Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0371(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0174/2014

Indgivne tekster :

A7-0174/2014

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0417

Vedtagne tekster
PDF 357kWORD 85k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0761),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0392/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. februar 2014(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. april 2014(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0174/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer
P7_TC1-COD(2013)0371

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF(4) blev vedtaget for at forebygge og mindske miljøbelastningen ved emballage og emballageaffald. Selvom plastbæreposer betragtes som emballage i henhold til samme direktiv, indeholder bestemmelserne ingen specifikke foranstaltninger vedrørende sådanne poser.

(2)  Forbruget af plastbæreposer fører til store mængder henkastet affald og en ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. Henkastning af plastbæreposer bidrager til problemet resulterer i miljøforurening og forværrer de udbredte problemer med affald i havet, der vandområder, hvilket truer marine akvatiske økosystemer over hele verden. [Ændring 1]

(2a)  Derudover har ophobningen af plastbæreposer i miljøet en tydeligt negativ indvirkning på visse økonomiske sektorer, såsom turismen. [Ændring 2]

(3)  Plastbæreposer Letvægtsplastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron, hvilke udgør langt de fleste af det samlede antal plastbæreposer, der forbruges i Unionen, genanvendes knap er knap så hyppigt genbrugelige som tykkere plastbæreposer, og de bliver således hurtigere til affald, der er større tendens til, at de smides væk, og de vil på grund af deres lave vægt med større sandsynlighed blive spredt i miljøet, både på landjorden og i ferskvands- og marine økosystemer. [Ændring 3]

(3a)  Det aktuelle genanvendelsesniveau er meget lavt, selv om plastbæreposer kan genanvendes. Genanvendelsen af plastbæreposer forventes desuden ikke at nå et betydeligt niveau, da plastbæreposer som følge af deres ringe tykkelse og lave vægt ikke besidder en høj genanvendelsesværdi. Derudover eksisterer der ikke nogen særskilt indsamling af plastbæreposer, transport af dem er omkostningsfuld, og afvaskning af dem med henblik på genanvendelse kræver store mængder vand. Genanvendelse af plastbæreposer løser derfor ikke de problemer, som de skaber. [Ændring 4]

(3b)  Ifølge affaldshierarkiet kommer forebyggelse først. Derfor er der fastsat et reduktionsmål for hele Unionen. Plastbæreposer tjener dog flere forskellige formål og vil stadig blive anvendt i fremtiden. For at sikre, at de nødvendige plastbæreposer ikke ender i naturen, bør infrastrukturen til affaldsbehandling – navnlig genanvendelse – udbygges, og forbrugerne bør informeres om korrekt bortskaffelse af affald. [Ændring 46]

(4)  Forbruget af plastbæreposer varierer betragteligt inden for Unionen, ikke kun som følge af forskelle i forbrugsvaner og miljøbevidsthed samt, men navnlig på grund af effektiviteten af medlemsstaternes politiske foranstaltninger. Nogle medlemsstater har formået at nedbringe forbruget af plastbæreposer betydeligt, idet det gennemsnitlige forbrug i de syv bedst præsterende medlemsstater kun svarer til 20 % af EU's Unionens gennemsnitlige forbrug. Reduktionsmålene for hele Unionen bør fastsættes i forhold til det gennemsnitlige forbrug af plastbæreposer i hele Unionen for at tage hensyn til de reduktioner, der allerede er opnået af visse medlemsstater. [Ændring 5]

(4a)  De foreliggende data om forbruget af plastbæreposer i Unionen viser tydeligt, at forbruget er lavt eller er blevet mindsket i de medlemsstater, hvor de økonomiske aktører ikke udleverer plastbæreposer gratis, men i stedet mod en mindre betaling. [Ændring 6]

(4b)  Det har endvidere vist sig, at forbrugeroplysninger spiller en afgørende rolle med henblik på at nå reduktionsmålene for forbruget af plastikposer. Der er derfor behov for en øget institutionel indsats for at øge bevidstgørelsen om de miljømæssige virkninger af plastikposer samt gøre op med den nuværende opfattelse af plast som en uskadelig, billig og i sig selv værdiløs vare. [Ændring 7]

(5)  For at fremme lignende reduktioner i det gennemsnitlige forbrug af letvægtsplastbæreposer bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til i betydelig grad at mindske forbruget af plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron, som har et meget begrænset genanvendelsespotentiale i overensstemmelse med de generelle mål for Unionens affaldspolitik og Unionens affaldshierarki som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(5). Sådanne begrænsende foranstaltninger bør tage hensyn til det nuværende forbrugsniveau af plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, så et højere niveau kræver en større indsats. For at overvåge fremskridtene med at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer forelægger de nationale myndigheder oplysninger om deres forbrug i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 94/62/EF. [Ændring 8]

(5a)  De foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe, bør omfatte anvendelsen af økonomiske instrumenter, såsom prissætning, der har vist sig særlig virkningsfuld, når det kommer til at mindske forbruget af plastbæreposer. Medlemsstaterne bør sikre, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, ikke stiller plastbæreposer ud over plastbæreposer med en meget lav vægt eller alternativer hertil omkostningsfrit til rådighed på salgsstedet for varer eller produkter. Medlemsstaterne bør ligeledes tilskynde til, at de økonomiske aktører, der udelukkende sælger ikke-fødevarerelaterede varer, ikke stiller plastbæreposer omkostningsfrit til rådighed på salgsstedet for varer eller produkter. [Ændring 9]

(6)  De foranstaltninger, som Medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte anvendelsen af bør også kunne anvende økonomiske instrumenter, såsom skatter og afgifter, der har vist sig særligt virkningsfulde, når det kommer til at mindske forbruget af plastbæreposer, samt handelsrestriktioner, såsom forbud som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 94/62/EF, der er omfattet af kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). [Ændring 10]

(6a)  Plastbæreposer, der anvendes til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt, såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter og plastikposer, der anvendes til indpakning af uemballerede, tilberedte fødevarer, er nødvendige af hensyn til fødevarehygiejnen og bør således være undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde. [Ændring 47 + 51]

(6b)  Plastbæreposer med en meget lav vægt anvendes ofte ved køb af tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom frugter, grøntsager eller konfekturevarer. Brugen af plastbæreposer med en meget lav vægt til sådanne formål bidrager til at forebygge fødevarespild, da forbrugeren får mulighed for at købe den nøjagtigt påkrævede mængde frem for en fast færdigpakket mængde, og da det gør det muligt at trække et produkt tilbage, som ikke længere er egnet til forbrug, navnlig uden at skulle kassere hele færdigpakkede pakker af varer. Plastbæreposer med en meget lav vægt, der er fremstillet af konventionelt plastic, udgør ikke desto mindre et særligt problem med hensyn til henkastet affald. [Ændring 12]

(6c)  Plastbæreposer, der er fremstillet af bionedbrydelige og komposterbare materialer, er mindre skadelige for miljøet end konventionelle plastbæreposer. Såfremt anvendelsen af plastbæreposer sikrer vigtige fordele, navnlig i tilfælde, hvor plastbæreposer med en meget lav vægt anvendes til tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, som f.eks. frugter, grøntsager og konfekturevarer, bør disse konventionelle plastbæreposer med en meget lav vægt gradvist udskiftes med bæreposer af genbrugspapir eller bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer med en meget lav vægt. Hvis brugen af plastbæreposer bør mindskes, navnlig brugen af letvægtsplastbæreposer, bør brugen af sådanne poser af bionedbrydelige og komposterbare materialer ligeledes indplaceres under det almene reduktionsmål. Medlemsstater med særskilt indsamling af bioaffald bør imidlertid have mulighed for at reducere prisen på bionedbrydelige og komposterbare letvægtsplastbæreposer. [Ændring 13]

(6d)  Uddannelsesprogrammer, der er rettet mod forbrugere i almindelighed og børn i særdeleshed, bør indtage en særlig rolle med henblik på at mindske brugen af plastikposer. Disse uddannelsesprogrammer bør gennemføres af såvel medlemsstater som producenter og detailhandlere på salgsstedet for varer og produkter. [Ændring 14]

(6e)  De væsentlige krav til genanvendelig emballage i form af kompostering bør ændres for at sikre, at der udarbejdes en europæisk standard for havekompostering. De væsentlige krav til bionedbrydelig emballage bør ændres for at sikre, at kun de materialer, som er fuldt ud bionedbrydelige, anses for at være bionedbrydelige. [Ændring 15]

(6f)  Ved den europæiske standard EN 13432 om "krav til emballage, som kan genanvendes ved kompostering og bionedbrydning - efterprøvningsordninger og evalueringskriterier for endelig godkendelse af emballage" fastlægges de karakteristika, som et materiale skal besidde for at blive betragtet som "komposterbart", nemlig at det kan genanvendes gennem en organisk genanvendelsesproces bestående af kompostering og anaerob nedbrydning. Kommissionen bør anmode Den Europæiske Standardiseringsorganisation om at udarbejde en særskilt standard for havekompostering. [Ændring 16]

(6g)  Visse plastmaterialer omhandles som "oxo-bionedbrydelige" af deres producenter. I sådanne plastmaterialer indgår "oxo-bionedbrydelige" tilsætningsstoffer, fortrinsvis metalsalte, i konventionelt plastic. Som en konsekvens af iltningen af disse tilsætningsstoffer fragmenteres plastmaterialerne til små partikler, som forbliver i miljøet. Det er derfor misvisende at henvise til sådanne plastmaterialer som "bionedbrydelige". Fragmenteringen omdanner synligt henkastet artikelaffald, såsom plastbæreposer, til usynligt henkastet affald i form af sekundært mikroplastic. Dette udgør ikke en løsning på affaldsproblemet, men forøger snarere forureningen af miljøet gennem disse plastmaterialer. Disse plastmaterialer bør derfor ikke anvendes til plastemballage. [Ændring 17]

(6h)  Anvendelsen af stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og hormonforstyrrende stoffer bør udfases af emballagemateriale med henblik på at undgå, at mennesker i unødigt omfang udsættes for disse stoffer, og at disse stoffer slipper ud i miljøet under affaldsfasen. [Ændring 18]

(6i)  Skadelige stoffer, navnlig hormonforstyrrende stoffer, bør helt forbydes i plastikposer for at sikre et godt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed. [Ændring 19]

(7)  Foranstaltninger til mindskelse af forbruget af plastbæreposer bør føre til en varig reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer og bør ikke føre til en overordnet stigning i produktionen af emballage. [Ændring 20]

(7a)  For at sikre EU-dækkende genkendelighed af angivelser (mærke, tegn eller farvekode) på bionedbrydelige og komposterbare poser bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastlæggelse af disse angivelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 21]

(8)  De foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv stemmer overens med Kommissionens meddelelse om en køreplan til et ressourceeffektivt Europa(6) og bør bidrage til foranstaltninger mod henkastning af affald, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF(7).

(8a)  For ikke at hæmme det indre markeds funktion bør der i hele Unionen gælde samme betingelser med hensyn til de anvendte materialer. Forskelle i den måde, visse medlemsstater håndterer visse materialer, er ødelæggende for genanvendelse og handel. [Ændring 22]

(9)  Direktiv 94/62/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 94/62/EF foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 3 indsættes følgende stykker:"

"-2a. "plastbæreposer": poser med eller uden hank fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1), i Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011*, som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer og produkter med det formål at transportere varer. Plastbæreposer, der af hensyn til fødevarehygiejne er nødvendige til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt, såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter og plastikposer, der anvendes til indpakning af uemballerede, tilberedte fødevarer, betragtes ikke som plastbæreposer med henblik på dette direktiv. [Ændring 48 + 53]

   2a) "letvægtsplastbæreposer": poser fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i forordning (EUEU) nr. 10/2011 med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer og produkter, med undtagelse af plastbæreposer med en meget lav vægt. [Ændring 24]
   2b. "plastbæreposer med en meget lav vægt": poser fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i forordning (EU) nr. 10/2011 med en vægtykkelse på mindre end 10 mikron. [Ændring 25]
   2c. "oxo-fragmenterbare plastmaterialer": plastmaterialer, som indeholder tilsætningsstoffer, der katalyserer fragmenteringen af plastmaterialer til mikrofragmenter af plastmaterialer. [Ændring 26]
   2d. "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. Definitionen omfatter ikke restprodukter fra skovbrug eller landbrug, gødning, renseslam eller andre former for bionedbrydeligt affald, som f.eks. naturlige tekstilmaterialer, papir eller forarbejdet træ. Den omfatter heller ikke biprodukter fra fødevareproduktion, som aldrig bliver til affald. [Ændring 27]
   2e. "stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske": stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008**. [Ændring 28]
   2f. "hormonforstyrrende stoffer": stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber, i forbindelse med hvilke der er videnskabelig dokumentation for eventuelle alvorlige indvirkninger på menneskers sundhed, eller egenskaber, der er identificeret i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006***, eller der er identificeret i overensstemmelse med Kommissionens henstilling [.../.../EU]****.

_______________________

* Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1).

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

**** Kommissionens henstilling [.../.../EU] af … om identifikationskriterier for hormonforstyrrende stoffer (EUT C…)." [Ændring 29]

"

2)  I artikel 4 indsættes følgende stykker:"

"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at emballage fremstilles på en sådan måde, at det ikke indeholder stoffer i koncentrationer over 0,01 %, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, eller som har hormonforstyrrende virkninger. Medlemsstaterne sikrer, at emballage fremstilles på en sådan måde, at det ikke indeholder "oxo-fragmenterbare" plastmaterialer. Disse foranstaltninger opnås senest den …(8). [Ændring 30]

   1a. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at opnå en varig mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer på deres område senest to år efter dette direktivs ikrafttræden på henholdsvis mindst:
   50 % senest den …(9) og
   80 % senest den …(10)+

i forhold til gennemsnitsforbruget i Unionen i 2010. [Ændring 31]

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, ikke stiller plastbæreposer omkostningsfrit til rådighed med undtagelse af plastbæreposer med en meget lav vægt eller alternativer hertil som omhandlet i sjette afsnit.

Medlemsstaterne sikrer, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, opkræver en pris for letvægtsplastbæreposer, som er virkningsfuld og forholdsmæssig, for derved at nå reduktionsmålet som omhandlet i første afsnit. Medlemsstaterne sikrer, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, som minimum opkræver den samme pris for tykkere plastbæreposer, og at de ikke udskifter letvægtsplastbæreposer med plastbæreposer med en meget lav vægt på salgsstedet. Medlemsstaterne træffer sådanne foranstaltninger senest den ...(11).

Medlemsstater, som har vedtaget en særskilt indsamling af bioaffald, kan kræve, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, mindsker prisen på op til 50 % på letvægtsplastbæreposer, der er bionedbrydelige og komposterbare.

Medlemsstaterne tilskynder de økonomiske aktører, der sælger ikke-fødevarerelaterede varer, til at opkræve en pris for plastbæreposer, således at den er virkningsfuld og forholdsmæssig for derved at nå reduktionsmålene som omhandlet i første afsnit. [Ændring 32]

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at anvendelsen af plastbæreposer med en meget lav vægt, der anvendes til indpakning af tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom frugter, grøntsager og konfekturevarer, gradvist udskiftes med bæreposer, der er fremstillet af genbrugspapir, eller med plastbæreposer med en meget lav vægt, som er bionedbrydelige og komposterbare. Medlemsstaterne skal nå et udskiftningsniveau på 50 % senest den …(12) og på 100 % senest den …(13)+.[Ændring 33]

Disse foranstaltninger kan omfatte anvendelsen af nationale reduktionsmål, Medlemsstaterne kan anvende andre økonomiske instrumenter såvel som samt bevare eller indføre handelsrestriktioner som en undtagelse fra artikel 18. Sådanne foranstaltninger må imidlertid ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. [Ændring 34]

Medlemsstaterne rapporterer om virkningen af disse foranstaltninger på den overordnede produktion af emballageaffald, når de forelægger rapport til Kommissionen i henhold til artikel 17.

   1b. Detailhandlere skal give forbrugerne mulighed for at afvise og forlade salgsstedet uden emballage, som de anser for overflødig, navnlig bæreposer. Detailhandlere sikrer, at denne emballage enten genbruges eller genvindes. [Ændring 35]
   1c. Kommissionen og medlemsstaterne skal som minimum i løbet af det første år efter dette direktivs ikrafttræden fremme offentlige oplysnings- og bevidstgørelseskampagner om de negative miljømæssige virkninger af en overdreven brug af konventionelle plastikposer. [Ændring 36]
   1d. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltningerne til mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer ikke fører til en overordnet stigning i produktionen af emballage. [Ændring 38] "

"

3)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 6a

Oplysninger, der skal angives på plastikposer:

Hvis poser er bionedbrydelige og komposterbare, skal dette tydeligt angives på posen i form af et mærke, et tegn eller en farvekode. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at definere sådanne angivelser med henblik på at gøre det muligt at genkende sådanne poser i hele Unionen. Medlemsstaterne kan indføre foranstaltninger for at angive andre kendetegn, såsom egnethed til genbrug, genanvendelse og nedbrydelighed. [Ændring 39] "

"

4)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 20a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den ...(14).

3.  Den i artikel 6a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." [Ændring 40]

"

5)  I bilag II affattes punkt 3, litra c) og d), således:"

"c) Genanvendelse i form af kompostering

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det er fuldt ud foreneligt med separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet i erhvervslivet og/eller haven, som affaldet underkastes.

   d) Bionedbrydelig emballage

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at alle materialer til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand." [Ændring 41]

"

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres nationale lovgivning og sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest tolv måneder efter direktivets ikrafttræden. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser. [Ændring 42]

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 2a

Senest den … (15) gennemgår Kommissionen effektiviteten af dette direktiv og vurderer, hvorvidt det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, der om nødvendigt skal ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag. [Ændring 43]

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formanden Formanden

(1)EUT C […] af […], s. […].
(2)EUT C […] af […], s. […].
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2014.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
(6)Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en køreplan til et ressourceeffektivt Europa (COM(2011)0571 endelig).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
(8) To år efter dette direktivs ikrafttræden.
(9) Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
(10)+ Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.
(11) To år efter dette direktivs ikrafttræden.
(12) Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
(13)+ Fem år efter dette direktivs ikrafttræden.
(14) Datoen for ændringsdirektivets ikrafttræden.
(15) Seks år efter dette direktivs ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik