Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0061(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0249/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0249/2013

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0415

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 53k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0131),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0086/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 29ης Νοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 5ης Μαρτίου 2014, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0249/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία προσαρτάται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 61.
(2) ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 67.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16ης Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)
P7_TC1-COD(2012)0061

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2014/67/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

επί του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Το κατά πόσον η θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί προσωρινά ο αποσπασμένος εργαζόμενος προκειμένου να εκτελέσει το έργο του στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών έχει καλυφθεί από τον ίδιο ή άλλον (αποσπασμένο) εργαζόμενο κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων αποτελεί ένα μόνο από τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνολική εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης σε περίπτωση αμφιβολίας.

Απλά και μόνο το γεγονός ότι συνιστά ένα από τα στοιχεία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως επιβολή απαγόρευσης ενδεχόμενης αντικατάστασης του αποσπασμένου εργαζομένου από άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο ή ως παρεμπόδιση της δυνατότητας τέτοιας αντικατάστασης η οποία μπορεί να είναι εγγενής, ιδίως σε υπηρεσίες που παρέχονται σε εποχική, κυκλική ή επαναλαμβανόμενη βάση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου