Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0371(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0174/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0174/2014

Viták :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0417

Elfogadott szövegek
PDF 449kWORD 110k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM2013)0761),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0392/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. február 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2014. április 3-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0174/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0371

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a a Régiók Bizottságának véleményére(2) ,

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében került elfogadásra. Bár a műanyag hordtasakok az említett irányelv értelmében csomagolásnak minősülnek, az irányelv rendelkezései nem tartalmaznak külön intézkedéseket az ilyen hordtasakok felhasználására vonatkozóan.

(2)  A műanyag hordtasakok felhasználása nagymértékű szemeteléshez vezet, az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezi, és várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag hordtasakokkal való szemetelés hkörnyezetszennyezést okoz és súlyosbítja a víztestekben jelen lévő szemét széles körben elterjedt problémáját, amely hozzájárul a tengeri ökoszisztémákat világszerte fenyegető tengeri hulladék problémájához.fenyegeti a vízi ökoszisztémákat. [Mód. 1]

(2a)  Ezenkívül a műanyag hordtasakoknak a környezetben való felgyülemlése egyértelműen negatív hatást gyakorol egyes gazdasági ágazatokra, például az idegenforgalomra. [Mód. 2]

(3)  Az 50 mikronnál vékonyabb könnyű műanyag hordtasakokat hordtasakok – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban használják újra, kevésbé alkalmasak az újbóli felhasználásra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat hordtasakok, így gyorsabban válnak hulladékká,, és valószínűbb, hogy eldobják őketés kis súlyukból adódóan valószínűbb, hogy a környezetben szétszóródva végzik a szárazföldön, valamint az édesvízi és tengeri ökoszisztémákban. [Mód. 3]

(3a)  Az újrahasznosítás jelenlegi mértéke meglehetősen alacsony annak ellenére, hogy a műanyag hordtasakok újrahasznosíthatók. Nem valószínű továbbá, hogy a műanyag hordtasakok újrahasznosítása jelentős mértékű lesz, mivel vékony és könnyű anyaguk miatt újrahasznosításuk nem képvisel jelentős értéket. Emellett a műanyag hordtasakokat nem gyűjtik szelektíven, szállításuk költséges, és nagy mennyiségű víz szükséges ahhoz, hogy újrahasznosításuk előtt kimossák őket. A műanyag hordtasakok újrahasznosítása tehát nem orvosolja az általuk okozott problémákat. [Mód. 4]

(3b)  A hulladékhierarchia szerint elsőbbséget élvez a megelőzés. Ezért az egész EU-ra érvényes csökkentési célt határoztak meg. A műanyag hordtasakok azonban számos célt szolgálnak, és használatuk a jövőben is folytatódni fog. Annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges műanyag hordtasakok ne kerüljenek ki a környezetbe, ki kell bővíteni a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát – különösen az újrahasznosítást –, a fogyasztókat pedig tájékoztatni kell a hulladékártalmatlanítás megfelelő módjáról. [Mód. 46]

(4)  A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, mivel különböznek nemcsak a fogyasztási szokások, és eltérő mértékű a környezettudatosság tekintetében meglévő különbségek, hanem főként a tagállami , és nem egyformán hatékonyak a tagállamok szakpolitikai intézkedései intézkedések hatékonyságának mértékéből adódóan. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag hordtasakok felhasználásának szintjét – a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki. EU-szerte a műanyag hordtasakok átlagos uniós felhasználáshoz viszonyított csökkentési célokat kell kitűzni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a csökkentéseket, amelyeket bizonyos tagállamok már teljesítettek [Mód. 5]

(4a)  A műanyag hordtasakok uniós használatára vonatkozóan rendelkezésre álló adatok egyértelműen bizonyítják, hogy ezek fogyasztása alacsony, illetve csökkent azon országokban, amelyekben a gazdasági szereplők nem díjmentesen, hanem csekély összeg ellenében bocsátanak a vevők rendelkezésére ilyen hordtasakot. [Mód. 6]

(4b)  Bebizonyosodott továbbá, hogy a fogyasztók tájékoztatása döntő fontosságú a műanyag tasakok csökkentésére vonatkozó bármely kitűzött cél eléréséhez. Ezért intézményi erőfeszítéseket kell tenni, amelyek felhívják a figyelmet a műanyag tasakok használatának környezeti hatásaira, és szakítanak azzal a mind a mai napig általános felfogással, hogy a műanyag ártalmatlan, olcsó anyag, amely önmagában nem képvisel értéket. [Mód. 7]

(5)  Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének hasonló csökkentését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az 50 mikronnál vékonyabb és korlátozottan újrahasználható műanyag hordtasakok felhasználásának jelentős mértékű csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel és az uniós hulladékhierarchiával, amelyet a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelv(5) határoz meg. Az ilyen csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv 17. cikke alapján adatokat szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok használatáról. [Mód. 8]

(5a)  A tagállamok által meghozandó intézkedések között kell szerepelnie az olyan gazdasági eszközök alkalmazásának, mint az árképzés, amely különösen hatékonynak bizonyult a műanyag hordtasakok használatának csökkentése tekintetében. A tagállamoknak el kell érniük, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők az áruk vagy termékek eladási helyén a nagyon könnyű műanyag hordtasakok vagy ezek alternatívái kivételével ne biztosítsanak ingyen műanyag hordtasakokat. A tagállamoknak emellett ösztönözniük kell a kizárólag nem élelmiszer jellegű termékeket értékesítő gazdasági szereplőket, hogy az áruk vagy termékek eladási helyén ne biztosítsanak ingyen műanyag hordtasakokat. [Mód. 9]

(6)  A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági eszközök használata – ezek az eszközök különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag hordtasakok használatának csökkentése terén –, valamint Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 34–36. cikkében meghatározott feltételekkel a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve a tagállamok számára lehetővé kell tenni gazdasági eszközök – például adók és illetékek –, valamint bevezetett forgalmazási korlátozások – például tilalmak – alkalmazását is. [Mód. 10]

(6a)  A nedves, ömlesztett élelmiszerek, például nyers hús, hal, tejtermékek csomagolására szolgáló műanyag hordtasakokra, vagy a csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények tárolására szolgáló műanyag hordtasakokra az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében van szükség, ezért ezeket mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól. [Mód. 47 és 51]

(6b)  A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat rendszerint száraz, ömlesztett, csomagolatlan élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek vagy édesipari termékek vásárlásakor használják. A nagyon könnyű műanyag hordtasakok fenti célból történő használata segít megelőzni az élelmiszer-hulladék keletkezését azáltal, hogy a fogyasztónak nem az előrecsomagolt mennyiséget, hanem csak annyi terméket kell megvásárolnia, amennyire szüksége van, továbbá azáltal, hogy az egész előrecsomagolt tétel kidobása nélkül lehetséges a fogyasztásra már nem alkalmas termék eltávolítása. A hagyományos műanyagból készült, nagyon könnyű műanyag hordtasakok a szemetelés tekintetében ugyanakkor külön problémát jelentenek. [Mód. 12]

(6c)  A biológiailag lebontható és komposztálható anyagokból álló műanyag hordtasakok a hagyományos műanyag hordtasakoknál kevésbé károsak a környezetre. Amennyiben a műanyag hordtasakok használata jelentős előnyökkel jár, azaz azokban az esetekben, amikor a száraz, ömlesztett, csomagolás nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek vagy édesipari termékek csomagolására használják a nagyon könnyű műanyag hordtasakokat, a hagyományos nagyon könnyű műanyag hordtasakokat fokozatosan fel kell váltani újrahasznosított papírból készült hordtasakokkal vagy biológiailag lebontható és komposztálható nagyon könnyű műanyag hordtasakokkal. Amennyiben a műanyag hordtasakok, azaz a könnyű műanyag hordtasakok használatát csökkenteni kell, a biológiailag lebontható és komposztálható anyagokból álló könnyű műanyag hordtasakokra is alkalmazni kell az általános csökkentési célkitűzést. Azonban a biohulladékot szelektíven gyűjtő tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy csökkenthessék a biológiailag lebontható és komposztálható könnyű műanyag hordtasakok árát. [Mód. 13]

(6d)  Az általában véve a fogyasztókat, valamint különösen a gyerekeket célzó felvilágosító programoknak fontos szerepet kell kapniuk a műanyag hordtasakok használatának visszaszorításában. A tagállamoknak, illetve az áruk és termékek eladási helyén a gyártóknak és a kiskereskedőknek egyaránt végre kell hajtaniuk ilyen felvilágosító programokat. [Mód. 14]

(6e)  A komposztálással hasznosítható csomagolásra vonatkozó alapvető követelményeket módosítani kell a kerti komposztálásra vonatkozó európai szabványa kidolgozásának biztosítása érdekében. Módosítani kell a biológiailag lebontható csomagolóanyagokra vonatkozó követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy csak azok az anyagok számítsanak biológiailag lebonthatónak, amelyek teljes mértékben lebomlanak. [Mód. 15]

(6f)  A „Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei” elnevezésű EN-13432:2000 európai szabvány meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel valamely anyagnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy komposztálhatónak számítson, azaz szerves hulladékot hasznosító folyamattal komposztálás és anaerob lebontás révén újrahasznosítható legyen. A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki a kerti komposztálásra vonatkozó külön szabványt. [Mód. 16]

(6g)  A gyártók bizonyos műanyagokat oxidatív biológiai úton lebontható anyagoknak neveznek. Az ilyen műanyagok esetében oxidatív biológiai úton lebontható adalékanyagokat, jellemzően fémsókat dolgoznak bele hagyományos műanyagokba. Az említett adalékanyagok oxidációjának eredményeként e műanyagok a környezetben fennmaradó apró részecskékre esnek szét. Következésképpen félrevezető, amikor e műanyagokat biológiailag lebontható anyagnak nevezik. A részecskékre esés következtében a műanyag hordtasakokhoz hasonló tárgyakból keletkező látható hulladék láthatatlan másodlagos mikroműanyag-hulladékká alakul. Ez nem oldja meg a hulladékkal kapcsolatos problémát, sőt növeli a környezet e műanyagok okozta szennyezettségét. Az ilyen műanyagok műanyag csomagolóanyagként való felhasználása ezért nem helyénvaló. [Mód. 17]

(6h)  A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, valamint a hormonháztartást zavaró anyagok csomagolóanyagokban való használatát fokozatosan be kell szüntetni az emberek ilyen anyagoknak való szükségtelen kitettségének elkerülése, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ezek az anyagok a hulladékfázis során a környezetbe kerüljenek. [Mód. 18]

(6i)  A műanyag hordtasakokban található káros anyagokat – különösen a hormonháztartást zavaró vegyi anyagokat – kivétel nélkül be kell tiltani a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében. [Mód. 19]

(7)  A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedések intézkedéseknek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának folyamatos csökkentéséhez kell vezetniük nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését. [Mód. 20]

(7a)  A biológiailag lebontható és komposztálható tasakokra vonatkozó jelzések (jelölés, ismertetőjegy vagy színkód) egész Unióra kiterjedő elismerésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az EUMSZ 290. cikkében foglaltaknak megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e jelzések meghatározásáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. [Mód. 21]

(8)  Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Bizottság által az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervéről szóló közleménnyel(6), és várhatóan hozzájárulnak 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek(7) (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) megfelelően végrehajtott, a szemetelés elleni fellépésekhez.

(8a)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében Unió-szerte azonos feltételeknek kell vonatkozniuk a felhasznált anyagokra. Ha egyes tagállamokban bizonyos anyagokat másként kezelnek, az megnehezíti az újrahasznosítást és a kereskedelmet. [Mód. 22]

(9)  A 94/62/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következő pontokkal egészül ki:"

„-2a. könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott műanyagokból készült, fogóval rendelkező vagy fogó nélküli tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére az áruk szállításához. A nedves, ömlesztett élelmiszerek, például nyers hús, hal, tejtermékek csomagolására szolgáló, az élelmiszerhigiénia biztosításához szükséges műanyag hordtasakok ésa csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények tárolására szolgáló műanyag hordtasakok ezen irányelv alkalmazásában nem tekintendők műanyag hordtasakoknak. [Mód. 48 és 53]

   2a. könnyű műanyag hordtasak: a nagyon könnyű műanyag hordtasakok kivételével a 10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott műanyagokból készülő, 50 mikronnál kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére. [Mód. 24]
   2b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott műanyagokból készült, 10 mikronnál kisebb falvastagságú tasak. [Mód. 25]
   2c. oxo-fragmentálódó műanyagok: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagok, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését. [Mód. 26]
   2d. biohulladék: biológiailag lebomló, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemben keletkező hasonló hulladék. Nem tartozik ide az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági hulladék, a trágya, a szennyvíziszap, illetve az egyéb biológiailag lebomló hulladék, mint például a természetes szövetanyagok, a papír és a feldolgozott fa. A meghatározás nem vonatkozik az élelmiszer-termelés azon melléktermékeire sem, amelyek soha nem válnak hulladékká; [Mód. 27]
   2e. rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagok: az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* VI. melléklete 3. részének 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy reprodukciós toxicitású anyagok.[Mód. 28]
   2f. hormonháztartást zavaró anyagok: a hormonháztartást zavaró tulajdonságokkal rendelkező olyan anyagok, amelyek tudományos bizonyítékok alapján feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az emberi egészségre, vagy amelyek az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 59. cikkében meghatározott eljárás alapján azonosíthatók, vagy amelyek a [.../.../EU] bizottsági rendeletben** foglaltaknak megfelelően azonosíthatók.

________________

* A Bizottság 10/2011/EK rendelete ( 2011. január 14. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1.o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1.o.).

*** Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.):

**** A Bizottság ajánlása [.../.../EU] a hormonháztartást zavaró anyagok azonosításának kritériumairól (HL L ...)” [Mód. 29]

"

2.  A 4. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„(-1a) A tagállamok biztosítják, hogy a csomagolóanyagok gyártása oly módon történjen, hogy ne tartalmazzanak 0,01%-ot meghaladó koncentrációjú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású vagy hormonháztartást zavaró anyagokat. A tagállamok biztosítják, hogy a csomagolóanyagok gyártása oly módon történjen, hogy ne tartalmazzanak „oxo-fragmentálódó” műanyagokat. Ezen intézkedéseket ...(8)-ig kell végrehajtani. [Mód. 30]

   (1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül csökkenést érjenek el a könnyű műanyag hordtasakoknak a területükön történő felhasználásában folyamatos csökkenést érjenek el, amelynek mértéke eléri legalább:
   – az 50%-ot …(9)-ig és
   a 80%-ot ...(10)+-ig

a 2010-es uniós átlagfogyasztáshoz viszonyítva. [Mód. 31]

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők a nagyon könnyű műanyag hordtasakok vagy ezek az e cikk hatodik albekezdésében említett alternatívái kivételével ne biztosítsanak ingyenes műanyag hordtasakokat.

A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők olyan árat számítsanak fel a könnyű műanyag hordtasakokért, amely hatékony és arányos az e cikk (1a) bekezdésének első albekezdésében foglalt csökkentési célkizűzések elérése tekintetében. A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők a vastagabb műanyag hordtasakokat legalább ugyanezen az áron értékesítsék, valamint hogy a gazdasági szereplők ne cseréljék le az értékesítés helyén a könnyű műanyag hordtasakokat nagyon könnyű műanyag hordtasakokra. A tagállamok ezen intézkedéseket ...(11)-ig hozzák meg.

A biohulladékot szelektíven gyűjtő tagállamok előírhatják az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők számára, hogy a bioalapú könnyű műanyag hordtasakok árát legfeljebb 50%-kal csökkentsék.

A tagállamok ösztönzik a nem élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplőket, hogy olyan árat számítsanak fel a műanyag hordtasakokért, amely hatékony és arányos az e cikk (1a) bekezdésének első albekezdésében foglalt csökkentési célkizűzések eléréséhez. [Mód. 32]

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak garantálása érdekében, hogy a száraz, ömlesztett, csomagolás nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek és édesipari termékek csomagolására szolgáló nagyon könnyű műanyag hordtasakokat fokozatosan olyan hordtasakok váltsák fel, amelyek újrahasznosított papírból készültek, vagy amelyek biológiailag lebontható és komposztálható nagyon könnyű műanyag hordtasakok. A tagállamok ...(12)-ig a könnyű műanyag hordtasakok 50%-át, ...(13)+-ig 100%-át lecserélik. [Mód. 33]

Ezen intézkedések részeként nemzeti csökkentési célkitűzéseket, A tagállamok alkalmazhatnak más gazdasági eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat alkalmazhatnak.tarthatnak fenn vagy vezethetnek be. Az ilyen intézkedések azonban nem lehetnek a tagállamok közötti kereskedelmet érintő önkényes hátrányos megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás eszközei. [Mód. 34]

Amikor ezen irányelv 17. cikkének megfelelően jelentést tesznek a Bizottságnak, a tagállamok beszámolnak arról is, hogy milyen hatást gyakoroltak ezek az intézkedések a csomagolási hulladék keletkezésére.

   (1b) A kiskereskedők lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy az eladás helyén otthagyhassák az általuk feleslegesnek tekintett bármely csomagolóanyagot, különös tekintettel a hordtasakokra. A kiskereskedők biztosítják az ilyen csomagolóanyagok újrafelhasználását vagy újrahasznosítását. [Mód. 35]
   (1c) A Bizottság és a tagállamok legalább az irányelv hatálybalépését követő első évben olyan tájékoztatási és figyelemfelkeltő kampányokat támogatnak, amelyek felhívják a közvélemény figyelmét a hagyományos műanyag tasakok mértéktelen használatának környezetkárosító hatásaira. [Mód. 37]
   (1d) A tagállamok biztosítják, hogy a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedések ne eredményezzék a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.”[Mód. 38]

"

(3)  A következő cikk kerül beillesztésre:"

„6a. cikk

A műanyag hordtasakokon feltüntetendő információk

Ha a tasakok biológiailag lebonthatók és komposztálhatók, ezt a tényt egyértelműen jelezni kell a tasakon valamely jellel, ismertetőjeggyel vagy színkóddal. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen jelzések meghatározására az egész Unióra kiterjedő elismerésük biztosítása érdekében. A tagállamok intézkedéseket fogadhatnak el más jellemzők – például az újrahasználhatóság, az újrahasznosítás és a lebonthatóság – feltüntetése érdekében.” [Mód. 39]

"

(4)  A következő cikk kerül beillesztésre:"

„20a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság …(14)-tól határozatlan időre felhatalmazást kap a 6a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5)  A 6a. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítést követő két hónapos időtartamon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.” [Mód. 40]

"

(5)  A II. melléklet (3) bekezdésének c) és d) pontja a következőképpen módosul:"

„c) A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás

A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, amely teljes mértékben összeegyeztethető az elkülönített begyűjtéssel és azzal az ipari és/vagy kerti komposztálási eljárással vagy tevékenységgel, amelynek a csomagolási hulladékot alávetik.

d Biológiai úton lebontható csomagolás

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt egésze végül szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.” [Mód. 41]

"

2. cikk

(1)  A tagállamok szükség esetén módosítják nemzeti jogszabályaikat és hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. [Mód. 42]

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

2a. cikk

A Bizottság ...(15)-ra áttekinti ezen irányelv eredményességét, valamint megvizsgálja, hogy szükség van-e további intézkedések meghozatalára, amelyeket szükség esetén jogalkotási javaslat kísér. [Mód. 43]

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C , , . .o.
(2)HL C
(3) Az Európai Parlament 2014. április 16-i álláspontja.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( 2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
(6)Bizottsági közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervéről COM(2011)0571 végleges.
(7)Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve ( 2008. június 17. ) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).
(8) Két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.
(9) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év.
(10)+ Ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év.
(11) Két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.
(12) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év.
(13)+ Ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év.
(14) A módosító irányelv hatálybalépésének időpontja.
(15) Hat évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat