Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2083(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0123/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0123/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0408

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 407kWORD 114k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (2013/2083(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 13ης Φεβρουαρίου 2013 επιστολή του Προέδρου του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0123/2014),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.  αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου συνόδου της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου·

3.  αποφασίζει ότι το σύστημα κλήρωσης που θεσπίζεται με τις τροποποιήσεις για τον καθορισμό των βουλευτών που μπορούν να απευθύνουν ερώτηση θα αξιολογηθεί μετά από δοκιμαστική περίοδο ενός έτους από την έναρξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116
1.   Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.
1.   Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου, διαρκεί 90 λεπτά και αφορά ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια θέματα τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.
2.   Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την Επιτροπή.
2.   Οι Επίτροποι που καλούνται να συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των Προέδρων διαθέτουν χαρτοφυλάκιο σχετικό με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα ή θέματα επί των οποίων τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο αριθμός των Επιτρόπων που συμμετέχουν δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο συνόδου, είναι όμως δυνατόν να προσκληθεί τρίτος, αναλόγως του συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος ή θεμάτων που επιλέγονται για την ώρα των ερωτήσεων.
3.  Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο συντάκτη της ερώτησης.
4.   Η ακολουθητέα διαδικασία για τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων γραμμών17.
3.   Η ώρα των ερωτήσεων διεξάγεται σύμφωνα με σύστημα κλήρωσης οι λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού17.
5.   Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.
4.   Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.
_______________
_______________
17 Βλ. Παράρτημα II.
17 Βλ. Παράρτημα II.
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 1
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού18. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού18. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
__________
_________
18 Βλ. Παράρτημα III.
18 Βλ. Παράρτημα IIΙ.
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 2
2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στους αποδέκτες. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.
2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο πέντε ερωτήσεις ανά μήνα.
Κατ’ εξαίρεση, επιπλέον ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή που κατατίθεται και υπογράφεται προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο βουλευτή στην αρμόδια υπηρεσία της Γραμματείας.
Μετά τη λήξη περιόδου ενός έτους από την έναρξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, η Διάσκεψη των Προέδρων αξιολογεί το καθεστώς όσον αφορά τις επιπλέον ερωτήσεις.
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Οι βουλευτές διευκρινίζουν για τί είδους ερώτηση πρόκειται. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος.
Διαγράφεται
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 5
5.   Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.   Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 1
1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού19.
1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο έξι ερωτήσεις μηνιαίως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού19. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
_________
_________
19 Βλ. Παράρτημα IIΙ.
19 Βλ. Παράρτημα IIΙ.
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 2
2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, ο οποίος τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, ο οποίος τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον πρόεδρο. Η απόφαση του προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 3
3.   Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.   Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II
Διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων κατά το άρθρο 116
Διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων με την Επιτροπή
A.  Κατευθυντήριες γραμμές
1.  Οι βουλευτές που απευθύνουν ερώτηση σε Επίτροπο επιλέγονται μέσω συστήματος κλήρωσης ως εξής:
1.  Οι ερωτήσεις γίνονται παραδεκτές εφόσον:
–  τοποθετείται μια κάλπη στην είσοδο της αίθουσας μία ώρα πριν από την έναρξη της ώρας των ερωτήσεων·
–  είναι συνοπτικές και η διατύπωσή τους επιτρέπει σύντομη απάντηση,
–  οι βουλευτές που επιθυμούν να απευθύνουν ερώτηση γράφουν το όνομά τους σε ειδικό έντυπο το οποίο ρίχνουν στην κάλπη·
–  εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την ευθύνη του αποδέκτη τους και είναι γενικού ενδιαφέροντος,
–  οι βουλευτές που επιθυμούν να απευθύνουν ερώτηση δεν μπορούν να ρίξουν στην κάλπη περισσότερα από ένα έντυπα·
–  αφορούν ιδίως, εάν άπτονται συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, την άσκηση των καθηκόντων αυτού ως προς τον καθορισμό, τον συντονισμό ή την εκτέλεση των πολιτικών της Ένωσης, ή τις εξουσίες του στο πλαίσιο των διαδικασιών διορισμού ή σχετίζονται με την λειτουργία των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και γραφείων της Ένωσης ή με την αναθεώρηση των Συνθηκών,
–  ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ώρας των ερωτήσεων και κλείνει την κάλπη·
–  δεν απαιτούν προκαταρκτική μελέτη ή εκτεταμένη έρευνα εκ μέρους του ερωτώμενου οργάνου,
–  ο Πρόεδρος ανασύρει ένα έντυπο κάθε φορά και καλεί τον βουλευτή του οποίου το όνομα αναγράφεται σε αυτό να απευθύνει την ερώτησή του στον αρμόδιο Επίτροπο.
–  η διατύπωσή τους είναι σαφής και αφορούν συγκεκριμένο θέμα,
2.  Παραχωρείται στον βουλευτή ένα λεπτό για να διατυπώσει την ερώτηση και στον Επίτροπο δύο λεπτά για να απαντήσει. Ο βουλευτής αυτός μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων, η οποία έχει άμεση σχέση με την κύρια ερώτηση. Παραχωρούνται στη συνέχεια στον Επίτροπο δύο λεπτά προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απάντηση.
–  δεν περιέχουν διαπίστωση ή κρίση,
3.  Οι ερωτήσεις και οι συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα που έχει επιλεγεί. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό.
–  δεν αφορούν αμιγώς προσωπική υπόθεση,
–  δεν αποβλέπουν στην παροχή στατιστικών πληροφοριών ή εγγράφων,
–  διατυπώνονται υπό τύπον ερώτησης.
2.  Ερώτηση σχετική με ζήτημα το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και για τη συζήτηση του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου οργάνου ή ερώτηση σχετική με την άσκηση των νομοθετικών και δημοσιονομικών καθηκόντων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αποδεκτή.
3.  Ερώτηση δεν γίνεται παραδεκτή εάν κατά τους τρεις τελευταίους μήνες ετέθη και έλαβε απάντηση ίδια ή παρεμφερής ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν συνεχεία σχετικού ζητήματος, εκτός εάν υπάρχουν νέες εξελίξεις ή ο συντάκτης ζητεί περαιτέρω πληροφορίες. Στην πρώτη περίπτωση, αντίγραφο της ερώτησης και της απάντησης διαβιβάζεται στο συντάκτη της.
Συμπληρωματικές ερωτήσεις
4.  Κάθε βουλευτής μπορεί να δώσει συνέχεια σε απάντηση με μία συμπληρωματική ερώτηση για κάθε ερώτηση. Μπορεί να απευθύνει εν όλω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις.
5.  Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις υπόκεινται στους κανόνες παραδεκτού που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.
6.  Ο Πρόεδρος αποφαίνεται για το παραδεκτό των συμπληρωματικών ερωτήσεων και περιορίζει τον αριθμό τους, ώστε κάθε βουλευτής να μπορεί να λάβει απάντηση στην ερώτηση που υπέβαλε.
Ο Πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να κηρύξει παραδεκτή μία συμπληρωματική ερώτηση, έστω και αν πληροί τους ανωτέρω όρους παραδεκτού,
α)  αν απειλείται η κανονική διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων, ή
β)  αν η κύρια ερώτηση στην οποία αναφέρεται έχει διευκρινισθεί επαρκώς με άλλες συμπληρωματικές ερωτήσεις, ή
γ)  αν δεν έχει άμεση σχέση με την κύρια ερώτηση.
Απαντήσεις στις ερωτήσεις
7.  Το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο μεριμνά ώστε οι απαντήσεις του να είναι σύντομες και να αναφέρονται στο αντικείμενο της ερώτησης.
8.  Αν το περιεχόμενο των ερωτήσεων το επιτρέπει, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, αφού ακούσει τη γνώμη των συντακτών των ερωτήσεων αυτών, να δοθεί σε αυτές ταυτόχρονα απάντηση από το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο.
9.  Η απάντηση δίνεται μόνο παρουσία του συντάκτη τους, εκτός αν αυτός, πριν από την έναρξη της ώρας των ερωτήσεων, γνωστοποιήσει εγγράφως στον Πρόεδρο τον αναπληρωτή του.
10.  Σε περίπτωση απουσίας του ερωτώντος και του αναπληρωτή του, η ερώτηση καθίσταται άνευ αντικειμένου.
11.  Εάν βουλευτής υποβάλει ερώτηση αλλά ούτε αυτός ούτε κάποιος αναπληρωτής του είναι παρόντες κατά την Ώρα των Ερωτήσεων, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει με επιστολή του στο βουλευτή την υποχρέωσή του να είναι παρών ή να αναπληρώνεται. Εάν ο Πρόεδρος υποχρεωθεί να απευθύνει τέτοια επιστολή τρεις φορές σε διάστημα δώδεκα μηνών, ο ενδιαφερόμενος βουλευτής χάνει το δικαίωμά του να υποβάλλει ερωτήσεις για περίοδο έξι μηνών.
12.  Ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες λόγω έλλειψης χρόνου λαμβάνουν απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, εκτός εάν ο συντάκτης ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 117, παράγραφος 3.
13.  Η διαδικασία για τις γραπτές απαντήσεις διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 117, παράγραφοι 3 και 5.
Προθεσμίες
14.  Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της ώρας των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί εντός της προθεσμίας αυτής μπορούν να συζητηθούν κατά την ώρα των ερωτήσεων εφόσον συναινέσει το ενδιαφερόμενο όργανο.
Οι ερωτήσεις που έχουν γίνει παραδεκτές διανέμονται στους βουλευτές και διαβιβάζονται στα ενδιαφερόμενα όργανα.
Β.  Συστάσεις
(απόσπασμα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1986)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
1.  εκφράζει την επιθυμία αυστηρότερης εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών περί διεξαγωγής της ώρας των ερωτήσεων που προβλέπει το άρθρο 4327 του Κανονισμού, και ιδίως του σημείου 1 των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, που αφορά το παραδεκτό των ερωτήσεων·
2.  συνιστά τη συχνότερη χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 43, παράγραφος 3, του Κανονισμού στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου28 να ταξινομεί τις ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων σύμφωνα με το αντικείμενό τους· θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει να ταξινομούνται σε ομάδες μόνο οι ερωτήσεις που αναγράφονται στο πρώτο ήμισυ του καταλόγου ερωτήσεων μιας περιόδου συνόδου·
3.  συνιστά όσον αφορά τις συμπληρωματικές ερωτήσεις, κατά γενικό κανόνα, ο Πρόεδρος να κάνει αποδεκτή την υποβολή μίας συμπληρωματικής ερώτησης από τον υποβάλλοντα κύρια ερώτηση και μίας ή, το πολύ, δύο συμπληρωματικών ερωτήσεων από βουλευτές προερχόμενους, κατά προτίμηση, από άλλη πολιτική ομάδα και/ή άλλο κράτος μέλος από ό,τι ο συντάκτης της κύριας ερώτησης· υπενθυμίζει ότι οι συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες και να διατυπώνονται υπό τύπον ερώτησης και προτείνει η διάρκειά τους να μην υπερβαίνει τα τριάντα δευτερόλεπτα·
4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνούν, σύμφωνα με το σημείο 7 των κατευθυντηρίων γραμμών, ώστε οι απαντήσεις να είναι σύντομες και σαφείς.
_______________
27 Νυν άρθρο 116.
28Νυν άρθρο 116, παράγραφος 3.
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – τίτλος
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118
Κριτήρια για τις ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118
Τροπολογία 14
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
–  να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο και στις αρμοδιότητες του αποδέκτη και να είναι γενικού ενδιαφέροντος·
–  να αφορούν αποκλειστικά, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων όπως καθορίζονται από τις σχετικές Συνθήκες, θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του αποδέκτη και να είναι γενικού ενδιαφέροντος·
Τροπολογία 15
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)
–  να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις·
Τροπολογία 16
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)
–  να μην περιέχουν άνω των τριών υποερωτήσεων·
Τροπολογία 17
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 2
2.   Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η Γραμματεία παρέχει συμβουλές στον συντάκτη σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση για να είναι παραδεκτή.
2.   Κατόπιν αιτήματός τους, η Γραμματεία παρέχει συμβουλές στους συντάκτες σχετικά με τον τρόπο που συμμόρφωσης προς τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 σε μεμονωμένη περίπτωση.
Τροπολογία 18
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 3
3.   Εάν κατά τη διάρκεια των προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν συνεχεία σχετικού ζητήματος, η Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω πληροφορίες.
3.   Εάν κατά τη διάρκεια των προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν συνεχεία σχετικού ζητήματος, η Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη.
Τροπολογία 19
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 4
4.   Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, ο οποίος δύναται να αποσύρει την ερώτηση.
4.   Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις υπηρεσίες μελετών του Κοινοβουλίου, η ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη αλλά στις υπηρεσίες αυτές, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν αιτήματος του συντάκτη.
Τροπολογία 20
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 5
5.   Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα δύνανται να τύχουν κοινής απάντησης.
5.   Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα δύνανται να συμπτυχθούν από τη Γραμματεία σε μια ενιαία ερώτηση και να τύχουν κοινής απάντησης.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου