Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0140/2013

Pateikti tekstai :

A7-0140/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0421

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 67k
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0499),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 224 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0288/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių, taikymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 5 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0140/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 67, 2013 3 7, p. 1.
(2) OL C 133, 2013 5 9, p. 90.
(3) OL C 62, 2013 3 2, p. 77.
(4) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 46.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo
P7_TC1-COD(2012)0237

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014.)

Teisinė informacija - Privatumo politika