Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0103(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0053/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0053/2014

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 7.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 664kWORD 214k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I
P7_TA(2014)0420A7-0053/2014
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0192),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0097/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0053/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Βάσει των τροπολογιών που εγκρίθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2014 (κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0082).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
P7_TC1-COD(2013)0103

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι κοινοί κανόνες για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου(2) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου(3), αντίστοιχα (εφεξής αναφέρονται από κοινού ως «οι κανονισμοί»). Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν αρχικά το 1995 ύστερα από την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης. Δεδομένου ότι έκτοτε έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς, το Συμβούλιο αποφάσισε το 2009 την κωδικοποίηση των κανονισμών για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού.

(2)  Ενώ οι κανονισμοί έχουν τροποποιηθεί, δεν έχει γίνει ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των από το 1995. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή το 2011 άρχισε την επανεξέταση των κανονισμών με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συνεκτιμηθούν καλύτερα οι ανάγκες των επιχειρήσεων στις αρχές του 21ου αιώνα.

(3)  Μετά την επανεξέταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των κανονισμών προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα, να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των αντιποίνων από τρίτες χώρες, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο έλεγχος της εφαρμογής τους και να βελτιστοποιηθεί η πρακτική επανεξέτασης. Επιπλέον, στους κανονισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν ορισμένες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων. [Τροπολογία 1]

(4)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, τα μέρη που θίγονται από την επιβολή των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων, ιδίως οι εισαγωγείς, πρέπει να ενημερώνονται για την επικείμενη επιβολή των εν λόγω μέτρων. ΄Το διαθέσιμο χρονικό διάστημα πρέπει να αντιστοιχεί στην περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του σχεδίου εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή αντιντάμπιγκ, που συστάθηκε με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009, και στη θέσπιση της πράξης από την Επιτροπή. Η εν λόγω περίοδος καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011. Επίσης, σε έρευνες, κατά τις οποίες δεν είναι σκόπιμο να επιβληθούν προσωρινά μέτρα, είναι επιθυμητό τα μέρη να λαμβάνουν γνώση της εν λόγω μη επιβολής, αρκετό χρόνο νωρίτερα. [Τροπολογία 2]

(5)  Πρέπει να παρέχεται στους εξαγωγείς ή παραγωγούς σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την επιβολή των προσωρινών μέτρων προκειμένου να ελέγχουν τον υπολογισμό του οικείου ατομικού περιθωρίου του ντάμπινγκ ή των επιδοτήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διορθώνονται τυχόν υπολογιστικά σφάλματα πριν από την επιβολή των μέτρων. [Τροπολογία 95]

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση των αντιποίνων, οι παραγωγοί της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται τους κανονισμούς χωρίς τον φόβο αντίποινων από τρίτα μέρη. Οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν, σε ειδικές περιστάσεις, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν διαφορετικούς και κατακερματισμένους τομείς που απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την έναρξη έρευνας, χωρίς να έχει υποβληθεί καταγγελία, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ντάμπινγκ, αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, ζημίας και της αιτιώδους συνάφειας. Τέτοιες ειδικές περιστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν απειλές για αντίποινα από τρίτες χώρες. [Τροπολογία 3]

(7)  Όταν μια έρευνα δεν έχει ξεκινήσει με καταγγελία θα πρέπει να επιβάλλεται υποβάλλεται στους παραγωγούς της Ένωσης η υποχρέωση παροχής αίτημα συνεργασίας για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, για να προχωρήσει η έρευνα και να διασφαλίζεται ότι διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για τη διενέργεια της έρευνας σε περίπτωση απειλής για αντίποινα. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή προκειμένου να μην επιβαρύνονται με αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο και δαπάνες. [Τροπολογία 4]

(8)  Στο εμπόριο πρώτων υλών παρεμβαίνουν όλο και περισσότερο τρίτες χώρες με σκοπό την διατήρηση των πρώτων υλών στις αγορές των εν λόγω χωρών προς όφελος των εγχώριων χρηστών του επόμενου σταδίου του προϊόντος, παραδείγματος χάρη με την επιβολή φόρων εξαγωγής ή με την εφαρμογή συστημάτων διπλής τιμολόγησης. Ως εκ τούτου, το κόστος των πρώτων υλών δεν είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας των κανονικών δυνάμεων της αγοράς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση για μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη. Τέτοιου είδους παρέμβαση δημιουργεί πρόσθετες στρεβλώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια, οι ενωσιακοί παραγωγοί δεν υφίστανται μόνο ζημία από το ντάμπινγκ, αλλά υφίστανται, σε σύγκριση με τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος από τρίτες χώρες που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, πρόσθετες στρεβλώσεις του εμπορίου. Για να προστατεύεται ικανοποιητικά το εμπόριο, στην περίπτωση διαρθρωτικών στρεβλώσεων στον εμπόριο πρώτων υλών δεν εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού.

(9)  Στο εσωτερικό της Ένωσης, καταρχήν απαγορεύονται οι αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Επομένως, αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα στρεβλωτικές για το εμπόριο. Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή έχει μειωθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, για το μέσο κατά των επιδοτήσεων δεν θα πρέπει πλέον να εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού στις εισαγωγές από χώρα/χώρες που μετέχουν στην πρακτική επιδοτήσεων.

(10)  Για να βελτιστοποιηθεί η πρακτική της επανεξέτασης, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να επιστρέφονται στους εισαγωγείς, εφόσον τα μέτρα δεν παρατείνονται μετά την περάτωση της έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Η προσέγγιση αυτή ενδείκνυται, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι απαιτούμενοι όροι για τη συνέχιση των μέτρων. [Τροπολογία 5]

(11)  Ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους κανονισμούς.

(11a)  Κάθε έγγραφο που αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των καθιερωμένων πρακτικών της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών για την επιλογή της ανάλογης χώρας, τις αναθεωρήσεις των λήξεων και τη διάρκεια των μέτρων, το περιθώριο ζημίας και το συμφέρον της Ένωσης) θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή μόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και αφού προηγηθεί η δέουσα διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 6]

(11β)  Η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων της ΔΟΕ, ενώ τα κράτη μέλη της Ένωσης είναι. Επί του παρόντος, μόνο οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ έχουν επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Προκειμένου να τηρείται επικαιροποιημένος ο ορισμός για το επαρκές επίπεδο κοινωνικών προτύπων που βασίζονται στις συμβάσεις της ΔΟΕ και παρατίθενται στο παράρτημα Iα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1225/2009, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα επικαιροποιήσει το εν λόγω παράρτημα μόλις τα κράτη μέλη της Ένωσης επικυρώσουν άλλες συμβάσεις προτεραιότητας της ΔΟΕ. [Τροπολογία 7]

(12)  Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν θα πρέπει πλέον να καθορίζεται με αναφορά στα κατώτατα όρια έναρξης διαδικασίας που προβλέπονται στους κανονισμούς.

(12a)  Διαφορετικοί και κατακερματισμένοι τομείς που αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε διαδικασίες εμπορικής αντίκρουσης λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και του υψηλού συναφούς κόστους. Η συμμετοχή των ΜΜΕ θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση του ρόλου του γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ, το οποίο θα πρέπει να στηρίζει τις ΜΜΕ στην υποβολή καταγγελιών και στην επίτευξη των απαραίτητων ορίων για την έναρξη ερευνών. Οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες εμπορικής άμυνας θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν καλύτερα στους περιορισμούς των ΜΜΕ. [Τροπολογία 8]

(12β)  Στις υποθέσεις αντιντάμπινγκ, η διάρκεια των ερευνών θα πρέπει να περιορίζεται στους εννέα μήνες και οι έρευνες αυτές θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την έναρξη των διαδικασιών. Στις υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων, η διάρκεια των ερευνών θα πρέπει να περιορίζεται στους εννέα μήνες και οι έρευνες αυτές θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δέκα μηνών από την έναρξη των διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, προσωρινοί δασμοί θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ 60 ημερών και έξι μηνών μετά την έναρξη των διαδικασιών. [Τροπολογία 9]

(12γ)  Τα αδιαβάθμητα στοιχεία των επιχειρήσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή, θα πρέπει καλύτερα να κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να διαβουλεύεται με την ενωσιακή βιομηχανία πριν από την αποδοχή οιασδήποτε ανάληψης υποχρέωσης. [Τροπολογία 10]

(13)  Αν στις αρχικές έρευνες διαπιστωθεί ότι το ντάμπινγκ ή το περιθώριο επιδοτήσεων είναι κατώτερο από το αμελητέο όριο, η έρευνα θα πρέπει να περατώνεται αμέσως, όσον αφορά τους εξαγωγείς που δεν θα υπόκεινται σε μεταγενέστερες έρευνες επανεξέτασης.

(14)  Στο πλαίσιο της έρευνας επανεξέτασης αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, θεωρείται σκόπιμο να είναι δυνατή η αλλαγή μεθοδολογίας σε σχέση με την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή του μέτρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι χρησιμοποιούνται συνεκτικές μέθοδοι σε διάφορες έρευνες σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατά τον τρόπο αυτό θα επιτρέπεται η αλλαγή των μεθοδολογιών που αναθεωρούνται με την πάροδο του χρόνου καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες.

(15)  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας κατά της καταστρατήγησης, οι εισαγωγές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλονται σε καταγραφή.

(16)  Στις έρευνες κατά της καταστρατήγησης των μέτρων, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η προϋπόθεση ότι, προκειμένου να τους χορηγηθεί απαλλαγή από την καταγραφή ή επέκταση του δασμού, οι παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος δεν θα πρέπει να συνδέονται με κανέναν παραγωγό που υπόκειται στα αρχικά μέτρα. Πράγματι, η πείρα έχει δείξει ότι ορισμένες φορές παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος διαπιστώνεται ότι δεν μετέχουν σε πρακτικές καταστρατήγησης, αλλά, όπως διαπιστώθηκε, ήταν συνδεδεμένοι με παραγωγό που υπόκειται στα αρχικά μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να απορρίπτεται το αίτημα εξαίρεσης του παραγωγού μόνο και μόνο επειδή η επιχείρηση συνδέεται με έναν παραγωγό που υπόκειται στα αρχικά μέτρα. Επίσης, όταν η πρακτική καταστρατήγησης λαμβάνει χώρα στην Ένωση, το γεγονός ότι εισαγωγείς είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα δεν θα πρέπει να έχει αποφασιστική σημασία για να καθοριστεί κατά πόσον μπορεί να μπορεί να γίνει εξαίρεση για τον εισαγωγέα.

(17)  Όταν ο αριθμός των παραγωγών στην Ένωση είναι τόσο μεγάλος ώστε πρέπει να γίνει προσφυγή σε δειγματοληψία, θα πρέπει να επιλέγεται ένα δείγμα παραγωγών από το σύνολο των παραγωγών της Ένωσης και όχι μόνο από τους παραγωγούς που υποβάλλουν την καταγγελία.

(18)  Για να αξιολογηθεί το συμφέρον της Ένωσης, πρέπει να παρέχεται σε όλους τους παραγωγούς της Ένωσης η ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις και όχι μόνον στους παραγωγούς που υποβάλλουν την καταγγελία. [Τροπολογία 93]

(18a)  Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1225/2009 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 597/2009, επιτρέπει την τακτική και έγκαιρη εποπτεία των μέσων εμπορικής άμυνας στο πλαίσιο της καθιέρωσης διαρθρωμένου βιομηχανικού διαλόγου επί του θέματος αυτού. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης αυτής, έξι μήνες μετά την υποβολή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζει τη διαφάνεια των μέσων εμπορικής άμυνας για τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. [Τροπολογία 11]

(18β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες, τις εσωτερικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και όλων των αδιαβάθμητων πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω μιας επιγραμμικής πλατφόρμας. [Τροπολογία 12]

(18γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε τακτική βάση, για την έναρξη και την εξέλιξη των ερευνών αυτών. [Τροπολογία 13]

(18δ)  Όπου ο αριθμός των παραγωγών στην Ένωση με τόσο μεγάλος ώστε να απαιτείται δειγματοληψία, κατά την επιλογή του δείγματος των παραγωγών, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αναλογία των ΜΜΕ στο δείγμα, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζονται από ΜΜΕ. [Τροπολογία 14]

(18ε)  Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων εμπορικής άμυνας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφες καταγγελίες από κοινού με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. [Τροπολογία 92]

(19)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 τροποποιείται ως εξής:

-1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· [Τροπολογία 15]

"

-1α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:"

«(11α)Όλο και περισσότερο, τρίτες χώρες παρεμβαίνουν στο εμπόριο προς όφελος των εγχώριων παραγωγών, παραδείγματος χάρη με την επιβολή φόρων εξαγωγής ή με την εφαρμογή συστημάτων διπλής τιμολόγησης. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις δημιουργούν πρόσθετες στρεβλώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Κατά συνέπεια, οι ενωσιακοί παραγωγοί δεν υφίστανται μόνο ζημία από το ντάμπινγκ, αλλά υφίστανται, σε σύγκριση με τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος από τρίτες χώρες που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, πρόσθετες στρεβλώσεις του εμπορίου. Οι διαφορές στο επίπεδο των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πρόσθετες στρεβλώσεις στις εμπορικές συναλλαγές. Ως εκ τούτου, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η χώρα εξαγωγής έχει ανεπαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Το επαρκές επίπεδο προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (ΠΠΣ), στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πλήττονται ιδιαίτερα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω του γεγονότος ότι το μικρό τους μέγεθος δεν τους επιτρέπει να προσαρμοστούν σε αυτόν. Ως εκ τούτου, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που η καταγγελία υποβάλλεται από τομέα που αποτελείται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ. Ωστόσο, προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε στις περιπτώσεις που οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών είναι αποτέλεσμα σκόπιμης επιλογής από λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα.»· [Τροπολογία 16]

"

-1β) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η χρήση προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ στην εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός κράτους μέλους, ή στην εκμετάλλευση των πόρων της, θεωρείται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εισαγωγή και υπόκειται σε αντίστοιχο δασμό σε περίπτωση που προκαλεί ζημία στην ενωσιακή βιομηχανία.»· [Τροπολογία 17]

"

-1γ) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4a. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «πρώτη ύλη» νοείται ο συντελεστής παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος που έχει καθοριστικό αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής του.»· [Τροπολογία 18]

"

-1δ) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4β. Θεωρείται ότι μια πρώτη ύλη αποτελεί αντικείμενο διαρθρωτικών στρεβλώσεων όταν η τιμή της δεν διαμορφώνεται μόνον από την κανονική λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Οι εν λόγω στρεβλώσεις οφείλονται στις παρεμβάσεις τρίτων χωρών που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την επιβολή φόρων εξαγωγής, εξαγωγικών περιορισμών και συστημάτων διπλής τιμολόγησης.» [Τροπολογία 19]

"

-1ε) Στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:"

«Μία κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς θα επιλέγεται με εύλογο τρόπο, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη κάθε αξιόπιστη πληροφορία διαθέσιμη κατά τη στιγμή της επιλογής. Η χώρα που επιλέγεται, έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των ΠΠΣ και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ’ οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ια. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, θα χρησιμοποιείται μία τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην ίδια έρευνα.»· [Τροπολογίες 70 και 86]

"

1)  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «ενωσιακός κλάδος παραγωγής» θεωρείται ότι περιλαμβάνει το σύνολο των ενωσιακών παραγωγών ομοειδών προϊόντων ή εκείνους εξ αυτών των οποίων αθροιστικά η παραγωγή των υπό εξέταση προϊόντων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:»

"

1α)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι επιπτώσεις των τυχόν εικαζόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή καταγγελία εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι της ενωσιακής βιομηχανίας. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις.»· [Τροπολογίες 87 και 90]

"

1β)  Στο άρθρο 5 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1a. Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στο μέσο, στο πλαίσιο υποθέσεων αντιντάμπινγκ, μέσω ενός γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προωθεί την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το μέσο, παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών και την καλύτερη παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη ντάμπινγκ και ζημίας, ιδίως όσον αφορά:

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ διαθέτει τυποποιημένα έντυπα στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς και ερωτηματολόγια.

Μετά την έναρξη μιας έρευνας, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προσδιορίζει και ενημερώνει τις ΜΜΕ που είναι πιθανό να επηρεάζονται, σχετικά με την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών και τις προθεσμίες για την εγγραφή τους ως ενδιαφερόμενα μέρη.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ερωτήματα των ΜΜΕ όσον αφορά τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6. Στο μέτρο του δυνατού, συμβάλλει στη μείωση του φόρτου που προκαλείται από τα γλωσσικά εμπόδια.

Σε περίπτωση που οι ΜΜΕ παρουσιάζουν αρχικά αποδεικτικά στοιχεία για ντάμπινγκ, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει σε αυτές πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη του όγκου και της αξίας των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις συμπληρωματικές μεθόδους επαφής και σύνδεσης με τον σύμβουλο ακροάσεων και τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει επίσης τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ζητήσουν την επανεξέταση των μέτρων και την επιστροφή των δασμών αντιντάμπινγκ που έχουν καταβληθεί.»· [Τροπολογία 20]

"

1γ)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Στην περίπτωση των διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή βοηθά στην επίτευξη αυτών των κατώτατων ορίων μέσω της στήριξης που παρέχει το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ.»· [Τροπολογία 21]

"

1δ)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Αν, υπό ειδικές περιστάσεις, και ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή αποφασίσει να αρχίσει έρευνα χωρίς να έχει λάβει γραπτή καταγγελία προς τούτο εκ μέρους ή για λογαριασμό της ενωσιακής βιομηχανίας, οφείλει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, κατά την έννοια της παραγράφου 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.»· [Τροπολογία 22]

"

1ε)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 9, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν, σε διάστημα μικρότερο των εννέα μηνών. Οι έρευνες περατώνονται εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας βάσει των πορισμάτων που εξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9. Οι περίοδοι έρευνας, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων τομέων που απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ συμπίπτουν με το οικονομικό έτος.»· [Τροπολογία 23]

"

2)  Στο άρθρο 6 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«10. Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης υποχρεούνται, με εξαίρεση τους μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς της Ένωσης, καλούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6.· [Τροπολογία 24]

   10a. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ενημέρωσης στο πλαίσιο του οποίου τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται όταν στους φακέλους των ερευνών προστίθενται νέες αδιαβάθμητες πληροφορίες. Οι αδιαβάθμητες πληροφορίες γίνονται επίσης προσβάσιμες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. [Τροπολογία 25]
   10β. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών και εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διεξάγονται με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εντός εύλογης χρονικής περιόδου, διαμέσου ενός συμβούλου ακροάσεων, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 26]
   10γ. Η Επιτροπή εκδίδει ερωτηματολόγια προς χρήση κατά τις έρευνες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών.»· [Τροπολογία 27]

"

3)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Είναι δυνατόν να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5, έχει εκδοθεί δημόσια ανακοίνωση, έχει παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλη δυνατότητα για να υποβάλλουν πληροφορίες και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 10, έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα με το οποίο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ντάμπινγκ και η εξ αυτού πρόκληση ζημίας στην ενωσιακή βιομηχανία και εφόσον το συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ζημίας. Οι προσωρινοί δασμοί επιβάλλονται το νωρίτερο 60 ημέρες και το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας.» [Τροπολογία 28]

"

α)  στην παράγραφο 1 , προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"

«Οι προσωρινοί δασμοί δεν εφαρμόζονται για διάστημα τριών εβδομάδων από τη διαβίβαση των πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 19α. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν προδικάζει τις μεταγενέστερες αποφάσεις που μπορεί να λάβει η Επιτροπή.» [Τροπολογία 29]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Το ύψος του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προσωρινώς περιθώριο ντάμπινγκ, όπως αυτό έχει υπολογισθεί προσωρινά. Αν δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο υλών όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής· ο χαμηλότερος δασμός θα πρέπει να είναι κατώτερος από το περιθώριο ντάμπινγκ, αν η επιβολή αυτού του χαμηλότερου δασμού θεωρείται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής., και θα πρέπει να είναι κατώτερο του εν λόγω περιθωρίου, αν η επιβολή δασμού χαμηλότερου ύψους κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία.

Αυτός ο χαμηλότερος δασμός δεν εφαρμόζεται εφόσον:

   α) διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις ή σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές, το κόστος και τις εισροές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πρώτων υλών και της ενέργειας, την έρευνα και την εργασία, τις εκροές, τις πωλήσεις και τις επενδύσεις, τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αθέμιτη χρηματοδότηση του εμπορίου, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής·
   β) η χώρα εξαγωγής δεν έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των ΠΠΣ και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ’ οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ια·
   γ) ο προσφεύγων αντιπροσωπεύει διαφορετική και κατακερματισμένη βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζεται από ΜΜΕ·
   δ) διαπιστωθεί βάσει της έρευνας ή μιας ξεχωριστής έρευνας κατά των επιδοτήσεων τουλάχιστον προσωρινά ότι η χώρα εξαγωγής παρέχει μία ή περισσότερες επιδοτήσεις στους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος εξαγωγής.

Ωστόσο, αυτός ο χαμηλότερος δασμός πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής και η χώρα εξαγωγής ανήκει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

_____________________

* Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008.»· [Τροπολογία 30]

"

3a)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ντάμπινγκ και την εξ αυτού πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί ικανοποιητική οικειοθελή ανάληψη υποχρεώσεων που προσφέρει εξαγωγέας για να αναθεωρήσει τις τιμές του ή να παύσει τις εισαγωγές του σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, κατόπιν συγκεκριμένων διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ανάληψη υποχρεώσεων εξουδετερώνει πλήρως τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ. Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ή οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, κατά περίπτωση, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων όπως έχει τροποποιηθεί. Οι αυξήσεις τιμών βάσει αναλήψεων υποχρεώσεων αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται για την εξουδετέρωση του περιθωρίου ντάμπινγκ, και μάλιστα υπολείπονται του περιθωρίου ντάμπινγκ, εφόσον οι αυξήσεις αυτής της κλίμακας θα ήταν αρκετές για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία, εκτός αν, κατά την επιβολή προσωρινών, ή οριστικών δασμών, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν εφαρμόζεται ο εν λόγω χαμηλότερος δασμός.»· [Τροπολογία 31]

"

3β)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν ουσιαστική μη εμπιστευτική περιγραφή της ανάληψης υποχρέωσης, ώστε να είναι δυνατόν να την πληροφορούνται τα μέρη που αφορά η έρευνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα μέλη καλούνται να δημοσιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο και τη φύση της επιχείρησης προστατεύοντας όμως δεόντως τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 19. Επιπλέον, πριν από την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται την ενωσιακή βιομηχανία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης.»· [Τροπολογία 32]

"

4)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Για όλες τις διαδικασίες που κινούνται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 9, η ζημία θεωρείται κατά κανόνα αμελητέα, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι επίμαχες εισαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο αυτού που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7. Κάθε διαδικασία αυτής της μορφής, περατώνεται αμέσως, αν διαπιστώνεται ότι το περιθώριο ντάμπινγκ, εκπεφρασμένο ως ποσοστό της τιμής εξαγωγής, είναι μικρότερο του 2 %.»·

"

β)  στην παράγραφο 4, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθορισθεί. Αν δεν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, αλλά θα πρέπει να είναι κατώτερο του εν λόγω περιθωρίου, αν η επιβολή δασμού χαμηλότερου ύψους κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται η ενωσιακή βιομηχανία.

Αυτός ο χαμηλότερος δασμός δεν εφαρμόζεται εφόσον:

   a) διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις ή σημαντικές κρατικές παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις τιμές, το κόστος και τις εισροές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των πρώτων υλών και της ενέργειας, την έρευνα και την εργασία, τις εκροές, τις πωλήσεις και τις επενδύσεις, τη χειραγώγηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αθέμιτη χρηματοδότηση του εμπορίου, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής, ο χαμηλότερος δασμός θα πρέπει να είναι κατώτερος από το περιθώριο ντάμπινγκ, αν η επιβολή αυτού του χαμηλότερου δασμού κρίνεται επαρκής για την εξάλειψη της ζημίας που υφίσταται ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.
   β) η χώρα εξαγωγής δεν έχει επαρκές επίπεδο κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με το επαρκές επίπεδο να προσδιορίζεται μέσω της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής από την τρίτη χώρα των ΠΠΣ και των σχετικών πρωτοκόλλων, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος καθ' οιονδήποτε χρόνο, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που αναφέρονται στο παράρτημα Ια,
   γ) ο προσφεύγων αντιπροσωπεύει διαφορετική και κατακερματισμένη βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζεται από ΜΜΕ,
   δ) διαπιστωθεί βάσει της έρευνας ή μιας ξεχωριστής έρευνας κατά των επιδοτήσεων ότι η χώρα εξαγωγής παρέχει μία ή περισσότερες επιδοτήσεις στους παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος εξαγωγής.

Ωστόσο, αυτός ο χαμηλότερος δασμός πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαρθρωτικές στρεβλώσεις στο εμπόριο πρώτων υλών, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν στη χώρα εξαγωγής και η χώρα εξαγωγής ανήκει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (EE) αριθ. 978/2012.»· [Τροπολογία 33]

"

5)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

—α)  Στην παράγραφο 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για να αρχίσει επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, πρέπει η σχετική αίτηση να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η λήξη ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας. Η πιθανότητα αυτή μπορεί, παραδείγματος χάρη, να στηρίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ντάμπινγκ και η ζημία συνεχίζονται ή ότι η εξάλειψη της ζημίας οφείλεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στην ύπαρξη των μέτρων ή ότι η κατάσταση των εξαγωγέων ή οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω άσκηση ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ. Η εν λόγω πιθανότητα μπορεί επίσης να στηρίζεται στις συνεχείς παρεμβάσεις της χώρας εξαγωγής.»· [Τροπολογία 77/αναθ.]

"

α)  στην παράγραφο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«Εάν, ύστερα από έρευνα σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μέτρο παύει να ισχύει, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω έρευνας πρέπει να επιστρέφονται υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στις εθνικές τελωνειακές αρχές και ότι οι εν λόγω αρχές θα προβούν στην επιστροφή των δασμών, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης, και σχετικά με την επιστροφή και διαγραφή δασμών. Επιστροφή τέτοιας μορφής δεν γεννά υποχρέωση καταβολής τόκων από τις εθνικές τελωνειακές αρχές.» [Τροπολογία 35]

"

β)  η παράγραφος 9 απαλείφεται.

6)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η έρευνα αρχίζει, αφού ζητηθεί η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής, με κανονισμό της Επιτροπής, με τον οποίον επιπλέον καλούνται οι τελωνειακές αρχές να υποβάλουν τις επίμαχες εισαγωγές υποχρεωτικά σε καταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 ή να ζητήσουν τη σύσταση εγγύησης.»

"

β)  στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι εισαγωγές δεν υποβάλλονται σε καταγραφή δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 5 ή σε μέτρα όταν διατίθενται στο εμπόριο από εταιρείες στις οποίες έχουν χορηγηθεί απαλλαγές. Οι αιτήσεις για απαλλαγές δεόντως τεκμηριωμένες με αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στον κανονισμό της Επιτροπής για την έναρξη της έρευνας. Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρακτική, διαδικασία ή εργασία καταστρατήγησης εκτός της Ένωσης, χορηγούνται απαλλαγές σε παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος, για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρακτική, διαδικασία ή εργασία καταστρατήγησης εντός της Ένωσης, χορηγούνται απαλλαγές σε εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»

"

6a)  Στο άρθρο 14 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Είναι δυνατό να θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σε σχέση με τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ή σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού.»· [Τροπολογία 36]

"

6β)  Στο άρθρο 14 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο, να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής τους. Οι εισαγωγές καταγράφονται μετά από σχετική αίτηση της ενωσιακής βιομηχανίας η οποία να περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να υποβάλλονται σε καταγραφή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Οι εισαγωγές καταγράφονται από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας όταν η καταγγελία της ενωσιακής βιομηχανίας περιλαμβάνει αίτηση για καταγραφή και επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν αυτή την ενέργεια.

Η καταγραφή θεσπίζεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό της εν λόγω ενέργειας και, αν χρειάζεται, το υπολογιζόμενο ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η ενδεχόμενη μελλοντική οφειλή. Οι εισαγωγές δεν υποβάλλονται σε καταγραφή για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των εννέα μηνών.»· [Τροπολογία 79]

"

6γ)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για το εισαγωγικό εμπόριο των προϊόντων σε σχέση με τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου και ρητού αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, και αφού ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, να αποφασίσει να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τους όγκους και τις τιμές εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων.»· [Τροπολογία 75]

"

6δ)  Στο άρθρο 14 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7a. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει ή να δημοσιεύσει έγγραφο προκειμένου να αποσαφηνιστεί η καθιερωμένη πρακτική της ως προς την εφαρμογή οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευση και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των εγγράφων αυτών υπόκειται σε διαδικαστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα έγγραφα αυτά δεν δύνανται να διευρύνουν τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, όπως αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων.»· [Τροπολογία 39]

"

7)  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, των εξαγωγέων ή των εισαγωγέων που συνεργάζονται με τη συγκατάθεσή τους στην έρευνα, των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται σε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων μερών, προϊόντων ή συναλλαγών, με τη χρήση δειγματοληψιών που να ανταποκρίνονται στις αρχές της στατιστικής και λαμβανομένων ως βάση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της επιλογής· εναλλακτικά η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο παραγωγής, πωλήσεων ή εξαγωγών, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, στην τελική επιλογή των μερών θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό τους στον οικείο τομέα.»· [Τροπολογία 40]

"

8)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 19α

Πληροφορίες σχετικά με προσωρινά μέτρα

   1. Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και οι εκπρόσωποι της χώρας εξαγωγής δύνανται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι αιτήσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται στα εν λόγω μέρη, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:
   α) περίληψη των προτεινόμενων δασμών μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και
   β) αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ και του περιθωρίου που είναι επαρκές για την εξουδετέρωση της ζημίας για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιέχονται στο άρθρο 19. Τα μέρη διαθέτουν προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών. [Τροπολογία 41]
   2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί, αλλά να συνεχιστεί η έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τη μη επιβολή δασμών δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών.»·

"

9)  Στο άρθρο 21 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αρχές να μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία, πριν αποφασίσουν αν η επιβολή μέτρων εξυπηρετεί ή όχι το συμφέρον της Ένωσης, παρέχεται το δικαίωμα στους ενωσιακούς παραγωγούς, εισαγωγείς και τις αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και των καταναλωτών να αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ και να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά ή κατάλληλη περίληψη αυτών διατίθενται στα λοιπά μέρη που ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα οποία έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία αυτά.» [Τροπολογία 42]

"

9α)  Στο άρθρο 22 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1a. Μόλις επικυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα ενημερώσει αντίστοιχα το παράρτημα Ια, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.»· [Τροπολογία 43]

"

9β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 22α

Έκθεση

   1. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 19, υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο διαλόγου για τα μέσα εμπορικής άμυνας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα εμπορίου στον τομέα της άμυνας. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις επανεξετάσεις και τους επιτόπιους ελέγχους και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας εκ μέρους τρίτων χωρών και με στόχο την Ένωση, πληροφορίες σχετικά με την ανάκαμψη της ενωσιακής βιομηχανίας την οποία αφορούν τα επιβληθέντα μέτρα και τυχόν προσφυγές κατά διαφόρων μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής και του γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ που σχετίζονται την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
   2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να διευκρινίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ψηφίσματος.
   3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή.»· [Τροπολογία 44]

"

9γ)  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:"

«Παράρτημα Iα

Συμβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 9

   1. Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, αριθ. 29 (1930)
   2. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, αριθ. 87 (1948)
   3. Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, αριθ. 98 (1949)
   4. Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας, αριθ. 100 (1951)
   5. Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 (1957)
   6. Σύμβαση για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα, αριθ. 111 (1958)
   7. Σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, αριθ. 138 (1973)
   8. Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αριθ. 182 (1999)». [Τροπολογία 45]

"

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 τροποποιείται ως εξής:

-1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· [Τροπολογία 46]

"

-1α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθο αιτιολογική σκέψη:"

«(9α) Στο εσωτερικό της Ένωσης, καταρχήν απαγορεύονται οι αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Επομένως, αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις που χορηγούνται από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα στρεβλωτικές για το εμπόριο. Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή έχει μειωθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, για το μέσο κατά των επιδοτήσεων δεν θα πρέπει πλέον να εφαρμόζεται ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού στις εισαγωγές από χώρα/χώρες που μετέχουν στην πρακτική επιδοτήσεων.»· [Τροπολογία 47]

"

-1β) Στο άρθρο 1 παράγραφος1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η χρήση επιδοτούμενου προϊόντος στην εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός κράτους μέλους, ή στην εκμετάλλευση των πόρων της, θεωρείται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εισαγωγή και υπόκειται σε αντίστοιχο δασμό σε περίπτωση που προκαλεί ζημία στην ενωσιακή βιομηχανία.»· [Τροπολογία 48]

"

1)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

«1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «ενωσιακός κλάδος παραγωγής» νοείται το σύνολο των ενωσιακών παραγωγών ομοειδών προϊόντων ή εκείνοι εξ αυτών των οποίων η συνολική παραγωγή των προϊόντων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:»·

"

1a)  Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

«1. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι επιπτώσεις των τυχόν εικαζόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή καταγγελία εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και κάθε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί επ' ονόματι του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από κοινού με συνδικαλιστικές οργανώσεις.»· [Τροπολογία 91]

"

1β)  Στο άρθρο 10 παράγραφος 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Στην περίπτωση των διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η Επιτροπή βοηθά στην επίτευξη αυτών των κατώτατων ορίων μέσω της στήριξης που παρέχει το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ.»· [Τροπολογία 94]

"

1γ)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή αποφασίσει να αρχίσει έρευνα χωρίς να έχει λάβει γραπτή καταγγελία προς τούτο εκ μέρους ή για λογαριασμό της ενωσιακής βιομηχανίας, οφείλει να στηρίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, κατά την έννοια της παραγράφου 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.»· [Τροπολογία 49]

"

1δ)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Όταν πρόκειται για διαδικασία κινηθείσα βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 11, η έρευνα ολοκληρώνεται, ει δυνατόν εντός προθεσμίας εννέα μηνών. Οι έρευνες αυτές, σε όλες τις περιπτώσεις, ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας 10 μηνών από την έναρξή τους, κατ’ εφαρμογή είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 13 για τις αναλήψεις υποχρεώσεων είτε των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί βάσει του άρθρου 15 για την επιβολή οριστικών μέτρων. Εφόσον είναι δυνατόν, οι περίοδοι έρευνας, ιδίως στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, συμπίπτουν με το οικονομικό έτος.»· [Τροπολογία 51]

"

2)  Στο άρθρο 11 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:"

«11. Οι παραγωγοί του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης υποχρεούνται, με εξαίρεση τους μικρούς και πολύ μικρούς παραγωγούς της Ένωσης, καλούνται να συνεργάζονται σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 8.· [Τροπολογία 50]

   11a. Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση στο μέσο, στο πλαίσιο υποθέσεων αντιεπιδοτήσεων, μέσω ενός γραφείου υποστήριξης για τις ΜΜΕ.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ προωθεί την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το μέσο, παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών και την καλύτερη παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων και ζημίας. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ διαθέτει τυποποιημένα έντυπα για στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται για συγκεκριμένους σκοπούς και ερωτηματολόγια.

Μετά την έναρξη μιας έρευνας, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει τις ΜΜΕ και τις σχετικές ενώσεις τους, που είναι πιθανό να επηρεάζονται, σχετικά με την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών και τις προθεσμίες για την εγγραφή τους ως ενδιαφερόμενα μέρη.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ βοηθά στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ερωτήματα των ΜΜΕ όσον αφορά τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 8. Στο μέτρο του δυνατού, συμβάλλει στη μείωση του βάρους που απορρέει από τα γλωσσικά εμπόδια.

Σε περίπτωση που οι ΜΜΕ παρουσιάζουν αρχικά αποδεικτικά στοιχεία για αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει σε αυτές πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη του όγκου και της αξίας των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 6.

Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις συμπληρωματικές μεθόδους επαφής και σύνδεσης με τον σύμβουλο ακροάσεων και τις εθνικές τελωνειακές αρχές. Το γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ ενημερώνει επίσης τις ΜΜΕ σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ζητήσουν την επανεξέταση των μέτρων και την επιστροφή των αντισταθμίσιμων δασμών που έχουν καταβληθεί. [Τροπολογία 52]

   11β. Η Επιτροπή εξασφαλίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη βέλτιστη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ενημέρωσης στο πλαίσιο του οποίου τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται όταν στους φακέλους των ερευνών προστίθενται νέες αδιαβάθμητες πληροφορίες. Οι αδιαβάθμητες πληροφορίες γίνονται επίσης προσβάσιμες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. [Τροπολογία 53]
   11γ. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ουσιαστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων μερών και εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διεξάγονται με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και εντός εύλογης χρονικής περιόδου, διαμέσου ενός συμβούλου ακροάσεων, κατά περίπτωση. [Τροπολογία 54]
   11δ. Η Επιτροπή εκδίδει ερωτηματολόγια προς χρήση κατά τις έρευνες, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών.»· [Τροπολογία 55]

"

3)  Το άρθρο 12 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

—a)  το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Δεν επιτρέπεται επιβολή προσωρινών δασμών ούτε πριν από την πάροδο 60 ημερών αλλά ούτε και μετά την παρέλευση έξι μηνών από την έναρξη της διαδικασίας.»· [Τροπολογία 56]

"

α)  το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το ύψος του προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το συνολικό ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, όπως αυτό έχει καθορισθεί προσωρινά.»·

"

β)  το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται στο τέλος:"

«Οι προσωρινοί δασμοί δεν εφαρμόζονται για διάστημα τριών εβδομάδων από τη διαβίβαση των πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 19β. Η παροχή των πληροφοριών αυτών δεν προδικάζει τις μεταγενέστερες αποφάσεις που μπορεί να λάβει η Επιτροπή.» [Τροπολογία 57]

"

3a)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη επιδοτήσεων και την εξ αυτών πρόκληση ζημίας, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί οικειοθελώς προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων, βάσει των οποίων:

   α) η χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής συμφωνεί να καταργήσει ή να μειώσει την επιδότηση ή να λάβει άλλου είδους μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της· ή
   β) ο εξαγωγέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρήσει τις τιμές που εφαρμόζει ή να διακόψει τις εξαγωγές προς την εκάστοτε περιοχή των προϊόντων τα οποία τυγχάνουν αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή, μετά από συγκεκριμένες διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή, θα έχει αποφανθεί ότι εξαλείφθηκαν οι ζημιογόνες συνέπειες των επιδοτήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση και στο βαθμό που ισχύουν οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσωρινοί δασμοί που έχει επιβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και οι οριστικοί δασμοί που έχει επιβάλει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος που κατασκευάζεται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.

Ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού δεν εφαρμόζεται σε τιμές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο ανάληψης υποχρεώσεων σε διαδικασίες κατά των επιδοτήσεων.»· [Τροπολογία 58]

"

3β)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα μέρη που προσφέρονται να αναλάβουν κάποια υποχρέωση οφείλουν να παρέχουν μη εμπιστευτική περιγραφή της ανάληψης υποχρέωσης, ώστε να είναι δυνατόν να την πληροφορούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν στην έρευνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα μέλη καλούνται να δημοσιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο και τη φύση της επιχείρησης προστατεύοντας όμως δεόντως τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 29. Επιπλέον, πριν από την αποδοχή μιας τέτοιας προσφοράς, η Επιτροπή διαβουλεύεται με την ενωσιακή βιομηχανία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης.»· [Τροπολογία 59]

"

4)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Το ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων θεωρείται αμελητέο εάν αντιπροσωπεύει ποσοστό κατώτερο του 1 % κατ’ αξία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, όταν πρόκειται για έρευνες που αφορούν τις εισαγωγές, καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών, το αμελητέο όριο, είναι 2 % κατ’ αξία.»·

"

5)  Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Το ύψος του αντισταθμιστικού δασμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το συνολικό ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων.»·

"

6)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "

«Εάν, κατόπιν έρευνας δυνάμει του άρθρου 18, το μέτρο περατώνεται, οι δασμοί που έχουν εισπραχθεί μετά την ημερομηνία έναρξης των εν λόγω έρευνας πρέπει να επιστρέφονται. Η επιστροφή ζητείται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία της Ένωσης.» [Τροπολογία 60]

"

β)  η παράγραφος 6 απαλείφεται.

7)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, η φράση «μπορεί επιπλέον να καλούνται ενδεχομένως» αντικαθίσταται από τη φράση «καλούνται επιπλέον»·

β)  στην παράγραφο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρακτική, διαδικασία ή εργασία καταστρατήγησης εκτός της Ένωσης, χορηγούνται απαλλαγές σε παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος, για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.»·

"

δ)  στην παράγραφο 6, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρακτική, διαδικασία ή εργασία καταστρατήγησης εντός της Ένωσης, χορηγούνται απαλλαγές σε εισαγωγείς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.»·

"

7a)  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Είναι δυνατό να θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σε σχέση με τον κοινό ορισμό της έννοιας της καταγωγής, όπως αυτός περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ή σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού.»· [Τροπολογία 61]

"

7β)  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η Επιτροπή δύναται, αφού ενημερώσει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο, να ζητάει από τις τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την καταγραφή των επίμαχων εισαγωγών, ούτως ώστε να είναι δυνατό να εφαρμοστούν μεταγενέστερα μέτρα έναντι των εισαγωγών αυτών από την ημερομηνία της καταγραφής τους.

Οι εισαγωγές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε καταγραφή μετά από αίτηση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής επαρκώς αιτιολογημένη. Οι εισαγωγές είναι δυνατό να υποβάλλονται επίσης σε καταγραφή κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Οι εισαγωγές υποβάλλονται σε καταγραφή από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας όταν η καταγγελία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής περιλαμβάνει επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση για καταγραφή.

Η καταγραφή επιβάλλεται με κανονισμό ο οποίος διευκρινίζει το σκοπό του μέτρου και, ενδεχομένως, το κατ’ εκτίμηση ύψος της πιθανής μελλοντικής οφειλής. Οι εισαγωγές δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σε καταγραφή για περίοδο μεγαλύτερη από εννέα μήνες.»· [Τροπολογία 78]

"

7γ)  Στο άρθρο 24, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«6. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε μήνα στην Επιτροπή τα στοιχεία για τις εισαγωγές των προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα ή έχουν επιβληθεί μέτρα, καθώς και για το ύψος των δασμών που εισπράττονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου και ρητού αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους, και αφού ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, να αποφασίσει να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν τους όγκους και τις τιμές εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων.»· [Τροπολογία 76]

"

7δ)  Στο άρθρο 24 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«7a. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει ή να δημοσιεύσει έγγραφο προκειμένου να αποσαφηνιστεί η καθιερωμένη πρακτική της ως προς την εφαρμογή οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έκδοση ή τη δημοσίευση και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση των εγγράφων αυτών υπόκειται σε διαδικαστικές απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έγγραφα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα έγγραφα αυτά δεν δύνανται να διευρύνουν τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής, όπως αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων.»· [Τροπολογία 64]

"

8)  Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 , το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των ενωσιακών παραγωγών, εξαγωγέων ή εισαγωγέων, που συνεργάζονται στην έρευνα ή των τύπων προϊόντος ή των συναλλαγών, η έρευνα είναι δυνατόν να περιορίζεται:

   α) σε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων μερών, προϊόντων ή συναλλαγών, με τη χρήση δειγμάτων στατιστικά αντιπροσωπευτικών με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της επιλογής· ή
   β) στον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο παραγωγής, πωλήσεων ή εξαγωγών για τον οποίον είναι λογικό να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Στην περίπτωση διαφορετικών και κατακερματισμένων βιομηχανικών τομέων που αποτελούνται, σε μεγάλο βαθμό, από ΜΜΕ, στην τελική επιλογή των μερών θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό τους στον οικείο τομέα.»· [Τροπολογία 65]

"

9)  Μετά το άρθρο 29, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 29β

Πληροφορίες σχετικά με προσωρινά μέτρα

   1. Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και οι εκπρόσωποι της χώρας εξαγωγής δύνανται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι αιτήσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σ’ αυτά τα μέρη, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν:

   α) περίληψη των προτεινόμενων δασμών μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και
   β) αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ και του περιθωρίου που είναι επαρκές για την εξουδετέρωση της ζημία για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη τήρηση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 29. Τα μέρη διαθέτουν προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών.
   2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να μην επιβληθούν προσωρινοί δασμοί, αλλά να συνεχιστεί η έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τη μη επιβολή δασμών δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 για την επιβολή των προσωρινών δασμών.» [Τροπολογία 66]

"

10)  Στο άρθρο 31 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αρχές να μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις απόψεις και όλα τα στοιχεία, πριν αποφασίσουν αν η επιβολή μέτρων εξυπηρετεί ή όχι το συμφέρον της Ένωσης, παρέχεται το δικαίωμα στους ενωσιακούς παραγωγούς, εισαγωγείς και τις αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών και των καταναλωτών να αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ και να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές ή κατάλληλες περιλήψεις αυτών των πληροφοριών, ανακοινώνονται στα λοιπά μέρη που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, τα οποία έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις επ' αυτών.» [Τροπολογία 67]

"

10α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 33α

Έκθεση

   1. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 19, υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο διαλόγου για τα μέσα εμπορικής άμυνας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα εμπορίου στον τομέα της άμυνας. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών και οριστικών μέτρων, την περάτωση της έρευνας χωρίς λήψη μέτρων, τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τις επανεξετάσεις και τους επιτόπιους ελέγχους και τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτόν. Η έκθεση καλύπτει επίσης τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας εκ μέρους τρίτων χωρών και με στόχο την Ένωση, πληροφορίες σχετικά με την ανάκαμψη της ενωσιακής βιομηχανίας την οποία αφορούν τα επιβληθέντα μέτρα και τυχόν προσφυγές κατά διαφόρων μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και του γραφείου υποστήριξης των ΜΜΕ που σχετίζονται την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
   2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή, να καλέσει την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να παρουσιάσει και να διευκρινίσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση μπορεί επίσης να αποτελέσει και αντικείμενο ψηφίσματος.
   3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση αυτή.»· [Τροπολογία 68]

"

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενσωματώνεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1225/2009 και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 597/2009 έως τις ...(4). [Τροπολογία 69]

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις έρευνες για τις οποίες η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 ή του άρθρου 5 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93).
(4) Tρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου