Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0106(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0461/2013

Indgivne tekster :

A7-0461/2013

Forhandlinger :

PV 15/04/2014 - 22
CRE 15/04/2014 - 22

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0418

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 59k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Overvågning af de ydre søgrænser ***I
P7_TA(2014)0418A7-0461/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0197),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra d, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0098/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer(1), navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af menneskehandel og narkosmuglere ,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 13. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A7-0461/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0444.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU‑medlemsstaternes Ydre Grænser
P7_TC1-COD(2013)0106

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 656/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik