Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2018(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0276/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0276/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0411

Pieņemtie teksti
PDF 283kWORD 42k
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail”
P7_TA(2014)0411A7-0276/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu, III iedaļa — Komisija (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (turpmāk — Iestāžu nolīgums),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(4),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības dalību Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanā (COM(2014)0066),

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu „Shift2Rail” (COM(2013)0922),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 11. februārī (COM(2014)0078),

–  ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 9. aprīlī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2014. gada 10. aprīlī (08219/2014 – C7-0146/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0276/2014),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts attiecas uz vairākiem pielāgojumiem, kas nepieciešami 2014. gada budžeta īstenošanai saskaņā ar jaunākajiem tiesību aktiem, proti, pielāgojumiem, kas nepieciešami, lai saskaņā ar iesniegto priekšlikumu palielinātu Eiropas Investīciju fonda (EIF) kapitālu, izmaiņām, kas izriet no programmas „Apvārsnis 2020” juridiskā pamata, kurš tika pieņemts pēc 2014. gada budžeta oficiālās pieņemšanas, un pielāgojumiem, kas saistīti ar budžeta struktūras izveidošanu topošajam kopuzņēmumam „Shift2Rail”;

B.  tā kā EIF kapitāla bāzes palielināšana ļaus uzlabot finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem programmās COSME un „Apvārsnis 2020”;

C.  tā kā programmas „Apvārsnis 2020” nomenklatūrā ir nepieciešams izdarīt izmaiņas, lai to pielāgotu 2013. gada decembrī pieņemtā juridiskā pamata noteikumiem;

D.  tā kā ir nepieciešams izveidot piemērotu budžeta struktūru kopuzņēmumam „Shift2Rail” un 2014. gada budžeta procedūras gaitā citiem kopuzņēmumiem šādas struktūras jau ir izveidotas;

E.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekta mērķis ir minēto budžeta pielāgojumu oficiāla iekļaušana 2014. gada budžetā;

F.  tā kā ierosinātās izmaiņas no budžeta viedokļa ir neitrālas, jo vispārējais 2014. gada izdevumu apmērs nemainīsies,

1.  atgādina, ka budžeta pozīcijā 08 02 04 01„Zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību” iekļauto pasākumu darba programmā 2014. gadā ir norādītas saistības aptuveni EUR 53 miljonu apmērā, taču budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektā nav minēti piešķīrumi šai budžeta pozīcijai; atgādina Komisijai par 2014. gada 2. aprīlī notikušajā budžeta trialogā pausto apņemšanos nekavējoties veikt iekšēju līdzekļu pārvietošanu uz budžeta pozīciju 08 02 04 01 „Zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību”, lai nodrošinātu šo pasākumu raitu uzsākšanu saskaņā ar darba programmu un juridiskā pamatā paredzētajiem noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu un Padomes nostāju attiecībā uz šo budžeta grozījuma projektu;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 20.2.2014.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika