Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0061(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0249/2013

Predkladané texty :

A7-0249/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0415

Prijaté texty
PDF 291kWORD 83k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0131),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0086/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 29. novembra 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7-0249/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európkeho parlamentu, Rady a Komisie uvedené v prílohe tohto uznesenia, ktoré sa uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 61.
(2) Ú. v. EÚ C 17, 19.1.2013, s. 67.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
P7_TC1-COD(2012)0061

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/67/EÚ.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

k článku 4 ods. 3 písm. g)

Skutočnosť, či pracovné miesto, na ktoré bol vyslaný pracovník dočasne pridelený na vykonávanie jeho práce v rámci poskytovania služieb, bolo alebo nebolo kedykoľvek predtým obsadené tým istým alebo iným (vyslaným) pracovníkom, je len jednou z možných okolností, ktoré treba zohľadniť pri celkovom posúdení skutkovej situácie v prípade pochybností.

Samotná skutočnosť, že môže ísť o jednu z okolností, by sa v žiadnom prípade nemala chápať ako zákaz prípadného nahradenia vyslaného pracovníka iným vyslaným pracovníkom alebo ako ohrozenie možnosti takéhoto nahradenia, ktoré môže byť charakteristické predovšetkým pre služby poskytované sezónne, cyklicky alebo opakovane.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia