Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0061(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0249/2013

Předložené texty :

A7-0249/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0415

Přijaté texty
PDF 303kWORD 88k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0131),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0086/2012),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2012(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2012(2),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0249/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 61.
(2) Úř. věst. C 17, 19.1.2013, s. 67.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ("nařízení o systému IMI")
P7_TC1-COD(2012)0061

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/67/EU.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k čl. 4 odst. 3 písm. g)

Skutečnost, zda místo, na něž je vyslaný pracovník dočasně převeden, aby tam vykonával svoji práci v rámci poskytování služeb, bylo v předchozích obdobích obsazeno tímtéž nebo jiným (vyslaným) pracovníkem, je pouze jedním z možných prvků, které je třeba v případě pochybností při celkovém posouzení dané situace zohlednit.

Pouhá skutečnost, že to může být jedním z prvků, by neměla být v žádném případě vykládána jako zákaz možného nahrazení vyslaného pracovníka jiným vyslaným pracovníkem nebo jako omezení možnosti takového nahrazení, což se může týkat zejména služeb, které jsou poskytovány sezónně, cyklicky nebo opakovaně.

Právní upozornění - Ochrana soukromí