Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0163(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0124/2013

Predkladané texty :

A7-0124/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Prijaté texty
PDF 287kWORD 79k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I
P7_TA(2014)0419A7-0124/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0335),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0155/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. apríla 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0124/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 23. mája 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0219).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom zriadenými na základe medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia
P7_TC1-COD(2012)0163

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 912/2014.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Prijatím a uplatňovaním tohto nariadenia nie je dotknuté rozdelenie právomocí ustanovené v zmluvách a nemožno ho vykladať ako výkon spoločnej právomoci Únie v oblastiach, v ktorých Únia svoju právomoc nevykonáva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia