Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0371(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2014

Συζήτηση :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0417

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 433kWORD 124k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0761),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0392/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Απριλίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0174/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς
P7_TC1-COD(2013)0371

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) εκδόθηκε προκειμένου να προληφθούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας στο περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς συνιστούν συσκευασία κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, οι διατάξεις της δεν περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα σχετικά με την κατανάλωση αυτής της κατηγορίας σακουλών.

(2)  Η κατανάλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς δημιουργεί υψηλά επίπεδα απορριμμάτων και οδηγεί σε αναποτελεσματική χρήση των πόρων, κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η απόρριψη πλαστικών σακουλών μεταφοράς εντείνει προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων που απειλούν τα θαλάσσια στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. [Τροπολογία 1]

(2α)  Επιπλέον, η συσσώρευση πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο περιβάλλον έχει σαφείς αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. [Τροπολογία 2]

(3)  Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα του συνολικού αριθμού πλαστικών σακουλών μεταφοράς που καταναλώνονται στην Ένωση, επαναχρησιμοποιούνται είναι λιγότερο συχνά επαναχρησιμοποιήσιμες από τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, και είναι πιθανότερο οπότε μετατρέπονται σε απόβλητα πιο γρήγορα, με τη χρήση τους τείνουν να συμβάλλουν στη δημιουργία απορριμμάτων και, λόγω του μικρού βάρους τους, κατά πάσα πιθανότητα καταλήγουν να διασκορπίζονται στο περιβάλλον, τόσο στην ξηρά και στα γλυκά ύδατα όσο και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. [Τροπολογία 3]

(3α)  Επί του παρόντος, τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι πολύ χαμηλά, παρότι οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς είναι ανακυκλώσιμες. Επιπλέον, η ανακύκλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν αναμένεται να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα καθώς, λόγω του μικρού τους πάχους και βάρους, οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν έχουν υψηλή αξία ανακύκλωσης. Πέραν αυτού, δεν υπάρχει σύστημα χωριστής συλλογής για τις πλαστικές σακούλες, η μεταφορά τους είναι δαπανηρή και το πλύσιμό τους για την ανακύκλωση απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού. Συνεπώς, η ανακύκλωση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν επιλύει τα προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας τους. [Τροπολογία 4]

(3β)  Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων δίδεται προτεραιότητα στην πρόληψη. Για τον λόγο αυτό έχει ορισθεί σε επίπεδο ΕΕ στόχος μείωσης. Ωστόσο, οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εξυπηρετούν πλείονες σκοπούς και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Για να εξασφαλισθεί ότι οι απαιτούμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς δεν θα καταλήξουν στο περιβάλλον, η υποδομή για τη διαχείριση αποβλήτων – ειδικά για την ανακύκλωση – θα πρέπει να επεκταθεί και οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερωθούν για τους κατάλληλους χώρους διάθεσης των αποβλήτων. [Τροπολογία 46]

(4)  Τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς ποικίλλουν σημαντικά σ’ ολόκληρη την Ένωση, λόγω όχι μόνο των διαφορών που παρατηρούνται στις καταναλωτικές συνήθειες, και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και την αποτελεσματικότητα αλλά κυρίως λόγω του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς: η μέση κατανάλωση στα επτά κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις ανέρχεται μόνο στο 20 % της μέσης κατανάλωσης στην ΕΕ. Θα πρέπει να τεθούν στόχοι μείωσης σε επίπεδο Ένωσης σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε όλη την Ένωση έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η μείωση που έχει ήδη επιτευχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη. [Τροπολογία 5]

(4α)  Από τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση πλαστικών σακουλών μεταφοράς στην Ένωση προκύπτει σαφώς ότι η χρήση είναι χαμηλή ή μειώθηκε σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία οι έμποροι δεν διαθέτουν δωρεάν τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς αλλά έναντι μικρού αντιτίμου. [Τροπολογία 6]

(4β)  Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η ενημέρωση των καταναλωτών έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου σχετίζεται με τη μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Είναι συνεπώς αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες σε θεσμικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης πλαστικών υλικών καθώς και για την αλλαγή της υπάρχουσας αντίληψης σύμφωνα με την οποία το πλαστικό είναι ένα ακίνδυνο, χαμηλού κόστους και χωρίς εγγενή αξία υλικό. [Τροπολογία 7]

(5)  Τα κράτη μέλη, για να προωθήσουν παρόμοιες μειώσεις όσον αφορά το επίπεδο της μέσης κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών σακουλών μεταφοράς πάχους μικρότερου από 50 μικρά και με πολύ περιορισμένη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα και της ιεράρχησης των αποβλήτων από την Ένωση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). Αυτά τα μέτρα μείωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα καταγραφόμενα επίπεδα κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς στα επιμέρους κράτη μέλη και τα υψηλότερα επίπεδα να απαιτούν πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση της χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς οι εθνικές αρχές θα παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. [Τροπολογία 8]

(5α)  Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση οικονομικών μέσων, όπως τιμολόγηση, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι έμποροι που πωλούν τρόφιμα δεν παρέχουν δωρεάν πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ή εναλλακτικές αυτών των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους εμπόρους που πωλούν είδη πλην τροφίμων να μην παρέχουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς δωρεάν στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων. [Τροπολογία 9]

(6)  Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση οικονομικών μέσων, θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα, όπως φόρων και τελών, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, φόρους και τέλη, καθώς και περιορισμούς εμπορίας, όπως απαγορεύσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 10]

(6α)  Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα νωπών, χύμα τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για να περιέχουν ασυσκεύαστα προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής των τροφίμων και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογίες 47 και 51]

(6β)  Οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς χρησιμοποιούνται σταθερά για την αγορά ξηρών χύμα, ασυσκεύαστων τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά ή είδη ζαχαροπλαστικής. Η χρήση πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς για τέτοιους σκοπούς συμβάλλει στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων τροφίμων, καθώς παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αγοράζει ακριβώς την ποσότητα που έχει ανάγκη και όχι την καθορισμένη προσυσκευασμένη ποσότητα, και επειδή επιτρέπει την απόσυρση προϊόντος που είναι ακατάλληλο ειδικά για κατανάλωση, χωρίς να χρειάζεται να πετιούνται στα σκουπίδια ολόκληρες παρτίδες συσκευασμένων προϊόντων. Παρόλα αυτά, οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που παρασκευάζονται από συμβατικές πλαστικές ύλες αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τα απορρίμματα. [Τροπολογία 12]

(6γ)  Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες παρασκευάζονται από βιοαποικοδομήσιμα υλικά που λιπασματοποιούνται, είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον από ό,τι οι συμβατικές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Όταν η χρήση πλαστικών σακουλών μεταφοράς παρέχει σημαντικά οφέλη, ιδίως όταν πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς χρησιμοποιούνται για ξηρά χύμα, ασυσκεύαστα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής, οι εν λόγω συμβατικές πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά από σακούλες μεταφοράς που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή από πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που είναι βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες. Όταν η χρήση πλαστικών σακουλών μεταφοράς θα πρέπει να μειωθεί, ιδίως η χρήση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, η χρήση σακουλών που αποτελούνται από βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα υλικά θα πρέπει επίσης να ενταχθούν στον γενικό στόχο μείωσης. Ωστόσο, στα κράτη μέλη με χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να επιτρέπεται να μειώνουν την τιμή των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. [Τροπολογία 13]

(6δ)  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους καταναλωτές εν γένει και ειδικότερα σε παιδιά θα πρέπει να διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων και προϊόντων. [Τροπολογία 14]

(6ε)  Οι βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις συσκευασίες που είναι ανακτήσιμες υπό τη μορφή λιπασματοποίησης θα πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι αναπτύσσεται ευρωπαϊκό πρότυπο για λιπασματοποίηση απορριμμάτων κήπου. Οι βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τις βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες θα πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι μόνον τα υλικά τα οποία αποικοδομούνται πλήρως θα θεωρούνται βιοαποικοδομήσιμα. [Τροπολογία 15]

(6στ)  Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13432 σχετικά με τις «Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης - Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας» καθορίζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα υλικό προκειμένου να θεωρηθεί «λιπασματοποιήσιμο», δηλαδή ότι μπορεί να ανακυκλωθεί μέσω μιας διεργασίας ανάκτησης οργανικής ύλης που συνίσταται σε λιπασματοποίηση και αναερόβια αποσύνθεση. Η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να αναπτύξει χωριστό πρότυπο για λιπασματοποίηση κήπου. [Τροπολογία 16]

(6ζ)  Ορισμένα πλαστικά υλικά αναφέρονται από τους κατασκευαστές τους ως «οξο-βιοαποικοδομήσιμα». Σε τέτοιου είδους πλαστικά υλικά, ενσωματώνονται στις συμβατικές πλαστικές ύλες «οξο-βιοαποικοδομήσιμα» πρόσθετα, συνήθως μεταλλικά άλατα. Ως αποτέλεσμα της οξείδωσης των εν λόγω προσθέτων, τα πλαστικά υλικά διασπώνται σε μικρά σωματίδια, τα οποία παραμένουν στο περιβάλλον. Επομένως, είναι παραπλανητικός ο χαρακτηρισμός των εν λόγω υλικών ως «βιοαποικοδομήσιμων». Η διάσπαση μετατρέπει τα ορατά απορρίμματα, που δημιουργούνται από είδη όπως οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, σε αόρατα απορρίμματα, που αποτελούνται από δευτερογενή μικροπλαστικά. Αυτό δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων, αλλά μάλλον εντείνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από πλαστικά υλικά. Συνεπώς, τα εν λόγω πλαστικά υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας. [Τροπολογία 17]

(6η)  Η χρήση ουσιών που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, και ουσιών που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες, θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά από τα υλικά συσκευασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση των πολιτών σε τέτοιες ουσίες και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εν λόγω ουσίες να καταλήξουν στο περιβάλλον στο στάδιο των αποβλήτων. [Τροπολογία 18]

(6θ)  Θα πρέπει να απαγορευτεί ολοσχερώς η χρήση επιβλαβών ουσιών, ειδικότερα δε ενδοκρινικών διαταρακτών, στις πλαστικές σακούλες με σκοπό να διασφαλιστεί επαρκής προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. [Τροπολογία 19]

(7)  Τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών και όχι τη συνολική αύξηση της παραγωγής συσκευασιών. [Τροπολογία 20]

(7α)  Για να εξασφαλισθεί η αναγνώριση των ενδείξεων (σήμα, χαρακτηριστικό γνώρισμα ή κωδικός χρώματος) σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό αυτών των ενδείξεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 21]

(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη(6), και αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε ενέργειες κατά της δημιουργίας απορριμμάτων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7).

(8α)  Για να μην θιγεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι για τα χρησιμοποιούμενα υλικά σε όλη την Ένωση. Η εισαγωγή διακρίσεων έναντι συγκεκριμένων υλικών σε συγκεκριμένα κράτη μέλη δυσχεραίνει την ανακύκλωση και το εμπόριο. [Τροπολογία 22]

(9)  Ως εκ τούτου, η οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 3 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:"

«-2α. «πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: σακούλες με ή χωρίς λαβή, από πλαστικά υλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής*, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων για τη μεταφορά των προϊόντων. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς που είναι απαραίτητες για λόγους υγιεινής των τροφίμων για το τύλιγμα νωπών, χύμα τροφίμων, όπως το ωμό κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται για να περιέχουν ασυσκεύαστα προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής δεν θεωρούνται πλαστικές σακούλες μεταφοράς για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογίες 48 και 53]

   2α. «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: σακούλες από πλαστικά υλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά, οι οποίες διατίθενται σε καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. [Τροπολογία 24]
   2β. «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: σακούλες από πλαστικά υλικά όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011, με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 10 μικρά· [Τροπολογία 25]
   2γ. «οξο-διασπώμενα πλαστικά υλικά»: πλαστικά υλικά τα οποία περιλαμβάνουν πρόσθετα που λειτουργούν ως καταλύτες για τη διάσπαση του πλαστικού υλικού σε μικρο-θραύσματα πλαστικού υλικού· [Τροπολογία 26]
   2δ. «βιολογικά απόβλητα»: τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων νοικοκυριών, εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης, και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων. Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα δασικά ή γεωργικά κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας λυμάτων ή άλλα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα όπως οι φυσικές ίνες, το χαρτί ή το επεξεργασμένο ξύλο. Εξαιρούνται επίσης τα παραπροϊόντα της παραγωγής τροφίμων που δεν μετατρέπονται ποτέ σε απόβλητα· [Τροπολογία 27]
   2ε. «ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή»: ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, σύμφωνα με το τμήμα 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**· [Τροπολογία 28]
   2στ. «ενδοκρινικοί διαταράκτες»: ουσίες που έχουν ιδιότητες πρόκλησης ενδοκρινικών διαταραχών για τις οποίες υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, ή οι οποίες προσδιορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***, ή οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τη σύσταση [.../.../ΕΕ] της Επιτροπής****·

____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 12 της 15.1.2011, p. 1.).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353, 31.12.2008, σ. 1).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

**** Σύσταση [.../.../ΕΕ] της Επιτροπής, της ... , σχετικά με τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (ΕΕ C...).» [Τροπολογία 29]

"

2)  Στο άρθρο 4 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«-1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην περιέχουν σε συγκεντρώσεις άνω του 0,01% ουσίες που είναι καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή αποτελούν ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συσκευασίες κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην περιέχουν «οξο-διασπώμενα» πλαστικά υλικά. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται έως τις ...(8).[Τροπολογία 30]

   1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να επιτευχθεί συνεχής μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας τουλάχιστον κατά
   50% έως την ...(9), και
   80% έως την ...(10)+,

σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση στην Ένωση το 2010, αντιστοίχως. [Τροπολογία 31]

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι έμποροι που πωλούν τρόφιμα δεν παρέχουν δωρεάν πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκτός από τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς ή εναλλακτικές αυτών των πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο έκτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι έμποροι που πωλούν τρόφιμα χρεώνουν με ορισμένο ποσό τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, το οποίο είναι ουσιαστικό και αναλογικό έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι έμποροι που πωλούν τρόφιμα χρεώνουν τουλάχιστον το ίδιο ποσό τις χοντρότερες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, και ότι οι έμποροι δεν αντικαθιστούν τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς στο σημείο πώλησης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα έως τις ...(11).

Τα κράτη μέλη που έχουν καθιερώσει χωριστή συλλογή για τα βιολογικά απόβλητα μπορούν να υποχρεώσουν τους εμπόρους που πωλούν τρόφιμα να μειώσουν έως και κατά 50% την τιμή των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς που είναι βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους εμπόρους που πωλούν είδη πλην τροφίμων να χρεώνουν τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ποσό το οποίο είναι ουσιαστικό και αναλογικό έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 32]

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα ξηρών χύμα, ασυσκεύαστων τροφίμων όπως φρούτα, λαχανικά και είδη ζαχαροπλαστικής αντικαθίστανται σταδιακά με σακούλες μεταφοράς που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί, ή με πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που είναι βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν ποσοστό αντικατάστασης 50% έως την …(12) και 100% έως την …(13)+. [Τροπολογία 33]

Τα μέτρα αυτά κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης, την εφαρμογή οικονομικών μέσων, χρησιμοποιούν άλλα οικονομικά μέσα καθώς και την επιβολή περιορισμών να διατηρούν ή να εισάγουν περιορισμούς εμπορίας κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18. Τα μέτρα αυτά πάντως δεν αποτελούν ούτε μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών. [Τροπολογία 34]

Τα κράτη μέλη προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες των εν λόγω μέτρων στη συνολική δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας όταν υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17.

   1β. Οι λιανοπωλητές επιτρέπουν στους καταναλωτές να αρνούνται και να αφήνουν στο σημείο πώλησης κάθε συσκευασία που θεωρούν περιττή, ιδίως όσον αφορά τις σακούλες μεταφοράς. Οι λιανοπωλητές διασφαλίζουν ότι η συσκευασία αυτή επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. [Τροπολογία 35]
   1γ. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διοργανώνουν, τουλάχιστον κατά το πρώτο έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης συμβατικών πλαστικών σακουλών για το περιβάλλον. [Τροπολογία 36]
   1δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της παραγωγής συσκευασιών.» [Τροπολογία 38]

"

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :"

«Άρθρο 6α

Πληροφορίες που πρέπει να επισημαίνονται σε πλαστικές σακούλες

Εάν οι σακούλες είναι βιοαποικοδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες, τούτο αναγράφεται σαφώς στη σακούλα με σήμα, χαρακτηριστικό γνώρισμα ή κωδικό χρώματος. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των ενδείξεων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώρισή τους σε όλη την Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα για να αναγράφουν άλλα χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και αποικοδόμησης.» [Τροπολογία 39]

"

4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 20α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την …(14).

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6α τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.» [Τροπολογία 40]

"

5)  Στο παράρτημα II τα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 3 τροποποιούνται ως εξής:"

«γ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης

Τα απορρίμματα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη λιπασματοποίηση είναι βιοαποικοδομήσιμα κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τη χωριστή συλλογή και τη βιομηχανική και/ή κηπουρική διεργασία ή δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.

   δ) Βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες

Τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε όλο το υλικό που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό.» [Τροπολογία 41]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εάν χρειάζεται, την εθνική νομοθεσία τους και θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 42]

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2α

Έως την ...(15) η Επιτροπή επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και εκτιμά κατά πόσο χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, συνοδευόμενα κατά περίπτωση από νομοθετική πρόταση. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C της , σ. .
(2) ΕΕ C της , σ. .
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
(4) Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
(5) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(6) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571 τελικό).
(7) Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(8) Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(9) Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(10)+ Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(11) Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(12) Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(13)+ Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(14) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας.
(15) Έξι έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου