Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0371(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0174/2014

Texte depuse :

A7-0174/2014

Dezbateri :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0417

Texte adoptate
PDF 451kWORD 113k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0761),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0392/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 2014(2),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0174/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri
P7_TC1-COD(2013)0371

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) a fost adoptată pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Deși pungile de transport din plastic constituie ambalaje în sensul directivei respective, dispozițiile sale nu conțin măsuri specifice privind consumul de astfel de pungi.

(2)  Consumul de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, acest consum va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic contribuie la conduc la poluarea mediului și agravează problema deșeurilor marine care amenință din mediile acvatice, amenințând ecosistemele marine acvatice din întreaga lume. [AM 1]

(2a)  În plus, acumularea pungilor de transport din plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor ramuri ale economiei, cum ar fi turismul. [AM 2]

(3)  Pungile de transport din plastic foarte subțiri cu o grosime mai mică de 50 de microni, care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt refolosite mult mai rar sunt mai puțin refolosibile decât pungile de transport din plastic mai groase, fiind mai probabil să fie aruncate și, dată fiind greutatea mică a acestora, sunt mai susceptibile să ajungă să fie împrăștiate în mediul înconjurător, atât pe pământ cât și în apele dulci sau în ecosistemul marin. [AM 3]

(3a)  Ratele actuale de reciclare sunt foarte mici, chiar dacă pungile de transport din plastic sunt reciclabile. În plus, nu se estimează ca reciclarea de pungi de transport din plastic să atingă un nivel semnificativ deoarece, din cauza subțirimii și greutății lor reduse, pungile de transport din plastic nu au o valoare de reciclare ridicată. Pe lângă aceasta, nu există o colectare separată a pungilor de transport din plastic, transportul lor este costisitor, iar spălarea lor în scopul reciclării necesită volume mari de apă. De aceea, reciclarea pungilor de transport din plastic nu rezolvă problemele pe care le creează aceste pungi. [AM 4]

(3b)  Conform ierarhiei deșeurilor, prevenirea are prioritate. Prin urmare a fost stabilit un obiectiv de reducere la nivelul Uniunii. Însă pungile de transport din plastic au mai multe utilizări și vor fi încă utilizate în viitor. Pentru a asigura că pungile de transport din plastic nu vor murdări mediul, ar trebui extinsă infrastructura pentru tratamentul deșeurilor (mai ales reciclarea acestora), iar consumatorii ar trebui informați cu privire la modul corect de arunca deșeurile. [AM 46]

(4)  Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune nu numai din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum și de gradul de sensibilizare cu privire la aspectele de mediu, ci în special de nivelul deeficacitate a măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu de la nivelul Uniunii. Ar trebui stabilite obiective de reducere la nivelul Uniunii, comparativ cu consumul mediu al pungilor de transport din plastic în întreaga Uniune, astfel încât să se țină seama de reducerile realizate deja de anumite state membre. [AM 5]

(4a)  Informațiile disponibile referitoare la utilizarea pungilor de transport din plastic la nivelul Uniunii arată clar că în statele membre în care operatorii economici nu oferă gratuit astfel de pungi oferite gratuit, ci contra unui mic cost, nivelul consumului este scăzut sau a fost redus. [AM 6]

(4b)  Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare a impactului asupra mediului al pungilor din plastic și a înlătura percepția actuală a plasticului ca fiind un bun nedăunător, ieftin și fără valoare in sine. [AM 7]

(5)  Pentru a promova reduceri similare ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțiri, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce semnificativ consumul pungilor de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni și cu reutilizare foarte limitată în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5). Aceste măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase. Pentru a monitoriza evoluția reducerii utilizării pungilor de transport din plastic subțiri, autoritățile naționale vor furniza date privind utilizarea lor în conformitate cu articolul 17 din Directiva 94/62/CE. [AM 8]

(5a)  Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre ar putea implica utilizarea unor instrumente economice precum stabilirea unor prețuri care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic. Statele membre ar trebui să asigure că operatorii economici din alimentație nu oferă gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse pungi de transport, și în special pungi de transport din plastic altele decât pungi de transport din plastic foarte subțiri sau alternative la astfel de pungi. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze operatorii economici care vând numai produse non-alimentare, să nu ofere pungi de plastic de transport gratuit la punctul de vânzare de bunuri sau produse. [AM 9]

(6)  Măsurile care ar trebui să fie luate de Statele membre pot implica utilizarea unor ar trebui să poată utiliza instrumente economice precum taxele și prelevările, care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic, cât și a unor unele restricții privind introducerea pe piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). [AM 10]

(6a)  Pungile de transport din plastic folosite pentru ambalarea alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate, precum și pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate sunt necesare pentru a asigura igiena alimentelor și ar trebui, prin urmare, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. [AM 47 și 51]

(6b)  Pungile de transport din plastic foarte subțiri sunt de obicei folosite pentru a cumpăra alimente uscate, în vrac, cum ar fi fructele, legumele sau produsele de patiserie. Utilizarea de pungi de transport din plastic foarte subțiri în astfel de scopuri ajută la prevenirea risipei de alimente, deoarece permite consumatorilor să cumpere cantitatea necesară, mai degrabă decât o cantitate preambalată fixă, și permite retragerea unui produs care nu mai este bun pentru consum fără a fi nevoie să se arunce pachete întregi de produse pre-ambalate. Cu toate acestea, pungile de transport din plastic foarte subțiri făcute din materiale plastice convenționale pun probleme deosebite pentru eliminarea deșeurilor. [AM 12]

(6c)  Pungile de transport din plastic, fabricate din materiale biodegradabile și compostabile sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu decât cele fabricate din plastic convențional. În cazul în care utilizarea pungilor de transport din plastic oferă beneficii importante, și anume în cazul în care pungile de transport din plastic foarte subțiri sunt folosite pentru alimente uscate, neambalate, cum ar fi fructele, legumele și produsele de patiserie, aceste pungi convenționale de transport din plastic foarte subțiri ar trebui să fie înlocuite treptat cu pungi de transport din hârtie reciclată sau cu pungi de transport din material plastic foarte subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile. Dacă trebuie redusă utilizarea pungilor de transport din plastic, și anume utilizarea de pungi de transport din plastic foarte subțiri, utilizarea unor astfel de pungi din materiale biodegradabile și compostabile ar trebui să respecte, de asemenea, obiectivul general de reducere. Cu toate acestea, statelor membre care au organizat colectarea separată a deșeurilor biologice ar trebui să li se permită să reducă prețul pungilor de transport din plastic foarte subțiri biodegradabile și compostabile. [AM 13]

(6d)  Programele educaționale destinate consumatorilor în general, precum și copiilor, în special, ar trebui să joace un rol deosebit în ceea ce privește reducerea utilizării pungilor din plastic. Aceste programe educaționale ar trebui să fie introduse atât de statele membre, cât și de către producători și vânzătorii cu amănuntul, la punctele de vânzare de bunuri sau produse. [AM 14]

(6e)  În plus, cerințele esențiale cu privire la ambalajele valorificabile sub forma de compost ar trebui să fie, de asemenea, modificate pentru a se asigura dezvoltarea unui standard european pentru producerea compostului în grădină. De asemenea, cerințele esențiale în ceea ce privește ambalajele biodegradabile trebuie să fie modificate pentru a se asigura că numai materiale care sunt complet biodegradabile sunt considerate biodegradabile. [AM 15]

(6f)  Standardul european EN 13432 privind „cerințele pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare - Schema testului și criteriile de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului” stabilește caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material pentru a putea fi considerat „compostabil”, și anume că poate fi reciclat printr-un proces de recuperare organică compus din compostare și digestie anaerobă. Comisia ar trebui să solicite Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru producerea compostului în grădină. [AM 16]

(6g)  Anumite materiale plastice sunt denumite „oxo-biodegradabile” de către fabricanții lor. În aceste materiale plastice, aditivi „oxo-biodegradabili”, în general săruri metalice, sunt încorporați în materiale plastice convenționale. Ca rezultat al oxidării acestor aditivi, materiale plastice se fragmentează în particule mici, care rămân în mediul înconjurător. Este deci greșit să se facă referire la aceste materiale ca fiind „biodegradabile”. Fragmentarea transformă deșeurile vizibile ale unor obiecte ca pungile de transport din plastic în deșeuri invizibile prin intermediul microparticulelor secundare din plastic. Aceasta nu numai că nu este o soluție la problema deșeurilor, dar chiar duce la o mai mare poluare cu materiale plastice a mediului. Prin urmare, aceste materiale plastice nu ar trebui să fie utilizate pentru ambalajele din plastic. [AM 17]

(6h)  Substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și substanțele care sunt perturbatori endocrini ar trebui eliminate din materialul ambalajelor pentru a evita expunerea inutilă a oamenilor la asemenea substanțe și pentru a evita ca aceste substanțe să pătrundă în mediu în faza de deșeuri. [AM 18]

(6i)  Substanțele dăunătoare, în special perturbatorii endocrini din pungile din plastic ar trebui să fie interzise pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății umane. [AM 19]

(7)  Măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri, iar nu să ducă la o creștere globală a generării de ambalaje. [AM 20]

(7a)  Pentru a asigura recunoașterea la nivelul Uniunii a indicațiilor pentru pungi biodegradabile și compostabile (marca, caracteristica sau codul de culoare), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea acestor indicații. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 21]

(8)  Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu Comunicarea Comisiei intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”(6) și ar trebui să contribuie la acțiunile împotriva producerii de deșeuri întreprinse în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7).

(8a)  Pentru a nu obstrucționa funcționarea pieței interne, ar trebui să se aplice condiții identice la nivelul Uniunii privind materialele utilizate. Diferențele în ce privește utilizarea anumitor materiale în unele state membre dăunează reciclării și comerțului. [AM 22]

(9)  Prin urmare, Directiva 94/62/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 94/62/CE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3, se introduc următoarele puncte:"

„-2a. «pungi de transport din plastic» înseamnă pungi cu sau fără toartă, fabricate din materiale plastice, precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei, care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor pentru transportul bunurilor. Pungile de transport din plastic necesare pentru păstrarea igienei alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate și pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate nu sunt considerate pungi de transport din plasticîn sensul prezentei directive. [AM 48 și 53]

   2a. «pungi de transport din plastic subțiri» înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011*, care au grosimea peretelui mai mică de 50 de microni și care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri. [AM 24]
   2b. «pungi de transport din plastic foarte subțiri» înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011, care au grosimea peretelui mai mică de 10 microni. [AM 25]
   2c. «materiale plastice oxo-fragmentabile» înseamnă materiale de plastic care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente de material plastic. [AM 26]
   2d. «deșeuri biologice» înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeuri alimentare sau deșeuri provenite din bucătăriile gospodăriilor private, ale restaurantelor, ale firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare. Definiția nu include reziduuri forestiere sau agricole, gunoiul de grajd, nămolul de epurare sau alte deșeuri biodegradabile precum materialele textile naturale, hârtia sau lemnul prelucrat. De asemenea, definiția nu include acele subproduse provenite din industria alimentară care nu devin niciodată deșeuri. [AM 27]
   12e. «substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere» înseamnă substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B în conformitate cu anexa VI partea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului**. [AM 28]
   2f. «perturbatori endocrini» înseamnă substanțe care au efecte nocive asupra sistemului endocrin pentru care există dovezi științifice ale unor posibile efecte grave pentru sănătatea umană sau care sunt identificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului*** sau care au fost identificate în conformitate cu Recomandarea Comisiei [.../.../UE]****.

________________

* Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, p. 1).

** Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

*** Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile aplicabile produselor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93, a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, a Directivei Consiliului 76/769/CEE și a Directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

**** Recomandarea Comisiei [.../.../UE] din … privind criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (JO C…).” [AM 29]

"

2.  La articolul 4, se introduc următoarele alineate:"

„(-1a) Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține substanțe în concentrații mai mari de 0,01% care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere sau care sunt perturbatori endocrini. Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține materiale plastice „oxo-fragmentabile”. Aceste măsuri sunt adoptate cel târziu la ...(8).

[AM 30]

   (1a) Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere sustenabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri pe teritoriul lor în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive de cel puțin:
   50% până la ...(9) și
   80% până la ...(10)+,

comparativ cu consumul mediu din Uniune în 2010. [AM 31]

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici nu oferă pungi de transport din plastic în mod gratuit, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri sau a alternativelor la acestea, astfel cum se menționează la al șaselea paragraf.

Statele membre se asigură că operatorii economici stabilesc un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care este eficient și proporționat pentru a atinge obiectivele menționate la primul paragraf. Statele membre se asigură că operatorii economici care vând gratuit alimente, percep cel puțin același preț pentru pungile de transport din plastic mai groase și că operatorii economici nu înlocuiesc pungile de transport din plastic subțiri cu pungi din plastic foarte subțiri la punctul de vânzare. Statele membre iau aceste măsuri până la …(11).

Statele membre care au organizat o colectare separată a deșeurilor biologice pot solicita operatorilor economici care vând produse alimentare să reducă prețul cu până la 50% pentru pungile de transport din plastic subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile.

Statele membre încurajează operatorii economici care vând produse nealimentare să perceapă un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care să fie eficient și proporționat pentru realizarea obiectivelor menționate la primul paragraf. [AM 32]

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că pungile de transport din plastic foarte subțiri folosite pentru ambalarea alimentelor uscate, în vrac și neambalate (cum ar fi fructele, legumele și produsele zaharoase) sunt reduse sau înlocuite treptat de pungi de transport fabricate din hârtie reciclabilă, sau de pungi de transport din plastic foarte subțiri care sunt degradabile sau compostabile. Statele membre realizează o rată de înlocuire de 50% până la ...(12) și de 100% până la ...(13)+. [AM 33]

Măsurile respective Statele membre pot include utilizarea unor obiective naționale de reducere, a unor folosi alte instrumente economice, precum și a unor dar pot și păstra sau introduce restricții privind introducerea pe piață, prin derogare de la articolul 18. Cu toate acestea, astfel de restricții sau măsuri nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată în comerțul dintre statele membre. [AM 34]

Atunci când raportează Comisiei în conformitate cu articolul 17, statele membre elaborează un raport cu privire la efectele acestor măsuri asupra generării globale de deșeuri de ambalaje.

   (1b) Vânzătorii cu amănuntul permit consumatorilor să refuze sau să lase la punctul de vânzare orice ambalaj pe care îl consideră inutil, mai ales pungi de transport. Vânzătorii cu amănuntul se asigură că aceste ambalaje nu sunt refolosite sau reciclate. [AM 35]
   (1c) Comisia și statele membre, cel puțin pe durata primului an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, promovează campanii de informare și de conștientizare a publicului în ceea ce privește impactul advers asupra mediului al utilizării excesive a pungilor din plastic convenționale. [AM 36]
   (1d) Statele membre se asigură că măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri nu duc la o creștere globală a generării de ambalaje.” [AM 38]

"

3.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 6a

Information to be indicated on plastic bags

Dacă pungile sunt biodegradabile și compostabile, acest lucru se menționează clar pe pungă printr-o marcă, un detaliu sau un cod de culoare. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate pentru definirea acestor mențiuni, în scopul asigurării recunoașterii la nivelul întregii Uniuni. Statele membre pot adopta măsuri pentru menționarea altor caracteristici, cum ar fi capacitatea de refolosire, de reciclare și de degradare.” [AM 39]

"

4.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 20a

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6a este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la …(14).

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 6a poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.ˮ [AM 40]

"

5.  La anexa II, alineatul (3) literele (c) și (d) se modifică după cum urmează:"

„(c) Ambalaj recuperabil sub formă de compost

Deșeurile de ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură biodegradabilă, astfel încât să fie pe deplin compatibile cu colectarea separată și cu procesul sau activitatea industrială sau în grădină de compostare în care sunt introduse.

   (d) Ambalaje biodegradabile

Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât tot materialul se descompune, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă.” [AM 41]

"

Articolul 2

(1)  Statele membre își modifică legislația națională, dacă este necesar, și asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte. [AM 42]

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 2a

Până la ...(15), Comisia analizează eficacitatea prezentei directive și evaluează dacă trebuie adoptate alte măsuri, care să fie însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă. [AM 43]

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C , , p. .
(2)JO C , , p. .
(3) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014.
(4)Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
(5)Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(6)Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” (COM(2011)0571).
(7)Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19-40).
(8) Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(9) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(10)+ Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(11) Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(12) Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(13)+ Cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(14) Data intrării în vigoare a directivei de modificare.
(15) Șase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate