Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0237(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0140/2013

Esitatud tekstid :

A7-0140/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0421

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 47k
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirjad ja rahastamine ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0499),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 224, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0288/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 31. jaanuari 2013. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tasandi erakondi reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju käsitleva määruse (EÜ) nr 2004/2003 kohaldamise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 5. märtsi 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0140/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 67, 7.3.2013, lk 1.
(2) ELT C 133, 9.5.2013, lk 90.
(3) ELT C 62, 2.3.2013, lk 77
(4) ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 46.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist
P7_TC1-COD(2012)0237

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika