Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0162(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0058/2014

Indgivne tekster :

A7-0058/2014

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 20
CRE 15/04/2014 - 20

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0416

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 30k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område ***I
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (omarbejdning) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0311),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0147/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2013(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–  der henviser til skrivelse af 5. november 2013 fra Retsudvalget til Kultur- og Undervisningsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Undervisningsudvalget (A7-0058/2014),

A.  der henviser til, at det pågældende forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indeholder nogen andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er påvist som sådanne i forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 98.
(2) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning)
P7_TC1-COD(2013)0162

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/60/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik