Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0174/2014

Predkladané texty :

A7-0174/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0417

Prijaté texty
PDF 374kWORD 102k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0761),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0392/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. februára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2014(2),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0174/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek
P7_TC1-COD(2013)0371

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výborov regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES(4) bola prijatá s cieľom zabrániť vplyvu obalov a odpadov z obalov na životné prostredie, alebo ho znížiť. Aj napriek tomu, že plastové tašky predstavujú v zmysle uvedenej smernice obaly, jej ustanovenia nezahŕňajú osobitné opatrenia týkajúce sa spotreby týchto tašiek.

(2)  Výsledkom spotreby plastových tašiek sú veľké množstvá odpadu a neefektívne využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. Odhadzovanie plastových tašiek prispieva k problematike morského odpadu vedie k znečisťovaniu životného prostredia a zhoršuje rozšírený problém s odpadom vo vodných útvaroch, ktorý ohrozuje morské vodné ekosystémy na celom svete. [PN 1]

(2a)  Hromadenie plastových tašiek v prostredí má okrem toho jednoznačne negatívny vplyv na určité odvetvia hospodárstva, ako je cestovný ruch. [PN 2]

(3)  Ľahké Pplastové tašky s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú väčšinu celkového množstva plastových tašiek spotrebovaných v Únii, sa nie je možné opätovne nepoužívajú použiť tak často ako hrubšie plastové tašky, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, a častejšie sa odhadzujú do odpadu a vzhľadom na ich ľahkú hmotnosť je pravdepodobnejšie, že skončia rozptýlené v životnom prostredí, a to na súši aj v sladkovodnom a morskom ekosystéme. [PN 3]

(3a)  Napriek recyklovateľnosti plastových tašiek je súčasná miera ich recyklácie veľmi nízka. Pri plastových taškách sa navyše neočakáva dosiahnutie vysokej miery recyklácie, keďže plastové tašky nemajú veľkú recyklačnú hodnotu z dôvodu ich tenkosti a ľahkosti. Okrem toho neexistuje separovaný zber pre plastové tašky, ich preprava je nákladná a na ich umytie pred recykláciu treba veľké množstvo vody. Recyklácia plastových tašiek preto nerieši problémy, ktoré spôsobujú. [PN 4]

(3b)  V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je na prvom mieste prevencia. Preto bol definovaný cieľ zníženia na úrovni celej EÚ. Plastové tašky však slúžia na viaceré účely a budú sa v budúcnosti naďalej používať. S cieľom zabezpečiť, aby potrebné plastové tašky neskončili v životnom prostredí, mala by sa rozšíriť infraštruktúra odpadového hospodárstva, najmä recyklácia, a spotrebitelia by mali byť informovaní o riadnom zneškodňovaní odpadu. [PN 46]

(4)  Úrovne spotreby plastových tašiek sa v rámci Únie nielen v dôsledku rozdielov v spotrebných návykoch, a informovanosti, pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj ale predovšetkým aj v dôsledku miery účinnosti politických opatrení prijatých členskými štátmi značne líšia. Niektorým členským štátom sa podarilo značne znížiť úrovne spotreby plastových tašiek, pričom priemerná úroveň spotreby v siedmich členských štátoch s najnižšou spotrebou predstavuje iba 20 % priemeru EÚ. Na úrovni celej EÚ by sa mali stanoviť ciele zníženia spotreby v porovnaní s priemernou spotrebou plastových tašiek v Únii, aby sa zohľadnilo zníženie, ktoré sa niektorým členským štátom podarilo dosiahnuť. [PN 5]

(4a)  Dostupné údaje o používaní plastových tašiek v Únii jasne ukazujú, že spotreba je nízka alebo bola znížená v tých členských štátoch, kde hospodárske subjekty neposkytujú plastové tašky zdarma, ale za malú platbu. [PN 6]

(4b)  Okrem toho sa preukázalo, že pri dosahovaní akýchkoľvek cieľov, pokiaľ ide o zníženie spotreby plastových tašiek, zohrávajú rozhodujúcu úlohu informácie pre spotrebiteľov. Je preto potrebné, aby sa na inštitucionálnej úrovni vyvinulo úsilie o zvýšenie informovanosti o vplyve plastových tašiek na životné prostredie a o skoncovanie s aktuálnym vnímaním plastu ako neškodného, lacného a v podstate bezcennej komodity. [PN 7]

(5)  Členské štáty by mali v záujme podpory podobných znížení úrovne priemernej spotreby ľahkých plastových tašiek prijať opatrenia na výrazné zníženie spotreby plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 mikrónov a s veľmi obmedzenou opätovnou využiteľnosťou v súlade s celkovými cieľmi politiky Únie v oblasti odpadov a hierarchiou odpadového hospodárstva Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(5). Tieto opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať súčasné úrovne spotreby plastových tašiek v jednotlivých členských štátoch, pričom si vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie úsilie. S cieľom monitorovať pokrok dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých plastových tašiek poskytnú vnútroštátne orgány údaje o ich používaní v súlade s článkom 17 smernice 94/62/ES. [PN 8]

(5a)  Opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty, by mali zahŕňať používanie ekonomických nástrojov, napríklad cenovú politiku, ktoré sa ukázali byť mimoriadne efektívne pri znižovaní používania plastových tašiek. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny neposkytovali na mieste predaja tovaru alebo produktov zdarma iné plastové tašky než veľmi ľahké plastové tašky alebo náhrady takýchto veľmi ľahkých plastových tašiek. Členské štáty by mali tiež povzbudiť hospodárske subjekty, ktoré predávajú výlučne iný tovar než potraviny, k tomu, aby neposkytovali na mieste predaja tovaru alebo produktov plastové tašky zdarma. [PN 9]

(6)  Opatrenia, ktoré prijmú Členské štáty, môžu zahŕňať používanie ekonomických nástrojov by tiež mali mať možnosť používať ekonomické nástroje, napr. daní dane a odvodov, ktoré sa ukázali byť mimoriadne efektívne pri znižovaní používania plastových tašiek, odvody, ako aj obchodné obmedzenia, napr. zákazov zákazy, ktoré predstavujú výnimku z článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). [PN 10]

(6a)  Plastové tašky používané na balenie vlhkých, voľne uložených potravín, ako je surové mäso, ryby a mliečne výrobky, a plastové tašky používané na nezabalené pripravené potraviny sú potrebné z hľadiska potravinovej hygieny, a preto by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. [PN 47 a 51]

(6b)  Veľmi ľahké plastové tašky sa bežne používajú na nákup suchých, voľne uložených, nezabalených potravín, akými sú ovocie, zelenina alebo cukrovinky. Používanie veľmi ľahkých plastových tašiek na takéto účely pomáha obmedzovať plytvaniu potravinami, pretože spotrebiteľom poskytuje možnosť nakúpiť presne požadované množstvo namiesto vopred zabaleného množstva, a keďže umožňuje stiahnutie výrobku, ktorý už nie je vhodný na spotrebu bez toho, aby bolo potrebné vyhadzovať celé balenie. Veľmi ľahké plastové tašky vyrobené z bežných plastov však predstavujú z hľadiska ich zahadzovania mimo odpadu osobitný problém. [PN 12]

(6c)  Plastové tašky vyrobené z biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov menej poškodzujú životné prostredie než bežné plastové tašky. V prípade, že použitie plastových tašiek prináša významné výhody, najmä vtedy, ak sa veľmi ľahké plastové tašky používajú na suché, voľne uložené, nebalené potraviny, napríklad ovocie, zeleninu a cukroviny, tieto bežné veľmi ľahké plastové tašky by sa mali postupne nahrádzať taškami z recyklovaného papiera alebo veľmi ľahkými plastovými taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. V prípade, že by sa použitie plastových tašiek malo obmedziť, najmä používanie ľahkých plastových tašiek, používanie takýchto tašiek vyrobených z biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov by malo tiež patriť do všeobecného cieľa znižovania. Členské štáty so separovaným zberom biologického odpadu by však mali mať možnosť znížiť cenu biologicky rozložiteľných a kompostovateľných ľahkých plastových tašiek. [PN 13]

(6d)  Osobitnú úlohu pri znižovaní používania plastových tašiek by mali zohrávať vzdelávacie programy zamerané na spotrebiteľov všeobecne, ako aj osobitne na deti. Uvedené vzdelávacie programy by mali vykonávať členské štáty, ako aj výrobcovia a predajcovia v mieste predaja tovaru a produktov. [PN 14]

(6e)  Hlavné požiadavky týkajúce sa obalov zhodnotiteľných kompostovaním by sa mali zmeniť tak, aby sa zabezpečilo, že sa vytvorí európska norma pre záhradný kompost. Základné požiadavky týkajúce sa biologicky rozložiteľných obalov by sa mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, aby sa za biologicky rozložiteľné považovali len materiály, ktoré sa úplne biologicky rozložia. [PN 15]

(6f)  Európska norma EN 13432 s názvom Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou – Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov stanovuje vlastnosti, ktoré materiál musí mať, aby sa mohol považovať za „kompostovateľný“, t. j. aby sa mohol recyklovať prostredníctvom procesu zhodnocovania organickej hmoty skladajúceho sa z kompostovania a anaeróbneho rozkladu. Komisia by mala požiadať Európsky výbor pre normalizáciu, aby vypracoval osobitnú normu pre záhradný kompost. [PN 16]

(6g)  Niektoré plastové materiály nazývajú ich výrobcovia „oxidačno-biologicky rozložiteľné“. Pri takýchto plastových materiáloch sa do bežných plastov pridávajú prídavné „oxidačno-biologicky rozkladajúce“ látky, najčastejšie kovové soli. Na základe oxidácie pomocou týchto prídavných látok sa plastové materiály rozpadnú na malé častice, ktoré zostávajú v životnom prostredí. Preto je zavádzajúce nazývať takéto plastové materiály „biologicky rozložiteľné“. Rozpadom materiálu sa mení viditeľný problém súvisiaci s odpadom, ako sú plastové tašky, na neviditeľný problém s druhotnými mikroplastmi. Týmto sa nerieši problém s odpadom, ale sa skôr zvyšuje znečistenie životného prostredia týmito plastovými materiálmi. Takéto plastové materiály by sa preto nemali používať pri výrobe plastových obalov. [PN 17]

(6h)  Látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, a látky, ktoré sú endokrinnými disruptormi, by sa mali postupne prestať používať v obalových materiáloch, aby sa predišlo zbytočnej expozícii človeka voči takýmto látkam a aby sa zamedzilo prieniku takýchto látok do životného prostredia počas fázy nakladania s odpadom. [PN 18]

(6i)  Škodlivé látky v plastových taškách, najmä chemické látky narušujúce hormóny, by sa mali úplne zakázať s cieľom zabezpečiť dobrú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. [PN 19]

(7)  Opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek by mali viesť k trvalému zníženiu spotreby ľahkých plastových tašiek a nemali by viesť k celkovému nárastu výroby obalov. [PN 20]

(7a)  S cieľom zabezpečiť celoúnijné uznávanie označení biologicky rozložiteľných a kompostovateľných tašiek (značka, funkcia alebo farebný kód), by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o vymedzenie takýchto označení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PN 21]

(8)  Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade s oznámením Komisie s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje(6) a mali by prispieť k opatreniam proti vzniku odpadu prijatým v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES(7).

(8a)  V celej Únii by mali platiť rovnaké podmienky, pokiaľ ide o použité materiály, aby nedošlo k ohrozeniu fungovania vnútorného trhu. Rozdiely v používaní niektorých materiálov v niektorých členských štátoch sú škodlivé pre recykláciu a obchod. [PN 22]

(9)  Smernica 94/62/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 94/62/ES sa týmto mení takto:

1.  V článku 3 sa vkladajú tieto body:"

„-2a. „plastové tašky“ sú tašky s uchami alebo bez nich vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011*, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo produktov na účely prenášania tovaru. Plastové tašky, ktoré sú potrebné z hľadiska potravinovej hygieny na balenie vlhkých, voľne uložených potravín, ako je surové mäso, ryby a mliečne výrobky, a plastové tašky používané na nezabalené pripravené potraviny sa nepovažujú za plastové tašky na účely tejto smernice; [PN 48 a 53]

   2a. „ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 10/2011 s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo produktov, s výnimkou veľmi ľahkých plastových tašiek; [PN 24]
   2b. „veľmi ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 10/2011 s hrúbkou steny menšou ako 10 mikrónov; [PN 25]
   2c. „oxidačno -biologicky rozložiteľné plastové materiály“ sú plastové materiály, ktoré obsahujú prídavné látky vyvolávajúce rozpad plastového materiálu na mikročastice plastového materiálu; [PN 26]
   2d. „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Nezahŕňa lesnícky ani poľnohospodársky odpad, hnoj, čistiarenský kal ani iný biologicky rozložiteľný odpad, ako napríklad prírodný textil, papier alebo spracované drevo. Taktiež nezahŕňa tie vedľajšie produkty potravinárskej výroby, ktoré sa nikdy nestanú odpadom; [PN 27]
   2e. „látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu“ sú látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008**; [PN 28]
   2f. „endokrinné disruptory“ sú látky, ktoré majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém, pri ktorých je vedecky dokázané, že môžu mať závažný nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, alebo ktoré sú určené v súlade s postupom stanoveným v článku 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006***, alebo ktoré sú určené podľa odporúčania Komisie [.../.../EÚ]****;

____________________

* Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

**** Odporúčanie Komisie [.../.../EU] z ... o kritériách určovania endokrinných disruptorov (Ú. v. EÚ C ...).“ [PN 29]

"

2.  V článku 4 sa vkladajú tieto odseky:"

„-1a. Členské štáty zabezpečia, aby boli obaly vyrobené takým spôsobom, že nebudú obsahovať látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, ani endokrinné disruptory vo vyššej koncentrácii ako 0,01 %. Členské štáty zabezpečia, aby boli obaly vyrobené takým spôsobom, že nebudú obsahovať „oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plastové materiály. Uvedené opatrenia sa dosiahnu do ...(8). [PN 30]

   1a. Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice., a to aspoň:
   o 50% do ...(9), a
   o 80% do ...(10)+,

v porovnaní s priemernou spotrebou v Únii v roku 2010. [PN 31]

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny neposkytovali plastové tašky bezplatne, s výnimkou veľmi ľahkých plastových tašiek alebo alternatív k takýmto veľmi ľahkým plastovým taškám, ako je uvedené v šiestom pododseku.

Členské štáty zabezpečia, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny účtovali za ľahké plastové tašky cenu, ktorá je efektívna a primeraná na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa zníženia uvedeného v prvom pododseku. Členské štáty zabezpečia, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny účtovali za hrubšie plastové tašky aspoň rovnakú cenu a aby hospodárske subjekty nenahrádzali v mieste predaja ľahké plastové tašky veľmi ľahkými plastovými taškami. Členské štáty prijmú tieto opatrenia do ...(11).

Členské štáty, ktoré zaviedli triedený zber biologického odpadu, môžu požadovať, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny znížili cenu za ľahké plastové tašky, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, až o 50 %.

Členské štáty povzbudzujú hospodárske subjekty predávajúce iný tovar než potraviny k tomu, aby účtovali za ľahké plastové tašky cenu, ktorá bude efektívna a primeraná na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa zníženia uvedeného v prvom pododseku. [PN 32]

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa používanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie suchých, voľne uložených, nezabalených potravín, napríklad ovocia, zeleniny a cukroviniek, postupne nahradilo taškami, ktoré sú vyrobené z recyklovaného papiera, alebo veľmi ľahkými plastovými taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Členské štáty dosiahnu 50 % mieru nahradenia do ...(12) a 100 % do ...(13)+. [PN 33]

Tieto opatrenia Členské štáty môžu zahŕňať použitie vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, ekonomických nástrojov využívať iné ekonomické nástroje, ako aj obchodných obmedzení zachovať alebo zaviesť obchodné obmedzenia odchylne od článku 18. Takéto opatrenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi. [PN 34]

Členské štáty podávajú správy o účinkoch týchto opatrení na celkovú tvorbu odpadu z obalov pri podávaní správ Komisii v súlade s článkom 17.

   1b. Maloobchodníci musia spotrebiteľom poskytnúť možnosť odmietnuť a ponechať v mieste predaja akýkoľvek obal, ktorý považujú za zbytočný, najmä pokiaľ ide o tašky. Maloobchodníci zabezpečia, aby takýto obal bol opätovne použitý alebo recyklovaný. [PN 35]
   1c. Komisia a členské štáty aspoň v priebehu prvého roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice podporujú verejné informačné a osvetové kampane týkajúce sa nepriaznivého vplyvu nadmerného používania bežných plastových tašiek na životné prostredie. [PN 36]
   1d. Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek neviedli k celkovému nárastu výroby obalov.“ [PN 38]

"

3.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 6a

Informácie, ktoré majú byť uvedené na plastových taškách

Ak sú tašky biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, musí to byť jasne uvedené na taške značkou, funkciou alebo farebným kódom. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom určiť takéto údaje na zabezpečenie uznávania na úrovni Únie. Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktorými sa určia ďalšie charakteristiky, ako je napríklad opätovná využiteľnosť, recyklovateľnosť a rozložiteľnosť.“ [PN 39]

"

4.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 20a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...(14).

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 40]

"

5.  V prílohe II sa v odseku 3 písmená c) a d) menia takto:"

„c) Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Odpady z obalov spracované na účely kompostovania musia byť biodegradovateľné takým spôsobom, ktorý by mal byť plne zlučiteľný so separovaným zberom a procesom priemyselného a/alebo záhradného kompostovania alebo činnosťami, do ktorých vstupuje.

   d) Biodegradovateľné obaly

Biodegradovateľný odpad z obalov musí byť takej povahy, aby bol schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že všetok materiál sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.“ [PN 41]

"

Článok 2

1.  Členské štáty v prípade potreby zmenia svoje vnútroštátne právne predpisy a uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. [PN 42]

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 2a

Komisia do ... (15) preskúma účinnosť tejto smernice a zhodnotí, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, prípadne či je potrebné ich doplniť legislatívnym návrhom. [PN 43]

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C […], [...], s. [...].
(2)Ú. v. EÚ C. , , s. .
(3)Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(6)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov Plán pre Európu efektívne využívajúce zdroje (COM(2011)0571 v konečnom znení).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
(8)Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(9) Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(10)+ Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(11) Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(12) Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(13)+ Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(14) Dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúcej smernice.
(15) Šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia