Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0371(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0174/2014

Внесени текстове :

A7-0174/2014

Разисквания :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0417

Приети текстове
PDF 467kWORD 106k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0761),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0392/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 февруари 2014 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2014 г.(2),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0174/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки
P7_TC1-COD(2013)0371

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) бе приета с цел да се предотврати или намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда. Въпреки че пластмасовите пликове за покупки представляват опаковки по смисъла на посочената директива, нейните разпоредби не съдържат специфични мерки, отнасящи се до потреблението на такива пликове.

(2)  Потреблението на пластмасови пликове за покупки води до високи нива на нерегламентирано изхвърляне и неефективно използване на ресурсите и се очаква да нарасне, ако не се предприемат действия. Нерегламентираното изхвърляне на пластмасови пликове за покупки допринася за проблема води до замърсяване на околната среда и до влошаване на широко разпространените проблеми с отпадъците в морето във водните басейни, което заплашва морските водните екосистеми в световен мащаб. [Изм. 1]

(2a)  Освен това натрупването на пластмасови пликове в околната среда има ясно изразено отрицателно въздействие върху определени икономически отрасли, като например туризма. [Изм. 2]

(3)  Леките пластмасови пликове за покупки с дебелина под 50 микрона, които представляват по-голямата част от общия брой на пластмасови пликове за покупки, потребявани в Съюза, са по-рядко се използват повторно от използвани за многократна употреба отколкото по-дебелите пластмасови пликове за покупки, като съответно по-бързо се превръщат в отпадъци и по-често са обект на нерегламентирано изхвърляне, и поради тяхното ниско тегло е по-вероятно да се окажат разпръснати в околната среда, както на сушата, така и в сладководни и морски екосистеми. [Изм. 3]

(3a)  Настоящите нива на рециклиране са много ниски, въпреки че пластмасовите пликове за покупки могат да се рециклират. Освен това рециклирането на пластмасови пликове за покупки не се очаква да достигне значително равнище, тъй като поради факта, че са тънки и леки, пластмасовите пликове за покупки не притежават висока стойност по отношение на рециклирането. Освен това не съществува разделно събиране на пластмасови пликове за покупки, транспортирането им струва скъпо, а измиването им за рециклиране изисква големи количества вода. Рециклирането на пластмасови пликове за покупки следователно не решава проблемите, причинени от тях. [Изм. 4]

(3б)  В съответствие с йерархията на отпадъците превенцията се нарежда на първо място. Следователно е определена цел за намаляване на отпадъците на територията на ЕС. При все това пластмасовите пликове за покупки служат за постигането на редица цели и те ще се използват в бъдеще. За да се гарантира, че необходимите пластмасови пликове за покупки няма да попаднат в околната среда, инфраструктура за управление на отпадъците — особено рециклирането — следва да бъде разширена и потребителите следва да бъдат информирани относно правилното обезвреждане на отпадъци. [Изм. 46]

(4)  Нивата на потребление на пластмасови пликове за покупки варират значително в Съюза, не само поради различия в потребителските навици и осведомеността по въпросите на околната среда, както и а главно поради степента на ефективността на ефективност на политическите мерки, предприети от държавите членки. Някои държави членки са успели значително да намалят нивата на потребление на пластмасови пликове за покупки, като средното равнище на потребление в седемте държави членки с най-добри показатели възлиза на едва 20% от средната стойност за ЕС. Целевите показатели за намаляване на потреблението на пластмасови пликове следва да бъдат определени за целия Съюз в сравнение със средното потребление на пластмасови пликове за покупки в Съюза, така че да се отчитат намаленията, вече постигнати от някои държави членки. [Изм. 5]

(4a)  Наличните данни относно използването на пластмасови пликове за покупки в Съюза ясно показват, че потреблението е ниско или е било намалено в тези държави членки, в които стопанските субекти не предоставят безплатно пластмасовите пликове за покупки, а срещу незначително заплащане. [Изм. 6]

(4б)  От друга страна е доказано, че информацията за потребителите играе решаваща роля за постигането на целите за намаляване на използването на пластмасовите пликове. Поради това е необходимо да се положат усилия от страна на институциите за повишаване на осведомеността относно последиците за околната среда от използването на пластмаса и с цел да се скъса с настоящото възприемане на пластмасата като материал, който е безвреден, евтин и сам по себе си без стойност. [Изм. 7]

(5)  За да насърчат подобни намаления на средното ниво на потребление на леки пластмасови пликове за покупки, държавите членки следва да вземат мерки вземат мерки за намаляване на значително да намалят потреблението на пластмасови пликове с дебелина под 50 микрона и с много ограничена възможност за повторно използване в съответствие с общите цели на политиката на Съюза в областта на отпадъците и целите на ЕС в йерархията на отпадъците, както е предвидено в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5). Такива мерки за намаляване следва да вземат предвид сегашните равнища на потребление на пластмасови пликове за покупки в отделните държави членки, като по-високите нива изискват по-амбициозни усилия. За целите на наблюдението на напредъка в намаляването на използването на леки пластмасови пликове за покупки националните органи ще предоставят данни за тяхната употреба в съответствие с член 17 от Директива 94/62/ЕО. [Изм. 8]

(5a)  Мерките, които следва да се предприемат от държавите членки, следва да включват използването на икономически инструменти като определяне на цена, което се оказва особено ефективно за намаляване на използването на пластмасови пликове за покупки. Държавите членки следва да гарантират, че стопанските субекти, които продават храна, не предоставят безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите пластмасови пликове за покупки освен много леки пластмасови пликове за покупки или алтернативи на тези много леки пластмасови пликове за покупки. Държавите членки следва също така да насърчават стопанските субекти, които продават единствено нехранителни продукти, да не предоставят безплатно пластмасови пликове за покупки на мястото на продажба на стоките или продуктите. [Изм. 9]

(6)  Мерките, които се предприемат от Държавите членки следва да могат също да включват използването на използват икономически инструменти като данъци и такси, които са се оказали особено ефективни за намаляване на употребата на пластмасови пликове за покупки, както и ограничения за търговия, като забрани чрез дерогация от член 18 от Директива 94/62/ЕО съгласно изискванията, установени в членове 34 и 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“). [Изм. 10]

(6a)  Пластмасовите пликове, предназначени за опаковане на влажни, насипни храни като сурово месо, риба и млечни продукти, както и пластмасовите пликове, предназначени за неопаковани приготвени хранителни продукти, са необходими с цел хигиена на храните и по тази причина следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива. [Изм. 47 и 51]

(6б)  Много леките пластмасови пликове се използват редовно за закупуване на сухи насипни, неопаковани храни, като например плодове, зеленчуци или сладкарски изделия. Използването на много леки пластмасови пликове за покупки за такива цели спомага за предотвратяване на генерирането на хранителни отпадъци, тъй като позволява на потребителя да закупи количеството продукт, което му е необходимо, а не предварително опаковано количество, и тъй като това прави възможно изтеглянето на продукт, който вече не е годен за потребление, без да е необходимо да се превръщат в отпадък цели партиди опакован продукт. Въпреки това много леките пластмасови пликове за покупки, съдържащи конвенционални пластмаси, представляват особен проблем, свързан със замърсяването с отпадъци. [Изм. 12]

(6в)  Пластмасовите пликове за покупки, произведени от биоразградими и компостируеми материали, имат по-малко вредно въздействие върху околната среда, отколкото пластмасовите пликове за покупки от конвенционални пластмаси. Там, където използването на пластмасови пликове за покупки предлага съществени предимства, а именно при използването на много леки пластмасови пликове за покупки за сухи насипни, неопаковани храни като плодове, зеленчуци и сладкарски изделия, тези конвенционални много леки пластмасови пликове за покупки следва постепенно да бъдат заменени от пликове за покупки, произведени от рециклирана хартия, или от много леки пластмасови пликове за покупки, които са биоразградими и компостируеми. Когато трябва да се намали използването на пластмасови пликове за покупки, т.е. използването на много леки пластмасови пликове за покупки, използването на такива пликове, произведени от биоразградими и компостируеми материали, следва също да попадне в обсега на общия целеви показател за намаляване на потреблението на пластмасови пликове. На държавите членки обаче, в които има разделно събиране на биологичните отпадъци, следва да бъде разрешено да намалят цената на биоразградимите и компостируеми пластмасови пликове за покупки. [Изм. 13]

(6г)  Образователните програми, насочени към потребителите като цяло, както и по-специално към децата, следва да играят особена роля за намаляване на използването на пластмасови пликове. Тези образователни програми следва да бъдат въведени както от държавите членки, така и от производителите и търговците на дребно на мястото на продажба на стоките и продуктите. [Изм. 14]

(6д)  Основните изисквания по отношение на опаковките, оползотворявани чрез компостиране, следва да бъдат изменени, така че да се гарантира разработването на стандарт на ЕС за компостиране в градински условия. Основните изисквания по отношение на биоразградимите опаковки следва да бъдат изменени, така че да се гарантира, че само материали, които са напълно биоразградими, се считат за биологично разградими. [Изм. 15]

(6e)  Европейският стандарт EN 13432 „Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане — Схема за изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на опаковките“ определя характеристиките, които даден материал трябва да притежава, за да бъде считан за „компостируем“, а именно, че той може да бъде рециклиран чрез процес на органично оползотворяване на отпадъци, включващо компостиране и анаеробно разлагане. Комисията следва да поиска от Европейския комитет за стандартизация да разработи отделен стандарт за компостиране в градински условия. [Изм. 16]

(6ж)  Някои пластмасови материали се наричат „oксо-биоразградими“ от техните производители. В подобни пластмасови материали „oксо-биоразградимите“ добавки, обикновено метални соли, са включени в конвенционалната пластмаса. В резултат на окисляването на тези добавки пластмасовите материали се разпадат на малки частици, които остават в околната среда. Затова е подвеждащо те да се наричат „биоразградими“. Разпадането преобразува видимото нерегламентирано изхвърляне на такива изделия като пластмасовите пликове за покупки в невидимо нерегламентирано изхвърляне на вторични пластмасови микрочастици. Това не решава проблема с отпадъците, а по-скоро увеличава замърсяването на околната среда чрез тези пластмасови материали. Поради това подобни пластмасови материали не следва да се използват за пластмасови опаковки. [Изм. 17]

(6з)  Използването в опаковъчни материали на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, както и на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва постепенно да бъде прекратено, за да се избегне излишната експозиция на хора на тези вещества и да се предотврати въвеждането на такива вещества в околната среда по време на фазата на отпадъците. [Изм. 18]

(6и)  Вредните вещества, особено увреждащите хормоналната система химични вещества в пластмасовите пликове следва да бъдат изцяло забранени, за да се гарантира добро ниво на опазване на околната среда и човешкото здраве. [Изм. 19]

(7)  Мерките за намаляване на употребата на пластмасови пликове за покупки следва да водят до трайно намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки и следва да не водят до общо нарастване на генерирането на опаковки. [Изм. 20]

(7a)  С цел да се гарантира признаване в рамките на целия Съюз на обозначенията (маркировка, отличителен знак или цветен код) за биоразградими и компостируеми пликове, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определянето на такива обозначения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 21]

(8)  Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие с със Съобщението на Комисията относно „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“(6) и следва да допринасят за дейности срещу нерегламентираното изхвърляне, предприети в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7).

(8a)  За да не се спъва функционирането на вътрешния пазар, по отношение на използваните материали следва да се прилагат еднакви условия в целия Съюз. Разликите в третирането на отделни материали в отделни държави членки затрудняват рециклирането и търговията. [Изм. 22]

(9)  Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

(1)  В член 3 се създават следните точки:"

„-2a. „пластмасови пликове за покупки“ означава пликове със или без дръжка за носене, произведени от пластмасови материали съгласно определението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията*, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите за целите на пренасяне на стоки. Пластмасовите пликове, необходими за хигиена на храните и предназначени за опаковане на влажни, насипни храни като сурово месо, риба и млечни продукти, както и пластмасовите пликове, предназначени за неопаковани приготвени хранителни продукти, не се считат за пластмасови пликове за покупки за целите на настоящата директива; [Изм. 48 и 53]

   2а. „леки пластмасови пликове за покупки“ означава пликове, изработени от пластмасов материал, както е определено в член 3, точка 1 от Регламент (ЕС) № 10/2011 с дебелина на стената под 50 микрона, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много леки пластмасови пликове за покупки; [Изм. 24]
   2б. „много леки пластмасови пликове за покупки“ означава пликове, произведени от пластмасови материали, както е определено в член 3, точка 1 от Регламент (ЕС) № 10/2011, с дебелина на стената под 10 микрона; [Изм. 25]
   2в. „оксо-разградими пластмасови материали“ означава пластмасови материали, които съдържат добавки които действат като катализатор за разпадането на пластмасовия материал на микрофрагменти от пластмасов материал; [Изм. 26]
   2г. „биологични отпадъци“ означава биоразградими отпадъци от градините и парковете, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от хранително-преработвателните предприятия. В тях не се включват остатъци от горскостопанска или селскостопанска дейност, естествени торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като естествен текстил, хартия или обработена дървесина. Не се включват и онези странични продукти от производството на храни, които никога не се превръщат в отпадъци; [Изм. 27]
   2д. „вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията“ означава вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, от категория 1А или 1Б в съответствие с част 3 от приложение VІ към Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета**; [Изм. 28]
   2е. „вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система“ означава вещества, имащи свойствата да нарушават функциите на ендокринната система, за които има научни данни, че имат възможни сериозни последици за здравето на човека, или които са идентифицирани в съответствие с процедурата, определена в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета***, или които са идентифицирани в съответствие с Препоръка на Комисията […/../ЕС]****;

_______________________

* Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (OB L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).

** Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

*** Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

**** Препоръка на Комисията [.../.../ЕС] от ... относно критериите за идентифициране на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система (ОВ С ...).“ [Изм. 29]

"

(2)  В член 4 се създават следните параграфи:"

„-1a. Държавите членки гарантират, че опаковката се произвежда по такъв начин, че да не съдържа в концентрации над 0,01% вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията или които нарушават функциите на ендокринната система. Държавите членки гарантират, че опаковката се произвежда по такъв начин, че да не съдържа „оксо-разградими“ пластмаси. Тези мерки се постигат до …(8). [Изм. 30]

   1а. Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на устойчиво намаление в потреблението на леки пластмасови пликове за покупки на своята територия в рамките на две години от влизането в сила на настоящата директива с най-малко:
   50% в срок до ...(9), както и
   80% в срок до ...(10)+,

в сравнение съответно със средното равнище на потребление в Съюза през 2010 г. [Изм. 31]

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че стопанските субекти, които продават храни, не предоставят безплатно пластмасови пликове за покупки, освен в случаите на много леки пластмасови пликове за покупки или алтернативи на тези много леки пластмасови пликове за покупки, както е посочено в шеста алинея .

Държавите членки гарантират, че стопанските субекти, които продават храни, определят цена за леки пластмасови пликове за покупки, която е ефективна и съразмерна за постигане на целевия показател за намаляване на потреблението на пластмасови пликове, посочен в първа алинея. Държавите членки гарантират, че стопанските субекти, които продават храни, определят най-малко една и съща цена за по-дебели пластмасови пликове за покупки, както и че стопанските субекти не заменят леките пластмасови пликове за покупки с много леки пластмасови пликове за покупки на мястото на продажба. Държавите членки предприемат необходимите мерки до …(11).

Държавите членки, които са въвели разделно събиране на биологичните отпадъци, могат да задължават стопанските субекти, които продават храни, да намаляват с до 50% цената за леки пластмасови пликове за покупки, които са биоразградими и компостируеми.

Държавите членки насърчават стопанските субекти, които продават стоки, които не са храни, да определят цена за пластмасови пликове за покупки, която е ефективна и съразмерна за постигане на целевия показател за намаляване на потреблението на пластмасови пликове, посочен в първа алинея. [Изм. 32]

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че използването на много леки пластмасови пликове за опаковане на сухи насипни, неопаковани храни (като плодове, зеленчуци и сладкарски изделия) намалява или се заменя постепенно с пликове за покупки, които са направени от рециклирана хартия, или с много леки пластмасови пликове за покупки, които са биоразградими и компостируеми. Държавите членки постигат размер на заменяне от 50% в срок до ...(12) и от 100% в срок до ...(13)+. [Изм. 33]

Тези меркиДържавите членки могат да включват прилагането на национални целеви показатели за намаляване на потреблението, използват други икономически инструменти, както и да поддържат или въвеждат ограничения за търговия чрез дерогация от член 18. Такива мерки обаче не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между държавите членки. [Изм. 34]

Държавите членки докладват относно въздействието на тези мерки върху цялостното образуване на отпадъци от опаковки, когато докладват на Комисията в съответствие с член 17.

   1б. Търговците на дребно разрешават на потребителите да откажат или да оставят на мястото на продажбата всяка опаковка, която считат за излишна, по-специално по отношение на пликовете за покупки. Търговците на дребно гарантират, че тези опаковки или се използват повторно, или се рециклират. [Изм. 35]
   1в. Поне през първата година след влизането в сила на настоящата директива държавите членки насърчават кампании за информираност и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, относно отрицателните последици за околната среда от прекомерното използване на традиционни пластмасови пликове. [Изм. 36]
   1г. Държавите членки гарантират, че мерките за намаляване на употребата на леки пластмасови пликове за покупки не водят до общо нарастване на генерирането на опаковки.“ [Изм. 38]

"

(3)  Създава се следният член:"

„Член 6a

Информация, която да се посочи на пластмасовите пликове

Ако пликовете са биоразградими и компостируеми, това ясно се посочва на плика с маркировка, отличителен знак или цветен код. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за определянето на тези обозначения, за да се гарантира тяхното разпознаване в рамките на Съюза. Държавите членки могат да приемат мерки за указване и на други характеристики, като например възможността за повторна употреба, за рециклиране и за разграждане.“ [Изм. 39]

"

(4)  Създава се следният член:"

„Член 20а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ...(14).

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 40]

"

(5)  В приложение ІІ, параграф 3, букви в) и г), се изменят както следва:"

„в) Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което следва да бъде изцяло съвместимо с отделното събиране и с процеса или дейността за биоразграждане в промишлени и/или в градински условия, в които се въвежда.

   г) Биоразграждащи се опаковки

Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който целият материал в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода.“ [Изм. 41]

"

Член 2

1.  Държавите членки приемат, ако е необходимо, промени в националното законодателство и въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от дванадесет месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 42]

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 2а

В срок до ...(15) Комисията извършва преглед на ефективността на настоящата директива и оценява дали е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки, които да бъдат придружени, ако е целесъобразно, от законодателно предложение. [Изм. 43]

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C [...], [...] г., стр. [...].
(2)ОВ C [...], [...] г., стр. [...].
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г.
(4)Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
(5)Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
(6)Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (СОМ(2011)0571 final).
(7)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(8) Две години след влизането в сила на настоящата директива.
(9) Три години след влизането в сила на настоящата директива.
(10)+ Пет години след влизането в сила на настоящата директива.
(11) Две години след влизането в сила на настоящата директива.
(12) Три години след влизането в сила на настоящата директива.
(13)+ Пет години след влизането в сила на настоящата директива.
(14) Датата на влизане в сила на директивата за изменение.
(15) Шест години след влизането в сила на настоящата директива.

Правна информация - Политика за поверителност