet med bilagorna I och II. [Ändr. 64]

4.  Om slutsatsen av bedömningen är att utsläppsrapporten enligt kontrollörens bästa vetskap inte innehåller några väsentliga oriktiga uppgifter eller felaktigheter ska kontrollören utfärda en verifieringsrapport. I verifieringsrapporten ska alla frågor som är relevanta för det arbete som kontrollören utfört anges.

5.  Om slutsatsen av bedömningen är att utsläppsrapporten innehåller väsentliga oriktiga uppgifter, felaktigheter eller inkonsekvenser eller inte uppfyller kraven i artiklarna 11 och 14 och bilaga I ska kontrollören meddela företaget detta i god tid och begära att en reviderad utsläppsrapport lämnas in. Företaget ska korrigera de avvikelser och inkonsekvenser som meddelats så att verifieringsprocessen kan slutföras inom rimlig tid. Kontrollören ska i sin verifieringsrapport ange om företaget har åtgärdat avvikelserna under verifieringen.

5a.  I de fall kontrollören har identifierat aspekter av företagets övervakning och rapportering av utsläpp där det finns utrymme för förbättringar, inbegripet ökad noggrannhet och effektivitet i övervakningen och rapporteringen, ska vederbörande avge rekommendationer om förbättringar i verifieringsrapporten. [Ändr. 65]

Artikel 14

Allmänna krav och principer för kontrollörer

1.  Kontrollören ska vara oberoende av ett företag eller operatör för det berörda fartyget och ska bedriva den verksamhet som krävs enligt denna förordning i allmänhetens intresse. Därför får kontrollören eller någon annan del av samma rättsliga enhet inte vara ett företag eller en fartygsoperatör, ägare av ett företag eller ägas av ett sådant och får ej heller ha några förbindelser med företaget som kan inverka på dess oberoende och opartiskhet.

2.  Vid verifieringen av den utsläppsrapport som avses i artikel 11 och de övervakningsförfaranden som företaget tillämpar ska kontrollören bedöma tillförlitlighet, trovärdighet och noggrannhet i fråga om övervakningssystemen och de rapporterade uppgifterna samt information som avser utsläpp, i synnerhet följande:

a)  Tilldelning av bränsle för resor som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

b)  Rapporterade uppgifter om bränsleförbrukning samt mätningar och beräkningar kopplade till dessa.

c)  Val och tillämpning av emissionsfaktorer.

d)  De beräkningar som ligger till grund för fastställandet av de totala utsläppen.

e)  De beräkningar som ligger till grund för fastställandet av energieffektiviteten.

3.  Kontrollören ska endast beakta rapporter som lämnats in i enlighet med artikel 11 om tillförlitliga och trovärdiga uppgifter och information gör det möjligt att fastställa utsläppen med en hög grad av säkerhet och under förutsättning att följande säkerställs:

a)  De rapporterade uppgifterna överensstämmer med uppskattade uppgifter baserade på fartygets spårningsuppgifter såsom fartygets maskinstyrka.

b)  De rapporterade uppgifterna innehåller inga inkonsekvenser, särskilt vid jämförelse av den totala volymen bränsle som köps varje år av varje fartyg och den samlade bränsleförbrukningen under resor som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

c)  Sammanställningen av uppgifter har utförts i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

d)  Fartygets relevanta register är fullständiga och konsekventa.

Artikel 15

Verifieringsförfaranden

1.  Kontrollören ska identifiera potentiella risker kopplade till övervaknings- och rapporteringsprocessen genom att jämföra rapporterade utsläpp med uppskattade uppgifter baserade på fartygets spårningsuppgifter och egenskaper, såsom fartygets maskinstyrka. Om betydande avvikelser konstateras ska kontrollören genomföra ytterligare analyser. [Ändr. 66]

2.  Kontrollören ska identifiera potentiella risker kopplade till de olika beräkningsstegen genom att se över alla datakällor och metoder som används.

3.  Kontrollören ska beakta eventuella effektiva riskkontrollmetoder som företaget tillämpar för att minska graden av osäkerhet när det gäller noggrannheten i de övervakningsmetoder som används.

4.  Företaget ska förse kontrollören med all ytterligare information som gör det möjligt att utföra verifieringsförfarandena. Under verifieringsprocessen kan kontrollören göra stickprov för att fastställa tillförlitligheten i rapporterade uppgifter och information.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att närmare fastställa reglerna för verifieringsverksamhet som avses i denna förordning och metoderna för ackreditering av kontrollörer. Dessa delegerade akter ska baseras på de principer för verifiering som anges i artikel 14 och på relevanta internationellt vedertagna normer.

Artikel 16

Ackreditering av kontrollörer

1.  En kontrollör som bedömer övervakningsplaner och utsläppsrapporter samt utfärdar verifieringsdokument och dokument om överensstämmelse som avses i artiklarna 13 och 17 ska vara ackrediterad av ett nationellt ackrediteringsorgan i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 för de verksamheter som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

2.  Om det i denna förordning inte föreskrivs några särskilda bestämmelser om ackrediteringen av kontrollörer ska de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 gälla.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att närmare fastställa metoderna för ackreditering av kontrollörer.

KAPITEL IV

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Artikel 17

Utfärdande av dokument om överensstämmelse

1.  Om den utsläppsrapport som avses i artikel 11 uppfyller kraven i artiklarna 11–15 och i bilagorna I och II ska kontrollören utifrån en verifieringsrapport utfärda ett dokument om överensstämmelse för det berörda fartyget.

2.  Det dokument om överensstämmelse som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

a)  Fartygets identitet (namn, IMO-registreringsnummer och registreringshamn eller hemmahamn).

b)  Namn och adress samt huvudsaklig verksamhetsort för fartygets ägare.

c)  Kontrollörens identitet.

d)  Datum för utfärdande av dokument som styrker efterlevnad av kraven (den rapporteringsperiod som avses och dess giltighetstid).

3.  Dokument om överensstämmelse ska betraktas som giltiga under en period om 18 månader efter rapporteringsperiodens slut.

4.  Kontrollören ska utan dröjsmål informera kommissionen och flaggstatens myndighet om utfärdandet av dokument om överensstämmelse och överföra den information som avses i punkt 2 med användning av automatiserade system och format för datautbyte, däribland elektroniska mallar som fastställts av kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i denna förordning.

5.  Tekniska regler avseende format för datautbyte, inbegripet de elektroniska mallar som avses i punkt 4, ska fastställas genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i denna förordning.

Artikel 18

Skyldighet att ha ett giltigt dokument om överensstämmelse ombord

Från och med den 30 juni 2019 ska fartyg som ankommer till, färdas inom eller avgår från en hamn inom en medlemsstats jurisdiktion ha ett giltigt dokument som intygar att fartyget efterlever rapporterings- och övervakningskraven för den berörda rapporteringsperioden och som utfärdats i enlighet med artikel 17.

Artikel 19

Efterlevnad av övervaknings- och rapporteringskrav och inspektioner

1.  På grundval av den information som offentliggörs i enlighet med artikel 21.1 ska varje medlemsstat säkerställa att de övervaknings- och rapporteringskrav som anges i artiklarna 8–12 efterlevs av fartyg som för dess flagg.

2.  Varje medlemsstat ska se till att inspektioner av ett fartyg i en hamn inom dess jurisdiktion omfattar verifiering av att det dokument om överensstämmelse som avses i artikel 18 finns ombord.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel och på grundval av den information som offentliggörs i enlighet med artikel 21 ska medlemsstaten för varje fartyg som anländer till en hamn inom den medlemsstatens jurisdiktion och som inte iakttar artikel 21.2 j och k verifiera att det dokument om överensstämmelse som avses i artikel 18 finns ombord.

3a.  Under besök och inspektioner för att övervaka genomförandet av direktiv 2009/16/EG, ska Europeiska sjösäkerhetsbyrån också övervaka hur medlemsstaternas behöriga myndigheter tillämpar punkterna 1, 2 och 3 samt rapportera till kommissionen. [Ändr. 67]

Artikel 20

Påföljder, informationsutbyte och avvisningsbeslut

1.  Medlemsstaterna ska fastställa ett system för påföljder vid underlåtelse att uppfylla de övervaknings- och rapporteringskrav som fastställs i artiklarna 8–12 och ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att påföljderna tillämpas. Påföljderna får inte vara mindre stränga än de påföljder som föreskrivs i nationell lagstiftning om växthusgasutsläpp i fall där operatörer underlåter att efterleva rapporteringskrav och de ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa bestämmelser före den 1 juli 2017 och utan dröjsmål meddela kommissionen om eventuella ändringar som påverkar dessa bestämmelser. [Ändr. 68]

2.  Medlemsstaterna ska införa effektiva metoder för informationsutbyte och effektivt samarbete mellan deras nationella myndigheter som säkerställer efterlevnad av övervaknings- och rapporteringskraven eller, i tillämpliga fall, med den myndighet som utför påföljdsförfarandena. Kommissionen, Europeiska sjösäkerhetsbyrån, övriga medlemsstater och den berörda flaggstaten ska informeras om nationella påföljdsförfaranden som medlemsstater inför.

3.  För de fartyg som underlåter att uppfylla övervaknings- och rapporteringskraven under mer än en rapporteringsperiod kan den nationella statliga hamnmyndigheten utfärda ett avvisningsbeslut som kommissionen, Europeiska sjösäkerhetsbyrån, övriga medlemsstater och berörd flaggstat ska informeras om. Om ett avvisningsbeslut utfärdas ska varje medlemsstat neka det berörda fartyget tillträde till samtliga hamnar till dess att företaget uppfyller sina övervaknings- och rapporteringskrav i enlighet med artiklarna 8–12 och detta intygas genom att ett giltigt dokument om överensstämmelse delges den nationella statliga hamnmyndighet som utfärdade avvisningsbeslutet.

Artikel 21

Offentliggörande av information

1.  Senast den 30 juni varje år ska kommissionen offentliggöra de utsläpp som rapporterats i enlighet med artikel 11 och, med respekt för sekretesskyddet av kommersiell information om företagets efterlevnad av de övervaknings- och rapporteringskrav som fastställs i artiklarna 11 och 17 för att skydda legitima ekonomiska intressen i enlighet med artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG(14). [Ändr. 69]

2.  Det offentliggörande som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

a)  Fartygets identitet (namn, IMO-registreringsnummer och, registreringshamn eller hemmahamn och fartygets isklass). [Ändr. 70]

b)  Fartygsägarens identitet (namn och adress till ägaren samt dennes huvudsakliga verksamhetsort).

c)  Fartygets tekniska effektivitet (EEI eller EIV EEDI där det är tillämpligt på den aktuella fartygstypen). [Ändr. 71]

d)  Årliga koldioxidutsläpp.

e)  Total bränsleförbrukning per år för resor som faller inom denna förordnings tillämpningsområde.

f)  Genomsnittlig bränsleförbrukning per år och växthusgasutsläpp per tillryggalagd sträcka för resor som faller inom denna förordnings tillämpningsområde.

(g)  Genomsnittlig bränsleförbrukning per år och växthusgasutsläpp per tillryggalagd sträcka och last som transporteras på resor som faller inom denna förordnings tillämpningsområde. [Ändr. 73]

(h)  Sammanlagd tid till sjöss per år för resor som faller inom denna förordnings tillämpningsområde. [Ändr. 74]

i)  Tillämpad metod för övervakning.

j)  Utfärdandedatum och utgångsdatum för dokumentet som styrker efterlevnad av kraven.

k)  Identiteten på den kontrollör som godkänt utsläppsrapporten.

3.  Kommissionen ska offentliggöra en årlig rapport om utsläpp och annan klimatrelevant relevant information från sjötransporter. [Ändr. 75]

4.  Europeiska sjösäkerhetsbyrån ska bistå kommissionen i dess arbete för att uppfylla villkoren i artiklarna 11, 12, 17 och 21 i denna förordning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002(15).

KAPITEL V

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Artikel 22

Internationellt samarbete

1.  Kommissionen ska regelbundet informera IMO och andra berörda internationella organ om genomförandet av denna förordning i syfte att underlätta utarbetandet av internationella regler inom IMO för övervakning, rapportering och verifiering av växthusgasutsläpp från sjötransporter.

2.  Kommissionen ska ha ett tekniskt utbyte med tredjeländer om genomförandet av denna förordning, i synnerhet när det gäller vidareutveckling av övervakningsmetoder, organisation för rapportering och verifiering av utsläppsrapporter.

3.  Om en internationell överenskommelse om globala åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från sjötransporter ingås ska kommissionen se över denna förordning och kan, om så är lämpligt, föreslå ändringar av denna se till att den anpassas till relevanta internationella bestämmelser som fastställts av IMO. [Ändr. 76]

KAPITEL VI

DELEGERADE BEFOGENHETER OCH GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Delegering av befogenheter

Befogenheten att anta delegerade akter i syfte att komplettera och ändra bestämmelserna i bilagorna I och II ska ges till kommissionen för att beakta aktuella vetenskapliga rön som finns tillgängliga samt relevanta uppgifter som finns tillgängliga ombord på fartygen och anpassa bilagorna till relevanta internationella regler och internationellt vedertagna normer, för att fastställa så noggranna och effektiva metoder bestämmelser som fastställts av IMO, i syfte att säkerställa överensstämmelse med internationella bestämmelser, fastställa de noggrannaste och effektivaste metoderna för övervakning av utsläpp som möjligt och för att förbättra noggrannheten i den begärda informationen om övervakning och rapportering av utsläpp. Denna befogenhet ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artikel 24 endast i den mån den avser icke väsentliga delar av denna förordning. [Ändr. 77]

Artikel 24

Utövande av delegeringen

1.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.1a, 6.4, 15, 16 och 23 ska ges till kommissionen för en period av fem år från ...(16) 1 juli 2015 Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 78]

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel artiklarna 5.1a, 6.4, 15, 16 och 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. [Ändr. 79]

3.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4.  En delegerad akt som antas enligt artikel artiklarna 5.1a, 6.4, 15, 16 och 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 80]

Artikel 25

Genomförandeakter

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 8 i rådets beslut 93/389/EEG(17). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 26

Ändringar av förordning (EU) nr 525/2013

Förordning (EU) nr 525/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 1 i förordning (EU) nr 525/2013 ska följande led läggas till som led h:"

”h) övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp från fartyg i enlighet med artiklarna 9 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../...(18).

_________________(19)

EGT L ...+

"

2.  Följande artikel ska införas som artikel 21a:"

”Artikel 21a

Rapportering av utsläpp från sjötransporter

1.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen senast den 15 januari varje år (”år X”) för året X-2, koldioxidutsläppen från sjötransporter i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr .../...++.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med [artikel 25 i denna förordning] för att fastställa kraven för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp från sjötransporter i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr ../...(20) och i tillämpliga fall beakta relevanta beslut som antagits av UNFCCC:s och Kyotoprotokollets organ eller i överenskommelser som är en följd av dessa eller som har ersatt dessa eller beslut som antagits av Internationella sjöfartsorganisationen.

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa struktur, format och process för medlemsstaternas rapportering av koldioxidutsläpp2 från sjötransporter i enlighet med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr .../...+. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i [artikel 26.2].

3a.  Kommissionen ska vartannat år bedöma sjöfartens totala inverkan på det globala klimatet, inbegripet till följd av icke koldioxidrelaterade utsläpp eller effekter, baserat på de utsläppsdata som medlemsstaterna tillhandahåller i enlighet med artikel 7 och/eller förordning (EU) nr .../...+ samt förbättra denna bedömning genom att hänvisa till vetenskapliga framsteg och sjötransportdata. [Ändr. 82]

"

3.  I artikel 25.2, 25.3 och 25.5 ska följande hänvisning införas:"

”21a”

"

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Metoder för övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp och annan klimatrelevant information

A.  BERÄKNING AV BRÄNSLEFÖRBRUKNING (artikel 9)

Vid beräkning av bränsleförbrukning ska företagen använda följande formel:

Bränsleförbrukning x emissionsfaktor

Bränsleförbrukningen ska omfatta det bränsle som huvudmotorer, hjälpmotorer, pannor och inertgasgeneratorer förbrukar.

Bränsleförbrukning inom hamnar när fartyg ligger i hamn ska beräknas separat.

I princip ska standardvärden för emissionsfaktorer för bränslen användas, såvida inte företaget bestämmer sig för att använda de uppgifter om bränslekvalitet som anges på leveranssedlar för bunkerbränsle och som används för att visa att gällande bestämmelser om svavelutsläpp efterlevs.

Standardvärdena för emissionsfaktorer ska baseras på de senaste värdena från IPCC. De kan härledas från bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 601/2012(21).

Lämpliga emissionsfaktorer för biobränslen och alternativa icke-fossila bränslen ska tillämpas.

B.  METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA UTSLÄPP

Företaget ska i övervakningsplanen ange vilken övervakningsmetod som används för att beräkna bränsleförbrukning för varje fartygstyp som det ansvarar för och säkerställa att den metod som väljs tillämpas konsekvent.

Vid val av övervakningsmetod ska de förbättringar som ökad noggrannhet innebär vägas mot merkostnaderna.

Faktisk bränsleförbrukning för varje resa ska användas och beräknas med någon av följande metoder:

a)  Leveranssedel för bunkerbränsle och periodiska avläsningar av bränsletankar.

b)  Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord.

c)  Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser.

d)  Direkta utsläppsmätningar.

da)  Modellering av information om fartygsrörelser och fartygsspecifika uppgifter. [Ändr. 83]

Alla kombinationer av ovanstående metoder som godkänns av kontrollören kan användas om den ökar mätningens totala exakthet. [Ändr. 84]

1.  Metod A: Leveranssedlar för bunkerbränsle och periodiska avläsningar av bränsletankar

Denna metod baseras på kvantitet och typ av bränsle i enlighet med leveranssedel för bunkerbränsle kombinerat med periodiska avläsningar av bränsletankar baserat på avläsningar av tankar. Periodens samlade bränsleförbrukning utgörs av bränslet vid periodens början, plus leveranser och minus bränslet vid periodens slut och avlägsnat bränsle mellan periodens början och periodens slut.

Perioden omfattar tidsåtgången mellan två anlöp eller tidsåtgången inom en hamn. För det bränsle som används under en period måste bränsletyp och svavelhalt anges.

Denna metod ska inte användas Om leveranssedeln för bunkerbränsle inte finns tillgänglig ombord, framför allt när last används som bränsle, exempelvis flytande naturgas, ska endast avstämningar av bränsletankar och avläsningar av tankar för bunkerbränsle användas. [Ändr. 85]

Leveranssedeln för bunkerbränsle är obligatorisk enligt de befintliga MARPOL-bestämmelserna, bilaga VI, och relevanta register ska sparas ombord i tre år efter leveransen av bunkerbränslet och vara lättillgängliga. Den periodiska avstämningen av bränsletankar ombord baseras på avläsningen av bränsletanken. Vid genomgången används tanktabeller som har relevans för varje bränsletank för att fastställa volymen vid tidpunkten för avläsningen av bränsletanken. Den osäkerhet som är kopplad till leveranssedeln för bunkerbränsle ska anges i den övervakningsplan som avses i artikel 6. Avläsningar av bränsletank ska utföras med lämpliga metoder, såsom automatiserade system, pejling och mätstickor. Metod för tankpejling och därmed förknippad osäkerhet ska anges i den övervakningsplan som avses i artikel 6.

Om leveranssedeln för bunkerbränsle inte finns tillgänglig ombord, framför allt när last används som bränsle, exempelvis flytande naturgas, ska endast avstämningar av bränsletankar och avläsningar av tankar för bunkerbränsle användas. [Ändr. 86]

Om tankad bränslemängd eller återstående bränsle i tankarna fastställs i volymenheter, uttryckt i liter, ska företaget omvandla denna mängd från volym till massa genom att använda faktiska densitetsvärden. Företaget ska fastställa faktisk densitet med hjälp av någon av följande metoder:

a)  Mätningssystem ombord.

b)  Den densitet som uppmäts av bränsleleverantören vid tankning av bränsle och anges på bränslefakturan eller leveranssedeln.

Den faktiska densiteten ska uttryckas i kg/liter och fastställs för tillämplig temperatur för en specifik mätning. Om faktiska densitetsvärden inte finns tillgängliga ska en standarddensitetsfaktor för den aktuella bränsletypen tillämpas efter godkännande av kontrollören.

2.  Metod B: Övervakning av tank för bunkerbränsle ombord

Denna metod baseras på avläsningar av bränsletankar för alla bränsletankar ombord. Avläsningarna ska göras dagligen när fartyget är till sjöss och varje gång bränsle fylls på eller avlägsnas.

De totala variationerna av bränsletanknivån mellan två avläsningar utgör bränslet som förbrukas under perioden.

Perioden innebär tidsåtgången mellan två anlöp eller tidsåtgången inom en hamn. För det bränsle som används under en period måste bränsletyp och svavelhalt anges.

Avläsningar av bränsletank ska utföras med lämpliga metoder såsom automatiserade system, pejling och mätstickor. Metoden för tankpejling och osäkerhet ska anges i den övervakningsplan som avses i artikel 6.

Om tankad bränslemängd eller återstående bränsle i tankarna fastställs i volymenheter, uttryckt i liter, ska företaget omvandla denna mängd från volym till massa genom att använda faktiska densitetsvärden. Företaget ska fastställa faktisk densitet med hjälp av någon av följande metoder:

a)  Mätningssystem ombord.

b)  Den densitet som uppmäts av bränsleleverantören vid tankning av bränsle och anges på bränslefakturan eller leveranssedeln.

ba)  Den densitet som uppmäts i en provanalys som utförs av ett ackrediterat bränsletestlaboratorium, i förekommande fall. [Ändr. 87]

Den faktiska densiteten ska uttryckas i kg/liter och fastställs för tillämplig temperatur för en specifik mätning. Om faktiska densitetsvärden inte finns tillgängliga ska en standarddensitetsfaktor för den aktuella bränsletypen tillämpas efter godkännande av kontrollören.

3.  Metod C: Flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser

Denna metod baseras på uppmätta bränsleflöden ombord. Data från alla flödesmätare kopplade till relevanta utsläppskällor ska sammanställas för att fastställa all bränsleförbrukning för en specifik period.

Perioden innebär tidsåtgången mellan två anlöp eller tidsåtgången inom en hamn. För det bränsle som används under en period måste bränsletyp och svavelhalt övervakas.

De kalibreringsmetoder som används och den osäkerhet som är kopplad till flödesmätarna som används ska anges i den övervakningsplan som avses i artikel 6.

Om mängden bränsle som förbrukas fastställs i volymenheter, uttryckt i liter, ska företaget omvandla denna mängd från volym till massa genom att använda faktiska densitetsvärden. Företaget ska fastställa faktisk densitet med hjälp av någon av följande metoder:

a)  Mätningssystem ombord.

b)  Den densitet som uppmäts av bränsleleverantören vid tankning av bränsle och anges på bränslefakturan eller leveranssedeln.

Den faktiska densiteten ska uttryckas i kg/liter och fastställs för tillämplig temperatur för en specifik mätning. Om faktiska densitetsvärden inte finns tillgängliga ska en standarddensitetsfaktor för den aktuella bränsletypen tillämpas efter godkännande av kontrollören.

4.  Metod D: Direkta utsläppsmätningar

De direkta utsläppsmätningarna kan användas för resor som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde och för utsläpp som uppkommer i hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion. Koldioxidutsläpp ska omfatta koldioxid som släpps ut av huvudmotorer, hjälpmotorer, pannor och inertgasgeneratorer. För fartyg vars rapportering baseras på denna metod ska bränsleförbrukningen beräknas med hjälp av de uppmätta koldioxidutsläppen och den tillämpliga emissionsfaktorn för de berörda bränslena.

Denna metod baseras på fastställande av koldioxidutsläpp i avgastrattar genom att koldioxidhalten från avgas multipliceras med avgasflödet.

De kalibreringsmetoder som används och den osäkerhet som är kopplad till de enheter som används ska anges i den övervakningsplan som avses i artikel 6.

4a.  Metod Da: Modellering av information om fartygsrörelser och fartygsspecifika uppgifter

Det organ som ansvarar för modelleringssystemet ingår ett skriftligt avtal med fartygsägaren i fråga. Vid utgången av övervakningsperioden jämförs de beräknade koldioxidutsläppen med fartygets oljedagbok och leveranssedlar för bunkerbränsle för att upptäcka och korrigera eventuella avvikelser. [Ändr. 90]

BILAGA II

Övervakning av annan klimatrelevant information

A.  Övervakning per resa (artikel 9)

I syfte att övervaka annan klimatrelevant information per resa (artikel 9) ska företagen följa följande regler:

Datum och klockslag för avgång och ankomst ska anges med användning av Greenwichtid (GMT). Tidsåtgången till sjöss ska beräknas baserat på avgångs- och ankomstinformation och ska inte omfatta ankring.

Tillryggalagd sträcka kan vara avståndet i den mest direkta rutten mellan avgångshamnen och ankomsthamnen eller den faktiska tillryggalagda sträckan. Om avståndet i den mest direkta rutten mellan avgångshamnen och ankomsthamnen tillämpas bör den konservativa korrigeringsfaktorn beaktas för att säkerställa att tillryggalagd sträcka inte underskattas påtagligt. I den övervakningsplan som avses i artikel 6 ska den beräkning av sträcka som används anges samt, om nödvändigt, den korrigeringsfaktor som använts. Tillryggalagd sträcka ska uttryckas i sjömil.

För passagerarfartyg ska antalet passagerare användas för att uttrycka last ombord. För alla andra kategorier av fartyg ska mängden last ombord uttryckas som ton och kubikmeter last. [Ändr. 91]

Transportarbete ska fastställas genom att multiplicera tillryggalagd sträcka med mängden last ombord. [Ändr. 92]

B.  Övervakning på årlig basis (artikel 10)

I syfte att övervaka annan klimatrelevant information på årlig basis ska företagen följa följande regler:

De värden som ska övervakas i enlighet med artikel 10 bör fastställas genom sammanställning av de olika uppgifterna per resa.

Genomsnittlig energieffektivitet ska övervakas med användning av minst fyra två indikatorer; bränsleförbrukning per sträcka, bränsleförbrukning per transportarbete, och koldioxidutsläpp per sträcka och koldioxidutsläpp per transportarbete, vilka ska beräknas på följande sätt:

Bränsleförbrukning per sträcka = total årlig bränsleförbrukning/total tillryggalagd sträcka

Bränsleförbrukning per transportarbete = total årlig bränsleförbrukning/totalt transportarbete.

Koldioxidutsläpp per sträcka = totala årliga koldioxidutsläpp/total tillryggalagd sträcka

Koldioxidutsläpp per transportarbete = totala årliga koldioxidutsläpp/totalt transportarbete [Ändr. 93]

(1) EUT C 67, 6.3.2014, s. 170.
(2) EUT C 67, 6.3.2014, s. 170.
(3)EUT C, s. .
(4) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014.
(5)Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63).
(6)Kommissionens beslut 2012/504/EU av den 17 september 2012 om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).
(7)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
(8)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser (EUT L 131, 28.5.2009 s. 132).
(9)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009 s. 57).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
(11)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(12)Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
(13)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
(15)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1).
(16) EUT: Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(17) Rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen (EGT L 167, 9.7.1993, s. 31).
(18)+ EUT: Nummer och år på denna förordning.
(19)++ EUT: Nummer på denna förordning.
(20)+ EUT: Nummer på denna förordning.
(21)Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).


Invasiva främmande arter ***I
PDF 194kWORD 142k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))
P7_TA(2014)0425A7-0088/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0620),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0264/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 januari 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för internationell handel och fiskeriutskottet (A7‑0088/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

P7_TC1-COD(2013)0307


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1143/2014.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Tekniskt genomförande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar ***I
PDF 195kWORD 57k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))
P7_TA(2014)0426A7-0171/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0769),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0393/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 februari 2014(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0171/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet

P7_TC1-COD(2013)0377


till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

P7_TC1-COD(2013)0377


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 662/2014.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen ***I
PDF 433kWORD 122k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
P7_TA(2014)0427A7-0251/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0363),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0192/2012),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 15 november 2012(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2012(2),

–  med beaktande av artikel 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0251/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

P7_TC1-COD(2012)0193


EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 325.4 83.2, [Ändr. 1]

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(5), och

av följande skäl:

(1)  Skyddet av unionens ekonomiska intressen gäller inte endast förvaltningen av budgetanslag, utan omfattar alla åtgärder som inverkar eller riskerar att inverka negativt på dess tillgångar, och medlemsstaternas tillgångar i den mån de är avsedda att stödja eller stabilisera ekonomin eller de offentliga finanserna i medlemsstaterna på ett sätt som har relevans för unionens politikområden.

(2)  För att säkerställa ett verkningsfullt, proportionellt och avskräckande skydd mot de allvarligaste typerna av bedrägerirelaterat beteende och för att på bästa sätt bevaka unionens ekonomiska intressen bör den straffrättsliga lagstiftningen i medlemsstaterna fortsatt komplettera skyddet enligt administrativ och åtgärder på civilrättslig lagstiftning för de allvarligaste typerna av bedrägerirelaterat beteende på detta område, och administrativ grund kompletteras med åtgärder på straffrättslig grund i medlemsstaterna, med undvikande av inkonsekvenser, både inom och mellan dessa rättsområden. [Ändr. 2]

(3)  Skyddet av unionens ekonomiska intressen kräver en gemensam definition av bedrägeri som omfattar bedrägligt beteende på bekostnad av EU:s unionens budget med avseende på såväl både utgifter, som inkomster, tillgångar och skulder, inbegripet in- och utlåningsverksamhet. [Ändr. 3]

(4)  Bedrägeri som rör mervärdesskatt (moms) minskar medlemsstaternas skatteintäkter och därefter tillämpningen av en enhetlig sats på medlemsstaternas beräkningsunderlag för mervärdesskatt. Europeiska unionens domstol har i sin rättspraxis(6) bekräftat att det finns ett direkt samband mellan uppbörden av inkomster från mervärdesskatt med iakttagande av tillämplig unionsrätt, å ena sidan, och ställandet av motsvarande medel till gemenskapsbudgetens förfogande, å andra sidan. Eventuella luckor i uppbörden av de förstnämnda kan nämligen ge upphov till en minskning av de sistnämnda. Direktivet omfattar därför inkomster som härrör från mervärdesskatteintäkter i medlemsstaterna.

(5)  Beaktandet av den betydande effekten på EU:s ekonomiska intressen av att de momsbaserade egna medlen minskas på ett olagligt sätt och tillämpningen av de tröskelvärden som anges i detta direktiv ska läsas i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen, med tanke på detta egna medels specifika karaktär och den metod som används för att beräkna det, vilken bl.a. innebär differentierad behandling av medlemsstaterna.

(6)  Unionens ekonomiska intressen kan påverkas negativt om enskilda anbudsgivare lämnar information till upphandlande eller bidragsbeviljande myndigheter på grundval av information som på felaktiga olagliga grunder erhållits direkt eller indirekt från den upphandlande myndigheten i syfte att kringgå eller snedvrida överträda regler som är tillämpliga på ett offentligt upphandlingsförfarande eller förfarande för tilldelning av bidrag. Sådant beteende uppvisar stora likheter med bedrägeri, men behöver inte nödvändigtvis uppvisa alla aspekter av ett fullständigt bedrägeribrott från anbudsgivarens sida eftersom det inlämnade anbudet kan vara fullt överensstämmande med uppfylla alla krav satta kriterier. Uppgjorda anbud mellan anbudsgivare strider mot unionens konkurrensregler och motsvarande nationella lagar. Sådant beteende är föremål för offentliga genomförandeåtgärder och påföljder i hela unionen och bör inte omfattas av detta direktiv. [Ändr. 4]

(7)  Unionens lagstiftning mot penningtvätt är fullt tillämplig på tvätt av vinning av de brott som avses i detta direktiv. En hänvisning till den lagstiftningen bör garantera att det påföljdssystem som införs genom detta direktiv är tillämpligt på alla brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

(8)  Korruption utgör ett särskilt allvarligt hot mot unionens ekonomiska intressen, och kan i många fall kopplas till bedrägligt beteende. Därför krävs det en specifik kriminalisering på detta område. Det måste tillses att de relevanta brotten omfattas av definitionen oavsett om beteendet står i strid med offentliga uppdrag eller inte. Vad gäller brotten mutbrott och förskingring finns det ett behov av att ta med en definition av begreppet offentlig tjänsteman som täcker in alla relevanta tjänstemän, oavsett om de utnämnts, valts eller anställts på grundval av ett kontrakt, eller innehar ett formellt ämbete samt personer som utövar funktionen att tillhandahålla en tjänst från regeringen och andra offentliga myndigheter till medborgarna, eller för det allmänna intresset i allmänhet, utan att inneha i unionen, medlemsstaterna eller i tredjeländer. Privatpersoner är i allt större utsträckning engagerade i förvaltningen av unionsmedel. För att unionsmedlen ska skyddas tillräckligt mot korruption och förskingring behöver därför definitionen av offentlig tjänsteman enligt detta direktiv omfatta även personer som inte innehar ett formellt ämbete men som likväl på liknande sätt har tilldelats och utövar ett offentligt uppdrag som rör unionsmedel, t.ex. entreprenörer som deltar i förvaltningen av EU-medel sådana medel. [Ändr. 5]

(9)  Unionens ekonomiska intressen kan påverkas negativt av vissa typer av en offentlig tjänstemans beteende som syftar till förskingring av medel eller tillgångar som strider mot det tänkta syftet, och där avsikten är att skada Europeiska unionens ekonomiska intressen. Därför bör man införa en exakt och entydig definition av en brottstyp som omfattar sådant beteende. [Ändr. 6]

(9a)  Beträffande de brott som begås av fysiska personer och som beskrivs i detta direktiv måste man påvisa uppsåt beträffande alla de delar som dessa brott består av. Brott som begås av fysiska personer och som inte kräver uppsåt omfattas inte av detta direktiv. [Ändr. 7]

(10)  Vissa av de brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen har i praktiken ofta ett nära samband med de brott som omfattas av artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och unionslagstiftning som grundar sig på den artikeln. Bestämmelserna bör därför ges en lydelse som överensstämmer med sådan lagstiftning.

(11)  Eftersom unionens ekonomiska intressen också kan skadas eller hotas av beteende som kan tillskrivas juridiska personer, bör dessa vara ansvariga för brott enligt definitionen i detta direktiv som begås på deras vägnar.

(12)  För att skydda unionens ekonomiska intressen på ett likvärdigt sätt genom åtgärder som bör fungera avskräckande inom hela unionen bör medlemsstaterna dessutom föreskriva vissa typer och nivåer av minimipåföljder när de brott som definieras i detta direktiv begås. Påföljdsnivåerna bör inte gå längre än vad som står i proportion till brotten, och därför bör man införa en tröskel uttryckt i pengar under vilken en kriminalisering inte är nödvändig.

(13)  Detta direktiv påverkar inte en korrekt och effektiv tillämpning av disciplinära åtgärder. Påföljder som inte kan likställas med straffrättsliga påföljder kan beaktas i enskilda fall i enlighet med nationell lagstiftning när en person döms för ett brott som definieras i detta direktiv. När det gäller andra påföljder bör ne bis in idem-principen följas. Genom detta direktiv kriminaliseras inte beteende som inte också är föremål för disciplinära påföljder eller andra åtgärder som gäller åsidosättande av tjänsteåligganden, i fall där sådana disciplinära påföljder eller andra åtgärder kan tillämpas på de berörda personerna.

(14)  I allvarligare fall bör påföljderna för fysiska personer även omfatta fängelsestraff. Dessa allvarliga fall bör definieras med hänvisning till en viss total minimiskada, uttryckt i pengar, som det brottsliga beteendet måste ha åsamkat unionens budget och, eventuellt, någon annan budget. Lägsta och högsta fängelsestraff måste fastställas för att garantera att unionens ekonomiska intressen får ett likvärdigt skydd i hela EU. Den lägsta påföljden, dvs. sex månader, garanterar att en europeisk arresteringsorder kan utfärdas och verkställas för brott som förtecknas i artikel 2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder, och säkerställer därmed att samarbetet på det rättsliga och rättsvårdande området blir så effektivt som möjligt. Påföljderna kommer även att fungera starkt avskräckande på potentiella brottslingar, med effekt i hela Europa. Strängare påföljder bör införas för fall där brottet har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF(7).

(15)  Särskilt med tanke på gärningsmännens rörlighet och den vinning som härrör från olaglig verksamhet på bekostnad av unionens ekonomiska intressen samt de komplicerade gränsöverskridande utredningar detta medför bör samtliga medlemsstater fastställa sin jurisdiktion och införa bestämmelser om preskriptionstider för att kunna förhindra sådan verksamhet.

(16)  För att säkerställa konsekvens i unionens lagstiftning och slå vakt om principen att ingen ska straffas två gånger för samma sak finns det ett behov av att klargöra förhållandet mellan påföljder enligt detta direktiv och andra relevanta administrativa åtgärder enligt unionsrätten. Direktivet bör inte påverka tillämpningen av särskilda administrativa åtgärder, påföljder och böter enligt unionsrätten.

(17)  Utan att det påverkar andra skyldigheter enligt unionens lagstiftning måste adekvata föreskrifter utformas om samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen för att garantera effektiva åtgärder mot de brott som definieras i detta direktiv och som påverkar unionens ekonomiska intressen. Detta inkluderar även informationsutbyte mellan medlemsstaterna, Eurojust och kommissionen. [Ändr. 10]

(18)  Konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(8) jämte protokoll av den 27 september 1996(9) och den 29 november 1996(10) bör upphävas och ersättas med detta direktiv.

(19)  Medlemsstaternas korrekta genomförande av direktivet omfattar behandlingen av personuppgifter mellan de behöriga nationella myndigheterna samt utbytet av sådana uppgifter mellan medlemsstater å ena sidan och mellan behöriga unionsorgan å andra sidan. Behandlingen av personuppgifter på nationell nivå mellan nationella behöriga myndigheter bör regleras i nationell lagstiftning med iakttagande av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll (ETS nr 181). Utbytet av personuppgifter mellan medlemsstaterna bör uppfylla kraven i rådets rambeslut 2008/977/RIF(11). Om unionens institutioner, organ och byråer behandlar personuppgifter bör de följa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(12) och med de tillämpliga bestämmelserna om sekretess vid rättsliga utredningar.

(20)  Den avsedda avskräckande effekten av tillämpningen av straffrättsliga påföljder kräver särskild försiktighet med hänsyn till grundläggande rättigheter. I detta direktiv respekteras grundläggande rättigheter och iakttas de principer som framförallt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till frihet och säkerhet, skydd av personuppgifter, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till egendom, rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar, principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff samt rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott. Detta direktiv syftar till att säkerställa att dessa rättigheter och principer respekteras fullt ut och måste genomföras i enlighet med detta.

(21)  Detta direktiv gäller utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om upphävande av immunitet i EUF-fördraget, protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, domstolens stadga och de texter som antagits för deras tillämpning eller liknande bestämmelser som införlivats i nationell lagstiftning.

(22)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av allmänna regler och principer i nationella straffrättsliga bestämmelser om tillämpning och verkställighet av domar i enlighet med de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.

(23)  Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan nås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Avdelning I

Syfte och definitioner

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs genom definition av brott och påföljder nödvändiga åtgärder på området förebyggande och bekämpning av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen för att ge ett effektivt och likvärdigt skydd i medlemsstaterna och i unionens institutioner, organ, kontor och byråer samt för att främja trovärdigheten hos unionens institutioner och verksamheter. [Ändr. 11]

Artikel 2

Definition av unionens ekonomiska intresse

I detta direktiv avses med ”unione