Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0216(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0272/2014

Ingivna texter :

A7-0272/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0414

Antagna texter
PDF 191kWORD 34k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Oavsiktlig fångst av valar ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 november 2012(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0447),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A7-0272/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 11, 15.1.2013, s. 85.
(2) Antagna texter från sammanträdet 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy