Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2083(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0123/2014

Indgivne tekster :

A7-0123/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0408

Vedtagne tekster
PDF 339kWORD 91k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. april 2014 om ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (2013/2083(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandens skrivelse af 13. februar 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7‑0123/2014),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den første mødeperiode i den ottende valgperiode;

3.  vedtager, at det lodtrækningssystem, som bliver indført ifølge ændringerne for at fastslå, hvilke medlemmer der får adgang til at stille et spørgsmål, skal underkastes en vurdering efter en prøvetid på et år regnet fra begyndelsen af den ottende valgperiode;

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Gældende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116
1.  Under hver mødeperiode er der spørgetid til Kommissionen på tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter forslag fra Formandskonferencen.
1.  Under hver mødeperiode er der spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.
2.  Under hver mødeperiode kan et medlem kun stille ét spørgsmål til Kommissionen.
2.  De medlemmer af Kommissionen, som Formandskonferencen indbyder til at deltage, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden.
3.  Spørgsmålene indgives skriftligt til formanden, der afgør, om de kan stilles, og fastsætter rækkefølgen for deres behandling. Denne afgørelse meddeles straks spørgeren.
4.  Fremgangsmåden for afviklingen af spørgetiden fastlægges ved retningslinjer i et bilag til denne forretningsorden17.
3.  Spørgetiden afvikles efter et lodtrækningssystem, hvis nærmere bestemmelser fastlægges i et bilag til denne forretningsorden17.
5.   I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.
4.   I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.
_______________
_______________
17 Se bilag II.
17 Se bilag II.
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 1
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte retningslinjer18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier18. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
_______________
_______________
18 Se bilag III.
18 Se bilag III.
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 2
2.  Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som meddeler dem til adressaterne. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.
2.  Forespørgslerne indgives til formanden. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 nævnte bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive fem forespørgsler pr. måned.
Undtagelsesvis kan der indgives supplerende forespørgsler i form af et papirdokument, der indgives og underskrives af det pågældende medlem personligt hos den relevante tjenestegren i sekretariatet.
Efter et tidsrum af et år regnet fra begyndelsen af den ottende valgperiode foretager Formandskonferencen en vurdering af ordningen med hensyn til supplerende forespørgsler.
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 3
Medlemmerne anfører, hvilken form for forespørgsel det drejer sig om. Formanden træffer den endelige afgørelse.
udgår
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 5
5.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
5.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 118 – stk. 1
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte retningslinjer19.
1.  Ethvert medlem kan stille op til seks forespørgsler pr. måned til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier19. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
_________
_________
19 Se bilag III.
19 Se bilag III.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 118 – stk. 2
2.  Sådanne forespørgsler indgives skriftligt til formanden for det kompetente udvalg, som meddeler dem til Den Europæiske Centralbank.
2.  Sådanne forespørgsler indgives skriftligt til formanden for det kompetente udvalg, som meddeler dem til Den Europæiske Centralbank. I tvivlstilfælde tager udvalgsformanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om udvalgsformandens afgørelse.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 118 – stk. 3
3.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
3.  Forespørgslerne og besvarelserne offentliggøres på Parlamentets websted.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II
Afvikling af spørgetiden, jf. artikel 116
Afvikling af spørgetiden med Kommissionen
A.  Retningslinjer
1.  Medlemmer, der stiller et spørgsmål til en af kommissærerne, udvælges ved hjælp af et lodtrækningssystem på følgende måde:
1.  Spørgsmål kan kun stilles, hvis de
–  der placeres en urne ved indgangen til mødesalen en time før spørgetidens begyndelse
–  er kortfattede og således formuleret, at de giver mulighed for en kort besvarelse
–  medlemmer, der ønsker at stille et spørgsmål, skriver deres navn på en formular og placerer den i urnen
–  henhører under deres adressaters kompetence- og ansvarsområde, og er af almen interesse
–  medlemmer, der ønsker at stille et spørgsmål, må kun indgive én formular
–  navnlig, for så vidt angår spørgsmål specifikt rettet til Rådet, vedrører udøvelsen af dets funktioner bestående i at formulere, koordinere og gennemføre Unionens politikker, vedrører dets beføjelser i forbindelse med udnævnelsesprocedurer eller vedrører Unionens institutioners, organers, kontorers og agenturers virke eller en revision af traktaterne
–  formanden erklærer spørgetiden for åbnet og lukker for adgang til urnen
–  ikke kræver større forstudier eller efterforskning for den pågældende institution
–  formanden udtrækker én formular ad gangen og anmoder det udvalgte medlem om at stille sit spørgsmål til den kompetente kommissær.
–  er klart formuleret og henviser til et konkret punkt
2.  Et medlem får ét minut til at stille spørgsmålet, og kommissæren får to minutter til at svare. Medlemmet kan stille et tillægsspørgsmål af 30 sekunders varighed i umiddelbar sammenhæng med hovedspørgsmålet. Kommissæren får derefter to minutter til at besvare tillægsspørgsmålet.
–  ikke indeholder påstande eller vurderinger
3.  Spørgsmål og tillægsspørgsmål skal stå i direkte forbindelse med det udvalgte konkrete horisontale tema. Formanden tager stilling til, om et spørgsmål kan stilles.
–  ikke vedrører rent personlige anliggender
–  ikke har til formål at fremskaffe dokumenter eller statistiske oplysninger
–  er formuleret som spørgsmål.
2.  Et spørgsmål kan ikke stilles, hvis det vedrører et emne, der allerede er opført på dagsordenen til forhandling med deltagelse af den pågældende institution, eller hvis det vedrører Rådets udøvelse af den lovgivende funktion og budgetfunktionen som omhandlet i artikel 16, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Union.
3.  Et spørgsmål afvises, hvis et identisk eller tilsvarende spørgsmål har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste tre måneder, eller for så vidt det blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse, medmindre der er indtruffet nye begivenheder, eller spørgeren ønsker yderligere oplysninger. I førstnævnte fald modtager spørgeren en kopi af spørgsmålet og svaret.
Tillægsspørgsmål
4.  Ethvert medlem kan følge op på svaret med et tillægsspørgsmål til ethvert spørgsmål. Medlemmet kan højst stille to tillægsspørgsmål.
5.  De i disse retningslinjer fastsatte betingelser for at stille spørgsmål gælder også for tillægsspørgsmål.
6.  Formanden afgør, om tillægsspørgsmål kan stilles, og begrænser antallet, således at hvert medlem, der har stillet et spørgsmål, kan få svar på det.
Selv om et tillægsspørgsmål opfylder ovennævnte betingelser, er formanden ikke forpligtet til at tillade, at det stilles
a)  hvis det kan hindre spørgetidens normale afvikling, eller
b)  hvis hovedspørgsmålet, som tillægsspørgsmålet refererer til, allerede er tilstrækkeligt belyst gennem andre tillægsspørgsmål, eller
c)  hvis tillægsspørgsmålet ikke har umiddelbar sammenhæng med hovedspørgsmålet.
Besvarelse af spørgsmål
7.  Den pågældende institution sørger for, at besvarelserne er kortfattede og vedrører spørgsmålets emne.
8.  Hvis indholdet af de pågældende spørgsmål tillader det, kan formanden efter at have rådført sig med spørgerne træffe afgørelse om, at den pågældende institution skal besvare spørgsmålene under ét.
9.  Spørgsmål kan kun besvares, når spørgeren er til stede eller skriftligt før spørgetiden har meddelt formanden, hvem der er vedkommendes stedfortræder.
10.  Er hverken spørgeren eller stedfortræderen til stede, bortfalder spørgsmålet.
11.  Hvis et medlem stiller et spørgsmål, men hverken medlemmet eller stedfortræderen er til stede i spørgetiden, minder formanden skriftligt medlemmet om, at den pågældende eller en stedfortræder skal være til stede. Har formanden sendt en sådan skrivelse tre gange i 12 på hinanden følgende måneder, mister medlemmet retten til at stille spørgsmål i spørgetiden i en periode på seks måneder.
12.  Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke kan besvares, besvares efter artikel 117, stk. 4, første afsnit, medmindre forespørgeren anmoder om, at artikel 117, stk. 3, anvendes.
13.  For skriftlig besvarelse gælder reglerne i artikel 117, stk. 3 og 5.
Tidsfrister
14.  Spørgsmål indgives til formanden mindst en uge før spørgetidens begyndelse. Spørgsmål, der ikke er indgivet inden for denne tidsfrist, kan behandles i spørgetiden, hvis den pågældende institution er indforstået hermed.
De spørgsmål, som kan stilles, omdeles til medlemmerne og fremsendes til de pågældende institutioner.
B.  Henstillinger
(Uddrag af Parlamentets beslutning af 13. november 1986)
Europa-Parlamentet
1.  ser gerne, at der foretages en strengere gennemførelse af retningslinjerne for spørgetiden i henhold til forretningsordenens artikel 4327, og i særdeleshed punkt 1 i retningslinjerne om antagelighed;
2.  henstiller, at de beføjelser, som Parlamentets formand i henhold til forretningsordenens artikel 43, stk. 328, har til at foretage emneopdeling af spørgsmål til spørgetiden, anvendes hyppigere, men mener, at kun spørgsmålene i den første halvdel af listen over spørgsmål, som er indgivet til en given mødeperiode, bør underkastes en sådan emneopdeling;
3.  henstiller med hensyn til tillægsspørgsmål, at formanden som almen regel giver tilladelse til ét tillægsspørgsmål fra spørgeren og ét eller højst to tillægsspørgsmål fra medlemmer, som helst skal høre til en anden politisk gruppe og/eller medlemsstat end forfatteren til hovedspørgsmålet; minder om, at tillægsspørgsmål skal være kortfattede og formuleret som spørgsmål, og foreslår, at de højst kan vare 30 sekunder;
4.  opfordrer Kommissionen og Rådet til i overensstemmelse med punkt 7 i retningslinjerne at sikre, at besvarelserne er kortfattede og vedrører spørgsmålets emne.
_________
27 Nu artikel 116.
28 Nu artikel 116, stk. 3.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – overskrift
Retningslinjer for forespørgsler til skriftlig besvarelse efter artikel 117 og 118
Kriterier for forespørgsler til skriftlig besvarelse efter artikel 117 og 118
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 1 – led 2
–  skal henhøre under adressaternes kompetence- og ansvarsområde og være af almen interesse
–  skal udelukkende falde inden for rammerne af institutionernes beføjelser som fastsat i de relevante traktater og henhøre under adressaternes ansvarsområde og være af almen interesse
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 1 – led 3 a (nyt)
–  må ikke overstige 200 ord
Ændring 16
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 1 – led 5 a (nyt)
–  må ikke indeholde mere end tre delforespørgsler.
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 2
2.  Hvis en forespørgsel ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer, rådgiver sekretariatet forespørgeren om, hvordan forespørgslen kan formuleres for at kunne stilles.
2.  Efter anmodning rådgiver sekretariatet forespørgerne om, hvordan de i konkrete tilfælde overholder de i punkt 1 fastsatte kriterier.
Ændring 18
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 3
3.  Hvis en identisk eller tilsvarende forespørgsel har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste seks måneder, eller for så vidt en forespørgsel blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse, sender sekretariatet en kopi af den tidligere forespørgsel og svaret til forespørgeren. Den fornyede forespørgsel fremsendes ikke til adressaterne, medmindre forespørgeren henviser til nye væsentlige begivenheder eller ønsker yderligere oplysninger.
3.  Hvis en identisk eller tilsvarende forespørgsel har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste seks måneder, eller for så vidt en forespørgsel blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse, sender sekretariatet en kopi af den tidligere forespørgsel og svaret til forespørgeren. Den fornyede forespørgsel fremsendes ikke til adressaterne, medmindre formanden træffer afgørelse om dette i lyset af væsentlige nye begivenheder og som reaktion på en begrundet anmodning fra forespørgeren.
Ændring 19
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 4
4.  Hvis en forespørgsel har til formål at fremskaffe faktiske eller statistiske oplysninger, som allerede er tilgængelige for Parlamentets bibliotek, underretter biblioteket medlemmet, der herefter kan tage forespørgslen tilbage.
4.  Hvis en forespørgsel har til formål at fremskaffe faktiske eller statistiske oplysninger, som allerede er tilgængelige for Parlamentets forskningstjeneste, sendes forespørgslen ikke til adressaten, men til denne tjeneste, medmindre formanden træffer anden afgørelse efter anmodning fra forespørgeren.
Ændring 20
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 5
5.  Forespørgsler om indbyrdes forbundne anliggender kan besvares under ét.
5.  Forespørgsler om indbyrdes forbundne anliggender kan samles i en enkelt forespørgsel af sekretariatet og besvares under ét.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik