Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0140/2013

Внесени текстове :

A7-0140/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0421

Приети текстове
PDF 279kWORD 68k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0499),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложение (C7‑0288/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 7 февруари 2013 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 февруари 2013 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2013 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно прилагането на Регламент (EО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище(4),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по бюджети и комисията по правни въпроси (A7‑0140/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 67, 7.3.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ С 133, 9.5.2013 г., стр. 90.
(3) OВ C 62, 2.3.2013 г., стр. 77.
(4) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 46.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 април 2014 г.
с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации
P7_TC1-COD(2012)0237

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност