Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2083(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0123/2014

Predložena besedila :

A7-0123/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0408

Sprejeta besedila
PDF 336kWORD 106k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Sprememba določb Poslovnika glede parlamentarnih vprašanj
P7_TA(2014)0408A7-0123/2014

Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o spremembi določb Poslovnika Evropskega parlamenta glede parlamentarnih vprašanj (2013/2083(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 13. februarja 2013,

–  ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0123/2014),

1.  sklene spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2.  sklene, da bodo začele spremembe veljati prvi dan prvega delnega zasedanja osmega parlamentarnega obdobja;

3.  sklene, da bo sistem glasovanja, ki je predlagan v predlogih sprememb za določitev poslancev, ki smejo postaviti vprašanje, ocenjen po preskusnem obdobju enega leta od začetka osmega parlamentarnega obdobja;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Veljavno besedilo   Sprememba
Sprememba 1
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 116
1.  Parlament na predlog konference predsednikov določi Komisiji na vsakem delnem zasedanju čas za vprašanja.
1.  Čas za vprašanja Komisiji na vsakem delnem zasedanju traja 90 minut in ima določeno eno ali več horizontalnih tematik, ki jih konferenca predsednikov določi en mesec pred delnim zasedanjem.
2.  Poslanec lahko na vsakem delnem zasedanju postavi eno vprašanje Komisiji.
2.  Resor komisarjev, ki jih konferenca predsednikov povabi na zasedanje, je povezan z določeno horizontalno tematiko ali tematikami, o katerih se jim zastavlja vprašanja. Na eno delno zasedanje sta lahko povabljena dva komisarja, ob tem pa je mogoče povabiti še tretjega, glede na določeno horizontalno tematiko ali tematike, ki so bile izbrane za čas za vprašanja.
3.  Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku, ki odloči o njihovi sprejemljivosti in vrstnem redu njihovega obravnavanja. Odločitev mora biti nemudoma sporočena spraševalcu.
5.   V skladu s smernicami, ki jih določi konferenca predsednikov, se lahko nameni posebni čas za vprašanja Svetu, predsedniku Komisije, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in predsedniku Evroskupine.
4.   V skladu s smernicami, ki jih določi konferenca predsednikov, se lahko nameni posebni čas za vprašanja Svetu, predsedniku Komisije, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in predsedniku Euroskupine.
_______________3.  Čas za vprašanja poteka v skladu s sistemom glasovanja, čigar podrobnosti so določene v prilogi tega poslovnika17.
4.  Podrobni postopek urejajo smernice iz priloge tega poslovnika17.
_______________
17Glej Prilogo II.
17Glej Prilogo II.
Sprememba 2
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 1
__________
1.  Vsak poslanec lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu s smernicami iz priloge tega poslovnika postavi vprašanja za pisni odgovor18. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno spraševalci.
1.  Vsak poslanec lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu z merili iz priloge tega poslovnika postavi vprašanja za pisni odgovor18. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno spraševalci.
_________
18 Glej Prilogo III.
18 Glej Prilogo III.
Sprememba 3
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 2
2.  Vprašanja se predložijo predsedniku. V primeru dvoma glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. Predsednikova odločitev ne temelji izključno na določbah v prilogi iz odstavka 1, ampak na določbah tega poslovnika na splošno. O predsednikovi odločitvi se uradno obvesti spraševalca.
2.  Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku, ki jih posreduje naslovnikom. V primeru dvoma glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. O njegovi odločitvi se uradno obvesti spraševalca.
Sprememba 4
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Vprašanja se predložijo v elektronski obliki. Vsak poslanec lahko vloži največ pet vprašanj na mesec.
Izjemoma se lahko dodatna vprašanja vložijo v obliki papirnega dokumenta, ki ga pri ustrezni službi generalnega sekretariata Parlamenta osebno vloži in podpiše poslanec.
Konferenca predsednikov po enem letu po začetku osmega parlamentarnega obdobja oceni sistem dodatnih vprašanj.
Sprememba 7
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 4 – pododstavek 3
Poslanci morajo navesti, katere vrste vprašanje vlagajo. Končno odločitev sprejme predsednik.
črtano
Sprememba 8
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 117 – odstavek 5
5.  Vprašanja in odgovori se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.
5.  Vprašanja in odgovori se objavijo na spletišču Evropskega parlamenta.
Sprememba 9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 118 – odstavek 1
1.  Vsak poslanec lahko Evropski centralni banki v skladu s smernicami iz priloge tega poslovnika postavi vprašanje za pisni odgovor19.
1.  Vsak poslanec lahko Evropski centralni banki v skladu z merili iz priloge tega poslovnika postavi največ šest vprašanj za pisni odgovor19mesečno. Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno spraševalci.
_________
_________
19 Glej Prilogo III.
19 Glej Prilogo III.
Sprememba 10
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 118 – odstavek 2
2.  Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku pristojnega odbora, ki jih posreduje Evropski centralni banki.
2.  Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku pristojnega odbora, ki jih sporoči Evropski centralni banki. V primeru dvoma glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik. O predsednikovi odločitvi se uradno obvesti spraševalca.
Sprememba 11
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 118 – odstavek 3

3.  Vprašanja se skupaj z odgovori objavijo v Uradnem listu Evropske unije.Sprememba

Veljavno besedilo

3.  Vprašanja in odgovori se objavijo na spletišču Evropskega parlamenta.

Sprememba 12
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II
Potek časa za vprašanja v skladu s členom 116
Potek časa za vprašanja Komisiji
A.  Smernice
1.  Poslanci, ki postavijo vprašanje komisarju, se izberejo z naslednjim sistemom glasovanja:
1.  Vprašanja so dopustna le,
–  ob vhodu v sejno dvorano se eno uro pred začetkom časa za vprašanja postavi volilna skrinjica;
–  če so jedrnata in oblikovana tako, da je nanje možen kratek odgovor;
–  poslanci, ki želijo postaviti vprašanje, napišejo svoje ime na obrazec in ga vržejo v volilno skrinjico;
–  če sodijo v pristojnost in na področje odgovornosti naslovnika ter so splošnega interesa;
–poslanci, ki želijo postaviti vprašanje, lahko oddajo le en obrazec;
–  če od zadevne institucije ne zahtevajo daljših predhodnih študij ali raziskav;
–  če zadevajo, kadar gre za vprašanja, posebej namenjena Svetu, zlasti izvajanje njegovih nalog opredeljevanja, usklajevanja in izvajanja politik Unije ali njegova pooblastila v postopkih imenovanja ali se nanašajo na delovanje institucij, organov, uradov in agencij Unije ali spremembo Pogodb;
–  predsednik razglasi začetek časa za vprašanja in zapre volilno skrinjico;
–  predsednik iz skrinjice izvleče po eno glasovnico in pozove izbranega poslanca, naj pristojnemu komisarju postavi svoje vprašanje.
–  če so jasno opredeljena in se nanašajo na konkretno zadevo;
2.  Poslanec ima na voljo eno minuto, da postavi svoje vprašanje, komisar pa ima na voljo dve minuti za odgovor. Ta poslanec ima na voljo 30 sekund, v katerih lahko postavi dodatno vprašanje, ki se neposredno navezuje na glavno vprašanje. Komisar ima potem na voljo dve minuti za dodatni odgovor.
–  če ne vsebujejo trditev ali mnenj;
3.  Vprašanja in dodatna vprašanja se morajo neposredno navezovati na izbrano horizontalno tematiko. O dopustnosti odloča predsednik.
–  če se ne nanašajo na strogo osebne zadeve;
–  če njihov namen ni pridobivanje dokumentov ali statističnih podatkov;
–  če so v vprašalni obliki.
2.  Vprašanje ni dopustno, če dnevni red že predvideva razpravo o enaki vsebini ob sodelovanju zadevne institucije ali če se nanaša na izvajanje zakonodajnih in proračunskih nalog Sveta iz prvega stavka člena 16(1) Pogodbe o Evropski uniji.
3.  Vprašanje ni dopustno, če je bilo enako ali podobno vprašanje v preteklih treh mesecih že postavljeno in je bilo nanj odgovorjeno, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, razen če je prišlo do novih sprememb ali če spraševalec prosi za nadaljnje informacije. V prvem primeru se spraševalcu izroči kopija vprašanja in odgovora.
Dodatna vprašanja
4.  Vsak poslanec lahko h kateremu koli vprašanju postavi dodatno vprašanje. Postavi lahko največ dve dodatni vprašanji.
5.  Za dodatna vprašanja veljajo pravila o dopustnosti, določena v teh smernicah.
6.  Predsednik odloča o dopustnosti dodatnih vprašanj in njihovo število omeji tako, da lahko vsak poslanec, ki je postavil vprašanje, dobi odgovor nanj.
Tudi če dodatno vprašanje izpolnjuje omenjene pogoje dopustnosti, ga predsednik ni dolžan dopustiti:
a)  če bi oviralo običajni potek časa za vprašanja,
b)  če je bilo glavno vprašanje, na katero se nanaša, že ustrezno pojasnjeno z drugimi dodatnimi vprašanji ali
c)  če nima neposredne zveze z glavnim vprašanjem.
Odgovori na vprašanja
7.  Zadevna institucija poskrbi, da so njeni odgovori jedrnati in povezani z vsebino vprašanja.
8.  Če vsebina vprašanj to dopušča, lahko predsednik po posvetovanju s spraševalci sklene, da zadevna institucija nanje odgovori skupaj.
9.  Na vprašanje se lahko odgovori le, če je spraševalec navzoč ali je predsedniku pred začetkom časa za vprašanja pisno sporočil ime svojega namestnika.
10.  Če niti spraševalec niti njegov namestnik nista navzoča, se šteje vprašanje za brezpredmetno.
11.  Če poslanec vloži vprašanje, med časom za vprašanja pa ni navzoč niti njegov namestnik, ga predsednik pisno opomni na njegovo dolžnost, da mora biti bodisi navzoč bodisi zastopan. Če mora predsednik tako pismo v obdobju dvanajstih mesecev poslati trikrat, zadevni poslanec za šest mesecev izgubi pravico do vlaganja vprašanj med časom za vprašanja.
12.  Na vprašanja, ki ostanejo neodgovorjena zaradi pomanjkanja časa, se odgovori v skladu s členom 117(4), prvi pododstavek, razen če spraševalci takih vprašanj zahtevajo uporabo člena 117(3).
13.  Postopek za pisne odgovore ureja člen 117(3) in (5).
Roki
14.  Vprašanja se vložijo vsaj teden dni pred začetkom časa za vprašanja. Vprašanja, ki niso vložena v tem roku, se lahko obravnavajo med časom za vprašanja le s soglasjem zadevne institucije.
Dopuščena vprašanja se razdelijo poslancem in pošljejo zadevnim institucijam.
B.  Priporočila
(izvleček iz resolucije Parlamenta z dne 13. novembra 1986)
EVROPSKI PARLAMENT JE –
1.  priporoča strožjo uporabo smernic, ki se nanašajo na potek časa za vprašanja v skladu s členom 4327, zlasti odstavka 1 teh smernic o dopustnosti;
2.  priporoča pogostejšo rabo pooblastila, ki ga ima predsednik Evropskega parlamenta na podlagi člena 43(3)28, da vprašanja v okviru časa za vprašanja združuje po temah; vendar pa meni, da se lahko združujejo le vprašanja iz prve polovice seznama vprašanj, vloženih za določeno delno zasedanje;
3.  priporoča, kar zadeva dodatna vprašanja, naj predsednik praviloma dovoli eno dodatno vprašanje spraševalca in eno ali največ dve dodatni vprašanji poslancev, po možnosti iz druge politične skupine in/ali države članice, kot je avtor glavnega vprašanja; poziva, naj bodo dodatna vprašanja jedrnata in v vprašalni obliki, ter predlaga, naj njihova dolžina ne presega 30 sekund;
4.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu z odstavkom 7 smernic poskrbita, da so odgovori jedrnati in povezani z vsebino vprašanja.
_______________
27 Zdaj člen 116.
28 Zdaj člen 116(3).
Sprememba 13
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – naslov
Smernice za vprašanja za pisni odgovor v skladu s členoma 117 in 118
Merila za vprašanja za pisni odgovor v skladu s členoma 117 in 118
Sprememba 14
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 1 – alinea 2
–  spadajo v pristojnost in na področje odgovornosti naslovnikov ter so splošnega interesa;
–  spadajo izključno v okvirpristojnosti institucij, kot je določeno v ustreznih Pogodbah, in v okvir področja odgovornosti naslovnikov ter so splošnega interesa;
Sprememba 15
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)
–  niso daljša od 200 besed;
Sprememba 16
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)
–  vsebujejo največ tri podvprašanja.
Sprememba 17
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 2
2.  Če vprašanje ne ustreza navedenim smernicam, sekretariat avtorju svetuje, kako naj ga zastavi, da bo sprejemljivo.
2.  Na zahtevo sekretariat avtorjem svetuje, kako v posameznem primeru izpolniti merila iz odstavka 1.
Sprememba 18
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 3
3.  Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če avtor v njem navaja nova pomembna dejstva ali želi dobiti dodatne informacije.
3.  Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če tako odloči predsednik glede na pomembna nova dejstva in na obrazloženo prošnjo avtorja.
Sprememba 19
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 4
4.  Če vprašanje sprašuje po stvarnih ali statističnih podatkih, ki so že na voljo v parlamentarni knjižnici, ta obvesti poslanca, ki umakne vprašanje.
4.  Če vprašanje sprašuje po stvarnih ali statističnih podatkih, ki so že na voljo raziskovalnim službam Parlamenta, se vprašanje ne posreduje naslovniku, ampak tem službam, razen če predsednik na prošnjo avtorja odloči drugače.
Sprememba 20
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 5
5.  Na vprašanja o podobnih zadevah se lahko pripravi skupen odgovor.
5.  Vprašanja o podobnih zadevah lahko sekretariat združi v eno vprašanje, na katerega se pripravi skupen odgovor
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov