Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2083(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0123/2014

Ingediende teksten :

A7-0123/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0408

Aangenomen teksten
PDF 339kWORD 101k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Besluit van het Europees Parlement van 16 april 2014 tot wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (2013/2083(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 13 februari 2013,

–  gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0123/2014),

1.  besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.  besluit dat de wijzigingen op de eerste dag van de eerste vergaderperiode van de achtste zittingsperiode in werking treden;

3.  besluit dat het bij de wijzigingen ingevoerde lotingssysteem ter bepaling van de leden die een vraag mogen stellen na een proefperiode van een jaar vanaf het begin van de achtste zittingsperiode zal worden geëvalueerd;

4.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Bestaande tekst   Amendement
Amendement 1
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116
1.  Tijdens elke vergaderperiode wordt een vragenuur met de Commissie gehouden, en wel op door het Parlement op voorstel van de Commissie van voorzitters vastgestelde tijdstippen.
1.  Tijdens elke vergaderperiode wordt gedurende 90 minuten een vragenuur met de Commissie gehouden over een of meer specifieke horizontale thema's die een maand van tevoren door de Conferentie van voorzitters worden vastgesteld.
2.  Per vergaderperiode mag een lid de Commissie slechts één vraag stellen.
2.  De commissarissen die door de Conferentie van voorzitters worden uitgenodigd, beheren een portefeuille die verband houdt met het specifieke horizontale thema of de specifieke horizontale thema's waarover vragen kunnen worden gesteld. Het aantal commissarissen wordt beperkt tot twee per vergaderperiode, met de mogelijkheid om afhankelijk van het specifieke horizontale thema of de specifieke horizontale thema's van het vragenuur een derde commissaris uit te nodigen.
3.  De vragen worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter, die beslist over de ontvankelijkheid en de volgorde van behandeling. Deze beslissing wordt onverwijld aan de vraagstellers medegedeeld.
4.  Het vragenuur is nader geregeld bij in bijlage bij dit Reglement neergelegde richtsnoeren17.
3.  Het vragenuur verloopt volgens een lotingssysteem waarvan de bijzonderheden in een bijlage17 bij dit Reglement omschreven zijn.
5.   Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.
4.   Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.
_______________
_______________
17 Zie bijlage II.
17 Zie bijlage II
Amendement 2
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 1
1.  Elk lid kan overeenkomstig de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde richtsnoeren18 de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vragen stellen met verzoek om schriftelijk antwoord. Voor de inhoud van de vragen zijn uitsluitend de vraagstellers verantwoordelijk.
1.  Elk lid kan overeenkomstig de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde criteria18 de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vragen stellen met verzoek om schriftelijk antwoord. Voor de inhoud van de vragen zijn uitsluitend de vraagstellers verantwoordelijk.
__________
_________
18 Zie bijlage III.
18 Zie bijlage III.
Amendement 3
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 2
2.  De vragen worden schriftelijk ingediend bij de Voorzitter, die ze aan de adressaten doet toekomen. Bij twijfel beslist de Voorzitter over de ontvankelijkheid van een vraag. De vraagsteller wordt van deze beslissing in kennis gesteld.
2.  De vragen worden ingediend bij de Voorzitter. Bij twijfel beslist de Voorzitter over de ontvankelijkheid van een vraag. De beslissing van de Voorzitter wordt niet alleen op grond van de bepalingen van de in lid 1 bedoelde bijlage, maar op grond van de bepalingen van het Reglement in het algemeen genomen. De vraagsteller wordt van de beslissing van de Voorzitter in kennis gesteld.
Amendement 4
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De vragen worden in elektronische vorm ingediend. Elk lid mag ten hoogste vijf vragen per maand stellen.
Bij uitzondering mogen aanvullende vragen worden gesteld, die in papieren vorm en door het betrokken lid persoonlijk ondertekend bij de desbetreffende dienst worden ingediend.
Na het verstrijken van het eerste jaar van de achtste zittingsperiode voert de Conferentie van voorzitters een evaluatie uit van de regeling voor de aanvullende vragen.
Amendement 7
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 4 – alinea 3
De leden geven aan om welke soort vraag het gaat. De Voorzitter beslist ter zake.
Schrappen
Amendement 8
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 117 – lid 5
5.  De vragen worden met de antwoorden in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
5.  De vragen worden met de antwoorden op de website van het Parlement gepubliceerd.
Amendement 9
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 118 – lid 1
1.  Elk lid kan in overeenstemming met de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde richtsnoeren19 de Europese Centrale Bank vragen stellen met verzoek om schriftelijk antwoord.
1.  Elk lid kan in overeenstemming met de in een bijlage bij dit Reglement neergelegde criteria19 per maand ten hoogste zes vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank stellen. Voor de inhoud van de vragen zijn uitsluitend de vraagstellers verantwoordelijk.
_________
_________
19 Zie bijlage III.
19 Zie bijlage III.
Amendement 10
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 118 – lid 2
2.  De vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de bevoegde commissie, die deze doet toekomen aan de Europese Centrale Bank.
2.  De vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de bevoegde commissie, die de Europese Centrale Bank ervan in kennis stelt. Bij twijfel beslist de voorzitter over de ontvankelijkheid van een vraag. De vraagsteller wordt van de beslissing van de voorzitter in kennis gesteld.
Amendement 11
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 118 – lid 3
3.  De vragen worden met de antwoorden in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
3.  De vragen worden met de antwoorden op de website van het Parlement gepubliceerd.
Amendement 12
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II
Regeling van het vragenuur overeenkomstig artikel 116
Regeling van het vragenuur met de Commissie
A.  Richtsnoeren
1.  De leden die een vraag aan een van de commissarissen mogen stellen worden via het volgende lotingssysteem gekozen:
1.  Ontvankelijk zijn alleen vragen die:
–  een uur voor het begin van het vragenuur wordt er bij de ingang van de vergaderzaal een stembus geplaatst;
–  beknopt zijn en zo geformuleerd zijn dat een kort antwoord mogelijk is;
–  leden die een vraag willen stellen doen een formulier met hun naam erop in de stembus;
–  onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de adressaat vallen en van algemeen belang zijn;
–  leden die een vraag willen stellen mogen ieder slechts één formulier in de stembus doen;
–  in geval van specifieke vragen aan de Raad, betrekking hebben op met name de uitoefening van zijn taken op het vlak van de vaststelling, coördinatie of tenuitvoerlegging van het beleid van de Unie, of op zijn bevoegdheden in het kader van benoemingsprocedures of ten aanzien van de werking van de instellingen, organen en instanties van de Unie of een Verdragsherziening;
–  de Voorzitter opent het vragenuur en sluit de stembus;
–  geen uitgebreide voorafgaande studies of onderzoekingen door de ondervraagde instelling vereisen;
–  de Voorzitter trekt telkens één formulier en roept de naam af van het desbetreffende lid, dat een vraag aan de ter zake bevoegde commissaris mag stellen.
–  duidelijk geformuleerd zijn en betrekking hebben op een concreet punt;
2.  Het lid krijgt een minuut de tijd om de vraag te formuleren en de commissaris krijgt twee minuten om deze te beantwoorden. Het lid mag een aanvullende vraag van 30 seconden stellen die rechtstreeks verband houdt met de hoofdvraag. De commissaris krijgt vervolgens twee minuten de tijd voor een aanvullend antwoord.
–  geen beweringen of waardeoordelen bevatten;
3.  De vragen en aanvullende vragen dienen rechtstreeks verband te houden met het gekozen specifieke horizontale thema. De ontvankelijkheid is ter beoordeling van de Voorzitter.
–  geen louter persoonlijke aangelegenheden betreffen;
–  niet ten doel hebben documenten of statistische gegevens te verkrijgen;
–  in de vragende vorm gesteld zijn.
2.  Een vraag is niet ontvankelijk wanneer zij betrekking heeft op een onderwerp dat reeds op de agenda staat voor behandeling met de betrokken instelling, of betrekking heeft op de uitoefening van de wetgevingstaak en begrotingstaak van de Raad zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, eerste zin, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
3.  Een vraag is niet ontvankelijk, wanneer in de periode van drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop de vraag gesteld wordt, dezelfde of een soortgelijke vraag is gesteld en beantwoord, of indien de vraag louter is bedoeld om nadere informatie te verkrijgen ten aanzien van het vervolg dat aan een specifieke resolutie van het Parlement is gegeven, terwijl die informatie reeds door de Commissie is verstrekt in een schriftelijke vervolgmededeling, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan of indien de steller van de vraag nadere informatie wenst te krijgen. In het eerste geval ontvangt de vraagsteller een kopie van de vraag en het antwoord erop.
Aanvullende vragen
4.  Leden mogen in aansluiting op het antwoord op hun vraag een aanvullende vraag en in totaal twee aanvullende vragen stellen.
5.  Voor aanvullende vragen gelden de in deze richtsnoeren vastgestelde criteria voor ontvankelijkheid.
6.  De Voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van aanvullende vragen en beperkt het aantal ervan op een zodanige wijze dat elke gestelde vraag kan worden beantwoord.
De Voorzitter is niet verplicht aanvullende vragen toe te staan, ook al voldoen deze aan voornoemde criteria voor ontvankelijkheid:
a)  wanneer het normale verloop van het vragenuur hierdoor in gevaar komt, of
b)  wanneer de hoofdvraag waarop de aanvullende vraag betrekking heeft, reeds voldoende door andere aanvullende vragen is toegelicht, of
c)  wanneer de aanvullende vraag geen rechtstreeks verband houdt met de hoofdvraag.
Antwoorden op vragen
7.  De betrokken instelling draagt er zorg voor dat de antwoorden beknopt zijn en betrekking hebben op het onderwerp van de vraag.
8.  Mocht de inhoud van de vragen zulks toelaten, dan kan de Voorzitter, in overleg met de vraagstellers, besluiten tot gezamenlijke beantwoording ervan door de betrokken instelling.
9.  Vragen worden uitsluitend in aanwezigheid van de vraagsteller beantwoord, tenzij deze vóór het begin van het vragenuur zijn plaatsvervanger schriftelijk aan de Voorzitter heeft bekendgemaakt.
10.  Is noch de steller van de vraag, noch zijn plaatsvervanger aanwezig, dan komt de vraag te vervallen.
11.  Heeft een lid een vraag gesteld, maar is noch het lid zelf noch zijn plaatsvervanger tijdens het vragenuur aanwezig, dan maakt de Voorzitter het lid schriftelijk attent op zijn plicht om aanwezig te zijn of zich te laten vervangen. Moet de Voorzitter in een periode van twaalf maanden een lid drie maal schriftelijk hierop attenderen, dan verliest het lid in kwestie voor een periode van zes maanden zijn recht om vragen te stellen.
12.  Vragen die wegens tijdgebrek niet kunnen worden beantwoord, worden beantwoord overeenkomstig artikel 117, lid 4, eerste alinea, tenzij de vraagsteller om toepassing van artikel 117, lid 3, verzoekt.
13.  Bij schriftelijk te beantwoorden vragen is het bepaalde in artikel 117, leden 3 en 5, van toepassing.
Termijnen
14.  De vragen moeten ten minste één week voor het begin van het vragenuur worden ingediend. Vragen die niet binnen deze termijn zijn ingediend, kunnen evenwel tijdens het vragenuur worden behandeld, wanneer de betrokken instelling hiermee akkoord gaat.
De ontvankelijk verklaarde vragen worden rondgedeeld aan de leden en toegezonden aan de betrokken instellingen.
B.  Aanbevelingen
(Uittreksel uit de resolutie van het Parlement van 13 november 1986)
Het Europees Parlement,
1.  wenst een striktere toepassing van de richtlijnen ter regeling van het vragenuur, overeenkomstig artikel 4327 van het Reglement , en met name punt 1 van de richtlijnen over de ontvankelijkheid;
2.  beveelt een veelvuldiger gebruik aan van de aan de Voorzitter van het Europees Parlement ingevolge artikel 43, lid 3)28, van het Reglement verleende bevoegdheid om vragen voor het vragenuur naar onderwerp te groeperen, maar is van mening dat alleen de vragen in de eerste helft van de vragenlijst voor een bepaalde vergaderperiode gegroepeerd dienen te worden;
3.  beveelt ten aanzien van aanvullende vragen aan dat de Voorzitter in het algemeen een aanvullende vraag dient toe te staan van de steller van de vraag en een of hoogstens twee aanvullende vragen van leden, die bij voorkeur behoren tot een andere fractie en/of lidstaat dan de steller van de hoofdvraag, en herinnert eraan dat aanvullende vragen beknopt moeten zijn en in de vragende vorm moeten zijn gesteld en stelt voor dat zij niet langer dan 30 seconden mogen duren;
4.  verzoekt de Commissie en de Raad ervoor te zorgen dat de antwoorden, ingevolge punt 7 van de richtlijnen, beknopt zijn en betrekking hebben op het onderwerp van de vraag.
_______________
27 Nu artikel 116.
28 Nu artikel 116, lid 3.
Amendement 13
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – titel
Richtsnoeren voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord overeenkomstig de artikelen 117 en 118
Criteria voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord overeenkomstig de artikelen 117 en 118
Amendement 14
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 1 – streepje 2
–  moeten onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de adressaten vallen en van algemeen belang zijn;
–  moeten uitsluitend binnen de grenzen van de bevoegdheden van de instellingen zoals neergelegd in de desbetreffende Verdragen en onder de verantwoordelijkheid van de adressaten vallen en van algemeen belang zijn;
Amendement 15
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 1 – streepje 3 bis (nieuw)
—  mogen niet langer dan 200 woorden zijn;
Amendement 16
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 1 – streepje 5 bis (nieuw)
—  mogen niet meer dan drie deelvragen omvatten.
Amendement 17
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 2
2.  Is een vraag niet in overeenstemming met deze richtsnoeren, dan verleent het secretariaat de vraagsteller assistentie bij de formulering van de vraag met het oog op ontvankelijkheid ervan.
2.  Desgewenst verleent het secretariaat vraagstellers assistentie om in een afzonderlijke geval aan de criteria van punt 1 te voldoen.
Amendement 18
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 3
3.  Is in de voorgaande zes maanden een identieke of soortgelijke vraag gesteld en beantwoord, of is een vraag louter bedoeld om nadere informatie te verkrijgen ten aanzien van het vervolg dat aan een specifieke resolutie van het Parlement is gegeven, terwijl die informatie reeds door de Commissie is verstrekt in een schriftelijke vervolgmededeling, dan doet het secretariaat de vraagsteller een kopie van de vorige vraag en van het antwoord toekomen. De nieuwe vraag wordt niet aan de adressaten voorgelegd, tenzij de vraagsteller nieuwe ontwikkelingen van betekenis aanvoert of nadere informatie wenst te krijgen.
3.  Is in de voorgaande zes maanden een identieke of soortgelijke vraag gesteld en beantwoord, of is een vraag louter bedoeld om nadere informatie te verkrijgen ten aanzien van het vervolg dat aan een specifieke resolutie van het Parlement is gegeven, terwijl die informatie reeds door de Commissie is verstrekt in een schriftelijke vervolgmededeling, dan doet het secretariaat de vraagsteller een kopie van de vorige vraag en van het antwoord toekomen. De nieuwe vraag wordt niet aan de adressaten voorgelegd, tenzij de Voorzitter daartoe besluit naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen van betekenis en een met redenen omkleed verzoek van de vraagsteller.
Amendement 19
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 4
4.  Wordt in een vraag om feitelijke of statistische informatie verzocht die reeds in de bibliotheek van het Parlement beschikbaar is, dan brengt laatstgenoemde instantie dit ter kennis van het lid, dat daarop zijn vraag kan intrekken.
4.  Wordt in een vraag om feitelijke of statistische informatie verzocht die reeds bij de onderzoeksdiensten van het Parlement beschikbaar is, dan wordt de vraag niet aan de adressaat voorgelegd maar aan die diensten toegestuurd, tenzij de Voorzitter op verzoek van de vraagsteller anders besluit.
Amendement 20
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage III – paragraaf 5
5.  Vragen die onderling samenhangende onderwerpen betreffen, kunnen gezamenlijk worden beantwoord.
5.  Vragen die onderling samenhangende onderwerpen betreffen, kunnen door het secretariaat tot één vraag worden samengevoegd en gezamenlijk worden beantwoord.
Juridische mededeling - Privacybeleid