Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2083(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0123/2014

Predkladané texty :

A7-0123/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0408

Prijaté texty
PDF 421kWORD 108k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o zmene Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúcej sa parlamentných otázok (2013/2083(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list svojho predsedu z 13. februára 2013,

–  so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0123/2014),

1.  rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  rozhodol, že tieto zmeny nadobudnú účinnosť prvým dňom prvej schôdze ôsmeho volebného obdobia;

3.  rozhodol, že systém losovania, ktorý sa stanovuje na základe pozmeňujúcich návrhov a týka sa určenia poslancov, ktorí môžu položiť otázku, sa posúdi po skúšobnom období v trvaní jedného roka od začiatku ôsmeho volebného obdobia;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Platný text   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116
1.   Hodina otázok pre Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.
1.   Hodina otázok pre Komisiu sa koná na každej schôdzi v trvaní 90 minút k jednej alebo viacerým špecifickým horizontálnym témam, o ktorých rozhodne Konferencia predsedov mesiac pred schôdzou.
2.   Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Komisii najviac jednu otázku.
2.   Portfólio členov Komisie pozvaných Konferenciou predsedov súvisí so špecifickou horizontálnou témou alebo témami, ku ktorým sa im majú klásť otázky. Na schôdzu sa prizvú najviac dvaja členovia Komisie, pričom je možné pozvať tretieho člena Komisie v závislosti od špecifickej horizontálnej témy alebo tém, ktoré boli zvolené pre hodinu otázok.
3.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý rozhodne o ich prípustnosti a o poradí ich zaradenia. Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi otázky.
4.  Podrobný postup sa riadi usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku.
3.  Hodina otázok prebieha v súlade so systémom losovania, ktorý je podrobne stanovený v prílohe k rokovaciemu poriadku17.
5.  V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.
4.  V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.
_______________
_______________
17 Pozri prílohu II.
17 Pozri prílohu II.
Pozmeňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 1
1.  Každý poslanec môže v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie. Autori otázok v plnej miere zodpovedajú za ich obsah.
1.  Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku18 položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie. Autori otázok v plnej miere zodpovedajú za ich obsah.
__________
_________
18 Pozri prílohu III.
18 Pozri prílohu III.
Pozmeňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 2
2.  Otázky sa predkladajú predsedovi. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení rokovacieho poriadku všeobecne. Rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.
2.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý ich postúpi adresátom. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Jeho rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky.
Pozmeňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 2 a (nový)
2a.  Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac päť otázok mesačne.
Výnimočne možno doplňujúce otázky predložiť v podobe papierového dokumentu predloženého a vlastnoručne podpísaného poslancom na príslušnom útvare sekretariátu.
Po uplynutí jedného roka od začiatku ôsmeho volebného obdobia Konferencia predsedov vykoná posúdenie režimu doplňujúcich otázok.
Pozmeňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 4 – pododsek 3
Poslanci určia, aký druh otázky predkladajú. Konečné rozhodnutie v tejto veci urobí predseda.Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 5
5.  Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.
5.  Otázky a odpovede sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 118 – odsek 1
1.  Každý poslanec môže v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku19 položiť Európskej centrálnej banke otázku na písomné zodpovedanie.
1.  Každý poslanec môže v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku19 položiť Európskej centrálnej banke najviac šesť otázok mesačne na písomné zodpovedanie. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.
_________
_________
19 Pozri prílohu III.
19 Pozri prílohu III.
Pozmeňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 118 – odsek 2
2.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi príslušného výboru, ktorý ich postúpi Európskej centrálnej banke.
2.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi gestorského výboru, ktorý ich oznámi Európskej centrálnej banke. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu sa oznámi autorovi otázky.
Pozmeňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 118 – odsek 3
3.  Otázky a odpovede sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.
3.  Otázky a odpovede sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II
Priebeh hodiny otázok podľa článku 116
Priebeh hodiny otázok s Komisiou
A.  Usmernenia
1.  Poslanci, ktorí položia otázku jednému z členov Komisie, sa vyberú na základe systému losovania, a to nasledujúcim spôsobom:
1.  Otázky sú prípustné, iba ak
–  hodinu pred začiatkom hodiny otázok sa pri vchode do rokovacej sály umiestni urna;
–  sú stručné a zostavené tak, že umožňujú stručnú odpoveď;
–  poslanci, ktorí chcú položiť otázku, napíšu svoje meno na formulár a vložia ho do urny;
–  patria do právomoci a pôsobnosti adresáta a sú vo všeobecnom záujme;
–  poslanci, ktorí chcú položiť otázku, môžu odovzdať iba jeden formulár;
–  sa v prípade špecifických otázok pre Radu osobitne týkajú vykonávania jej funkcií vymedzovania, koordinácie a implementácie politík EÚ alebo jej právomocí v oblasti postupov vymenúvania alebo súvisia s fungovaním inštitúcií, agentúr a orgánov Európskej únie alebo revíziou zmlúv,
–  predseda otvorí hodinu otázok a uzavrie urnu;
–  nevyžadujú predchádzajúce rozsiahle štúdium alebo preskúmanie príslušnou inštitúciou;
–  predseda vytiahne vždy jeden formulár a vyzve vybratého poslanca, aby položil otázku príslušnému členovi Komisie.
–  sú jasne formulované a týkajú sa konkrétnej veci;
2.  Poslanec má na položenie otázky jednu minútu a člen Komisie má dve minúty na odpoveď. Daný poslanec môže položiť doplňujúcu otázku v trvaní 30 sekúnd, ktorá má priamy vzťah k pôvodnej otázke. Člen Komisie má na dodatočnú odpoveď dve minúty.
–  neobsahujú tvrdenia ani stanoviská;
3.  Otázky a doplňujúce otázky sa musia priamo týkať zvolenej špecifickej horizontálnej témy. Predseda môže rozhodnúť o prípustnosti.
–  sa netýkajú výhradne osobných záležitostí;
–  nie sú zamerané na získanie dokumentov alebo štatistických informácií;
–  sú v opytovacej forme.
2.  Otázka je neprípustná, ak je už do programu zaradená daná vec na prerokovanie za účasti príslušnej inštitúcie alebo otázka súvisiaca s vykonávaním legislatívnych a rozpočtových funkcií Rady uvedených v článku 16 ods. 1 prvej vete Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3.  Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká alebo podobná otázka položená a zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov, alebo ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, a v danej veci nenastali nové skutočnosti alebo autor otázky nepožaduje ďalšie informácie. V prvom prípade sa autorovi otázky poskytne kópia otázky a odpovede.
Doplňujúce otázky
4.  Každý poslanec môže položiť doplňujúcu otázku k odpovedi na akúkoľvek otázku. Najviac môže položiť dve doplňujúce otázky.
5.  Doplňujúce otázky podliehajú pravidlám o prípustnosti stanoveným v týchto usmerneniach.
6.  Predseda rozhoduje o prípustnosti doplňujúcich otázok a obmedzí ich počet tak, aby každý poslanec, ktorý otázku položil, mohol na ňu dostať odpoveď.
Predseda nie je povinný uznať doplňujúcu otázku ako prípustnú, aj keď spĺňa uvedené podmienky prípustnosti, ak:
a)  by mohla narušiť zvyčajný priebeh hodiny otázok, alebo
b)  pôvodná otázka, na ktorú doplňujúca otázka nadväzuje, bola primerane zodpovedaná na základe iných doplňujúcich otázok, alebo
c)  nemá priamy vzťah k pôvodnej otázke.
Odpovede na otázky
7.  Príslušná inštitúcia zabezpečí, aby boli odpovede stručné a výstižné.
8.  Ak to obsah otázok umožňuje, môže predseda po porade s pýtajúcimi sa rozhodnúť, že príslušná inštitúcia zodpovie otázky súčasne.
9.  Otázku možno zodpovedať iba v prítomnosti pýtajúceho sa, alebo ak ten písomne oznámi predsedovi pred začiatkom hodiny otázok meno svojho zástupcu.
10.  Ak nie je prítomný pýtajúci sa, ani jeho zástupca, otázka prepadá.
11.  Ak poslanec položí otázku, avšak ani on, ani jeho zástupca nie je prítomný na hodine otázok, predseda mu písomne pripomenie jeho povinnosť byť prítomný alebo zastúpený. Ak bol predseda nútený zaslať takéto upozornenie trikrát v priebehu dvanástich mesiacov, stráca príslušný poslanec na šesť mesiacov právo klásť otázky počas hodiny otázok.
12.  Otázky, na ktoré sa neodpovedalo pre nedostatok času, sa zodpovedajú v súlade s článkom 117 ods. 4 prvý pododsek, pokiaľ autor otázky nepožiada o použitie článku 117 ods. 3.
13.  Na postup pri písomných odpovediach sa použije článok 117 ods. 3 a 5.
Lehoty
14.  Otázky musia byť predložené najmenej týždeň pred začiatkom hodiny otázok. Otázky, ktoré nie sú predložené v tejto lehote, sa môžu zaradiť do hodiny otázok so súhlasom príslušnej inštitúcie.
Otázky vyhlásené za prípustné sa doručia poslancom a postúpia príslušnej inštitúcii.
B.  Odporúčania
(výťah z uznesenia Parlamentu z 13. novembra 1986)
Európsky parlament,
1.  odporúča prísnejšie uplatňovanie usmernení pre priebeh hodiny otázok podľa článku 4327, najmä odseku 1 usmernení o prípustnosti otázok;
2.  odporúča častejšie uplatňovanie právomoci zverenej predsedovi Európskeho parlamentu v článku 43 ods. 328, zoskupovať otázky podľa ich predmetu; domnieva sa však, že takto zoskupovať by sa mali iba otázky v prvej polovici zoznamu otázok predložených na danú schôdzu;
3.  odporúča, pokiaľ ide o doplňujúce otázky, aby predseda v zásade umožňoval položiť jednu doplňujúcu otázku poslancovi, ktorý položil pôvodnú otázku a jednu alebo najviac dve doplňujúce otázky predovšetkým tým poslancom, ktorí sú členmi inej politickej skupiny a/alebo iného členského štátu ako poslanec, ktorý položil pôvodnú otázku; pripomína, že doplňujúce otázky musia byť stručné a výstižné a navrhuje, aby ich trvanie nebolo dlhšie ako 30 sekúnd;
4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v súlade s odsekom 7 usmernení zaručili stručnosť a výstižnosť odpovedí.
_______________
27 Teraz článok 116.
28Teraz článok 116 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – názov
Usmernenia pre otázky na písomné zodpovedanie podľa článkov 117 a 118
Kritériá pre otázky na písomné zodpovedanie podľa článkov 117 a 118
Pozmeňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 1 – zarážka 2
–  patria do právomoci a pôsobnosti adresátov a sú vo všeobecnom záujme;
–  patria výlučne do medzí právomocí inštitúcií stanovených v príslušných zmluváchdo pôsobnosti adresátov a sú vo všeobecnom záujme;
Pozmeňujúci návrh 15
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)
–  nepresahujú 200 slov;
Pozmeňujúci návrh 16
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)
–  neobsahujú viac ako tri podotázky.
Pozmeňujúci návrh 17
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 2
2.  Ak otázka nezodpovedá týmto usmerneniam, sekretariát poradí autorovi, ako možno otázku navrhnúť tak, aby bola prípustná.
2.  Sekretariát na požiadanie poradí autorom, ako splniť v jednotlivých prípadoch kritériá uvedené v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 18
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 3
3.  Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, alebo ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové významné skutočnosti alebo nepožaduje ďalšie informácie.
3.  Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, alebo ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, pokiaľ o tom nerozhodne predseda na základe nových významných skutočností a v reakcii na odôvodnenú žiadosť autora.
Pozmeňujúci návrh 19
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 4
4.   Ak autor v otázke požaduje faktické alebo štatistické informácie, ktoré už sú k dispozícii v knižnici Parlamentu, knižnica o tom informuje poslanca, ktorý môže otázku stiahnuť.
4.   Ak autor v otázke požaduje faktické alebo štatistické informácie, ktoré už majú k dispozícii vyhľadávacie služby Parlamentu, táto otázka sa nepostúpi adresátovi, ale uvedeným službám, pokiaľ predseda nerozhodne inak na základe žiadosti autora.
Pozmeňujúci návrh 20
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 5
5.   Otázky týkajúce sa súvisiacich záležitostí možno zodpovedať spoločne.
5.   Otázky týkajúce sa súvisiacich záležitostí môže sekretariát spojiť do jednej otázky a možno ich zodpovedať spoločne.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia