Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0162(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0058/2014

Внесени текстове :

A7-0058/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 20
CRE 15/04/2014 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0416

Приети текстове
PDF 279kWORD 41k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка ***I
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка (преработен текст) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0311),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0147/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на правните актове(2),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 5 ноември 2013 г. до комисията по комисията по култура и образование съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид поетия с писмо от 27 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0058/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 341, 21.11.2013 г., стр. 98.
(2) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (EС) № 1024/2012 (преработен текст)
P7_TC1-COD(2013)0162

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/60/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност